Ziņojums - A6-0430/2008Ziņojums
A6-0430/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

7.11.2008 - (COM(2008)0609 – C6‑0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Budžeta komiteja
Referents: Reimer Böge

Procedūra : 2008/2286(ACI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0430/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0430/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAI

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2008)0609 – C6‑0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0609 – C6‑0345/2008),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[1] un jo īpaši tā 28. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi[2],

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A6‑0430/2008),

A. tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi atbilstošus juridiskus un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālo izmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Eiropas Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz iespējami drīz un efektīvi;

C. tā kā Itālija ir lūgusi palīdzību četros gadījumos saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu tekstilrūpniecības nozarē Sardīnijā, Pjemontā, Lombardijā un Toskānā[3],

1.  prasa iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, lai paātrinātu Fonda izmantošanu atbilstīgi iepriekšminētajai kopīgajai deklarācijai, kurā Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atzīst, ka ir svarīgi nodrošināt ātru procedūru lēmumu pieņemšanai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu, pienācīgi ievērojot 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

2.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

3.  uzdod priekšsēdētājam kopā ar Padomes priekšsēdētāju parakstīt lēmumu un nodrošināt tā publicēšanu „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

 • [1]  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
 • [2]  OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
 • [3]  Pieteikumi ar atsauces numuriem EGF/2007/05/IT/Sardegna, EGF/2007/07/IT/Piemonte, EGF/2007/07/IT/Lombardia un EGF/2008/01/IT/Toscana.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2008. gada ... novembris)

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[1] un jo īpaši tā 28. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi[2] un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)      Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (še turpmāk — „Fonds”) izveidoja, lai sniegtu papildu atbalstu atlaistiem darbiniekiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālo izmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

(2)      saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu Fondu var izmantot, nepārsniedzot EUR 500 miljonu maksimālo apjomu gadā;

(3)      Saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu tekstilrūpniecības nozarē Itālija iesniedza četrus pieteikumus Fonda izmantošanai: 2007. gada 9. augustā attiecībā uz Sardīniju, 2007. gada 10. augustā attiecībā uz Pjemontu, 2007. gada 17. augustā attiecībā uz Lombardiju un 2008. gada 12. februārī attiecībā uz Toskānu. Šie pieteikumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1972/2006 10. pantā minētajām prasībām par finansiālā ieguldījuma noteikšanu;

(4)      tāpēc Fonds ir jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar pieteikumiem,

IR PIEŅĒMUŠI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu, lai piešķirtu EUR 35 158 075 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

Briselē, 2008. gada ... novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

 • [1]  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
 • [2]  OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.

PASKAIDROJUMS

I. Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu izveidoja, lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālo izmaiņu sekas.

Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[1] 28. punktu un Regulas (EK) Nr. 1927/2006[2] 12. pantu Fonda līdzekļu maksimālais apjoms nedrīkst pārsniegt EUR 500 miljonus un tie jāveido no iepriekšējā gada rezerves, nepārsniedzot kopējo izdevumu maksimālo apjomu, un/vai no iepriekšējos divos gados atceltajām saistību apropriācijām, izņemot tās, kas saistītas ar 1.b izdevumu kategoriju. Atbilstīgās summas provizoriski iekļauj budžetā, tiklīdz ir noteiktas pietiekamas rezerves un/vai atceltās saistības.

Atbilstoši Fonda līdzekļu saņemšanas kārtībai Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par Fonda izmantošanu un attiecīgu pārvietojuma pieprasījumu gadījumā, ja pieteikums ir novērtēts pozitīvi. Līdztekus organizē trialogu, lai panāktu vienošanos par Fonda līdzekļu izmantošanu un nepieciešamo summu. Trialogu var rīkot vienkāršotā veidā.

II. Pašreizējā situācija — Komisijas priekšlikums

Otrajā Fonda darbības gadā — 2008. gadā — to izmantoja kopumā EUR 13,9 miljonu apmērā pēc tam, kad bija pozitīvi novērtēti četri pieteikumi, kurus iesniedza Malta („VF Ltd.” un „Bortex Clothing Ind Ltd”), Portugāle („Opel” un „Johnson Controls”), Spānija („Delphi”) un Lietuva („Alytaus Tekstile”).

Pašreizējais priekšlikums ir trešais, kuru izskata saistībā ar 2008. gada budžetu, tas attiecas uz četru Itālijas reģionu — Sardīnijas, Pjemontas, Lombardijas un Toskānas — pieteikumiem un tā pamatā ir darbinieku skaita samazināšana tekstilrūpniecības nozarē.

Itālijas iestādes iesniedza Komisijai pieteikumus[3] šādos datumos: par Sardīniju — 2007. gada 9. augustā, papildu informāciju nosūtot 2007. gada 12. septembrī, 2007. gada 10. oktobrī un 2008. gada 9. jūnijā; par Pjemontu — 2007. gada 10. augustā, papildu informāciju nosūtot 2007. gada 19. novembrī un 2008. gada 9. jūnijā; par Lombardiju — 2007. gada 17. augustā, papildu informāciju nosūtot 2007. gada 19. novembrī, 2008. gada 1. februārī un 2008. gada 9. jūnijā; par Toskānu — 2008. gada 12. februārī, papildu informāciju nosūtot 2008. gada 9. jūnijā.

Visi četri pieteikumi pamatojās uz īpašu intervences kritēriju, kas noteikts juridiskā pamata[4] 2. panta b) apakšpunktā, un tie tika iesniegti minētās regulas 5. pantā noteiktajā 10 nedēļu termiņā.

Itālijas iestādes ir pieprasījušas līdzekļus EUR 35 158 075 apmērā, lai daļēji segtu atbalsta pasākumu izmaksas, proti: EUR 10,97 miljonus Sardīnijas reģionā štatu samazināšanas dēļ atlaistajiem darbiniekiem, EUR 7,8 miljonus Pjemontas reģionā, EUR 12,5 miljonus Lombardijas reģionā un EUR 3,8 miljonus Toskānas reģionā.

Komisija ir veikusi novērtējumu un uzskata, ka minētie priekšlikumi atbilst intervences kritērijiem un citām prasībām, kas noteiktas Regulā  Nr. 1927/2006.

Parlamenta un Padomes lēmuma priekšlikums par Fonda izmantošanu un attiecīgais pieprasījums pārvietot kopumā EUR 35 158 075 ir iesniegts Parlamentam 2008. gada 3. oktobrī.

Pēc četru minēto pieteikumu izvērtēšanas Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja pauda savu viedokli par Fonda izmantošanu, un ar to var iepazīties šim ziņojumam pievienotajā atzinumā.

Kopējais pieejamais Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda gada budžets ir EUR 500 miljoni. Šo summu varēs izmantot un pārvietot uz 04 05 01. budžeta pozīciju tikai tad, kad būs pieņemti atbilstīgi juridiskie un budžeta instrumenti.

No EUR 500 miljoniem, ko katru gadu šim instrumentam piešķir saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu, EUR 3 106 882 jau ir piešķirti, pamatojoties uz diviem pieteikumiem, un Komisija ir ierosinājusi apstiprināt vēl divus pieteikumus kopumā EUR 10 770 772 apmērā, par kuriem Eiropas Parlaments balsoja 2008.gada 13. oktobrī.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF) —

pārskats par 2008. gadā iesniegtajiem pieteikumiem

 

 

 

 

 

1. Apstiprinātie pieteikumi

 

 

 

Atsauces numurs

Dalībvalsts

Gadījums

EGF ieguldījums (EUR)

Atlaisto darbinieku skaits

EGF/2007/008

Malta

Malta

681 207

675

EGF/2007/010

Portugāle

Lisabona, Alentežu

2 425 675

1549

Kopā (1)

3 106 882

 

 

 

2. Pašreizējie pieteikumi

 

EGF/2008/002

Spānija

„Delphi”

10 471 778

1589

EGF/2008/003

Lietuva

„Alytaus Tekstile”

298 994

1089

EGF/2007/005

Itālija, Sardīnija

Tekstilrūpniecība: 5 uzņēmumi

10 971 000

1044

EGF/2007/006

Itālija, Pjemonta

Tekstilrūpniecība: 202 uzņēmumi

7 798 750

1537

EGF/2007/007

Itālija, Lombardija

Tekstilrūpniecība: 190 uzņēmumi

12 534 125

1816

EGF/2008/001

Itālija, Toskāna

Tekstilrūpniecība: 461 uzņēmums

3 854 200

1558

 

 

Kopā (2)

45 928 847

 

 

 

PAVISAM KOPĀ (1+2)

49 035 729

 

 

 

 

 

 

N. B. Fonda līdzekļu maksimālais apjoms ir EUR 500 miljoni gadā.

III. Procedūra

Komisija ir iesniegusi pārvietojuma pieprasījumu[5], lai 2008. gada budžetā iekļautu īpašas saistību un maksājumu apropriācijas, kā noteikts 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktā.

Ja Parlaments un Padome nevienojas citādi, trialogu par Komisijas lēmuma priekšlikumu par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu varētu rīkot vienkāršotā veidā (apmainoties vēstulēm), kā paredzēts juridiskā pamata 12. panta 5. punktā.

Saskaņā ar iekšējo vienošanos ar Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju tā ir jāiesaista šajā procesā, lai sniegtu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izlietojumā.

Budžeta saskaņošanas sanāksmē 2008. gada jūlijā pieņemtajā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajā deklarācijā apstiprināts, ka ir svarīgi nodrošināt ātru procedūru lēmumu pieņemšanā par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu, pienācīgi ievērojot Iestāžu nolīgumu.

 • [1]  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
 • [2]  OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
 • [3]  Pieteikumi ar atsauces numuriem EGF/2007/005/IT/Sardegna, EGF/2007/006/IT/Piemonte, EGF/2007/007/IT/Lombardia un EGF/2008/001/IT/Toscana.
 • [4]  Regula (EK) Nr. 1927/2006, OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp. Regulas labojums publicēts OV L 48, 22.2.2008., 82. lpp.
 • [5]  DEC 29/2008, BUDG/A7/2008/D/57259.

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinums

ES/sg

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Reimer Böge

ASP 05F365

D(2008)62900

Temats:         Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saistībā ar pieteikumiem Nr. EGF/2007/005/IT/Sardegna, Nr. EGF/2007/006/IT/Piemonte, Nr. EGF/2007/007/IT/Lombardia un Nr. EGF/2008/001/IT/Toscana

Godātais Böge kungs!

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 2008. gada 20. oktobra sanāksmē izskatīja jautājumu par EGF līdzekļu izmantošanu saistībā ar pieteikumiem Nr. EGF/2007/005/IT/Sardegna, Nr. EGF/2007/006/IT/Piemonte, Nr. EGF/2007/007/IT/Lombardia un Nr. EGF/2008/001/IT/Toscana. Ņemot vērā referentes G. Stauner priekšlikumu, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja nolēma sniegt šo atzinumu vēstules veidā, lai Budžeta komiteja varētu laikus sagatavot savu ziņojumu.

Pēc visu četru pieteikumu rūpīgas izskatīšanas Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja atzīst, ka pieprasījumi atbilst Regulā (EK) Nr. 1927/2006 noteiktajiem kritērijiem, un tāpēc atbalsta EGF līdzekļu izmantošanu saistībā ar šādiem Itālijas iesniegtajiem pieteikumiem: Nr. EGF/2007/005/IT/Sardegna, Nr. EGF/2007/006/IT/Piemonte, Nr. EGF/2007/007/IT/Lombardia un Nr. EGF/2008/001/IT/Toscana.

Novērtējuma svarīgāko elementu kopsavilkums ir šāds.

A. Vispārējas piezīmes

Pieteikumi (Regulas (EK) Nr. 1927/2006 5. pants)

Visus četrus pieteikumus iesniedza Regulas (EK) Nr. 1927/2006 5. pantā norādītajā 10 nedēļu termiņā.

Intervences kritēriji (Regulas (EK) Nr. 1927/2006 2. panta b) apakšpunkts)

Katrā no četriem pieteikumiem minētais zaudēto darbavietu skaits ir atbilstīgs Regulas (EK) Nr. 1927/2006 2. panta b) apakšpunktā noteiktajai prasībai. Tā kā darbinieku skaits ir samazināts četros konkrētos NUTS II reģionos un vienā NACE 2 nozarē (13. nodaļa „Tekstilizstrādājumu ražošana”), ir izpildīti EGF regulas 2. panta b) apakšpunkta nosacījumi.

Turklāt, analizējot pieteikumus, ir konstatēts, ka darbinieku skaita samazināšana ir saistāma ar pasaules tirdzniecības modeļu nozīmīgām strukturālām pārmaiņām, šajā gadījumā — ar radikālām pārmaiņām tekstilizstrādājumu noieta tirgū. Trešo valstu (jo īpaši Ķīnas un Indijas) dominējošā loma pasaules tekstilizstrādājumu un apģērbu tirgū pieaug, un tādu valstu kā Turcijas un Bangladešas ražojumu daļa pasaules mērogā joprojām palielinās. Kopš pagājušā gadsimta 90-tajiem gadiem Eiropā ir notikusi apjomīga pārstrukturēšana tekstilrūpniecības un apģērbu rūpniecības nozarē, veicinot ražīgumu un pārorientēšanos uz augstas kvalitātes preču ražošanu, turklāt laikposmā no 1990. līdz 2004. gadam par aptuveni vienu trešdaļu samazinot darbaspēku[1].

Tekstilpreču ražotājiem Eiropas Savienībā ir nācies izjust ne vien globālas pārmaiņas tirgū, bet arī specifisku un lielāku konkurenci, jo ir beidzies Tekstilizstrādājumu starptautiskās tirdzniecības nolīguma termiņš, kā arī termiņš Nolīgumam par tekstilprecēm un apģērbu. No 2004. līdz 2006. gadam Eiropas Savienībā ievesto apģērbu apjoms pieauga aptuveni par 10 % gadā.

Analizējot darbinieku kategorijas, kuras skārusi darbavietu skaita samazināšana, ir konstatēts, ka darbinieku skaits samazināts visās iespējamajās kategorijās, kas nodrošina tik daudzu (vairāk nekā 850) tekstilrūpniecības uzņēmumu darbību. Pjemontā (68 %) un Lombardijā (67 %) darbu lielākoties zaudējušas sievietes. Sardīnijā vairums no darba atbrīvoto ir vīrieši (59 %). Toskānā šis sadalījums ir vienmērīgāks — darbu zaudējuši nedaudz vairāk vīriešu (aptuveni 52 %).

Neprognozējama darbinieku skaita samazināšana (Regulas (EK) Nr. 1927/2006 5. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

Kaut arī bija zināms beigu termiņš gan Tekstilizstrādājumu starptautiskās tirdzniecības nolīgumam, gan Nolīgumam par tekstilprecēm un apģērbu, Itālijas iestādes prognozēja, ka tas kopumā mazāk ietekmēs ražošanu un nodarbinātību. Taču četros konkrētajos reģionos sekas bija krietni smagākas, nekā gaidīts. Lai gan tika samazinātas izmaksas, dažādots preču sortiments un ieguldīti līdzekļi vairākos ražošanas procesa tehnoloģiskos uzlabojumos, daudziem uzņēmumiem, kuri samazināja darbinieku skaitu, nācās piedzīvot pasūtījumu skaita strauju kritumu un aizvien vairāk konkurēt ar trešo valstu tekstilpreču ražotājiem.

Papildināmība, atbilstība un koordinācija (Regulas (EK) Nr. 1927/2006 6. pants)

Saskaņā ar Itālijas iestāžu sniegto informāciju, ierosinātie pasākumi atbilst citiem pasākumiem, kas sagatavoti un īstenoti, izmantojot ESF un ERAF finansējumu. Turklāt pasākumus veiks tā, lai nodrošinātu, ka piemērotām darbībām netiek piešķirta palīdzība no citiem Kopienas finanšu instrumentiem.

Itālijas iestādes arī sniedz pierādījumus tam, ka finansējums netiks izmantots uzņēmumu pārstrukturēšanai, bet gan pasākumiem, kas paredzēti atlaistajiem darbiniekiem.

Visbeidzot, Itālijas iestādes ir apstiprinājušas, ka EGF finanšu līdzekļu ieguldījums neaizstāj pasākumus, kuru īstenošana ir uzņēmumu pienākums, kas noteikts valsts tiesību aktos vai koplīgumā.

Administratīvie izdevumi un/vai tehniskā palīdzība EGF pasākumu īstenošanai (Regulas (EK) Nr. 1927/2006 3. panta trešā daļa)

Kā izklāstīts visos četros Itālijas pieteikumos, administratīvie izdevumi sedz sagatavošanas darbības (tostarp plānošanu reģiona un provinces mērogā, iesaistot arī darba devējus, darbiniekus un citas ieinteresētās personas), pārbaudes un mērķu analīzi, sīki izstrādāta intervences plāna sagatavošanu, kā arī valsts un privātā sektora pakalpojuma sniedzēju tīkla izveidi. Konkrēti vadības pasākumi ir tostarp koordinēšanas, uzraudzības un veicināšanas pasākumi, kā arī informācijas un saziņas plāna izveide, kas ir daļa no plašākas Kopienas mēroga stratēģijas, kuras mērķis ir ar tīmekļa, drukāto plašsaziņas līdzekļu un pasākumu palīdzību reklamēt finansētās darbības. Veicot uzraudzības un novērtēšanas pasākumus, vērtēs gan darbību efektivitāti īstenošanas procesā, gan darbību galīgos rezultātus.

Itālijas pabalstu sistēma īsa vai ilgstoša bezdarba gadījumiem

Pabalstu sistēmā ir paredzēts ierobežots laikposms, kad tiek izmaksāts bezdarbnieka pabalsts, un šajā sistēmā ir iekļauts parastais Algu garantiju fonds (CIGO), Algu garantiju fonds ārkārtas gadījumiem (CIGS), darbnespējas pabalsts transportam, kā arī Algu garantiju fonds ārkārtas izņēmuma gadījumiem (CIGS in deroga).

B. Atsevišķi pieteikumi

EGF/2007/005/IT/Sardegna

Darbinieku skaita samazināšanas gaidāmā ietekme

Nuoro province, kurā samazināts darbinieku skaits, ir Sardīnijas galvenais tekstilizstrādājumu ražošanas centrs. Tajā ir augsts bezdarba līmenis (10,8 % 2006. gadā, salīdzinot ar 6,8 %, kas bija vidējais rādītājs valstī tajā pašā gadā), un bezdarbs visvairāk ir skāris jauniešus un vecākus cilvēkus. Nodarbinātības līmenis Nuoro provincē 2005. gadā bija 51,6 %, salīdzinot ar 57,5 % valstī kopumā. Itālijas iestādes norādīja, ka darbinieku skaita samazināšana ir īpaši smagi skārusi jau tā jutīgo un izolēto darbaspēku.

Intervences kritēriji (Regulas (EK) Nr. 1927/2006 2. panta b) apakšpunkts)

Par Sardīniju iesniegtais pieteikums attiecas uz 1044 neatgriezeniski likvidētām darbavietām 5 uzņēmumos. Šie skaitļi atbilst Regulas 2. panta b) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem (vismaz 1000 štata vietu samazināšana 9 mēnešu laikā — šajā gadījumā no 2006. gada 27. oktobra līdz 2007. gada 26. jūlijam —, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos NACE 2 nozarē vienā reģionā vai NUTS II līmeņa divos kaimiņu reģionos).

Piemērotas darbības (Regulas (EK) Nr. 1927/2006 3. pants)

Pieteikuma iesniedzējs piedāvā vairāku individualizētu pakalpojumu kopumu, tostarp pabalstu jaunajam darba devējam uzņēmumam, lai atlīdzinātu izdevumus, kas saistīti ar 200 ekonomiski visnelabvēlīgākajā stāvoklī esošo un vismazāk izglītoto darbinieku pārkvalificēšanu un sagatavošanu jaunu darba pienākumu izpildei.

Turklāt visiem atlaistajiem darbiniekiem tiek piedāvāta palīdzība saistībā ar darba meklēšanu, kā arī darba meklēšanas pabalsts, kas saistīts ar darbinieku apmācības vai konsultāciju laikposmiem.

Atlaistie darbinieki saņems t. s. „mācību talonus”, kas jāizmanto, lai piedalītos attiecīgajā mācību programmā.

EGF/2007/006/IT/Piemonte

Darbinieku skaita samazināšanas gaidāmā ietekme

Pjemontas ekonomikas konkurētspējas pamatā ir drīzāk būvniecības un pakalpojumu nozares, nevis tekstilrūpniecības nozare. Biellese provincē (Pjemontas tradicionālais tekstilrūpniecības centrs un ģeogrāfiskais apgabals, uz kuru attiecas aptuveni 35 % no pieteikumā minētās darbinieku skaita samazināšanas) puse no darbaspēka ir ražošanā nodarbinātie, un viena trešdaļa no tiem strādā tekstilrūpniecības nozarē. Par Pjemontā veiktās darbinieku skaita samazināšanas sekām liecina arī tas, ka ir palielinājies CIGS (sk. iepriekš) iesniegto palīdzības pieprasījumu skaits.

Intervences kritēriji (Regulas (EK) Nr. 1927/2006 2. panta b) apakšpunkts)

Par Pjemontu iesniegtais pieteikums attiecas uz 1537 neatgriezeniski likvidētām darbavietām 202 uzņēmumos. Šie skaitļi atbilst Regulas 2. panta b) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem (vismaz 1000 štata vietu samazināšana 9 mēnešu laikā — šajā gadījumā no 2006. gada 27. oktobra līdz 2007. gada 26. jūlijam —, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos NACE 2 nozarē vienā reģionā vai NUTS II līmeņa divos kaimiņu reģionos).

Piemērotas darbības (Regulas (EK) Nr. 1927/2006 3. pants)

Pieteikuma iesniedzējs piedāvā vairāku individualizētu pakalpojumu kopumu, tostarp palīdzību saistībā ar darba meklēšanu tiem darbiniekiem, kuriem vairāk vajadzīga profesionālā orientācija un vajadzīgs vairāk palīdzības, meklējot jaunu darbu (aptuveni 50 % atlaisto darbinieku).

Turklāt, nodrošinot profesionālo orientāciju, tiks sagatavots individuāls rīcības plāns katram atlaistajam darbiniekam, iekļaujot mācību un profesionālo vajadzību strukturētu analīzi.

Tiks piedāvātas arī konsultācijas un veicinātas jaunas uzņēmējdarbības iespējas.

Darba meklēšanas pabalstus maksās, lai atlaistos darbiniekus ātrāk no jauna pieņemtu darbā citā uzņēmumā. Šis pabalsts būs EUR 6000 par katru darbinieku, kurš noslēdzis pastāvīgu darba līgumu, vai EUR 1500 par katru darbinieku, kurš noslēdzis pagaidu darba līgumu vismaz uz 12 mēnešiem, un šo pabalstu maksās darba devējam uzņēmumam kā ieguldījumu, kas šim uzņēmumam ir vajadzīgs, lai darbiniekus pārkvalificētu un sagatavotu jaunu darba pienākumu izpildei.

Darba meklēšanas pabalsts ir palīdzība darbiniekiem, kuri aktīvi meklē jaunu darbu, un ir saistīts ar darbinieku apmācības vai konsultāciju laikposmiem.

Visi atlaistie darbinieki saņems t. s. „mācību talonus”. Tie jāizmanto, lai piedalītos attiecīgajā mācību programmā.

EGF/2007/007/IT/Lombardia

Darbinieku skaita samazināšanas gaidāmā ietekme

Itālijas iestādes ir sniegušas kontrastējošu situācijas raksturojumu, ar tekstilizstrādājumiem nesaistītu nozaru vispārējo konkurētspēju reģionā pretstatot tekstilizstrādājumu ražotāju aizvien mazākai konkurētspējai. Visvairāk tekstilrūpniecības uzņēmumu ir Milānā, Brešā, Varēzē, Bergamo un Komo, un to skaits jau vairākus gadus ir turpinājis samazināties. Itālijas iestādes izmanto INAIL[2] datus, lai raksturotu aizvien bēdīgāko stāvokli tekstilrūpniecības nozarē šajos apgabalos: Lombardijā tekstilrūpniecības nozarē strādājošo skaits četros gados ir samazinājies par aptuveni 23 % — no 22 426 darbiniekiem 2000. gadā līdz 17 267 darbiniekiem 2004. gadā.

Intervences kritēriji (Regulas (EK) Nr. 1927/2006 2. panta b) apakšpunkts)

Par Lombardiju iesniegtais pieteikums attiecas uz 1816 neatgriezeniski likvidētām darbavietām 190 uzņēmumos. Šie skaitļi atbilst Regulas 2. panta b) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem (vismaz 1000 štata vietu samazināšana 9 mēnešu laikā — šajā gadījumā no 2006. gada 27. oktobra līdz 2007. gada 26. jūlijam —, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos NACE 2 nozarē vienā reģionā vai NUTS II līmeņa divos kaimiņu reģionos).

Piemērotas darbības (Regulas (EK) Nr. 1927/2006 3. pants)

Pieteikuma iesniedzējs piedāvā vairāku individualizētu pakalpojumu kopumu, tostarp individuālu rīcības plānu katram atlaistajam darbiniekam, formulējot nosacījumus jauna darba iegūšanas plānam un izklāstot tā uzraudzības un novērtēšanas kārtību.

Tiks sniegti mācību pakalpojumi un pakalpojumi nodarbinātības atgūšanai, lai palīdzētu visiem darbiniekiem apgūt jaunas vai pilnveidot jau esošās prasmes.

Vairums darbinieku, kuriem šie pasākumi paredzēti, saņems t. s. „pakalpojumu talonus” kā atlīdzību par izdevumiem, kas saistīti ar darba meklēšanu.

Tie 256 darbinieki, kuri atlaisti štata vietu neatgriezeniskas likvidācijas rezultātā un kuriem nav tiesību saņemt bezdarbnieka pabalstu, varēs saņemt darba meklēšanas pabalstu, ja vien viņi piedalīsies jauna darba iegūšanas plāna īstenošanā.

Darba meklēšanas pabalsts ir palīdzība darbiniekiem, kuri aktīvi meklē jaunu darbu, un ir saistīts ar darbinieku apmācības vai konsultāciju laikposmiem.

EGF/2008/001/IT/Toscana

Darbinieku skaita samazināšanas gaidāmā ietekme

Prato provincē tekstilrūpniecības uzņēmumu skaits laikposmā no 2002. līdz 2006. gadam ir samazinājies gandrīz par 20 % — no 5508 līdz 4429 uzņēmumiem. Šajā pašā laikposmā par 25 % ir samazinājies arī Prato tekstilrūpniecības uzņēmumos strādājošo skaits (28 600 darbinieku 2002. gadā, salīdzinot ar 21 436 darbiniekiem 2006. gadā). Jaunākie reģionālās statistikas dati liecina — lai gan reģionā kopumā nodarbinātības rādītāji ir stabili, tekstilrūpniecībā strādājošo skaits samazinās (-5,7 % 2007. gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo gadu).

Intervences kritēriji (Regulas (EK) Nr. 1927/2006 2. panta b) apakšpunkts)

Par Toskānu iesniegtais pieteikums attiecas uz 1558 neatgriezeniski likvidētām darbavietām 461 uzņēmumā. Šie skaitļi atbilst Regulas 2. panta b) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem (vismaz 1000 štata vietu samazināšana 9 mēnešu laikā — šajā gadījumā no 2006. gada 27. oktobra līdz 2007. gada 26. jūlijam —, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos NACE 2 nozarē vienā reģionā vai NUTS II līmeņa divos kaimiņu reģionos).

Piemērotas darbības (Regulas (EK) Nr. 1927/2006 3. pants)

Pieteikuma iesniedzējs piedāvā vairāku individualizētu pakalpojumu kopumu, tostarp palīdzību saistībā ar darba meklēšanu tiem darbiniekiem, kuriem vairāk vajadzīga profesionālā orientācija un vajadzīgs vairāk palīdzības, meklējot jaunu darbu (aptuveni 50 % atlaisto darbinieku), kā arī profesionālo orientāciju visiem darbiniekiem, kam šie pasākumi paredzēti.

Lai pasākumi būtu iedarbīgāki, pamatīgākas konsultācijas tiks nodrošinātas tiem 300 darbiniekiem, kuriem ir vidējas vai niecīgas izredzes iegūt darbu.

Tiks veicinātas jaunas uzņēmējdarbības iespējas tiem, kuriem ir uzņēmēja spējas.

Darba meklēšanas pabalsts ir palīdzība darbiniekiem, kuri aktīvi meklē jaunu darbu, un ir saistīts ar darbinieku apmācības vai konsultāciju laikposmiem.

Visi atlaistie darbinieki saņems t. s. „mācību talonus”. Tie jāizmanto, lai piedalītos attiecīgajā mācību programmā.

C. Atzinuma sagatavotājas piezīmes

Atzinuma sagatavotāja G. Stauner piekrīt, ka šie četri Itālijas reģioni atbilst Regulā (EK) Nr. 1927/2006 noteiktajiem kritērijiem. Taču viņu neapmierina tas, ka ierosinātie pasākumi ir sarežģīti un tāpēc ir grūti noteikt, cik tie ir lietderīgi, un nodrošināt to papildināmību, novēršot iespēju saņemt divkāršu maksājumu no citiem līdzekļu avotiem. Turklāt atzinuma sagatavotāja pauž nožēlu, ka nav iesniegts ziņojums par to mācību pasākumu saturu vai rezultātiem, kas, šķiet, jau ir veikti. Visbeidzot, pieteikuma izvērtēšanai būtu vēlama sīkāka informācija par tehnisko palīdzību.

D. Procedūras novērtējums

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja ir noraizējusies, jo informāciju par EGF izmantošanu saistībā ar šiem pieteikumiem ir saņēmusi tikai divas dienas pirms paziņošanas plenārsēdē un sākoties sešu nedēļu laikposmam, kas atvēlēts, lai vienotos ar Padomi. Patiesībā lēmuma pieņemšanai bija vajadzīga komitejas ārkārtas sanāksme, lai savlaicīgi sniegtu attiecīgo pieteikumu izvērtējumu.

Tāpēc Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja vēlreiz atgādina, ka tai laikus un pilnībā ir jāsaņem Komisijai iesniegtie pieprasījumi, lai efektīvi un bez kavēšanās izmantotu EGF. Eiropas Parlamenta un Komisijas izveidotā agrās brīdināšanas kārtība bija ļoti noderīga „Delphi” un „Alytaus Tekstile” gadījumos, un to vajadzētu īstenot arī turpmāk.

Turklāt darba grupas locekļi vēlētos iespējami drīz saņemt ziņojumus par pirmajiem EGF finansējuma izmantošanas gadījumiem. Šie ziņojumi būs ļoti noderīgi, lai veicinātu pieteikumu iesniegšanu, jo nodrošinās sākotnējos datus EGF regulas iespējamai pārskatīšanai.

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju šos apsvērumus iekļaut savā lēmumā.

Ar cieņu

Jan Andersson

Vēstules kopijas saņēmēja: Eiropas Parlamenta deputāte Gabriele Stauner

 • [1]  Eiropas Pārmaiņu uzraudzības centrs (EMCC). Nozares nākotnē — Tekstilpreces un ādas izstrādājumi: noriets vai jaunas ēras sākums? (2004)
  http://www.eurofound.europa.eu/emcc/content/source/tn04004a.htm
 • [2]  INAIL — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Itālijas valsts iestāde, kas atbildīga par kompensācijām darbiniekiem).

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

5.11.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

18

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Reimer Böge, Paulo Casaca, Valdis Dombrovskis, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Wiesław Stefan Kuc, Eleonora Lo Curto, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gianni Pittella, Esko Seppänen, Nina Škottová, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter