SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välistä puitesopimusta Israelin valtion osallistumista yhteisön ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä

11.11.2008 - (5471/2008 – KOM(2007)0713 – C6-0180/2008 – 2007/0241(AVC)) - ***

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Véronique De Keyser

Menettely : 2007/0241(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0436/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0436/2008
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välistä puitesopimusta Israelin valtion osallistumista yhteisön ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä

(5471/2008 – KOM(2007)0713 – C6-0180/2008 – 2007/0241(AVC))

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2007)0713),

–   ottaa huomioon neuvoston tekstin (5471/2008),

–   ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen lauseen sekä 310 artiklan mukaisesti esittämän pyynnön puoltavasta lausunnosta (C6-0180/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A6-0436/2008),

1.  antaa puoltavan lausunnon sopimuksen tekemisestä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Israelin valtion hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Euroopan unioni on vuodesta 2004 aloitetun Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa antanut naapuruuspolitiikkaan kuuluville maille mahdollisuuden osallistua tiettyihin yhteisön ohjelmiin ja erillisvirastoihin. Tämä suositusluonnos koskee Israelin valtion osallistumista yhteisön ohjelmiin.

Maiden pitää esittää nimenomainen pyyntö saada osallistua yhteisön ohjelmiin ja sitä seuraa tarkkaan määritelty prosessi: neuvottelut yleisistä toimintatavoista, joka viedään hyväksyntämenettelyyn, ja sen jälkeen erikseen osallistumisesta kuhunkin ohjelmaan ja yhteisymmärryspöytäkirjan laatiminen osapuolten allekirjoitettavaksi. Tämä ei koske kaikkia yhteisön ohjelmia, sillä joskus osallistuminen ei ole mahdollista ohjelmien tavoitteiden ja ennen kaikkea oikeudellisen aseman vuoksi. On siis kolme erilaista ohjelmatyyppiä[1]: osallistumisen sallivat[2], yhteistyön sallivat[3] sekä kaikenlaiselta osallistumiselta ja yhteistyöltä täysin suljetut[4].

Naapuruuspolitiikan maiden osallistuminen ohjelmiin määritellään siis tapauskohtaisesti ottamalla maiden ominaispiirteet huomioon. Osallistumiseen liittyvä rahoitus määräytyy kunkin ohjelman omien kriteerien mukaan ja se katetaan eräissä tapauksissa kumppanimaan rahoituksella tai eräissä tapauksissa EU:n talousarviosta, mikä mahdollistaa kaikkien naapuruuspolitiikan piirissä olevien maiden osallistumisen ilman syrjintää.

Israelin valtio on jo useiden vuosien ajan tehnyt yhteistyötä sellaisissa EU:n ohjelmissa, joiden asema sallii yhteistyön kolmansien maiden kanssa, esimerkiksi tutkimuksen puiteohjelmassa, johon Israel on osallistunut neljännestä puiteohjelmasta alkaen. EU on muuten Israelin tutkimuksen toiseksi suurin rahoittaja ja seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan (kaudella 2007–2013) Israel osallistuu 440 miljoonalla eurolla. Israel on lisäksi ensimmäinen naapuruuspolitiikan maa, joka on pyytänyt saada osallistua yhteisön ohjelmiin ja erityisesti kilpailukyvyn ja innovaation puiteohjelmaan. Ohjelma on jaettu kolmeen osaan, ensimmäisestä osasta on allekirjoitettu sopimus ja osallistumisesta kahteen muuhun osaan käydään neuvotteluita. Israelin valtio on myös ilmaissut kiinnostuksensa osallistua Kulttuuri- ja Media 2007 -ohjelmiin. Näihin kahteen ohjelmaan liittyy kuitenkin ongelma, sillä osallistuakseen niihin maan pitää ratifioida kulttuurista moninaisuutta koskeva Unescon yleissopimus. Israelin valtio ei ole vielä ratifioinut kyseistä sopimusta, joten se ei voi tällä hetkellä ryhtyä järjestelyihin näihin ohjelmiin osallistumiseksi.

Tämän suositusluonnoksen liitteenä on päätöslauselmaesitys, jossa on ilmaistu sopimukseen liittyvät poliittiset painopisteet.

  • [1]  Luettelo ohjelmista on saatavilla komission internetsivuilla: http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm
  • [2]  Kuluttajapolitiikkaa koskeva yhteisön toimintaohjelma, Kilpailukyvyn ja innovaation puiteohjelma.
  • [3]  Marco Polo, Elinikäinen oppiminen, Kulttuuri, Media 2007, Nuorisotoimintaohjelma, seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma.
  • [4]  Life +, Euroopan unionin solidaarisuusrahasto,

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Israelin valtion osallistuminen yhteisön ohjelmiin

Viiteasiakirjat

05471/2008 – C6-0180/2008 – KOM(2007)07132007/0241(AVC)

EP:n puoltavaa lausuntoa pyydetty (pvä)

23.4.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

8.5.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

8.5.2008

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

INTA

18.12.2007

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Véronique De Keyser

27.11.2007

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Jacek Saryusz-Wolski

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

27.11.2007

Valiokuntakäsittely

7.10.2008

4.11.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

6.11.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

5

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Vittorio Agnoletto, Roberta Alma Anastase, André Brie, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Georgios Georgiou, Ana Maria Gomes, Jana Hybášková, Jelko Kacin, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Michel Rocard, Michel Rocard, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Jacek Saryusz-Wolski, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Marcello Vernola, Kristian Vigenin, Andrzej Wielowieyski, Jan Marinus Wiersma, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Árpád Duka-Zólyomi, Kinga Gál, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Tunne Kelam, Nickolay Mladenov, Inger Segelström, Jean Spautz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Wolfgang Bulfon, Rosa Miguélez Ramos

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.11.2008