Betänkande - A6-0439/2008Betänkande
A6-0439/2008

  BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning (EG) nr .../... om ändring av rådets förordning (EG) nr 219/2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)

  11.11.2008 - (KOM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS)) - *

  Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  Föredragande: Angelika Niebler
  (Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

  Förfarande : 2008/0159(CNS)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0439/2008
  Ingivna texter :
  A6-0439/2008
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till rådets förordning (EG) nr .../... om ändring av rådets förordning (EG) nr 219/2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)

  (KOM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

  (Samrådsförfarandet)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0483)[1],

  –   med beaktande av artiklarna 171 och 172 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6‑0305/2008),

  –   med beaktande av artiklarna 51 och 43.1 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6‑0439/2008).

  1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

  2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

  3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

  4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  • [1]  Ännu ej offentliggjord i EUT.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)

  Referensnummer

  KOM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS)

  Begäran om samråd med parlamentet

  4.9.2008

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  23.9.2008

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  TRAN

  23.9.2008

   

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  TRAN

  10.11.2008

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Angelika Niebler

  15.9.2008

   

   

  Tidigare föredragande

  Vladimír Remek

   

   

  Förenklat förfarande - beslut

  7.10.2008

  Antagande

  4.11.2008

   

   

   

  Ingivande

  11.11.2008