Διαδικασία : 2008/2286(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0430/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0430/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/11/2008 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0536

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 234kWORD 153k
7.11.2008
PE 414.967v02-00 A6-0430/2008

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

COM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Reimer Böge

PR_ACI_Funds

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0609 - C6-0345/2008),

     έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το άρθρο 28,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0430/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης συνεννόησης στις 17 Ιουλίου 2008,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλία έχει ζητήσει βοήθεια για τέσσερεις υποθέσεις που αφορούν απολύσεις στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας στην Σαρδηνία, το Πιεμόντε, τη Λομβαρδία και την Τοσκάνη(3),

1.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες για να επιταχυνθεί η κινητοποίηση του Ταμείου σύμφωνα με την προαναφερθείσα κοινή δήλωση όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιβεβαιώνουν ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ταχεία διαδικασία, τηρουμένης δεόντως της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, για την έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση·

2.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.

(2)

ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σελ. 1.

(3)

EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia και EGF/2008/001 IT/Toscana


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της .... Νοεμβρίου 2008

για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το άρθρο 28,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2), και ιδίως το άρθρο 12, παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (εφεξής το «Ταμείο») συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

(2)      Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου εντός του ανώτατου ορίου των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

(3)       H Ιταλία υπέβαλε τέσσερεις αιτήσεις χρησιμοποίησης του Ταμείου λόγω απολύσεων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας: στις 9 Αυγούστου 2007 για τη Σαρδηνία, στις 10 Αυγούστου 2007 για το Πιεμόντε, στις 17 Αυγούστου 2007 για τη Λομβαρδία και στις 12 Φεβρουαρίου 2008 για την Τοσκάνη. Οι αιτήσεις αυτές είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις για τον καθορισμό του ύψους των χρηματοδοτικών συνεισφορών που προβλέπονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

(4)      Επομένως, πρέπει να κινητοποιηθεί το Ταμείο για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για τις τέσσερεις αιτήσεις,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να παράσχει το ποσό των 35.158.075 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, ... Νοεμβρίου 2008

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

EE C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.

(2)

ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σελ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), καθώς και του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αντλούνται από το περιθώριο κάτω από το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών του προηγούμενου οικονομικού έτους και/ή από ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων των τελευταίων δύο ετών, εκτός εκείνων που σχετίζονται με την κατηγορία 1β. Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον προϋπολογισμό ως προβλέψεις, μόλις εξακριβωθεί ότι υπάρχουν επαρκή περιθώρια και/ή ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων.

Όσον αφορά τη διαδικασία, για να ενεργοποιήσει το Ταμείο, εφόσον αξιολογηθεί θετικά κάποια εφαρμογή του, η Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου και, ταυτόχρονα, την αντίστοιχη αίτηση μεταφοράς. Παράλληλα, οργανώνεται τριμερής διάλογος για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του Ταμείου και τα απαιτούμενα ποσά. Αυτός ο τριμερής διάλογος μπορεί να έχει απλοποιημένη μορφή.

ΙΙ. Πρόοδος των εργασιών: Πρόταση της Επιτροπής

Το 2008, δεύτερο έτος λειτουργίας του, το Ταμείο κινητοποιήθηκε για συνολικό ποσό 13,9 εκατ. ευρώ, μετά τη θετική αξιολόγηση τεσσάρων αιτήσεων από τη Μάλτα (VF Ltd. και Bortex Clothing Ind Ltd), την Πορτογαλία (Opel και Johnson Controls), την Ισπανία (Delphi) και τη Λιθουανία (Alytaus Tekstile).

Η παρούσα πρόταση είναι η τρίτη που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2008 και αφορά τις αιτήσεις από τέσσερεις περιοχές της Ιταλίας: τη Σαρδηνία, το Πιεμόντε, τη Λομβαρδία και την Τοσκάνη και αφορά απολύσεις στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας.

Οι αιτήσεις(3) κατατέθηκαν από τις ιταλικές αρχές στην Επιτροπή τις ακόλουθες ημερομηνίες: για τη Σαρδηνία στις 9 Αυγούστου 2007, με κατάθεση συμπληρωματικών πληροφοριών στις 12 Σεπτεμβρίου 2007, τις 10 Οκτωβρίου 2007 και τις 9 Ιουνίου 2008 Πιεμόντε στις 10 Αυγούστου 2007, με κατάθεση συμπληρωματικών πληροφοριών στις 19 Νοεμβρίου 2007 και τις 9 Ιουνίου 2008· Λομβαρδία στις 10 Αυγούστου 2007, με κατάθεση συμπληρωματικών πληροφοριών στις 9 Νοεμβρίου 2007, την 1η Φεβρουαρίου 2008 και τις 9 Ιουνίου 2008· και Τοσκάνη στις 12 Φεβρουαρίου 2008, με κατάθεση συμπληρωματικών πληροφοριών στις 9 Ιουνίου 2008.

Και οι τέσσερεις αιτήσεις βασίζονταν στα ειδικά κριτήρια παρέμβασης του άρθρου 2 στοιχείο β) της νομικής βάσης(4) και υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας των 10 εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού αυτού.

Οι αρχές της Ιταλίας ζήτησαν συνεισφορά ύψους 35.158.075 ευρώ, για την κάλυψη μέρους της συνολικής δαπάνης για τα μέτρα στήριξης, και πιο συγκεκριμένα: 10,97 εκατ. ευρώ προς τους εργαζόμενους που απολύονται στην περιοχή της Σαρδηνίας, 7,8 εκατ. ευρώ για την περιοχή του Πιεμόντε, 12,6 εκατ. ευρώ για την περιοχή της Λομβαρδίας και 3,8 εκατ. ευρώ για την περιοχή της Τοσκάνης.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι αυτές οι αιτήσεις πληρούν τα κριτήρια παρέμβασης και τις άλλες προϋποθέσεις που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Η πρόταση απόφασης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου και το σχετικό αίτημα για τη μεταφορά συνολικού ποσού 35.158.075 ευρώ υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο στις 3 Οκτωβρίου 2008.

Μετά την εξέταση των τεσσάρων αιτήσεων, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατύπωσε την άποψή της σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου, όπως εκφράζεται στη γνωμοδότηση που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να κινητοποιηθεί και να μεταφερθεί στο κονδύλιο 04 05 01 του προϋπολογισμού μόνο αφού εγκριθούν τα κατάλληλα νομικά και δημοσιονομικά μέσα.

Από τα 500 εκατ. που διατίθενται ετησίως για το μέσο αυτό σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006, έχει χρησιμοποιηθεί το ποσό των 3.106.882 ευρώ για δύο αιτήσεις, ενώ η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση συνολικού ύψους 10.770.772 ευρώ για δύο ακόμη περιπτώσεις, την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Οκτωβρίου 2008.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ):

Επισκόπηση των αιτήσεων - 2008

 

 

 

 

 

1. Εγκεκριμένες αιτήσεις:

 

 

 

Αριθ. αναφοράς

Κράτος μέλος

Υπόθεση

συνεισφορά ΕΤΠΠ (€)

Απολύσεις

EGF/2007/008

Μάλτα

Μάλτα

681 207

675

EGF/2007/010

Πορτογαλία

Λισσαβώνα-Alentejo

2 425 675

1 549

Σύνολο (1)

3 106 882

 

 

 

2. Τρέχουσες αιτήσεις:

 

EGF/2008/002

Ισπανία

Delphi

10 471 778

1 589

EGF/2008/003

Λιθουανία

Alytaus Tekstile

298 994

1 089

EGF/2007/005

Ιταλία/Σαρδηνία

Κλωστοϋφαντουργικός τομέας: 5 εταιρίες

10 971 000

1 044

EGF/2007/006

Ιταλία/Πιεμόντε

Κλωστοϋφαντουργικός τομέας: 202 εταιρίες

7 798 750

1 537

EGF/2007/007

Ιταλία/Λομβαρδία

Κλωστοϋφαντουργικός τομέας: 190 εταιρίες

12 534 125

1 816

EGF/2008/001

Ιταλία/Τοσκάνη

Κλωστοϋφαντουργικός τομέας: 461 εταιρίες

3 854 200

1 558

 

 

Σύνολο (2)

45 928 847

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ(1+2)

49 035 729

 

 

 

 

 

 

Σημ . Το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβαίνει ανώτατο ποσό 500 εκατ. ευρώ ετησίως

III. Διαδικασία

Η Επιτροπή ζήτησε μεταφορά πιστώσεων(5) για την εγγραφή ειδικών πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2008, όπως ορίζεται στο σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.

Ο τριμερής διάλογος όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα μπορούσε, ενδεχομένως, να λάβει απλοποιημένη μορφή (ανταλλαγή επιστολών), όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, η επιτροπή αυτή πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, ώστε να προσφέρει εποικοδομητική υποστήριξη και να συμβάλει στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης συνεννόησης στις 17 Ιουλίου 2008, επιβεβαίωσε τη σημασία της εξασφάλισης μιας ταχείας διαδικασίας, με σεβασμό των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου.

(1)

ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.

(2)

ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σελ.1.

(3)

EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia και EGF/2008/001 IT/Toscana

(4)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σελ. 1, στη διορθωμένη του μορφή όπως εμφανίζεται στην ΕΕ L 48 της 22.2.2008, σελ. 82.

(5)

DEC 29/2008, BUDG/A7/2008/D/57259


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ES/sg

Κύριον Reimer Böge

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 05F365

D(2008)62900

Θέμα:             Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) για τις υποθέσεις EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia και EGF/2008/001 IT/Toscana

Αγαπητέ κύριε Böge,

Κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Οκτωβρίου 2008, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ για τις υποθέσεις EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia και EGF/2008/001 IT/Toscana. Η επιτροπή EMPL, μετά από πρόταση της συντάκτριας κ. Stauner, αποφάσισε να εκδώσει την παρακάτω γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής, ώστε να επιτρέψει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών να εγκρίνει εγκαίρως την έκθεσή της.

Μετά από τη διεξοδική εξέταση των τεσσάρων υποθέσεων, η Επιτροπή EMPL αναγνωρίζει ότι όλες οι αιτήσεις πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 και, συνεπώς, συναινεί στην κινητοποίηση του ΕΤΠΠ για τις αιτήσεις που υπέβαλε η Ιταλία: EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia και EGF/2008/001 IT/Toscana.

Τα σημαντικότερα στοιχεία των αξιολογήσεων συνοψίζονται ως εξής:

α)        Γενικές παρατηρήσεις

Κριτήρια αίτησης (άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)

Και οι τέσσερεις αιτήσεις υπεβλήθησαν εντός της προθεσμίας των δέκα εβδομάδων που ορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Κριτήρια παρέμβασης (άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)

Ο αριθμός των απολεσθεισών θέσεων εργασίας που αναφέρονται σε εκάστη των τεσσάρων αιτήσεων ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2, στοιχείο (β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Δεδομένου ότι οι απολύσεις έλαβαν χώρα σε τέσσερεις συγκεκριμένες NUTS II περιφέρειες και σε έναν NACE rev 2 τομέα (Τομέας 13: Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών), πληρούνται οι όροι υποβολής αίτησης δυνάμει του άρθρου 2, στοιχείο (β) του κανονισμού σχετικά με τη σύσταση του ΕΤΠΠ.

Επιπλέον, από την ανάλυση των αιτήσεων προκύπτει ότι οι απολύσεις αυτές συνδέονται με μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές στις πρακτικές του παγκοσμίου εμπορίου, στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη ριζική αλλαγή που σημειώθηκε στην κατανομή της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Το παγκόσμιο εμπόριο στους τομείς των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης κυριαρχείται όλο και περισσότερο από τρίτες χώρες (ιδίως την Κίνα και την Ινδία), και χώρες όπως η Τουρκία και το Μπαγκλαντές συνεχίζουν να αυξάνουν το μερίδιό τους στην παγκόσμια παραγωγή. Η ευρείας κλίμακας αναδιάρθρωση στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τη δεκαετία του '90 και εξής είχε ήδη οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγής και στον επαναπροσανατολισμό της παραγωγής προς προϊόντα υψηλής ποιότητας, σε συνδυασμό με τη μείωση του εργατικού δυναμικού περίπου κατά το ένα τρίτο στο διάστημα 1990-2004(1).

Εκτός από τις γενικές μεταβολές στην αγορά, οι παραγωγοί κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην ΕΕ είχαν να αντιμετωπίσουν έναν αυξημένο ανταγωνισμό ειδικής φύσεως μετά τη λήξη της συμφωνίας πολυϊνών (ΣΠΙ) και της συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης (ATC). Από το 2004 έως το 2006, ο όγκος των ειδών ένδυσης που εισήχθησαν την Κοινότητα παρουσίασε ετήσια αύξηση ύψους 10% περίπου.

Όσον αφορά τις κατηγορίες εργαζομένων για τους οποίους προορίζεται η ενίσχυση, οι απολύσεις θίγουν ολόκληρο το φάσμα των κατηγοριών που μετέχουν στη λειτουργία ενός τόσο μεγάλου αριθμού κλωστοϋφαντουργικών εταιρειών (άνω των 850). Στο Πιεμόντε (68%) και στη Λομβαρδία (67%), η πλειονότητα των απολυθέντων είναι γυναίκες. Στη Σαρδηνία η πλειονότητα των εργαζομένων που απολύονται είναι άνδρες (59%). Στην Τοσκάνη ο αριθμός των ανδρών και γυναικών που απολύονται είναι σχεδόν ίσος, με ελαφρά ανώτερο ποσοστό ανδρών (52%).

Απρόβλεπτος χαρακτήρας των απολύσεων (άρθρο 5, στοιχείο α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)

Μολονότι η λήξη της ΣΠΙ και της συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης ήταν προβλέψιμη, οι ιταλικές αρχές εκτίμησαν ότι θα έχει, γενικά, μικρό αντίκτυπο στην παραγωγή και την απασχόληση. Παρ' όλα αυτά ειδικά στις τέσσερεις περιφέρειες, οι επιπτώσεις ήταν πολύ πιο έντονες απ' ό,τι αναμενόταν. Παρά τον περιορισμό των δαπανών, τη διαφοροποίηση του φάσματος των προϊόντων και τις επενδύσεις σε μια σειρά τεχνολογικών αναβαθμίσεων στις διαδικασίες παραγωγής, πολλές επιχειρήσεις, στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι απολύσεις, επλήγησαν από την σοβαρή μείωση των παραγγελιών και τον αυξημένο ανταγωνισμό από παραγωγούς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τρίτων χωρών.

Κριτήρια συμπληρωματικότητας, συμμόρφωσης και συντονισμού (άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, οι δράσεις που προτείνονται συμμορφώνονται προς άλλες που έχουν καταρτιστεί και εφαρμόζονται βάσει της χρηματοδότησης από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ. Επίσης, θα ληφθούν μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι οι επιλέξιμες δράσεις δεν λαμβάνουν συνδρομή από άλλα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα.

Επιπλέον, οι ιταλικές αρχές παρέχουν στοιχεία που βεβαιώνουν ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, αλλά για δράσεις υπέρ των πληγέντων εργαζομένων.

Τέλος, οι ιταλικές αρχές βεβαίωσαν ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠΠ δεν αντικαθιστά μέτρα τα οποία αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Διοικητικές δαπάνες/Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή του ΕΤΠΠ (άρθρο 3,3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)

Οι διοικητικές δαπάνες, όπως περιγράφονται και στις τέσσερεις ιταλικές αιτήσεις, καλύπτουν προπαρασκευαστικές ενέργειες (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού σε επίπεδο περιφέρειας και επαρχίας, με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων φορέων), έλεγχο και ανάλυση του στόχου, καθορισμό λεπτομερούς σχεδίου παρέμβασης και δημιουργία δικτύου δημοσίων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών. Ειδικές δραστηριότητες διαχείρισης περιλαμβάνουν το συντονισμό, την παρακολούθηση και την προώθηση, καθώς και τη δημιουργία Σχεδίου Πληροφορίας και Επικοινωνίας ως μέρους μιας ευρύτερης στρατηγικής επικοινωνίας η οποία αποσκοπεί στη δημοσιοποίηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων μέσω του Διαδικτύου, των έντυπων μέσων και εκδηλώσεων. Δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης θα εκτιμήσουν τόσο την συνεχή αποτελεσματικότητα των δράσεων, καθώς και τα τελικά τους αποτελέσματα.

Το ιταλικό σύστημα παροχών για τους βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα ανέργους

Το σύστημα περιλαμβάνει ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα παροχών ανεργίας, το κανονικό ταμείο εγγύησης μισθών και ημερομισθίων (CIGO), το έκτακτο ταμείο εγγύησης μισθών και ημερομισθίων (CIGS), το επίδομα κινητικότητας καθώς και το έκτακτο ταμείο εγγύησης μισθών και ημερομισθίων για εξαιρετικές περιπτώσεις (CIGS σε παρέκκλιση)

β)        Οι επιμέρους υποθέσεις

EGF/2007/005 IT/Sardegna

Αναμενόμενες επιπτώσεις των απολύσεων

Η επαρχία Νuoro στην οποία έλαβαν χώρα οι απολύσεις αποτελεί το βασικό κόμβο παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της Σαρδηνίας. Έχει υψηλό ποσοστό ανεργίας (10,8% το 2006 σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο του ιδίου έτους που ανήλθε σε 6,8%), με τα υψηλότερα ποσοστά στις κατηγορίες τόσο των νεώτερων όσο και των γηραιότερων ανέργων. Το 2005, το ποσοστό απασχόλησης στην επαρχία Νουόρο ανήλθε σε 51,6% έναντι εθνικού ποσοστού 57,5%. Οι ιταλικές αρχές δήλωσαν ότι οι επιπτώσεις των εν λόγω απολύσεων είναι έντονα αισθητές σε ένα ήδη ευαίσθητο και απομονωμένο εργατικό δυναμικό.

Κριτήρια παρέμβασης (άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)

Η αίτηση της Σαρδηνίας αφορά 1.044 οριστικές απολύσεις σε 5 εταιρείες. Οι αριθμοί αυτοί πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2, στοιχείο β (τουλάχιστον 1.000 απολύσεις, εντός 9 μηνών, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τις 27 Οκτωβρίου 2006 έως τις 26 Ιουλίου 2007, ιδίως σε επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους, σε τομέα NACE 2 σε περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II).

Επιλέξιμες δράσεις (άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)

Ο αιτών προτείνει τον συνδυασμό εξατομικευμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν την παροχή στήριξης στην προσλαμβάνουσα εταιρεία για την επιστροφή των δαπανών που συνδέονται με την επανεκπαίδευση και την προετοιμασία προς ανάληψη των νέων καθηκόντων των 200 εργαζομένων που ευρίσκονται στην πλέον μειονεκτική θέση από οικονομικής πλευράς και έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Επιπλέον, προσφέρεται βοήθεια σε όλους τους απολυθέντες εργαζομένους για την αναζήτηση εργασίας, καθώς και επίδομα αναζήτησης εργασίας σε συνάρτηση με τις περιόδους κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή παροχής συμβουλών.

Διανέμεται κουπόνι εκπαίδευσης το οποίο εξαργυρώνεται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

EGF/2007/006 IT/Piemonte

Αναμενόμενες επιπτώσεις των απολύσεων

Η οικονομική ανταγωνιστικότητα του Πιεμόντε βασίζεται περισσότερο στη βιομηχανία κατασκευών και στον τομέα των υπηρεσιών απ’ ό,τι στην κλωστοϋφαντουργία. Ωστόσο, το ήμισυ του εργατικού δυναμικού της επαρχίας του Biellese (παραδοσιακό κλωστοϋφαντουργικό κέντρο του Πιεμόντε και γεωγραφική ζώνη στην οποία έλαβε χώρα περίπου το 35% των απολύσεων) απασχολείται στη διαδικασία παραγωγής, από το οποίο το ένα τρίτο στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Οι επιπτώσεις των απολύσεων στο Πιεμόντε αντικατοπτρίζονται επίσης στην αύξηση των αιτήσεων για συνδρομή από το έκτακτο ταμείο εγγύησης μισθών και ημερομισθίων (CIGS).

Κριτήρια παρέμβασης (άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)

Η αίτηση του Πιεμόντε αφορά 1.537 οριστικές απολύσεις σε 202 εταιρείες. Οι αριθμοί αυτοί πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2, στοιχείο β (τουλάχιστον 1.000 απολύσεις, εντός 9 μηνών, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τις 27 Οκτωβρίου 2006έως τις 26 Ιουλίου 2007, ιδίως σε επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους, σε τομέα NACE 2 σε περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II).

Επιλέξιμες δράσεις (άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)

Ο αιτών προτείνει τον συνδυασμό εξατομικευμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν παροχή βοήθειας για την αναζήτηση απασχόλησης σε εργαζομένους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη καθοδήγησης και χρειάζονται περισσότερη βοήθεια στη φάση της αναζήτησης εργασίας (περίπου 50% των εργαζομένων που απολύονται).

Επιπλέον, ο επαγγελματικός προσανατολισμός θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης για κάθε εργαζόμενο που απολύεται το οποίο θα περιλαμβάνει διαρθρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και ανάλυση των επαγγελματικών αναγκών.

Θα προσφέρονται επίσης συμβουλές καθώς και προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Καταβάλλονται παροχές για την αναζήτηση εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η επαναπρόσληψη σε άλλη εταιρεία. Οι παροχές ανέρχονται σε 6.000 ευρώ ανά εργαζόμενο για σύμβαση αορίστου χρόνου, ή 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο για σύμβαση ορισμένου χρόνου τουλάχιστον 12 μηνών, και καταβάλλονται στην προσλαμβάνουσα εταιρεία προκειμένου η τελευταία να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με την επανεκπαίδευση και την προετοιμασία των εργαζομένων προς ανάληψη των νέων τους καθηκόντων.

Το επίδομα αναζήτησης εργασίας στηρίζει τους εργαζομένους οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με την αναζήτηση νέας εργασίας και υπολογίζεται σε συνάρτηση με τις περιόδους κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή παροχής συμβουλών.

Διανέμεται κουπόνι εκπαίδευσης σε όλους τους απολυόμενους εργαζομένους το οποίο εξαργυρώνεται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

EGF/2007/007 IT/Lombardia

Αναμενόμενες επιπτώσεις των απολύσεων

Οι ιταλικές αρχές παρουσίασαν μια εικόνα με αντιθέσεις: αφενός, γενική ανταγωνιστικότητα των τομέων εκτός της κλωστοϋφαντουργίας στην περιφέρεια και, αφετέρου, καθοδική πορεία της ανταγωνιστικότητας των κλωστοϋφαντουργικών μονάδων. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων παρατηρείται στο Μιλάνο, στη Μπρέσια, στο Βαρέζε, στο Μπέργκαμο και στο Κόμο και οι εν λόγω επιχειρήσεις βρίσκονταν ήδη σε παρακμή επί σειρά ετών. Οι ιταλικές αρχές χρησιμοποιούν δεδομένα του INAIL(2) για να στοιχειοθετήσουν την επιδεινούμενη κατάσταση στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα στις εν λόγω περιοχές: ο αριθμός των απασχολούμενων στον εν λόγω τομέα εργαζομένων στην Λομβαρδία μειώθηκε από 22.426 το 2000 σε 17.267 το 2004, ήτοι μείωση περίπου 23% εντός τεσσάρων ετών.

Κριτήρια παρέμβασης (άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)

Η αίτηση της Λομβαρδίας αφορά 1.816 οριστικές απολύσεις σε 190 εταιρείες. Οι αριθμοί αυτοί πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2, στοιχείο β (τουλάχιστον 1.000 απολύσεις, εντός 9 μηνών, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τις 27 Οκτωβρίου 2006 έως τις 26 Ιουλίου 2007, ιδίως σε επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους, σε τομέα NACE 2 σε περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II).

Επιλέξιμες δράσεις (άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)

Ο αιτών προτείνει τον συνδυασμό εξατομικευμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν εξατομικευμένο σχέδιο παρέμβασης για όλους τους εργαζομένους που απολύονται στο οποίο καθορίζονται οι όροι του σχεδίου επαναπρόσληψης και ο τρόπος με τον οποίο τούτο θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται.

Θα δημιουργηθούν υπηρεσίες κατάρτισης και υπηρεσίες επανένταξης οι οποίες θα βοηθούν όλους τους εργαζομένους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή να ενδυναμώσουν τις ήδη υπάρχουσες.

Οι περισσότεροι από τους εργαζομένους για τους οποίους προορίζεται η ενίσχυση θα λάβουν κουπόνι υπηρεσίας για να το χρησιμοποιήσουν προς επιστροφή των εξόδων που προέκυψαν κατά την αναζήτηση εργασίας.

Οι 256 εργαζόμενοι που έχουν απολυθεί οριστικά και οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι για να λάβουν επίδομα ανεργίας, μπορούν να λάβουν παροχή για την αναζήτηση εργασίας υπό την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν σε εξατομικευμένο σχέδιο επαναπρόσληψης.

Το επίδομα αναζήτησης εργασίας στηρίζει τους εργαζομένους οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με την αναζήτηση νέας εργασίας και υπολογίζεται σε συνάρτηση με τις περιόδους κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή παροχής συμβουλών.

EGF/2008/001 IT/Toscana

Αναμενόμενες επιπτώσεις των απολύσεων

Ο αριθμός των κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων στην επαρχία του Πράτο μειώθηκε σχεδόν κατά 20% την περίοδο από το 2002 (5.508) έως το 2006 (4.429). Κατά την ίδια περίοδο ο αριθμός των εργαζομένων στις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις του Πράτο παρουσίασε επίσης μείωση κατά 25% (28.600 το 2002, έναντι 21.436 το 2006). Από τις τελευταίες περιφερειακές στατιστικές προκύπτει ότι, ενώ σε γενικές γραμμές οι περιφερειακές τάσεις απασχόλησης είναι σταθερές, ο αριθμός των εργαζομένων στην κλωστοϋφαντουργία παρουσιάζει μείωση (-5,7% το τρίτο τρίμηνο του 2007 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος).

Κριτήρια παρέμβασης (άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)

Η αίτηση της Τοσκάνης αφορά 1.558 οριστικές απολύσεις σε 461 εταιρείες. Οι αριθμοί αυτοί πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2, στοιχείο β (τουλάχιστον 1.000 απολύσεις, εντός 9 μηνών, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τις 27 Οκτωβρίου 2006 έως τις 26 Ιουλίου 2007, ιδίως σε επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους, σε τομέα NACE 2 σε περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II).

Επιλέξιμες δράσεις (άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)

Ο αιτών προτείνει τον συνδυασμό εξατομικευμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνει παροχή βοήθειας για την αναζήτηση απασχόλησης σε εργαζομένους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη καθοδήγησης και χρειάζονται περισσότερη βοήθεια στη φάση της αναζήτησης εργασίας (περίπου 50% των εργαζομένων που απολύονται) και επαγγελματικό προσανατολισμό που θα εφαρμοστεί σε όλους τους εργαζομένους για τους οποίους προορίζεται η ενίσχυση.

Προς ενίσχυση των μέτρων αυτών οι 300 εργαζόμενοι, με μέσο έως χαμηλό επίπεδο απασχολησιμότητας θα λάβουν λεπτομερέστερες συμβουλές.

Δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας προσφέρονται σε άτομα που διαθέτουν επιχειρηματικό δυναμικό.

Το επίδομα αναζήτησης εργασίας στηρίζει τους εργαζομένους οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με την αναζήτηση νέας εργασίας και υπολογίζεται σε συνάρτηση με τις περιόδους κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή παροχής συμβουλών.

Διανέμεται κουπόνι εκπαίδευσης σε όλους τους απολυόμενους εργαζομένους το οποίο εξαργυρώνεται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

γ)        Παρατηρήσεις της συντάκτριας

Η συντάκτρια, κ. Stauner, συμφωνεί ότι οι τέσσερεις ιταλικές περιφέρειες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Ωστόσο, δεν είναι ικανοποιημένη με την πολυπλοκότητα των προτεινόμενων μέτρων η οποία καθιστά δυσχερές να κριθεί η χρησιμότητά τους και να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα, αποκλειομένης ταυτόχρονα της διπλή πληρωμής από άλλους πόρους. Επιπλέον, εκφράζει τη λύπη της διότι, μολονότι φαίνεται ότι τα μέτρα κατάρτισης έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ή τα αποτελέσματά τους.

Τέλος, λεπτομέρειες σχετικά με την τεχνική βοήθεια θα ήταν χρήσιμες για την εξέταση της αίτησης.

δ)        Αξιολόγηση της διαδικασίας

Η επιτροπή EMPL ανησυχεί διότι έλαβε τις πληροφορίες σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠΠ στις εν λόγω υποθέσεις δύο μόνον ημέρες πριν από την ανακοίνωση στην Ολομέλεια και την έναρξη της περιόδου των έξι εβδομάδων για την επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο Έτσι η απόφαση έπρεπε να ληφθεί σε έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής ώστε να ολοκληρωθεί η εξέταση των υποθέσεων αυτών εγκαίρως.

Για το λόγο αυτό, η επιτροπή EMPL επαναλαμβάνει ότι η έγκαιρη και πλήρης γνωστοποίηση των αιτήσεων που λαμβάνει η Επιτροπή είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική και έγκαιρη κινητοποίηση του ΕΤΠΠ. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που εφαρμόστηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής στις υποθέσεις DELPHI και Alytaus Tekstile ήταν πολύ χρήσιμο και πρέπει να εφαρμόζεται και στο μέλλον.

Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας εργασίας θα επιθυμούσαν να λάβουν το συντομότερο δυνατό τις εκθέσεις για τις πρώτες υποθέσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΠ. Οι εκθέσεις αυτές θα είναι πολύ χρήσιμες για περαιτέρω αιτήσεις δεδομένου ότι θα παράσχουν υλικό για ενδεχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τη σύσταση του ΕΤΠΠ.

Η επιτροπή EMPL καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να εξασφαλίσει την ενσωμάτωση των σκέψεων αυτών στην απόφασή της.

Με εκτίμηση,

Jan Andersson

Κοιν.  κα. Gabriele Stauner, ΒΕΚ

(1)

            [5] Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Αλλαγής (ΕΜCC). Χαρακτηριστικά τομέων – Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και δερματίνων ειδών στην Ευρώπη: τέλος εποχής ή νέα αρχή; (2004)http://www.eurofound.europa.eu/emcc/content/source/tn04004a.htm

(2)

            INAIL: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Εθνικό Ίδρυμα ασφάλισης των εργαζομένων κατά των εργατικών ατυχημάτων).


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Paulo Casaca, Valdis Dombrovskis, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Wiesław Stefan Kuc, Eleonora Lo Curto, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gianni Pittella, Esko Seppänen, Nina Škottová, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου