RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea unui protocol la Acordul euromediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Comunitatea Europeană și Statul Israel privind principiile generale care reglementează participarea statului Israel la programele comunitare

11.11.2008 - (5471/2008 – COM(2007)0713 – C6-0180/2008 – 2007/0241(AVC)) - ***

Comisia pentru afaceri externe
Raportoare: Véronique De Keyser

Procedură : 2007/0241(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0436/2008
Texte depuse :
A6-0436/2008
Voturi :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea unui protocol la Acordul euromediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Comunitatea Europeană și Statul Israel privind principiile generale care reglementează participarea Statului Israel la programele comunitare

(5471/2008 – COM(2007)0713 – C6-0180/2008 – 2007/0241(AVC))

(Procedura de aviz conform)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2007)0713),

–   având în vedere documentul Consiliului (5471/2008),

–   având în vedere cererea de aviz conform prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima și a doua teză și articolul 310, din Tratatul CE (C6-0180/2008),

–   având în vedere articolul 75 și articolul 83 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A6-0436/2008),

1.  își dă avizul conform cu privire la încheierea Protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului, Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Statului Israel.

EXPUNERE DE MOTIVE

În cadrul politicii europene de vecinătate (PEV), instituită în 2004, Uniunea Europeană oferă posibilitatea țărilor membre PEV de a participa la unele programe și agenții comunitare. Acest proiect de recomandare se referă la participarea Statului Israel la programele comunitare.

Această participare la programele comunitare trebuie să fie solicitată în mod specific de către țara respectivă și să urmeze o procedură bine definită: negocierea unei abordări-cadru supusă unei proceduri de aviz conform, iar după aceea, pentru fiecare solicitare de participare la un program, elaborarea unui „memorandum de înțelegere” care va fi semnat de către ambele părți. Această participare nu se referă la toate programele comunitare, deoarece obiectivele și, în special, statutul acestora nu le permite acest lucru. Există, deci, trei categorii de programe1: cele deschise participării2, cele care permit o cooperare3 și cele care sunt complet „închise” oricărui tip de participare sau cooperare4.

Participarea țărilor PEV se face, deci, prin intermediul unei abordări individuale, de la caz la caz, ținând cont de particularitățile țărilor respective. Contribuția financiară aferentă acestei participări depinde de criterii specifice programului respectiv și este acoperită prin contribuția țării partenere sau, în anumite cazuri, prin bugetul UE, ceea ce permite tuturor țărilor PEV, fără discriminare, să participe.

Statul Israel cooperează deja, de mulți ani, în cadrul programelor comunitare al căror statut permite cooperarea cu țări-terțe, precum programul-cadru de cercetare la care Israel participă de la a 4-a ediție a acestuia. Uniunea Europeană este, de altfel, a doua sursă de finanțare a cercetării în Israel, iar referitor la al 7-lea program-cadru de cercetare (perioada 2007-2013), Israel intenționează să contribuie cu suma de 440 milioane de euro. Mai mult, Israel este prima țară PEV care a solicitat participarea la programele comunitare și, în special, la programul „Competitivitate și inovare”. Acest program este constituit din trei părți; un acord a fost semnat în ce privește prima parte și sunt în curs negocieri privitor la participarea la celelalte două părți. Statul Israel și-a manifestat, de asemenea, interesul pentru programele „Cultură” și „Media 2007”. Cu toate acestea, în privința acestor două programe, există încă o problemă ce se datorează faptului că, pentru a fi eligibil pentru aceste programe, țara respectivă trebuie să fi ratificat carta UNESCO privind diversitatea culturală. Având în vedere că Israel nu a ratificat încă această cartă, acesta nu poate, în prezent, întreprinde nicio acțiune care vizează participarea la aceste programe.

Acest proiect de recomandare este însoțit de un proiect de rezoluție în care sunt prezentate prioritățile politice care constituie contextul acestui acord.

Lista acestor programe este disponibilă pe site-ul Comisiei Europene:http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.

2 Programul de acțiune comunitară în domeniul politicii de protecție a consumatorilor, al competitivității și programul-cadru privind inovația, ...

3 Marco Polo, învățare pe tot parcursul vieții, cultură, media 2007, tineretul în acțiune, Cel de-al 7-lea program de cercetare, ...

4 Life +, Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, ...

PROCEDURÃ

Titlu

Participarea statului Israel la programele comunitare

Referințe

05471/2008 – C6-0180/2008 – COM(2007)07132007/0241(AVC)

Data cererii avizului conform al PE

23.4.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

AFET

8.5.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

INTA

8.5.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

INTA

18.12.2007

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Véronique De Keyser

27.11.2007

 

 

Raportor(i) substituit (substituiți)

Jacek Saryusz-Wolski

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

27.11.2007

Examinare în comisie

7.10.2008

4.11.2008

 

 

Data adoptării

6.11.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

5

3

Membri titulari prezenți la votul final

Vittorio Agnoletto, Roberta Alma Anastase, André Brie, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Georgios Georgiou, Ana Maria Gomes, Jana Hybášková, Jelko Kacin, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Pașcu, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Michel Rocard, Michel Rocard, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Jacek Saryusz-Wolski, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Marcello Vernola, Kristian Vigenin, Andrzej Wielowieyski, Jan Marinus Wiersma, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Membri supleanți prezenți la votul final

Árpád Duka-Zólyomi, Kinga Gál, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Tunne Kelam, Nickolay Mladenov, Inger Segelström, Jean Spautz

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Wolfgang Bulfon, Rosa Miguélez Ramos

Data depunerii

11.11.2008