RAPORT referitor la propunerea de regulament (CE) nr. ..../.... al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2007 al Consiliului privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)

11.11.2008 - (COM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS)) - *

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportoare: Angelika Niebler
[Procedura simplificată - articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

Procedură : 2008/0159(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0439/2008
Texte depuse :
A6-0439/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament (CE) nr. ..../.... al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2007 al Consiliului privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)

(COM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0483)[1],

–   având în vedere articolele 171 și 172 din Tratatul CE, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C6‑0305/2008),

–   având în vedere articolul 51 și articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6‑0439/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

  • [1]  Nepublicată încă în JO.

PROCEDURĂ

Titlu

Întreprinderea comună pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)

Referințe

COM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS)

Data consultării PE

4.9.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

23.9.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

TRAN

23.9.2008

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Angelika Niebler

15.9.2008

 

 

Raportor(i) substituit (substituiți)

Vladimír Remek

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

7.10.2008

Data adoptării

4.11.2008