MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) N:o …./…. yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007 muuttamisesta

  11.11.2008 - (KOM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS)) - *

  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  Esittelijä: Angelika Niebler
  (Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)

  Menettely : 2008/0159(CNS)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0439/2008
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0439/2008
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) N:o …./…. yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007 muuttamisesta

  (KOM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

  (Kuulemismenettely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0483)[1],

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 171 ja 172 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0305/2008),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

  –   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A6‑0439/2008),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

  2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

  3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

  4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Yhteisyrityksen perustaminen uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS)

  EP:n kuuleminen (pvä)

  4.9.2008

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  23.9.2008

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  TRAN

  23.9.2008

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  TRAN

  10.11.2008

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Angelika Niebler

  15.9.2008

   

   

  Alkuperäinen esittelijä

  Vladimír Remek

   

   

  Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

  7.10.2008

  Hyväksytty (pvä)

  4.11.2008

   

   

   

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  11.11.2008