Postup : 2008/0091(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0433/2008

Předložené texty :

A6-0433/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/12/2008 - 7.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0573

ZPRÁVA     *
PDF 196kWORD 297k
10. 11. 2008
PE 412.172v02-00 A6-0433/2008

o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace

(KOM(2008)0240 – C6‑0204/2008 – 2008/0091(CNS))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Struan Stevenson

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace

(KOM(2008)0240 – C6‑0204/2008 – 2008/0091(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0240),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala Parlament (C6-0204/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6‑0433/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) V zájmu zajištění stabilních rybolovných práv je vhodné omezit změny TAC mezi jednotlivými lety, pokud velikost populace přesáhne 75 000 tun.

 

(7) V zájmu zajištění stabilních rybolovných práv je vhodné omezit změny TAC mezi jednotlivými lety.

Odůvodnění

Změny celkového přípustného odlovu (TAC) by neměly být vyhrazeny pouze pro situace, kdy velikost populace přesáhne 75 000 tun.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) udržením míry úmrtnosti dané rybolovem na hodnotě 0,25 ročně pro příslušné věkové skupiny, pokud reprodukující se populace překročí 75 000 tun;

a) udržením míry úmrtnosti dané rybolovem na hodnotě 0,25 ročně pro příslušné věkové skupiny v následujícím roceobdobí let, kdy rada ICESvýbor VTHVR mohou poskytnout odhadytom, že reprodukující se populace dosáhne či překročí 75 000 tun;

 

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) zajištěním uzavření loviště v případě, že reprodukující se populace klesne pod 50 000 tun.

c) zajištěním přísného plánu obnovy založeného na doporučeních rady ICESvýboru VTHVR v případě, že reprodukující se populace klesne pod 50 000 tun.

Odůvodnění

A complete closure of the fishery could represent a disproportionate response to the change in the spawning of biomass of the stock, for example when this is specified as being only very slightly below the 50 000 tonnes trigger point. In these circumstances, after taking advice from STECF, the fishery could remain open with a strict recovery plan in place. The Commission's assessment is uncertain and although the closure of fishing activities will be needed at certain points, it is inappropriate for the fishery to be automatically closed when the spawning stock was estimated to be only slightly below 50 000 tonnes.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Cíle stanoveného v odstavci 1 se dosáhne změnou TAC maximálně o 15 % ročně, pokud reprodukující se populace překročí 75 000 tun.

3. Cíle stanoveného v odstavci 1 se dosáhne změnou TAC maximálně o 15 % ročně v jakémkoli daném roce, pokud reprodukující se populace překročí 75 000 tun a změnou TAC maximálně20 %jakémkoli daném roce, pokud reprodukující se populace překročí 50 000 tun, ale nedosáhne 75 000 tun.

Odůvodnění

Aby se udržela stabilita odlovu v rybářství, neměl by se v jakémkoli daném roce celkový přípustný odlov lišit od současného o více než přibližně 20 % . Vzhledem k významu rybářství a k nejistotě, pokud jde o posouzení, by se snižování mělo provádět dobře řízeným a kontrolovaným způsobem za současného zohlednění socioekonomických faktorů. Toto omezení celkového přípustného odlovu umožňuje postupné snižování TAC v případě, že biomasa reprodukující se populace mírně klesne pod 75 000 tun, brání drastickému snížení TAC, k němuž by došlo, pokud by byly stanoveny dva odlišné cíle v oblasti úmrtnosti ryb.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud podle stanoviska Vědeckotechnickéhohospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) překročí biomasa reprodukující se populace v roce, pro který má být stanoven TAC, 75 000 tun, stanoví se TAC na úrovni, která podle doporučení VTHVR povede k míře úmrtnosti dané rybolovem v hodnotě 0,25 ročně. Uvedená úroveň se případně upraví v souladu s článkem 5.

2. Pokud podle stanoviska výboru VTHVR biomasa reprodukující se populace v roce, pro který má být stanoven TAC, dosáhne nebo překročí 75 000 tun, stanoví se TAC na úrovni, která podle doporučení VTHVR povede k míře úmrtnosti dané rybolovem v hodnotě 0,25 ročně. Uvedená úroveň se případně upraví v souladu s článkem 5.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud se podle stanoviska VTHVR bude biomasa reprodukující se populace v roce, pro který má být stanoven TAC, pohybovat v rozmezí vyšším než 50 000, avšak nižším než 75 000 tun, stanoví se TAC na úrovni, která podle doporučení VTHVR povede k míře úmrtnosti dané rybolovem v hodnotě 0,2 ročně.

3. Pokud se podle stanoviska VTHVR bude biomasa reprodukující se populace v roce, pro který má být stanoven TAC, pohybovat v rozmezí vyšším než 50 000, avšak nižším než 75 000 tun, stanoví se TAC na úrovni, která podle doporučení VTHVR povede k míře úmrtnosti dané rybolovem v hodnotě 0,2 ročně. Velikost TAC sejakémkoli daném roce nesmí lišit od předchozího roku více než20 %. Případně by se tato úroveň měla upravit podle čl. 5 odst. 2 písm. a)podle čl. 5 odst. 2 písm. b).

Odůvodnění

Je vhodné dosáhnout postupného snižování úmrtnosti ryb, neboť je to v souladu s pravidly pro stanovování TAC.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud podle stanoviska VTHVR klesne biomasa reprodukující se populace v roce, pro který má být stanoven TAC, pod 50 000 tun, stanoví se TAC 0 tun.

4. Pokud podle stanoviska VTHVR klesne biomasa reprodukující se populace v roce, pro který má být stanoven TAC, pod 50 000 tun, vztahuje se na TAC přísný plán obnovy založený na doporučeních rady ICESvýboru VTHVR.

Odůvodnění

A complete closure of the fishery could represent a disproportionate response to the change in the spawning of biomass of the stock, for example when this is specified as being only very slightly below the 50 000 tonnes trigger point. In these circumstances, after taking advice from STECF, the fishery could remain open with a strict recovery plan in place. The Commission's assessment is uncertain and although the closure of fishing activities will be needed at certain points, it is inappropriate for the fishery to be automatically closed when the spawning stock was estimated to be only slightly below 50 000 tonnes.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.kterémkoli roce, kdy rada ICESvýbor VTHVR nejsou schopny poskytnout odhady velikosti reprodukující se populace či úmrtnosti ryb, by se TAC neměl lišit od předcházejícího roku. Avšakdruhém a v každém následujícím roce, kdy nejsoudispozici žádné vědecky podložené odhady, by se TAC měl snížit oproti předcházejícímu roku10 %.

Odůvodnění

Tato pravidla jsou zařazena proto, aby se vytvořil preventivní přístup pro dobu, kdy panuje větší nejistota.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pokud by uplatňování čl. 4 odst. 3 první věty vedloTAC, který by překročil velikost TAC pro předchozí rokvíce než 20 %, schválí Rada TAC, který je20 % vyšší než TACuvedeném roce.

Odůvodnění

Podle politického prohlášení Komise o rybolovných právech na rok 2009 (dok. 10264/08 PECHE 130) se bude na flexibilitu kvótypřípadě, že populace nedosahuje bezpečné biologické limity, uplatňovat 20% omezeníKomise sníží TAC nejméně20 %, pokud rada ICES doporučí uzavření loviště. Proto je třeba, aby v případě, že se velikost populace pohybuje v rozmezí 50 000 až 75 000 tun, činila změna TAC maximálně 20 % ročně.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Pokud by uplatňování čl. 4 odst. 3 první věty vedloTAC, který by bylvíce než 20 % nižší než velikost TAC pro předchozí rok, schválí Rada TAC, který je20 % nižší než TACuvedeném roce.

Odůvodnění

Podle politického prohlášení Komise o rybolovných právech na rok 2009 (dok. 10264/08 PECHE 130) se bude na flexibilitu kvótypřípadě, že populace nedosahuje bezpečné biologické limity, uplatňovat 20% omezeníKomise sníží TAC nejméně20 %, pokud rada ICES doporučí uzavření loviště. Proto je třeba, aby v případě, že se velikost populace pohybuje v rozmezí 50 000 až 75 000 tun, činila změna TAC maximálně 20 % ročně.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Odstavec 3 se nepoužije na plavidla, která předávají svá hlášení o úlovcích denně středisku sledování lovišť členského státu vlajky uvedenému v čl. 3 odst. 7 nařízení (EHS) č. 2847/93, aby ji zaneslo do své elektronické databáze.

4. Odstavec 3 se nepoužije na plavidla, která předávají svá hlášení o úlovcích denně středisku sledování lovišť členského státu vlajky uvedenému v čl. 3 odst. 7 nařízení (EHS) č. 2847/93, aby je zaneslo do své elektronické databáze,která tak činí za všech okolností ještě před tím, než opustí oblast západně od Skotska.

Odůvodnění

Velká plavidla pro pelagický rybolov, jako jsou plavidla používaná pro lov sledě obecného v oblasti západně od Skotska, jsou schopna zasílat informace o statistikách odlovů elektronickou cestou, aniž by se musela vracet do přístavu. Pokud se zajistí, že plavidla budou zasílat příslušné zprávy o odlovu středisku sledování lovišť ještě předtím, než opustí oblast západně od Skotska, zabrání se chybným hlášením o statistikách odlovu.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže Komise na základě doporučení VTHVR dospěje k závěru, že míry úmrtnosti dané rybolovem a související úrovně biomasy reprodukující se populace uvedené v čl. 3 odst. 2 nejsou vhodné k dosažení cíle uvedeného v čl. 3 odst. 1, Rada na základě návrhu Komise kvalifikovanou většinou rozhodne o revizi uvedených množství.

Jestliže Komise na základě doporučení VTHVR dospěje k závěru, že míry úmrtnosti dané rybolovem a související úrovně biomasy reprodukující se populace uvedené v čl. 3 odst. 2 nejsou vhodné k dosažení cíle uvedeného v čl. 3 odst. 1, Rada postupem stanovenýmčlánku 37 Smlouvy rozhodne o revizi uvedených množství.

Odůvodnění

Revize minimální míry úmrtnosti dané rybolovem a  související úrovně biomasy reprodukující se populace je základním prvkem tohoto plánu a přijímá se stávajícím legislativním postupem na základě konzultací s Evropským parlamentem. Podle judikatury z nedávné doby (věc C-133/06) je užití sekundárního právního základu porušením právních předpisů Společenství.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise každý rok požádá VTHVR a Regionální poradní sbor pro pelagické populace o doporučení, jak dosáhnout cílů víceletého plánu. Pokud by z těchto doporučení vyplývalo, že cílů nebude dosaženo, rozhodne Rada kvalifikovanou většinounávrhu Komise na nezbytná dodatečná a/nebo alternativní opatření, která splnění cílů zajistí.

1. Komise každý rok požádá VTHVR a Regionální poradní sbor pro pelagické populace o doporučení, jak dosáhnout cílů víceletého plánu. Komise dále zváží druhýnezávislý ukazatel dorůstání sleďů obecných pro oblast západně od Skotska. Pokud by z těchto doporučení vyplývalo, že cílů nebude dosaženo, rozhodne Rada postupem stanovenýmčlánku 37 Smlouvynezbytných dodatečnýchalternativních opatřeních, která splnění cílů zajistí.

Odůvodnění

1. Je třeba zlepšit kvalitu údajů, z nichž vycházejí odborná posouzení populace sledě obecného v oblasti západně od Skotska, jak již doporučilo průzkumné mapování sítí (metoda MIKnet) v letech 2008 a 2009.

2. Revize plánu se přijímá stávajícím legislativním postupem na základě konzultací s Evropským parlamentem. Podle judikatury z nedávné doby (věc C-133/06) je užití sekundárního právního základu porušením právních předpisů Společenství.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise plnění a fungování víceletého plánu přezkoumá alespoň každé čtyři roky od data přijetí tohoto nařízení. Komise požádá o doporučení k přezkumu VTHVR a Regionální poradní sbor pro pelagické populace. Rada popřípadě rozhodne kvalifikovanou většinounávrhu Komise na příslušné úpravy víceletého plánu.

2. Komise plnění a fungování víceletého plánu přezkoumá alespoň každé čtyři roky od data přijetí tohoto nařízení. Komise požádá o doporučení k přezkumu VTHVR a Regionální poradní sbor pro pelagické populace. Rada popřípadě rozhodne postupem stanovenýmčlánku 37 Smlouvypříslušných úpravách víceletého plánu.

Odůvodnění

Revize plánu se přijímá stávajícím legislativním postupem na základě konzultací s Evropským parlamentem. Podle judikatury z nedávné doby (věc C-133/06) je užití sekundárního právního základu porušením právních předpisů Společenství.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Pro účely čl. 21 písm. a) podbodu i) nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006Evropském rybářském fondu se opatření pro uplatňování čl. 3 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení považují za plán obnovy ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 2371/2002.

Odůvodnění

Jelikož se dostupnost finančních prostředků liší ve fázi řízení a fázi obnovy plánu, je nezbytné v souvislosti s opatřeními pro uplatňování čl. 3 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení zahrnout tento nový odstavec.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrhy Komise

Komise předložila návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska. Oblast západně od Skotska je definována jako vody EU a mezinárodní vody v zónách Vb a VIb rady ICES a severní oblast zóny VIa rady ICES kromě oblasti Clyde. Návrh vychází z doporučení rady ICES a výboru VTHVR, že udržitelný rybolov lze zachovat, pokud se udrží míra roční úmrtnosti dané rybolovem na hodnotě 0,25 ročně v případě, že populace překročí 75 000 tun, či na hodnotě 0,20 v případě, že velikost populace klesne pod 75 000, ale nikoli pod 50 000 tun. V případě, že by velikost reprodukující se populace klesla pod 50 000 tun, loviště by bylo uzavřeno. Maximální změna TAC se stanoví na 15 % ročně, pokud reprodukující se populace překračuje 75 000 tun.

Tato strategie by byla v souladu se závazkem využívat rybolov podle maximálních udržitelných výnosů a současně by napomáhala postupnému zavádění přístupu k řízení rybolovu, který je založen na ekosystémech. Zaručila by rovněž, že lov dané populace by byl prováděn způsobem, který je slučitelný s udržitelnými podmínkami v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti životního prostředí.

Podobný plán týkající se sledě obecného v Severním moři byl zaveden společně s Norskem v roce 1997 a v obecné rovině se ukázal jako velice úspěšný. Komise se zapojila do rozsáhlých konzultací o návrzích týkajících se sledě obecného v oblasti západně od Skotska, zejména s regionálním poradním sborem pro pelagické populace Pelagic RAC. Doporučení, která obdržela v průběhu konzultací, uváděla, že v roce 2007 došlo u populace ryb vzhledem k maximálnímu udržitelnému výnosu k poněkud nadměrnému odlovu. Oddělení vědeckých služeb pro oblast rybolovu (Fisheries Science Services, FSS) souhlasí s doporučením rady ICES, že v současné době tato populace kolísá na nízké úrovni a je vystavena lehce nadměrnému odlovu přesahujícímu maximální udržitelný výnos. Přestože Komise uznává, že při obnově vyčerpané populace tresky obecné v Severním moři panují v rámci stávajícího plánu obnovy pro populaci tresky obecné problémy, domnívá se, že je nyní vhodná doba pro vytvoření dlouhodobého plánu pro zajištění udržitelnosti populace sledě obecného v oblasti západně od Skotska, dokud je jeho populace ještě v poměrně dobrém stavu. FSS uvádí, že návrh plánu řízení pro každoroční omezování TAC byl otestován a zjistilo se, že je v souladu s preventivním přístupem.

V roce 2007 činil souhrnný TAC 34 000 tun, přičemž podíl EU představoval 33 340 tun. V roce 2007 bylo členění TAC následující:

IRSKO 15,1 %

NĚMECKO 11,2 %

FRANCIE 2,1 %

NIZOZEMSKO 11,2 %

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 60,4 %

Z historického pohledu byly odlovy v této oblasti prováděny třemi technikami rybolovu:

i.  Domácím skotským loďstvem s párovými vlečnými sítěmi a loďstvem Severního Irska, která působila v mělkých pobřežních oblastech, lovila hlavně v oblasti Minches a v okolí ostrova Barra na jihu, kde se nachází mladší populace sledě obecného. U tohoto loďstva došlo v posledních letech ke snížení stavu.

ii.    Skotské traulery s jednou lodí a loďstva používající košelkové nevody s chladícími nádržemi s mořskou vodou zaměřující se především na sledě v severní oblasti Severního moře, rovněž však provozující činnost v severní části oblasti VIa (S). Toto loďstvo v současnosti loví pomocí vlečných sítí, mnoho plavidel však může využívat jak vlečné sítě, tak i košelkové nevody.

iii.   Mezinárodní rybolov prostřednictvím mrazírenských traulerů, které byly tradičně provozovány v hlubších vodách v blízkosti hranice šelfu, kde se vyskytují starší ryby. Tato plavidla jsou převážně registrována v Nizozemsku, Německu, Francii a Anglii, většina z nich má však holandské vlastníky.

Sbor Pelagic RAC souhlasil se zavedením víceletého plánu řízení v závislosti na jistých technických otázkách. Komise tvrdí, že takovýto plán by stávající úrovně odlovu výrazně nezměnil a že lepšího řízení lze dosáhnout prostřednictvím stanovování TAC v rámci víceletého plánu. Komise navrhuje, aby byl přezkum plánu řízení prováděn každé čtyři roky.

Víceletý plán vyžaduje, aby Komise přijala jistá opatření v případě, že úroveň populace klesne pod 75 000 tun. Takováto opatření spadají do přímé pravomoci Společenství a jsou nezbytná podle zásady proporcionality vzhledem k tomu, že několik členských států, včetně Spojeného království, Irska, Nizozemska, Německa a Francie má historická rybolovná práva, která jim umožňují lovit v této oblasti. Komise navrhuje, aby se víceletý plán zakládal přímo na článku 37 Smlouvy a nikoli na článku 6 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002.

Zvláštní povolení k rybolovu budou požadována u plavidel lovících danou populaci a těmto plavidlům nebude dovoleno lovit v průběhu téhož rybářského výjezdu jak uvnitř, tak i vně oblasti západně od Skotska, pokud nebudou denně podávat zprávy orgánům rybolovu členského státu vlajky. Sledování rybářských plavidel s osvědčením a povolením lovit v příslušné oblasti bude prováděno prostřednictvím elektronických lodních deníků a každodenního podávání zpráv o úlovcích středisku sledování lovišť členského státu vlajky, prostřednictvím satelitního sledování plavidel (VMS) a správních křížových kontrol prohlášení o vykládce a zaznamenaných odlovů.

Názor sboru Pelagic RAC

Sbor Pelagic RAC souhlasí s tím, že je v dlouhodobém zájmu všech zainteresovaných stran, aby bylo zajištěno správné řízení, pokud jde o populace sledě obecného v oblasti západně od Skotska. Sbor Pelagic RAC se nicméně domnívá, že pravidlo lovu navržené Komisí je příliš „necitlivé“ a mohlo by v příštím roce vést ke snížení TAC sledě obecného v oblasti západně od Skotska o 52 %, což není zohledněno v posouzení dopadu. Takovéto dramatické snížení TAC by bylo v přímém rozporu s tvrzením Komise, že „jejich návrhy nepovedouvýrazným změnám stávajících úrovní odlovu“. Sbor RAC zdůrazňuje, že v opětovně vydaném doporučení rady ICES z roku 2006 týkajícím se sledě obecného v oblasti západně od Skotska byl TAC s ohledem na obnovu stanoven na 34 000 tun. Doporučení rady ICES na rok 2007 však stanoví TAC ve výši 15 000 tun. Takovéto výrazné výkyvy by poškodily odvětví a sbor RAC zdůrazňuje, že je třeba, aby se předtím, než se přistoupí k jakémukoli dlouhodobému plánu řízení, stala stabilita odlovu rozhodujícím faktorem.

Sbor Pelagic RAC by uvítal revizi pravidla lovu, aby se zajistila změna TACmaximální výši 20 %, pokud biomasa klesne pod 75 000 tun, ale dosahuje či přesahuje 50 000 tun. Sbor RAC by rovněž uvítal, aby v případě, že biomasa klesne pod 50 000 tun, byl namísto úplného uzavření loviště zaveden plán obnovy populace. V současné době je biomasa reprodukující se populace odhadována na 66 510 tun.

Dále se sbor RAC obrátil na námořní laboratoř oddělení vědeckých služeb pro oblast rybolovu s žádostí, aby v letech 2008 a 2009 provedla nezávislý vědecký průzkum týkající se přežití populace sledě obecného v oblasti VIa Sever. Cílem těchto průzkumů je určení vhodnosti a efektivity metodologie, která se používá ke zjišťování ukazatele dorůstání sledě obecného v oblasti západně od Skotska, aby se snížila nejistota, pokud jde o posuzování populace. Dále se sbor RAC domníval, že je důležité, aby se plán patřičným způsobem zabýval přechodem z fáze, kdy pro tuto populaci neexistují žádná schválená řídící opatření, do fáze, kdy je prováděn dlouhodobý víceletý plán, aby v jednotlivých letech nedocházelo ke změnám TAC, které by svým rozsahem mohly toto odvětví destabilizovat. Sbor RAC doporučil Komisi stanovit TAC na rok 2008 na 27 200 tun, což odpovídá 20% snížení navrženému v jejich pozměňovacích návrzích k řídícímu plánu. Následně byl pak TAC na rok 2008 v těchto úrovních stanoven.

Doporučení zpravodaje

1.   Zpravodaj vítá zavedení víceletého plánu řízení populací sledě obecného v oblasti západně od Skotska.

2.   Nesouhlasí s Komisí, že udržitelný rybolov lze zachovat, pokud se udrží míra roční úmrtnosti dané rybolovem na hodnotě 0,25 ročně v případě, že populace překročí 75 000 tun, či na hodnotě 0,20 v případě, že velikost populace klesne pod 75 000, ale nikoli pod 50 000 tun. Zpravodaj rovněž odmítá, aby bylo loviště uzavřeno v případě, že reprodukující se populace klesne pod 50 000 tun. Naopak zpravodaj souhlasí s tvrzením sboru Pelagic RAC, že takovéto pravidlo pro lov představuje „necitlivý“ nástroj, který by mohl vést k dramatickému a nadměrnému snížení TAC, čímž by se narušila životaschopnost tohoto loviště a došlo by k destabilizaci odvětví, aniž by to bylo náležitě vědecky odůvodněno.

3.   Dále souhlasí s tvrzením sboru Pelagic RAC, že v letech, kdy jsou rada ICES a výbor VTHVR schopny poskytnout odhady velikosti reprodukující se populace dosahující či přesahující 75 000 tun a kdy mohou vypočítat předpokládaný odlov odpovídající specifické úmrtnosti ryb, by měl být TAC na následující rok stanoven s mírou úmrtnosti ryb v hodnotě 0,25. Aby se však udržela stabilita odlovu v rybářství, neměl by se celkový přípustný odlov lišit od současného o více než přibližně 15 % v jakémkoli daném roce.

4.   Rovněž souhlasí s tvrzením sboru Pelagic RAC, že v letech, kdy jsou rada ICES a výbor VTHVR schopny poskytnout odhady velikosti reprodukující se populace menší než 75 000 tun, ale dosahující či přesahující 50 000 tun, měl by být TAC na následující rok stanoven v hodnotě 0,20. Aby se však udržela stabilita odlovu v rybářství, neměl by se celkový přípustný odlov lišit od současného o více než přibližně 20 % v jakémkoli daném roce.

5.   Rovněž souhlasí se sborem Pelagic RAC v tom, aby v případě, že biomasa klesne pod 50 000 tun, byl namísto úplného uzavření loviště zaveden plán obnovy populace, který se zaměří na rychlou obnovu populace na úroveň nad 50 000 tun.

6.   Souhlasí se sborem Pelagic RAC, že v kterémkoli roce, kdy rada ICES a výbor VTHVR nejsou schopny poskytnout odhady velikosti reprodukující se populace či úmrtnosti ryb, by se TAC neměl lišit od celkového přípustného odlovu předcházejícího roku. Avšak v druhém a v každém následujícím roce, kdy nejsou k dispozici žádné vědecky podložené odhady, by se TAC měl snížit oproti předcházejícímu roku o 10 %.

7.   Souhlasí s Komisí v tom, aby bylo sledování rybářských plavidel s osvědčením a povolením lovit v příslušné oblasti prováděno prostřednictvím elektronických lodních deníků a každodenního podávání zpráv o úlovcích středisku sledování lovišť členského státu vlajky, prostřednictvím satelitního sledování plavidel (VMS) a správních křížových kontrol prohlášení o vykládce a zaznamenaných odlovů.

8.   Souhlasí s Komisí, že plavidlům s oprávněním pro jednu oblast by nemělo být v průběhu téhož rybářského výjezdu povoleno lovit mimo oblast západně od Skotska. Avšak plavidlům, která příslušné zprávy o odlovu denně zasílají středisku sledování lovišť a činí tak vždy ještě před opuštěním oblasti západně od Skotska, by měl být povolen rybolov mimo oblast západně od Skotska v průběhu téhož rybářského výjezdu, aby se zabránilo zbytečným návratům do přístavu a chybným hlášením o statistikách odlovu.

9.   Je důležité, aby se zlepšila kvalita údajů, z nichž vycházejí odborná posouzení týkající se populace sledě obecného v oblasti západně od Skotska. Mimo stávající akustické průzkumy prováděné s cílem získat velké množství ukazatelů týkajících se dospělé populace sledě obecného zpravodaj rovněž podporuje průzkumné mapování pomocí sítě (metoda MikNet) v letech 2008 a 2009 s cílem vyhodnotit vhodnost a efektivitu této metody a získat druhý a nezávislý ukazatel dorůstání sledě obecného v oblasti západně od Skotska. Zpravodaj tuto iniciativu Komise oceňuje.

10. Dále zpravodaj souhlasí s Komisí v tom, že přezkum plánu řízení by měl být proveden každé čtyři roky na základě doporučení výboru VTHVR. Avšak v případě, že by byly navrhovány na základě přezkumu jakékoliv změny, musí být tyto návrhy nejprve plně konzultovány se sborem Pelagic RAC a s Evropským parlamentem.


POSTUP

Název

Populace sledě obecného v oblasti západně od Skotska

Referenční údaje

KOM(2008)0240 – C6-0204/2008 – 2008/0091(CNS)

Datum konzultace s EP

26.5.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

4.6.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

4.6.2008

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ENVI

28.5.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Struan Stevenson

19.6.2008

 

 

Datum přijetí

5.11.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

23

3

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Maria Grazia Pagano, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Cornelis Visser

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Marie-Hélène Descamps, Michl Ebner, Véronique Mathieu, Josu Ortuondo Larrea, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

Datum předložení

10.11.2008

Právní upozornění - Ochrana soukromí