ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../.... του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)

11.11.2008 - (COM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS)) - *

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγήτρια: Angelika Niebler
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2008/0159(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0439/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0439/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)

(COM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0483)[1],

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 171 και 172 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0305/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6‑0439/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

4.9.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

23.9.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

23.9.2008

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

TRAN

10.11.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Angelika Niebler

15.9.2008

 

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

Vladimír Remek

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

7.10.2008

Ημερομηνία έγκρισης

4.11.2008

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

11.11.2008