Procedūra : 2007/0229(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0431/2008

Pateikti tekstai :

A6-0431/2008

Debatai :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Balsavimas :

PV 20/11/2008 - 6.6
CRE 20/11/2008 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0558

PRANEŠIMAS     *
PDF 227kWORD 428k
7.11.2008
PE 409.737v03-00 A6-0431/2008

dėl pasiūlymo priimti Tarybos direktyvą dėl vienos paraiškų dėl vieno leidimo trečiųjų šalių piliečiams apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų vienodų teisių

(COM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Patrick Gaubert

Nuomonės referentė (*):

Rumiana Jeleva, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo priimti Tarybos direktyvą dėl vienos paraiškų dėl vieno leidimo trečiųjų šalių piliečiams apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų vienodų teisių

(COM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0638),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 63 straipsnio 3 dalies a punktą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 67 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0470/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A6‑0431/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Sąlygos ir kriterijai, kuriais remiantis paraiška dėl vieno leidimo gali būti atmesta, nustatyti nacionalinės teisės aktais, įskaitant įsipareigojimą gerbti Bendrijos pirmumo principą, kaip nurodyta visų pirma atitinkamose 2003 m. balandžio 16 d. ir 2005 m. balandžio 25 d. Stojimo aktų nuostatose.

(6) Sąlygos ir kriterijai, kuriais remiantis paraiška dėl vieno leidimo gali būti atmesta, turėtų būti objektyvūs, įrodomi ir nustatyti nacionalinės teisės aktais.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Atskiro leidimo galiojimo laiką nustato atskira valstybė narė.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Visi teisėtai valstybėse narėse gyvenantys ir dirbantys trečiųjų šalių piliečiai turėtų turėti bent jau tokias pačias teises kaip ir priimančiosios valstybės narės piliečiai, nepriklausomai nuo pirminio jų priėmimo į šalį tikslo arba pagrindo. Teisė į vienodas sąlygas šioje direktyvoje nurodytose srityse turėtų būti suteikta ne tik tiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie buvo priimti į valstybės narės teritoriją darbo tikslu, bet ir tiems, kurie buvo priimti kitais tikslais ir pateko į tos valstybės narės darbo rinką pagal kitus Bendrijos arba nacionalinės teisės aktus, įskaitant trečiosios šalies darbuotojo šeimos narius, kurie priimti į valstybę narę remiantis 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą, trečiųjų šalių piliečius, kurie priimti į valstybės narės teritoriją remiantis 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų ir tyrėjus, kurie priimti remiantis 2005 m. spalio 12 d. Tarybos direktyva 2005/71/EB dėl konkrečios įleidimo trečiųjų šalių piliečiams atvykti mokslinių tyrimų tikslais tvarkos.

(10) Visi teisėtai valstybėse narėse gyvenantys ir dirbantys trečiųjų šalių piliečiai turėtų turėti bent jau tokias pačias su darbu susijusias teises kaip ir priimančiosios valstybės narės piliečiai, nepriklausomai nuo pirminio jų priėmimo į šalį tikslo arba pagrindo. Teisė į vienodas sąlygas šioje direktyvoje nurodytose srityse turėtų būti suteikta ne tik tiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie buvo priimti į valstybės narės teritoriją darbo tikslu, bet ir tiems, kurie buvo priimti kitais tikslais ir pateko į tos valstybės narės darbo rinką pagal kitus Bendrijos arba nacionalinės teisės aktus, įskaitant trečiosios šalies darbuotojo šeimos narius, kurie priimti į valstybę narę remiantis 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą, trečiųjų šalių piliečius, kurie priimti į valstybės narės teritoriją remiantis 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų ir tyrėjus, kurie priimti remiantis 2005 m. spalio 12 d. Tarybos direktyva 2005/71/EB dėl konkrečios įleidimo trečiųjų šalių piliečiams atvykti mokslinių tyrimų tikslais tvarkos.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Trečiųjų šalių piliečiams, kurie buvo priimti į valstybės narės teritoriją dirbti sezoninį darbą ne ilgiau nei šešis mėnesius per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, ši direktyva neturėtų būti taikoma, atsižvelgiant į jų laikiną statusą.

(13) Trečiųjų šalių piliečiams, kurie buvo priimti į valstybės narės teritoriją dirbti sezoninį darbą, ši direktyva neturėtų būti taikoma, atsižvelgiant į jų laikiną statusą ir tai, kad jiems bus taikoma atskira direktyva.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) Laikiną apsaugą turintys asmenys ir jiems suteikiama bendros teisių visuma pateks į šios direktyvos taikymo apimtį, nes jiems yra suteiktas leidimas legaliai dirbti valstybės narės teritorijoje.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a) Direktyvą būtina įgyvendinti nepažeidžiant palankesnių nuostatų, numatytų ES teisės aktuose ir kituose tarptautiniuose instrumentuose.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Valstybės narės turėtų įgyvendinti šios direktyvos nuostatas nediskriminuodamos dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos visų pirma laikydamosi 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, ir 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus.

(19) Valstybės narės turėtų įgyvendinti šios direktyvos nuostatas nediskriminuodamos dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos visų pirma laikydamosi 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, ir 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus ir vadovaujantis būsimais teisės aktais šioje srityje, kaip pvz. pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas (COM(2008)0426).

Pagrindimas

Reikia turėti omenyje ir būsimus teisės aktus.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) vieną paraiškų pateikimo procedūrą išduodant vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje, siekiant supaprastinti jų priėmimą ir palengvinti jų statuso kontrolę;

a) vieną paraiškų pateikimo procedūrą išduodant vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje, siekiant supaprastinti jų priėmimo procedūrą ir palengvinti jų statuso kontrolę;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) vienodas teises valstybėje narėje teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių darbuotojams.

b) vienodas teises valstybėje narėje teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių darbuotojams, nepriklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis jie buvo priimti į valstybių narių teritoriją.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šia direktyva nedaroma poveikio valstybių narių kompetencijai priimant sprendimus dėl trečiųjų šalių piliečių įsileidimo į savo nacionalines darbo rinkas.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

d) „viena paraiškų pateikimo procedūra“ – bet kokia procedūra, kurios metu, remiantis viena paraiška dėl leidimo trečiosios šalies piliečiui apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje, priimamas sprendimas dėl vieno leidimo atitinkamam trečiosios šalies piliečiui.

d) „viena paraiškų pateikimo procedūra“ – bet kokia procedūra, kurios metu priimamas sprendimas dėl vieno leidimo, kuriuo trečiosios šalies piliečiui remiantis jo, arba jo būsimo darbdavio paraiška leidžiama apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje.

Pagrindimas

Valstybės narės turi pačios nuspręsti, kas gali pateikti paraišką. Beje, Komisijos pasiūlymo 4 straipsnis (vienos paraiškos procedūra) tyčia parašytas taip, kad išsaugotų neaiškų paraiškos autoriaus apibrėžimą.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio d a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) „darbas pasienyje“– tai darbas valstybėje narėje kitoje nei gyvenamosios vietos valstybė narė, kai darbą atlieka pasienio darbuotojas, minimas reglamento (EEB) Nr. 1408/71 1b straipsnyje.

Pagrindimas

Pakeitimu nustatoma sąvoka „darbas pasienyje“.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) trečiųjų šalių darbuotojams, teisėtai gyvenantiems valstybėje narėje.

b) trečiųjų šalių darbuotojams, teisėtai gyvenantiems valstybėje narėje, nepriklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis jie buvo priimti į valstybių narių teritoriją.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Ši direktyva netaikoma trečiųjų šalių piliečiams:

2. Šios direktyvos nuostatos dėl bendros procedūros išduodant trečiųjų šalių piliečiams bendrą leidimą gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje netaikomos trečiųjų šalių piliečiams:

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinami Komisijos pasiūlyme esantys neaiškumai. Tuo tarpu kai bendro leidimo procedūra taikoma tik tam tikriems trečiųjų šalių darbuotojams, teisių visuma yra vienodai taikoma visiems trečiųjų šalių darbuotojams (paaiškinimas susijęs su 12 straipsniu). Priešingu atveju, gali kilti trečiųjų šalių darbuotojų diskriminavimas tokiu svarbiu klausimu kaip teisė į vienodą požiūrį.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) kurie buvo priimti į valstybės narės teritoriją dirbti sezoninį darbą ne ilgiau nei šešis mėnesius per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį;

d) kurie buvo priimti į valstybės narės teritoriją dirbti sezoninį darbą;

Pagrindimas

Sezoniniams darbuotojams turi būti sukurta atskira direktyva ir sąvoka „sezoninis“ turės būti nustatyta joje.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) kurie buvo priimti į valstybės narės teritoriją su tikslu dirbti joje laikotarpiui, kuris neviršija šešių mėnesių, kai tai susiję tiktai su bendra procedūra;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) kurie valstybėje narėje paprašė tarptautinės apsaugos arba joje gyvena pagal laikinosios apsaugos sistemą;

f) kurie valstybėje narėje gyvena kaip tarptautinės apsaugos prašytojai;

Pagrindimas

Nelabai suprantama, kodėl pagal 2001 m liepos 20 d. Tarybos direktyvos 2001/55/EB nuostatas saugomi asmenys neturėtų būti įtraukiami į šios direktyvos taikymo sritį – direktyvos 2001/55/EB 12 straipsnyje netgi nurodoma, kad „asmenims, kurie naudojasi laikina apsauga, valstybės narės leidžia ne ilgesnį kaip laikinos apsaugos terminas laikotarpį dirbti savarankiškai arba pagal darbo sutartį“ ir 4 straipsnyje nurodoma, kad šis laikotarpis yra vieneri metai ir jis gali būti automatiškai pratęstas šešių mėnesių laikotarpiams ne ilgiau kaip vienerius metus.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Valstybės narės pačios nustato, ar paraišką dėl vieno leidimo turi pateikti atitinkamas trečiosios šalies pilietis, ar būsimasis jo darbdavys, ar jie abu.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Tais atvejais, kai paraišką dėl vieno leidimo pateikia atitinkamas trečiosios šalies pilietis, turėtų būti galima ją pateikti ir išnagrinėti arba kai trečiosios šalies pilietis gyvena už valstybės narės, į kurią jis siekia būti priimtas, ribų, arba kai jis jau teisėtai yra atitinkamos valstybės narės teritorijoje.

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią neteisėto buvimo šalyje pavojui reikia užtikrinti, kad valstybės narės teritorijoje yra teisėtai esantis ir legaliai dirbti mokamą darbą siekiantis trečiosios šalies pilietis galėtų pateikti paraišką dėl vieno leidimo.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei pareiškėjo leidimo galiojimo laikas pasibaigia prieš priimant sprendimą dėl jo paraiškos dėl leidimo atnaujinimo, ją nagrinėjanti valstybė narė atitinkamam asmeniui ir, jei reikia, jo šeima leidžia teisėtai būti savo teritorijoje iki tol, kol bus priimtas sprendimas dėl jo paraiškos dėl vieno leidimo atnaujinimo.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jei paraišką pagrindžiančios informacijos nepakanka, paskirtoji institucija praneša pareiškėjui, kokios papildomos informacijos dar reikia. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas laikotarpis sustabdomas iki tol, kol valdžios institucijos gaus reikiamą papildomą informaciją.

4. Jei paraišką pagrindžianti informacija yra nepakankama remiantis viešai apibrėžtais kriterijais, paskirtoji institucija praneša pareiškėjui, kokios papildomos informacijos dar reikia. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas laikotarpis sustabdomas iki tol, kol valdžios institucijos gaus reikiamą papildomą informaciją.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Tais atvejais, kai sustabdomas vieno leidimo galiojimas arba pratęsiamas 2 dalyje nustatyto sprendimo priėmimo terminas, kompetentinga institucija tinkamai apie tai praneša pareiškėjui.

Pagrindimas

Reikia užtikrinti maksimalų procedūros skaidrumą siekiant, kad pareiškėjas galėtų žinoti apie savo paraiškos nagrinėjimo eigą.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b. Skirtingų valstybių narių paskirtos kompetentingos institucijos keičiasi duomenimis, susijusiais su sprendimais suteikti ar atnaujinti vieną leidimą, tam, kad vieno leidimo prašymus pateikusiam tam pačiam pareiškėjui nesuteiktų daugiau kaip viena valstybė narė.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Valstybė narė kitos valstybės narės išduoto bendro leidimo turėtojui gali išduoti leidimą dirbti jos teritorijoje. Šis leidimas suteikiamas vadovaujantis tos valstybės narės nacionaliniais teisės aktais. Šis leidimas negali galioti ilgiau nei kitos valstybės išduotas bendras leidimas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu bendro leidimo turėtojui suteikiama galimybė dirbti kitoje valstybėje narėje nekeičiant gyvenamosios vietos.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pranešime raštu turi būti pateikiamos sprendimo atmesti paraišką, nesuteikti, nepakeisti arba neatnaujinti vieno leidimo, jį sustabdyti arba panaikinti priežastys remiantis kriterijais, nustatytais nacionalinės arba Bendrijos teisės aktuose.

1. Pranešime raštu turi būti pateikiamos objektyvios ir galimos patikrinti sprendimo atmesti paraišką, nesuteikti, nepakeisti arba neatnaujinti vieno leidimo, jį sustabdyti arba panaikinti priežastys remiantis kriterijais, nustatytais nacionalinės arba Bendrijos teisės aktuose. Šie kriterijai yra objektyvūs ir viešai skelbiami tam, kad galima būtų patikrinti, kodėl buvo priimtas toks sprendimas.

Pagrindimas

Skaidrumas yra būtinas siekiant užtikrinti teisinį aiškumą.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Bet kokį sprendimą atmesti paraišką, nesuteikti, nepakeisti arba neatnaujinti vieno leidimo, jį sustabdyti arba panaikinti galima skųsti atitinkamos valstybės narės teismuose. Pranešime raštu nurodomos galimos teisių gynimo priemonės bei terminas, per kurį galima imtis veiksmų.

2. Bet kokį sprendimą atmesti paraišką, nesuteikti, nepakeisti arba neatnaujinti vieno leidimo, jį sustabdyti arba panaikinti galima skųsti atitinkamos valstybės narės pagal nacionalinius teisės aktus paskirtoje kompetentingoje institucijoje. Pranešime raštu nurodomos galimos teisių gynimo priemonės, įskaitant atsakingą instituciją, bei terminas, per kurį galima imtis veiksmų. Pateikus skundą, administracinis sprendimas sustabdomas tol, kol bus priimtas galutinis teismo sprendimas.

Pakeitimai  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad trečiųjų šalių piliečiai ir būsimi darbdaviai būtų informuoti apie visus įrodomuosius dokumentus, kurių jiems reikia paraiškai užpildyti.

Kiekviena valstybė narė užtikrina, ypač naudodamasi savo konsulatais, kad visuomenė galėtų susipažinti su reguliariai atnaujinama informacija apie trečiųjų šalių piliečių atvykimo į jos teritoriją ir buvimo joje darbo tikslais sąlygas. Visų pirma valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad trečiųjų šalių piliečiai ir būsimi darbdaviai būtų informuoti apie visus įrodomuosius dokumentus, kurių jiems reikia paraiškai užpildyti, bei apie visų mokesčių už jų paraiškų nagrinėjimą dydį.

Pagrindimas

Į šį pakeitimą įtraukiamos IV skyriaus (Baigiamosios nuostatos) 14 straipsnio nuostatos dėl pareiškėjo informavimo, kur joms ne vieta, nes IV skyriuje apsvarstomos direktyvos taikymo nuostatos. Juo siekiama užtikrinti, kad kilmės šalyje galima būtų gauti informaciją ir kad į ją būtų įtraukti finansiniai paraiškos nagrinėjimo aspektai.

Pakeitimai  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

Valstybės narės gali pareikalauti pareiškėjų sumokėti mokestį už paraiškų pagal šią direktyvą nagrinėjimą. Mokesčio dydis turi būti proporcingas ir jis gali būti grindžiamas faktiškai suteiktos paslaugos sąnaudų principu.

Valstybės narės gali pareikalauti pareiškėjų sumokėti mokestį už paraiškų pagal šią direktyvą nagrinėjimą. Mokesčio dydis turi būti proporcingas ir pagrįstas ir negali būti didesnis nei nacionalinės administracijos patirtos sąnaudos. Nacionalinėje teisėje nustatomas didžiausias bendras mokesčio dydis, į kurį įtraukiamos subrangos išlaidos, kilusios samdant išorės įmones rinkti bylos dėl leidimo gavimo užvedimui reikalingus dokumentus.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad pareiškėjas būtų aiškiai informuotas apie mokesčių dydį, reikalingą gauti vieną leidimą, ir užkirsti kelią subrangovų piktnaudžiavimui renkant bylai reikalingus dokumentus.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Galiojimo laikotarpiu vienas leidimas jo turėtojui suteikia teisę bent jau:

Kiekvienos valstybės narės nustatytu galiojimo laikotarpiu vienas leidimas jo turėtojui suteikia teisę bent jau:

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) laisvai judėti visoje vieną leidimą išdavusios valstybės narės teritorijoje, laikantis nacionalinės teisės aktuose saugumo sumetimais nustatytų apribojimų;

c) laisvai judėti visoje vieną leidimą išdavusios valstybės narės teritorijoje. Valstybės narės teisei apsigyventi ir teisei dirbti gali taikyti teritorinius apribojimus laikantis nacionalinės teisės aktuose saugumo sumetimais nustatytų apribojimų, jei tokie pat apribojimai taikomi ir jos piliečiams;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Pranešimas apie sprendimus

 

5, 8 ir 9 straipsniuose numatyti pranešimai ir informacija pateikiami taip, kad pareiškėjas gerai suprastų jų turinį ir prasmę.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) darbo sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį ir atleidimą, darbuotojų sveikatą ir saugą;

a) darbo sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, atostogas, darbo laiką ir atleidimą, darbuotojų sveikatą ir saugą;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) asociacijų ir jungimosi į sąjungas bei stojimo į darbuotojams ar darbdaviams atstovaujančias organizacijas ar į bet kurias kitas organizacijas, kurios nariai yra konkrečios profesijos atstovai, laisve, taip pat teise naudotis visomis tokių organizacijų teikiamomis privilegijomis, nepažeidžiant nacionalinių nuostatų dėl viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo;

b) asociacijų ir jungimosi į sąjungas bei stojimo į darbuotojams ar darbdaviams atstovaujančias organizacijas ar į bet kurias kitas organizacijas, kurios nariai yra konkrečios profesijos atstovai, laisve, taip pat teise naudotis visomis tokių organizacijų teikiamomis privilegijomis, tokiomis kaip informacija ir parama, nepažeidžiant nacionalinių nuostatų dėl viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) švietimu ir profesiniu mokymu;

c) švietimu plačiąja prasme (kalbų mokymusi ir susipažinimu su kultūra siekiant pagerinti integraciją), ir profesiniu mokymu;

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) diplomų, pažymėjimų ir kitų profesinės kvalifikacijos dokumentų pripažinimu pagal atitinkamą nacionalinę tvarką;

d) diplomų, pažymėjimų ir kitų profesinės kvalifikacijos dokumentų pripažinimu pagal atitinkamą nacionalinę tvarką, taikomą pagal 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo;

 

OL L 255, 2005 9 30, p. 22.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) uždirbtos pensijos išmokėjimu persikėlimo į trečiąją šalį atveju;

f) galimybe persikėlimo į trečiąją šalį atveju perkelti tokias senatvės, našlystės arba invalidumo pensijas arba nuolatines išmokas, kokios priklauso pagal jas privalančių mokėti vieno ar kelių subjektų valstybių narių teisę;

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) mokesčių lengvatomis;

g) mokesčių lengvatomis, jei darbuotojas mokesčių tikslais laikomas atitinkamos valstybės narės gyventoju;

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies ha punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha) įdarbinimo tarnybų teikiamomis informavimo bei konsultavimo paslaugomis;

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės gali apriboti vienodų kaip ir savo piliečiams sąlygų taikymą:

2. Valstybės narės gali apriboti vienodų kaip ir savo piliečiams sąlygų taikymą tik šiais atvejais:

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) reikalaudamos atitinkamo kalbos žinių įrodymo, norint pasinaudoti teise į švietimą ir profesinį mokymą. Norint įstoti į universitetą, gali būti taikomi konkretūs išsilavinimo reikalavimai;

Išbraukta.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) apribodamos teises, suteikiamas pagal šio straipsnio 1 dalies c punktą, susijusias su stipendijomis studijoms;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šią nuostatą labiau reikėtų taikyti priemonėms, reglamentuojančioms teisę studijuoti.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) suteikdamos šio straipsnio 1 dalies h punkte numatytas teises, susijusias su socialiniu būstu, tik tiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie jau išbuvo arba kurie turi teisę jos teritorijoje būti ne mažiau kaip trejus metus;

c) suteikdamos šio straipsnio 1 dalies h punkte numatytas teises, susijusias su būstu.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) suteikdamos šio straipsnio 1 dalies a, b ir g punktuose numatytas teises tik dirbantiems trečiųjų šalių piliečiams;

Išbraukta.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) suteikdamos šio straipsnio 1 dalies e punkte numatytas teises tik dirbantiems trečiųjų šalių darbuotojams, išskyrus kiek tai susiję su bedarbio pašalpomis.

Išbraukta.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad už bet kokį šioje direktyvoje nustatytų teisių pažeidimą būtų imtasi veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių priemonių.

Pagrindimas

Veiksmingų priemonių kovojant su galimais šioje direktyvoje nustatytų teisių į vienodas sąlygas pažeidimais bus galima imtis tik tuo atveju, jei bus nustatytos teisių gynimo priemonės.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a straipsnis

Sankcijos

 

Valstybės narės imasi visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad už bet kokį šio straipsnio nuostatų pažeidimą darbdaviui būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios priemonės, įskaitant sankcijas, jei to reikia.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad visuomenė galėtų susipažinti su reguliariai atnaujinama informacija apie trečiųjų šalių piliečių atvykimo į jos teritoriją ir buvimo joje darbo tikslais sąlygas.

Išbraukta.

Justification

Žiūrėti 9 straipsnio pakeitimo pagrindimą.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pastaraisiais metais nepaisant svarbių skirtumų tarp požiūrių, kurių turėtų būti laikomasi, ir galutinio rezultato, kurio tikimasi, valstybės narės ir viešoji nuomonė parodė platų pritarimą ES ekonominės imigracijos politikai.

Mūsų valstybių narių demografinė prognozė, o taip pat ir ekonominė padėtis atskleidė, kad imigracijos politika gali būti laikoma mūsų darbo jėgos poreikių patenkinimo priemone. Artimiausiais dešimtmečiais Europos ekonominis ir socialinis vystymasis priklausys nuo naujų ekonominių migrantų priėmimo. Todėl būtina įdiegti veiklią ir aukštos, ir žemesnės kvalifikacijos darbuotojų priėmimo politiką.

2001 m. Komisija pateikė direktyvos dėl „trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo, siekiant apmokamo darbo ir savarankiškai dirbančio asmens ekonominės veiklos, sąlygų“ pasiūlymą. Nors ir Europos Parlamentas šiam pasiūlymui pritarė, Taryba pirmojo svarstymo metu jį atmetė.

Komisijos direktyvos pasiūlyme, dėl kurio Parlamento paprašyta pateikti nuomonę, numatoma, viena vertus, viena paraiškų pateikimo procedūra trečiųjų šalių piliečiams, siekiantiems atvykti į valstybės narės teritoriją dirbti, ir, kita vertus, teisėtai valstybės narės teritorijoje dirbantiems trečiųjų šalių piliečiams suteikti teises.

Vienas iš 2006 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos teisėtos migracijos politikos plano tikslų buvo nustatyti „teisingą, teisėmis pagrįstą požiūrį į visus darbo imigrantus“. Šiuo pasiūlymu dėl direktyvos taip pat siekiama pasiekti nustatytus tikslus iš trečiųjų šalių atvykusiems ir teisę apsigyventi šalyje jau įgijusiems darbuotojams suteikiant tvirtą teisinį statusą laikantis bendrųjų Lisabonos darbotvarkės principų.

Pranešėjo nuomonė

Pranešėjas pabrėžia, kad priimamos ši direktyva ir mėlynosios kortelės direktyva papildo vienas kitą. Jas priimant tuo pačiu metu siekiama užkirsti kelią dviejų greičių imigracijos politikai, kuria būtų teikiama pirmenybė aukštos kvalifikacijos asmenų migracijai neįsileidžiant mažai kvalifikuotų darbuotojų ir nesuteikiant jiems teisių. Be kita ko, šiais dviem teisės aktais siekiama panaikinti uždarų sienų iliuziją.

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos parengtą pasiūlymą, kuriame nustatoma bendra ir horizontali teisinė sistema visiems jau teisę apsigyventi ES teritorijoje įgijusiems ir joje dirbti siekiantiems trečiųjų šalių piliečiams, ir kuriuo siekiama jiems suteikti tokias pat sąlygas, kaip ir Europos piliečiams. Mano, kad ši direktyva turėtų tapti pagrindu Komisijos pateiktoms ar ruošiamoms neužilgo pateikti sektorių direktyvoms (direktyva dėl aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečių įleidimo sąlygų, direktyva dėl sezoninių darbų, direktyva dėl komandiruojamų darbuotojų).

Apgailestauja, kad pasiūlymas nebuvo ambicingesnis ir į jo taikymo sritį neįtraukiamos visų Europos Sąjungos teritorijoje mokamą darbą dirbti siekiančių trečiųjų šalių piliečių įleidimo sąlygos, bet jis supranta valstybių narių prieštaravimus tokiam pasiūlymui.

Pranešėjas siūlo keletą Komisijos pateikto pasiūlymo keletą dalinių pakeitimų siekiant išaiškinti ir papildyti kai kuriuos jo aspektus.

Pranešėjas mano, kad yra svarbu patikslinti, kad šios direktyvos turinys nepanaikina valstybių narių teisės nustatyti įleidimo sąlygų ir migrantų skaičiaus, kurį jos norėtų įsileisti į savo teritoriją.

Reikia patikslinti, kad pranešėjas yra tvirtai įsitikinęs, kad reikia kuo labiau išplėsti direktyvos taikymo sritį, kokia ir nustatyta šiame pasiūlyme. Visiems trečiųjų šalių piliečiams, kuriems buvo leista atvykti, turi būti taikomos vienodos teisės, o taip pat ir tiems, kuriems iš pradžių buvo leista atvykti remiantis kitais motyvai ir kurie įgijo teisę dirbti taikant nacionalinę ar Bendrijos teisę.

Taip pat, sezoninių darbuotojų pašalinimas iš šios direktyvos pateisinamas tuo, kad neužilgo bus pateikta šiai darbuotojų kategorijai skirta direktyva.

Reikia pažymėti, kad ši direktyva netaikoma pasienio teritorijų darbuotojams, t. y. dirbantiems kitoje šalyje, nei toje, kurioje jie gyvena. Pagal 2b straipsnio nuostatas, į direktyvos taikymo sritį patenka tik asmenys gyvenantys ir dirbantys toje pačioje valstybėje. Tačiau pasienio teritorijų darbuotojams taip pat turėtų būti užtikrinamos adekvačios darbo garantijos. Bet kokiu atveju, reikėtų numatyti vėliau priimti teisės aktus šiai konkrečiai darbuotojų kategorijai.

Kadangi Komisijos pasiūlyta direktyva galėtų įnešti indėlį teisiniu požiūriu, pranešėjas pažymi, kad nors ir esama TDO, Europos Tarybos konvencijų dėl darbuotojų migrantų, jas pasirašė tik kai kurios valstybės narės. Tačiau šioje direktyvoje yra nuostatų, kurios dėl savo tikslumo įsigalios tiesiogiai, vos tik baigsis direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpis. Todėl priimti šią direktyvą būtų naudingas tuo, kad būtų darbuotojai apsaugoti geriau, nei pagal dabar galiojančias tarptautines šios srities konvencijas.

Dėl vienos procedūros

Pasiūlymu dėl direktyvos siekiama įdiegti vieną paraiškų pateikimo procedūrą skirtą suteikti vieną leidimą, suteikiantį pareiškėjui teisę apsigyventi ir dirbti.

Turint omenyje leidimų gyventi ir leidimų dirbti šalies teritorijoje įvairovę įvairiose valstybėse narėse, šios vienos procedūros įgyvendinimas suteikia daug privalumų. Iškeltas tikslas yra sumažinti biurokratines procedūras ir supaprastinti administracinę tvarką suinteresuotiems asmenims – pareiškėjams, administracijai ir darbdaviams.

Ši viena procedūra ir vienas leidimas taip pat palengvintų leidimų galiojimo kontrolę ir administracijai, ir darbdaviams.

Valstybėms narėms iškelti įpareigojimai išlieka pakankamai lanksčiais: bendrai įpareigojama įkurti vieno langelio sistemą ir uždraudžiama išduoti papildomus dokumentus, bei įpareigojama laikytis procedūrinių garantijų (teisė gauti informaciją, sprendimo pagrindimą, teisė pateikti apeliaciją). procedūra niekaip nepažeidžia valstybių narių kompetencijos svarstant paraiškas, išskyrus tik tai, kad yra svarbu laikytis nustatyto svarstymo termino.

Pranešėjas mano, kad reikėtų išaiškinti, kas turi teisę pateikti prašymą, jeigu darbdaviui taip pat suteikiama ši galimybė.

Dėl vienodų teisių

Jau 1999 m. Tamperės Europos Vadovų Taryba pažymėjo, kad Europos Sąjunga turėtų užtikrinti deramas sąlygas valstybių narių teritorijoje teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams ir suteikti jiems teises ir pareigas, panašias į tas, kurias turi ES piliečiai.

Šiuo metu ES valstybės narės darbuotojų migrantų atžvilgiu laikosi labai skirtingos tvarkos. Taip pat darbuotojams migrantams ir Bendrijos darbuotojams sudaromos labai nevienodos sąlygos. Taip pat šios sąlygos priklauso nuo darbuotojo kilmės šalies ir ES valstybės, kurioje jis dirba, nes esama daugelio dvišalių ES valstybių narių ir kai kurių trečiųjų šalių susitarimų, bei ES ir kai kurių trečiųjų šalių susitarimų.

Pranešėjas labai teigiamai vertina pasiūlymą teisėtai valstybės narės teritorijoje dirbantiems trečiųjų šalių piliečiams suteikti teises, visų pirma srityse, susijusiose su užimtumu, kuriose jiems turėtų būti užtikrinamas vienodų sąlygų, kaip ir valstybių narių piliečiams, taikymas. Pranešėjas mano, kad šių teisių suteikimas yra minimalus reikalavimas, nepažeidžiantis valstybių narių teisės toliau taikyti arba priimti palankesnes nuostatas.

Šis teisėtai ES teritorijoje esančių ir naujai atvykstančių migrantų pagrindinių socialinių teisių pripažinimas bus labai svarbus gerinant jų integraciją siekiant geresnės socialinės sanglaudos.

Be kita ko, ši priemonė būtų proaktyvios politikos dalis siekiant kovoti su darbo jėgos išnaudojimu, ypač naujai atvykusių migrantų, tuo pačiu metu apsaugant Europos piliečius nuo dėl teisių nelygybės kylančią nesąžiningos konkurencijos. Taip trečiųjų šalių piliečiams būtų suteikiamos vienodos sąlygos visoje ES nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.

Dėl visų šių priežasčių pranešėjas labai tikisi, kad Europos Parlamentas ir Taryba kuo greičiau pasieks bendrą susitarimą dėl Komisijos pasiūlymo, kad „vieno leidimo“ direktyva galėtų neužilgo įsigalioti.


Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (5.11.2008)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl vienos paraiškų dėl vieno leidimo trečiųjų šalių piliečiams apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų vienodų teisių

(COM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(CNS))

Pranešėja (*): Rumiana Jeleva

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl vienos paraiškų dėl vieno leidimo trečiųjų šalių piliečiams apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų vienodų teisių ‑ ES pastangų parengti visapusišką imigracijos politiką dalis. Pasiūlymas laikomas tam tikrų Sąjungos forumų rezultatu, o 2006 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose buvo susitarta dėl įvairių veiksmų, kurių būtina imtis 2007 m., pavyzdžiui, „visapusiškai atsižvelgiant į valstybių narių kompetenciją, teisėtos migracijos srityje parengti tinkamai valdomą migracijos politiką, kuri padėtų valstybėms narėms patenkinti esamus ir būsimus darbo jėgos poreikius bei prisidėtų prie visų šalių tvaraus vystymosi; visų pirma, greitai turėtų būti išnagrinėti būsimi Komisijos pasiūlymai, pateikti pagal 2005 m. gruodžio mėn. teisėtos migracijos politikos planą“.

Šiuo pasiūlymu siekiama reaguoti į tokius raginimus pagal teisėtos migracijos politikos planą, kurio tikslas – keturiuose konkrečiuose teisės aktų projektuose nustatyti konkrečių kategorijų migrantų (aukštos kvalifikacijos migrantai, sezoniniai darbuotojai, apmokamą praktiką atliekantys asmenys ir bendrovės viduje perkeliami asmenys) priėmimo sąlygas ir įdiegti bendrąją teisingo ir teisėmis pagrįsto požiūrio į darbo jėgos migraciją sistemą. Pastarojo tikslo šiame pasiūlyme turi būti siekiama užtikrinant jau priimtų trečiųjų šalių darbuotojų teisinį statusą, laikantis bendrųjų Lisabonos darbotvarkės principų, ir supaprastinant procedūras pareiškėjams.

Norint pasiekti šių tikslų, Komisija siūlo užtikrinti vienodas teises visiems trečiųjų šalių darbuotojams, teisėtai gyvenantiems valstybėje narėje, bet dar neturintiems teisės įgyti ilgalaikio gyventojo statuso, ir įdiegti vieną paraiškų pateikimo procedūrą išduodant vieną leidimą apsigyventi ir dirbti.

Teisėtos imigracijos srityje buvo priimta keletas direktyvų, kurios taikomos konkrečioms trečiųjų šalių piliečių grupėms: Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą, Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso, Tarybos direktyva 2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų, Tarybos direktyva 2005/71/EB dėl tyrėjų įleidimo į ES palengvinimo.

Šis pasiūlymas turi būti laikomas horizontaliąja priemone, suteikiančia minimalias darbo teises kiekvienam teisėtai valstybėje narėje gyvenančiam trečiosios šalies darbuotojui. Nuomonės referentė mano, jog svarbiausia tai, kad kiekvienam asmeniui, kuriam jau leista dirbti ir gyventi valstybėje narėje, būtų užtikrintos tokios pat teisės dalyvauti darbo rinkoje, kaip taikomosios tos valstybės piliečiams, ir kad jos būtų veiksmingai įgyvendinamos. Todėl šioje nuomonėje daugiausia dėmesio skiriama šių teisių suteikimui trečiųjų šalių piliečiams, kuriems leista atvykti ne kitais tikslais, o būtent dirbti.

Kaip pažymėta anksčiau, nuomonės referentės suvokimu, šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti bendras teises, kuriomis būtų įtvirtintas tokių pat sąlygų, kaip priimančiosios valstybės narės piliečiams, taikymas. Šiuo požiūriu itin svarbus 12 straipsnis, kuriame reglamentuojama teisė į vienodų sąlygų taikymą, nes būtent šioje srityje leidimą dirbti turintiems trečiųjų šalių piliečiams, gyvenantiems ir dirbantiems valstybėje narėje, turėtų būti užtikrintos bendros teisės, kuriomis naudojantis jų statusas taptų toks pat, kaip piliečių ir kitų Europos Sąjungos šalių darbuotojų.

Nuomonės referentė visiškai pritaria pagal 12 straipsnio 1 dalies a ir b punktus suteikiamoms teisėms. 1 dalies a punkte konkrečiai įtraukta teisė į atostogas, nes ji yra darbo santykių dalis.

Gavusieji tam tikras teises įgyja ir tam tikras pareigas. Viena iš šių pareigų atsispindi teisėje į profesinį mokymą. Nuomonės referentė pritaria teisei į mokesčių lengvatas su sąlyga, kad trečiosios šalies darbuotojas mokesčių tikslais laikomas atitinkamos valstybės narės gyventoju. Nuomonės referentė mano, kad trečiosios šalies piliečiams teisė į procedūras, kurias įvykdžius gaunamas būstas, turėtų būti suteikta tik tada, kai jie Europos Sąjungoje įgyja labiau nuolatinį statusą, pvz., ilgalaikio buvimo teisę; į nuomonę įtrauktas atitinkamas pakeitimas. Turi būti užtikrinta ir šioje nuomonėje išsamiau aptariama galimybė perkelti tokias senatvės, našlystės arba invalidumo pensijas arba nuolatines išmokas, kokios priklauso pagal jas privalančių mokėti vieno ar kelių subjektų valstybių narių teisę.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) darbo sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį ir atleidimą, darbuotojų sveikatą ir saugą;

(a) darbo sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, atostogas, darbo laiką ir atleidimą, darbuotojų sveikatą ir saugą;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) asociacijų ir jungimosi į sąjungas bei stojimo į darbuotojams ar darbdaviams atstovaujančias organizacijas ar į bet kurias kitas organizacijas, kurios nariai yra konkrečios profesijos atstovai, laisve, taip pat teise naudotis visomis tokių organizacijų teikiamomis privilegijomis, nepažeidžiant nacionalinių nuostatų dėl viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo;

(b) asociacijų ir jungimosi į sąjungas bei stojimo į darbuotojams ar darbdaviams atstovaujančias organizacijas ar į bet kurias kitas organizacijas, kurios nariai yra konkrečios profesijos atstovai, laisve, taip pat teise naudotis visomis tokių organizacijų teikiamomis privilegijomis, tokiomis kaip informacija ir parama, nepažeidžiant nacionalinių nuostatų dėl viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) švietimu ir profesiniu mokymu;

c) švietimu plačiąja prasme (kalbų mokymusi ir susipažinimu su kultūra siekiant pagerinti integraciją), ir profesiniu mokymu;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) diplomų, pažymėjimų ir kitų profesinės kvalifikacijos dokumentų pripažinimu pagal atitinkamą nacionalinę tvarką;

d) diplomų, pažymėjimų ir kitų profesinės kvalifikacijos dokumentų pripažinimu pagal atitinkamą nacionalinę tvarką, taikomą pagal 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo;

 

OL L 255, 2005 9 30, p. 22.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) uždirbtos pensijos išmokėjimu persikėlimo į trečiąją šalį atveju;

f) galimybe persikėlimo į trečiąją šalį atveju perkelti tokias senatvės, našlystės arba invalidumo pensijas arba nuolatines išmokas, kokios priklauso pagal jas privalančių mokėti vieno ar kelių subjektų valstybių narių teisę;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) mokesčių lengvatomis;

g) mokesčių lengvatomis, jei darbuotojas mokesčių tikslais laikomas atitinkamos valstybės narės gyventoju;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(i) įdarbinimo tarnybų teikiamomis informavimo bei konsultavimo paslaugomis;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės gali apriboti vienodų kaip ir savo piliečiams sąlygų taikymą:

2. Valstybės narės gali apriboti vienodų kaip ir savo piliečiams sąlygų taikymą tik šiais atvejais:

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) reikalaudamos atitinkamo kalbos žinių įrodymo, norint pasinaudoti teise į švietimą ir profesinį mokymą. Norint įstoti į universitetą, gali būti taikomi konkretūs išsilavinimo reikalavimai;

Išbraukta.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) apribodamos teises, suteikiamas pagal šio straipsnio 1 dalies c punktą, susijusias su stipendijomis studijoms;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šią nuostatą labiau reikėtų taikyti priemonėms, reglamentuojančioms teisę studijuoti.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) suteikdamos šio straipsnio 1 dalies h punkte numatytas teises, susijusias su socialiniu būstu, tik tiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie jau išbuvo arba kurie turi teisę jos teritorijoje būti ne mažiau kaip trejus metus;

c) suteikdamos šio straipsnio 1 dalies h punkte numatytas teises, susijusias su būstu.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) suteikdamos šio straipsnio 1 dalies a, b ir g punktuose numatytas teises tik dirbantiems trečiųjų šalių piliečiams;

Išbraukta.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) suteikdamos šio straipsnio 1 dalies e punkte numatytas teises tik dirbantiems trečiųjų šalių darbuotojams, išskyrus kiek tai susiję su bedarbio pašalpomis.

Išbraukta.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a straipsnis

Sankcijos

 

Valstybės narės imasi visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad už bet kokį šio straipsnio nuostatų pažeidimą darbdaviui būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios priemonės, įskaitant sankcijas, jei to reikia.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendra prašymų išduoti leidimą apsigyventi ir dirbti procedūra

Nuorodos

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS)

Atsakingas komitetas

LIBE

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

15.1.2008

 

 

 

Susijęs (-ę) komitetas (-ai) - paskelbimo plenariniame posėdyje data

13.3.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Rumiana Jeleva

20.11.2007

 

 

Svarstymas komitete

10.9.2008

4.11.2008

 

 

Priėmimo data

5.11.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

2

13

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Mihael Brejc, Françoise Castex, Gabriela Creţu, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Patrizia Toia, Georgios Toussas, Claude Turmes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Giles Chichester, Árpád Duka-Zólyomi


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendra prašymų išduoti leidimą apsigyventi ir dirbti procedūra

Nuorodos

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS)

Konsultacijos su EP data

14.12.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

15.1.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

15.1.2008

 

 

 

Susijęs (-ę) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

13.3.2008

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Patrick Gaubert

18.12.2007

 

 

Svarstymas komitete

27.3.2008

16.7.2008

7.10.2008

5.11.2008

Priėmimo data

5.11.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Simon Busuttil, Marco Cappato, Genowefa Grabowska, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Giuseppe Gargani, Fernand Le Rachinel

Teisinė informacija - Privatumo politika