ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě

7. 11. 2008 - (KOM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(CNS)) - *

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Patrick Gaubert
Navrhovatelka(*): Rumiana Jeleva, Výbor pro zaměstnanost a sociální věcí
(*) Postup s přidruženými výbory – článek 47 jednacího řádu

Postup : 2007/0229(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0431/2008

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě

(KOM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0638),

–   s ohledem na čl. 63 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 67 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0470/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0431/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Podmínky a kritéria, na základě kterých může být žádost o jediné povolení zamítnuta, jsou stanoveny vnitrostátními právními předpisy, a to včetně podmínky dodržovat zásadu upřednostňování pracovníkůčlenských států Společenství, jak je zejména vyslovenapříslušných ustanoveních aktůpřistoupení ze dnů 16. dubna 200325. dubna 2005.

(6) Podmínky a kritéria, na základě kterých může být žádost o jediné povolení zamítnuta, by měly být objektivní, ověřitelnéstanovené vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Dobu platnosti jediného povolení určí jednotlivé členské státy.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Všichni státní příslušníci třetích zemí, kteří legálně pobývají a pracují v členských státech, by měli požívat přinejmenším stejný společný soubor práv formou rovného zacházení jako s vlastními občany příslušného členského státu, bez ohledu na původní důvod přijetí. Právo na rovné zacházení v oblastech vymezených touto směrnicí by nemělo být poskytnuto pouze těm státním příslušníkům třetích zemí, kteří byli přijati na území členského státu za účelem výkonu práce, ale rovněž těm, kteří byli přijati z jiných důvodů a mohl jim být poskytnut přístup na trh práce tohoto členského státu v souladu s jinými právními předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy, včetně rodinných příslušníků pracovníků z třetích zemí, kteří byli přijati členskými státem v souladu se směrnicí Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny, pracovníků z třetích zemí, kteří byli přijati členským státem v souladu se směrnicí Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby; a vědeckých pracovníků, kteří byli přijati v souladu se směrnicí Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.

(10) Všichni státní příslušníci třetích zemí, kteří legálně pobývají a pracují v členských státech, by měli požívat přinejmenším stejný společný soubor práv souvisejícíchprací formou rovného zacházení jako s vlastními občany příslušného členského státu, bez ohledu na původní důvod přijetí. Právo na rovné zacházení v oblastech vymezených touto směrnicí by nemělo být poskytnuto pouze těm státním příslušníkům třetích zemí, kteří byli přijati na území členského státu za účelem výkonu práce, ale rovněž těm, kteří byli přijati z jiných důvodů a mohl jim být poskytnut přístup na trh práce tohoto členského státu v souladu s jinými právními předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy, včetně rodinných příslušníků pracovníků z třetích zemí, kteří byli přijati členskými státem v souladu se směrnicí Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny, pracovníků z třetích zemí, kteří byli přijati členským státem v souladu se směrnicí Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby; a vědeckých pracovníků, kteří byli přijati v souladu se směrnicí Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Tato směrnice by se neměla vztahovat na státní příslušníky třetích zemí, kteří byli přijati některým členským státem na své území pro sezónní práce na dobu, která nepřekračuje šest měsícůjakýchkoliv dvanácti měsících, vzhledem k jejich dočasnému statusu.

(13) Tato směrnice by se neměla vztahovat na státní příslušníky třetích zemí, kteří byli přijati některým členským státem na své území pro sezónní práce, vzhledem k jejich dočasnému statusu a takétomu, že se na jejich případ vztahuje zvláštní směrnice.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Na osoby požívající dočasné ochrany by se měla tato směrnice vztahovatoblasti společného souboru práv,topřípadě, že jsou oprávněny legálně pracovat na území určitého členského státu.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Tato směrnice musí být provedena tak, že nebudou dotčena příznivější ustanovení obsaženáprávních předpisech EUmezinárodních nástrojích.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Členské státy by měly uvést v účinnost ustanovení této směrnice bez diskriminace na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických vlastností, jazyka, náboženského vyznání nebo víry, politických nebo jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, postižení, věku nebo sexuální orientace, zejména v souladu se směrnicí Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ a směrnicí Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.

(19) Členské státy by měly uvést v účinnost ustanovení této směrnice bez diskriminace na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických vlastností, jazyka, náboženského vyznání nebo víry, politických nebo jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, postižení, věku nebo sexuální orientace, zejména v souladu se směrnicí Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ a směrnicí Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a v souladubudoucími právními předpisytéto oblasti, zejménanávrhem směrnice Radyprovádění zásady rovného zacházeníosobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (KOM(2008)0426).

Odůvodnění

Je třeba přihlížet rovněž k budoucím právním předpisům.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) sjednocený postup pro vydávání jediného povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí za účelem zjednodušit jejich přijímání a usnadnit kontrolu jejich právního postavení; a

a) sjednocený postup pro vydávání jediného povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí za účelem zjednodušit postup jejich přijímání a usnadnit kontrolu jejich právního postavení; a

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) společný soubor práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě

b) společný soubor práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě, bez ohledu na původní důvod přijetí na území tohoto členského státu.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Touto směrnicí nejsou dotčeny pravomoci členských států, pokud jdepřijímání státních příslušníků třetích zemí na jejich trhy práce.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) „sjednoceným postupem vyřizování žádostí“ jakýkoliv postup, který vede na základě jediné žádosti k rozhodnutí o jediném povolení pro státního příslušníka třetí země, které jej opravňuje pobývat a vykonávat práci na území členského státu.

d) „sjednoceným postupem vyřizování žádostí“ jakýkoliv postup, který vede na základě žádosti předložené státním příslušníkem třetí země nebo jeho budoucím zaměstnavatelem k rozhodnutí o případném vydání jediného povolení, které státního příslušníka třetí země opravňuje pobývat a vykonávat práci na území členského státu.

Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, kdo může žádost předložit, přísluší členským státům. V tomto smyslu je také koncipován článek 4 (sjednocený postup vyřizování žádostí) návrhu Komise, v němž předkladatel žádosti úmyslně není upřesněn.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) „přeshraniční prací“ práce, kterou vykonává příhraniční pracovníkjiném členském státě než ve státě svého bydliště,souladučl. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 1408/71.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vymezuje pojem přeshraniční práce.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v některém členském státě.

b) pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v některém členském státě, bez ohledu na původní důvod přijetí na území tohoto členského státu.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se nevztahuje na státní příslušníky třetí země,:

2. Ustanovení této směrnice, která se týkají sjednoceného postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemíjediné povolenípobytuvýkonu práce na území členského státu, se nevztahují na státní příslušníky třetí země:

Odůvodnění

Cílem je vyřešit nejasnosti, které obsahuje návrh Komise. Postup týkající se žádostí o jediné povolení se týká jen některých pracovníků ze třetích zemí, zatímco společný soubor práv se týká všech pracovníků ze třetích zemí bez rozdílu (jde o upřesnění ve vztahu k článku 12). V opačném případě lze předpokládat, že bude docházet k diskriminaci pracovníků ze třetích zemí v tak zásadní otázce, jakou je právo na rovné zacházení.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) kteří byli přijati některým členským státem na své území pro sezónní práce na dobu, která nepřekračuje šest měsícůjakýchkoliv dvanácti měsících;

d) kteří byli přijati některým členským státem na své území pro sezónní práce;

Odůvodnění

Na sezónní pracovníky by se měla vztahovat zvláštní směrnice, v níž by měl být definován termín „sezónní“.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) kteří byli přijati některým členským státem na své území pro práce na dobu, která nepřekračuje šest měsíců, pouze pokud jdesjednocený postup;

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) kteří se zdržují v některém členském státě jako žadatelé o mezinárodní ochranu nebo podle programů dočasné ochrany;

f) kteří se zdržují v některém členském státě jako žadatelé o mezinárodní ochranu;

Odůvodnění

Není jasné, proč by osoby požívající dočasné ochrany podle směrnice Rady č. 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 měly být vyloučeny z oblasti působnosti této směrnice, přičemž podle článku 12 směrnice 2001/55/ES „členské státy umožní osobám požívajícím dočasné ochrany, aby po dobu nepřesahující trvání dočasné ochrany vykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost“ a podle článku 4 toto období trvá jeden rok s možností automatického prodloužení o šest měsíců, avšak celkově nejdéle o jeden rok.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy stanoví, zda žádostjediné povolení předloží státní příslušník dotyčné třetí země, jeho příští zaměstnavatel, nebo kterákolivuvedených osob.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.případě, kdy žádostjediné povolení předloží příslušník dotyčné třetí země, musí být možné tuto žádost předložitprojednat, ať již příslušník třetí země pobývá mimo území členského státu,němž si přeje být přijat, nebo ať se oprávněně nachází na území daného členského státu.

Odůvodnění

S cílem vyhnout se nebezpečí nelegálního postavení je třeba dbát na to, aby příslušník třetí země, který oprávněně pobývá na území členského státu a přeje si vykonávat tam výdělečnou činnost, mohl v tomto členském státě předložit žádost o jediné povolení.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud platnost povolení žadatele skončí dříve, než bude vydáno rozhodnutíjeho žádostiobnovení, udělí členský stát pověřený přezkoumáním žádosti dotyčné osobě, případně jejím rodinným příslušníkům, oprávněnítomu, aby legálně pobývali na území tohoto státu, dokud nebude rozhodnutožádostiobnovení jediného povolení.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V případě, že informace připojené k žádosti nejsou dostatečné, vyrozumí určený orgán žadatele o tom, že jsou požadovány dodatečné informace. Běh lhůty uvedenéodstavci 2 se staví do doby, než orgány obdrží dodatečné požadované informace.

4. V případě, že informace připojené k žádosti nejsou z hlediska veřejně stanovených kritérií úplné, vyrozumí příslušný orgán žadatele o tom, že jsou požadovány dodatečné informace. Lhůta uvedenáodstavci 2 se pozastaví do doby, než orgány obdrží dodatečné požadované informace.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.případě, že se lhůta pro přijetí rozhodnutí uvedenáodstavci 2 pozastaví nebo prodlouží, příslušný orgántéto skutečnosti žadatele řádně uvědomí.

Odůvodnění

Je třeba zajistit maximální transparentnost postupu, aby žadatel mohl sledovat postup vyřizování své žádosti.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b. Příslušné orgány, určené jednotlivými členskými státy, si vyměňují údaje týkající se rozhodnutíudělení nebo obnovení jediného povolení, aby se zabránilo udělení jediného povolení několika členskými státy témuž žadateli.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členský stát může držiteli jediného povolení uděleného jiným členským státem udělit povolení, na jehož základě může vykonávat přeshraniční práci. Toto povolení se udělujesouladuvnitrostátními právními předpisy daného členského státu. Doba platnosti tohoto povolení nesmí překročit dobu platnosti jediného povolení uděleného tímto jiným členským státem.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje držitelům jediného povolení vykonávat přeshraniční práci v jiném členském státě, aniž by se museli stěhovat.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V písemném oznámení rozhodnutí, kterým se žádost odmítá, jediné povolení neuděluje, nemění nebo neobnovuje, pozastavuje nebo ruší jediné povolení na základě požadavků stanovených vnitrostátními právními předpisy nebo právními předpisy Společenství, se uvede odůvodnění.

1. V písemném oznámení rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o udělení, změnu nebo obnovení jediného povolení, pozastavuje nebo ruší jediné povolení na základě požadavků stanovených vnitrostátními právními předpisy nebo právními předpisy Společenství, se uvedou objektivníověřitelné důvody. Uvedené požadavky musí být objektivnípřístupné veřejnosti, aby bylo možné rozhodnutí ověřit.

Odůvodnění

Transparentnost je nezbytná k zajištění právní jistoty.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Jakékoliv rozhodnutí, kterým se žádost odmítá, jediné povolení neuděluje, nemění nebo neobnovuje, pozastavuje nebo ruší, je možné napadnoutsoudu dotčeného členského státu. Písemné oznámení uvede poučení o možných opravných prostředcíchlhůtách pro jejich podání.

2. Jakékoliv rozhodnutí, kterým se žádost odmítá, jediné povolení neuděluje, nemění nebo neobnovuje, pozastavuje nebo ruší, je možné napadnoutpříslušného orgánu dotčeného členského státu určenéhosouladuvnitrostátními právními předpisy. Písemné oznámení uvede poučení o možných opravných prostředcích, včetně odpovědného orgánulhůt pro jejich podání. Opravný prostředek má vůči správnímu rozhodnutí odkladný účinek,to až do přijetí konečného soudního rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby informovaly státního příslušníka třetí země a budoucího zaměstnavatele o všech dokladech, které jsou nutné k vyplnění žádosti.

Členské státy zajistí, že široké veřejnosti je dostupný pravidelně obnovovaný soubor informacípodmínkách vstupupobytu státních příslušníků třetích zemí na jejich území za účelem zaměstnání. Členské státy přijmou nezbytná opatření zejménatomu, aby informovaly státního příslušníka třetí země a budoucího zaměstnavatele o všech dokladech, které jsou nutné k vyplnění žádosti a o celkové výši poplatků nutných pro vyřízení jejich žádosti..

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zahrnuje další ustanovení týkající se informovanosti žadatele, jak je uvedeno v článku 14, v kapitole IV (Závěrečná ustanovení), kam ve skutečnosti zcela nepatří, neboť kapitola IV se týká prováděcích pravidel směrnice. Jeho cílem je zaručit, aby bylo možné informaci obdržet v zemích původu a aby se týkala také finanční stránky vyřízení žádosti.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou od žadatelů požadovat zaplacení poplatků za vyřízení žádosti v souladu s touto směrnicí. Výše poplatků navíc musí být přiměřenámůže vycházet ze zásady skutečně poskytnuté služby.

Členské státy mohou od žadatelů požadovat zaplacení poplatků za vyřízení žádosti v souladu s touto směrnicí. Výše poplatků navíc musí být odpovídajícípřiměřená, přičemž nesmí přesáhnout výši skutečných nákladů, které vzniknou vnitrostátním správním orgánům. Ve vnitrostátních právních předpisech se stanoví maximální celková částka, která případně zahrne náklady na subdodávky plynoucívyužití externích firem, které shromáždí dokumenty nezbytné pro vytvoření spisu týkajícího se získání povolení.

Odůvodnění

Je třeba dbát na to, aby byl žadatel jasně informován o výši poplatků, které musí uhradit pro získání jediného povolení, a zabránit jakémukoli zneužití při vytváření spisu prostřednictvím subdodávek.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 11 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Během doby své platnosti jediné povolení opravňuje držitele v minimálním případě k:

Během doby své platnosti, kterou určí jednotlivé členské státy, jediné povolení opravňuje držitele v minimálním případě k:

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 11 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) volnému přístupu na celé území členského státu, který vydal jediné povolení v rámci omezení stanovených z důvodu bezpečnosti vnitrostátními právními předpisy;

c) volnému přístupu na celé území členského státu, který vydal jediné povolení, přičemž členské státy mohou stanovit územní omezení týkající se práva na pobytpráva na výkon práce v rámci omezení stanovených z důvodu bezpečnosti vnitrostátními právními předpisy, pokud se stejná omezení vztahují na státní příslušníky těchto států;

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Oznámení rozhodnutí

 

Oznámeníinformace uvedenéčláncích 5, 89 se zveřejňují takovým způsobem, aby žadatel mohl porozumět jejich obsahudůsledkům.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) pracovní podmínky, včetně mzdy a výpovědi, podmínek bezpečnosti prácezdraví na pracovišti;

a) pracovní podmínky, včetně mzdy, dovolené, pracovní doby a výpovědi, podmínek bezpečnosti prácezdraví na pracovišti;

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) svobodu sdružováníspolčování a členství v odborových organizacích nebo svazech zaměstnavatelů neboorganizaci, jejíž členové patří k určité profesní skupině, včetně výhod poskytovaných uvedenými organizacemi, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o veřejném pořádkuveřejné bezpečnosti;

b) svobodu sdružováníspolčování a členství v odborových organizacích nebo svazech zaměstnavatelů neboorganizaci, jejíž členové patří k určité profesní skupině, včetně výhod poskytovaných uvedenými organizacemi, např. informacípodpory, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o veřejném pořádkuveřejné bezpečnosti;

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) vzděláváníodbornou přípravu;

c) vzděláváníširokém smyslu slova (učení se jazykůmseznamování sekulturouzájmu zlepšení integrace)odbornou přípravu;

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) uznávání diplomů, osvědčeníjiných dokladů o dosažené kvalifikaci v souladu s odpovídajícími vnitrostátními postupy;

d) uznávání diplomů, osvědčeníjiných dokladů o dosažené kvalifikaci v souladu s odpovídajícími vnitrostátními postupy použitelnýmisouladu se směrnicí Evropského parlamentuRady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005uznávání odborných kvalifikací1.

 

1 Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) vyplacení získaných nároků na důchodové zabezpečení při stěhování do třetí země;

f) přenositelnost důchodů či důchodových dávek pobíranýchpřípadě vysokého věku, úmrtí, či invalidity ve výši stanovené na základě právních předpisů jednoho či několika členských států, na něž se tento závazek vztahuje, při stěhování do třetí země;

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) daňové výhody;

g) daňové výhody, pokud je pracovník považován pro daňové účely za rezidenta příslušného členského státu;

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. ha (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha) informaceporadenství poskytované úřady práce;

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou omezit rovné zacházení jakoobčany tak, že:

2. Členské státy mohou omezit rovné zacházení jakoobčany pouzetěchto případech:

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) vyžadují pro poskytnutí přístupuvšeobecnémuodbornému vzdělání dokladpřiměřených jazykových znalostech. Přístupvysokoškolskému vzdělání může být závislý na splnění zvláštních podmínek týkajících se vzdělání;

vypouští se

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) omezí práva udělenáodstavci 1 písm. c), pokud jdestudijní granty;

vypouští se

Odůvodnění

Bylo by vhodnější, kdyby toto ustanovení bylo součástí nástroje, který jednotně upravuje právo na studium.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) omezí práva poskytnutáodst. 1 písm. h), pokud jde o ubytování ve veřejných kapacitách na případy, ve kterých státní příslušník třetí země pobývá nebo má právo pobytu na území státu po dobu nejméně tří let;

c) omezí práva poskytnutáodst. 1 písm. h), pokud jde o ubytování;

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) omezí práva poskytnutáodst. 1 písm. a), b)g) na ty pracovníkytřetích zemí, kteří jsou již zaměstnáni;

vypouští se

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) omezí práva poskytnutáodst. 1 písm. e) na ty pracovníkytřetích zemí, kteří jsou již zaměstnáni vyjma dáveknezaměstnanosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy učiní kroky nezbytnétomu, aby jakékoli porušení práv stanovených touto směrnicí podléhalo účinným, přiměřenýmodrazujícím opatřením.

Odůvodnění

Pokud chybí opravné prostředky, nebude možné účinně čelit případnému porušování práv na rovné zacházení stanovených touto směrnicí.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Sankce

 

Členské státy učiní nezbytné krokytomu, aby jakékoli porušení práv zakotvenýchtéto kapitole podléhalo účinným, přiměřenýmodrazujícím opatřením včetně případného použití sankcí.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí, že široké veřejnosti je dostupný pravidelně obnovovaný soubor informacípodmínkách vstupupobytu státních příslušníků třetích zemí na jeho území.

vypouští se

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh týkající se článku 9.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V posledních letech členské státy i veřejné mínění prokázaly širokou podporu společné evropské politice v oblasti ekonomického přistěhovalectví, nehledě na značné rozdíly v přístupu a v očekávaných výsledcích.

Demografické prognózy i hospodářská situace našich členských států ukázaly, že přistěhovalecká politika může být pojata jako mechanismus regulace, pokud jde o naši potřebu pracovních sil. V příštích desetiletích bude hospodářský a sociální rozvoj Evropy záviset na přijímání nových ekonomických migrantů. Proto je nutné vytvořit aktivní politiky pro přijetí vysoce kvalifikovaných, ale také méně kvalifikovaných pracovníků.

V roce 2001 Komise vydala návrh směrnice o „podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu placeného zaměstnání a výkonu samostatné výdělečné činnosti“. Bez ohledu na kladné stanovisko Evropského parlamentu tento návrh neprošel prvním čtením v Radě.

Návrh směrnice Komise, k němuž je Parlament vyzván k vydání stanoviska, stanoví jednak jednotný postup žádosti u příslušníků třetích zemí, kteří chtějí být přijati na území členského státu s cílem tam pracovat, a dále předpokládá udělení práv příslušníkům třetích zemí, kteří legálně pracují v některém členském státě.

Jedním z cílů akčního programu Evropské rady z prosince 2006 týkajícího se legální migrace bylo zavedení „obecného rámce pro spravedlivý a na právech založený přístup k pracovní migraci“. Proto cílem tohoto návrhu směrnice je vyhovět stanoveným cílům zavedením jistého právního statusu pro pracovníky ze třetích zemí, kteří již byli přijati, v souladu s obecnou filosofií Lisabonské agendy.

Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj zdůrazňuje, že tato směrnice a směrnice o modré kartě se vzájemně doplňují. Cílem jejich současného přijetí je zabránit vlivům přistěhovalecké politiky o dvou rychlostech, která by podporovala migraci vysoce kvalifikovaných osob a zároveň odmítala vstup a práva méně kvalifikovaným pracovníkům. Cílem těchto dvou textů je také ukončit iluzi o uzavřených hranicích.

Zpravodaj vítá, že Komise vypracovala návrh, který vytváří globální a horizontální legislativní rámec pro všechny příslušníky třetích zemí přijaté na území EU s cílem tam pracovat, a také to, že jim tento návrh umožňuje požívat stejného zacházení jako evropští občané. Domnívá se, že tato směrnice by měla sloužit jako referenční dokument pro odvětvové směrnice, které Komise předložila nebo má v úmyslu předložit v blízké době (tj. směrnice o podmínkách přijetí vysoce kvalifikovaných příslušníků třetích zemí, směrnice o sezónní práci, směrnice o vyslaných pracovnících).

Lituje, že si návrh nekladl větší ambice a nepokryl podmínky přijetí jakéhokoli příslušníka třetí země, který si přeje vykonávat hospodářskou činnost na území Unie, je si však vědom zdrženlivosti členských států ve vztahu k takovému návrhu.

Zpravodaj navrhuje některé úpravy návrhu, který předložila Komise, s cílem vyjasnit nebo doplnit některá hlediska.

Zpravodaj se domnívá, že je důležité upřesnit, že obsah této směrnice nezpochybňuje právo členských států určovat podmínky přijetí ani počet migrantů, které si přejí přijmout na svém území.

Zpravodaj je pevně přesvědčen o nutnosti zachovat co nejširší oblast působnosti, jak to předpokládá návrh. Společný soubor práv musí být možné uplatňovat na každého státního příslušníka přijatého na daném území za účelem zaměstnání, ale také na všechny, kteří byli původně přijati z jiných důvodů, ale kteří získali právo tam pracovat na základě ustanovení vnitrostátního práva nebo práva Společenství.

Vyloučení sezónních pracovníků je dále odůvodněno nadcházejícím předložením směrnice, která bude konkrétně věnována této kategorii pracovníků.

Poznamenejme, že tato směrnice nepokrývá „přeshraniční“ pracovníky, to znamená ty, kteří pracují v jiné zemi, než ve které mají bydliště. Podle znění článku 2b) se totiž oblast působnosti směrnice vztahuje pouze na osoby, které pobývají a vykonávají profesionální činnost ve stejné zemi. „Přeshraniční“ pracovníci by však také měli požívat odpovídající ochrany a záruk v oblasti zaměstnání. V každém případě by se v pozdějším stádiu jednalo o stanovení zvláštních předpisů pro tuto kategorii pracovníků.

Co se týče toho, co by mohla směrnice navržená Komisí znamenat z právního hlediska, zpravodaj zdůrazňuje, že ačkoli existují úmluvy Mezinárodní organizace práce a Rady Evropy o migrujících pracovnících, podepsaly je pouze některé členské státy. Současná směrnice však obsahuje ustanovení, která jsou natolik přesná, že budou přímo použitelná, jakmile uplyne lhůta pro transpozici. Přijetí této směrnice tak bude znamenat výhodu, neboť poskytne lepší ochranu pracovníkům, než je tomu v současnosti na základě mezinárodních úmluv platných v této oblasti.

O jednotném postupu

Cílem návrhu směrnice je zavedení jednotného postupu žádosti směřující k vydání jediného povolení opravňujícího žadatele k pobytu a výkonu práce.

Zavedení jednotného postupu má několik výhod vzhledem k různé situaci v jednotlivých členských státech, pokud jde o vztah mezi povolením k pobytu a pracovním povolením. Uvedeným cílem je omezit úřední postupy a zjednodušit administrativní kroky pro příslušné osoby, ať již jde o žadatele, o úředníky či o zaměstnavatele.

Tento jediný postup a doklad umožní také zjednodušit kontroly platnosti dokladů jak pro administrativu, tak pro zaměstnavatele.

Povinnosti požadované od členských států zůstávají dostatečně pružné: všeobecná povinnost zavést systém jediného správního místa a zákaz vydávat dodatečné doklady, dodržování procesních záruk (právo na informace, důvody rozhodnutí, právo na opravný prostředek). Postup nijak nezasahuje do pravomoci členských států, pokud jde o zpracování žádostí, pouze, pokud jde o lhůtu, již je třeba dodržet.

Podle zpravodaje je vhodné vyjasnit u osoby oprávněné předložit žádost, zda tuto možnost má i zaměstnavatel.

Společný soubor práv

V roce 1999 Evropská rada na zasedání v Tampere prohlásila, že je nezbytné, aby Evropská unie zajistila spravedlivé zacházení se státními příslušníky třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území členských států a poskytla jim práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi občanů EU.

V současné době existují v EU velké rozdíly v přístupu k migrujícím pracovníkům v jednotlivých členských státech. Přetrvává také značně nerovné zacházení mezi migrujícími pracovníky v postavení legálních přistěhovalců a pracovníky ve Společenství. Ukazuje se, že tato práva se liší také podle země původu pracovníka a podle země EU, kde vykonává svou činnost, neboť existují četné dvoustranné smlouvy mezi členskými státy EU a některými třetími zeměmi a také smlouvy uzavřené mezi EU a některými třetími zeměmi.

Zpravodaj velmi kladně přijímá návrh udělovat práva státním příslušníkům třetích zemí, kteří oprávněně pracují v určitém členském státě, zejména v oblastech souvisejících s druhy zaměstnání, kde musí být zaručeno rovné zacházení s evropskými občany. Přiznání těchto práv znamená pro zpravodaje minimální požadavek, aniž by tím bylo dotčeno právo členských států ponechat si nebo přijmout příznivější úpravu.

Toto uznání základních sociálních práv migrantů oprávněně pobývajících na území EU a nových příchozích přispěje ke zlepšení jejich integrace a tím k lepší sociální soudržnosti.

Toto opatření by bylo také součástí proaktivní politiky s cílem bojovat proti zneužívání pracovníků, zejména nově příchozích migrantů, přičemž by zároveň chránilo evropské občany před nekalou soutěží podporovanou rozdílem v právech. Na státní příslušníky třetích zemí by se tak vztahovaly spravedlivé podmínky v celé EU bez ohledu na místo pobytu.

Ze všech těchto důvodů si zpravodaj velmi přeje, aby Evropský parlament a Rada dospěly co nejdříve k souhrnné dohodě o návrhu Komise, aby směrnice „o jediném povolení“ mohla v blízké době vstoupit v platnost.

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanostsociální věci (5. 11. 2008)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě
(KOM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(CNS))

Navrhovatelka (*): Rumiana Jeleva

(*) Přidružené výbory – článek 47 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh směrnice Radyjednotném postupu pro podávání žádostíjednotné povolenípobytupráci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků třetích zemí oprávněně pobývajícíchněkterém členském státě je součástí postupu EU zaměřeného na vypracování komplexní imigrační politiky. Návrh se považuje za výsledek řady fór, které proběhlyrámci Unie, přičemžzávěrech Evropské radyprosince 2006 byla odsouhlasena řada kroků, které mají být uskutečněnyroce 2007, mezi něž patří„pokud jdelegální migraci, vytvořit dobře řízené migrační politiky, které plně zohledňují pravomoci členských státůnapomáhají jimpokrytí stávajícíchbudoucích potřeb pracovních silpřispívajíudržitelnému rozvoji všech zemí; zejména je třeba urychleně projednat připravované návrhy Komiserámci plánu politikyoblasti legální migraceprosince roku 2005“.

Tento návrh se snaží tyto požadavky splnitsouladuplánem politikyoblasti legální migrace, který se zaměřil na stanovení podmínek přijímání specifických kategorií migrantů (vysoce kvalifikovaných pracovníků, sezónních pracovníků, placených stážistůosob vysílaných do zahraničírámci společnosti) ve čtyřech zvláštních legislativních návrzích na jedné stranědále na zavedení obecného rámce pro spravedlivýna právech založený přístuppracovní migraci na straně druhé. Tento návrh směřujenaplnění druhého cíle tím, žesouladuobecnou filozofií lisabonské agendy zajistí právní postavení pracovníkůtřetích zemí, kteří jsou již přijati,tím, že zavede procesní zjednodušení pro žadatele.

Za účelem dosažení těchto cílů navrhuje Komise zaručit společný soubor práv pro všechny pracovníkytřetích zemí, kteří oprávněně pobývajíčlenském státěnebylo jim dosud přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta,zavést sjednocený postup pro vyřizování žádostíjediné povolenípobytu / výkonu práce.

V oblasti legálního přistěhovalectví byla přijata řada směrnic, které se použijí na zvláštní skupiny státních příslušníků třetích zemí: směrnice Rady 2003/86/ESprávu na sloučení rodiny; směrnice Rady 2003/109/ESprávním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty; směrnice Rady 2004/114/ESpodmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby; směrnice Rady 2005/71/ESzvláštním postupu při přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.

Tento návrh je nutné považovat za horizontální nástroj, který zaručuje minimální soubor pracovních práv všem pracovníkům ze třetích zemí legálně pobývajícíchčlenském státě. Za velmi důležité považuje navrhovatelka právo každé osoby, která už bylo umožněno pracovatpobývatčlenském státě, na soubor zaručených práv, jež by byla stejná jako práva vztahující se na příslušníky členských států, pokud jdeúčast na trhu práce a o účinné uplatňování těchto práv. Proto se toto stanovisko zaměřuje na poskytnutí těchto práv příslušníkům třetích zemí, kterým byl pobytčlenské zemi umožněndůvodu práce, nikolijiných důvodů.

Jak bylo uvedeno výše, navrhovatelka se domnívá, že cílem tohoto návrhu směrnice je zajistit společný soubor právoblasti pracovního práva ve formě rovného zacházenítěmito osobami a s příslušníky hostitelského členského státu.tohoto hlediska je velmi důležitý článek 12 pojednávajícíprávu na rovné zacházení, protože to je moment, kdy je nutné příslušníkům třetích zemí, kterým bylo umožněno pobývatpracovat na území EU, zaručit soubor právoblasti pracovního práva, jež jim poskytnou ve srovnánípříslušníky Evropské uniedalšími pracovníky původemEU rovné postavení.

Navrhovatelka plně podporuje práva, které zaručuje čl. 12 odst. 1 písm. a)b).odst. 1 písm. a) je jasně uvedeno právo na dovolenou, neboťpřípadě těchto práv se jednásoučást pracovněprávních vztahů.

Udělení souboru práv všaksebou neseurčité povinnosti. Jednatěchto povinností se odrážíprávu na odbornou přípravu. Navrhovatelka podporuje právo na daňové výhody pod podmínkou, že pracovník ze třetí země je pro daňové účely považován za rezidenta příslušného členského státu. Navrhovatelka se domnívá, že by příslušníci třetích zemí měli mít možnost získat právo žádatstátem dotované bydlení pouzepřípadě trvalejšího statusurámci EU, jako je např. status dlouhodobého pobytu. Stanovisko proto obsahuje pozměňovací návrh předloženýtomto směru. Je nutné zajistit přenositelnost důchodů či důchodových dávek pobíranýchpřípadě vysokého věku nebo úmrtí (či invalidity) ve výši stanovené na základě právních předpisů jednoho či několika členských států, které nesou tento závazek,případě přestěhování pracovníka do třetí země. Tato problematika je proto ve stanovisku propracována podrobněji.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) pracovní podmínky, včetně mzdy a výpovědi, podmínek bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti;

a) pracovní podmínky, včetně mzdy, dovolené, pracovní doby a výpovědi, podmínek bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti;

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) svobodu sdružování a spolčování a členství v odborových organizacích nebo svazech zaměstnavatelů nebo v organizaci, jejíž členové patří k určité profesní skupině, včetně dávek poskytovaných uvedenými organizacemi, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o veřejném pořádku a veřejné bezpečnosti;

b) svobodu sdružování a spolčování a členství v odborových organizacích nebo svazech zaměstnavatelů nebo v organizaci, jejíž členové patří k určité profesní skupině, včetně výhod poskytovaných uvedenými organizacemi, jako jsou informacepodpora, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o veřejném pořádku a veřejné bezpečnosti;

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) vzdělávání a odbornou přípravu;

c) vzdělávání v širokém smyslu slova (učení se jazykům a seznamování se s kulturou v zájmu zlepšení integrace) a odbornou přípravu;

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v souladu s odpovídajícími vnitrostátními postupy;

d) uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v souladu s odpovídajícími vnitrostátními postupy použitelnýmisouladu se směrnicí Evropského parlamentuRady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005uznávání odborných kvalifikací1.

 

Úř. věst. L 255, 30. 9. 2005, s. 22.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) vyplacení získaných nároků na důchodové zabezpečení při stěhování do třetí země;

f) přenositelnost důchodů či důchodových dávek pobíranýchpřípadě vysokého věku nebo úmrtí (či invalidity) ve výši stanovené na základě právních předpisů jednoho či několika členských států, na něž se tento závazek vztahuje,případě přestěhování pracovníka do třetí země;

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) daňové výhody;

g) daňové výhody, pokud je pracovník ze třetí země považován pro daňové účely za rezidenta příslušného členského státu;

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. i (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

i) informaceporadenství poskytované úřady práce;

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou omezit rovné zacházení jako s občany tak, že:

2. Členské státy jsou oprávněny omezit rovné zacházení s občany pouzetěchto případech:

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) vyžadují pro poskytnutí přístupuvšeobecnémuodbornému vzdělání dokladpřiměřených jazykových znalostech. Přístupvysokoškolskému vzdělání může být závislý na splnění zvláštních podmínek týkajících se vzdělání;

vypouští se

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) omezí práva udělenáodstavci 1 písm. c), pokud jdestudijní granty;

vypouští se

Odůvodnění

Bylo by vhodnější, kdyby toto ustanovení bylo součástí nástroje, který jednotně upravuje právo na studium.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) omezí práva poskytnutá v odst. 1 písm. h), pokud jde o ubytování ve veřejných kapacitách na případy, ve kterých státní příslušník třetí země pobývá nebo má právo pobytu na území státu po dobu nejméně tří let;

c) omezí práva poskytnutá v odst. 1 písm. h), pokud jde o ubytování;

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) omezí práva poskytnutáodst. 1 písm. a), b)g) na ty pracovníkytřetích zemí, kteří jsou již zaměstnáni;

vypouští se

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) omezí práva poskytnutáodst. 1 písm. e) na ty pracovníkytřetích zemí, kteří jsou již zaměstnáni vyjma dáveknezaměstnanosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

Sankce

 

Členské státy učiní nezbytné krokytomu, aby jakékoli porušení práv zakotvenýchtéto kapitole podléhalo účinným, přiměřenýmodrazujícím opatření, kterými mohou být ve vhodných případechfinanční postihy.

POSTUP

Název

Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení

Referenční údaje

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS)

Příslušný výbor

LIBE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

15.1.2008

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y) - datum oznámení na zasedání

13.3.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Rumiana Jeleva

20.11.2007

 

 

Projednání ve výboru

10.9.2008

4.11.2008

 

 

Datum přijetí

5.11.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

33

2

13

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Mihael Brejc, Françoise Castex, Gabriela Creţu, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Patrizia Toia, Georgios Toussas, Claude Turmes

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Giles Chichester, Árpád Duka-Zólyomi

POSTUP

Název

Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení

Referenční údaje

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS)

Datum konzultaceEP

14.12.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

15.1.2008

Výbor(y) požádaný(é)stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

15.1.2008

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y)

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

13.3.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Patrick Gaubert

18.12.2007

 

 

Projednání ve výboru

27.3.2008

16.7.2008

7.10.2008

5.11.2008

Datum přijetí

5.11.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

44

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Simon Busuttil, Marco Cappato, Genowefa Grabowska, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Giuseppe Gargani, Fernand Le Rachinel