RAPORT referitor la propunerea de recomandare a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui cadru european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională

11.11.2008 - (COM(2008)0179 – C6‑0163/2008 – 2008/0069(COD)) - ***I

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Raportor: Jan Andersson
Raportoare pentru aviz(*):
Ramona Nicole Manescu, Comisia pentru cultură și educație
(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 47 din Regulamentul de procedură

Procedură : 2008/0069(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0438/2008
Texte depuse :
A6-0438/2008
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de recomandare a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui cadru european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională

(COM(2008)0179 – C6‑0163/2008 – 2008/0069(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0179),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 149 alineatul (4) și articolul 150 alineatul (4) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6‑0163/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru cultură și educație (A6 0438/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de recomandare

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Recomandare a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui Cadru European de Referință pentru Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  2

Propunere de recomandare

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Tranziția către o economie bazată pe cunoaștere (Consiliul European de la Lisabona din 2000) necesită modernizarea și îmbunătățirea continuă a sistemelor educaționale și de formare profesională ca răspuns la schimbările rapide din economie și societate, astfel încât acestea să ajute la creșterea forței de muncă și a includerii sociale și la îmbunătățirea accesului tuturor la învățarea de-a lungul vieții.

(1) Tranziția către o economie bazată pe cunoaștere (Consiliul European de la Lisabona din 2000) necesită modernizarea și îmbunătățirea continuă a sistemelor educaționale și de formare profesională ca răspuns la schimbările rapide din economie și societate, astfel încât acestea să ajute la creșterea forței de muncă și a includerii sociale și la îmbunătățirea accesului tuturor la învățarea de-a lungul vieții, inclusiv al persoanelor dezavantajate.

Justificare

Combaterea tuturor formelor de discriminare în Uniunea Europeană este vitală.

Amendamentul  3

Propunere de recomandare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Ca urmare a Rezoluției Consiliului privind promovarea intensificării cooperării europene din domeniul educației și al formării profesionale („Procesul de la Copenhaga”) și ca rezultat al lucrărilor cooperative dintre Comisie, statele membre, partenerii sociali, statele SEE – AELS și statele candidate privind prioritatea asigurării calității, a fost dezvoltat un Cadru Comun pentru Asigurarea Calității (denumit în continuare „CQAF”), avându-se în vedere experiența existentă și „bunele practici” din diferite țări participante.

(4) Ca urmare a Rezoluției Consiliului din 19 decembrie 2002 privind promovarea intensificării cooperării europene din domeniul educației și al formării profesionale („Procesul de la Copenhaga”) și ca rezultat al lucrărilor cooperative dintre Comisie, statele membre, partenerii sociali, statele SEE – AELS și statele candidate privind prioritatea asigurării calității, a fost dezvoltat un Cadru Comun pentru Asigurarea Calității (denumit în continuare „CQAF”), avându-se în vedere experiența existentă și „bunele practici” din diferite țări participante.

Amendamentul  4

Propunere de recomandare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Conform raportului interimar comun al Consiliului și al Comisiei trimis Consiliului European privind programul de lucru Educație și Formare 2010 (2004), „CQAF pentru VET” (ca parte integrantă a continuării Procesului de la Copenhaga) și „dezvoltarea unui set aprobat de standarde, proceduri și linii directoare pentru asigurarea calității” (împreună cu Procesul Bologna și ca parte a programului de lucru privind obiectivele sistemelor educaționale și de formare profesională) trebuie să constituie prioritatea maximă pentru Europa”.

(5) Conform raportului intermediar comun din 2004 al Consiliului și al Comisiei trimis Consiliului European privind programul de lucru Educație și Formare 2010, „CCAC pentru EFP” (ca parte integrantă a măsurilor luate pentru a da curs Declarației de la Copenhaga) și „dezvoltarea unui set aprobat de standarde, proceduri și linii directoare pentru asigurarea calității” (împreună cu Procesul Bologna și ca parte a programului de lucru privind obiectivele sistemelor educaționale și de formare profesională) trebuie să constituie prioritatea maximă pentru Europa”.

Amendamentul  5

Propunere de recomandare

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Instituirea unei Rețele Europene de Asigurare a Calității în Educație și Formare Profesională (denumită în continuare „ENQA-VET”) furnizează o platformă europeană care permite continuarea corespunzătoare a Concluziilor Consiliului din 2004 și a Comunicatului de la Helsinki și facilitează cooperarea durabilă între țări.

(7) Rețeaua europeană de asigurare a calității în educație și formare profesională a oferit o platformă europeană care a permis luarea unor măsuri corespunzătoare pentru a da curs Concluziilor Consiliului din 2004 și Comunicatului de la Helsinki și a facilitat cooperarea durabilă între țări.

Amendamentul  6

Propunere de recomandare

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În 2006, Comunicatul de la Helsinki a subliniat necesitatea unei viitoare dezvoltări și puneri în aplicare a instrumentelor europene comune vizate în VET, prin (…) stabilirea principiilor care stau la baza CQAF, astfel cum este menționat în Concluziile Consiliului din mai 2004 privind asigurarea calității în educație și formarea profesională pentru promovarea unei culturi a îmbunătățirii calității și a unei participări mai largi la rețeaua ENQA-VET.

(8) În 2006, Comunicatul de la Helsinki a subliniat necesitatea unei viitoare dezvoltări și puneri în aplicare a instrumentelor europene comune vizate în EFP, prin (…) stabilirea principiilor care stau la baza CCAC, în conformitate cu Concluziile Consiliului din mai 2004 privind asigurarea calității în educație și formarea profesională, pentru promovarea unei culturi a îmbunătățirii calității și a unei participări mai largi la Rețeaua europeană de asigurare a calității în educație și formare profesională.

Amendamentul  7

Propunere de recomandare

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Cadrul trebuie aplicat atât la nivelul sistemelor VET, cât și la nivelul furnizorilor. Acesta furnizează o abordare sistemică a calității, acoperind și interrelaționând nivelurile importante și actorii și trebuie să pună serios accentul pe monitorizarea și îmbunătățirea calității, prin combinarea evaluării interne și externe, a reexaminării și a proceselor pentru perfecționare, susținută de măsurare. Cadrul ar trebui să constituie o bază pentru dezvoltarea viitoare prin cooperarea la nivel european, național, regional și local.

(11) Cadrul trebuie aplicat la nivelul sistemelor VET, al furnizorilor și la nivelurile de calificare. Acesta furnizează o abordare sistemică a calității, acoperind și interrelaționând nivelurile importante și actorii. Cadrul trebuie să pună serios accentul pe îmbunătățirea calității, combinând evaluarea internă și externă, a reexaminarea și procesele pentru perfecționare, susținută de măsurare și analiză calitativă. Cadrul ar trebui să constituie o bază pentru dezvoltarea viitoare prin cooperarea la nivel european, național, regional și local.

Amendamentul  8

Propunere de recomandare

Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Această recomandare asigură un cadru pentru identificarea celor mai bune practici, precum și susținerea și folosirea în comun a acestora, nu numai la nivel național, ci și la nivel local și regional, în toate rețelele relevante, inclusiv Rețeaua europeană de asigurare a calității în educație și formare profesională .

Amendamentul  9

Propunere de recomandare

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Prezenta recomandare trebuie să respecte „Principiile comune pentru asigurarea calității în educație și formare” incluse în anexa 3 recomandarea Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui Cadru European de Calificare pentru învățarea de-a lungul vieții (denumit în continuare EQF). Acesta ar trebui să susțină, de asemenea, punerea în aplicare a altor instrumente europene precum Sistemul European de Credite pentru VET (denumit în continuare ECVET) și Principiile europene comune pentru identificarea și validarea învățării non-formale și informale.

(13) Prezenta recomandare ține seama de „Principiile comune pentru asigurarea calității în educație și formare” incluse în anexa 3 la Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții (denumit în continuare EQF). Prin urmare, cadrul ar trebui să sprijine punerea în aplicare a EQF, în special calitatea certificării rezultatelor învățării. Acesta ar trebui să susțină, de asemenea, punerea în aplicare a altor instrumente europene precum Sistemul European de Credite pentru VET (denumit în continuare ECVET) și Principiile europene comune pentru identificarea și validarea învățării non-formale și informale.

Amendamentul  10

Propunere de recomandare

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Prezenta recomandare respectă principiul subsidiarității menționat la articolul 5 din tratat, obiectivul acesteia fiind de a susține și suplimenta acțiunile statelor membre prin facilitatea cooperării viitoare între acestea pentru intensificarea transparenței VET și pentru promovarea mobilității și învățării de-a lungul vieții.

(14) Având în vedere caracterul său neobligatoriu, prezenta recomandare respectă principiul subsidiarității menționat la articolul 5 din tratat, obiectivul acesteia fiind de a susține și suplimenta acțiunile statelor membre prin facilitatea cooperării viitoare între acestea pentru intensificarea transparenței EFP și pentru promovarea mobilității și învățării de-a lungul vieții. Aceasta ar trebui pusă în aplicare în conformitate cu legislația și practica naționale. Prezenta recomandare respectă principiul proporționalității menționat la articolul 5 din tratat deoarece nu înlocuiește sau definește sistemele naționale de asigurare a calității. Cadrul nu prevede un anumit sistem al calității sau o anumită abordare, însă stipulează principii comune, criterii calitative, descriptori și indicatori orientativi care pot facilita evaluarea și perfecționarea sistemelor și prevederilor existente.

Amendamentul  11

Propunere de recomandare

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Prezenta recomandare respectă principiul proporționalității menționat la articolul 5 din tratat deoarece nu înlocuiește sau definește sistemele naționale de asigurare a calității. Cadrul nu prescrie un anumit sistem al calității sau o anumită abordare, însă furnizează principii comune, criterii calitative, descriptori indicativi și indicatori care pot ajuta la evaluarea și perfecționarea sistemelor și prevederilor existente.

(15) Indicatorii de referință propuși în anexa 2 la prezenta recomandare sunt destinați să sprijine evaluarea și îmbunătățirea calității sistemelor și/sau a furnizorilor EFP, în conformitate cu legislația și practica naționale, și constituie un „set de instrumente” dintre care diverșii utilizatori pot selecta indicatorii pe care îi consideră cei mai relevanți pentru cerințele sistemului lor de asigurare a calității. În ceea ce privește natura și scopul lor, acești indicatori ar trebui diferențiați de indicatorii și criteriile de referință cuprinse în concluziile Consiliului din 25 mai 2007 privind un cadru coerent de referință pentru indicatori și criterii de referință, în vederea monitorizării progreselor spre realizarea obiectivelor de la Lisabona din domeniul educației și al formării *.

 

______________

* JO C 311, 21.12.2007, p. 13.

Amendamentul  12

Propunere de recomandare

Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Cadrul European de Referință pentru Asigurarea Calității, dacă va fi folosit și dezvoltat de către statele membre, le-ar putea ajuta să își îmbunătățească și să-și dezvolte în continuare sistemele VET, să sprijine strategiile de învățare pe tot parcursul vieții și implementarea EQF și să promoveze o cultură a îmbunătățirii calității la toate nivelurile, respectând totodată diversitatea amplă a sistemelor educative naționale;

Amendamentul  13

Propunere de recomandare

Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b) Această recomandare aduce contribuții la modernizarea sistemelor educative și de formare profesională la creșterea eficienței formării profesionale luptând împotriva absolvirilor fără calificare, la îmbunătățirea relației dintre educație, formarea profesională și viața profesională, la multiplicarea culoarelor de trecere dintre educația și formarea „formale”, „non-formale” și „informale” la dezvoltarea acordării de calificări pe baza experienței acumulate.

Amendamentul  14

Propunere de recomandare

Recomandarea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. utilizeze și să dezvolte Cadrul European de Referință pentru Asigurarea Calității, criteriile de calitate, descriptorii indicativi și indicatorii de referință astfel cum sunt stabiliți în anexele 1 și 2, să perfecționeze, să reformeze și să dezvolte în continuare sistemele VET, să susțină strategiile de învățare de-a lungul vieții și punerea în aplicare a EQF și să promoveze o cultură a îmbunătățirii calității la toate nivelurile;

1. utilizeze și să dezvolte Cadrul european de referință pentru asigurarea calității, criteriile de calitate, descriptorii indicativi și indicatorii de referință astfel cum sunt stabiliți și descriși în anexele 1 și 2, să perfecționeze, să reformeze și să dezvolte în continuare sistemele EFP, să susțină strategiile de învățare de-a lungul vieții și punerea în aplicare a CECEC și a Cărții europene a calității pentru mobilitate și să promoveze o cultură a îmbunătățirii calității și a inovării la toate nivelurile. Trebuie acordată mai multă atenție trecerii de la învățământul și formarea profesională la învățământul superior;

Amendamentul  15

Propunere de recomandare

Recomandarea 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. planifice o abordare națională pentru punerea în aplicare a Cadrului European de Referință pentru Asigurarea Calității, nu mai târziu de 2010, prin implicarea partenerilor sociali și a altor părți interesate semnificative în conformitate cu legislația și practicile naționale. Acest lucru trebuie să includă identificarea unui număr de indicatori comuni pentru evaluarea și monitorizarea progresului și pentru susținerea reexaminării;

2. să planifice, fiecare în parte, în termen de 24 de luni de la data adoptării prezentei recomandări, o abordare destinată îmbunătățirii sistemelor de asigurare a calității la nivel național, după caz, și utilizării în modul cel mai eficient a Cadrului european de referință pentru asigurarea calității cu implicarea partenerilor sociali, regionali și a guvernelor locale și a tuturor părților interesate relevante în conformitate cu legislația și practicile naționale.

Amendamentul  16

Propunere de recomandare

Recomandarea 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. participe activ la ENQA-VET ca bază a dezvoltării viitoare a principiilor comune, a criteriilor și a indicatorilor de referință, a liniilor directoare și a instrumentelor pentru îmbunătățirea calității în VET în mod corespunzător la nivel național, regional și local;

3. să participe activ la rețeaua cadrului european de referință pentru asigurarea calității ca bază a dezvoltării viitoare a principiilor comune, a criteriilor și a indicatorilor de referință, a liniilor directoare și a instrumentelor pentru îmbunătățirea calității în EFP în mod corespunzător la nivel național, regional și local;

Amendamentul  17

Propunere de recomandare

Recomandarea 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. desemneze un Punct Național de Referință pentru Asigurarea Calității (denumit în continuare QANRP) pentru VET care să reunească organismele existente și să implice partenerii sociali și toate părțile interesate în cauză la nivel național și regional, pentru asigurarea continuării inițiativelor și a diseminării eficiente a informațiilor. Punctele de referință trebuie să:

4. să stabilească, în cazul în care acesta nu există încă, un punct național de referință pentru asigurarea calității pentru VET, care să fie legat de structurile și cerințele specifice fiecărui stat membru și care să reunească organismele relevante existente și să implice partenerii sociali și toate părțile interesate în cauză la nivel național și regional, în vederea asigurării continuării inițiativelor. Punctele de referință trebuie să:

–         mențină informată o gamă variată de părți interesate cu privire la activitățile Rețelei Europene;

–         mențină informată o gamă variată de părți interesate cu privire la activitățile rețelei cadrului european de referință pentru asigurarea calității menționată la punctul 3;

–         furnizeze o susținere activă pentru punerea în aplicare a programului de lucru al Rețelei Europene;

–         să furnizeze o susținere activă pentru punerea în aplicare a programului de lucru al rețelei cadrului european de referință pentru asigurarea calității;

–         întreprindă inițiative concrete pentru promovarea dezvoltării viitoare a Cadru lui European de Referință pentru Asigurarea Calității în contextul național.

–         întreprindă inițiative concrete pentru promovarea dezvoltării viitoare a Cadru lui European de Referință pentru Asigurarea Calității în contextul național.

 

–         sprijine autoevaluarea ca măsură complementară și eficientă de asigurare a calității, care permite evaluarea succesului și identificarea domeniilor care ar trebui îmbunătățite, în contextul aplicării programului de lucru al Rețelei europene.

 

         asigure diseminarea eficientă a informației în rândul părților interesate;

Amendamentul  18

Propunere de recomandare

Recomandarea 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. realizeze o reexaminare a procesului de punere în aplicare din trei în trei ani. Reexaminările naționale vor contribui la organizarea de către Comisie a unei reexaminări europene.

5. realizeze o reexaminare a procesului de punere în aplicare din patru în patru ani – această revizuire ar trebui să fie inclusă în rapoarte naționale alternative de activitate elaborate în contextul viitorului cadru strategic pentru cooperarea la nivel european în domeniul educației și formării profesionale pe baza criteriilor de referință care vor fi definite în cadrul rețelei cadrului european de referință pentru asigurarea calității și în cooperare cu Comisia și statele membre.

Amendamentul  19

Propunere de recomandare

Intenția 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. dezvoltare a rolului ENQAVET în contribuția la dezvoltarea politicii în acest domeniu prin intermediul unor propuneri și inițiative concrete;

2. promovarea și participarea împreună cu statele membre la Rețeaua cadrului european de referință pentru asigurarea calității, contribuind, în funcție de necesități, la dezvoltarea politicii în acest domeniu prin intermediul unor propuneri și inițiative concrete;

Amendamentul  20

Propunere de recomandare

Intenția 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. monitorizare a acțiunilor întreprinse de statele membre ca răspuns la prezenta recomandare și raportarea, la trei ani de la data adoptării acesteia, către Parlamentul European și Consiliu asupra experienței câștigate și a implicațiilor pentru viitor, incluzând o reexaminare a prezentei recomandări, dacă aceasta este necesară.

3. a asigura monitorizarea implementării prezentei recomandări, prin prezentarea unui raport adresat Parlamentului European și Consiliului din patru în patru ani, asupra experienței câștigate și a implicațiilor pentru viitor, incluzând o reexaminare a prezentei recomandări, dacă aceasta este necesară, realizată în cooperare cu statele membre și cu implicarea diverselor părți interesate.

Amendamentul  21

Propunere de recomandare

Intenția 3a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. de a realiza, pe baza raportului și în cooperare cu statele membre, o evaluare a punerii în aplicare a prezentei recomandări, în cooperare cu statele membre și, în cazul în care este necesar, o revizuire a acesteia.

Amendamentul  22

Propunere de recomandare

Anexa I (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

INTRODUCEREA LA ANEXE

 

Prin prezenta recomandare se propune adoptarea unui ciclu de asigurare și îmbunătățire a calității VET (planificare, punere în aplicare, evaluare/apreciere, reexaminare sau revizuire) pe baza unei selecții de criterii calitative, a unor descriptori și a unor indicatori aplicabili gestionării calității atât la nivelul sistemelor, cât și la nivelul furnizorilor. Scopul nu este acela de introduce noi standarde, ci de a susține eforturile statelor membre, menținând totodată diversitatea abordărilor acestora.

 

Cadrul calitativ ar trebui considerat mai mult un „set de instrumente”, dintre care diverșii utilizatori pot selecta descriptorii și indicatorii pe care îi consideră cei mai relevanți pentru cerințele sistemului lor specific de asigurare a calității.

 

Descriptorii (Anexa 1) și indicatorii (Anexa 2) propuși sunt oferiți exclusiv în scop de orientare și pot fi selectați și aplicați de către utilizatorii cadrului european de referință pentru asigurarea calității în conformitate cu toate sau o parte din cerințele acestora și cu parametrii existenți.

 

Aceștia pot fi aplicați formării profesionale(IVT) inițiale și/sau continue, în funcție de caracteristicile individuale relevante ale sistemului VET din fiecare stat membru și de tipul de furnizori VET.

 

Aceștia vor fi utilizați strict voluntar, ținând seama de valoarea lor adăugată potențială și în conformitate cu legislația și practica naționale. Ei nu trebuie considerați nici puncte de reper sau de referință în raportarea sau compararea calității și eficienței diferitelor sisteme naționale. Responsabilitatea pentru monitorizarea calității acestor sisteme revine în continuare în mod exclusiv statelor membre.

Amendamentul  23

Propunere de recomandare

Anexa I – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta anexă furnizează criterii comune de calitate și descriptori indicativi pentru susținerea statelor membre în momentul punerii în aplicare a cadrului.

Prezenta anexă propune criterii comune de calitate și descriptori indicativi pentru susținerea statelor membre, după cum consideră potrivit, în momentul punerii în aplicare a cadrului.

Amendamentul  24

Propunere de recomandare

Anexa 1 - Criterii de calitate: Planificarea reflectă o viziune strategică comună părților interesate și include scopuri/obiective, acțiuni și indicatori

Descriptori indicativi la nivelul furnizorului VET - teza 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorii dețin o cartă a cursantului explicită și transparentă și este stabilit un sistem de calitate.

Furnizorii dețin un sistem explicit și transparent de asigurare a calității.

Amendamentul  25

Propunere de recomandare

Anexa 1 - Criterii de calitate: Evaluarea rezultatelor și proceselor este realizată în mod regulat și susținută prin măsurare

Descriptori indicativi la nivelul sistemului

Descriptori indicativi la nivelul furnizorului de VET

Este creată o metodologie pentru evaluare, cuprinzând evaluarea internă și externă

Autoevaluarea este realizată periodic conform cu reglementările/cadrele naționale și regionale sau la inițiativa furnizorilor VET

Implicarea părților interesate în procesul de evaluare și monitorizare este aprobată și descrisă clar

Evaluarea și reexaminarea acoperă procesele și rezultatele/efectele educației incluzând evaluarea satisfacerii clientului și performanța personalului

Standardele și procesele naționale/regionale pentru îmbunătățirea și asigurarea calității sunt relevante și proporționale nevoilor din sectorul respectiv

Evaluare și reexaminarea includ mecanisme corespunzătoare și eficace pentru implicarea părților interesate interne și externe precum manageri, profesori, cursanți, părinți, angajatori, parteneri sociali și autorități locale

Sistemele sunt supuse autoevaluării și reexaminării externe

Reperele și indicatorii comparativi sunt utilizați pentru învățarea reciprocă și îmbunătățirea performanțelor

Sisteme de avertizare sunt puse în aplicare

 

Indicatorii de performanță sunt aplicați

 

Are loc obținerea datelor importante, regulate și coerente pentru măsurarea succesului și identificarea domeniilor care trebuie îmbunătățite. Sunt create metodologii corespunzătoare pentru obținerea datelor, de exemplu, chestionare și indicatori/unități metrice.

 

Amendamentul

Descriptori indicativi la nivelul sistemului

Descriptori indicativi la nivelul furnizorului de VET

Este creată o metodologie pentru evaluare, cuprinzând evaluarea internă și externă

Autoevaluarea este realizată periodic conform cu reglementările/cadrele naționale și regionale sau la inițiativa furnizorilor VET

Implicarea părților interesate în procesul de evaluare și monitorizare este aprobată și descrisă clar

Evaluarea și reexaminarea acoperă procesele și rezultatele/efectele educației, incluzând evaluarea satisfacției cursantului și performanța și satisfacția personalului

Standardele și procesele naționale/regionale pentru îmbunătățirea și asigurarea calității sunt relevante și proporționale nevoilor din sectorul respectiv

Evaluarea și reexaminarea includ mecanisme corespunzătoare și eficace pentru implicarea părților interesate la nivel intern și extern

Sistemele fac obiectul autoevaluării, al reexaminării interne și externe, după caz.

 

Sisteme de avertizare sunt puse în aplicare

Sisteme de avertizare sunt puse în aplicare

Indicatorii de performanță sunt aplicați

 

Are loc obținerea datelor importante, regulate și coerente pentru măsurarea succesului și identificarea domeniilor care trebuie îmbunătățite. Sunt create metodologii corespunzătoare pentru obținerea datelor, de exemplu, chestionare și indicatori/unități metrice.

 

Amendamentul  26

Propunere de recomandare

Anexa 1 - Criterii de calitate: Reexaminare - Descriptori orientativi la nivelul sistemului - teza 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Procesele sunt reexaminate permanent, iar planurile de acțiune sunt create. Sistemele sunt dezvoltate în mod continuu

Procesele sunt reexaminate periodic și se elaborează planuri de acțiune. Sistemele sunt adaptate în consecință

Amendamentul  27

Propunere de recomandare

Anexa 1 - Criterii de calitate: Reexaminare - Descriptori orientativi la nivelul sistemului - teza 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Reperele pentru susținerea învățării reciproce între furnizorii VET sunt încurajate și susținute

eliminat

Amendamentul  28

Propunere de recomandare

Anexa 1 - Criterii de calitate: Reexaminare - Descriptori orientativi la nivelul furnizorului de VET - teza 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Feedback-ul cursanților privind mediul de învățare și experiențele este colectat și utilizat pentru informarea viitoarelor acțiuni

Se înregistrează feedback-ul cursanților privind experiențele lor individuale de învățare și mediul de studiu și de predare. Împreună cu feedback-ul profesorilor, este utilizat pentru informarea viitoarelor acțiuni.

Amendamentul  29

Propunere de recomandare

Anexa 2 – Titlu și partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

UN SET DE REFERINȚĂ AL INDICATORILOR DE CALITATE PENTRU VET

UN SET DE REFERINȚĂ AL INDICATORILOR CALITATIVI SELECTAȚI PENTRU EVALUAREA CALITĂȚII ÎN CADRUL VET

Prezenta anexă furnizează un set cuprinzător de indicatori pentru susținerea evaluării, monitorizării și îmbunătățirii calității sistemelor educaționale și de formare profesională și/sau a furnizorilor. Acest set de indicatori va fi dezvoltat în viitor prin cooperare europeană pe o bază bilaterală și/sau multilaterală, bazată pe datele europene și registrele naționale.

Prezenta anexă propune un set cuprinzător de indicatori care poate fi utilizat pentru susținerea evaluării, monitorizării și îmbunătățirii calității sistemelor educaționale și de formare profesională și/sau a furnizorilor. Acest set de indicatori va fi dezvoltat în viitor prin cooperare europeană pe o bază bilaterală și/sau multilaterală, bazată pe datele europene și registrele naționale.

 

În ceea ce privește natura și scopul lor, acești indicatori ar trebui diferențiați de indicatorii și criteriile de referință cuprinse în concluziile Consiliului din 25 mai 2007 privind un cadru coerent de referință pentru indicatori și criterii de referință, în vederea monitorizării progreselor spre realizarea obiectivelor de la Lisabona din domeniul educației și al formării *.

 

Mai mult, tabelul de indicatori nu include indicatori agregați la nivel național în cazurile în care aceștia nu există sau ar fi greu de obținut. Agregarea unor astfel de indicatori la nivel național se poate realiza ulterior pe baza unui acord comun între statele membre, Comisie și Rețeaua cadrului european de referință pentru asigurarea calității.

 

* JO C 311, 21.12.2007, p. 13.

Amendamentul  30

Propunere de recomandare

Anexa 2 - Coloana „Aplicabil"

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

coloană eliminată

Amendamentul  31

Propunere de recomandare

Anexa 2 - indicatorul 3 - argumentare - paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Susținerea creșterii accesului la VET, incluzând grupurile dezavantajate din punct de vedere social

Susținerea creșterii accesului la VET, inclusiv al grupurilor dezavantajate.

Amendamentul  32

Propunere de recomandare

Anexa 2 – indicatorul 4 – litera (b)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Numărul programelor încheiate cu succes/abandonate în funcție de tipul de program și de criteriile individuale.

Numărul persoanelor care au încheiat cu succes/au abandonat programele VET, în funcție de tipul de program și de criteriile individuale.

Amendamentul  33

Propunere de recomandare

Anexa 2 - indicatorul 4 - argumentare - paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Susținerea furnizării formării adecvate, inclusiv pentru grupurile dezavantajate din punct de vedere social

Susținerea furnizării unei formări adecvate, inclusiv pentru grupurile dezavantajate

Amendamentul  34

Propunere de recomandare

Anexa 2 – indicatorul 5 – litera (a)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a) destinația studenților VET la 6-12-36 luni de la încheierea stagiului de formare, în funcție de tipul de program și de criteriile individuale;

a) destinația cursanților VET la un anumit moment de la încheierea perioadei de formare, în funcție de tipul de program și de criteriile individuale;

Amendamentul  35

Propunere de recomandare

Anexa 2 – indicatorul 5 – litera (b)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

b) numărul studenților angajați la 6-12-36 luni de la încheierea stagiului de formare, în funcție de tipul de program și de criteriile individuale

b) numărul cursanților angajați la un anumit moment de la încheierea perioadei de formare, în funcție de tipul de program și de criteriile individuale;

Amendamentul  36

Propunere de recomandare

Anexa 2 - indicatorul 5 - argumentare - paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Susținerea furnizării unei formări adecvate, inclusiv pentru grupurile dezavantajate din punct de vedere social

Susținerea furnizării unei formări adecvate, inclusiv pentru grupurile dezavantajate

Amendamentul  37

Propunere de recomandare

Anexa 2 - indicatorul 6 - argumentare - paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Susținerea furnizării unei formări adecvate, inclusiv pentru grupurile dezavantajate din punct de vedere social

Susținerea furnizării unei formări adecvate, inclusiv pentru grupurile dezavantajate

Amendamentul  38

Propunere de recomandare

Anexa 2 - indicatorul 8 - argumentare - paragrafele 2 și 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Susținerea accesului la VET al grupurilor dezavantajate din punct de vedere social

Susținerea accesului la VET al grupurilor dezavantajate.

Susținerea furnizării unei formări adecvate pentru grupurile dezavantajate din punct de vedere social

Susținerea furnizării unei formări adecvate pentru grupurile dezavantajate.

Amendamentul  39

Propunere de recomandare

Anexa 2 – indicatorul 9 – litera (b)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

b) dovada practicabilității acestora.

b) dovada eficacității acestora.

Amendamentul  40

Propunere de recomandare

Anexa 2 – indicatorul 10 – litera (b)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

b) dovada practicabilității acestora.

b) dovada eficacității acestora.

Amendamentul  41

Propunere de recomandare

Anexa 2 - indicatorul 10 - argumentare - paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Promovarea accesului la VET, inclusiv al grupurilor dezavantajate din punct de vedere social

Promovarea accesului la VET, inclusiv al grupurilor dezavantajate.

AVIZ AL COMISIEI PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE (*) (7.10.2008)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de recomandare a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui cadru european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională

(COM(2008)0179 – C6‑0163/2008 – 2008/0069(COD))

Raportoare (*): Ramona Nicole Mănescu

(*)       Comisii asociate – articolul 47 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

A. REZUMAT SUCCINT AL PROPUNERII

Educația și formarea profesională (EFP) este un instrument esențial care le oferă cetățenilor europeni abilitățile, cunoștințele și competențele necesare pentru a se integra pe piața muncii și într-o societate bazată pe cunoaștere.

Conform Declarației de la Copenhaga, una dintre prioritățile principale, care urmează să fie realizată printr-o cooperare strânsă în domeniul EFP, constă în promovarea colaborării în vederea asigurării calității, punându-se un accent deosebit pe schimbul de modele și metode, precum și pe stabilirea de criterii și principii comune pentru asigurarea calității educației și formării profesionale.

Obiectivul prezentei recomandări îl reprezintă instituirea unui Cadru european de referință pentru asigurarea calității ca instrument de referință pentru sprijinirea statelor membre în promovarea și monitorizarea îmbunătățirii continue a sistemelor de educație și formare profesională (EFP) bazate pe referințe comune europene.

Se recomandă ca statele membre să promoveze utilizarea cadrului pentru stimularea perfecționării continue a calității în educație și formarea profesională și să îl dezvolte în continuare. De asemenea, este recomandată utilizarea cadrului pentru a promova cooperarea integrativă și învățarea reciprocă prin intermediul ENQAVET, pentru a consolida și dezvolta în continuare Punctele naționale de referință pentru asigurarea calității și pentru a monitoriza punerea în aplicare a cadrului în vederea revizuirii recomandării la cinci ani de la data adoptării acesteia, dacă este cazul.

B. COMENTARIILE RAPORTOAREI PENTRU AVIZ

Funcția principală a Cadrului european de referință pentru asigurarea calității este de a furniza referințe convenite la nivel supranațional care pot ajuta statele membre și părțile interesate să documenteze, să dezvolte, să monitorizeze, să evalueze și să îmbunătățească eficacitatea dispozițiilor EFP și a practicilor de gestiune a calității.

De asemenea, raportoarea pentru aviz dorește să sublinieze faptul că este necesară o abordare complementară cu privire la educația formală și informală pentru o mai bună ajustare a procesului educațional la nevoile reale ale pieței forței de muncă. Astfel, strategiile pentru învățarea continuă și mobilitatea sunt esențiale pentru a crește șansele de angajare pe piața forței de muncă, precum și pentru a promova spiritul cetățenesc, integrarea socială și dezvoltarea personală.

Raportoarea pentru aviz dorește să evidențieze că unul dintre obiectivele acestui cadru va consta și în consolidarea legăturilor dintre sistemele naționale. În acest context este important să se examineze și să se folosească în comun bunele practici existente nu numai la nivel național, ci și la un nivel local și regional.

Raportoarea pentru aviz este de părere că, pentru a concepe o abordare funcțională la nivel național în vederea aplicării Cadrului european de referință pentru asigurarea calității, aceasta ar trebui să includă stabilirea unui număr de indicatori comuni pentru evaluarea și monitorizarea progresului și sprijinirea procesului de revizuire, precum și stabilirea unui set de principii, metodologii, măsuri și instrumente, al căror scop este îmbunătățirea calității atât la nivel de sistem, cât și la nivel de furnizor.

În completare, raportoarea pentru aviz subliniază importanța de a sprijini autoevaluarea, ca proces important pentru asigurarea calității, pentru a evalua succesul și a identifica domeniile în care este necesară o îmbunătățire în cadrul punerii în aplicare a programului de lucru al Rețelei europene.

În plus, raportoarea pentru aviz ar dori să atragă atenția asupra următoarelor aspecte:

- punerea în aplicare a Cadrului european de referință pentru asigurarea calității este facultativă;

- nu va exista niciun fel de impact financiar asupra bugetului UE, deoarece Programul pentru învățare continuă – Leonardo da Vinci – include prevederi specifice pentru susținerea inițiativelor specifice în acest domeniu; se vor lua în considerare doar costurile de monitorizare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de recomandare

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Cadrul trebuie să conțină un ciclu de asigurare și îmbunătățire a calității planificării, punerii în aplicare, evaluării și reexaminării VET, susținut de criterii de calitate comune, descriptori indicativi și indicatori. Procesele de monitorizare, incluzând o combinație între mecanismele interne și externe de evaluare care trebuie definite de statele membre în mod corespunzător pentru a identifica valoarea sistemului, a proceselor și a procedurilor și domeniile de perfecționare. Cadrul trebuie să includă utilizarea instrumentelor de măsură pentru furnizarea dovezilor eficacității.

(10) Cadrul trebuie să conțină un ciclu de asigurare și îmbunătățire a calității planificării, punerii în aplicare, evaluării și reexaminării EFP, susținut de criterii de calitate comune, descriptori indicativi și indicatori. Procesele de monitorizare, incluzând o combinație între mecanismele interne și externe de evaluare care trebuie definite de statele membre în mod corespunzător pentru a identifica valoarea sistemului, a proceselor și a procedurilor și domeniile de perfecționare. Cadrul trebuie să includă utilizarea instrumentelor de măsură pentru furnizarea dovezilor eficacității. În acest context, este important ca aceste cadre naționale de asigurare a calității să respecte, ca o condiție minimă, standardele și directivele privind asigurarea calității în învățământul mediu profesional și în formarea profesională, așa cum au fost ele formulate în Cadrul european de referință.

Amendamentul  2

Propunere de recomandare

Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Această recomandare asigură un cadru pentru identificarea celor mai bune practici, precum și susținerea și folosirea în comun a acestora, nu numai la nivel național, ci și la nivel local și regional, în toate rețelele relevante, inclusiv în rețeaua ENQA-VET.

Amendamentul  3

Propunere de recomandare

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Prezenta recomandare respectă principiul proporționalității menționat la articolul 5 din tratat deoarece nu înlocuiește sau definește sistemele naționale de asigurare a calității. Cadrul nu prescrie un anumit sistem al calității sau o anumită abordare, însă furnizează principii comune, criterii calitative, descriptori indicativi și indicatori care pot ajuta la evaluarea și perfecționarea sistemelor și prevederilor existente.

(15) Prezenta recomandare respectă principiul proporționalității menționat la articolul 5 din tratat deoarece nu înlocuiește sau definește sistemele naționale de asigurare a calității. Cadrul nu prescrie un anumit sistem al calității sau o anumită abordare, însă furnizează principii comune, criterii calitative, descriptori indicativi și indicatori care pot ajuta la evaluarea și perfecționarea sistemelor și prevederilor existente. Așadar, statele membre pot alege tipul de politică în domeniu pe care îl doresc dar trebuie să respecte în același timp Cadrul european.

Amendamentul  4

Propunere de recomandare

Recomandarea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. utilizeze și să dezvolte Cadrul European de Referință pentru Asigurarea Calității, criteriile de calitate, descriptorii indicativi și indicatorii de referință astfel cum sunt stabiliți în anexele 1 și 2, să perfecționeze, să reformeze și să dezvolte în continuare sistemele VET, să susțină strategiile de învățare de-a lungul vieții și punerea în aplicare a EQF și să promoveze o cultură a îmbunătățirii calității la toate nivelurile;

1. utilizeze și să dezvolte Cadrul european de referință pentru asigurarea calității, criteriile de calitate, descriptorii indicativi și indicatorii de referință astfel cum sunt stabiliți în anexele 1 și 2, să perfecționeze, să reformeze și să dezvolte în continuare sistemele EFP, să susțină strategiile de învățare de-a lungul vieții și punerea în aplicare a CECEC și a Cărții europene a calității pentru mobilitate și să promoveze o cultură a îmbunătățirii calității la toate nivelurile. Trebuie acordată mai multă atenție trecerii de la învățământul și formarea profesională la învățământul superior;

Amendamentul  5

Propunere de recomandare

Recomandarea 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. planifice o abordare națională pentru punerea în aplicare a Cadrului European de Referință pentru Asigurarea Calității, nu mai târziu de 2010, prin implicarea partenerilor sociali și a altor părți interesate semnificative în conformitate cu legislația și practicile naționale. Acest lucru trebuie să includă identificarea unui număr de indicatori comuni pentru evaluarea și monitorizarea progresului și pentru susținerea reexaminării;

2. planifice o abordare națională pentru punerea în aplicare a Cadrului European de Referință pentru Asigurarea Calității, nu mai târziu de 2010, prin implicarea partenerilor sociali și a altor părți interesate semnificative în conformitate cu legislația și practicile naționale. Acest lucru ar trebui să includă stabilirea unui număr de indicatori comuni pentru evaluarea și monitorizarea progresului și pentru sprijinirea procesului de revizuire, precum și stabilirea unui set de principii, metodologii, acțiuni, măsuri și instrumente, al căror scop este îmbunătățirea calității atât la nivel de sistem, cât și la nivel de furnizor. De asemenea, este foarte important ca statele membre să contribuie în viitor la sporirea încrederii reciproce în calitatea EFP, pentru că, în astfel de condiții, studenții vor putea să își facă cu ușurință o parte din studii în străinătate fără să le fie afectate recunoașterea diplomelor sau nivelul de educație;

Amendamentul  6

Propunere de recomandare

Recomandarea 4 – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- sprijine autoevaluarea ca măsură complementară și eficientă de asigurare a calității, care permite evaluarea succesului și identificarea domeniilor care ar trebui îmbunătățite, în contextul aplicării programului de lucru al Rețelei europene.

Justificare

Este foarte importantă sprijinirea autoevaluării ca proces important pentru asigurarea calității, pentru a măsura succesul și a identifica domeniile în care este necesară o îmbunătățire în cadrul implementării programului de lucru al Rețelei europene. Autoevaluarea va reprezenta o măsură complementară și eficientă de asigurare a calității și va fi efectuată în mod regulat de către statele membre și de către părțile implicate în proces pentru îmbunătățirea eficacității prevederilor VET și a practicilor bune de management.

PROCEDURĂ

Titlu

Cadru European de Referință pentru Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională

Referințe

COM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD)

Comisia competentă în fond

EMPL

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

CULT

24.4.2008

 

 

 

Comisie(i) asociată(e) - data anunțului în plen

19.6.2008

 

 

 

Raportoare pentru aviz

       Data numirii

Ramona Nicole Mănescu

10.6.2008

 

 

Examinare în comisie

24.6.2008

10.9.2008

 

 

Data adoptării

7.10.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Ivo Belet, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Hannu Takkula, Thomas Wise

Membri supleanți prezenți la votul final

Rolf Berend, Jaroslav Zvěřina

PROCEDURĂ

Titlu

Cadru European de Referință pentru Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională

Referințe

COM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD)

Data prezentării la PE

9.4.2008

Comisia competentă în fond

  Data anunțului în plen

EMPL

24.4.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

CULT

24.4.2008

 

 

 

Comisie(i) asociată(e

  Data anunțului în plen

CULT

19.6.2008

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Jan Andersson

6.5.2008

 

 

Examinare în comisie

10.9.2008

6.10.2008

4.11.2008

 

Data adoptării

5.11.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Membri supleanți prezenți la votul final

Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Patrizia Toia, Claude Turmes

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Țicău