Procedure : 2007/0229(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0431/2008

Ingediende teksten :

A6-0431/2008

Debatten :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Stemmingen :

PV 20/11/2008 - 6.6
CRE 20/11/2008 - 6.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0558

VERSLAG     *
PDF 210kWORD 407k
7.11.2008
PE 409.737v03-00 A6-0431/2008

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende één enkele aanvraagprocedure voor één enkele vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijke rechtspositie voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven

(COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Patrick Gaubert

Rapporteur voor advies (*):

Rumiana Jeleva, Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

(*) Medeverantwoordelijke commissies – Artikel 47 van het Reglement

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (*)
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende één enkele aanvraagprocedure voor één enkele vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijke rechtspositie voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven

(COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0638),

–   gelet op artikel 63, lid 3, letter a), van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 67 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0470/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A6-0431/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2, van het EG Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) De voorwaarden en criteria op grond waarvan een aanvraag van een gecombineerde vergunning kan worden afgewezen, worden bij nationale wet vastgesteld, zoals de verplichting het beginsel van communautaire preferentie te eerbiedigen zoals dit met name is vastgelegd in de toepasselijke bepalingen van de akten van toetreding van 16 april 2003 en van 25 april 2003.

(6) De voorwaarden en criteria op grond waarvan een aanvraag van een gecombineerde vergunning kan worden afgewezen, moeten objectief en controleerbaar zijn en bij nationale wet worden vastgesteld.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) De geldigheidsduur van de vergunning wordt door iedere lidstaat vastgesteld.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Alle onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat verblijven en werken moeten ten minste hetzelfde pakket rechten in de vorm van gelijke behandeling hebben als de nationale onderdanen van hun respectieve gastlidstaat, ongeacht het oorspronkelijk doel van de toelating of de oorspronkelijke toelatingsgrond. Het recht op gelijke behandeling op de in deze richtlijn genoemde gebieden moet niet alleen worden verleend aan die onderdanen van derde landen die tot het grondgebied van een lidstaat zijn toegelaten om er te werken, maar ook aan diegenen die voor andere doeleinden zijn toegelaten en aan wie toegang tot de arbeidsmarkt van die lidstaat is verleend overeenkomstig andere communautaire of nationale wettelijke voorschriften, met inbegrip van de gezinsleden van werknemers uit derde landen die tot de lidstaat zijn toegelaten overeenkomstig Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, onderdanen van derde landen die tot het grondgebied van een lidstaat zijn toegelaten overeenkomstig Richtlijn 2004/114/EG van de Raad van 13 december 2004 betreffende de voorwaarden voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk, en onderzoekers die zijn toegelaten overeenkomstig Richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek.

(10) Alle onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat verblijven en werken moeten ten minste hetzelfde pakket arbeidsgerelateerde rechten in de vorm van gelijke behandeling hebben als de nationale onderdanen van hun respectieve gastlidstaat, ongeacht het oorspronkelijk doel van de toelating of de oorspronkelijke toelatingsgrond. Het recht op gelijke behandeling op de in deze richtlijn genoemde gebieden moet niet alleen worden verleend aan die onderdanen van derde landen die tot het grondgebied van een lidstaat zijn toegelaten om er te werken, maar ook aan diegenen die voor andere doeleinden zijn toegelaten en aan wie toegang tot de arbeidsmarkt van die lidstaat is verleend overeenkomstig andere communautaire of nationale wettelijke voorschriften, met inbegrip van de gezinsleden van werknemers uit derde landen die tot de lidstaat zijn toegelaten overeenkomstig Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, onderdanen van derde landen die tot het grondgebied van een lidstaat zijn toegelaten overeenkomstig Richtlijn 2004/114/EG van de Raad van 13 december 2004 betreffende de voorwaarden voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk, en onderzoekers die zijn toegelaten overeenkomstig Richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Onderdanen van derde landen die voor een periode van ten hoogste zes maanden per periode van twaalf maanden tot het grondgebied van een lidstaat zijn toegelaten om seizoenwerk te verrichten, vallen niet onder de richtlijn gezien hun tijdelijke verblijfsstatus.

(13) Onderdanen van derde landen die tot het grondgebied van een lidstaat zijn toegelaten om seizoenwerk te verrichten, vallen niet onder de richtlijn gezien hun tijdelijke verblijfsstatus en het feit dat er voor hen een specifieke richtlijn zal worden opgesteld.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis) Onderdanen van derde landen die tijdelijke bescherming genieten zouden, zodra zij toestemming hebben om legaal op het grondgebied van een lidstaat te werken, onder de onderhavige richtlijn moeten vallen met betrekking tot het gemeenschappelijk pakket rechten.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis) Deze richtlijn moet worden uitgevoerd onverminderd gunstigere bepalingen in de EU-wetgeving en internationale instrumenten.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) De lidstaten dienen de bepalingen van deze richtlijn toe te passen zonder onderscheid te maken naar geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuigingen, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, in het bijzonder overeenkomstig Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming en Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep.

(19) De lidstaten dienen de bepalingen van deze richtlijn toe te passen zonder onderscheid te maken naar geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuigingen, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, in het bijzonder overeenkomstig Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming en Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep en overeenkomstig toekomstige wetgeving op dit gebied, zoals het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (COM(2008)426).

Motivering

Er moet ook rekening worden gehouden met toekomstige wetgeving.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) één enkele aanvraagprocedure voor het verstrekken van een gecombineerde vergunning aan onderdanen van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en te werken, teneinde hun binnenkomst te vereenvoudigen en de controle van hun status gemakkelijker te maken; en van

(a) één enkele aanvraagprocedure voor het verstrekken van een gecombineerde vergunning aan onderdanen van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en te werken, teneinde de procedure voor hun binnenkomst te vereenvoudigen en de controle van hun status gemakkelijker te maken; en van

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven.

(b) een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, ongeacht de doeleinden van de aanvankelijke toelating op het grondgebied van een lidstaat.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Deze richtlijn laat de bevoegdheden van de lidstaten onverlet om onderdanen van derde landen toe te laten tot hun arbeidsmarkt.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) "één enkele aanvraagprocedure": iedere procedure die op grond van een aanvraag van een onderdaan van een derde land van een machtiging om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en te werken tot een besluit inzake de gecombineerde vergunning voor die onderdaan van het derde land leidt.

(d) "één enkele aanvraagprocedure": iedere procedure die tot een besluit inzake een gecombineerde vergunning leidt op grond waarvan een onderdaan van een derde land gemachtigd is op het grondgebied van een lidstaat te wonen en te werken, op basis van één enkele aanvraag die is ingediend door deze onderdaan van een derde land of door zijn toekomstige werkgever.

Motivering

Het is aan de lidstaten om te bepalen door wie de aanvraag kan worden ingediend. Het is trouwens in die zin dat artikel 4 van het Commissievoorstel (één enkele aanvraagprocedure) is geformuleerd, nl. door in het midden te laten wie de indiener is van de aanvraag.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis) "grensarbeid": het verrichten van arbeid in een andere lidstaat dan de woonlidstaat door een grensarbeider als bedoeld in artikel 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 1408/71.

Motivering

Dit amendement definieert het begrip grensarbeid.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven.

(b) werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, ongeacht de doeleinden van de aanvankelijke toelating op het grondgebied van een lidstaat.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op:

2. De bepalingen van deze richtlijn betreffende één enkele aanvraagprocedure voor één enkele vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat zijn niet van toepassing op:

Motivering

De onduidelijke passages in het Commissievoorstel moeten worden verduidelijkt. Hoewel de procedure voor één enkele aanvraagprocedure alleen geldt voor bepaalde werknemers uit derde landen, geldt het gemeenschappelijk pakket rechten voor alle werknemers uit derde landen zonder enig onderscheid (verduidelijking ten opzichte van artikel 12). Anders wordt de deur opengezet voor discriminatie tussen werknemers uit derde landen met betrekking tot een fundamentele kwestie als het recht op gelijke behandeling.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) onderdanen van derde landen die voor een periode van ten hoogste zes maanden per periode van twaalf maanden tot het grondgebied van een lidstaat zijn toegelaten om seizoenwerk te verrichten;

(d) onderdanen van derde landen die tot het grondgebied van een lidstaat zijn toegelaten om seizoenwerk te verrichten;

Motivering

Omdat seizoenarbeiders in een afzonderlijke richtlijn moeten worden behandeld, moet het begrip "seizoens-" in dat verband worden gedefinieerd.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis) onderdanen van derde landen die voor een periode van ten hoogste zes maanden tot het grondgebied van een lidstaat zijn toegelaten om werk te verrichten, uitsluitend met betrekking tot het toepassingsgebied van de uniforme procedure;

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f) onderdanen van derde landen die in een lidstaat verblijven als aanvrager van internationale bescherming of in het kader van een regeling voor tijdelijke bescherming;

(f) onderdanen van derde landen die in een lidstaat verblijven als aanvrager van internationale bescherming;

Motivering

Het valt niet in te zien dat personen die een tijdelijke bescherming genieten krachtens richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 uitgesloten zouden moeten worden van het toepassingsgebied van deze richtlijn, te meer daar krachtens artikel 12 van richtlijn 2001/55/EG, "[de lidstaten] personen die tijdelijke bescherming genieten toe[staan] om, voor een periode die niet langer is dan die van hun tijdelijke bescherming, werkzaam te zijn in loondienst of als zelfstandige" en dat deze periode, volgens de bepalingen van artikel 4, een jaar duurt en zij automatisch met telkens zes maanden kunnen worden verlengd voor maximaal één jaar.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. De lidstaten bepalen of de aanvraag voor een gecombineerde vergunning moet worden ingediend door de betrokken onderdaan van een derde land, door zijn toekomstige werkgever, of door om het even wie van beiden.

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter. Indien de aanvraag voor een gecombineerde vergunning wordt ingediend door de betrokken onderdaan van een derde land, moet deze aanvraag worden ingediend en behandeld hetzij wanneer de onderdaan van het derde land verblijft buiten het grondgebied van de lidstaat waartoe hij wenst te worden toegelaten, hetzij wanneer hij zich reeds legaal op het grondgebied van de betrokken lidstaat bevindt.

Motivering

Om het gevaar van de illegaliteit tegen te gaan moet erop worden toegezien dat de onderdaan van een derde land die zich legaal op het grondgebied van een lidstaat bevindt en die er legaal in loondienst zou willen werken er een aanvraag voor een gecombineerde vergunning kan indienen.

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Indien de vergunning van de aanvrager afloopt voordat er een besluit is genomen over zijn aanvraag tot verlenging, verleent de lidstaat die belast is met de behandeling van de aanvraag de persoon in kwestie en in voorkomend geval zijn gezin toestemming om legaal op zijn grondgebied te verblijven totdat er een besluit is genomen over de aanvraag tot verlenging van de gecombineerde vergunning.

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Indien de gegevens tot staving van de aanvraag ontoereikend zijn, deelt de aangewezen instantie de aanvrager mee welke aanvullende informatie vereist is. De in lid 2 genoemde termijn wordt opgeschort totdat de autoriteiten de vereiste aanvullende informatie hebben ontvangen.

4. Indien de gegevens tot staving van de aanvraag onvolledig zijn volgens openbare gespecificeerde criteria, deelt de aangewezen instantie de aanvrager mee welke aanvullende informatie vereist is. De in lid 2 genoemde termijn wordt opgeschort totdat de autoriteiten de vereiste aanvullende informatie hebben ontvangen.

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. Indien de in lid 2 bedoelde termijn voor het nemen van het besluit wordt opgeschort of verlengd, wordt de aanvrager daarvan naar behoren in kennis gesteld door de bevoegde autoriteit.

Motivering

In de procedure moet maximale transparantie worden betracht zodat de aanvrager kan volgen in welk stadium zijn aanvraag zich bevindt.

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 ter. De bevoegde door de lidstaten aangewezen instanties wisselen de gegevens inzake de afgifte of verlenging van een gecombineerde vergunning met elkaar uit om te voorkomen dat meerdere lidstaten een gecombineerde vergunning toekennen aan een zelfde aanvrager.

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Een lidstaat kan aan een houder van een gecombineerde vergunning die door een andere lidstaat is verleend, een vergunning verlenen die hem in staat stelt grensarbeid te verrichten. Een dergelijke vergunning wordt verleend op grond van het nationale recht van die lidstaat. De looptijd van een dergelijke vergunning kan de looptijd van de door de andere lidstaat verleende gecombineerde vergunning niet overschrijden.

Motivering

Dit amendement creëert voor houders van een gecombineerde vergunning de mogelijkheid om in een andere lidstaat grensarbeid te verrichten, zonder dat zij daarvoor hoeven te verhuizen.

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Beslissingen tot afwijzing van de aanvraag en beslissingen tot weigering, niet-wijziging, niet-verlenging, opschorting of intrekking van de gecombineerde vergunning op grond van in het nationale recht of het Gemeenschapsrecht vastgelegde criteria, worden in de schriftelijke kennisgeving gemotiveerd.

1. Beslissingen tot afwijzing van de aanvraag en beslissingen tot weigering, niet-wijziging, niet-verlenging, opschorting of intrekking van de gecombineerde vergunning op grond van in het nationale recht of het Gemeenschapsrecht vastgelegde criteria, worden in de schriftelijke kennisgeving gemotiveerd op basis van objectieve en controleerbare redenen. Die criteria zijn objectief en openbaar toegankelijk zodat het besluit kan worden gecontroleerd.

Motivering

Transparantie is noodzakelijk om rechtszekerheid te creëren.

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Beslissingen tot afwijzing van de aanvraag en beslissingen tot weigering, niet-wijziging, niet-verlenging, opschorting of intrekking van de gecombineerde vergunning kunnen voor een rechterlijke instantie van de betrokken lidstaat worden aangevochten. De beschikbare beroepsmogelijkheden en de beroepstermijnen worden in de schriftelijke kennisgeving vermeld.

2. Beslissingen tot afwijzing van de aanvraag en beslissingen tot weigering, niet-wijziging, niet-verlenging, opschorting of intrekking van de gecombineerde vergunning kunnen voor een bevoegde instantie van de betrokken lidstaat die volgens nationale wetgeving wordt aangewezen worden aangevochten. De beschikbare beroepsmogelijkheden, de bevoegde autoriteit en de beroepstermijnen worden in de schriftelijke kennisgeving vermeld. Een beroep heeft een opschortende werking voor de administratieve beslissing, totdat er een definitief rechterlijk besluit ligt.

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen alle nodige maatregelen om de onderdaan van het derde land en de toekomstige werkgever in kennis te stellen van alle schriftelijke bewijsstukken die zij nodig hebben om de aanvraag in te vullen.

De lidstaten dragen er, met name via hun consulaten, zorg voor dat regelmatig bijgewerkte informatie betreffende de voorwaarden voor de toegang en het verblijf van onderdanen van derde landen tot en op zijn grondgebied met het oog op werk voor het publiek beschikbaar is. Met name treffen de lidstaten alle nodige maatregelen om de onderdaan van het derde land en de toekomstige werkgever in kennis te stellen van alle schriftelijke bewijsstukken die zij nodig hebben om de aanvraag in te vullen, alsmede van het totaalbedrag dat verschuldigd is voor de behandeling van hun aanvraag.

Motivering

Dit amendement bevat andere bepalingen betreffende de informatievoorziening aan de aanvrager die overgenomen zijn uit artikel 14, in hoofdstuk 14 (slotbepalingen), waar zij niet echt op hun plaats zijn omdat hoofdstuk IV betrekking heeft op de omzetting van de richtlijn. Het amendement beoogt dat de informatie kan worden verkregen in het land van herkomst, en dat de informatie ook betrekking heeft op de financiële aspecten van de aanvraag.

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten kunnen van de aanvragers een vergoeding verlangen voor de behandeling van hun aanvraag overeenkomstig deze richtlijn. Het niveau van de vergoedingen moet evenredig zijn en mag gebaseerd zijn op het beginsel van de werkelijk verleende dienst.

De lidstaten kunnen van de aanvragers een vergoeding verlangen voor de behandeling van hun aanvraag overeenkomstig deze richtlijn. Het niveau van de vergoedingen moet evenredig en betaalbaar zijn en mag de werkelijke kosten die de nationale overheid heeft gemaakt niet te boven gaan. In het nationaal recht wordt een maximaal totaalbedrag vastgesteld dat in voorkomend geval de uitbestedingskosten omvat die worden gemaakt omdat er een beroep wordt gedaan op externe bedrijven voor de verzameling van de documenten die nodig zijn om een dossier samen te stellen teneinde een vergunning te verkrijgen.

Motivering

Er dient op te worden toegezien dat de aanvrager duidelijk geïnformeerd wordt over de bedragen die hij moet betalen om een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning te verkrijgen, en dat iedere vorm van misbruik wordt voorkomen in geval van uitbesteding bij de samenstelling van een dossier.

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gedurende de geldigheidsduur van de gecombineerde vergunning heeft de houder ten minste recht op:

Gedurende de door iedere lidstaat te bepalen geldigheidsduur van de gecombineerde vergunning heeft de houder ten minste recht op:

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) vrije toegang tot het hele grondgebied van de lidstaat die de gecombineerde vergunning verstrekt, binnen de beperkingen die om redenen van veiligheid door de nationale wetgeving worden opgelegd;

(c) vrije toegang tot het hele grondgebied van de lidstaat die de gecombineerde vergunning verstrekt. De lidstaten mogen territoriale beperkingen opleggen ten aanzien van het recht om er te verblijven en het recht om er te werken binnen de beperkingen die om redenen van veiligheid door de nationale wetgeving worden opgelegd, als dezelfde beperkingen gelden voor hun eigen onderdanen;

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 11 bis

 

Kennisgeving van besluiten

 

De in de artikelen 5, 8 en 9 bedoelde kennisgeving en informatie moeten zodanig worden doorgegeven dat de aanvrager de inhoud en de implicaties ervan kan begrijpen.

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, ontslag en gezondheid en veiligheid op het werk;

(a) arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, vakantie, arbeidstijd, ontslag en gezondheid en veiligheid op het werk;

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) vrijheid van vereniging en aansluiting bij of participatie in een werkgevers- of werknemersorganisatie of een andere organisatie waarvan de leden een bepaald beroep uitoefenen, met inbegrip van de door dergelijke organisaties verschafte voordelen, zonder dat wordt geraakt aan de nationale bepalingen inzake openbare orde en binnenlandse veiligheid;

(b) vrijheid van vereniging en aansluiting bij of participatie in een werkgevers- of werknemersorganisatie of een andere organisatie waarvan de leden een bepaald beroep uitoefenen, met inbegrip van de door dergelijke organisaties verschafte voordelen, zoals informatie en steun, zonder dat wordt geraakt aan de nationale bepalingen inzake openbare orde en binnenlandse veiligheid;

Amendement  34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) onderwijs en beroepsopleiding;

(c) onderwijs in de ruime zin van het woord (taal- en cultuurverwerving met het oog op een betere integratie) en beroepsopleiding;

Amendement  35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) erkenning van diploma's, certificaten en andere beroepskwalificaties, overeenkomstig de geldende nationale procedures;

(d) erkenning van diploma's, certificaten en andere beroepskwalificaties, overeenkomstig de geldende nationale procedures ingevolge Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties1;

 

1 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.

Amendement  36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f) de uitbetaling van verworven pensioenrechten bij verhuizing naar een derde land;

(f) de overdraagbaarheid van pensioenrechten of annuïteiten ter zake van ouderdom, overlijden of invaliditeit tegen het wettelijk geldende tarief van de uitkerende lidstaat of lidstaten bij verhuizing naar een derde land;

Amendement  37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) belastingvoordelen;

(g) belastingvoordelen, op voorwaarde dat de werknemer in de betrokken lidstaat wordt beschouwd als een ingezetene voor belastingdoeleinden;

Amendement  38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(h bis) voorlichting en advies van arbeidsbureaus;

Amendement  39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten mogen de gelijke behandeling met nationale onderdanen beperken:

2. De lidstaten mogen alleen in onderstaande gevallen de gelijke behandeling met nationale onderdanen beperken:

Amendement  40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) door voor toegang tot onderwijs en opleiding een bewijs van een passende taalvaardigheid te eisen. Voor toegang tot de universiteit kan worden verlangd dat aan specifieke onderwijsvoorwaarden wordt voldaan;

Schrappen

Amendement  41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) door de bij lid 1, onder c), toegekende rechten te beperken wat studietoelagen en -beurzen betreft;

Schrappen

Motivering

Deze bepaling hoort eerder in een uniforme regeling voor het recht op onderwijs thuis.

Amendement  42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) door de bij lid 1, onder h), toegekende rechten inzake huisvesting te beperken tot gevallen waarin de onderdaan van het derde land ten minste drie jaar op het grondgebied van de betrokken lidstaat verblijft of mag verblijven;

(c) door de bij lid 1, onder h), toegekende rechten inzake huisvesting te beperken;

Amendement  43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) door de bij lid 1, onder a), b), en g), toegekende rechten te beperken tot werknemers uit derde landen die een baan hebben;

Schrappen

Amendement  44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) door de bij lid 1, onder e), toegekende rechten, met uitzondering van het recht op werkloosheidsuitkeringen, te beperken tot werknemers uit derde landen die een baan hebben.

Schrappen

Amendement  45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat schendingen van de in deze richtlijn vastgestelde rechten met doeltreffende, evenredige en afschrikkende maatregelen worden beantwoord.

Motivering

Zonder rechtsmiddelen kan niet doeltreffend worden opgetreden tegen eventuele inbreuken op de in deze richtlijn verankerde rechten op gelijke behandeling.

Amendement  46

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 13 bis

Sancties

 

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat schendingen van de in dit hoofdstuk vastgestelde rechten met doeltreffende, evenredige en afschrikkende maatregelen, zo nodig met inbegrip van sancties, worden beantwoord.

Amendement  47

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat regelmatig bijgewerkte informatie betreffende de voorwaarden voor de toegang en het verblijf van onderdanen van derde landen tot en op zijn grondgebied met het oog op werk voor het publiek beschikbaar is.

Schrappen

Motivering

Zie amendement op artikel 9.


TOELICHTING

In de afgelopen jaren is er door de lidstaten en in de publieke opinies naar voren gebracht dat er algemene steun bestaat voor een gemeenschappelijk EU-beleid inzake economische immigratie, maar dat de meningen over de te volgen aanpak en het te verwachten eindresultaat uiteenlopen.

Uit demografische voorspellingen en de economische situatie van onze lidstaten is gebleken dat het immigratiebeleid zou kunnen worden ontworpen als instrument dat onze behoefte aan mankracht kan reguleren. In de komende decennia zal de economische en sociale ontwikkeling van Europa afhankelijk zijn van de instroom van nieuwe economische migranten. Om die reden moet er actief beleid worden ontwikkeld om zowel hooggekwalificeerde als minder gekwalificeerde werknemers toe te laten.

In 2001 had de Commissie een voorstel voor een richtlijn aangenomen over de voorwaarden inzake toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op arbeid in loondienst en economische activiteiten als zelfstandige. Ondanks een positief advies van het Europees Parlement is dit voorstel in eerste lezing bij de Raad is gesneuveld.

Het voorstel voor een richtlijn van de Commissie waarover het Parlement nu verzocht wordt een advies uit te brengen behelst enerzijds een procedure voor een gecombineerde aanvraag voor onderdanen van derde landen die toegelaten wensen te worden tot een lidstaat om er te werken en anderzijds rechten toe te kennen aan onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat werken.

Een van de doelstellingen van het Beleidsplan legale migratie van de Europese Raad van december 2006 was "een algemeen kader in te voeren voor een billijke en op rechten gebaseerde benadering van arbeidsmigratie". Dit voorstel is er dan ook op gericht laatstgenoemde doelstelling te verwezenlijken door de rechtspositie van reeds toegelaten werknemers uit derde landen te waarborgen in overeenstemming met de algemene filosofie van de agenda van Lissabon.

Mening van de rapporteur

Uw rapporteur benadrukt dat deze richtlijn en de richtlijn over de blauwe kaart elkaar aanvullen. Hun gelijktijdige goedkeuring is erop gericht om een immigratiebeleid van twee snelheden te voorkomen waardoor de migratie van hooggekwalificeerd personeel zou worden bevorderd maar minder gekwalificeerde werknemers de toegang en allerlei rechten zouden worden ontzegd. Deze twee wetsteksten willen bovendien een einde maken aan de illusie van de gesloten grenzen.

De rapporteur is verheugd dat de Commissie een voorstel heeft opgesteld dat een globaal en horizontaal rechtskader schept voor alle onderdanen van derde landen die zijn toegelaten op het grondgebied van de EU om er te werken en dat het voorstel erop gericht is hen én de Europese burgers gelijk te behandelen. Hij is van mening dat deze richtlijn als referentiepunt zou moeten gelden voor de sectorale richtlijnen die de Commissie heeft ingediend of voornemens is in te dienen (de richtlijn betreffende de voorwaarde voor toelating van hooggekwalificeerde onderdanen van derde landen, de richtlijn inzake seizoensarbeiders, de richtlijn inzake ter beschikking gestelde werknemers).

Hij betreurt dat het voorstel niet ambitieuzer is en dat er vanaf is gezien om het voorstel betrekking te laten hebben op de toelatingsvoorwaarden voor alle onderdanen van derde landen die een economische activiteit willen uitoefenen op het grondgebied van de Unie, maar beseft dat de lidstaten terughoudend zijn ten aanzien van een dergelijk voorstel.

Uw rapporteur stelt enkele aanpassingen van het Commissievoorstel voor om bepaalde aspecten te verduidelijken of aan te vullen.

Uw rapporteur is van mening dat benadrukt moet worden dat de inhoud van deze richtlijn niets afdoet aan het recht voor de lidstaten om de toelatingsvoorwaarden te bepalen of het aantal migranten dat zij wensen toe te laten op hun grondgebied.

Er dient op te worden gewezen dat uw rapporteur er vast van overtuigd is dat het toepassingsgebied zo ruim mogelijk moet worden gehouden, zoals is bepaald in het voorstel. Het gemeenschappelijk pakket rechten moet kunnen gelden voor iedere onderdaan die is toegelaten op het grondgebied van de EU om er te werken maar ook voor allen die aanvankelijk om andere redenen zijn toegelaten, maar die het recht om er te werken hebben verkregen op basis van een bepaling van het nationaal of het communautair recht.

De uitsluiting van de seizoensarbeiders wordt gerechtvaardigd door de invoering van een specifieke richtlijn die betrekking heeft op deze categorie werknemers.

We wijzen erop dat de grensarbeiders, d.w.z. degenen die werken in een ander land dan waar zij wonen, niet onder deze richtlijn vallen. Volgens de bepalingen van artikel 2b), vallen nl. alleen personen die in hetzelfde land verblijven en een beroepsactiviteit uitoefenen onder het toepassingsgebied van de richtlijn. "Grensarbeiders" zouden echter ook een passende bescherming en passende garanties moeten krijgen op het vlak van de werkgelegenheid. In een later stadium zou er hoe dan ook een specifieke regeling moeten worden opgesteld voor deze categorie werknemers.

Met betrekking tot hetgeen het Commissievoorstel zou kunnen toevoegen vanuit juridisch oogpunt benadrukt uw rapporteur dat hoewel er verdragen over migrerende werknemers bestaan van de IAO en de Raad van Europa, deze slechts door enkele lidstaten zijn ondertekend. Deze richtlijn bevat bepalingen die, in verband met hun gedetailleerdheid, rechtsreeks van toepassing zullen zijn als de omzettingstermijn is verstreken. De goedkeuring van deze richtlijn zou dan ook als voordeel hebben dat werknemers een betere bescherming wordt geboden dan nu het geval is op basis van de huidige internationale verdragen op dit gebied.

Eén procedure

Het voorstel voor een richtlijn is erop gericht één enkele aanvraagprocedure en een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning in te voeren.

De invoering van één procedure heeft meerdere voordelen gezien de verschillende situaties in de verschillende lidstaten ten aanzien van het verband tussen verblijfsvergunning en werkvergunning. De verklaarde doelstelling is de bureaucratische procedures te beperken en de administratieve voorschriften te vereenvoudigen voor de betrokkenen, zowel voor de aanvragers, de administratie als de werkgevers.

Deze procedure en deze gecombineerde vergunning maken de controles van de geldigheid van de vergunningen gemakkelijker, zowel voor de administratie als voor de werkgevers.

De aan de lidstaten opgelegde eisen blijven voldoende soepel: algemene verplichting om te zorgen voor een "éénloket"-systeem en er mogen geen aanvullende documenten worden verstrekt, eerbiediging van procedurele waarborgen (recht op informatie, motivering van het besluit, beroepsrecht). De procedure doet niets af aan de bevoegdheid van de lidstaten op het gebied van de behandeling van de aanvragen, behalve met betrekking tot de termijn die in acht genomen moet worden.

Volgens uw rapporteur moet worden verduidelijkt of de werkgever ook de mogelijkheid moet hebben om de aanvraag in te dienen.

Het gemeenschappelijk pakket rechten

Al in 1999 heeft de Europese Raad van Tampere verklaard dat de Europese Unie moet zorgen voor een billijke behandeling van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven en dat hun rechten moeten worden verleend en verplichtingen moeten worden opgelegd die vergelijkbaar zijn met die van de burgers van de EU.

Momenteel worden migrerende werknemers in de EU per lidstaat heel verschillend behandeld. Ook migrerende werknemers en communautaire werknemers worden zeer ongelijk behandeld. Het blijkt dat de rechten sterk variëren naar gelang het land van herkomst van de werknemer en de EU-lidstaat waar hij zijn activiteiten uitoefent, omdat er tal van bilaterale akkoorden bestaan tussen de EU-lidstaten en bepaalde derde landen, alsmede akkoorden tussen de EU en bepaalde derde landen.

Uw rapporteur staat zeer positief tegenover het voorstel om onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van een lidstaat werken, op met name arbeidsgerelateerde gebieden, op dezelfde manier te behandelden als Europese burgers. De toekenning van deze rechten vormt voor uw rapporteur een minimumeis, onverminderd het recht van lidstaten om gunstigere bepalingen te handhaven of goed te keuren.

De erkenning van de fundamentele sociale rechten van migranten die zich legaal op het grondgebied van de EU bevinden en van nieuwkomers zal bijdragen tot een betere integratie van de migranten en daarmee tot een betere sociale cohesie.

Deze maatregel draagt bovendien bij tot een pro-actief beleid om de uitbuiting van werknemers te bestrijden, met name van nieuwkomers, en tegelijkertijd de Europese burgers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie die door de ongelijke behandeling in de hand wordt gewerkt. Voor onderdanen van derde landen gaan zo in de gehele EU dezelfde billijke voorwaarden gelden, ongeacht hun verblijfplaats.

Om al deze redenen wenst uw rapporteur vurig dat het Europees Parlement en de Raad zo spoedig mogelijk overeenstemming bereiken over het Commissievoorstel zodat de richtlijn inzake de "gecombineerde vergunning" op korte termijn in werking kan treden.


ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (*) (5.11.2008)

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en te werken en betreffende een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven

(COM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(CNS))

Rapporteur voor advies (*): Rumiana Jeleva

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 47 van het Reglement.

BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en te werken en betreffende een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, maakt deel uit van de EU-maatregelen om een geïntegreerd immigratiebeleid te ontwikkelen. Het voorstel wordt beschouwd als een uitvloeisel van een aantal forums van de Unie, en in de conclusies van de Europese Raad van december 2006 is een reeks maatregelen afgesproken voor 2007 die onder meer het volgende inhouden: "met betrekking tot legale migratie moet met volledige inachtneming van de nationale bevoegdheden een goed aangestuurd migratiebeleid ontwikkeld worden, dat de lidstaten helpt in de bestaande en de toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt te voorzien en tegelijkertijd tot een duurzame ontwikkeling van alle landen bijdraagt; met name moeten de verwachte Commissievoorstellen in het kader van het beleidsplan op het gebied van legale migratie van december 2005 snel worden besproken".

Met dit voorstel wordt aan deze verzoeken tegemoetgekomen in overeenstemming met het Beleidsplan legale migratie, dat enerzijds ten doel had in vier specifieke wetgevingsvoorstellen toelatingsvoorwaarden voor bepaalde categorieën migranten (hooggekwalificeerde arbeidskrachten, seizoenwerkers, bezoldigde stagiairs en binnen een onderneming overgeplaatste personen) vast te stellen en anderzijds een algemeen kader in te voeren voor een billijke en op rechten gebaseerde benadering van arbeidsmigratie. Dit voorstel is erop gericht laatstgenoemde doelstelling te verwezenlijken door de rechtspositie van reeds toegelaten werknemers uit derde landen te waarborgen in overeenstemming met de algemene filosofie van de agenda van Lissabon en door de procedures voor de aanvragers te vereenvoudigen.

De Commissie stelt voor ter verwezenlijking van deze doelstellingen alle werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven en nog geen recht hebben op de status van langdurig ingezetene een gemeenschappelijk pakket rechten te waarborgen en een enkele aanvraagprocedure en een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning in te voeren.

Op het gebied van de legale immigratie is een aantal richtlijnen aangenomen die betrekking hebben op specifieke groepen onderdanen van derde landen: Richtlijn 2003/86/EG van de Raad inzake het recht op gezinshereniging; Richtlijn 2003/109/EG van de Raad betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen; Richtlijn 2004/114/EG van de Raad betreffende de voorwaarden voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk; Richtlijn 2005/71/EG van de Raad betreffende het vergemakkelijken van de toelating van onderzoekers tot de EU.

Dit voorstel moet worden beschouwd als een horizontaal instrument, waardoor een minimumpakket arbeidsrechten wordt toegekend aan alle werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven. De rapporteur acht het cruciaal dat elke persoon die reeds is toegelaten om te werken en te verblijven in een lidstaat, in aanmerking komt voor een pakket gegarandeerde rechten die gelijk zijn aan de rechten die gelden voor de onderdanen, voor zover het gaat om de arbeidsmarktparticipatie en de feitelijke tenuitvoerlegging van deze rechten. Daarom richt dit advies zich op het verlenen van dergelijke rechten aan onderdanen van derde landen die speciaal zijn toegelaten voor arbeidsdoeleinden en niet voor eender welke andere reden.

Zoals eerder vermeld is de rapporteur van mening dat met dit voorstel voor een richtlijn wordt beoogd een gemeenschappelijk pakket arbeidsrechten te garanderen die voorzien in gelijke behandeling met de onderdanen van de ontvangende lidstaat. In dit verband is artikel 12 inzake het recht op gelijke behandeling buitengewoon belangrijk, want dit is het artikel waarin bepaald wordt dat de voor arbeidsdoeleinden toegelaten onderdanen van derde landen, die werken en verblijven in een lidstaat, dezelfde arbeidsrechten moeten krijgen als die van nationale onderdanen en andere werknemers die afkomstig zijn uit de Europese Unie.

Uw rapporteur schaart zich volledig achter de krachtens artikel 12, lid 1, onder a) en b), toegekende rechten. In lid 1, onder a), worden de rechten op vakantie en betaling van werkloosheidsuitkeringen expliciet toegevoegd, aangezien deze deel uitmaken van de arbeidsverhoudingen.

Een pakket rechten toegekend krijgen brengt ook bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Eén daarvan komt tot uiting in het recht op beroepsopleiding dat naar het oordeel van uw rapporteur afhankelijk moet worden gesteld van voldoende taalvaardigheid. Uw rapporteur steunt het recht op belastingvoordelen, op voorwaarde dat de werknemer uit derde landen voor belastingdoeleinden aangemerkt wordt als een ingezetene in de betreffende lidstaat. Uw rapporteur is van mening dat onderdanen van derde landen alleen toegang moeten krijgen tot procedures voor het verkrijgen van sociale woningen wanneer ze een permanente status krijgen in de EU – zoals de status van langdurig ingezetene – en een amendement hiertoe is opgenomen in het advies. De overdraagbaarheid van pensioenen of annuïteiten ter zake van ouderdom, overlijden (of invaliditeit) tegen het wettelijk geldende tarief van de uitkerende lidstaat of lidstaten bij verhuizing naar een derde land moet worden gegarandeerd en wordt in het advies nader toegelicht.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, ontslag en gezondheid en veiligheid op het werk;

(a) arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, vakantie, arbeidstijd, ontslag en gezondheid en veiligheid op het werk;

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) vrijheid van vereniging en aansluiting bij of participatie in een werkgevers- of werknemersorganisatie of een andere organisatie waarvan de leden een bepaald beroep uitoefenen, met inbegrip van de door dergelijke organisaties verschafte voordelen, zonder dat wordt geraakt aan de nationale bepalingen inzake openbare orde en binnenlandse veiligheid;

(b) vrijheid van vereniging en aansluiting bij of participatie in een werkgevers- of werknemersorganisatie of een andere organisatie waarvan de leden een bepaald beroep uitoefenen, met inbegrip van de door dergelijke organisaties verschafte voordelen, zoals informatie en steun, zonder dat wordt geraakt aan de nationale bepalingen inzake openbare orde en binnenlandse veiligheid;

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) onderwijs en beroepsopleiding;

(c) onderwijs in de ruime zin van het woord (taal- en cultuurverwerving met het oog op een betere integratie) en beroepsopleiding;

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) erkenning van diploma's, certificaten en andere beroepskwalificaties, overeenkomstig de geldende nationale procedures;

(d) erkenning van diploma's, certificaten en andere beroepskwalificaties, overeenkomstig de geldende nationale procedures ingevolge Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties1;

 

1 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f) de uitbetaling van verworven pensioenrechten bij verhuizing naar een derde land;

(f) de overdraagbaarheid van pensioenrechten of annuïteiten ter zake van ouderdom, overlijden of invaliditeit tegen het wettelijk geldende tarief van de uitkerende lidstaat of lidstaten bij verhuizing naar een derde land;

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) belastingvoordelen;

(g) belastingvoordelen, op voorwaarde dat de werknemer in de betrokken lidstaat wordt beschouwd als een ingezetene voor belastingdoeleinden;

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 1 – letter i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(i) voorlichting en advies van arbeidsbureaus;

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten mogen de gelijke behandeling met nationale onderdanen beperken:

2. De lidstaten mogen alleen in onderstaande gevallen de gelijke behandeling met nationale onderdanen beperken:

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) door voor toegang tot onderwijs en opleiding een bewijs van een passende taalvaardigheid te eisen. Voor toegang tot de universiteit kan worden verlangd dat aan specifieke onderwijsvoorwaarden wordt voldaan;

Schrappen

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) door de bij lid 1, onder c), toegekende rechten te beperken wat studietoelagen en -beurzen betreft;

Schrappen

Motivering

Deze bepaling hoort eerder in een uniforme regeling voor het recht op onderwijs thuis.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) door de bij lid 1, onder h), toegekende rechten inzake huisvesting te beperken tot gevallen waarin de onderdaan van het derde land ten minste drie jaar op het grondgebied van de betrokken lidstaat verblijft of mag verblijven;

(c) door de bij lid 1, onder h), toegekende rechten inzake huisvesting te beperken;

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) door de bij lid 1, onder a), b), en g), toegekende rechten te beperken tot werknemers uit derde landen die een baan hebben;

Schrappen

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) door de bij lid 1, onder e), toegekende rechten, met uitzondering van het recht op werkloosheidsuitkeringen, te beperken tot werknemers uit derde landen die een baan hebben.

Schrappen

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 13 bis

Sancties

 

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat schendingen van de in dit hoofdstuk vastgestelde rechten met doeltreffende, evenredige en afschrikkende maatregelen, zo nodig met inbegrip van sancties, worden beantwoord.

PROCEDURE

Titel

Procedure voor één enkele aanvraag voor een verblijfs- en werkvergunning

Document- en procedurenummers

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS)

Commissie ten principale

LIBE

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

EMPL

15.1.2008

 

 

 

Medeverantwoordelijke commissie(s)datum bekendmaking

13.3.2008

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Rumiana Jeleva

20.11.2007

 

 

Behandeling in de commissie

10.9.2008

4.11.2008

 

 

Datum goedkeuring

5.11.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

2

13

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Mihael Brejc, Françoise Castex, Gabriela Creţu, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Patrizia Toia, Georgios Toussas, Claude Turmes

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Giles Chichester, Árpád Duka-Zólyomi


PROCEDURE

Titel

Procedure voor één enkele aanvraag van een verblijfs- en werkvergunning

Document- en procedurenummers

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS)

Datum raadpleging EP

14.12.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

15.1.2008

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

EMPL

15.1.2008

 

 

 

Medeverantwoordelijke commissie(s)

       Datum bekendmaking

EMPL

13.3.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Patrick Gaubert

18.12.2007

 

 

Behandeling in de commissie

27.3.2008

16.7.2008

7.10.2008

5.11.2008

Datum goedkeuring

5.11.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

44

2

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Simon Busuttil, Marco Cappato, Genowefa Grabowska, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Giuseppe Gargani, Fernand Le Rachinel

Datum indiening

7.11.2008

Juridische mededeling - Privacybeleid