MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta

11.11.2008 - (KOM(2008)0179 – C6‑0163/2008 – 2008/0069(COD)) - ***I

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Jan Andersson
Valmistelija (*):
Ramona Nicole Manescu, kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
(*) komiteoiden tehostettu yhteistyö – työjärjestyksen 47 artikla

Menettely : 2008/0069(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0438/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0438/2008
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta

(KOM(2008)0179 – C6‑0163/2008 – 2008/0069(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0179),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 149 artiklan 4 kohdan ja 150 artiklan 4 kohdan , joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0163/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon (A6‑0438/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus suositukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  2

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Siirtyminen osaamistalouteen (Lissabonin Eurooppa-neuvosto 2000) edellyttää ammatillisen koulutuksen järjestelmien nykyaikaistamista ja jatkuvaa parantamista talouden ja yhteiskunnan muuttuessa nopeasti, jotta ammatillisen koulutuksen järjestelmät voivat auttaa lisäämään työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta ja parantamaan elinikäisen oppimisen saatavuutta kaikille.

(1) Siirtyminen osaamistalouteen (Lissabonin Eurooppa-neuvosto 2000) edellyttää ammatillisen koulutuksen järjestelmien nykyaikaistamista ja jatkuvaa parantamista talouden ja yhteiskunnan muuttuessa nopeasti, jotta ammatillisen koulutuksen järjestelmät voivat auttaa lisäämään työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta ja parantamaan elinikäisen oppimisen saatavuutta kaikille, myös epäedullisessa asemassa oleville henkilöille.

Perustelu

On välttämätöntä huolehtia kaikenlaisen syrjinnän torjumisesta Euroopan unionissa.

Tarkistus  3

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Ammatillisen koulutuksen tehostetun yhteistyön edistämisestä Euroopassa annetun neuvoston päätöslauselman (ns. Kööpenhaminan prosessi) johdosta ja sen jälkeen komission, jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten, ETA- ja EFTA-maiden ja ehdokasmaiden kesken tehdyn yhteistyön tuloksena on kehitetty laadunvarmistuksen yhteiset puitteet, joissa otetaan huomioon eri osallistujamaiden kokemukset ja hyvät käytännöt.

(4) 19. joulukuuta 2002 annetun ammatillisen koulutuksen tehostetun yhteistyön edistämistä Euroopassa koskevan neuvoston päätöslauselman (ns. Kööpenhaminan prosessi) johdosta ja sen jälkeen komission, jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten, ETA- ja EFTA-maiden ja ehdokasmaiden kesken tehdyn yhteistyön tuloksena on kehitetty laadunvarmistuksen yhteiset puitteet, joissa otetaan huomioon eri osallistujamaiden kokemukset ja hyvät käytännöt.

Tarkistus  4

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Neuvoston ja komission Eurooppa-neuvostolle toimittaman, Koulutus 2010 -työohjelmaa koskevan yhteisen väliraportin (2004) mukaan ”ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen yhteiset puitteet” (osana Kööpenhaminan prosessin seurantaa) ja ”sovittujen laadunvarmistusta koskevien standardien, menettelyjen ja suuntaviivojen kehittäminen (Bolognan prosessiin liittyen ja koulutusjärjestelmien tavoitteita koskevan työohjelman osana) olisi asetettava ehdottomasti etusijalle Euroopassa”.

(5) Neuvoston ja komission Eurooppa-neuvostolle toimittaman, Koulutus 2010 -työohjelmaa koskevan vuoden 2004 yhteisen väliraportin mukaan "ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen yhteiset puitteet" (osana Kööpenhaminan julistuksen seurantaa) ja "sovittujen laadunvarmistusta koskevien standardien, menettelyjen ja suuntaviivojen kehittäminen (Bolognan prosessiin liittyen ja koulutusjärjestelmien tavoitteita koskevan työohjelman osana) olisi asetettava ehdottomasti etusijalle Euroopassa".

Tarkistus  5

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Ammatillisen koulutuksen eurooppalainen laadunvarmistusverkosto, jäljempänä ’ENQAVET-verkosto’, toimii eurooppalaisena foorumina, joka mahdollistaa neuvoston vuonna 2004 antamien päätelmien ja Helsingin kommunikean asianmukaisen seurannan ja helpottaa kestävää yhteistyötä eri maiden välillä.

(7) Ammatillisen koulutuksen eurooppalainen laadunvarmistusverkosto toimi eurooppalaisena foorumina, joka mahdollisti neuvoston vuonna 2004 antamien päätelmien ja Helsingin kommunikean asianmukaisen seurannan ja helpotti kestävää yhteistyötä maiden välillä.

Tarkistus  6

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Vuonna 2006 annetussa Helsingin kommunikeassa korostettiin tarvetta kehittää ja ottaa käyttöön yhteiset eurooppalaiset, erityisesti ammatillista koulutusta varten tarkoitetut välineet niin, että otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksesta toukokuussa 2004 annetuissa neuvoston päätelmissä mainittujen laadunvarmistuksen yhteisten puitteiden periaatteet, jotta edistetään laadun parantamiseen tähtäävää ajattelua ja laajempaa osallistumista ENQAVET-verkostoon.

(8) Vuonna 2006 annetussa Helsingin kommunikeassa korostettiin tarvetta kehittää ja ottaa käyttöön yhteiset eurooppalaiset, erityisesti ammatillista koulutusta varten tarkoitetut välineet niin, että otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksesta toukokuussa 2004 annetuissa neuvoston päätelmissä mainittujen laadunvarmistuksen yhteisten puitteiden periaatteet, jotta edistetään laadun parantamiseen tähtäävää ajattelua ja laajempaa osallistumista ammatillisen koulutuksen eurooppalaiseen laadunvarmistusverkostoon.

Tarkistus  7

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Viitekehystä olisi sovellettava sekä ammatillisen koulutuksen järjestelmän että koulutuksen tarjoajien tasolla. Se toimii systemaattisena lähestymistapana laatukysymyksiin, se kattaa asiaankuuluvat eri tasot ja toimijat ja liittää ne toisiinsa, ja siinä olisi korostettava voimakkaasti laadun seurantaa ja parantamista yhdistämällä sisäinen ja ulkoinen arviointi, tarkistaminen ja parannusprosessit ja tukien niitä mittauksilla. Viitekehyksen olisi oltava pohjana jatkokehitykselle, jota tehdään Euroopan, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason yhteistyössä.

(11) Viitekehystä olisi sovellettava ammatillisen koulutuksen järjestelmän, koulutuksen tarjoajien ja tutkintojen tasolla. Se toimii systemaattisena lähestymistapana laatukysymyksiin, se kattaa asiaankuuluvat eri tasot ja toimijat ja liittää ne toisiinsa. Viitekehyksessä olisi korostettava voimakkaasti laadun seurantaa ja parantamista yhdistämällä sisäinen ja ulkoinen arviointi, tarkistaminen ja parannusprosessit ja tukien niitä mittauksilla ja kvalitatiivisilla analyyseilla. Viitekehyksen olisi oltava pohjana jatkokehitykselle, jota tehdään Euroopan, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason yhteistyössä.

Tarkistus  8

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Tämä suositus muodostaa puitteet, joiden avulla voidaan tunnistaa, tukea ja vaihtaa hyviä käytäntöjä paitsi kansallisella myös paikallisella ja alueellisella tasolla kaikissa asiaankuuluvissa verkostoissa, ammatillisen koulutuksen eurooppalainen laadunvarmistusverkosto mukaan luettuna.

Tarkistus  9

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Tässä suosituksessa olisi otettava huomioon eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen liitteessä III olevat yhteiset koulutuksen laadunvarmistusperiaatteet. Viitekehyksellä olisi tämän vuoksi tuettava eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen täytäntöönpanoa. Niitä ovat esimerkiksi eurooppalainen opintosuoritusten siirtojärjestelmä ammatillista koulutusta varten, jäljempänä ’ECVET’, sekä epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen yhteiset eurooppalaiset tunnistamis- ja tunnustamisperiaatteet.

(13) Tässä suosituksessa on otettava huomioon eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen liitteessä III olevat yhteiset koulutuksen laadunvarmistusperiaatteet. Viitekehyksellä olisi tämän vuoksi tuettava eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen täytäntöönpanoa. Viitekehyksellä olisi tämän vuoksi tuettava eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen täytäntöönpanoa ja erityisesti oppimistulosten sertifioinnin laatua. Niitä ovat esimerkiksi eurooppalainen opintosuoritusten siirtojärjestelmä ammatillista koulutusta varten, jäljempänä ’ECVET’, sekä epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen yhteiset eurooppalaiset tunnistamis- ja tunnustamisperiaatteet.

Tarkistus  10

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Tämä suositus on perustamissopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukainen, koska sen tavoitteena on tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimia helpottamalla edelleen jäsenvaltioiden yhteistyötä ammatillisen koulutuksen avoimuuden lisäämiseksi sekä liikkuvuuden ja elinikäisen oppimisen edistämiseksi.

(14) Tämä suositus on perustamissopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukainen, koska se ei ole sitova ja koska sen tavoitteena on tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimia helpottamalla edelleen jäsenvaltioiden yhteistyötä ammatillisen koulutuksen avoimuuden lisäämiseksi sekä liikkuvuuden ja elinikäisen oppimisen edistämiseksi, ottaen myös huomioon, että suositus ei ole sitova. Se olisi pantava täytäntöön kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Tämä suositus on kyseisessä artiklassa tarkoitetun suhteellisuusperiaatteen mukainen, koska sillä ei korvata eikä siinä määritellä kansallisia laadunvarmistusjärjestelmiä. Viitekehyksessä ei määrätä noudatettavaksi tiettyä laatujärjestelmää tai laatukysymysten lähestymistapaa, vaan annetaan yhteisiä periaatteita, laatuvaatimuksia, ohjeellisia kuvaajia ja indikaattoreita, joista voi olla apua nykyisten järjestelmien ja koulutustarjonnan arvioinnissa ja parantamisessa.

Tarkistus  11

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Tämä suositus on kyseisessä artiklassa tarkoitetun suhteellisuusperiaatteen mukainen, koska sillä ei korvata eikä siinä määritellä kansallisia laadunvarmistusjärjestelmiä. Viitekehyksessä ei määrätä noudatettavaksi tiettyä laatujärjestelmää tai laatukysymysten lähestymistapaa, vaan annetaan yhteisiä periaatteita, laatuvaatimuksia, ohjeellisia kuvaajia ja indikaattoreita, joista voi olla apua nykyisten järjestelmien ja koulutustarjonnan arvioinnissa ja parantamisessa,

(15) Tämän suosituksen liitteessä 2 ehdotettujen viiteindikaattoreiden tarkoituksena on tukea ammatillisen koulutuksen järjestelmien ja/tai tarjoajien arviointia ja laadun parantamista kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti ja toimia "työkalulaatikkona", josta eri käyttäjät voivat poimia oman laadunvarmistusjärjestelmänsä vaatimuksiin parhaiten soveltuvat indikaattorit. Ne olisi luonteensa ja tarkoituksensa puolesta erotettava niistä indikaattoreista ja viitearvoista, joihin viitataan neuvoston 25. toukokuuta 2007 antamissa päätelmissä Lissabonissa asetettujen koulutusalan tavoitteiden edistymisen seurantaan tarkoitettujen indikaattoreiden ja viitearvojen yhdenmukaisesta luettelosta*.

 

______________

* EUVL C 311, 21.12.2007, s. 13.

Tarkistus  12

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys, sellaisena kuin jäsenvaltiot sitä käyttävät ja edelleen kehittävät, voi auttaa niitä edelleen parantamaan ja kehittämään ammatillisen koulutuksen järjestelmiään, tukemaan elinikäisen oppimisen strategioita sekä edistämään laadun parantamiseen tähtäävää ajattelua kaikilla tasoilla kansallisten koulutusjärjestelmien rikkautta ja monimuotoisuutta kunnioittaen.

Tarkistus  13

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 b)  Tämän suosituksen olisi osaltaan edistettävä opetus- ja koulutusjärjestelmien uudistamista, lisättävä koulutuksen tehokkuutta torjumalla koulutuksen päättämistä ilman päättötodistusta; lisättävä yhteyksiä "virallisen" koulutuksen sekä "epävirallisen" oppimisen ja "arkioppimisen" välillä ja kehitettävä hankitun kokemuksen tunnustamista.

Tarkistus  14

Ehdotus suositukseksi

Suositus 1

Komission teksti

Tarkistus

1. käyttävät ja kehittävät laadunvarmistuksen eurooppalaista viitekehystä sekä liitteissä 1 ja 2 olevia laatuvaatimuksia, ohjeellisia kuvaajia ja viiteindikaattoreita parantaakseen, uudistaakseen ja kehittääkseen ammatillisen koulutuksen järjestelmiään, tukeakseen elinikäisen oppimisen strategioita ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen täytäntöönpanoa sekä edistääkseen laadun parantamiseen tähtäävää ajattelua kaikilla tasoilla;

1. käyttävät ja kehittävät laadunvarmistuksen eurooppalaista viitekehystä sekä liitteissä 1 ja 2 olevia ja tarkemmin kuvattuja laatuvaatimuksia, ohjeellisia kuvaajia ja viiteindikaattoreita parantaakseen, uudistaakseen ja kehittääkseen ammatillisen koulutuksen järjestelmiään, tukeakseen elinikäisen oppimisen strategioita ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ja liikkuvuutta koskevan eurooppalaisen laatuperuskirjan täytäntöönpanoa sekä edistääkseen laadun parantamiseen ja innovaatioon tähtäävää ajattelua kaikilla tasoilla. Erityisesti olisi painotettava siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta korkea-asteen koulutukseen;

Tarkistus  15

Ehdotus suositukseksi

Suositus 2

Komission teksti

Tarkistus

2. suunnittelevat laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen täytäntöönpanoa koskevan kansallisen lähestymistavan vuoteen 2010 mennessä niin, että työmarkkinaosapuolet ja kaikki muut asiaankuuluvat sidosryhmät osallistuvat työhön kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Tähän olisi kuuluttava joidenkin yhteisten indikaattorien määrittäminen edistymisen arviointia ja seurantaa ja tarkistuksen tukemista varten;

2. suunnittelevat omalta osaltaan viimeistään 24 kuukauden kuluttua tämän suosituksen hyväksymisestä lähestymistavan, jonka tarkoituksena on tarvittaessa parantaa laadunvarmistusjärjestelmiä kansallisella tasolla ja käyttävät parhaalla mahdollisella tavalla hyväkseen laadunvarmistuksen eurooppalaista viitekehystä niin, että työmarkkinaosapuolet, alueelliset ja paikalliset viranomaiset ja kaikki muut asiaankuuluvat sidosryhmät osallistuvat työhön kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

Tarkistus  16

Ehdotus suositukseksi

Suositus 3

Komission teksti

Tarkistus

3. osallistuvat aktiivisesti ENQAVET-verkostoon, jonka pohjalta kehitetään edelleen yhteisiä periaatteita, vertailukohtana käytettäviä vaatimuksia ja indikaattoreita sekä ammatillisen koulutuksen laadun parantamisen suuntaviivoja ja välineitä kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapauksen mukaan;

3. osallistuvat aktiivisesti ammatillisen koulutuksen eurooppalaiseen laadunvarmistusverkostoon, jonka pohjalta kehitetään edelleen yhteisiä periaatteita, vertailukohtana käytettäviä vaatimuksia ja indikaattoreita sekä suuntaviivoja ja välineitä ammatillisen koulutuksen laadun parantamiseksi kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapauksen mukaan;

Tarkistus  17

Ehdotus suositukseksi

Suositus 4

Komission teksti

Tarkistus

4. nimeävät ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen kansallisen yhteyspisteen, jäljempänä ’yhteyspiste’, joka kokoaa yhteen alalla toimivat elimet ja johon työmarkkinaosapuolet ja kaikki asianomaiset sidosryhmät osallistuvat kansallisesti ja alueellisesti, jotta varmistettaisiin aloitteiden seuranta ja tietojen tehokas levittäminen. Yhteyspisteiden tehtävänä on

4. asettavat silloin, kun sitä ei vielä ole, kunkin jäsenvaltion erityisrakenteisiin ja vaatimuksiin liittyvän ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen kansallisen yhteyspisteen, joka kansallisia perinteitä kunnioittaen kokoaa yhteen alalla toimivat elimet ja johon työmarkkinaosapuolet ja kaikki asianomaiset sidosryhmät osallistuvat kansallisesti ja alueellisesti, jotta varmistettaisiin aloitteiden seuranta. Yhteyspisteiden tehtävänä on

– tiedottaa sidosryhmien laajalle joukolle eurooppalaisen verkoston toiminnasta;

– tiedottaa sidosryhmien laajalle joukolle 3 kohdassa tarkoitetun ammatillisen koulutuksen eurooppalaisen laadunvarmistusverkoston toiminnasta;

– tukea aktiivisesti eurooppalaisen verkoston työohjelman toteuttamista;

– tukea aktiivisesti ammatillisen koulutuksen eurooppalaisen laadunvarmistusverkoston työohjelman toteuttamista;

– tehdä konkreettisia aloitteita, joilla edistetään laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen kehittämistä edelleen kansallisesti;

– tehdä konkreettisia aloitteita, joilla edistetään laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen kehittämistä edelleen kansallisesti;

 

tukea itsearviointia täydentävänä ja tehokkaana laadunvarmistuskeinona, jonka avulla voidaan mitata onnistumista ja tunnistaa alueet, joilla eurooppalaisen verkoston työohjelman toteuttamista on parannettava.

 

– taata sidosryhmille tietojen tehokas saatavuus;

Tarkistus  18

Ehdotus suositukseksi

Suositus 5

Komission teksti

Tarkistus

5. tarkistavat täytäntöönpanoprosessia kolmen vuoden välein. Kansalliset tarkistukset ovat osa komission järjestämää Euroopan tason tarkistusta.

5. tarkistavat täytäntöönpanoprosessia neljän vuoden välein. Tarkistus sisällytetään muihin kansallisiin tilanneselvityksiin, jotka laaditaan tulevan koulutusta koskevan eurooppalaisen yhteistyön strategisen viitekehyksen sisällä, niiden vertailukohtana käytettävien vaatimusten pohjalta, jotka määritellään eurooppalaisen laadunvarmistusverkoston yhteydessä yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden kanssa.

Tarkistus  19

Ehdotus suositukseksi

Aikomus 2

Komission teksti

Tarkistus

2. kehittää ENQAVET-verkoston roolia alan politiikan määrittelyssä esittämällä konkreettisia ehdotuksia ja aloitteita;

2. edistää tarvittaessa ammatillisen koulutuksen eurooppalaista laadunvarmistusverkostoa, joka osallistuu alan politiikan määrittelyyn esittämällä konkreettisia ehdotuksia ja aloitteita, ja osallistua yhdessä jäsenvaltioiden kanssa sen työhön;

Tarkistus  20

Ehdotus suositukseksi

Aikomus 3

Komission teksti

Tarkistus

3. seurata jäsenvaltioiden tämän suosituksen johdosta toteuttamia toimia ja antaa kolmen vuoden kuluttua sen hyväksymisestä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus saaduista kokemuksista ja vaikutuksista tulevaisuuteen sekä tarvittaessa tämän suosituksen tarkistamisesta.

3. varmistaa tämän suosituksen täytäntöönpanon seuranta antamalla Euroopan parlamentille ja neuvostolle joka neljäs vuosi kertomus saaduista kokemuksista ja vaikutuksista tulevaisuuteen sekä tarvittaessa tämän suosituksen tarkistamisesta yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja niin, että eri sidosryhmät osallistuvat siihen.

Tarkistus  21

Ehdotus suositukseksi

Aikomus 3 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. laatii kertomuksen perusteella ja yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa arvioinnin tämän suosituksen täytäntöönpanosta ja tarvittaessa sen tarkistamisesta.

Tarkistus  22

Ehdotus suositukseksi

Liite I (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

LIITTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO

 

Tällä suosituksella otetaan käyttöön laadunvarmistus- ja -parantamissykli, joka kattaa ammatillisen koulutuksen suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja tarkistamisen ja jota tukevat yhteiset laatuvaatimukset, ohjeelliset kuvaajat ja indikaattorit, joita sovelletaan laadunvalvontaan sekä järjestelmien että koulutuksen tarjoajien tasolla. Tavoitteena ei ole uusien vaatimusten käyttöönottaminen, vaan jäsenvaltioiden pyrkimysten tukeminen ja niiden lähestymistapojen moninaisuuden turvaaminen.

 

Laatukehystä olisi pidettävä pikemmin "työkalulaatikkona", josta eri käyttäjät voivat poimia oman laatujärjestelmänsä vaatimuksiin parhaiten soveltuvat kuvaajat ja indikaattorit.

 

Ehdotetut kuvaajat (Liite I) ja indikaattorit (Liite 2) on tarkoitettu vain ohjeellisiksi, ja laadunvarmistuksen viitekehyksen käyttäjät voivat valita ja soveltaa niitä täysin tai osittain vaatimustensa ja nykyisten järjestelyjensä yhteydessä.

 

Niitä voidaan soveltaa ammatilliseen peruskoulutukseen ja ammatilliseen jatkokoulutukseen riippuen eri jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen järjestelmän yksilöllisistä piirteistä ja ammatillisen koulutuksen tarjoajista.

 

Niitä on käytettävä puhtaasti vapaaehtoiselta pohjalta ja kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti siten, että niiden potentiaalinen lisäarvo otetaan huomioon. Niitä tulisi käyttää puhtaasti vapaaehtoiselta pohjalta laatusyklin hallinnoimiseksi, eikä niitä saisi pitää esikuvina tai eri kansallisten järjestelmien laadun tai tehokkuuden raportointi- tai vertailukeinoina. Näiden järjestelmien laadun valvonta on edelleen täysin jäsenvaltioiden vastuulla.

Tarkistus  23

Ehdotus suositukseksi

Liite 1 – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tämä liite sisältää yhteiset laatuvaatimukset ja ohjeelliset kuvaajat, joilla jäsenvaltioita tarvittaessa tuetaan viitekehyksen täytäntöönpanossa.

Tässä liitteessä ehdotetaan yhteisiä laatuvaatimuksia ja ohjeellisia kuvaajia, joilla jäsenvaltioita tuetaan niiden kannalta asianmukaisen viitekehyksen täytäntöönpanossa.

Tarkistus  24

Ehdotus suositukseksi

Liite 1 – Laatuvaatimukset: Suunnittelu perustuu asiaankuuluvien sidosryhmien yhteiseen strategiseen näkemykseen ja sisältää selkeitä tavoitteita, toimia ja indikaattoreita

Ohjeelliset kuvaajat ammatillisen koulutuksen tarjoajan tasolla - lause 8

Komission teksti

Tarkistus

Koulutuksen tarjoajilla on käytössään selkeä ja avoin opiskelijasopimus- ja laatujärjestelmä.

Koulutuksen tarjoajilla on käytössään selkeä ja avoin laatujärjestelmä.

Tarkistus  25

Ehdotus suositukseksi

Liite 1 – Laatuvaatimukset: Tuloksia ja prosesseja arvioidaan säännöllisesti ja arvioinnin tueksi toteutetaan mittauksia

Ohjeelliset kuvaajat järjestelmän tasolla

Ohjeelliset kuvaajat ammatillisen koulutuksen tarjoajan tasolla

Arviointiin on laadittu menettely, joka kattaa sisäisen ja ulkoisen arvioinnin.

Itsearviointi suoritetaan säännöllisin väliajoin kansallisten ja alueellisten sääntöjen tai puitteiden mukaisesti tai ammatillisen koulutuksen tarjoajien aloitteesta.

Sidosryhmien osallistumisesta seuranta- ja arviointiprosessiin on sovittu, ja se on kuvattu selkeästi.

Arviointi ja tarkistaminen kattaa koulutuksen prosessit ja tulokset, asiakastyytyväisyyden ja henkilöstön suoritusten arviointi mukaan luettuna.

Laadun parantamista ja varmistamista koskevat kansalliset tai alueelliset normit ja prosessit ovat asianmukaisia ja oikeassa suhteessa alan tarpeisiin.

Arviointi ja tarkistaminen sisältää asiaankuuluvat ja tehokkaat mekanismit, joilla varmistetaan sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien, kuten johtajien, opettajien, oppilaiden, vanhempien, työnantajien, työmarkkinaosapuolten ja paikallisviranomaisten, osallistuminen.

Järjestelmissä toteutetaan itsearviointia ja ulkoista tarkistusta.

Esikuva-analyysiä ja vertailuindikaattoreita käytetään vastavuoroiseen oppimiseen ja toiminnan tehostamiseen.

Varhaisvaroitusjärjestelmät on toteutettu.

 

Tulosindikaattoreita sovelletaan.

 

Tietojen keruu on merkityksellistä, säännöllistä ja johdonmukaista niin, että sen avulla voidaan mitata onnistumista ja tunnistaa kehittämisalueet. Tietojen keruuseen on laadittu asianmukaiset menettelyt, esim. kyselylomakkeet ja indikaattorit/mittajärjestelmät.

 

Tarkistus

Ohjeelliset kuvaajat järjestelmän tasolla

Ohjeelliset kuvaajat ammatillisen koulutuksen tarjoajan tasolla

Arviointiin on laadittu menettely, joka kattaa sisäisen ja ulkoisen arvioinnin.

Itsearviointi suoritetaan säännöllisin väliajoin kansallisten ja alueellisten sääntöjen tai puitteiden mukaisesti tai ammatillisen koulutuksen tarjoajien aloitteesta.

Sidosryhmien osallistumisesta seuranta- ja arviointiprosessiin on sovittu, ja se on kuvattu selkeästi.

Arviointi ja tarkistaminen kattaa koulutuksen prosessit ja tulokset, opiskelijoiden tyytyväisyyden ja henkilöstön suoritusten ja tyytyväisyyden arviointi mukaan luettuna.

Laadun parantamista ja varmistamista koskevat kansalliset tai alueelliset normit ja prosessit ovat asianmukaisia ja oikeassa suhteessa alan tarpeisiin.

Arviointi ja tarkistaminen sisältää asiaankuuluvat ja tehokkaat mekanismit, joilla varmistetaan sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen.

Järjestelmissä toteutetaan itsearviointia ja ulkoista tarkistusta.

 

Varhaisvaroitusjärjestelmät on toteutettu.

Varhaisvaroitusjärjestelmät on toteutettu.

Tulosindikaattoreita sovelletaan.

 

Tietojen keruu on merkityksellistä, säännöllistä ja johdonmukaista niin, että sen avulla voidaan mitata onnistumista ja tunnistaa kehittämisalueet. Tietojen keruuseen on laadittu asianmukaiset menettelyt, esim. kyselylomakkeet ja indikaattorit/mittajärjestelmät.

 

Tarkistus  26

Ehdotus suositukseksi

Liite 1 – Laatuvaatimukset: Tarkistaminen – Ohjeelliset kuvaajat järjestelmän tasolla – lause 2

Komission teksti

Tarkistus

Prosesseja tarkistetaan jatkuvasti ja muutossuunnitelmia laaditaan. Järjestelmiä kehitetään jatkuvasti.

Prosesseja tarkistetaan säännöllisesti ja muutossuunnitelmia laaditaan. Järjestelmiä mukautetaan vastaavasti.

Tarkistus  27

Ehdotus suositukseksi

Liite 1 - Laatuvaatimukset: Tarkistaminen – Ohjeelliset kuvaajat järjestelmän tasolla – lause 3

Komission teksti

Tarkistus

Esikuva-analyysiä rohkaistaan ja kannatetaan, jotta tuettaisiin ammatillisen koulutuksen tarjoajien vastavuoroista oppimista.

Poistetaan.

Tarkistus  28

Ehdotus suositukseksi

Liite 1 – Laatuvaatimukset: Tarkistaminen - Ohjeelliset kuvaajat ammatillisen koulutuksen tarjoajan tasolla - lause 1

Komission teksti

Tarkistus

Opiskelijoiden palaute oppimisympäristöstä ja kokemukset kootaan ja otetaan huomioon jatkotoimia suunniteltaessa.

Opiskelijoiden palaute yksittäisestä oppimiskokemuksesta sekä oppimis- ja opetusympäristöstä kootaan. Tämä sekä opettajien palaute otetaan huomioon jatkotoimia suunniteltaessa.

Tarkistus  29

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 – Otsikko ja johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VIITTEELLISET LAATUINDIKAATTORIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VALITUT LAATUARVIOINNIN INDIKAATTORIT KOULUTUKSEN ARVIOIMISEKSI

Tämä liite sisältää kattavan kokonaisuuden indikaattoreita, joilla tuetaan ammatillisen koulutuksen järjestelmien ja/tai tarjoajien arviointia, seurantaa ja laadun parantamista. Indikaattoreita kehitetään edelleen eurooppalaisessa yhteistyössä kahden- tai monenvälisesti eurooppalaisten tietojen ja kansallisten tiedostojen pohjalta.

Tässä liitteessä ehdotetaan indikaattoreiden kattavaa kokonaisuutta, jota voidaan käyttää tukemaan ammatillisen koulutuksen järjestelmien ja/tai tarjoajien arviointia, seurantaa ja laadun parantamista. Indikaattoreita kehitetään edelleen eurooppalaisessa yhteistyössä kahden- tai monenvälisesti eurooppalaisten tietojen ja kansallisten tiedostojen pohjalta.

 

Ne olisi luonteensa ja tarkoituksensa puolesta erotettava niistä indikaattoreista ja viitearvoista, joihin viitataan neuvoston 25. toukokuuta 2007 antamissa päätelmissä Lissabonissa asetettujen koulutusalan tavoitteiden edistymisen seurantaan tarkoitettujen indikaattoreiden ja viitearvojen yhdenmukaisesta luettelosta*.

 

Indikaattoritaulukko ei sisällä myöskään kansallisen tason aggregoituja indikaattoreita tapauksissa, joissa niitä ei ole olemassa tai joissa niiden saanti on hankalaa. Mainittujen indikaattoreiden aggregointi voidaan toteuttaa myöhemmässä vaiheessa jäsenvaltioiden, komission ja ammatillisen koulutuksen eurooppalaista laadunvarmistusverkoston yhteisestä sopimuksesta.

 

* EUVL C 311, 21.12.2007, s. 13.

Tarkistus  30

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 – Sarake "Soveltamiskohteet"

Komission teksti

Tarkistus

 

Sarake poistetaan.

Tarkistus  31

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 – Indikaattori 3 – Toimintaperusteet – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kohdentaa tukea ammatilliseen koulutukseen pääsyn lisäämiseen, myös sosiaalisesti heikommassa asemassa oleville ryhmille

Kohdentaa tukea ammatilliseen koulutukseen pääsyn lisäämiseen, myös heikommassa asemassa oleville ryhmille

Tarkistus  32

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 – Indikaattori 4 – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Onnistuneesti suoritettujen ja kesken jätettyjen ammatillisen koulutuksen ohjelmien määrä, jaoteltuna ohjelmatyypeittäin ja yksilöllisin perustein

Niiden henkilöiden määrä, jotka ovat suorittaneet onnistuneesti tai keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen ohjelmia, jaoteltuna ohjelmatyypeittäin ja yksilöllisin perustein

Tarkistus  33

Ehdotus suositukseksi

Liite 2– Indikaattori 4 – Toimintaperusteet – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tukea mukautettua koulutustarjontaa, myös sosiaalisesti heikommassa asemassa oleville ryhmille

Tukea mukautettua koulutustarjontaa, myös heikommassa asemassa oleville ryhmille

Tarkistus  34

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 – Indikaattori 5 – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden sijoittuminen 6/12/36 kk:n kuluttua koulutuksen päättymisestä, jaoteltuna ohjelmatyypeittäin ja yksilöllisin perustein

a) ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden sijoittuminen jossakin vaiheessa koulutuksen päättymisen jälkeen, jaoteltuna ohjelmatyypeittäin ja yksilöllisin perustein ja työntekijöiden liikkuvuutta edistäen;

Tarkistus  35

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 – Indikaattori 5 – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) työllistyneiden opiskelijoiden osuus 6/12/36 kk:n kuluttua koulutuksen päättymisestä, jaoteltuna ohjelmatyypeittäin ja yksilöllisin perustein

b) työllistyneiden opiskelijoiden osuus jossakin vaiheessa koulutuksen päättymisen jälkeen, jaoteltuna ohjelmatyypeittäin ja yksilöllisin perustein

Tarkistus  36

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 – Indikaattori 5 – Toimintaperusteet – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tukea mukautettua koulutustarjontaa, myös sosiaalisesti heikommassa asemassa oleville ryhmille

Tukea mukautettua koulutustarjontaa, myös heikommassa asemassa oleville ryhmille

Tarkistus  37

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 – Indikaattori 6 – Toimintaperusteet – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tukea mukautettua koulutustarjontaa, myös sosiaalisesti heikommassa asemassa oleville ryhmille

Tukea mukautettua koulutustarjontaa, myös heikommassa asemassa oleville ryhmille

Tarkistus  38

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 – Indikaattori 8 – Toimintaperusteet – 2 ja 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tukea pääsyä ammatilliseen koulutukseen sosiaalisesti heikommassa asemassa oleville ryhmille

Tukea pääsyä ammatilliseen koulutukseen heikommassa asemassa oleville ryhmille

Tukea mukautettua koulutustarjontaa heikommassa asemassa oleville ryhmille

Tukea mukautettua koulutustarjontaa heikommassa asemassa oleville ryhmille

Tarkistus  39

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 – Indikaattori 9 – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) näyttö ohjelmien hyödyllisyydestä

b) näyttö ohjelmien tehokkuudesta.

Tarkistus  40

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 – Indikaattori 10 – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) näyttö ohjelmien hyödyllisyydestä

b) näyttö ohjelmien tehokkuudesta.

Tarkistus  41

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 – Indikaattori 10 –Toimintaperusteet – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Edistää pääsyä ammatilliseen koulutukseen myös sosiaalisesti heikommassa asemassa oleville ryhmille

Edistää pääsyä ammatilliseen koulutukseen myös heikommassa asemassa oleville ryhmille

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnaN lAUSUNtO (7.10.2008)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta
(KOM(2008)0179 – C6‑0163/2008 – 2008/0069(COD))

Valmistelija: Ramona Nicole Mănescu

(*)Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 47 artikla

LYHYET PERUSTELUT

A. YHTEENVETO EHDOTUKSESTA

Ammatillinen koulutus on olennainen väline, jonka avulla Euroopan kansalaiset saavat työmarkkinoilla ja osaamisyhteiskunnassa tarvittavat taidot, tiedot ja pätevyydet.

Kööpenhaminan julistuksen mukaan yksi ammatillista koulutusta koskevan tiiviimmän yhteistyön tärkeimmistä painopistealueista on laadunvarmistusta koskevan yhteistyön edistäminen siten, että erityistä huomiota kiinnitetään mallien ja menetelmien vaihtoon sekä ammatillisen koulutuksen yhteisiin laatuperusteisiin ja -periaatteisiin.

Ehdotetun suosituksen tavoitteena on perustaa laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys välineeksi, jolla jäsenvaltioita autetaan edistämään ja seuraamaan ammatillisen koulutuksen järjestelmiensä jatkuvaa parantamista yhteisten eurooppalaisten normien pohjalta.

Jäsenvaltioille suositellaan, että ne edistäisivät viitekehyksen käyttöä tukeakseen ammatillisen koulutuksen laadun jatkuvaa parantamista ja että ne kehittäisivät viitekehystä edelleen. Samalla suositellaan, että viitekehystä käytettäisiin edistämään osallistavaa yhteistyötä ja vastavuoroista oppimista ENQAVET-verkoston kautta, vahvistamaan ja kehittämään laadunvarmistuksen kansallisia yhteyspisteitä ja että viitekehyksen täytäntöönpanoa seurattaisiin suosituksen tarkistamiseksi tarvittaessa viiden vuoden kuluttua sen antamisesta.

B. VALMISTELIJAN KOMMENTIT

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen pääasiallisena tehtävänä on tarjota yhteisesti sovittuja maidenvälisiä vertailukohtia, joiden avulla jäsenvaltiot ja sidosryhmät voivat dokumentoida, kehittää, seurata, arvioida ja parantaa ammatillisen koulutustarjontansa tehokkuutta ja laadunhallintakäytäntöjään.

Valmistelija haluaisi myös korostaa, että tarvitaan virallista ja epävirallista koulutusta koskeva täydentävä lähestymistapa, jotta koulutusprosessi voidaan entistä paremmin räätälöidä työmarkkinoiden todellisiin tarpeisiin. Elinikäisen oppimisen ja liikkuvuuden strategiat ovat siten olennaisia työllistyvyyden, aktiivisen kansalaisuuden, sosiaalisen osallisuuden ja henkilökohtaisen kehityksen edistämiseksi.

Valmistelija haluaisi huomauttaa, että viitekehyksen yhtenä tavoitteena on myös kehittää entistä vahvempia yhteyksiä kansallisten järjestelmien välille. Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää ottaa huomioon ja vaihtaa paitsi kansallisella myös paikallisella ja alueellisella tasolla olemassa olevia hyviä käytäntöjä.

Valmistelija niin ikään katsoo, että laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen täytäntöönpanoa koskevan toimivan kansallisen lähestymistavan suunnitteluun olisi kuuluttava joidenkin yhteisten indikaattoreiden määrittäminen edistymisen arviointia ja seurantaa ja tarkistuksen tukemista varten sekä sellaisten periaatteiden, menetelmien, toimien, toimenpiteiden ja välineiden määrittäminen, joilla pyritään parantamaan laatua sekä järjestelmän että koulutuksen tarjoajien tasolla.

Valmistelija painottaa lisäksi, että itsearviointia on tuettava tärkeänä laadunvarmistuksen prosessina, jotta voidaan mitata onnistumista ja tunnistaa alueet, joilla eurooppalaisen verkoston työohjelman toteuttamista on parannettava.

Lopuksi valmistelija haluaisi kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

-   Laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen soveltaminen on vapaaehtoista.

-   EU:n talousarvioon ei kohdistu kustannusvaikutuksia, koska Leonardo da Vinci -ohjelmaan kuuluva elinikäisen oppimisen ohjelma sisältää erityisen säännöksen alan kohdennettujen aloitteiden tukemiseksi, ja kyseeseen tulevat vain seurantakustannukset.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komisssion teksti

Tarkistus

(10) Viitekehykseen olisi kuuluttava laadunvarmistus- ja -parantamissykli, joka kattaa ammatillisen koulutuksen suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja tarkistamisen ja jota tukevat yhteiset laatuvaatimukset, ohjeelliset kuvaajat ja indikaattorit. Jäsenvaltioiden on tarpeen mukaan määriteltävä seurantaprosessit, joihin kuuluu yhdistelmä sisäisiä ja ulkoisia arviointimekanismeja, jotta tunnistettaisiin järjestelmien, prosessien ja menettelyjen vahvuudet ja kehittämisalueet. Viitekehyksessä olisi käytettävä mittausvälineitä tehokkuuden osoittamiseksi.

(10) Viitekehykseen olisi kuuluttava laadunvarmistus- ja -parantamissykli, joka kattaa ammatillisen koulutuksen suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja tarkistamisen ja jota tukevat yhteiset laatuvaatimukset, ohjeelliset kuvaajat ja indikaattorit. Jäsenvaltioiden on tarpeen mukaan määriteltävä seurantaprosessit, joihin kuuluu yhdistelmä sisäisiä ja ulkoisia arviointimekanismeja, jotta tunnistettaisiin järjestelmien, prosessien ja menettelyjen vahvuudet ja kehittämisalueet. Viitekehyksessä olisi käytettävä mittausvälineitä tehokkuuden osoittamiseksi. Tässä yhteydessä on tärkeää, että kansalliset laadunvarmistuksen viitekehykset täyttävät vähintään eurooppalaisessa viitekehyksessä vahvistetut keskiasteen ammatillista koulutusta koskevat laadunvarmistusstandardit ja ‑suuntaviivat.

Tarkistus  2

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komisssion teksti

Tarkistus

 

(12 a) Tämä suositus muodostaa puitteet, joiden avulla voidaan tunnistaa, tukea ja vaihtaa hyviä käytäntöjä paitsi kansallisella myös paikallisella ja alueellisella tasolla kaikissa asiaankuuluvissa verkostoissa, ENQAVET mukaan luettuna.

Tarkistus  3

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komisssion teksti

Tarkistus

(15) Tämä suositus on kyseisessä artiklassa tarkoitetun suhteellisuusperiaatteen mukainen, koska sillä ei korvata eikä siinä määritellä kansallisia laadunvarmistusjärjestelmiä. Viitekehyksessä ei määrätä noudatettavaksi tiettyä laatujärjestelmää tai laatukysymysten lähestymistapaa, vaan annetaan yhteisiä periaatteita, laatuvaatimuksia, ohjeellisia kuvaajia ja indikaattoreita, joista voi olla apua nykyisten järjestelmien ja koulutustarjonnan arvioinnissa ja parantamisessa,

(15) Tämä suositus on kyseisessä artiklassa tarkoitetun suhteellisuusperiaatteen mukainen, koska sillä ei korvata eikä siinä määritellä kansallisia laadunvarmistusjärjestelmiä. Viitekehyksessä ei määrätä noudatettavaksi tiettyä laatujärjestelmää tai laatukysymysten lähestymistapaa, vaan annetaan yhteisiä periaatteita, laatuvaatimuksia, ohjeellisia kuvaajia ja indikaattoreita, joista voi olla apua nykyisten järjestelmien ja koulutustarjonnan arvioinnissa ja parantamisessa. Näin ollen jäsenvaltioiden liikkumavara säilyy samalla kun eurooppalaista viitekehystä noudatetaan,

Tarkistus  4

Ehdotus suositukseksi

Suositus 1

Komisssion teksti

Tarkistus

1. käyttävät ja kehittävät laadunvarmistuksen eurooppalaista viitekehystä sekä liitteissä 1 ja 2 olevia laatuvaatimuksia, ohjeellisia kuvaajia ja viiteindikaattoreita parantaakseen, uudistaakseen ja kehittääkseen ammatillisen koulutuksen järjestelmiään, tukeakseen elinikäisen oppimisen strategioita ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen täytäntöönpanoa sekä edistääkseen laadun parantamiseen tähtäävää ajattelua kaikilla tasoilla;

1. käyttävät ja kehittävät laadunvarmistuksen eurooppalaista viitekehystä sekä liitteissä 1 ja 2 olevia laatuvaatimuksia, ohjeellisia kuvaajia ja viiteindikaattoreita parantaakseen, uudistaakseen ja kehittääkseen ammatillisen koulutuksen järjestelmiään, tukeakseen elinikäisen oppimisen strategioita ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ja liikkuvuutta koskevan eurooppalaisen laatuperuskirjan täytäntöönpanoa sekä edistääkseen laadun parantamiseen tähtäävää ajattelua kaikilla tasoilla. Erityisesti olisi painotettava siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta korkea-asteen koulutukseen;

Tarkistus  5

Ehdotus suositukseksi

Suositus 2

Komisssion teksti

Tarkistus

6. suunnittelevat laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen täytäntöönpanoa koskevan kansallisen lähestymistavan vuoteen 2010 mennessä niin, että työmarkkinaosapuolet ja kaikki muut asiaankuuluvat sidosryhmät osallistuvat työhön kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Tähän olisi kuuluttava joidenkin yhteisten indikaattorien määrittäminen edistymisen arviointia ja seurantaa ja tarkistuksen tukemista varten;

2. suunnittelevat laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen täytäntöönpanoa koskevan kansallisen lähestymistavan vuoteen 2010 mennessä niin, että työmarkkinaosapuolet ja kaikki muut asiaankuuluvat sidosryhmät osallistuvat työhön kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Tähän olisi kuuluttava joidenkin yhteisten indikaattorien määrittäminen edistymisen arviointia ja seurantaa ja tarkistuksen tukemista varten sekä sellaisten periaatteiden, menetelmien, toimien, toimenpiteiden ja välineiden määrittäminen, joilla pyritään parantamaan laatua sekä järjestelmän että koulutuksen tarjoajien tasolla. On myös hyvin tärkeää, että jäsenvaltioiden keskinäinen luottamus ammatillisen koulutuksen laatuun vahvistuu, koska tällaisen luottamuksen vallitessa opiskelijoiden on helpompi hankkia osa koulutuksesta ulkomailla, ilman että se vaikuttaa kielteisesti tutkintojen tunnustamiseen tai koulutuksen tasoon;

Tarkistus  6

Ehdotus suositukseksi

Suositus 4 – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komisssion teksti

Tarkistus

 

– tukea itsearviointia täydentävänä ja tehokkaana laadunvarmistuskeinona, jonka avulla voidaan mitata onnistumista ja tunnistaa alueet, joilla eurooppalaisen verkoston työohjelman toteuttamista on parannettava.

Perustelu

On hyvin tärkeää tukea itsearviointia tärkeänä laadunvarmistuksen prosessina, jotta voidaan mitata onnistumista ja tunnistaa alueet, joilla eurooppalaisen verkoston työohjelman toteuttamista on parannettava. Itsearviointi on täydentävä ja tehokas laadunvarmistuskeino, jonka avulla jäsenvaltiot ja sidosryhmät säännöllisesti parantavat ammatillisen koulutustarjontansa tehokkuutta ja laadunhallintakäytäntöjään.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

EMPL

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

24.4.2008

 

 

 

Valiokuntien yhteistyö - ilmoitettu istunnossa (pvä)

19.6.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Ramona Nicole Mănescu

10.6.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

24.6.2008

10.9.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.10.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Ivo Belet, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Hannu Takkula, Thomas Wise

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Rolf Berend, Jaroslav Zvěřina

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

9.4.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

24.4.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

24.4.2008

 

 

 

Valiokuntien yhteistyö

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

19.6.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jan Andersson

6.5.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

10.9.2008

6.10.2008

4.11.2008

 

Hyväksytty (pvä)

5.11.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Patrizia Toia, Claude Turmes

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.11.2008