ΕΚΘΕΣΗ  για την αξιολόγηση και τη μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού FRONTEX και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων EUROSUR

11.11.2008 - (2008/2157(INI))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Javier Moreno Sánchez

Διαδικασία : 2008/2157(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0437/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0437/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για την αξιολόγηση και τη μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού FRONTEX και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων EUROSUR

(2008/2157(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2008 με τίτλο "Έκθεση για την αξιολόγηση και τη μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού FRONTEX" (COM(2008)0067)

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2008 με τίτλο "Εξέταση της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR)" (COM(2008)0068)

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2008 με τίτλο "Προετοιμασία των επόμενων σταδίων όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση" (COM(2008)0069)

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1],

–   έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που έγινε δεκτό στο Παρίσι από τα 27 κράτη μέλη στις 7 Ιουλίου 2008 και το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την «παγκόσμια προσέγγιση της μετανάστευσης: δράσεις προτεραιότητας εστιαζόμενες στην Αφρική και τη Μεσόγειο», που επαναλαμβάνονται στα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα[2],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις προτεραιότητες πολιτικής στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών[3],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0437/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και πολύ ειδικότερα η ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των συνόρων της Ένωσης πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιας συνολικής και εναρμονισμένης προσέγγισης έναντι των μεταναστευτικών φαινομένων, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης την οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης, την ένταξη των νόμιμων μεταναστών και τη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόκληση της παράνομης μετανάστευσης είναι μια κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση και ως εκ τούτου απαιτεί μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα μεταναστευτικά φαινόμενα θα διαρκέσουν για όσο διάστημα θα διατηρείται το αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του κόσμου και ότι υπ’ αυτή την έννοια προσήκει να οργανωθεί η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε συνέργεια με τις πολιτικές ανάπτυξης και συνεργασίας με τις τρίτες χώρες,

Δ.  προειδοποιεί ότι η FRONTEX δεν αποτελεί πανάκεια για όλα τα προβλήματα που προκαλούνται από την παράνομη μετανάστευση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης είναι ένα δυναμικό στοιχείο της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται, επικουρικά, από την εφαρμογή των συμπληρωματικών κατασταλτικών πολιτικών που έχουν ως στόχο να στερέψουν την πηγή της παράνομης μετανάστευσης, όπως είναι η καταπολέμηση της παράνομης εργασίας, με τη βοήθεια κυρίως της έγκρισης της οδηγίας για την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, και η καταπολέμηση των δικτύων εμπόρων που ανήκουν στο οργανωμένο έγκλημα,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη μετανάστευση συνδέεται με ένα υψηλό ποσοστό θνησιμότητας και ότι πρέπει να διενεργηθούν εκστρατείες ενημέρωσης από κοινού με τις χώρες προέλευσης και διαμετακόμισης σχετικά με τους κινδύνους και τις μοιραίες συνέπειες που μπορεί να έχει το συγκεκριμένο είδος μετανάστευσης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι ο έλεγχος των συνόρων εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος για το τμήμα των συνόρων που του ανήκει, η μεταναστευτική πίεση που ασκείται στο ανατολικό και το νότιο μέτωπο της Ένωσης επιτάσσει την ανάπτυξη και την οργάνωση ενός πνεύματος συνυπευθυνότητας και υποχρεωτικής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η από κοινού διάθεση των υλικών και ανθρώπινων πόρων που μπορούν να κινητοποιηθούν για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος όλων αυτών των μέσων (FRONTEX, EUROSUR, του ηλεκτρονικού συστήματος άδειας ταξιδιού (ESTA), του συστήματος καταγραφής εισόδου/εξόδου, του fast track) είναι η σταδιακή δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης των συνόρων,

Θ. λαμβάνοντας με ικανοποίηση τα πρώτα ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα του οργανισμού FRONTEX από την έναρξη της επιχειρησιακής του λειτουργίας τον Οκτώβριο του 2005 και δεχόμενο τον αναγκαίο καθορισμό μιας μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής, που καθίσταται απαραίτητη σε αυτό το στάδιο της ανάπτυξής του,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FRONTEX είναι ένας οργανισμός της Κοινότητας που ανήκει στον πρώτο πυλώνα και υπόκειται στις αρχές του πλήρους δημοκρατικού ελέγχου και της διαφάνειας και, ως εκ τούτου, έχει την υποχρέωση να τηρεί και να προωθεί τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συντονιστικές επιχειρήσεις βάσει πληροφοριών που διεξάγει ο FRONTEX βασίζονται σε αναλύσεις κινδύνου και αξιολογήσεις απειλών που γίνονται σύμφωνα με τον κανόνα του απορρήτου,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική ανάπτυξης του FRONTEX θα πρέπει ακριβώς να αδράξει την ευκαιρία να ελέγξει τη βιωσιμότητα της αρχής της «υποχρεωτικής αλληλεγγύης» μεταξύ των κρατών μελών (αρχή την οποία ήδη επικαλέστηκε στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα (σύστημα RABIT – Ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα), που συντονίζει τις δυνατότητες ταχείας αντίδρασης της Ένωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης), προκειμένου να επιλεγεί ο ενδεδειγμένος τρόπος λειτουργίας για να διασφαλιστεί η άνευ προϋποθέσεων διάθεση των υλικών πόρων, που είναι καταχωρημένοι στο κεντρικό μητρώο διαθέσιμου τεχνικού εξοπλισμού (CRATE - Centralised Records of Available Technical Equipment), καθώς και των ανθρώπινων πόρων, που είναι αναγκαίοι για μια αποτελεσματική δράση του Οργανισμού,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο στηρίζει σταθερά τον Οργανισμό και έχει υπερψηφίσει τη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού του, ώστε να μπορεί να έχει επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός έχει πραγματοποιήσει ναυτικές αποστολές στα ανοικτά των ακτών των νότιων κρατών μελών, η επιτυχία των οποίων διέφερε ανάλογα με το επίπεδο της συνεργασίας των τρίτων χωρών από τις οποίες αναχωρούν οι μετανάστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή Ήρα στα ανοικτά των Κανάριων Νήσων ήταν επιτυχής και οδήγησε σε σημαντική μείωση του αριθμού των αφίξεων, ωστόσο η αποστολή Ναυτίλος στην περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου δεν ήταν αποτελεσματική αφού ο αριθμός των αφίξεων σημείωσε αύξηση παρά πτώση,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημοφιλέστερα σημεία πρόσβασης για τους μετανάστες στις νότιες θαλάσσιες περιοχές απαιτούν συνεχείς περιπολίες από ναυτικές αποστολές που θα διενεργούνται σε τακτική βάση,

ΙΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε δράση που αναπτύσσει ο Οργανισμός πρέπει, σε κάθε υποθετική περίπτωση, να συμμορφώνεται προς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, ιδίως προς αυτούς που αφορούν το ναυτικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια του ατόμου και τους πρόσφυγες, κυρίως όσον αφορά το δικαίωμα ασύλου, την αρχή της μη επαναπροώθησης και την απαγόρευση των ομαδικών απελάσεων,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να ενσωματώσει σε όλες του τις δράσεις την αναγκαιότητα λήψης των απαραίτητων προφυλάξεων και μέσων για τον σεβασμό των πλέον ευπαθών ατόμων, των γυναικών, ιδίως δε των εγκύων γυναικών, των παιδιών και ειδικότερα των ασυνόδευτων ανηλίκων, των ηλικιωμένων ατόμων και των ατόμων με αναπηρίες ή σοβαρές ασθένειες,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική διάσταση της δράσης του FRONTEX πρέπει να συνεπικουρείται από τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια δικαίου, τόσο στο πλαίσιο των επιχειρήσεων διάσωσης που καλείται να διενεργεί όσο και στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιστροφής, στις οποίες πιθανότατα θα κληθεί να συμβάλει,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο φως της επιτυχίας τους, οι επιχειρήσεις για την εκπαίδευση του ειδικευμένου προσωπικού που συμμετέχει στη λειτουργία του FRONTEX πρέπει να συνεχιστούν και ιδιαίτερα πρέπει να επεκταθούν στο προσωπικό τρίτων χωρών, οι οποίοι πρέπει να συνεργάζονται με τον FRONTEX σε καθημερινή βάση ώστε να τους εκπαιδεύσει σε επιχειρήσεις θαλάσσιας διάσωσης και περισυλλογής πτωμάτων σε περίπτωση ναυαγίων,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεθοριακοί έλεγχοι δεν επικεντρώνονται μόνο στις παράνομες διελεύσεις των συνόρων αλλά και σε άλλες πτυχές του διασυνοριακού εγκλήματος, όπως π.χ. στην εμπορία ανθρώπων, στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ή στο λαθρεμπόριο όπλων, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της εσωτερικής ασφάλειας συνολικά,

ΚΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση του FRONTEX δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς μια ευρωπαϊκή πολιτική διαχείρισης των συνόρων που θα ενσωματώνει τα προτεινόμενα νέα ευρωπαϊκά συστήματα ελέγχου των συνόρων, όπως π.χ. το ηλεκτρονικό σύστημα άδειας ταξιδιού (ESTA), το σύστημα καταγραφής εισόδου/εξόδου ή το fast track,

1.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν την προβληματική των μεταναστεύσεων μέσω μιας συνολικής προσέγγισης, που θα προωθεί με την ίδια ενεργητικότητα την ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα της Ένωσης, την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και την επιστροφή των παράνομα διαμενόντων αλλοδαπών στις χώρες προέλευσής τους, την καταπολέμηση της παράνομης εργασίας και της εμπορίας ανθρώπων, εξίσου όμως θα προωθεί την οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης και τα μέτρα που θα διευκολύνουν την ένταξη των νομίμων μεταναστών, την ενίσχυση μιας συνολικής εταιρικής σχέσης με τις τρίτες χώρες, μέσω της ενθάρρυνσης μιας θετικής σχέσης μεταξύ μεταναστεύσεων και ανάπτυξης, και τη θέσπιση μιας ομοιογενούς πολιτικής σε ό,τι αφορά το δικαίωμα ασύλου σε κοινοτικό επίπεδο,

2.  θεωρεί τον Οργανισμό FRONTEX ένα ουσιαστικό μέσο της συνολικής στρατηγικής της Ένωσης για τη μετανάστευση και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την επανεξέταση της εντολής του Οργανισμού προκειμένου να ενισχύσει τον ρόλο του και αυξήσει την αποτελεσματικότητά του·

3.  επιμένει ότι πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι είναι απολύτως αναγκαίο να μπορεί ο FRONTEX να βασίζεται, τόσο για τον συντονισμό των επιμέρους κοινών επιχειρήσεων όσο και για τις μόνιμες αποστολές του, στη διαθεσιμότητα των μέσων που τίθενται στη διάθεσή του από τα κράτη μέλη, μέσω κυρίως του CRATE· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα αρκετή προθυμία να προσφέρουν τα απαραίτητα μέσα στον FRONTEX και τα καλεί να το πράξουν·

4.  χαιρετίζει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ζητεί την ενίσχυση του Οργανισμού·

5.   τονίζει ότι ο Frontex θα πρέπει να συμπεριλάβει στο έργο του μέτρα για τον έλεγχο της εμπορίας ανθρώπων, ειδικά στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ·

6.  καλεί προς τούτο τα κράτη μέλη να επισημοποιήσουν το ταχύτερο δυνατό ένα σύστημα "υποχρεωτικής και αμετάκλητης αλληλεγγύης" υπό τον όρο της εφικτότητας και με βάση τις τρέχουσες ιδιαίτερες ανάγκες κάθε συμμετέχουσας χώρας, ώστε να δοθεί στον FRONTEX η δυνατότητα, κατά την προπαρασκευή και ολοκλήρωση των αποστολών του, να αίρει την αβεβαιότητα ως προς την έκταση των πόρων στους οποίους μπορεί να υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο·

7.   ζητεί τη συγκρότηση μόνιμων και αδιάλειπτων επιχειρησιακών περιπόλων από κοινού εποπτείας όλο το χρόνο σε όλες τις περιοχές υψηλού κινδύνου, ιδίως στα θαλάσσια σύνορα όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απώλειας ζωής, δεδομένου ότι η ζωή είναι το πρώτο απαραβίαστο θεμελιώδες δικαίωμα·

8.   τονίζει τη σημασία της συμμόρφωσης της κοινοτικής νομοθεσίας με το διεθνές δίκαιο που έχει εφαρμογή σε αυτό τον τομέα, έτσι ώστε η ΕΕ να μπορέσει να συμβάλλει αποτελεσματικά στις προσπάθειες που απαιτούνται για την παροχή βοήθειας σε ταλαιπωρημένους πρόσφυγες·

9.   καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν, το συντομότερο δυνατόν, να μετουσιώσουν σε πράξη αυτή την αρχή της αλληλεγγύης, μέσω κυρίως της αύξησης των υλικών μέσων που αντίστοιχα θέτουν στη διάθεση του Οργανισμού, σε ό,τι αφορά κυρίως τα μέσα διάσωσης, και μέσω της παροχής διαβεβαίωσης προς αυτόν, σε πρακτικό επίπεδο, για την απόλυτη και συνεχή διαθεσιμότητά τους·

10. καλεί τον FRONTEX να διαβιβάσει μια έκθεση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, παρουσιάζοντας κυρίως αναλυτικά την πραγματική χρησιμοποίηση και την πραγματική διαθεσιμότητα των υλικών που είναι καταχωρημένα στη βάση CRATE, και να δώσει έμφαση, αν είναι ανάγκη, στις δυσχέρειες που προκύπτουν, καθώς και να παρέχει πλήρη ενημέρωση σχετικά με το ποια κράτη μέλη προσφέρουν μέσα και ποια όχι·

11. καλεί τα κράτη μέλη, στην περίπτωση που εξακολουθεί να σημειώνεται ανεπαρκής διαθεσιμότητα μέσων, να προβλέψουν ταχέως μια ουσιαστική αλλαγή κλίμακας στον προϋπολογισμό του FRONTEX, που να του επιτρέπει να φέρει σε πέρας τις αποστολές του, και ενδεχομένως να εξετάσουν τις νομικές πτυχές της μελλοντικής ενοικίασης ή/και αγοράς υλικών·

12. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, υπό την ιδιότητά του ως αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή, αύξησε ήδη τον προϋπολογισμό του FRONTEX από συστάσεώς του και θα μεριμνά για την ορθή εκτέλεσή του, καθώς και για την προσαρμογή του στην εξέλιξη των καθηκόντων του·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις σημαντικές προσπάθειες συνεργασίας που κατέβαλε το σύνολο σχεδόν των τρίτων χωρών με τις οποίες ο FRONTEX καλείται να εργαστεί καθημερινά και που οδήγησαν σε άκρως θετικά αποτελέσματα, όπως αυτά που επιτεύχθηκαν στις Κανάριες Νήσους· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του που η συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης εξακολουθεί να χωλαίνει σε άλλες περιπτώσεις, όπως με την Τουρκία και τη Λιβύη·

14. προτρέπει την Ένωση να συμπεριλάβει, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεών της με τρίτες χώρες, την ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία από τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης και καλεί τις τρίτες χώρες η συνεργασία των οποίων είναι ανεπαρκής – ή ακόμη και ανύπαρκτη – να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνουν το έργο του Οργανισμού, εξασφαλίζοντας κυρίως μια πιο αποτελεσματική συνεργασία των υπηρεσιών τους σε θέματα πρόληψης·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν μεγαλύτερο επίπεδο συνεργασίας των τρίτων χωρών, μέσω κυρίως της διαπραγμάτευσης συμφωνιών επανεισδοχής· θεωρεί ότι η μετανάστευση θα πρέπει να αποτελεί εγγενές κομμάτι κάθε διαπραγμάτευσης συμφωνίας με τρίτες χώρες που είναι χώρες προέλευσης ή χώρες διαμετακόμισης·

16. επισημαίνεται η ανάγκη, ο FRONTEX κατά τη συνεργασία του με τρίτες χώρες να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις των κρατών μελών που έχουν κατ’ εξοχήν εμπειρία των λαθρομεταναστευτικών προκλήσεων σε σχέση με τις εν λόγω χώρες· κάθε συμμετοχή τρίτης χώρας σε κοινές επιχειρήσεις κρατών μελών υπό τον συντονισμό του FRONTEX, πρέπει να τελεί υπό την έγκριση του κράτους που φιλοξενεί την επιχείρηση·

17  ζητεί, αφενός μεν η εντολή του FRONTEX να περιέχει ρητά μια υποχρέωση τήρησης των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ένα καθήκον απέναντι στους αιτούντες άσυλο για τις επιχειρήσεις διάσωσης στην ανοικτή θάλασσα, αφετέρου δε η συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και με άλλες σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις να επισημοποιηθεί στην εντολή του·

18. εκφράζει φόβους ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών ενδέχεται να μη διαθέτουν κατάλληλα μέσα για να ελέγχουν κατά πόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και τα οποία συλλέγονται στο σχεδιασθέν "σύστημα των συστημάτων" της ΕΕ τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τις βασικές αρχές της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει σε πιο βαθμό τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατίθενται στις αρχές τρίτων χωρών·

19. ζητεί τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της FRONTEX ώστε να ενθαρρυνθεί να πραγματοποιεί έργα και επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων προκειμένου για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συμφωνιών εργασίας και τον προσδιορισμό των αναγκών για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε σχέση με τη διαχείριση των συνόρων σε τρίτες χώρες·

20. καλεί τον FRONTEX να ενισχύσει και να εκπληρώσει τον σημαντικό του ρόλο τόσο για την υποστήριξη των κοινών επιχειρήσεων επιστροφής όσο και για όλες τις πτυχές που ενυπάρχουν στις συγκεκριμένες διαδικασίες· με πνεύμα αλληλεγγύης, καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώκουν τη συμμετοχή του FRONTEX κατά τον σχεδιασμό και την οργάνωση κοινών πτήσεων επιστροφής και τον προσδιορισμό της ανάγκης για κοινές επιστροφές

21. καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέψουν μια αναθεώρηση της εντολής του FRONTEX, προκειμένου να αρθούν τα νομικά κενά τα οποία ενδέχεται να θέσουν προσκόμματα στη δράση του, κυρίως με την ένταξη των συγκεκριμένων νομικών προϋποθέσεων υπό τις οποίες διενεργεί τις παρεμβάσεις του που αφορούν επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα, καθώς και εκείνων που διέπουν τη συμβολή του στις επιχειρήσεις επιστροφής, και τη δυνατότητα προσφυγής των τρίτων χωρών στον εξοπλισμό του, κυρίως μέσω πιλοτικών προγραμμάτων, από τα οποία θα επωφελούνται·

22. καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί πλήρως τις δραστηριότητες του FRONTEX σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπό τους στις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης του για την προστασία των ανθρώπων·

23. ζητεί την κατάρτιση του προσωπικού του FRONTEX σχετικά με τα διάφορα ζητήματα φύλου που τίθενται στο πλαίσιο του έργου του Οργανισμού·

24. εκτιμά ότι οι κατ’ αυτόν τον τρόπο διευρυμένες αρμοδιότητες του FRONTEX και η παγίωση της συμβολής του στην καθημερινή καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης δύνανται να δικαιολογήσουν μια διαρθρωτική ανάπτυξη των υλικοτεχνικών και διοικητικών του δυνατοτήτων, με σεβασμό στην αρχή της αναλογικότητας·

25. εκτιμά κυρίως ότι, παρότι ο ρυθμός και τα μέσα που διατίθενται δεν δικαιολογούν ακόμα τον πολλαπλασιασμό των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, η δημιουργία δύο διακριτών κλιμακίων – εκ των οποίων το ένα θα συντονίζει τη δραστηριότητα στα χερσαία σύνορα και το άλλο τις ναυτικές επιχειρήσεις – θα μπορούσε να εξεταστεί από σήμερα κιόλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χερσαίες μεταναστευτικές οδοί στα ανατολικά σύνορα θα αντιπροσωπεύουν μια ολοένα και σημαντικότερη πρόκληση στο μέλλον και θα πρέπει να τους δίνεται ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή και να αυξηθούν τα διατιθέμενα μέσα·

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη σκοπιμότητας ενός ευρωπαϊκού συστήματος φρούρησης των συνόρων.

27. υπογραμμίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθεί κατάρτιση του προσωπικού που συμμετέχει στις επιχειρήσεις του FRONTEX –κυρίως σε ό,τι αφορά το ναυτικό δίκαιο, το δικαίωμα ασύλου και τα θεμελιώδη δικαιώματα– περιλαμβανομένης και της κατάρτισης, αφ’ ης στιγμής διευρυνθεί η εντολή του, του προσωπικού των εμπλεκόμενων τρίτων χωρών· ενθαρρύνει προς τούτο τον FRONTEX να συνεργαστεί με άλλους θεσμούς, όπως είναι ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, η υπηρεσία των ΗΕ η αρμόδια για το δίκαιο της θάλασσας και οι ΜΚΟ, καθώς και άλλες οργανώσεις με εμπειρία και τεχνογνωσία σε αυτούς τους τομείς·

28. καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει εκστρατείες ενημέρωσης για τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη σχετικά με τους κινδύνους της παράνομης μετανάστευσης·

29. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαδικασία προβληματισμού που έλαβε χώρα στο Συμβούλιο με στόχο να δημιουργηθεί το σύστημα επιτήρησης των συνόρων EUROSUR, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη εκμετάλλευση όλων των μηχανισμών επιτήρησης, κατά βάση μέσω της επέκτασης της παρούσας κάλυψής τους, η οποία σήμερα δεν αφορά παρά μόνο ένα τμήμα των ζωνών όπου καλούνται να διεξαχθούν οι επιχειρήσεις·

30. επιμένει, επομένως, να ξεκινήσει χωρίς χρονοτριβή η αναβάθμιση των εθνικών συστημάτων επιτήρησης και η διασύνδεσή τους, και –για λόγους συνοχής– να ανατεθεί στον FRONTEX η συγκέντρωση των διαθέσιμων εργαλείων, κυρίως η διαχείριση του ασφαλούς δικτύου πληροφοριών και συντονισμού που συνδέεται με το Διαδίκτυο για τις υπηρεσίες των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών (ICONET) και η επανέναρξη των δραστηριοτήτων του Κέντρου Πληροφόρησης, Μελετών και Ανταλλαγών στον τομέα της Διέλευσης των Συνόρων και της Μετανάστευσης (CIREFI)·

31. επιμένει στην ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία του Οργανισμού, αφενός μεν με την Europol και τους άλλους ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, αφετέρου δε με άλλους διεθνείς οργανισμούς και αρχές μεθοριακών ελέγχων των τρίτων χωρών, στο πλαίσιο κυρίως της εξάρθρωσης των διεθνών κυκλωμάτων εμπορίας και της προσαγωγής στη δικαιοσύνη όσων εμπλέκονται στη διακίνηση παράνομων μεταναστών· θεωρεί επίσης σημαντικό να υπάρχει ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει στον Frontex να διαβιβάζει σημαντικές πληροφορίες σε εκείνους μπορούν να τις αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο·

32. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι συγκεκριμένες ανάγκες των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τους ελέγχους στα σύνορα να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη στις δραστηριότητες έρευνας·

33. θεωρεί θεμιτό το στόχο μιας πραγματικά ενωσιακής ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων και συμφωνεί ότι είναι σημαντικό να αναπτύσσεται και να ενισχύεται συνεχώς η κοινή πολιτική διαχείρισης συνόρων της ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη για μια αξιολόγηση και εκτίμηση των υφισταμένων συστημάτων και όσων βρίσκονται σε προετοιμασία, πριν γίνει η μετάβαση στις νέες δομικές μονάδες όπως προτείνεται από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της "Προετοιμασία των επόμενων σταδίων όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση" (COM(2008)0069)· επιμένει επιπλέον σε ένα σφαιρικό γενικό πρόγραμμα το οποίο θα εκθέτει τη συνολική αρχιτεκτονική της στρατηγικής της ΕΕ για τα σύνορα καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το πώς όλα τα συναφή προγράμματα και σχήματα πρόκειται να λειτουργήσουν συλλογικά και πώς μπορεί να βελτιστοποιηθεί η σχέση ανάμεσα σε συναφή προγράμματα·

34. καλεί τον FRONTEX να αναλάβει την πρωτοβουλία της δημιουργίας ενός κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η συλλογή, η ανάλυση και η διάδοση των ευαίσθητων δεδομένων· ζητεί από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της ασφάλειας (ESRIF - European Security Research and Innovation Forum) να συμβάλει στην πραγμάτωση αυτού του στόχου, προκρίνοντας στις εργασίες του τις κοινές εφαρμογές όσον αφορά την τελειοποίηση και καινοτομία των εργαλείων επιτήρησης·

35. ζητεί την ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου του FRONTEX από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και καλεί τον Οργανισμό να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τις διαπραγματεύσεις για σύναψη συμφωνιών που υπογράφει με τρίτες χώρες, να παρουσιάζει τακτικές αξιολογήσεις εστιασμένες σε συγκεκριμένες μεθοριακές περιοχές και να δημοσιεύει εκθέσεις αξιολόγησης σχετικά με κοινές επιχειρήσεις και άλλες συντονισμένες αποστολές, αναλύσεις κινδύνου, μελέτες σκοπιμότητας και στατιστικές σχετικά με τις μεταναστευτικές τάσεις· επισημαίνει ότι η δημοκρατική εποπτεία των δραστηριοτήτων του FRONTEX θα ενίσχυε, μεταξύ άλλων, τη νομιμότητά του· ωστόσο, οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτές τις εκθέσεις δεν πρέπει να περιέχουν εμπιστευτικά δεδομένα τα οποία ενδέχεται να θίξουν επιχειρήσεις υπό εξέλιξη·

36. καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει σε πια έκταση θα παρασχεθεί στις γειτονικές τρίτες χώρες η προβλεπόμενη στο στάδιο 3 της φάσης 1 του ΕURΟSUR

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

  • [1]  ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 30.
  • [3]  ΕΕ C 219 E της 28.8.2008, σ. 223.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή.

«Θα ήθελα να χαμογελάσω, καθότι νιώθω τη δύναμη ενός τιτάνα. Έκανα άλμα στην Ευρώπη. Δρασκέλισα θάλασσες και υπερπήδησα όρη.

Massambalo. Αναθυμόταν τη διήγηση που είχε ακούσει την προηγουμένη. Ήταν αυτό ακριβώς το όνομα, το όνομα του θεού των μεταναστών, που διατρέχει την ήπειρο των σκιών για να μεριμνήσει για τους λαούς που υποφέρουν. »

L’Eldorado, Laurent Gaudé, εκδόσεις Acte du Sud

Ούτε ο αφρικανικός θεός, που μνημονεύεται στο υπέροχο μυθιστόρημα του Laurent Gaudé, ούτε οι άλλοι θεοί των μεταναστών μπορούν να μεριμνήσουν για τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που, θέλοντας να ξεφύγουν από την εξαθλίωση, «δρασκελίζουν θάλασσες και υπερπηδούν όρη» για να συναντήσουν το ευρωπαϊκό όνειρο. Ο αριθμός των ατόμων που χάνονται στη θάλασσα και οι εικόνες με τις σχεδίες, που πλευρίζουν ακατάπαυστα στις νότιες ακτές της Ένωσης, μας το θυμίζουν καθημερινά.

Αυτοί οι θεοί δεν μπορούν να προστατεύσουν όλους αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους από τους θανάσιμους κινδύνους που διατρέχουν στον δρόμο της ελπίδας, ούτε από τα νύχια των μαφιών και των δικτύων διακινητών παράνομων μεταναστών, ούτε από τους ανενδοίαστους εργοδότες, που τους εκμεταλλεύονται όταν φθάσουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Εναπόκειται σε εμάς τους ανθρώπους, σε εμάς τους Ευρωπαίους, να φράξουμε αυτόν τον δρόμο της κολάσεως, να σταματήσουμε την παράνομη μετανάστευση. Πρέπει, επομένως, να καταφέρουμε την ίδια στιγμή, ώστε μόνο οι μετανάστες που ακολουθούν τη νόμιμη οδό να κατορθώνουν να φθάνουν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν δε να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους επιτρέψουμε να ενταχθούν στις κοινωνίες μας

Εναπόκειται σε εμάς τους Ευρωπαίους να καθιερώσουμε την ενδεδειγμένη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης, ώστε η μετανάστευση να αποτελεί παράγοντα ανάπτυξη για αυτές τις χώρες, για τις χώρες μας υποδοχής, κυρίως όμως για τους μετανάστες.

Σε αυτή τη συνολική ευρωπαϊκή απάντηση στην πρόκληση της μετανάστευσης πρέπει να εκπληρώσουμε ένα άχαρο πλην όμως απαραίτητο καθήκον, αυτό της διαχείρισης του ελέγχου των συνόρων, όλων των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Αυτό δεν είναι παρά μια μόνο πτυχή μιας συνολικής πολιτικής που πρέπει να αναπτύξει η Ένωση, τα κύρια στοιχεία της οποίας περιλαμβάνονται στο πρόσφατο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσεται το θέμα της έκθεσης πρωτοβουλίας που σας παρουσιάζει ο εισηγητής, στο οποίο σκιαγραφεί μια πρόταση για την αξιολόγηση και τη μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού FRONTEX και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων EUROSUR, ως απάντηση στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό.

Ο εισηγητής προσπάθησε να αντλήσει διδάγματα από τις διάφορες ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη δημόσια ακρόαση της 30ής Ιουνίου 2008, καθώς και κατά τις συζητήσεις στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ή από τις επαφές με τους εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου, των ΜΚΟ και, προφανώς, με τους ιθύνοντες του Οργανισμού, συγκεκριμένα με τον διευθυντή και τον αναπληρωτή διευθυντή του. Οι τροπολογίες των διαφόρων πολιτικών ομάδων θα εμπλουτίσουν τη συζήτηση και την έκθεση.

Τέλος, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων η παρούσα έκθεση πρέπει να εξεταστεί παράλληλα με την έκθεση του ΕΚ σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής: «Προετοιμασία των επόμενων σταδίων όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2005/2007

Ο FRONTEX εντάσσει κατά προτεραιότητα τη δράση του στο πλαίσιο του συντονισμού της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων.

Στόχος του είναι η βελτίωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, προκειμένου να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση και τα δίκτυα των διακινητών, παράλληλα όμως με τον πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και, κατά προτεραιότητα, του δικαιώματός τους στη ζωή. Υπό την έννοια αυτή, το ΕΚ θα πρέπει να ζητήσει την τροποποίηση της εντολής του Οργανισμού και την αποσαφήνιση των νομικών προϋποθέσεων που αφορούν τις επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα. Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να συνεχίσει να λαμβάνει προφυλάξεις και να εφοδιαστεί με τα αναγκαία μέσα, ώστε να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια τα πλέον ευάλωτα άτομα, οι γυναίκες και τα παιδιά, ειδικότερα δε οι ανήλικοι και τα άτομα που πάσχουν από αναπηρία, να επιδεικνύεται δε σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματά τους.

Το 2006 και το 2007, ο Οργανισμός διενήργησε ήδη 28 κοινές επιχειρήσεις – 9 στα θαλάσσια σύνορα, 12 στα χερσαία σύνορα και 7 στα εναέρια σύνορα – στις οποίες πρέπει να προστεθούν 10 πιλοτικά προγράμματα, που εφαρμόστηκαν συμπληρωματικά σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Αυτές οι επιχειρήσεις προσφέρουν μια επωφελή ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών, καθώς και την εντατικοποίηση της καθημερινής συνεργασίας των εθνικών υπηρεσιών συνοριακών ελέγχων: σε δύο χρόνια, κρατήθηκαν περισσότερα από 53 000 άτομα ή τους απαγορεύθηκε η είσοδος στα σύνορα, εντοπίστηκαν περισσότερα από 2 900 πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και συνελήφθησαν 58 διακινητές λαθρομεταναστών.

Η συμμετοχή ποίκιλε από το ένα κράτος μέλος στο άλλο: κατά μέσο όρο, 7 κράτη μέλη συμμετείχαν στις επιχειρήσεις στα θαλάσσια σύνορα, 9 στα χερσαία σύνορα και 11 στα εναέρια σύνορα. Το ΕΚ θα πρέπει να απαιτήσει από όλα τα κράτη μέλη να τηρούν τις δεσμεύσεις τους και να διαθέτουν όλα τα υλικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική δράση του Οργανισμού, σύμφωνα με την αρχή της «υποχρεωτικής αλληλεγγύης» - στην οποία γίνεται μνεία κυρίως στον κανονισμό RABIT για τις Ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα. Στην υποθετική περίπτωση που διαπιστώνεται σταθερή ανεπάρκεια στη διαθεσιμότητα των μέσων, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα προσαρμογής του προϋπολογισμού του Οργανισμού, ώστε να μπορεί να αποκτήσει ή να μισθώσει δικό του εξοπλισμό.

Στο κεφάλαιο των άλλων πρωτοβουλιών μείζονος σημασίας, θα σημειώσουμε τη δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου περιπολιών (Μάιος 2007), που εκτείνονται στις ζώνες που γειτνιάζουν με τις ακτές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, καθώς και του κεντρικού μητρώου διαθέσιμου τεχνικού εξοπλισμού (CRATE) με στόχο τον έλεγχο της επιτήρησης των συνόρων.

Σε επίπεδο στρατηγικής, η εμπειρία καθιερώνει ως διακαή προτεραιότητα την επιχειρησιακή συνεργασία για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης στα νότια θαλάσσια σύνορα. Αυτός είναι ο λόγος που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ειδικευμένων περιφερειακών γραφείων του Οργανισμού στα κράτη μέλη που υφίστανται τη συνεχή πίεση της παράνομης μετανάστευσης, να συστηματοποιηθεί δε η προσφυγή στις μόνιμες αποστολές στις ζώνες υψηλού κινδύνου.

Ο FRONTEX δύναται επίσης να παράσχει στήριξη στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν μια κατάσταση, η οποία επιτάσσει μια ενισχυμένη επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή και την ανάπτυξη ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα.

Το σύστημα RABIT, που τέθηκε σε ισχύ στις 20 Αυγούστου 2007 και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, πράγματι προβλέπει μια «δυνατότητα ταχείας επέμβασης» με σκοπό την παροχή συμπληρωματικών ανθρώπινων πόρων σε κάθε κράτος μέλος που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Η συνολική δύναμη των ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα που έχει διατεθεί για τον σκοπό αυτό, αριθμεί μεταξύ 500 και 600 συνοριοφυλάκων, διεξήχθη δε μια άσκηση το φθινόπωρο του 2007.

Ο FRONTEX θα πρέπει να εξετάσει την περίπτωση να αποκτήσει προληπτικά τον δικό του εξοπλισμό –που θα χρησιμοποιείται από τις ομάδες ταχείας επέμβασης– προκειμένου να εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους το συντομότερο δυνατόν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Από την άλλη πλευρά, ο FRONTEX παρέχει συνδρομή στα κράτη μέλη για την κατάρτιση των εθνικών συνοριοφυλάκων τους, περιλαμβανομένου του καθορισμού κοινών κανόνων κατάρτισης.

Από τις 97 δράσεις κατάρτισης του Οργανισμού FRONTEX επωφελήθηκαν 1 341 άτομα. Στόχος τους : η εναρμόνιση της κατάρτισης των συνοριοφυλάκων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε αποδείχτηκε εξαιρετικά καρποφόρα και αξίζει, επομένως, να διευρυνθεί με σεβασμό στο κεκτημένο Σένγκεν και σε συνάφεια με αυτό. Η προσπάθεια κατάρτισης θα πρέπει κυρίως να αφορά την κατάρτιση του προσωπικού των τρίτων χωρών που συνεργάζονται με τον FRONTEX. Πρέπει επίσης να αναπτυχθεί η συνεργασία με διεθνή θεσμικά όργανα, όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Υπογραμμίζουμε επίσης ότι ο Οργανισμός πραγματοποιεί τις δικές του αναλύσεις επικινδυνότητας, που διαδραματίζουν κρίσιμο και εγκάρσιο ρόλο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του: έτσι, στο πλαίσιο της δεύτερης ετήσιας αξιολόγησης (Φεβρουάριος 2007), συνέβαλε στη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης της απειλής που αντιπροσωπεύει το οργανωμένο έγκλημα (EMCO), σε συνεργασία δε με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol), στη σύνταξη της έκθεσης για τις διαδρομές υψηλού κινδύνου που ακολουθεί η παράνομη μετανάστευση στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Για αυτόν τον σκοπό ο FRONTEX συνδέθηκε το 2007 με το δίκτυο ICONet –που επιτρέπει από το 2006 στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις παράνομες μεταναστευτικές ροές– με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη μέλη όσον αφορά τις αναλύσεις επικινδυνότητας, τον σχεδιασμό κοινών επιχειρήσεων και τις επιστροφές· συμμετέχει, εξάλλου, στις συσκέψεις του CIREFI (του Κέντρου Πληροφόρησης, Μελετών και Ανταλλαγών στον τομέα της Διέλευσης των Συνόρων και της Μετανάστευσης ).

Για να εκμεταλλευθούμε τις συνέργιες και να πραγματοποιήσουμε οικονομίες κλίμακας, θα πρέπει να αναλάβει ο FRONTEX τη διαχείριση των διαθέσιμων διαφορετικών εργαλείων και φορέων.

Ο Οργανισμός εμπλέκεται στα θέματα έρευνας στους τομείς που άπτονται του ελέγχου και της επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων: αυτή η «εγρήγορση» μετουσιώθηκε ήδη στη διοργάνωση 6 σχεδίων και 7 εργαστηρίων/σεμιναρίων που είχαν ως θέμα την Έρευνα και Ανάπτυξη και τα οποία συνέβαλαν στην εκπόνηση και στον καθορισμό του συστήματος εισόδου/εξόδου (συμπεριλαμβανομένου του βιομετρικού διαβατηρίου-BIOPASS) και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων· κυρίως όμως ο Οργανισμός συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του νέου Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της ασφάλειας (ESRIF), στο πλαίσιο του οποίου συγκροτήθηκε μια διακριτή ομάδα εργασίας, επιφορτισμένη με την ασφάλεια των συνόρων.

Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη οι συγκεκριμένες ανάγκες των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τους συνοριακούς ελέγχους στις διάφορες δραστηριότητες έρευνας.

Τέλος, σε συνέχεια των επιχειρήσεων ελέγχου και επιτήρησης, ο Οργανισμός είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει στα κράτη μέλη τη βοήθεια που είναι αναγκαία για την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων επιστροφών. Αν και ήδη συνέβαλε στην οργάνωση 9 τέτοιων επιχειρήσεων, ο ρόλος του και οι νομικές προϋποθέσεις παραμένουν ασαφείς και, επομένως, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν.

III.        ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΟΡΑΜΑ :

Ο FRONTEX θα αποτελέσει βασικό –αν όχι κεντρικό– στοιχείο της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της στρατηγικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Μέσω μιας βαθμιαίας προσέγγισης και μιας προοδευτικής ενίσχυσης των δυνατοτήτων του, μπορεί να συνεισφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία προς όφελος του συνολικού συστήματος Σένγκεν, κυρίως στο πλαίσιο των μέτρων για τα οποία υπάρχει συνεργασία με τρίτες χώρες, εξασφαλίζοντας τη συνάφεια των δραστηριοτήτων του με το συνολικό πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής.

Έχουν ήδη θεσπιστεί διαδικασίες συνέργιας και συνεργασίας με τις ρωσικές, τις ουκρανικές και τις ελβετικές αρχές και παράγουν άριστα αποτελέσματα, και ικανός αριθμός άλλων τελεί υπό διαπραγμάτευση.

Όσον αφορά τα μέτρα στα σύνορα, ο FRONTEX αναπτύσσει παράλληλα τον προβληματισμό του σε σχέση με την έννοια της «υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης», που συγκεντρώνει τις τελωνειακές αρχές και τις υπηρεσίες συνοριακών ελέγχων, χωρίς να σταματά να καταγράφει τις βέλτιστες πρακτικές που υιοθετούνται στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ αρμοδίων οργάνων ή στο πλαίσιο των πιλοτικών προγραμμάτων με τον μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης.

Το βασικό στοιχείο της συμβολής του θα έγκειται στη συμμετοχή του στην εκπόνηση του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων EUROSUR (το οποίο αποφασίστηκε από το Συμβούλιο της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2006), που επικεντρώνεται στα νότια και ανατολικά εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και πρώτη προτεραιότητα του οποίου πρέπει να αποτελεί η ένταξη όλων των μηχανισμών θαλάσσιας εποπτείας προκειμένου να εκπληρωθούν κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί : η μείωση του αριθμού των παράνομων μεταναστών που καταφέρνουν να εισέλθουν στην επικράτεια της ΕΕ, η ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας στο σύνολό της μέσω της συμβολής του στην καταπολέμηση και την εξάρθρωση της διασυνοριακής εγκληματικότητας, και η ενίσχυση των δυνατοτήτων έρευνας και διάσωσης για να σώζονται περισσότερες ανθρώπινες ζωές (και στις τρεις περιπτώσεις, η επιτυχία του EUROSUR επιτάσσει την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή των εμπλεκόμενων τρίτων χωρών, ιδίως των χωρών στο νότιο τμήμα της λεκάνης της Μεσογείου, από όπου ασκείται κατά κύριο λόγο η μεταναστευτική πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Τη μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί πράγματι ο καλύτερος συντονισμός των υφιστάμενων υποδομών επιτήρησης και η επέκταση της τωρινής τους κάλυψης, που σήμερα δεν αφορά παρά τμήμα μόνο των περιοχών όπου καλούνται να διεξαχθούν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να αποκτηθεί τέλεια γνώση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο και να αυξηθεί η ικανότητα αντίδρασης των αρχών επιβολής του νόμου και/ή αρωγής. Το ΕΚ θα πρέπει να ζητήσει να ξεκινήσει χωρίς χρονοτριβή ο εκσυγχρονισμός των εθνικών συστημάτων επιτήρησης και η διασύνδεσή τους σε δίκτυο. Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης θα πρέπει να προκριθούν οι κοινές εφαρμογές σε θέματα τελειοποίησης και καινοτομίας των μέσων επιτήρησης.

Τέλος, θα πρέπει να καθορίσουμε σε ποιον πρέπει να εμπιστευθούμε τη δημιουργία ενός κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η συγκέντρωση, η ανάλυση και η μετάδοση αυτών των ευαίσθητων δεδομένων.

Φαίνεται πράγματι ότι ο FRONTEX, όπως και ο EUROSUR, θα καθιερωθούν ως αποκαλυπτικά στοιχεία της απαραίτητης επιχειρησιακής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, μόνο η ενεργός έκφραση της οποίας θα επιτρέψει να διοχετευθούν οι πόροι προς τους τομείς των εξωτερικών συνόρων που παρουσιάζουν τις πιεστικότερες ανάγκες.

Όσον αφορά το ζήτημα της συγκρότησης αμιγούς ευρωπαϊκού σώματος συνοριοφυλάκων, δεν θα μπορέσει να αποφασιστεί παρά μόνο όταν θα έχουμε αντλήσει τα πρώτα διδάγματα από τη λειτουργία του Οργανισμού, διότι αν και τίθενται δικαιολογημένα τα ζητήματα της βελτίωσης του υφιστάμενου συστήματος κατανομής των πόρων στους ενδιαφερόμενους τομείς και το μέλημα για βέλτιστη απόδοση των υφιστάμενων μηχανισμών, δεν πρέπει να αποκρύψουν – χωρίς καν να αναφερθούμε στην εξόχως πολιτική διάσταση της συγκρότησης ενός τέτοιου σώματος – το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της Ένωσης διαθέτουν ήδη 450.000 συνοριοφύλακες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

κ. Gérard Deprez

Πρόεδρο

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Θέμα:             Έκθεση LIBE σχετικά με την αξιολόγηση και τη μελλοντική ανάπτυξη του Οργανισμού FRONTEX και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR) - εισηγητής: κ. Javier Moreno Sánchez

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σας παρακαλώ επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με την προαναφερθείσα έκθεση.

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών έχει απόλυτη επίγνωση της σημασίας των δραστηριοτήτων του FRONTEX για την εξασφάλιση του ελέγχου των συνόρων της Ένωσης και την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και υποστηρίζει την ενίσχυση των δυνατοτήτων του, όπως φαίνεται από την υποστήριξή της προς την σημαντική αύξηση των πιστώσεων του Οργανισμού αυτού τα τελευταία χρόνια. Μόλις πρόσφατα, η επιτροπή μας ψήφισε υπέρ μιας περαιτέρω αύξησης των πιστώσεων για τον FRONTEX ενόψει της πρώτης ανάγνωσης της διαδικασίας προϋπολογισμού 2009, πλησιάζοντας πολύ την πρόταση της επιτροπής σας.

Η αύξηση αυτή ιδιαίτερα είχε στόχο να δώσει τη δυνατότητα στον FRONTEX να εκτελεί κοινές αποστολές σε μόνιμη βάση ολόκληρο το χρόνο, ιδίως στα νότια σύνορα της Ένωσης (HERA, NAUTILUS, POSEIDON).Τμήμα αυτών των επιπρόσθετων πιστώσεων τέθηκε στο αποθεματικό, σε αναμονή της υποβολής, από τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού, των σχεδίων μονιμοποίησης των εν λόγω επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ίσως αποδειχθεί χρήσιμο η έκθεση της επιτροπής σας, η οποία περιέχει επίσης μια έκκληση για τις κοινές μόνιμες αποστολές στην παράγραφο 4, να υπενθυμίσει αυτή την αύξηση και την ανάγκη να ληφθούν τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα ώστε να τεθεί σε ισχύ. Επιπλέον, θα μπορούσε επίσης να υπογραμμισθεί η ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι θα είναι διαθέσιμα όχι μόνο οικονομικά μέσα, αλλά και επίσης ότι υπάρχουν όλες οι απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις προκειμένου οι κοινές αποστολές να γίνουν μόνιμες, εν ανάγκη με προσθήκη στη νομική βάση.

Θα ήθελα να μου επιτρέψετε ορισμένους προβληματισμούς σε σχέση με την αναφορά της παραγράφου 7 του σχεδίου έκθεσης στην αγορά, από τον Οργανισμό "υλικών για την εκπλήρωση των αποστολών του". Χωρίς να υπεισέλθουμε στο ερώτημα κατά πόσον μπορεί ο Οργανισμός να αντικαταστήσει τα κράτη μέλη σε αυτό τον τομέα -δεδομένου ότι ο Οργανισμός δικαιούται να αποκτά μόνο "τεχνικό εξοπλισμό", η επιτροπή μας πιστεύει ότι απόκειται μάλλον στα κράτη μέλη να θέτουν υλικούς και ανθρώπινους πόρους στη διάθεση του Οργανισμού - επιτρέψτε μου να επισύρω την προσοχή σας στο γεγονός ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη τροποποίηση "της τάξης μεγέθους του προϋπολογισμού FRONTEX" δεν είναι απόφαση που μπορεί να ληφθεί αποκλειστικά από τα κράτη μέλη, αλλά ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της αρχής του προϋπολογισμού και έτσι συμπεριλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, σχετικά με την αφορά σε ενδεχόμενη δημιουργία "αποκεντρωμένων οργανισμών", η οποία γίνεται στην παράγραφο 13 του σχεδίου έκθεσης - αν και φαίνεται απλώς σαν μια υποθετική σκέψη - επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών κατ' επανάληψη έχει δηλώσει σε διοργανικές διαπραγματεύσεις ότι δεν πρέπει να δημιουργηθούν άλλοι αποκεντρωμένοι οργανισμοί πριν διεξαχθεί διεξοδική αξιολόγηση του ρόλου των οργανισμών. Πράγματι, η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν συμμερισθεί αυτή τη θέση, όπως δείχνει η δήλωση που συμφωνήθηκε στην τελευταία δημοσιονομική συνδιαλλαγή της 18ης παρελθόντος Ιουλίου και έχει επίσης επιτευχθεί συνεννόηση σχετικά με την αρχή της σύγκλισης διοργανικής ομάδας που θα πραγματοποιήσει αυτή την αξιολόγηση.

Φυσικά, η νομική βάση του FRONTEX ήδη προβλέπει τη δυνατότητα να ιδρυθούν "ειδικευμένα παραρτήματα" του Οργανισμού στα κράτη μέλη, σε συμφωνία με αυτά, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Η επιτροπή μας ωστόσο θεωρεί σημαντικό να τονισθεί ότι οποιαδήποτε μελλοντική ίδρυση "ειδικευμένων παραρτημάτων" πρέπει να λαμβάνει υπόψη στο μέτρο του δυνατού τις υφιστάμενες δυνατότητες των κρατών μελών καθώς και τις ειδικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε περιττή αλληλοκάλυψη.

Ελπίζω αξιότιμε κύριε Πρόεδρε ότι η επιτροπή σας θα λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις αυτές κατά την έγκριση της τελικής της έκθεσης.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Reimer Böge

Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (7.10.2008)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την αξιολόγηση και τη μελλοντική ανάπτυξη της υπηρεσίας FRΟΝΤΕX και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Παρακολούθησης των Συνόρων (ΕURΟSUR)
(2008/2157(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Gabriele Zimmer

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι καθήκον της FRONTEX είναι να συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασφάλειας των συνόρων και ότι η FRONTEX παρέχει ειδική προστιθέμενη αξία στα εθνικά συστήματα διαχείρισης συνόρων των κρατών μελών·

2.  υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις της ΕΕ όσον αφορά τη συνεκτική πολιτική για την ανάπτυξη σύμφωνα με το άρθρο 178 της Συνθήκης ΕΚ καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 5-6 Ιουνίου 2008 σχετικά με την ενίσχυση της συνολικής παρέμβασης για τη μετανάστευση, στα οποία τονίζεται ειδικότερα ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των μεταναστών, η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και η κατάλληλη πρόσβαση σε διαδικασίες παροχής ασύλου αποτελούν τη βάση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής της για την προστασία των προσφύγων·

3.  τονίζει ότι όλες οι κοινοτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της FRΟΝΤΕΧ, οφείλουν να σέβονται πλήρως σε όλες τους τις δραστηριότητες τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ και ότι η FRΟΝΤΕΧ πρέπει να υπόκειται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

4.  τονίζει ότι η ασφάλεια των συνόρων της ΕΕ αποτελεί ευθύνη όλων των κρατών μελών και ότι ο συνοριακός έλεγχος πρέπει να διενεργείται με πνεύμα καταμερισμού ευθυνών και αλληλεγγύης· καλεί συνεπώς το Συμβούλιο να καταστήσει την αρχή του καταμερισμού υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη·

5.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι η προστασία και η προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αναζήτησης ασύλου και της πρόσβασης των ατόμων που επιζητούν προστασία σε νομική υποστήριξη πρέπει να θεωρείται ως ζωτικό στοιχείο κάθε συνεκτικού και ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των συνόρων και ως αναπόσπαστο τμήμα της εντολής και των δραστηριοτήτων της FRΟΝΤΕΧ·

6.  προειδοποιεί ότι η FRONTEX δεν αποτελεί πανάκεια για όλα τα προβλήματα που προκαλούνται από την παράνομη μετανάστευση·

7.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να συμπεριλάβει στις δραστηριότητες εκπαίδευσης για την FRΟΝΤΕΧ ειδικά σεμινάρια σχετικά με το δίκαιο που διέπει το άσυλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη της προσπάθειας αυτής· προτείνει να ενισχυθεί η στενή συνεργασία της FRΟΝΤΕΧ με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων κατάρτισης·

8.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση πρόταση αναθεώρησης της εντολής της FRΟΝΤΕΧ προκειμένου να συμπεριληφθεί η διάσωση στη θάλασσα·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι δραστηριότητες της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες για την ενίσχυση της νόμιμης μετανάστευσης δεν τυγχάνουν της ίδιας προτεραιότητας που αποδίδεται στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης·

10. επισημαίνει ότι τα μέτρα της FRΟΝΤΕΧ εκτός της επικρατείας της ΕΕ ενδέχεται να στερήσουν στους πρόσφυγες το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο και στα άτομα που ζητούν προστασία στην ΕΕ την πρόσβαση σε έννομη προστασία·

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία, για το ότι η επέκταση των μέτρων στη θάλασσα που συντονίζει η FRΟΝΤΕΧ ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των θανάτων ή ακόμη και την αναζήτηση πιο επικίνδυνων θαλάσσιων οδών· τονίζει ότι η ρεαλιστική ανάλυση των μεταναστευτικών ρευμάτων πρέπει να βασίζεται σε μια σφαιρική προσέγγιση, δεδομένου ότι ο περιορισμός της ανάλυσης σε επιλεγμένες διαδρομές θα παρείχε εσφαλμένες ενδείξεις για τις τάσεις που επικρατούν·

12. επισημαίνει το γεγονός ότι δραστηριότητες διάσωσης και στήριξης ατόμων που ζητούν προστασία ή άσυλο απαιτούν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες, όπως παιδιά και γυναίκες, και συνεπώς θεωρεί ότι τα μαθήματα κατάρτισης της FRONTEX θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιεχόμενο για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων αναγκών·

13. καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει σε πιο βαθμό διατίθενται σε αφρικανικές ή άλλες κυβερνήσεις οι πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο του λεγόμενου "κοινού συστήματος πληροφοριών για τις προσυνοριακές περιοχές"·

14. εκφράζει φόβους ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών ενδέχεται να μη διαθέτουν κατάλληλα μέσα για να ελέγχουν κατά πόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και τα οποία συλλέγονται στο σχεδιασθέν "σύστημα των συστημάτων" της ΕΕ τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τις βασικές αρχές της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει σε ποιο βαθμό τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατίθενται στις αρχές τρίτων χωρών·

15. καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει σε πια έκταση θα παρασχεθεί στις γειτονικές τρίτες χώρες η προβλεπόμενη στο στάδιο 3 της φάσης 1 του ΕURΟSUR εφοδιαστική υποστήριξη για την παρακολούθηση των συνόρων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.10.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, José Javier Pomés Ruiz, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fiona Hall, Miguel Angel Martínez Martínez, Μανώλης Μαυρομμάτης, Anne Van Lancker, Renate Weber, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Boursier

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Αθανάσιος Παφίλης, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Cappato, Genowefa Grabowska, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fernand Le Rachinel