Postup : 2008/2286(ACI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0430/2008

Předložené texty :

A6-0430/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/11/2008 - 7.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0536

ZPRÁVA     
PDF 207kWORD 136k
7. 11. 2008
PE 414.967v02-00 A6-0430/2008

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

(KOM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Reimer Böge

PR_ACI_Funds

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

(KOM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0609 – C6-0345/2008),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 28 uvedené dohody,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2),

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0430/2008),

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila patřičné legislativní a rozpočtové nástroje, které mají poskytovat dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn uvnitř modelů světového obchodu, při jejich novém začlenění na trhu práce,

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Evropské unie pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání, by měla být dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a co nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008,

C. vzhledem k tomu, že Itálie požádala o pomoc v souvislosti se čtyřmi případy, kdy došlo k propouštění pracovníků v textilním průmyslu, a to na Sardinii, v Piemontu, Lombardii a v Toskánsku(3),

1.  žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků z fondu v souladu s výše uvedeným společným prohlášením, v němž Evropský parlament, Rada a Komise potvrdily, že s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 je důležité zajistit rychlý postup pro přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci;

2.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady podepsal toto rozhodnutí a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

4.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia a EGF/2008/001 IT/Toscana.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne ...... listopadu 2008

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 28 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2), a zejména na čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „fond“) byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání a které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn uvnitř modelů světového obchodu, při jejich novém začlenění na trhu práce.

(2)      Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 povoluje využití fondu v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

(3)      Itálie předložila čtyři žádosti o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s propouštěním v odvětví textilního průmyslu: dne 9. srpna 2007, pokud jde o podniky ze Sardinie, dne 10. srpna 2007, pokud jde o podniky z Piemontu, dne 17. srpna 2007, pokud jde o podniky z Lombardie, a dne 12. února 2008, pokud jde o podniky z Toskánska. Tyto žádosti splňují podmínky pro stanovení výše finančního příspěvku podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006.

(4)      Z fondu by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek v souvislosti s uvedenými žádostmi.

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008 se z Fondu EU pro přizpůsobení se globalizaci uvolní celkem 35 158 075 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne ...... listopadu 2008

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Obecné souvislosti návrhu

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn uvnitř modelů světového obchodu.

Podle ustanovení bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) a článku 12 nařízení (ES) č. 1927/2006(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 500 milionů EUR získanou z rozpětí existujícího v mezích celkového stropu výdajů platného pro předchozí rok a/nebo ze zrušených prostředků na závazky z posledních dvou let, s výjimkou prostředků souvisejících s okruhem 1B. Příslušné částky se zapíší do rozpočtu Evropské unie jako příděl prostředků, jakmile Komise zjistí dostatečné rozpětí a/nebo zrušené závazky.

Pokud jde o postup, k využití prostředků z fondu je třeba, aby Komise v případě kladného výsledku posouzení žádosti předložila rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a zároveň příslušnou žádost o převod prostředků. Současně jsou zahájeny třístranné rozhovory s cílem dospět k dohodě ohledně použití fondu a požadovaných částek. Třístranné rozhovory se mohou konat ve zjednodušené formě.

II. Současný stav: návrh Komise

V roce 2008, tj. ve druhém roce fungování fondu, byly po kladném posouzení čtyř žádostí, a to z Malty (VF Ltd. a Bortex Clothing Ind Ltd), Portugalska (Opel a Johnson Controls), Španělska (Delphi) a Litvy (Alytaus Tekstile), uvolněny finanční prostředky v celkové výši 13,9 milionu EUR.

Předkládaný návrh je třetím návrhem posuzovaným v rámci rozpočtu na rok 2008, týká se žádostí ze čtyř italských regionů, konkrétně Sardinie, Piemontu, Lombardie a Toskánska, a vztahuje se na případy propouštění pracovníků v textilním průmyslu.

Žádosti(3), které byly předloženy Komisi italskými orgány, mají tato data: Sardinie – dne 9. srpna 2007, doplněno o další informace dne 12. září 2007, 10. října 2007 a 9. června 2008; Piemont – dne 10. srpna 2007, doplněno o další informace dne 19. listopadu 2007 a 9. června 2008; Lombardie – dne 17. srpna 2007, doplněno o další informace dne 19. listopadu 2007, 1. února 2008 a 9. června 2008; a Toskánsko – dne 12. února 2008, doplněno o další informace dne 9. června 2008.

Všechny čtyři žádosti byly v souladu se specifickými kritérii pro pomoc uvedenými v čl. 2 písm. b) právního základu(4) a byly předloženy ve lhůtě 10 týdnů vyplývající z článku 5 uvedeného nařízení.

Italské orgány požádaly o příspěvek ve výši 35 158 075 EUR na pokrytí části celkových nákladů na podpůrná opatření odhadovaných přibližně na 10,97 milionu EUR pro pracovníky, kteří ztratili zaměstnání v regionu Sardinie, na 7,8 milionu EUR pro pracovníky v regionu Piemont, na 12,5 milionu EUR pro pracovníky v regionu Lombardie a na 3,8 milionu EUR pro pracovníky v regionu Toskánsko.

Komise se po provedení posouzení domnívá, že tyto žádosti splňují kritéria pro pomoc a další požadavky stanovené v nařízení 1927/2006.

Návrh rozhodnutí Parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z fondu a příslušná žádost o převod prostředků v celkové výši

35 158 075 EUR byly předloženy Parlamentu dne 3. října 2008.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu po posouzení všech čtyř žádostí vyjádřil své stanovisko k uvolnění prostředků z fondu, jež je uvedeno v příloze k této zprávě.

Celková roční částka rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, činí 500 milionů EUR. Tyto prostředky mohou být z fondu uvolněny a převedeny do rozpočtové položky 04 05 01 až po přijetí náležitých právních a rozpočtových nástrojů.

Z 500 milionů, které jsou na tento nástroj každý rok vyčleněny podle interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006, byla již na dvě předchozí žádosti přidělena částka 3 106 882 EUR a další dva případy, kdy celková částka činí 10 770 772 EUR, již Komise navrhla a Evropský parlament o nich hlasoval dne 13. října 2008.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF):

Přehled žádostí – 2008

 

 

 

 

 

1. Schválené žádosti:

 

 

 

Odkaz

Členský stát

Věc

PříspěvekEGF (v EUR)

Počet propuštěných pracovníků

EGF/2007/008

Malta

Malta

681 207

675

EGF/2007/010

Portugalsko

Lisabon-Alentejo

2 425 675

1 549

Celkem (1)

3 106 882

 

 

 

2. Současné žádosti:

 

EGF/2008/002

Španělsko

Delphi

10 471 778

1 589

EGF/2008/003

Litva

Alytaus Tekstile

298 994

1 089

EGF/2007/005

Itálie/Sardinie

Textilní odvětví: 5 podniků

10 971 000

1 044

EGF/2007/006

Itálie/Piemont

Textilní odvětví: 202 podniků

7 798 750

1 537

EGF/2007/007

Itálie/Lombardie

Textilní odvětví: 190 podniků

12 534 125

1 816

EGF/2008/001

Itálie/Toskánsko

Textilní odvětví: 461 podniků

3 854 200

1 558

 

 

Celkem (2)

45 928 847

 

 

 

ÚHRNNÁ ČÁSTKA (1+2)

49 035 729

 

 

 

 

 

 

Pozn. Fond nesmí překročit maximální částku 500 milionů EUR ročně

III. Postup

Komise předložila žádost o převod(5) s cílem zapsat do rozpočtu na rok 2008 specifické prostředky na závazky a prostředky na platby, jak vyžaduje bod 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006.

Bude-li mezi Parlamentem a Radou dosaženo dohody, mohly by třístranné rozhovory o Komisí vypracovaném návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci proběhnout ve zjednodušené formě (výměna dopisů), jak stanoví čl. 12 odst. 5 právního základu.

Podle interní dohody s Výborem pro zaměstnanost a sociální věci by se měl tento výbor zapojit do uvedeného postupu s cílem poskytnout konstruktivní podporu a příspěvek k využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, potvrdilo, že s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu je důležité zajistit rychlý postup pro přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

(1)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 460, 30.12.2006, s. 1.

(3)

EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia a EGF/2008/001 IT/Toscana.

(4)

Nařízení (ES) č. 1927/2006, Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1. Nařízení ve znění opravy v Úř. věst. L 48, 22.2.2008, s. 82.

(5)

DEC 29/2008, BUDG/A7/2008/D/57259


STANOVISKO VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ES/sg

p. Reimer Böge

Předseda Rozpočtového výboru

ASP 05F365

D(2008)62900

Věc:   Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) ve věcech EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia a EGF/2008/001 IT/Toscana

Vážený pane Böge,

na schůzi konané dne 20. října 2008 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) projednal otázku uvolnění prostředků z EGF ve věcech EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia a EGF/2008/001 IT/Toscana. Na návrh své navrhovatelky, paní Staunerové, výbor EMPL rozhodl o vydání následujícího stanoviska ve formě tohoto dopisu, aby výboru BUDG umožnil včasné přijetí jeho zprávy.

Po důkladném prostudování uvedených čtyř žádostí výbor EMPL dospěl k závěru, že oba požadavky splňují kritéria stanovená nařízením (ES) č. 1927/2006, a  proto se vyslovuje ve prospěch uvolnění prostředků z EGF ve věcech přednesených Itálií: EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia a EGF/2008/001 IT/Toscana.

Nejdůležitější prvky tohoto posouzení lze shrnout následovně:

a) Obecné poznámky

Kritéria pro předložení žádosti (článek 5 nařízení (ES) č. 1927/2006)

Uvedené čtyři žádosti byly podány ve lhůtě 10 týdnů v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1927/2006.

Kritéria pro pomoc (čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1927/2006)

Úbytek pracovních míst ve všech čtyřech žádostech splňuje požadavek stanovený v čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1927/2006. Vzhledem k tomu, že k propouštění došlo ve čtyřech konkrétních oblastech úrovně NUTS II a v jednom odvětví NACE rev. 2 (odvětví 13: „výroba textilií a textilních výrobků“), jsou splněny podmínky pro podání žádosti podle čl. 2 písm. b) uvedeného nařízení.

Z rozboru žádostí dále vyplynulo, že toto propouštění souvisí s významnými strukturálními změnami ve světových obchodních tocích, v tomto případě s radikální změnou v rozmístění textilní výroby. Světový obchod s textilem a oděvy stále více ovládají třetí země (především Čína a Indie) a země jako Turecko či Bangladéš neustále zvyšují svůj podíl na světové produkci. Rozsáhlá restrukturalizace evropského textilního a oděvního průmyslu od devadesátých let 20. století již vedla ke zvýšení produktivity a změně zaměření výroby na vysoce kvalitní produkty, jakož i ke snížení počtu pracovních míst přibližně o jednu třetinu v letech 1990–2004(1).

Textilní výrobci v EU čelí v důsledku skončení platnosti Dohody o mezinárodním obchodu s textilem (MFA) a Dohody o textilu a ošacení (ATC) nejen globálním změnám na trhu, ale také specifické a silnější konkurenci. V letech 2004 až 2006 se objem oděvů dovážených do EU ročně zvyšoval o cca 10 %.

Co se týče toho, jaké skupiny zaměstnanců byly dotčeny, postihlo propouštění všechny myslitelné kategorie pracovníků, kteří se podílejí na chodu tak velkého počtu textilních společností (přes 850). V Piemontu (68 %) a Lombardii (67 %) tvořily většinu ženy. Na Sardinii se propouštění dotklo ve většině případů mužů (59 %). V Toskánsku je poměr propuštěných pracovníků vyrovnanější, ačkoli mírně převažují muži (52  %).

Nepředvídatelná povaha propouštění (čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1927/2006)

Třebaže skončení platnosti dohod MFA a ATC nebylo neočekávanou událostí, italské úřady předpokládaly, že bude mít celkově jen omezený dopad na výrobu a zaměstnanost. Avšak především v uvedených čtyřech regionech byly jeho důsledky mnohem závažnější, než se očekávalo. Navzdory snížení nákladů, diverzifikaci sortimentu výrobků a investicím do řady technických vylepšení výrobních postupů se mnohé společnosti, které následně přistoupily k propouštění, potýkaly s výrazným snížením počtu zakázek a se silnější konkurencí ze strany textilních výrobců z třetích zemí.

Kritéria doplňkovosti, souladukoordinace (článek 6 nařízení (ES) č. 1927/2006)

Podle italských úřadů jsou navrhované akce v souladu s jinými opatřeními vypracovanými a prováděnými za využití prostředků z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vedle toho budou přijata opatření, která zajistí, aby na způsobilé akce nebyla poskytována podpora z jiných finančních nástrojů Společenství.

Italské úřady dále dokládají, že finanční prostředky nebudou využity k restrukturalizaci podniků, nýbrž na podporu dotčených zaměstnanců a zaměstnankyň.

Potvrdily rovněž, že finanční příspěvek z EGF nenahrazuje opatření, za která na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv nesou odpovědnost samotné podniky.

Administrativní výdaje / technická pomoc při uplatňování EGF (čl. 3 třetí pododstavec nařízení (ES) č. 1927/2006)

Administrativní výdaje, jak jsou popsány ve všech čtyřech žádostech, pokrývají přípravné činnosti (včetně územního plánování na úrovni regionů a provincií se zapojením sociálních partnerů a dalších zainteresovaných stran), šetření a rozbor cílů, vytvoření podrobného intervenčního plánu a vybudování sítě veřejných a soukromých poskytovatelů služeb. Mezi konkrétní činnosti řízení patří koordinace, sledování a podpora, jakož i vytvoření informačního a komunikačního plánu, který je součástí širší komunikační strategie zveřejňování informací o financovaných opatřeních na internetu, v tisku a při různých příležitostech. V rámci sledování a hodnocení bude posouzena jak průběžná účinnost opatření, tak jejich konečné výsledky.

Systém dávek pro krátkodobě či dlouhodobě nezaměstnanéItálii

V Itálii existuje krátkodobá podpora v nezaměstnanosti, řádný fond pro náhradu mzdy (CIGO), mimořádný fond pro náhradu mzdy (CIGS), příspěvek na mobilitu a mimořádný fond pro náhradu mzdy ve výjimečných případech (CIGS in deroga).

b) Jednotlivé případy

EGF/2007/005 IT/Sardegna

Předpokládané důsledky propouštění

Provincie Nuoro, v níž došlo k propouštění, je hlavním centrem textilní výroby na Sardinii. Vykazuje vysokou míru nezaměstnanosti (10,8 % v roce 2006 oproti celostátnímu průměru 6,8 % ve stejném roce), přičemž nejvíce je postižena nejmladší i nejstarší věková kategorie. V roce 2005 dosahovala míra zaměstnanosti v provincii Nuoro 51,6 %, oproti tomu celostátní míra zaměstnanosti činila 57,5 %. Italské úřady uvedly, že dopad tohoto propouštění je na již křehkém a izolovaném pracovním trhu velmi citelný.

Kritéria pro pomoc (čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1927/2006)

Žádost Sardinie se týká 1 044 definitivně propuštěných pracovníků z 5 podniků. Tento počet splňuje podmínky vymezené v čl. 2 písm. b) (propuštění během období devíti měsíců, v tomto případě v období od 27. října 2006 do 26. července 2007, nejméně 1 000 zaměstnanců, zejména z malých a středních podniků, v odvětví NACE 2 v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS 2).

Způsobilé akce (článek 3 nařízení (ES) č. 1927/2006)

Žadatel navrhuje kombinaci personalizovaných služeb, které budou zahrnovat příspěvek pro nového zaměstnavatele na náhradu nákladů spojených s rekvalifikací a zaškolením 200 nejvíce hospodářsky znevýhodněných a nejméně vzdělaných pracovníků/pracovnic.

Dále mohou všichni propuštění využít pomoc při hledání nového zaměstnání a čerpat přitom zvláštní příspěvek, který se vztahuje k obdobím, kdy se pracovníci/pracovnice účastní odborného školení či je jim poskytováno poradenství v oblasti pracovního uplatnění.

Pracovníci/pracovnice obdrží poukázku, kterou použijí na účast na potřebných školeních.

EGF/2007/006 IT/Piemonte

Předpokládané důsledky propouštění

Hospodářská konkurenceschopnost v Piemontu je založena spíše na stavebnictví a odvětví služeb než na textilním průmyslu. Polovina pracovních sil v provincii Biella (tradiční středisko textilní výroby v Piemontu a zeměpisná oblast, kde bylo propuštěno asi 35 % osob z celkového počtu uvedeného v žádosti) je zaměstnána ve výrobě, z toho třetina v textilní výrobě. Dopad propouštění v Piemontu se rovněž projevil zvýšením počtu žádostí o podporu z CIGS (viz výše).

Kritéria pro pomoc (čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1927/2006)

Žádost piemontské oblasti se týká 1 537 definitivně propuštěných pracovníků z 202 podniků. Tento počet splňuje podmínky vymezené v čl. 2 písm. b) (propuštění během období devíti měsíců, v tomto případě v období od 27. října 2006 do 26. července 2007, nejméně 1 000 zaměstnanců, zejména z malých a středních podniků, v odvětví NACE 2 v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS 2).

Způsobilé akce (článek 3 nařízení (ES) č. 1927/2006)

Žadatel navrhuje kombinaci personalizovaných služeb, které budou zahrnovat pomoc při hledání zaměstnání zaměřenou na pracovníky, kteří ve fázi hledání zaměstnání potřebují více vést a poradit (to je případ asi 50 % propuštěných).

Pro každého jednotlivého pracovníka bude navíc díky profesnímu poradenství vypracován individuální akční plán, jehož součástí bude strukturované školení a analýza profesních potřeb.

Nabízeno bude rovněž poradenství a podpora podnikání.

Při hledání zaměstnání budou vypláceny příspěvky, jejichž účelem je usnadnit pracovníkům znovuzačlenění do pracovního procesu v jiném podniku. Výše tohoto příspěvku dosahuje 6 000 EUR na pracovníka se smlouvou na dobu neurčitou nebo 1 500 EUR na pracovníka se smlouvou na dobu určitou v délce nejméně 12 měsíců. Tento příspěvek je vyplácen podniku, který pracovníka/pracovnici zaměstná, a jsou v něm zohledněny investice, které tento podnik vynaloží na jeho/její rekvalifikaci a zaškolení.

Příspěvek při hledání zaměstnání podněcuje pracovníky/pracovnice k aktivnějšímu hledání nového zaměstnání, přičemž se vztahuje k obdobím, kdy se pracovníci/pracovnice účastní odborného školení či je jim poskytováno poradenství v oblasti pracovního uplatnění.

Všichni propuštění obdrží poukázku na školení. Tato poukázka jim má umožnit účast na potřebném školení.

EGF/2007/006 IT/Lombardia

Předpokládané důsledky propouštění

Z popisu italských úřadů vyplývá protiklad mezi celkovou konkurenceschopností netextilních odvětví v regionu a klesající konkurenceschopností výrobců textilu. Textilní podniky jsou nejvíce koncentrovány v Milánu, Brescii, Varese, Bergamu a Comu, ovšem v posledních letech jich ubývá. Italské úřady vycházejí z údajů institutu INAIL(2) a na jejich základě znázorňují zhoršující se situaci v textilním průmyslu, která tyto oblasti postihuje: počet osob zaměstnaných v textilním odvětví v Lombardii klesl z 22 426 v roce 2000 na 17 267 v roce 2004, což odpovídá poklesu o zhruba 23 % během čtyř let.

Kritéria pro pomoc (čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1927/2006)

Žádost Lombardie se týká 1 816 definitivně propuštěných pracovníků ze 190 podniků. Tento počet splňuje podmínky vymezené v čl. 2 písm. b) (propuštění během období devíti měsíců, v tomto případě v období od 27. října 2006 do 26. července 2007, nejméně 1 000 zaměstnanců, zejména z malých a středních podniků, v odvětví NACE 2 v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS 2).

Způsobilé akce (článek 3 nařízení (ES) č. 1927/2006)

Žadatel navrhuje kombinaci personalizovaných služeb, které budou zahrnovat intervenční plán pro každého jednotlivého propuštěného pracovníka, v němž budou stanoveny podmínky pro opětovné zapojení do pracovního procesu a způsoby, jak bude tento plán sledován a hodnocen.

Nabízeny budou vzdělávací služby a služby zvyšující šance na návrat do zaměstnání, jejichž účelem bude pomoci pracovníkům/pracovnicím získat nové či zdokonalit jejich stávající dovednosti.

Většina cílených pracovníků/pracovnic obdrží poukázku na služby, která jim umožní uhradit výdaje spojené s hledáním zaměstnání.

Definitivně propuštění pracovníci, jejichž počet čítá 256 osob a kteří nemají nárok na dávky v nezaměstnanosti, mohou dostávat příspěvek při hledání zaměstnání, zúčastní-li se projektu individuálního plánu pro návrat do zaměstnání.

Příspěvek při hledání zaměstnání podněcuje pracovníky/pracovnice k aktivnímu hledání nového zaměstnání, přičemž se vztahuje k obdobím, kdy se pracovníci/pracovnice účastní odborného školení či je jim poskytováno poradenství v oblasti pracovního uplatnění.

EGF/2008/001 IT/Toscana

Předpokládané důsledky propouštění

Počet textilních podniků v provincii Prato klesl o téměř 20 % během období 2002 (5 508) až 2006 (4 429). Počet zaměstnanců v textilních společnostech v provincii Prato se během stejného období snížil o 25 % (28 600 v roce 2002 v porovnání s 21 436 v roce 2006). Nejnovější regionální statistiky ukazují, že obecně jsou regionální trendy ve vývoji zaměstnanosti sice stabilní, avšak počet zaměstnanců v textilním průmyslu klesá (o 5,7 % ve třetím čtvrtletí roku 2007 v porovnání s předchozím rokem).

Kritéria pro pomoc (čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1927/2006)

Žádost Toskánska se týká 1 558 definitivně propuštěných pracovníků z 461 podniku. Tento počet splňuje podmínky vymezené v čl. 2 písm. b) (propuštění během období devíti měsíců, v tomto případě v období od 27. října 2006 do 26. července 2007, nejméně 1 000 zaměstnanců, zejména z malých a středních podniků, v odvětví NACE 2 v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS 2).

Způsobilé akce (článek 3 nařízení (ES) č. 1927/2006)

Žadatel navrhuje kombinaci personalizovaných služeb, které budou zahrnovat pomoc při hledání zaměstnání zaměřenou na pracovníky, kteří ve fázi hledání zaměstnání potřebují více vést a poradit (to je případ asi 50 % propuštěných), přičemž tyto služby budou zahrnovat také profesní poradenství určené všem cíleným pracovníkům a pracovnicím.

Toto opatření bude v případě 300 pracovníků, kteří mají průměrné až nízké šance získat nové zaměstnání, posíleno o poskytování podrobnějšího poradenství.

Na pracovníky, kteří mají potenciál podnikat, bude zaměřena podpora podnikání.

Příspěvek při hledání zaměstnání podněcuje pracovníky/ pracovnice k aktivnímu hledání nového zaměstnání, přičemž se vztahuje k obdobím, kdy se pracovníci/pracovnice účastní odborného školení či je jim poskytováno poradenství v oblasti pracovního uplatnění.

Všichni propuštění obdrží poukázku na školení. Tato poukázka jim má umožnit účast na potřebném školení.

c) Poznámky navrhovatelky

Navrhovatelka, paní Staunerová, souhlasí s tvrzením, že tyto čtyři italské regiony splňují kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 1927/2006. Netěší ji ovšem to, že navrhovaná opatření jsou příliš komplexní, což ztěžuje posouzení jejich užitečnosti a zajištění jejich doplňkovosti při současném vyloučení finanční pomoci z více zdrojů. Dále vyjadřuje politování nad tím, že ačkoli vzdělávací opatření již zřejmě byla přijata, není k dispozici žádná zpráva o jejich obsahu či výsledcích. V neposlední řadě se navrhovatelka domnívá, že by bylo vhodné, kdyby pro posouzení žádostí byly k dispozici údaje o technické pomoci.

d) Posouzení postupu

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci je znepokojen tím, že informaci o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) v těchto věcech obdržel pouhé dva dny před jejím zveřejněním v plénu a zahájením šestitýdenního období pro dosažení dohody s Radou. Přitom pro to, aby bylo stanovisko k těmto věcem poskytnuto včas, muselo být toto rozhodnutí přijato na mimořádné schůzi výboru.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto připomíná, že v zájmu účinného a včasného uvolňování prostředků z EGR je nezbytné, aby Komise o přijatých žádostech informovala řádně a včas. Je třeba podotknout, že se osvědčil systém včasného upozornění fungující mezi Evropským parlamentem a Komisí, který byl zaveden v souvislosti s případy DELPHI a Alytaus Tekstile, a měl by proto být v budoucnu využíván.

Členové pracovní skupiny by navíc uvítali, kdyby v co nejbližší době obdrželi zprávy o prvních případech, na něž byly prostředky z EGF uvolněny. Tyto zprávy budou velmi užitečné pro posuzování dalších žádostí, neboť poskytnou informace, o něž se lze opřít při provádění případného přezkumu nařízení o EGF.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby tyto náměty začlenil do svého rozhodnutí.

S pozdravem

Jan Andersson

Kopie: paní Gabriele Stauner, poslankyně EP

(1)

Evropské středisko pro monitorování změn (EMCC). Budoucnost některých odvětví – Textilní a kožedělný průmysl v Evropě: konec jedné éry nebo nový začátek? (2004) http://www.eurofound.europa.eu/emcc/content/source/tn04004a.htm

(2)

INAIL: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Italský národní institut pro pojištění proti pracovním úrazům).


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

5.11.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Reimer Böge, Paulo Casaca, Valdis Dombrovskis, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Wiesław Stefan Kuc, Eleonora Lo Curto, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gianni Pittella, Esko Seppänen, Nina Škottová, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Právní upozornění - Ochrana soukromí