SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

11.11.2008 - (COM(2008)0179 – C6‑0163/2008 – 2008/0069(COD)) - ***I

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawca: Jan Andersson
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*):
Ramona Nicole Manescu, Komisja Kultury i Edukacji
(*) Komisja zaangażowana – art. 47 Regulaminu

Procedura : 2008/0069(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0438/2008
Teksty złożone :
A6-0438/2008
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

(COM(2008)0179 – C6‑0163/2008 – 2008/0069(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0179),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 149 ust. 4 i art. 150 ust. 4 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6‑0163/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Kultury i Edukacji (A6‑0438/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący zalecenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia

Poprawka  2

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Dążenie do gospodarki opartej na wiedzy (Rada Europejska, Lizbona 2000) wymaga modernizacji i ciągłego udoskonalania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET – vocational education and training) w odpowiedzi na dynamiczne zmiany w gospodarce i społeczeństwie, aby systemy te skutecznie przyczyniały się do zwiększania szans na rynku pracy i integracji społecznej i do poprawy dostępu wszystkich obywateli do uczenia się przez całe życie.

(1) Dążenie do gospodarki opartej na wiedzy (Rada Europejska, Lizbona 2000) wymaga modernizacji i ciągłego udoskonalania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET – vocational education and training) w odpowiedzi na dynamiczne zmiany w gospodarce i społeczeństwie, aby systemy te skutecznie przyczyniały się do zwiększania szans na rynku pracy i integracji społecznej i do poprawy dostępu wszystkich obywateli, w tym osób w niekorzystnej sytuacji społecznej, do uczenia się przez całe życie.

Uzasadnienie

Należy zwalczać wszelkie przejawy dyskryminacji w Unii Europejskiej.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) W następstwie rezolucji Rady w sprawie promowania intensywnej współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego („proces kopenhaski”) oraz w wyniku prac prowadzonych następnie wspólnie przez Komisję, państwa członkowskie, partnerów społecznych, EFTA-EOG i kraje kandydujące w zakresie priorytetu zapewniania jakości opracowano Wspólne ramy zapewniania jakości, uwzględniające dotychczasowe doświadczenia i przykłady dobrych praktyk w poszczególnych krajach uczestniczących.

(4) W następstwie rezolucji Rady z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie promowania intensywnej współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego („proces kopenhaski”) oraz w wyniku prac prowadzonych następnie wspólnie przez Komisję, państwa członkowskie, partnerów społecznych, EFTA-EOG i kraje kandydujące w zakresie priorytetu zapewniania jakości opracowano Wspólne ramy zapewniania jakości, uwzględniające dotychczasowe doświadczenia i przykłady dobrych praktyk w poszczególnych krajach uczestniczących.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Zgodnie ze wspólnym sprawozdaniem okresowym Rady i Komisji dla Rady Europejskiej na temat programu prac „Edukacja i szkolenia 2010” „wspólne ramy zapewniania jakości na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (w ramach działań wynikających z procesu kopenhaskiego) oraz „opracowanie uzgodnionego zestawu norm, procedur i wytycznych na rzecz zapewniania jakości” (w związku z procesem bolońskim i w ramach programu prac dotyczącego celów systemów kształcenia i szkoleń) powinny być dla Europy nadrzędnymi priorytetami”.

(5) Zgodnie ze wspólnym sprawozdaniem okresowym Rady i Komisji dla Rady Europejskiej z 2004 r. na temat programu prac „Edukacja i szkolenia 2010” „wspólne ramy zapewniania jakości na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego” (w ramach działań wynikających z deklaracji kopenhaskiej) oraz „opracowanie uzgodnionego zestawu norm, procedur i wytycznych na rzecz zapewniania jakości” (w związku z procesem bolońskim i w ramach programu prac dotyczącego celów systemów kształcenia i szkoleń) powinny być dla Europy nadrzędnymi priorytetami”.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Powołanie Europejskiej Sieci Zapewniania Jakości w Dziedzinie Kształcenia i Szkolenia Zawodowego daje podstawy w skali europejskiej do podjęcia odpowiednich działań wynikających z konkluzji Rady z 2004 r. i komunikatu z Helsinek oraz ułatwia trwałą współpracę między krajami.

(7) Europejska sieć ds. jakości kształcenia i szkolenia zawodowego dała podstawy w skali europejskiej umożliwiające podjęcie odpowiednich działań wynikających z konkluzji Rady z 2004 r. i komunikatu z Helsinek oraz ułatwiła trwałą współpracę między krajami.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W 2006 r. w komunikacie z Helsinek podkreślono potrzebę dalszego rozwoju i wdrażania wspólnych europejskich narzędzi dotyczących konkretnie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wykorzystanie zasad będących podstawą wspólnych ram zapewniania jakości, o których mowa w konkluzjach Rady z maja 2004 r. w sprawie zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym, w celu promowania kultury poprawy jakości i powszechnego uczestnictwa w Europejskiej Sieci Zapewniania Jakości w Dziedzinie Kształcenia i Szkolenia Zawodowego.

(8) W 2006 r. w komunikacie z Helsinek podkreślono potrzebę dalszego rozwoju i wdrażania wspólnych europejskich narzędzi dotyczących konkretnie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wykorzystanie zasad będących podstawą wspólnych ram zapewniania jakości, o których mowa w konkluzjach Rady z maja 2004 r. w sprawie zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym, w celu promowania kultury poprawy jakości i powszechnego uczestnictwa w europejskiej sieci ds. jakości kształcenia i szkolenia zawodowego.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Ramy Odniesienia powinny być stosowane zarówno na poziomie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, jak i na poziomie poszczególnych podmiotów świadczących kształcenie i szkolenia. Określają one systemowe podejście do jakości, obejmując właściwe poziomy i podmioty oraz relacje między nimi; powinny one silnie akcentować monitorowanie i poprawę jakości oraz łączenie oceny wewnętrznej i zewnętrznej, kontroli oraz procesów poprawy i pomiaru. Ramy Odniesienia powinny być podstawą do ich dalszego rozwoju w toku współpracy na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

(11) Ramy Odniesienia powinny być stosowane na poziomie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, na poziomie poszczególnych podmiotów świadczących kształcenie i szkolenia oraz na poziomie kwalifikacji. Określają one systemowe podejście do jakości, obejmując właściwe poziomy i podmioty oraz relacje między nimi. Ramy Odniesienia powinny silnie akcentować monitoring i poprawę jakości poprzez łączenie oceny wewnętrznej i zewnętrznej, kontroli oraz procesów poprawy, uzupełnianych pomiarem i analizą jakościową. Ramy Odniesienia powinny być podstawą do ich dalszego rozwoju w toku współpracy na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Niniejsze zalecenie ustala ramy określania, wspierania i wymiany najlepszych praktyk, na szczeblu zarówno krajowym, jak i lokalnym lub regionalnym, odnoszących się do wszelkich odnośnych sieci, w tym również do europejskiej sieci ds. jakości kształcenia i szkolenia zawodowego.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W niniejszym zaleceniu należy wziąć pod uwagę wspólne „Zasady zapewniania jakości w edukacji i szkoleniu”, zawarte w załączniku 3 do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskich ram kwalifikacji w uczeniu się przez całe życie. Ramy Odniesienia powinny zatem wspierać wdrożenie Europejskich ram kwalifikacji. Powinny również pomóc we wdrażaniu innych instrumentów europejskich, takich jak europejski system transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (zwany dalej „systemem ECVET”) oraz wspólne europejskie zasady identyfikacji i walidacji kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.

(13) W niniejszym zaleceniu wzięto pod uwagę wspólne „Zasady zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu”, zamieszczone w załączniku 3 do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (zwanych dalej „ramami kwalifikacji”). Ramy Odniesienia powinny zatem wspierać wdrożenie Europejskich ram kwalifikacji, w szczególności w odniesieniu do jakości dokumentowania wyników uczenia się. Powinny również pomóc we wdrażaniu innych instrumentów europejskich, takich jak europejski system transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (zwany dalej „systemem ECVET”) oraz wspólne europejskie zasady identyfikacji i walidacji kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Niniejsze zalecenie jest zgodne z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 Traktatu, ze względu na to, że jego celem jest wspieranie i uzupełnianie działań państw członkowskich poprzez ułatwienie dalszej współpracy między nimi mającej na celu zwiększenie przejrzystości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz promowanie mobilności i uczenia się przez całe życie.

(14) Z uwagi na niewiążący charakter, niniejsze zalecenie jest zgodne z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 Traktatu, ze względu na to, że jego celem jest wspieranie i uzupełnianie działań państw członkowskich poprzez ułatwienie dalszej współpracy między nimi mającej na celu zwiększenie przejrzystości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz promowanie mobilności i uczenia się przez całe życie. Należy je wdrożyć zgodnie z krajowym ustawodawstwem i przyjętą praktyką. Niniejsze zalecenie jest zgodne z zasadą proporcjonalności, o której mowa w tym samym artykule, ze względu na to, że nie zastępuje ani nie określa krajowych systemów zapewniania jakości. Ramy odniesienia nie określają konkretnego systemu ani podejścia w dziedzinie jakości, ale podają wspólne zasady, kryteria jakości, orientacyjne założenia opisowe i wskaźniki, które mogą pomóc w ocenie i poprawie dotychczasowych systemów i przepisów.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Niniejsze zalecenie jest zgodne z zasadą proporcjonalności, o której mowa w tym samym artykule, ze względu na to, że nie zastępuje ani nie określa krajowych systemów zapewniania jakości. Ramy odniesienia nie narzucają konkretnego systemu ani koncepcji zapewniania jakości, ale określają wspólne zasady, kryteria jakościowe, orientacyjne deskryptory i wskaźniki, które mogą pomóc w ocenie i poprawie istniejących systemów kształcenia i szkolenia oraz sposobów świadczenia usług,

(15) Wskaźniki odniesienia zaproponowane w załączniku 2 do niniejszego zalecenia mają w zamierzeniu wspierać ocenę i poprawę jakości systemów lub świadczeniodawców w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego zgodnie z krajowym ustawodawstwem i przyjętą praktyką oraz służyć jako „niezbędnik”, z którego poszczególni użytkownicy mogą wybierać wskaźniki, jakie uznają za najbardziej odpowiednie pod kątem wymogów swego konkretnego systemu zapewnienia jakości. Jeżeli chodzi o ich charakter i cel, należy je odróżnić od wskaźników i poziomów odniesienia, o których mowa w konkluzjach Rady z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie spójnych ram wskaźników i poziomów odniesienia na potrzeby monitorowania postępów w realizacji celów lizbońskich w dziedzinie kształcenia i szkolenia*.

 

______________

* Dz.U. C 311 z 21.12.2007, s. 13.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości, jeżeli będą stosowane i dalej rozwijane przez państwa członkowskie, mogą pomóc w dalszej poprawie i rozwoju systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, wspieraniu strategii uczenia się przez całe życie oraz dalszej integracji europejskiego rynku pracy i wdrażaniu europejskich ram kwalifikacji oraz promowaniu kultury poprawy jakości na wszystkich szczeblach przy poszanowaniu bogactwa różnorodności krajowych systemów edukacyjnych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 15b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15b) Niniejsze zalecenie powinno przyczynić się do unowocześnienia systemu kształcenia i szkolenia, wzmocnić skuteczność kształcenia poprzez walkę z przypadkami porzucania nauki bez uzyskania kwalifikacji, poprawić wzajemną zależność między kształceniem, szkoleniem i zatrudnieniem, zwiększyć liczbę pomostów między „formalnym”, „nieformalnym” i „pozaformalnym” kształceniem i szkoleniem oraz rozwinąć zatwierdzanie kwalifikacji na podstawie nabytego doświadczenia.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący zalecenia

Zalecenie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Stosowanie i dalsze rozwijanie Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości, kryteriów jakościowych oraz orientacyjnych założeń opisowych i wskaźników odniesienia opisanych w załącznikach 1 i 2 w celu dalszej poprawy, reformy i rozwoju systemów kształcenia i szkolenia zawodowego państw członkowskich, wspierania strategii uczenia się przez całe życie i wdrażania europejskich ram kwalifikacji oraz promowania kultury poprawy jakości na wszystkich szczeblach.

1. Stosowanie i dalsze rozwijanie Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości, kryteriów jakościowych oraz orientacyjnych założeń opisowych i wskaźników odniesienia określonych i opisanych w załącznikach 1 i 2 w celu dalszej poprawy, reformy i rozwoju systemów kształcenia i szkolenia zawodowego państw członkowskich, wspierania strategii uczenia się przez całe życie i wdrażania europejskich ram kwalifikacji i europejskiej karty na rzecz jakości mobilności oraz promowania kultury poprawy jakości i innowacji na wszystkich szczeblach. Należy zwrócić dodatkową uwagę na przejście z kształcenia zawodowego na szkolnictwo wyższe.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący zalecenia

Zalecenie 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Opracowanie do 2010 r. krajowego podejścia do wdrażania Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości, angażującego partnerów społecznych i wszelkie inne zainteresowane strony zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką. Działanie to powinno obejmować określenie wspólnych wskaźników służących do oceny i monitorowania postępów i będących podstawą kontroli.

2. Opracowanie, nie później niż 24 miesiące po przyjęciu niniejszego zalecenia, podejścia mającego na celu poprawę, w miarę potrzeby, systemów zapewniania jakości na szczeblu krajowym i jak najlepsze stosowanie Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości, angażującego partnerów społecznych, władze regionalne i lokalne oraz wszelkie inne zainteresowane strony zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący zalecenia

Zalecenie 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Aktywne uczestnictwo w Europejskiej Sieci Zapewniania Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, co powinno stanowić podstawę do dalszego rozwoju wspólnych zasad, kryteriów i wskaźników odniesienia oraz wytycznych i narzędzi poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomach krajowym, regionalnym i lokalnym.

3. Aktywne uczestnictwo w sieci ds. europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości, co powinno stanowić podstawę do dalszego rozwoju wspólnych zasad, kryteriów i wskaźników odniesienia oraz wytycznych i narzędzi poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomach krajowym, regionalnym i lokalnym.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący zalecenia

Zalecenie 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Powołanie krajowego punktu referencyjnego na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym, grupującego istniejące odpowiednie organy krajowe oraz angażującego partnerów społecznych i wszystkie zainteresowane strony na poziomie krajowym i regionalnym w celu zapewnienia kontynuacji inicjatyw i skutecznego rozpowszechniania informacji. Punkty referencyjne powinny:

4. Ustanowienie, o ile jeszcze nie istnieje, krajowego punktu referencyjnego na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym, odpowiadającego indywidualnym strukturom i wymogom poszczególnych państw członkowskich i grupującego, z uwzględnieniem tradycji krajowych, istniejące odpowiednie organy krajowe oraz angażującego partnerów społecznych i wszystkie zainteresowane strony na poziomie krajowym i regionalnym w celu zapewnienia kontynuacji inicjatyw. Punkty referencyjne powinny:

–         zapewniać szerokiemu gronu zainteresowanych stron informacje na temat działalności Sieci,

–         zapewniać szerokiemu gronu zainteresowanych stron informacje na temat działalności sieci ds. europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości, o której mowa w ust. 3;

–         aktywnie wspierać realizację programu prac Sieci,

–         aktywnie wspierać realizację programu prac sieci ds. europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości;

–         podejmować konkretne inicjatywy na rzecz dalszego rozwoju Europejskich Ram Odniesienia na rzecz Zapewniania Jakości w kontekście krajowym;

–         podejmować konkretne inicjatywy na rzecz dalszego rozwoju Europejskich Ram Odniesienia na rzecz Zapewniania Jakości w kontekście krajowym;

 

–         wspierać samoocenę jako uzupełniający i wydajny środek zapewniania jakości, umożliwiający pomiar osiągnięć oraz określenie dziedzin wymagających ulepszeń pod względem wdrażania programu prac sieci europejskiej.

 

         zapewniać zainteresowanym stronom dostęp do skutecznego rozpowszechniania informacji;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący zalecenia

Zalecenie 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Przeprowadzanie przeglądu procesu wdrażania co trzy lata. Przeglądy krajowe staną się elementem przeglądu europejskiego, który zorganizuje Komisja,

5. Przeprowadzanie przeglądu procesu wdrażania co cztery lata – i włączanie takiego przeglądu do kolejnych krajowych sprawozdań z postępu prac, przygotowywanych w ramach przyszłych ram strategicznych europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia – na podstawie kryteriów odniesienia, które zostaną określone we współpracy z Komisją i państwami członkowskimi w ramach wymienionej sieci ds. europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący zalecenia

Zamierzenie 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. zwiększania roli Europejskiej Sieci Zapewniania Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym w rozwoju polityki w tej dziedzinie poprzez konkretne wnioski i inicjatywy;

2. propagowania i uczestnictwa wraz z państwami członkowskimi w sieci ds. europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości, przyczyniając się w miarę potrzeby do rozwoju polityki w tej dziedzinie poprzez konkretne wnioski i inicjatywy;

Poprawka  20

Wniosek dotyczący zalecenia

Zamierzenie 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. monitorowania działań podejmowanych przez państwa członkowskie w odpowiedzi na niniejsze zalecenie oraz przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, po upływie trzech lat od jego przyjęcia, sprawozdania na temat zdobytych doświadczeń i wniosków na przyszłość, w tym, w razie konieczności, przeglądu niniejszego zalecenia.

3. zadbania o kontynuację realizacji niniejszego zalecenia, poprzez przedstawianie co cztery lata Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz władzom lokalnym i krajowym sprawozdania na temat zdobytych doświadczeń i wniosków na przyszłość, w tym, w razie konieczności, dokonywania przeglądu niniejszego zalecenia we współpracy z państwami członkowskimi i z udziałem różnych zainteresowanych stron.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący zalecenia

Zamierzenie 3a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. przeprowadzania, na podstawie przedmiotowego sprawozdania oraz we współpracy z państwami członkowskimi, oceny realizacji niniejszego zalecenia oraz w razie potrzeby dokonywania w nim zmian.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

WSTĘP DO ZAŁĄCZNIKÓW

 

W niniejszym zaleceniu proponuje się ustanowienie cyklu, który pozwoli zapewnić i doskonalić jakość kształcenia i szkolenia zawodowego (planowanie, realizacja, ocena, przegląd lub wprowadzanie zmian); cykl ten opiera się na wybranych kryteriach jakościowych, deskryptorach i wskaźnikach, które stosuje się do zarządzania zarówno jakością systemu, jak i jakością świadczonych usług. Celem nie jest wprowadzenie nowych norm, ale wspieranie działań państw członkowskich przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności stosowanych przez nie podejść.

 

Ramy jakości należy postrzegać raczej jako zestaw środków, z których różni użytkownicy mogą wybierać te deskryptory i wskaźniki, które uznają za najbardziej odpowiadające wymogom swoich własnych systemów zapewniania jakości.

 

Proponowane deskryptory (załącznik 1) i wskaźniki (załącznik 2) służą jedynie jako wskazówka i mogą być dobierane i stosowane przez podmioty wdrażające ramy odniesienia stosownie do wszystkich bądź do niektórych własnych wymogów i struktur.

 

Mogą być one stosowane do kształcenia zawodowego i/lub doskonalenia zawodowego, zależnie od odpowiednich indywidualnych cech systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w każdym z państw członkowskich oraz od typu usługodawców w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Korzysta się z nich wyłącznie na zasadzie dobrowolności, uwzględniając ich potencjalną wartość dodaną, a także zgodnie z krajowym ustawodawstwem i krajową praktyką. Nie należy ich uznawać ani za poziomy odniesienia, ani za podstawę przedstawiania lub porównywania różnic w jakości i skuteczności odmiennych systemów krajowych. Za monitorowanie jakości tych systemów są odpowiedzialne wyłącznie państwa członkowskie.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik I – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszym załączniku przedstawiono wspólne kryteria jakości oraz orientacyjne założenia opisowe, mające stanowić pomoc dla państw członkowskich we wdrażaniu Ram Odniesienia.

W niniejszym załączniku zaproponowano wspólne kryteria jakościowe oraz orientacyjne założenia opisowe, mające w stosownych przypadkach stanowić pomoc dla państw członkowskich we wdrażaniu Ram Odniesienia.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 1 – Kryteria jakości: Planowanie odzwierciedla strategiczną wizję wszystkich zaangażowanych stron i zawiera jasno sformułowane cele, działania i wskaźniki

Orientacyjne założenia opisowe na poziomie świadczeniodawcy VET – zdanie 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Świadczeniodawcy wprowadzili jednoznaczną i przejrzystą „kartę osoby uczącej się” oraz system kontroli jakości.

Świadczeniodawcy wprowadzili jednoznaczny i przejrzysty system kontroli jakości.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 1 – Kryteria jakości: Regularnie prowadzona jest ocena wyników i procesów, uzupełniana pomiarami

Orientacyjne deskryptory na poziomie systemu

Orientacyjne założenia opisowe na poziomie świadczeniodawcy VET

Opracowana jest metodyka ocen obejmująca ocenę wewnętrzną i zewnętrzną.

Okresowo, w ramach uregulowań krajowych i regionalnych lub z inicjatywy świadczeniodawców VET, prowadzona jest samoocena.

Uzgodniony i czytelnie opisany jest udział zainteresowanych stron w procesie monitorowania i oceny.

Ocena i kontrola obejmuje procesy i wyniki edukacji, w tym ocenę zadowolenia klientów oraz wyników uzyskiwanych przez personel.

Krajowe i regionalne normy i procesy poprawy i zapewniania jakości są odpowiednio dobrane i proporcjonalnie dostosowane do potrzeb sektora.

Ocena i kontrola obejmuje odpowiednie i skuteczne mechanizmy angażowania wewnętrznych i zewnętrznych zainteresowanych stron, np. kierowników, nauczycieli, studentów i uczniów, rodziców, pracodawców, partnerów społecznych i władz lokalnych.

Systemy podlegają samoocenie i kontroli zewnętrznej.

Do wzajemnego uczenia się i poprawy wyników wykorzystuje się analizę porównawczą i wskaźniki porównawcze.

Wprowadzone są systemy wczesnego ostrzegania.

 

Stosowane są wskaźniki skuteczności.

 

W celu pomiaru skuteczności i określenia obszarów wymagających ulepszeń regularnie gromadzi się spójne i stosowne dane. Opracowywane są odpowiednie metody gromadzenia danych, np. kwestionariusze i wskaźniki.

 

Poprawka

Orientacyjne deskryptory na poziomie systemu

Orientacyjne założenia opisowe na poziomie świadczeniodawcy VET

Opracowana jest metodyka ocen obejmująca ocenę wewnętrzną i zewnętrzną.

Okresowo, w ramach uregulowań krajowych i regionalnych lub z inicjatywy świadczeniodawców VET, prowadzona jest samoocena.

Uzgodniony i czytelnie opisany jest udział zainteresowanych stron w procesie monitorowania i oceny.

Ocena i kontrola obejmuje procesy i wyniki/efekty edukacji, w tym ocenę zadowolenia uczących się oraz wyników uzyskiwanych przez personel i jego zadowolenia.

Krajowe i regionalne normy i procesy poprawy i zapewniania jakości są odpowiednio dobrane i proporcjonalnie dostosowane do potrzeb sektora.

Ocena i kontrola obejmuje odpowiednie i skuteczne mechanizmy angażowania wewnętrznych i zewnętrznych zainteresowanych stron.

W odpowiednim przypadku systemy podlegają samoocenie i kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

 

Wprowadzone są systemy wczesnego ostrzegania.

Wprowadzone są systemy wczesnego ostrzegania.

Stosowane są wskaźniki skuteczności.

 

W celu pomiaru skuteczności i określenia obszarów wymagających ulepszeń regularnie gromadzi się spójne i stosowne dane. Opracowywane są odpowiednie metody gromadzenia danych, np. kwestionariusze i wskaźniki.

 

Poprawka  26

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 1 – Kryteria jakości: Kontrola – Orientacyjne założenia opisowe na poziomie systemu – zdanie 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Procesy podlegają ciągłej kontroli; opracowywane są plany działania w celu dokonywania zmian. Systemy podlegają ciągłemu rozwojowi.

Procesy podlegają regularnemu przeglądowi; opracowywane są plany działania w celu dokonywania zmian. Systemy są odpowiednio modyfikowane.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 1 – Kryteria jakości: Kontrola – Orientacyjne założenia opisowe na poziomie systemu – zdanie 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stymuluje się i wspiera analizę porównawczą służącą wzajemnemu uczeniu się świadczeniodawców VET.

skreślony

Poprawka  28

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 1 – Kryteria jakości: Kontrola – Orientacyjne założenia opisowe na poziomie świadczeniodawcy VET – zdanie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Gromadzona jest informacja zwrotna od osób uczących się na temat ich doświadczeń i okoliczności uzyskiwania wiedzy; jest ona wykorzystywana jako podstawa dalszych działań.

Gromadzone są informacje zwrotne od osób uczących się na temat ich osobistych doświadczeń i okoliczności uzyskiwania oraz przekazywania wiedzy. Informacje te wykorzystywane są – wraz z informacjami zwrotnymi od nauczycieli – jako podstawa dalszych działań.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 2 – tytuł i wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZBIÓR WSKAŹNIKÓW ODNIESIENIA W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

ZBIÓR WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW ODNIESIENIA POZWLAJĄCYCH OCENIĆ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Niniejszy załącznik określa spójny zbiór wskaźników na potrzeby oceny, monitorowania i poprawy jakości systemów VET i świadczeniodawców VET. Zbiór ten będzie nadal rozwijany w toku europejskiej współpracy dwustronnej i wielostronnej na bazie europejskich i krajowych rejestrów danych.

Niniejszy załącznik zawiera propozycję spójnego zbioru wybranych wskaźników jakościowych, które mogą być wykorzystywane na potrzeby oceny i doskonalenia jakości systemów VET i/lub usługodawców VET. Zbiór ten będzie nadal rozwijany w toku europejskiej współpracy dwustronnej i/lub wielostronnej na bazie europejskich i krajowych rejestrów danych.

 

Jeżeli chodzi o ich charakter i cel, należy je odróżnić od wskaźników i poziomów odniesienia, o których mowa w konkluzjach Rady z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie spójnych ram wskaźników i poziomów odniesienia na potrzeby monitorowania postępów w realizacji celów lizbońskich w dziedzinie kształcenia i szkolenia*.

 

Tabela wskaźników nie obejmuje ponadto wskaźników gromadzonych na poziomie krajowym w przypadku, gdy nie istnieją lub trudno je uzyskać. Na podstawie wspólnego porozumienia między państwami członkowskimi, Komisją i europejską siecią ds. europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości można będzie na późniejszym etapie zgromadzić takie wskaźniki na poziomie krajowym.

 

* Dz.U. C 311 z 21.12.2007, s. 13

Poprawka  30

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 2 – Kolumna „Zastosowanie”

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Kolumna skreślona

Poprawka  31

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 2 – Wskaźnik nr 3 – Uzasadnienie w kontekście polityki – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Odpowiednie skierowanie wsparcia zmierzającego do zwiększenia uczestnictwa w VET, z uwzględnieniem grup w niekorzystnej sytuacji społecznej

Odpowiednie skierowanie wsparcia zmierzającego do zwiększenia uczestnictwa w VET, z uwzględnieniem grup w niekorzystnej sytuacji.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 2 – Wskaźnik nr 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Liczba uczestników, którzy ukończyli z powodzeniem / nie ukończyli programów VET w podziale na rodzaj programu i kryteria indywidualne

Liczba osób, które ukończyły z powodzeniem / nie ukończyły programów VET w podziale na rodzaj programu i kryteria indywidualne

Poprawka  33

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 2 – Wskaźnik nr 4 – Uzasadnienie w kontekście polityki – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wspieranie świadczenia szkoleń w sposób dostosowany do uczestników, w tym grup w niekorzystnej sytuacji społecznej

Wspieranie świadczenia szkoleń w sposób dostosowany do uczestników, w tym grup w niekorzystnej sytuacji

Poprawka  34

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 2 – Wskaźnik nr 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) sytuacja zawodowa uczestników VET po 6, 12 i 36 miesiącach od ukończenia szkolenia w podziale na rodzaj programu i kryteria indywidualne

a) sytuacja zawodowa uczestników VET po pewnym czasie od ukończenia nauki w podziale na rodzaj programu i kryteria indywidualne oraz przy sprzyjaniu mobilności pracowników

Poprawka  35

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 2 – Wskaźnik nr 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) odsetek zatrudnionych uczestników VET po 6, 12 i 36 miesiącach od ukończenia szkolenia w podziale na rodzaj programu i kryteria indywidualne

b) odsetek zatrudnionych uczestników VET po pewnym czasie od ukończenia nauki w podziale na rodzaj programu i kryteria indywidualne

Poprawka  36

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 2 – Wskaźnik nr 5 – Uzasadnienie w kontekście polityki – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wspieranie świadczenia szkoleń w sposób dostosowany do uczestników, w tym grup w niekorzystnej sytuacji społecznej

Wspieranie świadczenia szkoleń w sposób dostosowany do uczestników, w tym grup w niekorzystnej sytuacji

Poprawka  37

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 2 – Wskaźnik nr 6 – Uzasadnienie w kontekście polityki – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wspieranie świadczenia szkoleń w sposób dostosowany do uczestników, w tym grup w niekorzystnej sytuacji społecznej

Wspieranie świadczenia szkoleń w sposób dostosowany do uczestników, w tym grup w niekorzystnej sytuacji

Poprawka  38

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 2 – Wskaźnik nr 8 – Uzasadnienie w kontekście polityki – akapit drugi oraz trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wspieranie dostępu grup w niekorzystnej sytuacji społecznej do VET

Wspieranie dostępu do VET grup w niekorzystnej sytuacji

Wspieranie świadczenia szkoleń w sposób dostosowany do grup w niekorzystnej sytuacji społecznej

Wspieranie świadczenia szkoleń w sposób dostosowany do grup w niekorzystnej sytuacji

Poprawka  39

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 2 – Wskaźnik nr 9 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) dane świadczące o ich użyteczności.

b) dane świadczące o ich skuteczności.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 2 – Wskaźnik nr 10 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) dane świadczące o ich użyteczności.

b) dane świadczące o ich skuteczności.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący zalecenia

Załącznik 2 – Wskaźnik nr 10 – Uzasadnienie w kontekście polityki – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Promowanie dostępu do VET, w tym dla grup w niekorzystnej sytuacji społecznej

Promowanie dostępu do VET, w tym dla grup w niekorzystnej sytuacji

7.10.2008

OPINIA Komisji Kultury i Edukacji ()

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
(COM(2008)0179 – C6‑0163/2008 – 2008/0069(COD))

Sprawozdawczyni(*): Ramona Nicole Mănescu

(*)       Zaangażowane komisje – art. 47 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

A. KRÓTKIE STRESZCZENIE PROJEKTU

Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) stanowi istotne narzędzie służące zapewnieniu obywatelom wspólnotowym umiejętności, wiedzy i kompetencji niezbędnych na rynku pracy i w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Zgodnie z postanowieniami Deklaracji Kopenhaskiej, jednym z głównych priorytetów odzwierciedlanych w ramach ściślejszej współpracy z zakresu VET jest propagowanie współpracy w dziedzinie zapewniania jakości, przy szczególnym uwzględnieniu wymiany modeli oraz metod, a także wspólnych kryteriów i zasad związanych z jakością kształcenia i szkolenia zawodowego.

Celem proponowanego zalecenia jest ustanowienie europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości, stanowiących instrument referencyjny wspomagający państwa członkowskie w promowaniu i monitorowaniu stałych usprawnień systemów VET opartych na wspólnych punktach odniesienia.

Państwom członkowskim zaleca się propagowanie stosowania wspomnianych ram, w celu wspierania nieustannej poprawy jakości VET, a także ich dalsze rozwijanie. Zaleca się również ich stosowanie w celu promowania angażującej współpracy i dwustronnej wymiany doświadczeń w ramach ENQAVET, zwiększanie znaczenia i dalsze rozwijanie krajowych punktów referencyjnych na rzecz zapewnienia jakości oraz monitorowanie wdrażania ram, zmierzające do przeprowadzenia, w ramach potrzeby, przeglądu zalecenia po upływie pięciu lat od chwili jego przyjęcia.

B. UWAGI SPRAWOZDAWCZYNI

Główną funkcją europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości jest ustanowienie uzgodnionych punktów odniesienia o zasięgu ponadkrajowym, mogących pomóc państwom członkowskim i zaangażowanym podmiotom w dokumentowaniu, rozwijaniu, monitorowaniu, ocenie i poprawie efektywności oferty VET oraz praktyk zarządzania jakością.

Sprawozdawczyni pragnie również podkreślić istnienie potrzeby wypracowania wspomagającego podejścia do edukacji formalnej i nieformalnej służącego należytemu skorelowaniu procesu kształcenia z realiami rynku pracy. W związku z powyższym, strategie z zakresu kształcenia ustawicznego oraz mobilności są niezbędne w celu propagowania możliwości zatrudnienia, aktywnego obywatelstwa, włączenia społecznego, a także rozwoju personalnego.

Sprawozdawczyni pragnie zwrócić uwagę na fakt, że jednym z celów omawianych ram będzie także rozwijanie stabilniejszych relacji pomiędzy systemami krajowymi. W kontekście tym bardzo ważne będzie opiniowanie i wymiana dobrych praktyk stosowanych zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym lub regionalnym.

Sprawozdawczyni wyraża również przekonanie, że w celu wypracowania właściwie funkcjonującego krajowego podejścia do wdrażania europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości, działania te winny obejmować określenie pewnej liczby wskaźników oceny i monitoringu postępów oraz probierzy przeglądu, a także zbioru zasad, metodologii i stosowanych kroków oraz instrumentów nakierowanych na zwiększenie jakości zarówno na poziomie systemowym, jak i na poziomie dostawców.

Co więcej, sprawozdawczyni podkreśla wagę wspierania samooceny jako ważnego procesu zapewniania jakości, co pozwoli na pomiar osiągnięć oraz określenie dziedzin wymagających usprawnienia w ramach wdrażania programu prac sieci europejskiej.

Uwagi wymagają także następujące aspekty:

- dobrowolne stosowanie europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości;

- brak wpływu na budżet UE, jako że program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci zawiera szczególne zapisy dotyczące wspierania konkretnych inicjatyw w tej dziedzinie, co stanowi o ponoszeniu jedynie kosztów monitoringu.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Ramy Odniesienia powinny obejmować cykl zapewniania i poprawy jakości, składający się z planowania, realizacji, oceny i kontroli kształcenia i szkolenia zawodowego z wykorzystaniem wspólnych kryteriów jakości oraz orientacyjnych założeń opisowych i wskaźników. Państwa członkowskie powinny w miarę potrzeb ustalić proces monitorowania, w tym mechanizmy oceny wewnętrznej i zewnętrznej, tak by można było określić atuty systemów, procesów i procedur oraz obszary wymagające ulepszeń. Ramy odniesienia powinny również przewidywać stosowanie narzędzi pomiaru, które pozwolą udokumentować ich skuteczność.

(10) Ramy Odniesienia powinny obejmować cykl zapewniania i poprawy jakości, składający się z planowania, realizacji, oceny i kontroli kształcenia i szkolenia zawodowego z wykorzystaniem wspólnych kryteriów jakości oraz orientacyjnych założeń opisowych i wskaźników. Państwa członkowskie powinny w miarę potrzeb ustalić proces monitorowania, w tym mechanizmy oceny wewnętrznej i zewnętrznej, tak by można było określić atuty systemów, procesów i procedur oraz obszary wymagające ulepszeń. Ramy odniesienia powinny również przewidywać stosowanie narzędzi pomiaru, które pozwolą udokumentować ich skuteczność. W kontekście tym ważne jest, by krajowy program jakości był w co najmniej minimalnym stopniu zgodny ze standardami oraz dyrektywami dotyczącymi zapewnienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie średnim, określonymi w europejskich ramach odniesienia.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Niniejsze zalecenie ustala ramy określania, wspierania i wymiany najlepszych praktyk, na szczeblu zarówno krajowym, jak i lokalnym lub regionalnym, odnoszących się do wszelkich odnośnych sieci, w tym również do ENQA-VET.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący zalecenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Niniejsze zalecenie jest zgodne z zasadą proporcjonalności, o której mowa w artykule, ze względu na to, że nie zastępuje ani nie określa krajowych systemów zapewniania jakości. Ramy odniesienia nie narzucają konkretnego systemu ani koncepcji zapewniania jakości, ale określają wspólne zasady, kryteria jakościowe, orientacyjne deskryptory i wskaźniki, które mogą pomóc w ocenie i poprawie istniejących systemów kształcenia i szkolenia oraz sposobów świadczenia usług,

(15) Niniejsze zalecenie jest zgodne z zasadą proporcjonalności, o której mowa w artykule, ze względu na to, że nie zastępuje ani nie określa krajowych systemów zapewniania jakości. Ramy odniesienia nie narzucają konkretnego systemu ani koncepcji zapewniania jakości, ale określają wspólne zasady, kryteria jakościowe, orientacyjne deskryptory i wskaźniki, które mogą pomóc w ocenie i poprawie istniejących systemów kształcenia i szkolenia oraz sposobów świadczenia usług, W konsekwencji zachowana zostaje swoboda prowadzenia polityki, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z ramami europejskimi.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący zalecenia

Zalecenie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Stosowanie i dalsze rozwijanie Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości, kryteriów jakościowych oraz orientacyjnych założeń opisowych i wskaźników odniesienia opisanych w załącznikach 1 i 2 w celu dalszej poprawy, reformy i rozwoju systemów kształcenia i szkolenia zawodowego państw członkowskich, wspierania strategii uczenia się przez całe życie i wdrażania europejskich ram kwalifikacji oraz promowania kultury poprawy jakości na wszystkich szczeblach.

1. Stosowanie i dalsze rozwijanie Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości, kryteriów jakościowych oraz orientacyjnych założeń opisowych i wskaźników odniesienia opisanych w załącznikach 1 i 2 w celu dalszej poprawy, reformy i rozwoju systemów kształcenia i szkolenia zawodowego państw członkowskich, wspierania strategii uczenia się przez całe życie i wdrażania europejskich ram kwalifikacji i europejskiej karty na rzecz jakości mobilności oraz promowania kultury poprawy jakości na wszystkich szczeblach.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący zalecenia

Zalecenie 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Opracowanie do 2010 r. krajowego podejścia do wdrażania Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości, angażującego partnerów społecznych i wszelkie inne zainteresowane strony zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką. Działanie to powinno obejmować określenie wspólnych wskaźników służących do oceny i monitorowania postępów i będących podstawą kontroli.

2. Opracowanie do 2010 r. krajowego podejścia do wdrażania Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości, angażującego partnerów społecznych i wszelkie inne zainteresowane strony zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką. Działanie to powinno obejmować określenie wspólnych wskaźników służących do oceny i monitorowania postępów i będących podstawą kontroli, a także zbioru zasad, metodologii oraz instrumentów nakierowanych na podnoszenie jakości zarówno na poziomie systemowym, jak i na poziomie dostawców. Niezmiernie ważne jest również, by państwa członkowskie wspólnie dążyły do zwiększenia zaufania do jakości VET, ponieważ zaufanie to spowoduje, że studenci otrzymają łatwy dostęp do częściowego kształcenia za granicą bez uszczerbku dla uznawania dyplomów lub poziomu otrzymanego wykształcenia.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący zalecenia

Zalecenie 4 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

- wspieranie samooceny jako uzupełniającego i wydajnego środka zapewniania jakości, umożliwiającego pomiar osiągnięć oraz określenie dziedzin wymagających ulepszeń pod względem wdrażania programu prac sieci europejskiej.

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest wspieranie samooceny jako procesu ważnego dla zapewnienia jakości, co pozwoli na pomiar osiągnięć oraz określenie dziedzin wymagających ulepszeń w ramach wdrażania programu prac sieci europejskiej. Samoocena, stanowiąca uzupełniający, wydajny środek zapewniania jakości, będzie regularnie przeprowadzana przez państwa członkowskie oraz zainteresowane podmioty w celu zwiększenia skuteczności przepisów z zakresu VET, jak również w celu podniesienia jakości metod zarządzania.

PROCEDURA

Tytuł

Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

Odsyłacze

COM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

EMPL

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

24.4.2008

 

 

 

Ściślejsza współpraca – data ogłoszenia na posiedzeniu

19.6.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania

Ramona Nicole Mănescu

10.6.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.6.2008

10.9.2008

 

 

Data przyjęcia

7.10.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Ivo Belet, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Hannu Takkula, Thomas Wise

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Rolf Berend, Jaroslav Zvěřina

PROCEDURA

Tytul

Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

Odsyłacze

COM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD)

Data przedstawienia w PE

9.4.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

24.4.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

24.4.2008

 

 

 

Procedura obejmująca zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

19.6.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Jan Andersson

6.5.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.9.2008

6.10.2008

4.11.2008

 

Data przyjęcia

5.11.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Patrizia Toia, Claude Turmes

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău

Data złożenia

11.11.2008