Menettely : 2008/2286(ACI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0430/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0430/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/11/2008 - 7.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0536

MIETINTÖ     
PDF 183kWORD 105k
7.11.2008
PE 414.967v02-00 A6-0430/2008

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

(KOM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Reimer Böge

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELU
 TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

(KOM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0609 – C6-0345/2008),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2),

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0430/2008),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön asianmukaiset lainsäädännölliset ja talousarviota koskevat välineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille,

B.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille tulisi olla dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 17. heinäkuuta 2008 pidetyissä neuvotteluissa hyväksytyn yhteisen lausuman mukaisesti,

C. katsoo, että Italia on pyytänyt tukea neljässä asiassa, jotka koskevat irtisanomisia tekstiiliteollisuudessa (Sardinia, Piemonte, Lombardia ja Toscana)(3),

1.  pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin rahaston varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi edellä mainitun yhteisen lausuman mukaisesti, jossa Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio vahvistavat olevan tärkeää varmistaa, että menettely päätöksen tekemiseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta tapahtuu nopeasti 17. toukokuuta 2006 tehty toimielinten välinen sopimus asiamukaisesti huomioon ottaen;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

EGR/2007/005 IT/Sardinia, EGR/2007/006 IT/Piemonte, EGR/2007/007 IT/Lombardia ja EGR/2008/001 IT/Toscana.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

tehty … marraskuuta 2008

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä 'rahasto', perustettiin lisätuen tarjoamiseksi irtisanotuille työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaa heitä palaamaan työmarkkinoille.

(2)      Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisesti rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa.

(3)      Italia on tehnyt neljä hakemusta rahaston varojen käyttöön ottamiseksi asioissa, joissa on kyse irtisanomisista tekstiiliteollisuudessa: 9. elokuuta 2007 Sardinia, 10. elokuuta 2007 Piemonte, 17. elokuuta 2007 Lombardia ja 12. helmikuuta 2008 Toscana. Hakemukset ovat asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukaisia.

(4)      Rahastosta olisi näin ollen otettava käyttöön varoja hakemusten mukaisesti;

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta otetaan käyttöön 35 158 075 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2008 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä .... marraskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puheenjohtaja

(1)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.


PERUSTELU

I.         Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu lisätuen tarjoamiseksi työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuvien suurten rakennemuutosten seurauksista.

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) 28 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) 12 artiklan mukaisesti rahaston varojen enimmäismäärä on 500 miljoonaa euroa, joka voidaan ottaa edellisen vuoden kokonaismenojen enimmäismäärään nähden jäljellä olevasta liikkumavarasta ja/tai kahden edellisen vuoden aikana peruutetuista maksusitoumusmäärärahoista, lukuun ottamatta rahoituskehyksen otsakkeeseen 1 B liittyviä tällaisia määrärahoja. Asianmukaiset määrät otetaan talousarvioon varauksena heti, kun on löydetty riittävästi liikkumavaraa ja/tai peruutettuja määrärahoja.

Mitä menettelyyn tulee, rahaston varojen käyttöönottamiseksi komissio esittää – jos hakemuksen arviointi on myönteinen – budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönottamisesta ja samaan aikaan vastaavan siirtoesityksen. Samaan aikaan järjestetään kolmikantaneuvottelut, jotta päästään sopimukseen rahaston varojen käytöstä ja vaadituista määristä. Kolmikantaneuvottelut voidaan toteuttaa yksinkertaistetusti.

II.       Tilannekatsaus: komission ehdotus

Vuonna 2008, joka on rahaston toinen toimintavuosi, siitä käytettiin yhteensä 13,9 miljoonaa euroa neljän hakemuksen saatua myönteisen arvion – Malta (VF Ltd. ja Bortex Clothing Ind Ltd), Portugali (Opel ja Johnson Controls), Espanja (Delphi) ja Liettua (Alytaus Tekstile).

Käsiteltävänä oleva ehdotus on kolmas, jota tarkastellaan vuoden 2008 talousarvion yhteydessä. Se koskee neljän Italian alueen eli Sardinian, Piemonten, Lombardian ja Toscanan hakemusta ja irtisanomisia tekstiiliteollisuudessa.

Italian viranomaiset esittivät hakemukset komissiolle seuraavasti(3): Sardinia 9. elokuuta 2007 (täydennetty lisätiedoilla 12. syyskuuta 2007, 10. lokakuuta 2007 ja 9. kesäkuuta 2008); Piemonte 10. elokuuta 2007 (täydennetty lisätiedoilla 19. marraskuuta 2007 ja 9. kesäkuuta 2008); Lombardia 17. elokuuta 2007 (täydennetty lisätiedoilla 19. marraskuuta 2007, 1. helmikuuta 2008 ja 9. kesäkuuta 2008); Toscana 12. helmikuuta 2008 (täydennetty lisätiedoilla 9. kesäkuuta 2008).

Kaikki neljä hakemusta perustuivat oikeusperustan(4) 2 artiklan b alakohdan erityisiin toimintakriteereihin ja tehtiin asetuksen 5 artiklassa säädetyssä kymmenen viikon määräajassa.

Italian viranomaiset pyysivät 35 158 075 euroa voidakseen kattaa osan tukitoimien kokonaiskustannuksista eli 10,97 miljoonaa euroa Sardinian alueella, 7,8 miljoonaa euroa Piemonten alueella, 12,5 miljoonaa euroa Lombardian alueella ja 3,8 miljoonaa euroa Toscanan alueella irtisanotuille työntekijöille.

Komissio katsoi arvioinnin jälkeen, että nämä hakemukset täyttävät asetuksessa 1927/2006 asetetut toimintakriteerit ja muut vaatimukset.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi rahaston varojen käyttöönotosta ja vastaava 35 158 075 euron määrärahasiirtoesitys on toimitettu parlamentille 3. lokakuuta 2008.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan arvioitua hakemukset se ilmaisi rahaston varojen käyttöönotosta näkemyksensä, joka on ilmaistu tämän mietinnön liitteenä olevassa lausunnossa.

Euroopan globalisaatiorahaston varojen vuosittainen enimmäismäärä on 500 miljoonaa euroa. Määrä voidaan ottaa käyttöön ja siirtää budjettikohtaan 04 05 01 vasta, kun asianmukaiset oikeudelliset ja talousarvioon liittyvät välineet on hyväksytty.

Kahden hakemuksen johdosta on jo otettu käyttöön 3 106 882 euroa ja seuraaviin kahteen komissio on ehdottanut yhteensä 10 770 772 euroa ja parlamentti äänesti asiasta 13. lokakuuta 2008 – kokonaisuudessaanhan rahastossa on 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaan käytettävissä vuosittain 500 miljoonaa euroa.

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR)

Katsaus hakemuksista – 2008

 

 

 

 

 

1. Hyväksytyt hakemukset:

 

 

 

Viite

Jäsenvaltio

Asia

EGR:n osuus

Irtisanottuja

EGR/2007/008

Malta

Malta

681 207

675

EGR/2007/010

Portugali

Lissabon-Alentejo

2 425 675

1 549

Yhteensä 1

3 106 882

 

 

 

2. Käsiteltävänä olevat hakemukset:

 

EGR/2008/002

Espanja

Delphi

10 471 778

1 589

EGR/2008/003

Liettua

Alytaus Tekstile

298 994

1 089

EGR/2007/005

Italia/Sardinia

Tekstiiliteollisuus: 5 yritystä

10 971 000

1 044

EGR/2007/006

Italia/Piemonte

Tekstiiliteollisuus: 202 yritystä

7 798 750

1 537

EGR/2007/007

Italia/Lombardia

Tekstiiliteollisuus: 190 yritystä

12 534 125

1 816

EGR/2008/001

Italia/Toscana

Tekstiiliteollisuus: 461 yritystä

3 854 200

1 558

 

 

Yhteensä 2

45 928 847

 

 

 

YHTEENSÄ (1+2)

49 035 729

 

 

 

 

 

 

Huom. Rahaston varojen vuosittainen enimmäismäärä on 500 miljoonaa euroa.

III. Menettely

Komissio on tehnyt siirtoesityksen(5) asiaa koskevien maksusitoumus- ja maksumäärärahojen ottamiseksi vuoden 2008 talousarvioon, kuten 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 28 kohdassa edellytetään.

Kolmikantaneuvottelut komission ehdotuksesta päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta voitaisiin mahdollisesti käydä yksinkertaistetusti (kirjeenvaihtona), kuten oikeusperustan 12 artiklan 5 kohdassa säädetään, paitsi jos parlamentti ja neuvosto eivät pääse sopimukseen.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaan valiokunta olisi otettava mukaan prosessiin rakentavan tuen ja panoksen antamiseksi Euroopan globalisaatiorahaston täytäntöönpanoon.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelussa 17. heinäkuuta 2008 hyväksytyssä yhteisessä lausumassa vahvistetaan olevan tärkeää varmistaa, että menettely päätösten tekemiseksi rahaston varojen käyttöönotosta tapahtuu nopeasti toimielinten välinen sopimus asiamukaisesti huomioon ottaen.

(1)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

EGR/2007/005 IT/Sardinia, EGR/2007/006 IT/Piemonte, EGR/2007/007 IT/Lombardia ja EGR/2008/001 IT/Toscana

(4)

Asetus (EY) N:o 1927/2006, EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 48, 22.2.2008, s. 82.

(5)

DEC 29/2008, BUDG/A7/2008/D/57259.


TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

ES/sg

Reimer Böge

Puheenjohtaja Budjettivaliokunta

ASP 05F365

D(2008)62900

Asia:              Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta tapauksissa EGR/2007/005 IT/Sardinia, EGR/2007/006 IT/Piemonte, EGR/2007/007 IT/Lombardia ja EGR/2008/001 IT/Toscana

Arvoisa puheenjohtaja Böge

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) käsitteli kokouksessaan 20. lokakuuta 2008 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa tapauksissa EGR/2007/005 IT/Sardinia, EGR/2007/006 IT/Piemonte, EGR/2007/007 IT/Lombardia ja EGR/2008/001 IT/Toscana. Valmistelijamme Staunerin ehdotuksesta EMPL-valiokunta päätti antaa seuraavan lausunnon tämän kirjeen muodossa, jotta BUDG-valiokunta voi hyväksyä mietintönsä ajoissa.

Neljän hakemuksen läpikotaisen tutkinnan jälkeen EMPL-valiokunta myöntää, että molemmat pyynnöt täyttävät asetuksessa (EC) N:o 1927/2006 vahvistetut kriteerit, ja puoltaa siksi EGR:n varojen käyttöönottoa Italian esittämille tapauksille EGR/2007/005 IT/Sardinia, EGR/2007/006 IT/Piemonte, EGR/2007/007 IT/Lombardia ja EGR/2008/001 IT/Toscana.

Arvioinnin tärkeimmät näkökohdat ovat seuraavat:

a)        Yleiset näkökohdat

Soveltamiskriteerit (asetuksen (EY) N:o 1927/2006 5 artikla)

Hakemukset jätettiin asetuksen (EY) N:o 1927/2006 5 artiklassa tarkoitetun määräajan kuluessa.

Toimintakriteerit (asetuksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohta)

Menetettyjen työpaikkojen määrä näissä neljässä hakemuksessa riittää täyttämään asetuksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa asetetun vaatimuksen Neljällä erityisellä NUTS II -alueella ja yhdellä NACE 2 -alalla (Ala 13: ”Tekstiilien valmistus”) tehtyjen irtosanomisien vuoksi hakemuksen ehdot täyttyvät EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan nojalla.

Lisäksi hakemusten analyysi osoittaa, että nämä irtisanomiset voidaan kytkeä globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin eli tässä tapauksessa radikaaliin muutokseen tekstiiliteollisuuden maantieteellisessä jakautumisessa. Kolmannet maat (etenkin Kiina ja Intia) dominoivat tekstiilien ja vaatetustuotteiden maailmankauppaa yhä selkeämmin, ja Turkin ja Bangladeshin kaltaiset maat kasvattavat jatkuvasti osuuttaan maailmanlaajuisesta tuotannosta. Euroopan tekstiili- ja vaatetusteollisuuden mittava 1990-luvulla alkanut rakenneuudistus on jo johtanut tuottavuuden nousuun ja tuotannon suuntaamiseen laadukkaampiin tuotteisiin. Työvoimaa on samaan aikaan supistettu noin kolmanneksella vuosina 1990–2004.(1)

Näiden maailmanlaajuisten markkinamuutosten lisäksi EU:n tekstiilituottajat ovat joutuneet erityisen ja lisääntyvän kilpailun kohteeksi monikuitusopimuksen ja tekstiili- ja vaatetustuotteista tehdyn sopimuksen voimassaolon päätyttyä. Vuosien 2004 ja 2006 välillä vaatetustuotteiden tuonnin määrä yhteisöön kasvoi vuosittain noin 10 prosenttia.

Irtisanomisien kohteeksi ovat joutuneet eri työntekijäryhmät kaikissa mahdollisissa ryhmissä, joita on näin monissa tekstiilialan yrityksissä (yli 850). Piemontessa (68 prosenttia) ja Lombardiassa (67 prosenttia) suurin osa on naisia. Sardiniassa suurin osa irtisanotuista työntekijöistä on miehiä (59 prosenttia). Toscanassa irtisanomiset menevät enemmän tasan siten, että miehiä on hieman enemmän (52 prosenttia).

Irtisanomisten ennakoimaton luonne (asetuksen (EY) N:o 1927/2006 5 artiklan 2 kohdan a alakohta)

Vaikka monikuitusopimuksen ja tekstiili- ja vaatetustuotteista tehdyn sopimuksen voimassaolo päättyivät, Italian viranomaiset arvioivat ennakolta, ettei sillä olisi juurikaan kokonaisvaikutusta tuotantoon ja työllisyyteen. Erityisesti näillä neljällä alueella vaikutukset olivat huomattavasti vakavampia kuin odotettiin. Kustannusten laskusta, tuotevalikoiman monipuolistamisesta ja tuotantoprosessin teknologisiin parannuksiin tehdyistä investoinneista huolimatta monet irtisanomisiin päätyneet yritykset kärsivät tilausten jyrkästä laskusta ja kolmansien maiden tekstiiliteollisuuden aiheuttamasta kiristyneestä kilpailusta.

Täydentävyys-, vaatimustenmukaisuus- ja koordinointikriteerit (asetuksen (EY) N:o 1927/2006 6 artikla)

Italian viranomaisten mukaan ehdotetut toimet ovat muiden ESR:n ja EAKR:n rahoituksen nojalla käsiteltyjen ja toteutettujen toimien mukaisia. Lisäksi toteutetaan toimia sen varmistamiseksi, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista yhteisön rahoitusvälineistä.

Italian viranomaiset vakuuttavat myös, ettei rahoitusta käytetä yritysten rakenneuudistuksiin vaan irtisanottujen työntekijöiden hyväksi toteutettaviin toimiin.

Italian viranomaiset ovat lisäksi vahvistaneet, ettei EGR:stä myönnettävä tuki korvaa toimia, jotka kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla kuuluvat yritysten vastuulle.

Hallinnolliset menot/tekninen tuki EGR:n toteuttamisessa (asetuksen (EY) N:o 1927/2006 3 artiklan 3 kohta)

Kuten kaikissa neljässä italialaisessa hakemuksessa kuvataan, hallinnolliset menot kattavat valmistelevat toimet (mukaan lukien alueellinen ja maakunnallinen suunnittelu, joihin osallistuvat myös työmarkkinaosapuolet ja muut sidosryhmät), seulonnan ja kohdeanalyysin, jossa määritellään yksityiskohtainen toimintasuunnitelma ja julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien verkon luominen. Erityiset hallintotoimet sisältävät koordinaation, valvonnan ja edistämisen sekä tiedotus- ja kommunikaatiosuunnitelman luomisen, joka osa laajempaa kommunikaatiostrategiaa, jolla pyritään julkistamaan rahoitetut toimet Internetin, lehdistön ja tapahtumien kautta. Valvonta- ja arviointitoimissa arvioidaan sekä toimien meneillään olevaa tehokkuutta sekä toimien lopputuloksia.

Italian tukijärjestelmä lyhyt- tai pitkäaikaistyöttömille

Järjestelmä käsittää työttömyyskorvauksen rajoitetuksi ajaksi, CIGO-palkkaturvahaston, CIGS-palkkaturvarahaston, liikuntakyvyttömän avustuksen ja CIGS-palkkaturvarahaston poikkeuksellisia tapauksia varten.

b)        Tapaukset

EGR/2007/005 IT/Sardinia

Irtisanomisten odotettu vaikutus

Irtisanomiset toteutettiin Nuoron maakunnassa, joka on Sardinian tekstiiliteollisuuden keskus. Alueen työttömyysaste on korkea (10,8 prosenttia vuonna 2006, kun saman vuoden kansallinen keskiarvo oli 6,8 prosenttia), ja eniten työttömyydestä kärsivät sekä nuorimmat että vanhimmat ikäryhmät. Vuonna 2005 työllisyysaste Nuorossa oli 51,6 prosenttia, ja vastaava kansallinen luku oli 57,5 prosenttia. Italian viranomaisten mukaan nämä irtisanomiset vaikuttavat voimakkaasti jo ennestään epävakaasta ja eristyneestä asemasta kärsineeseen työvoimatilanteeseen.

Toimintakriteerit (asetuksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohta)

Sardinian hakemus koskee 1 044 lopullista irtisanomista viidessä yrityksessä. Tämä määrä vastaa 2 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa asetettuja kriteerejä (vähintään 1000 työntekijää vähennetään NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-yrityksissä, yhdeksän kuukauden aikana jollakin NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella – tässä tapauksessa ajanjaksolla 27. lokakuuta 2006–26. heinäkuuta 2007).

Tukikelpoiset toimet (asetuksen (EY) N:o 1927/2006 3 artikla)

Hakija ehdottaa räätälöityjen palvelujen yhdistelmää, joka sisältää korvauksen palkkaavalle yritykselle siten, että sille korvataan 200 taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevan ja vähän koulutetun työntekijän uudelleenkoulutus ja valmistaminen uusiin tehtäviin.

Lisäksi kaikille irtisanotuille työntekijöille tarjotaan työnhakuapua sekä rahallista työnhakutukea, joka liittyy ajanjaksoihin, jolloin työntekijät ovat koulutuksessa tai neuvonnassa.

Koulutusta varten jaetaan koulutusseteli, joka on tarkoitus käyttää koulutusaikana.

EGR/2007/006 IT/Piemonte

Irtisanomisten odotettu vaikutus

Piemonten taloudellinen kilpailukyky perustuu pikemminkin rakennus- ja palvelualaan kuin tekstiiliteollisuuteen. Biellesen maakunnan (Piemonten perinteinen tekstiiliteollisuusalue, jolla 35 prosenttia irtisanomisista toteutettiin) työvoimasta puolet toimii tehdasteollisuudessa, ja tästä kolmannes tekstiiliteollisuudessa. Piemonten alueen irtisanomiset ovat näkyneet siten, että CIGS-palkkaturvarahastolle (ks. edellä) tehtyjen avustushakemusten määrä on lisääntynyt.

Toimintakriteerit (asetuksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohta)

Piemonten hakemus koskee 1 537 lopullista irtisanomista 202 yrityksessä. Tämä määrä vastaa 2 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa asetettuja kriteerejä (vähintään 1000 työntekijää vähennetään NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-yrityksissä, yhdeksän kuukauden aikana jollakin NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella – tässä tapauksessa ajanjaksolla 27. lokakuuta 2006–26. heinäkuuta 2007).

Tukikelpoiset toimet (asetuksen (EY) N:o 1927/2006 3 artikla)

Hakija ehdottaa räätälöityjen palvelujen yhdistelmää, joka käsittää työnhakuneuvonnan, jota tarjotaan enemmän neuvontaa tarvitseville työntekijöille ja jotka tarvitsevat enemmän apua työnhakuvaiheessa (noin 50 prosenttia irtisanotuista työntekijöistä).

Jokaiselle erotetulle työntekijälle laaditaan ammatillista opastusta käsittävä henkilökohtainen toimintasuunnitelma, joka sisältää jäsennellyn koulutusta ja ammatillista koulusta koskevan tarveanalyysin.

Neuvontaa annetaan myös yrittäjyyden edistämiseen.

Työnhakukorvaukset maksetaan helpottamaan uudelleentyöllistymistä eri yrityksessä. Korvaus on 6 000 euroa vakituisen sopimuksen saavaa työntekijää kohden tai 1 500 euroa väliaikaisen sopimuksen ainakin 12 kuukaudeksi saavaa työntekijää kohden, ja se maksetaan rekrytoivalle yritykselle, ja se vastaa rekrytoivan yrityksen vaatimaa sijoitusta työntekijöiden uudelleenkoulutusta ja valmistelemista uusin tehtäviin varten.

Rahallinen työnhakutuki tukee työntekijöitä, jotka etsivät uutta työtä aktiivisesti, ja se liittyy ajanjaksoihin, jolloin työntekijät ovat koulutuksessa tai neuvonnassa.

Kaikille erotetuille työntekijöille jaetaan koulutusseteli. Se on tarkoitus käyttää koulutusaikana.

EGR/2007/007 IT/Lombardia

Irtisanomisten odotettu vaikutus

Italian viranomaiset ovat kuvailleet ristiriitaa muun alueella toimivan teollisuuden kilpailukyvyn ja tekstiilien valmistajien heikentyneen kilpailukyvyn välillä. Eniten tekstiiliteollisuutta on keskittynyt Milanoon, Bresciaan, Vareseen, Bergamoon ja Comoon, ja yritysten tilanne on vaikeutunut useiden vuosien ajan. Italian viranomaiset käyttävät INAIL-instituutin(2) toimittamia tietoja kuvatakseen tilanteen heikkenemistä tekstiiliteollisuudessa näillä alueilla. Alan työvoima väheni Lombardiassa siten, että se oli 22 426 työntekijää vuonna 2000 ja 17 267 vuonna 2004. Tämä merkitsee noin 23 prosentin supistamista neljässä vuodessa.

Toimintakriteerit (asetuksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohta)

Lombardian hakemus koskee 1 816 lopullista irtisanomista 190 yrityksessä. Tämä määrä vastaa 2 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa asetettuja kriteerejä (vähintään 1000 työntekijää vähennetään NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-yrityksissä, yhdeksän kuukauden aikana jollakin NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella – tässä tapauksessa ajanjaksolla 27. lokakuuta 2006–26. heinäkuuta 2007).

Tukikelpoiset toimet (asetuksen (EY) N:o 1927/2006 3 artikla)

Hakija ehdottaa räätälöityjen palvelujen yhdistelmää, joka sisältää kaikille irtisanotuille työntekijöille räätälöidyn toimintasuunnitelman, jossa määritellään uudelleentyöllistymissuunnitelman ehdot ja osoitetaan, kuinka sitä seurataan ja arvioidaan.

Jotta kaikki työntekijät hankkisivat uusia taitoja tai vahvistaisivat nykyisiä, perustetaan koulutuspalveluja ja palveluja uudelleentyöllistymistä varten

Useimmat asianomaisista työntekijöistä saavat palvelusetelin, jolla korvataan työnhaun aikana syntyneet kulut.

Ne 256 pysyvästi irtisanottua työntekijää, jotka eivät voi saada mitään työttömyyskorvauksia, voivat saada työnhakuavustuksen sillä ehdolla, että he osallistuvat räätälöityyn uudelleentyöllistymissuunnitelmaan.

Rahallinen työnhakutuki tukee työntekijöitä, jotka etsivät uutta työtä aktiivisesti, ja se liittyy ajanjaksoihin, jolloin työntekijät ovat koulutuksessa tai neuvonnassa.

EGR/2008/001 IT/Toscana

Irtisanomisten odotettu vaikutus

Tekstiiliyritysten määrä Praton maakunnassa supistui lähes 20 prosenttia vuosien 2002 (5 508) ja 2006 (4 429) välillä. Samaan aikaan Praton tekstiiliteollisuuden työllistämä henkilöstömäärä supistui myös 25 prosenttia (28 600 vuonna 2002 ja 21 436 vuonna 2006). Viimeisimmät alueelliset tilastotiedot osoittavat, että vaikka alueelliset työllisyyssuuntaukset ovat yleisesti vakaita, tekstiiliteollisuuden työntekijämäärä laskee edelleen (5,7 prosenttia vähemmän kolmannella vuosineljänneksellä 2007 kuin aikaisempana vuonna).

Toimintakriteerit (asetuksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohta)

Toscanan hakemus koskee 1 558 lopullista irtisanomista 461 yrityksessä. Tämä määrä vastaa 2 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa asetettuja kriteerejä (vähintään 1000 työntekijää vähennetään NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-yrityksissä, yhdeksän kuukauden aikana jollakin NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella – tässä tapauksessa ajanjaksolla 27. lokakuuta 2006–26. heinäkuuta 2007).

Tukikelpoiset toimet (asetuksen (EY) N:o 1927/2006 3 artikla)

Hakija ehdottaa räätälöityjen palvelujen yhdistelmää, joka käsittää työnhakuneuvonnan, jota tarjotaan enemmän neuvontaa tarvitseville työntekijöille ja jotka tarvitsevat enemmän apua työnhakuvaiheessa (noin 50 prosenttia irtisanotuista työntekijöistä).

Näiden toimenpiteiden vahvistamiseksi ne 300 työntekijää, joiden työllistymismahdollisuudet ovat keski- tai alhaista tasoa, saavat yksityiskohtaisempaa neuvontaa.

Yrittäjyyden edistämisneuvontaa on tarjolla niille, joissa on yrittäjäpotentiaalia.

Rahallinen työnhakutuki tukee työntekijöitä, jotka etsivät uutta työtä aktiivisesti, ja se liittyy ajanjaksoihin, jolloin työntekijät ovat koulutuksessa tai neuvonnassa.

Kaikille erotetuille työntekijöille jaetaan koulutusseteli. Se on tarkoitus käyttää koulutusaikana.

c)        Valmistelijan huomautuksia

Valmistelija Stauner on sitä mieltä, että nämä neljä Italian aluetta täyttävät asetuksessa (EY) N:o 1927/2006 asetetut kriteerit. Valmistelija ei ole kuitenkaan tyytyväinen ehdotettujen toimenpiteiden monimutkaisuuteen, jonka vuoksi on vaikea arvostella niiden käyttökelposuutta ja varmistaa niiden täydentävyys samalla kun ei mahdollisteta toisista lähteistä tulevaa päällekkäistä korvausta. Valmistelija pahoittelee myös, että vaikka koulutustoimenpiteitä on jo näköjään toteutettu, niiden sisällöstä tai tuloksista ei ole raportoitu. Teknistä tukea koskevat yksityiskohdat olisivat olleet toivottavia hakemuksen käsittelyä varten.

d)        Menettelyn arviointi

EMPL-valiokunta on huolissaan, että se sai tiedot EGR:n varojen käyttöönotosta näissä tapauksissa vain kaksi päivää ennen ilmoitusta täysistunnossa ja neuvoston kanssa tehtävää sopimusta koskevan kuuden viikon ajanjakson alkua. Itse asiassa päätös piti tehdä ylimääräisessä valiokuntakokouksessa, jotta tapaukset voitiin tutkia ajoissa.

Siksi EMPL-valiokunta toistaa, että komission saamia pyyntöjä koskeva varhainen ja täydellinen tiedottaminen on välttämätöntä EGR:n varojen tehokasta ja oikea-aikaista käyttöönottoa varten. Euroopan parlamentin ja komission välinen ennakkovaroitusjärjestelmä, jota käytettiin Delphin ja Alytaus Tekstilen tapauksissa, oli hyvin käyttökelpoinen ja siihen olisi pyrittävä tulevaisuudessa.

Lisäksi työryhmän jäsenet haluaisivat raportit EGR:n rahoittamista ensimmäisistä tapauksista mahdollisimman pian. Nämä raportit ovat hyvin käyttökelpoisia uusia hakemuksia silmällä pitäen, sillä ne antavat palautetta EGR-asetuksen mahdollista tarkistusta varten.

EMPL-valiokunta kehottaa asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa varmistamaan, että nämä seikat sisällytetään sen päätökseen.

Kunnioittavasti

Jan Andersson

Kopio: EP:n jäsen Gabriele Stauner

(1)

            [1] Euroopan muutoksenseurantakeskus. Sectors Futures – Textile and Leather in Europe: the end of an era or a new beginning? (2004).http://www.eurofound.europa.eu/emcc/content/source/tn04004a.htm.

(2)

            INAIL: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Työntekijöiden kansallinen korvausvirasto) .


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

5.11.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Reimer Böge, Paulo Casaca, Valdis Dombrovskis, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Wiesław Stefan Kuc, Eleonora Lo Curto, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gianni Pittella, Esko Seppänen, Nina Škottová, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö