Postup : 2008/0091(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0433/2008

Predkladané texty :

A6-0433/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/12/2008 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0573

SPRÁVA     *
PDF 196kWORD 256k
10.11.2008
PE 412.172v03-00 A6-0433/2008

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre zásoby sleďa rozmiestnené na západ od Škótska a rybolov využívajúci tieto zásoby

(KOM(2008)0240 – C6‑0204/2008 – 2008/0091(CNS))

Výbor pre rybné hospodárstvo

Spravodajca: Struan Stevenson

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre zásoby sleďa rozmiestnené na západ od Škótska a rybolov využívajúci tieto zásoby

(KOM(2008)0240 – C6‑0204/2008 – 2008/0091(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0240),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0204/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A6‑0433/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Na zabezpečenie stabilných rybolovných možností je vhodné obmedziť zmeny TAC medzi jednotlivými rokmi v prípade, ak je veľkosť zásob viac ako 75 000 ton.

(7) Na zabezpečenie stability rybolovných možností je vhodné obmedziť zmeny TAC medzi jednotlivými rokmi.

Odôvodnenie

Zmeny TAC by nemali byť obmedzené, keď veľkosť zásob je nad 75 000 ton.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) udržiavaním miery úhynu v dôsledku rybolovu na úrovni 0,25 ročne v prípade vhodných vekových skupín pri veľkosti neresiacich sa zásob viac ako 75 000 ton;

a) udržiavaním miery úhynu v dôsledku rybolovu na úrovni 0,25 ročne v prípade vhodných vekových skupín v roku nasledujúcom po roku, v ktorom ICES a STECF môžu poskytnúť odhad stavu neresiacej sa populácie rýb v objeme 75 000 ton a viac;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) ustanovením uzatvorenia oblasti rybolovu/ukončenia rybolovu v prípade, že by veľkosť neresiacich sa zásob poklesla pod 50 000 ton.

c) ustanovením prísneho plánu obnovy založenom na odporúčaniach ICES a STECF v prípade, že by veľkosť neresiacich sa populácií poklesla pod 50 000 ton.

Odôvodnenie

Úplné ukončenie rybolovu by mohlo byť neprimeranou reakciou na zmenu stavu neresiacej sa populácie rýb, napríklad ak je len niečo pod úrovňou 50 000 ton. Za takýchto okolností by rybolov mohol pokračovať na základe usmernení STECF a zavedenia prísneho plánu obnovy. Hodnotenie Komisie je neurčité a napriek tomu, že v určitom okamihu bude potrebné ukončenie rybolovnej činnosti, nie je vhodné, aby sa rybolov automaticky ukončoval, keď sa stav neresiacej sa populácie rýb odhaduje na úrovni len niečo pod 50 000 ton.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Účel ustanovený v odseku 1 sa dosahuje pri maximálne 15 % variabilite TAC ročne pri veľkosti neresiacich sa zásob viac ako 75 000 ton.

3. Účel ustanovený v odseku 1 sa dosahuje pri maximálne 15 % variabilite TAC ročne v danom roku a veľkosti neresiacej sa populácie rýb v objeme viac ako 75 000 ton a pri maximálne 20 % zmene TAC v danom roku a hmotnosti neresiacej sa populácie rýb menej ako 75 000 ton, ale viac ako 50 000 ton.

Odôvodnenie

TAC by sa nemalo meniť vo väčšej miere ako o približne 20 % v porovnaní so súčasným TAC v ktoromkoľvek danom roku, aby sa zachovala stabilita výlovu. So zreteľom na význam rybolovu a neistotu posudzovania, ako aj na socio-ekonomické hľadiská, mali by sa vykonať obmedzenia rybolovu kontrolovaným a usmerňovaným spôsobom. Toto obmedzenie TAC umožňuje uplatňovať prístup postupného znižovania TAC v prípade, že neresiace sa populácie sa iba okrajovo znížia pod 75 000 ton, a zabraňuje radikálnemu zníženiu TAC, ktoré by bolo určené dvoma odlišnými cieľmi úhynu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak podľa stanoviska Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF) presiahne veľkosť neresiacej sa biomasy uvedených zásob 75 000 ton v roku, v ktorom sa má určiť TAC, TAC sa stanoví na úrovni, ktorá podľa stanoviska STECF bude mať za následok mieru úhynu v dôsledku rybolovu na úrovni 0,25 ročne. Ak je to vhodné táto úroveň sa upraví v súlade s článkom 5.

2. Ak podľa stanoviska STECF veľkosť neresiacej sa biomasy uvedených zásob dosiahne alebo presiahne 75 000 ton v roku, v ktorom sa má určiť TAC, TAC sa stanoví na úrovni, ktorá podľa stanoviska STECF bude mať za následok mieru úhynu v dôsledku rybolovu na úrovni 0,25 ročne. Ak je to vhodné, táto úroveň sa upraví v súlade s článkom 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak podľa stanoviska STECF je veľkosť neresiacej sa biomasy uvedených zásob menšia ako 75 000 ton ale väčšia ako 50 000 ton v roku, v ktorom sa má určiť TAC, TAC sa stanoví na úrovni, ktorá podľa stanoviska STECF bude mať za následok mieru úhynu v dôsledku rybolovu na úrovni 0,2 ročne.

3. Ak podľa stanoviska STECF je veľkosť neresiacej sa biomasy uvedených zásob menšia ako 75 000 ton ale väčšia ako 50 000 ton v roku, v ktorom sa má určiť TAC, TAC sa stanoví na úrovni, ktorá podľa stanoviska STECF bude mať za následok mieru úhynu v dôsledku rybolovu na úrovni 0,2 ročne. V žiadnom roku by sa TAC nemalo od predchádzajúceho roku líšiť o viac ako 20 %. Podľa potreby sa táto úroveň upraví podľa článku 5 ods. 2 písm. a) a článku 5 ods. 2 písm. b).

Odôvodnenie

Je vhodné dosiahnuť postupné znižovanie úhynu rýb v dôsledku rybolovu, ktoré je v súlade s pravidlami stanovovania TAC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak podľa stanoviska STECF je veľkosť neresiacej sa biomasy uvedených zásob menšia ako 50 000 ton v roku, v ktorom sa má určiť TAC, TAC sa stanoví na úrovni 0 ton.

4. Ak podľa stanoviska STECF je veľkosť neresiacej sa biomasy uvedených zásob menšia ako 50 000 ton v roku, v ktorom sa má určiť TAC, na TAC sa vzťahuje prísny plán obnovy založený na odporúčaniach ICES a STECF.

Odôvodnenie

Úplné ukončenie rybolovu by mohlo byť neprimeranou reakciou na zmenu stavu neresiacej sa populácie rýb, napríklad ak je len niečo pod úrovňou 50 000 ton. Za takýchto okolností by rybolov mohol pokračovať na základe usmernení STECF a zavedenia prísneho plánu obnovy. Hodnotenie Komisie je neurčité a napriek tomu, že v určitom okamihu bude potrebné ukončenie rybolovnej činnosti, nie je vhodné, aby sa rybolov automaticky ukončoval, keď sa stav neresiacej sa populácie rýb odhaduje na úrovni len niečo pod 50 000 ton.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. V každom roku, v ktorom ICES a STECF nie sú schopní poskytnúť odhady veľkosti neresiacich sa populácií alebo úhynu v dôsledku rybolovu, TAC ostane nezmenené na úrovni z predchádzajúceho roku. Počas druhého roku a každý nasledujúci rok, keď nie sú k dispozícii žiadne vedecké odhady, by sa však TAC mal znížiť o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Odôvodnenie

Tieto pravidlá sa zahŕňajú, aby sa dosiahol súlad s prístupom prevencie, ak podmienky budú menej jasné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Ak by uplatňovanie prvej vety odseku 3 článku 4 znamenalo prekročenie úrovne TAC v porovnaní s TAC v predchádzajúcom roku o viac ako 20 %, Rada prijme TAC, ktorý je iba o 20 % vyšší ako TAC v uvedenom roku.

Odôvodnenie

Podľa politického vyhlásenia Komisie o rybolovných príležitostiach v roku 2009 (dok. 10264/08 PECHE 130), sa uplatní 20 % hranica, pokiaľ ide o pružnosť kvót, vtedy, keď sú populácie mimo bezpečných biologických limitov a keď Komisia zníži TAC aspoň o 20 % v prípadoch, že ICES odporúča ukončenie rybolovu. Preto je potrebná maximálna zmena TAC 20 % ročne, keď zásoby dosahujú 50 000 až 75 000 ton.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Ak by uplatňovanie prvej vety odseku 3 článku 4 znamenalo zníženie úrovne TAC v porovnaní s TAC v predchádzajúcom roku o viac ako 20 %, Rada prijme TAC, ktorý je iba o 20 % nižší ako TAC v uvedenom roku.

Odôvodnenie

Podľa politického vyhlásenia Komisie o rybolovných príležitostiach v roku 2009 (dok. 10264/08 PECHE 130), sa uplatní 20 % hranica, pokiaľ ide o pružnosť kvót, vtedy, keď sú populácie mimo bezpečných biologických limitov a keď Komisia zníži TAC aspoň o 20 % v prípadoch, že ICES ukončenie rybolovu. Preto je potrebná maximálna variabilita TAC 20 % ročne, keď zásoby dosahujú 50 000 až 75 000 ton.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Odsek 3 sa neuplatňuje na plavidlá, ktoré každý deň odovzdajú správu o výlove stredisku monitorovania rybolovu vlajkového členského štátu, ako sa ustanovuje v článku 3 ods. 7 nariadenia (EHS) č. 2847/93, na účely ich zaradenia do jeho počítačovej databázy.

4. Odsek 3 sa neuplatňuje na plavidlá, ktoré každý deň odovzdajú správu o výlove, a ktoré tak v každom prípade robia pred opustením oblasti západného Škótska, stredisku monitorovania rybolovu vlajkového členského štátu, ako sa ustanovuje v článku 3 ods. 7 nariadenia (EHS) č. 2847/93, na účely ich zaradenia do jeho počítačovej databázy.

Odôvodnenie

Veľké plavidlá na rybolov pelagických druhov, ako sú plavidlá používané na lov sleďa v oblasti západného Škótska, sú schopné odovzdávať informácie o štatistike výlovu elektronicky bez toho, aby sa museli vrátiť do prístavu. Ak sa zabezpečí, aby plavidlá odovzdávali príslušné správy o výlove stredisku monitorovania rybolovu pred opustením oblasti západného Škótska, zabráni sa podávaniu nepravdivých štatistických údajov o výlove.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak Komisia na základe odporúčania STECF zistí, že miery úhynu rýb v dôsledku rybolovu a súvisiace úrovne neresiacej sa biomasy zásob uvedené v článku 3 ods. 2 nie sú vhodné na dosiahnutie cieľa uvedeného v článku 3 ods. 1, Rada na základe návrhu Komisie kvalifikovanou väčšinou rozhodne o úprave týchto množstiev.

Ak Komisia na základe odporúčania STECF zistí, že miery úhynu rýb v dôsledku rybolovu a súvisiace úrovne neresiacej sa biomasy zásob uvedené v článku 3 ods. 2 nie sú vhodné na dosiahnutie cieľa uvedeného v článku 3 ods. 1, Rada v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 zmluvy rozhodne o úprave týchto množstiev.

Odôvodnenie

Revízia minimálnej miery úhynu rýb v dôsledku rybolovu a súvisiace úrovne neresiacej sa biomasy sú základnými prvkami plánu a mali by sa prijať v rámci bežného platného legislatívneho postupu po konzultácii s Európskym parlamentom. Podľa nedávnej judikatúry (vec C-133/06) používanie sekundárneho právneho základu narúša právo Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia si každý rok vyžiada odporúčanie STECF a regionálneho poradného výboru pre pelagické druhy v súvislosti s dosahovaním cieľov viacročného plánu. Ak z tohto odporúčania vyplynie, že sa tieto ciele nesplnia, Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou rozhodne o dodatočných a/alebo alternatívnych opatreniach na zabezpečenie dosiahnutia cieľov.

1. Komisia si každý rok vyžiada odporúčanie STECF a regionálneho poradného výboru pre pelagické druhy v súvislosti s dosahovaním cieľov viacročného plánu. Komisia okrem toho posúdi druhý, nezávislý index výlovu sleďa v západnom Škótsku. Ak z tohto odporúčania vyplynie, že sa tieto ciele nesplnia, Rada v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 zmluvy rozhodne o dodatočných a/alebo alternatívnych opatreniach na zabezpečenie dosiahnutia cieľov.

Odôvodnenie

1. Údaje, na ktorých sa zakladá vedecké posúdenie zásob sleďa v západnom Škótsku, by sa mali zdokonaliť o prieskum (MIK-net) v rokoch 2008 a 2009.

2. Revízia plánu sa prijme podľa riadneho platného legislatívneho postupu po konzultácii s Európskym parlamentom. Podľa nedávnej judikatúry (vec C-133/06) používanie sekundárneho právneho základu narúša právo Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia preskúma výkonnosť a postup viacročného plánu v najviac štvorročných intervaloch od dátumu prijatia tohto nariadenia. Komisia si vyžiada odporúčanie STECF a regionálneho poradného výboru pre pelagické druhy týkajúce sa preskúmania. Ak je to vhodné, Rada na návrh Komisie rozhodne kvalifikovanou väčšinou o vhodných úpravách viacročného plánu.

2. Komisia preskúma výkonnosť a postup viacročného plánu v najviac štvorročných intervaloch od dátumu prijatia tohto nariadenia. Komisia si vyžiada odporúčanie STECF a regionálneho poradného výboru pre pelagické druhy týkajúce sa preskúmania. Ak je to vhodné, Rada rozhodne v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 zmluvy o vhodných úpravách viacročného plánu.

Odôvodnenie

Revízia plánu sa prijme podľa riadneho platného legislatívneho postupu po konzultácii s EP. Podľa nedávnej judikatúry (vec C-133/06) používanie sekundárneho právneho základu narúša právo Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Na účely článku 21 písm. a), i) nariadenia rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo sa majú opatrenia na vykonávanie článku 3 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia považovať za plán obnovy v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

Odôvodnenie

Keďže dostupnosť prostriedkov je odlišná pre štádium hospodárenia a pre štádium obnovy populácií, je potrebné zahrnúť tento nový odsek do kontextu opatrení na vykonávanie článku 3 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrhy Komisie

Komisia predložila návrh nariadenia Rady na zavedenie viacročného plánu hospodárenia so stavmi sleďa v oblasti západného Škótska. Oblasť západného Škótska je vymedzená ako oblasť medzinárodných vôd a vôd EÚ v zónach ICES Vb a VIb a v severnej časti ICES zóny VIa okrem oblasti Clyde. Návrh sa zakladá na odporúčaniach Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF) a Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES), podľa ktorých možno trvalo udržateľný rybolov zabezpečiť regulovaním ročného úhynu (opatrenia týkajúce sa výlovu) na úrovni 0,25, keď stavy prekračujú 75 000 ton a na úrovni 0,20, keď stavy nedosahujú 75 000 ton, ale zostáva nad 50 000 ton. Rybolov by sa ukončil, ak by sa úroveň neresiacich populácií rýb znížila pod 50 000 ton. Maximálna variabilita TAC sa stanoví na 15 % ročne v prípade, že neresiace sa populácie zostanú na úrovni vyššej než 75 000 ton.

Táto stratégia by bola v súlade so záväzkom využívať rybolov v súlade s maximálnymi trvalo udržateľnými výnosmi a zároveň by sa zameriavala na postupné uplatňovanie prístupu k rybnému hospodárstvu, ktorý je založený na ochrane ekosystému. Zabezpečilo by sa tým aj využívanie stavov v súlade s trvalo udržateľnými environmentálnymi, hospodárskymi a sociálnymi podmienkami.

Podobný plán týkajúci sa sleďov v oblasti Severného mora bol zavedený spoločne s Nórskom v roku 1997 a vo všeobecnosti bol úspešný. Komisia bola zapojená do širokej konzultácie o návrhoch týkajúcich sa sleďov v oblasti západného Škótska, najmä prostredníctvom regionálnej poradnej rady (RPR) pre druhy žijúce na morskom dne. Poznatky získané počas uvedených konzultácií naznačili, že výlov dosiahol v roku 2007 o niečo vyššiu úroveň, než aká zodpovedá kritériám maximálneho trvalo udržateľného výnosu. Útvar vedeckých služieb v oblasti rybolovu (FSS) súhlasí s radou ICES, že veľkosť týchto populácií sa v súčasnosti pohybuje na nízkej úrovni a využíva sa mierne nad hodnotou maximálneho trvalo udržateľného výnosu. Komisia si je vedomá problémov pri obnove vyčerpaných stavov tresky v Severnom mori v rámci súčasného plánu obnovy stavov tresky, a preto sa domnieva, že teraz je čas na stanovenie dlhodobého plánu, ktorým sa zabezpečí trvalá udržateľnosť sleďov v oblasti západného Škótska, keď sú populácie v pomerne dobrom stave. FSS poznamenáva, že návrhy plánu hospodárenia týkajúce sa medziročného obmedzenia TAC boli testované a zistilo sa, že sú v súlade s preventívnym prístupom.

Celkový TAC v roku 2007 bol 34°000 ton, z čoho bol podiel EÚ 33 340 ton. TAC v roku 2007 sa rozčleňuje takto:

ÍRSKO 15,1 %

NEMECKO 11,2 %

FRANCÚZSKO 2,1 %

HOLANDSKO 11,2 %

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 60,4 %

Z historického hľadiska lovia v tejto oblasti tri rybolovné flotily:

i.  škótska domáca flotila s párovými vlečnými sieťami a flotila Severného Írska, ktorá lovila v plytších pobrežných oblastiach, najmä v oblasti Minches a pri ostrove Barra na juhu, kde sa nachádzajú mladé slede. Veľkosť tejto flotily sa v posledných rokoch zmenšila.

ii.    škótske lode s vlečnými sieťami (single-boat trawl) a flotily s vakovými kruhovými vlečnými sieťami, oba druhy lodí majú chladené nádrže s morskou vodou a ich cieľom je lov sleďa najmä v severnej časti Severného mora, ale pôsobia aj v severnej časti VIa (N). Táto flotila v súčasnosti loví väčšinou prostredníctvom vlečných sietí, ale mnohé plavidlá môžu využívať oba typy sietí.

iii.   Medzinárodný rybolov využívajúci plavidlá s vlečnými sieťami a mraziarenskými zariadeniami, ktoré boli tradične prevádzkované v hlbších vodách neďaleko hranice šelfu, kde sa nachádzajú staršie ryby. Tieto plavidlá sú väčšinou registrované v Holandsku, Nemecku, Francúzsku a Anglicku, ale väčšinu z nich vlastnia Holanďania.

RPR pre druhy žijúce na morskom dne súhlasila so zavedením viacročného plánu riadenia pri zohľadnení niektorých technických otázok. Komisia konštatuje, že takýto plán by veľmi nezmenil súčasnú úroveň úlovkov a lepšie hospodárenie možno dosiahnuť stanovením TAC v rámci viacročného plánu. Komisia navrhuje zrevidovať plán riadenia každé štyri roky.

Viacročný plán si vyžaduje, aby Spoločenstvo prijalo niektoré opatrenia v prípade, ak by stavy klesli pod 75 000 ton. Takéto opatrenia patria priamo medzi právomoci Spoločenstva a je potrebné ich prijať v súlade so zásadou proporcionality vychádzajúc z toho, že niektoré členské štáty vrátane Spojeného kráľovstva, Írska, Holandska, Nemecka a Francúzska majú historické práva rybolovu, ktoré im umožňujú loviť v tejto oblasti. Komisia navrhuje, aby bol viacročný plán radšej založený priamo na článku 37 zmluvy ako na článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002.

Od rybárskych plavidiel sa budú vyžadovať osobitné rybárske povolenia a nebudú môcť loviť v oblasti západného Škótska a mimo tejto oblasti počas toho istého rybárskeho výjazdu, pokiaľ nebudú denne podávať správy o úlovkoch orgánom pre rybolov ich vlajkového štátu. Monitorovanie rybárskych plavidiel s povolením na rybolov v príslušnej oblasti sa bude uskutočňovať s použitím elektronických lodných denníkov a každodenného podávania správ o úlovkoch Stredisku pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu, satelitného sledovania plavidiel (VMS) a administratívnych krížových kontrol vyhlásení o vykládke a zaznamenaných výlovov.

Stanovisko regionálnej poradnej rady pre druhy žijúce na morskom dne (pelagická RPR)

Pelagická RPR uznáva, že je v dlhodobom záujme každého zainteresovaného zabezpečiť, aby sa náležite hospodárilo so stavmi sleďa v západnom Škótsku. Pelagická RPR sa však domnieva, že pravidlo výlovu navrhované Komisiou je príliš strohé a mohlo by zapríčiniť zníženie TAC sleďa v západnom Škótsku v nasledujúcom roku o 52 %, čo nie je zahrnuté do hodnotenia vplyvu. Takéto radikálne zníženie TAC by bolo v rozpore s tvrdením Komisie, že ich návrhy „by radikálne neznížili súčasné úrovne výlovu“. RPR poukazuje na to, že v obnovenom odporúčaní ICES na rok 2006 týkajúcom sa sleďa v oblasti západného Škótska bol TAC opätovne stanovený na 34 000 ton. ICES však na rok 2007 odporučila TAC 15 000 ton. Takéto výrazné kolísanie by poškodilo odvetvie a RPR zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa predtým, ako sa pristúpi k akémukoľvek dlhodobému plánu riadenia, prihliadalo najmä na stabilitu výlovu .

Pelagická RPR by privítala revíziu pravidiel výlovu, aby sa zabezpečila maximálna zmena TAC 20 %, ak biomasa predstavuje menej ako 75 000 ton, a zároveň viac než 50 000 ton. RPR pokladá za žiaduce, aby sa v prípadoch, ak biomasa dosahuje menej ako 50 000 ton, radšej zaviedol plán obnovy stavov, ako by sa mal rybolov úplne zastaviť. Podľa odhadov v súčasnosti predstavuje neresiaca sa biomasa 66 510 ton.

Pelagická RPR sa okrem toho obrátila na námorné laboratórium oddelenia výskumných služieb, aby v rokoch 2008 a 2009 uskutočnilo nezávislý vedecký prieskum výlovu sleďa v oblasti VIa Sever. Tieto prieskumy sú zamerané na určenie zrealizovateľnosti a efektivity metodológie, ktorá sa používa na zistenie indexu výlovu sleďa v oblasti západného Škótska s cieľom znížiť neistotu pri posudzovaní stavov sleďa. Pelagická RPR sa ďalej domnievala, že je dôležité, aby sa plán primerane zaoberal prechodom zo štádia, keď pre tieto stavy neexistujú žiadne schválené opatrenia, do štádia vykonávania viacročného plánu, aby sa zabránilo medziročným zmenám TAC, ktoré by boli také rozsiahle, že by mohli toto odvetvie destabilizovať. RPR odporučila Komisii, aby TAC boli na rok 2008 stanovené na 27 200 ton, čo zodpovedá zníženiu o 20 %, ako sa navrhuje v ich návrhoch zmeneného a doplneného plánu riadenia. Následne bol TAC na rok 2008 stanovený v týchto úrovniach.

Odporúčania spravodajcu

1.   Spravodajca víta zavedenie viacročného plánu riadenia stavov sleďa v oblasti západného Škótska.

2.   Spravodajca nesúhlasí s Komisiou, že trvalo udržateľný rybolov možno zabezpečiť regulovaním ročného úhynu (opatrenia týkajúce sa výlovu) na úrovni 0,25, keď stavy prekračujú 75 000 ton a na úrovni 0,20, keď stavy nedosahujú 75 000 ton, ale zostáva nad 50 000 ton. Nesúhlasí ani s tým, že rybolov by sa mal ukončiť, ak neresiace sa stavy klesnú pod 50 000 ton. Naopak uznáva tvrdenia pelagickej RPR, že takéto pravidlá výlovu sú „necitlivým“ nástrojom, ktorý by mohol viesť k obrovskému a neodôvodnenému zníženiu TAC, a tak by narušil životaschopnosť rybolovu a destabilizoval by toto odvetvie bez primeraného vedeckého odôvodnenia.

3.   Spravodajca ďalej súhlasí s tvrdením pelagickej RPR, že v tých rokoch, keď ICES a STECF môžu poskytnúť odhady veľkosti neresiacich sa populácií, ktoré budú predstavovať 75 000 ton alebo viac, a môžu vypočítať odhad úlovku zodpovedajúci špecifickému úhynu rýb v dôsledku rybolovu, TAC na nasledujúci rok by sa mal stanoviť na úrovni spomenutého úhynu rýb v hodnote 0,25. Aby sa však zachovala stabilita výlovu v rybolove, TAC by sa nemalo meniť vo väčšej miere ako približne o 15 % v porovnaní so súčasným TAC v ktoromkoľvek danom roku.

4.   Súhlasí s pelagickou RPR, že v tých rokoch, keď ICES a STECF môže poskytnúť odhady neresiacich sa populácií biomasy vo výške menej ako 75 000 ton a zároveň aspoň 50 000 ton, TAC na nasledujúci rok by sa mal stanoviť na 0,2. Aby sa však zachovala stabilita výlovu v rybolove, TAC by sa nemal meniť vo väčšej miere ako približne o 20% v porovnaní s TAC v danom roku.

5.   Spravodajca tiež súhlasí s pelagickou RPR, že v prípade, ak biomasa nedosahuje 50 000 ton, radšej by sa mal zrealizovať plán obnovy stavov, ako by sa úplne skončilo s rybolovom.

6.   Súhlasí s pelagickou RPR, že v každom roku, v ktorom ICES a STECF nie sú schopní poskytnúť odhady veľkosti neresiacich sa populácií alebo úhynu v dôsledku rybolovu, TAC ostane nezmenené na úrovni z predchádzajúceho roku. Počas druhého roku a každý nasledujúci rok, keď nie sú k dispozícii žiadne vedecké odhady, by sa však TAC mal znížiť o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

7.   Súhlasí s Komisiou, že monitorovanie rybárskych plavidiel s povolením na rybolov v príslušnej oblasti by sa malo uskutočňovať s použitím elektronických lodných denníkov a každodenného podávania správ o úlovkoch Stredisku pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu, satelitného sledovania plavidiel (VMS) a administratívnych krížových kontrol vyhlásení o vykládke a zaznamenaných výlovov.

8.   Súhlasí s Komisiou, že plavidlám s povolením rybolovu v jednej oblasti by nemalo byť umožnené loviť mimo oblasti západného Škótska počas toho istého rybárskeho výjazdu. Plavidlám, ktoré denne odovzdávajú správy o úlovku Stredisku pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu vždy pred odchodom z oblasti západného Škótska, by sa malo udeliť povolenie na rybolov mimo oblasti západného Škótska počas toho istého rybárskeho výjazdu, aby sa zabránilo nepotrebnému návratu do prístavov a chybným hláseniam o štatistikách výlovu.

9.   Je dôležité, aby sa zlepšila kvalita údajov, na ktorých sa zakladá vedecké hodnotenie stavov sleďa v západnom Škótsku. Okrem súčasných akustických prieskumov uskutočňovaných s cieľom získať veľké množstvo ukazovateľov týkajúcich sa dospelej populácie sleďov spravodajca podporuje prieskumné mapovanie prostredníctvom siete MIK-net v rokoch 2008 a 2009, aby sa vyhodnotila uskutočniteľnosť a efektívnosť tejto metódy a aby sa získal druhý a nezávislý index výlovu sleďov v oblasti západného Škótska, a túto iniciatívu odporúča Komisii.

10. Ďalej súhlasí s Komisiou, že plán riadenia by sa mal revidovať každé štyri roky na základe odporúčania STECF. Ak by však boli na základe revízie navrhované akékoľvek zmeny, tieto návrhy sa musia najprv konzultovať s pelagickou RPR a Európskym parlamentom.


POSTUP

Názov

Zásoby sleďa na západ od Škótska

Referenčné čísla

KOM(2008)0240 – C6-0204/2008 – 2008/0091(CNS)

Dátum konzultácie s EP

26.5.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

4.6.2008

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

4.6.2008

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

28.5.2008

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Struan Stevenson

19.6.2008

 

 

Dátum prijatia

5.11.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Maria Grazia Pagano, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Cornelis Visser

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marie-Hélène Descamps, Michl Ebner, Véronique Mathieu, Josu Ortuondo Larrea, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia