Menettely : 2008/0159(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0439/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0439/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/11/2008 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0529

MIETINTÖ     *
PDF 119kWORD 54k
11.11.2008
PE 414.047v02-00 A6-0439/2008

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) N:o …./…. yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007 muuttamisesta

(KOM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Angelika Niebler

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) N:o …./…. yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007 muuttamisesta

(KOM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0483)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 171 ja 172 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0305/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A6‑0439/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisyrityksen perustaminen uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

4.9.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

23.9.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

23.9.2008

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

TRAN

10.11.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Angelika Niebler

15.9.2008

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Vladimír Remek

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

7.10.2008

Hyväksytty (pvä)

4.11.2008

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.11.2008

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö