ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../.... του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)

  11.11.2008 - (COM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS)) - *

  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  Εισηγήτρια: Angelika Niebler
  (Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

  Διαδικασία : 2008/0159(CNS)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0439/2008
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0439/2008
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)

  (COM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

  (Διαδικασία διαβούλευσης)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0483)[1],

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 171 και 172 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0305/2008),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6‑0439/2008),

  1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

  2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

  3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

  4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS)

  Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

  4.9.2008

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  23.9.2008

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  TRAN

  23.9.2008

   

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  TRAN

  10.11.2008

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Angelika Niebler

  15.9.2008

   

   

  Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

  Vladimír Remek

   

   

  Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

  7.10.2008

  Ημερομηνία έγκρισης

  4.11.2008

   

   

   

  Ημερομηνία κατάθεσης

  11.11.2008