Procedură : 2008/0091(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0433/2008

Texte depuse :

A6-0433/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/12/2008 - 7.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0573

RAPORT     *
PDF 189kWORD 267k
10.11.2008
PE 412.172v01-00 A6-0433/2008

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri

(COM(2008)0240 – C6‑0204/2008 – 2008/0091(CNS))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Struan Stevenson

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri

(COM(2008)0240 – C6‑0204/2008 – 2008/0091(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0240),

–   având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0204/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A6-0433/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Pentru a asigura stabilitatea posibilităților de pescuit, se recomandă limitarea variației capturilor totale admisibile de la un an la altul atunci când dimensiunea stocului depășește 75 000 tone.

(7) Pentru a asigura stabilitatea posibilităților de pescuit, se recomandă limitarea variației capturilor totale admisibile de la un an la altul.

Justificare

Variația capturilor totale admisibile n-ar trebui limitată doar atunci când dimensiunea stocului depășește 75 000 de tone.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) menținerea mortalității prin pescuit la o rată anuală de 0,25 pentru clasele de vârstă adecvate atunci când stocul de reproducere depășește 75 000 tone;

(a) menținerea mortalității prin pescuit la o rată anuală de 0,25 pentru clasele de vârstă adecvate pentru anul următor, în anii în care ICES și CSTEP pot estima că stocul de reproducere depășește sau este egal cu 75 000 tone;

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) impunerea închiderii zonei de pescuit în cazul în care stocul de reproducere scade sub 50 000 tone.

(c) impunerea unui plan strict de refacere a rezervelor, pe baza avizului din partea ICES și CSTEP, în cazul în care stocul de reproducere scade sub 50 000 tone.

Justificare

Închiderea totală a zonei de pescuit ar putea fi o reacție disproporționată la modificările biomasei de reproducere a stocului, de exemplu atunci când aceasta este cu puțin sub pragul de 50 000 de tone. În aceste condiții, după avizul CSTEP, zona de pescuit ar putea rămâne deschisă, aplicându-se un plan strict de refacere. Evaluarea Comisiei este inexactă și, deși în anumite momente va fi necesară sistarea activităților de pescuit, nu este adecvată închiderea automată a zonei de pescuit atunci când se estimează că stocul de reproducere este doar puțin sub 50 000 de tone.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Obiectivul stabilit la alineatul (1) se îndeplinește aplicând o variație maximă a TAC de 15% pe an atunci când stocul de reproducere depășește 75 000 tone.

(3) Obiectivul stabilit la alineatul (1) se îndeplinește aplicând o variație maximă a TAC de 15% pe an în oricare an dat, atunci când stocul de reproducere depășește 75 000 tone și o variație maximă a TAC de 20% în oricare an dat, atunci când stocul de reproducere este mai mic 75 000 de tone, dar mai mare de 50 000 de tone.

Justificare

TAC nu ar trebui să varieze cu mai mult de aproximativ 20% din TAC actual în oricare an dat, pentru a se menține stabilitatea capturilor în zonele de pescuit. Având în vedere importanța pescuitului și caracterul inexact al evaluării, reducerile ar trebui realizate într-o manieră controlată și bine gestionată, ținându-se seama și de factorii socio-economici. O astfel de limitare a TAC permite o abordare treptată a reducerii TAC, în cazul în care biomasa de reproducere a stocului scade doar puțin sub cele 75 000 de tone și împiedică o reducere drastică a TAC, care ar fi stabilită plecând de la două obiective diferite legate de mortalitate.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (STECF) consideră că biomasa de reproducere a stocului va depăși 75 000 tone în anul pentru care urmează să fie stabilită TAC, aceasta se fixează la un nivel care, în opinia STECF, va conduce la o rată anuală a mortalității prin pescuit de 0,25. Dacă este cazul, nivelul respectiv se ajustează în conformitate cu articolul 5.

(2) Atunci când CSTEP consideră că biomasa de reproducere a stocului va egala sau va depăși 75 000 tone în anul pentru care urmează să fie stabilită TAC, aceasta se fixează la un nivel care, în opinia CSTEP, va conduce la o rată anuală a mortalității prin pescuit de 0,25. Dacă este cazul, nivelul respectiv se ajustează în conformitate cu articolul 5.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când CSTEP consideră că biomasa de reproducere a stocului va fi mai mică de 75 000 tone, dar mai mare de 50 000 tone în anul pentru care urmează să fie stabilită TAC, aceasta se fixează la un nivel care, în opinia STECF, va conduce la o rată anuală a mortalității prin pescuit de 0,2.

(3) Atunci când CSTEP consideră că biomasa de reproducere a stocului va fi mai mică de 75 000 tone, dar mai mare de 50 000 tone în anul pentru care urmează să fie stabilită TAC, aceasta se fixează la un nivel care, în opinia CSTEP, va conduce la o rată anuală a mortalității prin pescuit de 0,2. TAC nu variază în cursul niciunui an dat cu mai mult de 20% față de TAC a anului precedent. Dacă este cazul, nivelul respectiv se ajustează în conformitate cu articolul 5 alineatele (2a) și (2b).

Justificare

Este oportun să se prevadă o reducere treptată a mortalității prin pescuit, care să fie compatibilă cu normele de stabilire a TAC.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Atunci când CSTEP consideră să biomasa de reproducere a stocului va fi mai mică de 50 000 tone în anul pentru care urmează să fie stabilită TAC, aceasta se fixează la 0 tone.

(4) Atunci când CSTEP consideră că biomasa de reproducere a stocului va fi mai mică de 50 000 tone în anul pentru care urmează să fie stabilită TAC, aceasta va fi supusă unui plan strict de refacere, pe baza avizului din partea ICES și CSTEP.

Justificare

Închiderea totală a zonei de pescuit ar putea fi o reacție disproporționată la modificările biomasei de reproducere a stocului, de exemplu atunci când aceasta este cu puțin sub pragul de 50 000 de tone. În aceste condiții, după avizul CSTEP, zona de pescuit ar putea rămâne deschisă, aplicându-se un plan strict de refacere. Evaluarea Comisiei este inexactă și, deși în anumite momente va fi necesară sistarea activităților de pescuit, nu este adecvată închiderea automată a zonei de pescuit atunci când se estimează că stocul de reproducere este doar puțin sub 50 000 de tone.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Pentru anii în care ICES și CSTEP nu pot oferi estimări cu privire la dimensiunea stocului de reproducere sau la mortalitatea prin pescui, TAC ar trebui să rămână la același nivel ca în anul precedent. Cu toate acestea, în al doilea an și în fiecare an următor pentru care nu sunt disponibile previziuni științifice, TAC ar trebui redusă cu 10% față de anul precedent.

Justificare

Aceste norme sunt incluse pentru a asigura conformitatea cu principiul precauției, în cazul în care condițiile nu sunt foarte sigure.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul în care aplicarea articolului 4 alineatul (3) prima teză ar determina un nivel al TAC cu peste 20% mai mare decât TAC pentru anul precedent, Consiliul adoptă un nivel al TAC cu doar 20% mai mare decât TAC aferentă anului respectiv.

Justificare

În conformitate cu Declarația de politică privind posibilitățile de pescuit pentru 2009 a Comisiei (doc. 10264/08 PECHE 130), se va aplica o limită a flexibilității cotelor de 20% atunci când stocurile sunt în afara limitelor biologice de siguranță, iar Comisia va dispune scăderea TAC cu cel puțin 20% în cazurile în care ICES recomandă închiderea. Prin urmare, este necesară o variație maximă a TAC de 20% pe an, atunci când stocul de este cuprins între 50 000 de tone și 75 000 de tone.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) În cazul în care aplicarea articolului 4 alineatul (3) prima teză ar determina un nivel al TAC cu peste 20% mai mic decât TAC pentru anul precedent, Consiliul adoptă un nivel al TAC cu doar 20% mai mic decât TAC aferentă anului respectiv.

Justificare

În conformitate cu Declarația de politică privind posibilitățile de pescuit pentru 2009 a Comisiei (doc. 10264/08 PECHE 130), se va aplica o limită a flexibilității cotelor de 20% atunci când stocurile sunt în afara limitelor biologice de siguranță, iar Comisia va dispune scăderea TAC cu cel puțin 20% în cazurile în care ICES recomandă închiderea. Prin urmare, este necesară o variație maximă a TAC de 20% pe an, atunci când stocul de este cuprins între 50 000 de tone și 75 000 de tone.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Alineatul (3) nu se aplică navelor care transmit zilnic rapoartele lor de captură centrului de monitorizare a pescuitului din statul membru de pavilion, prevăzut la articolul 3 alineatul (7) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, pentru a fi incluse în baza de date electronică a acestuia.

(4) Alineatul (3) nu se aplică navelor care transmit zilnic rapoartele lor de captură și care, în orice caz, fac acest lucru înainte de a părăsi zona din vestul Scoției, centrului de monitorizare a pescuitului din statul membru de pavilion, prevăzut la articolul 3 alineatul (7) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, pentru a fi incluse în baza de date electronică a acestuia.

Justificare

Navele de pescuit de fund de mari dimensiuni, precum cele utilizate pentru pescuitul heringului în zona vestului Scoției, pot transmite electronic informații cu privire la statisticile legate de capturi, fără a trebui să se întoarcă în port. Dacă se asigură transmiterea de către nave a raportului de captură relevant către centrul de monitorizare a pescuitului înainte de părăsirea zonei vestului Scoției, se poate preveni raportarea eronată a statisticilor privind capturile.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care Comisia, pe baza opiniei CSTEP, consideră că nivelul ratelor minime ale mortalității prin pescuit și cel al biomasei de reproducere a stocului menționate la articolul 3 alineatul (2) nu sunt adecvate pentru îndeplinirea obiectivului stabilit la articolul 3 alineatul (1), Consiliul, pe baza unei propuneri a Comisiei, decide cu majoritate calificată revizuirea acestor cantități.

În cazul în care Comisia, pe baza opiniei CSTEP, consideră că nivelul ratelor mortalității prin pescuit și cel al biomasei de reproducere a stocului menționate la articolul 3 alineatul (2) nu sunt adecvate pentru îndeplinirea obiectivului stabilit la articolul 3 alineatul (1), Consiliul, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 37 din Tratat, decide revizuirea acestor cantități.

Justificare

Revizuirea ratelor minime ale mortalității prin pescuit și a nivelurilor biomasei de reproducere a stocului reprezintă un element esențial al planului și este adoptată prin intermediul actualei proceduri legislative normale, în urma consultării Parlamentului European. În conformitate cu jurisprudența recentă (cauza C-133/06), utilizarea unui temei juridic secundar încalcă legislația comunitară.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia solicită anual CSTEP și Consiliului consultativ regional pentru stocurile pelagice să formuleze o opinie cu privire la îndeplinirea obiectivelor planului multianual. În cazul în care opinia indică faptul că obiectivele nu sunt îndeplinite, Consiliul decide cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, adoptarea unor măsuri suplimentare și/sau a unor măsuri alternative prin care să asigure îndeplinirea obiectivelor.

(1) Comisia solicită anual CSTEP și Consiliului consultativ regional pentru stocurile pelagice să formuleze o opinie cu privire la îndeplinirea obiectivelor planului multianual. În plus, Comisia ia în calcul posibilitatea de a recurge la un al doilea indice de recrutare independent pentru stocurile de hering din vestul Scoției. În cazul în care opinia indică faptul că obiectivele nu sunt îndeplinite, Consiliul decide, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 37 din Tratat, adoptarea unor măsuri suplimentare și/sau a unor măsuri alternative prin care să asigure îndeplinirea obiectivelor.

Justificare

1. Datele pe care se bazează evaluările științifice privind stocurile de hering din vestul Scoției ar trebui îmbunătățite, așa cum recomandă ancheta de explorare pentru plase MIK (Method Isaac Kidd) pentru 2008 și 2009.

2. Revizuirea planului este adoptată prin intermediul actualei proceduri legislative normale, în urma consultării Parlamentului European. În conformitate cu jurisprudența recentă (cauza C-133/06), utilizarea unui temei juridic secundar încalcă legislația comunitară.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia reexaminează rezultatele și funcționarea planului multianual la intervale de cel puțin patru ani de la data adoptării prezentului regulament. Comisia solicită CSTEP și Consiliului consultativ regional pentru stocurile pelagice să formuleze o opinie cu privire la reexaminare. Dacă este cazul, Consiliul poate decide cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, să aducă adaptări adecvate la planul multianual.

(2) Comisia reexaminează rezultatele și funcționarea planului multianual la intervale de cel puțin patru ani de la data adoptării prezentului regulament. Comisia solicită CSTEP și Consiliului consultativ regional pentru stocurile pelagice să formuleze o opinie cu privire la reexaminare. Dacă este cazul, Consiliul poate decide, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 37 din Tratat, să aducă adaptări adecvate la planul multianual.

Justificare

Revizuirea planului este adoptată prin intermediul actualei proceduri legislative normale, în urma consultării Parlamentului European. În conformitate cu jurisprudența recentă (cauza C-133/06), utilizarea unui temei juridic secundar încalcă legislația comunitară.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În sensul articolului 21 litera (a) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, măsuri de punere în aplicare a articolului 3 alineatul (2) litera (c) din prezentul regulament sunt considerate plan de redresare, în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

Justificare

Întrucât disponibilitatea fondurilor pentru etapa de gestionare este diferită de cea pentru etapa de refacere dintr-un plan, este necesară includerea acestui alineat în contextul măsurilor de punere în aplicare a articolului 3 alineatul (2) litera (c) din prezentul regulament.


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerile Comisiei

Comisia a depus o propunere de regulament al Consiliului de introducere a unui plan multianual de gestionare pentru stocurile de hering din vestul Scoției. Zona în cauză cuprinde apele internaționale și comunitare din zonele ICES Vb și VIb, precum și partea de nord a zonei ICES VIa, cu excepția zonei Clyde. Propunerea are la bază avizul CSTEP și ICES, conform căruia o zonă de pescuit sustenabilă poate fi menținută prin fixarea nivelului mortalității anuale (măsură pentru capturi) la 0,25 dacă stocul depășește 75 000 de tone și la 0,20 dacă stocul este sub 75 000 de tone, dar depășește 50 000 de tone. Zona de pescuit ar urma să fie închisă dacă nivelul stocului de reproducere scade sub 50 000 de tone. Variația maximă a TAC va fi stabilită la 15% pe an dacă stocul de reproducere depășește 75 000 de tone.

Această strategie ar fi în conformitate cu angajamentul de exploatare a resurselor piscicole în conformitate cu principiul randamentelor sustenabile maxime, având în același timp ca obiectiv o implementare progresivă a unei abordări ecosistemice în ceea ce privește gestionarea pescuitului. Ar garanta, de asemenea, faptul că exploatarea stocului a fost realizată în conformitate cu condiții de mediu, economice și sociale sustenabile.

În 1997 a fost introdus, în colaborare cu Norvegia, un plan asemănător pentru stocurile de hering din Marea Nordului și a avut rezultate în general satisfăcătoare. Comisia a inițiat o serie de consultări ample privind propunerile pentru stocurile de hering din vestul Scoției, în mod deosebit cu Consiliul consultativ regional pentru stocurile pelagice (Pelagic RAC). Avizele primite în cadrul acestor consultări au arătat faptul că în 2007 stocurile au fost ușor supraexploatate în raport cu criteriile de randament sustenabil maxim. Fisheries Science Services (FSS – Serviciile științifice din domeniul pescuitului) este de acord cu avizul ICES conform căruia stocul în cauză fluctuează în prezent la un nivel scăzut și este exploatat puțin peste nivelul maxim de randament sustenabil. Întrucât recunoaște dificultățile întâlnite în procesul de refacere a stocurilor epuizate de cod din Marea Nordului, în cadrul planului actual de refacere, Comisia consideră că acum, când starea stocurilor este încă destul de bună, este momentul pentru a elabora un plan pe termen lung care să asigure sustenabilitatea stocurilor de hering în vestul Scoției. FSS afirmă că planul de gestiune propus, care prevede constrângeri de la an la an în ceea ce privește TAC, a fost testat și s-a determinat că este în conformitate cu principiul precauției.

În 2007 TAC globală a fost de 34 000 de tone, din care partea aferentă UE a reprezentat 33 340 de tone. TAC din 2007 a fost repartizată după cum urmează:

IRLANDA 15,1%

GERMANIA 11,2%

FRANȚA 2,1%

ȚĂRILE DE JOS 11,2%

REGATUL UNIT 60,4%

În mod tradițional, capturile din această zonă au fost împărțite între trei exploatații piscicole:

i.  O flotă scoțiană locală de traulere în pereche și flota nord irlandeză, care își desfășoară activitatea zone mai puțin adânci, de coastă, pescuind în special în zona Minches și în jurul insulei Barra, în sud, unde se găsesc heringi mai tineri. Această flotă s-a redus în ultimii ani.

ii.    Flotele scoțiene de traulere simple și de nave de pescuit cu plasă-pungă, cu rezervoare frigorifice de apă sărată, care vizează în special heringul din nordul Mării Nordului, dar activează și în nordul zonei VIa (N). Această flotă pescuiește în special cu traule, dar multe vase pot folosi ambele echipamente.

iii.   O exploatație piscicolă internațională cu traulere frigorifice activează de mai mult timp în apele mai adânci de la marginea platformei continentale unde se găsesc peștii mai maturi. Navele în cauză sunt înmatriculate în Țările de Jos, Germania, Franța și Anglia, dar cele mai multe sunt proprietate olandeză.

Pelagic RAC a fost de acord cu introducerea unui plan de gestionare multianual, sub rezerva unor aspecte de ordin tehnic. Comisia afirmă că un astfel de plan nu ar modifica în mod radical nivelurile actuale ale capturilor și că stabilirea TAC în cadrul unui plan multianual ar avea ca rezultat o gestionare mai bună. Comisia propune o revizuire a planului de gestionare o dată la patru ani.

Planul multianual impune luarea de către Comunitate a anumitor măsuri în cazul în care stocul ar scădea sub nivelul de 75 000 de tone. Astfel de acțiuni intră în competența directă a Comunității și sunt necesare în temeiul principiului proporționalității, având în vedere faptul că mai multe state membre, printre care Regatul Unit, Irlanda, Țările de Jos, Germania și Franța, au drepturi istorice de pescuit în zona în cauză. Comisia propune ca planul multianual să se bazeze mai degrabă direct pe articolul 37 din Tratat decât pe articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului.

Vor fi necesare permise speciale de pescuit, iar navelor nu li se va permite să pescuiască atât în zona vestului Scoției, cât și în afara acesteia în cadrul aceleiași ieșiri în larg, în afară de cazul în care transmit zilnic autorităților pentru pescuit din statul de pavilion rapoartele de captură. Monitorizarea navelor de pescuit autorizate, care dețin permis de pescuit în zonă, va fi efectuată utilizându-se jurnale de bord electronice, cu transmiterea zilnică a rapoartelor de captură către Centrul de monitorizare a pescuitului al statului membru de pavilion, sisteme de monitorizare a navelor (SMN) și controale administrative încrucișate, comparând declarațiile de debarcare și capturile înregistrate.

Opinia Pelagic RAC

Pelagic RAC recunoaște faptul că pe termen lung este în interesul tuturor părților implicate garantarea faptului că stocurile de hering din vestul Scoției sunt bine gestionate. Cu toate acestea, Pelagic RAC consideră că norma de capturare propusă de Comisie este prea „obtuză” și ar putea duce la o reducere cu 52% a TAC pentru hering în vestul Scoției, fapt care nu se reflectă în evaluarea de impact. O astfel de reducere dramatică a TAC ar fi contrară declarațiilor Comisiei potrivit cărora propunerile sale „nu ar modifica în mod radical nivelurile actuale ale capturilor”. Pelagic RAC subliniază faptul că avizul reemis al ICES din 2006 privind TAC pentru hering în vestul Scoției prevedea o prorogare stabilită la 34 000 de tone. Cu toate acestea, avizul ICES pentru 2007 stabilește TAC la 15 000 de tone. Astfel de fluctuații spectaculoase ar dăuna sectorului, iar Pelagic RAC subliniază faptul că este necesar ca stabilitatea nivelului capturilor să reprezinte un factor cheie atunci când se trece la un nou plan de gestionare pe termen lung.

Pelagic RAC ar dori o revizuire a normei de capturare care ar dispune o modificare de maxim 20% a TAC atunci când biomasa este mai mică de 75 000 de tone, dar mai mare sau egală cu 50 000 de tone. Pelagic RAC ar dori, de asemenea, mai degrabă punerea în practică a unui plan de refacere a stocurilor în cazul în care biomasa scade sub 50 000 de tone, decât o închidere completă a zonei de pescuit. Nivelul actual estimat al biomasei de reproducere a stocului este de 66 510 tone.

În plus, Pelagic RAC a cerut asistență din partea Fisheries Research Services Marine Laboratory pentru a realiza un studiu științific independent privind recrutarea stocului de hering în zona VIa nord în 2008 și 2009. Aceste studii au ca scop determinarea fezabilității și eficacității metodologiei folosite pentru a stabili un indice de recrutare pentru hering în vestul Scoției, în vederea reducerii inexactităților în ceea ce privește evaluarea stocului. Mai mult, Pelagic RAC consideră că este important ca planul să abordeze într-o manieră rezonabilă tranziția de la metode de gestionare neconvenite în ceea ce privește stocul respectiv la implementarea unui plan multianual pe termen lung, pentru a evita modificările TAC de la an la an, care sunt atât de mari încât ar putea destabiliza sectorul. Pelagic RAC a recomandat Comisiei stabilirea TAC pentru 2008 la 27 200 de tone, corespunzătoare unei reduceri de 20%, așa cum sugerează în propunerea de plan de gestionare modificată. Prin urmare, TAC pentru 2008 a fost stabilită la această valoare.

Recomandările raportorului

1.   Introducerea unui plan multianual de gestionare pentru stocul de hering din vestul Scoției este binevenită.

2.   Raportorul nu este de acord cu opinia Comisiei, conform căreia o zonă de pescuit sustenabilă poate fi menținută prin fixarea nivelului mortalității la 0,25 dacă stocul depășește 75 000 de tone și la 0,20 dacă stocul este sub 75 000 de tone, dar depășește 50 000 de tone. Nu acceptă nici faptul că zona de pescuit ar trebui să fie închisă dacă nivelul stocului de reproducere scade sub 50 000 de tone. Din contră, acceptă argumentele Pelagic RAC, care susțin că astfel de norme de capturare constituie un instrument „obtuz” care ar putea duce la reduceri spectaculoase și negarantate ale TAC și ar submina astfel viabilitatea exploatației de pescuit și destabiliza industria fără o reală justificare științifică.

3.   În continuare, raportorul acceptă argumentul Pelagic RAC, conform căruia în anii în care ICES și CSTEP pot estima că stocul de reproducere este mai mare sau egal cu 75 000 de tone și pot stabili o previziune pentru capturi corespunzătoare unei mortalități prin pescuit specifice, TAC pentru anul următor ar trebui stabilit la o valoare a mortalității prin pescuit de 0,25. Cu toate acestea, pentru a se menține stabilitatea capturilor în zonele de pescuit, TAC nu ar trebui să varieze cu mai mult de aproximativ 15% din TAC actual în oricare an dat.

4.   Raportorul este de acord cu opinia Pelagic RAC, conform căreia în anii în care ICES și CSTEP pot estima că biomasa stocului de reproducere este mai mică de 75 000 de tone dar mai mare sau egală cu 50 000 de tone, TAC pentru anul următor ar trebui stabilită la 0,2. Cu toate acestea, pentru a se menține stabilitatea capturilor în zonele de pescuit, TAC nu ar trebui să varieze cu mai mult de aproximativ 20% din TAC actual în oricare an dat.

5.   Raportorul este, de asemenea, de acord cu Pelagic RAC atunci când acesta consideră că decât o închidere completă a zonei de pescuit, ar trebui mai degrabă pus în practică un plan de refacere a stocurilor în cazul în care biomasa scade sub 50 000 de tone, în vederea refacerii rapide a stocului la o valoare mai mare de 50 000 de tone.

6.   Raportorul este de acord cu Pelagic RAC când acesta sugerează că pentru anii în care ICES și CSTEP nu pot oferi estimări cu privire la dimensiunea stocului de reproducere sau la mortalitatea prin pescuit, TAC ar trebui să rămână la același nivel ca în anul precedent. Cu toate acestea, în al doilea an și în fiecare an următor pentru care nu sunt disponibile previziuni științifice, TAC ar trebui redusă cu 10% față de anul precedent.

7.   Raportorul susține opinia Comisiei, conform căreia monitorizarea navelor de pescuit autorizate, care dețin permis de pescuit în zonă, ar trebui efectuată utilizându-se jurnale de bord electronice, cu transmiterea zilnică a rapoartelor de captură către Centrul de monitorizare a pescuitului al statului membru de pavilion, sisteme de monitorizare a navelor (SMN) și controale administrative încrucișate, comparând declarațiile de debarcare și capturile înregistrate.

8.   Raportorul susține opinia Comisiei conform căreia navelor care dețin permis pentru zona unică nu ar trebui să li se permită să pescuiască în afara zonei din vestul Scoției în timpul aceleiași ieșiri în larg. Cu toate acestea, navelor care transmit zilnic raportul de captură centrului de monitorizare a pescuitului din statul membru de pavilion și fac acest lucru întotdeauna înainte să părăsească zona din vestul Scoției, ar trebui să li se permită să pescuiască în afara zonei din vestul Scoției în timpul aceleiași ieșiri în larg, pentru a evita întoarcerile inutile în porturi și raportări eronate ale statisticilor privind capturile.

9.   Este importantă îmbunătățirea datelor pe care se bazează evaluările științifice privind stocurile de hering din vestul Scoției. Prin urmare, pe lângă testele acustice realizate pentru obținerea indicelor de abundență pentru heringul matur, raportorul sprijină ancheta de explorare pentru plase MIK pentru 2008 și 2009 în vederea stabilirii nivelului de fezabilitate și eficacitate al acestei metode și a furnizării unui al doilea indice de recrutare independent pentru hering în vestul Scoției și raportorul recomandă Comisiei această inițiativă.

10. În continuare, raportorul susține opinia Comisiei, conform căreia planul de gestionare ar trebui revizuit din patru în patru ani, pe baza avizului CSTEP. Cu toate acestea, dacă în urma unei astfel de revizuiri se propun modificări, acest lucru trebuie să se întâmple după consultări aprofundate cu Pelagic RAC și Parlamentul European.


PROCEDURĂ

Titlu

Stocurile de hering prezente în vestul Scoției

Trimiteri

COM(2008)0240 – C6-0204/2008 – 2008/0091(CNS)

Data consultării PE

26.5.2008

Comisia competentă în fond

Data anunțului în plen

PECH

4.6.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

ENVI

4.6.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ENVI

28.5.2008

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Struan Stevenson

19.6.2008

 

 

Data adoptării

5.11.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Maria Grazia Pagano, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Cornelis Visser

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Marie-Hélène Descamps, Michl Ebner, Véronique Mathieu, Josu Ortuondo Larrea, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

Aviz juridic - Politica de confidențialitate