Postup : 2008/2286(ACI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0430/2008

Predkladané texty :

A6-0430/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/11/2008 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0536

SPRÁVA     
PDF 205kWORD 139k
7.11.2008
PE 414.967v02-00 A6-0430/2008

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(KOM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Reimer Böge

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v súlade s bodom 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(KOM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0609 – C6-0345/2008),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu (IIA) zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 28,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2),

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0430/2008),

A. keďže Európska únia vytvorila príslušné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytnúť dodatočnú pomoc pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní na trh práce,

B.  keďže finančná pomoc Únie prepusteným pracovníkom by v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie prijatom v rámci zmierovacieho konania dňa 17. júla 2008 mala byť dynamická a dostupná čo možno najrýchlejšie a najúčinnejšie,

C. keďže Taliansko požiadalo o pomoc v súvislosti so štyrmi prípadmi prepúšťania pracovníkov v textilnom priemysle na Sardínii, v Piemonte, Lombardii a v Toskánsku(3),

1.  žiada príslušné inštitúcie, aby podnikli kroky potrebné na urýchlenie uvoľnenia prostriedkov z fondu v súlade s uvedeným spoločným vyhlásením, ktorým Európsky parlament, Rada a Komisia potvrdili, že s náležitým zreteľom na (IIA) zo 17. mája 2006 je dôležité zabezpečiť rýchly postup na prijímanie rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii;

2.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je prílohou tohto uznesenia;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie vrátane jeho prílohy postúpil Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

EGF/2007/005 IT/Sardínia, EGF/2007/006 IT/Piemont, EGF/2007/007 IT/Lombardia a EGF/2008/001 IT/Toskánsko


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z … novembra 2008

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

1)        Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácií (ďalej len „fond“) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu prepúšťaným pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v modeloch svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní na trh práce.

2)        Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu fondu s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

3)        Taliansko predložilo štyri žiadosti o využitie prostriedkov z fondu v súvislosti s prepúšťaním v textilnom priemysle: dňa 9. augusta 2007 v prípade Sardínie, dňa 10. augusta 2007 v prípade Piemontu, dňa 17. augusta 2007 v prípade Lombardie a 12. februára 2008 v prípade Toskánska. Tieto žiadosti spĺňajú požiadavky na stanovenie finančných príspevkov stanovené v článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006.

4)        Fond by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťami,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 35 158 075 EUR vo forme viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli ... novembra 2008

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

(1)

Ú. v. EÚ L 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Kontext

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený s cieľom poskytnúť dodatočnú pomoc pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení bodu 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17 mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) a článku 12 nariadenia (ES) č. 1927/2006(2) fond nesmie presiahnuť sumu 500 miliónov EUR, ktorú možno čerpať z rozpätia pod stropom celkových výdavkov predchádzajúceho roka a/alebo zo zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich dvoch rokov, okrem tých, ktoré súvisia s okruhom 1b. Príslušné sumy sa zapíšu do rozpočtu ako rezerva hneď, ako budú určené dostatočné rozpätia a/alebo zrušené záväzky.

Čo sa týka postupu na využitie prostriedkov z fondu, Komisia v prípade kladného posúdenia žiadosti prekladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu zároveň s príslušnou žiadosťou o presun prostriedkov. Súbežne sa zorganizuje trialóg s cieľom dosiahnuť dohodu o použití fondu a požadovaných sumách. Trialóg sa môže uskutočniť v zjednodušenej podobe.

II. Situácia: Návrh Komisie

V roku 2008, ktorý bol druhým rokom fungovania fondu, z neho boli čerpané prostriedky v celkovej výške 13,9 milióna EUR po kladnom posúdení žiadostí z Malty (VF Ltd. a Bortex Clothing Ind Ltd.), Portugalska (Opel a Johnson Controls), zo Španielska (Delphi) a z Litvy (Alytaus Tekstile).

Tento návrh je tretím návrhom posudzovaným v rámci rozpočtu na rok 2008 a týka sa žiadostí zo štyroch talianskych regiónov, konkrétne zo Sardínie, z Piemontu, Lombardie a Toskánska, v súvislosti s prepúšťaním v textilnom priemysle.

Talianske orgány predložili Komisii žiadosti(3) takto: Sardínia dňa 9. augusta 2007, doplnkové informácie poskytnuté v dňoch 12. septembra 2007, 10. októbra 2007 a 9. júna 2008; Piemont dňa 10. augusta 2007, doplnkové informácie poskytnuté v dňoch 19. novembra 2007 a 9. júna 2008; Lombardia dňa 17. augusta 2007, doplnkové informácie poskytnuté v dňoch 12. septembra 2007, 1. februára 2008 a 9. júna 2008; a Toskánsko dňa 12. februára 2008, doplnkové informácie poskytnuté dňa 9. júna 2008.

Všetky štyri žiadosti boli založené na osobitných intervenčných kritériách uvedených v článku 2 písm. b) právneho základu(4) a boli predložené v lehote 10 týždňov stanovenej v článku 5 uvedeného nariadenia.

Talianske orgány požiadali o príspevok vo výške 35 158 075 EUR na účely pokrytia časti celkových nákladov na podporné opatrenia, a to konkrétne 10,97 milióna EUR pre prepustených pracovníkov v regióne Sardínia, 7,8 milióna EUR v regióne Piemont, 12,5 milióna EUR v regióne Lombardia a 3,8 milióna EUR v regióne Toskánsko.

Komisia sa na základe svojho posúdenia domnieva, že tieto žiadosti spĺňajú intervenčné kritériá a ostatné požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 1927/2006.

Návrh rozhodnutia Parlamentu a Rady o mobilizácii fondu a príslušná žiadosť o presun prostriedkov v celkovej výške 35 158 075 EUR boli Parlamentu predložené 3. októbra 2008.

Výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci po posúdení všetkých štyroch žiadostí uviedol svoj názor na využitie prostriedkov z fondu v stanovisku v prílohe k tejto správe.

Celková výška ročného rozpočtu vyčleneného na Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii predstavuje 500 miliónov EUR. Táto suma sa môže z fondu uvoľniť a previesť do rozpočtového riadku 04 05 01 len vtedy, keď sa prijmú príslušné právne a rozpočtové nástroje.

Zo celkovej ročnej sumy 500 miliónov EUR určenej na tento nástroj podľa medziinštitucionálnej zmluvy zo 17. mája 2006 už bolo na dve žiadosti mobilizovaných 3 106 882 EUR a Komisia navrhla ďalšie dve veci v sume 10 770 772 EUR, ktoré Európsky parlament odhlasoval dňa 13. októbra 2008.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF):

Prehľad žiadostí - 2008

 

 

 

 

 

1. Schválené žiadosti:

 

 

 

Referenčný dokument

Členský štát

Vec

Príspevok z EGF (v EUR)

Počet prepustených pracovníkov

EGF/2007/008

Malta

Malta

681 207

675

EGF/2007/010

Portugalsko

Lisabon-Alentejo

2 425 675

1 549

Celkom (1)

3 106 882

 

 

 

2. Posudzované žiadosti:

 

EGF/2008/002

Španielsko

Delphi

10 471 778

1 589

EGF/2008/003

Litva

Alytaus Tekstile

298 994

1 089

EGF/2007/005

Taliansko/Sardínia

Textilný priemysel: 5 spoločností

10 971 000

1 044

EGF/2007/006

Taliansko/Piemont

Textilný priemysel: 202 spoločností

7 798 750

1 537

EGF/2007/007

Taliansko/Lombardia

Textilný priemysel: 190 spoločností

12 534 125

1 816

EGF/2008/001

Taliansko/Toskánsko

Textilný priemysel: 461 spoločností

3 854 200

1 558

 

 

Celkom (2)

45 928 847

 

 

 

CELKOM (1+2)

49 035 729

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Fond nesmie prekročiť maximálnu sumu 500 miliónov EUR ročne

III. Postup

Komisia predložila žiadosť o presun(5) s cieľom zapísať do rozpočtu na rok 2008 osobitné viazané a výdavkové rozpočtové prostriedky, ako sa požaduje v bode 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Trialóg o návrhu Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii by sa mohol uskutočniť v zjednodušenej podobe (výmena listov), ako je uvedené v článku 12 ods. 5 právneho základu, pokiaľ existuje dohoda medzi Parlamentom a Radou.

Podľa internej dohody s Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci by sa do tohto procesu mal zapojiť aj tento výbor s cieľom poskytnúť konštruktívnu podporu a prispieť k využitiu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.

Európsky parlament, Rada a Komisia v spoločnom vyhlásení, ktoré prijali v rámci zmierovacieho konania dňa 17. júla 2008, potvrdili, že je s náležitým zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu je dôležité zabezpečiť rýchly postup na prijímanie rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.

(1)

Ú. v. EÚ L 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

EGF/2007/005 IT/Sardínia, EGF/2007/006 IT/Piemont, EGF/2007/007 IT/Lombardia a EGF/2008/001 IT/Toskánsko

(4)

Nariadenie (ES) č. 1927/2006, Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1. Nariadenie opravené v Ú. v. L 48, 22.2.2008, s. 82.

(5)

DEC 29/2008, BUDG/A7/2008/D/57259.


STANOVISKO VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ES/sg

Pán Reimer Böge

Predseda Výboru pre rozpočet

ASP 05F365

D(2008)62900

Vec:               Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v súvislosti s prípadmi EGF/2007/005 IT/Sardínia, EGF/2007/006 IT/Piemont, EGF/2007/007 IT/Lombardia a EGF/2008/001 IT/Toskánsko

Váž pán Böge,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) posúdil na svojom zasadnutí dňa 20. októbra 2008 mobilizáciu EGF v súvislosti s prípadmi EGF/2007/005 IT/Sardínia, EGF/2007/006 IT/Piemont, EGF/2007/007 IT/Lombardia a EGF/2008/001 IT/Toskánsko. Výbor EMPL sa na základe návrhu spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko pani Staunerovej rozhodol predniesť nasledujúce stanovisko prostredníctvom tohto listu, aby umožnil výboru BUDG včas prijať svoju správu.

Na základe podrobného preskúmania štyroch žiadostí výbor EMPL potvrdzuje, že obe požiadavky spĺňajú kritériá stanovené v nariadení (ES) č. 1927/2006 a súhlasí preto s mobilizáciou EGF v súvislosti s prípadmi v Taliansku: EGF/2007/005 IT/Sardínia, EGF/2007/006 IT/Piemont, EGF/2007/007 IT/Lombardia a EGF/2008/001 IT/Toskánsko.

Najdôležitejšie prvky tohto posúdenia možno zhrnúť takto:

a)        Všeobecné zistenia

Kritériá na podávanie žiadostí (článok 5 nariadenia (ES) č. 1927/2006)

Štyri žiadosti boli predložené v rámci lehoty 10 týždňov podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Intervenčné kritériá (článok 2 písm. b nariadenia (ES) č. 1927/2006)

Počet prepustených pracovníkov v každom z prípadov uvedených v žiadostiach je dostatočne veľký na to, aby spĺňal podmienku podľa článku 2 písm. b nariadenia (ES) č. 1927/2006. Keďže prípady prepustenia nastali v štyroch konkrétnych regiónoch NUTS II a v jednom oddiele NACE rev 2 (oddiel 13: „Výroba textilu“), podmienky pre žiadosti podľa článku 2 písm. b nariadenia o EGF sú splnené.

Na základe analýzy žiadostí je navyše vidieť, že tieto prepúšťania súvisia s veľkými štrukturálnymi zmenami v systéme fungovania svetového obchodu – v tomto prípade ide o radikálnu zmenu v rozmiestnení textilnej výroby. Tretie krajiny (najmä Čína a India) stále viac dominujú na svetovom trhu s textilom a odevmi a krajiny ako napríklad Turecko a Bangladéš naďalej zvyšujú svoj podiel na svetovej výrobe. Rozsiahla reštrukturalizácia v európskom textilnom a odevnom priemysle, ktorá sa začala v deväťdesiatych rokoch 20. storočia, už viedla k zvýšeniu produktivity a preorientovaniu výroby na vysokokvalitné výrobky a tiež k zníženiu počtu pracovníkov o približne jednu tretinu v období medzi 1990 a 2004(1).

Popri globálnych zmenách na trhu sa výrobcovia textilu v EÚ musia vyrovnávať so špecifickou a intenzívnejšou konkurenciou vzhľadom na ukončenie platnosti Dohody o obchode s textilnými výrobkami (MFA), ako aj Dohody o textilných a odevných výrobkoch (ATC). Objem odevov dovezených do EÚ zaznamenal medzi rokmi 2004 a 2006 medziročný nárast o približne 10 %.

Pokiaľ ide o príslušné kategórie pracovníkov, prepúšťanie zasiahlo všetky možné kategórie pracovníkov, ktorí sú zapojení do prevádzkovania takého veľkého množstva textilných spoločností (viac než 850). V Piemonte (68 %) a v Lombardii (67 %) predstavujú väčšinu prepustených ženy. V Sardínii sú zase vo väčšine muži (59 %). V Toskánsku je percento prepustených žien a mužov približne rovnaké, pričom mužov je o niečo viac (52 %).

Nepredvídaná povaha prepúšťania (článok 5 ods. 2 písm. a nariadenia (ES) č. 1927/2006)

Keďže ukončenie platnosti MFA a ATC sa dalo predpokladať, talianske orgány predpovedali, že to bude mať malý celkový vplyv na výrobu a zamestnanosť. Ale dôsledky tohto ukončenia boli v štyroch menovaných regiónoch omnoho závažnejšie, ako sa predpokladalo. Napriek znižovaniu nákladov, diverzifikácií produktového radu a investíciám do niekoľkých sérií technologickej modernizácie v rámci výrobného procesu, mnohé z podnikov, ktoré museli pristúpiť k prepúšťaniu sa nedokázali vyrovnať s poklesom objednávok a zvýšenou konkurenciou zo strany textilných výrobcov tretích krajín.

Komplementárnosť, dodržiavanie predpisov a koordinácia (článok 6 nariadenia (ES) č. 1927/2006)

Podľa talianskych úradov sú navrhované opatrenia v súlade s inými opatreniami vypracovanými a zavedenými do praxe s pomocou financovania z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Okrem toho budú zavedené opatrenia zamedzujúce prijímanie finančnej podpory z iných finančných nástrojov Spoločenstva.

Talianske úrady navyše poskytli dôkazy o tom, že financovanie sa nepoužije na reštrukturalizáciu podnikov, ale na opatrenia v prospech dotknutých pracovníkov.

Potvrdili aj to, že finančný príspevok z EGF nenahrádza opatrenia, za ktoré sú v zmysle vnútroštátneho práva alebo na základe kolektívnej zmluvy zodpovedné jednotlivé spoločnosti.

Administratívne výdavky / technická pomoc pri implementácii EGF (článok 3, 3 nariadenia (ES) č. 1927/2006)

Súčasťou administratívnych výdavkov, tak ako sú uvedené v talianskych žiadostiach sú prípravné činnosti (vrátane regionálneho a okresného plánovania, ktorého súčasťou sú tiež sociálni partneri a iné zainteresované osoby), skúmanie a analýza cieľa, stanovenie podrobného plánu intervencie a vytvorenie siete verejných a súkromných poskytovateľov služieb. Súčasťou konkrétnych činností v oblasti manažmentu je koordinácia, monitorovanie a podpora, ako aj vytvorenie informačného a komunikačného plánu, ktorý by bol súčasťou širšej komunikačnej stratégie zameranej na uverejnenie financovaných opatrení na internete a v tlači a prostredníctvom organizácie akcií. V rámci činností monitorovania a hodnotenia sa posudzuje aktuálna účinnosť opatrení, ako aj ich konečné výsledky.

Systém podpory pre krátkodobo a dlhodobo nezamestnaných v Taliansku

Súčasťou systému je podpora v nezamestnanosti poskytovaná na obmedzené obdobie, Bežný mzdový garančný fond (CIGO), Mimoriadny mzdový garančný fond (CIGS), príspevok na mobilitu, ako aj Mimoriadny mzdový garančný fond pre výnimočné prípady (CIGS in deroga).

b)        Konkrétne prípady

EGF/2007/005 IT/Sardínia

Očakávané dôsledky prepúšťania

Provincia Nuoro, v ktorej došlo k prepúšťaniu pracovníkov, je centrom textilnej výroby na Sardínii. Je tu vysoká miera nezamestnanosti (10,8 % v roku 2006 v porovnaní s celoštátnym priemerom v tom istom roku 6,8 %), ktorá najviac postihuje najmladšie a najstaršie vekové kategórie. V roku 2005 bola miera zamestnanosti v Nuoro 51,6 %, pričom celoštátna miera zamestnanosti bola 57,5 %. Talianske orgány uviedli, že dôsledky tohto prepúšťania v silnej miere pociťuje už aj tak krehká a izolovaná pracovná sila.

Intervenčné kritériá (článok 2 písm. b nariadenia (ES) č. 1927/2006)

Žiadosť pre Sardíniu sa týka 1 044 prípadov definitívne prepustených pracovníkov v 5 spoločnostiach. Tento počet spĺňa kritériá podľa článku 2 písm. b: najmenej 1 000 prepustených pracovníkov v období deviatich mesiacov (v tomto prípade od 27. októbra 2006 do 26. júla 2007), najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II.

Oprávnené činnosti (článok 3 nariadenia (ES) č. 1927/2006)

Žiadateľ navrhuje kombináciu personalizovaných služieb vrátane podpory pre spoločnosť, ktorá prijme prepustených pracovníkov, aby mohla financovať rekvalifikáciu 200 najviac ekonomicky znevýhodnených a najmenej kvalifikovaných pracovníkov.

Všetkým prepusteným pracovníkom sa navyše poskytuje pomoc pri hľadaní nového zamestnania, ako aj príspevok v období, keď sa pracovníci zúčastňujú školenia alebo navštevujú poradňu.

Poskytuje sa tiež poukaz na absolvovanie niektorého školenia.

EGF/2007/006 IT/Piemont

Očakávané dôsledky prepúšťania

Hospodárska konkurencieschopnosť Piemontu je založená skôr na odvetviach stavebníctva a služieb, ako na textilnom odvetví. Polovica pracovnej sily v provincii Biellese (spádová oblasť tradičnej textilnej výroby v Piemonte a oblasť, v ktorej bolo prepustených približne 35 % z celkového počtu osôb, ku ktorým sa vzťahujú žiadosti) pôsobí v oblasti výroby, pričom jedna tretina sa podieľa na výrobe textilných výrobkov. Dôsledky prepúšťania pracovníkov v Piemonte sa prejavili vo zvýšení počtu žiadostí o podporu z CIGS (pozri hore).

Intervenčné kritériá (článok 2 písm. b nariadenia (ES) č. 1927/2006)

Žiadosť pre Piemont sa týka 1 537 prípadov definitívne prepustených pracovníkov v 202 spoločnostiach. Tento počet spĺňa kritériá podľa článku 2 písm. b: najmenej 1 000 prepustených pracovníkov v období deviatich mesiacov (v tomto prípade od 27. októbra 2006 do 26. júla 2007), najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II.

Oprávnené činnosti (článok 3 nariadenia (ES) č. 1927/2006)

Žiadateľ navrhuje kombináciu personalizovaných služieb vrátane pomoci v oblasti hľadania zamestnania pre pracovníkov s väčšími potrebami pokiaľ ide o usmerňovanie a podporu počas hľadania zamestnania (približne 50 % prepustených pracovníkov).

Výsledkom usmerňovania v oblasti hľadania zamestnania bude individuálny akčný plán pre každého prepusteného pracovníka, v ktorom bude uvedená štruktúrovaná analýza potrieb v oblasti odbornej prípravy a zamestnania.

Poskytovať sa bude poradenstvo, ako aj podpora pri podnikaní.

Podpora pri hľadaní zamestnania sa poskytuje na uľahčenie opätovného zamestnania v inej spoločnosti. Poskytuje sa vo výške 6 000 EUR na pracovníka v trvalom pracovnom pomere alebo 1 500 EUR na pracovníka s dočasnou pracovnou zmluvou v trvaní najmenej 12 mesiacov a vypláca sa spoločnosti, ktorá pracovníkov zamestnala, ako kompenzácia na pokrytie jej nákladov spojených s ich rekvalifikáciou.

Príspevok pri hľadaní zamestnania predstavuje podporu pre pracovníkov, ktorí aktívne hľadajú nového zamestnávateľa, a poskytuje sa na obdobia, počas ktorých sa zúčastňujú školení alebo využívajú poradenské služby.

Poukaz na školenie sa prideľuje všetkým prepusteným pracovníkom. Je určený na použitie v rámci školenia.

EGF/2007/007 IT/Lombardia

Očakávané dôsledky prepúšťania

Obraz, ktorý o situácii v tomto regióne poskytli talianske úrady, je plný kontrastov: na jednej strane sa dá pozorovať všeobecná konkurencieschopnosť netextilných odvetví a na strane druhej klesajúca konkurencieschopnosť textilných výrobcov. Najviac textilných spoločností je sústredených v Miláne, Brescii, Varese, Bergame a Come a zažívajú pokles už niekoľko rokov. Talianske orgány používajú na objasnenie zhoršujúcej sa situácie v textilnom odvetví v týchto oblastiach údaje INAIL(2): počet ľudí zamestnaných v tomto odvetví v Lombardii sa znížil z 22 426 v roku 2000 na 17 267 v roku 2004, čo predstavuje zníženie o približne 23 % za štyri roky.

Intervenčné kritériá (článok 2 písm. b nariadenia (ES) č. 1927/2006)

Žiadosť pre Lombardiu sa týka 1 816 prípadov definitívneho prepúšťania v 190 spoločnostiach. Tento počet spĺňa kritériá podľa článku 2 písm. b: najmenej 1 000 prepustených pracovníkov v období deviatich mesiacov (v tomto prípade od 27. októbra 2006 do 26. júla 2007), najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II.

Oprávnené činnosti (článok 3 nariadenia (ES) č. 1927/2006)

Žiadateľ navrhuje kombináciu personalizovaných služieb, ktorých súčasťou bude plán intervencie pre každého nadbytočného pracovníka, v ktorom budú stanovené podmienky plánu opätovného zamestnania a ktorý určí spôsob jeho monitorovania a hodnotenia.

Zavedie sa poskytovanie školení a služieb zameraných na opätovné uvádzanie pracovníkov do pracovného procesu s cieľom pomôcť všetkým pracovníkom pri získavaní nových alebo upevňovaní existujúcich znalostí a zručností.

Väčšina dotknutých pracovníkov získa poukaz na služby na úhradu výdavkov vynaložených počas hľadania zamestnania.

Tých 256 permanentne nadbytočných zamestnancov, ktorí nie sú oprávnení poberať žiadnu podporu v nezamestnanosti, môže získať podporu pri hľadaní zamestnania, ak sa zapoja do projektu personalizovaného plánu opätovného zamestnania.

Podpora pri hľadaní zamestnania predstavuje podporu pre pracovníkov, ktorí aktívne hľadajú nového zamestnávateľa, a poskytuje sa na obdobia, počas ktorých sa zúčastňujú školení alebo využívajú poradenské služby.

EGF/2008/001 IT/Toskánsko

Očakávané dôsledky prepúšťania

Počet textilných firiem v provincii Prato sa znížil v období rokov 2002 (5 508) až 2006 (4 429) o takmer 20 %. Počet pracovníkov v textilných spoločnostiach v Prate sa počas rovnakého obdobia tiež znížil, a to o 25 % (28 600 v roku 2002 v porovnaní s 21 436 v roku 2006). Najnovšie regionálne štatistiky poukazujú na to, že hoci sú trendy v regionálnej zamestnanosti všeobecne stabilné, počet pracovníkov v textilnom priemysle klesá (–5,7 % v treťom štvrťroku roku 2007 v porovnaní s predchádzajúcim rokom).

Intervenčné kritériá (článok 2 písm. b nariadenia (ES) č. 1927/2006)

Žiadosť pre Toskánsko sa týka 1 558 prípadov definitívne prepustených osôb v 461 spoločnostiach. Tento počet spĺňa kritériá podľa článku 2 písm. b: najmenej 1 000 prepustených pracovníkov v období deviatich mesiacov (v tomto prípade od 27. októbra 2006 do 26. júla 2007), najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II.

Oprávnené činnosti (článok 3 nariadenia (ES) č. 1927/2006)

Žiadateľ navrhuje kombináciu personalizovaných služieb, medzi ktoré patrí pomoc pri hľadaní zamestnania pre pracovníkov s väčšími potrebami v oblasti usmerňovania a väčšími nárokmi na pomoc počas obdobia hľadania zamestnania (približne 50 % nadbytočných pracovníkov) a poradenstvo v oblasti zamestnávania, ktoré sa použije v prípade všetkých dotknutých pracovníkov.

Tieto opatrenia sa v prípade 300 pracovníkov so strednou až nízkou mierou zamestnateľnosti podporia podrobnejším poradenstvom.

Osobám s podnikateľským potenciálom sa poskytne podpora na podnikanie.

Podpora pri hľadaní zamestnania predstavuje podporu pre pracovníkov, ktorí aktívne hľadajú nového zamestnávateľa, a poskytuje sa na obdobia, počas ktorých sa zúčastňujú školení alebo využívajú poradenské služby.

Poukaz na školenie sa prideľuje všetkým prepusteným pracovníkom. Je možné ho v určitom momente použiť na účely školenia.

c)        Poznámky spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko pani Stauner súhlasí s tým, že štyri talianske regióny spĺňajú kritériá podľa nariadenia (ES) č. 1927/2006. Neteší ju však celková zložitosť navrhovaných opatrení. Komplikuje sa tým totiž posudzovanie ich užitočnosti a ich limitovanie na opatrenia doplnkového charakteru a vylúčenie poskytovania dvojitej pomoci z iných zdrojov. S poľutovaním navyše vníma skutočnosť, že napriek tomu, že už podľa všetkého prebehli školiace programy, o ich obsahu ani výsledkoch nejestvujú žiadne správy. Netreba zabudnúť ani na to, že pri posudzovaní žiadosti by bolo bývalo žiaduce mať k dispozícii podrobné informácie o technickej pomoci.

d)        Hodnotenie postupu

Výbor EMPL so znepokojením hodnotí skutočnosť, že informácie o mobilizácii EGF v týchto prípadoch získal len dva dni pred jej ohlásením v pléne a začiatkom šesťtýždňového obdobia určeného na dosiahnutie dohody s Radou. Aby sa umožnilo včasné preskúmanie uvedených prípadov, na prijatie rozhodnutia bolo nevyhnutné zvolať mimoriadne zasadnutie výboru.

Výbor EMPL preto znovu zdôrazňuje, že na to, aby sa podarilo účinne a v stanovenom čase mobilizovať prostriedky z EGF je potrebné včas a v plnom rozsahu informovať o žiadostiach, ktoré prijme Komisia. Systém skorého varovania medzi Európskym parlamentom a Komisiou, ktorý bol zavedený v súvislosti s prípadmi DELPHI a Alytaus Tekstile, sa ukázal byť veľmi užitočný a mal by sa v budúcnosti používať.

Členovia pracovnej skupiny si navyše želajú čo najskôr prijať informácie o prvých prípadoch financovania prostredníctvom EGF. Tieto správy budú veľmi užitočné s ohľadom na nasledujúce žiadosti, pretože poskytnú informácie na účely prípadnej revízie nariadenia o EGF.

Výbor EMPL vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako zodpovedný výbor zabezpečil včlenenie týchto pripomienok do svojho rozhodnutia.

So srdečným pozdravom,

Jan Andersson

Cc:      Gabriele Stauner, poslankyňa EP

(1)

            Európske monitorovacie stredisko zmien (EMCC - European Monitoring Centre on Change). Budúcnosť odvetví – Textilný a kožiarsky priemysel v Európe: koniec éry alebo nový začiatok? (2004)

http://www.eurofound.europa.eu/emcc/content/source/tn04004a.htm

(2)

            INAIL: Instituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národný úrad pre kompenzácie v oblasti zamestnávania)


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.11.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Paulo Casaca, Valdis Dombrovskis, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Wiesław Stefan Kuc, Eleonora Lo Curto, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gianni Pittella, Esko Seppänen, Nina Škottová, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia