BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om fastlæggelse af en europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse

11.11.2008 - (KOM(2008)0179 – C6–0163/2008 – 2008/0069(COD)) - ***I

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Jan Andersson
Rådgivende ordfører (*):Ramona Nicole Mănescu, Kultur- og Uddannelsesudvalget
(*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 47

Procedure : 2008/0069(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0438/2008
Indgivne tekster :
A6-0438/2008
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om fastlæggelse af en europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse

(KOM(2008)0179 – C6–0163/2008 – 2008/0069(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0179),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 149, stk. 4, og artikel 150, stk. 4, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0163/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6–0438/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til henstilling

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om fastlæggelse af en europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  2

Forslag til henstilling

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Overgangen til en videnbaseret økonomi (Det Europæiske Råds møde i Lissabon i 2000) kræver modernisering og løbende forbedring af erhvervsuddannelsessystemerne som reaktion på hastige forandringer i økonomien og samfundet, således at de kan bidrage til at øge beskæftigelsesevnen og den sociale inddragelse og at forbedre adgangen til livslang læring for alle.

(1) Overgangen til en videnbaseret økonomi (Det Europæiske Råds møde i Lissabon i 2000) kræver modernisering og løbende forbedring af erhvervsuddannelsessystemerne som reaktion på hastige forandringer i økonomien og samfundet, således at de kan bidrage til at øge beskæftigelsesevnen og den sociale inddragelse og at forbedre adgangen til livslang læring for alle herunder dårligt stillede personer.

Begrundelse

Det er vigtigt at bekæmpe alle former for forskelsbehandling i Den Europæiske Union.

Ændringsforslag  3

Forslag til henstilling

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Efter Rådets resolution om fremme af styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse (Københavnprocessen) og som et resultat af et efterfølgende samarbejde mellem Kommissionen, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter, EØS- og EFTA-landene samt kandidatlandene om det prioriterede område kvalitetssikring er der blevet udviklet en fælles referenceramme for kvalitetssikring inden for erhvervsuddannelser (Common Quality Assurance Framework for VET, i det følgende benævnt "CQAF"), som tager hensyn til eksisterende erfaring og god praksis i de forskellige deltagerlande.

(4) Efter Rådets resolution af 19. december 2002 om fremme af styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse (Københavnprocessen) og som et resultat af et efterfølgende samarbejde mellem Kommissionen, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter, EØS- og EFTA-landene samt kandidatlandene om det prioriterede område kvalitetssikring er der blevet udviklet en fælles referenceramme for kvalitetssikring inden for erhvervsuddannelser (Common Quality Assurance Framework for VET, i det følgende benævnt "CQAF"), som tager hensyn til eksisterende erfaring og god praksis i de forskellige deltagerlande.

Ændringsforslag  4

Forslag til henstilling

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) I henhold til Rådets og Kommissionens fælles midtvejsrapport til Det Europæiske Råd om arbejdsprogrammet uddannelse og erhvervsuddannelse 2010 (2004) bør en "fælles referenceramme for kvalitetssikring inden for erhvervsuddannelser" (som led i opfølgningen på Københavnprocessen) og "udarbejdelsen af en række vedtagne standarder, procedurer og retningslinjer for kvalitetssikring" (i tilknytning til Bolognaprocessen og som led i arbejdsprogrammet for uddannelsessystemernes mål) være nogle af Europas allerhøjeste prioriteter.

(5) I henhold til Rådets og Kommissionens fælles midtvejsrapport for 2004 til Det Europæiske Råd om arbejdsprogrammet uddannelse og erhvervsuddannelse 2010 bør en "fælles referenceramme for kvalitetssikring inden for erhvervsuddannelser" (som led i opfølgningen på Københavnerklæringen) og "udarbejdelsen af en række vedtagne standarder, procedurer og retningslinjer for kvalitetssikring" (i tilknytning til Bolognaprocessen og som led i arbejdsprogrammet for uddannelsessystemernes mål) være nogle af Europas allerhøjeste prioriteter.

Ændringsforslag  5

Forslag til henstilling

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Oprettelsen af det europæiske netværk for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse (European Network on Quality Assurance in Vocational Education and Training, i det følgende benævnt ENQA VET") giver en europæisk platform, der muliggør en passende opfølgning af Rådets konklusioner fra 2004 og Helsingforskommunikéet og letter bæredygtigt samarbejde mellem landene.

(7) Det europæiske netværk for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse (European Network on Quality Assurance in Vocational Education and Training) gav en europæisk platform, der muliggjorde en passende opfølgning af Rådets konklusioner fra 2004 og Helsingforskommunikéet og lettede bæredygtigt samarbejde mellem landene.

Ændringsforslag  6

Forslag til henstilling

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) I 2006 understregede Helsingforskommunikéet behovet for videreudvikling og indførelse af fælles europæiske redskaber, der specifikt er rettet mod erhvervsuddannelser, idet der trækkes på principperne for en fælles referenceramme for kvalitetssikring som omhandlet i Rådets konklusioner fra maj 2004 om kvalitetssikring inden for erhvervsuddannelser med henblik på at fremme en kultur med kvalitetsforbedring og øget deltagelse i ENQA VET-netværket.

(8) I 2006 understregede Helsingforskommunikéet behovet for videreudvikling og indførelse af fælles europæiske redskaber, der specifikt er rettet mod erhvervsuddannelser, idet der trækkes på principperne for en fælles referenceramme for kvalitetssikring som omhandlet i Rådets konklusioner fra maj 2004 om kvalitetssikring inden for erhvervsuddannelser med henblik på at fremme en kultur med kvalitetsforbedring og øget deltagelse i det europæiske netværk for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse.

Ændringsforslag  7

Forslag til henstilling

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Referencerammen bør anvendes af både erhvervsuddannelsessystemerne som sådan og udbyderne af erhvervsuddannelse. Den giver en systematisk tilgang til kvalitet, idet den dækker og skaber indbyrdes forbindelse mellem de relevante niveauer og aktører, og den bør indebære, at der lægges stor vægt på overvågning og forbedring af kvaliteten, idet intern og ekstern evaluering, revision og forbedringsprocesser kombineres og suppleres med målinger. Referencerammen bør danne grundlag for videreudvikling gennem samarbejde på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan.

(11) Referencerammen bør anvendes af både erhvervsuddannelsessystemerne som sådan og udbyderne af erhvervsuddannelse, samt i forbindelse med kvalificering. Den giver en systematisk tilgang til kvalitet, idet den dækker og skaber indbyrdes forbindelse mellem de relevante niveauer og aktører. Referencerammen bør lægge stor vægt på overvågning og forbedring af kvaliteten, idet intern og ekstern evaluering, revision og forbedringsprocesser kombineres og suppleres med målinger og kvalitativ analyse. Referencerammen bør danne grundlag for videreudvikling gennem samarbejde på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan.

Ændringsforslag  8

Forslag til henstilling

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Denne henstilling udgør en ramme for udpegning, støtte og udveksling af bedste praksis, ikke kun på nationalt niveau, men også på lokalt og regionalt niveau i alle relevante netværk, herunder det europæiske netværk for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse.

Ændringsforslag  9

Forslag til henstilling

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Denne meddelelse bør tage hensyn til de fælles principper for kvalitetssikring inden for uddannelse i bilag 3 til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (European Qualifications Framework, i det følgende benævnt "EQF"). Referencerammen bør derfor være til støtte for gennemførelsen af EQF. Referencerammen bør ligeledes være til støtte for gennemførelsen af andre europæiske redskaber som f.eks. det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (European Credit system for Vocational Education and Training, i det følgende benævnt "ECVET") og de fælles europæiske principper for validering af ikke-formel og uformel læring.

(13) Denne meddelelse tager hensyn til de fælles principper for kvalitetssikring inden for uddannelse i bilag 3 til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (European Qualifications Framework, i det følgende benævnt "EQF"). Referencerammen bør derfor være til støtte for gennemførelsen af EQF, især kvaliteten af certificeringen af læringsresultaterne. Referencerammen bør ligeledes være til støtte for gennemførelsen af andre europæiske redskaber som f.eks. det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (European Credit system for Vocational Education and Training, i det følgende benævnt "ECVET") og de fælles europæiske principper for validering af ikke-formel og uformel læring.

Ændringsforslag  10

Forslag til henstilling

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Denne henstilling er i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5, eftersom den har til formål at støtte og supplere medlemsstaternes indsats ved at fremme yderligere samarbejde mellem medlemsstaterne for at øge erhvervsuddannelsernes gennemsigtighed og fremme mobilitet og livslang læring.

(14) I betragtning af dens ikkebindende karakter, er denne henstilling i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5, eftersom den har til formål at støtte og supplere medlemsstaternes indsats ved at fremme yderligere samarbejde mellem medlemsstaterne for at øge erhvervsuddannelsernes gennemsigtighed og fremme mobilitet og livslang læring. Den bør gennemføres i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. Denne henstilling er i overensstemmelse med det i den artikel nævnte proportionalitetsprincip, fordi den ikke erstatter eller definerer nationale kvalitetssikringssystemer. Rammen foreskriver ikke et bestemt kvalitetssystem eller en bestemt fremgangsmåde, men fastsætter fælles principper, kvalitetskriterier, vejledende deskriptorer og indikatorer, der kan være en hjælp til at vurdere og forbedre eksisterende systemer og bestemmelser.

Ændringsforslag  11

Forslag til henstilling

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Denne henstilling er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i ovennævnte artikel, fordi den hverken erstatter eller definerer nationale kvalitetssikringssystemer. Referencerammen foreskriver ikke et særligt kvalitetssystem eller en særlig tilgang, men fastlægger fælles principper, kvalitetskriterier, indikative deskriptorer og indikatorer, som kan bidrage til vurdering og forbedring af eksisterende systemer og gennemførelsen af uddannelsen.

(15) De referenceindikatorer, der foreslås i denne henstillings bilag 2, har til formål at støtte vurderingen og kvalitetsforbedringen af erhvervsuddannelsessystemer og/eller udbydere i overensstemmelse med national lovgivning og praksis og at tjene som en "værktøjskasse", hvorfra de forskellige brugere kan vælge de indikatorer, som de anser for mest relevante for de krav, som deres særlige kvalitetssikringssystem stiller. Hvad angår deres art og formål, bør der også skelnes mellem dem og de indikatorer og referenceværdier, der er nævnt i Rådets konklusion af 25. maj 2007 om en sammenhængende ramme for indikatorer og referenceværdier, der skal bruges til at overvåge udviklingen mod gennemførelsen af Lissabonmålene inden for uddannelse*.

 

__________

* EUT C 311 af 21.12.2007, s. 13.

Ændringsforslag  12

Forslag til henstilling

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15a) Den europæiske referenceramme for kvalitetssikring kan, hvis den anvendes og videreudvikles af medlemsstaterne, fremme yderligere forbedring og udvikling af deres erhvervsuddannelsessystemer, støtte til strategier for livslang læring, yderligere integration på det europæiske arbejdsmarked og gennemførelse af EQF samt fremme af en kvalitetsforbedringskultur på alle niveauer, samtidig med at den rige mangfoldighed i de nationale uddannelsessystemer respekteres.

Ændringsforslag  13

Forslag til henstilling

Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15b) Denne henstilling bør bidrage til at modernisere uddannelsessystemer, forbedre uddannelsens effektivitet ved at søge at sikre, at folk ikke forlader uddannelsessystemet uden kvalifikationer, forbedre det indbyrdes forhold mellem uddannelse og beskæftigelse, bygge broer mellem formel og uformel læring og udvide tildelingen af kvalifikation på grundlag af erhvervet erfaring.

Ændringsforslag  14

Forslag til henstilling

Henstilling 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. at de anvender og videreudvikler den europæiske referenceramme for kvalitetssikring, kvalitetskriterierne, de indikative deskriptorer og referenceindikatorerne, der er beskrevet i bilag 1 og 2, med henblik på yderligere forbedring, reform og udvikling af deres erhvervsuddannelsessystemer, støtte til strategier for livslang læring og gennemførelse af EQF samt fremme af en kvalitetsforbedringskultur på alle niveauer

1. at de anvender og videreudvikler den europæiske referenceramme for kvalitetssikring, kvalitetskriterierne, de indikative deskriptorer og referenceindikatorerne, der er beskrevet mere indgående i bilag 1 og 2, med henblik på yderligere forbedring og udvikling af deres erhvervsuddannelsessystemer, støtte til strategier for livslang læring og gennemførelse af EQF og det europæiske kvalitetscharter for mobilitet samt fremme af en innovations- og kvalitetsforbedringskultur på alle niveauer. Der bør lægges særlig vægt på sammenknytningen mellem erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.

Ændringsforslag  15

Forslag til henstilling

Henstilling 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. at de udvikler en national tilgang til indførelse af den europæiske referenceramme for kvalitetssikring senest i 2010, idet arbejdsmarkedets parter og alle andre relevante berørte parter inddrages i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. Dette bør omfatte udpegning af en række fælles indikatorer til vurdering og overvågning af udviklingen og til støtte for revisionen

2. at de hver især senest 24 måneder efter vedtagelsen af denne henstilling udvikler en tilgang, der har til formål at forbedre kvalitetssikringssystemerne på nationalt plan, om nødvendigt, og sikre den bedst mulige anvendelse af den europæiske referenceramme for kvalitetssikring, idet arbejdsmarkedets parter, regionale og lokale myndigheder og alle andre relevante berørte parter inddrages i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

 

Ændringsforslag  16

Forslag til henstilling

Henstilling 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. at de deltager aktivt i ENQA VET som grundlag for videreudvikling af fælles principper, referencekriterier og –indikatorer, retningslinjer og redskaber til relevante kvalitetsforbedringer af erhvervsuddannelserne på nationalt, regionalt og lokalt plan

3. at de deltager aktivt i den europæiske referenceramme for kvalitetssikrings netværk som grundlag for videreudvikling af fælles principper, referencekriterier og –indikatorer, retningslinjer og redskaber til relevante kvalitetsforbedringer af erhvervsuddannelserne på nationalt, regionalt og lokalt plan

Ændringsforslag  17

Forslag til henstilling

Henstilling 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. at de udpeger et referencekontor for kvalitetssikring (Quality Assurance National Reference Points, i det følgende benævnt "QANRP") for erhvervsuddannelser, der samler eksisterende relevante organer og inddrager arbejdsmarkedets parter og alle relevante berørte parter på nationalt og regionalt plan med henblik på at sikre opfølgning af initiativer og effektiv spredning af oplysninger. Referencepunkterne bør:

4. at de, hvor lignende instanser ikke allerede eksisterer, udpeger et referencekontor for kvalitetssikring (Quality Assurance National Reference Points) for erhvervsuddannelser, der er forbundet med de enkelte medlemsstaters særlige strukturer og krav, og som under overholdelse af de nationale traditioner samler eksisterende relevante organer og inddrager arbejdsmarkedets parter og alle relevante berørte parter på nationalt og regionalt plan med henblik på at sikre opfølgning af initiativer. Referencepunkterne bør:

holde en lang række forskellige berørte parter underrettet om det europæiske netværks aktiviteter

holde en lang række forskellige berørte parter underrettet om den europæiske referenceramme for kvalitetssikrings netværk omhandlet i henstilling 3

aktivt støtte gennemførelsen af det europæiske netværks arbejdsprogram

aktivt støtte gennemførelsen af arbejdsprogrammet for den europæiske referenceramme for kvalitetssikrings netværk

tage konkrete initiativer for at fremme videreudvikling af den europæiske referenceramme for kvalitetssikring på nationalt plan.

tage konkrete initiativer for at fremme videreudvikling af den europæiske referenceramme for kvalitetssikring på nationalt plan

 

støtte selvevaluering som et supplerende og effektivt middel til kvalitetssikring, som gør det muligt at måle succes og udpege områder, der kan forbedres, i forbindelse med gennemførelsen af Det Europæiske Netværks arbejdsprogram

sikre, effektiv udbredelse af oplysninger til de berørte parter.

Ændringsforslag  18

Forslag til henstilling

Henstilling 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. at de foretager en revision af gennemførelsesprocessen hvert tredje år. De nationale revisioner bidrager til en europæisk revision, som Kommissionen tilrettelægger.

5. at de foretager en revision af gennemførelsesprocessen hvert fjerde år - idet en sådan revision indarbejdes i vekslende nationale statusrapporter udarbejdet inden for rammerne af den fremtidige strategiske ramme for europæisk samarbejde inden for uddannelse – på grundlag af referencekriterier, der skal defineres i henhold til netværket i den europæiske referenceramme for kvalitetssikring i samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne.

Ændringsforslag  19

Forslag til henstilling

Hensigt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. at udvikle den rolle, som ENQA VET spiller ved at bidrage til den politiske udvikling på dette område gennem konkrete forslag og initiativer

2. at fremme og sammen med medlemsstaterne deltage i netværket i den europæiske referenceramme for kvalitetssikring og bidrage til den politiske udvikling på dette område gennem konkrete forslag og initiativer, om nødvendigt

Ændringsforslag  20

Forslag til henstilling

Hensigt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. at overvåge de foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer i medfør af denne henstilling, og tre år efter henstillingens vedtagelse at aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de indhøstede erfaringer og følgerne for fremtiden, herunder om nødvendigt om en revision af denne henstilling.

3. at sikre opfølgning vedrørende gennemførelsen af denne henstilling ved hvert fjerde år at forelægge en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og de regionale og lokale myndigheder om de indhøstede erfaringer og følgerne for fremtiden, herunder om nødvendigt om en revision af denne henstilling gennemført i samarbejde med medlemsstaterne og under inddragelse af de forskellige interessenter.

 

 

Ændringsforslag  21

Forslag til henstilling

Hensigt 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. på grundlag af den nævnte rapport og i samarbejde med medlemsstaterne at foretage en evaluering af henstillingens gennemførelse og om nødvendigt en revision heraf.

Ændringsforslag  22

Forslag til henstilling

Bilag 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

BILAG I

 

Denne henstilling er et forslag til vedtagelse af en kvalitetssikrings- og forbedringscyklus (planlægning, gennemførelse, evaluering/vurdering og revision) for erhvervsuddannelser baseret på udvalgte kvalitetskriterier, deskriptorer og indikatorer gældende for kvalitetsstyring på system- og uddannelsesudbyderniveau. Målet er ikke at indføre nye standarder, men at støtte medlemsstater, samtidig med at mangfoldigheden i deres fremgangsmåder sikres.

 

Referencerammen for kvalitet bør ses som en "værktøjskasse", hvorfra de forskellige brugere kan vælge de deskriptorer og indikatorer, som de anser for mest relevante for de krav, som deres særlige kvalitetssikringssystem stiller.

 

De foreslåede deskriptorer (bilag 1) og indikatorer (bilag 2) skal kun ses som retningslinier, der kan vælges og anvendes af brugerne af referencerammen for kvalitetssikring i overensstemmelse med alle eller visse af deres krav og eksisterende parametre.

 

De kan anvendes inden for både erhvervsuddannelsernes grundforløb og efteruddannelserne, afhængigt af de særlige karakteristika, der kendetegner medlemsstaternes erhvervsuddannelsessystemer og typer af uddannelsesudbydere.

 

De skal udelukkende anvendes på frivillig basis under hensyntagen til den potentielle værdi, de kan tilføre, og under overholdelse af national lovgivning og praksis. De bør hverken anses for benchmarks eller for en metode til at udarbejde rapporter om eller drage sammenligninger mellem kvaliteten og effektiviteten af de forskellige nationale systemer. Ansvaret for tilsyn med kvaliteten af disse systemer vil fortsat udelukkende ligge hos medlemsstaterne.

Ændringsforslag  23

Forslag til henstilling

Bilag 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I dette bilag findes fælles kvalitetskriterier og indikative deskriptorer, som i nødvendigt omfang kan være til støtte for medlemsstaterne ved indførelsen af referencerammen.

I dette bilag foreslås fælles kvalitetskriterier og indikative deskriptorer, som i det omfang, de finder det nødvendigt, kan være til støtte for medlemsstaterne ved indførelsen af referencerammen.

Ændringsforslag  24

Forslag til henstilling

Bilag 1 – Kvalitetskriterier: Planlægningen afspejler en strategisk vision, der deles af de relevante berørte parter og omfatter eksplicitte mål/målsætninger, foranstaltninger og indikatorer

Indikative deskriptorer for udbydere af erhvervsuddannelse – sætning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udbyderne har udarbejdet et eksplicit og gennemsigtigt charter for studerende og et kvalitetssystem.

Udbyderne har udarbejdet et eksplicit og gennemsigtigt kvalitetssystem.

Ændringsforslag  25

Forslag til henstilling

Bilag 1 – Kvalitetskriterier: Der gennemføres regelmæssig evaluering af resultaterne og processerne suppleret med målinger

Indikative deskriptorer på systemniveau

Indikative deskriptorer for udbydere af erhvervsuddannelse

Der er fastlagt en evalueringsmetode, som dækker intern og ekstern evaluering.

Der gennemføres periodisk selvevaluering i henhold til nationale og regionale regler eller på erhvervsuddannelsesudbydernes initiativ.

Det er vedtaget og klart beskrevet, at de berørte parter skal inddrages i overvågnings- og evalueringsprocessen.

Evalueringen og revisionen dækker processer og resultater af uddannelsen, herunder en vurdering af kundetilfredsheden og personalets indsats.

De nationale/regionale standarder og processer for kvalitetsforbedring og –sikring er relevante og i overensstemmelse med branchens behov.

Evalueringen og revisionen omfatter tilstrækkelige og effektive mekanismer til inddragelse af interne og eksterne berørte parter som f.eks. ledere, lærere, studerende, forældre, arbejdsgivere, arbejdsmarkedets parter og lokale myndigheder.

Systemerne gøres til genstand for selvevaluering og ekstern revision.

Der anvendes benchmarking og sammenlignelige indikatorer til gensidig læring og forbedring af resultaterne.

Der er indført alarmsystemer.

 

Der anvendes resultatindikatorer.

 

Der gennemføres relevant, regelmæssig og sammenhængende dataindsamling for at måle resultaterne og udpege områder, der skal forbedres. Der er udarbejdet passende dataindsamlingsmetoder, f.eks. spørgeskemaer og indikatorer/målemetoder.

 

Ændringsforslag

Indikative deskriptorer på systemniveau

Indikative deskriptorer for udbydere af erhvervsuddannelse

Der er fastlagt en evalueringsmetode, som dækker intern og ekstern evaluering.

Der gennemføres periodisk selvevaluering i henhold til nationale og regionale regler eller på erhvervsuddannelsesudbydernes initiativ.

Det er vedtaget og klart beskrevet, at de berørte parter skal inddrages i overvågnings- og evalueringsprocessen.

Evalueringen og revisionen dækker processer og resultater af uddannelsen, herunder en vurdering af elevtilfredsheden og personalets indsats og tilfredshed.

De nationale/regionale standarder og processer for kvalitetsforbedring og –sikring er relevante og i overensstemmelse med branchens behov.

Evalueringen og revisionen omfatter tilstrækkelige og effektive mekanismer til inddragelse a f interne og eksterne berørte parter som f.eks. ledere, lærere, studerende, forældre, arbejdsgivere, arbejdsmarkedets parter og lokale myndigheder.

Systemerne gøres til genstand for selvevaluering og passende intern og ekstern revision.

Der anvendes benchmarking og sammenlignelige indikatorer til gensidig læring og forbedring af resultaterne.

Der er indført alarmsystemer.

Der indføres systemer for tidlig varsling

Der anvendes resultatindikatorer.

 

Der gennemføres relevant, regelmæssig og sammenhængende dataindsamling for at måle resultaterne og udpege områder, der skal forbedres. Der er udarbejdet passende dataindsamlingsmetoder, f.eks. spørgeskemaer og indikatorer/målemetoder.

 

Ændringsforslag  26

Forslag til henstilling

Bilag 1 – Kvalitetskriterier: Revision – Indikative deskriptorer på systemniveau– sætning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Processerne revideres løbende, og der udarbejdes handlingsplaner for forandringer. Systemerne er under konstant udvikling.

Processerne revideres regelmæssigt, og der udarbejdes handlingsplaner for forandringer. Systemerne er under konstant udvikling.

Ændringsforslag  27

Forslag til henstilling

Bilag 1 – Kvalitetskriterier: Revision – Indikative deskriptorer på systemniveau – sætning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Benchmarking til støtte for gensidig læring mellem erhvervsuddannelsesudbyderne fremmes.

udgår

Ændringsforslag  28

Forslag til henstilling

Bilag 1 – Kvalitetskriterier: Revision – Indikative deskriptorer for udbydere af erhvervsuddannelse – sætning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Elevernes/de studerendes feedback vedrørende deres læringsmiljø og erfaringer samles og anvendes som input til yderligere foranstaltninger.

Elevernes/de studerendes feedback samles vedrørende deres individuelle læringserfaringer og vedrørende lærings- og undervisningsmiljøet. Sammen med lærernes feedback anvendes dette som input til yderligere foranstaltninger.

Ændringsforslag  29

Forslag til henstilling

Bilag 2 – Overskrift og indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ET SÆT KVALITETSINDIKATORER FOR ERHVERVSUDDANNELSER, DER KAN ANVENDES SOM REFERENCE

ET SÆT UDVALGTE KVALITETSINDIKATORER FOR EVALUERING AF KVALITET AF ERHVERVSUDDANNELSER, DER KAN ANVENDES SOM REFERENCE

I dette bilag findes et omfattende sæt indikatorer, der kan støtte evaluering, overvågning og kvalitetsforbedring af erhvervsuddannelsessystemer og/eller blandt udbyderne. Dette sæt af indikatorer vil blive videreudviklet gennem europæisk samarbejde på bilateralt og/eller multilateralt plan og på grundlag af europæiske data og nationale registre.

I dette bilag foreslås et omfattende sæt indikatorer, der kan anvendes som støtte evaluering, overvågning og kvalitetsforbedring af erhvervsuddannelsessystemer og/eller blandt udbyderne. Dette sæt af indikatorer vil blive videreudviklet gennem europæisk samarbejde på bilateralt og/eller multilateralt plan og på grundlag af europæiske data og nationale registre.

 

Hvad angår deres art og formål, bør der også skelnes mellem dem og de indikatorer og referenceværdier, der er nævnt i Rådets konklusion af 25. maj 2007 om en sammenhængende ramme for indikatorer og referenceværdier, der skal bruges til at overvåge udviklingen mod gennemførelsen af Lissabonmålene inden for uddannelse*.

Endvidere omfatter oversigten over indikatorer ikke aggregerede indikatorer på nationalt plan i tilfælde, hvor disse ikke eksisterer eller er vanskelige at skaffe. På nationalt plan kan sådanne indikatorer samles på et senere tidspunkt på grundlag af en fælles aftale mellem medlemsstaterne, Kommissionen og den europæiske referenceramme for kvalitetssikrings netværk.

 

* EUT C 311 af 21.12.2007, s. 13.

Ændringsforslag  30

Forslag til henstilling

Bilag 2 – Kolonne "Anvendes på"

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kolonnen udgår

Ændringsforslag  31

Forslag til henstilling

Bilag 2 – Indikator 3 – Politisk begrundelse – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Målretning af støtten for at øge adgangen til erhvervsuddannelser, herunder også blandt socialt dårligt stillede grupper

Målretning af støtten for at øge adgangen til erhvervsuddannelser, herunder også blandt dårligt stillede grupper

Ændringsforslag  32

Forslag til henstilling

Bilag 2 – Indikator 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Antal, som har færdiggjort et helt erhvervsuddannelsesprogram/opgivet et erhvervsuddannelsesprogram, opdelt efter programtype og de individuelle kriterier

Antal personer, som har færdiggjort et helt erhvervsuddannelsesprogram/opgivet et erhvervsuddannelsesprogram, opdelt efter programtype og de individuelle kriterier

Ændringsforslag  33

Forslag til henstilling

Bilag 2 – Indikator 4 – Politisk begrundelse – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Støtte til særlige uddannelsesforløb, herunder for socialt dårligt stillede grupper

Støtte til særlige uddannelsesforløb, herunder for dårligt stillede grupper

Ændringsforslag  34

Forslag til henstilling

Bilag 2 – Indikator 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) situationen for personer med en erhvervsuddannelse 6, 12 og 36 måneder efter uddannelsens afslutning, opdelt efter programtype og de individuelle kriterier

a) situationen for personer med en erhvervsuddannelse på et vist tidspunkt efter uddannelsens afslutning, opdelt efter programtype og de individuelle kriterier samt tilskyndelsen til mobilitet blandt arbejdstagere

Ændringsforslag  35

Forslag til henstilling

Bilag 2 – Indikator 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) andel personer med en erhvervsuddannelse, der er kommet i arbejde 6, 12 og 36 måneder efter uddannelsens afslutning, opdelt efter programtype og de individuelle kriterier

b) andel personer med en erhvervsuddannelse, der er kommet i arbejde på et vist tidspunkt efter uddannelsens afslutning, opdelt efter programtype og de individuelle kriterier

Ændringsforslag  36

Forslag til henstilling

Bilag 2 – Indikator 5 – Politisk begrundelse – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Støtte til særlige uddannelsesforløb, herunder for socialt dårligt stillede grupper

Støtte til særlige uddannelsesforløb, herunder for dårligt stillede grupper

Ændringsforslag  37

Forslag til henstilling

Bilag 2 – Indikator 6 - Politisk begrundelse – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Støtte til særlige uddannelsesforløb, herunder for socialt dårligt stillede grupper

Støtte til særlige uddannelsesforløb, herunder for dårligt stillede grupper

Ændringsforslag  38

Forslag til henstilling

Bilag 2 – Indikator 8 – Politisk begrundelse – afsnit 2 og 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forbedring af adgangen til erhvervsuddannelser for socialt dårligt stillede grupper

Forbedring af adgangen til erhvervsuddannelser for dårligt stillede grupper

Støtte til særlige uddannelsesforløb for socialt dårligt stillede grupper

Støtte til særlige uddannelsesforløb for dårligt stillede grupper

Ændringsforslag  39

Forslag til henstilling

Bilag 2 – Indikator 9 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) dokumentation for deres relevans.

b) dokumentation for deres effektivitet.

Ændringsforslag  40

Forslag til henstilling

Bilag 2 – Indikator 10 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) dokumentation for deres relevans.

b) dokumentation for deres effektivitet.

Ændringsforslag  41

Forslag til henstilling

Bilag 2 – Indikator 10 – Politisk begrundelse – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forbedring af adgangen til erhvervsuddannelser, herunder også for socialt dårligt stillede grupper

Forbedring af adgangen til erhvervsuddannelser, herunder også for dårligt stillede grupper

UDTALELSE FRA KULTUR- OG UDDANNELSESUDVALGET (7.10.2008)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om fastlæggelse af en europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse
(KOM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD))

Rådgivende ordfører (*): Ramona Nicole Mănescu

(*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 47

KORT BEGRUNDELSE

A. KORT RESUMÉ AF FORSLAGET

Erhvervsuddannelse er et vigtigt værktøj, der kan give europæiske borgere de kvalifikationer, den viden og de kompetencer, som der er brug for på arbejdsmarkedet og i det videnbaserede samfund.

Ifølge Københavnerklæringen er en af de vigtigste prioriteter, som vil blive tilgodeset gennem det øgede samarbejde inden for erhvervsuddannelse, at fremme samarbejde vedrørende kvalitetssikring med særlig fokus på udveksling af modeller og metoder samt fælles kriterier og principper for kvaliteten af erhvervsuddannelse.

Formålet med forslaget til henstilling er at fastlægge en europæisk referenceramme for kvalitetssikring som et referenceinstrument, der kan hjælpe medlemsstaterne med at fremme og overvåge løbende forbedring af deres erhvervsuddannelsesordninger på grundlag af fælles europæiske referencer.

Det henstilles, at medlemsstaterne fremmer anvendelsen af referencerammen for at tilskynde til løbende forbedring af erhvervsuddannelsernes kvalitet, og at de videreudvikler den. Det anbefales også, at referencerammen anvendes til fremme af rummeligt samarbejde og gensidig læring gennem ENQA-VET, til styrkelse og videreudvikling af de nationale referencepunkter for kvalitetssikring og overvågning af referencerammens gennemførelse med henblik på, at der om nødvendigt foretages en revision af henstillingen fem år efter vedtagelsen.

B. ORDFØRERENS KOMMENTARER

Den vigtigste funktion for den europæiske referenceramme for kvalitetssikring er fastlæggelse af vedtagne referencer, der kan anvendes på tværs af grænserne og hjælpe medlemsstaterne og de berørte parter med at dokumentere, overvåge, evaluere og forbedre effektiviteten af deres erhvervsuddannelser og kvalitetsstyringspraksis.

Ordføreren vil gerne understrege, at der er brug for en supplerende strategi for formel og ikke-formel uddannelse for bedre at kunne skræddersy uddannelsesprocessen til arbejdsmarkedets reelle behov. Strategier for livslang læring og mobilitet er derfor væsentlige for at fremme beskæftigelsesevnen, aktivt medborgerskab, social inddragelse og personlig udvikling.

Ordføreren vil gerne påpege det forhold, at et af denne referencerammes mål også vil være udviklingen af stærkere forbindelser mellem de nationale ordninger. Det vil i denne forbindelse være meget vigtigt at overveje og udveksle eksisterende god praksis, ikke kun på nationalt niveau, men også på lokalt og regionalt niveau.

Ordføreren mener endvidere, at en velfungerende national tilgang til gennemførelsen af den europæiske referenceramme for kvalitetssikring bør omfatte udpegning af en række fælles indikatorer til vurdering og overvågning af udviklingen og til støtte for revisionen samt et antal principper, metoder, handlinger, foranstaltninger og instrumenter til forbedring af kvaliteten såvel på systemniveau som på udbyderniveau.

Ordføreren understreger yderligere betydningen af selvevaluering som en vigtig proces i kvalitetssikringen for at måle resultaterne og udpege områder, hvor gennemførelsen af det europæiske netværks arbejdsprogram skal forbedres.

Ordføreren vil desuden gøre opmærksom på følgende aspekter:

-          gennemførelsen af den europæiske referenceramme for kvalitetssikring er frivillig;

-          der vil ikke være omkostningsmæssige virkninger for EU's budget, da programmet for livslang læring – Leonardo Da Vinci – omfatter specifikke bestemmelser om støtte til målrettede initiativer inden for dette område, og kun omkostningerne forbundet med overvågning skal tages i betragtning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til henstilling

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Referencerammen bør omfatte en kvalitetssikrings- og forbedringscyklus inden for planlægning, gennemførelse, evaluering/vurdering og revision af erhvervsuddannelser suppleret med fælles kvalitetskriterier, indikative deskriptorer og indikatorer. Overvågningsprocesserne, herunder en kombination af interne og eksterne evalueringsmekanismer, skal i nødvendigt omfang defineres af medlemsstaterne med henblik på at udpege systemernes, processernes og procedurernes styrke samt områder, der skal forbedres. Referencerammen bør omfatte anvendelse af måleredskaber for at dokumentere effektiviteten.

(10) Referencerammen bør omfatte en kvalitetssikrings- og forbedringscyklus inden for planlægning, gennemførelse, evaluering/vurdering og revision af erhvervsuddannelser suppleret med fælles kvalitetskriterier, indikative deskriptorer og indikatorer. Overvågningsprocesserne, herunder en kombination af interne og eksterne evalueringsmekanismer, skal i nødvendigt omfang defineres af medlemsstaterne med henblik på at udpege systemernes, processernes og procedurernes styrke samt områder, der skal forbedres. Referencerammen bør omfatte anvendelse af måleredskaber for at dokumentere effektiviteten. Det er i denne forbindelse vigtigt, at de nationale kvalitetsrammer som minimum opfylder de standarder og retningslinjer, der er medtaget i rammerne for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse på sekundærtrinnet.

Ændringsforslag  2

Forslag til henstilling

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Denne henstilling udgør en ramme for udpegning, støtte og udveksling af bedste praksis, ikke kun på nationalt niveau, men også på lokalt og regionalt niveau i alle relevante netværk, herunder ENQA-VET.

Ændringsforslag  3

Forslag til henstilling

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne henstilling er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i ovennævnte artikel, fordi den hverken erstatter eller definerer nationale kvalitetssikringssystemer. Referencerammen foreskriver ikke et særligt kvalitetssystem eller en særlig tilgang, men fastlægger fælles principper, kvalitetskriterier, indikative deskriptorer og indikatorer, som kan bidrage til vurdering og forbedring af eksisterende systemer og gennemførelsen af uddannelsen -

Denne henstilling er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i ovennævnte artikel, fordi den hverken erstatter eller definerer nationale kvalitetssikringssystemer. Referencerammen foreskriver ikke et særligt kvalitetssystem eller en særlig tilgang, men fastlægger fælles principper, kvalitetskriterier, indikative deskriptorer og indikatorer, som kan bidrage til vurdering og forbedring af eksisterende systemer og gennemførelsen af uddannelsen. Herved opretholdes den politiske frihed i medlemsstaterne, imens den indfries inden for den europæiske ramme -

Ændringsforslag  4

Forslag til henstilling

Henstilling 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. at de anvender og videreudvikler den europæiske referenceramme for kvalitetssikring, kvalitetskriterierne, de indikative deskriptorer og referenceindikatorerne, der er beskrevet i bilag 1 og 2, med henblik på yderligere forbedring, reform og udvikling af deres erhvervsuddannelsessystemer, støtte til strategier for livslang læring og gennemførelse af EQF samt fremme af en kvalitetsforbedringskultur på alle niveauer

1. at de anvender og videreudvikler den europæiske referenceramme for kvalitetssikring, kvalitetskriterierne, de indikative deskriptorer og referenceindikatorerne, der er beskrevet i bilag 1 og 2, med henblik på yderligere forbedring, reform og udvikling af deres erhvervsuddannelsessystemer, støtte til strategier for livslang læring og gennemførelse af EQF og det europæiske kvalitetscharter for mobilitet samt fremme af en kvalitetsforbedringskultur på alle niveauer. Der bør lægges særlig vægt på sammenknytningen mellem erhvervsuddannelse og videregående uddannelse

Ændringsforslag  5

Forslag til henstilling

Henstilling 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. at de udvikler en national tilgang til indførelse af den europæiske referenceramme for kvalitetssikring senest i 2010, idet arbejdsmarkedets parter og alle andre relevante berørte parter inddrages i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. Dette bør omfatte udpegning af en række fælles indikatorer til vurdering og overvågning af udviklingen og til støtte for revisionen

2. at de udvikler en national tilgang til indførelse af den europæiske referenceramme for kvalitetssikring senest i 2010, idet arbejdsmarkedets parter og alle andre relevante berørte parter inddrages i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. Dette bør omfatte udpegning af en række fælles indikatorer til vurdering og overvågning af udviklingen og til støtte for revisionen og udpegning af en række principper, metoder, aktioner, foranstaltninger og instrumenter, der tager sigte på at forbedre kvaliteten både på systemniveau og på udbyderniveau. Det er også særdeles vigtigt, at medlemsstaterne indbyrdes får større tillid til erhvervsuddannelsernes kvalitet. Med en sådan tillid vil studenterne let kunne gennemføre en del af deres uddannelse i udlandet, uden at det går ud over anerkendelsen af eksamensbeviser eller uddannelsesniveau

Ændringsforslag  6

Forslag til henstilling

Henstilling 4 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- støtte selvevaluering som et supplerende og effektivt middel til kvalitetssikring, som gør det muligt at måle succes og udpege områder, der kan forbedres, i forbindelse med gennemførelsen af Det Europæiske Netværks arbejdsprogram.

Begrundelse

Det er meget vigtigt at støtte selvevaluering som en vigtig proces for kvalitetssikring for at kunne måle succes og udpege de områder, der skal forbedres i forbindelse med gennemførelsen af Det Europæiske Netværks arbejdsprogram. Selvevaluering vil udgøre et supplerende og effektivt middel til kvalitetssikring, og vil blive udført jævnligt af medlemsstaterne og interessenter for at forbedre effektiviteten af deres VET-bestemmelser og kvalitetsstyringspraksisser.

PROCEDURE

Titel

Europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse

Referencer

KOM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

24.4.2008

 

 

 

Associeret/Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

19.6.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Ramona Nicole Mănescu

10.6.2008

 

 

Behandling i udvalg

24.6.2008

10.9.2008

 

 

Dato for vedtagelse

7.10.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Ivo Belet, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Hannu Takkula, Thomas Wise

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Rolf Berend, Jaroslav Zvěřina

PROCEDURE

Titel

Europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse

Referencer

KOM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD)

Dato for høring af EP

9.4.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

24.4.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

24.4.2008

 

 

 

Associeret/Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

19.6.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Jan Andersson

6.5.2008

 

 

Behandling i udvalg

10.9.2008

6.10.2008

4.11.2008

 

Dato for vedtagelse

5.11.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Patrizia Toia, Claude Turmes

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău

Dato for indgivelse

11.11.2008