RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28

7.11.2008 - (KOM(2008)0609 – C6‑0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Reimer Böge

Menetlus : 2008/2286(ACI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0430/2008
Esitatud tekstid :
A6-0430/2008
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28

(KOM(2008)0609 – C6‑0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0609 – C6‑0345/2008);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet (IIA) Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[1], eriti selle punkti 28;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[2];

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A6‑0430/2008),

A. arvestades, et Euroopa Liit on loonud asjakohased õigusloomega seotud ja eelarvevahendid, et anda täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailma kaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu, ning aidata neil uuesti tööturule integreeruda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav Euroopa Liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskoosolekul;

C. arvestades, et Itaalia palus abi seoses nelja tekstiilisektoris aset leidnud koondamisjuhtumiga Sardiinias, Piemontes, Lombardias ja Toscanas[3],

1.  palub asjaomastel institutsioonidel teha vajalikke pingutusi, et kiirendada fondi kasutuselevõtmist vastavalt eespool nimetatud ühisdeklaratsioonile, mille kohaselt kinnitavad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon, kui oluline on tagada, et menetlus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastu võtmiseks toimub kiiresti kooskõlas 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega;

2.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

 • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
 • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
 • [3]  EGF/2007/005 IT/Sardiinia, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia ja EGF/2008/001 IT/Toscana

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

… november 2008

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut;

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[1], eriti selle punkti 28;

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[2], eriti selle artikli 12 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

1)        Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond asutati selleks, et osutada täiendavat abi koondatud töötajatele, kes kannatavad maailma kaubanduse struktuurimuutuste tagajärgede tõttu, ja aidata neil uuesti integreeruda tööturule.

2)        17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

3)        Itaalia esitas neli taotlust fondi kasutuselevõtmiseks seoses tekstiilisektoris aset leidnud koondamistega: 9. augustil 2007 Sardiinia kohta, 10. augustil 2007 Piemonte kohta, 17. augustil 2007 Lombardia kohta ja 12. veebruaril 2008 Toscana kohta. Taotlused vastavad rahalise toetuse määramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10.

4)        Seega tuleks fond kasutusele võtta, et pakkuda avalduse esitanutele rahalist abi,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 35 158 075 eurot kulukohustuste ja maksekohustuste assigneeringuna.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, … november 2008.

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

 • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
 • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond loodi selleks, et anda täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailma kaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

17. mai 2006. aasta eelarvedistsipliini ja usaldusväärset majandusjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe[1] punkti 28 sätete ning määruse (EÜ) nr 1927/2006[2] artikli 12 kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas, mille võib eraldada varust, mis on tekkinud eelmise aasta kulude üldise ülemmäära ja/või kahe eelmise aasta jooksul tühistatud kulukohustuste assigneeringute raames, võtmata seejuures arvesse rubriigiga 1b seotud assigneeringuid. Asjakohased summad kirjendatakse sätetena eelarvesse niipea, kui piisavad varud ja/või tühistatud maksekohustused on kindlaks tehtud.

Mis puutub menetlusse, siis teeb komisjon fondi kasutuselevõtuks – juhul kui taotlus saab positiivse hinnangu – eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutamise ettepaneku ning esitab samal ajal vastava ümberpaigutamise taotluse. Samal ajal korraldatakse kolmepoolne menetlus eesmärgiga saada nõusolek fondi kasutamise ja nõutavate summade osas. Kolmepoolne menetlus võib toimuda lihtsustatud kujul.

II. Hetkeolukord: komisjoni ettepanek

Fondi kasutamise teisel aastal (2008) eraldati sellest Malta (VF Ltd. ja Bortex Clothing Ind Ltd), Portugal (Opel ja Johnson Controls), Hispaania (Delphi) ja Leedu (Alytaus Tekstile) positiivse hinnangu saanud avalduste põhjal kogusumma 13,9 miljonit eurot.

Käesolev ettepanek on kolmas, mis on tehtud 2008. aasta eelarve raames ning see viitab avaldustele, mille esitasid Itaalia neli piirkonda: Sardiinia, Piemonte, Lombardia ja Toscana ning need käsitlevad koondamisi tekstiilisektoris.

Itaalia ametiasutused esitasid komisjonile taotlused[3] järgmistel kuupäevadel: Sardiinia 9. augustil 2007, täiendav teave esitati 12. septembril 2007, 10. oktoobril 2007 ja 9. juunil 2008; Piemonte 10. augustil 2007, täiendav teave esitati 19. novembril 2007 ja 9. juunil 2008; Lombardia 17. augustil 2007, täiendav teave esitati 19. novembril 2007, 1. veebruaril 2008 ja 9. juunil 2008 ning Toscana 12. veebruaril 2008, täiendav teave esitati 9. juunil 2008.

Kõik neli taotlust põhinesid õigusliku aluse[4] artikli 2 punktis b sätestatud konkreetsetel sekkumiskriteeriumidel ja need esitati kõnealuse määruse artiklis 5 sätestatud 10-nädalase tähtaja jooksul.

Itaalia ametiasutused palusid toetust summas 35 158 075 eurot, selleks et katta osa toetusmeetmete kuludest vastavalt: 10,97 miljonit eurot Sardiinias koondatud töötajatele, 7,8 miljonit eurot Piemontes koondatud töötajatele, 12,5 miljonit eurot Lombardias koondatud töötajatele ja 3,8 miljonit eurot Toscanas koondatud töötajatele.

Komisjon on pärast hindamist arvamusel, et kõnealused taotlused vastavad sekkumiskriteeriumidele ja muudele määruses (EÜ) nr 1927/2006 sätestatud tingimustele.

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus fondi kasutuselevõtu kohta ja vastav ümberpaigutamise taotlus kogusummas 35 158 075 eurot esitati Euroopa Parlamendile 3. oktoobril 2008.

Pärast nelja taotluse hindamist esitas oma arvamuse fondi kasutuselevõtmise kohta Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, mida väljendatakse käesolevale raportile lisatud arvamuses.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi aasta kogueelarve on 500 miljonit eurot. Nimetatud summat saab kasutada ja paigutada ümber eelarvereale 04 05 01 ainult siis, kui vastu on võetud asjakohased õigusaktid ja eelarvevahendid.

Kahe taotluse jaoks on juba võetud kasutusele 3 106 882 eurot ning komisjon tegi ettepaneku võtta järgmise kahe taotluse jaoks kasutusele 10 770 772 eurot (Euroopa Parlament hääletas seda 13. oktoobril 2008) sellest 500 miljonist eurost, mida igal aastal fondile eraldatakse vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelisele kokkuleppele.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF):

Taotluste ülevaade – 2008

 

 

 

 

 

1. Heakskiidetud taotlused:

 

 

 

Viide

Liikmesriik

Juhtum

Fondi panus (eurodes)

Koondatud isikud

EGF/2007/008

Malta

Malta

681 207

675

EGF/2007/010

Portugal

Lissabon–Alentejo

2 425 675

1 549

Kokku (1)

3 106 882

 

 

 

2. Käsiteldavad taotlused:

 

EGF/2008/002

Hispaania

Delphi

10 471 778

1 589

EGF/2008/003

Leedu

Alytaus Tekstile

298 994

1 089

EGF/2007/005

Itaalia/Sardiinia

Tekstiilisektor: 5 ettevõtet

10 971 000

1 044

EGF/2007/006

Itaalia/Piemonte

Tekstiilisektor: 202 ettevõtet

7 798 750

1 537

EGF/2007/007

Itaalia/Lombardia

Tekstiilisektor: 190 ettevõtet

12 534 125

1 816

EGF/2008/001

Itaalia/Toscana

Tekstiilisektor: 461 ettevõtet

3 854 200

1 558

 

 

Kokku (2)

45 928 847

 

 

 

KOKKU (1+2)

49 035 729

 

 

 

 

 

 

NB! Fondi kasutamise ülemmäär on 500 miljonit eurot aastas.

III. Menetlus

Komisjon esitas ümberpaigutamise taotluse[5], et kirjendada 2008. aasta eelarvesse konkreetsed kulukohustuste ja maksekohustuste assigneeringud, nagu on nõutud 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28.

Kolmepoolne menetlus, mis käsitleb komisjoni ettepanekut Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtu kohta, võiks tõenäoliselt toimuda lihtsustatud kujul (kirjavahetus), nagu on sätestatud õigusliku aluse artikli 12 lõikes 5, välja arvatud kui parlament ja nõukogu kokkulepet ei saavuta.

Vastavalt sisekokkuleppele tööhõive- ja sotsiaalkomisjoniga tuleks kõnealune komisjon menetlusse kaasata, et pakkuda konstruktiivset toetust ja panustada Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutamisse.

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsiooniga, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskoosolekul, kinnitati, kui oluline on tagada, et menetlus fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks on kiire ning kooskõlas institutsioonidevahelise kokkuleppega.

 • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
 • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
 • [3]  EGF/2007/005 IT/Sardiinia, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia ja EGF/2008/001 IT/Toscana
 • [4]  Määrus (EÜ) nr 1927/2006, ELT L 406, 30.12.2006, lk. 1; parandatud versioon ELT L 48, 22.2.2008, lk 82.
 • [5]  DEC 29/2008, BUDG/A7/2008/D/57259

TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

ES/sg

Hr Reimar Böge

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 05F365

D(2008)62900

Teema:          Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta järgmiste juhtumite puhul: EGF/2007/005 IT/Sardiinia, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia ja EGF/2008/001 IT/Toscana

Austatud härra Böge

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon uuris oma 20. oktoobri 2008. aasta koosolekul Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõttu järgmiste juhtumite puhul: EGF/2007/005 IT/Sardiinia, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia ja EGF/2008/001 IT/Toscana. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon otsustas raportööri pr Stauneri ettepanekul esitada oma arvamus käesoleva kirja kujul, et eelarvekomisjon saaks oma raporti õigeaegselt vastu võtta.

Pärast nelja taotluse hoolikat läbivaatamist tunnistab tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, et mõlemad palved täidavad määruses (EÜ) nr 1927/2006 sätestatud kriteeriume, ning toetab seetõttu Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõttu Itaalia esitatud juhtumite puhul: EGF/2007/005 IT/Sardiinia, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia ja EGF/2008/001 IT/Toscana.

Kokkuvõte hinnangu kõige olulisemate punktide kohta on järgmine:

a)        Üldised märkused

Taotlemiskriteeriumid (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikkel 5)

Kõik neli avaldust esitati määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 5 sätestatud 10-nädalase tähtaja jooksul.

Sekkumiskriteeriumid (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punkt b)

Igas taotluses kirjeldatud töökohtade kaotus on piisav, et olla kooskõlas määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktis b sätestatud nõudega. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse artikli 2 punktis b sätestatud taotluse esitamise tingimused on täidetud sellega, et koondamised toimusid neljas konkreetses NUTS II piirkonnas ja ühes NACE Rev. 2 osas (osa 13 „Tekstiilitootmine”).

Ka taotluste analüüsist ilmneb, et nimetatud koondamised võivad olla seotud oluliste struktuurimuutustega maailma kaubanduses, käesoleval juhul tekstiilitootmise jaotumise radikaalse muutumisega. Kolmandad riigid (eelkõige Hiina ja India) valitsevad maailma tekstiili- ja rõivatoodete kaubanduses järjest rohkem ning sellised riigid nagu Türgi ja Bangladesh suurendavad pidevalt oma osa üleilmses tootmises. Laiaulatuslikud ümberkorraldused Euroopa tekstiili- ja rõivatööstuses alates 1990. aastatest on juba kaasa toonud tootlikkuse tõusu ja tootmise ümbersuunamise kvaliteetsetele toodetele. Lisaks sellele on ajavahemikul 1990–2004 vähenenud tööjõud ligikaudu ühe kolmandiku võrra[1].

Kõrvuti ülemaailmsete muutustega turul on ühenduse tekstiilitootjad pidanud toime tulema konkreetse ja suurema konkurentsiga pärast tekstiilikaubanduse kokkuleppe ja tekstiili- ja rõivatoodete lepingu aegumist. Aastatel 2004–2006 suurenes ühendusse imporditud rõivaste maht igal aastal ligikaudu 10 %.

Koondamised puudutavad kõiki töötajate kategooriaid, sest tegemist on niivõrd suure tekstiiliettevõtete arvuga (üle 850). Piemontes (68 %) ja Lombardias (67 %) on enamik koondatutest naised. Sardiinias on enamik koondatud töötajatest mehed (59 %). Toskaanas on koondatute hulgas mehi ja naisi enam-vähem võrdselt, kuid mehi on veidi rohkem (52 %).

Koondamiste ettenägematu laad (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 5 lõige 2)

Kuigi tekstiilikaubanduse kokkuleppe ja tekstiili- ja rõivatoodete lepingu aegumist nähti ette, prognoosisid Itaalia ametivõimud, et üldiselt mõjutab see tootmist ja tööhõivet vähe. Tagajärjed olid siiski oodatust palju rängemad just nendes neljas piirkonnas. Kulude vähendamisest, sortimendi laiendamisest ja paljudesse tootmisprotsessiga seotud tehnoloogilistesse uuendustesse investeerimisest hoolimata vähenes tellimuste arv paljudes koondamisi teinud ettevõtetes järsult ning suurenes konkurents arengumaade tekstiilitootjatega.

Vastastikune täiendavus, vastavus ja kooskõlastamine (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikkel 6)

Itaalia ametivõimude sõnul vastavad kavandatavad meetmed muudele väljatöötatud meetmetele, mida rakendatakse rahastamisega Euroopa Sotsiaalfondist ja Euroopa Regionaalarengu Fondist. Peale selle kehtestatakse meetmed, millega tagatakse, et toetuskõlblikke meetmeid ei rahastata teistest ühenduse rahastamisvahenditest.

Itaalia ametiasutused on ka esitanud tõendeid, et rahastamist ei kasutata mitte ettevõtete ümberkorraldamiseks, vaid kannatanud töötajate heaks võetavateks meetmeteks.

Itaalia ametivõimud kinnitasid ka, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist saadav rahaline toetus ei asenda meetmeid, mis on riikliku õiguse või kollektiivkokkulepete kohaselt äriühingute vastutusalas.

Halduskulud / tehniline abi Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rakendamiseks (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 3 lõige 3)

Kõigis neljas Itaalia taotluses kirjeldatud halduskulud katavad ettevalmistava tegevuse (sealhulgas piirkondlik ja provintsi tasandil planeerimine ning tööturu osapoolte ja teiste sidusrühmade kaasamine), kontrolli ja eesmärgi analüüsi, üksikasjaliku sekkumiskava väljatöötamise ning riikliku ja erasektori teenusepakkujate võrgustiku loomise. Konkreetsete juhtimismeetmete alla kuuluvad teabe- ja kommunikatsioonikava kooskõlastamine, seire ja edendamine, kuid ka loomine – see on osa laiemast kommunikatsioonistrateegiast, mille eesmärk on avaldada rahastatud meetmed veebi, trükiste ja ürituste kaudu. Seire ja hindamise abil antakse hinnang nii meetmete hetketõhususele kui ka nende lõpptulemustele.

Itaalia hüvitiste süsteem lühi- ja pikaajalistele töötutele

Süsteem hõlmab piiratud ajaga töötushüvitist, tavalist palgatagatisfondi (CIGO), erakorralist palgatagatisfondi (CIGS), liikuvustoetust ja erakorralist palgatagatisfondi erandjuhtudeks (CIGS in deroga).

b)        Koondamisjuhtumid

EGF/2007/005 IT/Sardiinia

Koondamiste eeldatav mõju

Nuoro provints, kus koondamised aset leidsid, on peamine tekstiilitootmise keskus Sardiinias. Provintsis on kõrge töötuse määr (2006. aastal 10,8 % võrreldes riikliku keskmisega 6,8 % samal aastal), kusjuures töötuse määr on kõrgeim kõige noorema ja kõige vanema vanuserühma hulgas. 2005. aastal oli Nuoro tööhõive määr 51,6 % võrreldes riikliku määraga 57,5 %. Itaalia ametiasutused väitsid, et kõnealused koondamised avaldasid tugevat mõju niigi haavatavale ja isoleeritud tööjõule.

Sekkumiskriteeriumid (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punkt b)

Sardiinia taotlus puudutab 1 044 lõplikku koondamist 5 ettevõttes. Need arvud vastavad artikli 2 punktis b sätestatud kriteeriumile – üheksa kuu jooksul (antud juhul oli tegemist ajavahemikuga 27. oktoober 2006 kuni 26. juuli 2007) koondatakse eelkõige väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes NACE 2 sektoris NUTS II tasandi piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas vähemalt 1000 töötajat.

Toetuskõlblikud meetmed (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikkel 3)

Taotleja teeb ettepaneku võtta kasutusele individuaalsete teenuste pakett, mis hõlmab toetust töölevõtvale ettevõttele 200 kõige ebasoodsamas olukorras oleva ja väikseima haridusega töötaja ümberõppeks ja uute ülesannete täitmiseks ettevalmistamiseks.

Peale selle pakutakse abi tööotsinguteks kõigile töölt vabastatud töötajatele ning tööotsingu toetust ajavahemikuks, mil töötajad saavad koolitust või mil neid nõustatakse.

Koolitatavatele antakse maksedokument koolituskulude hüvitamiseks.

EGF/2007/006 IT/Piemonte

Koondamiste eeldatav mõju

Piemonte majanduslik konkurentsivõime põhineb ehitus- ja teenuseid osutavatel tööstusharudel, mitte tekstiilitööstusel. Pool Biellese provintsi tööjõust (Piemonte traditsiooniline tekstiilitööstuse keskus ja geograafiline piirkond, kus leidis aset ligikaudu 35 % taotlustes kirjeldatud koondamistest) on hõivatud tootmises ning nendest üks kolmandik töötab tekstiilitootmises. Koondamiste mõju Piemontes peegeldub selles, et taotluste arv toetuse saamiseks erakorralisest palgatagatisfondist on kasvanud.

Sekkumiskriteeriumid (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punkt b)

Piemonte taotlus puudutab 1 537 lõplikku koondamist 202 ettevõttes. Need arvud vastavad artikli 2 punktis b sätestatud kriteeriumile – üheksa kuu jooksul (antud juhul oli tegemist ajavahemikuga 27. oktoober 2006 kuni 26. juuli 2007) koondatakse eelkõige väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes NACE 2 sektoris NUTS II tasandi piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas vähemalt 1000 töötajat.

Toetuskõlblikud meetmed (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikkel 3)

Taotleja teeb ettepaneku võtta kasutusele individuaalsete teenuste pakett, mis hõlmab tööotsingu toetust töötajatele, kes vajavad rohkem nõustamist ja kellel tööotsingu etapis on vaja rohkem abi (umbes 50 % koondatud töötajatest).

Peale selle koostatakse kutsenõustamise tulemusena igale koondatud töötajale isiklik tegevuskava, mis sisaldab üksikasjalikku koolitus- ja kutsealaste vajaduste analüüsi.

Pakutakse ka nõustamist ja ettevõtluse edendamise teenust.

Tööotsingu toetust makstakse selleks, et soodustada töölevõtmist teises ettevõttes. Selle suurus on tähtajatu lepingu puhul 6000 eurot töötaja kohta või vähemalt 12-kuuse tähtajalise lepingu puhul 1500 eurot töötaja kohta, see makstakse töölevõtvale ettevõtjale ning selles peegelduvad töölevõtva ettevõtte investeeringud seoses töötaja ümberkoolituse ja uute ülesannete täitmiseks ettevalmistamisega.

Tööotsingu toetusega toetatakse aktiivselt uut töökohta otsivaid töötajaid ja see on seotud ajavahemikuga, mille vältel neid koolitatakse või nõustatakse.

Kõigile koondatud töötajatele antakse maksedokument. See on ette nähtud koolituskulude hüvitamiseks.

EGF/2007/007 IT/Lombardia

Koondamiste eeldatav mõju

Itaalia ametiasutused on vastandanud maakonna ülejäänud sektorid, mis on säilitanud üldiselt oma konkurentsivõime, tekstiilitootjatega, kelle konkurentsivõime üldiselt kahaneb. Tekstiiliettevõtete kontsentratsioon on suurim Milanos, Brescias, Vareses, Bergamos ja Comos ning neil on olnud raskusi juba mitmeid aastaid. Itaalia ametiasutused kasutavad INAILi[2] andmeid, et illustreerida kõnealustes maakondades tekstiilisektori olukorra halvenemist: Lombardias vähenes kõnealuses sektoris töötavate inimeste arv 22 426 töötajalt 2000. aastal 17 267 töötajale 2004. aastal, mis on ligikaudu 23 % vähenemine nelja aasta jooksul.

Sekkumiskriteeriumid (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punkt b)

Lombardia taotlus puudutab 1 816 lõplikku koondamist 190 ettevõttes. Need arvud vastavad artikli 2 punktis b sätestatud kriteeriumile – üheksa kuu jooksul (antud juhul oli tegemist ajavahemikuga 27. oktoober 2006 kuni 26. juuli 2007) koondatakse eelkõige väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes NACE 2 sektoris NUTS II tasandi piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas vähemalt 1000 töötajat.

Toetuskõlblikud meetmed (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikkel 3)

Taotleja teeb ettepaneku võtta kasutusele individuaalsete teenuste pakett, mis hõlmab individuaalset sekkumiskava kõikidele koondatud töötajatele, milles määratletakse uuesti töölemineku kava tingimused ja näidatakse, kuidas seda kontrollitakse ja hinnatakse.

Juurutatakse koolitus- ja uuesti töölemineku teenused, et aidata kõikidel töötajatel omandada uusi või tugevdada olemasolevaid oskusi.

Enamik paketi alla kuuluvatest töötajatest saab maksedokumendi, millega hüvitatakse tööotsingu ajal tekkinud kulud.

256 alaliselt koondatud töötajat, kellel ei ole õigust saada mitte ühtegi töötushüvitist, võivad saada tööotsingu toetust tingimusel, et nad võtavad osa individualiseeritud uuesti töölemineku kavast.

Tööotsingu toetusega toetatakse aktiivselt uut töökohta otsivaid töötajaid ja see on seotud ajavahemikuga, mille vältel neid koolitatakse või nõustatakse.

EGF/2008/001 IT/Toscana

Koondamiste eeldatav mõju

Tekstiiliettevõtjate arv Prato provintsis vähenes ligikaudu 20 % võrra 2002. (5 508) ja 2006. (4 429) aasta vahel. Lisaks sellele vähenes Prato tekstiiliettevõtete töötajate arv samal ajavahemikul 25 % võrra (2002. aastal 28 600 töötajat võrreldes 2006. aastal 21 436 töötajaga). Kõige värskemad statistilised andmed maakonna kohta näitavad, et kuigi üldiselt on maakonna tööhõive suundumused stabiilsed, väheneb tekstiilisektori töötajate arv (-5,7 % 2007. aasta kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aastaga).

Sekkumiskriteeriumid (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punkt b)

Toscana taotlus puudutab 1 558 lõplikku koondamist 461 ettevõttes. Need arvud vastavad artikli 2 punktis b sätestatud kriteeriumile – üheksa kuu jooksul (antud juhul oli tegemist ajavahemikuga 27. oktoober 2006 kuni 26. juuli 2007) koondatakse eelkõige väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes NACE 2 sektoris NUTS II tasandi piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas vähemalt 1000 töötajat.

Toetuskõlblikud meetmed (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikkel 3)

Taotleja teeb ettepaneku võtta kasutusele individuaalsete teenuste pakett, mis hõlmab tööotsingu abi töötajatele, kes vajavad rohkem nõustamist ja kellel tööotsingu etapis on vaja rohkem abi (umbes 50 % koondatud töötajatest), ning kutsenõustamist kõigile asjaomastele töötajatele.

Nende meetmete tugevdamiseks nõustatakse 300 madala või keskmise tööalase konkurentsiga töötajat üksikasjalikumalt.

Ettevõtluspotentsiaaliga töötajatele pakutakse ettevõtluse edendamist.

Tööotsingu toetusega toetatakse aktiivselt uut töökohta otsivaid töötajaid ja see on seotud ajavahemikuga, mille vältel neid koolitatakse või nõustatakse.

Kõigile koondatud töötajatele antakse koolituseks maksedokument. See on ette nähtud koolituskulude hüvitamiseks.

c)        Arvamuse koostaja märkused

Arvamuse koostaja pr Stauner on nõus, et nimetatud neli Itaalia piirkonda vastavad määruses (EÜ) nr 1927/2006 sätestatud kriteeriumidele. Ta ei ole siiski rahul pakutud meetmete keerulisusega, mille tõttu on raske hinnata nende kasulikkust ja tagada nende vastastikune täiendavus, välistades samal ajal topeltmaksmise muudest allikatest. Peale selle tunneb pr Stauner kahetsust, et kuigi tundub, et koolitusmeetmed on juba ellu viidud, ei ole mingeid andmeid nende sisu ega tulemuste kohta. Samuti oleks taotluse läbivaatamisel olnud kasu sellest, kui oleksid olnud lisatud andmed tehnilise abi vajaduse kohta.

d)        Hinnang menetlusele

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon tunneb muret, et ta sai nende juhtumite puhul Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtust teada alles vahetult enne täiskogu istungil teatamist ja kuuenädalase nõukoguga kokkuleppe saavutamise perioodi algust. Tegelikult tuligi nende juhtumite õigeaegse läbivaatamise tagamiseks teha otsus komisjoni erakorralisel koosolekul.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon kordab seetõttu taas, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tõhusaks ja õigeaegseks kasutuselevõtuks on hädavajalik, et komisjon teataks talle saabunud taotlustest varakult ja annaks edasi täieliku teabe. Varajase hoiatuse süsteem Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel, mis kehtestati DELPHI ja Alytaus Tekstile juhtumite puhul, oli väga kasulik ning seda oleks ka edaspidi vaja kasutada.

Lisaks sooviksid töörühma liikmed saada võimalikult kiiresti aruandeid esimeste Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist rahastatud juhtumite kohta. Need aruanded oleksid väga kasulikud edasisi taotlusi arvestades, sest annavad materjali Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse võimaliku läbivaatamise jaoks.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub eelarvekomisjonil kui vastutaval komisjonil tagada, et need kaalutlused sisalduksid tema otsuses.

Lugupidamisega

Jan Andersson

Koopia:           Pr Gabriele Stauner, EP liige

 • [1]             Euroopa Muutuste Järelevalvekeskus (EMCC). Sectors Futures – Textile and Leather in Europe: the end of an era or a new beginning? (2004) http://www.eurofound.europa.eu/emcc/content/source/tn04004a.htm
 • [2]             INAIL: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Itaalia riiklik tööõnnetuste vastu kindlustamise amet).

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

5.11.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

18

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Reimer Böge, Paulo Casaca, Valdis Dombrovskis, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Wiesław Stefan Kuc, Eleonora Lo Curto, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gianni Pittella, Esko Seppänen, Nina Škottová, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter