Förfarande : 2008/0159(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0439/2008

Ingivna texter :

A6-0439/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/11/2008 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0529

BETÄNKANDE     *
PDF 124kWORD 54k
11.11.2008
PE 414.047v02-00 A6-0439/2008

om förslaget till rådets förordning (EG) nr .../... om ändring av rådets förordning (EG) nr 219/2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)

(KOM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Angelika Niebler

(Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning (EG) nr .../... om ändring av rådets förordning (EG) nr 219/2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)

(KOM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0483)(1),

–   med beaktande av artiklarna 171 och 172 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6‑0305/2008),

–   med beaktande av artiklarna 51 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6‑0439/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1)

Ännu ej offentliggjord i EUT.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)

Referensnummer

KOM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

4.9.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

23.9.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

23.9.2008

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

TRAN

10.11.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Angelika Niebler

15.9.2008

 

 

Tidigare föredragande

Vladimír Remek

 

 

Förenklat förfarande - beslut

7.10.2008

Antagande

4.11.2008

 

 

 

Ingivande

11.11.2008

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy