Betänkande - A6-0436/2008Betänkande
A6-0436/2008

REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om de allmänna principerna för Staten Israels deltagande i gemenskapsprogram

11.11.2008 - (5471/2008 – KOM(2007)0713 – C6-0180/2008 – 2007/0241(AVC)) - ***

Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Véronique De Keyser

Förfarande : 2007/0241(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0436/2008
Ingivna texter :
A6-0436/2008
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om de allmänna principerna för Staten Israels deltagande i gemenskapsprogram

(5471/2008 – KOM(2007)0713 – C6-0180/2008 – 2007/0241(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0713),

–   med beaktande av rådets text (5471/2008),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3 andra stycket jämfört med artikel 300.2 första stycket, första och andra meningen och artikel 310 i EG-fördraget (C6-0180/2008),

–   med beaktande av artikel 75 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A6-0436/2008).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Staten Israel parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

EU har inom den europeiska grannskapspolitiken, som infördes 2004, gett de länder som ingår i samarbetet möjlighet att medverka i vissa program och i arbetet vid vissa av gemenskapens organ. Det här förslaget till rekommendation gäller Staten Israels medverkan i gemenskapens program.

Medverkan i gemenskapsprogrammen ska uttryckligen begäras av landet i fråga och följa en tydligt definierad process: förhandlingar om en ramstrategi, samtyckesförfarande, varefter ett samförståndsavtal ingås mellan och undertecknas av parterna för varje program. Alla gemenskapsprogram berörs inte, eftersom målsättningen för dem och inte minst deras statuts inte ger utrymme för det. Det finns tre kategorier av program[1]: De som är öppna för medverkan[2], de som kan öppnas för samarbete[3] och de som är helt stängda för alla former av medverkan och samarbete[4].

Medverkan av länder som ingår i grannskapspolitiken avgörs därför från fall till fall med hänsyn till varje lands särskilda förhållanden. Det ekonomiska bidrag som krävs för medverkan bestäms av de kriterier som gäller för varje enskilt program och ska bekostas av partnerskapslandet eller, i särskilda fall, via EU:s budget. På så sätt kan alla länder inom grannskapspolitiken medverka utan diskriminering.

Staten Israel har sedan flera år tillbaka samarbetat inom de gemenskapsprogram där samarbetet kan bedrivas med tredjeländer, till exempel ramprogrammet för forskning som Israel medverkat i sedan den fjärde omgången. EU är för övrigt den näst största finansiären av forskning i Israel. Vad gäller sjunde ramprogrammet för forskning (2007–2013) räknar Israel med att bidra med ett belopp på 440 miljoner euro. Israel är det första av länderna inom grannskapspolitiken som begär att få medverka i gemenskapens program, nämligen ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. Programmet är indelat i tre avsnitt och ett avtal har ingåtts om det första. Förhandlingar pågår om Israels medverkan i de båda andra avsnitten. Staten Israel har också visat intresse för programmen Kultur och Media 2007. I dessa båda fall uppstår dock ett problem eftersom det krävs att landet har ratificerat Unescos konvention om kulturell mångfald för att få medverka. Staten Israel har ännu inte ratificerat konventionen och kan i dagsläget därför inte börja förbereda för någon medverkan i dessa program.

Med det här förslaget till rekommendation följer ett förslag till resolution där de politiska prioriteringarna kring avtalet anges.

  • [1]  En förteckning över programmen finns på kommissionens webbplats på Internet: http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.
  • [2]  Program med gemenskapsåtgärder för konsumentpolitiken, ramprogram för konkurrenskraft och innovation m.fl.
  • [3]  Marco Polo, Livslångt lärande, Kultur, Media 2007, Ung och Aktiv i Europa, sjunde ramprogrammet för forskning m.fl.
  • [4]  Life+, Europeiska unionens solidaritetsfond.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Staten Israels deltagande i gemenskapsprogram

Referensnummer

05471/2008 – C6-0180/2008 – COM(2007)07132007/0241(AVC)

Begäran om parlamentets samtycke

23.4.2008

Ansvarigt utskott

  Tillkännagivande i kammaren

AFET8.5.2008

 

Rådgivande utskott

  Tillkännagivande i kammaren

INTA8.5.2008

 

 

 

 

 

Inget yttrande avges

  Beslut

INTA18.12.2007

 

 

 

 

 

Föredragande

  Utnämning

Véronique De Keyser27.11.2007

 

Tidigare föredragande

Jacek Saryusz-Wolski

Förenklat förfarande – beslut

27.11.2007

Behandling i utskott

7.10.2008

4.11.2008

 

 

 

Antagande

6.11.2008

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

5

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Vittorio Agnoletto, Roberta Alma Anastase, André Brie, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Georgios Georgiou, Ana Maria Gomes, Jana Hybášková, Jelko Kacin, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Michel Rocard, Michel Rocard, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Jacek Saryusz-Wolski, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Marcello Vernola, Kristian Vigenin, Andrzej Wielowieyski, Jan Marinus Wiersma, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Árpád Duka-Zólyomi, Kinga Gál, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Tunne Kelam, Nickolay Mladenov, Inger Segelström, Jean Spautz

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Wolfgang Bulfon, Rosa Miguélez Ramos

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...