Ziņojums - A6-0439/2008Ziņojums
A6-0439/2008

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai (EK) Nr. ..../...., ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR)

  11.11.2008 - (COM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS)) - *

  Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  Referente: Angelika Niebler
  (Vienkāršota procedūra — Reglamenta 43. panta 1. punkts)

  Procedūra : 2008/0159(CNS)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A6-0439/2008
  Iesniegtie teksti :
  A6-0439/2008
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes regulai (EK) Nr. ..../...., ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR)

  (COM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

  (Apspriežu procedūra)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0483)[1],

  –   ņemot vērā EK līguma 171.un 172. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0305/2008),

  –   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 43. panta 1. punktu,

  –   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A6‑0439/2008),

  1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

  2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

  3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

  4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Kopuzņēmums, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR)

  Atsauces

  COM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS)

  Datums, kad notika apspriešanās ar EP

  4.9.2008

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ITRE

  23.9.2008

  Komiteja, kurai lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  TRAN

  23.9.2008

   

   

   

  Referents(-e/-i/-es)

         Iecelšanas datums

  Angelika Niebler

  15.9.2008

   

   

  Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

  Vladimír Remek

   

   

  Vienkāršota procedūra – lēmuma datums

  7.10.2008

  Pieņemšanas datums

  4.11.2008