Betänkande - A6-0438/2008Betänkande
A6-0438/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning

11.11.2008 - (KOM(2008)0179 – C6‑0163/2008 – 2008/0069(COD)) - ***I

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Jan Andersson
Rådgivande utskotts föredragande (*):Ramona Nicole Mănescu,
utskottet för kultur och utbildning
(*) Associerade utskott – artikel 47 i arbetsordningen

Förfarande : 2008/0069(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0438/2008
Ingivna texter :
A6-0438/2008
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning

(KOM(2008)0179 – C6‑0163/2008 – 2008/0069(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0179),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 149.4 och 150.4 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0163/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från utskottet för kultur och utbildning (A6‑0438/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till rekommendation

Rubrik

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  2

Förslag till rekommendation

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Övergången till en kunskapsbaserad ekonomi (Europeiska rådets möte i Lissabon 2000) kräver en modernisering och en kontinuerlig förbättring av yrkesutbildningssystemen som svar på de snabba ekonomiska och samhälleliga förändringarna, så att de kan bidra till att öka anställbarheten och den sociala integrationen samt förbättra tillgången till livslångt lärande för alla.

(1) Övergången till en kunskapsbaserad ekonomi (Europeiska rådets möte i Lissabon 2000) kräver en modernisering och en kontinuerlig förbättring av yrkesutbildningssystemen som svar på de snabba ekonomiska och samhälleliga förändringarna, så att de kan bidra till att öka anställbarheten och den sociala integrationen samt förbättra tillgången till livslångt lärande för alla, däribland mindre gynnade personer.

Motivering

Det är nödvändigt att bekämpa alla former av diskriminering i Europeiska unionen.

Ändringsförslag  3

Förslag till rekommendation

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4) Efter rådets resolution om främjande av ett närmare europeiskt samarbete i fråga om yrkesutbildning (”Köpenhamnsprocessen”), och som ett resultat av det samarbete som följde mellan kommissionen, medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter, EES/EFTA-länderna och kandidatländerna om prioritering av kvalitetssäkring, har en gemensam ram för kvalitetssäkring inom yrkesutbildning (nedan kallad den gemensamma ramen) utarbetats, med hänsyn till erfarenheter och exempel på god praxis från de deltagande länderna.

4) Efter rådets resolution av den 19 december 2002 om främjande av ett närmare europeiskt samarbete i fråga om yrkesutbildning (”Köpenhamnsprocessen”), och som ett resultat av det samarbete som följde mellan kommissionen, medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter, EES/EFTA-länderna och kandidatländerna om prioritering av kvalitetssäkring, har en gemensam ram för kvalitetssäkring inom yrkesutbildning (nedan kallad den gemensamma ramen) utarbetats, med hänsyn till erfarenheter och exempel på god praxis från de deltagande länderna.

Ändringsförslag  4

Förslag till rekommendation

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Enligt rådets och kommissionens gemensamma delrapport till Europeiska rådet om arbetsprogrammet Utbildning 2010 ”bör den gemensamma ramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildningen (som del av uppföljningen av Köpenhamnsförklaringen) och 'utveckling av en gemensam uppsättning normer, förfaranden och riktlinjer för kvalitetssäkring' (i samband med Bolognaprocessen och som en del av arbetsprogrammet när det gäller att följa upp målen för utbildningssystemen) vara högprioriterade för Europa”

(5) Enligt rådets och kommissionens gemensamma delrapport till Europeiska rådet om arbetsprogrammet Utbildning 2010, vilken utkom 2004, ”bör den gemensamma ramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildningen (som del av uppföljningen av Köpenhamnsförklaringen) och 'utveckling av en gemensam uppsättning normer, förfaranden och riktlinjer för kvalitetssäkring' (i samband med Bolognaprocessen och som en del av arbetsprogrammet när det gäller att följa upp målen för utbildningssystemen) vara högprioriterade för Europa”

Ändringsförslag  5

Förslag till rekommendation

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Inrättandet av det europeiska nätverket för kvalitetssäkring inom yrkesutbildning (nedan kallat ENQA-VET) innebär att det skapas en europeisk plattform som gör det möjligt att följa upp rådets slutsatser från 2004 och Helsingforskommunikén på lämpligt sätt, och som underlättar ett hållbart samarbete inom länder.

(7) Det europeiska nätverket för kvalitetssäkring inom yrkesutbildning har inneburit att det har skapats en europeisk plattform som har gjort det möjligt att följa upp rådets slutsatser från 2004 och Helsingforskommunikén på lämpligt sätt, och som har underlättat ett hållbart samarbete mellan länder.

Ändringsförslag  6

Förslag till rekommendation

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) År 2006 framhölls i Helsingforskommunikén behovet att vidareutveckla och förverkliga ”gemensamma europeiska verktyg som särskilt riktar sig mot yrkesutbildningen genom att (…) bygga på principerna bakom en gemensam ram för kvalitetssäkring i enlighet med rådets slutsatser från maj 2004 om kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen, för att främja kvalitetsförbättringar och ett vidare samarbete i det europeiska nätverket för kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen”.

(Berör inte den svenska versionen).

Ändringsförslag  7

Förslag till rekommendation

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11) Referensramen bör användas på både på system- och genomförandenivå inom yrkesutbildningen. Den tillhandahåller en metod för kvalitetshantering, och den täcker och länkar samman relevanta nivåer och aktörer. Den bör också lägga stor vikt vid övervakning och kvalitetsförbättring, och kombinera intern och extern bedömning, översyn samt processer för förbättring, med stöd av mätning. Referensramen bör vara en utgångspunkt för vidareutveckling genom samarbete på europeisk, nationell, regional och lokal nivå.

11) Referensramen bör användas på såväl systemnivå som på genomförande- och kvalificeringsnivå inom yrkesutbildningen. Den tillhandahåller en metod för kvalitetshantering, och den täcker och länkar samman relevanta nivåer och aktörer. Den bör också lägga stor vikt vid övervakning och kvalitetsförbättring, och kombinera intern och extern bedömning, översyn samt processer för förbättring, med stöd av mätning och kvalitativ analys. Referensramen bör vara en utgångspunkt för vidareutveckling genom samarbete på europeisk, nationell, regional och lokal nivå.

Ändringsförslag  8

Förslag till rekommendation

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) I denna förordning fastställs rambestämmelser för att identifiera, stödja och utbyta bästa praxis på inte bara nationell nivå utan även på lokal och regional nivå inom alla relevanta nätverk, inbegripet det europeiska nätverket för kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen.

Ändringsförslag  9

Förslag till rekommendation

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13) Denna rekommendation bör ta hänsyn till de gemensamma ”Principer för kvalitetssäkring inom allmän och yrkesinriktad utbildning” som ingår i bilaga 3 till Europaparlamentets och rådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (nedan kallad EQF). Referensramen bör därför stödja införandet av EQF. Den bör också stödja införandet av andra europeiska instrument, som det europeiska systemet för överföring av meriter inom yrkesutbildning (nedan kallat ECVET) och de gemensamma europeiska principerna för identifikation och validering av icke-formellt och informellt lärande.

13) Denna rekommendation tar hänsyn till de gemensamma ”Principer för kvalitetssäkring inom allmän och yrkesinriktad utbildning” som ingår i bilaga 3 till Europaparlamentets och rådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (nedan kallad EQF). Referensramen bör därför stödja införandet av EQF, särskilt kvaliteten i certifieringen av inlärningsresultaten. Den bör också stödja införandet av andra europeiska instrument, som det europeiska systemet för överföring av meriter inom yrkesutbildning (nedan kallat ECVET) och de gemensamma europeiska principerna för identifikation och validering av icke-formellt och informellt lärande.

Ändringsförslag  10

Förslag till rekommendation

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Denna rekommendation är förenlig med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget, eftersom syftet med den är att stödja och komplettera medlemsstaternas insatser genom att underlätta ytterligare samarbete mellan dem för att öka tydligheten hos yrkesutbildningen och främja rörlighet och livslångt lärande.

(14) Med tanke på att rekommendationen inte är bindande är den förenlig med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget, eftersom syftet med den är att stödja och komplettera medlemsstaternas insatser genom att underlätta ytterligare samarbete mellan dem för att öka tydligheten hos yrkesutbildningen och främja rörlighet och livslångt lärande. Den bör genomföras i enlighet med nationell lagstiftning och praxis. Rekommendationen är förenlig med proportionalitetsprincipen i samma artikel eftersom den inte syftar till att ersätta eller införa nationella kvalitetssäkringssystem. I referensramen föreskrivs inte något särskilt system eller tillvägagångssätt för kvalitetssäkring, men däremot tillhandahålls gemensamma principer, kvalitetskriterier, vägledande deskriptorer och indikatorer som kan vara till hjälp för att bedöma och förbättra befintliga system och utbud.

Ändringsförslag  11

Förslag till rekommendation

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Rekommendationen är förenlig med proportionalitetsprincipen i samma artikel eftersom den inte ersätter eller inför nationella kvalitetssäkringssystem. I referensramen föreskrivs inte något särskilt system eller tillvägagångssätt för kvalitetssäkring, men däremot tillhandahålls gemensamma principer, kvalitetskriterier, vägledande deskriptorer och indikatorer som kan vara till hjälp för att bedöma och förbättra befintliga system och utbud.

(15) De referensindikatorer som föreslås i bilaga 2 till rekommendationen är avsedda att vara ett stöd för utvärderingen och kvalitetsförbättringen av yrkesutbildningssystemen och/eller dem som tillhandahåller dessa system i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, samt att tjäna som en ”verktygslåda” ur vilken de olika användarna kan välja de indikatorer de anser vara mest relevanta för kraven i deras särskilda kvalitetssäkringssystem. De bör till sin natur och sitt syfte särskiljas från de indikatorer och riktmärken som anges i rådets slutsatser av den 25 maj 2007 om en samstämmig ram för indikatorer och riktmärken vars syfte är att övervaka framstegen mot Lissabonmålen för utbildning och yrkesutbildning*.

 

______________

* EUT C 311, 21.12.2007, s. 13.

Ändringsförslag  12

Förslag till rekommendation

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

15a) Om medlemsstaterna använde och vidareutvecklade den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning skulle den kunna hjälpa dem att ytterligare förbättra och utveckla sina yrkesutbildningssystem, stödja strategier för livslångt lärande, underlätta integreringen av arbetsmarknaderna i EU liksom genomförandet av EQF samt främja en kultur av kvalitetsförbättring på alla nivåer, samtidigt som de nationella utbildningssystemens stora mångfald respekteras.

Ändringsförslag  13

Förslag till rekommendation

Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

15b) Rekommendationen bör bidra till att modernisera utbildnings- och yrkesutbildningssystemen, förbättra utbildningens effektivitet genom att se till att människor inte lämnar utbildning utan kvalifikationer, förbättra de inbördes förhållandena mellan utbildning, yrkesutbildning och sysselsättning, bygga broar mellan formellt och informellt lärande samt öka erkännandet av kvalifikationer som grundas på erfarenhet.

Ändringsförslag  14

Förslag till rekommendation

Rekommendation 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. att använda och vidareutveckla den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning samt kvalitetskriterier, vägledande deskriptorer och referensindikatorer enligt bilagorna 1 och 2, för att ytterligare förbättra, reformera och utveckla sina yrkesutbildningssystem, stödja strategier för livslångt lärande och genomförandet av EQF samt främja en kultur av kvalitetsförbättring på alla nivåer,

1. att använda och vidareutveckla den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning samt de kvalitetskriterier, vägledande deskriptorer och referensindikatorer som avses och beskrivs i bilagorna 1 och 2, för att ytterligare förbättra och utveckla sina yrkesutbildningssystem, stödja strategier för livslångt lärande och genomförandet av EQF och den europeiska kvalitetsstadgan för rörlighet samt främja en kultur av kvalitetsförbättring på alla nivåer; extra tonvikt bör läggas vid övergången från yrkesutbildning till högre utbildning,

Ändringsförslag  15

Förslag till rekommendation

Rekommendation 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. att utforma ett nationellt tillvägagångssätt för att införa den europeiska referensramen för kvalitetssäkring senast 2010, med deltagande av arbetsmarknadens parter och andra intressenter i enlighet med nationell lagstiftning och praxis; därvid ska medlemsstaterna också fastställa ett antal gemensamma indikatorer som kan användas för att bedöma och övervaka framsteg och som stöd vid översyn,

2. att var och en, senast 24 månader efter det att denna rekommendation antagits, utforma ett tillvägagångssätt för att, i tillämpliga fall, förbättra kvalitetssäkringssystemen på nationell nivå samt för att utnyttja den europeiska referensramen för kvalitetssäkring på bästa sätt, med deltagande av arbetsmarknadens parter, regionala och lokala myndigheter samt andra intressenter i enlighet med nationell lagstiftning och praxis,

Ändringsförslag  16

Förslag till rekommendation

Rekommendation 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. att delta aktivt i ENQA-VET, som en grund för vidareutveckling av gemensamma principer, referenskriterier och indikatorer, vägledningar och verktyg för kvalitetsförbättring inom yrkesutbildningen på nationell, regional och lokal nivå,

3. att delta aktivt i det europeiska nätverket för kvalitetssäkring inom yrkesutbildning, som en grund för vidareutveckling av gemensamma principer, referenskriterier och indikatorer, vägledningar och verktyg för kvalitetsförbättring inom yrkesutbildningen på nationell, regional och lokal nivå,

Ändringsförslag  17

Förslag till rekommendation

Rekommendation 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.att utse en nationell referenspunkt för kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen, där behöriga organ ingår och där arbetsmarknadens parter och berörda intressenter på nationell och regional nivå ingår, för att säkra att initiativ följs upp och att information sprids effektivt; syftet med referenspunkterna är

4.att inrätta, där sådan saknas, en nationell referenspunkt för kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen som är anpassad till den egna medlemsstatens specifika strukturer och behov och som skapar kontaktytor mellan behöriga organ på ett sätt som är förenligt med nationella traditioner och där arbetsmarknadens parter och berörda intressenter på nationell och regional nivå ingår, för att säkra att initiativ följs upp och att information sprids effektivt; syftet med referenspunkterna är

– att hålla alla olika typer av intressenter informerade om verksamheten inom ENQA-VET,

– att hålla alla olika typer av intressenter informerade om verksamheten inom det europeiska nätverk för kvalitetssäkring som avses i punkt 3,

– att aktivt stödja genomförandet av ENQA-VET:s arbetsprogram,

– att aktivt stödja genomförandet av arbetsprogrammet för det europeiska nätverket för kvalitetssäkring,

– att ta konkreta initiativ för att vidareutveckla den europeiska referensramen för kvalitetssäkring på nationell nivå,

– att ta konkreta initiativ för att vidareutveckla den europeiska referensramen för kvalitetssäkring på nationell nivå,

 

– att stödja egenutvärdering såsom en kompletterande och effektiv kvalitetssäkringsmetod som gör det möjligt att mäta framgångar och identifiera områden i behov av förbättringar vad gäller genomförandet av arbetsprogrammet för det europeiska nätverket för kvalitetssäkring,

 

– att se till att sprida information till all intressenter på ett effektivt sätt,

Ändringsförslag  18

Förslag till rekommendation

Rekommendation 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. att se över genomförandeprocessen vart tredje år. De nationella översynerna kommer att bidra till en europeisk översyn som kommissionen ska genomföra.

5. att se över genomförandeprocessen vart fjärde år – dessa översyner ska tas med i alternerande nationella lägesrapporter som ska upprättas i samband med den framtida strategiska ramen för europeiskt samarbete inom utbildning och yrkesutbildning – på grundval av referenskriterier som ska fastställas i enlighet med den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning.

Ändringsförslag  19

Förslag till rekommendation

Avsikt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. utveckla ENQA-VET:s bidragande till den politiska utvecklingen på området genom konkreta förslag och initiativ,

2. främja och, tillsamman med medlemsstaterna, medverka i den europeiska referensramen för kvalitetssäkring och därmed bidra till den politiska utvecklingen på området genom konkreta förslag och initiativ, efter behov,

Ändringsförslag  20

Förslag till rekommendation

Avsikt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. övervaka den verksamhet medlemsstaterna genomför som svar på denna rekommendation och att tre år efter dess antagande rapportera till Europaparlamentet och rådet om erfarenheter och utsikter inför framtiden, inbegripet en eventuell översyn av denna rekommendation.

3. se till att genomförandet av denna rekommendation följs upp genom att vart fjärde år rapportera till Europaparlamentet, rådet och de lokala och regionala myndigheterna om erfarenheter och utsikter inför framtiden, inbegripet en eventuell översyn av denna rekommendation att genomföras i samarbete med medlemsstaterna och med de olika intressenternas medverkan.

Ändringsförslag  21

Förslag till rekommendation

Avsikt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. företa, utifrån denna rapport och tillsammans med medlemsstaterna, en utvärdering av genomförandet av denna rekommendation och, vid behov, översynen av denna.

Ändringsförslag  22

Förslag till rekommendation

Bilaga I (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

INLEDNING TILL BILAGORNA

 

I denna rekommendation föreslås införandet av en kvalitetssäkrings- och förbättringscykel för yrkesutbildning (planering, genomförande, bedömning, översyn eller revidering) som bygger på ett urval av kvalitetskriterier, deskriptorer och indikatorer tillämpliga på kvalitetsarbetet, både på systemnivå och för tillhandahållare av utbildning. Syftet är inte att införa nya standarder, utan att stödja medlemsstaternas insatser och samtidigt bibehålla medlemsstaternas olika upplägg.

 

De föreslagna deskriptorerna (bilaga 1) och indikatorerna (bilaga 2) är endast vägledande, och de som använder referensramen för kvalitetssäkring kan välja och tillämpa dem i enlighet med alla eller en del av deras krav och befintliga ramar.

 

De kan tillämpas på grundläggande yrkesutbildning och/eller fortbildning, beroende på de relevanta individuella särdragen inom yrkesutbildningssystemen i varje medlemsstat och på typen av tillhandahållare av yrkesutbildning.

 

De ska användas på rent frivillig basis, med hänsyn tagen till deras möjliga mervärde och i enlighet med nationell lagstiftning och praxis. De bör varken ses som riktmärken eller som ett sätt att rapportera om, eller göra jämförelser mellan, de olika nationella systemens kvalitet och effektivitet. Ansvaret för att övervaka systemens kvalitet vilar fortfarande helt och hållet på medlemsstaterna.

Ändringsförslag  23

Förslag till rekommendation

Bilaga I - inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna bilaga innehåller gemensamma kvalitetskriterier och vägledande deskriptorer som är avsedda som stöd för medlemsstaterna när de genomför referensramen.

I denna bilaga föreslås gemensamma kvalitetskriterier och vägledande deskriptorer som medlemsstaterna kan finna användbara som stöd när de genomför referensramen.

Ändringsförslag  24

Förslag till rekommendation

Bilaga 1 – Kvalitetskriterier: Planeringen bygger på en strategisk vision som delas av berörda intressenter och med angivna mål, åtgärder och indikatorer.

Vägledande deskriptorer på genomförandenivå - mening 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillhandahållare av utbildning har en tydlig stadga för inlärare och ett kvalitetssystem.

Tillhandahållare av utbildning har ett tydligt kvalitetssystem som medger insyn.

Ändringsförslag  25

Förslag till rekommendation

Bilaga 1 – Kvalitetskriterier: Bedömning av inhämtade kunskaper och processer sker regelbundet, med stöd av mätning.

Vägledande deskriptorer på systemnivå

Vägledande deskriptorer på genomförandenivå

Det finns en metod för bedömning, som täcker både intern och extern bedömning.

Självbedömning sker regelbundet enligt nationella och regionala bestämmelser/referensramar eller på tillhandahållarnas initiativ.

Man har kommit överens om intressenternas deltagande i övervaknings- och bedömningsprocessen och gjort en tydlig beskrivning.

Processer och resultat/inhämtade kunskaper bedöms och granskas, bedömning av kundtillfredsställelse och personalens prestationer ingår.

De nationella och regionala standarderna och processerna för kvalitetsförbättring och kvalitetssäkring är relevanta och står i proportion till behoven inom sektorn.

Vid bedömning och granskning ingår lämpliga och effektiva mekanismer för att låta interna och externa intressenter delta, t.ex. chefer, lärare, studerande, föräldrar, arbetsgivare, arbetsmarknadens parter och lokala myndigheter.

Både självbedömning och extern granskning används för att bedöma systemen.

Riktmärken och komparativa indikatorer används för ömsesidigt lärande och förbättring av genomförandet.

System för tidig varning har införts.

 

Resultatindikatorer tillämpas.

 

Insamling av relevanta och sammanhängande uppgifter sker regelbundet, för att mäta hur väl man lyckats och vad som behöver förbättras. Lämpliga metoder för insamling av uppgifter har utformats, t.ex. frågeformulär och indikatorer/mätmetoder.

 

Ändringsförslag

Vägledande deskriptorer på systemnivå

Vägledande deskriptorer på genomförandenivå

Det finns en metod för bedömning, som täcker både intern och extern bedömning.

Självbedömning sker regelbundet enligt nationella och regionala bestämmelser/referensramar eller på tillhandahållarnas initiativ.

Man har kommit överens om intressenternas deltagande i övervaknings- och bedömningsprocessen och gjort en tydlig beskrivning.

Processer och resultat/inhämtade kunskaper bedöms och granskas, bedömning av inlärarnas tillfredsställelse och personalens prestationer och tillfredsställelse ingår.

De nationella och regionala standarderna och processerna för kvalitetsförbättring och kvalitetssäkring är relevanta och står i proportion till behoven inom sektorn.

Vid bedömning och granskning ingår lämpliga och effektiva mekanismer för att låta interna och externa intressenter delta, t.ex. chefer, lärare, studerande, föräldrar, arbetsgivare, arbetsmarknadens parter och lokala myndigheter.

Självbedömning och extern granskning används på vederbörligt sätt för att bedöma systemen.

Riktmärken och komparativa indikatorer används för ömsesidigt lärande och förbättring av genomförandet.

System för tidig varning har införts.

System för tidig varning har införts.

Resultatindikatorer tillämpas.

 

Insamling av relevanta och sammanhängande uppgifter sker regelbundet, för att mäta hur väl man lyckats och vad som behöver förbättras. Lämpliga metoder för insamling av uppgifter har utformats, t.ex. frågeformulär och indikatorer/mätmetoder.

 

Ändringsförslag  26

Förslag till rekommendation

Bilaga 1 – Kvalitetskriterier: Översyn - Vägledande deskriptorer på genomförandenivå - mening 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Processerna granskas kontinuerligt och åtgärdsplaner upprättas. Systemen utvecklas kontinuerligt.

Processerna granskas regelbundet och åtgärdsplaner upprättas. Systemen anpassas därefter.

Ändringsförslag  27

Förslag till rekommendation

Bilaga 1 – Kvalitetskriterier: Översyn - Vägledande deskriptorer på genomförandenivå - mening 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Man uppmuntrar användningen av riktmärken för att stödja ömsesidigt lärande mellan tillhandahållare av yrkesutbildning.

utgår

Ändringsförslag  28

Förslag till rekommendation

Bilaga 1 – Kvalitetskriterier: Översyn - Vägledande deskriptorer på genomförandenivå - mening 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Återkoppling från inlärarna om inlärningsmiljön och deras erfarenheter samlas in och används vid utformning av uppföljande åtgärder.

Återkoppling samlas in från inlärarna om deras individuella erfarenheter och inlärningsmiljön. Dessa uppgifter och lärarnas återkoppling används vid utformning av uppföljande åtgärder.

Ändringsförslag  29

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 – rubriken och inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BILAGA 2

BILAGA 2

KVALITETSINDIKATORER FÖR YRKESUTBILDNING – REFERENSUPPSÄTTNING

KVALITETSINDIKATORER FÖR YRKESUTBILDNING – REFERENSUPPSÄTTNING

Denna bilaga innehåller en omfattande uppsättning indikatorer, som kan användas vid utvärdering, övervakning och kvalitetsförbättring av yrkesutbildningssystem och tillhandahållare. Uppsättningen indikatorer kommer att vidareutvecklas genom europeiskt bilateralt eller multilateralt samarbete, på grundval av europeiska uppgifter och nationella register.

I denna bilaga föreslås en omfattande uppsättning indikatorer, som kan användas vid utvärdering och kvalitetsförbättring av yrkesutbildningssystem och tillhandahållare. Uppsättningen indikatorer kommer att vidareutvecklas genom europeiskt bilateralt eller multilateralt samarbete, på grundval av europeiska uppgifter och nationella register.

 

De bör med hänsyn till sin karaktär och sitt syfte särskiljas från indikatorerna och referensvärdena i rådets slutsatser av den 25 maj 2007 om en enhetlig ram för indikatorer och referensvärden för att mäta de framsteg som gjorts avseende Lissabonmålen för utbildning1 .

 

Indikatortabellen innehåller inte heller några aggregerade indikatorer på nationell nivå, när sådana saknas eller är svåra att få fram. Sådana indikatorer på nationell nivå kan aggregeras senare med utgångspunkt i ett gemensamt avtal mellan medlemsstaterna, kommissionen och nätverket för den europeiska referensramen för kvalitetssäkring.

 

1 EUT C 311, 21.12.2007, s. 13.

Ändringsförslag  30

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 – indikator 3 – kolumn ”Gäller för”

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kolumnen utgår

Ändringsförslag  31

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 – indikator 3 – Syfte – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ge riktat stöd för att öka yrkesutbildningens tillgänglighet, även för socialt missgynnade grupper.

Ge riktat stöd för att öka yrkesutbildningens tillgänglighet, även för missgynnade grupper.

Ändringsförslag  32

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 – indikator 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Antal yrkesutbildnings­program som avslutats/avbrutits, fördelat på typ av program och individuella kriterier.

Antal personer som har avslutat/avbrutit yrkesutbildnings­program, fördelat på typ av program och individuella kriterier.

Ändringsförslag  33

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 – indikator 4 – Syfte – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stödja utbudet av anpassad utbildning, även för socialt missgynnade grupper.

Stödja utbudet av anpassad utbildning, även för missgynnade grupper.

Ändringsförslag  34

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 – indikator 5 –led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Sysselsättning för deltagare i yrkesutbildning 6, 12 och 36 månader efter att programmet avslutats, fördelat på typ av program och individuella kriterier.

a) Sysselsättning för deltagare i yrkesutbildning vid någon tidpunkt efter att programmet avslutats, fördelat på typ av program och individuella kriterier samt främjande av rörligheten bland arbetstagarna.

Ändringsförslag  35

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 – indikator 5 –led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Andel inlärare i sysselsättning 6, 12 och 36 månader efter att programmet avslutats, fördelat på typ av program och individuella kriterier.

b) Andel inlärare i vid någon tidpunkt efter att programmet avslutats, fördelat på typ av program och individuella kriterier.

Ändringsförslag  36

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 – indikator 5 –Syfte – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stödja utbudet av anpassad utbildning, även för socialt missgynnade grupper.

Stödja utbudet av anpassad utbildning, även för missgynnade grupper.

Ändringsförslag  37

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 – indikator 6 –Syfte – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stödja utbudet av anpassad utbildning, även för socialt missgynnade grupper.

Stödja utbudet av anpassad utbildning, även för missgynnade grupper.

Ändringsförslag  38

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 – indikator 8 –Syfte – stycke 2 och 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stödja tillgången till yrkesutbildning för socialt missgynnade grupper.

Stödja tillgången till yrkesutbildning för missgynnade grupper.

Stödja utbudet av anpassad utbildning för socialt missgynnade grupper.

Stödja utbudet av anpassad utbildning för missgynnade grupper.

Ändringsförslag  39

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 – indikator 9 –led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Bevis för att de är användbara.

b) Bevis för att de är verkningsfulla.

Ändringsförslag  40

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 – indikator 10 –led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Bevis för att de är användbara.

b) Bevis för att de är verkningsfulla.

Ändringsförslag  41

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 – indikator 10 –Syfte – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stödja tillgången till yrkesutbildning, även för socialt missgynnade grupper.

Stödja tillgången till yrkesutbildning, även för missgynnade grupper.

YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (7.10.2008)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till rekommendation om inrättandet av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning
(KOM(2008)0179 – C6‑0163/2008 – 2008/0069(COD))

Föredragande (*): Ramona Nicole Mănescu

(*)       Förfarande med associerade utskott – Artikel 47 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

A. KORT SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGET

Yrkesutbildning är ett viktigt instrument för att ge unionsmedborgarna den färdighet, kunskap och kompetens som krävs på arbetsmarknaden och i ett kunskapsbaserat samhälle.

En av huvudprioriteringarna i Köpenhamnsdeklarationen är att främja samarbete kring kvalitetssäkring, med särskild fokus på utbyte av modeller och metoder samt gemensamma kriterier och principer för kvalitet i yrkesutbildning. Detta ska åstadkommas genom ökat samarbete i yrkesutbildningsfrågor.

Syftet med förslaget till rekommendation är att inrätta en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning. Referensramen bör vara till hjälp för medlemsstaterna i deras arbete med att ständigt förbättra sina system för yrkesutbildning, med utgångspunkt i gemensamma europeiska referenser.

Medlemsstaterna rekommenderas att främja användningen av referensramen för att gynna en kontinuerlig förbättring av yrkesutbildningens kvalitet och att fortsätta att utveckla den. Vidare bör referensramen användas för att främja att samtliga intressenter samarbetar och lär av varandra genom ENQA-VET, för att stärka och vidareutveckla de nationella referenspunkterna för kvalitetssäkring och för att övervaka genomförandet av referensramen så att rekommendationen vid behov kan ses över fem år efter antagandet.

B. FÖREDRAGANDENS KOMMENTARER

Det huvudsakliga syftet med den europeiska referensramen för kvalitetssäkring är att tillhandahålla gränsöverskridande referenser som kan hjälpa medlemsstaterna och intressenterna att dokumentera, utveckla, övervaka, bedöma och effektivisera sitt yrkesutbildningsutbud och sitt kvalitetsarbete.

Föredraganden vill även betona att det behövs en kompletterande strategi inom den formella och icke-formella utbildningen för att bättre kunna anpassa utbildningen till de reella behoven på arbetsmarknaden. Strategier för livslångt lärande och yrkesmässig rörlighet är således nödvändiga för att främja anställbarhet, aktivt medborgarskap, social integration och personlig utveckling.

Vidare framhåller föredraganden att referensramen även syftar till att utveckla en starkare koppling mellan de nationella systemen. Det kommer därför att vara väldigt viktigt att uppmärksamma och utbyta bästa praxis inte bara på nationell nivå, utan även på lokal och regional nivå.

Föredraganden anser dessutom att man för att utforma ett välfungerande nationellt tillvägagångssätt för införandet av en europeisk referensram för kvalitetssäkring bör inkludera ett antal gemensamma indikatorer som kan användas för att bedöma och övervaka framsteg och som stöd vid översyn. Vidare bör man inkludera ett antal principer, metoder, åtgärder och instrument för att förbättra kvaliteten på såväl systemnivå som genomförandenivå.

Föredraganden betonar även betydelsen av att stödja självbedömning som ett viktigt led i kvalitetssäkringen, i syfte att utvärdera resultaten och för att identifiera de områden som behöver förbättras i genomförandet av ENQA-VET:s arbetsprogram.

Dessutom vill föredraganden uppmärksamma följande synpunkter:

–       Tillämpningen av den europeiska referensramen för kvalitetssäkring är frivillig.

–       Förslaget har ingen kostnadseffekt på EU-budgeten eftersom programmet för livslångt lärande, Leonardo da Vinci, innehåller särskilda bestämmelser för att stödja fokuserade initiativ på området. Endast övervakningskostnader behöver beaktas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till rekommendation

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Referensramen bör omfatta en kvalitetssäkrings- och förbättringscykel som består av planering, genomförande, bedömning och översyn av yrkesutbildning, med stöd av gemensamma kvalitetskriterier, vägledande deskriptorer och indikatorer. Övervakningsprocesserna, som omfattar en kombination av interna och externa bedömningsmekanismer, ska utformas av medlemsstaterna för att kartlägga de starka sidorna hos system, processer och förfaranden samt områden som behöver förbättras. I referensramen bör instrument ingå som kan användas för att mäta effektivitet.

(10) Referensramen bör omfatta en kvalitetssäkrings- och förbättringscykel som består av planering, genomförande, bedömning och översyn av yrkesutbildning, med stöd av gemensamma kvalitetskriterier, vägledande deskriptorer och indikatorer. Övervakningsprocesserna, som omfattar en kombination av interna och externa bedömningsmekanismer, ska utformas av medlemsstaterna för att kartlägga de starka sidorna hos system, processer och förfaranden samt områden som behöver förbättras. I referensramen bör instrument ingå som kan användas för att mäta effektivitet. I detta sammanhang är det viktigt att de nationella referensramarna för kvalitetssäkring åtminstone uppfyller de normer och riktlinjer för kvalitetssäkring av gymnasial yrkesutbildning som fastställs i den europeiska referensramen.

Ändringsförslag  2

Förslag till rekommendation

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) I denna förordning fastställs rambestämmelser för att identifiera, stödja och utbyta bästa praxis på inte bara nationell nivå utan även på lokal och regional nivå inom alla relevanta nätverk, inbegripet ENQA-VET.

Ändringsförslag  3

Förslag till rekommendation

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Rekommendationen är förenlig med proportionalitetsprincipen i samma artikel eftersom den inte ersätter eller inför nationella kvalitetsäkringssystem. I referensramen föreskrivs inte något särskilt system eller tillvägagångssätt för kvalitetssäkring, men däremot tillhandahålls gemensamma principer, kvalitetskriterier, vägledande deskriptorer och indikatorer som kan vara till hjälp för att bedöma och förbättra befintliga system och utbud.

(15) Rekommendationen är förenlig med proportionalitetsprincipen i samma artikel eftersom den inte ersätter eller inför nationella kvalitetssäkringssystem. I referensramen föreskrivs inte något särskilt system eller tillvägagångssätt för kvalitetssäkring, men däremot tillhandahålls gemensamma principer, kvalitetskriterier, vägledande deskriptorer och indikatorer som kan vara till hjälp för att bedöma och förbättra befintliga system och utbud. Medlemsstaterna behåller således sin valfrihet samtidigt som den europeiska referensramen efterlevs.

Ändringsförslag  4

Förslag till rekommendation

Rekommendation 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. att använda och vidareutveckla den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning samt kvalitetskriterier, vägledande deskriptorer och referensindikatorer enligt bilagorna 1 och 2, för att ytterligare förbättra, reformera och utveckla sina yrkesutbildningssystem, stödja strategier för livslångt lärande och genomförandet av EQF samt främja en kultur av kvalitetsförbättring på alla nivåer,

1. att använda och vidareutveckla den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning samt kvalitetskriterier, vägledande deskriptorer och referensindikatorer enligt bilagorna 1 och 2, för att ytterligare förbättra, reformera och utveckla sina yrkesutbildningssystem, stödja strategier för livslångt lärande och genomförandet av EQF och den europeiska kvalitetsstadgan för rörlighet samt främja en kultur av kvalitetsförbättring på alla nivåer; Extra tonvikt bör läggas vid övergången från yrkesutbildning till högre utbildning,

Ändringsförslag  5

Förslag till rekommendation

Rekommendation 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. att utforma ett nationellt tillvägagångssätt för att införa den europeiska referensramen för kvalitetssäkring senast 2010, med deltagande av arbetsmarknadens parter och andra intressenter i enlighet med nationell lagstiftning och praxis; därvid ska medlemsstaterna också fastställa ett antal gemensamma indikatorer som kan användas för att bedöma och övervaka framsteg och som stöd vid översyn,

2. att utforma ett nationellt tillvägagångssätt för att införa den europeiska referensramen för kvalitetssäkring senast 2010, med deltagande av arbetsmarknadens parter och andra intressenter i enlighet med nationell lagstiftning och praxis; därvid ska medlemsstaterna också fastställa ett antal gemensamma indikatorer som kan användas för att bedöma och övervaka framsteg och som stöd vid översyn samt ett antal principer, metoder, åtgärder och instrument för att förbättra kvaliteten på såväl systemnivå som genomförandenivå; Det är också mycket viktigt att medlemsstaterna får ökat ömsesidigt förtroende för kvaliteten på varandras yrkesutbildningar eftersom studenterna om ett sådant förtroende finns lätt kan genomgå en del av studierna utomlands utan att detta får negativa konsekvenser för erkännandet av utbildningsbevis eller utbildningsnivå,

Ändringsförslag  6

Förslag till rekommendation

Rekommendation 4 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

stödja självbedömning som en kompletterande och effektiv metod för kvalitetssäkring, vilket gör det möjligt att mäta resultaten och att identifiera områden som måste förbättras i genomförandet av ENQA-VET:s arbetsprogram.

Motivering

Det är mycket viktigt att stödja självbedömning som ett viktigt led i kvalitetssäkringen för att mäta resultat och identifiera områden som måste förbättras i genomförandet av ENQA-VET:s arbetsprogram. Självbedömning utgör en kompletterande och effektiv metod för kvalitetssäkring och kommer att utföras av medlemsstaterna och berörda aktörer på regelbunden basis för att effektivisera yrkesutbildningsutbudet och kvalitetsarbetet.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning

Referensnummer

KOM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD)

Ansvarigt utskott

EMPL

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

24.4.2008

 

 

 

Associerat/associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

19.6.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ramona Nicole Mănescu

10.6.2008

 

 

Behandling i utskott

24.6.2008

10.9.2008

 

 

Antagande

7.10.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Ivo Belet, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Hannu Takkula, Thomas Wise

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Rolf Berend, Jaroslav Zvěřina

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning

Referensnummer

KOM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD)

Framläggande för parlamentet

9.4.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

24.4.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

24.4.2008

 

 

 

Associerat/associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

19.6.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jan Andersson

6.5.2008

 

 

Behandling i utskott

10.9.2008

6.10.2008

4.11.2008

 

Antagande

5.11.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Patrizia Toia, Claude Turmes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău

Ingivande

11.11.2008