Процедура : 2008/0159(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0439/2008

Внесени текстове :

A6-0439/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/11/2008 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0529

ДОКЛАД     *
PDF 139kWORD 61k
11.11.2008
PE 414.047v02-00 A6-0439/2008

относно предложението за регламент на Съвета (ЕО) № …./…. за изменение на Регламент (EО) № 219/2007 на Съвета за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

(COM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Angelika Niebler

(Опростена процедура - член 43, параграф 1 от правилника)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент за Съвета (ЕО) № …./…. за изменение на Регламент (EО) № 219/2007 на Съвета за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

(COM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0483)(1),

–   като взе предвид членове 171 и 172 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6‑0305/2008),

–   като взе предвид член 51 и член 43, параграф 1, от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6‑0439/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

Все още непубликувано в ОВ.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Общо предприятие за създаването на европейска система от ново поколение за управлението на въздушния трафик (SESAR)

Позовавания

COM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS)

Дата на консултация с ЕП

4.9.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

23.9.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

23.9.2008

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

TRAN

10.11.2008

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Angelika Niebler

15.9.2008

 

 

Заместен(и) докладчик(ци)

Vladimír Remek

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

7.10.2008

Дата на приемане

4.11.2008

 

 

 

Правна информация - Политика за поверителност