Процедура : 2008/2286(ACI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0430/2008

Внесени текстове :

A6-0430/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/11/2008 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0536

ДОКЛАД     
PDF 224kWORD 144k
7.11.2008
PE 414.967v02-00 A6-0430/2008

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

(COM(2008)0609 – C6‑0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Комисия по бюджети

Докладчик: Reimer Böge

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

(COM(2008)0609 – C6‑0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2008)0609 – C6-0345/2008),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) и по-специално точка 28 от него;

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2)

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A6-0430/2008),

А. като има предвид, че Европейският съюз е създал съответните законодателни и бюджетни инструменти, за да предостави допълнителна подкрепа на съкратените работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им приобщаване към пазара на труда,

Б.  като има предвид, че следва финансовата помощ за съкратени работници да бъде динамична и предоставяна възможно най-бързо и ефективно, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г.,

В.  като има предвид, че Италия е поискала помощ във връзка с четири случая, засягащи съкращения в текстилния сектор в Сардиния, Пиемонт, Ломбардия и Тоскана(3),

1.  изисква съответните институции да положат необходимите усилия, за да ускорят мобилизирането на Фонда в съответствие с горепосочената съвместна декларация, с която Европейският парламент, Съветът и Комисията потвърдиха значението на осигуряването на бърза процедура при надлежно спазване на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за приемане на решения относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията;

2.  одобрява решението, приложено към настоящата резолюция;

3.  възлага на своя председател да подпише решението, заедно с председателя на Съвета, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, заедно с приложението към нея, на Съвета и Комисията.

(1)

ОВ C 139, 14.6.2006, стр. 1.

(2)

ОВ L 406, 30.12.2006, стр. 1.

(3)

EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia и EGF/2008/001 IT/Toscana


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

от ...... ноември 2008 г.

относно мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) и по-специално точка 28 от него;

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че:

(1)      Европейският фонд за приспособяване към глобализацията („Фондът“) беше създаден с цел да предостави допълнителна подкрепа на съкратените работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им приобщаване към пазара на труда.

(2)      Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. позволява мобилизиране на Фонда в рамките на годишния таван от 500 милиона EUR.

(3)      Италия внесе четири заявления за използване на средства от Фонда във връзка със съкращения в текстилния сектор: на 9 август 2007 г. за Сардиния, на 10 август 2007 г. за Пиемонт, на 17 август 2007 г. за Ломбардия и на 12 февруари 2008 г. за Тоскана. Заявленията са в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

(4)      Следователно Фондът следва да бъде мобилизиран, за да се осигури финансово участие за заявленията,

РЕШИХА:

Член 1

За общия бюджет на Европейския съюз за 2008 финансова година Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизира за отпускане на сумата от 35 158 075 евро в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел, на ... ноември 2008 г.

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

(1)

ОВ C 139, 14.6.2006, стр. 1.

(2)

ОВ L 406, 30.12.2006, стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

І. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден с цел да предостави допълнителна подкрепа на съкратените работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) и на член 12 от Регламент (ЕО) № 1927/2006(2) Фондът не може да надхвърли максимум 500 милиона евро годишно, получени от резерва в рамките на горната граница за общите разходи за предходната година и/или от освободените бюджетни кредити за поети задължения от предходните две години, с изключение на свързаните с функция 1б. Съответните суми са записани в бюджета като предварителни до момента на установяване на наличието на достатъчен резерв и/или освободени бюджетни кредити за поети задължения.

По отношение на процедурата, с цел задействане на Фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя на бюджетния орган предложение за мобилизиране на средства от Фонда и същевременно - съответно искане за трансфер. Наред с това, се организира тристранна среща с цел постигане на споразумение относно използването на Фонда и необходимите суми. Тристранната среща може да бъде в опростена форма.

ІІ. Текущо положение: предложение на Комисията

През 2008 г., втората година на работа на Фонда, от него бяха мобилизирани средства, които възлизаха на общата сума от 13,9 милиона евро въз основа на положителна оценка на две заявления от Малта (VF Ltd. и Bortex Clothing Ind Ltd), Португалия (Opel и Johnson Controls), Испания (Delphi) и Литва (Alytaus Tekstile).

Настоящето предложение е третото поред, което се обсъжда в рамките на бюджета за 2008 г. и се отнася до заявленията на четири региона в Италия: Сардиния, Пиемонт, Ломбардия и Тоскана и се отнася до съкращения в текстилния сектор.

Заявленията(3) бяха представени на Комисията от италианските органи на следните дати: Сардиния - 9 август 2007 г., окомплектовано с допълнителна информация на 12 септември 2007 г., 10 октомври 2007 г. и 9 юни 2008 г.; Пиемонт – 10 август 2007 г., окомплектовано с допълнителна информация на 19 ноември 2007 г. и 9 юни 2008 г.; Ломбардия – 17 август 2007 г., окомплектовано с допълнителна информация на 19 ноември 2007 г., 1 февруари 2008 г. и 9 юни 2008 г.; и Тоскана –12 февруари 2008 г., окомплектовано с допълнителна информация на 9 юни 2008 г.

Всичките четири заявления се основават на специфичните критерии за намеса, посочени в член 2, буква б) от правното основание(4) и бяха подадени в рамките на десетседмичния срок, посочен в член 5 на същия регламент.

Италианските органи поискаха финансово участие в размер на 35 158 075 евро за покриване на част от общите разходи за мерките за подпомагане, съответно: 10, 97 милиона евро за съкратените работници в региона на Сардиния, 7, 8 милиона евро в региона на Пиемонт, 12, 5 милиона евро в региона на Ломбардия и 3,8 милиона евро в региона на Тоскана.

След като извърши оценка Комисията счита, че тези заявления отговарят на критериите за намеса и на другите изисквания, посочени в Регламент 1927/2006.

Предложението за решение на Парламента и Съвета относно мобилизирането на средства от Фонда и съответното искане за прехвърляне на общата сума от

35 158 075 евро бяха представени на Парламента на 3 октомври 2008 г.

След оценката на четирите искания комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент даде становището си относно мобилизирането на средства от Фонда, както е посочено в становището, поместено в приложение към настоящия доклад.

Наличният общ годишен бюджет за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е 500 милиона евро. Тази сума може да бъде мобилизирана и прехвърлена единствено по бюджетен ред 04 05 01 след приемане на съответните правни и бюджетни инструменти.

От общо 500 милиона, отпуснати годишно за този инструмент съгласно Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., вече беше мобилизирана сумата от 3 106 882 евро за две заявления, освен това още два случая, възлизащи на общата сума от 10 770 772, бяха предложени от Комисията и гласувани от Парламента на 13 октомври 2008 г.

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ):

Преглед на заявленията за 2008 г.

 

 

 

 

 

1. Одобрени заявления:

 

 

 

Референтен номер

Държава-членка

Случай

Финансовото участие на ЕФПГ (€)

Съкращения

EGF/2007/008

Малта

Малта

681 207

675

EGF/2007/010

Португалия

Лисабон - Алентежо

2 425 675

1 549

Общо (1)

3 106 882

 

 

 

2. Текущи заявления:

 

EGF/2008/002

Испания

Delphi

10 471 778

1 589

EGF/2008/003

Литва

Alytaus Tekstile

298 994

1 089

EGF/2007/005

Италия/Сардиния

Текстилен сектор: 5 дружества

10 971 000

1 044

EGF/2007/006

Италия/Пиемонт

Текстилен сектор: 202 дружества

7 798 750

1 537

EGF/2007/007

Италия/Ломбардия

Текстилен сектор: 190 дружества

12 534 125

1 816

EGF/2008/001

Италия/Тоскана

Текстилен сектор: 461 дружества

3 854 200

1 558

 

 

Общо (2)

45 928 847

 

 

 

ОБЩО (1+2)

49 035 729

 

 

 

 

 

 

Забележка: Фондът не трябва да превишава максималната сума от 500 милиона евро годишно.

ІІІ. Процедура

Комисията представи искане(5) за трансфер с цел записване на конкретни бюджетни кредити за поети задължения и за плащания в бюджета за 2008 г., както изисква точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Тристранната процедура по предложението за решение на Комисията относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията би могла да е в опростена форма (размяна на писма), както предвижда член 12, параграф 5 от правното основание, освен ако не е налице споразумение между Парламента и Съвета.

В съответствие с вътрешно споразумение с комисията по заетост и социални въпроси тази комисия следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и принос за прилагането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията.

Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., потвърди значението на това да се осигури бърза процедура при надлежно спазване на Междуинституционалното споразумение за вземането на решения относно мобилизирането на средства от Фонда.

(1)

ОВ C 139, 14.6.2006, стр. 1.

(2)

ОВ L 406, 30.12.2006, стр. 1.

(3)

EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia и EGF/2008/001 IT/Toscana

(4)

Регламент (ЕО) № 1927/2006, OJ L 406 от 30.12.2006, стр. 1. Регламентът във вида, в който е коригиран в OJ L 48, 22.2.2008, стр.82

(5)

DEC 29/2008, BUDG/A7/2008/D/57259.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ES/sg

Г-н Reimer Böge

Председател на комисията по бюджети

ASP 05F365

D(2008)62900

Относно:       Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) относно случаите ЕEGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia и EGF/2008/001 IT/Toscana

Уважаеми г-н Böge,

на заседанието си от 20 октомври 2008 г. комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) разгледа мобилизирането на средства от ЕФПГ за случаите EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia и EGF/2008/001 IT/Toscana. Комисията по заетост и социални въпроси, по предложение на докладчика г-жа Stauner, реши да представи следното становище под формата на настоящото писмо, за да даде възможност на комисията по бюджети да приеме своя доклад в срок.

След настоящия подробен преглед на четирите заявления комисията по заетост и социални въпроси счита, че и двете искания отговарят на критериите, посочени в Регламент (ЕО) № 1927/2006 и следователно подкрепя мобилизирането на средства от ЕФПГ за случаите, представени от Италия: EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia и EGF/2008/001 IT/Toscana.

Най-важните елементи от оценката могат да бъдат обобщени, както следва:

а)        Общи наблюдения

Критерии за заявленията (член 5 от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Четирите заявления бяха подадени в десетседмичния срок, посочен в член 5 на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Критерии за намеса (член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Броят на съкратените работни места във всяко от четирите заявления е достатъчен, за да отговори на изискването, посочено в член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Условията за подаване на заявление, съгласно член 2, буква б) от регламента за ЕФПГ, са изпълнени, тъй като съкращенията протичат в четири специфични региона по NUTS II и в един NACE rev 2 раздел (Раздел 13 „Производство на текстил“).

Освен това анализът на заявленията показва, че съкращенията могат да бъдат свързани с големите структурни промени в моделите на световната търговия и по-конкретно с радикална промяна в дистрибуцията на текстилна продукция. Засилва се доминиращата позиция на трети държави (по-конкретно Китай и Индия) на световния пазар на текстил и облекло, като същевременно продължава да расте делът в световното производство на държави като Турция и Бангладеш. Мащабното преструктуриране на европейската текстилна и шивашка промишленост, започнало през 90-те години, доведе до повишаване на производителността и преориентиране на производството към висококачествени продукти, съчетано с намаляване на работната сила с приблизително една трета между 1990 г. и 2004 г. Наред с глобалните промени на пазара, текстилните производители в ЕС се сблъскаха със специфична и засилена конкуренция в резултат на изтичането на срока на действие на Споразумението за мултифибрите (СМ), както и на Споразумението за текстила и облеклото (СТО); Между 2004 г. и 2006 г. количеството на внесените в ЕС облекла отбелязва годишно увеличение от около 10 %.

Що се отнася до категориите засегнати работници, съкращенията обхващат всички възможни групи, които участват в работата на толкова голям брой дружества от текстилния сектор (над 850). В Пиемонт (68%) и в Ломбардия (67%) мнозинството съкратени работници са жени. В Сардиния мнозинството съкратени работници са мъже (59%). В Тоскана съкращенията са по-равномерно разпределени като при мъжете процентът е малко по-висок (52%).

Неочакван характер на съкращенията (член 5, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Макар че изтичането на срока на действие на СМ и СТО не беше неочаквано, италианските органи предвиждаха, че като цяло това ще има слабо въздействие върху производството и трудовата заетост. Но специално в четирите региона, последиците бяха далеч по-тежки отколкото се очакваше. Въпреки ограничаването на разходите, разнообразяването на продуктовия асортимент и инвестициите в редица технологични подобрения в производствения процес, много дружества, в които се стигна до съкращения, бяха засегнати от рязък спад в поръчките и засилена конкуренция от текстилни производители от трети държави.

Критерии за допълняемост, съответствие и координация (член 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Според италианските органи предложените мерки са в съответствие с другите действия, разработени и изпълнени с финансови средства от ЕСФ и ЕФРР. В допълнение ще бъдат взети мерките, за да се гарантира, че правомерните действия не се подпомагат от други финансови инструменти на Общността.

Освен това италианските органи предоставят доказателства, че финансирането няма да се използва за преструктуриране на дружества, а за действия, насочени към засегнатите работници.

В заключение италианските органи потвърдиха, че финансовото участие на ЕФПГ не замества мерките, които са отговорност на дружествата по силата на националното законодателство или колективен трудов договор.

Административни разходи/ Техническа помощ за прилагането на ЕФПГ (член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Административните разходи, във вида в който са описани в четирите италиански заявления, обхващат дейности по подготовката (включително регионално и местно планиране с участието на социалните партньори и другите заинтересовани страни), проучването и анализа на целите, формулирането на подробен план за намеса и създаването на мрежа от обществени и частни доставчици на услуги. Специфичните дейности по управление включват координиране, наблюдение и популяризиране, както и създаване на информационен и комуникационен план – част от по-широка комуникационна стратегия, чиято цел е да направи обществено достояние финансираните дейности с помощта на интернет, печатни издания и различни събития. Дейностите по мониторинг и оценка ще отразят както текущата ефективност на предприетите мерки, така и крайните резултати от тях.

Система от помощи в Италия за временно или трайно безработни лица

Системата включва ограничен период, през който се изплащат помощи за безработни, Фонд за обичайно гарантиране на заплатите, Фонд за извънредно гарантиране на заплатите, помощ за преместване, както и Фонд за извънредно гарантиране на заплатите за изключителни случаи (CIGS in deroga).

б)        Отделните случаи

EGF/2007/005 IT/Sardegna

Очаквани последици от съкращенията

Провинция Нуоро, където са извършени съкращенията, е главният център на текстилното производство в Сардиния. Процентът на безработицата е висок (10,8 % през 2006 г. спрямо среден процент за страната през същата година от 6,8 %), като най-много са безработните сред най-младото и най-възрастното население. През 2005 г. процентът на заетост в Нуоро е 51,6 %, а общо за страната - 57,5 %. Италианските органи твърдят, че тези съкращения оказват силно въздействие върху и без това уязвимото и изолирано положение на работещите.

Критерии за намеса (член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Заявлението на Сардиния се отнася до 1,044 съкращения в 5 дружества. Тези цифри отговарят на критериите, посочени в член 2, буква б) (поне 1000 съкращения за период от 9 месеца, в този случаи от 27 октомври 2006 г. до 26 юли 2007 г., най-вече в малки или средни предприятия в отрасъл NACE 2 в един регион или два граничещи региона на ниво NUTS II.).

Правомерни действия (член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Заявителят предлага комбинация от персонализирани услуги, които включват подпомагане за наемащото дружество, за да се възстановят разходите му за преквалификация и подготовка за изпълнението на нови задачи на 200-те работници, които са в най-неблагоприятно икономическо положение и са най-слабообразовани.

Освен това на всички уволнени работници се предлага подпомагане при търсене на работа, както и помощи за търсене на работа за времето на обучение или консултации, които те посещават.

Предоставя се „ваучер за обучение”, които следва да бъде изразходван за съответното обучение.

EGF/2007/006 IT/Piemonte

Очаквани последици от съкращенията

Икономическата конкурентоспособност на Пиемонт се основава на строителството и сектора на услугите, а не толкова на текстилопроизводството. Въпреки това половината от работещите в провинция Биелезе (традиционен регион на текстилопроизводството в Пиемонт, където са извършени 35 % от съкращенията, посочени в заявленията) са заети в производството, от които една трета — в производството на текстил. Влиянието на съкращенията в Пиемонт се изразява в увеличаване на молбите за помощи от CIGS (вж. по-горе).

Критерии за намеса (член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Заявлението на Пиемонт се отнася до 1,537 окончателни съкращения в 202 дружества. Тези цифри отговарят на критериите, посочени в член 2, буква б) (поне 1000 съкращения за период от 9 месеца, в този случаи от 27 октомври 2006 г. до 26 юли 2007 г., най-вече в малки или средни предприятия в отрасъл NACE 2 в един регион или два граничещи региона на ниво NUTS II).

Правомерни действия (член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Заявителят предлага комбинация от персонализирани услуги, които включват помощ при търсене на работа, която се предлага на работниците, нуждаещи се в по-голяма степен от насоки и от повече помощ по време на етапа на търсене на работа (около 50% от съкратените работници).

Освен това професионалното ориентиране ще доведе до индивидуален план за действие за всеки уволнен работник или служител, като в него ще бъде планирано структурирано обучение и ще бъде направен анализ на професионалните нужди.

Ще се предлага консултиране, както и насърчаване на предприемачеството.

Изплащат се помощи за търсене на работа, за да се улесни последващо наемане в друго дружество. Тези помощи са на стойност 6000 евро за всеки работник или служител, при сключване на постоянен трудов договор или 1500 евро за работник или служител при сключване на срочен трудов договор минимум за 12 месеца и се изплащат на новото дружество-работодател, като по този начин се отразяват инвестициите, които то трябва да направи при последващото обучение на работниците и подготовката за новите им задачи.

Подпомагането при търсене на работа активно насърчава работниците при търсенето на нова работа за периодите на обучение или консултации, които те посещават.

На всички уволнени работници се предоставя ваучер за обучение. Той следва да бъде изразходван за съответното обучение.

EGF/2007/007 IT/Lombardia

Очаквани последици от съкращенията

Италианските органи представиха контрастиращи данни за общата конкурентоспособност на нетекстилните сектори в региона и тенденцията на спад в конкурентоспособността на текстилните производители. Най-голям брой текстилни предприятия са съсредоточени в Милано, Бреша, Варезе, Бергамо и Комо, като тези предприятия са в упадък от няколко години. Италианските органи използват данни от INAIL(1), за да илюстрират влошаващата се ситуация на текстилния сектор в тези области: броят на заетите в сектора в Ломбардия е спаднал от 22 426 през 2000 г. на 17 267 през 2004 г., което е намаление с около 23 % за четири години.

Критерии за намеса (член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Заявлението на Ломбардия се отнася до 1,816 съкращения в 190 дружества. Тези цифри отговарят на критериите, посочени в член 2, буква б) (поне 1000 съкращения за период от 9 месеца, в този случаи от 27 октомври 2006 г. до 26 юли 2007 г., най-вече в малки или средни предприятия в отрасъл NACE 2 в един регион или два граничещи региона на ниво NUTS II).

Правомерни действия (член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Заявителят предлага комбинация от персонализирани услуги, които включват индивидуален план за намеса за всички съкратени работници, който ще формулира условията на плана за повторна трудова заетост и ще покаже как този план ще се наблюдава и оценява.

Ще бъдат въведени услуги по предоставяне на обучение и услуги за повторно интегриране, за да се помогне на всички работници да придобият нови умения или да развият уменията, които притежават.

Повечето от работниците, към които са насочени мерките, ще получат ваучер, за да могат да си възстановят разходите, направени докато търсят работа.

Има 256 трайно съкратени работници, които нямат право на подпомагане за безработни и могат да получат помощ за търсене на работа при условие, че участват в персонализиран план за повторна трудова заетост.

Подпомагането за търсене на работа активно подкрепя работниците докато търсят нова работа за периодите на обучение или консултации, които те посещават.

EGF/2008/001 IT/Toscana

Очаквани последици от съкращенията

Броят на текстилните предприятия в провинция Прато е спаднал с около 20 % от 2002 г. (5508) до 2006 г. (4429). С 25 % е намалял и броят на работещите в текстилните предприятия в Прато през същия период (28 600 през 2002 г. спрямо 21 436 през 2006 г.). Последните регионални данни сочат, че като цяло тенденцията на заетостта в региона е стабилна, но броят на текстилните работници намалява (-5,7 % през третото тримесечие на 2007 г. в сравнение с миналата година).

Критерии за намеса (член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Заявлението на Тоскана се отнася до 1,558 съкращения в 461 дружества. Тези цифри отговарят на критериите, посочени в член 2, буква б) (поне 1000 съкращения за период от 9 месеца, в този случаи от 27 октомври 2006 г. до 26 юли 2007 г., най-вече в малки или средни предприятия в отрасъл NACE 2 в един регион или два граничещи региона на ниво NUTS II).

Правомерни действия (член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Заявителят предлага комбинация от персонализирани услуги, които включват подпомагане при търсенето на работа за работниците, които имат по-голяма нужда от насоки и повече помощ по време на етапа на търсене на работа (около 50% от съкратените работници) и професионално ориентиране, което ще бъде предоставено за всички работници от целевата група.

За да се подсилят тези мерки, 300-те работници със средни до ниски възможности за повторна трудова заетост ще получат по-детайлни консултации.

На разположение са схеми за насърчаване на предприемачеството за лицата, които имат предприемачески потенциал.

Подпомагането за търсене на работа активно подкрепя работниците докато търсят нова работа за периода на обучение или консултации, които те посещават.

На всички уволнени работници се предоставя ваучер за обучение. Той следва да бъде изразходван за съответното на обучение.

в)        Забележки на докладчика

Докладчикът, г-жа Stauner, изразява съгласие, че четирите италиански региона отговарят на критериите, посочени в Регламент (ЕО) № 1927/2006. Въпреки това тя изразява недоволство от сложността на мерките, които се предлагат – нещо, което затруднява от една страна преценката доколко те са полезни, а от друга даването на гаранции, че те са допълващи и че се изключва двойно изплащане от други източници. Освен това тя изразява съжаление, че няма доклад относно съдържанието и резултатите от мерките за провеждане на обучение, въпреки че изглежда, че те вече се прилагат. И в заключение, за целите на проучването на заявлението биха били желателни детайли относно техническата помощ.

г)        Оценка на процедурата

Комисията по заетост и социални въпроси изразява притеснението си, че в тези случаи е получила информация за мобилизирането на средства от ЕФПГ само два дни преди съобщаването в пленарна зала и преди началото на шестседмичния период за постигане на споразумение със Съвета. Всъщност се наложили решението да бъде взето на извънредно заседание на комисията, за да може разглеждането на случаите да бъде извършено в срок.

Съответно комисията по заетост и социални въпроси отново заявява, че за да се постигне ефективно и навременно мобилизиране на средства от ЕФПГ е необходимо своевременно и пълно предоставяне на исканията, получени от Комисията. Навременното предупреждаване между Европейския парламент и Комисията, както беше в случаите с DELPHI и Alytaus Tekstile беше много полезно и тази практика следва да се използва и в бъдеще.

Освен това членовете на работната група биха желали да получат възможно най-скоро докладите относно първите случаи, финансирано от ЕФПГ. Тези доклади ще бъдат много полезни по отношение на бъдещите заявления, тъй като ще са от полза за евентуален преглед на регламента за ЕФПГ.

Комисията по заетост и социални въпроси приканва комисията по бюджети, в качеството си на водеща комисия, да включи тези съображения в своето решение.

С уважение,

Jan Andersson

Копие до:      г-жа Gabriele Stauner, член на Европейския парламент

(1)

            INAIL: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Италианска организация за обезщетяване на работниците)


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.11.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Paulo Casaca, Valdis Dombrovskis, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Wiesław Stefan Kuc, Eleonora Lo Curto, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gianni Pittella, Esko Seppänen, Nina Škottová, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Правна информация - Политика за поверителност