RAPORT referitor la propunerea de regulament (CE) nr. ..../.... al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2007 al Consiliului privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)

  11.11.2008 - (COM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS)) - *

  Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  Raportoare: Angelika Niebler
  [Procedura simplificată - articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

  Procedură : 2008/0159(CNS)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0439/2008
  Texte depuse :
  A6-0439/2008
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament (CE) nr. ..../.... al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2007 al Consiliului privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)

  (COM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

  (Procedura de consultare)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0483)[1],

  –   având în vedere articolele 171 și 172 din Tratatul CE, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C6‑0305/2008),

  –   având în vedere articolul 51 și articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6‑0439/2008),

  1.  aprobă propunerea Comisiei;

  2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

  4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

  • [1]  Nepublicată încă în JO.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Întreprinderea comună pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)

  Referințe

  COM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS)

  Data consultării PE

  4.9.2008

  Comisia competentă în fond

         Data anunțului în plen

  ITRE

  23.9.2008

  Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

         Data anunțului în plen

  TRAN

  23.9.2008

   

   

   

  Raportor(i)

         Data numirii

  Angelika Niebler

  15.9.2008

   

   

  Raportor(i) substituit (substituiți)

  Vladimír Remek

   

   

  Procedură simplificată - data deciziei

  7.10.2008

  Data adoptării

  4.11.2008