Procedure : 2008/2286(ACI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0430/2008

Indgivne tekster :

A6-0430/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/11/2008 - 7.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0536

BETÆNKNING     
PDF 190kWORD 123k
7.11.2008
PE 414.967v02-00 A6-0430/2008

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(KOM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Budgetudvalget

Ordfører: Reimer Böge

PR_ACI_Funds

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(KOM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0609 – C6-0345/2008),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 28,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen,(2),

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0430/2008),

A. der henviser til, at Den Europæiske Union har oprettet passende lovgivningsmæssige og budgetmæssige instrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet,

B.  der henviser til, at EU’s økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af strukturelle ændringer, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt, i henhold til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der blev vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008,

C. der henviser til, at Italien har anmodet om støtte i forbindelse med 4 tilfælde af afskedigelser inden for tekstilbranchen i Sardinien, Piemonte, Lombardiet og Toscana(3),

1.  anmoder de involverede institutioner om at gøre de nødvendige bestræbelser på at fremskynde anvendelsen af fonden i overensstemmelse med den ovennævnte fælles erklæring, hvori Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bekræfter vigtigheden af at sikre en hurtig procedure med fuld respekt for den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen;

2.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

3.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(3)

EGF/2007/005 IT/Sardinien, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardiet og EGF/2008/001 IT/Toscana.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af ...... november 2008

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, i det følgende benævnt "fonden", blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til afskedigede arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)      Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(3)      Italien har indgivet fire ansøgninger om at anvende fonden på grund af afskedigelser i tekstilsektoren, den 9. august 2007 for Sardiniens vedkommende, den 10. august 2007 for Piemontes vedkommende, den 17. august 2007 for Lombardiets vedkommende og den 12. februar 2008 for Toscanas vedkommende. Disse ansøgninger er i overensstemmelse med kravene om fastlæggelse af de finansielle bidrag som fastsat i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006.

(4)      Der bør derfor som følge af ansøgningerne ydes støtte fra fonden —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der skal med virkning for Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008 frigives et beløb fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 35 158 075 EUR i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den ... november 2008.

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

(1)

              EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

              EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af større strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre.

I henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) og artikel 12 i forordning (EF) nr. 1927/2006(2) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 500 mio. EUR, der hentes fra margenen under det samlede udgiftsloft for det foregående år og/eller fra annullerede forpligtelsesbevillinger fra de to foregående år, eksklusive forpligtelsesbevillinger i relation til udgiftsområde 1B. De relevante beløb opføres i budgettet, så snart der er fundet tilstrækkelige margener og/eller annullerede forpligtelsesbevillinger.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden, forelægger Kommissionen i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om bevillingsoverførsel. Samtidig hermed indledes der en trilog med henblik på at nå til enighed om anvendelsen af fonden og de beløb, der anmodes om. Trilogen kan være i forenklet form.

II. Status: Kommissionens forslag

I 2008, som er fondens andet år, er der anvendt et samlet beløb på 13,9 mio. EUR efter positiv vurdering af fire ansøgninger fra Malta (VF Ltd. and Bortex Clothing Ind Ltd.), Portugal (Opel og Johnson Controls), Spanien (Delphi) og Litauen (Alytaus Tekstile).

Nærværende forslag er det tredje under 2008-budgettet, og det vedrører ansøgninger fra fire regioner i Italien: Sardinien, Piemonte, Lombardiet og Toscana og afskedigelser inden for tekstilindustrien.

Ansøgningerne(3) blev indgivet til Kommissionen af de italienske myndigheder på følgende datoer: Sardinien – den 9. august 2007, færdiggjort ved indsendelse af yderligere oplysninger henholdsvis den 12. september 2007, den 10. oktober 2007 og den 9. juni 2008; Piemonte – den 10. august 2007, færdiggjort ved indsendelse af yderligere oplysninger henholdsvis den 19. november 2007 og den 9. juni 2008; Lombardiet – den 17. august 2007, færdiggjort ved indsendelse af yderligere oplysninger henholdsvis den 19. november 2007, den 1. februar 2008 og den 9. juni 2008 og Toscana den 12. februar 2008, færdiggjort ved indsendelse af yderligere oplysninger den 9. juni 2008.

Alle fire ansøgninger var baseret på de særlige interventionskriterier i artikel 2, litra b), i retsgrundlaget(4) og blev indgivet inden for den frist på 10 uger, der er fastsat i forordningens artikel 5.

De italienske myndigheder anmodede om 35 158 075 EUR fra fonden til dækning af en del af udgifterne til støtteforanstaltningerne, henholdsvis: 10, 97 mio. EUR til de arbejdstagere, der er blevet afskediget i Sardinien, 7,8 mio. EUR til Piemonte-regionen, 12,5 mio. EUR til Lombardiet og 3,8 mio. EUR til Toscana-regionen.

Det er Kommissionens opfattelse, at disse ansøgninger opfylder interventionskriterierne og andre krav i forordning (EF) nr. 1927/2006.

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fonden og den tilsvarende anmodning om overførsel af et samlet beløb på

35 158 075 EUR blev forelagt Parlamentet den 3. oktober 2008.

Efter en vurdering af de fire ansøgninger gav Udvalget for Beskæftigelse og Sociale Anliggender sine synspunkter vedrørende anvendelse af fonden til kende, som det fremgår af udtalelsen, der er vedhæftet denne betænkning.

Det samlede årlige budget til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er på 500 mio. EUR. Dette beløb kan kun anvendes og overføres til budgetpost 04 05 01, når de relevante retlige og budgetmæssige instrumenter er vedtaget.

Et beløb på 3 106 882 EUR er allerede anvendt til to tidligere ansøgninger, og yderligere to sager til et samlet beløb af 10 770 772 EUR er blevet foreslået af Kommissionen og vedtaget af Europa-Parlamentet den 13. oktober 2008 ud af de 500 mio. EUR, der årligt er afsat til dette instrument i henhold til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (globaliseringsfonden):

Oversigt over ansøgninger- 2008

 

 

 

 

 

1. Godkendte ansøgninger:

 

 

 

Reference

Medlemsstat

Sag

Støtte fra globaliserings-fonden (€)

Afskedigelser

EGF/2007/008

Malta

Malta

681 207

675

EGF/2007/010

Portugal

Lissabon-Alentejo

2 425 675

1 549

Total (1)

3 106 882

 

 

 

2. Aktuelle ansøgninger:

 

EGF/2008/002

Spanien

Delphi

10 471 778

1 589

EGF/2008/003

Litauen

Alytaus Tekstile

298 994

1 089

EGF/2007/005

Italien/

Sardinien

Tekstilbranchen: 5 virksomheder

10 971 000

1 044

EGF/2007/006

Italien/

Piemonte

Tekstilbranchen: 202 virksomheder

7 798 750

1 537

EGF/2007/007

Italien/

Lombardiet

Tekstilbranchen: 190 virksomheder

12 534 125

1 816

EGF/2008/001

Italien/

Toscana

Tekstilbranchen: 461 virksomheder

3 854 200

1 558

 

 

Total (2)

45 928 847

 

 

 

TOTAL (1+2)

49 035 729

 

 

 

 

 

 

N.B. Fonden må ikke overstige et maksimumbeløb på 500 mio. EUR pr. år

III. Procedure

Kommissionen har forelagt en anmodning om en bevillingsoverførsel(5) med henblik på at opføre de tilsvarende forpligtelses- og betalingsbevillinger i 2008-budgettet, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

Trilogen vedrørende Kommissionens udkast til afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen kan ske i forenklet form (brevudveksling), jf. retsgrundlagets artikel 12, stk. 5, medmindre Parlamentet og Rådet ikke er enige.

Ifølge en intern aftale med Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender skulle dette udvalg inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til anvendelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der blev vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, bekræftede vigtigheden af at sikre en hurtig procedure, med fuld respekt for den interinstitutionelle aftale ved vedtagelse af afgørelser om anvendelse af fonden.

(1)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(3)

EGF/2007/005 IT/Sardinien, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardiet og EGF/2008/001 IT/Toscana.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006, EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1. Berigtiget i EUT L 48 af 22.2.2008, s. 82.

(5)

DEC 29/2008, BUDG/A7/2008/D/57259.


UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ES/sg

Reimer Böge

Formand for Budgetudvalget

ASP 05F365

D(2008)62900

Om:                Udtalelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til sagerne EGF/2007/005 IT/Sardinien, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardiet og EGF/2008/001 IT/Toscana

På mødet den 20. oktober 2008 drøftede Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (fonden) til sagerne EGF/2007/005 IT/Sardinien, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardiet og EGF/2008/001 IT/Toscana. På grundlag af indstilling fra ordføreren, Gabriele Stauner, besluttede udvalget at afgive følgende udtalelse, i form af denne skrivelse, for at give Budgetudvalget mulighed for at vedtage sin betænkning inden for tidsfristen.

På baggrund af en grundig gennemgang af de fire ansøgninger anerkender Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, at alle ansøgninger opfylder kriterierne i forordning (EF) nr. 1927/2006, og godkender således anvendelse af fondens midler til de sager, som Italien har forelagt: EGF/2007/005 IT/Sardinien, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardiet og EGF/2008/001 IT/Toscana.

De væsentligste elementer i vurderingen har været følgende:

a)        Generelle bemærkninger

Ansøgningskriterier (artikel 5 i forordning (EF) nr. 1927/2006)

De fire ansøgninger blev indsendt inden for den i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1927/2006 fastsatte tidsfrist på 10 uger.

Interventionskriterier (artikel 2, litra b) i forordning (EF) nr. 1927/2006)

Antallet af afskedigelser i hver af de fire ansøgninger er tilstrækkeligt til at opfylde kravet i artikel 2, litra b) i forordning (EF) nr. 1927/2006. Eftersom afskedigelserne er sket i fire bestemte NUTS II-regioner og i én NACE 2-sektor (sektor 13: Fremstilling af tekstiler), er betingelserne for en ansøgning under artikel 2, litra b) i forordning (EF) nr. 1927/2006 opfyldt.

Desuden viser en analyse af ansøgningerne, at disse afskedigelser kan knyttes til større strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre – i dette tilfælde til en gennemgribende ændring i tekstilproduktionens geografiske placering. Tredjelande (i særdeleshed Kina og Indien) dominerer i stigende grad verdenshandelen inden for tekstiler og beklædning, og lande som Tyrkiet og Bangladesh øger fortsat deres andel af verdens samlede produktion. Store omstruktureringer inden for de europæiske tekstil- og beklædningsindustrier siden 1990’erne har allerede ført til øget produktivitet og omlægning af produktionen til produkter af høj kvalitet, kombineret med en nedskæring af arbejdsstyrken svarende til ca. en tredjedel i perioden 1990-2004(1).

Sideløbende med de globale ændringer på markedet, har tekstilproducenterne i EU mødt særlig og stigende konkurrence på grund af udløbet af multifiberarrangementet (MFA) og aftalen om tekstilvarer og beklædningsgenstande (ATC). I perioden 2004-2006 var der en årlig stigning i mængden af tøj, der blev importeret til EU, på 10 %.

Hvad angår kategorierne af arbejdstagere er afskedigelserne spredt over hele spektret af kategorier, der er involveret i at drive de mange tekstilvirksomheder (over 850). I Piemonte (68 %) og Lombardiet (67 %) er hovedparten kvinder. På Sardinien er hovedparten af de afskedigede arbejdstagere mænd (59 %). I Toscana er afskedigelserne mere ligeligt fordelt med en lille overvægt af mænd (52 %).

Afskedigelsernes uforudseelighed (artikel 5, stk. 2, litra a) i forordning (EF) nr. 1927/2006)

Skønt udløbet af MFA og ACT ikke var uforudset, forventede de italienske myndigheder, at dette generelt set ville have mindre betydning for produktionen og beskæftigelsen. Men specielt i disse fire regioner blev konsekvenserne langt værre end forventet. På trods af reducerede omkostninger, differentiering af produktudvalget og investering i en række teknologiske opgraderinger af produktionsprocessen led mange af de virksomheder, hvor afskedigelserne fandt sted, under en brat ordrenedgang og øget konkurrence fra tekstilproducenter i tredjelande.

Kriterier vedrørende komplementaritet, overensstemmelse og koordination (artikel 6 i forordning (EF) nr. 1927/2006)

Ifølge de italienske myndigheder er de foreslåede foranstaltninger i overensstemmelse med andre foranstaltninger, der er udarbejdet og gennemført ved hjælp af midler fra Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Desuden vil der blive truffet foranstaltninger, der sikrer, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre af Fællesskabets finansielle instrumenter.

Derudover har de italienske myndigheder dokumenteret, at midlerne ikke vil blive anvendt til at omstrukturere virksomhederne, men til foranstaltninger til gavn for de berørte arbejdstagere.

Endelig bekræftede de italienske myndigheder, at den økonomiske støtte fra fonden ikke erstatter foranstaltninger, som i henhold til national lovgivning eller kollektive aftaler er virksomhedernes ansvar.

Administrative omkostninger/teknisk bistand til at gennemføre EGF (artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1927/2006)

De administrative omkostninger, der er beskrevet i alle de fire italienske ansøgninger, dækker forberedende foranstaltninger (herunder planlægning på regionalt niveau og provinsniveau med inddragelse af arbejdsmarkedets parter og andre relevante aktører), screening og målanalyse, definition af en detaljeret interventionsplan og etablering af et netværk af offentlige og private serviceudbydere. Konkrete ledelsesaktiviteter omfatter koordination, overvågning og udbredelse af kendskabet til projektet samt udarbejdelse af en informations- og kommunikationsplan, der skal indgå i en bredere kommunikationsstrategi med det formål at udbrede kendskabet til de støttede foranstaltninger via internettet, de trykte medier og arrangementer. Overvågnings- og evalueringsaktiviteter skal vurdere såvel effektiviteten af foranstaltningerne undervejs i forløbet som deres endelige resultater.

Italiens ydelsessystem for kort- og langtidsledige

Systemet består af en begrænset periode med arbejdsløshedsunderstøttelse – den almindelige løngarantifond (CIGO), den særlige løngarantifond (CIGS), mobilitetstillægget og den særlige løngarantifond til usædvanlige sager (CIGS in deroga).

b)        De enkelte sager

EGF/2007/005 IT/Sardinien

Afskedigelsernes forventede effekt

Nuoro-provinsen, hvor afskedigelserne fandt sted, er det centrale område for tekstilproduktionen på Sardinien. Der er en høj ledighedsrate (10,8 % in 2006, sammenlignet med det nationale gennemsnit samme år på 6,8 %), og ledigheden er størst i de yngste og ældste aldersgrupper. I 2005 var beskæftigelsesgraden i Nuoro 51,6 % mod 57,5 % på nationalt plan. De italienske myndigheder oplyser, at effekten af disse afskedigelser mærkes tydeligt i denne arbejdsstyrke, som i forvejen var udsat og isoleret.

Interventionskriterier (artikel 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1927/2006)

Sardiniens ansøgning vedrører 1 044 endelige afskedigelser i 5 virksomheder. Disse tal opfylder kriterierne i artikel 2, litra b), (mindst 1 000 afskedigelser i løbet af en nimåneders periode, i dette tilfælde fra den 27. oktober 2006 til den 26. juli 2007, særlig i små eller mellemstore virksomheder, i en NACE 2-sektor i en eller to sammenhængende regioner på NUTS II-niveau).

Støtteberettigede foranstaltninger (artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006)

Ansøgeren foreslår en kombination af individuelle serviceforanstaltninger, som omfatter en ydelse til den ansættende virksomhed for at kompensere for udgifter til omskoling og forberedelse af nye arbejdsopgaver til de 200 økonomisk dårligst stillede og dårligst uddannede arbejdstagere.

Desuden tilbydes hjælp til jobsøgning til alle afskedigede arbejdstagere samt et jobsøgningstillæg, som er knyttet til den periode, hvor arbejdstagerne deltager i uddannelses- eller vejledningsforløb.

Der uddeles en ”uddannelsesvoucher”, som kan bruges på ”uddannelsesstien”.

EGF/2007/006 IT/Piemonte

Afskedigelsernes forventede effekt

Piemontes økonomiske konkurrenceevne er baseret på bygge- og servicesektorerne snarere end på tekstiler. Halvdelen af arbejdsstyrken i Biellese-provinsen (Piemontes traditionelle tekstilproduktions”reservoir” og det geografiske område, hvor omkring 35 % af afskedigelserne i ansøgningen har fundet sted) arbejder inden for produktion, heraf en tredjedel i tekstilproduktionen. Effekten af afskedigelserne i Piemonte afspejles også i det øgede antal ansøgninger om støtte fra CIGS (se ovenfor).

Interventionskriterier (artikel 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1927/2006)

Piemontes ansøgning vedrører 1 537 endelige afskedigelser i 202 virksomheder. Disse tal opfylder kriterierne i artikel 2, litra b), (mindst 1 000 afskedigelser i løbet af en nimåneders periode, i dette tilfælde fra 27. oktober 2006 til 26. juli 2007, særlig i små eller mellemstore virksomheder, i en NACE 2-sektor i en eller to sammenhængende regioner på NUTS II-niveau).

Støtteberettigede foranstaltninger (artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006)

Ansøgeren foreslår en kombination af individuelle serviceforanstaltninger, som omfatter hjælp til jobsøgning til arbejdstagere med større behov for vejledning, og som har brug for mere hjælp i jobsøgningsfasen (omkring 50 % af de afskedigede).

Desuden skal erhvervsvejledning udmønte sig i en individuel handlingsplan for hver af de afskedigede arbejdstagere, som skal indeholde en struktureret analyse af deres uddannelses- og arbejdsmæssige behov.

Der tilbydes endvidere rådgivning og iværksætterkurser.

Der udbetales jobsøgningstillæg for at støtte ansættelse i en anden virksomhed. Tillægget udgør 6 000 EUR per arbejdstager for en fast kontrakt eller 1 500 EUR per arbejdstager for en tidsbegrænset kontrakt af mindst 12 måneders varighed og udbetales til den ansættende virksomhed som kompensation for den investering, der er påkrævet fra den ansættende virksomheds side, for at omskole arbejdstagerne og forberede dem til deres nye arbejdsopgaver.

Et jobsøgningstillæg støtter aktivt arbejdstagerne i at søge andet arbejde og er knyttet til de perioder, hvor de deltager i uddannelse eller vejledning.

Der uddeles en ”uddannelsesvoucher”, som kan bruges på ”uddannelsesstien”.

EGF/2007/007 IT/Lombardiet

Afskedigelsernes forventede effekt

De italienske myndigheder har tegnet et modsætningsfyldt billede af den generelt gode konkurrenceevne i regionens øvrige sektorer sammenlignet med en nedadgående tendens i tekstilproducenternes konkurrenceevne. Den største koncentration af tekstilvirksomheder findes i Milano, Brescia, Varese, Bergamo og Como, og disse har allerede været i tilbagegang i en årrække. De italienske myndigheder anvender INAIL(2)-oplysninger til at illustrere den forværrede situation inden for tekstilbranchen i disse områder: Antallet af ansatte i denne branche faldt i Lombardiet fra 22 426 i 2000 til 17 267 i 2004, et fald på omkring 23 % i løbet af fire år.

Interventionskriterier (artikel 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1927/2006)

Lombardiets ansøgning vedrører 1 816 endelige afskedigelser i 190 virksomheder. Disse tal opfylder kriterierne i artikel 2, litra b), (mindst 1 000 afskedigelser i løbet af en nimåneders periode, i dette tilfælde fra 27. oktober 2006 til 26. juli 2007, særlig i små eller mellemstore virksomheder, i en NACE 2-sektor i en eller to sammenhængende regioner på NUTS II-niveau).

Støtteberettigede foranstaltninger (artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006)

Ansøgeren foreslår en kombination af individuelle serviceforanstaltninger, som omfatter en individuel handlingsplan for alle afskedigede arbejdstagere, som præciserer betingelserne for, hvordan den pågældende kan komme i arbejde igen, samt hvordan handlingsplanen skal kontrolleres og evalueres.

Der etableres strukturer for uddannelsestilbud og reintegration på arbejdsmarkedet, som kan hjælpe alle arbejdstagere til at få nye kvalifikationer eller styrke dem, de allerede har.

Hovedparten af de arbejdstagere, projektet er rettet imod, modtager en servicevoucher som godtgørelse for de udgifter, der har været i forbindelse med jobsøgningen.

De 256 permanent afskedigede arbejdstagere, som ikke har ret til nogen form for arbejdsløshedsunderstøttelse, kan modtage jobsøgningstillæg under forudsætning af, at de deltager i en individuel handlingsplan med henblik på at få dem i arbejde igen.

Jobsøgningstillægget støtter aktivt arbejdstagerne i at søge nyt job og er knyttet til de perioder, hvor de deltager i uddannelse eller vejledning.EGF/2008/001 IT/Toscana

Afskedigelsernes forventede effekt

Antallet af tekstilvirksomheder i Prato-provinsen faldt med næsten 20 % fra 2002 (5 508) til 2006 (4 429). Antallet af ansatte i Prato-provinsens tekstilvirksomheder faldt ligeledes i samme periode med 25 % (28 600 i 2002 sammenlignet med 21 436 i 2006). De seneste regionale statistikker viser, at mens regionens generelle beskæftigelsestal er stabile, falder antallet af ansatte i tekstilbranchen (-5,7 % i tredje kvartal af 2007 sammenlignet med året før).

Interventionskriterier (artikel 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1927/2006)

Toscanas ansøgning vedrører 1 558 endelige afskedigelser i 461 virksomheder. Disse tal opfylder kriterierne i artikel 2, litra b), (mindst 1 000 afskedigelser i løbet af en nimåneders periode, i dette tilfælde fra 27. oktober 2006 til 26. juli 2007, særlig i små eller mellemstore virksomheder, i en NACE 2-sektor i en eller to sammenhængende regioner på NUTS II-niveau).

Støtteberettigede foranstaltninger (artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006)

Ansøgeren foreslår en kombination af individuelle serviceforanstaltninger, som omfatter hjælp til jobsøgning for arbejdstagere med større behov for vejledning, og som har behov for ekstra hjælp i jobsøgningsfasen (omkring 50 % af de afskedigede) samt erhvervsvejledning til alle de arbejdstagere, projektet er rettet imod.

For yderligere at styrke disse tiltag vil der blive ydet mere specialiseret rådgivning til 300 arbejdstagere med dårlige eller middelgode muligheder for at finde ny beskæftigelse.

Der tilbydes iværksætterkurser for arbejdstagere med iværksætterpotentiale.

Der udbetales jobsøgningstillæg til de arbejdstagere, der aktivt søger andet arbejde, og det er knyttet til de perioder, hvor de deltager i uddannelse eller vejledning.

Alle afskedigede arbejdstagere modtager en ”uddannelsesvoucher” til brug på ”uddannelsesstien”.

c)        Ordførerens bemærkninger

Ordføreren, Gabriele Stauner, er enig i, at alle fire italienske regioner opfylder kriterierne i forordning (EF) nr. 1927/2006. Ordføreren er imidlertid utilfreds med kompleksiteten i de foreslåede foranstaltninger, som gør det vanskeligt at vurdere deres egnethed og sikre, at de komplementerer støtte fra andre kilder, uden at der er tale om dobbeltfinansiering. Ordføreren beklager desuden, at der – til trods for at uddannelsestiltagene tilsyneladende allerede har fundet sted – ikke foreligger nogen rapport om deres indhold eller resultater. Endelig havde det været ønskeligt i forbindelse med vurderingen af ansøgningen at have mere detaljerede oplysninger om den tekniske bistand.

d)        Vurdering af proceduren

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender er bekymret over, at det først modtog besked om anvendelse af fonden til disse sager to dage før meddelelsen på plenarmødet og starten på den seksugers periode, der er afsat til at indgå aftale med Rådet. Faktisk måtte beslutningen træffes på et ekstraordinært udvalgsmøde, for at vurderingen af sagerne kunne blive indleveret i tide.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender gentager derfor, at det er bydende nødvendigt, for at fondens midler kan anvendes effektivt og inden for de gældende tidsrammer, at ansøgninger modtaget af Kommissionen videresendes tidligt og i deres helhed. Den tidlige varsling mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen, som blev etableret i forbindelse med sagerne om DELPHI og Alytaus Tekstile, var til stor hjælp og bør anvendes fremover.

Desuden vil arbejdsgruppens medlemmer gerne hurtigst muligt have fremsendt rapporterne fra de første sager, der modtog støtte fra fonden. Disse rapporter vil være til stor hjælp i forbindelse med fremtidige ansøgninger, idet de vil give input til en eventuel evaluering af forordningen om Globaliseringsfonden.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som korresponderende udvalg, til at sikre, at disse hensyn optages i den afgørelse, det vedtager.

Med venlig hilsen

Jan Andersson

Cc:      Gabriele Stauner, MEP

(1)

European Monitoring Centre on Change (EMCC). Sectors Futures – Textile and Leather in Europe: the end of an era or a new beginning? (2004)

http://www.eurofound.europa.eu/emcc/content/source/tn04004a.htm

(2)

            INAIL: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Italian Workers' Compensation Authority)


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

5.11.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Reimer Böge, Paulo Casaca, Valdis Dombrovskis, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Wiesław Stefan Kuc, Eleonora Lo Curto, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gianni Pittella, Esko Seppänen, Nina Škottová, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik