RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete kohta (uuesti sõnastamine)

7.11.2008 - (KOM(2008)0357 – C6‑0237/2008 – 2008/0123(COD)) - ***I

Õiguskomisjon
Raportöör: József Szájer
(Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 80 a)

Menetlus : 2008/0123(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0429/2008
Esitatud tekstid :
A6-0429/2008
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

seoses ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete kohta (uuesti sõnastamine)

(KOM(2008)0357 – C6‑0237/2008 – 2008/0123(COD))

(Kaasotsustamismenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0357);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0237/2008);

–   võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta[1];

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80 a ja 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0429/2008),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ning nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi,

1.  kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.

SELETUSKIRI

Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsust 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused,[1] on muudetud nõukogu 17. juuli 2006. aasta otsusega 2006/512/EÜ[2]. Muudetud otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a on sätestatud uus kontrolliga regulatiivmenetlus, mida kasutatakse üldmeetmete puhul, mille eesmärk on muuta kaasotsustamismenetluse korras vastuvõetud põhiaktide vähemolulisi sätteid, sealhulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või uusi vähemolulisi sätteid juurde lisades.

Pärast kehtivate õigusaktide ja pooleliolevate menetluste läbivaatamist[3] esitas Euroopa Komisjon muu hulgas käesoleva uuesti sõnastamise ettepaneku (kodifitseerimine muudetakse uuesti sõnastamiseks), et kohandada määrust kontrolliga regulatiivmenetlusega.

Esimeeste konverentsi 12. detsembri 2007. aasta otsusega määrati kõnealust komiteemenetlusega kohandamist juhtima õiguskomisjon ning erikomisjonid määrati nõuandvateks komisjonideks. Komisjonide esimeeste konverents jõudis 15. jaanuaril 2008 kokkuleppele õiguskomisjoni ja teiste asjaomaste komisjonide koostööviiside suhtes.

Raportöör nõustub kontrolliga regulatiivmenetlusega kohandamisega esitatud kujul ja ei esita ühtegi muudatusettepanekut, välja arvatud õigusteenistuste konsultatiivse töörühma esitatud tehnilised kohandamised.

  • [1]  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
  • [2]  ELT L 200, 22.7.2006, lk 11.
  • [3]  KOM (2007)0740.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

ARVAMUS

EUROOPA PARLAMENDILE

NÕUKOGULEKOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete kohta

KOM(2008) 357 lõplik, 13.6.2008 – 2008/0123 (COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 19. juunil ja 15. juulil 2008. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et muu hulgas vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates läbi[1] ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärk on uuesti sõnastada nõukogu 26. juuli 1971. aasta direktiiv 71/316/EMÜ liikmesriikide õigusaktide mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete ühtlustamise kohta, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1) Põhjenduse 9 lõpus tuleks taastada direktiivi 71/316/EMÜ viimase põhjenduse vastava teksti lõpuosa. Kodifitseerimise ettepaneku põhjendus 9 tuleks seega sõnastada järgmiselt: „Siseriiklike metroloogiaeeskirjadega reguleeritakse arvukaid mõõtevahendite ja toodete kategooriaid. Käesoleva direktiivi eesmärk on kehtestada üldsätted, mis käsitlevad eelkõige nii EÜ tüübikinnitus- ja esmataatlusmenetlusi kui ka EÜ metroloogilise kontrolli meetodeid. toodete ja mõõtevahendite eri liike reguleerivate direktiivide rakendamisega kehtestatakse tehnilised nõuded konstruktsiooni, töötamise, täpsuse ja kontrollimenetluste kohta ja vajaduse korral tingimused, mille alusel tuleb kehtivad siseriiklikud õigusnormid asendada ühenduse tehniliste nõuetega,”

2) Kodifitseeritud teksti artikli 1 lõikes 3 tuleks taastada direktiivi 71/316/EMÜ artikli 1 lõikes 2 toodud sõnad „lõikes 1 kirjeldatud /.../ või toote /.../ või tootel”. Seega tuleks artikli 1 lõige 3 sõnastada kodifitseeritud versioonis järgmiselt: „Liikmesriik ei takista, keela ega piira käesoleva direktiivi ja sellega seotud üksikdirektiivide alusel lõikes 1 kirjeldatud seadme või toote turuleviimist ega kasutuselevõtmist, kui seadmel või tootel on käesolevas direktiivis või kõnealust seadet käsitlevates üksikdirektiivides kehtestatud tingimustele vastav EMÜ märgis või märk.”

3) Kodifitseeritud teksti artikli 1 lõike 5 kohandatud teksti asemel tuleks taastada direktiivi 71/316/EMÜ artikli 1 lõike 4 esimese taande sõnastus. Seega tuleks kodifitseerimise ettepaneku artikli 1 lõige 5 sõnastada järgmiselt:

„5. Lõikes 1 märgitud objektidega seotud üksikdirektiivides määratakse kindlaks:

– eelkõige lõike 1 punktis a märgitud toodete mõõtmisprotseduurid ja metroloogilised näitajad ning konstruktsiooni ja töötamise põhimõtte tehnilised nõuded,

nõuded vastavalt lõike 1 punktidele b ja c.”

4) III lisas tuleks direktiivi muutnud aktide seas märkida ka Kreeka ühinemisakt.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi kui need, mis on ettepanekus või käesolevas arvamuses sellistena määratletud. Samuti tegi töörühm järelduse, et pidades silmas varasemate õigusaktide muutmata sätete kodifitseerimist koos sisuliste muudatustega, sisaldab ettepanek ainult kehtivate tekstide kodifitseerimist sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           Jurist

         Jurist       Peadirektori kohusetäitja

  • [1]  Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku 22 keeleversiooni. Töörühm töötas prantsuskeelse versiooni põhjal, mis on töödokumendi originaalkeelne versioon.

MENETLUS

Pealkiri

Mõõtevahendid ja metroloogilise kontrolli meetodid (uuesti sõnastamine)

Viited

KOM(2008)0357 – C6-0237/2008 – 2008/0123(COD)

EP-le esitamise kuupäev

13.6.2008

Vastutav komisjon

Istungil teada andmise kuupäev

JURI

19.6.2008

Nõuandev komisjon / Nõuandvad komisjonid

Istungil teada andmise kuupäev

IMCO

19.6.2008

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

IMCO

24.6.2008

 

 

 

Raportöör(id)

nimetamise kuupäev

József Szájer

19.12.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.11.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

24

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber