POROČILO o predlogu Uredbe Sveta (ES) št. …./…. o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

11.11.2008 - (KOM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS)) - *

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalka: Angelika Niebler
(Poenostavljeni postopek – člen 43(1) poslovnika)

Postopek : 2008/0159(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0439/2008
Predložena besedila :
A6-0439/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta (ES) št. …./…. o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

(KOM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0483)[1],

–   ob upoštevanju členov 171 in 172 Pogodbe ES, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0305/2008),

–   ob upoštevanju členov 51 in 43(1) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6‑0439/2008),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  Še ni objavljeno v UL.

POSTOPEK

Naslov

Skupno podjetje za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS)

Datum posvetovanja z EP

4.9.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

23.9.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

23.9.2008

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

TRAN

10.11.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Angelika Niebler

15.9.2008

 

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

Vladimír Remek

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

7.10.2008

Datum sprejetja

4.11.2008