Postup : 2007/0228(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0432/2008

Předložené texty :

A6-0432/2008

Rozpravy :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Hlasování :

PV 20/11/2008 - 6.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0557

ZPRÁVA     *
PDF 351kWORD 696k
10. 11. 2008
PE 409.459v03-00 A6-0432/2008

o návrhu směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci

(KOM(2007)0637 – C6‑0011/2007 – 2007/0228(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Ewa Klamt

Navrhovatel(*):

Jan Tadeusz Masiel, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 47 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (*)
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci

(KOM(2007)0637 – C6‑0011/2007 – 2007/0228(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0637),

–   s ohledem na čl. 63 odst. 3 písm. a) a odst. 4 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 67 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0011/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro rozvoj (A6-0432/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá k zahájení dohodovacího řízení podle společného prohlášení ze dne 4. března 1975, bude-li mít Rada v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Evropská rada na svém zvláštním zasedání v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 uznala nutnost harmonizace vnitrostátních právních předpisů o podmínkách přijímání a pobytu státních příslušníků třetích zemí. V této souvislosti prohlásila, že Evropská unie by měla zejména zajistit spravedlivé zacházení se státními příslušníky třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území členských států, a že důraznější politika integrace by měla směřovat k tomu, aby jim byla přiznána práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi občanů Evropské unie.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Zasedání Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000 stanovilo cíl pro Společenství stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou založenou na znalostech na světě.

(3) Zasedání Evropské Rady v Lisabonu v březnu 2000 stanovilo cíl pro Společenství stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou založenou na znalostech na světě, schopnou zajistit udržitelný hospodářský růst a zvyšovat počet a kvalitu pracovních míst i zlepšovat sociální soudržnost. Opatření, jež mají v rámci přístupu vycházejícího z potřeb členských států přilákat a udržet vysoce kvalifikované pracovníky z třetích zemí, jsou součástí širšího rámce vymezeného Lisabonskou strategií a integrovanými hlavními směry pro růst a zaměstnanost.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Na trhu práce, který stále více nabývá globálních rysů, by EU měla zvýšit svou atraktivitu pro pracovníky, zejména vysoce kvalifikované pracovníky, z třetích zemí. Tohoto cíle lze účinněji dosáhnout, pokud budou zajištěna určitá zvýhodnění, např. zvláštní výjimky, a pokud bude umožněn snadnější přístup k příslušným informacím.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) K dosažení cílů lisabonského procesu je rovněž zapotřebí posílit mobilitu v rámci Unie u vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou občané EU, a zejména občanů členských států, které přistoupily v roce 2004 a 2007. Členské státy jsou při provádění této směrnice zavázány k dodržování zásady preference Společenství, jak vyplývá zejména z příslušných ustanovení aktů o přistoupení z 16. dubna 2003 a z 25. dubna 2005.

(6) K dosažení cílů lisabonského procesu je rovněž zapotřebí posílit mobilitu v rámci Unie u vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou občané EU, a zejména občanů členských států, které přistoupily v roce 2004 a 2007. Při provádění této směrnice by měla být dodržována zásada preference Společenství, jak vyplývá zejména z příslušných ustanovení aktů o přistoupení z 16. dubna 2003 a z 25. dubna 2005.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Tato směrnice by měla upravovat pružný systém pro vstup, který je orientovaný na poptávku a vychází z objektivních kritérií, jako jsou např. minimální prahové hodnoty pro mzdu srovnatelné s úrovní mzdy v členských státech a odborná kvalifikace. Definice společné minimální úrovně pro vnitrostátní prahovou hodnotu mzdy je zapotřebí k zajištění minimální úrovně harmonizace v oblasti podmínek pro přijetí v rámci celé EU. Členské státy by měly stanovit vlastní vnitrostátní prahové hodnoty v souladu se situací na příslušných pracovních trzích a v souladu se svými obecnými politikami v oblasti přistěhovalectví.

(10) Tato směrnice by měla upravovat pružný systém pro vstup, který je orientovaný na poptávku a vychází z objektivních kritérií, jako je např. odborná kvalifikace. Je zapotřebí uplatňovat zásadu stejné mzdy za stejnou práci, aby bylo zajištěno rovné zacházení s vlastními státními příslušníky a státními příslušníky třetích zemí.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Je zapotřebí stanovit odchylky od hlavního režimu, pokud jde o prahové hodnoty mzdy v případě vysoce kvalifikovaných žadatelů mladších 30 let, kteří vzhledem ke své omezené odborné praxi a ke svému postavení na trhu práce nemusejí splňovat požadavky hlavního režimu týkající se mzdy, nebo v případě pracovníků, kteří získali vyšší vzdělání v Evropské unii.

vypouští se

Odůvodnění

Snazší přístup vysoce kvalifikovaných osob mladších třiceti let je v rozporu se zásadou rovného zacházení EU, podle níž nesmí docházet k diskriminaci na základě věku. Kromě toho snazší přístup vysoce kvalifikovaných osob mladších třiceti let s sebou nese riziko, že bude zanedbávána odborná příprava mladých občanů EU. K tomu nesmí docházet, neboť nezaměstnanost ve věkové skupině do 30 let dosahuje v EU přibližně 15 % (statistika Eurostatu za rok 2007) a v Řecku, ve Francii, v Itálii, Polsku, Rumunsku a na Slovensku až 20 %.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15) Pokud jde o mobilitu v rámci EU z jednoho členského státu do jiného po prodloužení modré karty EU, může být dojíždění přes hranice pro držitele modré karty EU určitou možností. Protože modrá karta EU v sobě spojuje pracovní povolení a povolení k pobytu, nenabízí možnost dojíždění do jiného členského státu za účelem práce, jestliže držitel pobývá v členském státě, který modrou kartu EU vydal. Možnost dojíždění přes hranice by měla upravovat směrnice Rady…/.../ES o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státu.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Je třeba posílit a udržovat mobilitu vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí mezi Společenstvím a jednotlivými zeměmi jejich původu. Měly by se upravit odchylky od směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, aby se prodloužila doba možné nepřítomnosti na území Společenství, která se nezohledňuje při výpočtu doby oprávněného a nepřetržitého pobytu, jež je nezbytná pro přiznání dlouhodobého pobytu ES. I poté, co vysoce kvalifikovaný pracovník z třetí země získal postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES, by měl mít možnost využít dobu nepřítomnosti, která je oproti úpravě obsažené ve směrnici Rady 2003/109/ES delší. Členské státy by měly především s ohledem na posílení kruhové migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí, kteří pocházejí z rozvojových zemí, zvážit využití možností vyplývajících z čl. 4 odst. 3 druhého pododstavce a čl. 9 odst. 2 směrnice Rady 2003/109/ES, aby těmto pracovníkům umožnily delší období nepřítomnosti, než stanoví daná směrnice. S ohledem na zajištění souladu s rozvojovými cíli, z nichž se vychází, by se tyto odchylky měly uplatňovat pouze tehdy, pokud lze dokázat, že se příslušná osoba vrátila do země původu za účelem práce, studia nebo výkonu dobrovolných činností.

(17) Je třeba posílit a udržovat mobilitu vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí mezi Společenstvím a jednotlivými zeměmi jejich původu. Měly by se upravit odchylky od směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, aby se prodloužila doba možné nepřítomnosti na území Společenství, která se nezohledňuje při výpočtu doby oprávněného a nepřetržitého pobytu, jež je nezbytná pro přiznání dlouhodobého pobytu ES. I poté, co vysoce kvalifikovaný pracovník z třetí země získal postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES, by měl mít možnost využít dobu nepřítomnosti, která je oproti úpravě obsažené ve směrnici Rady 2003/109/ES delší. Členské státy by měly především s ohledem na posílení kruhové migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí, kteří pocházejí z rozvojových zemí, zvážit využití možností vyplývajících z čl. 4 odst. 3 druhého pododstavce a čl. 9 odst. 2 směrnice Rady 2003/109/ES, aby těmto pracovníkům umožnily delší období nepřítomnosti, než stanoví daná směrnice. S ohledem na zajištění souladu s rozvojovými cíli, z nichž se vychází, by se tyto odchylky měly uplatňovat pouze tehdy, pokud lze dokázat, že se příslušná osoba vrátila do země původu.

Odůvodnění

Požadavek, aby se státní příslušníci třetích zemí mohli navracet do své země původu, pouze pokud mohou prokázat, že tam hodlají pracovat, studovat nebo vykonávat dobrovolné aktivity, představuje nadbytečnou administrativní povinnost a komplikaci, která je neúměrná situaci. Státní příslušníci třetích zemí musí mít možnost vrátit se dočasně z rodinných nebo osobních důvodů do své země původu.

Pozměňovací návrh  9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Kompromisní pozměňovací návrh

(20) Členské státy by se v rámci provádění této směrnice měly vyhnout aktivnímu náboru pracovníků v rozvojových zemích v odvětvích, v nichž je nedostatek pracovních sil. Je zapotřebí vytvořit eticky orientované politiky náboru pracovníků a zásady použitelné na zaměstnavatele ve veřejném i soukromém sektoru, zejména v odvětví zdravotnictví, což zdůrazňují i závěry Rady a členských států ze dne 14. května 2007 o evropském akčním programu pro řešení kritického nedostatku zdravotnických pracovníků v rozvojových zemích (2007–2013). Tyto politiky a zásady by měly být posíleny vytvořením mechanismů, pokynů a jiných nástrojů určených k usnadnění kruhové a dočasné migrace, jakož i dalšími opatřeními, která by snížila na minimum záporné účinky a maximálně zvýšila kladné účinky migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků na rozvojové země. Jakýkoli tento zásah musí být prováděn v souladu se společným prohlášením Afrika–EU o migraci a rozvoji, které bylo schváleno v Tripolisu ve dnech 22. a 23. listopadu 2006, a s ohledem na vytváření komplexní migrační politiky, k čemuž vyzývala Evropská rada na svém zasedání ve dnech 14. a 15. prosince 2006.

(20) Členské státy by se v rámci provádění této směrnice neměly aktivně snažit získat vysoce kvalifikované pracovníky v odvětvích, která ve třetí zemi již vykazují, nebo se očekává, že budou vykazovat nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků. To platí zejména pro odvětví zdravotnictví a školství. Členské státy by měly vypracovat dohody o spolupráci se třetími zeměmi za účelem zabezpečení potřeb Unie a rozvoje třetích zemí, z nichž vysoce kvalifikovaní přistěhovalci pocházejí. Tyto dohody o spolupráci by měly obsahovat eticky orientované politiky a zásady náboru pracovníků a měly by být posíleny vytvořením mechanismů, pokynů a jiných nástrojů určených k usnadnění kruhové a dočasné migrace, díky níž se vysoce kvalifikovaní přistěhovalci mohou vrátit do země původu. Jakýkoli tento zásah musí být prováděn v souladu se společným prohlášením Afrika-EU o migraci a rozvoji, které bylo schváleno v Tripolisu ve dnech 22. a 23. listopadu 2006, a se závěry prvního globálního fóra o migraci a rozvoji z července 2007, a s ohledem na vytváření komplexní migrační politiky, k čemuž vyzývala Evropská rada na svém zasedání ve dnech 14. a 15. prosince 2006. Kromě toho by členské státy měly ve spolupráci se zeměmi původu poskytovat konkrétní podporu při přípravě profesionálů v klíčových odvětvích oslabených tímto odlivem talentů.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 2 - písm. b

Znění navržené Komisí

Kompromisní pozměňovací návrh

b) „zaměstnáním vyžadujícím vysokou kvalifikaci“ výkon skutečné a efektivní práce pod vedením někoho jiného, za kterou je daná osoba placena a ke které se vyžaduje vyšší vzdělání nebo alespoň tři roky odpovídající odborné praxe;

b) „zaměstnáním vyžadujícím vysokou kvalifikaci“ výkon skutečné a efektivní práce jako zaměstnanec pod vedením někoho jiného, za kterou je daná osoba placena a ke které se vyžaduje vyšší vzdělání nebo vyšší odborná kvalifikace;

Pozměňovací návrh  11

Návrh směrnice

Čl. 2 - písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) „modrou kartou EU“ povolení nesoucí označení „modrá karta EU“, jenž za podmínek této směrnice opravňuje svého držitele oprávněně pobývat a pracovat na území EU a přestěhovat se do jiného členského státu za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci;

c) „modrou kartou EU“ povolení nesoucí označení „modrá karta EU“, jež opravňuje svého držitele oprávněně pobývat a pracovat na území EU a přestěhovat se v souladu s kapitolou V do jiného členského státu za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci;

Odůvodnění

Přestěhování do jiného členského státu je možné pouze za podmínek uvedených v kapitole V.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) „rodinnými příslušníky“ státní příslušníci třetí země, jak je vymezuje čl. 4 odst. 1 směrnice 2003/86/ES;

f) „rodinnými příslušníky“ státní příslušníci třetí země, jak je vymezuje čl. 4 odst. 1, čl. 4 odst. 2 písm. b) a čl. 4 odst. 3 směrnice 2003/86/ES;

Odůvodnění

Z humanitárního hlediska je krajně nežádoucí vylučovat osoby uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. b) směrnice 2003/86/ES. Vyloučení osob uvedených v čl. 4 odst. 3 směrnice 2003/86/ES diskriminuje nesezdané páry, které žijí v dlouhodobém závazném partnerském svazku.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Kompromisní pozměňovací návrh

g)        „vyšším vzděláním“ jakékoli potvrzení o dosaženém vzdělání, diplom nebo jiné osvědčení vydané příslušným orgánem a potvrzující úspěšné ukončení vyššího vzdělávacího programu, konkrétně souboru kurzů poskytovaných vzdělávacím zařízením, které bylo jako instituce vyššího vzdělávání uznáno státem, v němž se nachází. Pro účely této směrnice se tato kvalifikace zohledňuje za podmínky, že studium nezbytné k jejímu dosažení trvalo alespoň tři roky;

g)        „vyšším vzděláním“ jakékoli potvrzení o dosaženém vzdělání, diplom nebo jiné osvědčení vydané třetí zemí a následně uznané příslušným orgánem členského státu a potvrzující úspěšné ukončení vyššího vzdělávacího programu, konkrétně souboru kurzů poskytovaných vzdělávacím zařízením, které bylo jako instituce vyššího vzdělávání uznáno státem, v němž se nachází. Pro účely této směrnice se tato kvalifikace zohledňuje za podmínky, že studium nezbytné k jejímu dosažení trvalo alespoň tři roky. Pro účely této směrnice a posouzení, zda státní příslušník třetí země má vyšší vzdělání, se odkazuje na Mezinárodní standardní klasifikaci vzdělání (ISCED) z roku 1997, úrovně 5a a 6;

 

 

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Kompromisní pozměňovací návrh

h)        „vyšší odbornou kvalifikací“ kvalifikace potvrzená dokladem o dosaženém vyšším vzdělání nebo dokladem o minimálně 3 letech odpovídající odborné praxe;

h)        „vyšší odbornou kvalifikací“ kvalifikace potvrzená dokladem o alespoň pětileté odborné praxi na úrovni, která je srovnatelná s vyšším vzděláním, včetně alespoň dvou let na vedoucí pozici;

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 2 - písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) „odbornou praxí“ skutečný a dovolený výkon příslušného povolání.

i) „odbornou praxí“ skutečný a dovolený výkon příslušného povolání doložený jakýmkoli dokladem vydaným orgány veřejné správy, např. potvrzením o výkonu zaměstnání, potvrzením o sociálním pojištění nebo odvádění daně.

Pozměňovací návrh  16

Návrh směrnice

Čl. 2 - písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia) „regulovaným povoláním“ odborná činnost nebo soubor odborných činností, u nichž platí, že přístup k nim nebo jejich výkon nebo jeden ze způsobů jejich výkonu v členském státě jsou vyhrazeny přímo nebo nepřímo na základě právních nebo správních předpisů držitelům určitých odborných kvalifikací; jedním druhem výkonu je zejména užívání profesního označení, k němuž jsou na základě právních a správních předpisů oprávněny pouze osoby, které disponují určitou odbornou kvalifikací.

Pozměňovací návrh  17

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří žádají o přijetí na území členského státu za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

1. Tato směrnice se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří žádají o přijetí na území členského státu za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, i na státní příslušníky třetích zemí, kteří již v daném členském státě legálně pobývají v rámci jiného systému a kteří žádají o modrou kartu EU.

Odůvodnění

Tato směrnice by se měla logicky vztahovat také na osoby, které si přejí zůstat na území členského státu za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, čímž by byli podporováni například studenti s ukončeným vysokoškolským vzděláním na území členského státu a pobývající v EU.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 3 - odst. 2 - písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) kteří pobývají v členském státě jako žadatelé o mezinárodní ochranu nebo v rámci programů dočasné ochrany;

a) kteří pobývají v členském státě jako žadatelé o mezinárodní ochranu nebo v rámci programů dočasné ochrany nebo z jednoho či druhého výše uvedeného důvodu požádali o povolení k pobytu, přičemž o jejich právním postavení dosud nebylo rozhodnuto;

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) kteří jsou uprchlíky nebo zažádali o přiznání právního postavení uprchlíků a jejich žádost nebyla dosud vyřízena;

b) kteří zažádali o přiznání právního postavení uprchlíků a dosud neobdrželi konečné rozhodnutí;

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 3 - odst. 2 - písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) kteří vstupují na území členského státu na základě závazků stanovených v mezinárodní dohodě usnadňující vstup a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi;

f) kteří vstupují na území členského státu na základě závazků stanovených v mezinárodní dohodě usnadňující vstup a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi, a zejména pro pracovníky, kteří byli na určitou dobu přeloženi na jinou pozici v rámci téže společnosti, smluvní dodavatele služeb a stážisty s vysokoškolským diplomem, jejichž ochrana vyplývá ze závazků Evropského společenství přijatých v rámci Všeobecné dohody o obchodu se službami (GATS);

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) kteří byli přijati na území členského státu jako sezónní pracovníci.

Odůvodnění

Doplnění seznamu kategorií.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Touto směrnicí není dotčena žádná budoucí dohoda mezi Společenstvím nebo mezi Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a jednou třetí zemí nebo několika třetími zeměmi na straně druhé, která upravuje seznam povolání, na něž by se tato směrnice neměla uplatňovat, aby se prostřednictvím ochrany lidských zdrojů v rozvojových zemích, které jsou smluvními stranami těchto dohod, zajistil eticky orientovaný nábor pracovníků v odvětvích, kde existuje nedostatek pracovních sil.

3. Touto směrnicí není dotčena žádná budoucí dohoda mezi Společenstvím nebo mezi Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a jednou třetí zemí nebo několika třetími zeměmi na straně druhé, která upravuje seznam povolání, na něž by se tato směrnice neměla uplatňovat, aby se prostřednictvím ochrany lidských zdrojů v rozvojových zemích, které jsou smluvními stranami těchto dohod, zajistil eticky orientovaný nábor pracovníků v odvětvích, kde existuje nedostatek pracovních sil, v odvětvích, která mají zásadní význam pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí vyhlášených OSN, zejména ve zdravotnictví a školství, a v odvětvích, která mají zásadní význam pro schopnost rozvojových zemí poskytovat základní sociální služby.

 

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 4 - odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Touto směrnicí není dotčeno právo členských států přijmout nebo ponechat v platnosti příznivější ustanovení týkající se podmínek vstupu a pobytu osob, na něž se tato směrnice uplatňuje, s výjimkou vstupu do prvního členského státu.

2. Touto směrnicí není dotčeno právo členských států přijmout nebo ponechat v platnosti příznivější ustanovení týkající se osob, na něž se tato směrnice uplatňuje, než jsou tato ustanovení:

 

a) čl. 5 odst. 2 v případě usazení v druhém členském státě;

 

b) článek 12, čl. 13 odst. 1 a 2, články 14, 16, čl. 17 odst. 4 a článek 20.

Odůvodnění

Návrh směrnice sleduje cíl vytvořit ve všech členských státech jednotné podmínky pro přístup vysoce kvalifikovaných státních příslušníků třetích zemí. Mělo by se zabránit nedodržování základních kritérií pro přijetí pracovníků, která jsou uvedena v čl. 5 odst. 1. Zdá se však přijatelné umožnit členským státům, aby v případě přestěhování pracovníka do jiného členského státu stanovily pozitivní odchylku od hranice příjmů stanovené v čl. 5 odst. 2.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

Kritéria pro udělování modré karty EU

Modrá karta EU se udělí pouze vysoce kvalifikovaným přistěhovalcům ze třetích zemí, s nimiž předtím EU uzavřela dohody o partnerství a spolupráci, včetně dohod v oblasti mobility osob a přistěhovalectví.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 5 - odst. 1 - písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) předloží platnou pracovní smlouvu nebo závaznou nabídku práce platnou po dobu minimálně jednoho roku v příslušném členském státě;

a) předloží pracovní smlouvu platnou podle vnitrostátních právních předpisů týkající se výkonu vysoce kvalifikované práce nebo závaznou nabídku práce platnou po dobu minimálně jednoho roku v příslušném členském státě;

Odůvodnění

V zájmu řádné klasifikační hierarchie v souladu s cílem směrnice je nezbytné v článku 5 stanovit jako hlavní kritérium pro přijetí pracovníka nejdůležitější podmínku, tj. výkon vysoce kvalifikované práce (tento termín již figuruje v článku 19 jako podmínka pro přestěhování pracovníka do dalšího členského státu).

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 5 - odst. 1 - písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) v případě neregulovaných povolání předloží doklady o příslušné vyšší odborné kvalifikaci v daném povolání nebo odvětví uvedeném v pracovní smlouvě nebo v závazné pracovní nabídce;

vypouští se

 

 

Odůvodnění

Tento odstavec již není nezbytný, neboť potvrzení o tom, že pracovník vykonává vysoce kvalifikovanou práci (jež po změně definice v čl. 2 písm. b) zahrnuje rovněž uznání odborné praxe v neregulovaných povoláních), je nyní vyžadováno již v čl. 5 odst. 1 písm. a). Další rozlišování mezi regulovaným a neregulovaným povoláním není nutné.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 5 - odst. 1 - písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) předloží doklady o tom, že žadatel i jeho rodinní příslušníci mají nemocenské pojištění zahrnující všechna rizika, která běžně pokrývá pojištění státních příslušníků příslušného členského státu, a to na dobu, kdy toto pojištění nebo odpovídající nároky na dávky nejsou poskytovány v souvislosti s pracovní smlouvou nebo z této smlouvy nevyplývají;

e) předloží doklady o tom, že žadatel i jeho rodinní příslušníci mají nemocenské pojištění zahrnující všechna rizika, která běžně pokrývá pojištění státních příslušníků příslušného členského státu, a to na dobu, kdy toto pojištění nebo odpovídající nároky na dávky nemocenského pojištění nejsou poskytovány v souvislosti s pracovní smlouvou nebo z této smlouvy nevyplývají;

Odůvodnění

Byla doplněna slova, která objasňují, že se toto ustanovení vztahuje na dávky nemocenského pojištění, které (ne)jsou poskytovány v souvislosti s pracovní smlouvou. Jinak by totiž bylo možné tento předpis interpretovat tak, že vzniká-li v souvislosti s pracovní smlouvou nárok na jiné dávky, zaniká povinnost nemocenské pojištění uzavřít.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) není považován za hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví.

f) nepředstavuje z důvodů, které mohou být objektivně prokázány, hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví.

Odůvodnění

Zda daná osoba představuje hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví nesmí být ponecháno na libovůli správního rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Kompromisní pozměňovací návrh

2. Vedle podmínek stanovených v odstavci 1 platí, že hrubý měsíční příjem uvedený v pracovní smlouvě nebo v závazné pracovní nabídce není nižší než prahová hodnota pro vnitrostátní mzdy, která je členským státem vymezená, pro tyto účely zveřejněná a která představuje alespoň trojnásobek minimální hrubé měsíční mzdy vyplývající z vnitrostátních předpisů.

2. Vedle podmínek stanovených v odstavci 1 platí, že hrubá měsíční mzda uvedená v pracovní smlouvě nebo v závazné pracovní nabídce není nižší než vnitrostátní úroveň, která je členským státem vymezená, pro tyto účely zveřejněná a která představuje alespoň 1,7násobek hrubé měsíční nebo průměrné roční mzdy v příslušném členském státě a není nižší než mzdy, které se vyplácejí nebo by se vyplácely srovnatelnému pracovníkovi hostitelské země.

Členské státy, v nichž není minimální mzda vymezena, stanoví vnitrostátní prahovou hodnotu mzdy tak, aby představovala alespoň trojnásobek minimálního příjmu, na jehož základě mají občané příslušného státu nárok na výplatu sociálních dávek v tomto členském státě.

 

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

Předcházení nedostatku vysoce kvalifikovaných pracovníků ve třetích zemích

Členské státy se nebudou aktivně snažit získat vysoce kvalifikované pracovníky v odvětvích, která ve třetí zemi již vykazují či budou vykazovat nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků. To platí zejména pro odvětví zdravotnictví a školství.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

vypouští se

Odchylka

 

Pokud žádost předkládá státní příslušník třetí země, který je mladší 30 let a má vyšší vzdělání, uplatní se tyto odchylky:

 

a) členské státy považují za splněnou podmínku vyplývající z čl. 5 odst. 2, pokud nabízená hrubá měsíční mzda představuje alespoň dvě třetiny vnitrostátní prahové hodnoty mzdy vymezené podle čl. 5 odst. 2;

 

b) členské státy nemusí stanovit požadavek týkající se mzdy vyplývající z čl. 5 odst. 2, pokud žadatel dokončil vysokoškolské vzdělání v denním programu a získal bakalářský a magisterský titul na vysoké škole se sídlem na území Společenství;

 

c) vedle dokladu o vyšším vzdělání členské státy nepožadují doklad o odborné praxi, pokud to není nezbytné pro splnění podmínek vyplývajících z vnitrostátních právních předpisů pro výkon regulovaného povolání občany EU, jak je vymezeno v pracovní smlouvě nebo závazné pracovní nabídce.

 

Odůvodnění

Zamýšlené výjimky pro státní příslušníky třetích zemí mladší třiceti let by představovaly diskriminaci na základě věku.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 8 - odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Počáteční platnost modré karty EU je dva roky a prodlužuje se alespoň na stejnou dobu. Pokud je pracovní smlouva uzavřena na méně než dva roky, modrá karta EU se vydá na dobu trvání pracovní smlouvy s připočtením tří měsíců.

2. Počáteční platnost modré karty EU je tři roky a prodlužuje se alespoň o další dva roky. Pokud je pracovní smlouva uzavřena na méně než tři roky, modrá karta EU se vydá na dobu trvání pracovní smlouvy s připočtením šesti měsíců.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Kompromisní pozměňovací návrh

 

2a. Po uplynutí 36 měsíců oprávněného pobytu v některém z členských států na základě modré karty je dotčené osobě povoleno vykonávat vysoce kvalifikovanou práci v druhém členském státě a pobývat přitom v prvním členském státu. Další podrobnosti o dojíždění přes hranice upravuje směrnice Rady…/.../ES [o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státu].

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 9 - odst. 2 - pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou před přijetím rozhodnutí o žádosti o modrou kartu EU zhodnotit stav na trhu práce a uplatnit vnitrostátní postupy týkající se požadavků na obsazení volných pracovních míst.

2. Členské státy mohou před přijetím rozhodnutí o žádosti o modrou kartu EU zhodnotit stav na trhu práce a uplatnit vnitrostátní postupy a postupy na úrovni Společenství týkající se požadavků na obsazení volných pracovních míst. Při přijímání diskrečních rozhodnutí zohlední členské státy poptávku po práci na celostátní a regionální úrovni.

Odůvodnění

V zájmu větší transparentnosti vůči státním příslušníkům třetích zemí i z principiálních důvodů je třeba ve směrnici jasně stanovit, že k vydání modré karty EU je nutné, nejen aby byly splněny podmínky uvedené v článcích 5 a 6, ale také aby neexistovaly žádné důvody pro zamítnutí příslušné žádosti podle článku 9 (a to i v souvislosti s výsledky analýzy stavu trhu práce). Příslušné ustanovení by proto mělo být formulováno tak, aby bylo zřejmé, že členským státům přísluší přijmout v této věci diskreční rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Kompromisní pozměňovací návrh

 

Členské státy mohou zamítnout žádost o modrou kartu EU s cílem zabránit odlivu mozků v odvětvích, která se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v zemích původu.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Z důvodů politiky trhu práce mohou členské státy dávat přednost občanům Unie, státním příslušníkům třetích zemí, stanoví-li tak právo Společenství, a také státním příslušníkům třetích zemí, kteří v příslušných členských státech oprávněně pobývají a pobírají zde podporu v nezaměstnanosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 - písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy odejmou nebo odmítnou prodloužit modrou kartu EU, která byla vystavena podle této směrnice, pokud:

1. Členské státy odejmou nebo odmítnou prodloužit modrou kartu EU, která byla vydána podle této směrnice, pokud byla tato karta získána podvodem nebo pokud byla padělána nebo pozměněna.

a) byla získána podvodem, byla padělána nebo pozměněna nebo

1a. Členské státy mohou odejmout nebo odmítnout prodloužit modrou kartu EU, která byla vydána podle této směrnice, v těchto případech:

b) se jeví, že držitel nesplňoval nebo přestal splňovat podmínky pro vstup a pobyt stanovené v článcích 5 a 6 nebo na území pobývá za jiným účelem než tím, na jehož základě je oprávněn k pobytu.

a) pokud se jeví, že držitel nesplňoval nebo přestal splňovat podmínky pro vstup a pobyt stanovené v článcích 5 a 6 nebo na území pobývá za jiným účelem než tím, na jehož základě je oprávněn k pobytu;

c) držitel nedodržel omezení stanovená v čl. 13 odst. 1 a 2 a v článku 14.

b) pokud držitel nedodržel omezení stanovená v čl. 13 odst. 1 a 2 a v článku 14.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou odejmout nebo odmítnout prodloužit modrou kartu EU z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví.

3. Členské státy mohou odejmout nebo odmítnout prodloužit modrou kartu EU, pouze pokud je ohrožen výkon veřejného pořádku nebo je ohrožena veřejná bezpečnost či veřejné zdraví a toto ohrožení lze objektivně prokázat.

Odůvodnění

Zda daná osoba představuje hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví, nesmí být ponecháno na libovůli správního rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Vydáním modré karty EU se členský stát zavazuje k co možná nejrychlejšímu vydání příslušné dokumentace a víz, které musí proběhnout alespoň v přiměřené lhůtě před tím, než žadatel nastoupí do zaměstnání, na základě kterého mu byla modrá karta udělena. Výjimkou je případ, kdy to od členského státu nelze rozumně očekávat, neboť dotyčný státní příslušník třetí země či jeho zaměstnavatel podal žádost o modrou kartu EU opožděně.

Odůvodnění

Je důležité, aby se členské státy zavázaly k tomu, že po svém rozhodnutí udělit modrou kartu státnímu příslušníkovi třetí země budou samy zajišťovat, aby potřebné dokumenty a víza byly vyřízeny co nejrychleji, čímž se zajistí, že přínos systému modrých karet bude co největší.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Jsou-li informace poskytnuté na podporu žádosti nedostatečné, oznámí příslušný orgán žadateli, jaké dodatečné informace jsou zapotřebí. Běh lhůty uvedené v odstavci 1 se pozastaví do doby, než orgány obdrží požadovanou dodatečnou informaci.

2. Jsou-li informace poskytnuté na podporu žádosti nedostatečné, oznámí příslušný orgán žadateli co nejdříve, jaké dodatečné informace jsou zapotřebí. Běh lhůty uvedené v odstavci 1 se staví do doby, než orgány obdrží dodatečné požadované informace.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Jakékoli rozhodnutí o zamítnutí žádosti o modrou kartu EU, o neprodloužení nebo odnětí modré karty EU se písemně oznámí příslušnému státnímu příslušníku třetí země a případně jeho zaměstnavateli, a to podle postupů pro oznamování vyplývajících z příslušných vnitrostátních právních předpisů, a musí být možné proti němu podat opravný prostředek u soudů příslušného členského státu. Oznámení uvádí důvody pro přijetí rozhodnutí, možnosti opravných řízení a lhůty pro podání opravného prostředku.

3. Jakékoli rozhodnutí o zamítnutí žádosti o modrou kartu EU, o neprodloužení nebo odnětí modré karty EU se písemně oznámí příslušnému státnímu příslušníku třetí země a případně jeho zaměstnavateli, a to podle postupů pro oznamování vyplývajících z příslušných vnitrostátních právních předpisů, a musí být možné proti němu podat opravný prostředek u příslušného orgánu dotčeného členského státu, jenž byl určen v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Oznámení uvádí důvody pro přijetí rozhodnutí, možnosti opravných řízení a lhůty pro podání opravného prostředku.

Odůvodnění

Orgán odpovědný za tuto problematiku by měl být určen v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Kromě toho požadavek, aby bylo možné se proti rozhodnutí o zamítnutí žádostí odvolat u soudu příslušného členského státu, může mít za následek zbytečné průtahy v rámci systému.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Během prvních dvou let oprávněného pobytu v příslušném členském státě na základě modré karty EU je přístup držitele této karty na trh práce omezen na výkon placeného zaměstnání, který splňuje podmínky stanovené v článcích 5 a 6. Změny podmínek pracovní smlouvy, které mají dopad na podmínky pro přijetí nebo na změny pracovního vztahu podléhají písemnému schválení příslušných orgánů členského státu pobytu, a to v souladu s vnitrostátními postupy a ve lhůtách vyplývajících z čl. 12 odst. 1.

1. Během prvních dvou let oprávněného pobytu v příslušném členském státě na základě modré karty EU je přístup držitele této karty na trh práce omezen na výkon placeného zaměstnání, který splňuje podmínky stanovené v článcích 5 a 6. Změny podmínek pracovní smlouvy, které mají dopad na podmínky pro přijetí nebo na změny pracovního vztahu se předem písemně oznámí příslušným orgánům členského státu pobytu, a to v souladu s vnitrostátními postupy a ve lhůtách vyplývajících z čl. 12 odst. 1.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Dotyčná osoba má po uplynutí prvních dvou let oprávněného pobytu v příslušném členském státě na základě modré karty EU, pokud jde o přístup k zaměstnání vyžadujícímu vysokou kvalifikaci, právo na rovné zacházení jako státní příslušníci tohoto státu. Držitel modré karty EU oznámí v souladu s vnitrostátními postupy příslušným orgánům členského státu pobytu změny v jeho pracovním vztahu.

2. Dotyčná osoba má po uplynutí prvních dvou let oprávněného pobytu v příslušném členském státě na základě modré karty EU právo na rovné zacházení jako státní příslušníci tohoto státu.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Nezaměstnanost sama o sobě není důvodem pro odnětí modré karty EU, pokud doba trvání nezaměstnanosti nepřesáhne tři po sobě jdoucí měsíce.

1. Nezaměstnanost sama o sobě není důvodem pro odnětí nebo neprodloužení modré karty EU, pokud doba trvání nezaměstnanosti nepřesáhne šest po sobě jdoucích měsíců.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Držitel modré karty EU má právo pobývat na území členského státu po dobu, kdy se bude věnovat vzdělávacím činnostem zaměřeným na další rozšíření svých odborných znalostí nebo na odbornou rekvalifikaci.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Držitel modré karty EU má v tomto období možnost hledat a přijmout zaměstnání za podmínek stanovených v čl. 13 odst. 1 nebo 2.

2. Držitel modré karty EU má v období uvedeném v odstavcích 1 a 1a možnost hledat a přijmout vysoce kvalifikované zaměstnání za podmínek stanovených v čl. 13 odst. 1 nebo 2.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou omezit práva přiznaná podle odst. 1 písm. c) a i) týkající se studijních grantů a postupů pro získání bydlení na případy, kdy držitel modré karty EU pobývá nebo má právo pobývat na jejich území alespoň po dobu tří let.

vypouští se

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou, pokud jde o sociální podporu, omezit rovné zacházení na případy, kdy bylo držiteli modré karty EU přiznáno v souladu s článkem 17 postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES.

vypouští se

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 16 - odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Čl. 8 odst. 2 se vykládá tak, že držitel modré karty EU musel zákonně pobývat na území prvního členského státu po dobu platnosti modré karty EU, včetně doby její prodloužené platnosti.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) oprávněný a nepřetržitý pobyt jako držitel modré karty EU na území členského státu, v němž byla podána žádost o povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES, a to po dobu dvou let, které bezprostředně předcházejí podání příslušné žádosti.

b) oprávněný a nepřetržitý pobyt jako držitel modré karty EU na území členského státu, v němž byla podána žádost o povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES, a to po dobu tří let, které bezprostředně předcházejí podání příslušné žádosti.

Odůvodnění

Období, během něhož lze získat právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, je vhodné prodloužit na tři roky.

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Odchylně od ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/109/ES prodlouží členské státy dobu, po kterou mohou být držitel modré karty EU a jeho rodinní příslušníci, kterým bylo přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES, nepřítomni na území Společenství, na 24 po sobě jdoucích měsíců.

4. Odchylně od ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/109/ES mohou členské státy prodloužit dobu, po kterou mohou být držitel modré karty EU a jeho rodinní příslušníci, kterým bylo přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES, nepřítomni na území Společenství, na 24 po sobě jdoucích měsíců.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Odchylky od směrnice 2003/109/ES stanovené v odstavcích 3 a 4 se uplatní pouze v případech, kdy dotyčný státní příslušník třetí země může předložit doklady, že na území Společenství nebyl přítomen z důvodu výkonu zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, dobrovolné služby nebo studia ve své zemi původu.

5. Odchylky od směrnice 2003/109/ES stanovené v odstavcích 3 a 4 se uplatní pouze v případech, kdy dotyčný státní příslušník třetí země může předložit doklady, že na území Společenství nebyl přítomen z toho důvodu, že ve své zemi původu vykonával zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost, dobrovolnou službu nebo studoval. To podpoří cirkulační migraci dotčených odborníků, jakož i následné zapojení těchto migrujících pracovníků do odborné přípravy, výzkumu a technických činností v jejich zemích původu.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Čl. 19 - odst. 3 - úvodní část

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V souladu s postupy stanovenými v článku 12 druhý členský stát oznámení zpracuje a žadatele a první členský stát písemně vyrozumí o svém rozhodnutí:

3. V souladu s postupy stanovenými v článku 12 druhý členský stát žádost a dokumenty uvedené v odstavci 2 tohoto článku zpracuje a žadatele a první členský stát písemně vyrozumí o svém rozhodnutí:

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Čl. 19 - odst. 3 - písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) odmítnout vydání modré karty EU a v souladu s postupy vyplývajícími z vnitrostátního práva, včetně postupů pro navrácení, uložit žadateli a jeho rodinným příslušníkům povinnost opustit jeho území, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v tomto článku. První členský stát bez zbytečných formalit opětovně přijme držitele modré karty EU a jeho rodinné příslušníky. Po opětovném přijetí se použijí ustanovení článku 14.

b) odmítnout vydání modré karty EU, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v tomto článku nebo existují důvody pro zamítnutí žádosti podle článku 9. V tom případě členský stát žadateli (je-li již na jeho území) a jeho rodinným příslušníkům uloží v souladu s postupy vyplývajícími z vnitrostátního práva, včetně postupů pro navrácení, povinnost opustit jeho území. První členský stát bez zbytečných formalit opětovně přijme držitele modré karty EU a jeho rodinné příslušníky. Po opětovném přijetí se použijí ustanovení článku 14.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Čl. 19 - odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Žadatel nese náklady související s návratem a opětovným přijetím jeho osoby a jeho rodinných příslušníků, včetně náhrady nákladů případně vynaložených z veřejných prostředků podle odst. 3 písm. b).

4. Žadatel nese náklady související s návratem a opětovným přijetím jeho osoby a jeho rodinných příslušníků, včetně náhrady nákladů vynaložených z veřejných prostředků podle odst. 3 písm. b).

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Čl. 20 - odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud se členský stát rozhodne uplatňovat omezení přístupu na trh práce stanovená v čl. 14 odst. 3 směrnice 2003/109/ES, upřednostní držitele „povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES / držitele modré karty EU“ před ostatními státními příslušníky třetích zemí, kteří žádají o pobyt ze stejného důvodu.

2. Pokud se členský stát rozhodne uplatňovat omezení přístupu na trh práce stanovená v čl. 14 odst. 3 směrnice 2003/109/ES, může upřednostnit držitele „povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES / držitele modré karty EU“ před ostatními státními příslušníky třetích zemí, kteří žádají o pobyt ze stejného důvodu.

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Čl. 22 - odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy sdělí Komisi a ostatním členským státům, zda prostřednictvím sítě zřízené rozhodnutím 2006/688/ES zavedly právní a správní opatření týkající se článku 7, čl. 9 odst. 2, čl. 19 odst. 5 a článku 20.

1. Členské státy sdělí Komisi a ostatním členským státům, zda prostřednictvím sítě zřízené rozhodnutím 2006/688/ES zavedly právní a správní opatření týkající se článku 7, čl. 9 odst. 2, čl. 19 odst. 5 a článku 20 a uvedou, o jaká opatření se konkrétně jedná.

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Prostřednictvím sítě zřízené rozhodnutím 2006/688/ES poskytnou členské státy každoročně – poprvé nejpozději ke dni 1. dubna [rok po datu pro provedení této směrnice do vnitrostátních právních předpisů] – Komisi a ostatním členským státům statistiky o počtu státních příslušníků třetích zemí, kterým byla v předchozím kalendářním roce vydána, prodloužena nebo zrušena modrá karta EU, a uvedou jejich státní příslušnost a povolání. Obdobně se poskytnou statistiky o přijatých rodinných příslušnících. Informace, které se týkají držitelů modré karty EU a jejich rodinných příslušníků přijatých podle ustanovení článků 19 až 21, navíc uvedou členský stát předchozího pobytu.

3. Prostřednictvím sítě zřízené rozhodnutím 2006/688/ES poskytnou členské státy každoročně – poprvé nejpozději ke dni 1. dubna [rok po datu pro provedení této směrnice do vnitrostátních právních předpisů] – Komisi a ostatním členským státům statistiky o počtu státních příslušníků třetích zemí, kterým byla v předchozím kalendářním roce vydána, prodloužena nebo zrušena modrá karta EU, a uvedou jejich státní příslušnost a povolání, a to v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Obdobně se poskytnou statistiky o přijatých rodinných příslušnících, kromě informací týkajících se jejich zaměstnání. Informace, které se týkají držitelů modré karty EU a jejich rodinných příslušníků přijatých podle ustanovení článků 19 až 21, navíc uvedou členský stát předchozího pobytu.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ekonomické přistěhovalectví ve světě, jenž se stále více globalizuje a v němž panuje tvrdá hospodářská soutěž, je pro EU velkou výzvou.

Z dostupných údajů je patrné, že vysoce kvalifikovaní odborníci stále nepokládají EU za atraktivní destinaci. Ve srovnání s klasickými cílovými zeměmi, jako jsou Spojené státy, Kanada nebo Austrálie, nevychází EU z boje o „nejlepší a nejchytřejší hlavy“ zrovna nejlépe. Do EU přichází pouze asi 5,5 % vysoce kvalifikovaných přistěhovalců ze zemí Maghrebu, pro Spojené státy či Kanadu se však rozhoduje přibližně 54 %. Naproti tomu přijala EU většinu nekvalifikovaných pracovníků ze zemí Maghrebu (87 %). S 1,72% podílem vysoce kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí na celkové zaměstnanosti EU se rozhodně nevyrovná ostatním důležitým přistěhovaleckým zemím, jako je Austrálie (9,9 %), Kanada (7,3 %), USA (3,2 %) a Švýcarsko (5,3 %).

Hlavní příčinou malé atraktivity EU jako cíle imigrace je to, že v EU v současné době existuje 27 rozdílných systémů pro přijímání, které potenciálním pracovním migrantům z třetích zemí podstatně znesnadňují stěhování za prací z jedné země do druhé. Rozdílná pravidla ve členských zemích vedou ke konkurenci mezi samotnými členskými zeměmi. Zvláštní systémy pro přijímání přistěhovalců s vysokou kvalifikací má pouze asi 10 členských států, naopak jiné státy nemají žádná nebo jen velmi roztříštěná pravidla. Pouze v 6 členských státech jsou k dispozici speciální programy pro zaměstnávání vysoce kvalifikovaných migrujících pracovníků.

Zpravodajka proto zdůrazňuje nutnost komplexního a koherentního obecného přístupu k evropské imigrační politice, který bude zohledňovat nejen aspekty rozvoje a zaměstnanosti, ale také aspekty integrační politiky. Je zapotřebí přijmout společná evropská pravidla, která umožní řídit migrační toky do Evropy a na jejím území a která zamezí ilegální migraci. Perspektiva a nabídka legální migrace vedou k tomu, že země, odkud pracovníci pochází, a země tranzitní mají zájem na společném boji proti ilegálnímu přistěhovalectví. Vítáme proto návrh Komise na zrychlení postupu pro přijímání a na poskytnutí příznivějších podmínek pobytu, které zvýší atraktivitu EU, pro vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí. Rozhodujícím faktorem je nejen rychlý postup pro příjímání pracovníků bez administrativních překážek, ale i společné a jednotné podmínky přístupu na celkem 27 rozdílných pracovních trhů v EU. Jen tak může EU obstát v mezinárodní konkurenci. Zřízením systému založeného na společných kritériích vyšleme vysoce kvalifikovaným pracovníkům ze třetích zemí signál, že EU má vážný zájem na tom, přilákat je ze třetích zemí na národní pracovní trhy jednotlivých členských států a dlouhodobě je v EU zaměstnávat. Náborem vysoce kvalifikovaných odborníků přispívá EU také k posilování své vlastní konkurenceschopnosti a k většímu hospodářskému růstu. Zpravodajka však výslovně upozorňuje na to, že migrace za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci nemůže být dlouhodobým řešením hospodářských, resp. demografických problémů. Přijímání vysoce kvalifikovaných pracovníků může k řešení těchto problémů přispět pouze krátkodobě. Ve střednědobém a dlouhodobém výhledu musí členské státy přijmout další opatření v oblasti politiky zaměstnanosti a hospodářské a rodinné politiky, aby dokázaly čelit současným a budoucím vývojovým trendům v EU.

Zpravodajka zdůrazňuje, že ekonomická migrace má nutně vliv na národní pracovní trhy jednotlivých členských států. Proto musí mít členské státy i nadále právo stanovit počet přistěhovalců. Musí být dodržena zásada subsidiarity, protože na úrovni EU neexistuje evropský pracovní trh, jednotný systém sociálního zabezpečení, společná sociální ochrana pracovníků v oblasti důchodů ani harmonizované systémy nemocenského pojištění. Situace na národních pracovních trzích je velmi odlišná, pokud jde o jejich strukturu, a proto se musí ekonomická migrace řídit potřebami pracovních trhů příslušných států. O počtu odborníků ze třetích zemí a o jimi požadovaných kvalifikacích lze rozhodovat pouze na základě místní poptávky.

Vysoce kvalifikovaným pracovníkům ze třetích zemí může být umožněno migrovat do EU pouze při důsledném dodržování zásady upřednostňování pracovníků Společenství. Migrace je jako dodatečné opatření vedle strategií pro trh práce jednotlivých zemí účelná a užitečná tehdy, když poptávku po odbornících nelze pokrýt občany EU ani nikým z přibližně 18,5 miliónů obyvatel třetích zemí, kteří se v EU legálně zdržují. Je třeba dbát na to, aby občané nových členských států, jejichž právo na volný pohyb je stále omezeno určitými přechodnými opatřeními, nebyli oproti vysoce kvalifikovaným pracovníkům ze třetích zemí v přístupu na pracovní trh znevýhodňováni. Vzdělání a odborná příprava vlastních pracovníků musí být nadále prvořadou záležitostí členských zemí a potřeba pracovních sil by neměla být uspokojována pouze přílivem pracovníků ze zahraničí. Spíše musí být docíleno rozumné rovnováhy mezi oběma opatřeními.

Postoj zpravodajky

Zpravodajka zpřesnila a objasnila mnoho bodů ve svém návrhu zprávy, aby mohly být nastaveny pokud možno nejjednotnější podmínky pro migraci obyvatel třetích zemí do EU a aby byla jasně definována práva jak členských zemí, tak příslušníků třetích zemí, kterých se to týká.

Zpravodajka zahrnuje do rozsahu působnosti směrnice jak osoby, které disponují vysokoškolským vzděláním nebo absolvovaly vyšší odbornou školu, přičemž se zpravidla vychází z doby studia o délce minimálně 4, případně 5 let, tak i ty, kteří mají odpovídající odbornou praxi o délce 6 let.(z toho nejméně 2 roky ve vedoucí pozici.) Zvyšování odborné praxe je smysluplné a probíhá v souladu s evropskou Směrnicí o uznávání odborných kvalifikací(1) která dále stanovuje více než tříletou praxi, aby bylo co nejlépe zajištěno rovné postavení akademických pracovníků a pracovníků bez odborného vzdělání.

Jako další kritérium pro přijetí příslušníků třetích zemí je vedle požadované kvalifikace stanovena minimální výše platu. Zpravodajka se v této souvislosti vyslovuje pro to, aby jako vztahová veličina pro výši platů byla použita národní hrubá průměrná mzda a navrhuje, aby jako hranice minimální mzdy byl stanoven 1,7násobek hrubé průměrné mzdy v daných členských státech. Vysoce kvalifikované pracovníky tak budou schopny najímat také malé a střední podniky a vysoké školy.

Členské státy musejí mít nadále právo stanovovat v rámci svých vnitrostátních právních předpisů příznivější podmínky pro přístup k zaměstnání vyžadujícím vysokou kvalifikaci. Zpravodajka sice zdůrazňuje nutnost jednotného přístupu při prvním vstupu do EU, který je založen především na základních kritériích pro přijetí vyjmenovaných v čl. 5 odst. 1., ale přesto by měla být členským státům poskytnuta možnost odchýlit se od hranice minimální mzdy stanovené v čl. 5 odst. 2 v případě, že pracovník bude cestovat do jiného členského státu. Je třeba si uvědomit, že pokud jde o nutnou minimální mzdu v případě první cesty, panují ve výši mezd, které jsou použity jako vyměřovací základ, i beztoho mezi členskými státy určité rozdíly.

Výrazem národní suverenity každého členského státu je možnost stanovit rozsah přístupu příslušníků třetích zemí na svůj pracovní trh. Zpravodajka toto právo upřesňuje a členským státům výslovně povoluje stanovit nulovou kvótu nebo v určitých dílčích oblastech přístup vůbec neumožnit. Zpravodajka v této souvislosti navrhuje, aby nestanovení nebo již vyčerpání kvóty bylo uznáno jako důvod k odmítnutí udělit modrou kartu EU. Jako další důvody k odmítnutí se stanovuje podání žádosti o sociální podporu držitelem modré karty EU či nedostatek finančních prostředků ke krytí nákladů životních nákladů zaměstnance a jeho rodinných příslušníků.

V návrhu zprávy se jasně stanoví, že příslušníci třetích zemí žádající si o modrou kartu EU nemají při splnění všech podmínek pro přijetí automaticky nárok na její udělení, nýbrž rozhodnutí záleží na uvážení příslušných členských zemí. Členské státy tak budou moci reagovat na národní a regionální potřebu pracovních sil a přednostně využívat občany Unie nebo příslušníky třetích zemí, kteří již mají status rezidenta. Tímto způsobem budou moci regulovat imigraci na domácí pracovní trh.

Zpravodajka zdůrazňuje, že hlavním přínosem směrnice bude vnitroevropská mobilita, která po určité době vznikne. Po uplynutí prvních dvou let legálního zaměstnání v členské zemi se mohou vysoce kvalifikovaní příslušníci třetích zemí přestěhovat za kvalifikovanou prací do kteréhokoli jiného členského státu za podmínky, že tento stát nestanoví nulové kvóty příp. své kvóty již vyčerpal. Zpravodajka nechce dále omezovat právo obyvatel třetích zemí na další pohyb v rámci EU, když mezi hlavní pozitivní rysy směrnice patří právě její záměr zvýšit atraktivitu přistěhovalectví do EU.

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, kterou se ruší směrnice 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS; 85/433/EHS, 89/48/EHS, 92/51/EHS, 93/16/EHS a 1999/42/ES, Úř. věst. L 255 z 30.9.2005.


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (*) (11. 9. 2008)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci

(KOM(2007)0637 – C6‑0011/2008 – 2007/0228(CNS))

Navrhovatel (*): Jan Tadeusz Masiel

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 47 jednacího řádu

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 63 odst. 3 písm. a) a čl. 63 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 63 odst. 3 písm. a) a čl. 63 odst. 4 této smlouvy, a rovněž na hlavu III, kapitolu 1,

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Zasedání Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000 stanovilo cíl pro Společenství stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou založenou na znalostech na světě.

(3) Zasedání Evropské Rady v Lisabonu v březnu roku 2000 stanovilo na příští desetiletí strategický cíl „stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě, schopnou zajistit udržitelný hospodářský růst a zvyšovat počet a kvalitu pracovních míst i zlepšovat sociální soudržnost. Opatření, jež mají v rámci přístupu vycházejícího z potřeb členských států přilákat a udržet vysoce kvalifikované pracovníky z třetích zemí, jsou součástí širšího rámce vymezeného Lisabonskou strategií a integrovanými hlavními směry pro růst a zaměstnanost.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Evropská rada na svém zvláštním zasedání v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 uznala nutnost sbližování vnitrostátních právních předpisů upravujících podmínky přijímání a pobytu státních příslušníků třetích zemí. V této souvislosti prohlásila, že Evropská unie by měla zajistit spravedlivé zacházení se státními příslušníky třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území členských států, a že důraznější politika integrace by měla směřovat k tomu, aby jim byla přiznána práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi občanů Evropské unie. Za tímto účelem požádala Radu, aby urychleně přijala rozhodnutí na základě návrhů Komise.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Na trhu práce, který stále více nabývá globálních rysů, by EU měla zvýšit svou atraktivitu pro pracovníky z třetích zemí, zejména pro vysoce kvalifikované pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí. Uskutečnění tohoto cíle by mělo usnadnit zjednodušení správních postupů, jednotných pro všechny členské státy, pro udělování určitých výhod, včetně výjimek z některých platných ustanovení, a snadnější přístup k relevantním informacím.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) K dosažení cílů lisabonského procesu je rovněž zapotřebí posílit mobilitu v rámci Unie u vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou občané EU, a zejména občanů členských států, které přistoupily v roce 2004 a 2007. Členské státy jsou při provádění této směrnice zavázány k dodržování zásady preference Společenství, jak vyplývá zejména z příslušných ustanovení aktů o přistoupení z 16. dubna 2003 a z 25. dubna 2005.

(6) K dosažení cílů lisabonského procesu je rovněž zapotřebí posílit mobilitu v rámci Unie u vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou občané EU, a zejména občanů členských států, které přistoupily v roce 2004 a 2007. Při provádění této směrnice by měly být dodržovány zásady preference Společenství, jak vyplývá zejména z příslušných ustanovení aktů o přistoupení z 16. dubna 2003 a z 25. dubna 2005.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice má přispět k dosažení uvedených cílů a k řešení nedostatku pracovních sil tím, že pro účely výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci posílí přijímání a mobilitu státních příslušníků třetích zemí, pokud jde o pobyt na více než tři měsíce, tak, aby bylo Společenství pro tyto pracovníky z celého světa atraktivnější a udrželo si svou konkurenceschopnost a hospodářský růst. K dosažení těchto cílů je nezbytné usnadnit proces přijímání vysoce kvalifikovaných pracovníků a jejich rodinných příslušníků tím, že se zavede zrychlený postup pro přijetí a v řadě oblastí se jim poskytnou sociální a hospodářská práva rovnocenná s právy státních příslušníků hostitelského členského státu. Pokud jde o tato práva, směrnice vychází z odpovídajících ustanovení směrnice … [„o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státu“.

(7) Tato směrnice má přispět k dosažení uvedených cílů a k řešení nedostatku pracovních sil tím, že pro účely výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci posílí přijímání a mobilitu státních příslušníků třetích zemí, pokud jde o pobyt na více než tři měsíce, tak, aby bylo Společenství pro tyto pracovníky z celého světa atraktivnější. K dosažení všech lisabonských cílů je nezbytné usnadnit proces přijímání vysoce kvalifikovaných pracovníků obou pohlaví a jejich rodinných příslušníků tím, že se zavede zrychlený postup pro přijetí a v řadě oblastí se jim poskytnou sociální a hospodářská práva rovnocenná s právy státních příslušníků hostitelského členského státu. Pokud jde o tato práva, směrnice vychází z odpovídajících ustanovení směrnice … [„o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státu“] .

Odůvodnění

Lisabonská strategie neznamená pouze konkurenceschopnost a ekonomický růst.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Tato směrnice by měla upravovat pružný systém pro vstup, který je orientovaný na poptávku a vychází z objektivních kritérií, jako jsou např. minimální prahové hodnoty pro mzdu srovnatelné s úrovní mzdy v členských státech a odborná kvalifikace. Definice společné minimální úrovně pro vnitrostátní prahovou hodnotu mzdy je zapotřebí k zajištění minimální úrovně harmonizace v oblasti podmínek pro přijetí v rámci celé EU. Členské státy by měly stanovit vlastní vnitrostátní prahové hodnoty v souladu se situací na příslušných pracovních trzích a v souladu se svými obecnými politikami v oblasti přistěhovalectví.

(10) Tato směrnice by měla upravovat pružný systém pro vstup, který je orientovaný na poptávku ze strany členských států a vychází z objektivních kritérií, jako je např. odborná kvalifikace. Měla by platit zásada stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Je zapotřebí stanovit odchylky od hlavního režimu, pokud jde o prahové hodnoty mzdy v případě vysoce kvalifikovaných žadatelů mladších 30 let, kteří vzhledem ke své omezené odborné praxi a ke svému postavení na trhu práce nemusejí splňovat požadavky hlavního režimu týkající se mzdy, nebo v případě pracovníků, kteří získali vyšší vzdělání v Evropské unii.

vypouští se

Odůvodnění

Snazší přístup vysoce kvalifikovaných osob mladších třiceti let je v rozporu se zásadou zacházení EU, podle níž nesmí docházet k diskriminaci na základě věku. Kromě toho snazší přístup vysoce kvalifikovaných osob mladších třiceti let s sebou nese riziko, že bude podceňována odborná příprava mladých občanů EU. K tomu nesmí docházet, neboť nezaměstnanost ve věkové skupině mladých lidí do 30 let dosahuje v EU přibližně 15 % (Statistiky Eurostatu za rok 2007) a v Řecku, Francii, Polsku, Rumunsku a Slovensku přesahuje 20 %.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Jakmile členský stát rozhodne o přijetí státního příslušníka třetí země, který splňuje tato společná kritéria, státní příslušník třetí země by měl obdržet zvláštní povolení k pobytu, jenž by se mělo nazývat modrá karta EU a mělo by umožňovat postupný přístup na trh práce, a získat práva související s pobytem a mobilitou, která jsou přiznána jemu a jeho rodině.

(12) Jakmile členský stát rozhodne o přijetí státního příslušníka třetí země, který splňuje tato společná kritéria, státní příslušník třetí země by měl obdržet zvláštní povolení k pobytu, jež by se mělo nazývat modrá karta EU.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) V případě, kdy některý členský stát přijme rozhodnutí, že žádost o modrou kartu EU může předložit zaměstnavatel státního příslušníka třetí země, musí zaměstnavatel a státní příslušník třetí země spolupracovat, aby byly dodrženy povinnosti stanovené v nařízení 1030/2002/ES.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Je třeba posílit a udržovat mobilitu vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí mezi Společenstvím a jednotlivými zeměmi jejich původu. Měly by se upravit odchylky od směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, aby se prodloužila doba možné nepřítomnosti na území Společenství, která se nezohledňuje při výpočtu doby oprávněného a nepřetržitého pobytu, jež je nezbytná pro přiznání dlouhodobého pobytu ES. I poté, co vysoce kvalifikovaný pracovník z třetí země získal postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES, by měl mít možnost využít dobu nepřítomnosti, která je oproti úpravě obsažené ve směrnici Rady 2003/109/ES delší. Členské státy by měly především s ohledem na posílení kruhové migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí, kteří pocházejí z rozvojových zemí, zvážit využití možností vyplývajících z čl. 4 odst. 3 druhého pododstavce a čl. 9 odst. 2 směrnice Rady 2003/109/ES, aby těmto pracovníkům umožnily delší období nepřítomnosti, než stanoví daná směrnice. S ohledem na zajištění souladu s rozvojovými cíli, z nichž se vychází, by se tyto odchylky měly uplatňovat pouze tehdy, pokud lze dokázat, že se příslušná osoba vrátila do země původu za účelem práce, studia nebo výkonu dobrovolných činností.

(17) Je třeba posílit a udržovat mobilitu vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí mezi Společenstvím a jednotlivými zeměmi jejich původu. Měly by se upravit odchylky od směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, aby se prodloužila doba možné nepřítomnosti na území Společenství, která se nezohledňuje při výpočtu doby oprávněného a nepřetržitého pobytu, jež je nezbytná pro přiznání dlouhodobého pobytu ES. I poté, co vysoce kvalifikovaný pracovník z třetí země získal postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES, by měl mít možnost využít dobu nepřítomnosti, která je oproti úpravě obsažené ve směrnici Rady 2003/109/ES delší. Členské státy by měly především s ohledem na posílení kruhové migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí, kteří pocházejí z rozvojových zemí, zvážit využití možností vyplývajících z čl. 4 odst. 3 druhého pododstavce a čl. 9 odst. 2 směrnice Rady 2003/109/ES, aby těmto pracovníkům umožnily delší období nepřítomnosti, než stanoví daná směrnice. S ohledem na zajištění souladu s rozvojovými cíli, z nichž se vychází, by se tyto odchylky měly uplatňovat pouze tehdy, pokud lze dokázat, že se příslušná osoba vrátila do země původu.

Odůvodnění

Požadavek, aby se státní příslušníci třetích zemí mohli navracet do své země původu, pouze pokud mohou prokázat, že tam hodlají pracovat, studovat nebo vykonávat dobrovolné aktivity představuje nadbytečnou administrativní povinnost a komplikaci, která je neúměrná situaci. Státní příslušníci třetích zemí musí mít možnost vrátit se dočasně z rodinných nebo osobních důvodů do své země původu.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by se v rámci provádění této směrnice měly vyhnout aktivnímu náboru pracovníků v rozvojových zemích v odvětvích, v nichž je nedostatek pracovních sil. Je zapotřebí vytvořit eticky orientované politiky náboru pracovníků a zásady použitelné na zaměstnavatele ve veřejném i soukromém sektoru, zejména v odvětví zdravotnictví, což zdůrazňují i závěry Rady a členských států ze dne 14. května 2007 o evropském akčním programu pro řešení kritického nedostatku zdravotnických pracovníků v rozvojových zemích (2007–2013). Tyto politiky a zásady by měly být posíleny vytvořením mechanismů, pokynů a jiných nástrojů určených k usnadnění kruhové a dočasné migrace, jakož i dalšími opatřeními, která by snížila na minimum záporné účinky a maximálně zvýšila kladné účinky migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků na rozvojové země. Jakýkoli tento zásah musí být prováděn v souladu se společným prohlášením Afrika-EU o migraci a rozvoji, které bylo schváleno v Tripolisu ve dnech 22. a 23. listopadu 2006, a s ohledem na vytváření komplexní migrační politiky, k čemuž vyzývala Evropská rada na svém zasedání ve dnech 14. a 15. prosince 2006.

(20) Členské státy by se v rámci provádění této směrnice měly vyhnout náboru pracovníků v rozvojových zemích v odvětvích, v nichž je nedostatek pracovních sil, v odvětvích, v nichž by mohl oslabit schopnosti rozvojových zemí poskytovat základní sociální služby, nebo v odvětvích, která mají pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí vyhlášených OSN zásadní význam, zejména ve zdravotnictví a vzdělávání. Ve výše uvedených odvětvích je zapotřebí vytvořit eticky orientované politiky náboru pracovníků a zásady použitelné na zaměstnavatele ve veřejném i soukromém sektoru, zejména v odvětví zdravotnictví, což zdůrazňují i závěry Rady a členských států ze dne 14. května 2007 o evropském akčním programu pro řešení kritického nedostatku zdravotnických pracovníků v rozvojových zemích (2007–2013). Tyto politiky a zásady by měly být posíleny vytvořením mechanismů, pokynů a jiných nástrojů určených k usnadnění kruhové a dočasné migrace, jakož i dalšími opatřeními, která by snížila na minimum záporné účinky a maximálně zvýšila kladné účinky migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků na rozvojové země. Jakýkoli tento zásah musí být prováděn v souladu se společným prohlášením Afrika-EU o migraci a rozvoji, které bylo schváleno v Tripolisu ve dnech 22. a 23. listopadu 2006, a s ohledem na vytváření komplexní migrační politiky, k čemuž vyzývala Evropská rada na svém zasedání ve dnech 14. a 15. prosince 2006. O tom by se také mělo v příslušných odvětvích jednat se sociálními partnery jak v zemích původu tak i v hostitelských zemích. Při provádění svých politik přijímání vysoce kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí by členské státy měly dodržovat kodexy chování.

Odůvodnění

Je důležité, aby se členské státy vyhýbaly náboru vysoce kvalifikovaných pracovníků v rozvojových zemích z odvětví, v nichž je nedostatek pracovních sil, z odvětví, která mají zásadní význam pro rozvoj základních sociálních služeb a/nebo pro plnění rozvojových cílů tisíciletí vyhlášených OSN. Členské státy by měly být obzvláště opatrné při náboru pracovníků ze zdravotnictví a vzdělávání. Zavedení modré karty EU v žádném případě by nemělo bránit rozvoji v rozvojových zemích.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí a jejich rodinných příslušníků na území členských států po dobu delší než tři měsíce za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci,

a) podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí a jejich rodinných příslušníků na území členských států za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci,

Odůvodnění

Je zřejmé, že v případě vstupu a pobytu z pracovních důvodů půjde o pobyt delší než tři měsíce, neboť ten se vztahuje na turisty, kteří nemají právo pracovat.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „zaměstnáním vyžadujícím vysokou kvalifikaci“ výkon skutečné a efektivní práce pod vedením někoho jiného, za kterou je daná osoba placena a ke které se vyžaduje vyšší vzdělání nebo alespoň tři roky odpovídající odborné praxe;

b) „zaměstnáním vyžadujícím vysokou kvalifikaci“ výkon skutečné a efektivní práce pod vedením někoho jiného, za kterou je daná osoba placena a ke které se vyžaduje vyšší vzdělání nebo, v řádně odůvodněných případech, vyšší odborná způsobilost;

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) „rodinnými příslušníky“ státní příslušníci třetí země, jak je vymezuje čl. 4 odst. 1 směrnice 2003/86/ES;

f) „rodinnými příslušníky“ státní příslušníci třetí země, jak je vymezuje čl. 4 odst. 1, 2 a 3 směrnice 2003/86/ES;

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) „vysokoškolským vzděláním“ jakýkoli vysokoškolský titul, diplom nebo jiné osvědčení vydané příslušným orgánem a potvrzující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělávacího programu, konkrétně souboru kurzů poskytovaných vzdělávacím zařízením, které bylo jako instituce vysokoškolského vzdělávání uznáno státem, v němž se nachází. Pro účely této směrnice se tato kvalifikace zohledňuje za podmínky, že studium nezbytné k jejímu dosažení trvalo alespoň tři roky;

g) „vysokoškolským vzděláním“ jakýkoli vysokoškolský titul, diplom nebo jiné osvědčení vydané příslušným orgánem a potvrzující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělávacího programu, konkrétně souboru kurzů poskytovaných vzdělávacím zařízením, které bylo jako instituce vysokoškolského vzdělávání uznáno státem, v němž se nachází. Pro účely této směrnice se tato kvalifikace zohledňuje za podmínky, že studium nezbytné k jejímu dosažení trvalo alespoň tři roky. Pro posouzení, zda státní příslušník třetí země ukončil vysokoškolský vzdělávací program, se odkazuje na Mezinárodní standardní klasifikaci vzdělání (ISCED) z roku 1997, úrovně 5a a 6;

 

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) „vyšší odbornou kvalifikacíkvalifikace potvrzená dokladem o dosaženém vyšším vzdělání nebo dokladem o minimálně 3 letech odpovídající odborné praxe;

h) „vyšší odbornou způsobilostí“ nejméně pětiletou odbornou praxi, která prokazuje znalosti na úrovni znalostí požadovaných pro dosažení vysokoškolského vzdělání, doložené pracovním osvědčením a potvrzené osvědčením od příslušného správního orgánu;

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celé znění. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří žádají o přijetí na území členského státu za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

1. Tato směrnice se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří žádají o přijetí na území členského státu za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, i na státní příslušníky třetích zemí, kteří již v daném členském státě legálně pobývají v rámci jiného systému a kteří žádají o modrou kartu.

Odůvodnění

Tato směrnice by se měla logicky vztahovat také na osoby, které si přejí zůstat na území členského státu za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, čímž by byli podporováni například studenti s ukončeným vysokoškolským vzděláním na území členského státu a pobývající v EU.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) kteří pobývají v členském státě jako žadatelé o mezinárodní ochranu nebo v rámci programů dočasné ochrany;

a) kteří mají možnost pobývat v členském státě v rámci programů dočasné ochrany nebo podali žádost a čekají na odpověď ohledně určení jejich statutu;

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) kteří zažádali o mezinárodní ochranu podle směrnice 2004/83/ES a jejichž žádost nebyla dosud vyřízena;

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) kteří jsou uprchlíky nebo zažádali o přiznání právního postavení uprchlíků a jejich žádost nebyla dosud vyřízena;

b) kteří zažádali o ochranu v souladu s vnitrostátními předpisy nebo postupy členského státu a jejichž žádost nebyla dosud vyřízena;

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Tato směrnice se uplatňuje, aniž jsou dotčeny příslušné kolektivní smlouvy nebo postupy v daných oblastech zaměstnání.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) splní podmínky, jež jsou pro občany EU stanovené vnitrostátními právními předpisy pro výkon regulovaného povolání, které je vymezeno v pracovní smlouvě nebo závazné pracovní nabídce;

b) splní podmínky, jež jsou pro občany EU stanovené vnitrostátními právními předpisy pro výkon regulovaného povolání, které je vymezeno v pracovní smlouvě nebo závazné pracovní nabídce, jak je stanoveno ve vnitrostátních právních předpisech;

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) v případě neregulovaných povolání předloží doklady o příslušné vyšší odborné kvalifikaci v daném povolání nebo odvětví uvedeném v pracovní smlouvě nebo v závazné pracovní nabídce;

c) v případě neregulovaných povolání předloží doklady o příslušné vyšší odborné kvalifikaci v daném povolání nebo odvětví uvedeném v pracovní smlouvě nebo v závazné pracovní nabídce, jak je stanoveno ve vnitrostátních právních předpisech;

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) nesmí být pokládán za osobu představující hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví.

f) nepředstavuje, z důvodů, které mohou být objektivně prokázány, hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví.

Odůvodnění

Zda daná osoba představuje hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví nesmí být ponecháno na libovůli správního rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Kromě podmínek stanovených v odstavci 1 platí, že hrubý měsíční příjem uvedený v pracovní smlouvě nebo v závazné nabídce práce nesmí být nižší než prahová hodnota pro vnitrostátní mzdy vymezená a pro tento účel zveřejněná členskými státy, která představuje alespoň trojnásobek minimální hrubé měsíční mzdy vyplývající z vnitrostátních předpisů.

2. Kromě podmínek stanovených v odstavci 1 platí, že hrubý měsíční příjem uvedený v pracovní smlouvě nebo v závazné nabídce práce nesmí být nižší než prahová hodnota pro vnitrostátní mzdy vymezená a pro tento účel zveřejněná členskými státy, která představuje alespoň 1,7násobek průměrné hrubé měsíční mzdy.

 

Hrubý měsíční příjem uvedený v pracovní smlouvě nebo v závazné pracovní nabídce nesmí být v žádném případě nižší než mzdy, které se vyplácejí nebo by se vyplácely srovnatelnému pracovníkovi v hostitelské zemi.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud žádost předkládá státní příslušník třetí země, který je mladší 30 let a má vysokoškolské vzdělání, uplatní se tyto odchylky:

vypouští se

a) členské státy považují za splněnou podmínku vyplývající z čl. 5 odst. 2, pokud nabízená hrubá měsíční mzda představuje alespoň dvě třetiny vnitrostátní prahové hodnoty mzdy vymezené podle čl. 5 odst. 2;

 

b) členské státy nemusí stanovit požadavek týkající se mzdy vyplývající z čl. 5 odst. 2, pokud žadatel dokončil vysokoškolské vzdělání v denním programu a získal bakalářský a magisterský titul na vysoké škole se sídlem na území Společenství;

 

c) vedle dokladu o vyšším vzdělání členské státy nepožadují doklad o odborné praxi, pokud to není nezbytné pro splnění podmínek vyplývajících z vnitrostátních právních předpisů pro výkon regulovaného povolání občany EU, jak je vymezeno v pracovní smlouvě nebo závazné pracovní nabídce.

 

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Počáteční platnost modré karty EU je dva roky a prodlužuje se alespoň na stejnou dobu. Pokud je pracovní smlouva uzavřena na méně než dva roky, modrá karta EU se vydá na dobu trvání pracovní smlouvy s připočtením tří měsíců.

2. Počáteční platnost modré karty EU je dva roky a prodlužuje se alespoň na stejnou dobu. 2. Počáteční platnost modré karty EU je dva roky a prodlužuje se alespoň na stejnou dobu. Pokud je pracovní smlouva uzavřena na méně než dva roky, modrá karta EU se vydá na dobu trvání pracovní smlouvy s připočtením šesti měsíců.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Z důvodů politiky trhu práce mohou členské státy dávat přednost občanům Unie, státním příslušníkům třetích zemí, stanoví-li tak právo Společenství, a také státním příslušníkům třetích zemí, kteří v příslušných členských státech oprávněně pobývají a pobírají zde podporu v nezaměstnanosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou odejmout nebo odmítnout prodloužit modrou kartu EU z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví.

3. Členské státy mohou odejmout nebo odmítnout prodloužit modrou kartu EU, pouze pokud je ohrožen výkon veřejného pořádku nebo je ohrožena veřejná bezpečnost nebo veřejné zdraví a toto ohrožení lze objektivně prokázat.

Odůvodnění

Zda daná osoba představuje hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví nesmí být ponecháno na libovůli správního rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Vydáváním modré karty EU se členský stát zavazuje k vydání příslušné dokumentace a víz, pokud možno co nejrychleji, avšak alespoň v přiměřené době před tím, než žadatel nastoupí do zaměstnání, na základě kterého mu byla modrá karta udělena.Výjimkou je případ, kdy to od členského státu nelze rozumně očekávat, neboť dotyčný státní příslušník třetí země či jeho zaměstnavatel podal žádost o modrou kartu EU opožděně.

Odůvodnění

Je důležité, aby se členské státy zavázaly k tomu, že po svém rozhodnutí udělit modrou kartu státnímu příslušníkovi třetí země budou samy zajišťovat, aby potřebné dokumenty a víza byly vyřízeny co nejrychleji, což povede k nejlepšímu využití systému modrých karet.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Jsou-li informace poskytnuté na podporu žádosti nedostatečné, oznámí příslušný orgán žadateli, jaké dodatečné informace jsou zapotřebí. Běh lhůty uvedené v odstavci 1 se pozastaví do doby, než orgány obdrží požadovanou dodatečnou informaci.

2. Jsou-li informace nebo dokumenty poskytnuté na podporu žádosti nedostatečné, oznámí příslušný orgán žadateli, jaké dodatečné informace nebo dokumenty jsou zapotřebí, a uvede přiměřenou dobu, během níž mají být dodány. Běh lhůty uvedené v odstavci 1 se staví do doby, než orgány obdrží dodatečné požadované informace nebo dokumenty. Neobdrží-li orgán dodatečné informace nebo dokumenty v určené lhůtě, žádost zamítne.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Během prvních dvou let oprávněného pobytu v příslušném členském státě na základě modré karty EU je přístup držitele této karty na trh práce omezen na výkon placeného zaměstnání, který splňuje podmínky stanovené v článcích 5 a 6. Změny podmínek pracovní smlouvy, které mají dopad na podmínky pro přijetí nebo na změny pracovního vztahu podléhají písemnému schválení příslušných orgánů členského státu pobytu, a to v souladu s vnitrostátními postupy a ve lhůtách vyplývajících z čl. 12 odst. 1.

1. Během prvních dvou let oprávněného pobytu v příslušném členském státě na základě modré karty EU je přístup držitele této karty na trh práce omezen na výkon placeného zaměstnání, který splňuje podmínky stanovené v článcích 5 a 6. Změny podmínek pracovní smlouvy, které mají dopad na podmínky pro přijetí nebo na změny pracovního vztahu se předem písemně oznámí příslušným orgánům členského státu pobytu, a to v souladu s vnitrostátními postupy a ve lhůtách vyplývajících z čl. 12 odst. 1.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Dotyčná osoba má po uplynutí prvních dvou let oprávněného pobytu v příslušném členském státě na základě modré karty EU, pokud jde o přístup k zaměstnání vyžadujícímu vysokou kvalifikaci, právo na rovné zacházení jako státní příslušníci tohoto státu. Držitel modré karty EU oznámí v souladu s vnitrostátními postupy příslušným orgánům členského státu pobytu změny v jeho pracovním vztahu.

2. Dotyčná osoba má po uplynutí prvních dvou let oprávněného pobytu v příslušném členském státě na základě modré karty EU právo na rovné zacházení jako státní příslušníci tohoto státu.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Nezaměstnanost sama o sobě není důvodem pro odnětí modré karty EU, pokud doba trvání nezaměstnanosti nepřesáhne tři po sobě jdoucí měsíce.

1. Nezaměstnanost sama o sobě není důvodem pro odnětí nebo neprodloužení modré karty EU, pokud doba trvání nezaměstnanosti nepřesáhne šest po sobě jdoucích měsíců.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Držitel modré karty EU má právo pobývat na území po dobu, kdy se bude věnovat vzdělávacím činnostem zaměřeným na další rozšíření svých odborných znalostí nebo odbornou rekvalifikaci.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Držitel modré karty EU má v tomto období možnost hledat a přijmout zaměstnání za podmínek stanovených v čl. 13 odst. 1 nebo 2.

2. Držitel modré karty EU má v období uvedeném v odstavcích 1 a 1a možnost hledat a přijmout vysoce kvalifikované zaměstnání za podmínek stanovených v čl. 13 odst. 1 nebo 2.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou omezit práva přiznaná podle odst. 1 písm. c) a i) týkající se studijních grantů a postupů pro získání bydlení na případy, kdy držitel modré karty EU pobývá nebo má právo pobývat na jejich území alespoň po dobu tří let.

vypouští se

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 15– odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou, pokud jde o sociální podporu, omezit rovné zacházení na případy, kdy bylo držiteli modré karty EU přiznáno v souladu s článkem 17 postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES.

vypouští se

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Odchylně od ustanovení čl. 5 odst. 4 prvního pododstavce směrnice 2003/86/ES se povolení k pobytu pro rodinné příslušníky vydají nejdéle ve lhůtě šesti měsíců od podání žádosti.

3. Odchylně od ustanovení čl. 5 odst. 4 prvního pododstavce směrnice 2003/86/ES se povolení k pobytu pro rodinné příslušníky vydají co nejdříve a pokud možno spolu s rozhodnutím o vydání modré karty EU, a v každém případě do šesti měsíců od podání žádosti.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Články 13, 15 a 16 se případně uplatňují i nadále poté, co bylo držiteli modré karty EU vydáno povolení k pobytu podle článku 18.

vypouští se

Odůvodnění

Státní příslušníci s dlouhodobým povolením k pobytu na území EU by měli být postaveni naroveň občanům EU.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Za podmínek stanovených v tomto článku se příslušná osoba a její rodinní příslušníci po dvou letech oprávněného pobytu v prvním členském státě na základě modré karty EU mohou přestěhovat do jiného členského státu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

1. Za podmínek stanovených v tomto článku se příslušná osoba a její rodinní příslušníci po dvou letech oprávněného pobytu v prvním členském státě na základě modré karty EU mohou přestěhovat do jiného členského státu za účelem zaměstnání.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Nejpozději jeden měsíc po vstupu na území druhého členského státu oznámí držitel modré karty EU svůj pobyt příslušným orgánům tohoto členského státu a předloží veškeré doklady o splnění podmínek stanovených v článcích 5 a 6 pro účely druhého členského státu.

2. Nejpozději jeden měsíc po vstupu na území druhého členského státu oznámí držitel modré karty EU svůj pobyt příslušným orgánům tohoto členského státu a předloží veškeré doklady o splnění podmínek stanovených v článcích 5 a 6 pro účely druhého členského státu. Držitel modré karty EU může rovněž písemně požádat příslušný orgán a povolení pobývat na území druhého členského státu před příjezdem, přičemž přeloží za tímto účelem požadované dokumenty.

Odůvodnění

Cestování do druhého členského státu přináší vysoce kvalifikovaným osobám a jejich rodině nemalé obtíže a právní nejistotu. Předtím, než tyto osoby změní své bydliště, proto musí existovat ustanovení na potvrzení statutu jejich pobytu na území druhého členského státu.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Žadatel nese náklady související s návratem a opětovným přijetím jeho osoby a jeho rodinných příslušníků, včetně náhrady nákladů případně vynaložených z veřejných prostředků podle odst. 3 písm. b).

4. Žadatel a/nebo jeho zaměstnavatel nesou náklady související s návratem a opětovným přijetím jeho osoby a jeho rodinných příslušníků, včetně náhrady nákladů případně vynaložených z veřejných prostředků podle odst. 3 písm. b).

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Nejpozději jeden měsíc po vstupu na území druhého členského státu oznámí dotyční rodinní příslušníci svůj pobyt příslušným orgánům tohoto členského státu a předloží žádost o povolení k pobytu.

2. Žádost o povolení k pobytu ve druhém členském státě pro členy rodiny držitele modré karty EU může být podána již v době, kdy držitel pobývá na území prvního státu nebo nejpozději jeden měsíc po vstupu na území druhého členského státu, pokud se již žadatel nachází na území druhého členského státu.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Prostřednictvím sítě zřízené rozhodnutím 2006/688/ES poskytnou členské státy každoročně – poprvé nejpozději ke dni 1. dubna [rok po datu pro provedení této směrnice do vnitrostátních právních předpisů] – Komisi a ostatním členským státům statistiky o počtu státních příslušníků třetích zemí, kterým byla v předchozím kalendářním roce vydána, prodloužena nebo zrušena modrá karta EU, a uvedou jejich státní příslušnost a povolání. Obdobně se poskytnou statistiky o přijatých rodinných příslušnících. Informace, které se týkají držitelů modré karty EU a jejich rodinných příslušníků přijatých podle ustanovení článků 19 až 21, navíc uvedou členský stát předchozího pobytu.

3. Prostřednictvím sítě zřízené rozhodnutím 2006/688/ES poskytnou členské státy každoročně – poprvé nejpozději ke dni 1. dubna [rok po datu pro provedení této směrnice do vnitrostátních právních předpisů] – Komisi a ostatním členským státům statistiky o počtu státních příslušníků třetích zemí, kterým byla v předchozím kalendářním roce vydána, prodloužena nebo zrušena modrá karta EU, a uvedou jejich státní příslušnost a povolání, a to v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Obdobně se poskytnou statistiky o přijatých rodinných příslušnících, kromě informací týkajících se jejich zaměstnání. Informace, které se týkají držitelů modré karty EU a jejich rodinných příslušníků přijatých podle ustanovení článků 19 až 21, navíc uvedou členský stát předchozího pobytu.

POSTUP

Název

Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu vysoce kvalifikovaných zaměstnání

Referenční údaje

KOM(2007)0637 – C6-0011/2008 – 2007/0228(CNS)

Příslušný výbor

LIBE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

17.1.2008

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y) - datum oznámení na zasedání

13.3.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Jan Tadeusz Masiel

20.11.2007

 

 

Projednání ve výboru

25.6.2008

9.9.2008

 

 

Datum přijetí

10.9.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

36

2

4

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Gabriela Creţu, Petru Filip, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Csaba Sógor

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Matthias Groote, Tadeusz Zwiefka


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (3. 9. 2008)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci

(KOM(2007)0637 – C6‑0011/2008 – 2007/0228(CNS))

Navrhovatelka: Danutė Budreikaitė

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská komise předložila návrh směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, známý rovněž jako „modrá karta“, aby do EU přilákala vysoce kvalifikované migranty, kteří by pokryli její potřeby na pracovním trhu, a zapojila se do globální „války o mozky“. Ačkoli rámec návrhu usiluje o to, aby se z EU stalo nejvíce konkurenceschopné hospodářství ve 21. století, jeho součástí je několik otázek, které se týkají především unijní rozvojové politiky. Ačkoli EU uznává, že je důležité, aby její rozvojová politika byla soudržná s ostatními politikami včetně migrace, představuje zavedení modré karty riziko, že v rozvojových zemích dojde ke zhoršení nedostatku kvalifikovaných pracovníků či k „odlivu mozků“, což bude mít negativní důsledky pro klíčová rozvojová odvětví. V tomto smyslu by mohl návrh na zavedení modré karty odporovat rámci soudržnosti politik v zájmu rozvoje z roku 2006, který je jedním z hlavních příspěvků EU k dosažení rozvojových cílů tisíciletí v roce 2015.

V současné době žije více než 25 % kvalifikovaných pracovníků z afrických zemí, jako jsou Mosambik, Ghana, Keňa a Uganda, v rozvinutých zemích. V karibských zemích a v Tichomoří dosahuje toto číslo až 70 %(1). Tento odliv mozků negativně postihuje klíčová odvětví, jako je vzdělávání a zdravotnictví, a ovlivňuje schopnost rozvojových zemí dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí, které jsou jednou z priorit rozvojové politiky EU.

Další otázkou, kterou se má tento návrh zabývat, je prohlášení, že nábor probíhá v souladu s koncepcí dočasné migrace, což znamená, že migrant bude v EU pracovat pouze určitou dobu a posléze se vrátí do svého místa původu (tato koncepce je známa též pod názvem „kruhová migrace“). Po dvou letech práce v prvním členském státě se ale migrant může přestěhovat do dalšího členského státu a nastřádat tak dobu pobytu potřebnou k tomu, aby mohl získat postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta – z dočasné migrace se tak stává migrace trvalá. S pracovními příležitostmi pro migranty souvisí rovněž otázka eticky orientovaného náboru pracovníků – určitého kodexu chování, jehož cílem by bylo zabránit aktivnímu náboru v odvětvích, kterým se nedostává pracovních sil. Takovýto kodex ovšem přílivu pracovníků do rozvinutých zemí nezabrání. Navrhovaný kodex chování navíc nezahrnuje náborové postupy soukromého sektoru a nezapojí se do něj země jako Spojené království, Irsko a Dánsko, které se jednání o zavedení modré karty neúčastní.

Abychom celou věc shrnuli, přestože EU uznává možné negativní dopady migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků z rozvojových zemí, tvrdí, že tento druh migrace bude přínosem i pro rozvojové země, neboť omezí tlak na domácí pracovní trh a povede k přísunu finančních prostředků, které budou migranti posílat ze zahraničí zpět domů. Ani jeden z těchto argumentů se neukázal jako zcela pravdivý: je možná pravda, že zavedení modré karty omezí tlak na domácí pracovní trh, přiláká však pracovníky z odvětví, která již nyní trpí nedostatkem pracovních sil, jako je mimo jiné odvětví vzdělávání a zdravotnictví; zároveň dosud nebylo dosaženo shody v souvislosti s otázkou, jaký je skutečný přínos finančních prostředků poukázaných ze zahraničí pro rozvoj sociálních odvětví, jako je zdravotnictví či vzdělávání, v rozvojových zemích.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4a) Na evropské úrovni by měla být vytvořena a uplatňována společná imigrační politika, aby se členským státům dostalo větší pomoci při formulování jejich vlastních imigračních strategií a politik a aby migranti mohli lépe porozumět migračnímu procesu a více se v něm orientovat.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) K dosažení cílů lisabonského procesu je rovněž zapotřebí posílit mobilitu v rámci Unie u vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou občané EU, a zejména občanů členských států, které přistoupily v roce 2004 a 2007. Členské státy jsou při provádění této směrnice zavázány k dodržování zásady preference Společenství, jak vyplývá zejména z příslušných ustanovení aktů o přistoupení z 16. dubna 2003 a z 25. dubna 2005.

(6) K dosažení cílů lisabonského procesu je rovněž zapotřebí posílit mobilitu v rámci Unie u pracovníků, kteří jsou občané EU, a zejména občanů členských států, které přistoupily v roce 2004 a 2007. Členské státy jsou při provádění této směrnice zavázány k dodržování zásady preference Společenství, jak vyplývá zejména z příslušných ustanovení aktů o přistoupení z 16. dubna 2003 a z 25. dubna 2005.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Je třeba posílit a udržovat mobilitu vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí mezi Společenstvím a jednotlivými zeměmi jejich původu. Měly by se upravit odchylky od směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, aby se prodloužila doba možné nepřítomnosti na území Společenství, která se nezohledňuje při výpočtu doby oprávněného a nepřetržitého pobytu, jež je nezbytná pro přiznání dlouhodobého pobytu ES. I poté, co vysoce kvalifikovaný pracovník z třetí země získal postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES, by měl mít možnost využít dobu nepřítomnosti, která je oproti úpravě obsažené ve směrnici Rady 2003/109/ES delší. Členské státy by měly především s ohledem na posílení kruhové migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí, kteří pocházejí z rozvojových zemí, zvážit využití možností vyplývajících z čl. 4 odst. 3 druhého pododstavce a čl. 9 odst. 2 směrnice Rady 2003/109/ES, aby těmto pracovníkům umožnily delší období nepřítomnosti, než stanoví daná směrnice. S ohledem na zajištění souladu s rozvojovými cíli, z nichž se vychází, by se tyto odchylky měly uplatňovat pouze tehdy, pokud lze dokázat, že se příslušná osoba vrátila do země původu za účelem práce, studia nebo výkonu dobrovolných činností.

(17) Je třeba posílit a udržovat mobilitu vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí mezi Společenstvím a jednotlivými zeměmi jejich původu. Měly by se upravit odchylky od směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, aby se prodloužila doba možné nepřítomnosti na území Společenství, která se nezohledňuje při výpočtu doby oprávněného a nepřetržitého pobytu, jež je nezbytná pro přiznání dlouhodobého pobytu ES. I poté, co vysoce kvalifikovaný pracovník z třetí země získal postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES, by měl mít možnost využít dobu nepřítomnosti, která je oproti úpravě obsažené ve směrnici Rady 2003/109/ES delší. V souladu se sdělením Komise ze dne 12. dubna 2005 nazvaném „Soudržnost politik v zájmu rozvoje: Jak urychlit pokrok směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí“ (KOM(2005)0134) je třeba za účelem podpory kruhové migrace zdůraznit pět následujících cílů: 1) odbornou přípravu pracovníků v rozvojových zemích, 2) udržení vysoce kvalifikovaných pracovníků v rozvojových zemích, 3) podporu dobrovolného návratu do země původu prostřednictvím usnadnění sociálního a finančního zabezpečení, 4) etický nábor na základě právně závazného kodexu chování a 5) posílení kruhové migrace uplatňováním norem pro dvojí občanství a pro vzájemné uznávání diplomů. Členské státy by měly především s ohledem na posílení kruhové migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí, kteří pocházejí z rozvojových zemí, zvážit využití možností vyplývajících z čl. 4 odst. 3 druhého pododstavce a čl. 9 odst. 2 směrnice Rady 2003/109/ES, aby těmto pracovníkům umožnily delší období nepřítomnosti, než stanoví daná směrnice. S ohledem na zajištění souladu s rozvojovými cíli, z nichž se vychází, by se tyto odchylky měly uplatňovat pouze tehdy, pokud lze dokázat, že se příslušná osoba vrátila do země původu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by se v rámci provádění této směrnice měly vyhnout aktivnímu náboru pracovníků v rozvojových zemích v odvětvích, v nichž je nedostatek pracovních sil. Je zapotřebí vytvořit eticky orientované politiky náboru pracovníků a zásady použitelné na zaměstnavatele ve veřejném i soukromém sektoru, zejména v odvětví zdravotnictví, což zdůrazňují i závěry Rady a členských států ze dne 14. května 2007 o evropském akčním programu pro řešení kritického nedostatku zdravotnických pracovníků v rozvojových zemích (2007–2013). Tyto politiky a zásady by měly být posíleny vytvořením mechanismů, pokynů a jiných nástrojů určených k usnadnění kruhové a dočasné migrace, jakož i dalšími opatřeními, která by snížila na minimum záporné účinky a maximálně zvýšila kladné účinky migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků na rozvojové země. Jakýkoli tento zásah musí být prováděn v souladu se společným prohlášením Afrika–EU o migraci a rozvoji, které bylo schváleno v Tripolisu ve dnech 22. a 23. listopadu 2006, a s ohledem na vytváření komplexní migrační politiky, k čemuž vyzývala Evropská rada na svém zasedání ve dnech 14. a 15. prosince 2006.

(20) Členské státy by se v rámci provádění této směrnice měly vyhnout aktivnímu náboru pracovníků v rozvojových zemích v odvětvích, v nichž je nedostatek pracovních sil, zejména v odvětví zdravotnictví a vzdělávání. Měly být posíleny eticky orientované politiky náboru pracovníků a zásady, a to vytvořením mechanismů, pokynů a jiných nástrojů určených k usnadnění kruhové a dočasné migrace, jakož i dalšími opatřeními, která by snížila na minimum záporné účinky a maximálně zvýšila kladné účinky migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků na rozvojové země. Jakýkoli tento zásah musí být prováděn v souladu se závěry Rady ze dne 15. května 2007 k Evropskému akčnímu programu pro řešení kritického nedostatku zdravotnických pracovníků v rozvojových zemích (2007–2013), sdělením Komise nazvaným „Soudržnost politik v zájmu rozvoje: Jak urychlit pokrok směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí“, novým strategickým partnerstvím EU-Afrika zahájeným na summitu EU-Afrika v prosinci roku 2007 v Lisabonu a společným prohlášením Afrika-EU o migraci a rozvoji, které bylo schváleno v Tripolisu ve dnech 22. a 23. listopadu 2006, a s ohledem na vytváření komplexní migrační politiky, k čemuž vyzývala Evropská rada na svém zasedání ve dnech 14. a 15. prosince 2006.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20a) Komise a členské státy by měly v souladu se závěry Rady ze dne 10. dubna 2006 ke strategii EU k opatřením týkajícím se nedostatku lidských zdrojů v odvětví zdravotnictví v rozvojových zemích vytvořit a provádět kodex EU pro etické chování při náboru zdravotnických pracovníků, jenž by odpovídal ustanovením Mezinárodní organizace práce (MOP) a vycházel z osvědčených postupů členských států.

Odůvodnění

Tento návrh navazuje na myšlenku etického náboru a usiluje o zavedení konkrétních (právně závazných) opatření, která by zabránila nedostatku kvalifikovaných pracovníků v rozvojových zemích.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20b) Kodex EU pro etické chování při náboru zdravotnických pracovníků by měl být rozšířen i na jiné klíčové oblasti, jako je vzdělávání, aby bylo zajištěno, že jak soukromí, tak veřejní zaměstnavatelé budou při zaměstnávání kvalifikovaných migrantů postupovat eticky, nebo raději od zaměstnávání těchto migrantů upustí, bude-li se jednat o migranty pracující v oblasti, ve které se jejich země původu potýká s kritickým nedostatkem pracovních sil.

Odůvodnění

Aby se předešlo negativním dopadům neetického náboru zaměstnanců na odvětví vzdělávání, navrhuje se, aby byl kodex chování rozšířen i na tuto klíčovou oblast.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20c) Komise by měla vyhodnotit dopad této směrnice na partnerství v oblasti migrace, mobility a zaměstnanosti, které je součástí nového strategického partnerství Afrika-EU, jež bylo podepsáno na summitu EU-Afrika konaném v prosinci roku 2007 v Lisabonu.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20d) Komise by měla rozvojovým zemím poskytnout odpovídající technickou pomoc a odbornou přípravu s cílem vytvořit efektivní strategie pro udržení vysoce kvalifikovaných pracovníků, a to např. prostřednictvím rozvojových programů zaměřených na zlepšení místních pracovních příležitostí a pracovních podmínek.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20e) EU by měla vytvořit komplexní a soudržnou strategii, jejímž cílem by bylo překonat pravděpodobné negativní dopady migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků na rozvojové země. Tato strategie by se měla zaměřit na investice do odborné přípravy vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů, zejména v odvětví zdravotnictví a vzdělávání, a na poskytnutí pomoci rozvojovým zemím ve snaze udržet vysoce kvalifikované pracovníky doma.

Odůvodnění

Odliv mozků z rozvojových zemí s sebou přináší negativní důsledky pro potřeby těchto zemí v oblasti lidských zdrojů. V podstatě se dá říci, že členské státy EU sklízejí plody, které vzešly z investic do vzdělávání ze strany rozvojových zemí. EU má morální povinnost připravit opatření, jež by kompenzovala ztráty, se kterými se budou jednotlivé rozvojové země pravděpodobně potýkat.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Aby se sledovalo provádění režimu pro vysoce kvalifikované pracovníky a s ohledem na vymezení jeho možných dopadů a případnou reakci na ně, pokud jde o odliv mozků z rozvojových zemí, zejména ze subsaharské Afriky, je zapotřebí přijmout specifickou úpravu týkající se podávání zpráv. Členské státy by proto měly každoročně zasílat údaje o povoláních a státní příslušnosti vysoce kvalifikovaných přistěhovalců, které přijaly, a to prostřednictvím sítě, jež byla k těmto účelům vytvořena rozhodnutím Rady 2006/688/ES ze dne 5. října 2006 o zřízení mechanismu vzájemné výměny informací o opatřeních členských států v oblasti azylu a přistěhovalectví.

(21) Aby se sledovalo provádění režimu pro vysoce kvalifikované pracovníky a s ohledem na vymezení jeho možných dopadů a případnou reakci na ně, pokud jde o odliv mozků z rozvojových zemí, zejména ze subsaharské Afriky, je zapotřebí přijmout specifickou úpravu týkající se podávání zpráv. Členské státy by proto měly každoročně zasílat údaje o povoláních, věku, pohlaví a státní příslušnosti vysoce kvalifikovaných přistěhovalců, které přijaly, a to prostřednictvím sítě, jež byla k těmto účelům vytvořena rozhodnutím Rady 2006/688/ES ze dne 5. října 2006 o zřízení mechanismu vzájemné výměny informací o opatřeních členských států v oblasti azylu a přistěhovalectví. Komise by proto měla vypracovat posouzení dopadů, jež by uplatnění návrhu na zavedení modré karty mělo na rozvojové země, a poskytnout tyto údaje členským státům a Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21a) Komise by měla zohlednit potenciální dopad této směrnice na rozvoj odvětví zdravotnictví a vzdělávání v rozvojových zemích, a jelikož jsou tato odvětví klíčová pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí číslo 2, 4, 5 a 6, je třeba, aby mezi nimi a touto směrnicí existovala soudržnost.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26a) Jelikož je důležité, aby se přistěhovalci zapojovali do rozvoje zemí svého původu, měla by Unie navrhnout vládám afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT), stejně jako vládám dalších zemí původu, aby společně s Unií zvážily provádění a uplatňování politik zaměřených na maximalizaci pozitivního dopadu finančních prostředků poukázaných ze zahraničí, které zajistí, aby tyto prostředky procházely oficiálními systémy převodu, a byly tak objemnější, rychlejší, méně nákladné a putovaly k příjemci přímější cestou.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27a) Aby byly uplatněny právní předpisy EU a společná strategie pro podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, měly by Komise a Rada vyjádřit politování nad neúčastí Spojeného království, Dánska a Irska na směrnici o modré kartě a měly by zavést právně závazný kodex chování týkající se podmínek pro státní příslušníky třetích zemí.

POSTUP

Název

Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu vysoce kvalifikovaných zaměstnání

Referenční údaje

KOM(2007)0637 – C6-0011/2008 – 2007/0228(CNS)

Příslušný výbor

LIBE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

17.1.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Danutė Budreikaitė

18.12.2007

 

 

Projednání ve výboru

25.6.2008

 

 

 

Datum přijetí

25.8.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Gay Mitchell, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Jan Zahradil, Mauro Zani

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

John Bowis, Ana Maria Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Renate Weber

(1)

Soudržnost politik v zájmu rozvoje: Změna klimatu / energetika / biopaliva, migrace a výzkum: s. 22–23. http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC(2008)434%20Pol%20coherence-3.pdf


POSTUP

Název

Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu vysoce kvalifikovaných zaměstnání

Referenční údaje

KOM(2007)0637 – C6-0011/2008 – 2007/0228(CNS)

Datum konzultace s EP

10.1.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

17.1.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

17.1.2008

EMPL

17.1.2008

 

 

Přidružený(é) výbor(y)

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

13.3.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Ewa Klamt

18.12.2007

 

 

Projednání ve výboru

27.2.2008

8.4.2008

16.7.2008

8.9.2008

 

4.11.2008

 

 

 

Datum přijetí

4.11.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

33

0

11

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Genowefa Grabowska, Metin Kazak, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Hubert Pirker, Rainer Wieland

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Fernand Le Rachinel

Právní upozornění - Ochrana soukromí