Postup : 2007/0229(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0431/2008

Predkladané texty :

A6-0431/2008

Rozpravy :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Hlasovanie :

PV 20/11/2008 - 6.6
CRE 20/11/2008 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0558

SPRÁVA     *
PDF 235kWORD 428k
7.11.2008
PE 409.737v03-00 A6-0431/2008

o návrhu smernice Rady o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte

(KOM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Patrick Gaubert

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*) :

Rumiana Jeleva, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

(*) Postup pridružených výborov – článok 47 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (*)
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte

(KOM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0638),

–   so zreteľom na článok 63 bod 3 písmeno a) Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0470/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6‑0431/2008),

1.  schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Podmienky a kritériá, na základe ktorých žiadosť o jednotné povolenie možno zamietnuť, ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch vrátane povinnosti rešpektovať zásadu preferencie Spoločenstva vyjadrenú najmä v príslušných ustanoveniach aktov o pristúpení zo 16. apríla 2003 a 25. apríla 2005.

(6) Podmienky a kritériá, na základe ktorých žiadosť o jednotné povolenie možno zamietnuť, by mali byť objektívne, overiteľné a ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Dobu platnosti jednotného povolania určuje každý členský štát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Všetci legálne pracujúci štátni príslušníci tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte by mali mať určité práva vo forme rovnakého zaobchádzania rovnaké ako vlastní štátni príslušníci daného hostiteľského členského štátu, a to bez ohľadu, na aký účel alebo na základe čoho boli pôvodne prijatí. Právo na rovnaké zaobchádzanie v oblastiach špecifikovaných v tejto smernici by malo byť priznané nielen tým štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí boli prijatí na územia členského štátu na účel práce, ale aj tým, ktorí boli prijatí na iné účely a bol im umožnený prístup na trh práce v tomto členskom štáte v súlade s inými právnymi predpismi Spoločenstva alebo vnútroštátnymi predpismi vrátane rodinných príslušníkov štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorí sú prijatí na územie členského štátu v súlade so smernicou Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny, štátnych príslušníkov tretích krajín, korí sú prijatí na územie členského štátu v súlade so smernicou Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby, a výskumných pracovníkov prijatých v súlade so smernicou Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu.

(10) Všetci legálne pracujúci štátni príslušníci tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte by mali mať súbor práv týkajúcich sa práce vo forme rovnakého zaobchádzania prinajmenšom rovnaký ako vlastní štátni príslušníci daného hostiteľského členského štátu, a to bez ohľadu na to, na aký účel alebo na základe čoho boli pôvodne prijatí. Právo na rovnaké zaobchádzanie v oblastiach špecifikovaných v tejto smernici by malo byť priznané nielen tým štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí boli prijatí na územie členského štátu na účel práce, ale aj tým, ktorí boli prijatí na iné účely a bol im umožnený prístup na trh práce v tomto členskom štáte v súlade s inými právnymi predpismi Spoločenstva alebo vnútroštátnymi predpismi vrátane rodinných príslušníkov štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorí sú prijatí na územie členského štátu v súlade so smernicou Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny, štátnych príslušníkov tretích krajín, korí sú prijatí na územie členského štátu v súlade so smernicou Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby, a výskumných pracovníkov prijatých v súlade so smernicou Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí boli prijatí na územie členského štátu v rámci ktoréhokoľvek 12-mesačného obdobia na obdobie nepresahujúce šesť mesiacov na sezónne práce, by sa táto smernica nemala vzťahovať vzhľadom na ich dočasné postavenie.

(13) Na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí boli prijatí na územie členského štátu na sezónne práce, by sa táto smernica nemala vzťahovať vzhľadom na ich dočasné postavenie a vzhľadom na to, že sa na nich bude vzťahovať osobitná smernica.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13a) Pokiaľ ide o spoločný súbor práv, táto smernica by sa mala vzťahovať na osoby požívajúce dočasnú ochranu, keďže majú povolenie legálne pracovať na území členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(18a) Táto smernica sa musí vykonávať bez toho, aby boli dotknuté priaznivejšie ustanovenia obsiahnuté v právnych predpisoch EÚ a medzinárodných nástrojoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Členské štáty by mali uviesť do účinnosti ustanovenia tejto smernice bez diskriminácie na základe pohlavia, rasy, farby pleti, národnosti, sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, viery alebo náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, najmä v súlade so smernicou Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, a so smernicou Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní.

(19) Členské štáty by mali uviesť do účinnosti ustanovenia tejto smernice bez diskriminácie na základe pohlavia, rasy, farby pleti, národnosti, sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, viery alebo náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, najmä v súlade so smernicou Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, a so smernicou Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, a v súlade s budúcimi právnymi predpismi v tejto oblasti, napríklad návrhom smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (KOM(2008)0426).

Odôvodnenie

Treba mať na zreteli aj budúce právne predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Článok 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zjednotený postup vybavovania žiadostí o vydanie jednotného povolenia pre štátnych príslušníkov tretích krajín, aby mohli bývať a pracovať na území členského štátu, a zjednodušiť tým ich prijímanie a uľahčiť kontrolu ich postavenia;

a) zjednotený postup vybavovania žiadostí o vydanie jednotného povolenia pre štátnych príslušníkov tretích krajín, aby mohli bývať a pracovať na území členského štátu, a zjednodušiť tým postup ich prijímania a uľahčiť kontrolu ich postavenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Článok 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) spoločný súbor práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte.

b) spoločný súbor práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte, bez ohľadu na účel, za ktorým boli pôvodne prijatí na územie členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Článok 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Táto smernica nezasahuje do právomoci členských štátov týkajúcej sa prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na ich vnútroštátne trhy práce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  11

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) „zjednotený postup vybavovania žiadostí“ rozumie akýkoľvek postup založený na jedinej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o vydanie povolenia na pobyt a na prácu na území členského štátu vedúci k rozhodnutiu o vydaní či nevydaní jednotného povolenia pre tohto štátneho príslušníka tretej krajiny.

d) „zjednotený postup vybavovania žiadostí“ znamená akýkoľvek postup vedúci k rozhodnutiu o vydaní či nevydaní jednotného povolenia, ktoré umožňuje štátnemu príslušníkovi tretej krajiny pobyt a prácu na území členského štátu na základe jedinej žiadosti tohto štátneho príslušníka tretej krajiny alebo jeho budúceho zamestnávateľa.

Odôvodnenie

Rozhodnutie o tom, kto má právo podávať žiadosť, prijímajú členské štáty. Článok 4 návrhu Komisie (zjednotený postup vybavovania žiadostí) je vypracovaný v tomto duchu. Komisia zámerne neuvádza presne autora žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) „cezhraničná práca“ znamená pracovnú činnosť vykonávanú v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má cezhraničný pracovník pobyt, v zmysle článku 1 písm. b) nariadenia (EHS) č. 1408/71.

Odôvodnenie

PDN vymedzuje pojem „cezhraničná práca“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte.

b) pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte, bez ohľadu na účel, za ktorým boli pôvodne prijatí na územie členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Táto smernica sa nevzťahuje na štátnych príslušníkov tretích krajín:

2. Ustanovenia tejto smernice o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín sa nevzťahujú na štátnych príslušníkov tretích krajín

Odôvodnenie

Ide o spresnenie nejasností v návrhu Komisie. Aj keď sa zjednotený postup týka iba niektorých pracovníkov z tretích krajín, spoločný súbor práv sa týka všetkých pracovníkov z tretích krajín bez rozdielu (objasnenie vzhľadom na článok 12). V opačnom prípade by pravdepodobne nastala diskriminácia medzi pracovníkmi z tretích krajín v takej základnej veci, akou je rovnaké zaobchádzanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) ktorí boli prijatí na územie členského štátu v rámci ktoréhokoľvek 12-mesačného obdobia na obdobie nepresahujúce šesť mesiacov na sezónne práce;

d) ktorí boli prijatí na územie členského štátu na sezónne práce;

Odôvodnenie

Na sezónnych pracovníkov by sa mala vzťahovať samostatná smernica, v rámci ktorej by sa mal vymedziť pojem „sezónny pracovník“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) ktorí boli prijatí na územie členského štátu na prácu na obdobie nepresahujúce šesť mesiacov, pokiaľ ide výlučne o zjednotený postup;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) ktorí sa zdržiavajú v členskom štáte ako žiadatelia o medzinárodnú ochranu alebo v rámci režimov dočasnej ochrany;

f) ktorí sa zdržiavajú v členskom štáte ako žiadatelia o medzinárodnú ochranu;

Odôvodnenie

Nie je zrejmý dôvod, pre ktorý by sa osoby požívajúce dočasnú ochranu v zmysle smernice Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, najmä vzhľadom na to, že podľa článku 12 smernice 2001/55/ES „Členské štáty povolia osobám požívajúcim dočasnú ochranu, aby sa v období trvania dočasnej ochrany zamestnali alebo vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť“ a keďže podľa článku 4 táto ochrana trvá jeden rok a môže sa automaticky predlžovať o šesť mesiacov, najdlhšie o jeden rok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Členské štáty stanovia, či žiadosť o jednotné povolenie podáva príslušný štátny príslušník tretej krajiny, jeho budúci zamestnávateľ alebo ktorýkoľvek z nich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. V prípade, keď žiadosť o jednotné povolenie podáva príslušný štátny príslušník tretej krajiny, sa musí táto žiadosť podať alebo preskúmať buď v dobe, keď sa štátny príslušník tretieho štátu nachádza mimo územia členského štátu, v ktorom chce byť prijatý, alebo keď sa už legálne nachádza na území príslušného členského štátu.

Odôvodnenie

V záujme odstránenia nebezpečenstva ilegality treba zabezpečiť, aby štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa legálne nachádza na území členského štátu a chce tu legálne vykonávať platenú činnosť, mohol v tomto členskom štáte podať žiadosť o jednotné pracovné povolenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V prípade, že platnosť povolenia žiadateľa skončí pred vydaním rozhodnutia o žiadosti o obnovenie, členský štát poverený preskúmaním žiadosti povolí príslušnej osobe a v prípade potreby jej rodinným príslušníkom legálny pobyt na svojom území až do vydania rozhodnutia, ktoré sa týka jeho žiadosti o obnovenie jednotného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak sú podporné údaje k žiadosti nedostatočné, vymenovaný orgán oznámi žiadateľovi, aké doplňujúce údaje od neho vyžaduje. Obdobie uvedené v odseku 2 sa pozastaví, až kým orgánu nie sú doručené vyžadované doplňujúce údaje.

4. Ak sú podporné údaje k žiadosti podľa verejne špecifikovaných kritérií neúplné, príslušný vymenovaný orgán oznámi žiadateľovi, aké doplňujúce údaje od neho vyžaduje. Obdobie uvedené v odseku 2 sa pozastaví, až kým orgánu nie sú doručené vyžadované doplňujúce údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. V prípade pozastavenia alebo predĺženia lehoty na prijatie rozhodnutia uvedeného v odseku 2 musia príslušné orgány o tejto skutočnosti riadne informovať žiadateľa.

Odôvodnenie

Mala by sa zabezpečiť maximálna transparentnosť postupu s cieľom poskytnúť žiadateľovi možnosť sledovať postup vybavovania jeho žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. Príslušné orgány vymenované jednotlivými členskými štátmi si vymieňajú údaje týkajúce sa rozhodnutí o udelení alebo obnovení jednotného povolenia s cieľom zabrániť udeleniu jednotného povolenia tomu istému žiadateľovi viacerými členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členský štát môže držiteľovi jednotného povolenia vydaného iným členským štátom vydať povolenie vykonávať cezhraničnú prácu. Takéto povolenie sa vydáva v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušného členského štátu. Obdobie platnosti tohto povolenia nesmie presiahnuť obdobie platnosti jednotného povolenia vydaného iným členským štátom.

Odôvodnenie

PDN umožňuje držiteľom jednotného povolenia pracovať v inom členskom štáte bez toho, aby sa tam museli presťahovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade zamietnutia žiadosti, neudelenia, neupravenia či neobnovenia, pozastavenia alebo odobratia jednotného povolenia na základe kritérií vymedzených vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa v uvedenom písomnom oznámení uvedú dôvody.

1. V prípade zamietnutia žiadosti, neudelenia, neupravenia či neobnovenia, pozastavenia alebo odobratia jednotného povolenia na základe kritérií vymedzených vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa v uvedenom písomnom oznámení uvedú objektívne a overiteľné dôvody. Tieto kritériá sú objektívne a prístupné verejnosti, aby sa rozhodnutie mohlo overiť.

Odôvodnenie

Transparentnosť je potrebná na vytvorenie právnej istoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade každého rozhodnutia o zamietnutí žiadosti, neudelení, neupravení či neobnovení, pozastavení alebo odobratí jednotného povolenia existuje možnosť jeho napadnutia pred súdmi daného členského štátu. V písomnom oznámení sa uvedú možné a dostupné opravné prostriedky a časová lehota na ich uplatnenie.

2. V prípade každého rozhodnutia o zamietnutí žiadosti, neudelení, neupravení či neobnovení, pozastavení alebo odobratí jednotného povolenia existuje možnosť jeho napadnutia pred príslušným orgánom daného členského štátu určeným v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. V písomnom oznámení sa uvedú možné a dostupné opravné prostriedky vrátane zodpovedného orgánu a časová lehota na ich uplatnenie. Napadnutie má na administratívne rozhodnutie odkladný účinok, až kým sa neprijme konečné súdne rozhodnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na to, aby informovali štátneho príslušníka tretej krajiny a budúceho zamestnávateľa o všetkých dokladoch, ktoré sú potrebné pri podávaní žiadosti.

Členské štáty zabezpečia, aby verejnosť mala najmä prostredníctvom príslušných konzulátov prístup k pravidelne aktualizovaným informáciám týkajúcim sa podmienok vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na jeho územie a podmienok ich pobytu na jeho území s cieľom zamestnať sa. Členské štáty prijmú predovšetkým nevyhnutné opatrenia na to, aby informovali štátneho príslušníka tretej krajiny a budúceho zamestnávateľa o všetkých dokladoch, ktoré sú potrebné pri podávaní žiadosti, ako aj o celkovej výške poplatkov za vybavenie ich žiadosti.

Odôvodnenie

Tento PDN zahŕňa ďalšie ustanovenia týkajúce sa informovanosti žiadateľa uvedené v článku 14 kapitoly IV (záverečné ustanovenia), kde by sa v skutočnosti nemali nachádzať, pretože kapitola IV sa týka spôsobov transpozície smernice. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby boli informácie dostupné v krajine pôvodu a aby zahŕňali finančnú stránku vybavovania žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu od žiadateľov žiadať, aby za vybavovanie žiadosti v súlade s touto smernicou zaplatili. Výška poplatkov musí byť primeraná a môže byť založená na zásade skutočne poskytnutej služby.

Členské štáty môžu od žiadateľov žiadať, aby za vybavovanie žiadosti v súlade s touto smernicou zaplatili. Výška poplatkov musí byť primeraná a rozumná a nesmie prevyšovať skutočné náklady štátnej správy. Podľa vnútroštátnych právnych predpisov sa stanoví najvyššia celková suma, ktorá v prípade potreby zahrnie náklady na subdodávky vynaložené v prípade, že externé firmy zabezpečia dokumenty potrebné na vytvorenie spisu na účely získania povolenia.

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby žiadateľ dostával jasné informácie o výške poplatkov za vydanie jednotného povolenia, a predchádzať akémukoľvek zneužívaniu v prípade, že spis vyhotovuje subdodávateľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 11 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Jednotné povolenie v čase platnosti oprávňuje svojho držiteľa minimálne na to, aby:

Jednotné povolenie v čase platnosti, ktorej dĺžka je stanovená každým členským štátom, oprávňuje svojho držiteľa minimálne na to, aby:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 11 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) mal slobodný prístup na celé územie členského štátu, ktorý vydal jednotné povolenie, v rámci obmedzení ustanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch z bezpečnostných dôvodov;

(c) mal slobodný prístup na celé územie členského štátu, ktorý vydal jednotné povolenie. Členské štáty môžu uplatniť územné obmedzenia na právo na pobyt a právo na prácu v rámci obmedzení ustanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch z bezpečnostných dôvodov v prípade, ak sa rovnaké obmedzenia vzťahujú na ich vlastných štátnych príslušníkov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Oznamovanie rozhodnutí

 

Oznamovanie rozhodnutí a poskytovanie informácií podľa článkov 5, 8 a 9 sa uskutočňuje takým spôsobom, aby mohol žiadateľ pochopiť ich obsah a dôsledky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 12 - odsek 1 - písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) pracovné podmienky vrátane mzdy, ukončenia pracovného pomeru, ako aj zdravotných a bezpečnostných podmienok na pracovisku;

a) pracovné podmienky vrátane mzdy, dovolenky, pracovného času, ukončenia pracovného pomeru, ako aj zdravotných a bezpečnostných podmienok na pracovisku;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) slobodu pridruženia, zapojenia a členstva vo vzťahu k organizácii zastupujúcej pracovníkov alebo zamestnávateľov alebo k akejkoľvek organizácii, ktorej členovia sú zaangažovaní v konkrétnom povolaní, vrátane výhod poskytovaných takýmito organizáciami bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne ustanovenia o verejnom poriadku a bezpečnosti štátu;

b) slobodu pridruženia, zapojenia a členstva vo vzťahu k organizácii zastupujúcej pracovníkov alebo zamestnávateľov alebo k akejkoľvek organizácii, ktorej členovia sú zaangažovaní v konkrétnom povolaní, vrátane výhod poskytovaných takýmito organizáciami, napr. informácie a podporu, bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne ustanovenia o verejnom poriadku a bezpečnosti štátu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) vzdelávanie a odbornú prípravu;

c) vzdelávanie v širokom zmysle slova (jazykové vzdelávanie a oboznamovanie sa s kultúrou s cieľom zlepšiť integráciu) a odbornú prípravu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) uznávanie diplomov, osvedčení a ďalších odborných kvalifikácií v súlade s príslušnými vnútroštátnymi postupmi;

d) uznávanie diplomov, osvedčení a ďalších odborných kvalifikácií v súlade s príslušnými vnútroštátnymi postupmi uplatniteľnými v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií1.

 

1 Ú. v. EÚ L 255, 30 9.2005, s. 22.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 12 - odsek 1 - písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) vyplatenie nadobudnutého dôchodku pri sťahovaní do tretej krajiny;

f) prenosnosť dôchodku alebo renty po dosiahnutí staroby, v prípade úmrtia alebo invalidity v sadzbe stanovenej zákonom dlžníckeho členského štátu alebo štátov pri sťahovaní do tretej krajiny;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 12 - odsek 1 - písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) daňové výhody;

g) daňové výhody za predpokladu, že pracovník je v príslušnom členskom štáte vedený ako daňovník;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ha) informačné a poradenské služby poskytované úradmi práce;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 - úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu obmedziť rovnaké zaobchádzanie v porovnaní s vlastnými štátnymi príslušníkmi:

2. Členské štáty môžu obmedziť rovnaké zaobchádzanie v porovnaní s vlastnými štátnymi príslušníkmi len v týchto prípadoch:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 - písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) vyžadovaním preukázať ovládanie jazyka na primeranej úrovni na umožnenie prístupu k vzdelávaniu a odbornej príprave. Prístup k univerzitnému vzdelaniu môže podliehať splneniu špecifických vzdelanostných predpokladov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) obmedzením práv priznaných v ods. 1 písm. c), pokiaľ ide o štipendiá;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by bolo vhodnejšie použiť v nástroji, ktorý jednotne reguluje právo na štúdium.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 - písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) obmedzením práv priznaných v ods. 1 písm. h) týkajúcich sa bývania vo verejnom sektore na prípady, keď sa štátny príslušník tretej krajiny zdržiava alebo má právo pobytu v danom členskom štáte aspoň tri roky;

c) obmedzením práv priznaných v ods. 1 písm. h) týkajúcich sa bývania;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 - písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) obmedzením práv priznaných v ods. 1 písm. a), b) a g) na pracovníkov z tretích krajín, ktorí sú v danom čase zamestnaní;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 - písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) obmedzením práv priznaných v ods. 1 písm. e) na pracovníkov z tretích krajín, ktorí sú v danom čase zamestnaní, okrem dávok v nezamestnanosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členské štáty prijímajú nevyhnutné kroky s cieľom zabezpečiť, aby sa na každé porušenie práv vyplývajúcich z tejto smernice vzťahovali účinné, primerané a odrádzajúce opatrenia;

Odôvodnenie

Bez právnych opravných prostriedkov nebude možné podniknúť účinné kroky v prípade porušenia práv, ktoré sú zakotvené v tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 13a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Sankcie

 

Členské štáty prijmú nevyhnutné kroky s cieľom zabezpečiť, aby sa na každé porušenie práv vyplývajúcich z tejto kapitoly vzťahovali účinné, primerané a odrádzajúce opatrenia, ktoré môžu v prípade potreby zahŕňať uplatnenie sankcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý členský štát zabezpečí, aby verejnosť mala k dispozícii pravidelne aktualizovaný súbor informácií týkajúcich sa podmienok vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na jeho územie a podmienok ich pobytu na jeho území.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri PDN k článku 9.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V posledných rokoch členské štáty, ako aj verejná mienka, vyjadrili širokú podporu spoločnej európskej politike v oblasti hospodárskeho prisťahovalectva, hoci v prístupe a v očakávaných konečných výsledkoch existujú značné rozdiely.

Demografické predpovede spolu s hospodárskou situáciou našich členských štátov ukázali, že prisťahovalecká politika by mohla predstavovať nástroj na reguláciu našich potrieb v oblasti pracovnej sily. Sociálny a hospodársky rozvoj v Európe bude v nasledujúcich desaťročiach závisieť od prijímania nových hospodárskych migrantov. Z toho vyplýva potreba zaviesť aktívne politiky na prijímanie tak vysokokvalifikovaných pracovníkov, ako aj pracovníkov s nižšou kvalifikáciou.

V roku 2001 Komisia predložila návrh smernice o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely plateného zamestnania alebo výkonu samostatnej zárobkovej činnosti. Hoci Európsky parlament zaujal súhlasné stanovisko, tento návrh neprešiel prvým čítaním v Rade.

Návrh smernice Komisie, ku ktorému má Parlament vydať stanovisko, stanovuje zjednotený postup vybavovania žiadostí pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí usilujú o prijatie na území členského štátu s cieľom pracovať tam, a tiež stanovuje priznanie práv štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí legálne pracujú v členskom štáte.

Jedným z cieľov akčného plánu Európskej rady z decembra 2006 týkajúceho sa legálneho prisťahovalectva bolo stanoviť všeobecný rámec pre spravodlivý prístup založený na dodržiavaní práv migrujúcich pracujúcich. Cieľom tohto návrhu je splniť stanovené ciele zabezpečením právneho postavenia už prijatých pracovníkov z tretích krajín v súlade so široko koncipovanou filozofiou Lisabonskej stratégie.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca zdôrazňuje, že prijatie tejto smernice a smernice o modrej karte sa dopĺňajú. Cieľom ich spoločného prijatia je zabrániť následkom dvojakej prisťahovaleckej politiky, ktorá by podporovala migráciu vysokokvalifikovaných osôb a odmietala prístup a práva pracovníkom s nízkou kvalifikáciou. Cieľom týchto dvoch textov je tiež odstrániť ilúziu uzatvorených hraníc.

Spravodajca víta skutočnosť, že Komisia vypracovala návrh, ktorý ustanovuje súhrnný a horizontálny rámec pre všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín prijatých na územie EÚ na účely práce, a že tento návrh im má umožniť rovnaké zaobchádzanie ako je to v prípade európskych občanov. Domnieva sa, že táto smernica by mala byť referenciou pre sektorové smernice, ktoré Komisia predložila alebo má v úmysle predložiť v blízkej budúcnosti (ide o smernicu o podmienkach prijímania vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín, smernicu o sezónnych pracovníkoch, smernicu o vysielaných pracovníkoch).

Vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh nebol ambicióznejší a vzdal sa zámeru pokryť podmienky prijímania všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí chcú vykonávať hospodársku činnosť na území Únie, uvedomuje si však výhrady, ktoré majú členské štáty voči takémuto návrhu.

Spravodajca navrhuje niekoľko úprav návrhu predloženého Komisiou s cieľom objasniť alebo doplniť niektoré aspekty.

Spravodajca sa domnieva, že je dôležité spresniť, že obsah tejto smernice nespochybňuje právo členských štátov určovať podmienky prijímania ani počet migrantov, ktorých chcú prijať na svojom území.

Je potrebné spresniť, že spravodajca je pevne presvedčený o potrebe zachovať čo najširší rozsah pôsobnosti, tak, ako je to stanovené v návrhu. Spoločný súbor práv musí byť možné uplatňovať na všetkých štátnych príslušníkov prijatých na území na účely zamestnania, rovnako však aj pre tých, ktorí boli pôvodne prijatí z iných dôvodov, ale získali právo pracovať na základe ustanovení vnútroštátneho práva alebo práva Spoločenstva.

Takisto vylúčenie sezónnych pracovníkov sa dá odôvodniť tým, že v blízkej budúcnosti bude predložená osobitná smernica venovaná tejto kategórii pracovníkov.

Treba poznamenať, že tzv. cezhraniční pracovníci, t. j. pracovníci, ktorí pracujú v inej krajine než v krajine svojho bydliska, nespadajú do rámca tejto smernice. Podľa čl. 2 ods. b) sa smernica uplatňuje na osoby, ktoré bývajú a vykonávajú odbornú činnosť v tej istej krajine. Cezhraniční pracovníci by však tiež mali mať právo na primeranú ochranu a záruky, pokiaľ ide o zamestnanie. V každom prípade by sa preto mali neskoršie stanoviť osobitné právne predpisy pre túto kategóriu pracovníkov.

Pokiaľ ide o prínos smernice z právneho hľadiska, spravodajca zdôrazňuje, že iba niektoré členské krajiny podpísali existujúce dohovory MOP a Rady Európy o migrujúcich pracujúcich. Pritom táto smernica obsahuje ustanovenia, ktoré vzhľadom sa ich presnosť bude možné uplatniť bezprostredne po uplynutí lehoty na transpozíciu. Prijatie tejto smernice by teda mohlo predstavovať výhodu v zabezpečení lepšej ochrany pracovníkov, než aká im v súčasnosti prislúcha na základe platných medzinárodných dohovorov v tejto oblasti.

O zjednotenom postupe

Cieľom návrhu smernice je zaviesť postup jednotnej žiadosti, ktorého výsledkom bude vydanie jednotného povolenia na pobyt a prácu.

Zavedenie zjednoteného postupu má viacero výhod s ohľadom na skutočnosť, že pokiaľ ide o vzťah medzi povolením na pobyt a pracovným povolením, situácia sa mení od jedného členského štátu k druhému. Uvedeným cieľom je skrátiť byrokratické postupy a zjednodušiť administratívne kroky, ktoré musia podstupovať príslušné osoby, či už ide o žiadateľov, správne orgány alebo zamestnancov.

Tento zjednotený postup a povolenie tiež uľahčia správnym orgánom a zamestnávateľom kontrolu platnosti povolení.

Povinnosti uložené členským štátom sú naďalej dostatočne pružné: všeobecná povinnosť zaviesť systém jednotného kontaktného miesta a zákaz vydávania doplnkových dokumentov, dodržiavanie procesných záruk (právo na informáciu, odôvodnenie rozhodnutia, opravné prostriedky). Postup nezasahuje do právomoci členských štátov v oblasti spracúvania žiadostí okrem lehoty, ktorú je potrebné zachovať.

Podľa spravodajcu je potrebné objasniť, či je aj zamestnávateľ oprávnený podať žiadosť.

O spoločnom súbore práv

V roku 1999 Európska rada v Tampere vyhlásila, že je potrebné, aby Európska únia zabezpečila spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín s oprávneným pobytom na území členských štátov a poskytla im práva a povinnosti porovnateľné s právami a povinnosťami občanov EÚ.

V rámci EÚ existujú v súčasnosti veľké rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o zaobchádzanie s migrujúcimi pracovníkmi. Pretrvávajú tiež veľké rozdiely v zaobchádzaní s legálnymi migrujúcimi pracujúcimi a pracujúcimi zo Spoločenstva. Ukazuje sa, že tieto práva tiež závisia od krajiny pôvodu pracovníka a krajiny EÚ, kde vykonáva svoje činnosti, pretože existujú mnohé dvojstranné dohody medzi členským štátmi EÚ a niektorými tretími krajinami, ako aj dohody uzatvorené medzi EÚ a niektorými tretími krajinami.

Spravodajca veľmi priaznivo hodnotí návrh priznať práva štátnym príslušníkom tretích krajín legálne pracujúcim na území členského štátu, najmä v oblastiach súvisiacich so zamestnaním, v ktorých by malo byť zaručené rovnaké zaobchádzanie ako s európskymi občanmi. Priznanie týchto práv predstavuje pre spravodajcu minimálnu požiadavku, a to bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov zachovať alebo prijať priaznivejšie ustanovenia.

Toto uznanie základných sociálnych práv migrantom s oprávneným pobytom na území EÚ a novým prichádzajúcim migrantom prispeje k zlepšeniu ich integrácie, a teda k lepšej sociálnej súdržnosti.

Toto opatrenie by malo byť tiež súčasťou proaktívnej politiky v záujme boja proti zneužívaniu pracujúcich, najmä nových migrantov, a zároveň chrániť európskych občanov pred nelojálnou konkurenciou, ktorú napomáha nerovnosť. Štátni príslušníci tretích krajín by tak mali rovnaké podmienky v celej EÚ nezávisle od miesta ich pobytu.

Zo všetkých týchto dôvodov si spravodajca veľmi praje, aby Európsky parlament a Rada čo najskôr dospeli k celkovej dohode o návrhu Komisie, aby smernica o jednotnom povolení mohla čoskoro nadobudnúť účinnosť.


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (*) (5.11.2008)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Rady o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte

(KOM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Rumiana Jeleva

(*) Postup pridružených výborov – článok 47 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh smernice Rady o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte je súčasťou politiky EÚ zameranej na vypracovanie komplexnej imigračnej politiky. Návrh sa považuje za výsledok niekoľkých fór v rámci Únie, pričom v decembri 2006 sa v záveroch Európskej rady dohodla postupnosť krokov na rok 2007, z ktorých jedným je, „pokiaľ ide o legálnu migráciu, vytvorenie dobre riadených migračných politík, ktoré plne rešpektujú vnútroštátne právomoci a prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju všetkých krajín, aby pomohli členským štátom uspokojiť súčasné a budúce potreby pracovnej sily; čo najskôr by sa mali preskúmať najmä budúce návrhy Komisie v rámci Plánu politiky pre legálnu migráciu z decembra 2005“.

Tento návrh je reakciou na uvedené požiadavky v súlade s Plánom politiky pre legálnu migráciu, ktorého cieľom bolo ustanoviť podmienky prijímania špecifických kategórií migrantov (pracovníkov s vysoko odbornou kvalifikáciou, sezónnych pracovníkov, odmeňovaných stážistov a pracovníkov preložených v rámci spoločnosti) v štyroch špecificky zameraných návrhoch právnych predpisov na jednej strane a predstaviť všeobecný rámec na migráciu pracovnej sily založený na spravodlivom prístupe a dodržiavaní práv na druhej strane. Tento návrh má splniť druhý uvedený cieľ zabezpečením právneho postavenia už prijatých pracovníkov z tretích krajín v súlade so široko koncipovanou filozofiou Lisabonskej stratégie a zavedením zjednodušeného postupu pri vybavovaní žiadateľov.

Na dosiahnutie týchto cieľov Komisia navrhuje zaručiť všetkým pracovníkom z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte, ktorí však ešte nie sú oprávnení na dlhodobý pobyt, spoločný súbor práv a zaviesť zjednotený postup pri vybavovaní žiadostí spolu s jednotným povolením, ktoré by bolo povolením na pobyt a zároveň pracovným povolením.

Na poli legálneho prisťahovalectva bolo prijatých viacero smerníc vzťahujúcich sa na špecifické skupiny štátnych príslušníkov tretích krajín: smernica Rady 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny; smernica Rady 2003/109/ES o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom; smernica Rady 2004/114/ES o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby; smernica Rady 2005/71/ES na uľahčenie prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu do EÚ.

Tento návrh treba považovať za horizontálny nástroj priznávajúci minimálne práva každému pracovníkovi z tretej krajiny s oprávneným pobytom v členskom štáte. Za základný prvok považuje spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko právo každej osoby, ktorá získala povolenie na prácu a pobyt v členskom štáte, využívať súbor zaručených práv rovnakých ako práva vlastných štátnych príslušníkov, pokiaľ ide o účasť na trhu práce a účinné vykonávanie týchto práv. Preto sa toto stanovisko sústreďuje na priznávanie takýchto práv príslušníkom tretích krajín, ktorí boli prijatí osobitne na pracovné účely, a nie z iných dôvodov.

Ako už bolo spomenuté, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko je presvedčená, že cieľom tohto návrhu smernice je zaručiť spoločný súbor práv v podobe rovnakého zaobchádzania v porovnaní so štátnymi príslušníkmi hostiteľského členského štátu. V tejto súvislosti má mimoriadny význam článok 12 o práve na rovnaké zaobchádzanie, pretože podľa neho by sa mal príslušníkom tretích krajín prijatých na pracovné účely, ktorí majú pobyt a pracujú v členskom štáte, zaručiť súbor pracovných práv, ktorý ich zrovnoprávňuje v porovnaní so štátnymi príslušníkmi a inými pracovníkmi s pôvodom v Európskej únii.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko plne podporuje práva zaručené v článku 12 ods. 1 písm. a) a b). Do odseku 1 písm. a) sa výslovne dopĺňa právo na čerpanie dovolenky, pretože je súčasťou pracovnoprávnych vzťahov.

Súbor práv so sebou nesie aj určité povinnosti. Jedna z nich sa premieta do práva na odbornú prípravu. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko podporuje právo na daňové výhody pod podmienkou, že pracovník tretej krajiny je v príslušnom členskom štáte vedený ako daňovník. Domnieva sa, že príslušníci tretích krajín by mali mať prístup k postupom na získanie bývania iba vtedy, keď v EÚ nadobudnú trvalejšie postavenie – napríklad dlhodobý pobyt. V tejto súvislosti obsahuje stanovisko príslušný pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Zaručiť treba prenosnosť dôchodku alebo renty po dosiahnutí staroby, v prípade úmrtia (alebo invalidity) v sadzbe stanovenej zákonom dlžníckeho členského štátu alebo štátov pri sťahovaní do tretej krajiny. Stanovisko sa ňou podrobne zaoberá.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) pracovné podmienky vrátane mzdy, ukončenia pracovného pomeru, ako aj zdravotných a bezpečnostných podmienok na pracovisku;

a) pracovné podmienky vrátane mzdy, dovolenky, pracovného času, ukončenia pracovného pomeru, ako aj zdravotných a bezpečnostných podmienok na pracovisku;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       2

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) slobodu pridruženia, zapojenia a členstva vo vzťahu k organizácii zastupujúcej pracovníkov alebo zamestnávateľov alebo k akejkoľvek organizácii, ktorej členovia sú zaangažovaní v konkrétnom povolaní, vrátane výhod poskytovaných takýmito organizáciami bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne ustanovenia o verejnom poriadku a bezpečnosti štátu;

b) slobodu pridruženia, zapojenia a členstva vo vzťahu k organizácii zastupujúcej pracovníkov alebo zamestnávateľov alebo k akejkoľvek organizácii, ktorej členovia sú zaangažovaní v konkrétnom povolaní, vrátane výhod poskytovaných takýmito organizáciami, ako sú informácie a podpora, bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne ustanovenia o verejnom poriadku a bezpečnosti štátu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) vzdelávanie a odbornú prípravu;

c) vzdelávanie v širokom zmysle slova (jazykové vzdelávanie a oboznamovanie sa s kultúrou s cieľom zlepšiť integráciu) a odbornú prípravu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) uznávanie diplomov, osvedčení a ďalších odborných kvalifikácií v súlade s príslušnými vnútroštátnymi postupmi;

d) uznávanie diplomov, osvedčení a ďalších odborných kvalifikácií v súlade s príslušnými vnútroštátnymi postupmi uplatniteľnými v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií.

 

1 Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) vyplatenie nadobudnutého dôchodku pri sťahovaní do tretej krajiny;

f) prenosnosť dôchodku alebo renty po dosiahnutí staroby, v prípade úmrtia alebo invalidity v sadzbe stanovenej zákonom dlžníckeho členského štátu alebo štátov pri sťahovaní do tretej krajiny;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) daňové výhody;

g) daňové výhody za predpokladu, že pracovník je v príslušnom členskom štáte vedený ako daňovník;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – bod i (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

i) informačné a poradenské služby poskytované úradmi práce;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu obmedziť rovnaké zaobchádzanie v porovnaní s vlastnými štátnymi príslušníkmi:

2. Členské štáty môžu obmedziť rovnaké zaobchádzanie v porovnaní s vlastnými štátnymi príslušníkmi len v týchto prípadoch:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) vyžadovaním preukázať ovládanie jazyka na primeranej úrovni na umožnenie prístupu k vzdelávaniu a odbornej príprave. Prístup k univerzitnému vzdelaniu môže podliehať splneniu špecifických vzdelanostných predpokladov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) obmedzením práv priznaných v ods. 1 písm c), pokiaľ ide o štipendiá;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by bolo vhodnejšie použiť v nástroji, ktorý jednotne reguluje právo na štúdium.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) obmedzením práv priznaných v ods. 1 písm. h) týkajúcich sa bývania vo verejnom sektore na prípady, keď sa štátny príslušník tretej krajiny zdržiava alebo má právo pobytu v danom členskom štáte aspoň tri roky;

c) obmedzením práv priznaných v ods. 1 písm. h) týkajúcich sa bývania;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) obmedzením práv priznaných v ods. 1 písm. a), b) a g) na pracovníkov z tretích krajín, ktorí sú v danom čase zamestnaní;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) obmedzením práv priznaných v ods. 1 písm. e) na pracovníkov z tretích krajín, ktorí sú v danom čase zamestnaní, okrem dávok v nezamestnanosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Článok 13a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 13a

Sankcie

 

Členské štáty prijmú nevyhnutné kroky s cieľom zabezpečiť, aby sa na každé porušenie práv vyplývajúcich z tejto kapitoly vzťahovali účinné, primerané a odrádzajúce opatrenia, ktoré môžu v prípade potreby zahŕňať uplatnenie sankcií.

POSTUP

Názov

Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu

Referenčné čísla

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS)

Gestorský výbor

LIBE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

15.1.2008

 

 

 

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

13.3.2008

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Rumiana Jeleva

20.11.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.9.2008

4.11.2008

 

 

Dátum prijatia

5.11.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

2

13

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mihael Brejc, Françoise Castex, Gabriela Creţu, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Patrizia Toia, Georgios Toussas, Claude Turmes

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Giles Chichester, Árpád Duka-Zólyomi


POSTUP

Názov

Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu

Referenčné čísla

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS)

Dátum konzultácie s EP

14.12.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

15.1.2008

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

15.1.2008

 

 

 

Postup pridružených výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

13.3.2008

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Patrick Gaubert

18.12.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.3.2008

16.7.2008

7.10.2008

5.11.2008

Dátum prijatia

5.11.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Simon Busuttil, Marco Cappato, Genowefa Grabowska, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Giuseppe Gargani, Fernand Le Rachinel

Dátum predloženia

7.11.2008

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia