Ziņojums - A6-0438/2008Ziņojums
A6-0438/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras izveidošanu profesionālajai izglītībai un apmācībām

11.11.2008 - (COM(2008)0179 – C6‑0163/2008 – 2008/0069(COD)) - ***I

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Referents: Jan Andersson
Atzinumu sagatavoja (*):
Ramona Nicole Manescu, Kultūras un izglītības komiteja
(*) Komiteju iesaistīšanas procedūra — Reglamenta 47. pants

Procedūra : 2008/0069(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0438/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0438/2008
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras izveidošanu profesionālajai izglītībai un apmācībām

(COM(2008)0179 – C6‑0163/2008 – 2008/0069(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0179),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 149. panta 4. punktu un 150. panta 4. punktu, ar kuriem saskaņā Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0163/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Kultūras un izglītības komitejas atzinumu (A6‑0438/2008),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Ieteikuma priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras izveidošanu profesionālajai izglītībai un apmācībām

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  2

Ieteikuma priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Pārejot uz ekonomiku, kas balstīta uz zināšanām (2000. gada Lisabonas Eiropadome), ir jāmodernizē un nepārtraukti jāuzlabo profesionālās izglītības un apmācību (PIA) sistēmas, reaģējot uz straujajām pārmaiņām ekonomikā un sabiedrībā, lai šīs sistēmas varētu palīdzēt palielināt nodarbinātību un sociālo integrāciju un uzlabot vispārēju mūžizglītības pieejamību.

(1) Pārejot uz ekonomiku, kas balstīta uz zināšanām (2000. gada Lisabonas Eiropadome), ir jāmodernizē un nepārtraukti jāuzlabo profesionālās izglītības un apmācību (PIA) sistēmas, reaģējot uz straujajām pārmaiņām ekonomikā un sabiedrībā, lai šīs sistēmas varētu palīdzēt palielināt nodarbinātību un sociālo integrāciju un uzlabot vispārēju mūžizglītības pieejamību, tostarp nelabvēlīgām iedzīvotāju grupām.

Grozījums Nr.  3

Ieteikuma priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Pēc tam, kad tika pieņemta Padomes rezolūcija par ciešākas sadarbības veicināšanu PIA jomā Eiropā („Kopenhāgenas process”), kā arī vēlākā darba rezultātā, sadarbojoties Komisijai, dalībvalstīm, sociālajiem partneriem, EEZ, EBTA un kandidātvalstīm jautājumā par kvalitātes nodrošināšanas prioritāti, ir izstrādāta kopējā kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra (turpmāk „CQAF”), ņemot vērā līdzšinējo pieredzi un dažādu līdzdalības valstu „labo praksi”.

(4) Pēc tam, kad 2002. gada 19. decembrī tika pieņemta Padomes rezolūcija par ciešākas sadarbības veicināšanu PIA jomā Eiropā („Kopenhāgenas process”), kā arī vēlākā darba rezultātā, sadarbojoties Komisijai, dalībvalstīm, sociālajiem partneriem, EEZ, EBTA un kandidātvalstīm jautājumā par kvalitātes nodrošināšanas prioritāti, ir izstrādāta kopējā kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra (turpmāk „CQAF”), ņemot vērā līdzšinējo pieredzi un dažādu līdzdalības valstu „labo praksi”.

Grozījums Nr.  4

Ieteikuma priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Saskaņā ar kopīgo starpposma ziņojumu par 2010. gada izglītības un apmācību darba programmu (2004. gadā), ko Padome un Komisija iesniedza Eiropadomei, „CQAF PIA jomā” (Kopenhāgenas procesa turpinājuma ietvaros) un „saskaņotu kvalitātes nodrošināšanas standartu, procedūru un pamatnostādņu kopuma izstrādei” (saistībā ar Boloņas procesu un darba programmas ietvaros attiecībā uz izglītības un apmācību sistēmu uzdevumiem) ir jābūt Eiropas galvenajām prioritātēm.

(5) Saskaņā ar 2004. gada kopīgo starpposma ziņojumu par 2010. gada izglītības un apmācību darba programmu, ko Padome un Komisija iesniedza Eiropadomei, „CQAF PIA jomā” (ar Kopenhāgenas deklarāciju saistīto pasākumu ietvaros) un „saskaņotu kvalitātes nodrošināšanas standartu, procedūru un pamatnostādņu kopuma izstrādei” (saistībā ar Boloņas procesu un darba programmas ietvaros attiecībā uz izglītības un apmācību sistēmu uzdevumiem) ir jābūt Eiropas galvenajām prioritātēm.

Grozījums Nr.  5

Ieteikuma priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Izveidojot Eiropas tīklu kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībās (turpmāk ENQAVET), tiek radīta Eiropas platforma, kas ļauj atbilstīgi turpināt darbu, ņemot vērā Padomes 2004. gada secinājumus un Helsinku komunikē, kā arī veicina valstu ilgtspējīgu sadarbību.

(7) Ar Eiropas tīklu kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībās izveidoja Eiropas platformu, kas ļāva atbilstīgi turpināt darbu, ņemot vērā Padomes 2004. gada secinājumus un Helsinku komunikē, kā arī veicināja valstu ilgtspējīgu sadarbību.

Grozījums Nr.  6

Ieteikuma priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Helsinku 2006. gada komunikē uzsvērta nepieciešamība tālāk izstrādāt un ieviest kopējus Eiropas instrumentus, kas būtu īpaši orientēti uz PIA, (…) izmantojot CQAF ietvertos principus, kā minēts Padomes 2004. gada maija secinājumos par kvalitātes nodrošināšanu PIA jomā, lai veicinātu kvalitātes uzlabošanas kultūru un plašāku līdzdalību ENQAVET darbībā.

(8) Helsinku 2006. gada komunikē uzsvērta vajadzība turpināt izstrādāt un ieviest kopējus Eiropas instrumentus, kas būtu īpaši orientēti uz PIA, (...) izmantojot CQAF ietvertos principus, kā minēts Padomes 2004. gada maija secinājumos par kvalitātes nodrošināšanu PIA jomā, lai veicinātu kvalitātes uzlabošanas kultūru un plašāku līdzdalību Eiropas tīklā kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā.

Grozījums Nr.  7

Ieteikuma priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Ietvarstruktūra jāizmanto gan PIA sistēmas, gan apmācību sniedzēju līmenī. Tā paredz sistēmisku pieeju kvalitātei, ietverot un savstarpēji saistot attiecīgos līmeņus un dalībniekus, un tā paredz īpaši pievērsties kvalitātes pārraudzībai un uzlabošanai, apvienojot iekšēju un ārēju vērtēšanu, pārskatīšanu un procesus uzlabošanu, ko apliecina izmērāmi rezultāti. Ietvarstruktūrai jākļūst par turpmākās attīstības pamatu, izmantojot sadarbību Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

(11) Ietvarstruktūra jāizmanto PIA sistēmas, apmācību sniedzēju un kvalificēšanas līmenī. Tā paredz sistēmisku pieeju kvalitātei, ietverot un savstarpēji saistot attiecīgos līmeņus un dalībniekus. Ietvarstruktūra paredz īpaši pievērsties kvalitātes uzlabošanai, apvienojot iekšēju un ārēju vērtēšanu, pārskatīšanu un procesu uzlabošanu, ko apliecina izmērāmi rezultāti un kvalitatīvā analīze. Ietvarstruktūrai jākļūst par turpmākās attīstības pamatu, izmantojot sadarbību Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

Grozījums Nr.  8

Ieteikuma priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) Ar šo ieteikumu paredz izveidot ietvarstruktūru, lai apzinātu un atbalstītu labāko praksi un apmainītos ar to ne tikai valsts, bet arī vietējā un reģionālā līmenī visos attiecīgajos tīklos, tostarp Eiropas tīklā kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā.

Grozījums Nr.  9

Ieteikuma priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Šajā ieteikumā jāņem vērā kopējiePrincipi kvalitātes nodrošināšanai izglītībā un apmācībās”, kas ir ietverti 3. pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībā (turpmāk EQF). Tādēļ ietvarstruktūrai jāatbalsta EQF ieviešana. Tai arī jāpalīdz ieviest citi Eiropas instrumenti, piemēram, Eiropas kredītpunktu sistēma PIA jomā (turpmāk ECVET), un vienotie Eiropas principi oficiāli neatzītās un neformālās (ikdienas) izglītības apzināšanai un atzīšanai.

(13) Šajā ieteikumā ņem vērā kopējosPrincipus kvalitātes nodrošināšanai izglītībā un apmācībās”, kas ir ietverti 3. pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par Eiropas kvalifikāciju sistēmas izveidošanu mūžizglītībai (turpmāk tekstā EQF). Tādēļ ietvarstruktūrai jāatbalsta EQF ieviešana, jo īpaši mācību rezultātu atestācijas kvalitātes jomā. Tai arī jāpalīdz ieviest citi Eiropas instrumenti, piemēram, Eiropas kredītpunktu sistēma PIA jomā (turpmāk ECVET), un vienotie Eiropas principi neformālās un informālās izglītības apzināšanai un atzīšanai.

Grozījums Nr.  10

Ieteikuma priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Šis ieteikums ir saskaņā ar Līguma 5. pantā minēto subsidiaritātes principu, jo ieteikuma mērķis ir atbalstīt un papildināt dalībvalstu rīcību, atvieglojot tālāku sadarbību starp tām, lai uzlabotu PIA pārredzamību un veicinātu mobilitāti un mūžizglītību.

(14) Tā kā šis ieteikums nav saistošs, tas ir saskaņā ar Līguma 5. pantā minēto subsidiaritātes principu, jo ieteikuma mērķis ir atbalstīt un papildināt dalībvalstu rīcību, atvieglojot turpmāku sadarbību starp tām, lai uzlabotu PIA pārredzamību un veicinātu mobilitāti un mūžizglītību. Tas ir jāīsteno saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi. Šis ieteikums atbilst norādītajā pantā minētajam proporcionalitātes principam, jo ieteikums neaizstāj un nenosaka valsts kvalitātes nodrošinājuma sistēmas. Ar ietvarstruktūru neparedz konkrētu kvalitātes sistēmu vai pieeju, bet nodrošina kopējos principus, kvalitātes kritērijus, provizoriskos deskriptorus un rādītājus, kas var palīdzēt novērtēt un uzlabot pašreizējās sistēmas un nodrošinājumu.

Grozījums Nr.  11

Ieteikuma priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Šis ieteikums ir saskaņā ar tajā pašā pantā minēto proporcionalitātes principu, jo ieteikums neaizstāj un nenosaka valsts kvalitātes nodrošinājuma sistēmas. Ietvarstruktūra neiesaka konkrētu kvalitātes sistēmu vai pieeju, bet nodrošina kopējus principus, kvalitātes kritērijus, provizoriskos deskriptorus un rādītājus, kas var palīdzēt novērtēt un uzlabot esošās sistēmas un nodrošinājumu,

(15) Šā ieteikuma 2. pielikumā minētie atsauces rādītāji ir paredzēti, lai saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi atbalstītu PIA sistēmu un/vai mācību centru novērtēšanu un kvalitātes uzlabošanu un lai piedāvātu instrumentu kopumu, no kura daudzie lietotāji var izraudzīties rādītājus, kas tiem šķiet atbilstošākie viņu konkrētās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas prasībām. Attiecībā uz to būtību un mērķi, tie ir jānošķir no rādītājiem un kritērijiem, kas minēti Padomes 2007. gada 25. maija secinājumos par saskaņotu rādītāju un kritēriju sistēmu progresa uzraudzībai ceļā uz Lisabonas mērķiem izglītībā un apmācībā*.

 

______________

* OV C 311, 21.12.2007., 13. lpp.

Grozījums Nr.  12

Ieteikuma priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a) Ja dalībvalstis izmantotu un turpinātu izstrādāt Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūru, tas palīdzētu uzlabot un attīstīt PIA sistēmas, atbalstīt mūžizglītības stratēģijas, sekmēt Eiropas darba tirgus integrāciju un EQF īstenošanu, kā arī veicinātu kvalitātes uzlabošanas kultūru visos līmeņos, vienlaikus saglabājot valstu izglītības sistēmu lielo daudzveidību.

Grozījums Nr.  13

Ieteikuma priekšlikums

15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15b) Šim ieteikumam ir jāveicina izglītības un apmācības sistēmu modernizēšana, jāuzlabo apmācības efektivitāte, cenšoties nodrošināt, lai cilvēki nepārtrauktu mācības, neiegūstot kvalifikāciju, jāuzlabo izglītības, apmācības un nodarbinātības savstarpējā saistība, jāveido formālās, neformālās un informālās izglītības saikne un jāpaplašina kvalifikāciju piešķiršana, pamatojoties uz gūto pieredzi.

Grozījums Nr.  14

Ieteikuma priekšlikums

1. ieteikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. izmantot un tālāk izstrādāt Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūru, kvalitātes kritērijus, provizoriskos deskriptorus un atsauces rādītājus, kā noteikts 1. un 2. pielikumā, lai tālāk uzlabotu, reformētu un attīstītu PIA sistēmas, atbalstītu mūžizglītības stratēģiju un EQF ieviešanu, kā arī veicinātu kvalitātes uzlabošanas kultūru visos līmeņos;

1. izmantot un tālāk izstrādāt Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūru, kvalitātes kritērijus, provizoriskos deskriptorus un atsauces rādītājus, kā noteikts un detalizēti izklāstīts 1. un 2. pielikumā, lai tālāk uzlabotu, reformētu un attīstītu PIA sistēmas, atbalstītu mūžizglītības stratēģiju, EQF un Eiropas Mobilitātes kvalitātes hartas ieviešanu, kā arī veicinātu kvalitātes uzlabošanas kultūru un inovāciju visos līmeņos. Īpaša uzmanība ir jāpievērš pārejai no profesionālās izglītības un apmācības uz augstāko izglītību;

Grozījums Nr.  15

Ieteikuma priekšlikums

2. ieteikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. līdz 2010. gadam radīt valsts pieeju Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras ieviešanai, iesaistot sociālos partnerus un visas citas attiecīgās ieinteresētās personas, saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi. Ietvarstruktūrā jāiekļauj vairāku kopēju rādītāju apzināšana, lai novērtētu un pārraudzītu sasniegumus un palīdzētu tos pārskatīt;

2. katrai dalībvalstij ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc šā ieteikuma pieņemšanas izstrādāt pieeju, kuras mērķis ir attiecīgā gadījumā uzlabot valsts kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un racionāli izmantot Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūru, iesaistot sociālos partnerus, reģionālās un vietējās varas iestādes un visas citas attiecīgās ieinteresētās personas, saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi;

Grozījums Nr.  16

Ieteikuma priekšlikums

3. ieteikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. aktīvi piedalīties ENQAVET sistēmā, kas ir pamats kopēju principu, atsauces kritēriju un rādītāju, pamatnostādņu un kvalitātes uzlabošanas līdzekļu turpmākai izstrādei PIA jomā attiecīgi valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

3. aktīvi piedalīties Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras (EQARF) tīklā, kas ir pamats kopēju principu, atsauces kritēriju un rādītāju, pamatnostādņu un kvalitātes uzlabošanas līdzekļu turpmākai izstrādei PIA jomā attiecīgi valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

Grozījums Nr.  17

Ieteikuma priekšlikums

4. ieteikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. noteikt PIA kvalitātes nodrošināšanas valsts atsauces punktu (turpmāk — QANRP), kas apvienotu attiecīgās esošās iestādes un iesaistītu sociālos partnerus un visas attiecīgās ieinteresētās personas valsts un reģionālā līmenī, lai nodrošinātu iniciatīvu turpināšanu un informācijas efektīvu izplatīšanu. Atsauces punktiem jānodrošina:

4. izveidot, ja tāda vēl nav, PIA kvalitātes nodrošināšanas valsts references centru, kas būtu saistīts ar konkrētām struktūrvienībām un prasībām katrā dalībvalstī un kas, saglabājot katras dalībvalsts tradīcijas, apvienotu attiecīgās iestādes un iesaistītu sociālos partnerus un visas attiecīgās ieinteresētās personas valsts un reģionālā līmenī, lai nodrošinātu iniciatīvu turpināšanu. References centriem jānodrošina:

–         plaša ieinteresēto personu loka informēšana par Eiropas tīkla pasākumiem;

–         plaša ieinteresēto personu loka informēšana par 3. punktā minētā Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras tīkla darbībām;

–         aktīvs atbalsts Eiropas tīkla darba programmas ieviešanai;

–         aktīvs atbalsts Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras tīkla darba programmas ieviešanai;

–         konkrētu iniciatīvu veikšana, kas veicinātu Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras tālāku izstrādi valsts kontekstā;

–         konkrētu iniciatīvu veikšana, kas veicinātu Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras tālāku izstrādi valsts kontekstā;

 

–         atbalsts pašvērtēšanai, kas ir efektīvs kvalitātes nodrošināšanas papildlīdzeklis un saistībā ar Eiropas tīkla darba programmas īstenošanu ļauj konstatēt sasniegumus un apzināt jomas, kurās jāveic uzlabojumi;

 

         efektīva informācijas izplatīšana ieinteresētajām personām;

Grozījums Nr.  18

Ieteikuma priekšlikums

5. ieteikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. veikt ieviešanas procesa pārskatīšanu ik pēc trim gadiem. Pārskatīšana valsts līmenī sekmēs Eiropas līmeņa pārskatīšanu, ko organizēs Komisija.

5. pamatojoties uz Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras tīkla atsauces kritērijiem, kas jādefinē sadarbībā ar Komisiju un dalībvalstīm, ik pēc četriem gadiem veikt ieviešanas procesa pārskatīšanu un ziņot par to, ziņojumu ietverot brīvprātīgajos valsts progresa ziņojumos saistībā ar turpmāko stratēģisko sistēmu Eiropas sadarbībai izglītībā un apmācībā.

Grozījums Nr.  19

Ieteikuma priekšlikums

2. nolūks

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. izstrādāt ENQAVET funkciju, kas sekmētu politikas izstrādi šajā jomā ar konkrētiem priekšlikumiem un iniciatīvām;

2. veicināt Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras tīkla izveidi un kopā ar dalībvalstīm piedalīties tā darbā, vajadzības gadījumā sekmējot politikas izstrādi šajā jomā ar konkrētiem priekšlikumiem un iniciatīvām;

Grozījums Nr.  20

Ieteikuma priekšlikums

3. nolūks

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. pārraudzīt dalībvalstu rīcību sakarā ar šo ieteikumu un trīs gadus pēc tā pieņemšanas ziņot Eiropas Parlamentam un Padomei par gūto pieredzi un ietekmi nākotnē, tostarp nepieciešamības gadījumā šā ieteikuma pārskatīšanu.

3. nodrošināt turpmākos pasākumus pēc šā ieteikuma īstenošanas, reizi četros gados sniedzot ziņojumus Eiropas Parlamentam, Padomei un vietējām un reģionālajām varas iestādēm par gūto pieredzi un ietekmi nākotnē, tostarp nepieciešamības gadījumā šā ieteikuma pārskatīšanu, ko veic, sadarbojoties ar dalībvalstīm un iesaistot dažādas ieinteresētās personas;

Grozījums Nr.  21

Ieteikuma priekšlikums

3.a nolūks (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pamatojoties uz minēto ziņojumu un sadarbojoties ar dalībvalstīm, izvērtēt šā ieteikuma īstenošanu un vajadzības gadījumā to pārskatīt.

Grozījums Nr.  22

Ieteikuma priekšlikums

I pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

PIELIKUMU IEVADS

 

Ar šo ieteikumu ierosina apstiprināt PIA kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas ciklu (plānošana, īstenošana, novērtēšana/pārbaude un pārskatīšana vai grozīšana), pamatojoties uz tādu kvalitātes kritēriju, provizorisko deskriptoru un rādītāju kopumu, kas piemērojami kvalitātes nodrošināšanai gan sistēmu, gan apmācības sniedzēju līmenī. Mērķis nav ieviest jaunus standartus, bet gan atbalstīt dalībvalstu centienus, vienlaikus saglabājot to īstenoto pieeju daudzveidību.

 

Kvalitātes ietvarstruktūra ir jāuzskata par instrumentu kopumu, no kura daudzie lietotāji var izraudzīties deskriptorus un rādītājus, kas tiem šķiet atbilstošākie viņu konkrētās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas prasībām.

 

Ierosinātie deskriptori (1. pielikums) un rādītāji (2. pielikums) ir vienīgi indikatīvi, un kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras lietotāji tos var izraudzīties un piemērot saskaņā ar visām vai daļējām viņu prasībām un attiecīgo situāciju.

 

Tos var piemērot profesionālās sākumizglītības (IVT) un/vai profesionālās tālākizglītības (CVT) jomā saskaņā ar katras dalībvalsts attiecīgajām individuālajām PIA sistēmas iezīmēm un attiecīgo PIA sniedzēju veidu.

 

Tos paredzēts izmantot saskaņā ar brīvprātības principu, ņemot vērā to potenciālo pievienoto vērtību un atbilstīgi valsts tiesību aktiem un praksei. Tie nav jāuzskata nedz par kritērijiem, nedz rādītājiem, lai sagatavotu ziņojumus par dažādu valstu sistēmu kvalitāti un efektivitāti vai lai šīs sistēmas salīdzinātu. Šo sistēmu kvalitātes pārraudzība ir vienīgi dalībvalstu ziņā.

Grozījums Nr.  23

Ieteikuma priekšlikums

1. pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā pielikumā ir doti vienoti kvalitātes kritēriji un provizoriskie deskriptori, kas vajadzības gadījumā palīdzēs dalībvalstīm ieviest ietvarstruktūru.

Šajā pielikumā ir ierosināti vienoti kvalitātes kritēriji un provizoriskie deskriptori, kurus dalībvalstis var piemērot pēc saviem ieskatiem, lai atvieglotu ietvarstruktūras ieviešanu.

Grozījums Nr.  24

Ieteikuma priekšlikums

1. pielikums – Kvalitātes kritēriji: Plānošana atspoguļo stratēģisko nākotnes redzējumu, kurš ir kopīgs attiecīgajām ieinteresētajām personām un ietver skaidri noteiktus mērķus/uzdevumus, pasākumus un rādītājus

Provizoriskie deskriptori PIA sniedzēja līmenī - 8. teikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apmācību sniedzējiem ir skaidri formulēta un pārredzama vienošanās ar apmācāmajām personām un ir ieviesta kvalitātes sistēma

Apmācību sniedzējiem ir skaidri formulēta un pārredzama kvalitātes sistēma

Grozījums Nr.  25

Ieteikuma priekšlikums

1. pielikums – Kvalitātes kritēriji: Regulāri notiek iznākuma un procesu novērtēšana, pamatojoties uz izmērāmiem rezultātiem

Provizoriskie deskriptori sistēmas līmenī

Provizoriskie deskriptori PIA sniedzēja līmenī

Ir radīta vērtēšanas metodika, kas ietver iekšējo un ārējo vērtēšanu

Periodiski notiek pašnovērtēšana saskaņā ar valsts un reģionāliem noteikumiem/ietvarstruktūrām vai saskaņā ar PIA sniedzēju iniciatīvu

Ir saskaņota un skaidri aprakstīta ieinteresēto personu līdzdalība pārraudzības un vērtēšanas procesā

Vērtēšana un pārskatīšana attiecas uz izglītības procesiem un rezultātiem/iznākumu, ietverot arī klientu apmierinātības novērtējumu un personāla darba izpildi

Valsts/reģionālie standarti un procesi kvalitātes uzlabošanai un nodrošināšanai ir atbilstoši un proporcionāli nozares vajadzībām

Vērtēšana un pārskatīšana ietver piemērotus un efektīvus mehānismus, lai iesaistītu iekšējās un ārējās ieinteresētās personas, piemēram, vadītājus, pedagogus, studentus, vecākus, darba devējus, sociālos partnerus un vietējās pārvaldes iestādes

Notiek sistēmu pašvērtēšana un ārēja pārskatīšana

Etaloni un salīdzināmie rādītāji tiek izmantoti savstarpējas mācīšanās nolūkā un darba izpildes uzlabošanai

Ir ieviestas savlaicīga brīdinājuma sistēmas

 

Tiek lietoti darba izpildes rādītāji

 

Notiek svarīga, regulāra un saskaņota datu vākšana, lai novērtētu panākumus un noteiktu uzlabojamās jomas. Ir radītas atbilstīgas datu vākšanas metodes, piemēram, aptaujas un rādītāji/mērvienības

 

Grozījums

Provizoriskie deskriptori sistēmas līmenī

Provizoriskie deskriptori PIA sniedzēja līmenī

Ir radīta vērtēšanas metodika, kas ietver iekšējo un ārējo vērtēšanu

Periodiski notiek pašnovērtēšana saskaņā ar valsts un reģionāliem noteikumiem/ietvarstruktūrām vai saskaņā ar PIA sniedzēju iniciatīvu

Ir saskaņota un skaidri aprakstīta ieinteresēto personu līdzdalība pārraudzības un vērtēšanas procesā

Vērtēšana un pārskatīšana attiecas uz izglītības procesiem un rezultātiem/iznākumu, ietverot arī izglītojamo apmierinātības novērtējumu un personāla darba izpildi un apmierinātību

Valsts/reģionālie standarti un procesi kvalitātes uzlabošanai un nodrošināšanai ir atbilstoši un proporcionāli nozares vajadzībām

Vērtēšana un pārskatīšana ietver piemērotus un efektīvus mehānismus, lai iesaistītu iekšējās un ārējās ieinteresētās personas

Vajadzības gadījumā notiek sistēmu pašvērtēšana un iekšēja un ārēja pārskatīšana.

 

Ir ieviestas savlaicīga brīdinājuma sistēmas

Ir ieviestas savlaicīga brīdinājuma sistēmas

Tiek lietoti darba izpildes rādītāji

 

Notiek svarīga, regulāra un saskaņota datu vākšana, lai novērtētu panākumus un noteiktu uzlabojamās jomas. Ir radītas atbilstīgas datu vākšanas metodes, piemēram, aptaujas un rādītāji/mērvienības

 

Grozījums Nr.  26

Ieteikuma priekšlikums

1. pielikums – Kvalitātes kritēriji: Pārskatīšana – Provizoriskie deskriptori sistēmas līmenī – 2. teikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Procesi tiek nepārtraukti pārskatīti un radīti rīcības plāni pārmaiņu panākšanai. Notiek nepārtraukta sistēmu izstrāde

Procesi tiek regulāri pārskatīti un izstrādāti rīcības plāni pārmaiņu panākšanai. Notiek attiecīga sistēmu pielāgošana

Grozījums Nr.  27

Ieteikuma priekšlikums

1. pielikums – Kvalitātes kritēriji: Pārskatīšana – Provizoriskie deskriptori sistēmas līmenī – 3. teikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiek rosināta un atbalstīta etalonu izstrāde, lai palīdzētu PIA sniedzējiem mācīties citam no cita

svītrots

Grozījums Nr.  28

Ieteikuma priekšlikums

1. pielikums – Kvalitātes kritēriji: Pārskatīšana - Provizoriskie deskriptori PIA sniedzēja līmenī - 1. teikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

No apmācāmajām personām tiek vāktas atsauksmes par mācību vidi un viņu pieredzi, un tās tiek izmantotas turpmāko pasākumu vajadzībām

Apkopo apmācāmo personu atsauksmes par individuālo mācību pieredzi un par mācību un pasniegšanas vidi. Kopā ar pasniedzēju atsauksmēm tās tiek izmantotas turpmāko pasākumu vajadzībām

Grozījums Nr.  29

Ieteikuma priekšlikums

2. pielikums – virsraksts un ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

PIA KVALITĀTES RĀDĪTĀJU KRITĒRIJU KOPUMS

IZRAUDZĪTO PIA KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS RĀDĪTĀJU KRITĒRIJU KOPUMS

Šajā pielikumā ir dots izsmeļošs rādītāju kopums, kas palīdz veikt PIA sistēmu un/vai sniedzēju vērtēšanu, pārraudzību un kvalitātes uzlabošanu. Rādītāju kopums tiks sīkāk izstrādāts uz divpusējas un/vai daudzpusējas Eiropas sadarbības pamata, izmantojot Eiropas datus un valsts reģistrus.

Šajā pielikumā ir piedāvāts izsmeļošs izraudzīto kvalitātes rādītāju kopums, ko var izmantot, lai palīdzētu veikt PIA sistēmu un/vai sniedzēju vērtēšanu, pārraudzību un kvalitātes uzlabošanu. Rādītāju kopums tiks sīkāk izstrādāts uz divpusējas un/vai daudzpusējas Eiropas sadarbības pamata, izmantojot Eiropas datus un valsts reģistrus.

 

Attiecībā uz to būtību un mērķi, tie ir jānošķir no rādītājiem un kritērijiem, kas minēti Padomes 2007. gada 25. maija secinājumos par saskaņotu rādītāju un kritēriju sistēmu progresa uzraudzībai ceļā uz Lisabonas mērķiem izglītībā un apmācībā*.

 

Turklāt rādītāju tabulā neiekļauj valsts mēroga apvienotos rādītājus, ja to nav vai tos ir grūti iegūt. Šādu valsts mēroga rādītāju apkopošanu var veikt vēlākā posmā, pamatojoties uz kopēju vienošanos starp dalībvalstīm, Komisiju un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras tīklu.

 

* OV C 311, 21.12.2007., 13. lpp.

Grozījums Nr.  30

Ieteikuma priekšlikums

2. pielikums – sleja „Lietojuma joma”

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

sleju svītro

Grozījums Nr.  31

Ieteikuma priekšlikums

2. pielikums – Rādītājs Nr. 3 – Politikas nolūks – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Mērķtiecīgs atbalsts, lai palielinātu PIA pieejamību, tostarp sociāli nelabvēlīgām grupām

Mērķtiecīgs atbalsts, lai palielinātu PIA pieejamību, tostarp nelabvēlīgām grupām

Grozījums Nr.  32

Ieteikuma priekšlikums

2. pielikums – Rādītājs Nr. 4 – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sekmīgi pabeigto/nepabeigto PIA programmu skaits atkarībā no programmas veida un individuālajiem kritērijiem

To personu skaits, kuras sekmīgi pabeigušas/ nav pabeigušas PIA programmas, atkarībā no programmas veida un individuālajiem kritērijiem

Grozījums Nr.  33

Ieteikuma priekšlikums

2. pielikums – Rādītājs Nr. 4 – Politikas nolūks – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbalstīt adaptētu mācību nodrošinājumu, tostarp sociāli nelabvēlīgām grupām

Atbalstīt adaptētu mācību nodrošinājumu, tostarp nelabvēlīgām grupām

Grozījums Nr.  34

Ieteikuma priekšlikums

2. pielikums – Rādītājs Nr. 5 – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) PIA dalībnieku darba vieta pēc 6-12-36 mēnešiem pēc mācību beigšanas atkarībā no programmas veida un individuālajiem kritērijiem;

a) PIA dalībnieku darba vieta kādā noteiktā brīdī pēc mācību beigšanas atkarībā no programmas veida, individuālajiem kritērijiem un darbinieku mobilitātes sekmēšanas;

Grozījums Nr.  35

Ieteikuma priekšlikums

2. pielikums – Rādītājs Nr. 5 – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) nodarbināto apmācīto personu skaits pēc 6-12-36 mēnešiem pēc mācību beigšanas atkarībā no programmas veida un individuālajiem kritērijiem

b) nodarbināto apmācīto personu skaits kādā noteiktā brīdī pēc mācību beigšanas atkarībā no programmas veida un individuālajiem kritērijiem

Grozījums Nr.  36

Ieteikuma priekšlikums

2. pielikums – Rādītājs Nr. 5 – Politikas nolūks – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbalstīt adaptētu mācību nodrošinājumu, tostarp sociāli nelabvēlīgām grupām

Atbalstīt adaptētu mācību nodrošinājumu, tostarp nelabvēlīgām grupām

Grozījums Nr.  37

Ieteikuma priekšlikums

2. pielikums – Rādītājs Nr. 6 – Politikas nolūks – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbalstīt adaptētu mācību nodrošinājumu, tostarp sociāli nelabvēlīgām grupām

Atbalstīt adaptētu mācību nodrošinājumu, tostarp nelabvēlīgām grupām

Grozījums Nr.  38

Ieteikuma priekšlikums

2. pielikums – Rādītājs Nr. 8 – Politikas nolūks – 2. un 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbalsts PIA pieejamībai sociāli nelabvēlīgām grupām

Atbalsts PIA pieejamībai nelabvēlīgām grupām

Atbalsts adaptētam mācību nodrošinājumam sociāli nelabvēlīgām grupām

Atbalsts adaptētam mācību nodrošinājumam nelabvēlīgām grupām

Grozījums Nr.  39

Ieteikuma priekšlikums

2. pielikums – Rādītājs Nr. 9 – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) pierādījumi par to lietderību

b) pierādījumi par to efektivitāti

Grozījums Nr.  40

Ieteikuma priekšlikums

2. pielikums – Rādītājs Nr. 10 – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) pierādījumi par to lietderību

b) pierādījumi par to efektivitāti

Grozījums Nr.  41

Ieteikuma priekšlikums

2. pielikums – Rādītājs Nr. 10 – Politikas nolūks – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbalstīt PIA pieejamību, tostarp sociāli nelabvēlīgām grupām

Atbalstīt PIA pieejamību, tostarp nelabvēlīgām grupām

Kultūras un izglītības komitejaS ATZINUMS (*) (7.10.2008)

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras izveidošanu profesionālajai izglītībai un apmācībām
(COM(2008)0179 – C6‑0163/2008 – 2008/0069(COD))

Referente (*) : Ramona Nicole Mănescu

           (*)       Komiteju iesaistīšanas procedūra — Reglamenta 47. pants

ĪSS PAMATOJUMS

A. PRIEKŠLIKUMA ĪSS KOPSAVILKUMS

Profesionālā izglītība un apmācības (PIA) ir būtisks instruments, lai nodrošinātu Eiropas iedzīvotājus ar darba tirgū un zināšanu sabiedrībā vajadzīgajām prasmēm, zināšanām un kompetencēm.

Saskaņā ar Kopenhāgenas deklarāciju viena no galvenajām prioritātēm, kas tiks ievērota, īstenojot ciešāku sadarbību PIA jomā, ir sadarbības veicināšana kvalitātes nodrošināšanas jomā, īpašu uzmanību pievēršot modeļu un metožu apmaiņai, kā arī kopīgiem kvalitātes kritērijiem un principiem profesionālās izglītības un apmācību jomā.

Piedāvātā ieteikuma mērķis ir izveidot Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūru kā atsauces instrumentu, lai palīdzētu dalībvalstīm veicināt un pārraudzīt nepārtrauktus uzlabojumus savās PIA sistēmās, pamatojoties uz vienotiem Eiropas pamatprincipiem.

Ieteikumā pausts aicinājums dalībvalstīm veicināt ietvarstruktūras izmantošanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu PIA kvalitātes uzlabošanu, un turpināt PIA attīstību. Dalībvalstis ir arī aicinātas izmantot ietvarstruktūru, lai veicinātu integrētu sadarbību un mācīšanos citai no citas, iesaistoties Eiropas Profesionālās izglītības un apmācības kvalitātes nodrošināšanas tīklā (ENQAVET), lai nostiprinātu un tālāk attīstītu kvalitātes nodrošināšanas valsts references centrus un uzraudzītu ietvarstruktūras ieviešanu nolūkā pārskatīt ieteikumu, ja nepieciešams, piecus gadus pēc tā pieņemšanas.

B. REFERENTES PIEZĪMES

Galvenais Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras uzdevums ir nodrošināt saskaņotus pārrobežu pamatprincipus, kas var palīdzēt dalībvalstīm un ieinteresētajām personām dokumentēt, attīstīt, uzraudzīt, novērtēt un uzlabot savas valsts PIA noteikumu efektivitāti un kvalitātes pārvaldības praksi.

Turklāt referente vēlas uzsvērt, ka ir vajadzīga komplementāra pieeja formālās un neformālās izglītības jomā, lai izglītības procesu labāk pielāgotu faktiskajām darba tirgus prasībām. Tādējādi mūžizglītības un mobilitātes stratēģijām ir izšķiroša nozīme, lai veicinātu nodarbinātības iespējas, iedzīvotāju aktivitāti, sociālo integrāciju un personīgo izaugsmi.

Referente vēlas uzsvērt, ka viens no šīs ietvarstruktūras mērķiem ir arī attīstīt ciešākas saiknes starp dalībvalstu sistēmām. Šajā sakarībā ir ļoti svarīgi ņemt vērā un nodot tālāk labas prakses piemērus ne tikai valstu līmenī, bet arī vietējā un reģionālā līmenī.

Referente arī uzskata, ka nolūkā izstrādāt efektīvu valsts pieeju attiecībā uz Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras ieviešanu, šajā procesā ir jāietver arī vairāku kopīgu rādītāju apzināšana, lai novērtētu un pārraudzītu sasniegumus un nodrošinātu pamatu ieteikuma pārskatīšanai, kā arī principu kopuma, metožu, darbību, pasākumu un instrumentu apzināšana, lai uzlabotu kvalitāti gan sistēmas, gan pakalpojumu sniedzēju līmenī.

Turklāt referente uzsver, ka nozīmīgi ir atbalstīt pašvērtēšanu kā būtisku kvalitātes nodrošināšanas procesu, lai novērtētu panākumus un noteiktu jomas, kurās ir nepieciešami uzlabojumi saistībā ar Eiropas tīkla darba programmas īstenošanu.

Referente vēlas vērst uzmanību arī uz šādiem aspektiem:

– Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras piemērošana ir brīvprātīga;

– ietvarstruktūras piemērošana finansiāli neietekmēs Eiropas Savienības budžetu, jo konkrētu iniciatīvu atbalstam šajā jomā paredzēti īpaši noteikumi mūžizglītības programmā Leonardo da Vinci un būs jāsedz tikai pārraudzības izmaksas.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Priekšlikums ieteikumam

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Ietvarstruktūrā jāiekļauj kvalitātes nodrošināšana un uzlabošanas cikls plānošanai, ieviešanai, novērtēšanai/pārbaudei un PIA pārskatīšanai, ko atbalsta vienoti kvalitātes kritēriji, provizoriskie deskriptori un rādītāji. Pārraudzības procesi, tostarp iekšējo un ārējo vērtēšanas mehānismu apvienojums, pēc vajadzības jānosaka dalībvalstīm, lai apzinātu sistēmu, procesu un procedūru priekšrocības, kā arī uzlabojamās jomas. Ietvarstruktūrā jāiekļauj novērtēšanas līdzekļu izmantošana, lai gūtu pierādījumus par efektivitāti.

(10) Ietvarstruktūrā jāiekļauj kvalitātes nodrošināšana un uzlabošanas cikls plānošanai, ieviešanai, novērtēšanai/pārbaudei un PIA pārskatīšanai, ko atbalsta vienoti kvalitātes kritēriji, provizoriskie deskriptori un rādītāji. Pārraudzības procesi, tostarp iekšējo un ārējo vērtēšanas mehānismu apvienojums, pēc vajadzības jānosaka dalībvalstīm, lai apzinātu sistēmu, procesu un procedūru priekšrocības, kā arī uzlabojamās jomas. Ietvarstruktūrā jāiekļauj novērtēšanas līdzekļu izmantošana, lai gūtu pierādījumus par efektivitāti. Šajā sakarībā ir būtiski, lai dalībvalstu kvalitātes sistēmas atbilstu vismaz tiem Eiropas pamatprincipu ietvarstruktūrā paredzētajiem kvalitātes nodrošināšanas standartiem un direktīvām, kas noteikti vidējās profesionālās izglītības un apmācības jomā.

Grozījums Nr.  2

Priekšlikums ieteikumam

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) Ar šo ieteikumu paredz izveidot ietvarstruktūru, lai apzinātu un atbalstītu labāko praksi un apmainītos ar to ne tikai valsts, bet arī vietējā un reģionālā līmenī visos attiecīgajos tīklos, tostarp ENQA-VET.

Grozījums Nr.  3

Priekšlikums ieteikumam

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Šis ieteikums ir saskaņā ar tajā pašā pantā minēto proporcionalitātes principu, jo ieteikums neaizstāj un nenosaka valsts kvalitātes nodrošinājuma sistēmas. Ietvarstruktūra neiesaka konkrētu kvalitātes sistēmu vai pieeju, bet nodrošina kopējus principus, kvalitātes kritērijus, provizoriskos deskriptorus un rādītājus, kas var palīdzēt novērtēt un uzlabot esošās sistēmas un nodrošinājumu,

(15) Šis ieteikums ir saskaņā ar tajā pašā pantā minēto proporcionalitātes principu, jo ieteikums neaizstāj un nenosaka valsts kvalitātes nodrošinājuma sistēmas. Ietvarstruktūra neiesaka konkrētu kvalitātes sistēmu vai pieeju, bet nodrošina kopējus principus, kvalitātes kritērijus, provizoriskos deskriptorus un rādītājus, kas var palīdzēt novērtēt un uzlabot esošās sistēmas un nodrošinājumu. Līdz ar to dalībvalstis var izvēlēties sev vēlamāko politiku, vienlaikus nodrošinot atbilstību Eiropas ietvarstruktūrai,

Grozījums Nr.  4

Priekšlikums ieteikumam

1. ieteikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. izmantot un tālāk izstrādāt Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūru, kvalitātes kritērijus, provizoriskos deskriptorus un atsauces rādītājus, kā noteikts 1. un 2. pielikumā, lai tālāk uzlabotu, reformētu un attīstītu PIA sistēmas, atbalstītu mūžizglītības stratēģiju un EQF ieviešanu, kā arī veicinātu kvalitātes uzlabošanas kultūru visos līmeņos;

1. izmantot un tālāk izstrādāt Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūru, kvalitātes kritērijus, provizoriskos deskriptorus un atsauces rādītājus, kā noteikts 1. un 2. pielikumā, lai tālāk uzlabotu, reformētu un attīstītu PIA sistēmas, atbalstītu mūžizglītības stratēģiju, EQF un Eiropas Mobilitātes kvalitātes hartas ieviešanu, kā arī veicinātu kvalitātes uzlabošanas kultūru visos līmeņos. Īpaša uzmanība ir jāpievērš pārejai no profesionālās izglītības un apmācības uz augstāko izglītību;

Grozījums Nr.  5

Priekšlikums ieteikumam

2. ieteikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. līdz 2010. gadam radīt valsts pieeju Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras ieviešanai, iesaistot sociālos partnerus un visas citas attiecīgās ieinteresētās personas, saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi. Ietvarstruktūrā jāiekļauj vairāku kopēju rādītāju apzināšana, lai novērtētu un pārraudzītu sasniegumus un palīdzētu tos pārskatīt;

2. līdz 2010. gadam radīt valsts pieeju Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras ieviešanai, iesaistot sociālos partnerus un visas citas attiecīgās ieinteresētās personas, saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi. Ietvarstruktūrā jāiekļauj vairāku kopēju rādītāju apzināšana, lai novērtētu un pārraudzītu sasniegumus un palīdzētu tos pārskatīt, kā arī jāiekļauj principu, metožu, darbību, pasākumu un instrumentu kopums, lai uzlabotu gan sistēmas, gan pakalpojuma sniedzēja darbības kvalitāti. Turklāt ir būtiski, lai dalībvalstis palielinātu savstarpējo uzticību PIA kvalitātes jomā, jo, pastāvot šādai uzticībai, izglītojamie vieglāk varēs daļu no izglītības iegūt ārzemēs un problēmas neradīs diplomu atzīšana vai iegūtās izglītības līmenis;

Grozījums Nr.  6

Priekšlikums ieteikumam

4. ieteikums – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

– atbalstīt pašvērtēšanu, kas ir efektīvs kvalitātes nodrošināšanas papildlīdzeklis un saistībā ar Eiropas tīkla darba programmas īstenošanu ļauj konstatēt sasniegumus un apzināt jomas, kurās jāveic uzlabojumi;

Pamatojums

Ir būtiski atbalstīt pašvērtēšanu, kas ir nozīmīgs kvalitātes nodrošināšanas process, lai saistībā ar Eiropas tīkla darba programmas īstenošanu konstatētu sasniegumus un apzinātu jomas, kurās jāveic uzlabojumi. Pašvērtēšana būs efektīvs kvalitātes nodrošināšanas papildlīdzeklis, ko regulāri izmantos dalībvalstis un ieinteresētās puses, lai uzlabotu savas valsts PIA noteikumu efektivitāti un kvalitātes vadības praksi.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūra profesionālajai izglītībai un apmācībām

Atsauces

COM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

EMPL

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

24.4.2008

 

 

 

Komiteju iesaistīšanas procedūra - datums, kad paziņoja plenārsēdē

19.6.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Ramona Nicole Mănescu

10.6.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

24.6.2008

10.9.2008

 

 

Pieņemšanas datums

7.10.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

1

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ivo Belet, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Hannu Takkula, Thomas Wise

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rolf Berend, Jaroslav Zvěřina

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūra profesionālajai izglītībai un apmācībām

Atsauces

COM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

9.4.2008

Atbildīgā komiteja

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

24.4.2008

Komitejas, kurām lūgts sniegtatzinumu

 

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

24.4.2008

 

 

 

Ciešāka sadarbība

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

19.6.2008

 

 

 

Referents(-i)

  Iecelšanas datums

Jan Andersson

6.5.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

10.9.2008

6.10.2008

4.11.2008

 

Pieņemšanas datums

5.11.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

1

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Patrizia Toia, Claude Turmes

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău