Procedūra : 2008/0159(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0439/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0439/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 18/11/2008 - 7.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0529

ZIŅOJUMS     *
PDF 132kWORD 58k
11.11.2008
PE 414.047v02-00 A6-0439/2008

par priekšlikumu Padomes regulai (EK) Nr. ..../...., ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR)

(COM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referente: Angelika Niebler

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 43. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai (EK) Nr. ..../...., ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR)

(COM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0483)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 171.un 172. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0305/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 43. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A6‑0439/2008),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1)

OV vēl nav publicēts.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopuzņēmums, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR)

Atsauces

COM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

4.9.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

23.9.2008

Komiteja, kurai lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

23.9.2008

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Angelika Niebler

15.9.2008

 

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

Vladimír Remek

 

 

Vienkāršota procedūra – lēmuma datums

7.10.2008

Pieņemšanas datums

4.11.2008

 

 

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika