BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning (EF) nr. …/… om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

11.11.2008 - (KOM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS)) - *

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Angelika Niebler
(Forenklet procedure ‑ forretningsordenens artikel 43, stk. 1)

Procedure : 2008/0159(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0439/2008
Indgivne tekster :
A6-0439/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning (EF) nr. …/… om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

(KOM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0483)[1],

–   der henviser til EF-traktatens artikel 171 og 172, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0305/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6‑0439/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

PROCEDURE

Titel

Fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

Referencer

KOM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS)

Dato for høring af EP

4.9.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

23.9.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

23.9.2008

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

TRAN

10.11.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Angelika Niebler

15.9.2008

 

 

Oprindelig ordfører

Vladimír Remek

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

7.10.2008

Dato for vedtagelse

4.11.2008

 

 

 

Dato for indgivelse

11.11.2008