ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

11.11.2008 - (COM(2008)0179 – C6‑0163/2008 – 2008/0069(COD)) - ***I

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Jan Andersson
Εισηγήτρια για γνωμοδότηση (*):
Ramona Nicole Manescu, Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 47 του Κανονισμού

Διαδικασία : 2008/0069(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0438/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0438/2008
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

(COM(2008)0179 – C6‑0163/2008 – 2008/0069(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0179),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 149, παράγραφος 4 και 150, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0163/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0438/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση σύστασης

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  2

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η μετάβαση σε μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας 2000) απαιτεί τον εκσυγχρονισμό και τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) ώστε να αντιμετωπιστεί η ταχεία μεταβολή της οικονομίας και της κοινωνίας και να μπορέσει να αυξηθεί η απασχολησιμότητα και η κοινωνική ενσωμάτωση και να βελτιωθεί η πρόσβαση στη διά βίου μάθηση για όλους.

(1) Η μετάβαση σε μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας 2000) απαιτεί τον εκσυγχρονισμό και τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) ώστε να αντιμετωπιστεί η ταχεία μεταβολή της οικονομίας και της κοινωνίας και να μπορέσει να αυξηθεί η απασχολησιμότητα και η κοινωνική ενσωμάτωση και να βελτιωθεί η πρόσβαση στη διά βίου μάθηση για όλους, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων.

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση όλων των μορφών διακριτικής μεταχείρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζωτική σημασία.

Τροπολογία  3

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Μετά το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με την προαγωγή της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης («διαδικασία της Κοπεγχάγης») και ως αποτέλεσμα της μεταγενέστερης συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων, των χωρών ΕΖΕΣ-ΕΟΧ και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών όσον αφορά την προτεραιότητα της διασφάλισης της ποιότητας, δημιουργήθηκε ένα κοινό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας (στο εξής «ΚΠΔΠ»), το οποίο λαμβάνει υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί και τις «ορθές πρακτικές» που εφαρμόζονται στις διάφορες συμμετέχουσες χώρες.

(4) Μετά το ψήφισμα του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου σχετικά με την προαγωγή της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης («διαδικασία της Κοπεγχάγης») και ως αποτέλεσμα της μεταγενέστερης συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων, των χωρών ΕΖΕΣ-ΕΟΧ και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών όσον αφορά την προτεραιότητα της διασφάλισης της ποιότητας, δημιουργήθηκε ένα κοινό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας (στο εξής «ΚΠΔΠ»), το οποίο λαμβάνει υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί και τις «ορθές πρακτικές» που εφαρμόζονται στις διάφορες συμμετέχουσες χώρες.

Τροπολογία  4

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με την κοινή ενδιάμεση έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (2004), «το κοινό πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» (στο πλαίσιο της συνέχειας που δόθηκε στη διαδικασία της Κοπεγχάγης) και η «κατάρτιση συμφωνημένου συνόλου κανόνων, διαδικασιών και κατευθυντηρίων γραμμών για τη διασφάλιση της ποιότητας» (σε συσχετισμό με τη διαδικασία της Μπολόνια και ως μέρος του προγράμματος εργασιών σχετικά με τους στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης) θα πρέπει να αποτελέσουν απόλυτες προτεραιότητες για την Ευρώπη.

(5) Σύμφωνα με την κοινή ενδιάμεση έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας "Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010", του 2004, "το κοινό πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης" (στο πλαίσιο της συνέχειας που δόθηκε στη δήλωση της Κοπεγχάγης) και η "κατάρτιση συμφωνημένου συνόλου κανόνων, διαδικασιών και κατευθυντηρίων γραμμών για τη διασφάλιση της ποιότητας" (σε συσχετισμό με τη διαδικασία της Μπολόνια και ως μέρος του προγράμματος εργασιών σχετικά με τους στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης) θα πρέπει να αποτελέσουν απόλυτες προτεραιότητες για την Ευρώπη.

Τροπολογία  5

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου διασφάλισης της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (στο εξής«ENQAVET») παρέχει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα που καθιστά εφικτή την κατάλληλη παρακολούθηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του 2004 και του ανακοινωθέντος του Ελσίνκι και, παράλληλα, διευκολύνει τη βιώσιμη συνεργασία μεταξύ των χωρών.

(7) Το ευρωπαϊκό δίκτυο διασφάλισης της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προσέφερε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα που κατέστησε εφικτή την κατάλληλη παρακολούθηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του 2004 και του ανακοινωθέντος του Ελσίνκι και, παράλληλα, διευκόλυνε τη βιώσιμη συνεργασία μεταξύ των χωρών.

Τροπολογία  6

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Το 2006 το ανακοινωθέν του Ελσίνκι επισήμανε την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρμογής κοινών ευρωπαϊκών μέσων ειδικά για την ΕΕΚ, βάσει (…) αρχών που στηρίζουν το ΚΕΕΠ, όπως αναφέρεται στο συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Μάιο του 2004 σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ, ώστε να προωθηθεί ένα πνεύμα βελτίωσης της ποιότητας και η ευρύτερη συμμετοχή στο δίκτυο ENQAVET.

(8) Το 2006 το ανακοινωθέν του Ελσίνκι επισήμανε την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρμογής κοινών ευρωπαϊκών μέσων ειδικά για την ΕΕΚ, βάσει (…) αρχών που στηρίζουν το ΚΕΕΠ, όπως αναφέρεται στο συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Μάιο του 2004 σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ, ώστε να προωθηθεί ένα πνεύμα βελτίωσης της ποιότητας και η ευρύτερη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό δίκτυο διασφάλισης της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Τροπολογία  7

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Το πλαίσιο πρέπει να εφαρμόζεται σε επίπεδο τόσο συστημάτων όσο και παρόχων ΕΕΚ. Παρέχει συστηματική προσέγγιση όσον αφορά την ποιότητα, καλύπτοντας και διασυνδέοντας τα σχετικά επίπεδα και φορείς. Πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στην παρακολούθηση και τη βελτίωση της ποιότητας, με το συνδυασμό εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, επανεξέτασης και διαδικασιών για βελτίωση, με την υποστήριξη μετρήσιμων στοιχείων. Το πλαίσιο πρέπει να αποτελεί βάση για περαιτέρω ανάπτυξη μέσω της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

(11) Το πλαίσιο πρέπει να εφαρμόζεται σε επίπεδο συστήματος ΕΕΚ, παρόχων και απόκτησης προσόντων. Παρέχει συστημική προσέγγιση στην ποιότητα, καλύπτοντας και διασυνδέοντας τα σχετικά επίπεδα και φορείς. Το πλαίσιο πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση στην παρακολούθηση και τη βελτίωση της ποιότητας, με το συνδυασμό εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, επανεξέτασης και διαδικασιών για βελτίωση, με την υποστήριξη μετρήσιμων στοιχείων και ποιοτικής ανάλυσης. Το πλαίσιο πρέπει να αποτελεί βάση για περαιτέρω ανάπτυξη μέσω της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία  8

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12a) Η παρούσα σύσταση παρέχει ένα πλαίσιο για τον εντοπισμό, στήριξη και ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε όλα τα σχετικά δίκτυα περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Τροπολογία  9

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Στην παρούσα σύσταση πρέπει να συνυπολογιστούν οι κοινές «Αρχές διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση» που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (στο εξής «ΕΠΕΠ»). Ως εκ τούτου, το πλαίσιο πρέπει να υποστηρίζει την εφαρμογή του ΕΠΕΠ. Πρέπει επίσης να στηρίζει την εφαρμογή άλλων ευρωπαϊκών μέσων, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων για την ΕΕΚ (στο εξής ECVET) και τις κοινές ευρωπαϊκές αρχές για τον προσδιορισμό και την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης.

(13) Στην παρούσα σύσταση λαμβάνονται υπόψη οι κοινές «Αρχές διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση» που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (στο εξής «ΕΠΕΠ»). Ως εκ τούτου, το πλαίσιο πρέπει να υποστηρίζει την εφαρμογή του ΕΠΕΠ, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα της πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Πρέπει επίσης να στηρίζει την εφαρμογή άλλων ευρωπαϊκών μέσων, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων για την ΕΕΚ (στο εξής ECVET) και τις κοινές ευρωπαϊκές αρχές για τον προσδιορισμό και την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης.

Τροπολογία  10

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η παρούσα σύσταση συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης στο βαθμό που ο στόχος της είναι να υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις ενέργειες των κρατών μελών, διευκολύνοντας την περαιτέρω μεταξύ τους συνεργασία για την αύξηση της διαφάνειας και για την προώθηση της κινητικότητας και της διά βίου μάθησης.

(14) Η παρούσα σύσταση, λόγω του μη δεσμευτικού χαρακτήρα της, συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης στο βαθμό που ο στόχος της είναι να υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις ενέργειες των κρατών μελών, διευκολύνοντας την περαιτέρω μεταξύ τους συνεργασία για την αύξηση της διαφάνειας και για την προώθηση της κινητικότητας και της διά βίου μάθησης. Πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Η παρούσα σύσταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, διότι δεν αντικαθιστά ούτε καθορίζει εθνικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας. Το πλαίσιο δεν καθορίζει κάποιο ιδιαίτερο σύστημα ή προσέγγιση ποιότητας, αλλά παρέχει κοινές αρχές, κριτήρια ποιότητας, περιγραφικούς δείκτες και δείκτες που μπορούν να συμβάλλουν στην αξιολόγηση και τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων και παροχών

Τροπολογία  11

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Η παρούσα σύσταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, διότι δεν αντικαθιστά ούτε καθορίζει εθνικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας. Το πλαίσιο δεν καθορίζει κάποιο ιδιαίτερο σύστημα ή προσέγγιση ποιότητας, αλλά παρέχει κοινές αρχές, κριτήρια ποιότητας, περιγραφικούς δείκτες και δείκτες που μπορούν να συμβάλλουν στην αξιολόγηση και τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων και παροχών.

(15) Οι δείκτες αναφοράς που προτείνονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας σύστασης έχουν σκοπό να υποστηρίξουν την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων ΕΕΚ ή/και τους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική και να χρησιμεύσουν ως "εργαλειοθήκη" από την οποία οι διάφοροι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τους δείκτες που θεωρούν πιο σημαντικούς για τις απαιτήσεις των ιδιαίτερων συστημάτων τους για τη διασφάλιση της ποιότητας. Όσον αφορά τη φύση και το στόχο τους πρέπει να διακρίνονται από τους δείκτες και τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2007 σχετικά με ένα συνεκτικό πλαίσιο δεικτών και κριτηρίων για την παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τους στόχους της Λισαβόνας στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

 

______________

* ΕΕ C 311, 21.12.2007, σ. 13.

Τροπολογία  12

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Αν τα κράτη μέλη χρησιμοποιήσουν και αναπτύξουν περαιτέρω το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας, τούτο θα τα βοηθούσε να βελτιώσουν και να αναπτύξουν περισσότερο τα συστήματά ΕΕΚ τους, να στηρίξουν στρατηγικές διά βίου μάθησης, να προωθήσουν την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και την εφαρμογή του ΕΠΕΠ, και να προαγάγουν μια αντίληψη βελτίωσης της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα, σεβόμενα τον πλούτο και την ποικιλομορφία των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων.

Τροπολογία  13

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β) Η παρούσα σύσταση πρέπει να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης με την καταπολέμηση της πρόωρης διακοπής της, στη βελτίωση της συσχέτισης εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, στη δημιουργία γέφυρας μεταξύ τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης και στη διεύρυνση της αναγνώρισης προσόντων βάσει της κτηθείσας πείρας.

Τροπολογία  14

Πρόταση σύστασης

Σύσταση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας, τα κριτήρια ποιότητας, τους περιγραφικούς δείκτες και τους δείκτες που παρατίθενται στα παραρτήματα 1 και 2, να βελτιώσουν, να μεταρρυθμίσουν και να αναπτύξουν περισσότερο τα συστήματά τους ΕΕΚ, να στηρίξουν στρατηγικές διά βίου μάθησης, καθώς και την εφαρμογή του ΕΠΕΠ και την προώθηση ενός πνεύματος βελτίωσης της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα.

1. να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας, τα κριτήρια ποιότητας, τους περιγραφικούς δείκτες και τους δείκτες που παρατίθενται και περιγράφονται αναλυτικότερα στα παραρτήματα 1 και 2, να βελτιώσουν, να μεταρρυθμίσουν και να αναπτύξουν περισσότερο τα συστήματά τους ΕΕΚ, να στηρίξουν στρατηγικές διά βίου μάθησης, καθώς και την εφαρμογή του ΕΠΕΠ και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ποιότητας για την Κινητικότητα και την προώθηση ενός πνεύματος βελτίωσης της ποιότητας και της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη μετάβαση από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην ανώτερη εκπαίδευση.

Τροπολογία  15

Πρόταση σύστασης

Σύσταση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Να καταρτίσουν μια εθνική προσέγγιση για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας το αργότερο έως το 2010, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και όλων των άλλων σχετικών φορέων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τον καθορισμό ορισμένων κοινών δεικτών με σκοπό την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της προόδου και την υποστήριξη της επανεξέτασης.

2. Να καταρτίσουν, καθένα ξεχωριστά, το αργότερο 24 μήνες από την έγκριση της παρούσας σύστασης, μια προσέγγιση που να αποσκοπεί στη βελτίωση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε εθνικό επίπεδο, όπου απαιτείται, και να αξιοποιήσουν με βέλτιστο τρόπο το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, και όλων των άλλων σχετικών φορέων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

Τροπολογία  16

Πρόταση σύστασης

Σύσταση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Να συμμετέχουν ενεργά στο ENQAVET ως βάση για περαιτέρω ανάπτυξη κοινών αρχών, κριτηρίων και δεικτών αναφοράς, κατευθυντήριων γραμμών και μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κατά περίπτωση.

3. Να συμμετέχουν ενεργά στο ευρωπαϊκό δίκτυο "πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας" ως βάση για περαιτέρω ανάπτυξη κοινών αρχών, κριτηρίων και δεικτών αναφοράς, κατευθυντήριων γραμμών και μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κατά περίπτωση.

Τροπολογία  17

Πρόταση σύστασης

Σύσταση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Να καθορίσουν ένα εθνικό σημείο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας (στο εξής QANRP) για την ΕΕΚ που να φέρνει σε επαφή υφιστάμενους σχετικούς φορείς και να εμπλέκει τους κοινωνικούς εταίρους και όλους τους ενδιαφερομένους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση των πρωτοβουλιών και η αποτελεσματική διάδοση των πληροφοριών. Τα σημεία αναφοράς πρέπει:

4. Να καθιερώσουν, εκεί όπου δεν υπάρχει ήδη αντίστοιχη δομή, ένα εθνικό σημείο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας για την ΕΕΚ που να συνδέεται με τις ιδιαίτερες δομές και απαιτήσεις κάθε κράτους μέλους και, με σεβασμό των εθνικών παραδόσεων, να φέρνει σε επαφή υφιστάμενους σχετικούς φορείς και να εμπλέκει τους κοινωνικούς εταίρους και όλους τους ενδιαφερομένους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση των πρωτοβουλιών και η αποτελεσματική διάδοση των πληροφοριών. Τα σημεία αναφοράς πρέπει:

–         να ενημερώνουν μεγάλο εύρος ενδιαφερομένων σχετικά με τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού δικτύου·

–         να ενημερώνουν μεγάλο εύρος ενδιαφερομένων σχετικά με τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού δικτύου "πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας" που αναφέρονται στην παράγραφο 3·

–         να στηρίζουν ενεργά την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας του ευρωπαϊκού δικτύου·

–         να στηρίζουν ενεργά την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας του ευρωπαϊκού δικτύου "πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας"·

–         να λαμβάνουν σαφείς πρωτοβουλίες για να προωθούν περαιτέρω την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας σε εθνικό επίπεδο.

–         να λαμβάνουν σαφείς πρωτοβουλίες για να προωθούν περαιτέρω την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας σε εθνικό επίπεδο·

 

–         να υποστηριχθεί η αυτοαξιολόγηση ως συμπληρωματικό και αποτελεσματικό μέσο για τη διασφάλιση της ποιότητας, που επιτρέπει την αποτίμηση της επιτυχίας και τον εντοπισμό των τομέων όπου χρειάζονται βελτιώσεις κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου.

 

         να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους με αποτελεσματικότητα·

Τροπολογία  18

Πρόταση σύστασης

Σύσταση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Να επανεξετάζουν τη διαδικασία εφαρμογής ανά τριετία. Η επανεξέταση σε εθνικό επίπεδο θα συμβάλλει στη διοργάνωση επανεξέτασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Επιτροπή.

5. Να επανεξετάζουν τη διαδικασία εφαρμογής ανά τετραετία, βάσει κριτηρίων αναφοράς που θα καθοριστούν σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκτυο "πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας" σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη· η επανεξέταση αυτή πρέπει να ενσωματώνεται σε διαδοχικές εκθέσεις προόδου των κρατών μελών, συντασσόμενες στο πλαίσιο του μελλοντικού πλαισίου στρατηγικής για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Τροπολογία  19

Πρόταση σύστασης

Πρόθεση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Να αναπτύξει το ρόλο του ENQAVET στη χάραξη πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα μέσω σαφών προτάσεων και πρωτοβουλιών.

2. Να προωθήσει και να συμμετάσχει μαζί με τα κράτη μέλη στο ευρωπαϊκό δίκτυο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας και στη χάραξη πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα μέσω σαφών προτάσεων και πρωτοβουλιών, σύμφωνα με τις ανάγκες.

Τροπολογία  20

Πρόταση σύστασης

Πρόθεση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Να παρακολουθήσει τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με την παρούσα σύσταση και, τρία έτη μετά την έκδοσή της, να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την αποκτηθείσα πείρα και τις μελλοντικές επιπτώσεις, περιλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, πιθανή επανεξέταση της παρούσας σύστασης.

3. Να διασφαλίσει τη συνέχεια της εφαρμογής της παρούσας σύστασης υποβάλλοντας ανά τετραετία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την αποκτηθείσα πείρα και τις μελλοντικές επιπτώσεις, περιλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, πιθανή επανεξέταση της παρούσας σύστασης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και με συμμετοχή των ενδιαφερομένων.

Τροπολογία  21

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. να προβεί, με βάση έκθεση και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, σε αξιολόγηση της εφαρμογής και, αν χρειαστεί, αναθεώρηση της παρούσας σύστασης.

Τροπολογία  22

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα I (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Η παρούσα σύσταση εισηγείται τη θέσπιση κύκλου διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας της ΕΕΚ (σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση, αναθεώρηση ή επανεξέταση) με βάση ποιοτικά κριτήρια, περιγραφικούς δείκτες και δείκτες που εφαρμόζονται στη διαχείριση της ποιότητας στο επίπεδο των συστημάτων και των παρόχων ΕΕΚ. Στόχος δεν είναι να θεσπισθούν νέα πρότυπα, αλλά να υποστηριχτούν οι προσπάθειες των κρατών μελών, ενώ συγχρόνως να διασφαλίζεται η ποικιλία των προσεγγίσεων που ακολουθούν.

 

Το πλαίσιο θα πρέπει να θεωρείται μάλλον «εργαλειοθήκη» από την οποία οι διάφοροι χρήστες μπορούν να επιλέγουν τους περιγραφικούς δείκτες και τους δείκτες που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες του δικού τους συστήματος ποιότητας.

 

Οι προτεινόμενοι περιγραφικοί (παράρτημα 1) και άλλοι δείκτες (παράρτημα 2) παρέχονται ενδεικτικά και μπορούν να επιλέγονται από τους χρήστες του πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το σύνολο ή με μέρος των απαιτήσεων και των υπαρχουσών διευθετήσεών τους.

 

Μπορούν να εφαρμοσθούν στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση (ΑΕΚ), και/ή στη διαρκή επαγγελματική κατάρτιση (ΔΕΚ), ανάλογα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά του συστήματος ΕΕΚ κάθε κράτους μέλους και τον τύπο των φορέων παροχής ΕΕΚ.

 

Θα χρησιμοποιούνται σε καθαρώς εθελοντική βάση, λαμβανομένης υπόψη της δυνητικής προστιθέμενης αξίας τους και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Δεν θα πρέπει να θεωρούνται σημεία αναφοράς ούτε μέσα για την κοινοποίηση ή τη σύγκριση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των διαφόρων εθνικών συστημάτων. Η ευθύνη για την παρακολούθηση της ποιότητας των συστημάτων αυτών παραμένει εξ ολοκλήρου στα κράτη μέλη.

Τροπολογία  23

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το παρόν παράρτημα παρέχει κοινά κριτήρια ποιότητας και ενδεικτικούς περιγραφικούς δείκτες προς στήριξη των κρατών μελών, κατά περίπτωση, κατά την εφαρμογή του πλαισίου.

Το παρόν παράρτημα προτείνει κοινά κριτήρια ποιότητας και ενδεικτικούς περιγραφικούς δείκτες προς στήριξη των κρατών μελών, κατά την κρίση τους, κατά την εφαρμογή του πλαισίου.

Τροπολογία  24

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 1 – Κριτήρια ποιότητας: Ο σχεδιασμός αντικατοπτρίζει ένα στρατηγικό όραμα το οποίο συμμερίζονται οι ενδιαφερόμενοι και περιλαμβάνει σαφείς βραχυπρόθεσμους/μακροπρόθεσμους στόχους, ενέργειες και δείκτες.

Ενδεικτικοί περιγραφικοί δείκτες σε επίπεδο παρόχων ΕΕΚ - 8η πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πάροχοι εφαρμόζουν σαφή και διαφανή χάρτη του εκπαιδευόμενου, ενώ υπάρχει και σύστημα ποιότητας.

Οι πάροχοι εφαρμόζουν σαφές και διαφανές σύστημα ποιότητας.

Τροπολογία  25

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 1 – Κριτήρια ποιότητας: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών διενεργείται τακτικά και στηρίζεται από μετρήσιμα στοιχεία

Ενδεικτικοί περιγραφικοί δείκτες σε επίπεδο συστημάτων

Ενδεικτικοί περιγραφικοί δείκτες σε επίπεδο παρόχων ΕΕΚ

Καταρτίζεται μεθοδολογία αξιολόγησης, η οποία θα καλύπτει την εσωτερική και την εξωτερική αξιολόγηση.

Η αυτοαξιολόγηση διενεργείται περιοδικά εντός εθνικών και περιφερειακών κανονισμών/πλαισίων ή με την πρωτοβουλία των παρόχων ΕΕΚ.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι συμφωνημένη και περιγράφεται με σαφήνεια.

Η αξιολόγηση και η επανεξέταση καλύπτουν τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης και συμπεριλαμβάνουν την εκτίμηση της ικανοποίησης του χρήστη και των επιδόσεων του προσωπικού.

Τα εθνικά/περιφερειακά πρότυπα και διαδικασίες για τη βελτίωση και τη διασφάλιση της ποιότητας είναι σχετικά και ανάλογα με τις ανάγκες του τομέα.

Η αξιολόγηση και η επανεξέταση περιλαμβάνουν κατάλληλους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να συμπεριλάβουν εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως διαχειριστές, εκπαιδευτικούς, σπουδαστές, γονείς, εργοδότες, κοινωνικούς εταίρους και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τα συστήματα υπόκεινται σε αυτοαξιολόγηση και σε εξωτερική επιθεώρηση.

Τα σημεία αναφοράς και οι συγκριτικοί δείκτες χρησιμοποιούνται για αμοιβαία μάθηση και βελτίωση των επιδόσεων.

Εφαρμόζονται συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

 

Χρησιμοποιούνται δείκτες επιδόσεων.

 

Πραγματοποιείται σχετική, τακτική και συνεκτική συλλογή δεδομένων, ώστε να εκτιμάται η επιτυχία και να εντοπίζονται τομείς προς βελτίωση. Καταρτίζονται κατάλληλες μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων, π.χ. ερωτηματολόγια και δείκτες/μετρήσιμα στοιχεία.

 

Τροπολογία

Ενδεικτικοί περιγραφικοί δείκτες σε επίπεδο συστημάτων

Ενδεικτικοί περιγραφικοί δείκτες σε επίπεδο παρόχων ΕΕΚ

Καταρτίζεται μεθοδολογία αξιολόγησης, η οποία θα καλύπτει την εσωτερική και την εξωτερική αξιολόγηση.

Η αυτοαξιολόγηση διενεργείται περιοδικά εντός εθνικών και περιφερειακών κανονισμών/πλαισίων ή με την πρωτοβουλία των παρόχων ΕΕΚ.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι συμφωνημένη και περιγράφεται με σαφήνεια.

Η αξιολόγηση και η επανεξέταση καλύπτουν τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης και συμπεριλαμβάνουν την εκτίμηση της ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου και των επιδόσεων και της ικανοποίησης του προσωπικού.

Τα εθνικά/περιφερειακά πρότυπα και διαδικασίες για τη βελτίωση και τη διασφάλιση της ποιότητας είναι σχετικά και ανάλογα με τις ανάγκες του τομέα.

Η αξιολόγηση και η επανεξέταση περιλαμβάνουν κατάλληλους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να συμπεριλάβουν εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως διαχειριστές, εκπαιδευτικούς, σπουδαστές, γονείς, εργοδότες, κοινωνικούς εταίρους και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τα συστήματα υπόκεινται σε αυτοαξιολόγηση και σε εσωτερική και εξωτερική επιθεώρηση, σύμφωνα με τις ανάγκες.

 

Εφαρμόζονται συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Εφαρμόζονται συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Χρησιμοποιούνται δείκτες επιδόσεων.

 

Πραγματοποιείται σχετική, τακτική και συνεκτική συλλογή δεδομένων, ώστε να εκτιμάται η επιτυχία και να εντοπίζονται τομείς προς βελτίωση. Καταρτίζονται κατάλληλες μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων, π.χ. ερωτηματολόγια και δείκτες/μετρήσιμα στοιχεία.

 

Τροπολογία  26

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 1 – Κριτήρια ποιότητας: Επανεξέταση – Ενδεικτικοί περιγραφικοί δείκτες σε επίπεδο συστήματος – 2η πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διαδικασίες επανεξετάζονται συνεχώς και καταρτίζονται σχέδια δράσης για αλλαγές. Αναπτύσσονται διαρκώς συστήματα.

Οι διαδικασίες επανεξετάζονται τακτικά και καταρτίζονται σχέδια δράσης για αλλαγές. Τα συστήματα προσαρμόζονται ανάλογα.

Τροπολογία  27

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 1 – Κριτήρια ποιότητας: Επανεξέταση – Ενδεικτικοί περιγραφικοί δείκτες σε επίπεδο συστήματος – 3η πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα σημεία αναφοράς για την υποστήριξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ παρόχων ΕΕΚ ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται.

διαγράφεται

Τροπολογία  28

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 1 – Κριτήρια ποιότητας: Επανεξέταση - Ενδεικτικοί περιγραφικοί δείκτες σε επίπεδο παρόχων ΕΕΚ -1η πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ανατροφοδότηση εκ μέρους των εκπαιδευομένων σχετικά με το μαθησιακό περιβάλλον και την εμπειρία τους συγκεντρώνεται και χρησιμοποιείται για να αποτελέσει βάση για περαιτέρω ενέργειες.

Οι αντιδράσεις των εκπαιδευομένων όσον αφορά την ατομική μαθησιακή εμπειρία τους και το μαθησιακό και διδακτικό περιβάλλον συλλέγονται και χρησιμοποιούνται, μαζί με τις αντιδράσεις των διδασκόντων, ως βάση για περαιτέρω ενέργειες.

Τροπολογία  29

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 2 – Τίτλος και εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΔΕΣΜΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΚ

ΔΕΣΜΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΚ

Το παρόν παράρτημα παρέχει συγκεντρωτική δέσμη δεικτών με σκοπό τη στήριξη της αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της βελτίωσης της ποιότητας των συστημάτων και/ή των παρόχων ΕΕΚ. Η δέσμη δεικτών θα αναπτυχθεί περαιτέρω μέσω της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε διμερή και/ή πολυμερή βάση, μέσω της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών δεδομένων και των εθνικών μητρώων.

Το παρόν παράρτημα προτείνει συγκεντρωτική επιλογή δεικτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της αξιολόγησης και της βελτίωσης της ποιότητας των συστημάτων και/ή των παρόχων ΕΕΚ. Η δέσμη δεικτών θα αναπτυχθεί περαιτέρω μέσω ευρωπαϊκής συνεργασίας σε διμερή και/ή πολυμερή βάση, μέσω της αξιοποίησης των εθνικών μητρώων ευρωπαϊκών δεδομένων.

 

Όσον αφορά τη φύση και το στόχο τους, πρέπει να διακρίνονται από τους δείκτες και τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2007 σχετικά με ένα συνεκτικό πλαίσιο δεικτών και κριτηρίων για την παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τους στόχους της Λισαβόνας στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

 

Επιπλέον, στον πίνακα δεικτών δεν περιλαμβάνονται συγκεντρωτικοί δείκτες σε εθνικό επίπεδο στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν ή είναι δύσκολο να εξευρεθούν τέτοιοι δείκτες. Η συγκέντρωση τέτοιων δεικτών σε εθνικό επίπεδο μπορεί να γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο, με βάση κοινή συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και του δικτύου «πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας».

 

* ΕΕ C 311, 21.12.2007, σ. 13.

Τροπολογία  30

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 2 - Στήλη «Τομέας εφαρμογής»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η στήλη διαγράφεται

Τροπολογία  31

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 2 – Δείκτης 3 – Σκεπτικό της πολιτικής – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιδίωξη στήριξης με σκοπό τη μεγαλύτερη πρόσβαση στην ΕΕΚ, και των κοινωνικώς μειονεκτικών ομάδων

Επιδίωξη στήριξης με σκοπό τη μεγαλύτερη πρόσβαση στην ΕΕΚ, και των μειονεκτικών ομάδων

Τροπολογία  32

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 2 – Δείκτης 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αριθμός επιτυχώς ολοκληρωμένων ή εγκαταλειμμένων προγραμμάτων ΕΕΚ, σύμφωνα με τον τύπο του προγράμματος και τα επιμέρους κριτήρια.

Αριθμός προσώπων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς/εγκατέλειψαν προγράμματα ΕΕΚ, σύμφωνα με τον τύπο του προγράμματος και τα επιμέρους κριτήρια.

Τροπολογία  33

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 2 – Δείκτης 4 – Σκεπτικό της πολιτικής – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στήριξη της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης, και για τις κοινωνικώς μειονεκτικές ομάδες

Στήριξη της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης, και για τις μειονεκτικές ομάδες

Τροπολογία  34

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 2 – Δείκτης 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) προορισμός των εκπαιδευομένων ΕΕΚ σε 6-12-36 μήνες μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, σύμφωνα με τον τύπο του προγράμματος και τα επιμέρους κριτήρια·

α) προορισμός των εκπαιδευομένων ΕΕΚ σε κάποιο χρονικό σημείο μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, σύμφωνα με τον τύπο του προγράμματος και τα επιμέρους κριτήρια και με προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων·

Τροπολογία  35

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 2 – Δείκτης 5 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) μερίδιο απασχολούμενων εκπαιδευομένων σε 6-12-36 μήνες μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, σύμφωνα με τον τύπο του προγράμματος και τα επιμέρους κριτήρια.

β) μερίδιο απασχολούμενων εκπαιδευομένων σε κάποιο χρονικό σημείο μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, σύμφωνα με τον τύπο του προγράμματος και τα επιμέρους κριτήρια.

Τροπολογία  36

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 2 – Δείκτης 5 – Σκεπτικό της πολιτικής – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στήριξη της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης, και για τις κοινωνικώς μειονεκτικές ομάδες

Στήριξη της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης, και για τις μειονεκτικές ομάδες

Τροπολογία  37

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 2 – Δείκτης 6 – Σκεπτικό της πολιτικής – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στήριξη της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης, και για τις κοινωνικώς μειονεκτικές ομάδες

Στήριξη της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης, και για τις μειονεκτικές ομάδες

Τροπολογία  38

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 2 – Δείκτης 8 – Σκεπτικό της πολιτικής – δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στήριξη της πρόσβασης κοινωνικώς μειονεκτικών ομάδων σε ΕΕΚ

Στήριξη της πρόσβασης μειονεκτικών ομάδων σε ΕΕΚ

Στήριξη της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης, και για τις κοινωνικώς μειονεκτικές ομάδες

Στήριξη της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης, και για τις μειονεκτικές ομάδες

Τροπολογία  39

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 2 – Δείκτης 9 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) απόδειξη της χρησιμότητάς τους

β) απόδειξη της αποτελεσματικότητάς τους

Τροπολογία  40

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 2 – Δείκτης 10 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) απόδειξη της χρησιμότητάς τους

β) απόδειξη της αποτελεσματικότητάς τους

Τροπολογία  41

Πρόταση σύστασης

Παράρτημα 2 – Δείκτης 10 – Σκεπτικό της πολιτικής – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προώθηση της πρόσβασης στην ΕΕΚ, και για τις κοινωνικώς μειονεκτικές ομάδες

Προώθηση της πρόσβασης στην ΕΕΚ, και για τις μειονεκτικές ομάδες

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (7.10.2008)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
(COM(2008)0179 – C6‑0163/2008 – 2008/0069(COD))

Εισηγήτρια (*): Ramona Nicole Mănescu(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών-άρθρο 47 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Α. ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι ένα ουσιώδους σημασίας εργαλείο που παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες τις δεξιότητες, γνώσεις και προσόντα που χρειάζονται στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία που βασίζεται στη γνώση .

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Κοπεγχάγης, μια από τις κύριες προτεραιότητες με την ενίσχυση της συνεργασίας σε πλαίσιο ΕΕΚ είναι η προώθηση της συνεργασίας με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταλλαγή προτύπων και μεθόδων, καθώς και κοινά κριτήρια και αρχές για την ποιότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Στόχος της προτεινόμενης σύστασης είναι η δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας ως μέσου αναφοράς που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να προωθούν και να παρακολουθούν τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), με βάση κοινές ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Συνιστάται στα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση του πλαισίου για να εντείνουν τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ και για να την αναπτύξουν περαιτέρω. Συνιστάται επίσης να χρησιμοποιείται το πλαίσιο για να προωθείται η συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς και η αμοιβαία μάθηση μέσω του ENQAVET, να ενισχύονται και να αναπτύσσονται περαιτέρω τα εθνικά σημεία αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας και να παρακολουθείται η εφαρμογή του πλαισίου με σκοπό την επανεξέταση της σύστασης, κατά περίπτωση, πέντε έτη μετά την έκδοσή της.

B. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ

Η κύρια λειτουργία του πλαισίου είναι να παρέχει συμφωνημένα διακρατικά σημεία αναφοράς που μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους να τεκμηριώνουν, να αναπτύσσουν, να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης ΕΕΚ τους και τις πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας.

Η εισηγήτρια θα επιθυμούσε επίσης να τονίσει το γεγονός ότι χρειάζεται μια συμπληρωματική προσέγγιση στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση προκειμένου να προσαρμοστούν καλύτερα οι εκπαιδευτικές διαδικασίες στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ως εκ τούτου, οι στρατηγικές για την δια βίου εκμάθηση και κινητικότητα είναι ουσιώδους σημασίας για την προώθηση των δυνατοτήτων απασχόλησης, της ενεργής συμμετοχής στα κοινά, της κοινωνικής ένταξης και της προσωπικής ανάπτυξης.

Η εισηγήτρια θα επιθυμούσε να επισημάνει ότι ένας από τους στόχους του πλαισίου αυτού θα είναι επίσης η ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των εθνικών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα είναι πολύ σημαντικό να εξεταστούν και να καταστούν κοινές οι ορθές πρακτικές που υπάρχουν όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό και περιφερειακό.

Η εισηγήτρια πιστεύει επίσης ότι προκειμένου να εκπονηθεί μια άρτια λειτουργούσα εθνική προσέγγιση για την εφαρμογή του πλαισίου, το τελευταίο θα έπρεπε να περιλαμβάνει τον εντοπισμό ορισμένων κοινών δεικτών για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της προόδου, την υποστήριξη της αναθεώρησης, καθώς και μια σειρά αρχών, μεθοδολογιών, ενεργειών, μέτρων και μέσων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας τόσο σε επίπεδο συστήματος όσο και σε επίπεδο παρόχου.

Η εισηγήτρια τονίζει επιπλέον τη σημασία που έχει η υποστήριξη της αυτοαξιολόγησης ως σημαντική διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας, προκειμένου να μετράται η επιτυχία και να εντοπίζονται οι τομείς όπου χρειάζονται βελτιώσεις κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου.

Θα επιθυμούσε επίσης να επιστήσει την προσοχή την στις ακόλουθες πτυχές:

- Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας είναι εθελοντική·

- Δεν θα υπάρξει επιβάρυνση στον κοινοτικό προϋπολογισμό καθώς το πρόγραμμα διά βίου μάθησης – Leonardo da Vinci – προβλέπει ειδική μέριμνα για τη στήριξη στοχοθετημένων πρωτοβουλιών στον συγκεκριμένο τομέα. Μόνο οι δαπάνες παρακολούθησης πρέπει να εξεταστούν.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει έναν κύκλο εξασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας με στάδια σχεδιασμού, εφαρμογής, αξιολόγησης/εκτίμησης και επανεξέτασης της ΕΕΚ, με την υποστήριξη κοινών κριτηρίων ποιότητας, ενδεικτικούς περιγραφικούς δείκτες και δείκτες. Οι διαδικασίες παρακολούθησης, καθώς και ο συνδυασμός εσωτερικών και εξωτερικών μηχανισμών αξιολόγησης, πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη μέλη όπως ενδείκνυται, προκειμένου να εντοπίζονται οι δυνατότητες των συστημάτων, των διεργασιών και των διαδικασιών και οι τομείς προς βελτίωση. Το πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση μετρήσιμων στοιχείων που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα.

Το πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει έναν κύκλο εξασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας με στάδια σχεδιασμού, εφαρμογής, αξιολόγησης/εκτίμησης και επανεξέτασης της ΕΕΚ, με την υποστήριξη κοινών κριτηρίων ποιότητας, ενδεικτικούς περιγραφικούς δείκτες και δείκτες. Οι διαδικασίες παρακολούθησης, καθώς και ο συνδυασμός εσωτερικών και εξωτερικών μηχανισμών αξιολόγησης, πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη μέλη όπως ενδείκνυται, προκειμένου να εντοπίζονται οι δυνατότητες των συστημάτων, των διεργασιών και των διαδικασιών και οι τομείς προς βελτίωση. Το πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση μετρήσιμων στοιχείων που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα. Είναι σημαντικό στο πλαίσιο αυτό, τα εθνικά πλαίσια ποιότητας να συμμορφώνονται, τουλάχιστον, με τα πρότυπα και τις οδηγίες για τη διασφάλιση της ποιότητας στη μέση επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως καθορίζεται στο πλαίσιο.

Τροπολογία  2

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12a) Η παρούσα σύσταση παρέχει ένα πλαίσιο για τον εντοπισμό, στήριξη και ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε όλα τα σχετικά δίκτυα περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ENQAVET).

Τροπολογία  3

Πρόταση σύστασης

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα σύσταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο διότι δεν αντικαθιστά ούτε καθορίζει εθνικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας. Το πλαίσιο δεν καθορίζει κάποιο ιδιαίτερο σύστημα ή προσέγγιση ποιότητας, αλλά παρέχει κοινές αρχές, κριτήρια ποιότητας, περιγραφικούς δείκτες και δείκτες που μπορούν να συμβάλλουν στην αξιολόγηση και τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων και παροχών,

Η παρούσα σύσταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο διότι δεν αντικαθιστά ούτε καθορίζει εθνικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας. Το πλαίσιο δεν καθορίζει κάποιο ιδιαίτερο σύστημα ή προσέγγιση ποιότητας, αλλά παρέχει κοινές αρχές, κριτήρια ποιότητας, περιγραφικούς δείκτες και δείκτες που μπορούν να συμβάλλουν στην αξιολόγηση και τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων και παροχών. Κατά συνέπεια, η ελευθερία της πολιτικής διατηρείται στα κράτη μέλη ενώ υπάρχει συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Τροπολογία  4

Πρόταση σύστασης

Σύσταση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας, τα κριτήρια ποιότητας, τους περιγραφικούς δείκτες και τους δείκτες που παρατίθενται στα παραρτήματα 1 και 2, να βελτιώσουν, να μεταρρυθμίσουν και να αναπτύξουν περισσότερο τα συστήματά τους ΕΕΚ, να στηρίξουν στρατηγικές διά βίου μάθησης, καθώς και την εφαρμογή του ΕΠΕΠ και την προώθηση ενός πνεύματος βελτίωσης της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα.

1. να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας, τα κριτήρια ποιότητας, τους περιγραφικούς δείκτες και τους δείκτες που παρατίθενται στα παραρτήματα 1 και 2, να βελτιώσουν, να μεταρρυθμίσουν και να αναπτύξουν περισσότερο τα συστήματά τους ΕΕΚ, να στηρίξουν στρατηγικές διά βίου μάθησης, καθώς και την εφαρμογή του ΕΠΕΠ και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ποιότητας για την Κινητικότητα και την προώθηση ενός πνεύματος βελτίωσης της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη μετάβαση από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην ανώτερη εκπαίδευση.

Τροπολογία  5

Πρόταση σύστασης

Σύσταση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. να καταρτίσουν μια εθνική προσέγγιση για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας το αργότερο έως το 2010, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και όλων των άλλων σχετικών φορέων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τον καθορισμό ορισμένων κοινών δεικτών με σκοπό την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της προόδου και την υποστήριξη της επανεξέτασης·

2. να καταρτίσουν μια εθνική προσέγγιση για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας το αργότερο έως το 2010, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και όλων των άλλων σχετικών φορέων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τον καθορισμό ορισμένων κοινών δεικτών με σκοπό την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της προόδου και την υποστήριξη της επανεξέτασης και μια σειρά αρχών, μεθοδολογιών, ενεργειών, μέτρων και μέσων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας τόσο σε επίπεδο συστήματος όσο και σε επίπεδο παρόχου· είναι επίσης πολύ σημαντικό να αναπτύξουν τα κράτη μέλη μεγαλύτερη αμοιβαία εμπιστοσύνη εκπαίδευσης, διότι, με αυτή την εμπιστοσύνη, οι σπουδαστές θα μπορούν ευκολότερα να πραγματοποιούν μέρος της εκπαίδευσής τους στο εξωτερικό χωρίς αυτό να αποβαίνει εις βάρος της αναγνώρισης διπλωμάτων ή του επιπέδου της πραγματοποιηθείσας εκπαίδευσης.

Τροπολογία  6

Πρόταση σύστασης

Σύσταση 4 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- να υποστηριχθεί η αυτοαξιολόγηση ως σημαντική διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας, προκειμένου να μετράται η επιτυχία και να εντοπίζονται οι τομείς όπου χρειάζονται βελτιώσεις κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να υποστηριχθεί η αυτοαξιολόγηση ως σπουδαία διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας, προκειμένου να μετράται η επιτυχία και να προσδιορίζονται τομείς όπου χρειάζονται βελτιώσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Η αυτοαξιολόγηση θα αποτελέσει ένα συμπληρωματικό και αποτελεσματικό μέσο της διασφάλισης της ποιότητας και θα πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους σε τακτική βάση για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διατάξεων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και οι πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

EMPL

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

24.4.2008

 

 

 

Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές) - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

19.6.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Ramona Nicole Mănescu

10.6.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.6.2008

10.9.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.10.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivo Belet, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Μανώλης Μαυρομμάτης, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Hannu Takkula, Thomas Wise,

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rolf Berend, Jaroslav Zvěřina

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

9.4.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

24.4.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

24.4.2008

 

 

 

Συνδεδεμένες επιτροπή(ες)

      Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

19.6.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

  Ημερομηνία ορισμού

Jan Andersson

6.5.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.9.2008

6.10.2008

4.11.2008

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Patrizia Toia, Claude Turmes

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău