Pranešimas - A6-0430/2008Pranešimas
A6-0430/2008

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų sutelkimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

  7.11.2008 - (COM(2008)0609 – C6‑0345/2008 – 2008/2286(ACI))

  Biudžeto komitetas
  Pranešėjas: Reimer Böge

  Procedūra : 2008/2286(ACI)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0430/2008
  Pateikti tekstai :
  A6-0430/2008
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų sutelkimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

  (COM(2008)0609 – C6‑0345/2008 – 2008/2286(ACI))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0609 – C6‑0345/2008),

  –   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą (TIS) dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1] ir ypač į jo 28 punktą,

  –   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą[2],

  –   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A6‑0430/2008),

  A. kadangi Europos Sąjunga nustatė tinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones, kuriomis suteikiama papildoma parama darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos tendencijų pokyčių padarinių, ir kuriomis padedama tokiems darbuotojams vėl integruotis į darbo rinką,

  B.  kadangi Europos Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir teikiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau, pagal bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaraciją, priimtą per 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdį,

  C. kadangi Italija pateikė keturias paraiškas paramai gauti dėl tekstilės sektoriuje atleistų darbuotojų Sardinijos, Pjemonto, Lombardijos ir Toskanos regionų įmonėse[3],

  1.  prašo susijusių institucijų dėti pastangas siekiant paspartinti fondo lėšų sutelkimą pagal 2008 m. liepos mėnesį per biudžeto derinimo posėdį priimtą minėtą bendrą deklaraciją, kurioje Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija patvirtina, jog svarbu užtikrinti sparčią sprendimų dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo priėmimo procedūrą tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS;

  2.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

  3.  paveda Pirmininkui pasirašyti sprendimą su Tarybos Pirmininku ir pasirūpinti, kad šis sprendimas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

  4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]  OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
  • [3]  EGF/2007/005 Italija/Sardinija, EGF/2007/006 Italija/Pjemontas, EGF/2007/007 Italija/Lombardija ir EGF/2008/001 Italija/Toskana.

  PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

  2008 m. lapkričio ...........

  dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų sutelkimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

  EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

  atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį,

  atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1], ypač į jo 28 punktą,

  atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą[2], ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

  atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

  kadangi:

  (1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – Fondas) skirtas papildomai paramai atleistiems darbuotojams, kurie patiria žalą dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių padarinių, teikti ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką.

  (2)      2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė sutelkti Fondo lėšas neviršijant viršutinės metinės 500 mln. eurų sumos.

  (3)      Italija pateikė keturias su darbuotojų atleidimu tekstilės sektoriuje susijusias paraiškas panaudoti Fondo lėšas: 2007 m. rugpjūčio 9 d. – Sardinijai, 2007 m. rugpjūčio 10 d. – Pjemontui, 2007 m. rugpjūčio 17 d. – Lombardijai ir 2007 m. vasario 12 d. – Toskanai. Paraiškos atitinka finansinei paramai keliamus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje.

  (4)      Todėl Fondo lėšos turėtų būti sutelktos siekiant suteikti finansinę paramą pagal paraiškas,

  NUSPRENDĖ:

  1 straipsnis

  2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas naudojamas skiriant 35 158 075 eurų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

  2 straipsnis

  Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

  Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio ... .

  Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

  Pirmininkas                                                  Pirmininkas

  • [1]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]  OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  I. Bendrosios aplinkybės

  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas skirtas teikti papildomą pagalbą darbuotojams, kurie patiria žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos tendencijų pokyčių padarinių.

  Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1] 28 punktą ir Reglamento (EB) Nr. 1927/2006[2] 12 straipsnį, Fondas negali viršyti 500 mln. eurų kasmetinės maksimalios sumos, o ją galima paimti iš turimos atsargos neviršijant nustatytų praėjusiųjų metų bendrųjų išlaidų maksimalių ribų ir (arba) iš įsipareigojimų asignavimų, panaikintų per praėjusius dvejus metus, išskyrus susijusiuosius su 1b išlaidų kategorija. Asignavimai įtraukiami į biudžetą kaip atidėjimai, kai tik bus nustatytos pakankamos atsargos ir (arba) panaikinti įsipareigojimai.

  Procedūra yra tokia: norėdama panaudoti Fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, Komisija teikia pasiūlymą dėl Fondo lėšų panaudojimo biudžeto valdymo institucijai ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Taip pat iniciuojamas trišalis dialogas, kuriuo siekiama sutarimo dėl Fondo lėšų panaudojimo ir prašomų sumų. Toks dialogas gali vykti supaprastinta forma.

  II. Dabartinė padėtis. Komisijos pasiūlymas

  2008 m., antraisiais Fondo veikimo metais, iš viso buvo panaudota 13,9 mln. eurų teigiamai įvertinus keturias paraiškas: iš Maltos (įmonių „VF Ltd.“ ir „Bortex Clothing Ind Ltd.“) ir Portugalijos (įmonių „Opel“ ir „Johnson Controls“), Ispanijos (įmonės „Delphi“) ir Lietuvos (įmonės „Alytaus Tekstilė“).

  Dabartinis pasiūlymas yra trečias pasiūlymas, kuris buvo svarstomas skirstant 2008 m. biudžetą, jame prašoma skirti paramą keturiems Italijos regionams: Sardinijai, Pjemontui, Lombardijai ir Toskanai dėl atleidimų tekstilės sektoriuje.

  Italijos valdžios institucijos pateikė paraiškas[3] Komisijai toliau nurodytomis datomis: 2007 m. rugpjūčio 9 d. – dėl Sardinijos, papildoma informacija buvo pateikta 2007 m. rugsėjo 12 d., 2007 m. spalio 10 d. ir 2008 m. birželio 9 d.; dėl Pjemonto – 2007 m. rugpjūčio 10 d., papildoma informacija buvo pateikta 2007 m. lapkričio 19 d. ir 2008 m. birželio 9 d.; dėl Lombardijos – 2007 m. rugpjūčio 17 d., papildoma informacija buvo pateikta 2007 m. lapkričio 19 d., 2008 m. vasario 1 d. ir 2008 m. birželio 9 d.; ir dėl Toskanos – 2008 m. vasario 12 d., papildoma informacija buvo pateikta 2008 m. birželio 9 d.

  Visos keturios paraiškos pagrįstos specialiais intervencijos kriterijais, nustatytais teisinio pagrindo[4] 2 straipsnio b punkte, ir pateiktos per 10 savaičių laikotarpį, nurodytą minėto reglamento 5 straipsnyje.

  Italijos valdžia paprašė 35 158 075 eurų išmokos, kad iš dalies būtų padengtos pagalbos priemonių išlaidos, siekiančios: 10,97 mln. eurų atleistiems darbuotojams Sardinijoje, 7,8 mln. eurų – Pjemonto regione, 12,5 mln. eurų – Lombardijos regione ir 3,8 mln. eurų – Toskanoje.

  Atlikus įvertinimą, Komisijos manymu šie prašymai atitinka intervencijos kriterijus ir kitus reikalavimus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 1927/2006.

  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Fondo lėšų panaudojimo ir atitinkamas prašymas pervesti iš viso 35 158 075 eurų Europos Parlamentui pateiktas 2008 m. spalio 3 d.

  Atlikus keturių paraiškų įvertinimą Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas pateikė savo požiūrį į Fondo panaudojimą, išreikštą prie šio pranešimo pridedamoje nuomonėje.

  Bendras turimas metinis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo biudžetas yra 500 mln. eurų. Ši suma gali būti sutelkta ir perkelta į 04 05 01 biudžeto eilutę, tik kai bus priimtos atitinkamos teisinės ir biudžeto priemonės.

  Atsižvelgiant į dvi paraiškas jau buvo skirta 3 106 882 eurų suma, Europos Parlamentas 2008 m. spalio 13 d. balsavo dėl dar dvejų prašymų, pagal kuriuos Komisija pasiūlė skirti 10 770 772 eurų, iš bendro 500 mln. eurų fondo biudžeto, skiriamo šiai priemonei pagal 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinį susitarimą.

  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (angl. EGF)

  2008 m. paraiškų apžvalga

   

   

   

   

   

  1. Patvirtintos paraiškos:

   

   

   

  Pamatinis dokumentas

  Valstybė narė

  Atvejis

  EGF pagalba (€)

  Atleistų darbuotojų

  EGF/2007/008

  Malta

  Malta

  681 207

  675

  EGF/2007/010

  Portugalija

  Lisabona ir Alentežas

  2 425 675

  1 549

  Iš viso (1)

  3 106 882

   

   

   

  2. Pateiktos paraiškos:

   

  EGF/2008/002

  Ispanija

  DELPHI

  10 471 778

  1 589

  EGF/2008/003

  Lietuva

  Alytaus Tekstilė

  298 994

  1 089

  EGF/2007/005

  Italija/Sardinija

  Tekstilės sektorius: 5 įmonės

  10 971 000

  1 044

  EGF/2007/006

  Italija/Pjemontas

  Tekstilės sektorius: 202 įmonės

  7 798 750

  1 537

  EGF/2007/007

  Italija/Lombardija

  Tekstilės sektorius: 190 įmonių

  12 534 125

  1 816

  EGF/2008/001

  Italija/Toskana

  Tekstilės sektorius: 461 įmonė

  3 854 200

  1 558

   

   

  Iš viso (2)

  45 928 847

   

   

   

  IŠ VISO (1+2)

  49 035 729

   

   

   

   

   

   

  N.B. Fondas negali viršyti 500 mln. eurų kasmetinės maksimalios sumos.

  III. Procedūra

  Komisija pateikė prašymą[5] perkelti lėšas siekiant įtraukti į 2008 m. biudžetą specialiuosius įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, kaip nustatyta 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 28 punkte.

  Trišalis dialogas Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo klausimu galbūt galėtų vykti supaprastinta forma (keičiantis laiškais), kaip numatyta teisinio pagrindo 12 straipsnio 5 dalyje, išskyrus tuos atvejus, kai nėra sutarimo tarp Parlamento ir Tarybos.

  Pagal vidinį susitarimą su Užimtumo ir socialinių reikalų komitetu šis komitetas turėtų dalyvauti procese siekiant veiksmingai prisidėti prie Europos globalizacijos padarinių fondo panaudojimo.

  Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendroje deklaracijoje, priimtoje per 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdį, buvo patvirtinta, jog svarbu užtikrinti sparčią sprendimų dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo priėmimo procedūrą tinkamai atsižvelgiant į Tarpinstitucinį susitarimą.

  • [1]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]  OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
  • [3]  EGF/ 2007/005 Italija/Sardinija, EGF/2007/006 Italija/Pjemontas, EGF/2007/007 Italija/Lombardija ir EGF/2008/001 Italija/Toskana.
  • [4]  Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL L 406, 2006 12 30, p. 1), Reglamentas su pakeitimais OL L 48 2008 02 22, p. 82.
  • [5]  DEC 29/2008, BUDG/A7/2008/D/57259.

  UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ

  ES/sg

  Reimeriui Bögei

  Biudžeto komiteto pirmininkui

  ASP 05F365

  D(2008)62900

  Tema:            Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo, susijusio su paraiškomis EGF/ 2007/005 Italija/Sardinija, EGF/2007/006 Italija/Pjemontas, EGF/2007/007 Italija/Lombardija ir EGF/2008/001 Italija/Toskana.

  Gerb. R. Böge,

  2008 m. spalio 20 d. posėdyje Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas tikrino Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų sutelkimą, susijusį su EGF/ 2007/005 Italija/Sardinija, EGF/2007/006 Italija/Pjemontas, EGF/2007/007 Italija/Lombardija ir EGF/2008/001 Italija/Toskana paraiškomis. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas nuomonės referentės G. Stauner pasiūlymu nusprendė pateikti nuomonę šio laiško forma, kad Biudžeto komitetas galėtų laiku priimti savo pranešimą.

  Po išsamios šių keturių paraiškų analizės Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas pripažino, kad paraiškos atitinka Reglamente (EB) Nr. 1972/2006 nustatytus kriterijus ir todėl pritaria EGF lėšų panaudojimui šioms Italijos pateiktoms paraiškoms finansuoti: EGF/ 2007/005 Italija/Sardinija, EGF/2007/006 Italija/Pjemontas, EGF/2007/007 Italija/Lombardija ir EGF/2008/001 Italija/Toskana.

  Svarbiausius vertinimo elementus galima apibendrinti taip:

  a)        Bendros pastabos

  Taikymo kriterijai (Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 5 straipsnis)

  Keturios paraiškos buvo pateiktos per Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 5 straipsnyje nurodytą 10 savaičių laikotarpį.

  Intervencijos kriterijai (Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 2 straipsnis)

  Atleistų darbuotojų skaičius, nurodytas kiekvienoje iš keturių paraiškų, yra pakankamas ir atitinka Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 2 straipsnio b punkte nustatytus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad darbuotojai atleisti keturiuose specialiuose NUTS II regionuose ir NACE 2 red. sektoriuje (13 skyrius: „Tekstilės gaminių gamyba“), sąlygos teikti paraišką pagal EGF reglamento 2 straipsnio b punktą patenkinamos.

  Be to, paraiškų analizė rodo, kad šie atleidimai gali būti susieti su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, šiuo atveju su esminiais tekstilės gamybos paskirstymo pokyčiais. Trečiosios šalys (ypač Kinija ir Indija) vis labiau dominuoja pasaulio tekstilės ir drabužių prekybos rinkoje, toliau didėja tokių šalių kaip Turkija ir Bangladešas pasaulinės gamybos dalis. Dėl didelio masto Europos tekstilės ir drabužių pramonės restruktūrizavimo, prasidėjusio dešimtajame dešimtmetyje, jau padidėjo našumas, pradėta daugiau gaminti kokybiškesnių gaminių, o darbuotojų skaičius nuo 1990 m. iki 2004 m. sumažėjo maždaug trečdaliu[1].

  Tekstilės gamintojai ES susidūrė ne tik su pasaulinio masto rinkos pokyčiais, bet ir su specialia ir didėjančia konkurencija baigus galioti Daugiašalei tekstilės sutarčiai ir Susitarimui dėl tekstilės gaminių ir drabužių. Nuo 2004 m. iki 2006 m. į ES importuotų drabužių kiekis kasmet didėjo apie 10 %.

  Apžvelgiant remtinų darbuotojų kategorijas atleidimai pasiskirstę visame galimų kategorijų, kurios dalyvauja daugelio tekstilės įmonių (virš 850) veikloje, spektre. Pjemonte (68 %) ir Lombardijoje (67 %) dauguma remtinų darbuotojų yra moterys. Sardinijoje dauguma atleistų darbuotojų yra vyrai (59 %). Toskanoje atleidimai pasiskirstę tolygiau, šiek tiek daugiau atleistų vyrų (52 %).

  Nenumatytas atleidimų pobūdis (Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 5 straipsnio 2 dalies a punktas)

  Nors Daugiašalės tekstilės sutarties ir Susitarimo dėl tekstilės gaminių ir drabužių galiojimo pabaiga buvo numatoma, Italijos valdžios institucijos prognozavo, kad tai turės nedidelį poveikį gamybai ir užimtumui. Tačiau ypač keturiuose regionuose pasekmės buvo daug didesnės nei buvo tikėtasi. Nepaisant sąnaudų sumažinimo, gaminių asortimento įvairinimo ir investicijų į gamybos technologijų atnaujinimą daugelis įmonių, kuriose buvo atleisti darbuotojai, susidūrė su užsakymų mažėjimo problema ir padidėjusia konkurencija su trečiųjų šalių tekstilės gamintojais.

  Papildomumo, atitikimo ir koordinavimo kriterijai (Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 6 straipsnis)

  Pasak Italijos valdžios institucijų, siūlomi veiksmai atitinka kitus veiksmus, kurie parengti ir įgyvendinti panaudojant Europos socialinio fondo (ESF) ir Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšas. Be to, bus imtasi priemonių, kad būtų užtikrinta, jog reikalavimus atitinkantiems veiksmams nebūtų teikiama pagalba pagal kitas Bendrijos finansines priemones.

  Taip pat Italijos valdžios institucijos pateikia įrodymus, kad lėšos bus panaudotos ne įmonių pertvarkymui, o veiksmams, skirtiems nukentėjusiems darbuotojams paremti, finansuoti.

  Be to, Italijos valdžios institucijos patvirtino, kad EGF finansinė parama nepakeičia priemonių, kurias bendrovės privalo taikyti remiantis nacionaline teise arba kolektyviniais susitarimais.

  Administracinės išlaidos. Techninė parama EGF naudojimui (Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 3 straipsnio 3 dalis)

  Administracinės išlaidos, kaip apibūdinta visose keturiose Italijos paraiškose, apima parengiamąją veiklą (įskaitant regioninį ir provincijų planavimą, taip pat įtraukiant socialinius partnerius ir kitas suinteresuotąsias šalis), tyrimą ir uždavinių analizę, detalaus intervencijos plano apibrėžimą ir viešųjų bei privačių paslaugų teikėjų tinklo sukūrimą. Speciali valdymo veikla apima koordinavimą, stebėseną ir skatinimą, taip pat informacijos ir komunikacijos plano, kuris yra platesnės komunikacijos strategijos (jos tikslas – finansuojamus veiksmus skelbti internete, spausdintinėje žiniasklaidoje ir renginiuose) dalis, rengimą. Atliekant stebėseną ir vertinimą bus vertinamas vykdomų veiksmų efektyvumas ir jų galutinis rezultatas.

  Italijos išmokų trumpalaikės arba ilgalaikės bedarbystės atveju sistema

  Sistema apima bedarbio pašalpą, mokamą ribotu laikotarpiu, įprastą darbo užmokesčio garantijų fondą (CIGO), specialų darbo užmokesčio garantijų fondą (CIGS), judumo išmoką ir specialų darbo užmokesčio garantijų fondą išskirtiniams atvejams (CIGS in deroga).

  b)        Atskiri atvejai

  EGF/2007/005 Italija/Sardinija

  Tikėtinas atleidimų poveikis

  Nuoro provincija, kurioje atleisti darbuotojai, yra pagrindinis Sardinijos tekstilės gamybos centras. Nedarbo lygis šioje provincijoje didelis (10,8 % 2006 m., palyginti su 6,8 % šalies vidurkiu tais pačiais metais), o daugiausia jauniausio ir vyriausio amžiaus kategorijų bedarbių. 2005 m. užimtumo lygis Nuore buvo 51,6 %, palyginti su 57,5 % užimtumo lygiu visoje šalyje. Italijos valdžios institucijų teigimu, darbuotojų atleidimo poveikis labai jaučiamas provincijoje, kur darbo jėga ir be to yra silpna ir izoliuota.

  Intervencijos kriterijai (Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 2 straipsnio b punktas)

  Sardinijos paraiška pateikta dėl 1 044 galutinių darbuotojų atleidimų 5 įmonėse. Šie skaičiai atitinka 2 straipsnio b punkte nustatytus kriterijus (bent 1 000 atleistų darbuotojų per 9 mėnesius, šiuo atveju nuo 2006 m. spalio 27 d. iki 2007 m. liepos 26 d., visų pirma mažose ar vidutinėse įmonėse, NACE 2 sektoriuje viename regione arba dviejuose gretimuose NUTS II lygio regionuose).

  Remtini veiksmai (Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 3 straipsnis)

  Pareiškėjas siūlo pagal asmeninius poreikius pritaikomų paslaugų derinį, kuris apima išmoką įdarbinančiai įmonei, kad būtų padengtos 200 ekonominiu požiūriu nepalankiausioje padėtyje esančių ir mažiausiai išsilavinusių darbuotojų perkvalifikavimo ir parengimo naujoms užduotims išlaidos.

  Be to, siūloma parama ieškant darbo visiems atleistiems darbuotojams bei išmoka darbo paieškų metu, susieta su laikotarpiu, kurio metu darbuotojai dalyvauja mokymuose arba yra konsultuojami.

  Dalijamas mokymų čekis, kuris turi būti panaudotas mokymų metu.

  EGF/2007/006 Italija/Pjemontas

  Tikėtinas atleidimų poveikis

  Pjemonto ekonominio konkurencingumo pagrindas – statybų ir paslaugų sektoriai, o ne tekstilė. Pusė Bjelos provincijos (tradicinis Pjemonto tekstilės gamybos centras ir geografinė sritis, kurioje atleista apie 35 % visų paraiškose nurodytų darbuotojų) darbo jėgos dirba gamybos sektoriuje, kurios trečdalis – tekstilės gamybos sektoriuje. Darbuotojų atleidimo poveikis Pjemonte taip pat buvo matyti iš padidėjusių prašymų gauti pagalbą iš specialaus darbo užmokesčio garantijų fondo (žr. aukščiau).

  Intervencijos kriterijai (Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 2 straipsnio b punktas)

  Pjemonto paraiška pateikta dėl 1 537 galutinių darbuotojų atleidimų 202 įmonėse. Šie skaičiai atitinka 2 straipsnio b punkte nustatytus kriterijus (bent 1 000 atleistų darbuotojų per 9 mėnesius, šiuo atveju nuo 2006 m. spalio 27 d. iki 2007 m. liepos 26 d., visų pirma mažose ar vidutinėse įmonėse, NACE 2 sektoriuje viename regione arba dviejuose gretimuose NUTS II lygio regionuose).

  Remtini veiksmai (Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 3 straipsnis)

  Pareiškėjas siūlo pagal asmeninius poreikius pritaikomų paslaugų derinį, kuris apima paramą ieškant darbo, teikiamą darbuotojams, kurių orientavimo poreikiai didesni ir kuriems reikia daugiau pagalbos darbo paieškų laikotarpiu (apie 50 % atleistų darbuotojų).

  Be to, profesinio orientavimo metu kiekvienam atleistam darbuotojui bus parengtas individualus veiksmų planas, kuriame bus nustatytas struktūruotas mokymas ir pateikta profesinių poreikių analizė.

  Taip pat bus teikiamos konsultacijos ir skatinamas verslumas.

  Siekiant palengvinti įsidarbinimą iš naujo kitoje įmonėje mokamos įsidarbinimo išmokos. Jos siekia 6 000 eurų vienam darbuotojui už neterminuotą darbo sutartį arba 1 500 eurų vienam darbuotojui už laikinąją darbo sutartį, kurios trukmė bent 12 mėnesių, ir skiriamos įdarbinančiai įmonei, siekiant padengti išlaidas, kurias patiria įdarbinanti įmonė mokant darbuotojus ir rengiant juos naujoms užduotims.

  Darbuotojams, kurie aktyviai ieško naujo darbo, darbo paieškų metu mokama atitinkama išmoka, susieta su laikotarpiu, kurio metu darbuotojai dalyvauja mokymuose arba yra konsultuojami.

  Visiems atleistiems darbuotojams dalijamas mokymų čekis. Jis turi būti panaudotas mokymų metu.

  EGF/2007/007 Italija/Lombardija

  Tikėtinas atleidimų poveikis

  Italijos valdžios institucijos aprašė prieštaringą padėtį bendrą regiono ne tekstilės sektorių konkurencingumą palyginus su mažėjančiu tekstilės gamintojų konkurencingumu. Daugiausia tekstilės įmonių veikia Milane, Brešoje, Varezėje, Bergame ir Kome, o jų skaičius jau daug metų mažėja. Italijos valdžios institucijos naudoja INAIL[2] duomenis, kad parodytų prastėjančią tekstilės sektoriaus padėtį šiose srityse: darbuotojų skaičius šiame sektoriuje Lombardijoje sumažėjo nuo 22 426 2000 m. iki 17 267 2004 m. – maždaug 23 % per ketverius metus.

  Intervencijos kriterijai (Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 2 straipsnio b punktas)

  Lombardijos paraiška pateikta dėl 1 816 galutinių darbuotojų atleidimų 190 įmonėse. Šie skaičiai atitinka 2 straipsnio b punkte nustatytus kriterijus (bent 1 000 atleistų darbuotojų per 9 mėnesius, šiuo atveju nuo 2006 m. spalio 27 d. iki 2007 m. liepos 26 d., visų pirma mažose ar vidutinėse įmonėse, NACE 2 sektoriuje viename regione arba dviejuose gretimuose NUTS II lygio regionuose).

  Remtini veiksmai (Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 3 straipsnis)

  Pareiškėjas siūlo pagal asmeninius poreikius pritaikomų paslaugų derinį, kuris apima pagal asmeninius poreikius pritaikytą intervencijos planą visiems atleistiems darbuotojams, kuriame bus apibrėžtos įdarbinimo iš naujo plano sąlygos ir parodyta, kaip jis bus stebimas ir vertinamas.

  Bus siūlomos mokymo ir pakartotinės integracijos paslaugos, kad būtų galima visiems darbuotojams padėti įgyti naujų gebėjimų arba pagerinti jau turimus gebėjimus.

  Dauguma remtinų darbuotojų gaus paslaugų čekį, skirtą finansuoti darbo paieškų metu atsiradusias išlaidas.

  256 galutinai atleisti darbuotojai, kurie neatitinka sąlygų gauti bedarbystės išmoką, gali gauti išmoką darbo paieškų metu, jei dalyvauja pagal asmeninius poreikius pritaikomame pakartotinio įdarbinimo plane.

  Darbuotojams, kurie aktyviai ieško naujo darbo, darbo paieškų metu mokama atitinkama išmoka, susieta su laikotarpiu, kurio metu darbuotojai dalyvauja mokymuose arba yra konsultuojami.

  EGF/2008/001 Italija/Toskana

  Tikėtinas atleidimų poveikis

  Tekstilės įmonių skaičius Prato provincijoje sumažėjo beveik 20 % nuo 2002 m. (5 508) iki 2006 m. (4 429). Tuo pačiu laikotarpiu darbuotojų skaičius Prato tekstilės įmonėse sumažėjo 25 % (28 600 2002 m., palyginti su 21 436 2006 m.). Naujausi regioniniai statistiniai duomenys rodo, kad apskritai regioninės užimtumo tendencijos yra stabilios, tačiau tekstilės sektoriaus darbuotojų skaičius mažėja (–5,7 % trečiąjį 2007 m. ketvirtį, palyginti su praėjusiais metais).

  Intervencijos kriterijai (Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 2 straipsnio b punktas)

  Toskanos paraiška pateikta dėl 1 558 galutinių darbuotojų atleidimų 461 įmonėse. Šie skaičiai atitinka 2 straipsnio b punkte nustatytus kriterijus (bent 1 000 atleistų darbuotojų per 9 mėnesius, šiuo atveju nuo 2006 m. spalio 27 d. iki 2007 m. liepos 26 d., visų pirma mažose ar vidutinėse įmonėse, NACE 2 sektoriuje viename regione arba dviejuose gretimuose NUTS II lygio regionuose).

  Remtini veiksmai (Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 3 straipsnis)

  Pareiškėjas siūlo pagal asmeninius poreikius pritaikomų paslaugų derinį, kuris apima paramą ieškant darbo, teikiamą darbuotojams, kurių orientavimo poreikiai didesni ir kuriems reikia daugiau pagalbos darbo paieškų laikotarpiu (apie 50 % atleistų darbuotojų), ir profesinį orientavimą, kuris bus teikiamas visiems remtiniems darbuotojams.

  Siekiant sustiprinti šias priemones, 300 darbuotojų, kurių galimybės įsidarbinti yra vidutinės arba mažos, bus konsultuojami išsamiau.

  Verslumo skatinimu gali pasinaudoti darbuotojai, turintys verslininkystės potencialą.

  Darbuotojams, kurie aktyviai ieško naujo darbo, darbo paieškų metu mokama atitinkama išmoka, susieta su laikotarpiu, kurio metu darbuotojai dalyvauja mokymuose arba yra konsultuojami.

  Visiems atleistiems darbuotojams dalijamas mokymų čekis. Jis turi būti panaudotas mokymų metu.

  c)        Nuomonės referentės pastabos

  Nuomonės referentė G. Stauner sutinka, kad keturi Italijos regionai atitinka kriterijus, nustatytus reglamente (EB) Nr. 1972/2006. Vis dėlto ji neigiamai vertina siūlomų priemonių sudėtingumą, nes dėl to tampa sudėtinga įvertinti jų naudingumą ir užtikrinti, kad jos bus papildomos bei išvengti dvigubo mokėjimo panaudojant kitus išteklius. Be to, ji apgailestauja, kad nors mokymo priemonės jau buvo vykdomos, nėra ataskaitos apie jų turinį arba rezultatus. Galiausiai tikrinant paraišką būtų pageidautina žinoti detales, susijusias su technine parama.

  d)        Procedūros įvertinimas

  Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas yra susirūpinęs, nes informaciją apie EGF lėšų panaudojimą šiuo atveju gavo tik dvi dienos prieš paskelbimą plenariniame posėdyje ir šešių savaičių laikotarpio, skirto susitarimui su Taryba pasiekti, pradžią. Sprendimas turėjo būti priimtas neeiliniame komiteto posėdyje, kad paraiškų patikrinimas galėtų būti atliktas laiku.

  Todėl Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas iš naujo pabrėžia, kad siekiant veiksmingai ir laiku panaudoti EGF lėšas, visas Komisijos gautas paraiškas būtina perduoti greitai. Išankstinis įspėjimas, koks vyko tarp Europos Parlamento ir Komisijos įmonių „Delphi“ ir „Alytaus tekstilė“ atvejais, buvo labai naudingas ir turėtų būti taikomas ateityje.

  Be to, darbo grupės nariai norėtų kuo greičiau gauti ataskaitas apie pirmuosius panaudojant EGF lėšas finansuotus atvejus. Šios ataskaitos būtų labai naudingos atsižvelgiant į tolesnes paraiškas, nes ataskaitose būtų pateikta informacija, reikalinga galimo EGF reglamento persvarstymo metu.

  Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto reikalų komitetą šiuos svarstymus įtraukti į savo sprendimą.

  Pagarbiai

  Jan Andersson

  Kopija: Gabrielei Stauner, Europos Parlamento narei

  • [1]             Europos pasikeitimų stebėsenos centras (EMCC). Sektorių ateitis – Tekstilės ir odos sektorius Europoje: eros pabaiga ar nauja pradžia? (2004)
   http://www.eurofound.europa.eu/emcc/content/source/tn04004a.htm
  • [2]             INAIL: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nacionalinis draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe institutas).

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  5.11.2008

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  18

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Reimer Böge, Paulo Casaca, Valdis Dombrovskis, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Wiesław Stefan Kuc, Eleonora Lo Curto, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gianni Pittella, Esko Seppänen, Nina Škottová, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter