Postopek : 2008/0091(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0433/2008

Predložena besedila :

A6-0433/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/12/2008 - 7.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0573

POROČILO     *
PDF 184kWORD 248k
10.11.2008
PE 412.172v02-00 A6-0433/2008

o predlogu Uredbe Sveta o oblikovanju večletnega načrta za stalež sleda, ki se nahaja zahodno od Škotske, in ribištvo, ki izkorišča navedeni stalež

(KOM(2008)0240 – C6‑0204/2008 – 2008/0091(CNS))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Struan Stevenson

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o oblikovanju večletnega načrta za stalež sleda, ki se nahaja zahodno od Škotske, in ribištvo, ki izkorišča navedeni stalež

(KOM(2008)0240 – C6‑0204/2008 – 2008/0091(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0240),

–   ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6–0204/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A6–0433/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Primerno je, da se za zagotovitev stabilnosti ribolovnih možnosti omeji spreminjanje iz leta v leto celotnega dovoljenega ulova, če je velikost staleža nad 75 000 tonami.

(7) Primerno je, da se za zagotovitev stabilnosti ribolovnih možnosti omeji spreminjanje iz leta v leto celotnega dovoljenega ulova.

Obrazložitev

Omejitev spreminjanja celotnega dovoljenega ulova ne bi smela veljati samo takrat, ko je velikost staleža nad 75 000 tonami.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) ohranjanjem ribolovne umrljivosti pri 0,25 na leto za primerne starostne skupine, če je velikost drstitvenega staleža nad 75 000 tonami;

(a) ohranjanjem ribolovne umrljivosti pri 0,25 na leto za primerne starostne skupine za naslednje leto v letih, ko lahko ICES in STECF zagotovita ocene, da je velikost drstitvenega staleža nad 75 000 tonami;

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) zagotovitvijo, da se ribolov preneha, če velikost drstitvenega staleža pade pod 50 000 ton.

(c) zagotovitvijo strogega načrta obnovitve na podlagi mnenja ICES in STECF, če velikost drstitvenega staleža pade pod 50 000 ton.

Obrazložitev

A complete closure of the fishery could represent a disproportionate response to the change in the spawning of biomass of the stock, for example when this is specified as being only very slightly below the 50 000 tonnes trigger point. In these circumstances, after taking advice from STECF, the fishery could remain open with a strict recovery plan in place. The Commission's assessment is uncertain and although the closure of fishing activities will be needed at certain points, it is inappropriate for the fishery to be automatically closed when the spawning stock was estimated to be only slightly below 50 000 tonnes.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Cilj iz odstavka 1 se doseže z največjim odstopanjem od celotnega dovoljenega ulova za 15 % na leto, če je velikost drstitvenega staleža nad 75 000 tonami.

3. Cilj iz odstavka 1 se doseže z največjim odstopanjem od celotnega dovoljenega ulova za 15 % v danem letu, v katerem je velikost drstitvenega staleža nad 75 000 tonami, in z največjim odstopanjem od celotnega dovoljenega ulova za 20 % v danem letu, če je velikost drstitvenenega staleža manjša od 75 000, ton, a večja od 50 000 ton.

Obrazložitev

Celotni dovoljeni ulov se v danem letu ne bi smel spreminjati za več kot 20 % glede na sedanji celotni dovoljeni ulov, da se ohranja stabilnost ulova v ribištvu. Glede na pomen ribištva in nezanesljivost pri oceni bi bilo treba količino znižati nadzorovano in premišljeno, pri čemer je treba upoštevati tudi socialno-ekonomske dejavnike. S to omejitvijo je mogoče postopoma zmanjšati celotni dovoljeni ulov, če je drstitvena biomasa staleža le malenkost manjša od 75 000 ton, hkrati pa se prepreči drastično zmanjšanje celotnega dovoljenega ulova, ki bi bil določen z različnima ciljema za ribolovno umrljivost.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če bo v skladu z mnenjem Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF) tisto leto, ko je treba določiti raven celotnega dovoljenega ulova, drstitveni stalež presegel 75 000 ton, se celotni dovoljeni ulov določi na taki ravni, da bo, po mnenju STECF, ribolovna umrljivost 0,25 na leto. Če je primerno, se ta raven prilagodi v skladu s členom 5.

2. Če bo v skladu z mnenjem STECF tisto leto, ko je treba določiti raven celotnega dovoljenega ulova, drstitveni stalež dosegel ali presegel 75 000 ton, se celotni dovoljeni ulov določi na taki ravni, da bo, po mnenju STECF, ribolovna umrljivost 0,25 na leto. Ta raven se po potrebi prilagodi v skladu s členom 5.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če bo v skladu z mnenjem STECF tisto leto, ko je treba določiti raven celotnega dovoljenega ulova, drstitveni stalež manjši od 75 000 ton, vendar večji od 50 000 ton, se celotni dovoljeni ulov določi na taki ravni, da bo, po mnenju STECF, ribolovna umrljivost 0,2 na leto.

3. Če bo v skladu z mnenjem STECF tisto leto, ko je treba določiti raven celotnega dovoljenega ulova, drstitveni stalež manjši od 75 000 ton, vendar večji od 50 000 ton, se celotni dovoljeni ulov določi na taki ravni, da bo, po mnenju STECF, ribolovna umrljivost 0,2 na leto. Celotni dovoljeni ulov v danem letu ne odstopa za več kot 20 % od celotnega dovoljenega ulova v predhodnem letu. Ta raven se po potrebi prilagodi v skladu s členom 5(2a) in členom 5(2b).

Obrazložitev

Ribolovno umrljivost je treba zmanjševati postopoma, kar je v skladu s pravili za določanje celotnega dovoljenega ulova.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če bo po mnenju STECF tisto leto, ko je treba določiti raven celotnega dovoljenega ulova, drstitvena biomasa staleža manjša od 50 000 ton, se celotni dovoljeni ulov določi na 0 ton.

4. Če bo po mnenju STECF tisto leto, ko je treba določiti raven celotnega dovoljenega ulova, drstitvena biomasa staleža manjša od 50 000 ton, za celotni dovoljeni ulov velja strog načrt obnovitve na podlagi mnenja ICES in STECF.

Obrazložitev

A complete closure of the fishery could represent a disproportionate response to the change in the spawning of biomass of the stock, for example when this is specified as being only very slightly below the 50 000 tonnes trigger point. In these circumstances, after taking advice from STECF, the fishery could remain open with a strict recovery plan in place. The Commission's assessment is uncertain and although the closure of fishing activities will be needed at certain points, it is inappropriate for the fishery to be automatically closed when the spawning stock was estimated to be only slightly below 50 000 tonnes.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. V letu, ko ICES in STECF ne moreta predložiti ocen velikosti drstitvenega staleža ali ribolovne umrljivosti, ostane celotni dovoljeni ulov iz preteklega leta nespremenjen. Vendar se v drugem in vsakem nadaljnjem letu, ko ni na voljo znanstvenih ocen, celotni dovoljeni ulov zmanjša za 10 % v primerjavi s predhodnim letom.

Obrazložitev

Ta pravila se dodajo, da se doseže skladnost s previdnostnim načelom, če so pogoji bolj negotovi.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Če bi uporaba prvega stavka člena 4(3) povzročila, da raven celotnega dovoljenega ulova presega celotni dovoljeni ulov v predhodnem letu za več kot 20 %, Svet sprejme raven celotnega dovoljenega ulova, ki je samo za 20 % višja od celotnega dovoljenega ulova v navedenem letu.

Obrazložitev

V skladu s politično izjavo Evropske komisije o ribolovnih možnostih za leto 2009 (dok. 10264/08 PECHE 130) velja 20-odstotna omejitev pri prilagodljivosti kvot za staleže zunaj varnih bioloških meja. Komisija bo zmanjšala celotni dovoljeni ribolov za vsaj 20 %, kjer ICES predlaga prenehanje ribolova. Zato mora biti največje odstopanje od celotnega dovoljenega ribolova 20 % na leto, če je velikost staleža med 50 000 in 75 000 ton.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Če bi uporaba prvega stavka člena 4(3) povzročila, da je raven celotnega dovoljenega ulova za več kot 20 % manjša od celotnega dovoljenega ulova v predhodnem letu, Svet sprejme raven celotnega dovoljenega ulova, ki je za samo 20 % nižja od celotnega dovoljenega ulova v navedenem letu.

Obrazložitev

V skladu s politično izjavo Evropske komisije o ribolovnih možnostih za leto 2009 (dok. 10264/08 PECHE 130) velja 20-odstotna omejitev pri prilagodljivosti kvot za staleže zunaj varnih bioloških meja. Komisija bo zmanjšala celotni dovoljeni ribolov za vsaj 20 %, kjer ICES predlaga prenehanje ribolova. Zato mora biti največje odstopanje od celotnega dovoljenega ribolova 20 % na leto, če je velikost staleža med 50 000 in 75 000 ton.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Odstavek 3 ne velja za plovila, ki centru za spremljanje ribolova vsak dan pošljejo poročilo o ulovu države članice, pod katere zastavo plujejo, kakor je predviden v členu 3(7) Uredbe (EGS) št. 2847/93, da jih vključi v svojo računalniško zbirko podatkov.

4. Odstavek 3 ne velja za plovila, ki centru za spremljanje ribolova države članice, pod katere zastavo plujejo, vsak dan pošljejo poročilo o ulovu, kakor je predvideno v členu 3(7) Uredbe (EGS) št. 2847/93, da jih vključi v svojo računalniško zbirko podatkov, in ki to vsekakor storijo, preden zapustijo območje zahodno od Škotske.

Obrazložitev

Velika pelagična plovila, kot tista, ki se uporabljajo za ribolov sleda na območju zahodno od Škotske, lahko statistiko o ulovu posredujejo elektronsko ter se jim ni treba vrniti v pristanišče. Z zagotavljanjem, da plovila centru za spremljanje ribolova posredujejo ustrezna poročila o ulovu, preden zapustijo območje zahodno od Škotske, se prepreči napačno poročanje o statistiki ulova.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če Komisija na podlagi mnenja STECF ugotovi, da ribolovna umrljivost in z njo povezane velikosti biomase drstitvenega staleža, določene v členu 3(2), niso primerne za dosego cilja iz člena 3(1), se lahko Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči za revizijo navedenih količin.

Če Komisija na podlagi mnenja STECF ugotovi, da ribolovna umrljivost in z njo povezane velikosti biomase drstitvenega staleža, določene v členu 3(2), niso primerne za dosego cilja iz člena 3(1), se lahko Svet v skladu s postopkom iz člena 37 Pogodbe odloči za revizijo navedenih količin.

Obrazložitev

Revizija minimalne ribolovne umrljivosti in z njo povezane velikosti biomase drstitvenega staleža sta bistvena sestavna dela načrta in se ju sprejme po običajnem veljavnem zakonodajnem postopku po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Glede na najnovejšo sodno prakso (zadeva C-133/06) pomeni uporaba sekundarne pravne podlage kršitev prava Skupnosti.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 1 - odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija se glede doseganja ciljev večletnega načrta vsako leto posvetuje s STECF in Regionalnim svetovalnim odborom za pelagične staleže. Če po njunem mnenju cilji niso doseženi, se Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči o sprejetju dodatnih in/ali nadomestnih ukrepih za zagotovitev, da se cilji dosežejo.

1. Komisija se glede doseganja ciljev večletnega načrta vsako leto posvetuje s STECF in Regionalnim svetovalnim odborom za pelagične staleže. Poleg tega Komisija upošteva drugi in neodvisni indeks prirasta za staleže sleda zahodno od Škotske. Če po njunem mnenju cilji niso doseženi, se Svet v skladu s postopkom iz člena 37 Pogodbe odloči o sprejetju dodatnih in/ali nadomestnih ukrepov za zagotovitev, da se cilji dosežejo.

Obrazložitev

1. Treba je izboljšati kakovost podatkov, na katerih temeljijo znanstvene ocene za staleže sleda zahodno od Škotske, kot je priporočeno v poskusni raziskavi z mrežo (MIK) za leti 2008 in 2009.

2. Revizijo načrta je treba sprejeti po običajnem veljavnem zakonodajnem postopku po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Glede na najnovejšo sodno prakso (zadeva C-133/06) pomeni uporaba sekundarne pravne podlage kršitev prava Skupnosti.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 2 - odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija najmanj vsaka štiri leta od datuma sprejetja te uredbe pregleda učinkovitost in delovanje večletnega načrta. Komisija se glede pregleda posvetuje s STECF in Regionalnim svetovalnim odborom za pelagične staleže. Če je potrebno, se Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči o sprejetju primernih prilagoditev večletnega načrta.

2. Komisija najmanj vsaka štiri leta od datuma sprejetja te uredbe pregleda učinkovitost in delovanje večletnega načrta. Komisija se glede pregleda posvetuje s STECF in Regionalnim svetovalnim odborom za pelagične staleže. Svet se po potrebi in v skladu s postopkom iz člena 37 Pogodbe odloči o sprejetju primernih prilagoditev večletnega načrta.

Obrazložitev

Revizijo načrta je treba sprejeti po običajnem veljavnem zakonodajnem postopku po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Glede na najnovejšo sodno prakso (zadeva C-133/06) pomeni uporaba sekundarne pravne podlage kršitev prava Skupnosti.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Za namen člena 21(a)(i) Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo se ukrepi za izvajanje člena 3(2)(c) te uredbe štejejo kot načrt obnovitve v smislu člena 5 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

Obrazložitev

Ker se razpoložljivost sredstev med stopnjo upravljanja in stopnjo obnovitve razlikuje, je treba novi odstavek postaviti v okvir ukrepov za izvajanje člena 3(2) te uredbe.


OBRAZLOŽITEV

Predlogi Komisije

Komisija je vložila predlog za uredbo Sveta o oblikovanju večletnega načrta za stalež sleda zahodno od Škotske. Območje zahodno od Škotske je opredeljeno kot mednarodne vode in vode EU v conah ICES Vb in VIb ter severni del cone ICES VIa brez Clyda. Predlog temelji na mnenju STECF in ICES, da je trajnostno ribištvo mogoče ohraniti pri letni ribolovni umrljivosti 0,25, če je velikost staleža nad 75 000 ton, ter 0,20, če je velikost staleža manjša od 75 000 ton, a večja od 50 000 ton. Z ribolovom se preneha, če se raven drstitvenega staleža zmanjša pod 50 000 ton. Največje odstopanje od celotnega dovoljenega ulova znaša 15 % letno, če je drstitveni stalež večji od 75 000 ton.

Ta strategija je v skladu z zavezo, da se ribištvo izkorišča glede na največji trajnostni donos, pri čemer je cilj postopno izvajanje ekosistemskega pristopa k upravljanju ribištva. Hkrati bi tudi zagotovili, da se stalež izkorišča skladno s trajnostnimi ekonomskimi, okoljskimi in socialnimi pogoji.

V sodelovanju z Norveško je bil leta 1997 uveden podoben načrt za sleda v Severnem morju, ki je na splošno uspešen. Komisija je pripravila široko zastavljena posvetovanja o predlogu za stalež sleda zahodno od Škotske, zlasti z Regionalnim svetovalnim odborom za pelagične staleže. V mnenju, izoblikovanem med posvetovanji, je navedeno, da so bili staleži v letu 2007 rahlo prekomerno izkoriščani glede na merila o največjem trajnostnem donosu. Inštitut Fisheries Science Services (FSS) soglaša z mnenjem ICES, da se stalež ta čas giblje na nizki ravni ter da se ga izkorišča rahlo nad ravnjo največjega trajnostnega donosa Ob upoštevanju težav pri obnovitvi izčrpanih staležev trske v Severnem morju po sedanjem načrtu obnovitve za trsko Komisija meni, da je treba dolgoročni načrt za zagotovitev trajnosti za zahodnoškotskega sleda uvesti zdaj, ko so staleži v razmeroma dobrem stanju. FSS navaja, da je bil predlog za načrt upravljanja z omejevanjem celotnega dovoljenega ulova iz leta v leto preizkušen in je v skladu s previdnostnim načelom.

Skupni celotni dovoljeni ulov v letu 2007 je bil 34 000 ton, delež EU pri tem pa je bil 33 340 ton. Deleži celotnega dovoljenega ulova po državah v letu 2007 so bili:

IRSKA 15,1 %

NEMČIJA 11,2 %

FRANCIJA 2,1 %

NIZOZEMSKA 11,2 %

ZDRUŽENO KRALJESTVO 60.4 %

V preteklosti so na tem območju lovila tri ribištva:

i.  Domača škotska flota z vlečnimi mrežami za vleko v paru in severnoirska flota, ki sta lovili v plitvejših, obalnih vodah, predvsem na območju morske ožine Minch in okrog otoka Barra na jugu, kjer je najti mlajšega sleda. Ta flota se je v zadnjih letih zmanjšala.

ii.    Škotske flote z vlečno mrežo in zaporno plavarico s tanki z globoko hlajeno morsko vodo, ki so sleda lovile predvsem na severu Severnega morja, pa tudi v severnem delu cone VIa (N). Ta flota sedaj lovi predvsem z vlečnimi mrežami, vendar lahko veliko plovil uporablja obe vrsti opreme.

iii.   Mednarodno ribištvo z zamrzovalnimi plovili z vlečno mrežo je že v preteklosti delovalo v globljih vodah na robu epikontintentalnega pasu, kjer se zadržujejo starejše ribe. Plovila so večinoma registrirana na Nizozemskem, v Nemčiji, Franciji in Angliji, večina pa jih je v nizozemski lasti.

Regionalni svetovalni odbor za pelagične staleže se strinja z uvedbo večletnega načrta upravljanja z upoštevanjem določenih tehničnih vprašanj. Komisija trdi, da tak načrt ne pomeni radikalnih sprememb sedanje ravni ulova, boljše upravljanje pa bi bilo posledica določanja celotnega dovoljenega ulova v okviru večletnega načrta. Komisija predlaga revizijo načrta upravljanja vsaka štiri leta.

Večletni načrt zahteva, da Skupnost uvede določene ukrepe, če se stalež zmanjša pod 75 000 ton. Taki ukrepi so v neposredni pristojnosti Skupnosti in so potrebni v skladu z načelom sorazmernosti glede na to, da imajo nekatere države članice, med njimi Združeno kraljestvo, Irska, Nizozemska, Nemčija in Francija, zgodovinske ribolovne pravice, da lahko lovijo na tem območju. Komisija predlaga, da večletni načrt temelji neposredno na členu 37 Pogodbe in ne na členu 6 Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002.

Plovila, ki bodo izvajala ribolov v staležu, bodo potrebovala posebna ribolovna dovoljenja, ne bodo pa smela med istim ribolovnim potovanjem loviti na območju zahodno od Škotske in izven njega, razen če bodo dnevno posredovala poročila o ulovu ribiškim oblastem svoje države zastave. Spremljanje licenciranih ribiških plovil z dovoljenjem za ribolov na območju bo potekalo s pomočjo elektronskih ladijskih dnevnikov, kjer se poročila o ulovu dnevno prenašajo v center za spremljanje ribolova države članice zastave, s pomočjo sistema VMS ter navzkrižnega preverjanja med deklaracijami o raztovarjanju in zabeleženimi ulovi.

Mnenje Regionalnega svetovalnega odbora za pelagične staleže

Regionalni svetovalni odbor se strinja, da je v dolgoročnem interesu vseh treba zagotoviti dobro upravljanje staleža sleda na območju zahodno od Škotske. Vendar Regionalni odbor meni, da je pravilo o ulovu, ki ga predlaga Komisija, preveč „grobo“ ter bi lahko povzročilo 52-odstotno zmanjšanje celotnega dovoljenega ulova sleda za naslednje leto na območju zahodno od Škotske, kar pa ni prikazano v oceni učinka. Tako dramatično zmanjšanje celotnega dovoljenega ulova bi bilo v nasprotju s trditvami Komisije, da njeni predlogi ne pomenijo radikalnih sprememb sedanje ravni ulova. Regionalni odbor poudarja, da je bilo v ponovno izdanem mnenju ICES za leto 2006 za stalež sleda zahodno od Škotske glede celotnega dovoljenega ulova sleda predlagano podaljšanje pri 34 000 tonah. Vendar je bilo v mnenju ICES za celotni dovoljeni ulov za leto 2007 določena količina 15 000 ton. Tako velika nihanja bi škodovala sektorju, zato Regionalni odbor poudarja, da mora biti stabilnost ulova bistveni element pri prehodu na kakršen koli nov dolgoročni načrt upravljanja.

Regionalni svetovalni odbor za pelagične staleže želi, da bi z revizijo pravil o ulovu določili največje odstopanje celotnega dovoljenega ulova na 20 %, če je biomasa manjša od 75 000 ton, a enaka ali večja od 50 000 ton. Ravno tako odbor želi, da če se biomasa zmanjša pod raven 50 000 ton, z ribolovom ne bi popolnoma prenehali, ampak bi bil uveden načrt obnovitve staleža. Po sedanjih ocenah je drstitvena biomasa staleža 66 510 ton.

Poleg tega je Regionalni svetovalni odbor za pelagične staleže zaprosil Fisheries Research Services Marine Laboratory, naj v letih 2008 in 2009 izvede neodvisno znanstveno raziskavo o prirastu staleža sleda na območju VIa North. Namen raziskav je določiti izvedljivost in učinkovitost metodologije, ki se uporablja za določitev indeksa prirasta za stalež sleda zahodno od Škotske, da bi povečali zanesljivost pri ocenjevanju staleža. Poleg tega je bilo po mnenju odbora pomembno, da je v načrtu razumno obravnavan prehod iz sedanjih razmer, ko ni dogovorjenih pravil o upravljanju tega staleža, na izvajanje dolgoročnega večletnega načrta, da bi preprečili vsakoletne spremembe celotnega dovoljenega ulova, ki bi lahko zaradi svojega obsega destabilizirale sektor. Regionalni odbor je priporočil Komisiji, naj celotni dovoljeni ulov za leto 2008 določi pri 27 200 tonah, kar ustreza 20-odstotnemu znižanju, kot je predlagano v njihovih predlogih za spremenjeni načrt upravljanja. Celotni dovoljeni ulov za leto 2008 je bil tako določen na tej ravni.

Priporočila poročevalca

1.   Uvedba večletnega načrta upravljanja za stalež sleda zahodno od Škotske je dobrodošla.

2.   Poročevalec se ne strinja s Komisijo, da je mogoče trajnostno ribištvo ohranjati z letno umrljivostjo pri 0,25, če je stalež večji od 75 000, in pri 0,20, če je stalež manjši od 75 000 ton, a večji od 50 000 ton. Ravno tako se poročevalec ne strinja, da bi bilo treba z ribolovom prenehati, če se raven drstitvenega staleža zmanjša pod 50 000 ton. Ravno nasprotno, poročevalec se strinja z argumentom Regionalnega svetovalnega odbora za pelagične staleže, da je tako pravilo o ulovu „grob“ instrument, zaradi česar bi se lahko celotni dovoljeni ulov bistveno in neupravičeno zmanjšal, kar bi brez ustrezne znanstvene utemeljitve ogrozilo sposobnost preživetja ribištva ter destabiliziralo industrijo.

3.   Poleg tega poročevalec soglaša z argumentom Regionalnega svetovalnega odbora za pelagične staleže, da bi bilo v letih, ko lahko ICES in STECF ocenita velikost drstitvenega staleža na 75 000 ton ali več ter izračunata predviden ulov, ki ustreza specifičnim ribolovnim umrljivostim, treba celotni dovoljeni ulov za naslednje leto določiti pri ribolovni umrljivosti 0,25. Vendar se za ohranjanje stabilnosti ulova v ribištvu celotni dovoljeni ulov v danem letu ne bi smel spreminjati za več kot 15 % glede na sedanji celotni dovoljeni ulov.

4.   Poročevalec se strinja z Regionalnim svetovalnim odborom za pelagične staleže, da se v letih, ko ICES in STECF ocenita drstitveno biomaso staleža na manj kot 75 000 ton, a enako ali večjo od 50 000 ton, celotni dovoljeni ulov za naslednje leto določi pri 0,2. Vendar se za ohranjanje stabilnosti ulova v ribištvu celotni dovoljeni ulov v danem letu ne bi smel spreminjati za več kot 20 % glede na sedanji celotni dovoljeni ulov.

5.   Poročevalec se strinja z Regionalnim odborom, da če se biomasa zmanjša pod 50 000 ton, z ribolovom ne bi popolnoma prenehali, ampak bi bil uveden načrt obnovitve staleža, da se ta spet poveča na več kot 50 000 ton.

6.   Poročevalec se strinja z odborom, da se v letu, ko ICES in STECF ne moreta oceniti velikosti drstitvenega staleža ali ribolovne umrljivosti, celotni dovoljeni ulov iz preteklega leta ne spremeni. Vendar se v drugem in vsakem nadaljnjem letu, ko ni na voljo znanstvenih ocen, celotni dovoljeni ulov zmanjša za 10 % v primerjavi s predhodnim letom.

7.   Poročevalec soglaša s Komisijo, da mora spremljanje licenciranih ribiških plovil z dovoljenjem za ribolov na območju potekati s pomočjo elektronskih ladijskih dnevnikov, kjer se poročila o ulovu dnevno prenašajo v center za spremljanje ribolova države članice zastave, s pomočjo sistema VMS ter navzkrižnega preverjanja med deklaracijami o raztovarjanju in zabeleženimi ulovi.

8.   Poročevalec se strinja s Komisijo, da plovila z dovoljenjem za eno območje med istim ribolovnim potovanjem ne bi smela loviti izven območja zahodno od Škotske. Vendar bi bilo treba plovilom, ki poročila o ulovu dnevno posredujejo centru za spremljanje ribolova njihove države članice zastave, in sicer vedno preden zapustijo območje zahodno od Škotske, dovoliti ribolov izven tega območja na istem ribolovnem potovanju, da bi se izognili nepotrebnemu vračanju v pristanišče in napačnemu poročanju o statistiki ulova.

9.   Pomembno je izboljšati kakovost podatkov, na katerih temeljijo znanstvene ocene za stalež sleda na območju zahodno od Škotske. Poročevalec poleg sedanjih akustičnih raziskav za ugotavljanje indeksa številčnosti za odraslega sleda podpira tudi poskusno raziskavo z mrežo (MIK) v letih 2008 in 2009, da se določi izvedljivost in učinkovitost te metode za oblikovanje drugega in neodvisnega indeksa prirasta za sleda na območju zahodno od Škotske; to pobudo poročevalec priporoča Komisiji.

10. Poleg tega poročevalec soglaša s Komisijo, da je treba načrt upravljanja revidirati vsaka štiri leta na podlagi mnenja STECF. Če pa bi bile po taki reviziji predlagane sprememebe, se je treba o njih temeljito posvetovati z Regionalnim svetovalnim odborom za pelagične staleže in Evropskim parlamentom.


POSTOPEK

Naslov

Stalež sleda zahodno od Škotske

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0240 – C6-0204/2008 – 2008/0091(CNS)

Datum posvetovanja z EP

26.5.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

4.6.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

4.6.2008

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

28.5.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Struan Stevenson

19.6.2008

 

 

Datum sprejetja

5.11.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Maria Grazia Pagano, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Cornelis Visser

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marie-Hélène Descamps, Michl Ebner, Véronique Mathieu, Josu Ortuondo Larrea, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov