RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru

11.11.2008 - (10597/2/2008 – C6‑0324/2008 – 2004/0209(COD)) - ***II

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Raportor: Alejandro Cercas

Procedură : 2004/0209(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0440/2008

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru

(10597/2/2008 – C6‑0324/2008 – 2004/0209(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția comună a Consiliului (10597/2/2008 – C6‑0324/2008),

–   având în vedere poziția sa în primă lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2004)0607),

–   având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2005)0246),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A6‑0440/2008),

1.  aprobă poziția comună astfel cum a fost modificată;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 7

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(7) Este necesară o îmbunătățire a protecției sănătății și siguranței lucrătorilor și o mai mare flexibilitate în organizarea timpului de lucru, în special în ceea ce privește timpul de gardă, și, mai ales, perioadele inactive din timpul de gardă, precum și stabilirea unui nou echilibru între concilierea vieții de familie cu cea profesională, pe de o parte, și o organizare mai flexibilă a timpului de lucru pe de altă parte.

(7) Este necesară o îmbunătățire a protecției sănătății și siguranței lucrătorilor ca urmare a provocărilor pe care le reprezintă noile forme de organizare a timpului de lucru, introducerea de modele privind timpul de lucru care să ofere oportunități de învățare de-a lungul vieții pentru angajați, precum și stabilirea unui nou echilibru între concilierea vieții de familie cu cea profesională, pe de o parte, și o organizare mai flexibilă a timpului de lucru pe de altă parte.

Amendamentul  2

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 7a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(7a) În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene, elementele caracteristice ale conceptului de „timp de lucru” constau din obligația de a fi prezent fizic în locul stabilit de angajator și de a rămâne la dispoziția acestuia în vederea prestării fără întârziere a unor servicii, dacă este necesar.

(A se vedea P6_TA(2005)0175 din 11.5.2005, considerentul 8)

Amendamentul  3

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 8

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(8) Ar trebui să se acorde lucrătorilor perioade de repaus compensatorii în situațiile în care nu se acordă perioade de repaus. Statele membre ar trebui să decidă durata perioadei de timp rezonabile în care poate fi acordat repausul compensator, ținând seama de necesitatea de a asigura siguranța și sănătatea lucrătorilor respectivi și de principiul proporționalității.

(8) În situațiile în care lucrătorilor nu le-au fost acordate perioade de repaus, după perioada de lucru trebuie să li se acorde perioade de repaus compensatorii, în conformitate cu legislația aplicabilă, convențiile colective sau alte acorduri încheiate între interlocutorii sociali.

(A se vedea P6_TA(2005)0175 din 11.5.2005, articolul 1, alineatele 6 și 7)

Amendamentul  4

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 11

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(11) Experiența acumulată din aplicarea articolului 22 alineatul (1) din Directiva 2003/88/CE demonstrează că deciziile de natură exclusiv individuală de a nu aplica articolul 6 pot ridica probleme în ceea ce privește protecția sănătății și siguranței lucrătorilor, precum și în ceea ce privește libertatea de alegere a lucrătorului.

(11) Experiența acumulată din aplicarea articolului 22 alineatul (1) din Directiva 2003/88/CE demonstrează că decizia finală de natură exclusiv individuală de a nu aplica articolul 6 ridică probleme în ceea ce privește protecția sănătății și siguranței lucrătorilor, precum și în ceea ce privește libertatea de alegere a lucrătorului. În consecință, derogarea prevăzută de respectiva dispoziție ar trebui să înceteze.

(A se vedea P6_TA(2005)0175 din 11.5.2005, considerentul 10)

Amendamentul  5

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 12

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(12) Opțiunea prevăzută la articolul 22 alineatul (1) reprezintă o derogare de la principiul săptămânii de lucru de maxim 48 de ore, calculată ca medie pe o perioadă de referință. Aceasta este supusă condiției asigurării unei protecții eficiente a sănătății și siguranței lucrătorilor, și a consimțământului expres, liber exprimat și care se bazează pe informații al lucrătorului respectiv. Utilizarea acesteia trebuie să fie supusă unor garanții adecvate care să asigure respectarea acestor condiții, și unei monitorizări atente.

eliminat

Amendamentul  6

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 13

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(13) Înaintea aplicării opțiunii prevăzute la articolul 22 alineatul (1), ar trebui să se ia în considerare dacă perioada de referință cea mai îndelungată sau dacă alte dispoziții privind flexibilitatea prevăzute în Directiva 2003/88/CE garantează flexibilitatea necesară.

eliminat

Amendamentul  7

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 14

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(14) Pentru a evita riscurile privind sănătatea și siguranța lucrătorilor, nu este posibilă utilizarea cumulativă, într-un stat membru, atât a perioadei de referință flexibile prevăzută la articolul 19 primul paragraf litera (b), cât și a opțiunii prevăzute la articolul 22 alineatul (1)

eliminat

Amendamentul  8

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 16a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(16a) Este important ca atunci când un lucrător are mai multe contracte de muncă, să fie luate măsuri pentru a garanta că timpul de lucru al lucrătorului este definit ca suma perioadelor de timp lucrate în cadrul fiecărui contract.

Justificare

Pentru ca prezenta directivă să protejeze în mod eficient sănătatea lucrătorilor, este foarte important ca timpul de lucru să fie calculat per persoană și nu per contract, întrucât oamenii pot avea mai multe contracte.

Amendamentul  9

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 2003/88/CE

Articolul 2a

 

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

 

Perioada inactivă a timpului de gardă nu este considerată timp de lucru cu excepția cazului în care legislația națională sau, în conformitate cu legislația și/sau practicile la nivel național, o convenție colectivă sau un acord între partenerii sociali prevede altfel.

Se consideră ca timp de lucru timpul de gardă în integralitatea sa, inclusiv perioada inactivă.

Perioada inactivă a timpului de gardă poate fi calculată pe baza numărului mediu de ore sau al unei fracțiuni din timpul de gardă, ținând seama de experiența în sectorul în cauză, printr-o convenție colectiva sau un acord între partenerii sociali sau prin intermediul legislației naționale, în urma consultărilor cu partenerii sociali.

Cu toate acestea, în baza unor convenții colective sau a altor acorduri încheiate de interlocutorii sociali, sau în temeiul anumitor dispoziții legale ori regulamentare, perioadele inactive ale timpului de gardă pot fi calculate în mod specific, pentru a se respecta durata maximă a timpului de lucru săptămânal menționată la articolul 6, cu condiția respectării principiilor generale de protecție a sănătății și siguranței lucrătorilor.

Perioada inactivă a timpului de gardă este luată în considerare la calculul perioadelor de repaus zilnic sau săptămânal prevăzute la articolul 3 și respectiv la articolul 5 ) numai în cazul în care se prevede acest lucru:

Perioada inactivă a timpului de gardă este luată în considerare la calculul perioadelor de repaus zilnic sau săptămânal prevăzute la articolul 3 și respectiv la articolul 5.

(a) într-o convenție colectivă sau într-un acord încheiat între partenerii sociali;

 

or

 

(b) prin intermediul legislației naționale, în urma consultărilor cu partenerii sociali.

 

Perioada în cursul căreia lucrătorul își exercită în mod efectiv activitatea sau funcțiile în timpul de gardă este considerată întotdeauna timp de lucru.”

 

(A se vedea P6_TA(2005)0175 din 11.5.2005, articolul 1, alineatul 2)

Justificare

În calitate de co-legiuitori, Consiliul și Parlamentul trebuie să respecte acquis-ul comunitar al Curții de Justiție Europene și demnitatea muncii prestate de personalul lucrător în cursul timpului de gardă.

Amendamentul  10

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 2003/88/CE

Articolul 2aa (nou)

 

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 2aa

 

Calcularea timpului de lucru

 

În cazul lucrătorilor care au mai multe contracte de muncă și în scopul punerii în aplicare a prezentei directive, timpul de lucru al lucrătorului este compus din suma perioadelor de timp lucrate în cadrul fiecărui contract.

Justificare

Prezenta directivă este o directivă privind sănătatea și siguranța. Pentru protecția sănătății lucrătorilor, este important ca timpul de lucru să fie calculat per persoană și nu per contract.

Amendamentul  11

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 2003/88/CE

Articolul 2b

 

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

Statele membre încurajează partenerii sociali la nivelul corespunzător, fără a aduce atingere autonomiei acestora, să încheie acorduri pentru a îmbunătăți concilierea vieții de familie cu cea profesională.

Statele membre încurajează partenerii sociali la nivelul corespunzător, fără a aduce atingere autonomiei acestora, să încheie acorduri pentru a îmbunătăți concilierea vieții de familie cu cea profesională.

Statele membre se asigură, fără a aduce atingere Directivei 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană și în colaborare cu partenerii sociali, că angajatorii informează în timp util lucrătorii cu privire la orice modificare substanțială introdusă în structura sau în organizarea timpului de lucru;

Statele membre se asigură, fără a aduce atingere Directivei 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană și în colaborare cu partenerii sociali, că:

Ținând seama de nevoia de flexibilitate a lucrătorilor în ceea ce privește orele și ritmul de lucru, statele membre încurajează, de asemenea, angajatorii să examineze, în conformitate cu practicile naționale, cererile de modificare a orelor și a ritmului de lucru, având în vedere nevoile întreprinderii, precum și nevoia de flexibilitate a lucrătorilor și a angajatorilor.

- angajatorii informează cu mult timp înainte lucrătorii cu privire la orice modificare introdusă în structura timpului de lucru, precum și

 

- lucrătorii au dreptul să solicite modificarea orarului și a structurii timpului de lucru, iar angajatorii au obligația să analizeze aceste solicitări în mod echitabil, ținând cont de necesitățile în materie de flexibilitate ale angajatorilor și angajaților. Angajatorii pot refuza astfel de solicitări numai dacă dezavantajele organizatorice pe care le implică sunt mult mai mari în raport cu beneficiile pe care le aduc lucrătorilor.

(A se vedea P6_TA(2005)0175 din 11.5.2005, articolul 1, alineatul 4)

Justificare

Pentru ca reconcilierea muncii cu viața de familie să nu rămână retorică goală.

Amendamentul  12

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3 – litera aa (nouă)

Directiva 2003/88/CE

Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

 

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(aa)     La alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(a) directorilor executivi (sau persoanelor în funcții comparabile), personalului de conducere aflat în subordinea lor directă și persoanelor numite direct de un consiliu de administrație;”

Justificare

Ar trebui limitate derogările de la prezenta directivă, pentru a proteja principiile acesteia privind sănătatea și siguranța, care ar trebui să se aplice indiferent de poziția persoanelor vizate. Oboseala și alte simptome legate de munca excesivă afectează pe toată lumea, indiferent de funcția deținută și pun în pericol atât siguranța, cât și sănătatea.

Amendamentul  13

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3 – litera b

Directiva 2003/88/CE

Articolul 17 – alineatul 2

 

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(b) La alineatul (2), cuvintele „cu condiția ca lucrătorii în cauză să beneficieze de perioade de repaus echivalente compensatorii ” se înlocuiesc cu „cu condiția ca lucrătorii în cauză să beneficieze de perioade de repaus compensatorii echivalente în cursul unui interval de timp rezonabil, care urmează să fie determinat prin legislația națională, printr-o convenție colectivă sau printr-un acord încheiat între partenerii sociali.;

(b) la alineatul (2), cuvintele „cu condiția ca lucrătorii în cauză să beneficieze de perioade de repaus echivalente compensatorii ” se înlocuiesc cu „cu condiția ca, după consumarea timpului de lucru, lucrătorii în cauză să beneficieze de perioade de repaus compensatorii echivalente, în conformitate cu legislația aplicabilă, convențiile colective sau alte acorduri încheiate între interlocutorii sociali;

(A se vedea P6_TA(2005)0175 din 11.5.2005, articolul 1, alineatul 6)

Justificare

După cum indică Curtea de Justiție, bunul simț, sănătatea și siguranța lucrătorilor impun ca timpul de lucru să fie urmat de perioade de odihnă compensatorii.

Amendamentul  14

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2003/88/CE

Articolul 18

 

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

La articolul 18, paragraful al treilea, cuvintele „numai cu condiția ca lucrătorii să beneficieze de perioade de repaus compensatorii echivalente” se înlocuiește cu „numai cu condiția ca lucrătorii în cauză să beneficieze de perioade de repaus compensatorii echivalente în cursul unui interval de timp rezonabil, care urmează să fie determinat prin legislația națională, printr-o convenție colectivă sau printr-un acord încheiat între partenerii sociali”.

La articolul 18, paragraful al treilea, cuvintele „cu condiția ca lucrătorii să beneficieze de perioade de repaus compensatorii echivalente” se înlocuiește cu „cu condiția ca, după consumarea timpului de lucru, lucrătorii în cauză să beneficieze de perioade de repaus compensatorii echivalente, în conformitate cu legislația aplicabilă, convențiile colective sau alte acorduri încheiate între interlocutorii sociali”.

(A se vedea P6_TA(2005)0175 din 11.5.2005, articolul 1, alineatul 7)

Justificare

După cum indică Curtea de Justiție, bunul simț, sănătatea și siguranța lucrătorilor impun ca timpul de lucru să fie urmat de perioade de odihnă compensatorii.

Amendamentul  15

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 2003/88/CE

Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

 

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(b) prin dispoziții cu caracter legislativ sau administrativ în urma consultării partenerilor sociali la un nivel corespunzător.

(b) prin dispoziții cu caracter legislativ sau administrativ în urma consultării partenerilor sociali la un nivel corespunzător, în cazurile în care lucrătorii nu sunt acoperiți prin convenții colective sau alte acorduri încheiate între interlocutorii sociali, cu condiția ca statele membre interesate să adopte măsurile necesare pentru ca:

 

- angajatorii să informeze și să se consulte cu lucrătorii și/sau reprezentanții acestora cu privire la introducerea timpului de lucru având structura propusă și la modificarea acesteia;

 

- angajatorii să adopte măsurile necesare pentru a preveni și/sau a elimina orice risc cu privire la sănătate și siguranță pe care l-ar putea implica structura propusă a timpului de lucru.

(A se vedea P6_TA(2005)0175 din 11.5.2005, articolul 1, alineatul 8)

Justificare

Pentru a echilibra necesitățile în materie de flexibilitate și siguranță ale angajatorilor și angajaților.

Amendamentul  16

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/88/CE

Articolul 22 – alineatul 1

 

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Cu toate că principiul general este că timpul de lucru maxim săptămânal în Uniunea Europeană este de 48 de ore și că, în practică, situațiile în care lucrătorii lucrează mai mult timp reprezintă o excepție la nivelul Uniunii, statele membre pot decide să nu aplice dispozițiile articolului 6 cu condiția să ia măsurile necesare pentru a asigura protecția efectivă a siguranței și sănătății lucrătorilor. Cu toate acestea, punerea în aplicare a acestei opțiuni se stabilește prin convențiile colective sau printr-un acord între partenerii sociali la un nivel corespunzător, sau prin legislația națională în urma consultării partenerilor sociali la nivelul corespunzător.

(1) Cu toate că principiul general este că timpul de lucru maxim săptămânal în Uniunea Europeană este de 48 de ore și că, în practică, situațiile în care lucrătorii lucrează mai mult timp reprezintă o excepție la nivelul Uniunii, statele membre pot decide să nu aplice dispozițiile articolului 6 pe durata unei perioade de tranziție încheiată după 36 de luni de la intrarea în vigoare a Directivei 2008/.../..., cu condiția să ia măsurile necesare pentru a asigura protecția efectivă a siguranței și sănătății lucrătorilor. Cu toate acestea, punerea în aplicare a acestei opțiuni se stabilește prin convențiile colective sau printr-un acord între partenerii sociali la un nivel corespunzător, sau prin legislația națională în urma consultării partenerilor sociali la nivelul corespunzător.

(A se vedea P6_TA(2005)0175 din 11.5.2005, articolul 1, alineatul 10, litera (c))

Justificare

Pentru eliminarea unei clauze care subminează protecția sănătății și siguranței lucrătorilor și inalienabilitatea drepturilor fundamentale și pentru menținerea în vigoare a acordurilor internaționale ale OIM, a legislației sociale și a acordurilor încheiate între interlocutorii sociali din statele membre.

Amendamentul  17

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/88/CE

Articolul 22 – alineatul 2 – litera a

 

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(a) niciun angajator nu cere unui lucrător să muncească mai mult de 48 de ore într-o perioadă de șapte zile, calculată ca medie pentru perioada de referință menționată la articolul 16 litera (b), dacă nu a obținut acordul prealabil al lucrătorului de a efectua o asemenea muncă. Acest acord este valabil pentru o perioadă care nu poate depăși un an și poate fi reînnoit;

(a) niciun angajator nu cere unui lucrător să muncească mai mult de 48 de ore într-o perioadă de șapte zile, calculată ca medie pentru perioada de referință menționată la articolul 16 litera (b), dacă nu a obținut acordul prealabil al lucrătorului de a efectua o asemenea muncă. Acest acord este valabil pentru o perioadă care nu poate depăși șase luni și poate fi reînnoit;

(A se vedea P6_TA(2005)0175 din 11.5.2005, articolul 1, alineatul 10, litera (b))

Justificare

Pentru ca, în cursul perioadei de tranziție, lucrătorii să-și poată exprima liber voința cu mai multă vigoare.

Amendamentul  18

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/88/CE

Articolul 22 – alineatul 2 – litera c – punctul i

 

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(i) la momentul semnării contractului individual de muncă; sau

(i) la momentul semnării contractului individual de muncă sau în cursul perioadei de probă; sau

(A se vedea P6_TA(2005)0175 din 11.5.2005, articolul 1, alineatul (10), litera (b))

Justificare

Pentru ca, în cursul perioadei de tranziție, lucrătorii să-și poată exprima liber voința cu mai multă vigoare.

Amendamentul  19

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/88/CE

Articolul 22 – alineatul 2 – litera d

 

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(d) niciun lucrător care și-a dat acordul în conformitate cu prezentul articol nu va lucra, într-o perioadă de șapte zile, mai mult de:

eliminat

(i) 60 de ore, calculate ca medie pe o perioadă de trei luni, cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut într-o convenție colectivă sau printr-un acord între partenerii sociali; or

 

(ii) 65 de ore, calculate ca medie pe o perioadă de trei luni, în absența unei convenții colective și atunci când perioada inactivă a timpului de gardă este considerată timp de lucru, în conformitate cu articolul 2a;

 

Justificare

O săptămână de lucru de 60 sau 65 de ore este prea lungă, cu atât mai mult cu cât, calculând pe trimestre, ar legitima săptămâna de 79 de ore.

Amendamentul  20

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/88/CE

Articolul 22 – alineatul 3

 

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(3) Sub rezerva respectării principiilor generale de protecție a sănătății și siguranței lucrătorilor, în cazul în care un lucrător este angajat de același angajator pentru o perioadă sau pentru perioade care nu depășesc în total zece săptămâni în cadrul unei perioade de douăsprezece luni, nu se aplică dispozițiile prevăzute la alineatul (2), litera (c) punctul (ii) și litera (d).

eliminat

Justificare

Pentru a asigura protecția a milioane de lucrători europeni angajați cu contracte pe durată determinată, pe care formularea Consiliului îi lasă cu totul descoperiți.

Amendamentul  21

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2003/88/CE

Articolul 22a

 

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(7) Se introduce următorul articol:

eliminat

„Articolul 22a

 

Dispoziții speciale

 

În cazul în care un stat membru utilizează opțiunea prevăzută la articolul 22:

 

(a) opțiunea stabilită la articolul 19 primul paragraf litera (b) nu se aplică.

 

(b) prin derogare de la articolul 16 litera (b) și pentru motive obiective sau tehnice sau pentru motive legate de organizarea muncii, statul membru respectiv poate permite, prin acte cu putere de lege sau acte administrative, stabilirea perioadei de referință astfel încât să nu depășească șase luni.

 

O astfel de perioadă de referință trebuie să respecte principiile generale referitoare la protecția sănătății și siguranței lucrătorilor și nu poate afecta perioada de referință de trei luni aplicabilă în temeiul articolului 22 alineatul (2) litera (d) lucrătorilor care au devenit parte la un acord valabil preexistent în temeiul articolului 22 alineatul (2) litera (a).”

 

Justificare

Această prevedere este complet lipsită de sens, întrucât – pentru oricine face uz de excluderea voluntară – perioada de referință este irelevantă, deoarece nu există limite privind săptămâna de lucru.

Amendamentul  22

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 2003/88/CE

Articolul 24a

 

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(9) Se introduce următorul articol:

eliminat

„Articolul 24a

 

Raportul de evaluare

 

(1) Până la ...*:

 

(a) Statele membre care recurg la opțiunea prevăzută la articolul 22 alineatul (1) informează Comisia în legătură cu motivele, sectorul (sectoarele), activitățile și numărul de lucrători implicați, după consultarea partenerilor sociali la nivel național. Raportul fiecărui stat membru furnizează informații privind efectele acesteia asupra sănătății și siguranței lucrătorilor, indicând, de asemenea, punctelor de vedere ale partenerilor sociali la nivel corespunzător, și este înaintat, de asemenea, partenerilor sociali la nivel național;

 

(b) Statele membre care recurg la opțiunea prevăzută la articolul 19 primul paragraf litera (b) informează Comisia în legătură cu modul în care au pus în aplicare această dispoziție, precum și în privința efectelor acesteia asupra sănătății și siguranței lucrătorilor.

 

(2) Până la…*.Comisia, după consultarea partenerilor sociali la nivel comunitar, înaintează Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind:

 

(a) utilizarea opțiunii prevăzute la articolul 22 alineatul (1) și motivele acestei utilizări, precum și

 

(b) alți factori care pot contribui la prelungirea timpului de lucru, cum ar fi recurgerea la dispozițiile articolului 19 primul paragraf litera (b).

 

Raportul poate fi însoțit de propuneri corespunzătoare de a reduce timpul de lucru excesiv, inclusiv utilizarea opțiunii prevăzute la articolul 22 alineatul (1), ținând seama de impactul acesteia asupra sănătății și siguranței lucrătorilor care fac obiectul opțiunii.

 

(3) Consiliul, pe baza raportului menționat la alineatul (2), evaluează utilizarea opțiunilor prevăzute în prezenta directivă și în special a celor prevăzute la articolul 19 primul paragraf litera (b) și la articolul 22 alineatul (1).

 

Luând în considerare această evaluare, Comisia poate, până la….**, dacă este cazul, înainta Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare a prezentei directive, inclusiv a opțiunii prevăzute la articolul 22 alineatul (1)”.

 

Justificare

După încetarea opțiunii de excludere voluntară, prezentarea unui raport de evaluare ar fi lipsită de sens.

  • [1]  JO C 92 E, 20.4.2006, p. 292.

PROCEDURĂ

Titlu

Aspecte privind organizarea timpului de lucru

Referințe

10597/2/2008 – C6-0324/2008 – 2004/0209(COD)

Data primei lecturi a PE

11.5.2005                     T6-0175/2005

Propunerea Comisiei

COM(2004)0607 - C6-0122/2004

Propunerea modificată a Comisiei

COM(2005)0246

Data anunțului în plen a primirii poziției comune

22.9.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

EMPL

22.9.2008

Raportor(i)

       Data numirii

Alejandro Cercas

25.6.2008

 

 

Examinare în comisie

4.11.2008

 

 

 

Data adoptării

5.11.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

13

2

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Membri supleanți prezenți la votul final

Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Patrizia Toia, Georgios Toussas, Claude Turmes

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Giles Chichester, Árpád Duka-Zólyomi

Data depunerii

11.11.2008