JELENTÉS az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

7.11.2008 - (COM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Reimer Böge
PR_ACI_Funds

Eljárás : 2008/2286(ACI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0430/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0430/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0609 – C6‑0345/2008),

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[1] és különösen annak 28. pontjára,

–   tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i, az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendeletére[2],

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A6-0430/2008),

A. mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket annak érdekében, hogy további támogatást tudjon nyújtani azon munkavállalók számára, akik a világ kereskedelmi mintáiban bekövetkezett nagyobb strukturális változások következményeitől szenvednek, valamint hogy segítse beilleszkedésüket a munkaerőpiacra,

B.  mivel az Unió elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó pénzügyi segítségének dinamikusnak kell lennie, és a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban elérhetővé kell válnia az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2008. július 17-i egyeztető ülésén létrejött közös nyilatkozatával összhangban,

C. mivel Olaszország segítséget kért négy, a textilágazatban – Szardínián, Piemontban, Lombardiában és Toszkánában – történt leépítéssel kapcsolatos ügyben[3],

1.  kéri az illetékes intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az Alap mobilizálásának felgyorsítása érdekében a 2008 júliusában a költségvetési egyeztetés során elfogadott, fent említett nyilatkozattal összhangban, amely által az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megerősítik a gyors eljárás fontosságát megfelelően figyelembe véve az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap mobilizálására vonatkozó határozatok elfogadásával kapcsolatos 2006. május 17-i intézményközi megállapodás megfelelő figyelembe vételével;

2.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt határozatot;

3.  utasítja elnökét, hogy írja alá a határozatot a Tanács elnökével, és intézkedjék annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást – mellékletével együtt – a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 • [1]  HL C 139, 2006.6.14., 1. o.
 • [2]  HL C 406, 2006.12.30., 1. o.
 • [3]  EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia és EGF/2008/001 IT/Toscana

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

2008. november ....

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő felhasználásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[1] és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel

(1)      Az Európai Unió létrehozta az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: az Alap), hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett változásokból eredő nagyobb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak a munkaerőpiacba történő ismételt beilleszkedéshez.

(2)      A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az Alap mobilizálását évi 500 millió EUR felső korlátig engedélyezi.

(3)      Olaszország az Alap felhasználására irányulóan négy kérelmet nyújtott be a textilipari ágazatban történt leépítésekhez kapcsolódóan: Szardíniára vonatkozóan 2007. augusztus 9-én, Piemontra vonatkozóan 2007. augusztus 10-én, Lombardiára vonatkozóan 2007. augusztus 17-én és Toszkánára vonatkozóan 2008. február 12-én. E kérelmek eleget tesznek az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében lefektetett, a pénzügyi hozzájárulás meghatározásához kapcsolódó követelményeknek.

(4)      Az Alapot tehát a kérelmekre történő pénzügyi támogatás folyósítása érdekében mobilizálni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió 2008. évi általános költségvetésének keretein belül mobilizálni kell az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot, hogy a 35 158 075 EUR összeg a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban rendelkezésre álljon.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, November 2008.

az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

 • [1]  HL C 139, 2006.6.14., 1. o.
 • [2]  HL C 406, 2006.12.30., 1. o.

INDOKOLÁS

I. Háttér

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy további segítséget nyújthasson a világkereskedelemben bekövetkezett változásokból eredő nagyobb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. június 14-i intézményközi megállapodás[1] 28. pontjának és az 1927/2006/EK rendelet[2] 12. cikkének rendelkezései szerint az alap nem lépheti túl az 500 millió eurós maximális éves összeget, mely az előző év teljes kiadási korlátja alatt fennmaradó mozgástérből, és/vagy az előző két év során törölt kötelezettségvállalási előirányzatokból finanszírozható, kivéve a pénzügyi keret 1B. fejezetéhez kapcsolódókat. A megfelelő összegeket forrásként bevezetik a költségvetésbe, amint az elegendő tartalékkereteket és/vagy törölt kötelezettségvállalásokat azonosították.

Ami az eljárást illeti, az Alap aktiválása érdekében a Bizottság – egy kérelem pozitív elbírálása esetén – az Alap mobilizálására irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és ugyanakkor benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet. Ezzel egy időben háromoldalú egyeztetést szerveznek annak érdekében, hogy megegyezés szülessék az Alap felhasználásáról és a szükséges összegekről. A háromoldalú egyeztetés egyszerűsített formát ölthet.

II. A jelenlegi helyzet: А Bizottság javaslata

2008-ban, az Alap működésének második évében összesen 13,9 millió euró értékben került mobilizálásra a Máltáról (VF Ltd. és Bortex Clothing Ind Ltd), Portugáliából (Opel and Johnson Controls), Spanyolországból (Delphi) és Litvániából (Alytaus Tekstile) beérkezett kérelmek pozitív elbírálását követően.

A jelenlegi javaslat a harmadik olyan, amely a 2008. évi költségvetés keretén belül kerül elbírálásra, és Olaszország négy régiója: Szardínia, Piemont, Lombardia és Toszkána által benyújtott kérelmekre vonatkozik, és a textilágazatban történt elbocsátásokkal kapcsolatos.

Az olasz hatóságok a kérelmeket[3] a következő napokon nyújtották be a Bizottsághoz: Szardínia 2007. augusztus 9-én, kiegészítve új információkkal 2007. szeptember 12-én, 2007. október 10-én és 2008. június 9-én; Piemont 2007. augusztus 10-én, kiegészítve új információkkal 2007. november 19-én és 2008. június 9-én; Lombardia 2007. augusztus 17-én, kiegészítve új információkkal 2007. november 19-én, 2008. február 1-jén és 2008. június 9-én; valamint Toszkána 2008. február 12-én, kiegészítve új információkkal 2008. június 9-én.

A kérelmek a jogalap[4] 2. cikkének b) pontjában található egyedi beavatkozási kritériumon alapultak, és a rendelet 5. cikkében említett 10 hetes határidőn belül nyújtották be azokat.

Az olasz hatóságok 35 158 075 eurós hozzájárulást kértek a segítségnyújtási intézkedések egy részének fedezése céljából, egyenként: 10,97 millió eurót a Szardínián elbocsátott munkavállalók számára, 7,8 millió eurót Piemont régió számára, 12,5 millió eurót Lombardia számára és 3,8 millió eurót Toszkána számára.

A bírálatot követően a Bizottság úgy ítéli meg, hogy e kérelmek megfelelnek a beavatkozás feltételeinek és az 1927/2006 rendeletben szereplő egyéb követelményeknek.

Az Alap mobilizációjára vonatkozó parlamenti és tanácsi határozatra és a megfelelő, 35 158 075 euró átutalására irányuló javaslatot 2008. október 3-án nyújtották be a Parlament számára.

Az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága a négy kérelem értékelését követően a jelentéshez csatolt véleményben kifejtette nézeteit az Alap mobilizációjáról.

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGF) éves összköltségvetése 500 millió EUR. Ezt az összeget csak a megfelelő jogi és költségvetési eszközök elfogadása után lehet mobilizálni és átcsoportosítani a 04 05 01-es költségvetési sorba.

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás alapján ezen eszközre előirányzott évi 500 millió euróból egy 3 106 882 eurós összeg már mobilizálásra került két kérelem számára, és a Bizottság további két eset részére 10 770 772 euró elkülönítését javasolta, melyet a Parlament 2008. október 13-án megszavazott.

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGF):

Kérelmek áttekintése – 2008

 

 

 

 

 

1. Jóváhagyott kérelmek

 

 

 

Hivatkozási szám

Tagállam

Eset

EGF hozzájárulás (€)

Elbocsátások

EGF/2007/008

Málta

Málta

681 207

675

EGF/2007/010

Portugália

Lisszabon-Alentejo

2 425 675

1 549

Összesen (1)

3 106 882

 

 

 

2. Jelenlegi kérelmek

 

EGF/2008/002

Spanyolország

Delphi

10 471 778

1 589

EGF/2008/003

Litvánia

Alytaus Tekstile

298 994

1 089

EGF/2007/005

Olaszország/Szardínia

Textilipar: 5 vállalat

10 971 000

1 044

EGF/2007/006

Olaszország/Piemont

Textilipar: 202 vállalat

7 798 750

1 537

EGF/2007/007

Olaszország/Lombardia

Textilipar: 190 vállalat

12 534 125

1 816

EGF/2008/001

Olaszország/Toszkána

Textilipar: 461 vállalat

3 854 200

1 558

 

 

Összesen (2)

45 928 847

 

 

 

ÖSSZESEN (1+2)

49 035 729

 

 

 

 

 

 

N.B. Az Alap nem haladhatja meg az évi 500 millió eurót.

III. Eljárás

A Bizottság átcsoportosítási kérelmet[5] nyújtott be egyes kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 2008-as költségvetésbe történő bevezetése érdekében, ahogyan azt a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja előírja.

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap mobilizálásáról szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatot tárgyaló háromoldalú egyeztetés a jogalap 12. cikkének (5) bekezdése alapján lehetőség szerint egyszerűsített formát is ölthet (levélváltás), kivéve, ha a Parlament és a Tanács nem jut egyezségre.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottsággal kötött belső megállapodás szerint az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap megvalósítására vonatkozó konstruktív támogatás és közreműködés biztosítása érdekében e bizottságot be kell kapcsolni a folyamatba.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2008. július 17-i egyeztető ülésén létrejött közös nyilatkozat megerősítette a gyors eljárás biztosításának fontosságát megfelelően figyelembe véve az Alap mobilizálására vonatkozó határozatok elfogadásával kapcsolatos intézményközi megállapodást.

 • [1]  HL C 139, 2006.6.14., 1. o.
 • [2]  HL C 406, 2006.12.30., 1. o.
 • [3]  EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia és EGF/2008/001 IT/Toscana
 • [4]  1927/2006/EK rendelet, HL L 406, 2006.12.30., 1. o., helyesbítve: HL L 48, 2008.2.22., 82. o.
 • [5]  DEC 29/2008, BUDG/A7/2008/D/57259

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményE

ES/sg

Reimer Böge

A Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 05F365

D(2008)62900

Tárgy:            Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGF) átcsoportosításáról az EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia és EGF/2008/001 IT/Toscana ügyekről

Tisztelt Böge úr!

2008. október 20-i ülésén a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL) megvizsgálta az EGF átcsoportosításának ügyét az EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia és EGF/2008/001 IT/Toscana ügyek esetében. Előadónk, Stauner úr javaslata alapján az EMPL bizottság a következő vélemény e levél formájában történő megalkotása mellett döntött, annak érdekében, hogy a BUDG bizottság időben elkészíthesse jelentését.

A négy kérelem alapos vizsgálatát követően az EMPL bizottság elismeri, hogy mindegyik kérelem megfelel az 1927/2006/EK rendeletben állított követelményeknek, ezért az Olaszország által előterjesztett alábbi ügyekben hozzájárul az EGT átcsoportosításához: EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia és EGF/2008/001 IT/Toscana.

Az értékelés legfontosabb elemei a következőképpen foglalhatók össze:

a)        Általános észrevételek

Kérelmezési feltételek (az 1927/2006/EK rendelet 5. cikke)

A négy kérelmet az 1927/2006/EK rendelet 5. cikkében meghatározott 10 napos határidőn belül nyújtották be.

A beavatkozás kritériumai (az 1927/2006/EK rendelet 2. cikke)

Mind a négy kérelem esetén megállapítható, hogy a megszűnt munkahelyek száma elég ahhoz, hogy az 1927/2006/EK rendelet 2b. cikkében meghatározott feltételeknek megfeleljen. Mivel az elbocsátásokra négy specifikus NUTS II régióban és egy NACE rev. 2 ágazatban (13. ágazat: textilgyártás) került sor, teljesülnek az EGF-rendelet 2b. cikke értelmében benyújtott kérelmekre érvényes feltételek.

Továbbá a kérelmek elemzése kimutatta, hogy ezek az elbocsátások a nagy világkereskedelmi strukturális változásokhoz köthetők, azaz jelen esetben a textilgyártás elosztásának gyökeres változásához. Harmadik országok (elsősorban Kína és India) egyre növekvő mértékben uralják a textilipari termékek és ruházati cikkek világszintű kereskedelmét, Törökország, Banglades és egyéb országok pedig folyamatosan növelik részesedésüket a globális termelésben. Az európai textilipari és ruházati ágazatban az 1990-es évektől végbemenő nagymértékű átalakulás eredményeképpen nőtt a termelékenység, a gyártás a minőségi termékek irányába mozdult el, ami együtt járt azzal, hogy a munkaerő létszáma 1990 és 2004 között a harmadával csökkent[1].

A globális piaci változások mellett az EU textilgyártói specifikus és fokozott versennyel szembesültek a textilmegállapodás (MFA) és Textil- és Ruházati Egyezmény (ATC) lejárta következtében. 2004 és 2006 között az Unióba behozott ruházat mennyisége kb. évi 10%-os növekedést mutatott.

Tekintettel a megcélzott munkavállalói kategóriákra, a létszámleépítés kiterjed a nagyszámú (több mint 850) textilvállalat működtetésében részt vevő összes lehetséges kategóriára. Piemontban (68%) és Lombardiában (67%) az elbocsátottak többsége nő. Szardínián az elbocsátottak többsége (59%) férfi. Toszkánában az elbocsátások aránya kiegyenlítettebb, kicsit több férfit érint (52%).

A leépítések kiszámíthatatlan természete (1927/2006/EK rendelet, 5. cikk, (2) bekezdés, a) pont)

Mivel az MFA és az ATC lejárata nem volt váratlan, az olasz hatóságok úgy vélték, annak kevéssé lesz hatása a gyártásra és a foglalkoztatásra. Azonban, különösen a szóban forgó négy régióban a következmények a vártnál súlyosabbak voltak. Még a költségcsökkentés, a termékdiverzifikáció és a gyártási folyamat modernizálását szolgáló technológiai beruházások ellenére is sok vállalat – amelyeknél végül leépítésekre került sor – tapasztalta a rendelések jelentős visszaesését és a harmadik országok textilgyártói által gerjesztett verseny erősödését.

Kiegészítő jelleg, megfelelési és koordinációs feltételek (az 1927/2006/EK rendelet 6. cikke)

Az olasz hatóságok szerint a javasolt fellépés megfelel az ESZA és ERFA finanszírozásában kidolgozott és végrehajtott egyéb intézkedéseknek. Emellett, intézkedések fognak születni annak érdekében, hogy a támogatandó intézkedések ne részesüljenek egyéb közösségi pénzügyi eszközből.

Továbbá, az olasz hatóságok bizonyítják, hogy a támogatást az érintett dolgozók megsegítésére, és nem pedig a vállalatok újjászervezésére fordítják.

Végül, az olasz hatóságok megerősítették, hogy az EGF pénzügyi hozzájárulása nem helyettesítik azon intézkedéseket, amelyekre a nemzeti jog vagy a kollektív szerződés kötelezi a vállalatokat.

Adminisztratív költségek/Az Alap végrehajtásának technikai támogatása (1927/2006/EK rendelet, 3. cikk (3) bekezdés)

Az adminisztratív költségek, ahogyan a négy olasz kérvényben is szerepel, fedezik az előkészítési tevékenységek (köztük a társadalmi partnerek és egyéb érdekeltek bevonásával folyó regionális és tartományi tevékenységek), a vizsgálatok és célmeghatározás, az intervenciós tervek meghatározása, illetve a köz- és magánszolgáltatók hálózatának létrehozása költségeit. A sajátos irányítási tevékenységek közé tartozik a koordináció, a monitoring és a promóció, valamint egy tájékoztatási és kommunikációs terv létrehozása, amely egy szélesebb körű, a támogatott tevékenységek interneten, nyomtatott sajtóban és különböző eseményeken történő ismertetését célzó kommunikációs stratégia részét képezi. A monitoring és értékelés során kiértékelésre kerül mind a folyamatban lévő tevékenységek hatékonysága, mind a tevékenységek végeredménye.

A rövid, illetve hosszú távon munkanélküliek támogatásának rendszere Olaszországban

A rendszer korlátozott időre nyújt juttatásokat a munkanélkülieknek a következőkön keresztül: az Általános Bérgarancia Alap (CIGO), a Különleges Bérgarancia Alap (CIGS), a mobilitási támogatás, valamint a Különleges Bérgarancia Alap kivételes esetekre (CIGS in deroga).

b)        Az egyes esetek

EGF/2007/005 IT/Szardínia

Az elbocsátások várható hatása

Nuoro tartomány, ahol az elbocsátások történtek, a szardíniai textilgyártás központja. A munkanélküliség aránya magas (2006-ban 10,8 %, míg a nemzeti átlag ugyanebben az évben 6,8 % volt), amely a leginkább a legfiatalabbakat és a legidősebbeket érinti. 2005-ben a foglalkoztatottak aránya Nuoróban 51,6 % volt, szemben az 57,5 %-os nemzeti aránnyal. Az olasz hatóságok megállapították, hogy az elbocsátások hatása nagyon jelentős a már egyébként is törékeny és izolált munkaerő körében.

A beavatkozás kritériumai (az 1927/2006/EK rendelet 2. cikke)

Szardínia kérelme 5 vállalatnál 1044 fő végleges elbocsátására vonatkozik. Ezek a számok teljesítik a 2b. cikkben meghatározott feltételt (legalább 1000 elbocsátás egy kilenc hónapos időszakon belül, jelen esetben 2006. október 27. és 2007. július 26. között, különösen kis- és középvállalkozásoknál, NACE 2 ágazatban, NUTS II szinten egy régióban vagy két szomszédos régióban).

Támogatandó intézkedések (az 1927/2006/EK rendelet 3. cikke)

A kérelmező javaslata a 200 gazdaságilag leghátrányosabb helyzetű és legkevésbé képzett dolgozó számára nyújtandó személyre szabott szolgáltatások olyan kombinált formája, amelynek keretében az alkalmazó vállalat támogatást kap a dolgozók átképzése és új feladatokra való felkészítése költségeinek visszatérítésére.

Továbbá, minden elbocsátott dolgozó számára álláskeresési segítséget, illetve álláskeresési támogatást ajánlanak arra az időszakra, amíg a dolgozó képzésre vagy tanácsadásra jár.

Képzési utalványok kerülnek kiosztásra, amelyeket a képzés költségeire lehet fordítani.

EGF/2007/006 IT/Piemonte

Az elbocsátások várható hatása

Piemont gazdasági versenyképességének alapját kevésbé a textilipar, mint inkább az építő- és szolgáltató ipar képezi. Biellese tartomány (Piemont hagyományos textilgyártási központja és a kérelemben említett elbocsátások 35 %-áért felelős földrajzi terület) foglalkoztatottainak fele ipari alkalmazottként dolgozik, ezeknek a harmada a textilgyártásban. A piemonti elbocsátások hatása a Különleges Bérgarancia Alaphoz (CIGS) benyújtott segélykérelmek növekvő számában is megmutatkozott.

A beavatkozás kritériumai (az 1927/2006/EK rendelet 2. cikke)

Piemonte kérelme 202 vállalatnál 1537 fő végleges elbocsátására vonatkozik. Ezek a számok teljesítik a 2b. cikkben meghatározott feltételt (legalább 1000 elbocsátás egy kilenc hónapos időszakon belül, jelen esetben 2006. október 27. és 2007. július 26. között, különösen kis- és középvállalkozásoknál, NACE 2 ágazatban, NUTS II szinten egy régióban vagy két szomszédos régióban).

Támogatandó intézkedések (az 1927/2006/EK rendelet 3. cikke)

A kérelmező javaslata az iránymutatást jobban igénylő és a munkakeresésben több segítségre szoruló dolgozóknak (azaz az elbocsátottak kb. 50%-ának) szóló, személyre szabott szolgáltatások kombinációja, amelynek keretében munkakeresési segítséget kaphatnak.

Továbbá, a karriertanácsadás eredményeként minden elbocsátott dolgozó rendelkezni fog egy egyéni cselekvési tervvel, amely tartalmazza képzési és szakmai szükségleteinek strukturált elemzését.

A kérelmező tanácsadást és vállalkozói támogatást is javasol.

Az álláskeresési támogatás célja, hogy a dolgozók újra el tudjanak helyezkedni egy másik vállalatnál. A támogatás összege állandó szerződéssel rendelkezők esetében 6000 euró, a legalább 12 hónapos szerződéssel rendelkező ideiglenes alkalmazottak esetében pedig 1500 euró, annak a vállalatnak kerül kifizetésre, amely a dolgozót felveszi, és így hozzájárul a felvevő vállalatnak az újraképzéssel és az új feladatok ellátására történő betanítással kapcsolatos költségeihez.

Munkakeresőknek járó juttatás segíti az aktívan új állást kereső munkavállalókat, a képzési vagy tanácsadási időszakokhoz kötve.

Valamennyi elbocsátott munkavállaló képzési utalványt kap. Ezt a képzési „útvonalon” kell felhasználniuk.

EGF/2007/007 IT/Lombardia

Az elbocsátások várható hatása

Az olasz hatóságok a régió nem textilipari ágazatainak versenyképességét szembeállították a textilgyártók versenyképességének csökkenő tendenciájával. A textilipari vállalatok Milánó, Brescia, Varese, Bergamo és Como környékén koncentrálódnak, és már évek óta hanyatlóban vannak. Az olasz hatóságok INAIL[2] adatokon keresztül mutatják be a textilágazat helyzetének romlását ezeket a területeken: a lombardiai textiliparban foglalkoztatottak száma a 2000-es 22 426-ról 2004-re 17 267-re csökkent, amely négy év alatt mintegy 23 %-os csökkenést jelent.

A beavatkozás kritériumai (az 1927/2006/EK rendelet 2. cikke)

Lombardia kérelme 190 vállalatnál 1816 fő végleges elbocsátására vontakozik. Ezek a számok teljesítik a 2b. cikkben meghatározott feltételt (legalább 1000 elbocsátás egy kilenc hónapos időszakon belül, jelen esetben 2006. október 27. és 2007. július 26. között, különösen kis- és középvállalkozásoknál, NACE 2 ágazatban, NUTS II szinten egy régióban vagy két szomszédos régióban).

Támogatandó intézkedések (az 1927/2006/EK rendelet 3. cikke)

A kérelmező összetett személyre szabott szolgáltatásokat javasol, köztük a valamennyi elbocsátott munkaerő esetében alkalmazandó egyénre szabott beavatkozási tervet, amely meghatározná az újra munkába állás tervének körülményeit, és azt, hogy ezt miként lehet figyelemmel követni és értékelni.

Képzési szolgálatokat és az új munkavállalást segítő szolgálatokat hoznak létre, hogy ezek minden munkavállalót segítsenek az új képességek megszerzésében és a már meglévő képességek megerősítésében.

A célközönségnek számító munkavállalók nagyrésze szolgáltatási utalványt kap a munkakeresés során felmerülő kiadásaik megtérítésére.

A semmilyen munkanélküli segélyre nem jogosult 256 állandó munkanélküli álláskeresési juttatásban részesülhet, amennyiben személyre szabott újrabeilleszkedési tervezésben vesz részt.

Munkakeresőknek járó juttatás segíti az aktívan új állást kereső munkavállalókat, a képzési vagy tanácsadási időszakokhoz kötve.

EGF/2008/001 IT/Toszkána

Az elbocsátások várható hatása

Prato tartományban a textilipari cégek száma 2002 (5 508) és 2006 (4 429) között mintegy 20 %-kal csökkent. A pratói textilipari vállalatoknál dolgozók száma ugyanebben az időszakban 25 %-kal csökkent (28 600 2002-ben, szemben a 2006-os 21 436-tal). A legfrissebb regionális statisztikák azt mutatják, hogy bár a regionális foglalkoztatási tendenciák stabilak, a textilipari munkások száma folyamatosan csökken (2007 harmadik negyedévében 5,7 %-kal az előző évhez képest).

A beavatkozás kritériumai (az 1927/2006/EK rendelet 2. cikke)

Toszkána kérelme 461 vállalatnál 1558 fő végleges elbocsátására vonatkozik. These numbers meet the criteria set out in Art. 2 b (at least 1.000 redundancies over a period of 9 months, in this case from 27 October 2006 to 26 July 2007, particularly in small or medium-sized enterprises, in a NACE 2 sector in one region or two contiguous regions at NUTS II level).

Támogatandó intézkedések (az 1927/2006/EK rendelet 3. cikke)

A kérelmező személyre szabott szolgáltatásokat javasol, köztük álláskeresési segítségnyújtást azon munkavállalóknak, akiknek több útbaigazításra, illetve a munkakeresés szakaszában több támogatásra van szüksége (az elbocsátottak kb. 50%-a), illetve karriertanácsadást valamennyi megcélzott munkavállalói kategória részére.

A fenti intézkedések megerősítése érdekében a 300 közepes és alacsony foglalkoztathatósági szintű munkavállaló részletesebb tanácsadást kap.

A vállalkozói potenciállal rendelkezők vállalkozói kedvezményeket kapnak.

Munkakeresőknek járó juttatás segíti az aktívan új állást kereső munkavállalókat, a képzési vagy tanácsadási időszakokhoz kötve.

Valamennyi elbocsátott munkavállaló képzési utalványt kap. Ezt a képzési „útvonalon” kell felhasználniuk.

c)        A vélemény előadójának megjegyzései

A véleményt előadó Stauner asszony egyetért azzal, hogy a nég olasz régió teljesíti az 1927/2006/EK rendeletben leszögezett feltételeket. Ugyanakkor nem örül a javasolt intézkedések bonyolultságának, amely nehezíti hasznosságuk megítélését, és kiegészítő jellegük biztosítását, kizárva egyúttal a más forrásokból történő kettős kifizetést. Továbbá sajnálja, hogy – noha elvileg már sor került a képzési intézkedésekre – ezek tartalmáról vagy eredményeiről nem készült jelentés. Végső soron pedig, a kérelem vizsgálatához szükség lett volna a technikai segítségre vonatkozó részletekre.

d)        Az eljárás értékelése

Az EMPL bizottság aggódik amiatt, hogy ezekben az esetekben mindössze két nappal a plenáris ülésen való bejelentés és a Tanáccsal folytatandó hathetes megállapodási időszak kezdete előtt tájékoztatták az EGF átcsoportosításáról. Tulajdonképpen rendkívül bizottsági ülésen kellett határozatot hozni, hogy ezeknek az eseteknek a kivizsgálása időben megtörténhessen.

Éppen ezért az EMPL bizottság megismétli, hogy az EGF hatékony és időben történő átcsoportosítása/mozgósítása érdekében a Bizottság által kézhez vett kérelmekről időben és mindenre kiterjedően nyújtott tájékoztatás elengedhetetlen. Az Európai Parlament és a Bizottság között a DELPHI és Alytaus Tekstile ügyek kapcsán kialakított korai előrejelző rendszer nagyon hasznosnak bizonyult és a jövőben is alkalmazandó.

Ezen túlmenően a munkacsoport tagjai mielőbb szeretnék kézhez venni az EGF-ből finanszírozott első esetekről szóló jelentéseket. Ezek a jelentések nagyon hasznosak lesznek a további kérelmekre való tekintettel, mivel az EGF-rendelet lehetséges felülvizsgálatához járulnak hozzá.

Az EMPL Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy e megfontolások beépüljenek a határozatába.

Tisztelettel:

Jan Andersson

Cc:      Gabriele Stauner, képviselő

 • [1]             Európai Változásfigyelő Központ (EMCC). Sectors Futures – Textile and Leather in Europe: the end of an era or a new beginning? (2004)
  http://www.eurofound.europa.eu/emcc/content/source/tn04004a.htm
 • [2]             INAIL: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Balesetbiztosítási Intézet)

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

5.11.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Reimer Böge, Paulo Casaca, Valdis Dombrovskis, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Wiesław Stefan Kuc, Eleonora Lo Curto, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gianni Pittella, Esko Seppänen, Nina Škottová, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter