Eljárás : 2007/0229(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0431/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0431/2008

Viták :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Szavazatok :

PV 20/11/2008 - 6.6
CRE 20/11/2008 - 6.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0558

JELENTÉS     *
PDF 223kWORD 422k
7.11.2008
PE 409.737v03-00 A6-0431/2008

a harmadik országok állampolgárainak valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országokból származó, a tagállamok területén legálisan tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról,

(COM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Patrick Gaubert

a vélemény előadója (*):

Rumiana Jeleva, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 47. cikke

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a harmadik országok állampolgárainak valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országokból származó, a tagállamok területén legálisan tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról,

(COM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0638),

–   tekintettel az EK-Szerződés 63. cikke 3. pontja a) alpontjára,

–   tekintettel az EK-Szerződés 67. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0470/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A6-0431/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát, az EK-Szerződés 250. cikke (2) bekezdésének alapján;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az összevont engedély iránti kérelem elutasításának feltételeit és szempontjait a nemzeti jogban kell meghatározni, beleértve a közösségi preferencia elvének betartására vonatkozó kötelezettséget, amelyet különösen a 2003. április 16-i és 2005. április 25-i csatlakozási okmány vonatkozó rendelkezései fogalmaznak meg.

(6) Az összevont engedély iránti kérelem elutasítására vonatkozó feltételeknek és szempontoknak objektívnek és ellenőrizhetőnek kell lenniük, és a nemzeti jogban kell őket meghatározni.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7 bis) Az összevont engedély érvényességi idejét tagállamonként határozzák meg.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A harmadik országok valamennyi olyan állampolgárának, aki legálisan tartózkodik és dolgozik a tagállamokban, a tartózkodás eredeti céljától vagy alapjától függetlenül legalább ugyanazon közös jogokat kell biztosítani, a befogadó tagállam saját állampolgáraival való egyenlő bánásmód formájában. Az ezen irányelvben meghatározott területeken az egyenlő bánásmódhoz való jogot nemcsak a harmadik országok azon állampolgárainak kell biztosítani, akiknek tartózkodását munkavállalás céljából engedélyezték valamely tagállamban, hanem azoknak is, akiknek tartózkodását más célból engedélyezték, de akiknek más közösségi vagy nemzeti jogszabály alapján hozzáférést biztosítottak az adott tagállam munkaerőpiacához, beleértve a harmadik országokból származó munkavállalók azon családtagjait, akiknek tartózkodását a családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv alapján engedélyezték valamely tagállam területén, a harmadik országok azon állampolgárait, akik a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről szóló, 2004. december 13-i 2004/114/EK tanácsi irányelv alapján jogosultak a tagállamban való tartózkodásra, valamint azokat a kutatókat, akiket a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásról szóló, 2005. október 12-i 2005/71/EK tanácsi irányelv alapján jogosultak a tagállamban való tartózkodásra.

(10) A harmadik országok valamennyi olyan állampolgárának, aki legálisan tartózkodik és dolgozik a tagállamokban, a tartózkodás eredeti céljától vagy alapjától függetlenül legalább ugyanazon közös munkához kapcsolódó jogokat kell biztosítani, a befogadó tagállam saját állampolgáraival való egyenlő bánásmód formájában. Az ezen irányelvben meghatározott területeken az egyenlő bánásmódhoz való jogot nemcsak a harmadik országok azon állampolgárainak kell biztosítani, akiknek tartózkodását munkavállalás céljából engedélyezték valamely tagállamban, hanem azoknak is, akiknek tartózkodását más célból engedélyezték, de akiknek más közösségi vagy nemzeti jogszabály alapján hozzáférést biztosítottak az adott tagállam munkaerőpiacához, beleértve a harmadik országokból származó munkavállalók azon családtagjait, akiknek tartózkodását a családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv alapján engedélyezték valamely tagállam területén, a harmadik országok azon állampolgárait, akik a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről szóló, 2004. december 13-i 2004/114/EK tanácsi irányelv alapján jogosultak a tagállamban való tartózkodásra, valamint azokat a kutatókat, akiket a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásról szóló, 2005. október 12-i 2005/71/EK tanácsi irányelv alapján jogosultak a tagállamban való tartózkodásra.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Nem tartozhatnak az irányelv hatálya alá a harmadik országok azon állampolgárai, akiknek bármely tizenkét hónapos időszakon belül hat hónapot meg nem haladó időszakra engedélyezték a valamely tagállam területére való belépést szezonális munkavállalás céljából, mivel jogállásuk ideiglenes jellegű.

(13) Nem tartozhatnak az irányelv hatálya alá a harmadik országok azon állampolgárai, akiknek a valamely tagállam területére való belépést szezonális munkavállalás céljából engedélyezték, mivel jogállásuk ideiglenes jellegű, és mivel rájuk egy külön irányelv vonatkozik majd.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13bis) A jelen irányelv a közös jogok tekintetében kiterjed az ideiglenes védelem kedvezményezettjeire, amennyiben azok valamelyik tagállam területén jogosultak legális munkát vállalni.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a) A jelen irányelv végrehajtásakor nem sérülnek az EU jogszabályaiban és a nemzetközi jogi eszközökben megfogalmazott kedvezőbb rendelkezések.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A tagállamoknak ezen irányelv rendelkezéseit úgy kell végrehajtaniuk, hogy ne kerüljön sor megkülönböztetésre nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai jellemzők, nyelv, vallás vagy hit, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyon, születés, fogyatékosság, kor vagy nemi beállítottság alapján, különösen a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvvel és a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvvel összhangban.

(19) A tagállamoknak ezen irányelv rendelkezéseit úgy kell végrehajtaniuk, hogy ne kerüljön sor megkülönböztetésre nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai jellemzők, nyelv, vallás vagy hit, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyon, születés, fogyatékosság, kor vagy nemi beállítottság alapján, különösen a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvvel és a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvvel, valamint az e téren a jövőben elfogadandó jogszabályokkal, például a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslattal (COM(2008)0426) összhangban.

Indokolás

A jövőbeli jogszabályokat szintén figyelembe kell venni.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) a harmadik országok állampolgárai számára a valamely tagállam területén történő tartózkodás és munkavállalás céljából kiállított összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárás meghatározása tartózkodásuk engedélyezésének leegyszerűsítése és jogállásuk ellenőrzésének megkönnyítése érdekében, valamint

a) a harmadik országok állampolgárai számára a valamely tagállam területén történő tartózkodás és munkavállalás céljából kiállított összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárás meghatározása a tartózkodásuk engedélyezésével kapcsolatos eljárások leegyszerűsítése és jogállásuk ellenőrzésének megkönnyítése érdekében, valamint

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) a harmadik országok a tagállamokban legálisan tartózkodó állampolgáraira vonatkozó közös jogok meghatározása.

b) a harmadik országok a tagállamokban legálisan tartózkodó állampolgáraira vonatkozó közös jogok meghatározása, függetlenül a tagállam területén való engedélyezett tartózkodás eredeti céljától.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ez az irányelv nem érinti a harmadik országok állampolgárainak a nemzeti munkaerőpiacokhoz való hozzáférését szabályozó tagállami kompetenciákat.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(d) „összevont kérelmezési eljárás”: olyan eljárás, amely egy harmadik ország állampolgárának valamely tagállam területén történő tartózkodásának és munkavállalásának engedélyezésére irányuló kérelem alapján összevont engedélyről kiadott határozathoz vezet a harmadik ország adott állampolgára tekintetében.

(d) „Összevont kérelmezési eljárás”: olyan eljárás, amely egy harmadik ország állampolgára vagy jövőbeni munkáltatója által benyújtott kérelem alapján a harmadik ország adott állampolgára számára valamely tagállam területén érvényes összevont tartózkodási és munkavállalási engedély kiadásáról szóló határozathoz vezethet.

Indokolás

A tagállamoknak kell dönteniük arról, hogy ki nyújthatja be a kérelmet. Egyébként erre utal a bizottsági javaslat 4. cikkének szövegezése is, amely szándékosan homályos a kérelem benyújtóját illetően.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) „határmenti ingázás”: az 1408/71/EGK irányelv 1. cikke b) pontjának értelmében a határmenti ingázó által a lakóhely tagállamától eltérő tagállamban végzett munka.

Indokolás

A módosítás meghatározza a „határmenti ingázás” fogalmát.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) harmadik országokból származó, valamely tagállam területén legálisan tartózkodó munkavállalók.

b) a harmadik országok a tagállamokban legálisan tartózkodó állampolgárai, függetlenül a tagállam területén való engedélyezett tartózkodás eredeti céljától.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Ez az irányelv nem alkalmazandó a harmadik országok azon állampolgáraira,

2. A jelen irányelv harmadik országok állampolgárainak valamely tagállam területén történő munkavállalását szolgáló összevont engedély kiállítására irányuló összevont kérelmezési eljárással kapcsolatos rendelkezései nem alkalmazandók a harmadik országok azon állampolgáraira:

Indokolás

A módosítás célja a bizottsági javaslat kétértelműségeinek tisztázása. Míg az összevont engedély kiállítására irányuló eljárás csak bizonyos harmadik országbeli munkavállalókra vonatkozik, a közös jogok egyformán alkalmazandók minden harmadik országbeli munkavállalóra (a 12. cikk tisztázása). Ennek hiányában valószínűleg megkülönböztetés alakulna ki a harmadik országbeli munkavállalók között az egyenlő bánásmód alapvető kérdésével kapcsolatban.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) akiknek hat hónapot meg nem haladó időszakra engedélyezték a valamely tagállam területére való belépést bármely tizenkét hónapos időszakban szezonális munkavállalás céljából;

d) d) akiknek engedélyezték a valamely tagállam területére való belépést szezonális munkavállalás céljából;

Indokolás

Mivel az idénymunkásokra külön irányelvnek kell vonatkoznia, itt kell meghatározni a szezonális jelleg fogalmát.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

d a) akinek egy tagállam területén hat hónapot nem meghaladó időszakra engedélyezték a munkavállalást, kizárólag az összevont eljárás alkalmazása tekintetében;

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) akik valamely tagállamban tartózkodnak és ott nemzetközi védelmet kérnek, vagy ideiglenes védelmi rendszerben vesznek részt;

f) akik valamely tagállamban tartózkodnak és ott nemzetközi védelmet kérnek;

Indokolás

Nem érthető, hogy az 2001/55/EK irányelv jogcímén ideiglenes védelemben részesülő kedvezményezetteket miért vinták ki a jelen irányelv hatáya alól, annak ellenére, hogy a 2001/55/EK irányelv 12. cikke kimondja, hogy „a tagállamok az átmeneti védelem időtartamát meg nem haladó időtartamra felhatalmazhatják az átmeneti védelmet élvező személyeket arra, hogy munkavállalói jogviszonyba lépjenek vagy bármely önálló vállalkozói tevékenységet folytassanak, az adott szakma szabályai szerint”, valamint a 4. cikk értelmében ezen időszak egy év, amelyet hat hónappal eurómatikusan legfeljebb egy évre meghosszabbíthatnak.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A tagállamok feladata meghatározni, hogy az összevont engedélyre irányuló kérelmet a harmadik ország érintett állampolgárának vagy jövőbeni munkáltatójának kell-e benyújtania, vagy bármelyikük benyújthatja azt.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) Amennyiben az összevont engedélyre irányuló kérelmet a harmadik ország érintett állampolgára nyújtja be, biztosítani kell a kérelem benyújtásának és elbírálásának lehetőségét akkor is, ha a kérelmező nem tartózkodik annak a tagállamnak a területén, amelyre vonatkozóan az engedélyt meg kívánja szerezni, illetve akkor is, ha már legálisan ott tartózkodik.

Indokolás

Az illegális tartózkodás veszélyének elhárítása érdekében ügyelni kell arra, hogy a harmadik országok azon állampolgárai is benyújthassanak összevont engedélyre irányuló kérelmet, akik már legálisan egy tagállam területén tartózkodnak, és ott munkát kívánnak vállalni.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben a kérelmező engedélye a meghosszabbításról szóló határozat kiadása előtt lejár, a kérelem elbírálásáért felelős tagállam engedélyezi e személy, és adott esetben annak családja számára a területén való legális tartózkodást mindaddig, amíg határozat nem születik az összevont tartózkodási engedély meghosszabbításáról.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Amennyiben a kérelem alapjául szolgáló információk nem megfelelőek, a kijelölt hatóság értesíti a kérelmezőt arról, milyen kiegészítő információk szükségesek. A (2) bekezdésben említett időszak megszakad mindaddig, amíg a hatóságok a kért kiegészítő információkat meg nem kapják.

(4) Amennyiben a kérelem alapjául szolgáló információk a nyilvánosan rögzített követelményekhez képest hiányosak, a kijelölt hatóság értesíti a kérelmezőt arról, milyen kiegészítő információk szükségesek. A (2) bekezdésben említett időszak megszakad mindaddig, amíg a hatóságok a kért kiegészítő információkat meg nem kapják.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A (2) bekezdésben említett határozat meghozatalára szabott határidő felfüggesztéséről vagy meghosszabbításáról az illetékes hatóságnak megfelelő módon értesítenie kell a kérelmezőt.

Indokolás

Az eljárás folyamán a lehető legnagyobb átláthatóságot kell biztosítani annak érdekében, hogy a kérelmező nyomon követhesse a kérelme elbírálásával kapcsolatos fejleményeket.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4 b) A különböző tagállamok által kijelölt illetékes hatóságok megosztják egymás között az összevont engedély kibocsátására vagy megújítására vonatkozó határozatokkal kapcsolatos adatokat annak elkerülése érdekében, hogy ugyanazon kérelmező kérelmére egynél több tagállam bocsásson ki összevont engedélyt.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok valamely más tagállam által kibocsátott összevont engedély birtokosa részére engedélyt adhatnak ki, amely határmenti ingázásra jogosítja fel őt. Az ilyen engedélyeket az adott tagállam nemzeti jogszabályaival összhangban kell kibocsátani. Az ilyen engedélyek érvényességi ideje nem haladhatja meg a másik tagállam által kibocsátott összevont engedély érvényeségi idejét.

Indokolás

A módosítás lehetővé teszi az összevont engedély birtokosa számára, hogy elköltözés nélkül munkát vállaljon egy másik tagállamban.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A kérelem elutasításáról, az összevont engedély megadásának, módosításának vagy megújításának megtagadásáról, az összevont engedély felfüggesztéséről vagy visszavonásáról a nemzeti vagy közösségi jogban meghatározott szempontok alapján hozott határozat okát a határozatról szóló értesítésben közölni kell.

(1) A kérelem elutasításáról, az összevont engedély megadásának, módosításának vagy megújításának megtagadásáról, az összevont engedély felfüggesztéséről vagy visszavonásáról a nemzeti vagy közösségi jogban meghatározott objektív és ellenőrizhető szempontok alapján hozott határozat okát a határozatról szóló értesítésben közölni kell. E követelményeknek objektívnek és nyilvánosnak kell lenniük a határozat ellenőrizhetősége érdekében.

Indokolás

A jogbiztonság megteremtéséhez átláthatóságra van szükség.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A kérelem elutasításáról, az összevont engedély megadásának, módosításának vagy megújításának megtagadásáról, az összevont engedély felfüggesztéséről vagy visszavonásáról hozott határozattal szemben az érintett tagállam bíróságaihoz lehet fordulni. Az írásos értesítésben meg kell jelölni a rendelkezésre álló lehetséges jogorvoslati eljárásokat és az eljárások megindítására előírt határidőt.

(2) A kérelem elutasításáról, az összevont engedély megadásának, módosításának vagy megújításának megtagadásáról, az összevont engedély felfüggesztéséről vagy visszavonásáról hozott határozattal szemben az érintett tagállam nemzeti jogszabályokkal összhangban kijelölt illetékes hatóságához lehet fordulni. Az írásos értesítésben meg kell jelölni a rendelkezésre álló lehetséges jogorvoslati eljárásokat, az illetékes hatósággal együtt, és az eljárások megindítására előírt határidőt. A fellebbezést követően az igazgatási határozathozatali eljárást a végső bírósági határozat meghozataláig felfüggesztik.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy értesítsék a harmadik ország állampolgárát és annak leendő munkaadóját valamennyi olyan igazoló okmányról, amellyel ki kell egészíteniük a kérelmet.

Valamennyi tagállam biztosítja, hogy a harmadik országok állampolgárainak a területére munkavállalási céllal történő belépésére és tartózkodására vonatkozó feltételekkel kapcsolatban konzulátusa útján rendszeresen frissített információkat bocsát a nyilvánosság rendelkezésére. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket különösen annak érdekében, hogy a harmadik ország állampolgára és annak leendő munkaadója részére rendelkezésre álljon valamennyi információ és a kérelemhez csatolandó formanyomtatvány, valamint az ezen irányelvben foglalt jogaikról és kötelezettségeikről, illetve a kérelmük elbírálása kapcsán befizetendő illetékek teljes összegéről szóló tájékoztatás.

Indokolás

Ez a módosítás a IV. fejezet (Záró rendelkezések) 14. cikkében szereplő, a kérelmező tájékoztatásával kapcsolatos több rendelkezést fog össze, amelyeknek nem ott van a megfelelő helyük, mivel a IV. fejezet az irányelv átültetésének részleteit tartalmazza. A módosítás célja, hogy a tájékoztatást a származási országban is meg lehessen szerezni, és az kiterjedjen a kérelemmel kapcsolatos anyagi vonatkozásokra is.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok a kérelmezőktől a kérelmek ezen irányelvvel összhangban történő kezeléséért díjat kérhetnek. A díjak nagyságát arányosan kell meghatározni, és az alapulhat a ténylegesen nyújtott szolgáltatás elvén.

A tagállamok a kérelmezőktől a kérelmek ezen irányelvvel összhangban történő kezeléséért díjat kérhetnek. A díjak nagyságát arányosan és ésszerűen kell meghatározni, és az nem haladhatja meg a nemzeti hatóságok számára ténylegesen felmerült költségek összegét. A nemzeti jogban kell rögzíteni a költségek teljes összegét, amely magába foglalja adott esetben a kérelem elbírálásával kapcsolatos azon költségeket is, amelyek külső vállalatok alvállalkozóként történő bevonásából keletkeznek a kérelmezési akta összeállításához szükséges dokumentumok beszerzése kapcsán.

Indokolás

Gondoskodni kell arról, hogy a kérelmező világos tájékoztatást kapjon az összevont engedély megszerzéséhez szükséges illetékek teljes összegéről, és meg lehessen akadályozni az akta összeállítása kapcsán előforduló alvállalkozói visszaéléseket.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az összevont engedély érvényességi ideje alatt legalább a következőkre jogosítja fel a birtokosát:

Az összevont engedély az egyes tagállamok által meghatározott érvényességi ideje alatt legalább a következőkre jogosítja fel a birtokosát:

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) szabad tartózkodás az összevont engedélyt kiállító tagállam teljes területén a nemzeti jogszabályok által biztonsági okokból meghatározott korlátok között;

(c) szabad belépés az összevont engedélyt kiállító tagállam egész területére; a tagállamok területi korlátozásokat írhatnak elő a tartózkodási és munkavállalási joggal kapcsolatban a nemzeti jogszabályok által biztonsági okokból meghatározott korlátok között, amennyiben saját állampolgáraikra hasonló korlátozások vonatkoznak;

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

A határozatokkal kapcsolatos értesítés

 

Az 5., 8. és 9. cikkben említett értesítésnek és tájékoztatásnak olyan módon kell történnie, hogy a kérelmező megértse annak tartalmát és következményeit.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) munkafeltételek, beleértve a fizetést és az elbocsátást, valamint a munkahelyi egészséget és biztonságot;

(a) munkafeltételek, beleértve a fizetést, a szabadságot, a munkaidőt, és az elbocsátást, valamint a munkahelyi egészséget és biztonságot

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) egyesülési és társulási szabadság, valamint a munkavállalókat vagy munkaadókat képviselő szervezet tagságába történő belépés szabadsága, illetve bármely olyan szervezetben való tagság szabadsága, amelynek tagjai egy bizonyos foglalkozást űznek, beleértve az ilyen szervezetek által nyújtott előnyöket is, a közrendre és a közbiztonságra vonatkozó nemzeti rendelkezések sérelme nélkül;

(b) egyesülési és társulási szabadság, valamint a munkavállalókat vagy munkaadókat képviselő szervezet tagságába történő belépés szabadsága, illetve bármely olyan szervezetben való tagság szabadsága, amelynek tagjai egy bizonyos foglalkozást űznek, beleértve az ilyen szervezetek által nyújtott előnyöket is, mint a tájékoztatást és támogatást, a közrendre és a közbiztonságra vonatkozó nemzeti rendelkezések sérelme nélkül.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) oktatás és szakképzés,

(c) a tágabb értelemben vett oktatás (az integráció javítására irányuló nyelvtanulás és kulturális képzés) és szakképzés;

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(d) oklevelek, bizonyítványok és más szakképesítések elismerése a vonatkozó nemzeti eljárásokkal összhangban;

(d) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 értelmében vett oklevelek, bizonyítványok és más szakképesítések elismerése a vonatkozó nemzeti eljárásokkal összhangban.

 

1 HL L 255., 2005.9.30. , 22.o.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(f) harmadik országba való költözés esetén a megszerzett nyugdíjak kifizetése;

(f) a szerzett nyugdíj- és öregségi nyugdíjjogosultságnak, illetve a túlélői nyugdíjnak és a rokkantsági járuléknak az adós tagállam vagy tagállamok jogszabályainak értelmében alkalmazandó árfolyamon történő hordozhatósága harmadik országba való költözés esetén;

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(g) adókedvezmények;

(g) adókedvezmények, feltéve, hogy a munkavállaló az illető tagállamban adózás szempontjából állandó lakhellyel rendelkezik;

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ha) ha) a munkaközvetítő irodák által biztosított tájékoztatási és tanácsadási szolgáltatások;

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok a következő esetekben korlátozhatják az állampolgáraikkal való egyenlő bánásmódot:

(2) A tagállamok kizárólag a következő esetekben korlátozhatják az állampolgáraikkal való egyenlő bánásmódot:

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) az oktatáshoz és a szakképzéshez való hozzáférés céljából megkövetelhetik a megfelelő szintű nyelvtudás igazolását. A felsőoktatáshoz való hozzáférés különleges oktatási előfeltételek teljesítésétől tehető függővé;

törölve

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) korlátozhatják az (1) bekezdés c) pontja alapján az illetőre ruházott jogokat a tanulmányi ösztöndíjak terén;

törölve

Indokolás

Úgy véljük, hogy ez a rendelkezés inkább a tanuláshoz való jog egységes szabályozásába tartozik.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) korlátozhatják az (1) bekezdés h) pontja alapján az illetőre ruházott jogokat a közszféra keretében történő lakáshoz jutás tekintetében olyan esetekre, amikor a harmadik ország állampolgára legalább három éve tartózkodik vagy jogosult tartózkodni a tagállam területén;

(c) korlátozhatják az (1) bekezdés h) pontja alapján az illetőre ruházott jogokat a lakáshoz jutás tekintetében;

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(d) korlátozhatják az (1) bekezdés a), b) és g) pontja alapján a harmadik országokból származó munkavállalókra ruházott jogokat azon személyekre, akik alkalmazásban állnak;

törölve

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(e) korlátozhatják az (1) bekezdés e) pontja alapján a harmadik országokból származó munkavállalókra ruházott jogokat azon személyekre, akik alkalmazásban állnak, kivéve a munkanélküli juttatások területén.

törölve

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2 a) A tagállamok meghozzák az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy az ebben az irányelvben rögzített jogok bárminemű megsértésével szemben hatékony, arányos és visszatartó erejű intézkedésekkel lépjenek fel.

Indokolás

A jogorvoslati eszközök rendelkezésre bocsátása nélkül nem lehet hatékonyan fellépni az ebben az irányelvben az egyenlő bánásmód tekintetében rögzített jogok esetleges megsértésével szemben.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a. cikk

 

Szankciók

 

A tagállamok megteszik az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy az e fejezet alapján eredő jogok bármely megsértésére hatékony, arányos és visszatartó erejű intézkedések – többek között adott esetben bírságok alkalmazása– vonatkozzanak.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Valamennyi tagállam biztosítja, hogy a harmadik országok állampolgárainak a területére munkavállalási céllal történő belépésére és tartózkodására vonatkozó feltételekkel kapcsolatban rendszeresen frissített információkat bocsát a nyilvánosság rendelkezésére.

törölve

Indokolás

Lásd a 9. cikk módosítását.


INDOKOLÁS

A tagállamok és a közvélemény az elmúlt évek során jelentős mértékben támogatták a gazdasági bevándorlásra vonatkozó közös uniós szakpolitika kidolgozását, ugyanakkor jelentősen eltérnek a vélemények azzal kapcsolatban, milyen megközelítéseket kívánatos alkalmazni, és milyen végeredmény várható.

A demográfiai előrejelzések, valamint a tagállamok gazdasági helyzete világossá tették, hogy a bevándorlási politika felfogható a munkaerőigény szabályozási eszközeként is. Az elkövetkező évtizedek folyamán Európa gazdasági és társadalmi fejlődése az új gazdasági bevándorlók befogadásának függvénye lesz. Ezért fontos a magas és kevésbé magas szinten képzett munkavállalók befogadására irányuló aktív politikák kialakítása.

2001-ben a Bizottság irányelvjavaslatot terjesztett elő a harmadik országok állampolgárainak fizetett munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatása céljából való beutazása és tartózkodása feltételeiről. A Parlament kedvező véleménye ellenére a Tanács első olvasatát követően a javaslat nem valósult meg.

A Parlament véleményezésére váró bizottsági javaslat egyrészt összevont engedélyezési eljárást helyez kilátásba harmadik országok olyan állampolgárai számára, akik munkavállalási céllal kérnek belépési engedélyt valamely tagállam területére, illetve jogokat biztosítana harmadik országok valamely tagállamban legálisan munkát vállaló állampolgárai számára.

A 2006. decemberi Európai Tanács legális bevándorlással kapcsolatos cselekvési tervének egyik célkitűzése az volt, hogy létrejöjjön egy általános keret a migráns munkavállalók jogainak tiszteletben tartásán alapuló méltányos megközelítés biztosítására. Ez a javaslat az utóbbi célkitűzésnek kíván eleget tenni azáltal, hogy a lisszaboni menetrend szellemében a harmadik országokból származó, már tartózkodásra jogosult munkavállalók számára biztos jogállást garantál.

Az előadó véleménye

Az előadó hangsúlyozza, hogy a jelen irányelv, illetve a kék kártyáról szóló irányelv elfogadása összefügg egymással. A két irányelv egyidejű elfogadása révén meg lehet akadályozni egy olyan kétsebességes bevándorlási politika hatásait, amely a magasan képzett személyek bevándorlását favorizálná, és megtagadná a belépést az alacsony képzettségű munkavállalókkal szemben. A két szöveg célja egyébként az is, hogy felszámolja a zárt határok illúzióját.

Az előadó örül annak, hogy a Bizottság olyan javaslatot dolgozott ki, amely átfogó és horizontális jogalkotási keretet hoz létre harmadik országok az EU területére munkavállalási céllal befogadott állampolgárai számára, és hogy e javaslat biztosítja számukra az európai polgárokkal való egyenlő bánásmódot. Úgy véli, hogy ezen irányelvnek referenciául kell szolgálnia a Bizottság által benyújtott vagy hamarosan benyújtandó ágazati irányelvek (például a harmadik országok magasan képzett állampolgárainak beutazási feltételeiről szóló irányelv, a szezonális munkáról szóló irányelv, a kihelyezett munkavállalókról szóló irányelv) számára.

Sajnálja azonban, hogy a javaslat nem nagyratörőbb, és felhagyott azzal a célkitűzéssel, hogy kiterjedjen a harmadik országok valamennyi, az Unió területén gazdasági tevékenységet végezni kívánó állampolgárával kapcsolatos beutazási feltételekre, de tisztában van a tagállamok részéről egy ilyen javaslattal szemben megfogalmazódó ellenérzésekkel.

Az előadó a bizottsági javaslat néhány kiigazítására tesz javaslatot bizonyos szempontok pontosítása és kiegészítése érdekében.

Az előadó fontosnak tartja annak kimondását, hogy a jelen irányelv tartalma nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy meghatározzák a beutazási feltételeket, és a területükre befogadott bevándorlók számát.

Hangsúlyozni kell azt is, hogy az előadó szilárd meggyőződése szerint a lehető legszélesebb alkalmazási kört kell fenntartani, ahogyan az a javaslatban is szerepel. A közös jogoknak vonatkozniuk kell a tagállamok területén munkavállalás céljából legálisan tartózkodó és dolgozó valamennyi EU-n kívüli állampolgárra, de azokra a személyekre is akiknek tartózkodását eredetileg más célból engedélyezték, ám közösségi vagy nemzeti rendelkezések alapján szintén munkavállalásra jogosultak.

Az idénymunkások kizárását az irányelv hatálya alól az is indokolja, hogy nemsokára hatályba lép egy olyan irányelv, amely kimondottan e munkavállalók kérdésével foglalkozik.

Meg kell jegyezni, hogy az irányelv nem vonatkozik az ingázó munkavállalókra, akik nem abban az országban dolgoznak, ahol élnek. A 2. cikk b) pontja szerint ugyanis az irányelv hatálya alá csak azok a személyek tartoznak, akik ugyanabban az országban dolgoznak, ahol élnek. Az ingázó munkavállalóknak azonban szintén megfelelő garanciákat kellene élvezniük a foglalkoztatás terén. Mindenesetre egy későbbi szakaszban külön szabályozást kell hozni e munkavállalókra vonatkozóan is.

Ami azt illeti, hogy a Bizottság javaslata milyen eredményeket hozhat jogi szempontból, az előadó hangsúlyozza, hogy a migráns munkavállalók ügyében léteznek ugyan ILO-egyezmények és az Európa Tanács keretében kötött egyezmények, ezeket azonban csak bizonyos államok írták alá. A jelen irányelv olyan precíz rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek az átültetési határidő után közvetlenül is alkalmazhatók lesznek. Az irányelv elfogadása tehát azzal az előnnyel járna, hogy jobb védelmet adna a munkavállalóknak, mint a jelenleg hatályos nemzetközi megállapodások.

Az összevont eljárásról

Az irányelvjavaslat azt a célt tűzi ki, hogy összevont kérelmezési eljárást és összevont tartózkodási/munkavállalási engedélyt vezessenek be.

Egy összevont eljárás bevezetése több előnnyel is járhat, tekintve a tagállamok között a tartózkodási és munkavállalási engedélyek terén fennálló különbségeket. A cél a bürokratikus eljárások visszaszorítása, az érintett személyek által elvégzendő adminisztratív tennivalók egyszerűsítése, legyen szó akár a kérelmezőkről, a közigazgatásról vagy a munkáltatókról.

Az összevont eljárás és az összevont engedély megkönnyítheti az engedélyek érvényességének ellenőrzését a közigazgatás és a munkáltatók számára egyaránt.

A tagállamok számára előírt kötelezettségek kellően rugalmasak maradnak: az egyablakos rendszer kiépítésére irányuló kötelezettség, kiegészítő dokumentumok kiadásának tilalma, eljárási garanciák (tájékozódási jog, a határozat indoklása, jogorvoslat). Az eljárás nem ütközik a tagállamok azon jogkörével, hogy maguk bírálhassák el a kérelmeket, kivéve a betartandó határidőt illetően.

A kérelem benyújtására való jogosultság kapcsán az előadó szerint tisztázni kell, hogy a munkáltató is rendelkezik-e ezen jogkörrel.

A közös jogokról

Az Európai Tanács már az 1999. évi tamperei ülésén megállapította, hogy az Európai Uniónak méltányos bánásmódot kell biztosítania a harmadik országoknak a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraival szemben, és hogy e személyeknek hasonló jogokat és kötelezettségeket kell előírni, mint az európai uniós polgároknak.

Az EU-ban jelenleg nagy különbségek tapasztalhatók a migráns munkavállalók kezelését illetően. Ugyanígy jelentősek az egyenlőtlenségek a legális helyzetben lévő migráns munkavállalók és a közösségi munkavállalók között. Úgy tűnik, hogy ezek a jogok a munkavállaló származási országától is függnek, valamint attól, hogy hol gyakorolja tevékenységét, hiszen az EU és tagállamai számos kétoldalú megállapodást kötöttek egyes harmadik országokkal.

Az előadó igen kedvezően fogadja a javaslatot, amely jogokat biztosít a harmadik országok valamely tagállam területén jogszerűen munkát vállaló állampolgárainak, elsősorban foglalkoztatással kapcsolatos területeken, ahol egyenlő bánásmódot kell biztosítani az európai állampolgárokkal. E jogok biztosítása az előadó szerint minimális követelmény, nem sértve a tagállamok azon jogát, hogy ennél kedvezőbb rendelkezéseket fogadjanak el vagy tartsanak fenn.

Az EU területén legálisan tartózkodó és újonnan érkező migránsok alapvető szociális jogainak elismerése hozzá fog járulni integrálódásuk javításához, és ezáltal a nagyobb társadalmi kohézióhoz.

Az intézkedés illeszkedne egyébként a munkaerő, és különösen az újonnan érkezők kizsákmányolása elleni küzdelemmel kapcsolatos proaktív politikába, egyben megvédve az európai állampolgárokat az egyenlőtlenség miatt kialakuló tisztességtelen versenytől. A harmadik országok állampolgáraira így méltányos feltételek vonatkoznának az egész EU-ban, függetlenül lakhelyüktől.

Az előadó mindezen okok alapján őszintén reméli, hogy az Európai Parlament és a Tanács a lehető leggyorsabban átfogó megállapodásra jutnak a Bizottság javaslatáról, ezáltal lehetővé téve az összevont engedély mihamarabbi hatálybalépését.


VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (5.11.2008)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a harmadik országok állampolgárainak valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országokból származó, a tagállamok területén legálisan tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(CNS))

A vélemény előadója (*): Rumiana Jeleva

(*) Társbizottsági eljárás - az eljárási szabályzat 47. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

A harmadik országok állampolgárainak valamely tagállam területén való tartózkodásához és munkavállalásához szükséges egységes engedély egységes kérelmezési eljárásáról és a valamely tagállamban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli munkavállalók közös jogairól szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat az átfogó uniós bevándorlási politika része. A javaslatot több uniós fórumon is tárgyalták, majd az Európai Tanács 2006. decemberi következtetéseiben több lépést is kitűzött 2007-re, közöttük azt, hogy „a legális migráció tekintetében olyan megfelelően ellenőrzött migrációs politikák kialakítása [szükséges], amelyek a nemzeti hatáskörök teljes tiszteletben tartása mellett segítenek a tagállamoknak a már meglévő és a jövőbeni foglalkoztatási igényeknek való megfelelésben, valamint hozzájárulnak valamennyi ország fenntartható fejlődéséhez”; különösen biztosítani kell a 2005. decemberi, legális migrációra vonatkozó politikai terv keretében a jövőbeni bizottsági javaslatok gyors vizsgálatát”.

A javaslat célja, hogy e kívánalmaknak a legális migrációra vonatkozó politikai tervvel összhangban eleget tegyen. A politikai terv két célkitűzésre irányult: egyrészt négy jogalkotási javaslatot irányzott elő a migránsok különböző csoportjaira (magasan képzett munkavállalók, szezonális munkások, fizetett gyakornokok és vállalaton belüli áthelyezések) vonatkozó tartózkodási feltételek meghatározására, másrészt pedig általános keretet kívánt bevezetni a munkavállalási célú migráció méltányos és jogi alapokon nyugvó megközelítésére. Ez a javaslat az utóbbi célkitűzésnek kíván eleget tenni azáltal, hogy a lisszaboni menetrend szellemében biztosítja a harmadik országokból származó, már tartózkodásra jogosult munkavállalók jogállását, és egyszerűsíti az eljárásokat a kérelmezők számára.

A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a Bizottság közös jogok biztosítását javasolja valamennyi harmadik országokból származó, a tagállamokban legálisan tartózkodó, de huzamos tartózkodási engedéllyel még nem rendelkező munkavállalónak, valamint azt, hogy vezessenek be összevont kérelmezési eljárást és összevont tartózkodási/munkavállalási engedélyt.

A legális bevándorlás területén eddig a következő irányelvek kerültek elfogadásra a harmadik országok állampolgárainak bizonyos csoportjaira vonatkozóan: a családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK tanácsi irányelv; a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló 2003/109/EK tanácsi irányelv; a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről szóló 2004/114/EK tanácsi irányelv; valamint a tudományos kutatók Európai Unióba való befogadásának megkönnyítéséről szóló 2005/71/EK tanácsi irányelv.

A javaslat olyan horizontális eszközként szolgál, amely alapvető jogokat biztosít valamennyi harmadik országból származó, a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó munkavállaló számára. Az előadó azt találja nagyon fontosnak, hogy az egy tagállamban munkavállalási és tartózkodási engedéllyel rendelkező személyeket az adott állam állampolgáraiéval megegyező jogok illessék meg a munkaerőpiaci részvételt és e jogok hatékony érvényesítését illetően. Ezért e vélemény elsősorban azon személyek jogaira összpontosít, akiknek tartózkodását kifejezetten munkavállalás, és nem egyéb célból engedélyezték.

Az előadó az irányelvre irányuló javaslatot úgy értelmezi, hogy az a befogadó tagállam állampolgárait megillető munkajogokkal azonos, közös jogokat kíván biztosítani a harmadik országok állampolgárainak. Ebben az értelemben a 12. cikkben tárgyalt, az egyenlő bánásmódhoz való jog különösen fontos, mert a tagállamokban munkavállalás céljából tartózkodó harmadik országbeli állampolgároknak ezeket a munkavállalói jogokat kell biztosítani ahhoz, hogy az Európai Unióban dolgozó állampolgárokkal és más személyekkel azonos esélyeik legyenek.

Az előadó messzemenően egyetért a 12. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában biztosított jogokkal. Az (1a) bekezdésbe az előadó explicite belefoglalta a pihenőnapokhoz való jogot.

A jogok felelősséget is vonnak maguk után. Az egyik ilyen a szakmai képzéshez való jog. Az előadó támogatja az adókönnyítésekhez való jogokat is, azzal a kitétellel, hogy a harmadik országbeli munkavállaló az illető tagállamban adót fizet. Az előadó úgy véli – és erről módosítást is csatol a javaslathoz –, hogy harmadik országok állampolgárainak szociális lakáshoz csak akkor kellene hozzáférést biztosítani, ha az Unióban állandó státusszal – például hosszú távú tartózkodási engedéllyel – rendelkeznek. A nyugdíj- és öregségi nyugdíjjogosultságnak (illetve a túlélői nyugdíjnak és a rokkantsági járuléknak) az adós tagállam vagy tagállamok jogszabályainak értelmében alkalmazandó árfolyamon történő kifizetését harmadik országba költözéskor biztosítani kell, és erről az előadó a véleményben részletesen is kifejti véleményét.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) munkafeltételek, beleértve a fizetést és az elbocsátást, valamint a munkahelyi egészséget és biztonságot;

 

(a) munkafeltételek, beleértve a fizetés, a pihenőnapok, a munkaidő és az elbocsátás, valamint a munkahelyi egészség és biztonság feltételeit is;

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) egyesülési és társulási szabadság, valamint a munkavállalókat vagy munkaadókat képviselő szervezet tagságába történő belépés szabadsága, illetve bármely olyan szervezetben való tagság szabadsága, amelynek tagjai egy bizonyos foglalkozást űznek, beleértve az ilyen szervezetek által nyújtott előnyöket is, a közrendre és a közbiztonságra vonatkozó nemzeti rendelkezések sérelme nélkül;

(b) egyesülési és társulási szabadság, valamint a munkavállalókat vagy munkaadókat képviselő szervezet tagságába történő belépés szabadsága, illetve bármely olyan szervezetben való tagság szabadsága, amelynek tagjai egy bizonyos foglalkozást űznek, beleértve az ilyen szervezetek által nyújtott előnyöket, például tájékoztatást és támogatást is, a közrendre és a közbiztonságra vonatkozó nemzeti rendelkezések sérelme nélkül;

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) oktatás és szakképzés,

(c) a tágabb értelemben vett oktatás (az integráció javítására irányuló nyelvtanulás és kulturális képzés) és szakképzés;

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(d) oklevelek, bizonyítványok és más szakképesítések elismerése a vonatkozó nemzeti eljárásokkal összhangban;

(d) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 értelmében vett oklevelek, bizonyítványok és más szakképesítések elismerése a vonatkozó nemzeti eljárásokkal összhangban.

 

1 HL L 255., 2005.9.30. , 22. o.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(f) harmadik országba való költözés esetén a megszerzett nyugdíjak kifizetése;

(f) a szerzett nyugdíj- és öregségi nyugdíjjogosultságnak, illetve a túlélői nyugdíjnak és a rokkantsági járuléknak az adós tagállam vagy tagállamok jogszabályainak értelmében alkalmazandó árfolyamon történő hordozhatósága harmadik országba való költözés esetén;

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(g) adókedvezmények;

(g) adókedvezmények, feltéve, hogy a munkavállaló az illető tagállamban adózás szempontjából állandó lakhellyel rendelkezik;

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(i) a munkaközvetítő irodák által biztosított tájékoztatási és tanácsadási szolgáltatások;

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tagállamok a következő esetekben korlátozhatják az állampolgáraikkal való egyenlő bánásmódot:

(2) A tagállamok kizárólag a következő esetekben korlátozhatják az állampolgáraikkal való egyenlő bánásmódot:

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) az oktatáshoz és a szakképzéshez való hozzáférés céljából megkövetelhetik a megfelelő szintű nyelvtudás igazolását. A felsőoktatáshoz való hozzáférés különleges oktatási előfeltételek teljesítésétől tehető függővé;

törölve

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) korlátozhatják az (1) bekezdés c) pontja alapján az illetőre ruházott jogokat a tanulmányi ösztöndíjak terén;

törölve

Indokolás

Úgy véljük, hogy ez a rendelkezés inkább a tanuláshoz való jog egységes szabályozásába tartozik.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés - c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) korlátozhatják az (1) bekezdés h) pontja alapján az illetőre ruházott jogokat a közszféra keretében történő lakáshoz jutás tekintetében olyan esetekre, amikor a harmadik ország állampolgára legalább három éve tartózkodik vagy jogosult tartózkodni a tagállam területén;

(c) korlátozhatják az (1) bekezdés h) pontja alapján az illetőre ruházott jogokat a lakáshoz jutás tekintetében.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(d) korlátozhatják az (1) bekezdés a), b) és g) pontja alapján a harmadik országokból származó munkavállalókra ruházott jogokat azon személyekre, akik alkalmazásban állnak;

törölve

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés - e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(e) korlátozhatják az (1) bekezdés e) pontja alapján a harmadik országokból származó munkavállalókra ruházott jogokat azon személyekre, akik alkalmazásban állnak, kivéve a munkanélküli juttatások területén.

törölve

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a. cikk

Szankciók

 

A tagállamok megteszik az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy az e fejezetből eredő jogok bármely megsértésére hatékony, arányos és visszatartó erejű intézkedések – többek között a megfelelő szankciók – vonatkozzanak.

ELJÁRÁS

Cím

Összevont kérelmezési eljárás; munkavállalási és tartózkodási engedély

Hivatkozások

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS)

Illetékes bizottság

LIBE

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

15.1.2008

 

 

 

Társbizottsági eljárás – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

13.3.2008

 

 

 

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Rumiana Jeleva

20.11.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.9.2008

4.11.2008

 

 

Elfogadás dátuma

5.11.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

2

13

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Mihael Brejc, Françoise Castex, Gabriela Creţu, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Patrizia Toia, Georgios Toussas, Claude Turmes

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

Giles Chichester, Árpád Duka-Zólyomi


ELJÁRÁS

Cím

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárás

Hivatkozások

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS) Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

14.12.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

15.1.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

15.1.2008

 

 

 

Társbizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

13.3.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Patrick Gaubert

18.12.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.3.2008

16.7.2008

7.10.2008

5.11.2008

Az elfogadás dátuma

5.11.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Simon Busuttil, Marco Cappato, Genowefa Grabowska, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Giuseppe Gargani, Fernand Le Rachinel

Benyújtás dátuma

7.11.2008

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat