SPRÁVA o návrhu smernice Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania

10.11.2008 - (KOM(2007)0637 – C6‑0011/2007 – 2007/0228(CNS)) - *

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Ewa Klamt
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):
Jan Tadeusz Masiel, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
(*) Postup pridružených výborov – článok 47 rokovacieho poriadku

Postup : 2007/0228(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0432/2008

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania

(KOM(2007)0637 – C6‑0011/2007 – 2007/0228(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0637),

–   so zreteľom na článok 63 ods. 3 písm. a) a ods. 4 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 Zmluvy o ES v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0011/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre rozvoj (A6‑0432/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada o začatie zmierovacieho konania v zmysle Spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975 v prípade, ak má Rada v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) Európska rada na mimoriadnom zasadnutí v Tampere v dňoch 15. a 16. októbra 1999 skonštatovala, že je potrebná aproximácia právnych predpisov členských štátov o podmienkach prijímania a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín. V tejto súvislosti predovšetkým uviedla, že Európska únia by mala zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín s oprávneným pobytom na území členských štátov a že dôraznejšia integračná politika by mala byť zameraná na to, aby im priznala práva a povinnosti porovnateľné s právami a povinnosťami občanov EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Európska rada na svojom zasadnutí v Lisabone v marci 2000 určila pre Spoločenstvo cieľ stať sa do roku 2010 najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou na svete.

(3) Európska rada na svojom zasadnutí v Lisabone v marci 2000 určila pre Spoločenstvo cieľ stať sa do roku 2010 najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou na svete, schopnou zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rast a zvyšovať počet a kvalitu pracovných miest, ako aj sociálnu súdržnosť. Opatrenia na prilákanie a udržanie vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín ako súčasť prístupu založeného na potrebách členských štátov sú súčasťou širšieho rámca určeného lisabonskou stratégiou a integrovanými usmerneniami pre rast a zamestnanosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Na trhu práce, ktorý je čoraz viac globálny, by mala Európska únia zvýšiť svoju príťažlivosť pre pracovníkov, a to najmä pre vysokokvalifikovaných pracovníkov, z tretích krajín. Tento cieľ sa dá lepšie dosiahnuť udelením výhod, napr. určitých výnimiek, a umožnením ľahšieho prístupu k potrebným informáciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Aby sa dosiahli ciele lisabonského procesu, je taktiež dôležité podporovať mobilitu vysokovalifikovaných pracovníkov, ktorí sú občanmi EÚ, v rámci Únie, predovšetkým z členských štátov, ktoré pristúpili v rokoch 2004 a 2007. Pri realizácii tejto smernice sú členské štáty povinné rešpektovať zásadu uprednostňovania Spoločenstva, ako je to vyjadrené najmä v príslušných ustanoveniach aktov o pristúpení zo 16. apríla 2003 a 25. apríla 2005.

(6) Aby sa dosiahli ciele lisabonského procesu, je taktiež dôležité podporovať mobilitu vysokovalifikovaných pracovníkov, ktorí sú občanmi EÚ, v rámci Únie, predovšetkým z členských štátov, ktoré pristúpili v rokoch 2004 a 2007. Pri realizácii tejto smernice by sa mala dodržiavať zásada uprednostňovania Spoločenstva, ako je to vyjadrené najmä v príslušných ustanoveniach aktov o pristúpení zo 16. apríla 2003 a 25. apríla 2005.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Táto smernica by mala zabezpečiť pružný systém pre vstup vychádzajúci z dopytu, založený na objektívnych kritériách, akými sú minimálny platový prah porovnateľný s úrovňou miezd v členských štátoch a odborné kvalifikácie. Určenie minimálneho spoločného menovateľa pre národný mzdový prah je nevyhnutné na zabezpečenie miminálnej úrovne harmonizácie prijímacích podmienok v rámci celej EÚ. Členské štáty by mali pevne stanoviť svoje národné prahy podľa situácie na svojich trhoch práce a v súlade s ich všeobecnou prisťahovaleckou politikou.

(10) Táto smernica by mala zabezpečiť pružný systém pre vstup vychádzajúci z dopytu, založený na objektívnych kritériách, akými sú odborné kvalifikácie. Uplatnenie zásady „za rovnakú prácu rovnaká mzda“ je nevyhnutné na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania tak s vlastnými štátnymi príslušníkmi, ako aj so štátnymi príslušníkmi tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Odchýlky od základnej schémy, pokiaľ ide o platový prah, by mali byť stanovené pre vysokokvalifikovaných žiadateľov mladších ako 30 rokov, ktorí vzhľadom na ich relatívne obmedzené odborné skúsenosti a postavenie na trhu práce pravdepodobne nebudú môcť spĺňať platové požiadavky základnej schémy, alebo pre tých, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie v Európskej únii.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Uľahčený prístup pre vysokokvalifikované osoby mladšie ako 30 rokov je nezlučiteľný so zásadou rovnakého zaobchádzania v EÚ, podľa ktorej nesmie existovať diskriminácia na základe veku. Navyše takýto uľahčený prístup so sebou prináša riziko, že sa budú zanedbávať investície do odbornej prípravy mladých občanov EÚ. To nesmieme pripustiť, pretože nezamestnanosť mladých do 30 rokov sa v rámci EÚ pohybuje na úrovni 15 % (štatistický údaj Eurostatu za rok 2007) a v Grécku, Francúzsku, Taliansku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku dosahuje 20-percentnú mieru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15a) V prípade mobility v rámci EÚ z jedného členského štátu do druhého po predĺžení platnosti modrej karty EÚ môže byť dochádzanie do zamestnania cez hranicu jednou z možností pre držiteľa modrej karty EÚ. Keďže modrá karta EÚ je kombináciou pracovného povolenia a povolenia na pobyt, neponúka možnosť dochádzania do iného členského štátu na účely výkonu práce a súčasného zdržiavania sa na účely pobytu v členskom štáte, ktorý modrú kartu EÚ vydal. Možnosťou dochádzania do zamestnania cez hranicu by sa mala zaoberať smernica Rady .../.../ES z ... o jednotnom postupe pri podávaní žiadostí o jednorazové povolenie na pobyt a prácu pre štátnych príslušníkov tretích krajín na území niektorého členského štátu a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín, ktorí majú legálny pobyt v niektorom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Mobilita vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín medzi Spoločenstvom a krajinami ich pôvodu by sa mala podporovať a udržiavať. Mali by sa naplánovať odchýlky od smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, aby sa predĺžilo obdobie neprítomnosti na území Spoločenstva, ktoré sa neberie do úvahy pri výpočte obdobia legálneho a nepretržitého pobytu potrebného k oprávnenosti na štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES. Dlhšie obdobia neprítomnosti, než sú ustanovené v smernici Rady 2003/109/ES, by mali byť povolené aj po tom, čo vysokokvalifikovaní pracovníci z tretích krajín získali štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES. Najmä preto, aby podporili migračnú cirkuláciu vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín, pochádzajúcich z rozvojových krajín, členské štáty by mali zvážiť využitie možností, ktoré ponúka článok 4 ods. 3 druhý pododsek a článok 9 ods. 2 smernice Rady 2003/109/ES na umožnenie dlhších období neprítomnosti, než sú tie, ktoré sú stanovené v tejto smernici. Aby sa zabezpečila konzistentnosť, najmä so súvisiacimi rozvojovými cieľmi, tieto odchýlky by mali byť uplatniteľné iba vtedy, keď možno preukázať, že dotknutá osoba sa vrátila do svojej krajiny pôvodu kvôli práci, štúdiu alebo dobrovoľným činnostiam.

(17) Mobilita vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín medzi Spoločenstvom a krajinami ich pôvodu by sa mala podporovať a udržiavať. Mali by sa naplánovať odchýlky od smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, aby sa predĺžilo obdobie neprítomnosti na území Spoločenstva, ktoré sa neberie do úvahy pri výpočte obdobia legálneho a nepretržitého pobytu potrebného k oprávnenosti na štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES. Dlhšie obdobia neprítomnosti, než sú ustanovené v smernici Rady 2003/109/ES, by mali byť povolené aj po tom, čo vysokokvalifikovaní pracovníci z tretích krajín získali štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES. Najmä preto, aby podporili migračnú cirkuláciu vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín, pochádzajúcich z rozvojových krajín, členské štáty by mali zvážiť využitie možností, ktoré ponúka článok 4 ods. 3 druhý pododsek a článok 9 ods. 2 smernice Rady 2003/109/ES na umožnenie dlhších období neprítomnosti, než sú tie, ktoré sú stanovené v tejto smernici. Aby sa zabezpečila konzistentnosť, najmä so súvisiacimi rozvojovými cieľmi, tieto odchýlky by mali byť uplatniteľné iba vtedy, keď možno preukázať, že dotknutá osoba sa vrátila do svojej krajiny pôvodu.

Odôvodnenie

Požiadavka, aby sa štátny príslušník tretej krajiny smel vrátiť do krajiny pôvodu, iba ak môže dokázať, že tam bude pracovať, študovať alebo sa venovať dobrovoľníckej činnosti, predstavuje dodatočnú administratívnu povinnosť a komplikáciu, ktorá je absolútne neúmerná danej situácii. Štátny príslušník tretej krajiny musí mať možnosť dočasného návratu do svojej krajiny pôvodu aj z rodinných alebo osobných dôvodov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Pri uplatňovaní tejto smernice by sa členské štáty mali zdržať vykonávania aktívneho náboru v rozvojových krajinách v odvetviach trpiacich nedostatkom ľudských zdrojov. Etická politika a zásady náboru platné pre verejný a súkromný sektor by sa mali vytvoriť najmä v sektore zdravotníctva, ako sa to zdôrazňuje v záveroch Rady a členských štátov zo 14 mája 2007 k Európskemu akčnému programu zameranému na kritický nedostatok zdravotníckych pracovníkov v rozvojových krajinách (2007 – 2013). Tieto by sa mali posilniť vypracovaním mechanizmov, usmernení a iných nástrojov na uľahčenie migračnej cirkulácie a dočasnej migrácie, ako aj iných opatrení, ktoré by minimalizovali negatívne a maximalizovali pozitívne vplyvy vysokokvalifikovanej imigrácie na rozvojové krajiny. Každý takýto zásah sa musí uskutočniť v súlade so Spoločným vyhlásením Afriky a EÚ o migrácii a rozvoji, dohodnutom v Tripolise v dňoch 22. a 23. novembra 2006 a s cieľom vytvoriť komplexnú migračnú politiku v zmysle záverov Európskej rady zo 14. a 15. decembra 2006.

(20) Pri uplatňovaní tejto smernice by sa členské štáty nemali aktívne uchádzať o vysokokvalifikovaných pracovníkov z odvetví v tretej krajine, v ktorých už je alebo v ktorých hrozí nedostatok vysokokvalifikovaných pracovníkov. Vzťahuje sa to najmä na odvetvie zdravotníctva a vzdelávania. Členské štáty by mali s tretími krajinami uzatvoriť dohody o spolupráci s cieľom zabezpečiť potreby Únie, ako aj rozvoj tretích krajín, z ktorých vysokokvalifikovaní prisťahovalci pochádzajú. Dohody o spolupráci by mali zahŕňať politiku a zásady etického náboru a mali by sa posilniť vypracovaním mechanizmov, usmernení a iných nástrojov na uľahčenie migračnej cirkulácie a dočasnej migrácie, vďaka čomu sa vysokokvalifikovaní prisťahovalci môžu vrátiť do svojich krajín pôvodu. Každý takýto zásah sa musí uskutočniť v súlade so Spoločným vyhlásením Afriky a EÚ o migrácii a rozvoji, dohodnutom v Tripolise v dňoch 22. a 23. novembra a s 2006 a so závermi z prvého stretnutia Globálneho fóra o migrácii a rozvoji v Belgicku v júli 2007 a s cieľom vytvoriť komplexnú migračnú politiku v zmysle záverov Európskej rady zo 14. a 15. decembra 2006. Členské štáty by ďalej mali v spolupráci s krajinami pôvodu poskytnúť konkrétnu podporu na vzdelávanie odborníkov v kľúčových odvetviach oslabených únikom talentov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Článok 2 - písmeno b

Text predložený Komisiou

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) „vysokokvalifikované zamestnanie“ znamená výkon presne určenej a efektívnej práce pod vedením niekoho iného, za ktorú je osoba platená a pre ktorú sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie alebo najmenej tri roky rovnocennej odbornej praxe;

b) „vysokokvalifikované zamestnanie“ znamená výkon presne určenej a efektívnej práce zamestnanca pod vedením niekoho iného, za ktorú je osoba platená a pre ktorú sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie alebo vyššia odborná kvalifikácia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Článok 2 - písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) „Modrá karta EÚ“ znamená povolenie, na ktorom je uvedený výraz „Modrá karta EÚ“, oprávňujúce jeho držiteľa na legálny pobyt a prácu na jej území a presťahovať sa do iného členského štátu na účely vysokokvalifikovaného zamestnania podľa podmienok tejto smernice;

c) c) „modrá karta EÚ“ znamená povolenie, na ktorom je uvedený výraz „modrá karta EÚ“, oprávňujúce jeho držiteľa na legálny pobyt a prácu na jej území a podľa kapitoly V sa presťahovať do iného členského štátu na účely vysokokvalifikovaného zamestnania;

Odôvodnenie

Presťahovanie do iného členského štátu je možné len za podmienok uvedených v kapitole 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) „rodinní príslušníci“ znamená štátnych príslušníkov tretej krajiny v zmysle článku 4 ods. 1 smernice 2003/86/ES;

f) „rodinní príslušníci“ znamená štátnych príslušníkov tretej krajiny v zmysle článku 4 ods. 1, článku 4 ods. 2 písm. b) a článku 4 ods. 3 smernice 2003/86/ES;

Odôvodnenie

Vylúčenie osôb uvedených v článku 4 ods. 2 písm. b) smernice 2003/86/ES je veľmi nežiaduce z ľudského hľadiska. Vylúčenie osôb uvedených v článku 4 ods. 3 smernice 2003/86/ES je diskriminačné voči nezosobášeným dvojiciam, ktoré majú dlhodobý a záväzný vzťah.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) „vysokoškolské vzdelanie“ znamená akýkoľvek titul, diplom alebo iný certifikát vydaný príslušným orgánom, osvedčujúci úspešné ukončenie programu vyššieho vzdelania, konkrétne sériu kurzov poskytnutých vzdelávacou ustanovizňou uznanou za inštitút vyššieho vzdelávania v štáte, kde sídli. Na účely tejto smernice sa uvedené kvalifikácie berú do úvahy za podmienky, že štúdium potrebné na ich získanie trvalo najmenej tri roky;

g) „vysokoškolské vzdelanie“ znamená akýkoľvek titul, diplom alebo iné osvedčenie vydané treťou krajinou a následne uznané príslušným orgánom členského štátu, ktoré osvedčuje úspešné ukončenie programu vysokoškolského vzdelávania, konkrétne série kurzov poskytnutých vzdelávacou ustanovizňou uznanou za inštitúciu vysokoškolského vzdelávania v štáte, kde sa nachádza. Na účely tejto smernice sa uvedené kvalifikácie berú do úvahy za podmienky, že štúdium potrebné na ich získanie trvalo najmenej tri roky. Na posúdenie, či príslušník tretej krajiny má vysokoškolské vzdelanie, sa na účely tejto smernice odkáže na medzinárodnú štandardnú klasifikáciu vzdelávania (ISCED) 1997, úrovne 5a a 6;

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) „vyššia odborná kvalifikácia” znamená kvalifikáciu osvedčenú preukázaním vysokoškolského vzdelania alebo najmenej 3 rokmi rovnocennej odbornej praxe;

h) „vyššia odborná kvalifikácia” znamená kvalifikáciu osvedčenú preukázaním najmenej piatich rokov odbornej praxe na úrovni porovnateľnej s vysokoškolským vzdelaním vrátane najmenej dvoch rokov na vedúcej pozícii;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 2 - písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) „odborná prax“ znamená skutočné a zákonné vykonávanie danej profesie.

i) „odborná prax“ znamená skutočné a zákonné vykonávanie danej profesie potvrdené akýmkoľvek dokladom vydaným verejnými orgánmi, napr. potvrdením o zamestnaní, potvrdením o sociálnom poistení alebo daňovým dokladom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 2 - písmeno ia (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ia) „regulované povolanie“ je odborná činnosť alebo skupina odborných činností, na ktorých začatie alebo vykonávanie alebo na jeden zo spôsobov vykonávania je podľa zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení priamo alebo nepriamo potrebná osobitná odborná kvalifikácia; jedným zo spôsobov výkonu je najmä používanie profesijného titulu obmedzeného podľa zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení na osoby s danou odbornou kvalifikáciou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Táto smernica sa uplatňuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o prijatie na územie členského štátu na účely štúdia.

1. Táto smernica sa uplatňuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o prijatie na územie členského štátu na účely vysokokvalifikovaného zamestnania, ako aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú v danom členskom štáte legálny pobyt v rámci iného systému a žiadajú o modrú kartu EÚ.

Odôvodnenie

S cieľom podporiť napríklad študentov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium na území členského štátu, aby zostali v EÚ, by sa táto smernica mala logicky uplatňovať aj na tie osoby, ktoré si želajú zostať na území členského štátu na účely vysokokvalifikovaného zamestnania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 3 - odsek 2 - písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) ktorí sa zdržiavajú v členskom štáte ako žiadatelia o medzinárodnú ochranu alebo v rámci schém dočasnej ochrany;

a) ktorí sa zdržiavajú v členskom štáte ako žiadatelia o medzinárodnú ochranu alebo v rámci schém dočasnej ochrany alebo ktorí požiadali o povolenie na pobyt z niektorého z uvedených dôvodov, ale rozhodnutie o ich právnom postavení zatiaľ nebolo prijaté;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) ktorí sú utečencami alebo požiadali o ich uznanie za utečencov a o žiadostiach ktorých zatiaľ nebolo s konečnou platnosťou rozhodnuté;

b) ktorí požiadali o priznanie postavenia utečenca a o žiadostiach ktorých zatiaľ nebolo s konečnou platnosťou rozhodnuté;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 3 - odsek 2 - písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) ktorí vstupujú na územie členského štátu v rámci záväzkov obsiahnutých v medzinárodnej dohode uľahčujúcej vstup a prechodný pobyt niektorých kategórií fyzických osôb s obchodným a investičným zameraním;

f) ktorí vstupujú na územie členského štátu v rámci záväzkov obsiahnutých v medzinárodnej dohode uľahčujúcej vstup a prechodný pobyt niektorých kategórií fyzických osôb s obchodným a investičným zameraním, najmä osôb, ktoré boli dočasne preložené v rámci zamestnávateľskej spoločnosti, zmluvných poskytovateľov služieb a stážistov po ukončení vysokoškolského vzdelania v rámci záväzkov Európskeho spoločenstva vyplývajúcich zo Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ga) ktorým bol povolený vstup na územie členského štátu ako sezónnym pracovníkom;

Odôvodnenie

Doplnenie zoznamu kategórií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Táto smernica nemá vplyv na žiadnu budúcu dohodu medzi Spoločenstvom alebo medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na druhej strane, ktorá by obsahovala zoznam povolaní nepatriacich do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, s cieľom zabezpečiť etický nábor v odvetviach trpiacich nedostatkom personálu zachovávaním ľudských zdrojov v rozvojových krajinách, ktoré sú signatármi týchto dohôd.

3. Táto smernica nemá vplyv na žiadnu budúcu dohodu medzi Spoločenstvom alebo medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na druhej strane, ktorá by obsahovala zoznam povolaní nepatriacich do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, s cieľom zabezpečiť etický nábor v odvetviach trpiacich nedostatkom personálu, v odvetviach, ktoré majú rozhodujúci význam pre dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia OSN, najmä v odvetví zdravotníctva a vzdelávania, a v odvetviach, ktoré sú rozhodujúce pre schopnosť rozvojových krajín poskytovať základné sociálne služby, zachovávaním ľudských zdrojov v rozvojových krajinách, ktoré sú signatármi týchto dohôd.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 4 - odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Touto smernicou nie je dotknuté právo členských štátov prijať alebo zachovať výhodnejšie ustanovenia týkajúce sa podmienok vstupu a pobytu pre osoby, na ktoré sa vzťahuje, s výnimkou vstupu na územie prvého členského štátu.

2. 2. Touto smernicou nie je dotknuté právo členských štátov prijať alebo zachovať výhodnejšie ustanovenia týkajúce sa osôb, na ktoré sa táto smernica vzťahuje, pokiaľ ide o tieto ustanovenia:

 

a) článok 5 ods. 2 v prípade usadenia sa v druhom členskom štáte;

 

b) článok 12, článok 13 ods. 1 a 2, články 14, 16, článok 17 ods. 4 a článok 20.

Odôvodnenie

Cieľom tohto návrhu smernice je vytvoriť jednotné podmienky pre vstup vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín do všetkých členských štátov. Nemalo by sa umožniť odchýlenie od základných kritérií pre prijímanie uvedených v článku 5 ods. 1. Aj napriek tomu sa však zdá oprávnené umožniť členským štátom, aby v prípade presťahovania pracovníka do iného členského štátu mohli stanoviť priaznivejšiu hranicu príjmu, ako je uvedené v článku 5 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 4a

Kritériá udeľovania modrej karty EÚ

Modrá karta EÚ sa udelí len vysokokvalifikovaným prisťahovalcom tých tretích krajín, s ktorými EÚ predtým uzavrela dohody o partnerstve a spolupráci, a to vrátane oblastí mobility a prisťahovalectva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 5 - odsek 1 - písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) predložiť platnú pracovnú zmluvu alebo záväznú pracovnú ponuku najmenej na jeden rok z príslušného členského štátu;

a) predložiť pracovnú zmluvu pre vysokokvalifikované zamestnanie, ktorá je platná podľa vnútroštátnych právnych predpisov, alebo zodpovedajúcu záväznú pracovnú ponuku najmenej na jeden rok z príslušného členského štátu;

Odôvodnenie

V záujme vytvorenia hierarchie podporujúcej stanovenie cieľov tejto smernice je nevyhnutné, aby sa do článku 5 ako prvé kritérium pre prijímanie začlenila najdôležitejšia podmienka – výkon vysokokvalifikovaného zamestnania (tento pojem sa už nachádza v článku 19 ako podmienka presťahovania do druhého štátu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 5 - odsek 1 - písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) v prípade neregulovaných profesií predložiť dokumenty osvedčujúce relevantnú vyššiu odbornú kvalifikáciu v odbore alebo sektore špecifikovanom v pracovnej zmluve alebo záväznej pracovnej ponuke;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento odsek už nie je potrebný, lebo doklad o vysokokvalifikovanom zamestnaní, ktoré podľa zmeneného vymedzenia pojmu v článku 2 písm. b) zahŕňa aj uznanie odbornej praxe v neregulovaných povolaniach, sa teraz vyžaduje už v článku 5 ods. 1 písm. a). Ďalšie odlíšenie regulovaných a neregulovaných povolaní nie je potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 5 - odsek 1 - písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) predložiť dôkaz o zdravotnom poistení pre žiadateľa a jeho rodinných príslušníkov na všetky riziká bežne kryté pre štátnych príslušníkov dotknutého členského štátu na obdobia, na ktoré sa v súvislosti s pracovnou zmluvou neposkytuje takéto poistné krytie a prislúchajúci nárok na dávky, alebo z nej takýto nárok nevyplýva;

e) predložiť dôkaz o zdravotnom poistení pre žiadateľa a jeho rodinných príslušníkov na všetky riziká bežne kryté pre štátnych príslušníkov dotknutého členského štátu na obdobia, na ktoré sa v súvislosti s pracovnou zmluvou neposkytuje takéto poistné krytie a prislúchajúci nárok na dávky zdravotného poistenia, alebo z nej takýto nárok nevyplýva;

Odôvodnenie

Doplnenie má za cieľ objasniť, že toto ustanovenie sa vzťahuje na dávky zdravotného poistenia súvisiace s pracovnou zmluvou. Inak by ho bolo možné interpretovať tak, že povinnosť mať poistenie sa ruší na základe iných dávok súvisiacich so zamestnaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno f)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) byť osobou, ktorá nepredstavuje ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

f) byť osobou, ktorá z objektívne preukázateľných dôvodov nepredstavuje ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

Odôvodnenie

O tom, kto predstavuje ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, nesmie svojvoľne rozhodovať administratíva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Okrem podmienok ustanovených v odseku 1 hrubý mesačný plat uvedený v pracovnej zmluve alebo záväznej pracovnej ponuke nesmie byť nižší, než národný platový prah určenýzverejnený na tento účel členskými štátmi, ktorý má byť najmenej trojnásobkom minimálnej hrubej mesačnej mzdy určenej vnútroštátnou legislatívou.

2. Okrem podmienok ustanovených v odseku 1 hrubá mesačná mzda uvedená v pracovnej zmluve alebo záväznej pracovnej ponuke nesmie byť nižšia, než národná úroveň určená a zverejnená na tento účel členskými štátmi, ktorý má byť najmenej 1,7-násobkom minimálnej hrubej mesačnej alebo priemernej ročnej mzdy v príslušnom členskom štáte a nemala by byť nižšia než mzdy, ktoré platia alebo ktoré by platili pre porovnateľného pracovníka v prijímajúcej krajine.

Členské štáty, v ktorých minimálne mzdy nie sú určené, stanovia národný platový prah vo výške najmenej trojnásobku minimálneho príjmu, pod ktorým občania daného členského štátu majú nárok na sociálnu pomoc v tomto členskom štáte.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 5a

Predchádzanie nedostatku vysokokvalifikovaných pracovníkov v tretích krajinách

Členské štáty sa aktívne neuchádzajú o vysokokvalifikovaných pracovníkov z odvetví v tretej krajine, v ktorých už je alebo v ktorých hrozí nedostatok vysokokvalifikovaných pracovníkov. Vzťahuje sa to najmä na odvetvie zdravotníctva a vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6

vypúšťa sa

Výnimka

 

Ak žiadosť predkladá štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je mladší ako 30 rokov a má vysokoškolské vzdelanie, platia nasledujúce výnimky:

 

a) členské štáty pokladajú podmienku stanovenú v článku 5 ods. 2 za splnenú, ak ponúkaný hrubý mesačný plat zodpovedá najmenej dvom tretinám národného platového prahu určeného v súlade s článkom 5 ods. 2;

 

b) členské štáty môžu upustiť od platovej požiadavky uvedenej v článku 5 ods. 2 za podmienky, že žiadateľ má skončené vyššie vzdelanie formou denného štúdia a získal titul bakalára a titul magistra v inštitúcii vyššieho vzdelávania nachádzajúcej sa na území Spoločenstva;

 

c) členské štáty nebudú vyžadovať preukazovanie odbornej praxe popri vysokoškolskom vzdelaní, pokiaľ to nie je nevyhnutné na splnenie podmienok stanovených vnútroštátnou legislatívou na výkon regulovanej profesie občanmi EÚ, ktorá je uvedená v pracovnej zmluve alebo záväznej pracovnej ponuke.

 

Odôvodnenie

Navrhované výnimky pre štátnych príslušníkov tretích krajín mladších ako 30 rokov by viedli k diskriminácii na základe veku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 8 - odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Modrá karta EÚ platí pri prvom vydaní na dva roky a predlžuje sa najmenej na rovnakú dobu. Pokiaľ pracovná zmluva znie na obdobie kratšie než dva roky, modrá karta EÚ sa vydá na obdobie trvania pracovnej zmluvy plus tri mesiace.

2. Platnosť modrej karty EÚ pri prvom vydaní je tri roky a predlžuje sa najmenej na ďalšie dva roky. Pokiaľ pracovná zmluva znie na obdobie kratšie než tri roky, modrá karta EÚ sa vydá na obdobie trvania pracovnej zmluvy plus šesť mesiacov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Po 36 mesiacoch legálneho pobytu v členskom štáte v postavení držiteľa modrej karty môže dotknutá osoba vykonávať vysokokvalifikované zamestnanie v inom členskom štáte, pričom má pobyt v prvom členskom štáte. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa dochádzania do zamestnania cez hranicu sú uvedené v smernici Rady .../.../ES [o jednotnom postupe pri podávaní žiadostí o jednorazové povolenie na pobyt a prácu pre štátnych príslušníkov tretích krajín na území niektorého členského štátu a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín, ktorí majú legálny pobyt v niektorom členskom štáte].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 9 - odsek 2 - pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pred prijatím rozhodnutia o žiadosti o vydanie modrej karty EÚ členské štáty môžu preskúmať situáciu na svojom trhu práce a uplatniť svoje vnútroštátne postupy týkajúce sa požiadaviek na obsadenie voľného pracovného miesta.

2. Pred prijatím rozhodnutia o žiadosti o vydanie modrej karty EÚ členské štáty môžu preskúmať situáciu na svojom trhu práce a uplatniť svoje vnútroštátne postupy a postupy Spoločenstva týkajúce sa požiadaviek na obsadenie voľného pracovného miesta. Pri svojom rozhodovaní zohľadňujú vnútroštátny a regionálny dopyt po pracovnej sile.

Odôvodnenie

Na posilnenie transparentnosti voči štátnych príslušníkom tretích krajín a z dôvodu systematickosti je potrebné, aby sa v smernici jasne uviedlo, že vydanie modrej karty EÚ nie je podmienené len splnením požiadaviek podľa článkov 5 a 6, ale aj absenciou dôvodov na zamietnutie podľa článku 9 (o. i. prieskum situácie na trhu práce). Toto pravidlo by sa preto malo stanoviť ako jasné kritérium pri posudzovaní žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty môžu odmietnuť žiadosť o vydanie modrej karty EÚ s cieľom predísť úniku mozgov v odvetviach s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov v krajinách pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Z dôvodov politiky trhu práce môže členský štát uprednostniť občanov Únie pred štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ak tak ustanovujú právne predpisy Spoločenstva, ako aj pred štátnymi príslušnikmi tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú a poberajú podporu v nezamestnanosti v dotknutom členskom štáte.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 - písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty odoberú alebo odmietnu obnoviť modrú kartu EÚ vydanú na základe tejto smernice v nasledujúcich prípadoch:

1. Členské štáty odoberú alebo odmietnu obnoviť modrú kartu EÚ vydanú na základe tejto smernice, ak bola modrá karta EÚ získaná podvodom alebo bola sfalšovaná alebo sa do nej neoprávnene zasahovalo.

a) ak bola získaná podvodom alebo bola sfalšovaná alebo sa do nej neoprávnene zasahovalo, alebo

1a. Členské štáty môžu odňať alebo odmietnuť predĺžiť platnosť modrej karty EÚ vydanej na základe tejto smernice v týchto prípadoch:

b) kedykoľvek, keď sa zistí, že držiteľ nespĺňal alebo už nespĺňa podmienky pre vstup a pobyt v zmysle článkov 5 a 6 alebo sa zdržiava za iným, než povoleným účelom pobytu;

a) vždy, keď sa zistí, že držiteľ nespĺňal alebo prestal spĺňať podmienky pre vstup a pobyt v zmysle článkov 5 a 6, alebo sa zdržiava na iný ako povolený účel pobytu;

c) ak držiteľ nerešpektoval obmedzenia stanovené v článku 13 ods. 1 a 2 a článku 14.

b) ak držiteľ nerešpektoval obmedzenia stanovené v článku 13 ods. 1 a 2 a článku 14.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty môžu odobrať alebo odmietnuť predĺžiť modrú kartu EÚ z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

3. Členské štáty môžu odobrať alebo odmietnuť predĺžiť modrú kartu EÚ iba v prípade objektívne preukázateľného ohrozenia verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

Odôvodnenie

O tom, kto predstavuje ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, nesmie svojvoľne rozhodovať administratíva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Vydaním modrej karty EÚ sa príslušný členský štát zaväzuje k vydaniu náležitých dokumentov a víz v príslušných prípadoch v čo najkratšom čase, a to aspoň v primeranej lehote pred tým, ako má žiadateľ nastúpiť do zamestnania, na základe ktorého bola udelená modrá karta EÚ, s výnimkou prípadu, keď tak členský štát nemôže urobiť z dôvodu oneskoreného podania žiadosti o modrú kartu EÚ príslušným zamestnávateľom alebo štátnym príslušníkom tretej krajiny.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa členské štáty po svojom rozhodnutí o udelení modrej karty príslušníkovi tretej krajiny zaviazali k tomu, že zabezpečia vybavenie všetkých potrebných dokumentov a víz v čo najkratšom čase s cieľom zabezpečiť čo najväčší prínos systému modrých kariet.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak informácie predložené na podporu žiadosti sú neadekvátne, príslušné úrady upovedomia žiadateľa o dodatočných informáciách, ktoré sa vyžadujú. Lehota uvedená v odseku 1 sa pozastavuje, kým úrady nedostanú požadované dodatočné informácie.

2. Ak sú informácie predložené na podporu žiadosti nedostatočné, príslušné úrady čo najskôr upovedomia žiadateľa o dodatočných informáciách, ktoré sa vyžadujú. Lehota uvedená v odseku 1 sa pozastavuje, kým úrady nedostanú požadované dodatočné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Každé rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o vydanie modrej karty EÚ alebo o neobnovení, či odobratí modrej karty EÚ sa oznamuje dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny a v prípade potreby jeho zamestnávateľovi písomne v súlade s oznamovacími postupmi podľa príslušnej národnej legislatívy je napadnuteľné na súdoch daného členského štátu. V oznámení sa uvedú dostupné možnosti preskúmania rozhodnutia a lehota, v akej možno konať.

3. Každé rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o vydanie modrej karty EÚ, jej neobnovení alebo odňatí sa písomne oznámi dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny a v prípade potreby jeho zamestnávateľovi v súlade s oznamovacími postupmi podľa príslušných vnútroštátnych predpisov na príslušnom orgáne daného členského štátu je v súlade s vnútroštátnym právom možné proti nemu podať opravný prostriedok. V oznámení sa uvedú dostupné možnosti preskúmania rozhodnutia a lehota, v akej možno konať.

Odôvodnenie

Orgány zodpovedné za takéto vznesenie námietok by mali byť určené v súlade s vnútroštátnym právom. Okrem toho požiadavky, aby rozhodnutia zamietajúce žiadosti mohli byť napadnuteľné na súdoch daného členského štátu, môžu spôsobiť zbytočné zdržiavanie fungovania systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Počas prvých dvoch rokov legálneho pobytu v dotknutom členskom štáte v pozícii držiteľa modrej karty EÚ je prístup na trh práce pre danú osobu obmedzený na platené zamestnanecké činnosti, ktoré spĺňajú požiadavky na prijatie stanovené v článkoch 5 a 6. Úpravy podmienok pracovnej zmluvy, ktoré sa dotýkajú podmienok pre prijímanie, alebo menia pracovný pomer, podliehajú predchádzajúcemu písomnému schváleniu príslušných úradov členského štátu pobytu podľa vnútroštátnych postupov a v rámci lehôt stanovených v článku 12 ods. 1.

1. Počas prvých dvoch rokov legálneho pobytu v dotknutom členskom štáte v pozícii držiteľa modrej karty EÚ je prístup na trh práce pre danú osobu obmedzený na platené zamestnanecké činnosti, ktoré spĺňajú požiadavky na prijatie stanovené v článkoch 5 a 6. Úpravy podmienok pracovnej zmluvy, ktoré sa dotýkajú podmienok pre prijímanie alebo menia pracovný pomer, sa vopred písomne oznámia príslušným úradom členského štátu pobytu podľa vnútroštátnych postupov a v rámci lehôt stanovených v článku 12 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Po prvých dvoch rokoch legálneho pobytu v dotknutom členskom štáte v pozícii držiteľa modrej karty EÚ, má daná osoba právo na rovnaké zaobchádzanie, ako so štátnymi príslušníkmi, pokiaľ ide o prístup k vysokokvalifikovanému zamestnaniu. Držiteľ modrej karty EÚ oznamuje zmeny vo svojom pracovnom pomere príslušným orgánom členského štátu pobytu podľa vnútroštátnych postupov.

2. Po prvých dvoch rokoch legálneho pobytu v dotknutom členskom štáte v pozícii držiteľa modrej karty EÚ má daná osoba právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Nezamestnanosť sama osebe nezakladá dôvod na odobratie modrej karty EÚ, pokiaľ obdobie nezamestnanosti nepresiahne tri za sebou nasledujúce mesiace.

1. Nezamestnanosť sama osebe nie je dôvodom na odňatie alebo nepredĺženie platnosti modrej karty EÚ, pokiaľ obdobie nezamestnanosti nepresiahne šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Držiteľ modrej karty EÚ má právo zotrvať na území členského štátu, pokým sa zúčastňuje na vzdelávacích činnostiach zameraných na ďalšie rozširovanie jeho odborných zručností alebo na odbornú rekvalifikáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Počas tohto obdobia môže držiteľ modrej karty EÚ hľadať a prijať zamestnanie za podmienok stanovených v článku 13 ods. 1 alebo 2 podľa toho, čo sa vzťahuje na daný prípad.

2. Počas období uvedených v odsekoch 1 a 1a môže držiteľ modrej karty EÚ hľadať a prijať vysokokvalifikované zamestnanie za podmienok stanovených v článku 13 ods. 1 alebo 2 podľa toho, čo sa vzťahuje na daný prípad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu obmedziť práva poskytované podľa ods. 1 písm. c) a i), pokiaľ ide o študijné granty a postupy pri získavaní sociálnych bytov na prípady, keď držiteľ modrej karty EÚ sa zdržiaval alebo mal právo sa zdržiavať na ich území najmenej tri roky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty môžu obmedziť rovnaké zaobchádzanie v oblasti sociálnej pomoci na prípady, keď držiteľovi modrej karty EÚ bol udelený štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES v súlade s článkom 17.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice

Článok 16 - odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Článok 8 ods. 2 sa vykladá tak, že držiteľ modrej karty EÚ mal počas obdobia platnosti modrej karty EÚ vrátane predĺženia jej platnosti oprávnený pobyt na území prvého členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) má legálny a nepretržitý pobyt držiteľa modrej karty EÚ v rámci územia členského štátu, v ktorom je už dva bezprostredne predchádzajúce roky podaná žiadosť o povolenie na dlhodobý pobyt v ES pred podaním príslušnej žiadosti.

b) má legálny a nepretržitý pobyt držiteľa modrej karty EÚ v rámci územia členského štátu, v ktorom je už tri bezprostredne predchádzajúce roky podaná žiadosť o povolenie na dlhodobý pobyt v ES pred podaním príslušnej žiadosti.

Odôvodnenie

Bolo by asi vhodné predĺžiť dobu na získanie postavenia osoby s dlhodobým pobytom na tri roky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Odchylne od článku 9 ods. 1 písm. c) smernice 2003/109/ES členské štáty predĺžia obdobie neprítomnosti na území Spoločenstva povolené držiteľovi modrej karty EÚ a jeho rodinným príslušníkom, ktorým bol udelený štatút osôb s dlhodobým pobytom v ES na 24 za sebou nasledujúcich mesiacov.

4. Odchylne od článku 9 ods. 1 písm. c) smernice 2003/109/ES členské štáty môžu predĺžiť obdobie neprítomnosti na území Spoločenstva povolené držiteľovi modrej karty EÚ a jeho rodinným príslušníkom, ktorým bol udelený štatút osôb s dlhodobým pobytom v ES na 24 za sebou nasledujúcich mesiacov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Odchýlky od smernice 2003/109/ES uvedené v odsekoch 3 a 4 platia iba v prípadoch, keď dotknutý štátny príslušník tretej krajiny môže predložiť dôkaz, že bol mimo územia Spoločenstva kvôli vykonávaniu hospodárskej činnosti ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, alebo kvôli vykonávaniu dobrovoľnej služby, či kvôli štúdiu vo svojej krajine pôvodu.

5. Odchýlky od smernice 2003/109/ES uvedené v odsekoch 3 a 4 platia iba v prípadoch, keď dotknutý štátny príslušník tretej krajiny môže predložiť dôkaz, že bol mimo územia Spoločenstva, vo svojej krajine pôvodu, kvôli vykonávaniu hospodárskej činnosti ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, alebo kvôli vykonávaniu dobrovoľnej služby, či kvôli štúdiu. Podporí to okružnú migráciu týchto odborníkov, ako aj následné zapojenie tých istých migrujúcich pracovníkov do odborného vzdelávania, výskumu a technických činnostiach v ich krajinách pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh smernice

Článok 19 - odsek 3 - uvádzacia veta

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V súlade s postupmi uvedenými v článku 12 druhý členský štát spracuje oznámenie a písomne informuje žiadateľa a prvý členský štát o svojom rozhodnutí:

3. 3. V súlade s postupmi uvedenými v článku 12 druhý členský štát spracuje žiadosť a dokumenty uvedené v odseku 2 tohto článku a písomne informuje žiadateľa a prvý členský štát o svojom rozhodnutí:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh smernice

Článok 19 - odsek 3 - písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) odmietnuť vydať modrú kartu EÚ a uložiť žiadateľovi a jeho rodinným príslušníkom povinnosť opustiť jeho územie v súlade s postupmi ustanovenými vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane postupov na vysťahovanie, pokiaľ podmienky uvedené v tomto článku nie sú splnené. Prvý členský štát bezodkladne a bez formalít prijme späť držiteľa modrej karty EÚ a jeho rodinných príslušníkov. Ustanovenia článku 14 sa uplatňujú po readmisii.

b) odmietnuť vydať modrú kartu EÚ, pokiaľ nie sú splnené podmienky uvedené v tomto článku alebo na základe dôvodov odmietnutia uvedených v článku 9. V tomto prípade uloží členský štát žiadateľovi a jeho rodinným príslušníkom povinnosť opustiť jeho územie v súlade s postupmi ustanovenými vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane postupov na vysťahovanie, ak sa už žiadateľ nachádza na jeho území. Prvý členský štát bezodkladne a bez formalít prijme späť držiteľa modrej karty EÚ a jeho rodinných príslušníkov. Ustanovenia článku 14 sa uplatňujú po readmisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh smernice

Článok 19 - odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Žiadateľ zodpovedá za náklady spojené s návratom a readmisiou jeho osoby a jeho rodinných príslušníkov vrátane refundácie nákladov verejných fondov, pokiaľ takéto vznikli, a to v zmysle odseku 3 písm. b).

4. Žiadateľ znáša náklady spojené s návratom a readmisiou jeho osoby a jeho rodinných príslušníkov vrátane náhrady prípadných nákladov hradených z verejných fondov, a to v zmysle odseku 3 písm. b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh smernice

Článok 20 - odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípadoch, keď sa členský štát rozhodne uplatniť obmedzenia v prístupe na trh práce ustanovené v článku 14 ods. 3 smernice 2003/109/ES, uprednostní držiteľov povolenia na pobyt „osoba s dlhodobým pobytom v ES/držiteľ modrej karty EÚ“ pred inými štátnymi príslušníkmi tretích krajín žiadajúcich o pobyt na tie isté účely.

2. V prípadoch, keď sa členský štát rozhodne uplatniť obmedzenia v prístupe na trh práce ustanovené v článku 14 ods. 3 smernice 2003/109/ES, môže uprednostniť držiteľov povolenia na pobyt „osoba s dlhodobým pobytom v ES/držiteľ modrej karty EÚ“ pred inými štátnymi príslušníkmi tretích krajín žiadajúcich o pobyt na tie isté účely.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh smernice

Článok 22 - odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom, či boli prijaté právne alebo regulačné opatrenia k článkom 7, 9 ods. 2, 19 ods. 5 a 20 prostredníctvom siete zriadenej rozhodnutím 2006/688/ES.

1. Členské štáty prostredníctvom siete zriadenej rozhodnutím 2006/688/ES oznámia Komisii a ostatným členským štátom, či boli prijaté právne alebo regulačné opatrenia k článku 7, článku 9 ods. 2, článku 19 ods. 5 a článku 20, ako aj podrobnosti príslušných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Každoročne, a prvýkrát najneskôr do 1. apríla [jeden rok po dátume transpozície tejto smernice], členské štáty prostredníctvom siete zriadenej rozhodnutím 2006/688/ES oznámia Komisii a ostatným členským štátom štatistické údaje o počtoch štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bola udelená, obnovená alebo odobratá modrá karta EÚ v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, s uvedením ich štátnej príslušnosti a povolania. Štatistické údaje o prijatých členoch rodín sa oznámia rovnakým spôsobom. V prípade držiteľov modrej karty EÚ a ich rodinných príslušníkov prijatých v súlade s ustanoveniami článkov 19 a 21 má poskytnutá informácia navyše udávať aj členský štát predchádzajúceho pobytu.

3. Každoročne, a prvýkrát najneskôr do 1. apríla [jeden rok po dátume transpozície tejto smernice], členské štáty prostredníctvom siete zriadenej rozhodnutím 2006/688/ES oznámia Komisii a ostatným členským štátom štatistické údaje o počtoch štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bola udelená, obnovená alebo odobratá modrá karta EÚ v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, s uvedením ich štátnej príslušnosti a povolania v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Štatistické údaje o prijatých členoch rodín sa oznámia rovnakým spôsobom s výnimkou informácií o ich povolaní. V prípade držiteľov modrej karty EÚ a ich rodinných príslušníkov prijatých v súlade s ustanoveniami článkov 19 a 21 má poskytnutá informácia navyše udávať aj členský štát predchádzajúceho pobytu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ekonomicky motivovaná migrácia je výzvou, ktorej musí EÚ čeliť v čoraz globalizovanejšom svete za sprísnených podmienok hospodárskej súťaže. Z dostupných údajov je zrejmé, že vysokokvalifikované pracovné sily ešte stále nepovažujú EÚ za atraktívnu. V súťažení o „najlepšie a najmúdrejšie hlavy“ je na tom EÚ v porovnaní s tradičnými cieľovými krajinami migrantov, akými sú Spojené štáty, Kanada alebo Austrália, relatívne zle. Len približne 5,5 % vysokokvalifikovaných migrantov zo štátov Magrebu prichádza do EÚ, zatiaľ čo Spojené štáty alebo Kanadu si vyberá okolo 54 %. Naproti tomu prijala EÚ väčšinu nekvalifikovaných pracovníkov z krajín Magrebu (87 %). Pokiaľ ide o vysokokvalifikovanú pracovnú silu z tretích krajín, Európska únia sa so svojím 1,72 % podielom na celkovej zamestnanosti tiež výrazne zaostáva za inými významnými prisťahovaleckými krajinami, ako sú Austrália (9,9 %), Kanada (7,3 %), USA (3,2 %) a Švajčiarsko (5,3 %).

Podstatnou príčinou nízkej atraktívnosti EÚ ako cieľa migrácie je 27 rôznych systémov prijímania, ktoré v súčasnosti existujú v EÚ a ktoré potenciálnym migrujúcim pracovníkom z tretích krajín značne sťažujú možnosť bez problémov sa pohybovať medzi členskými štátmi. Rozdielne pravidlá členských štátov vedú aj k súťaženiu medzi nimi samotnými. Len asi 10 členských štátov má osobitný režim prijímania vysokokvalifikovaných pracujúcich migrantov, zatiaľ čo v ostatných členských štátoch neexistujú žiadne alebo existujú veľmi rozdrobené pravidlá. Iba v šiestich členských štátoch EÚ existujú osobitné programy na zamestnávanie vysokokvalifikovaných migrujúcich pracovníkov.

Spravodajkyňa preto zdôrazňuje potrebu komplexného a uceleného celkového prístupu k európskej politike migrácie, v ktorom sa zohľadnia aspekty politiky vývoja a zamestnanosti, ako aj integračnej politiky. Spoločné európske pravidlá sú potrebné na to, aby bolo možné riadiť migračné toky do Európy a v Európe a zároveň zamedziť ilegálnu migráciu. Perspektívy a ponuky legálnej migrácie vedú k tomu, že krajiny pôvodu a tranzitné krajiny majú záujem spoločne bojovať proti ilegálnemu prisťahovalectvu. Preto veľmi vítame návrh Komisie zvýšiť atraktívnosť EÚ pre vysokokvalifikované pracovné sily z tretích krajín rýchlejšími a pružnejšími postupmi prijímania, ako aj poskytnutím výhodnejších podmienok pobytu. Rozhodujúce sú rýchle a nebyrokratické postupy prijímania, ako aj spoločné a jednotné podmienky prístupu k celkovo 27 rôznym pracovným trhom v EÚ. Len tak môže EÚ obstáť v medzinárodnej konkurencii. Systém založený na spoločných kritériách je pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín jasným signálom toho, že EÚ má vážny záujem o prijímanie odborníkov z tretích krajín na pracovné trhy jednotlivých členských štátov a o ich dlhodobé zamestnávanie v EÚ. Naberaním vysokokvalifikovaných odborníkov EÚ zároveň prispieva k posilneniu svojej vlastnej konkurencieschopností a k zvyšovaniu svojho hospodárskeho rastu. Spravodajkyňa však výslovne zdôrazňuje, že migrácia na účely vysokokvalifikovaného zamestnania nemôže byť dlhodobým riešením hospodárskych problémov resp. demografického problému. Prijímanie vysokokvalifikovaných pracovníkov môže k riešeniu týchto problémov prispieť len krátkodobo. Zo strednodobého a z dlhodobého hľadiska musia členské štáty prijať ďalšie opatrenia v oblasti hospodárskej politiky a politiky zamestnanosti a rodiny, aby mohli čeliť súčasným a budúcim trendom v EÚ.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že ekonomická migrácia má v zásade vplyv na vnútroštátne pracovné trhy jednotlivých členských štátov. Preto sa musí členským štátom aj naďalej ponechať právo rozhodovať o počte prisťahovalcov. Zásada subsidiarity musí byť zaručená, pretože na úrovni EÚ neexistuje európsky trh práce, neexistujú tu jednotné systémy sociálneho zabezpečenia, spoločné dôchodkové systémy ani harmonizované systémy zdravotného poistenia. Trhy práce jednotlivých členských štátov sa svojou štruktúrou podstatne líšia, preto sa musí ekonomicky orientované prisťahovalectvo riadiť podľa potrieb jednotlivých vnútroštátnych trhov práce. O počte a vyžadovaných kvalifikáciách odborníkov z tretích krajín sa musí rozhodovať len na základe potrieb a priamo v príslušnej krajine. Migrácia vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín musí prísne rešpektovať zásadu preferencie Spoločenstva.

Ako doplnkové opatrenie k národným stratégiám pre trhy práce má zmysel a je prospešná len vtedy, ak sa pracovné miesto nedá obsadiť z radov občanov EÚ ani štátnych príslušníkov tretín krajín, ktorí majú právoplatný pobyt v EÚ a ktorých je približne 18,5 milióna. Treba si uvedomiť, že občania EÚ z nových členských štátov, ktorých sloboda pobytu je ešte obmedzená niektorými prechodnými ustanoveniami, nesmú byť v otázke vstupu na pracovný trh znevýhodnení v porovnaní s vysokokvalifikovanými pracovníkmi z tretích krajín. Odborné a ďalšie vzdelávanie vlastných pracovníkov musí zostať prioritou členských štátov a dopyt po pracovnej sile sa nesmie uspokojovať výlučne pomocou migrácie. Oveľa viac je potrebné dosiahnuť správnu rovnováhu medzi týmito dvoma opatreniami.

Stanovisko spravodajkyne

V záujme stanovenia čo možno najjednotnejších podmienok vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín do Európskej únie a jasného definovania práv členských štátov aj práv dotknutých štátnych príslušníkov tretích krajín uviedla spravodajkyňa na viacerých miestach návrhu správy spresnenia a objasnenia.

Rozšírila rozsah pôsobnosti smernice tak na osoby, ktoré majú ukončenú vysokú školu alebo vyššiu odbornú školu, pričom sa spravidla vychádza z minimálne štvor- alebo päťročného trvania štúdia, ako aj na osoby, ktoré majú zodpovedajúcu šesťročnú odbornú prax (z toho aspoň dva roky na vedúcej pozícii). Predĺženie odbornej praxe je zmysluplné a je v súlade s európskou smernicou o uznávaní odborných kvalifikácií[1], v ktorej sa predpokladá oveľa dlhšia ako trojročná prax, aby sa čo najlepšie zaručilo rovnaké postavenie akademicky vzdelaných osôb a osôb bez takéhoto vzdelania.

Ďalším kritériom pre prijímanie štátnych príslušníkov tretích krajín by popri ich potrebných kvalifikáciách mala byť minimálna mzda. Spravodajkyňa sa v tejto súvislosti vyslovuje za to, aby referenčnou hodnotou príjmu bola národná priemerná hrubá mzda, a navrhuje, aby minimálnou hranicou bol 1,7-násobok priemernej hrubej mzdy daného členského štátu. Umožní sa tým, aby aj malé a stredné podniky a vysoké školy boli schopné najímať vysokokvalifikované osoby.

Členské štáty musia mať naďalej právo prijímať vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch výhodnejšie ustanovenia o vstupe na účely vysokokvalifikovaného zamestnania. Spravodajkyňa zdôrazňuje nevyhnutnosť jednotného prístupu pri prvom vstupe do EÚ, ktorý sa opiera predovšetkým o základné kritériá pre prijímanie uvedené v článku 5 ods. 1. Aj napriek tomu by však členské štáty mali mať možnosť pozitívne sa odkloniť od úrovne minimálnej mzdy stanovenej v článku 5 ods. 2 v prípade presťahovania pracovníka do druhého členského štátu. Treba si uvedomiť, že v súvislosti s požadovanou minimálnou mzdou v prípade prvého vstupu do EÚ už aj tak existujú rozdiely z dôvodu rozdielnych úrovní príjmu v členských štátoch, ktoré sa zaviedli ako vymeriavací základ.

Stanovenie počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa majú prijať na národný trh práce, je výrazom národnej suverenity každého členského štátu. Spravodajkyňa spresňuje toto právo tým, že členským štátom výslovne poskytuje možnosť stanoviť nulovú kvótu alebo vôbec neumožniť prístup do určitých oblastí. V tejto súvislosti spravodajkyňa navrhuje, aby neurčenie počtu alebo naplnenie určeného počtu mohli byť dôvodom na zamietnutie udelenia modrej karty EÚ. Ako ďalšie dôvody zamietnutia sa uvádzajú podanie žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci držiteľovi modrej karty EÚ, ako aj nedostatočné finančné prostriedky na pokrytie nákladov na životné potreby pracovníka a jeho rodinných príslušníkov.

V návrhu správy sa jasne stanovuje, že štátni príslušníci tretích krajín, ktorí žiadajú o modrú kartu EÚ, nemajú ani po splnení všetkých podmienok prijímania nijaký nárok na udelenie tejto karty a rozhodnutie o jej udelení je v právomoci jednotlivých členských štátov. Členským štátom sa tak umožní zohľadniť aj vnútroštátny a regionálny dopyt po pracovnej sile tým, že uprednostnia občanov EÚ alebo tých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa už zdržiavajú na území EÚ, čím sa dá riadiť príchod na domáci trh práce.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že zásadný európsky prínos tejto smernice bude po určitom čase spočívať vo vnútroeurópskej mobilite. Po dvoch rokoch legálneho výkonu zamestnania v prvom členskom štáte sa môžu vysokokvalifikovaní štátni príslušníci tretích krajín presťahovať do ktoréhokoľvek iného členského štátu na účel vysokokvalifikovaného zamestnania pod podmienkou, že tento členský štát nestanovil nulovú kvótu, prípadne že sa určený počet zatiaľ nenaplnil. Spravodajkyňa nechce viac obmedziť právo štátnych príslušníkov tretích krajín na pohyb v rámci EÚ, pretože toto právo patrí medzi základné výhody tejto smernice, ktoré robia migráciu štátnych príslušníkov tretích krajín do Európskej únie atraktívnejšou.

  • [1]  Smernica 2005/36/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorou sa zrušujú smernice 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS; 85/433/EHS, 89/48/EHS, 92/51/EHS, 93/16/EHS a 1999/42/ES, Ú. v. EÚ L 255 z 30.9.2005.

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (11.9.2008)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania
(KOM(2007)0637 – C6‑0011/2008 – 2007/0228(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jan Tadeusz Masiel

(*) Pridružené výbory – článok 47 rokovacieho poriadku

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 63 ods. 3 písm. a) a odsek4,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 63 ods. 3 písm. a) a odsek4, ako aj so zreteľom na hlavu III kapitola 1,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Európska rada na svojom zasadnutí v Lisabone v marci 2000 určila pre Spoločenstvo cieľ stať sa do roku 2010 najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou na svete.

(3) Európska rada na svojom zasadnutí v Lisabone v marci 2000 určila pre Spoločenstvo cieľ stať sa do roku 2010 najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou na svete, schopnou zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rast a zvyšovať počet a kvalitu pracovných miest, ako aj sociálnu súdržnosť. Opatrenia na prilákanie a udržanie vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín ako súčasť prístupu založeného na potrebách členských štátov sú súčasťou širšieho rámca určeného lisabonskou stratégiou a integrovanými usmerneniami pre rast a zamestnanosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Európska Rada na svojom mimoriadnom zasadnutí v Tampere 15. a 16. októbra 1999 potvrdila potrebu aproximácie vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich podmienky prijímania a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín. V tejto súvislosti vyhlásila, že Európska únia by mala zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín s oprávneným pobytom na území členských štátov a že účinnejšia integračná politika by im mala poskytnúť práva a povinnosti porovnateľné s právami a povinnosťami občanov EÚ. Preto Európska Rada požiadala Radu, aby urýchlene prijala rozhodnutia na základe návrhov Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) V súvislosti s prehlbujúcou sa globalizáciou trhu práce by mala EÚ zvýšiť svoju príťažlivosť pre pracovníkov z tretích krajín, najmä pre vysokokvalifikovaných pracovníkov. Zjednodušený administratívny postup jednotný vo všetkých členských krajinách, poskytnutie určitých výhod vrátane výnimiek z niektorých uplatniteľných ustanovení a jednoduchší prístup k významným informáciám by mali uľahčiť plnenie tohto cieľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Aby sa dosiahli ciele lisabonského procesu, je taktiež dôležité podporovať mobilitu vysokovalifikovaných pracovníkov, ktorí sú občanmi EÚ, v rámci Únie, predovšetkým z členských štátov, ktoré pristúpili v rokoch 2004 a 2007. Pri realizácii tejto smernice sú členské štáty povinné rešpektovať zásadu uprednostňovania Spoločenstva, ako je to vyjadrené najmä v príslušných ustanoveniach aktov o pristúpení zo 16. apríla 2003 a 25. apríla 2005.

(6) Aby sa dosiahli ciele lisabonského procesu, je taktiež dôležité podporovať mobilitu vysokovalifikovaných pracovníkov, ktorí sú občanmi EÚ, v rámci Únie, predovšetkým z členských štátov, ktoré pristúpili v rokoch 2004 a 2007. Pri realizácii tejto smernice by sa mala dodržiavať zásada uprednostňovania Spoločenstva, ako je to vyjadrené najmä v príslušných ustanoveniach aktov o pristúpení zo 16. apríla 2003 a 25. apríla 2005.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Zámerom tejto smernice je prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov a riešiť tieto pracovné deficity podporou prijímania a mobility – na účely vysokokvalifikovaného zamestnania – štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobia pobytu nad tri mesiace, aby Spoločenstvo bolo príťažlivejšie pre takýchto pracovníkov z celého sveta a aby sa udržala jeho konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Na dosiahnutie týchto cieľov je nevyhnutné uľahčiť prijímanie vysokokvalifikovaných pracovníkov a ich rodín vytvorením zrýchleného prijímacieho postupu a udelením rovnakých sociálnych a ekonomických práv, ako pre štátnych príslušníkov hostiteľského členského štátu, a to v rade oblastí. Pokiaľ ide o tieto práva, táto smernica vychádza zo zodpovedajúceho ustanovenia smernice [„o jednotnom postupe pri podávaní žiadostí o jednorazové povolenie na pobyt a prácu pre štátnych príslušníkov tretích krajín na území niektorého členského štátu a spoločný súbor práv pracovníkov z tretích krajín, ktorí majú legálny pobyt v niektorom členskom štáte“].

(7) Zámerom tejto smernice je prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov a riešiť tieto pracovné deficity podporou prijímania a mobility – na účely vysokokvalifikovaného zamestnania, štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobia pobytu nad tri mesiace, aby Spoločenstvo bolo príťažlivejšie pre takýchto pracovníkov z celého sveta. Na dosiahnutie všetkých lisabonských cieľov je nevyhnutné uľahčiť prijímanie vysokokvalifikovaných pracovníkov a pracovníčok a ich rodín vytvorením zrýchleného prijímacieho postupu a udelením rovnakých sociálnych a ekonomických práv, ako pre štátnych príslušníkov hostiteľského členského štátu, a to vo viacerých oblastiach. Pokiaľ ide o tieto práva, táto smernica vychádza zo zodpovedajúceho ustanovenia smernice [„o jednotnom postupe pri podávaní žiadostí o jednorazové povolenie na pobyt a prácu pre štátnych príslušníkov tretích krajín na území niektorého členského štátu a spoločný súbor práv pracovníkov z tretích krajín, ktorí majú legálny pobyt v niektorom členskom štáte“].

Odôvodnenie

Obsahom Lisabonskej stratégie je viac než iba konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Táto smernica by mala zabezpečiť pružný systém pre vstup vychádzajúci z dopytu, založený na objektívnych kritériách, akými sú minimálny platový prah porovnateľný s úrovňou miezd v členských štátoch a odborné kvalifikácie. Určenie minimálneho spoločného menovateľa pre národný mzdový prah je nevyhnutné na zabezpečenie miminálnej úrovne harmonizácie prijímacích podmienok v rámci celej EÚ. Členské štáty by mali pevne stanoviť svoje národné prahy podľa situácie na svojich trhoch práce a v súlade s ich všeobecnou prisťahovaleckou politikou.

(10) Táto smernica by mala zabezpečiť pružný systém pre vstup vychádzajúci z dopytu členských štátov, založený na objektívnych kritériách, akými sú odborné kvalifikácie. Mala by sa uplatňovať zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Odchýlky od základnej schémy, pokiaľ ide o platový prah, by mali byť stanovené pre vysokokvalifikovaných žiadateľov mladších ako 30 rokov, ktorí vzhľadom na ich relatívne obmedzené odborné skúsenosti a postavenie na trhu práce pravdepodobne nebudú môcť spĺňať platové požiadavky základnej schémy, alebo pre tých, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie v Európskej únii.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Uľahčený prístup pre vysokokvalifikované osoby mladšie ako 30 rokov je nezlučiteľný so zásadou rovnakého zaobchádzania v EÚ, podľa ktorej nesmie existovať diskriminácia na základe veku. Navyše takýto uľahčený prístup so sebou prináša riziko, že sa budú zanedbávať investície do odbornej prípravy mladých občanov EÚ. To nesmieme pripustiť, pretože nezamestnanosť mladých do 30 rokov sa v rámci EÚ pohybuje na úrovni 15 % (štatistický údaj Eurostatu za rok 2007) a v Grécku, Francúzsku, Taliansku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku dosahuje 20-percentnú mieru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Ak sa už členský štát rozhodol prijať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý spĺňa tieto spoločné kritériá, štátny príslušník tretej krajiny by mal dostať špeciálne povolenie na pobyt, ktoré by sa malo nazývať modrá karta EÚ a malo by umožniť postupný prístup na trh práce a využívanie práv na pobyt a mobilitu udelených pre neho a jeho rodinu.

(12) Ak sa už členský štát rozhodol prijať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý spĺňa tieto spoločné kritériá, štátny príslušník tretej krajiny by mal dostať špeciálne povolenie na pobyt, ktoré by sa malo nazývať modrá karta EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13a) V prípade, že členský štát rozhodne, že žiadosť o modrú kartu EÚ môže predložiť zamestnávateľ štátneho príslušníka tretej krajiny, musia zamestnávateľ a štátny príslušník tretej krajiny spolupracovať, aby sa dodržali povinnosti uvedené v nariadení 1030/2002/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Mobilita vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín medzi Spoločenstvom a krajinami ich pôvodu by sa mala podporovať a udržiavať. Mali by sa naplánovať odchýlky od smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, aby sa predĺžilo obdobie neprítomnosti na území Spoločenstva, ktoré sa neberie do úvahy pri výpočte obdobia legálneho a nepretržitého pobytu potrebného k oprávnenosti na štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES. Dlhšie obdobia neprítomnosti, než sú ustanovené v smernici Rady 2003/109/ES, by mali byť povolené aj po tom, čo vysokokvalifikovaní pracovníci z tretích krajín získali štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES. Najmä preto, aby podporili migračnú cirkuláciu vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín, pochádzajúcich z rozvojových krajín, členské štáty by mali zvážiť využitie možností, ktoré ponúka článok 4 ods. 3 druhý pododsek a článok 9 ods. 2 smernice Rady 2003/109/ES na umožnenie dlhších období neprítomnosti, než sú tie, ktoré sú stanovené v tejto smernici. Aby sa zabezpečila konzistentnosť, najmä so súvisiacimi rozvojovými cieľmi, tieto odchýlky by mali byť uplatniteľné iba vtedy, keď možno preukázať, že dotknutá osoba sa vrátila do svojej krajiny pôvodu kvôli práci, štúdiu alebo dobrovoľným činnostiam.

(17) Mobilita vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín medzi Spoločenstvom a krajinami ich pôvodu by sa mala podporovať a udržiavať. Mali by sa naplánovať odchýlky od smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, aby sa predĺžilo obdobie neprítomnosti na území Spoločenstva, ktoré sa neberie do úvahy pri výpočte obdobia legálneho a nepretržitého pobytu potrebného k oprávnenosti na štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES. Dlhšie obdobia neprítomnosti, než sú ustanovené v smernici Rady 2003/109/ES, by mali byť povolené aj po tom, čo vysokokvalifikovaní pracovníci z tretích krajín získali štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES. Najmä preto, aby podporili migračnú cirkuláciu vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín, pochádzajúcich z rozvojových krajín, členské štáty by mali zvážiť využitie možností, ktoré ponúka článok 4 ods. 3 druhý pododsek a článok 9 ods. 2 smernice Rady 2003/109/ES na umožnenie dlhších období neprítomnosti, než sú tie, ktoré sú stanovené v tejto smernici. Aby sa zabezpečila konzistentnosť, najmä so súvisiacimi rozvojovými cieľmi, tieto odchýlky by mali byť uplatniteľné iba vtedy, keď možno preukázať, že dotknutá osoba sa vrátila do svojej krajiny pôvodu.

Odôvodnenie

Požiadavka, aby sa štátny príslušník tretej krajiny smel vrátiť do krajiny pôvodu, iba ak môže dokázať, že tam bude pracovať, študovať alebo sa venovať dobrovoľníckej činnosti, predstavuje dodatočnú administratívnu povinnosť a komplikáciu, ktorá je absolútne neúmerná danej situácii. Štátny príslušník tretej krajiny musí mať možnosť dočasného návratu do svojej krajiny pôvodu aj z rodinných alebo osobných dôvodov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Pri uplatňovaní tejto smernice by sa členské štáty mali zdržať vykonávania aktívneho náboru v rozvojových krajinách v odvetviach trpiacich nedostatkom ľudských zdrojov. Etická politika a zásady náboru platné pre verejný a súkromný sektor by sa mali vytvoriť najmä v sektore zdravotníctva, ako sa to zdôrazňuje v záveroch Rady a členských štátov zo 14 mája 2007 k Európskemu akčnému programu zameranému na kritický nedostatok zdravotníckych pracovníkov v rozvojových krajinách (2007 – 2013). Tieto by sa mali posilniť vypracovaním mechanizmov, usmernení a iných nástrojov na uľahčenie migračnej cirkulácie a dočasnej migrácie, ako aj iných opatrení, ktoré by minimalizovali negatívne a maximalizovali pozitívne vplyvy vysokokvalifikovanej imigrácie na rozvojové krajiny. Každý takýto zásah sa musí uskutočniť v súlade so Spoločným vyhlásením Afriky a EÚ o migrácii a rozvoji, dohodnutom v Tripolise v dňoch 22. a 23. novembra 2006 a s cieľom vytvoriť komplexnú migračnú politiku v zmysle záverov Európskej rady zo 14. a 15. decembra 2006.

(20) Pri uplatňovaní tejto smernice by sa členské štáty mali zdržať vykonávania náboru v rozvojových krajinách v odvetviach trpiacich nedostatkom ľudských zdrojov, v odvetviach, kde by takýto postup mohol oslabiť schopnosť rozvojových krajín poskytovať základné sociálne služby, alebo v odvetviach, ktoré majú rozhodujúci význam pre dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia, vytýčených OSN, najmä v sektoroch zdravotníctva a vzdelávania. Politika a zásady etického náboru v uvedených odvetviach, platné pre verejný aj súkromný sektor, by sa mali vytvoriť najmä v sektoroch zdravotníctva a vzdelávania, ako sa to zdôrazňuje v záveroch Rady a členských štátov zo 14. mája 2007 o Európskom akčnom programe zameranom na kritický nedostatok zdravotníckych pracovníkov v rozvojových krajinách (2007 – 2013). Tieto by sa mali posilniť vypracovaním mechanizmov, usmernení a iných nástrojov na uľahčenie migračnej cirkulácie a dočasnej migrácie, ako aj iných opatrení, ktoré by minimalizovali negatívne a maximalizovali pozitívne vplyvy vysokokvalifikovanej imigrácie na rozvojové krajiny. Každý takýto zásah sa musí uskutočniť v súlade so Spoločným vyhlásením Afriky a EÚ o migrácii a rozvoji, dohodnutom v Tripolise v dňoch 22. a 23. novembra 2006, a s cieľom vytvoriť komplexnú migračnú politiku v zmysle záverov Európskej rady zo 14. a 15. decembra 2006. Rovnako by sa mal uskutočniť po konzultácii so sociálnymi partnermi v príslušných odvetviach v krajinách pôvodu aj v prijímajúcich krajinách. Členské štáty sa pri vykonávaní svojich politík prijímania vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín riadia kódexom správania.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby členské štáty nelákali vysokokvalifikovaných pracovníkov z rozvojových krajín z tých odvetví, ktoré trpia nedostatkom ľudských zdrojov, sú kľúčové pre rozvoj základných sociálnych služieb a/alebo rozhodujúce pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia, ktoré vytýčila OSN. Členské štáty by mali byť zvlášť obozretné pri nábore v sektoroch zdravotníctva a vzdelávania. Zavedenie modrej karty EÚ by v žiadnom prípade nemalo brániť rozvíjaniu rozvojových krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Článok 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) podmienky pre vstup štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov na územie členských štátov a pobyt na tomto území dlhší ako tri mesiace na účely vysokokvalifikovaného zamestnania;

a) podmienky pre vstup štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov na územie členských štátov a pobyt na tomto území na účely vysokokvalifikovaného zamestnania;

Odôvodnenie

Je samozrejmé, že ak ide o vstup a pobyt na účely zamestnania, ide o pobyt dlhší ako tri mesiace, pretože takýto pobyt je vyhradený pre turistov bez práva pracovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) „vysokokvalifikované zamestnanie“ znamená výkon presne určenej a efektívnej práce pod vedením niekoho iného, za ktorú je osoba platená a pre ktorú sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie alebo najmenej tri roky rovnocennej odbornej praxe;

b) „vysokokvalifikované zamestnanie“ znamená výkon presne určenej a efektívnej práce pod vedením niekoho iného, za ktorú je osoba platená a pre ktorú sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie alebo v odôvodnených výnimočných prípadoch vyššia odborná spôsobilosť;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) „rodinní príslušníci“ znamená štátnych príslušníkov tretej krajiny v zmysle článku 4 ods. 1 smernice 2003/86/ES;

f) „rodinní príslušníci“ znamená štátnych príslušníkov tretej krajiny v zmysle článku 4 ods. 1, 2 a 3 smernice 2003/86/ES;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) „vysokoškolské vzdelanie“ znamená akýkoľvek titul, diplom alebo iný certifikát vydaný príslušným orgánom, osvedčujúci úspešné ukončenie programu vyššieho vzdelania, konkrétne sériu kurzov poskytnutých vzdelávacou ustanovizňou uznanou za inštitút vyššieho vzdelávania v štáte, kde sídli. Na účely tejto smernice sa uvedené kvalifikácie berú do úvahy za podmienky, že štúdium potrebné na ich získanie trvalo najmenej tri roky;

g) „vysokoškolské vzdelanie“ znamená akýkoľvek titul, diplom alebo iný certifikát vydaný príslušným orgánom, osvedčujúci úspešné ukončenie programu vyššieho vzdelania, konkrétne sériu kurzov poskytnutých vzdelávacou ustanovizňou uznanou za inštitút vyššieho vzdelávania v štáte, kde sídli. Na účely tejto smernice sa uvedené kvalifikácie berú do úvahy za podmienky, že štúdium potrebné na ich získanie trvalo najmenej tri roky. Pri posudzovaní skutočnosti, či štátny príslušník tretej krajiny skončil program vysokoškolského vzdelávania, sa vychádza z úrovní 5a a 6 medzinárodnej štandardnej klasifikácie stupňov vzdelávania (ISCED 1997);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) „vyššia odborná kvalifikácia” znamená kvalifikáciu osvedčenú preukázaním vysokoškolského vzdelania alebo najmenej 3 rokmi rovnocennej odbornej praxe;

h) „vyššia odborná spôsobilosť” znamená najmenej 5 rokov odbornej praxe, ktorá preukazuje úroveň znalostí zodpovedajúcu úrovni požadovanej pre dosiahnutie vyššieho vzdelania, doloženú pracovným osvedčením a potvrdenú príslušným úradom;

 

(Táto zmena a doplnenie platí v celom texte. Jej prijatie si vyžiada zodpovedajúce zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Táto smernica sa uplatňuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o prijatie na územie členského štátu na účely štúdia.

1. Táto smernica sa uplatňuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o prijatie na územie členského štátu na účely vysokokvalifikovaného zamestnania, ako aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú v danom členskom štáte legálny pobyt v rámci iného systému a žiadajú o modrú kartu.

Odôvodnenie

S cieľom podporiť napríklad študentov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium na území členského štátu, aby zostali v EÚ, by sa táto smernica mala logicky uplatňovať aj na tie osoby, ktoré si želajú zostať na území členského štátu na účely vysokokvalifikovaného zamestnania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) ktorí sa zdržiavajú v členskom štáte ako žiadatelia o medzinárodnú ochranu alebo v rámci schém dočasnej ochrany;

a) ktorí majú možnosť zdržiavať sa v členskom štáte v rámci schém dočasnej ochrany alebo podali žiadosť a čakajú na odpoveď v súvislosti so stanovením ich štatútu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) ktorí sú žiadateľmi o medzinárodnú ochranu podľa smernice 2004/83/ES a o žiadostiach ktorých zatiaľ nebolo s konečnou platnosťou rozhodnuté;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) ktorí sú utečencami alebo požiadali o ich uznanie za utečencov a o žiadostiach ktorých zatiaľ nebolo s konečnou platnosťou rozhodnuté;

b) ktorí požiadali o ochranu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo postupom členského štátu a o žiadostiach ktorých zatiaľ nebolo s konečnou platnosťou rozhodnuté;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné kolektívne zmluvy alebo postupy v príslušných pracovných oblastiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) spĺňať podmienky stanovené vo vnútroštátnej legislatíve pre výkon regulovanej profesie občanmi EÚ, ktorá je uvedená v pracovnej zmluve alebo záväznej pracovnej ponuke;

b) spĺňať podmienky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch pre výkon regulovanej profesie občanmi EÚ, ktorá je uvedená v pracovnej zmluve alebo záväznej pracovnej ponuke, ako je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) v prípade neregulovaných profesií predložiť dokumenty osvedčujúce relevantnú vyššiu odbornú kvalifikáciu v odbore alebo sektore špecifikovanom v pracovnej zmluve alebo záväznej pracovnej ponuke;

c) v prípade neregulovaných profesií predložiť dokumenty osvedčujúce relevantnú vyššiu odbornú kvalifikáciu v odbore alebo sektore špecifikovanom v pracovnej zmluve alebo záväznej pracovnej ponuke, ako je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) byť osobou, ktorá nepredstavuje ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

f) byť osobou, ktorá z objektívne preukázateľných dôvodov nepredstavuje ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

Odôvodnenie

O tom, kto predstavuje ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, nesmie svojvoľne rozhodovať administratíva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Okrem podmienok ustanovených v odseku 1 hrubý mesačný plat uvedený v pracovnej zmluve alebo záväznej pracovnej ponuke nesmie byť nižší, než národný platový prah určený a zverejnený na tento účel členskými štátmi, ktorý má byť najmenej trojnásobkom minimálnej hrubej mesačnej mzdy určenej vnútroštátnou legislatívou.

2. Okrem podmienok ustanovených v odseku 1 hrubý mesačný plat uvedený v pracovnej zmluve alebo záväznej pracovnej ponuke nesmie byť nižší, než národný platový prah určený a zverejnený na tento účel členskými štátmi, ktorý má byť najmenej 1,7-násobkom priemernej hrubej mesačnej mzdy.

 

Hrubý mesačný plat uvedený v pracovnej zmluve alebo záväznej pracovnej ponuke nie je v žiadnom prípade nižší než mzdy, ktoré platia alebo ktoré by platili pre porovnateľného pracovníka v prijímajúcej krajine.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak žiadosť predkladá štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je mladší ako 30 rokov a má vysokoškolské vzdelanie, platia nasledujúce výnimky:

vypúšťa sa

a) členské štáty pokladajú podmienku stanovenú v článku 5 ods. 2 za splnenú, ak ponúkaný hrubý mesačný plat zodpovedá najmenej dvom tretinám národného platového prahu určeného v súlade s článkom 5 ods. 2;

 

b) členské štáty môžu upustiť od platovej požiadavky uvedenej v článku 5 ods. 2 za podmienky, že žiadateľ má skončené vyššie vzdelanie formou denného štúdia a získal titul bakalára a titul magistra v inštitúcii vyššieho vzdelávania nachádzajúcej sa na území Spoločenstva;

 

c) členské štáty nebudú vyžadovať preukazovanie odbornej praxe popri vysokoškolskom vzdelaní, pokiaľ to nie je nevyhnutné na splnenie podmienok stanovených vnútroštátnou legislatívou na výkon regulovanej profesie občanmi EÚ, ktorá je uvedená v pracovnej zmluve alebo záväznej pracovnej ponuke.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Modrá karta EÚ platí pri prvom vydaní na dva roky a predlžuje sa najmenej na rovnakú dobu. Pokiaľ pracovná zmluva znie na obdobie kratšie než dva roky, modrá karta EÚ sa vydá na obdobie trvania pracovnej zmluvy plus tri mesiace.

2. Modrá karta EÚ platí pri prvom vydaní na dva roky a predlžuje sa najmenej na rovnakú dobu. Pokiaľ pracovná zmluva znie na obdobie kratšie než dva roky, modrá karta EÚ sa vydá na obdobie trvania pracovnej zmluvy plus šesť mesiacov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Z dôvodov politiky trhu práce môže členský štát uprednostniť občanov Únie pred štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ak tak ustanovujú právne predpisy Spoločenstva, ako aj pred štátnymi príslušnikmi tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú a poberajú podporu v nezamestnanosti v dotknutom členskom štáte.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty môžu odobrať alebo odmietnuť predĺžiť modrú kartu EÚ z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

3. Členské štáty môžu odobrať alebo odmietnuť predĺžiť modrú kartu EÚ iba v prípade objektívne preukázateľného ohrozenia verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

Odôvodnenie

O tom, kto predstavuje ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, nesmie svojvoľne rozhodovať administratíva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Vydaním modrej karty EÚ sa príslušný členský štát zaväzuje k vydaniu náležitých dokumentov a víz v príslušných prípadoch v čo najkratšom čase, a to aspoň v primeranej lehote pred tým, ako má žiadateľ nastúpiť do zamestnania, na základe ktorého bola udelená modrá karta, s výnimkou prípadu, keď tak členský štát nemôže urobiť z dôvodu oneskoreného podania žiadosti o modrú kartu EÚ príslušným zamestnávateľom alebo štátnym príslušníkom tretej krajiny.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa členské štáty po svojom rozhodnutí o udelení modrej karty príslušníkovi tretej krajiny zaviazali k tomu, že zabezpečia vybavenie všetkých potrebných dokumentov a víz v čo najkratšom čase s cieľom zabezpečiť čo najväčší prínos systému modrých kariet.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak informácie predložené na podporu žiadosti neadekvátne, príslušné úrady upovedomia žiadateľa o dodatočných informáciách, ktoré sa vyžadujú. Lehota uvedená v odseku 1 sa pozastavuje, kým úrady nedostanú požadované dodatočné informácie.

2. Ak informácie alebo dokumenty predložené na podporu žiadosti neadekvátne, príslušné úrady upovedomia žiadateľa o dodatočných informáciách alebo dokumentoch, ktoré sa vyžadujú, pričom určia primeranú lehotu, v rámci ktorej ich treba predložiť. Lehota uvedená v odseku 1 sa pozastavuje, kým úrady nedostanú požadované dodatočné informácie alebo dokumenty. Ak dodatočné informácie alebo dokumenty nie sú doručené v stanovenej lehote, žiadosť sa zamieta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Počas prvých dvoch rokov legálneho pobytu v dotknutom členskom štáte v pozícii držiteľa modrej karty EÚ je prístup na trh práce pre danú osobu obmedzený na platené zamestnanecké činnosti, ktoré spĺňajú požiadavky na prijatie stanovené v článkoch 5 a 6. Úpravy podmienok pracovnej zmluvy, ktoré sa dotýkajú podmienok pre prijímanie, alebo menia pracovný pomer, podliehajú predchádzajúcemu písomnému schváleniu príslušných úradov členského štátu pobytu podľa vnútroštátnych postupov a v rámci lehôt stanovených v článku 12 ods. 1.

1. Počas prvých dvoch rokov legálneho pobytu v dotknutom členskom štáte v pozícii držiteľa modrej karty EÚ je prístup na trh práce pre danú osobu obmedzený na platené zamestnanecké činnosti, ktoré spĺňajú požiadavky na prijatie stanovené v článkoch 5 a 6. Úpravy podmienok pracovnej zmluvy, ktoré sa dotýkajú podmienok pre prijímanie alebo menia pracovný pomer, sa vopred písomne oznámia príslušným úradom členského štátu pobytu podľa vnútroštátnych postupov a v rámci lehôt stanovených v článku 12 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Po prvých dvoch rokoch legálneho pobytu v dotknutom členskom štáte v pozícii držiteľa modrej karty EÚ, má daná osoba právo na rovnaké zaobchádzanie, ako so štátnymi príslušníkmi, pokiaľ ide o prístup k vysokokvalifikovanému zamestnaniu. Držiteľ modrej karty EÚ oznamuje zmeny vo svojom pracovnom pomere príslušným orgánom členského štátu pobytu podľa vnútroštátnych postupov.

2. Po prvých dvoch rokoch legálneho pobytu v dotknutom členskom štáte v pozícii držiteľa modrej karty EÚ má daná osoba právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Nezamestnanosť sama osebe nezakladá dôvod na odobratie modrej karty EÚ, pokiaľ obdobie nezamestnanosti nepresiahne tri za sebou nasledujúce mesiace.

1. Nezamestnanosť sama osebe nie je dôvodom na odňatie alebo nepredĺženie platnosti modrej karty EÚ, pokiaľ obdobie nezamestnanosti nepresiahne šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Držiteľ modrej karty EÚ má právo zotrvať na území, pokým sa zúčastňuje vzdelávacích činností zameraných na ďalšie rozširovanie jeho odborných zručností alebo na odbornú rekvalifikáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Počas tohto obdobia môže držiteľ modrej karty EÚ hľadať a prijať zamestnanie za podmienok stanovených v článku 13 ods. 1 alebo 2 podľa toho, čo sa vzťahuje na daný prípad.

2. Počas období uvedných v odsekoch 1 a 1a môže držiteľ modrej karty EÚ hľadať a prijať vysokokvalifikované zamestnanie za podmienok stanovených v článku 13 ods. 1 alebo 2 podľa toho, čo sa vzťahuje na daný prípad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu obmedziť práva poskytované podľa ods. 1 písm. c) a i), pokiaľ ide o študijné granty a postupy pri získavaní sociálnych bytov na prípady, keď držiteľ modrej karty EÚ sa zdržiaval alebo mal právo sa zdržiavať na ich území najmenej tri roky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty môžu obmedziť rovnaké zaobchádzanie v oblasti sociálnej pomoci na prípady, keď držiteľovi modrej karty EÚ bol udelený štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES v súlade s článkom 17.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Odchylne od článku 5 ods. 4 prvého pododseku smernice 2003/86/ES sa povolenia na pobyt pre rodinných príslušníkov udelia najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti.

3. Odchylne od článku 5 ods. 4 prvý pododsek smernice 2003/86/ES sa povolenia na pobyt pre rodinných príslušníkov udeľujú čo najskôr, v rámci možností v súlade s rozhodnutím o vydaní modrej karty EÚ a v každom prípade do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Články 13, 15 a 16 sa uplatňujú v prípade potreby aj po vydaní povolenia na pobyt držiteľovi modrej karty EÚ v zmysle článku 18.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Štátni príslušníci tretích krajín s povolením na dlhodobý pobyt v celej EÚ by mali mať rovnaké podmienky ako občania EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Po dvoch rokoch legálneho pobytu v prvom členskom štáte v pozícii držiteľa modrej karty EÚ sa môže daná osoba a jeho rodinní príslušníci presťahovať za vysokokvalifikovaným zamestnaním do iného členského štátu, než je prvý členský štát za podmienok stanovených v tomto článku.

1. Po dvoch rokoch legálneho pobytu v prvom členskom štáte v pozícii držiteľa modrej karty EÚ sa môže daná osoba a jeho rodinní príslušníci presťahovať za zamestnaním do iného členského štátu, než je prvý členský štát, za podmienok stanovených v tomto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Najneskôr do jedného mesiaca po vstupe na územie druhého členského štátu držiteľ modrej karty EÚ oznámi svoju prítomnosť príslušným orgánom tohto členského štátu a predloží všetky dokumenty preukazujúce, že spĺňa podmienky ustanovené v článkoch 5 a 6 pre druhý členský štát.

2. Najneskôr do jedného mesiaca po vstupe na územie druhého členského štátu držiteľ modrej karty EÚ oznámi svoju prítomnosť príslušným orgánom tohto členského štátu a predloží všetky dokumenty preukazujúce, že spĺňa podmienky ustanovené v článkoch 5 a 6 pre druhý členský štát. Držiteľ modrej karty EÚ môže príslušnému orgánu v druhom členskom štáte ešte pred vstupom podať písomnú žiadosť o prijatie, ku ktorej doloží potrebné dokumenty.

Odôvodnenie

Vstup do druhého členského štátu znamená pre vysokokvalifikovaných ľudí a ich rodinných príslušníkov veľkú záťaž a právnu neistotu. Preto musia mať ešte pred zmenou svojho miesta pobytu v zásade možnosť získať istotu, pokiaľ ide o ich oficiálne postavenie v druhom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Žiadateľ zodpovedá za náklady spojené s návratom a readmisiou jeho osoby a jeho rodinných príslušníkov vrátane refundácie nákladov verejných fondov, pokiaľ takéto vznikli, a to v zmysle odseku 3 písm. b).

4. Žiadateľ a/alebo jeho zamestnávateľ zodpovedajú za náklady spojené s návratom a readmisiou jeho osoby a jeho rodinných príslušníkov vrátane refundácie nákladov verejných fondov, pokiaľ takéto vznikli, a to v zmysle odseku 3 písm. b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Najneskôr do jedného mesiaca po vstupe na územie druhého členského štátu dotknutí rodinní príslušníci oznámia svoju prítomnosť príslušným orgánom tohto členského štátu a predložia žiadosť o povolenie na pobyt.

2. Žiadosť o povolenie na pobyt v druhom členskom štáte pre rodinných príslušníkov držiteľa modrej karty EÚ sa môže predložiť ešte počas pobytu žiadateľa na území prvého členského štátu alebo najneskôr do jedného mesiaca po vstupe na územie druhého členského štátu, ak sa už žiadateľ nachádza na území druhého členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Každoročne, a prvýkrát najneskôr do 1. apríla [jeden rok po dátume transpozície tejto smernice], členské štáty prostredníctvom siete zriadenej rozhodnutím 2006/688/ES oznámia Komisii a ostatným členským štátom štatistické údaje o počtoch štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bola udelená, obnovená alebo odobratá modrá karta EÚ v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, s uvedením ich štátnej príslušnosti a povolania. Štatistické údaje o prijatých členoch rodín sa oznámia rovnakým spôsobom. V prípade držiteľov modrej karty EÚ a ich rodinných príslušníkov prijatých v súlade s ustanoveniami článkov 19 a 21 má poskytnutá informácia navyše udávať aj členský štát predchádzajúceho pobytu.

3. Každoročne, a prvýkrát najneskôr do 1. apríla [jeden rok po dátume transpozície tejto smernice], členské štáty prostredníctvom siete zriadenej rozhodnutím 2006/688/ES oznámia Komisii a ostatným členským štátom štatistické údaje o počtoch štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bola udelená, obnovená alebo odobratá modrá karta EÚ v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, s uvedením ich štátnej príslušnosti a povolania v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Štatistické údaje o prijatých členoch rodín sa oznámia rovnakým spôsobom s výnimkou informácií o ich povolaní. V prípade držiteľov modrej karty EÚ a ich rodinných príslušníkov prijatých v súlade s ustanoveniami článkov 19 a 21 má poskytnutá informácia navyše udávať aj členský štát predchádzajúceho pobytu.

POSTUP

Názov

Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín za účelom vykonávania vysoko kvalifikovaného zamestnania

Referenčné čísla

KOM(2007)0637 – C6-0011/2008 – 2007/0228(CNS)

Gestorský výbor

LIBE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

17.1.2008

 

 

 

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

13.3.2008

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Jan Tadeusz Masiel

20.11.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.6.2008

9.9.2008

 

 

Dátum prijatia

10.9.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

2

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriela Creţu, Petru Filip, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Csaba Sógor

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Matthias Groote, Tadeusz Zwiefka

STANOVISKO Výboru pre rozvoj (3.9.2008)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu  smernice Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania
(KOM(2007)0637 – C6‑0011/2008 – 2007/0228(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Danutė Budreikaitė

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia predložila návrh smernice Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania, ktorá je známa aj ako „Modrá karta“, s cieľom prilákať kvalifikovaných prisťahovalcov, ktorí by uspokojili dopyt po pracovných silách, a súťažiť v rámci globálneho „zápasu o mozgy“. Hoci všeobecným zámerom návrhu je urobiť z EÚ najkonkurencieschopnejšiu ekonomiku v 21. storočí, obsahuje viacero otázok, ktoré ovplyvňujú hlavne jej rozvojovú politiku. EÚ si dobre uvedomuje význam súdržnosti medzi rozvojovou politikou a ostatnými politikami vrátane prisťahovalectva. Modrá karta však so sebou prináša riziko zvýšenia nedostatku kvalifikovaných pracovníkov alebo „úniku mozgov“ v rozvojových krajinách, čo by malo negatívne následky na kľúčové rozvojové odvetvia. Vzhľadom na to by bol návrh na zavedenie Modrej karty v rozpore s rámcom súdržnosti politík v záujme rozvoja vytvoreným v roku 2006, ktorý je jedným z hlavných príspevkov EÚ k dosiahnutiu rozvojových cieľov tisícročia do roku 2015.

V súčasnosti viac ako 25 % vysokokvalifikovaných pracovníkov z afrických krajín, ako je Mozambik, Ghana, Keňa a Uganda, žije v rozvinutých krajinách. Údaje v oblasti Karibiku a Tichomoria dosahujú až  70 %[1]. Tento „únik mozgov“ negatívne vplýva na základné odvetvia ako vzdelávanie a zdravotníctvo a obmedzuje schopnosť rozvojových krajín dosahovať rozvojové ciele tisícročia, jednu z priorít rozvojovej politiky EÚ.

Ďalšou otázkou, ktorou sa návrh musí zaoberať, je tvrdenie, že nábor sa uskutočňuje na základe koncepcie dočasnej migrácie, čo znamená, že po uplynutí určitého obdobia práce v EÚ sa prisťahovalec vráti do svojho miesta pôvodu (tento krok sa označuje aj ako „migračná cirkulácia“). Lenže prisťahovalec sa po dvoch rokoch práce v prvom členskom štáte môže presťahovať do druhého členského štátu a tak kumulovať obdobia pobytu s cieľom získať štatút osoby s dlhodobým pobytom, čím sa dočasná migrácia zmení na trvalú migráciu. S pracovnými príležitosťami pre prisťahovalcov súvisí aj otázka etického náboru, t. j. dodržiavanie určitého kódexu správania, ktorý má zabrániť aktívnemu náboru v odvetviach trpiacich nedostatkom ľudských zdrojov. Takýto kódex však nedokáže zastaviť prílev pracovníkov do rozvinutých krajín. Okrem toho navrhovaný kódex správania nezahŕňa náborové praktiky súkromného sektora a neobsiahne krajiny, ako je Spojené kráľovstvo, Írsko a Dánsko, ktoré sa nezúčastňujú na rokovaniach o Modrej karte.

Na záver sa dá povedať, že hoci EÚ uznáva prípadné negatívne vplyvy vysokokvalifikovanej migrácie na rozvojové krajiny, argumentuje, že vysokokvalifikovaná migrácia prinesie úžitok aj rozvojovým krajinám vďaka tomu, že sa zníži tlak na domácich trhoch práce a že prisťahovalci budú posielať finančné prostriedky zo zahraničia domov. Ani jeden z týchto argumentov nie je celkom správny: môže byť pravdou, že Modrá karta zníži tlak na trhoch práce, priláka však aj pracovníkov z odvetví, ktoré už trpia nedostatkom pracovných síl, okrem iného z odvetví vzdelávania a zdravotníctva; zároveň dosiaľ neexistuje jednotný názor na to aký je skutočný prínos prevádzaných finančných prostriedkov k rozvoju sociálnych odvetví, ako je zdravotníctvo a vzdelávanie, v rozvojových krajinách.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) S cieľom poskytnúť členským štátom väčšiu pomoc pri vypracovávaní ich imigračných stratégií a politík a umožniť migrantom, aby lepšie porozumeli migračnému procesu a orientovali sa v ňom, by sa mala na európskej úrovni sformulovať a realizovať spoločná imigračná politika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Aby sa dosiahli ciele lisabonského procesu, je taktiež dôležité podporovať mobilitu vysokovalifikovaných pracovníkov, ktorí sú občanmi EÚ, v rámci Únie, predovšetkým z členských štátov, ktoré pristúpili v rokoch 2004 a 2007. Pri realizácii tejto smernice sú členské štáty povinné rešpektovať zásadu uprednostňovania Spoločenstva, ako je to vyjadrené najmä v príslušných ustanoveniach aktov o pristúpení zo 16. apríla 2003 a 25. apríla 2005.

(6) Aby sa dosiahli ciele lisabonského procesu, je taktiež dôležité podporovať mobilitu pracovníkov, ktorí sú občanmi EÚ, v rámci Únie, predovšetkým z členských štátov, ktoré pristúpili v rokoch 2004 a 2007. Pri realizácii tejto smernice sú členské štáty povinné rešpektovať zásadu uprednostňovania Spoločenstva, ako je to vyjadrené najmä v príslušných ustanoveniach aktov o pristúpení zo 16. apríla 2003 a 25. apríla 2005.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Mobilita vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín medzi Spoločenstvom a krajinami ich pôvodu by sa mala podporovať a udržiavať. Mali by sa naplánovať odchýlky od smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, aby sa predĺžilo obdobie neprítomnosti na území Spoločenstva, ktoré sa neberie do úvahy pri výpočte obdobia legálneho a nepretržitého pobytu potrebného k oprávnenosti na štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES. Dlhšie obdobia neprítomnosti, než sú ustanovené v smernici Rady 2003/109/ES, by mali byť povolené aj po tom, čo vysokokvalifikovaní pracovníci z tretích krajín získali štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES. Najmä preto, aby podporili migračnú cirkuláciu vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín, pochádzajúcich z rozvojových krajín, členské štáty by mali zvážiť využitie možností, ktoré ponúka článok 4 ods. 3 druhý pododsek a článok 9 ods. 2 smernice Rady 2003/109/ES na umožnenie dlhších období neprítomnosti, než sú tie, ktoré sú stanovené v tejto smernici. Aby sa zabezpečila konzistentnosť, najmä so súvisiacimi rozvojovými cieľmi, tieto odchýlky by mali byť uplatniteľné iba vtedy, keď možno preukázať, že dotknutá osoba sa vrátila do svojej krajiny pôvodu kvôli práci, štúdiu alebo dobrovoľným činnostiam.

(17) Mobilita vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín medzi Spoločenstvom a krajinami ich pôvodu by sa mala podporovať a udržiavať. Mali by sa naplánovať odchýlky od smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, aby sa predĺžilo obdobie neprítomnosti na území Spoločenstva, ktoré sa neberie do úvahy pri výpočte obdobia legálneho a nepretržitého pobytu potrebného k oprávnenosti na štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES. Dlhšie obdobia neprítomnosti, než sú ustanovené v smernici Rady 2003/109/ES, by mali byť povolené aj po tom, čo vysokokvalifikovaní pracovníci z tretích krajín získali štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES. V súlade s oznámením Komisie z 12. apríla 2005 s názvom Koherencia politiky pre rozvoj – Urýchlenie pokroku smerom k dosiahnutiu rozvojových cieľov tisícročia (KOM(2005)0134) je potrebné, aby sa s cieľom podporiť cyklickú migráciu, zdôraznilo päť cieľov, ktorými sú: 1) odborná príprava pracovníkov v rozvojových krajinách, 2) udržanie vysokokvalifikovaných pracovníkov v rozvojových krajinách, 3) podpora dobrovoľného návratu do krajiny pôvodu prostredníctvom poskytnutia sociálneho a finančného zabezpečenia, 4) etický nábor v súlade s právne záväzným kódexom správania a 5) posilnenie cyklickej migrácie zavedením noriem pre dvojité občianstvo a vzájomné uznávane diplomov. Najmä preto, aby podporili cyklickú migráciu vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín, pochádzajúcich z rozvojových krajín, členské štáty by mali zvážiť využitie možností, ktoré ponúka článok 4 ods. 3 druhý pododsek a článok 9 ods. 2 smernice Rady 2003/109/ES na umožnenie dlhších období neprítomnosti, než sú tie, ktoré sú stanovené v tejto smernici. Aby sa zabezpečila konzistentnosť, najmä so súvisiacimi rozvojovými cieľmi, tieto odchýlky by mali byť uplatniteľné iba vtedy, keď možno preukázať, že dotknutá osoba sa vrátila do svojej krajiny pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Pri uplatňovaní tejto smernice by sa členské štáty mali zdržať vykonávania aktívneho náboru v rozvojových krajinách v odvetviach trpiacich nedostatkom ľudských zdrojov. Etická politika a zásady náboru platné pre verejný a súkromný sektor by sa mali vytvoriť najmä v sektore zdravotníctva, ako sa to zdôrazňuje v záveroch Rady a členských štátov zo 14 mája 2007 k Európskemu akčnému programu zameranému na kritický nedostatok zdravotníckych pracovníkov v rozvojových krajinách (2007 – 2013). Tieto by sa mali posilniť vypracovaním mechanizmov, usmernení a iných nástrojov na uľahčenie migračnej cirkulácie a dočasnej migrácie, ako aj iných opatrení, ktoré by minimalizovali negatívne a maximalizovali pozitívne vplyvy vysokokvalifikovanej imigrácie na rozvojové krajiny. Každý takýto zásah sa musí uskutočniť v súlade so Spoločným vyhlásením Afriky a EÚ o migrácii a rozvoji, dohodnutom v Tripolise v dňoch 22. a 23. novembra 2006 a s cieľom vytvoriť komplexnú migračnú politiku v zmysle záverov Európskej rady zo 14. a 15. decembra 2006.

(20) Pri uplatňovaní tejto smernice by sa členské štáty mali zdržať vykonávania aktívneho náboru v rozvojových krajinách v odvetviach trpiacich nedostatkom ľudských zdrojov, najmä v odvetviach zdravotníctva a vzdelávania. Etická politika a zásady náboru by sa mali posilniť vypracovaním mechanizmov, usmernení a iných nástrojov na uľahčenie migračnej cirkulácie a dočasnej migrácie, ako aj iných opatrení, ktoré by minimalizovali negatívne a maximalizovali pozitívne vplyvy vysokokvalifikovanej imigrácie na rozvojové krajiny. Každý takýto zásah sa musí uskutočniť v súlade so závermi Rady z 15. mája 2007 k Európskemu akčnému programu zameranému na riešenie kritického nedostatku zdravotníckych pracovníkov v rozvojových krajinách (2007 – 2013), s oznámením Komisie s názvom Koherencia politiky pre rozvoj –Urýchlenie pokroku smerom k dosiahnutiu rozvojových cieľov tisícročia, s novým strategickým partnerstvom EÚ a Afriky iniciovaným na samite v Lisabone v decembri 2007 a so Spoločným vyhlásením Afriky a EÚ o migrácii a rozvoji, dohodnutom v Tripolise v dňoch 22. a 23. novembra 2006 s cieľom vytvoriť komplexnú migračnú politiku v zmysle záverov Európskej rady zo 14. a 15. decembra 2006.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(20a) Komisia a členské štáty by mali v súlade so závermi Rady z 10. apríla 2006 k stratégii EÚ na riešenie krízy ľudských zdrojov v sektore zdravotníctva v rozvojových krajinách vypracovať a vykonávať kódex správania EÚ pre etický nábor zdravotníckych pracovníkov, ktorý by zodpovedal ustanoveniam Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a vychádzal by z osvedčených postupov členských štátov.

Odôvodnenie

V nadväznosti na myšlienku etického náboru je cieľom tohto návrhu vykonávať konkrétne opatrenia (právne záväzná povinnosť), aby sa zabránilo nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v rozvojových krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 20b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(20b) Rozsah pôsobnosti kódexu správania EÚ pre etický nábor zdravotníckych pracovníkov by sa mal rozšíriť aj na ďalšie dôležité oblasti, ako je vzdelávanie, s cieľom zabezpečiť, aby si náboroví pracovníci z verejnej aj zo súkromnej oblasti osvojili etický prístup k prijímaniu kvalifikovaných prisťahovalcov pracujúcich v oblasti, ktorá v krajine ich pôvodu trpí kritickým nedostatkom pracovných síl, alebo aby takýchto pracovníkov v ideálnom prípade vôbec neprijímali.

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť negatívnym vplyvom neetického náboru na sektor vzdelávania sa navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti kódexu správania aj na túto dôležitú oblasť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 20c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(20c) Komisia by mala posúdiť účinok tejto smernice o partnerstve na migráciu, mobilitu a zamestnanosť vrátane nového strategického partnerstva EÚ a Afriky, ktoré bolo podpísané na samite EÚ - Afrika v decembri 2007 v Lisabone.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 20d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(20d) Komisia by mala poskytnúť rozvojovým krajinám primeranú technickú pomoc a odbornú prípravu v záujme toho, aby sa vypracovali účinné stratégie na udržanie vysokokvalifikovaných pracovníkov, napríklad prostredníctvom rozvojových programov zameraných na zlepšenie príležitostí v oblasti zamestnanosti na miestnej úrovni a zlepšenie pracovných podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 20e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(20e) EÚ by mala vypracovať komplexnú a koherentnú stratégiu na prekonanie pravdepodobných negatívnych účinkov migrácie vysokokvalifikovaných pracovníkov v rozvojových krajinách. Táto stratégia by sa mala zamerať na investície do odbornej prípravy vysokokvalifikovaných pracovníkov, a to najmä v oblasti zdravotníctva a vzdelávania, a na pomoc rozvojovým krajinám pri udržiavaní vysokokvalifikovaných pracovníkov doma.

Odôvodnenie

Únik mozgov z rozvojových krajín zahŕňa negatívne dôsledky na potreby ľudských zdrojov v rozvojových krajinách. Z výsledkov vyplývajúcich z  investícií rozvojových krajín do vzdelávania v podstate profitujú členské štáty EÚ. EÚ má morálnu povinnosť prijať opatrenia, aby nahradila pravdepodobnú stratu, ktorej by mohli čeliť jednotlivé rozvojové krajiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Malo by sa rátať s osobitnými ustanoveniami o podávaní správ s cieľom sledovať implementáciu vysokokvalifikovanej schémy, ako aj s cieľom zistiť a pokiaľ možno kompenzovať prípadné dopady vo forme úniku mozgov v rozvojových krajinách, najmä v subsaharskej Afrike. Údaje o profesiách a štátnej príslušnosti vysokokvalifikovaných prisťahovalcov prijatých členskými štátmi by preto členské štáty mali každoročne zasielať prostredníctvom siete vytvorenej na tieto účely rozhodnutím Rady 2006/688/ES z 5. októbra 2006 o vytvorení mechanizmu vzájomnej výmeny informácií o opatreniach členských štátov v oblasti azylu a prisťahovalectva.

(21) Malo by sa rátať s osobitnými ustanoveniami o podávaní správ s cieľom sledovať implementáciu vysokokvalifikovanej schémy, ako aj s cieľom zistiť a pokiaľ možno kompenzovať prípadné dopady vo forme úniku mozgov v rozvojových krajinách, najmä v subsaharskej Afrike. Údaje o profesiách, veku, pohlaví a štátnej príslušnosti vysokokvalifikovaných prisťahovalcov prijatých členskými štátmi by preto členské štáty mali každoročne zasielať prostredníctvom siete vytvorenej na tieto účely rozhodnutím Rady 2006/688/ES z 5. októbra 2006 o vytvorení mechanizmu vzájomnej výmeny informácií o opatreniach členských štátov v oblasti azylu a prisťahovalectva. Komisia by preto mala vypracovať hodnotenie vplyvu týkajúce sa dôsledkov uplatňovania návrhu na zavedenie Modrej karty pre rozvojové krajiny a postúpiť tieto údaje členským štátom a Európskemu parlamentu.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(21a) Komisia by mala zohľadniť prípadný účinok tejto smernice na rozvoj sektorov zdravotníctva a vzdelávania v rozvojových krajinách, a keďže ide o základné sektory pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia (RCT) č. 2, 4, 5 a 6, je potrebné, aby smernica a MRC boli koherentné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(26a) Keďže je dôležité zapojiť prisťahovalcov do rozvoja ich krajín pôvodu, Únia by mala navrhnúť vládam afrických, karibských a tichomorských krajín (AKT) a vládam ostatných krajín pôvodu, aby spoločne s Úniou zvážili zavedenie a uplatňovanie politík zameraných na maximalizáciu pozitívnych vplyvov v súvislosti s peňažnými prevodmi zabezpečením toho, aby príslušné sumy prechádzali cez oficiálne systémy prevodu, čím by sa stali objemnejšími, rýchlejšími, menej nákladnými a lepšie usmernenými.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 27a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(27a) V záujme uplatnenia právnych predpisov EÚ a spoločnej stratégie pre podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín za účelom vykonávania vysokokvalifikovaného zamestnania, by Komisia a Rada mali vyjadriť poľutovanie nad rozhodnutím Spojeného kráľovstva, Dánska a Írska nepripojiť sa k smernici o modrej karte a mali by zaviesť právne záväzný kódex správania týkajúci sa podmienok pre štátnych príslušníkov tretích krajín.

POSTUP

Názov

Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín za účelom vykonávania vysoko kvalifikovaného zamestnania

Referenčné čísla

KOM(2007)0637 – C6-0011/2008 – 2007/0228(CNS)

Gestorský výbor

LIBE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

17.1.2008

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Danutė Budreikaitė

18.12.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.6.2008

 

 

 

Dátum prijatia

25.8.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Gay Mitchell, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Jan Zahradil, Mauro Zani

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Bowis, Ana Maria Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Renate Weber

POSTUP

Názov

Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín za účelom vykonávania vysoko kvalifikovaného zamestnania

Referenčné čísla

(KOM(2007)0637 – C6-0011/2008 – 2007/0228(CNS))

Dátum konzultácie s EP

10.1.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

17.1.2008

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

17.1.2008

EMPL

17.1.2008

 

 

Postup pridružených výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

13.3.2008

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Ewa Klamt

18.12.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.2.2008

8.4.2008

16.7.2008

8.9.2008

 

4.11.2008

4.11.2008

 

 

Dátum prijatia

4.11.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

0

11

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Genowefa Grabowska, Metin Kazak, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Hubert Pirker, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Fernand Le Rachinel