ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета (ЕО) № …./…. за изменение на Регламент (EО) № 219/2007 на Съвета за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

  11.11.2008 - (COM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS)) - *

  Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  Докладчик: Angelika Niebler
  (Опростена процедура - член 43, параграф 1 от правилника)

  Процедура : 2008/0159(CNS)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0439/2008
  Внесени текстове :
  A6-0439/2008
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент за Съвета (ЕО) № …./…. за изменение на Регламент (EО) № 219/2007 на Съвета за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

  (COM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

  (Процедура на консултация)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0483)[1],

  –   като взе предвид членове 171 и 172 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6‑0305/2008),

  –   като взе предвид член 51 и член 43, параграф 1, от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6‑0439/2008),

  1.  одобрява предложението на Комисията;

  2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

  3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

  4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  • [1]  Все още непубликувано в ОВ.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Общо предприятие за създаването на европейска система от ново поколение за управлението на въздушния трафик (SESAR)

  Позовавания

  COM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS)

  Дата на консултация с ЕП

  4.9.2008

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ITRE

  23.9.2008

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  TRAN

  23.9.2008

   

   

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  TRAN

  10.11.2008

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Angelika Niebler

  15.9.2008

   

   

  Заместен(и) докладчик(ци)

  Vladimír Remek

   

   

  Опростена процедура - Дата на решението

  7.10.2008

  Дата на приемане

  4.11.2008