Procedura : 2008/0159(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0439/2008

Teksty złożone :

A6-0439/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/11/2008 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0529

SPRAWOZDANIE     *
PDF 140kWORD 60k
11.11.2008
PE 414.047v02-00 A6-0439/2008

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (WE) nr …/… zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

(COM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawczyni: Angelika Niebler

(Procedura uproszczona- art.43 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (WE) nr …/… zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

(COM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0483)(1),

–   uwzględniając art. 171 i art. 172 traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0305/2008),

–   uwzględniając art. 51 i art. 43 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6‑0439/2008),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)

Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


PROCEDURA

Tytuł

Wspólnego przedsięwzięcie w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

Odsyłacze

COM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS)

Data konsultacji z PE

4.9.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

               Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

23.9.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

               Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

23.9.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

               Data powołania

Angelika Niebler

15.9.2008

 

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

Vladimír Remek

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

7.10.2008

Data przyjęcia

4.11.2008

 

 

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności