AANBEVELING betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een protocolbij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de staat Israël, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de staat Israël over de algemene beginselen van de deelname van de staat Israël aan communautaire programma’s

11.11.2008 - (5471/2008 – COM(2007)0713 – C6-0180/2008 – 2007/0241(AVC)) - ***

Commissie buitenlandse zaken
Rapporteur: Véronique De Keyser

Procedure : 2007/0241(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0436/2008
Ingediende teksten :
A6-0436/2008
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de staat Israël, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de staat Israël over de algemene beginselen van de deelname van de staat Israël aan communautaire programma’s

(5471/2008 – COM(2007)0713 – C6-0180/2008 – 2007/0241(AVC))

(Instemmingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2007)0713),

–   gezien de tekst van de Raad (5471/2008),

–   gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel 300, lid 3, tweede alinea juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste en tweede zin en artikel 310 van het EG-Verdrag (C6-0180/2008),

–   gelet op artikel 75 en artikel 83, lid 7 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A6-0436/2008),

1.  stemt in met de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de staat Israël.

TOELICHTING

In het kader van het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB), dat in 2004 is ingevoerd, biedt de Europese Unie de ENB-partnerlanden de mogelijkheid om aan bepaalde communautaire programma's en agentschappen deel te nemen. Deze ontwerpaanbeveling handelt over de deelname van de staat Israël aan communautaire programma's.

De ENB-partnerlanden moeten uitdrukkelijk om deelname aan de communautaire programma's verzoeken. De behandeling van deze verzoeken gebeurt volgens een welomschreven procedure: er wordt onderhandeld over een kaderaanpak, het besluit wordt aan een instemmingsprocedure onderworpen en daarna wordt voor elk verzoek om deelname aan een programma een "memorandum van overeenstemming" opgesteld, dat door de partijen wordt ondertekend. Niet alle communautaire programma's komen in aanmerking voor deelname door ENB-partnerlanden, aangezien hun doelstellingen en in de eerste plaats hun statuten dat niet toelaten. Er bestaan drie categorieën programma's[1]: programma's die openstaan voor deelname[2], programma's waarvoor samenwerking mogelijk is[3] en programma's waarvoor elke vorm van deelname of samenwerking uitgesloten is[4].

Over de deelname van ENB-partnerlanden wordt dus per geval beslist, rekening houdend met de specifieke situatie van een land. Welke financiële bijdrage voor deze deelname verschuldigd is, hangt af van de voor het betrokken programma vastgestelde criteria. Deze bijdrage wordt door het partnerland zelf of, in bepaalde gevallen, uit de begroting van de Europese Unie gefinancierd, zodat alle ENB-partnerlanden zonder onderscheid aan communautaire programma's kunnen deelnemen.

De staat Israël levert al meerdere jaren een bijdrage aan communautaire programma's, waarvan de statuten in de mogelijkheid van samenwerking met derde landen voorzagen. Een voorbeeld is het kaderprogramma voor onderzoek, waar Israël al sinds de vierde editie aan deelneemt. De Europese Unie is overigens de tweede financieringsbron van onderzoek in Israël, terwijl Israël van plan is een bijdrage van 440 miljoen euro te leveren aan het zevende kaderprogramma voor onderzoek (periode 2007-2013). Bovendien heeft Israël als eerste ENB-partnerland een verzoek om deelname aan communautaire programma's ingediend, met name aan het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie, dat uit drie delen bestaat. Over het eerste luik is reeds een overeenkomst ondertekend; de onderhandelingen over deelname aan de twee andere luiken zijn gaande. De staat Israël heeft eveneens belangstelling getoond voor de programma's "Cultuur" en "Media 2007". Voor deze twee programma's doet zich echter een probleem voor, aangezien een land de Verklaring van de Unesco betreffende culturele diversiteit geratificeerd moet hebben om voor deze programma's in aanmerking te komen. De staat Israël, die niet aan deze voorwaarde voldoet, kan vooralsnog dus niet aan deze programma's deelnemen.

Deze ontwerpaanbeveling gaat vergezeld van een ontwerpresolutie waarin de politieke prioriteiten zijn vastgesteld die op deze overeenkomst van toepassing zijn.

  • [1]  De lijst van deze programma's kan op de website van de Europese Commissie geraadpleegd worden: http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.
  • [2]  Communautair actieprogramma op het gebied van consumentenbeleid, kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie, ...
  • [3]  Marco Polo, Een Leven Lang Leren, Cultuur, Media 2007, Jeugd in actie, zevende kaderprogramma voor onderzoek, ...
  • [4]  Life +, Solidariteitsfonds van de Europese Unie, ...

PROCEDURE

Titel

Deelname van de staat Israël aan communautaire programma’s

Document- en procedurenummers

05471/2008 – C6-0180/2008 – COM(2007)07132007/0241(AVC)

Datum verzoek om instemming EP

23.4.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AFET

8.5.2008

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

INTA

8.5.2008

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

INTA

18.12.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Véronique De Keyser

27.11.2007

 

 

Vervangen rapporteur(s)

Jacek Saryusz-Wolski

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

27.11.2007

Behandeling in de commissie

7.10.2008

4.11.2008

 

 

Datum goedkeuring

6.11.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

43

5

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Vittorio Agnoletto, Roberta Alma Anastase, André Brie, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Georgios Georgiou, Ana Maria Gomes, Jana Hybášková, Jelko Kacin, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Michel Rocard, Michel Rocard, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Jacek Saryusz-Wolski, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Marcello Vernola, Kristian Vigenin, Andrzej Wielowieyski, Jan Marinus Wiersma, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Árpád Duka-Zólyomi, Kinga Gál, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Tunne Kelam, Nickolay Mladenov, Inger Segelström, Jean Spautz

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Wolfgang Bulfon, Rosa Miguélez Ramos

Datum indiening

11.11.2008