Eljárás : 2007/0228(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0432/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0432/2008

Viták :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Szavazatok :

PV 20/11/2008 - 6.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0557

JELENTÉS     *
PDF 343kWORD 708k
10.11.2008
PE 409.459v03-00 A6-0432/2008

a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0637 – C6‑0011/2007 – 2007/0228(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Ewa Klamt

A vélemény előadója (*):

Jan Tadeusz Masiel, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 47. cikke

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (*)
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0637 – C6‑0011/2007 – 2007/0228(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0637),

–   tekintettel az EK-Szerződés 63. cikke (3) bekezdésének (a) pontjára és (4) bekezdésére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 67. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0011/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A6-0432/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  kéri az 1975. március 4-i együttes nyilatkozat alapján egyeztetési eljárás megkezdését abban az esetben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni;

5.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) 1999. október 15–16-i tamperei rendkívüli ülésén az Európai Tanács megállapította, hogy a harmadik országbeli állampolgárok belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló nemzeti jogszabályok egységesítésére van szükség. Ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy az Európai Uniónak tisztességes bánásmódot kell biztosítania a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára, és hogy egy határozottabb integrációs politikának azt kell céloznia, hogy számukra az uniós állampolgárokéval azonos jogokat és kötelezettségeket biztosítson.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A lisszaboni Európai Tanács 2000. márciusban azt a célt tűzte a Közösség elé, hogy 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljon.

(3) A lisszaboni Európai Tanács 2000. márciusban azt a célt tűzte a Közösség elé, hogy 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljon, amely képes a fenntartható gazdasági növekedésre, több és jobb munkahelyet kínál, és nagyobb társadalmi kohéziót valósít meg. Azok az intézkedések, amelyek célja, hogy harmadik országbeli magasan képzett munkaerőt vonzzanak és tartsanak meg a tagállamok szükségleteire alapozott megközelítés keretében, a lisszaboni stratégiával és a növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó integrált iránymutatásokkal létrehozott szélesebb környezetbe illeszkednek.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az egyre inkább globalizálódó munkaerőpiac mellett az Európai Uniónak fokozottan vonzónak kell maradnia a harmadik országokból érkező – különösen a magasan képzett – munkavállalók számára. Ezt a célkitűzést kedvezmények – például bizonyos eltérések – biztosítása és a tárgyhoz tartozó információhoz való könnyebb hozzáférés lehetővé tétele által lehet hatékonyabban megvalósítani.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A lisszaboni folyamat célkitűzéseinek elérése érdekében fontos az uniós polgársággal rendelkező, magasan képzett munkaerő unión belüli mobilitásának elősegítése is, különösen a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tagállamok állampolgárai esetében. Ezen irányelv végrehajtása során a tagállamok kötelesek tiszteletben tartani a különösen a 2003. április 16-i és 2005. április 25-i csatlakozási okmány vonatkozó rendelkezéseiben megállapított közösségi preferencia elvét.

(6) A lisszaboni folyamat célkitűzéseinek elérése érdekében fontos az uniós polgársággal rendelkező, magasan képzett munkaerő unión belüli mobilitásának elősegítése is, különösen a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tagállamok állampolgárai esetében. Ezen irányelv végrehajtása során tiszteletben kell tartani a különösen a 2003. április 16-i és 2005. április 25-i csatlakozási okmány vonatkozó rendelkezéseiben megállapított közösségi preferencia elvét.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Ezen irányelvnek olyan rugalmas, keresletorientált belépési rendszert kell előírnia, amely objektív kritériumokon így például a tagállamok bérszínvonalával összehasonlítható alsó bérezési küszöbértékén – és szakmai képesítéseken alapul. A nemzeti bérezési küszöbértékek legkisebb közös nevezőjének meghatározása érdekében az egész EU-n belül szükség van befogadási feltételekkel kapcsolatos harmonizáció minimumszintjének biztosítására. A tagállamoknak munkaerőpiacuk helyzetének és bevándorlási politikáiknak megfelelően kell meg határozniuk a nemzeti küszöbértékeket.

(10) Ezen irányelvnek olyan rugalmas, keresletorientált belépési rendszert kell előírnia, amely objektív kritériumokon, így például szakmai képesítéseken alapul. Az „egyenlő fizetés egyenlő értékű munkáért” elv alkalmazására szükség van annak biztosítása érdekében, hogy az állampolgárok és a harmadik országok állampolgárai azonos bánásmódban részesüljenek.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Eltéréseket kell megállapítani a fő rendszer bérezési küszöbértékétől azon magasan képzett, 30 év alatti kérelmezők esetében, akik viszonylag korlátozott szakmai tapasztalatuk és munkaerő-piaci helyzetük miatt nincsenek abban a helyzetben, hogy megfeleljenek a fő rendszer bérezési követelményeinek, továbbá azok esetében, akik felsőfokú végzettségüket az Európai Unióban szerezték meg.

törölve

Indokolás

A magasan képzett, 30 éven aluli emberek belépésének megkönnyítése ellentétes az uniós egyenlő bánásmód elvével, amely szerint az életkor alapján nem alkalmazható megkülönböztetés. Ezenfelül a 30 éven aluli magasan képzett emberek belépésének megkönnyítése magában rejti annak veszélyét, hogy a fiatal uniós polgárok képzésére irányuló befektetések háttérbe szorulnak. Ez megengedhetetlen, mivel a 30 évnél fiatalabbak körében a munkanélküliség aránya 15% körül van (az Eurostat 2007-es statisztikai adata), Görögországban, Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában pedig a 20%-ot is eléri.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15) Az EU kék kártya megújítása után az Unión belüli, egyik tagállamból a másikba irányuló mobilitás esetén a határon át történő ingázás lehet az egyik lehetőség az EU kék kártya birtokosa számára. Mivel az EU kék kártya egyszerre munkavállalási és tartózkodási engedély, arra nem nyújt lehetőséget, hogy birtokosa a határon át ingázva dolgozzon, míg tartózkodási helye az EU kék kártyát kibocsátó tagállam területén van. A határon át történő ingázás lehetőségét a valamely tagállam területén való tartózkodás és munkavállalás céljából harmadik országbeli állampolgárok részére kiállítandó egységes engedély egységes kérelmezési eljárásáról, valamint a valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó harmadik állambeli munkavállalók közös jogairól szóló .../.../EK tanácsi irányelvnek kell szabályoznia.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Elő kell segíteni és fenn kell tartani a magasan képzett, harmadik országbeli munkavállalóknak a Közösség és származási országuk közötti mobilitását. Annak érdekében, hogy meghosszabbítsák a Közösség területétől való távollét azon időszakát, amelyet nem kell figyelembe venni a huzamos közösségi tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállásra való jogosultsághoz szükséges jogszerű és folyamatos tartózkodás kiszámításakor, eltéréseket kell előírni a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelvtől. A2003/109/EK tanácsi irányelvben előírtnál hosszabb távolléti időszakokat kell engedélyezni azt követően is, hogy a harmadik országbeli munkavállalók megszerezték a huzamos közösségi tartózkodási engedéllyel rendelkezők jogállását. Különösen a fejlődő országokból származó, magasan képzett harmadik országbeli munkavállalók körkörös mobilitásának ösztönzése érdekében a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, kívánnak-e élni a 2003/109/EK tanácsi irányelv 4. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében, valamint 9. cikk (2) bekezdésében adott lehetőséggel, azaz engedélyeznek-e az irányelvben előírtnál hosszabb távolléti időszakokat. Különösen az alapul szolgáló fejlesztési célkitűzésekkel való összhang biztosítása érdekében ezen eltérések csak akkor alkalmazhatók, amennyiben bizonyítható, hogy az érintett személy munkavállalás, tanulmányok vagy önkéntes tevékenység céljából tért vissza származási országába.

(17) Elő kell segíteni és fenn kell tartani a magasan képzett, harmadik országbeli munkavállalóknak a Közösség és származási országuk közötti mobilitását. Annak érdekében, hogy meghosszabbítsák a Közösség területétől való távollét azon időszakát, amelyet nem kell figyelembe venni a huzamos közösségi tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállásra való jogosultsághoz szükséges jogszerű és folyamatos tartózkodás kiszámításakor, eltéréseket kell előírni a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelvtől. A2003/109/EK tanácsi irányelvben előírtnál hosszabb távolléti időszakokat kell engedélyezni azt követően is, hogy a harmadik országbeli munkavállalók megszerezték a huzamos közösségi tartózkodási engedéllyel rendelkezők jogállását. Különösen a fejlődő országokból származó, magasan képzett harmadik országbeli munkavállalók körkörös mobilitásának ösztönzése érdekében a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, kívánnak-e élni a 2003/109/EK tanácsi irányelv 4. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében, valamint 9. cikk (2) bekezdésében adott lehetőséggel, azaz engedélyeznek-e az irányelvben előírtnál hosszabb távolléti időszakokat. Különösen az alapul szolgáló fejlesztési célkitűzésekkel való összhang biztosítása érdekében ezen eltérések csak akkor alkalmazhatók, amennyiben bizonyítható, hogy az érintett személy visszatért származási országába.

Indokolás

Az a követelmény, amely szerint a harmadik országbeliek csak akkor térhetnek vissza származási országukba, ha bizonyítani tudják, hogy ott dolgoznak, tanulnak vagy önkéntes tevékenységet végeznek, külön adminisztratív kötelezettséget és bonyodalmat jelent, amely nem arányos a helyzettel. A harmadik országok állampolgárainak vissza kell tudniuk térni származási országukba családi vagy személyes okokból is.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Kompromisszumos módosítás

(20) E rendelet végrehajtása során a tagállamoknak tartózkodniuk kell a fejlődő országbeli aktív munkaerő toborzástól az emberi erőforrások hiányával küzdő ágazatokban. A fejlődő országokban az egészségügyi dolgozók kritikus hiányának megoldására vonatkozó európai cselekvési programról (2007–2013) szóló, 2007. május 14-i tanácsi és tagállami következtetésekben hangsúlyozottaknak megfelelően ki kell dolgozni – elsősorban az egészségügyi ágazatban – az állami- és magánszektor munkáltatóira alkalmazandó etikus munkaerő-felvételi politikákat és elveket. A körkörös és ideiglenes migráció elősegítésére vonatkozó mechanizmusok, iránymutatások és egyéb eszközök kidolgozásával, valamint a magasan képzett munkaerő bevándorlásának a fejlődő országokra gyakorolt negatív hatásait minimálisra csökkentő, míg pozitív hatásait maximálisra növelő egyéb intézkedések segítségével kell megerősíteni az előbbi politikákat és elveket. Az ilyen intézkedéseknek figyelembe kell venniük a migrációról és a fejlesztésről szóló, 2006. november 22-én és 23-án Tripoliban elfogadott afrikai-EU együttes nyilatkozat irányelveit, valamint a 2006. december 14-15-i Európai Tanács felhívásának megfelelően átfogó bevándorlási politika létrehozatalára kell irányulniuk.

(20) E rendelet végrehajtása során a tagállamok nem törekedhetnek aktívan arra, hogy olyan területekről vonzzanak el magasan képzett munkavállalókat, amelyek a harmadik országban már képzettmunkaerő-hiánnyal küzdenek vagy várhatóan küzdeni fognak. Ez különösen érvényes az oktatási és az egészségügyi ágazatra. A tagállamoknak együttműködési megállapodásokat kell kötniük a harmadik országokkal az Unió igényeinek és azon harmadik országok fejlődésének védelmére, ahonnan a magasan képzett bevándorlók származnak. Az együttműködési megállapodásoknak etikus munkaerő-felvételi politikákat és elveket is tartalmazniuk kell, és olyan körkörös és ideiglenes migráció elősegítésére vonatkozó mechanizmusok iránymutatások és egyéb eszközök kidolgozásával kell megerősíteni őket, amelyek lehetővé teszik, hogy a magasan képzett bevándorlók visszatérhessenek származási országukba. Az ilyen intézkedéseknek figyelembe kell venniük a migrációról és a fejlesztésről szóló, 2006. november 22-én és 23-án Tripoliban elfogadott Afrika–EU együttes nyilatkozat irányelveit és a migrációról és fejlesztésről szóló globális fórum 2007. júliusi első ülésének következtetéseit, valamint a 2006. december 1415-i Európai Tanács felhívásának megfelelően átfogó bevándorlási politika létrehozatalára kell irányulniuk. Ezenfelül a tagállamoknak a származási országokkal együttműködésben konkrét támogatást kell nyújtaniuk a tehetségek kivándorlása következtében meggyengült kulcsfontosságú ágazatok szakembereinek képzéséhez.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Kompromisszumos módosítás

b) „magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás”: valódi és tényleges munkavégzés másvalakinek az irányítása alatt, amiért a személy fizetést kap, valamint amelyhez felsőfokú végzettség vagy legalább hároméves, ezzel egyenértékű szakmai tapasztalat szükséges;

b) „magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás”: valódi és tényleges munkavégzés alkalmazottként, másvalakinek az irányítása alatt, amiért a személy fizetést kap, valamint amelyhez felsőfokú végzettség vagy felsőfokú szakmai képesítés szükséges;

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) „EU kék kártya”: az „EU kék kártya” elnevezést viselő engedély, amely feljogosítja a birtokosát, hogy ezen irányelv szerint az EU területén jogszerűen tartózkodjon és munkát végezzen, illetve magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából másik tagállamba költözzön;

c) „EU kék kártya”: az „EU kék kártya” elnevezést viselő engedély, amely feljogosítja a birtokosát, hogy az EU területén jogszerűen tartózkodjon és munkát végezzen, illetve magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából az V. fejezet előírásai szerint másik tagállamba költözzön;

Indokolás

Másik tagállamba való költözés kizárólag az V. fejezetben meghatározott feltételek szerint lehetséges.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) „családtag”: a 2003/86/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése szerint meghatározott harmadik országbeli állampolgár;

f) „családtag”: a 2003/86/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése, 4. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 4. cikkének (3) bekezdése szerint meghatározott harmadik országbeli állampolgár;

Indokolás

Humanitárius szempontból egyáltalán nem kívánatos a 2003/86/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett személyek kizárása. A 2003/86/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében említett személyek kizárása megkülönböztető eljárás azon hosszú távú kapcsolatban élőkkel szemben, akik nem házasodtak össze.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Compromise amendment

g) „felsőfokú végzettség”: bármely olyan oklevél, diploma vagy egyéb bizonyítvány, amelyet az illetékes hatóság felsőfokú oktatási program – vagyis az oktatási létesítmény helye szerinti állam által felsőoktatási intézményként elismert intézménye által kínált kurzusok – sikeres elvégzésének tanúsítása céljából állított ki. E képesítéseket ezen irányelv céljából azzal a feltétellel lehet figyelembe venni, hogy a megszerzésükhöz szükséges tanulmányi idő legalább három év.

g) „felsőfokú végzettség”: bármely olyan oklevél, diploma vagy egyéb bizonyítvány, amelyet harmadik ország bocsátott ki és ezt követően a tagállam illetékes hatósága felsőfokú oktatási program – vagyis az oktatási létesítmény helye szerinti állam által felsőoktatási intézményként elismert intézmény által kínált kurzusok – sikeres elvégzésének tanúsításaként elismer. E képesítéseket ezen irányelv céljából azzal a feltétellel lehet figyelembe venni, hogy a megszerzésükhöz szükséges tanulmányi idő legalább három év. Ezen irányelv céljából annak megállapítása érdekében, hogy a harmadik országbeli állampolgár rendelkezik-e felsőfokú képzettséggel, az oktatás 1997-es egységes nemzetközi osztályozási rendszerének (ISCED) 5a. és 6. szintjére kell hivatkozni;

 

 

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Compromise amendment

h) „felsőfokú szakmai képesítés”: felsőfokú végzettség megszerzését tanúsító okirattal vagy azzal egyenértékű, legalább hároméves szakmai tapasztalattal igazolt képesítés.

h)        „felsőfokú szakmai képesítés”: a felsőfokú végzettséghez hasonló szintű, legalább ötéves (ebből legalább két év vezető pozícióban töltött) igazolt szakmai tapasztalat;

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) „szakmai tapasztalat”: az érintett foglalkozás tényleges és jogszerű gyakorlása

i) „szakmai tapasztalat”: az érintett foglalkozás tényleges és jogszerű gyakorlása, az állami hatóságok által kiállított dokumentumokkal – példáulmunkaviszony igazolása, társadalombiztosítási igazolás vagy adóigazolás – igazolva.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia) „szabályozott foglalkozás”: szakmai tevékenység vagy szakmai tevékenységek csoportja, amelynek végzése vagy végzésének egyik módja jogszabályok, rendeletek és adminisztratív előírások révén közvetlenül vagy közvetetten függ bizonyos szakmai minősítések birtoklásától; különösen a szakmai cím használata, amely jogszabályi vagy rendeleti előírások által azokra a személyekre korlátozódik, akik bizonyos szakmai minősítéssel rendelkeznek.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ezt az irányelvet azon harmadik országbeli állampolgárokra kell alkalmazni, akik magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából kérelmezik valamely tagállam területére történő befogadásuk engedélyezését.

(1) Ezt az irányelvet azon harmadik országbeli állampolgárokra kell alkalmazni, akik magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából kérelmezik valamely tagállam területére történő befogadásuk engedélyezését, valamint azokra az adott tagállamban más rendszer keretében már jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra, akik EU kék kártyát igényelnek.

Indokolás

Például azoknak a hallgatóknak a támogatására, akik egy tagállam területén fejezték be felsőfokú tanulmányaikat és az EU területén tartózkodnak, ésszerű volna ezen irányelv alkalmazása azokban az esetekben, ha „magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából valamely tagállam területén” szeretnének maradni.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) akik nemzetközi védelmet kérelmezőként vagy ideiglenes védelmi rendszerek hatálya alatt tartózkodnak valamely tagállam területén;

a) akik nemzetközi védelmet kérelmezőként vagy ideiglenes védelmi rendszerek hatálya alatt tartózkodnak valamely tagállam területén, vagy akik bármely okból tartózkodási engedélyt kérelmeztek és akik jogi státuszáról még nem született döntés;

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) akik menekültek vagy kérelmezték elismerésüket menekültként, és akiknek a kérelmével kapcsolatban még nem született végleges határozat;

b) akik kérelmezték menekültként való elismerésüket, és akiknek a kérelmével kapcsolatban még nem született végleges határozat;

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) akik a kereskedelem és a befektetések terén tevékenykedő természetes személyek egyes kategóriáinak belépését és ideiglenes tartózkodását megkönnyítő nemzetközi megállapodásokban foglalt kötelezettségvállalások alapján utaznak be egy tagállamba;

f) akik a kereskedelem és a befektetések terén tevékenykedő természetes személyek egyes kategóriáinak belépését és ideiglenes tartózkodását megkönnyítő nemzetközi megállapodásokban foglalt kötelezettségvállalások alapján utaznak be egy tagállamba, különösen a vállalaton belül áthelyezett munkavállalók, a szerződéses szolgáltatások nyújtói és felsőfokú végzettséggel rendelkező gyakornokok, akikre a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezménynek (GATS) megfelelően európai közösségi kötelezettségvállalások vonatkoznak;

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) akiket valamely tagállam területére idénymunkásként fogadtak be.

Indokolás

A kategóriák listájának teljessé tétele érdekében.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ezen irányelv nem járhat egyrészről a Közösség vagy a Közösség és tagállamai, illetve másrészről egy vagy több harmadik állam között a jövőben létrejövő bármely olyan megállapodás sérelmével, amely – annak érdekében, hogy az adott megállapodásokat aláíró fejlődő országok emberi erőforrásainak védelme révén biztosítsák az etikus munkaerő toborzást a munkaerőhiánnyal küzdő ágazatokban – felsorolná azon foglalkozásokat, amelyek nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá.

(3) Ezen irányelv nem járhat egyrészről a Közösség vagy a Közösség és tagállamai, illetve másrészről egy vagy több harmadik állam között a jövőben létrejövő bármely olyan megállapodás sérelmével, amely – annak érdekében, hogy az adott megállapodásokat aláíró fejlődő országok emberi erőforrásainak védelme révén biztosítsák az etikus munkaerő toborzást a munkaerőhiánnyal küzdő ágazatokban, továbbá az ENSZ milleniumi fejlesztési céljainak megvalósításához alapvetően fontos ágazatokban, különösen az egészségügyben és az oktatásban, vagy azokban az ágazatokban, amelyekben a toborzás akadályozná a fejlődő országokat az alapvető szociális ellátások biztosításában – felsorolná azon foglalkozásokat, amelyek nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá.

 

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok jogát, hogy – az első tagállamba történő belépés kivételével – kedvezőbb rendelkezéseket fogadjanak el vagy tartsanak fenn az irányelv hatálya alá tartozó személyek belépésére és tartózkodására vonatkozóan.

(2) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok jogát, hogy kedvezőbb rendelkezéseket fogadjanak el vagy tartsanak fenn az irányelv hatálya alá tartozó személyek belépésére és tartózkodására vonatkozóan az alábbi rendelkezések tekintetében:

 

a) az 5. cikk (2) bekezdése második tagállamban való tartózkodás esetén;

 

b) a 12. cikk, a 13. cikk (1) és (2) bekezdése, a 14. és 16. cikk, a 17. cikk (4) bekezdése és a 20. cikk.

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat célja, hogy valamennyi tagállamban egységesítse a magasan képzett harmadik országbeli állampolgárok belépési feltételeit. Az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott alapvető belépési kritériumoktól való bármilyen eltérés kerülendő. Indokolható lenne azonban lehetőséget biztosítani a tagállamok számára, hogy másik tagállamba való költözés esetén pozitív eltérést fogadjanak el az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott jövedelemküszöb tekintetében.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

Az EU kék kártya kiadásának feltételei

Az EU kék kártyát csak olyan harmadik országok magasan képzett bevándorlói számára lehet kiadni, amelyekkel az EU előzetes együttműködési és partnerségi megállapodást kötött, többek között a mobilitás és a bevándorlás területén.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az érintett tagállamba szóló, legalább egyéves időtartamú, érvényes munkaszerződést vagy kötelező állásajánlatot mutat be;

a) az érintett tagállamba szóló, legalább egyéves időtartamú, a nemzetközi jogszabályok szerint érvényes, magas szintű szakmai képzettséget igénylő munkavállalásra feljogosító munkaszerződést vagy kötelező állásajánlatot mutat be;

Indokolás

Tekintettel az osztályozásnak az irányelv célkitűzésével összhangban lévő megfelelő hierarchiájára, lényeges a legfontosabb feltételt – a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalást – az 5. cikk első belépési feltételeként meghatározni. (A fogalmat a 19. cikk egy másik tagállamba való költözés feltételeként már tartalmazza.)

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) nem szabályozott foglalkozások esetében bemutatja a munkaszerződésben vagy kötelező állásajánlatban meghatározott foglalkozásra vagy ágazatra vonatkozó felsőfokú szakmai képesítést tanúsító dokumentumokat;

törölve

Indokolás

A bekezdésre már nincs szükség, mivel a magas szakmai képzettséget igénylő munkavégzés bizonyítását – amely a 2. cikk b) pontjában módosított meghatározás szerint tartalmazza a nem szabályozott foglalkozások során szerzett szakmai tapasztalat elismerését – az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja előírja. Nem szükséges további megkülönböztetés a szabályozott és nem szabályozott foglalkozások között.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) igazolást mutat be, hogy – valamennyi olyan kockázattal szemben, amely ellen az érintett tagállam állampolgárait általában biztosítják – a kérelmező és családtagjai rendelkeznek betegbiztosítással arra az időszakra vonatkozóan, amikor a munkaszerződésből kifolyólag vagy azzal kapcsolatban nem nyújtanak ilyen biztosítási fedezetet vagy annak megfelelő ellátásokat;

e) igazolást mutat be, hogy – valamennyi olyan kockázattal szemben, amely ellen az érintett tagállam állampolgárait általában biztosítják – a kérelmező és családtagjai rendelkeznek betegbiztosítással arra az időszakra vonatkozóan, amikor a munkaszerződésből kifolyólag vagy azzal kapcsolatban nem nyújtanak ilyen biztosítási fedezetet vagy annak megfelelő egészségbiztosítási ellátásokat;

Indokolás

A kiegészítés célja egyértelművé tenni, hogy a munkaszerződéssel kapcsolatos vagy abból eredő egészségbiztosítási ellátásról van szó, különben az előírást úgy lehetne értelmezni, hogy a szerződéssel kapcsolatos vagy abból eredő egyéb ellátások miatt van szükség a kötelező biztosításra.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) nem lehet olyan személy, akiről feltételezik, hogy veszélyezteti a közrendet, a közbiztonságot vagy a közegészséget.

f) nem lehet olyan személy, aki objektív módon bizonyítható okok miatt veszélyezteti a közrendet, a közbiztonságot vagy a közegészséget.

Indokolás

Az, hogy egy személy veszélyt jelent-e a közrendre, közbiztonságra vagy a közegészségre, nem határozható meg önkényes közigazgatási döntéssel.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Kompromisszumos módosítás

(2) Az (1) bekezdésben megadott feltételeken túl a munkaszerződésben vagy kötelező állásajánlatban meghatározott bruttó havi illetmény nem lehet alacsonyabb mint a tagállamok által e célból meghatározott és közzétett nemzeti bérezési küszöbérték, amely legalább a nemzeti jog által megállapított bruttó havi minimálbér háromszorosa.

(2) Az (1) bekezdésben megadott feltételeken túl a munkaszerződésben vagy kötelező állásajánlatban meghatározott bruttó havi munkabér nem lehet alacsonyabb, mint a tagállamok által e célból meghatározott és közzétett nemzeti szint, amely az érintett tagállamban a havi vagy éves bruttó átlagbér legalább 1,7-szerese és nem lehet alacsonyabb, mint az a bér, amelyet a hasonló munkavállaló kap, vagy kapna a befogadó országban.

Azokban a tagállamokban, ahol nem határoznak meg minimálbért, a nemzeti bérezési küszöbértéket azon jövedelem háromszorosaként kell meghatározni, amely alapján az érintett tagállam állampolgárai szociális segélyre jogosultak abban a tagállamban.

 

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

A magasan képzett munkaerő hiányának elkerülése a harmadik országokban

A tagállamok nem törekedhetnek aktívan arra, hogy olyan területekről vonzzanak el magasan képzett munkavállalókat, amelyek a harmadik országban már a magasan képzett munkaerő hiányával küzdenek vagy hamarosan küzdeni fognak. Ez különösen érvényes az oktatási és az egészségügyi ágazatra.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. cikk

törölve

Eltérés

 

Ha olyan, 30 év alatti harmadik országbeli állampolgár nyújt be kérelmet, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, az alábbi eltéréseket kell alkalmazni:

 

a) a tagállamok teljesítettnek tekintik az 5. cikk (2) bekezdésében megállapított feltételeket, amennyiben az ajánlott havi illetmény legalább az 5. cikk (2) bekezdésének megfelelően meghatározott nemzeti bérezési küszöbérték kétharmadának felel meg;

 

b) a tagállamok eltekinthetnek az 5. cikk (2) bekezdésében megállapított bérezési követelménytől, amennyiben a kérelmező befejezte a Közösség területén felsőfokú végzettséget, illetve alapfokú- és mesterfokú diplomát szerzett;

 

c) a tagállamok nem kérik a felsőfokú végzettségen szakmai tapasztalat igazolását is, kivéve, ha ez a munkaszerződésben vagy kötelező állásajánlatban meghatározott szabályozott foglalkozás uniós polgárok általi gyakorlására vonatkozó nemzeti jogszabályokban megállapított feltételek teljesítéséhez szükséges.

 

Indokolás

A 30 év alatti, harmadik országbeli állampolgárok tekintetében tervezett eltérések életkoron alapuló megkülönböztetéshez vezetnének.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EU kék kártya eredeti érvényessége két év, és legalább ugyanilyen időtartamra meghosszabbítható. Ha a munkaszerződés két évnél rövidebb időszakra szól, akkor az EU kék kártyát a munkaszerződés időtartamát három hónappal meghaladó időtartamra kell kiállítani.

(2) Az EU kék kártya eredeti érvényessége három év, és legalább további két évre meghosszabbítható. Ha a munkaszerződés három évnél rövidebb időszakra szól, akkor az EU kék kártyát a munkaszerződés időtartamát hat hónappal meghaladó időtartamra kell kiállítani.

Indokolás

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Kompromisszumos módosítás

 

(2a) Az egyik tagállamban kékkártya-birtokosként történő, 36 hónapnál hosszabb jogszerű tartózkodás után az érintett személynek joga van magas szintű képzettséget igénylő munkavállaláshoz más tagállamban, ha lakóhelye továbbra is az első tagállamban van. A határon át történő ingázás további részleteit a valamely tagállam területén való tartózkodás és munkavállalás céljából harmadik országbeli állampolgárok részére kiállítandó egységes engedély egységes kérelmezési eljárásáról, valamint a valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó harmadik állambeli munkavállalók közös jogairól szóló .../.../EK tanácsi irányelv tartalmazza.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EU kék kártya iránti kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalát megelőzően a tagállamok megvizsgálhatják munkaerőpiaci helyzetüket, és alkalmazhatják nemzeti eljárásaikat a megüresedett állások betöltésére vonatkozó követelmények tekintetében.

(2) Az EU kék kártya iránti kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalát megelőzően a tagállamok megvizsgálhatják munkaerőpiaci helyzetüket, és alkalmazhatják a nemzeti és közösségi eljárásokat a megüresedett állások betöltésére vonatkozó követelmények tekintetében. Saját megfontolásuk alapján hozott döntésüknek figyelembe kell vennie a munkaerő iránti nemzeti és regionális keresletet.

Indokolás

A harmadik országbeli állampolgárokkal szembeni nagyobb átláthatóság érdekében és elviekben az irányelvben egyértelművé kell tenni, hogy az EU kék kártya kiadásához nem csak az 5. és 6. cikkben meghatározott feltételeknek kell megfelelni, de az elutasításnak nem lehet a 9. cikkben meghatározottak szerinti alapja (beleértve a munkaerőpiaci helyzet vizsgálatát). Az előírást ezért egyértelműen szubjektív döntést tartalmazóként kell felfogni.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Kompromisszumos módosítás

 

A tagállamok – annak érdekében, hogy a származási országokban a képzettmunkaerő-hiánnyal küzdő ágazatokban elkerülhető legyen az agyelszívás – elutasíthatják az EU kék kártya iránti kérelmet.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok munkaerőpiac-politikai okokból előnyben részesíthetik az uniós polgárokat, illetve – amennyiben a közösségi jogszabályok ezt előírják – a harmadik országbeli állampolgárokat, valamint azon harmadik országbeli állampolgárokat, akik jogszerűen tartózkodnak az érintett tagállamokban és ott munkanélküli ellátásban részesülnek.

törölve

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok az ezen irányelv alapján kiállított EU kék kártyát az alábbi esetekben vonják vissza vagy tagadják meg annak meghosszabbítását:

(1) A tagállamok az ezen irányelv alapján kiállított EU kék kártyát visszavonhatják, vagy megtagadhatják meghosszabbítását, ha azt csalárd módon szerezték, meghamisították vagy megváltoztatták.

a) ha azt csalárd módon szerezték, meghamisították vagy megváltoztatták, vagy

(1a) A tagállamok az ezen irányelv alapján kiállított EU kék kártyát az alábbi esetekben vonhatják vissza, vagy tagadhatják meg annak meghosszabbítását:

b) amennyiben felmerül, hogy a birtokos nem felelt meg vagy a továbbiakban nem felel meg a belépés és tartózkodás 5. és 6. cikkben megállapított feltételeinek, vagy az engedélytől eltérő célból tartózkodik egy tagállamban,

a) ha felmerül, hogy a birtokos nem felelt meg vagy a továbbiakban nem felel meg a beutazás és tartózkodás 5. és 6. cikkben megállapított feltételeinek, vagy tartózkodásának célja az engedélyezettől eltér,

c) ha a birtokos nem tartotta tiszteletben a 13. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 14. cikkben megállapított korlátozásokat.

b) ha a birtokos nem tartotta tiszteletben a 13. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 14. cikkben megállapított korlátozásokat.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi indokból az EU kék kártyát visszavonhatják, illetve meghosszabbítását megtagadhatják.

(3) A tagállamok a közrend fenntartásának, illetve közbiztonság vagy közegészségügy veszélyeztése miatt csak akkor vonhatják vissza az EU kék kártyát, illetve tagadhatják meg meghosszabbítását, ha a veszélyeztetés objektív módon bizonyítható.

Indokolás

Az, hogy egy személy veszélyt jelent-e a közrendre, közbiztonságra vagy a közegészségre, nem határozható meg önkényes közigazgatási döntéssel.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az EU kék kártya kibocsátásával a tagállam kötelezettséget vállal a vonatkozó dokumentáció és szükséges esetben a vízumok kiadására a lehető leggyorsabban, de legalább ésszerű időn belül azt megelőzően, hogy a kérelmező megkezdené a munkát, amelynek alapján a kék kártyát megkapta, kivéve, ha a tagállamtól ez ésszerűen nem várható el, mivel a munkaadó vagy az érintett harmadik országbeli állampolgár a kérelmet késedelmesen nyújtotta be.

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamok vállalják, hogy a harmadik országbeli állampolgároknak megítélt kék kártya kiadását követően biztosítják, hogy a teljes szükséges dokumentáció és vízumok a lehető leggyorsabban elintézésre kerüljenek, annak érdekében, hogy a kék kártya rendszere a legnagyobb előnyökkel járhasson.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben a kérelem alátámasztására megadott információ nem megfelelő, úgy az illetékes hatóságok tájékoztatják a kérelmezőt arról, hogy milyen további információkra van szükség. Az (1) bekezdés szerinti eljárást fel kell függeszteni arra az időszakra, amíg a hatóságok nem kapják meg a kért további információkat.

(2) Amennyiben a kérelem alátámasztására megadott információ nem megfelelő, úgy az illetékes hatóságok a lehető leghamarabb tájékoztatják a kérelmezőt arról, hogy milyen további információkra van szükség. Az (1) bekezdés szerinti eljárást fel kell függeszteni arra az időszakra, amíg a hatóságok nem kapják meg a kért további információkat.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A vonatkozó nemzeti jogszabályok szerinti értesítési eljárásoknak megfelelően írásban kell értesíteni az érintett harmadik országbeli állampolgárt, illetve adott esetben a munkáltatóját az EU kék kártya iránti kérelmet elutasító, vagy az EU kék kártya meghosszabbítását megtagadó vagy azt visszavonó valamennyi határozatról, továbbá ezeknek az érintett tagállam bíróságai előtt megtámadhatóknak kell lenniük. Az értesítésben meg kell jelölni a határozat indokait, a rendelkezésre álló, lehetséges jogorvoslati eljárásokat és az eljárások megindítására vonatkozó határidőt.

(3) A vonatkozó nemzeti jogszabályok szerinti értesítési eljárásoknak megfelelően írásban kell értesíteni az érintett harmadik országbeli állampolgárt, illetve adott esetben a munkáltatóját az EU kék kártya iránti kérelmet elutasító, vagy az EU kék kártya meghosszabbítását megtagadó vagy azt visszavonó valamennyi határozatról, továbbá ezeknek az érintett tagállam nemzeti jog szerint kijelölt illetékes hatósága előtt megtámadhatóknak kell lenniük. Az értesítésben meg kell jelölni a határozat indokait, a rendelkezésre álló, lehetséges jogorvoslati eljárásokat és az eljárások megindítására vonatkozó határidőt.

Indokolás

Az ilyen esetekben illetékes szervet a nemzeti joggal összhangban kell kijelölni. Ezenkívül, amennyiben a kérelmekre vonatkozó elutasító határozatokat meg lehet támadni az adott tagállam bíróságai előtt, az szükségtelen késedelmet okozhat a rendszerben.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az érintett személy az első két évben, amikor EU kék kártya birtokosaként jogszerűen tartózkodik az adott tagállamban, kizárólag az 5. és 6. cikkben megállapított befogadási feltételeknek megfelelő munkaviszony keretében végzett tevékenységet gyakorolhat. A tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak a nemzeti eljárásoknak megfelelő és a 12. cikk (1) bekezdésében megállapított határidőn belüli előzetes írásbeli engedélye szükséges a munkaszerződésnek a befogadási feltételeket érintő módosítása vagy a munkaviszony megváltoztatása esetében.

(1) Az érintett személy az első két évben, amikor EU kék kártya birtokosaként jogszerűen tartózkodik az adott tagállamban, kizárólag az 5. és 6. cikkben megállapított befogadási feltételeknek megfelelő munkaviszony keretében végzett tevékenységet gyakorolhat. A tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságait a nemzeti eljárásoknak megfelelően és a 12. cikk (1) bekezdésében megállapított határidőn belül előzetesen írásban értesítik a munkaszerződésnek a befogadási feltételeket érintő módosítása vagy a munkaviszony megváltoztatása esetében.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Azt követően, hogy EU kék kártya birtokosaként két évig jogszerűen tartózkodott az adott tagállamban, az érintett személy az állampolgárokkal egyenlő bánásmódot élvez a magas szintű képzettséget igénylő munkavállaláshoz való jogosultság tekintetében. Az EU kék kártya birtokosa a nemzeti eljárásoknak megfelelően értesíti a tartózkodás helye szerinti tagállam illetékes hatóságait a munkaviszonyában bekövetkezett változásokról.

(2) Azt követően, hogy EU kék kártya birtokosaként két évig jogszerűen tartózkodott az adott tagállamban, az érintett személy az állampolgárokkal egyenlő bánásmódot élvez.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A munkanélküliség önmagában nem indokolhatja az EU kék kártya visszavonására, kivéve ha a munkanélküliség időszaka meghaladja az egymást követő három hónapot.

(1) A munkanélküliség önmagában nem indokolhatja az EU kék kártya visszavonását vagy meg nem újítását, kivéve, ha a munkanélküliség időszaka meghaladja az egymást követő hat hónapot.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az EU kék kártya birtokosának mindaddig joga van a tagállam területén maradni, amíg olyan képzési tevékenységben vesz rész, melynek célja szakmai ismereteinek további szélesítése, vagy szakmai átképzése.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ezen időszak alatt az EU kék kártya birtokosa a 13. cikk (1) vagy (2) bekezdésében megállapított feltételek szerint munkát kereshet és vállalhat.

(2) Az (1) és (1a) bekezdésben megjelölt időszakok alatt az EU kék kártya birtokosa a 13. cikk (1) vagy (2) bekezdésében megállapított feltételek szerint magas képzettséget igénylő munkát kereshet és vállalhat.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok azokban az esetekben korlátozhatják az (1) bekezdés c) és i) pontjában biztosított jogokat a tanulmányi juttatások és a lakásszerzési eljárások tekintetében, ha az EU kék kártya birtokosa legalább három éve tartózkodik a területükön vagy jogosult ott tartózkodni.

törölve

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok abban az esetben korlátozhatják az egyenlő bánásmódot a szociális segély tekintetében, ha az EU kék kártya birtokosa megkapta a 17. cikk szerinti „huzamos közösségi tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást.

törölve

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A 8. cikk (2) bekezdése úgy értelmezendő, hogy az EU kék kártya birtokosának az EU kék kártya (a hosszabbítást is magában foglaló) érvényességének időtartama alatt kell jogszerűen az első tagállamban tartózkodnia.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) közvetlenül a jogállásra irányuló kérelem benyújtását megelőzően, kétéves jogszerű és folyamatos tartózkodás az EU kék kártya birtokosaként annak a tagállamnak a területén, ahol benyújtotta a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy a közösségi tartózkodási engedély iránti kérelmét.

b) közvetlenül a jogállásra irányuló kérelem benyújtását megelőzően hároméves jogszerű és folyamatos tartózkodás az EU kék kártya birtokosaként annak a tagállamnak a területén, ahol benyújtotta a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy a közösségi tartózkodási engedély iránti kérelmét.

Indokolás

Célszerűnek tűnik három évre emelni a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállás megszerzésének idejét.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 2003/109/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjától eltérve, a tagállamok 24 egymást követő hónapos időtartamig meghosszabbítják a Közösség területétől való távollét engedélyezett időtartamát az EU kék kártya azon birtokosai és családtagjaik esetében, akiknek megadták a „huzamos közösségi tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást.

(4) A 2003/109/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjától eltérve, a tagállamok 24 egymást követő hónapból álló időtartamra meghosszabbíthatják a Közösség területétől való távollét engedélyezett időtartamát az EU kék kártya azon birtokosai és családtagjaik esetében, akiknek megadták a „huzamos közösségi tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 2003/109/EK határozattól való azon eltérések, amelyeket a (3) és (4) bekezdés állapított meg, csak azokban az esetekben alkalmazandók, ha az érintett harmadik országbeli állampolgár bizonyítékot tud nyújtani arra, hogy alkalmazotti vagy önálló vállalkozó minőségben folytatott gazdasági tevékenység gyakorlása, önkéntes szolgálat vagy származási országában folytatott tanulmányok céljából tartózkodott a Közösség területétől távol.

(5) A 2003/109/EK határozattól való azon eltérések, amelyeket a (3) és (4) bekezdés állapított meg, csak azokban az esetekben alkalmazandók, ha az érintett harmadik országbeli állampolgár bizonyítékot tud nyújtani arra, hogy származási országában alkalmazotti vagy önálló vállalkozó minőségben folytatott gazdasági tevékenység gyakorlása, önkéntes szolgálat vagy tanulmányok folytatása céljából tartózkodott a Közösség területétől távol. Ez ösztönözni fogja e szakemberek körkörös mobilitását, illetve ugyanezen migráns munkavállalóknak származási országukban a képzésbe, kutatásba és a műszaki tevékenységekbe való későbbi bekapcsolódását.

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A második tagállam a 12. cikkben megállapított eljárásokkal összhangban feldolgozza az értesítést, és írásban tájékoztatja a kérelmezőt és az első tagállamot arra vonatkozó határozatáról, hogy:

(3) A második tagállam a 12. cikkben megállapított eljárásokkal összhangban feldolgozza a kérelmet és az e cikk (2) bekezdésében említett igazolásokat, és írásban tájékoztatja a kérelmezőt és az első tagállamot arra vonatkozó határozatáról, hogy:

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) megtagadja az EU kék kártya kiállítását, és a nemzeti jog által megállapított eljárásokkal – beleértve a kiutasítási eljárást is – összhangban kötelezi a kérelmezőt és annak családtagjait, hogy amennyiben e cikk feltételei nem teljesülnek, hagyják el a tagállam területét. Az első tagállam minden alaki követelmény nélkül, haladéktalanul visszafogadja az EU kék kártya birtokosát és annak családtagjait. A visszafogadást követően a 14. cikk rendelkezései alkalmazandók.

b) megtagadja az EU kék kártya kiállítását, amennyiben az ebben a cikkben meghatározott feltételek nem teljesülnek, vagy fennálnak a megtagadás 9. cikk szerinti indokai. Ebben az esetben a tagállam, amennyiben a kérelmező már a területén tartózkodik, a nemzeti jog által megállapított eljárásokkal – beleértve a kiutasítási eljárást is – összhangban kötelezi a kérelmezőt és annak családtagjait, hogy hagyják el a tagállam területét. Az első tagállam minden alaki követelmény nélkül, haladéktalanul visszafogadja az EU kék kártya birtokosát és annak családtagjait. A visszafogadást követően a 14. cikk rendelkezései alkalmazandók.

Módosítás  55

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A kérelmező felelősséggel tartozik önmaga és családtagjai (3) bekezdés b) pontja szerinti visszatérésének és visszafogadásának költségeiért, ideértve adott esetben az állami pénzeszközökből finanszírozott költségek megtérítéséért.

(4) A kérelmező felelősséggel tartozik önmaga és családtagjai (3) bekezdés b) pontja szerinti visszatérésének és visszafogadásának költségeiért, ideértve az állami pénzeszközökből finanszírozott költségek megtérítéséért.

Módosítás  56

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Azokban az esetekben, amikor egy tagállam úgy dönt, hogy alkalmazza a 2003/109/EK irányelv 14. cikkének (3) bekezdésében előírt munkaerőpiaci korlátozásokat, előnyben részesíti „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező – EK / EU kék kártya-birtokos” elnevezésű tartózkodási engedély birtokosait az azonos célból tartózkodást kérelmező többi harmadik országbeli állampolgárral szemben.

(2) Azokban az esetekben, amikor egy tagállam úgy dönt, hogy alkalmazza a 2003/109/EK irányelv 14. cikkének (3) bekezdésében előírt munkaerőpiaci korlátozásokat, előnyben részesítheti a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező – EK / EU kék kártya-birtokos” elnevezésű tartózkodási engedély birtokosait az azonos célból tartózkodást kérelmező többi harmadik országbeli állampolgárral szemben.

Módosítás  57

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok a 2006/688/EK határozattal létrehozott hálózat útján közlik a Bizottsággal és a többi tagállammal, ha jogalkotási vagy szabályozási intézkedéseket hoztak a 7. cikk, a 9. cikk (2) bekezdése, a 19. cikk (5) bekezdése, valamint a 20. cikk tekintetében.

(1) A tagállamok a 2006/688/EK határozattal létrehozott hálózat útján közlik a Bizottsággal és a többi tagállammal, ha jogalkotási vagy szabályozási intézkedéseket hoztak a 7. cikk, a 9. cikk (2) bekezdése, a 19. cikk (5) bekezdése, valamint a 20. cikk tekintetében, valamint azt, hogy az egyes esetekben milyen intézkedésekről van szó.

Módosítás  58

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok évente – és első alkalommal legkésőbb ezen irányelv átültetésének időpontját követő év április 1-jéig – a 2006/688/EK határozattal létrehozott hálózat útján közlik a Bizottsággal és a többi tagállammal az arra vonatkozó statisztikát, hogy az EU kék kártyát az előző naptári évben hány harmadik országbeli állampolgárnak adták meg, hosszabbították meg vagy vonták vissza, megjelölve egyúttal az érintettek nemzetiségét és foglalkozását. Hasonló módon közölni kell a befogadott családtagokra vonatkozó statisztikát. Ezenfelül a megadott tájékoztatásnak az EU kék kártya birtokosai és a 19-21. cikk rendelkezéseivel összhangban befogadott családtagjaik esetében meg kell határoznia a korábbi lakóhely szerinti tagállamot is.

(3) A tagállamok évente – és első alkalommal legkésőbb ezen irányelv átültetésének időpontját követő év április 1-jéig – a 2006/688/EK határozattal létrehozott hálózat útján közlik a Bizottsággal és a többi tagállammal az arra vonatkozó statisztikát, hogy az EU kék kártyát az előző naptári évben hány harmadik országbeli állampolgárnak adták meg, hosszabbították meg vagy vonták vissza, megjelölve egyúttal az érintettek nemzetiségét és foglalkozását, a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokkal összhangban. Hasonló módon közölni kell a befogadott családtagokra vonatkozó statisztikát, kivéve az ő foglalkoztatásukról szóló adatokat. Ezenfelül a megadott tájékoztatásnak az EU kék kártya birtokosai és a 19–21. cikk rendelkezéseivel összhangban befogadott családtagjaik esetében meg kell határoznia a korábbi lakóhely szerinti tagállamot is.


INDOKOLÁS

A gazdasági okokra visszavezethető bevándorlás kihívást jelent, amellyel az EU-nak egy egyre jobban globalizálódó világban és egyre élesedő versenyfeltételek mellett kell szembenéznie. Az EU-t a magasan képzett szakemberek továbbra sem tekintik vonzónak, amit a számok is egyértelműen igazolnak. Az EU a „legjobb és legokosabb fejekért” folyatott versenyben – összehasonlítva a klasszikus bevándorlási országokkal, mint az Egyesült Államok, Kanada vagy Ausztrália – viszonylag le van maradva. A Maghreb-országokból érkező magasan képzett bevándorlóknak csak 5,5 %-a jön az EU-ba, míg 54%-uk az Egyesült Államok vagy Kanada mellett dönt. Ezzel ellentétben az EU fogadta be a legtöbb képzetlen munkavállalót a Maghreb-országokból (87%). A harmadik országokból származó, magasan képzett összes munkaerő foglalkoztatása tekintetében is az EU a maga 1,72%-ával lényegesen az egyéb, bevándorlók körében népszerű országok – Ausztrália (9,9%), Kanada (7,3%), USA (3,2%) és Svájc (5,3%) – mögött helyezkedik el.

Annak elsődleges oka, hogy az EU bevándorlási országként miért tűnik kevésbé vonzónak, az, hogy az EU-ban jelenleg 27 különböző befogadási rendszer létezik, ami a harmadik országokból származó lehetséges migráns munkavállalók számára jelentősen megnehezíti tagállamok közötti problémamentes mozgást. A tagállamokban érvényes eltérő szabályozás a tagállamok közötti versenyhez vezet. Csupán mintegy 10 tagállam rendelkezik különleges rendszerrel a magasan képzett migráns munkavállalók engedélyezése tekintetében, a többi tagállamban ezzel szemben nem létezik egyértelműen meghatározott szabályozás. Csupán 6 uniós tagállamban állnak rendelkezésre különleges programok a magasan képzett migráns munkavállalók foglalkoztatására.

Az előadó ezért hangsúlyozza, hogy az európai bevándorlási politikában olyan átfogó, összefüggő és egységes megközelítésre van szükség, amely a fejlődési, foglalkoztatási és integrációs politikai szempontokat egyaránt figyelembe veszi. Közös európai szabályozásra van szükség az Európába irányuló és az Európán belüli migrációs áramlások kezeléséhez, valamint az illegális bevándorlás megakadályozásához. A legális bevándorlással kapcsolatos kilátások és lehetőségek azt eredményezik, hogy a származási és tranzitországok szintén érdekeltek lesznek az illegális bevándorlás közös leküzdésében. Ezért kifejezetten üdvözlendő a Bizottság arra irányuló javaslata, hogy az EU-t gyorsított és rugalmasabb befogadási eljárásokkal, valamint kedvezőbb tartózkodási feltételek biztosításával vonzóbbá tegyék a harmadik országokból származó, magasan képzett munkavállalók számára. Döntő tényező, hogy gyors és bürokráciamentes befogadási eljárást, valamint az EU mind a 27 különböző munkaerőpiacára való belépés tekintetében közös és egységes fogalmakat alkalmazzanak. Csak így képes az EU a nemzetközi versennyel lépést tartani. A közös kritériumokon alapuló rendszer egyértelmű jelzés a harmadik országokból származó, magasan képzett munkavállalók számára, hogy az EU-nak komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy a harmadik országokból származó szakembereket bármely tagállam nemzeti munkaerőpiacán alkalmazza, illetve az EU-ban hosszú távon foglalkoztassa. Ezzel egyidejűleg a magasan képzett szakemberek felvételével az EU hozzájárul saját versenyképességének javításához és gazdasági növekedésének fokozásához. Az előadó nyomatékosan hangsúlyozza azonban, hogy a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való bevándorlás hosszú távon nem jelent megoldást a gazdasági, illetve demográfiai problémákra. A magasan képzett munkavállalók befogadása csupán rövid távon biztosíthat megoldást e problémákra. Közép- és hosszú távon a tagállamoknak további intézkedéseket kell hozniuk a foglalkoztatás-, a gazdaság- és a családpolitika területén annak érdekében, hogy az EU-ban most és a jövőben pozitív változások menjenek végbe.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a gazdasági migráció alapvetően hatást gyakorol az érintett tagállamok nemzeti munkaerőpiacaira. A tagállamoknak ezért a továbbiakban is jogukban áll, hogy számszerűen meghatározzák a bevándorlás mértékét. Biztosítani kell a szubszidiaritás elvét, mivel európai uniós szinten nem létezik európai munkaerőpiac, egységes társadalombiztosítási rendszer, közös nyugdíjrendszer, sem pedig összehangolt betegbiztosítási rendszer. A nemzeti munkaerőpiacok helyzete struktúrájukat tekintve gyökeresen különbözik, ezért a gazdasági migrációnak a nemzeti munkaerőpiacok mindenkori igényeihez kell igazodnia. A harmadik országokból származó szakemberek számával és szükséges képesítésével kapcsolatos döntést kizárólag a szükségnek megfelelően, következésképpen helyi szinten lehet meghozni.

A harmadik országokból származó, magasan képzett munkavállalók bevándorlására csak a közösségi preferencia elvének szigorú betartása mellett kerülhet sor. A nemzeti munkaerő-piaci stratégiákhoz kapcsolódó további intézkedésként ennek csak akkor van értelme és haszna, ha egy munkakör tekintetében a szakemberek iránti kereslet sem az EU polgáraival, sem pedig az EU-ban törvényesen tartózkodó, kb. 18,5 millió harmadik országbeli állampolgár egyikével sem elégíthető ki. Figyelembe kell venni, hogy az új tagállamokból származó uniós polgárokat – akiknek a szabad mozgása bizonyos átmeneti rendelkezések miatt még igen korlátozott – nem szabad hátrányosan megkülönböztetni a harmadik országokból származó, magasan képzett munkavállalókkal szemben a munkaerőpiacra való belépés tekintetében. A tagállamoknak saját munkavállalóik képzését továbbra is kiemelt ügyként kell kezelniük, a kereslet nem elégíthető ki kizárólag a migráció által. Sokkal inkább törekedni kell a két intézkedéstípus közötti ésszerű egyensúly megteremtésére.

Az előadó álláspontja

Az előadó a jelentéstervezetében több helyen pontosítást és egyértelműsítést végzett annak érdekében, hogy lehetőség szerint egységes, egyértelmű feltételeket határozzon meg a harmadik államok állampolgárainak Európai Unióba történő beutazása, illetve a tagállamok és a harmadik országok érintett állampolgárainak jogai tekintetében.

Az előadó az irányelv hatókörét kiterjeszti a felsőoktatási bizonyítvánnyal rendelkező személyekre – ahol legalább 4-5 tanulással töltött évvel kell számolni – és az ennek megfelelő 6 éves (ebből legalább 2 évet vezető pozícióban töltött) munkatapasztalattal rendelkező személyekre. A szakmai tapasztalat időtartamának meghosszabbítása indokolt és a szakmai minősítések elismeréséről szóló irányelvre(1) támaszkodik, amely jóval több mint 3 éves tapasztalati időt ír elő a felsőfokú képzettséggel rendelkező és nem rendelkező személyek közötti egyenlő bánásmód megteremtése érdekében.

A harmadik országok polgárainak engedélyének kibocsátásához a megkövetelt minősítések mellett minimálbért is meghatároz. Az előadó ebben az összefüggésben támogatja, hogy a bruttó átlagbért használják referenciaként a bérhez és az adott tagállamok bruttó átlagbérének 1,7-szeresét javasolja küszöbként meghatározni. Mindez lehetővé teszi a kis- és középvállalkozások, illetve felsőoktatási intézmények számára is, hogy magasan képzett személyeket foglalkoztassanak.

A tagállamoknak továbbra is jogukban kell állnia, hogy a nemzeti jogszabályokban kedvezőbb feltételeket határozzanak meg a magas szintű képzettséget igénylő munkavállaláshoz való jogosultsághoz. Az előadó hangsúlyozza az 5. cikk (1) bekezdésében említett alapvető beléptetési feltételeken alapuló egységes belépés szükségét az EU-ba történő első beutazás tekintetében. A tagállamoknak azonban lehetőséget kell adni, hogy egy második tagállamba történő továbbutazás esetén pozitívan térjenek el az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott minimálbér-küszöbtől. Az első beutazáshoz meghatározott minimálbér tekintetében figyelembe kell venni, hogy máris különbségek jelentkeznek, mivel a kalkuláció alapját a tagállamok különböző fizetési skálái jelentik.

Az adott tagállam szuverenitását fejezi ki annak meghatározása, hogy milyen mértékben engedi be harmadik országok állampolgárait a nemzeti munkaerőpiacára. Az előadó pontosította ezt a jogot azáltal, hogy kifejezetten engedélyezte a tagállamok számára, hogy zéró kvótát állapítsanak meg, vagy egyes területekre egyáltalán ne állapítsanak meg beengedési szintet. Ebben az összefüggésben az előadó javasolja, hogy ha nem határoztak meg ilyen szintet, vagy ha a kvótát már kimerítették, az indokolja, hogy nem adnak ki uniós kék kártyát. Az elutasítás további indoka, ha az uniós kék kártya birtokosa szociális segélyt igényel, illetve ha a munkavállaló nem rendelkezik elegendő pénzügyi fedezettel saját és családja megélhetésének biztosításához.

A jelentéstervezet egyértelművé teszi, hogy az EU kék kártyát igénylő harmadik országbeli állampolgároknak – akik egyébként megfelelnek a belépési feltételeknek – nem áll jogukban ilyen kártyát kézhez kapni és e tekintetben az adott tagállam dönt. Ez lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy figyelembe vegyék a munkaerő iránti nemzeti és regionális keresletet és előnyben részesítsék az uniós állampolgárokat, vagy az EU-ban már letelepedett harmadik országbeli állampolgárokat, hogy ezáltal a belföldi munkaerőpiac felé tudják irányítani a bevándorlást.

Az előadó hangsúlyozza, hogy az irányelv európai hozzáadott értéke leginkább abban rejlik, hogy bizonyos türelmi idő után biztosítva lenne az Európán belüli mobilitás. Az első tagállamban jogszerűen eltöltött két év elteltével a magasan képzett harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylő munka elvállalása céljából bármely más tagállamba átköltözhetnek, feltéve, hogy az adott tagállam nem zéró kvótát állapított meg, illetve még nem merítették ki a kvótát. Az előadó nem kíván egyéb korlátozásokat meghatározni a harmadik országbeli állampolgárok mozgáshoz való joga tekintetében, hiszen ez az irányelv egyik fő előnye, amely az Európai Unióba való belépést vonzóvá teszi számukra.

(1)

Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i, a szakmai minősítések elismeréséről szóló és a 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK, 78/687/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK, 80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK; 85/433/EGK, 89/48/EGK, 92/51/EGK, 93/16/EGK és a 1999/42/EK irányelvet hatályon kívül helyező 2005/36/EK irányelve, HL L., 255., 2005.09.30.


VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (*) (11.9.2008)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről

(COM(2007)0637 – C6‑0011/2008 – 2007/0228(CNS))

A vélemény előadója (*): Jan Tadeusz Masiel

(*) Társbizottságok – az eljárási szabályzat 47. cikke

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy foglalja bele jelentésébe a következő módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 63. cikke (3) bekezdésének a) pontjára és (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 63. cikke (3) bekezdésének a) pontjára és (4) bekezdésére, valamint szem előtt tartva a III. cím 1. fejezetét,

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A lisszaboni Európai Tanács 2000. márciusban azt a célt tűzte a Közösség elé, hogy 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljon.

(3) A lisszaboni Európai Tanács 2000. márciusban azt a célt tűzte a Közösség elé, hogy 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljon, amely képes a fenntartható gazdasági növekedésre, több és jobb munkahelyet kínál, és nagyobb társadalmi kohéziót valósít meg. Azok az intézkedések, amelyek célja, hogy harmadik országbeli magasan képzett munkaerőt vonzzanak és tartsanak meg a tagállamok szükségleteire alapozott megközelítés keretében, a lisszaboni stratégiával és a növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó integrált iránymutatásokkal létrehozott szélesebb környezetbe illeszkednek.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az Európai Tanács az 1999. október 15-16-i tamperei rendkívüli ülésén elismerte, hogy szükség van a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó beutazási és tartózkodási feltételekről szóló nemzeti jogszabályok közelítésére. Ebben az összefüggésben kijelentette, hogy az Európai Uniónak igazságos bánásmódot kell biztosítania a tagállamai területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára, és egy energikusabb integrációs politika céljának kell lennie annak, hogy az Európai Unió polgáraiéhoz hasonló jogokat és kötelezettségeket nyújtsanak e személyeknek. Ennek érdekében azt kérte a Tanácstól, hogy gyorsan hozzon határozatokat a Bizottság javaslatai alapján.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A munkaerőpiac növekvő globalizációjával összefüggésben az Európai Uniónak meg kell erősítenie vonzerejét a harmadik országokból származó és különösen a magasan képzett munkavállalók számára. Egy egyszerűsített, minden tagállamban azonos igazgatási eljárásnak, bizonyos könnyítések elnyerésének, ideértve az egyes alkalmazandó rendelkezésektől való eltérést, és a vonatkozó információkhoz való könnyebb hozzáférésnek kell megkönnyítenie e célkitűzés megvalósítását.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A lisszaboni folyamat célkitűzéseinek elérése érdekében fontos az uniós polgársággal rendelkező, magasan képzett munkaerő unión belüli mobilitásának elősegítése is, különösen a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tagállamok állampolgárai esetében. Ezen irányelv végrehajtása során a tagállamok kötelesek tiszteletben tartani a különösen a 2003. április 16-i és 2005. április 25-i csatlakozási okmány vonatkozó rendelkezéseiben megállapított közösségi preferencia elvét.

(6) A lisszaboni folyamat célkitűzéseinek elérése érdekében fontos az uniós polgársággal rendelkező, magasan képzett munkaerő unión belüli mobilitásának elősegítése is, különösen a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tagállamok állampolgárai esetében. Ezen irányelv végrehajtása során tiszteletben kell tartani a különösen a 2003. április 16-i és 2005. április 25-i csatlakozási okmány vonatkozó rendelkezéseiben megállapított közösségi preferencia elvét.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Ezen irányelv célja, hogy a harmadik országbeli állampolgárok három hónapnál hosszabb időtartamra, magas képzettséget igénylő munkavállalás céljából történő belépésének és mozgásának elősegítésével hozzájáruljon az előbbi célkitűzések eléréséhez és az előbb említett munkaerőhiány megoldásához annak érdekében, hogy a Közösséget vonzóbbá tegye a világ minden tájáról érkező ilyen munkaerő számára és fenntartsa a Közösség versenylépességét és gazdasági növekedését. E célok elérése érdekében a magasan képzett munkavállalók és családjuk befogadását gyorsított befogadási eljárás létrehozásával szükséges megkönnyíteni, valamint azáltal, hogy számos területen a fogadó tagállam állampolgáraival egyenlő gazdasági és szociális jogokat biztosítanak számukra. Ezen irányelv e jogok tekintetében az [„valamely tagállam területén való tartózkodás és munkavállalás céljából harmadik országbeli állampolgárok részére kiállítandó egységes engedély egységes kérelmezési eljárásáról, valamint a valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó harmadik állambeli munkavállalók közös jogairól”] szóló irányelv megfelelő rendelkezésére épül.

(7) Ezen irányelv célja, hogy a harmadik országbeli állampolgárok három hónapnál hosszabb időtartamra, magas képzettséget igénylő munkavállalás céljából történő belépésének és mozgásának elősegítésével hozzájáruljon az előbbi célkitűzések eléréséhez és az előbb említett munkaerőhiány megoldásához annak érdekében, hogy a Közösséget vonzóbbá tegye a világ minden tájáról érkező ilyen munkaerő számára. Az összes lisszaboni cél elérése érdekében a magasan képzett férfi és nő munkavállalók és családjuk befogadását gyorsított befogadási eljárás létrehozásával szükséges megkönnyíteni, valamint azáltal, hogy számos területen a fogadó tagállam állampolgáraival egyenlő gazdasági és szociális jogokat biztosítanak számukra. Ezen irányelv e jogok tekintetében az [„valamely tagállam területén való tartózkodás és munkavállalás céljából harmadik országbeli állampolgárok részére kiállítandó egységes engedély egységes kérelmezési eljárásáról, valamint a valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó harmadik állambeli munkavállalók közös jogairól”] szóló irányelv megfelelő rendelkezésére épül.

Indokolás

A lisszaboni stratégia tartalma több a puszta versenyképességnél és gazdasági növekedésnél.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Ezen irányelvnek olyan rugalmas, keresletorientált belépési rendszert kell előírnia, amely objektív kritériumokon így például a tagállamok bérszínvonalával összehasonlítható alsó bérezési küszöbértékén – és szakmai képesítéseken alapul. A nemzeti bérezési küszöbértékek legkisebb közös nevezőjének meghatározása érdekében az egész EU-n belül szükség van befogadási feltételekkel kapcsolatos harmonizáció minimumszintjének biztosítására. A tagállamoknak munkaerőpiacuk helyzetének és bevándorlási politikáiknak megfelelően kell meg határozniuk a nemzeti küszöbértékeket.

(10) Ezen irányelvnek olyan rugalmas, a tagállamok kereslete által vezérelt belépési rendszert kell előírnia, amely objektív kritériumokon, így például szakmai képesítéseken alapul. Az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás elvét alkalmazni kell.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Eltéréseket kell megállapítani a fő rendszer bérezési küszöbértékétől azon magasan képzett, 30 év alatti kérelmezők esetében, akik viszonylag korlátozott szakmai tapasztalatuk és munkaerőpiaci helyzetük miatt nincsenek abban a helyzetben, hogy megfeleljenek a fő rendszer bérezési követelményeinek, továbbá azok esetében, akik felsőfokú végzettségüket az Európai Unióban szerezték meg.

törölve

Indokolás

A 30 éven aluli magasan képzettek belépésének megkönnyítése ellentétes az uniós egyenlő bánásmód elvével, amely szerint az életkor alapján nem alkalmazható megkülönböztetés. Ezen felül, a 30 éven aluli magasan képzettek belépésének megkönnyítése magában rejti annak veszélyét, hogy a fiatal uniós állampolgárok képzésére irányuló befektetések háttérbe szorulnak. Ez megengedhetetlen, mivel a 30 évnél fiatalabbak körében a munkanélküliség aránya 15% körül van (az Eurostat 2007-es statisztikai adata), Görögországban, Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában pedig a 20%-ot is eléri.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Amennyiben valamely tagállam úgy dönt, hogy befogad valamely, az előbbi közös kritériumoknak megfelelő harmadik országbeli állampolgárt, ez utóbbi megkapja az EU kék kártya elnevezésű különleges tartózkodási engedélyt, és lehetővé teszik a munkaerőpiachoz történő fokozatos hozzáférését, valamint a számára és családja számára biztosított tartózkodási és mozgási jogok gyakorlását.

(12) Amennyiben valamely tagállam úgy dönt, hogy befogad valamely, az előbbi közös kritériumoknak megfelelő harmadik országbeli állampolgárt, ez utóbbi megkapja az EU kék kártya elnevezésű különleges tartózkodási engedélyt.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) Ha egy tagállam úgy határoz, hogy egy harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztató munkáltató benyújthat EU kék kártya iránti kérelmet, a munkáltatónak és a harmadik országbeli állampolgárnak együtt kell működnie az 1030/2002/EK rendeletben előírt kötelezettségek betartása érdekében.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Elő kell segíteni és fenn kell tartani a magasan képzett, harmadik országbeli munkavállalóknak a Közösség és származási országuk közötti mobilitását. Annak érdekében, hogy meghosszabbítsák a Közösség területétől való távollét azon időszakát, amelyet nem kell figyelembe venni a huzamos közösségi tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállásra való jogosultsághoz szükséges jogszerű és folyamatos tartózkodás kiszámításakor, eltéréseket kell előírni a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelvtől. A2003/109/EK tanácsi irányelvben előírtnál hosszabb távolléti időszakokat kell engedélyezni azt követően is, hogy a harmadik országbeli munkavállalók megszerezték a huzamos közösségi tartózkodási engedéllyel rendelkezők jogállását. Különösen a fejlődő országokból származó, magasan képzett harmadik országbeli munkavállalók körkörös mobilitásának ösztönzése érdekében a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, kívánnak-e élni a 2003/109/EK tanácsi irányelv 4. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében, valamint 9. cikk (2) bekezdésében adott lehetőséggel, azaz engedélyeznek-e az irányelvben előírtnál hosszabb távolléti időszakokat. Különösen az alapul szolgáló fejlesztési célkitűzésekkel való összhang biztosítása érdekében ezen eltérések csak akkor alkalmazhatók, amennyiben bizonyítható, hogy az érintett személy munkavállalás, tanulmányok vagy önkéntes tevékenység céljából tért vissza származási országába.

(17) Elő kell segíteni és fenn kell tartani a magasan képzett, harmadik országbeli munkavállalóknak a Közösség és származási országuk közötti mobilitását. Annak érdekében, hogy meghosszabbítsák a Közösség területétől való távollét azon időszakát, amelyet nem kell figyelembe venni a huzamos közösségi tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállásra való jogosultsághoz szükséges jogszerű és folyamatos tartózkodás kiszámításakor, eltéréseket kell előírni a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelvtől. A2003/109/EK tanácsi irányelvben előírtnál hosszabb távolléti időszakokat kell engedélyezni azt követően is, hogy a harmadik országbeli munkavállalók megszerezték a huzamos közösségi tartózkodási engedéllyel rendelkezők jogállását. Különösen a fejlődő országokból származó, magasan képzett harmadik országbeli munkavállalók körkörös mobilitásának ösztönzése érdekében a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, kívánnak-e élni a 2003/109/EK tanácsi irányelv 4. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében, valamint 9. cikk (2) bekezdésében adott lehetőséggel, azaz engedélyeznek-e az irányelvben előírtnál hosszabb távolléti időszakokat. Különösen az alapul szolgáló fejlesztési célkitűzésekkel való összhang biztosítása érdekében ezen eltérések csak akkor alkalmazhatók, amennyiben bizonyítható, hogy az érintett személy visszatért származási országába.

Indokolás

Az a követelmény, amely szerint a harmadik országbeliek csak akkor térhetnek vissza származási országukba, ha bizonyítani tudják, hogy ott dolgoznak, tanulnak vagy önkéntes tevékenységet végeznek, külön adminisztratív kötelezettséget és komplikációt jelent, amely nem arányos a helyzettel. A harmadik országok állampolgárainak is vissza kell tudniuk térni származási országukba családi vagy személyes okokból.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Ezen irányelv végrehajtása során a tagállamoknak tartózkodniuk kell a fejlődő országbeli aktív munkaerő toborzástól az emberi erőforrások hiányával küzdő ágazatokban. A fejlődő országokban az egészségügyi dolgozók kritikus hiányának megoldására vonatkozó európai cselekvési programról (2007–2013) szóló, 2007. május 14-i tanácsi és tagállami következtetésekben hangsúlyozottaknak megfelelően ki kell dolgozni – elsősorban az egészségügyi ágazatban – az állami- és magánszektor munkáltatóira alkalmazandó etikus munkaerő-felvételi politikákat és elveket. A körkörös és ideiglenes migráció elősegítésére vonatkozó mechanizmusok, iránymutatások és egyéb eszközök kidolgozásával, valamint a magasan képzett munkaerő bevándorlásának a fejlődő országokra gyakorolt negatív hatásait minimálisra csökkentő, míg pozitív hatásait maximálisra növelő egyéb intézkedések segítségével kell megerősíteni az előbbi politikákat és elveket. Az ilyen intézkedéseknek figyelembe kell venniük a migrációról és a fejlesztésről szóló, 2006. november 22-én és 23-án Tripoliban elfogadott afrikai-EU együttes nyilatkozat irányelveit, valamint a 2006. december 14-15-i Európai Tanács felhívásának megfelelően átfogó bevándorlási politika létrehozatalára kell irányulniuk.

(20) Ezen irányelv végrehajtása során a tagállamoknak tartózkodniuk kell a fejlődő országbeli munkaerő-toborzástól az emberi erőforrások hiányával küzdő ágazatokban, továbbá azokban, ahol a toborzás akadályozná a fejlődő országokat az alapvető szociális ellátás biztosításában, vagy az ENSZ milleniumi fejlesztési céljainak megvalósításához alapvetően fontos ágazatokban, különösen az egészségügyben és oktatásban. A fejlődő országokban az egészségügyi dolgozók kritikus hiányának megoldására vonatkozó európai cselekvési programról (2007–2013) szóló, 2007. május 14-i tanácsi és tagállami következtetésekben hangsúlyozottaknak megfelelően ki kell dolgozni a fent említett ágazatokban – elsősorban az egészségügyi ágazatban – mind az állami-, mind magánszektor munkáltatóira alkalmazandó etikus munkaerő-felvételi politikákat és elveket. A körkörös és ideiglenes migráció elősegítésére vonatkozó mechanizmusok, iránymutatások és egyéb eszközök kidolgozásával, valamint a magasan képzett munkaerő bevándorlásának a fejlődő országokra gyakorolt negatív hatásait minimálisra csökkentő, míg pozitív hatásait maximálisra növelő egyéb intézkedések segítségével kell megerősíteni az előbbi politikákat és elveket. Az ilyen intézkedéseknek figyelembe kell venniük a migrációról és a fejlesztésről szóló, 2006. november 22-én és 23-án Tripoliban elfogadott Afrika–EU együttes nyilatkozat irányelveit, valamint a 2006. december 14-15-i Európai Tanács felhívásának megfelelően átfogó bevándorlási politika létrehozatalára kell irányulniuk. Az intézkedésekről az érintett ágazatokban konzultációt kell folytatni a szociális partnerekkel mind a származási országban, mind a fogadó országban. A tagállamoknak a harmadik országoból érkező, magas végzettségű munkavállalók befogadására irányuló politikáik végrehajtása során magatartási kódexhez kell tartaniuk magukat.

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamok ne vonzzanak magasan képzett munkavállalókat azokból az ágazatokból, amelyekben a fejlődő országokban munkaerőhiány van, amelyek szükségesek az alapvető szociális ellátáshoz és/vagy fontos szerepük van az ENSZ milleniumi fejlesztési céljainak megvalósításában. A tagállamoknak különös körültekintéssel kell eljárniuk, ha az egészségügyi vagy oktatási ágazatról van szó. Az EU kék kártya bevezetése nem akadályozhatja a fejlődő országok fejlődését.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) a harmadik országbeli állampolgárok és családtagjaik három hónapnál hosszabb időtartamra, magas képzettséget igénylő munkavállalás céljából a tagállam területére történő belépésére és tartózkodására alkalmazandó feltételek,

(a) a harmadik országbeli állampolgárok és családtagjaik magas képzettséget igénylő munkavállalás céljából a tagállam területére történő belépésére és tartózkodására alkalmazandó feltételek;

Indokolás

Nyilvánvaló, hogy ha munkavállalás céljából történik a belépés és a tartózkodás, három hónapnál hosszabb tartózkodásról van szó, a három hónapos tartózkodás munkavállalási jog nélkül a turisták számára fenntartott lehetőség.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk - b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) „magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás”: valódi és tényleges munkavégzés másvalakinek az irányítása alatt, amiért a személy fizetést kap, valamint amelyhez felsőfokú végzettség vagy legalább hároméves, ezzel egyenértékű szakmai tapasztalat szükséges;

(b) „magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás”: valódi és tényleges munkavégzés másvalakinek az irányítása alatt, amiért a személy fizetést kap, valamint amelyhez felsőfokú végzettség vagy, kellően alátámasztott, kivételes esetekben, magasabb szintű szakmai alkalmasság szükséges;

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk - f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(f) „családtag”: a 2003/86/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése szerint meghatározott harmadik országbeli állampolgár;

(f) „családtag”: a 2003/86/EK irányelv 4. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése szerint meghatározott harmadik országbeli állampolgár;

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk - g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(g) „felsőfokú végzettség”: bármely olyan oklevél, diploma vagy egyéb bizonyítvány, amelyet az illetékes hatóság felsőfokú oktatási program – vagyis az oktatási létesítmény helye szerinti állam által felsőoktatási intézményként elismert intézménye által kínált kurzusok – sikeres elvégzésének tanúsítása céljából állított ki. E képesítéseket ezen irányelv céljából azzal a feltétellel lehet figyelembe venni, hogy a megszerzésükhöz szükséges tanulmányi idő legalább három év.

(g) „felsőfokú végzettség”: bármely olyan oklevél, diploma vagy egyéb bizonyítvány, amelyet az illetékes hatóság felsőfokú oktatási program – vagyis az oktatási létesítmény helye szerinti állam által felsőoktatási intézményként elismert intézménye által kínált kurzusok – sikeres elvégzésének tanúsítása céljából állított ki. E képesítéseket ezen irányelv céljából azzal a feltétellel lehet figyelembe venni, hogy a megszerzésükhöz szükséges tanulmányi idő legalább három év. Annak megítélése, hogy egy harmadik országbeli állampolgár végzett-e felsőfokú tanulmányokat, az ISCED 1997 5a. és 6. szintjére történő hivatkozással történik.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk - h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(h) „felsőfokú szakmai képesítés”: felsőfokú végzettség megszerzését tanúsító okirattal vagy azzal egyenértékű, legalább hároméves szakmai tapasztalattal igazolt képesítés.

(h) „felsőfokú szakmai alkalmasság”: olyan legalább ötéves szakmai tapasztalat, amelyet a felsőfokú végzettséhez megkövetelt, munkaviszonyról szóló igazolással ellátott és az illetékes hivatal igazolásával megerősített tudásszinttel egyenértékű tudásszintet tanúsít;

 

(Ez a módosítás az egész szövegre vonatkozik. A módosítás elfogadása megfelelő változtatások végrehajtását teszi szükségessé a szöveg egészében.)

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Ezt az irányelvet azon harmadik országbeli állampolgárokra kell alkalmazni, akik magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából kérelmezik valamely tagállam területére történő befogadásuk engedélyezését.

1. Ezt az irányelvet azon harmadik országbeli állampolgárokra kell alkalmazni, akik magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából kérelmezik valamely tagállam területére történő befogadásuk engedélyezését, valamint azokra az adott tagállamban más rendszer keretében már jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra, akik a kék kártyát igényelnek.

Indokolás

Például azoknak a hallgatóknak a támogatására, akik egy tagállam területén fejezték be felsőfokú tanulmányaikat és az EU terrületén tartózkodnak, ésszerű volna ezen irányelv alkalmazása azokban az esetekben, ha “magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából valamely tagállam területén” szeretnének maradni.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) akik nemzetközi védelmet kérelmezőként vagy ideiglenes védelmi rendszerek hatálya alatt tartózkodnak valamely tagállam területén;

(a) akiknek lehetőségük van ideiglenes védelmi rendszerek hatálya alatt tartózkodni valamely tagállam területén, vagy kérelmet nyújtottak be és várják a státuszuk meghatározására vonatkozó választ;

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(aa) akik a 2004/83/EK irányelv alapján nemzetközi védelemért folyamodtak, és akiknek a kérelmeivel kapcsolatban még nem született végső határozat;

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) akik menekültek vagy kérelmezték elismerésüket menekültként, és akiknek a kérelmével kapcsolatban még nem született végleges határozat;

(b) akik a nemzeti jogszabályoknak vagy a tagállam gyakorlatának megfelelően védelmet kértek, és akiknek a kérelmeivel kapcsolatban még nem született végleges határozat;

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. Ez az irányelv nem érinti az adott foglalkozási ágazatban érvényes kollektív szerződéseket vagy gyakorlatokat.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) teljesíti a munkaszerződésben vagy kötelező állásajánlatban meghatározott szabályozott foglalkozás uniós polgárok általi gyakorlására vonatkozó nemzeti jogszabályokban megállapított feltételeket;

(b) teljesíti a munkaszerződésben vagy kötelező állásajánlatban a nemzeti jogszabályoknak megfelelően meghatározott szabályozott foglalkozás uniós polgárok általi gyakorlására vonatkozó nemzeti jogszabályokban megállapított feltételeket;

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) nem szabályozott foglalkozások esetében bemutatja a munkaszerződésben vagy kötelező állásajánlatban meghatározott foglalkozásra vagy ágazatra vonatkozó felsőfokú szakmai képesítést tanúsító dokumentumokat;

(c) nem szabályozott foglalkozások esetében bemutatja a munkaszerződésben vagy kötelező állásajánlatban a nemzeti jogszabályoknak megfelelően meghatározott foglalkozásra vagy ágazatra vonatkozó felsőfokú szakmai képesítést tanúsító dokumentumokat;

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(f) nem lehet olyan személy, akiről feltételezik, hogy veszélyezteti a közrendet, a közbiztonságot vagy a közegészséget.

(f) nem lehet olyan személy, aki objektív módon bizonyítható okok miatt veszélyezteti a közrendet, a közbiztonságot vagy a közegészséget.

Indokolás

Az, hogy egy személy veszélyt jelent-e a közrendre, közbiztonságra vagy a közegészségre, nem határozható meg önkényes közigazgatási döntéssel.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az (1) bekezdésben megadott feltételeken túl a munkaszerződésben vagy kötelező állásajánlatban meghatározott bruttó havi illetmény nem lehet alacsonyabb mint a tagállamok által e célból meghatározott és közzétett nemzeti bérezési küszöbérték, amely legalább a nemzeti jog által megállapított bruttó havi minimálbér háromszorosa.

2. Az (1) bekezdésben megadott feltételeken túl a munkaszerződésben vagy kötelező állásajánlatban meghatározott bruttó havi illetmény nem lehet alacsonyabb mint a tagállamok által e célból meghatározott és közzétett nemzeti bérküszöb, amely a bruttó havi átlagbérnek legalább 1,7-szerese.

 

A munkaszerződésben vagy kötelező állásajánlatban meghatározott bruttó havi illetmény semmilyen esetben sem alacsonyabb, mint az a bér, amelyet a hasonló munkavállaló kap, vagy kapna a befogadó országban.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha olyan, 30 év alatti harmadik országbeli állampolgár nyújt be kérelmet, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, az alábbi eltéréseket kell alkalmazni:

törölve

(a) a tagállamok teljesítettnek tekintik az 5. cikk (2) bekezdésében megállapított feltételeket, amennyiben az ajánlott havi illetmény legalább az 5. cikk (2) bekezdésének megfelelően meghatározott nemzeti bérezési küszöbérték kétharmadának felel meg;

 

(b) a tagállamok eltekinthetnek az 5. cikk (2) bekezdésében megállapított bérezési követelménytől, amennyiben a kérelmező befejezte a Közösség területén felsőfokú végzettséget, illetve alapfokú- és mesterfokú diplomát szerzett;

 

(c) a tagállamok nem kérik a felsőfokú végzettségen szakmai tapasztalat igazolását is, kivéve, ha ez a munkaszerződésben vagy kötelező állásajánlatban meghatározott szabályozott foglalkozás uniós polgárok általi gyakorlására vonatkozó nemzeti jogszabályokban megállapított feltételek teljesítéséhez szükséges.

 

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az EU kék kártya eredeti érvényessége két év, és legalább ugyanilyen időtartamra meghosszabbítható. Ha a munkaszerződés két évnél rövidebb időszakra szól, akkor az EU kék kártyát a munkaszerződés időtartamát három hónappal meghaladó időtartamra kell kiállítani.

2. Az EU kék kártya eredeti érvényessége két év, és legalább ugyanilyen időtartamra meghosszabbítható. Ha a munkaszerződés két évnél rövidebb időszakra szól, akkor az EU kék kártyát a munkaszerződés időtartamát hat hónappal meghaladó időtartamra kell kiállítani.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok munkaerőpiac-politikai okokból előnyben részesíthetik az uniós polgárokat, illetve – amennyiben a közösségi jogszabályok ezt előírják – a harmadik országbeli állampolgárokat, valamint azon harmadik országbeli állampolgárokat, akik jogszerűen tartózkodnak az érintett tagállamokban és ott munkanélküli ellátásban részesülnek.

törölve

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi indokból az EU kék kártyát visszavonhatják, illetve meghosszabbítását megtagadhatják.

3. A tagállamok csak a közrend fenntartásának, illetve közbiztonság vagy közegészségügy objektív módon bizonyítható veszélyeztése miatt vonhatják vissza az EU kék kártyát, illetve tagadhatják meg meghosszabbítását.

Indokolás

Az, hogy egy személy veszélyt jelent-e a közrendre, közbiztonságra vagy a közegészségre, nem határozható meg önkényes közigazgatási döntéssel.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az EU kék kártya kibocsátásával valamely tagállam kötelezettséget vállal a vonatkozó dokumentáció és szükséges esetben a vízumok kiadására a lehető leggyorsabban, de legalább ésszerű időn belül azt megelőzően, hogy a kérelmező megkezdené a munkát, amelynek alapján a kék kártyát megkapta, kivéve, ha a tagállamtól ez ésszerűen nem várható el, mivel a munkaadó vagy az érintett harmadik országbeli állampolgár a kérelmet késedelmesen nyújtotta be.

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamok vállalják, hogy a harmadik orszgágbeli állampolgároknak megítélt kék kártya kiadását követően biztosítják, hogy a teljes szükséges dokumentáció és vízumok a lehető leggyorsabban elintézésre kerülnek, annak érdekében, hogy a kék kártya rendszer a legnagyobb előnyökkel járhasson.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Amennyiben a kérelem alátámasztására megadott információ nem megfelelő, úgy az illetékes hatóságok tájékoztatják a kérelmezőt arról, hogy milyen további információkra van szükség. Az (1) bekezdés szerinti eljárást fel kell függeszteni arra az időszakra, amíg a hatóságok nem kapják meg a kért további információkat.

2. Amennyiben a kérelem alátámasztására megadott információ vagy dokumentumok nem megfelelőek, úgy az illetékes hatóságok tájékoztatják a kérelmezőt arról, hogy milyen további információkra van szükség, és ésszerű határidőt határoznak meg, amelyen belül azokat be kell nyújtani. Az (1) bekezdésben említett határidőt fel kell függeszteni addig, amíg a hatóságok meg nem kapják a kért további információkat vagy dokumentumokat. Amennyiben a kiegészítő információ a kítűzött határidőre nem érkezik meg, a kérelmet elutasítják.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az érintett személy az első két évben, amikor EU kék kártya birtokosaként jogszerűen tartózkodik az adott tagállamban, kizárólag az 5. és 6. cikkben megállapított befogadási feltételeknek megfelelő munkaviszony keretében végzett tevékenységet gyakorolhat. A tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak a nemzeti eljárásoknak megfelelő és a 12. cikk (1) bekezdésében megállapított határidőn belüli előzetes írásbeli engedélye szükséges a munkaszerződésnek a befogadási feltételeket érintő módosítása vagy a munkaviszony megváltoztatása esetében.

1. Az érintett személy az első két évben, amikor EU kék kártya birtokosaként jogszerűen tartózkodik az adott tagállamban, kizárólag az 5. és 6. cikkben megállapított befogadási feltételeknek megfelelő munkaviszony keretében végzett tevékenységet gyakorolhat. A tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságait a nemzeti eljárásoknak megfelelően és a 12. cikk (1) bekezdésében megállapított határidőn belül előzetesen írásban értesítik a munkaszerződésnek a befogadási feltételeket érintő módosítása vagy a munkaviszony megváltoztatása esetében.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Azt követően, hogy EU kék kártya birtokosaként két évig jogszerűen tartózkodott az adott tagállamban, az érintett személy az állampolgárokkal egyenlő bánásmódot élvez a magas szintű képzettséget igénylő munkavállaláshoz való jogosultság tekintetében. Az EU kék kártya birtokosa a nemzeti eljárásoknak megfelelően értesíti a tartózkodás helye szerinti tagállam illetékes hatóságait a munkaviszonyában bekövetkezett változásokról.

2. Azt követően, hogy EU kék kártya birtokosaként két évig jogszerűen tartózkodott az adott tagállamban, az érintett személy az állampolgárokkal egyenlő bánásmódot élvez.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A munkanélküliség önmagában nem indokolhatja az EU kék kártya visszavonására, kivéve ha a munkanélküliség időszaka meghaladja az egymást követő három hónapot.

1. A munkanélküliség önmagában nem indokolhatja az EU kék kártya visszavonását vagy meg nem újítását, kivéve ha a munkanélküliség időszaka meghaladja az egymást követő hat hónapot.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. Az EU kék kártya birtokosának mindaddig joga van a területen maradni, amíg képzési tevékenységben vesz rész, melyek célja szakmai ismereteinek további szélesítése, vagy szakmai átképzése.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Ezen időszak alatt az EU kék kártya birtokosa a 13. cikk (1) vagy (2) bekezdésében megállapított feltételek szerint munkát kereshet és vállalhat.

2. Az (1) és (1a) bekezdésben megjelölt időszakok alatt az EU kék kártya birtokosa a 13. cikk (1) vagy (2) bekezdésében megállapított feltételek szerint magas képzettséget igénylő munkát kereshet és vállalhat.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tagállamok azokban az esetekben korlátozhatják az (1) bekezdés c) és i) pontjában biztosított jogokat a tanulmányi juttatások és a lakásszerzési eljárások tekintetében, ha az EU kék kártya birtokosa legalább három éve tartózkodik a területükön vagy jogosult ott tartózkodni.

törölve

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok abban az esetben korlátozhatják az egyenlő bánásmódot a szociális segély tekintetében, ha az EU kék kártya birtokosa megkapta a 17. cikk szerinti „huzamos közösségi tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást.

törölve

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A 2003/86/EK irányelv 5. cikke (4) bekezdésének első albekezdésétől eltérve, legkésőbb a benyújtás napját követő hat hónapon belül meg kell adni a tartózkodási engedélyt a családtagok számára.

3. A 2003/86/EK irányelv 5. cikke (4) bekezdésének első albekezdésétől eltérve, a lehető leggyorsabban, lehetőség szerint az EU kék kártya kiadásáról szóló döntéssel együtt, és minden esetben a benyújtás napját követő hat hónapon belül meg kell adni a tartózkodási engedélyt a családtagok számára.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A 13-15. és 16. cikket adott esetben továbbra is alkalmazni kell azt követően, hogy az EU kék kártya birtokosa számára kiállították a 18. cikk szerinti tartózkodási engedélyt.

törölve

Indokolás

A huzamos közösségi tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárokat az uniós állampolgárokkal egyenlő bánásmódban kell részesíteni.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Azt követően, hogy EU kék kártya birtokosaként két évig jogszerűen tartózkodott az adott tagállamban, az érintett személy és családtagjai számára engedélyezik, hogy e cikk feltételei szerint magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából az elsőtől eltérő tagállamba költözzenek.

1. Azt követően, hogy EU kék kártya birtokosaként két évig jogszerűen tartózkodott az első tagállamban, az érintett személy és családtagjai számára engedélyezik, hogy e cikk feltételei szerint munkavállalás céljából az elsőtől eltérő tagállamba költözzenek.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az EU kék kártya birtokosa a második tagállamba történő belépését követő legfeljebb egy hónapon belül értesíti ottani tartózkodásáról annak a tagállamnak az illetékes hatóságait, valamint benyújtja valamennyi azt igazoló dokumentumot, hogy a második tagállam vonatkozásában megfelel az 5. és 6. cikk feltételeinek.

2. Az EU kék kártya birtokosa a második tagállamba történő belépését követő legfeljebb egy hónapon belül értesíti ottani tartózkodásáról annak a tagállamnak az illetékes hatóságait, valamint benyújtja valamennyi azt igazoló dokumentumot, hogy a második tagállam vonatkozásában megfelel az 5. és 6. cikk feltételeinek. Az EU kék kártyával rendelkező írásban is kérhet engedélyt érkezése előtt az illetékes hatóságoktól a második tagállambeli tartózkodásra, amely esetben csatolnia kell a szükséges dokumentumokat.

Indokolás

A második tagországba utazás jelentős zavarral és jogi bizonytalansággal jár a magasan képzett munkavállalók és családtagjaik számára. Ezért mindig kell lennie lehetőségnek a második tagállambeli tartózkodásuk jogállásának megerősítésére, mielőtt tartózkodási helyüket megváltoztatnák.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A kérelmező felelősséggel tartozik önmaga és családtagjai (3) bekezdés b) pontja szerinti visszatérésének és visszafogadásának költségeiért, ideértve adott esetben az állami pénzeszközökből finanszírozott költségek megtérítéséért.

4. A kérelmező és/vagy munkáltatója felelősséggel tartozik önmaga és családtagjai (3) bekezdés b) pontja szerinti visszatérésének és visszafogadásának költségeiért, ideértve adott esetben az állami pénzeszközökből finanszírozott költségek megtérítéséért.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az érintett családtagok legkésőbb a második tagállam területére történő belépést követő egy hónapon belül értesítik ott tartózkodásukról annak a tagállamnak az illetékes hatóságait, valamint tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújtanak be.

2. Az EU kék kártya birtokosának családtagjai számára szóló tartózkodási engedély iránti kérelem egy második tagállamban az idő alatt nyújtható be, amikor az érdekelt még az első tagállam területén tartózkodik, és a kérelmet legkésőbb a második tagállam területére történő belépést követő egy hónapon belül kell benyújtani, ha az érintett már a második tagállam területén tartózkodik.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok évente – és első alkalommal legkésőbb ezen irányelv átültetésének időpontját követő év április 1-jéig – a 2006/688/EK határozattal létrehozott hálózat útján közlik a Bizottsággal és a többi tagállammal az arra vonatkozó statisztikát, hogy az EU kék kártyát az előző naptári évben hány harmadik országbeli állampolgárnak adták meg, hosszabbították meg vagy vonták vissza, megjelölve egyúttal az érintettek nemzetiségét és foglalkozását. Hasonló módon közölni kell a befogadott családtagokra vonatkozó statisztikát. Ezenfelül a megadott tájékoztatásnak az EU kék kártya birtokosai és a 19-21. cikk rendelkezéseivel összhangban befogadott családtagjaik esetében meg kell határoznia a korábbi lakóhely szerinti tagállamot is.

3. A tagállamok évente – és első alkalommal legkésőbb ezen irányelv átültetésének időpontját követő év április 1-jéig – a 2006/688/EK határozattal létrehozott hálózat útján közlik a Bizottsággal és a többi tagállammal az arra vonatkozó statisztikát, hogy az EU kék kártyát az előző naptári évben hány harmadik országbeli állampolgárnak adták meg, hosszabbították meg vagy vonták vissza, megjelölve egyúttal az érintettek nemzetiségét és foglalkozását, a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokkal összhangban. Hasonló módon közölni kell a befogadott családtagokra vonatkozó statisztikát, kivéve az ő foglalkozásukról szóló adatokat. Ezenfelül a megadott tájékoztatásnak az EU kék kártya birtokosai és a 19-21. cikk rendelkezéseivel összhangban befogadott családtagjaik esetében meg kell határoznia a korábbi lakóhely szerinti tagállamot is.

ELJÁRÁS

Cím

A beutazás és a tartózkodás feltételei olyan harmadik országbeli állampogárok esetében, akik magasfokú képzettséget igénylő állást keresnek

Hivatkozások

COM(2007)0637 – C6-0011/2008 – 2007/0228(CNS)

Illetékes bizottság

LIBE

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

17.1.2008

 

 

 

Társbizottság(ok) - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

13.3.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jan Tadeusz Masiel

20.11.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

25.6.2008

9.9.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

10.9.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

2

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Gabriela Creţu, Petru Filip, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Csaba Sógor

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Matthias Groote, Tadeusz Zwiefka


VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (3.9.2008)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat

(COM(2007)0637 – C6‑0011/2008 – 2007/0228(CNS))

A vélemény előadója: Danutė Budreikaitė

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság tanácsi irányelvre irányuló javaslatot nyújtott be a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igényről munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásainak feltételeiről, más néven „kék kártya” néven ismert lehetőségről, annak érdekében, hogy magas szinten képzett bevándorlókat vonzzanak a munkaerő-szükségletek kielégítéséhez, valamint versenyezzenek a „szellemi munkaerőért folyó globális vetélkedésben”. Annak ellenére, hogy a javaslat célja az EU-t a 21. század legversenyképesebb gazdaságává tenni, több olyan kérdés felmerül, amelyek alapvetően az EU fejlesztéspolitikáját érintik. Az EU ugyan elismeri a fejlesztéspolitika és a bevándorláshoz kapcsolódó többi politikák közötti koherencia fontosságát, azonban a kék kártya növeli a fejlődő országokból a jól képzett munkaerő elvonásának vagy az „agyelszívásnak” a kockázatát, és ennek negatív következményei lehetnek a kulcsfontosságú fejlesztési ágazatokra. Ebben az értelemben a kékkártya-javaslat szembemenne a 2006-ban létrehozott keretrendszer – amely az EU egyik legfontosabb projektje a millenniumi fejlesztési célok elérésére 2015-re – célkitűzéseivel.

Jelenleg az afrikai országok (köztük Mozambik, Ghána, Kenya és Uganda) magasan képzett munkaerejének több, mint 25%-a él fejlett országokban. A Karib-térségben és a csendes-óceáni országokban ez 70%-os arány.(1) Az agyelszívás negatív hatással van az olyan létfontosságú ágazatokra, mint az oktatás és az egészségügy, valamint hátráltatja a fejlődő országokat a millenniumi fejlesztési célok (MFC) elérésében, amelyek az EU fejlesztéspolitikájának egyik prioritását képezik.

Ezenkívül a javaslat azt a problémát is tárgyalja, amelyet azon kijelentés vet fel, mely szerint a toborzást az ideiglenes migráció elve alapján végzik: ez azt jelenti, hogy bizonyos időszak után, amelyet az EU-ban dolgozott le, a migráns visszatér származási országába (ez „körkörös migráció” néven is ismert). Azonban kétévnyi munka után, amelyet az első tagállamban töltött, a migráns átmehet egy második tagállamba is, így tartózkodási időszakokat halmozhat fel a hosszú távú státusz megszerzése érdekében, amely az ideiglenes migrációt folyamatos migrációvá változtatja. A migránsok munkavállalási lehetőségeihez kapcsolódik az etikus toborzás kérdése is, egyfajta magatartási kódex, amely szerint nem szabad olyan területeken aktív munkaerő-toborzást folytatni, ahol munkaerőhiány van. Ilyen kódex azonban nem tudja megakadályozni a munkaerő fejlett országokba történő vándorlását. Tovább pedig a javasolt magatartási kódex nem tartalmazza a magánszektor gyakorlatát, és nem fogja tartalmazni az Egyesült Királyságot, Írországot és Dániát sem, ugyanis ezek az országok nem vesznek részt a kék kártyáról folyó tárgyalásokban.

Összegezve, annak ellenére, hogy az EU elismeri a magasan képzett munkaerő fejlett országokba történő vándorlásának esetleges negatív hatásait, amellett érvel, hogy a magasan képzett munkaerő migrációja a fejlődő országok számára is hasznos lesz a hazai munkaerőpiaci nyomás csökkentésével és a migránsok által hazaküldött pénzátutalásokkal. Egyik érv sem tökéletesen helytálló: igaz lehet ugyan, hogy a kék kártya csökkenti a munkaerő-piaci nyomást, azonban munkaerőt csábít el a máris munkaerőhiányban szenvedő ágazatoktól, többet között az oktatásból és az egészségügyből; ugyanakkor pedig egyelőre nem jött létre konszenzus abban, hogy a fejlődő országokba történő pénzátutalások mennyiben járulnak hozzá a szociális ágazatok (mint például az egészségügy vagy az oktatás) fejlődéséhez.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás     1

Irányelvre irányuló javaslat

4a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a) Annak érdekében, hogy a tagállamok segítséget kapjanak bevándorlási stratégiáik és politikáik kialakításához, illetve, hogy a migránsok jobban megérthessék és követni tudják a migrációs folyamatot, közös bevándorlási politikát kell kidolgozni és foganatosítani európai szinten.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A lisszaboni folyamat célkitűzéseinek elérése érdekében fontos az uniós polgársággal rendelkező, magasan képzett munkaerő unión belüli mobilitásának elősegítése is, különösen a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tagállamok állampolgárai esetében. Ezen irányelv végrehajtása során a tagállamok kötelesek tiszteletben tartani a különösen a 2003. április 16-i és 2005. április 25-i csatlakozási okmány vonatkozó rendelkezéseiben megállapított közösségi preferencia elvét.

(6) A lisszaboni folyamat célkitűzéseinek elérése érdekében fontos az uniós polgársággal rendelkező munkaerő unión belüli mobilitásának elősegítése is, különösen a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tagállamok állampolgárai esetében. Ezen irányelv végrehajtása során a tagállamok kötelesek tiszteletben tartani a különösen a 2003. április 16-i és 2005. április 25-i csatlakozási okmány vonatkozó rendelkezéseiben megállapított közösségi preferencia elvét.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Elő kell segíteni és fenn kell tartani a magasan képzett, harmadik országbeli munkavállalóknak a Közösség és származási országuk közötti mobilitását. Annak érdekében, hogy meghosszabbítsák a Közösség területétől való távollét azon időszakát, amelyet nem kell figyelembe venni a huzamos közösségi tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállásra való jogosultsághoz szükséges jogszerű és folyamatos tartózkodás kiszámításakor, eltéréseket kell előírni a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelvtől. A2003/109/EK tanácsi irányelvben előírtnál hosszabb távolléti időszakokat kell engedélyezni azt követően is, hogy a harmadik országbeli munkavállalók megszerezték a huzamos közösségi tartózkodási engedéllyel rendelkezők jogállását. Különösen a fejlődő országokból származó, magasan képzett harmadik országbeli munkavállalók körkörös mobilitásának ösztönzése érdekében a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, kívánnak-e élni a 2003/109/EK tanácsi irányelv 4. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében, valamint 9. cikk (2) bekezdésében adott lehetőséggel, azaz engedélyeznek-e az irányelvben előírtnál hosszabb távolléti időszakokat. Különösen az alapul szolgáló fejlesztési célkitűzésekkel való összhang biztosítása érdekében ezen eltérések csak akkor alkalmazhatók, amennyiben bizonyítható, hogy az érintett személy munkavállalás, tanulmányok vagy önkéntes tevékenység céljából tért vissza származási országába.

(17) Elő kell segíteni és fenn kell tartani a magasan képzett, harmadik országbeli munkavállalóknak a Közösség és származási országuk közötti mobilitását. Annak érdekében, hogy meghosszabbítsák a Közösség területétől való távollét azon időszakát, amelyet nem kell figyelembe venni a huzamos közösségi tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállásra való jogosultsághoz szükséges jogszerű és folyamatos tartózkodás kiszámításakor, eltéréseket kell előírni a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelvtől. A2003/109/EK tanácsi irányelvben előírtnál hosszabb távolléti időszakokat kell engedélyezni azt követően is, hogy a harmadik országbeli munkavállalók megszerezték a huzamos közösségi tartózkodási engedéllyel rendelkezők jogállását. Összhangban a „Politikák fejlesztési célú koherenciája – A haladás felgyorsítása a millenniumi fejlesztési célok elérése felé” című, 2005. április 12-i bizottsági közleménnyel (COM(2005)0134), a körkörös migráció ösztönzése érdekében öt célkitűzést kell kiemelni: 1) a munkavállalók képzése a fejlődő országokban; 2) a magasan képzett munkavállalók fejlődő országokban tartása; 3) a származási országba való önkéntes visszatérés segítése a szociális és anyagi biztonság előmozdítása révén; 4) etikus munkaerő-felvétel jogilag kötelező erejű magatartási kódex alapján, és 5) a körkörös migráció fokozása a kettős állampolgárságra és az oklevelek kölcsönös elismerésére vonatkozó előírások végrehajtása révén. Különösen a fejlődő országokból származó, magasan képzett harmadik országbeli munkavállalók körkörös mobilitásának ösztönzése érdekében a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, kívánnak-e élni a 2003/109/EK tanácsi irányelv 4. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében, valamint 9. cikk (2) bekezdésében adott lehetőséggel, azaz engedélyeznek-e az irányelvben előírtnál hosszabb távolléti időszakokat. Különösen az alapul szolgáló fejlesztési célkitűzésekkel való összhang biztosítása érdekében ezen eltérések csak akkor alkalmazhatók, amennyiben bizonyítható, hogy az érintett személy visszatért származási országába.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) E rendelet végrehajtása során a tagállamoknak tartózkodniuk kell a fejlődő országbeli aktív munkaerő toborzástól az emberi erőforrások hiányával küzdő ágazatokban. A fejlődő országokban az egészségügyi dolgozók kritikus hiányának megoldására vonatkozó európai cselekvési programról (2007–2013) szóló, 2007. május 14-i tanácsi és tagállami következtetésekben hangsúlyozottaknak megfelelően ki kell dolgozni – elsősorban az egészségügyi ágazatban – az állami- és magánszektor munkáltatóira alkalmazandó etikus munkaerő-felvételi politikákat és elveket. A körkörös és ideiglenes migráció elősegítésére vonatkozó mechanizmusok, iránymutatások és egyéb eszközök kidolgozásával, valamint a magasan képzett munkaerő bevándorlásának a fejlődő országokra gyakorolt negatív hatásait minimálisra csökkentő, míg pozitív hatásait maximálisra növelő egyéb intézkedések segítségével kell megerősíteni az előbbi politikákat és elveket. Az ilyen intézkedéseknek figyelembe kell venniük a migrációról és a fejlesztésről szóló, 2006. november 22-én és 23-án Tripoliban elfogadott afrikai-EU együttes nyilatkozat irányelveit, valamint a 2006. december 14-15-i Európai Tanács felhívásának megfelelően átfogó bevándorlási politika létrehozatalára kell irányulniuk.

(20) Ezen irányelv végrehajtása során a tagállamoknak tartózkodniuk kell a fejlődő országbeli aktív munkaerő-toborzástól az emberi erőforrások hiányával küzdő ágazatokban, különösen az egészségügyi és oktatási ágazatban. Az etikus munkaerő-felvételi politikákat és elveket a körkörös és ideiglenes migráció elősegítésére vonatkozó mechanizmusok, iránymutatások és egyéb eszközök kidolgozásával, valamint a magasan képzett munkaerő bevándorlásának a fejlődő országokra gyakorolt negatív hatásait minimálisra csökkentő, míg pozitív hatásait maximálisra növelő egyéb intézkedések segítségével kell megerősíteni. Az ilyen intézkedéseknek figyelembe kell venniük a fejlődő országokban az egészségügyi dolgozók kritikus hiányának megoldására vonatkozó európai cselekvési programról (2007–2013) szóló, 2007. május 15-i tanácsi következtetésekben hangsúlyozottakat, továbbá a Bizottságnak „A millenniumi fejlesztési célok megvalósítása érdekében tett előrelépések felgyorsítása – A fejlesztés finanszírozása és a támogatás hatékonysága” című közleményét, a 2007 decemberében Lisszabonban tartott EU–Afrika csúcstalálkozón kezdeményezett új EU–Afrika stratégiai partnerséget, a migrációról és a fejlesztésről szóló, 2006. november 22-én és 23-án Tripoliban elfogadott Afrika–EU együttes nyilatkozat irányelveit, valamint a 2006. december 14-15-i Európai Tanács felhívásának megfelelően átfogó bevándorlási politika létrehozatalára kell irányulniuk.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20a) A Bizottságnak és a tagállamoknak – a 2006. április 10-i, „A fejlődő országokban az egészség terén mutatkozó emberi erőforrás-hiányra vonatkozó európai uniós cselekvési stratégia” című tanácsi következtetések megállapításai alapján uniós magatartási kódexet kell kidolgozniuk és alkalmazniuk az egészségügyi dolgozók etikus toborzására vonatkozólag, amely megfelel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ( ILO) előírásainak, és a tagállamok bevált gyakorlatain alapul.

Indokolás

Az etikai toborzás gondolata mentén a javaslat konkrét lépések végrehajtására (jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalásra) törekszik annak érdekében, hogy a fejlődő országokban elkerülje a jól képzett munkaerő hiányát.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20b) Az egészségügyi dolgozók etikus toborzásáról szóló uniós magatartási kódex hatáskörét egyéb létfontosságú területekre, például az oktatásra is ki kell terjeszteni, annak biztosítása érdekében, hogy mind az állami, mind pedig a magántoborzók etikus megközelítést alkalmazzanak az olyan magasan képzett migránsok alkalmazásával kapcsolatban, akik olyan területeken dolgoznak, amelyeken a származási országukban súlyos munkaerőhiány van, vagy akár teljesen tartózkodjanak alkalmazásuktól.

Indokolás

Az oktatási ágazatban történő etikátlan toborzás negatív hatásainak kiküszöbölése érdekében javasolt a magatartási kódex e létfontosságú területre való kiterjesztése.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

20 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20c) A Bizottságnak értékelnie kell ezen irányelvnek a 2007 decemberében Lisszabonban tartott EU–Afrika csúcstalálkozón aláírt új Afrika–EU stratégiai partnerségben foglalt, a migráció, a mobilitás és a foglalkoztatás terén folytatott partnerségre gyakorolt hatását.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

20 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20d) A Bizottságnak megfelelő technikai segítséget és képzést kell biztosítania a fejlődő országok számára, hogy olyan hatékony stratégiákat alakíthassanak ki, amelyek révén például a helyi foglalkoztatás és a munkafeltételek javítására irányuló fejlesztési programok segítségével az országban tudják tartani a magasan képzett munkavállalókat.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

20 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20e) Az EU-nak átfogó és következetes stratégiát kell kidolgoznia, hogy leküzdje a fejlődő országok magasan képzett munkavállalói migrációjának várható negatív következményeit. E stratégiának a magasan képzett humánerőforrás képzésébe történő befektetésre kell összpontosítania, különösen az egészségügy és az oktatás területén, valamint arra, hogy segítse a fejlődő országokat magasan képzett munkavállalóik otthontartásában.

Indokolás

A fejlődő országokból való agyelszívás negatív következményekkel jár ezen országok humánerőforrás-szükségleteire nézve. Lényegében az EU tagállamai élvezik a fejlődő országok oktatási befektetéseinek gyümölcseit. Az EU morális kötelessége, hogy olyan intézkedéseket dolgozzon ki, amelyekkel kompenzálhatja a különböző fejlődő országok valószínűsíthető veszteségeit.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Különleges jelentési rendelkezéseket kell előírni a magasan képzett munkaerőre vonatkozó rendszer végrehajtásának nyomon követésének céljából, továbbá hogy azonosítani, és lehetőség szerint ellensúlyozni lehessen a fejlődő országokban, elsősorban a Szaharától délre fekvő afrikai országokban jelentkező agyelszívás esetleges hatásait. Ezért a tagállamok a menekültügy és bevándorlás területét érintő tagállami intézkedésekkel kapcsolatos kölcsönös tájékoztatási mechanizmus létrehozásáról szóló, 2006. október 5-i 2006/688/EK tanácsi határozattal ebből a célból létrehozott hálózat útján évente továbbítják az adott tagállam által befogadott, magasan képzett bevándorlók foglalkozására és nemzetiségére vonatkozó adatokat.

(21) Különleges jelentési rendelkezéseket kell előírni a magasan képzett munkaerőre vonatkozó rendszer végrehajtásának nyomon követésének céljából, továbbá hogy azonosítani, és lehetőség szerint ellensúlyozni lehessen a fejlődő országokban, elsősorban a Szaharától délre fekvő afrikai országokban jelentkező agyelszívás esetleges hatásait. Ezért a tagállamok a menekültügy és bevándorlás területét érintő tagállami intézkedésekkel kapcsolatos kölcsönös tájékoztatási mechanizmus létrehozásáról szóló, 2006. október 5-i 2006/688/EK tanácsi határozattal ebből a célból létrehozott hálózat útján évente továbbítják az adott tagállam által befogadott, magasan képzett bevándorlók foglalkozására, életkorára, nemére és nemzetiségére vonatkozó adatokat. Ezért a Bizottságnak hatásvizsgálatot kell végeznie a kék kártyára vonatkozó javaslat végrehajtásának a fejlődő országokra gyakorolt következményeire vonatkozóan, és ezeket az adatokat el kell juttatnia a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21a) A Bizottságnak figyelembe kell vennie ezen irányelvnek a fejlődő országok egészségügyi és oktatási ágazatának alakulására gyakorolt lehetséges hatását, és mivel ezek az ágazatok alapvető fontosságúak a 2., 4., 5. és 6. millenniumi fejlesztési célok megvalósításához, az irányelvnek és a millenniumi fejlesztési céloknak összhangban kell lenniük.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26a) Mivel fontos bevonni a bevándorlókat származási országuk fejlesztésébe, az EU-nak javasolnia kell az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országok kormányainak, valamint más származási országok kormányainak, hogy fontolják meg olyan szakpolitikáknak az EU-val közösen történő kidolgozását és végrehajtását, amelyek célja a pénzátutalások pozitív hatásainak maximalizálása annak biztosítása révén, hogy ezek a hivatalos átutalási rendszereken keresztül történnek, és ezáltal nagyobb összegűek, gyorsabbak, olcsóbbak és jobban irányíthatóak.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27a) A harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeire vonatkozó uniós jogszabály és közös stratégia végrehajtása érdekében a Bizottságnak és a Tanácsnak ki kell fejeznie sajnálatát amiatt, hogy az Egyesült Királyság, Dánia és Írország nem vesz részt a kék kártya irányelvben, és alkalmaznia kell a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó feltételekkel kapcsolatos, jogilag kötelező erejű magatartási kódexet.

ELJÁRÁS

Cím

A beutazás és a tartózkodás feltételei olyan harmadik országbeli állampogárok esetében, akik magasfokú képzettséget igénylő állást keresnek

Hivatkozások

COM(2007)0637 – C6-0011/2008 – 2007/0228(CNS)

Illetékes bizottság

LIBE

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

17.1.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Danutė Budreikaitė

18.12.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

25.6.2008

 

 

 

Az elfogadás dátuma

25.8.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Thijs Berman, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Gay Mitchell, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Jan Zahradil, Mauro Zani

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

John Bowis, Ana Maria Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Renate Weber

(1)

A politikák fejlesztési célú koherenciája: Éghajlatváltozás/Energiaügy/Bioüzemanyagok, migráció és kutatás: 22-23. http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC(2008)434%20Pol%20coherence-3.pdf


ELJÁRÁS

Cím

A beutazás és a tartózkodás feltételei olyan harmadik országbeli állampogárok esetében, akik magasfokú képzettséget igénylő állást keresnek

Hivatkozások

COM(2007)0637 – C6-0011/2008 – 2007/0228(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

10.1.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

17.1.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

17.1.2008

EMPL

17.1.2008

 

 

Társbizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

13.3.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Ewa Klamt

18.12.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.2.2008

8.4.2008

16.7.2008

8.9.2008

 

4.11.2008

4.11.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

4.11.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

0

11

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Genowefa Grabowska, Metin Kazak, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Hubert Pirker, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Fernand Le Rachinel

Benyújtás dátuma

10.11.2008

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat