Процедура : 2008/0018(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0441/2008

Внесени текстове :

A6-0441/2008

Разисквания :

PV 15/12/2008 - 16
CRE 15/12/2008 - 16

Гласувания :

PV 18/12/2008 - 6.11
CRE 18/12/2008 - 6.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0626

ДОКЛАД     ***I
PDF 700kWORD 1735k
12.11.2008
PE 407.804v02-00 A6-0441/2008

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки

(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите

Докладчик: Marianne Thyssen

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ НА Комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 ПРОЦЕДУРА

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки

(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Процедура за вземане на съвместно решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2008)0009),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0039/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, както и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0441/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Директива 88/378/ЕИО се основава на принципите и понятията, заложени в Резолюция на Съвета от 7 май 1985 г. относно нов подход в техническото хармонизиране и стандартизация. По този начин тя определя само съществените изисквания за безопасност по отношение на детските играчки, докато техническите подробности биват приемани от Европейския комитет по стандартизация (CEN) и Европейски комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) в съответствие с Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти. Съответствието с така установените хармонизирани стандарти, чийто референтен номер е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, предполага и презумпция за съответствие с изискванията, определени в Директива 88/378/ЕИО. Опитът показва, че тези основни принципи функционират добре в сектора на детските играчки и следва да бъдат запазени.

(2) Директива 88/378/ЕИО се основава на принципите и понятията, заложени в Резолюция на Съвета от 7 май 1985 г. относно нов подход в техническото хармонизиране и стандартизация. По този начин тя определя съществените изисквания за безопасност по отношение на детските играчки, включително специфичните изисквания за безопасност по отношение на физичните и механичните свойства, запалимост, химични свойства, електрически свойства, хигиена и радиоактивност. Техническите подробности биват приемани от Европейския комитет по стандартизация (CEN) и Европейски комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) в съответствие с Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти. Съответствието с така установените хармонизирани стандарти, чийто референтен номер е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, предполага и презумпция за съответствие с изискванията, определени в Директива 88/378/ЕИО.

Обосновка

Основните изисквания за безопасност включват не само изискванията, посочени в член 9 от Директивата, но също така конкретните технически изисквания, посочени в Приложение ІІ. Освен това, като се има предвид неотдавна срещнатите проблеми във връзка с играчките, е трудно да се твърди, че нещата вървят добре в сектора на играчките.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3а) Друга важна цел на новата система, която трябва да бъде създадена с настоящата директива, е насърчаването и в определени случаи гарантирането, че използваните за производство на играчки опасни вещества и материали биват заменяни от по-безопасни вещества и технологии, при наличие на икономически подходящи и технически осъществими алтернативи.

Обосновка

Настоящото изменение представлява адаптиране към регламента REACH (съображение 12).

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3б) Предохранителният принцип е принцип на правото на Общността, който се съдържа в юриспруденцията на Съда на Европейските общности и определен в съобщението на Комисията от 2 февруари 2000 г. относно предохранителния принцип COM(2000)0001).

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Всички стопански субекти, участващи в снабдителската и дистрибуторска верига, следва да вземат съответните мерки, за да гарантират, че предлагат на пазара само детски играчки, които са в съответствие с приложимото законодателство. Настоящата директива предоставя ясно и пропорционално разпределение на задълженията, които отговарят на съответната роля на всеки субект в процеса на снабдяване и дистрибуция.

(8) Всички стопански субекти, участващи в снабдителската и дистрибуторска верига, следва да действат с необходимата отговорност и бдителност с цел да гарантират, че в разумно предвидимите условия на нормално използване играчките, които пускат на пазара, нямат опасни последици за безопасността и здравето на децата. Стопанските субекти следва да вземат съответните мерки, за да гарантират, че предлагат на пазара само детски играчки, които са в съответствие с приложимото законодателство. Настоящата директива предоставя ясно и пропорционално разпределение на задълженията, които отговарят на съответната роля на всеки субект в процеса на снабдяване и дистрибуция.

Обосновка

Не е достатъчно просто да се заяви, че стопанските субекти следва да предприемат необходимите мерки. Следва също така да им стане ясно, че носят отговорност. Тяхната бдителност е необходима, за да се гарантират безопасността и здравето на децата, които използват техните играчки, като се вземат предвид различните начини на използване на играчките.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) С цел да се осигури защита на децата срещу наскоро откритите рискове също така е необходимо да бъдат приети нови съществени изисквания за безопасност. По-специално е необходимо да се допълнят и актуализират разпоредбите относно химическите вещества в играчките. Тези разпоредби следва да уточнят изискването детските играчки да съответстват на общото законодателство относно химикалите, и по-специално Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията. Тези разпоредби следва също да бъдат приспособени към конкретните нужди на децата, които са уязвима група от потребителите. Следователно следва да се предвидят нови ограничения по отношение на веществата, които са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (КМТВ) съгласно Директива 67/548/ЕИО от 27 юни 1967 г. относно сближаването на законите, регламентите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасните вещества и аромати в играчките, с оглед на специфичните рискове, които тези вещества могат да създадат за здравето на хората. Специфичните гранични стойности, указани в Директива 88/378/ЕИО за определени вещества следва да бъдат актуализирани с цел отчитане на напредъка на научните познания.

(16) С цел да се осигури висока степен на защита на децата и на околната среда срещу рискове, опасните вещества, и по-специално канцерогенните, мутагенни или токсични за репродукцията вещества (КМТВ), и алергенните вещества и елементи следва да бъдат обект на особено внимание. Също така е необходимо да бъдат приети нови съществени изисквания за безопасност. По-специално е необходимо да се допълнят и актуализират разпоредбите относно химическите вещества в играчките. Тези разпоредби следва да уточнят изискването детските играчки да съответстват на общото законодателство относно химикалите, и по-специално Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията. Тези разпоредби следва също да бъдат приспособени към конкретните нужди на децата, които са уязвима група от потребителите. Следователно следва да се предвидят нови ограничения по отношение на веществата, които са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (КМТВ) съгласно Директива 67/548/ЕИО от 27 юни 1967 г. относно сближаването на законите, регламентите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасните вещества и аромати в играчките, с оглед на специфичните рискове, които тези вещества могат да създадат за здравето на хората. Специфичните пределно допустими стойности, указани в Директива 88/378/ЕИО за определени вещества следва да бъдат актуализирани с цел отчитане на напредъка на научните познания.

Обосновка

Настоящото изменение привлича вниманието към необходимостта да се разглеждат въпросите, свързани с вещества, пораждащи сериозно безпокойство. То представлява адаптиране към регламента REACH (съображение 69).

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Общите и специфични изисквания по отношение на химикалите в настоящата директива следва да целят защитата на здравето на децата от опасни вещества в играчките, като същевременно загрижеността във връзка с опазването на околната среда намира изражение в екологично законодателство с хоризонтален ефект, приложимо и към играчките, по-специално в Директива 2006/12/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците, Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, в Директива 2002/96/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), в Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки и в Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО.

(17) Общите и специфични изисквания по отношение на химикалите в настоящата директива следва да целят защитата на здравето на децата от опасни вещества в играчките, като същевременно загрижеността във връзка с опазването на околната среда намира изражение в екологично законодателство, приложимо към електрическите и електронните играчки, а именно в Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване и в Директива 2002/96/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Освен това въпросите относно околната среда, свързани с отпадъците, се регламентират в Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците, въпросите, свързани с опаковките, се регламентират в Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки, а въпросите, свързани с батериите и акумулаторите, се регламентират в Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО.

Обосновка

Настоящият текст създава впечатлението, че проблемите по отношение на околната среда изрично се разглеждат за всяка една играчка; независимо от това става въпрос само за електрическите и електронните играчки. Хоризонталното законодателство не се прилага изрично за детските играчки и следва да не бъде групирано заедно с директивите относно електрическото и електронното оборудване и относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17а) Играчките или техни части и опаковки, за които може да се предположи, че биха могли да влязат в съприкосновение с хранителни продукти, следва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.

Обосновка

подходящо е да се позовем на факта, че законодателството относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни може да се прилага за играчки, например сервизите за чай/кафе, предназначени за употреба от деца, може да се очаква да бъдат в контакт с храна. настоящата разпоредба е необходима, тъй като до този момент това не е била ясно във всички държави-членки на ЕС.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Тъй като е възможно играчките или да съществуват, или да бъдат тепърва разработени, което създава опасности, които не са обхванати от конкретни изисквания за безопасност посочени в настоящата директива, необходимо е да се определят общи изисквания за безопасност като правна основа за предприемане на действия срещу подобни играчки. В този смисъл безопасността на детските играчки следва да се определя във връзка с употребата на продукта по предназначение, като същевременно се допуска и предвидимата му употреба, при отчитане на поведението на децата, които по принцип не проявяват същата степен на предпазливост като средностатистическия възрастен потребител.

(19) Тъй като е възможно играчките или да съществуват, или да бъдат тепърва разработени, което създава опасности, които не са обхванати от конкретни изисквания за безопасност посочени в настоящата директива, необходимо е да се определят общи изисквания за безопасност като правна основа за предприемане на действия срещу подобни играчки. В този смисъл безопасността на детските играчки следва да се определя във връзка с употребата на продукта по предназначение, като същевременно се допуска и предвидимата му употреба, при отчитане на поведението на децата, които по принцип не проявяват същата степен на предпазливост като средностатистическия възрастен потребител. Ако научните доказателства не позволяват тази оценка, държавите-членки, по-специално посредством техните компетентни органи, следва да прилагат предохранителния принцип.

Обосновка

При оценката за безопасността на дадена играчка трябва да се вземат предвид всичка възможни начини, по които детето може да използва тази играчка. Начините на употреба на дадена играчка, които не съответстват на действията на дете на определена възраст поради стадия на неговото физическо или интелектуално развитие и т.н. могат да се изключат.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Маркировката „CE“, отразяваща съответствието на дадена играчка, е видимата последица от цял един процес, който представлява в широк смисъл оценка на съответствието. Следователно в настоящата директива следва да бъдат определени общите принципи, регулиращи употребата на маркировката „СЕ“, и правилата по отношение на нейното поставяне.

(21) Маркировката „CE“, обозначаваща съответствието на дадена играчка, е видимата последица от цял един процес, който представлява в широк смисъл оценка на съответствието. Следователно в настоящата директива следва да бъдат определени правилата по отношение на нейното поставяне върху играчките.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) От съществено значение е да стане ясно и за производителите, и за потребителите, че с поставянето на маркировка „CE“ върху играчката, производителят декларира, че продуктът е в съответствие с всички приложими изисквания и че той поема пълната отговорност за това.

(22) От съществено значение е да стане ясно и за производителите, и за потребителите, че с поставянето на маркировка „CE“ върху играчката, производителят декларира, че продуктът е в съответствие с всички приложими изисквания и че той поема пълната отговорност за това.

Обосновка

Единствено производителят може да постави маркировката « СЕ» върху дадена играчка. Той трябва да си дава сметка, че използването на маркировката « СЕ », която е доказателство за спазването на строгите изисквания, води до поемане на отговорност, и всяка злоупотреба с маркировката може да бъде санкционирана.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) Тъй като целта на предложеното действие, а по-специално да се осигури високо ниво на безопасност на детските играчки, като същевременно се гарантира функционирането на вътрешния пазар посредством определяне на хармонизирани изисквания за безопасност на играчките и минимални изисквания за пазарен надзор, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите-членки и, тъй като, поради съображения за мащаба и отражението, може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, предвиден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, както е изложен в същия член, предвиденото в настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

(34) Тъй като целта на настоящата директива, а по-специално да се осигури високо ниво на безопасност на детските играчки с цел гарантирането на безопасността и здравето на децата, като същевременно се гарантира функционирането на вътрешния пазар посредством определяне на хармонизирани изисквания за безопасност на играчките и минимални изисквания за пазарен надзор, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите-членки и, тъй като, поради съображения за мащаба и отражението, може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, предвиден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, както е изложен в същия член, предвиденото в настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

Обосновка

Трябва да бъде отново формулирана основната цел на тази директива.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34а) С цел да се осигури на производителите на играчки и други стопански субекти достатъчно време, за да се приспособят към новите изисквания е необходимо да се осигури преходен период от две години след влизане в сила на настоящата директива, през който играчките, които отговорят на изискванията на Директива 88/378/ЕИО да могат да бъдат пускани на пазара. В случай на изисквания по отношение на химикалите, този период следва да бъде определен на четири години, за да се позволи разработването на хармонизирани стандарти, които са необходими за спазване на тези изисквания,

Изменение  13

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1а. настоящата директива се основава на принципа, че производителите са задължени да гарантират, че играчките и химикалите, които те съдържат, не са нито вредни за здравето на децата, нито токсични, в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „Предлагане на пазара“ означава всяка доставка на детска играчка за разпространение, консумация или употреба на пазара на Общността по време на търговска дейност, независимо дали в замяна на плащане или безплатно.

 

(1) „Предлагане на пазара“ означава всяка доставка на детска играчка за разпространение, консумация или употреба на пазара на Общността по време на търговска дейност, независимо дали в замяна на плащане или безплатно и независимо дали това цели печалба или не.

Обосновка

Снабдяването с играчки от нестопански сдружения също трябва да се регулира с настоящата директива.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) „Производител“ означава физическо или юридическо лице, което проектира и произвежда дадена детска играчка, или под чието има или търговска марка е проектирана и/или произведена дадена детска играчка.

(3) (3)„Производител“ (не касае българската езикова редакция) следва да означава физическо или юридическо лице, което проектира и произвежда дадена детска играчка, или под чието име или търговска марка е проектирана или произведена или предлага на пазара тази детска играчка;

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 2 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3а) „Упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено на територията на Общността, упълномощено с писмено пълномощно от производител да извършва конкретни действия от негово име;

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  17

Предложение за директива

Член 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) „Дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице в снабдителската верига, което предлага дадена детска играчка на пазара.

(4) „Дистрибутор“(не касае българската езикова редакция) означава всяко физическо или юридическо лице в снабдителската верига, различно от производителя или вносителя, което предлага дадена детска играчка на пазара;

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  18

Предложение за директива

Член 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) „Хармонизиран стандарт“ означава стандарт, приет от една от Европейските организации по стандартизация, посочени в приложение I към Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета и в съответствие с член 6 от Директива 98/34/EО;

(7) „Хармонизиран стандарт“ (не касае българската езикова редакция) следва да означава стандарт, приет от една от Европейските организации по стандартизация, посочени в приложение I към Директива 98/34/EО, въз основа на искане на Комисията и в съответствие с член 6 от тази директива;

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 2 – точка 7 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7а) „Законодателство на Общността за хармонизация“ означава всеки законодателен акт на Общността за хармонизиране на условията за предлагане на продукти на пазара;

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  20

Предложение за директива

Член 2 – точка 10 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10a) „Орган за оценка на съответствието“ означава орган, който изпълнява дейности по оценката на съответствието, включително калибриране, тестване, сертифициране и инспекция;

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 2 – точка 10 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10б) „национален орган за акредитация“ има значението, дадено на термина в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и пазарен надзор във връзка с пускането на продукти на пазара.

___________

1 OВ L 218, 13.08.2008 г., стр. 30.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  22

Предложение за директива

Член 2 – точка 11 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11a) "настолна, която има отношение към обонянието" означава игра, чиято цел е да научи детето да разпознава различни миризми или аромати;

Изменение  23

Предложение за директива

Член 2 – точка 11 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11б) "козметичен комплект" означава играчка, чиято цел е да помогне на детето да се научи да произвежда продукти като аромати, сапуни, кремове, шампоани, пяни за вана, гланцове, червила, гримове, пасти за зъби и балсами, които могат да използват аромати и етерични масла;

Изменение  24

Предложение за директива

Член 2 – точка 11 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11в) "игра, насочена към вкусовото възприятие" означава игра, при която се използват хранителни съставки като подсладители, течности, прахообразни вещества и аромати, за да може детето да прави сладкиши или да изпълнява други готварски рецепти;

Изменение  25

Предложение за директива

Член 2 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) „Вреда“ означава физическа вреда или увреждане на здравето.

(13) „Вреда“ означава физическа вреда или всяко друго увреждане на здравето, включително в дългосрочен план;

Обосновка

Тази формулировка разяснява, че терминът "увреждане на здравето" включва въздействието върху здравето в дългосрочен план, като канцерогенното и нарушаващото функциите на ендокринната система въздействие.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 2 – параграф 15 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15а) „предназначена за използване от” означава, че родителят или възпитателят могат да предположат, че определена играчка е предназначена за използване от деца в посочената възрастова група. Поставянето на предупредителен надпис върху продукт, с който се посочва, че той не е подходящ за определена възрастова група, не означава, че продуктът отговаря на изискванията за безопасност на настоящата директива.

Обосновка

Изследванията показват, че предупредителните надписи върху играчките не са ефективни средства за гарантиране спазването на основните изисквания за безопасност. По-специално, дадена играчка, която може да се възприеме като предназначена за малко дете, следва да отговаря на изискванията, като тези на тестуването на малките части от играчките. Използването на формулировки като "с ясно предназначение за деца под х месеца" в настоящата директива следователно трябва да бъде определено, за да се избегнат злоупотребите.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Производителите гарантират, че предлаганите от тях играчки са проектирани и произведени в съответствие със съществените изисквания за безопасност, определени в член 9 и в приложение II.

1. Когато предлагат своите играчки на пазара, производителите гарантират, че те са били проектирани и произведени в съответствие със съществените изисквания за безопасност, определени в член 9 и приложение II.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  28

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случаите, в които съответствието на дадена играчка с приложимите изисквания е доказано посредством такава процедура, производителите изготвят ЕО декларация за съответствие, както е посочено в член 14, и поставят маркировка за съответствието, посочена в член 16, параграф 1.

В случаите, в които съответствието на дадена (не касае българската езикова редакция) играчка с приложимите изисквания е доказано посредством тази процедура, производителите изготвят ЕО декларация за съответствие, както е посочено в член 14, и поставят маркировка за съответствието, в съответствие с членове 15 и 16.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  29

Предложение за директива

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Производителите гарантират, че са налице процедури, които да гарантират постоянна съответствие на производствените серии. Всякакви промени в проектирането или в характеристиките на продукта, както и промени в хармонизираните стандарти, въз основа на които е установено съответствието на дадена играчка, следва да бъдат съответно взети предвид.

4. Производителите гарантират, че са налице процедури, за да могат производствените серии да продължат да бъдат в съответствие. Всякакви промени в проектирането или в характеристиките на продукта, както и промени в хармонизираните стандарти, въз основа на които е заявено съответствието на дадена играчка, следва да бъдат съответно взети предвид.

Във всички случаи, в които е уместно, производителите провеждат мострени изследвания на предлаганите играчки, разследвания и, ако е необходимо, пазят регистър с оплаквания и подават на дистрибуторите информация относно тези наблюдения.

Когато сметнат за уместно от гледна точка на рисковете, свързани с дадена играчка, с цел защита на здравето и безопасността на потребителите, производителите провеждат мострени изследвания на предлаганите играчки, разследват и, ако е необходимо, водят регистър за оплаквания, несъответстващи играчки и изтеглени от продажба играчки и подават на дистрибуторите информация относно всякакви подобни наблюдения.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  30

Предложение за директива

Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Производителите посочват върху играчката своето име и адреса, на който могат да бъдат открити, или, когато размерът или естеството й не го позволяват, върху опаковката или в придружаващ я документ.

6. Производителите посочват върху играчката своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който могат да бъдат открити, или, когато това не е възможно, върху опаковката или в придружаващ я документ. Адресът трябва да посочва само едно място за връзка с производителя.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 3 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6а. Производителите гарантират, че играчката е придружена от инструкции за употреба и безопасност на език, който може лесно да бъде разбран от потребителите и други крайни потребители, според разпоредбите на съответната държава-членка.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Производители, които считат или имат основание да смятат, че дадена играчка, която са пуснали на пазара, не съответства на приложимото законодателство на Общността, вземат необходимите корективни мерки, за привеждане на играчката в съответствие или за изтеглянето или изземването й от крайните потребители, ако това е целесъобразно. Те информират за това незабавно националните органи на държавите-членки, в които играчката е бил предложена, като предоставят подробности, по-специално относно несъответствието и предприетите корективни мерки.

7. Производители, които считат или имат основание да смятат, че дадена играчка, която са пуснали на пазара, не съответства на приложимото законодателство на Общността за хармонизация, вземат незабавно необходимите корективни мерки, за привеждане на играчката в съответствие или за изтеглянето или изземването й ако това е целесъобразно. Освен това, когато играчката представлява някакъв риск, производителите информират незабавно компетентните национални органи на държавите-членки, в които (не касае българската езикова редакция) играчката е била предложена, като предоставят подробности, по-специално относно несъответствието и всякакви предприети корективни мерки. Производителите прекратяват незабавно предлагането на играчката на пазара до момента, в който тя започне да отговаря на приложимото законодателство на Общността.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  33

Предложение за директива

Член 3 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. При поискване от компетентните национални органи производителите предоставя цялата информация и документация, необходими за доказването на съответствието на дадена играчка. Те си сътрудничат с тези органи, при искане от последните, във всяко действие, целящо избягване на рисковете, породени от играчки, които те са пуснали на пазара.

8. При обосновано поискване от компетентен национален орган производителите предоставят цялата информация и документация, необходими за доказването на съответствието на дадена играчка, на език, който може лесно да бъде разбран от този орган. Те сътрудничат на този орган по негово искане във всяко действие, предприето с цел премахване на рисковете, породени от играчки, които те са пуснали на пазара.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 4 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Упълномощени представители

Obligations of authorised representatives

1. Производителите могат да възложат с писмено пълномощно на всяко физическо или юридическо лице, установено в Общността (по-нататък наричано упълномощеният представител“), да действа от тяхно име за извършването на определени действия по отношение на задълженията на производителите съгласно настоящата директива.

1. Производителят може с писмено пълномощно да назначи упълномощен представител, както се определя в член 2, параграф3а.

Обосновка

Целта е да се спазва съответствие със заглавията на членове 3 и 5. В член 2 е добавено определение за „упълномощен представител“.

Изменение  35

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Задълженията съгласно член 3, параграф 1 и изготвянето на техническа документация могат да не бъдат част от пълномощното на упълномощения представител.

2. Задълженията ,посочени в член 3, параграф 1 и изготвянето на техническа документация не са част от пълномощното на упълномощения представител.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато производител е ангажирал упълномощен представител, последният трябва да изпълни поне следното:

3. Упълномощеният представител изпълнява задълженията, посочени в пълномощното, получено от производителя. Пълномощното позволява на упълномощения представител да извърши поне следното:

а) да съхранява ЕО декларацията за съответствие и техническата документация на разположение на националните органи за надзор за период от 10 години;

а) да съхранява ЕО декларацията за съответствие и техническата документация на разположение на националните органи за надзор за период от 10 години;

б) при поискване от компетентните национални органи, да им предостави цялата информация, необходима за доказване на съответствието на играчката;

б) след обосновано поискване от компетентен национален орган да предостави на този орган цялата информация, необходима за доказване на съответствието на дадената играчка;

в) да сътрудничи на компетентните органи, при поискване от последните, във всяко действие, с оглед избягването на рисковете, породени от играчките, обхванати от тяхното пълномощно.

в) да сътрудничи на компетентните национални органи, по тяхно искане, във всяко действие, предприето с оглед премахването на рисковете, породени от играчките, обхванати от тяхното пълномощно.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато пускат дадена играчка на пазара вносителите действат с дължимото внимание по отношение на приложимите изисквания.

1. Вносителите предлагат на пазара на Общността само играчки, които отговарят на изискванията.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Преди да предложат определена играчка на пазара вносителите се уверяват, че съответната процедура по оценка на съответствието е била изпълнена от производителя.

2. Преди да предложат определена играчка на пазара вносителите гарантират, че съответната процедура по оценка на съответствието е била изпълнена от производителя.

Те се уверяват, че производителят е изготвил техническата документация, че играчката носи изискваната(ите) маркировка(и) за съответствие и е придружена от изискваните документи, както и че производителят е спазил изискванията, посочени в член 3, параграфи 5 и 6.

Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че играчката носи изискваната маркировка/изискваните маркировки за съответствие и е придружена от изискваните документи, както и че производителят е отговорил на изискванията, посочени в член 3, параграфи 5 и 6.

Когато вносител открие, че дадена играчка не съответства на съществените изисквания за безопасност, определени в член 9 и в приложение II, той може да пусне тази играчка на пазара само след като тя е била приведена в съответствие с въпросните изисквания.

 

Когато вносител сметне или има причина да смята, че дадена (не касае българската езикова редакция) играчка не съответства на съществените изисквания за безопасност, определени в член 9 и в приложение II, той не пуска тази играчка на пазара, докато тя не бъде приведена в съответствие с въпросните изисквания. Освен това, когато играчката съставлява риск, вносителят информира производителя и органите за наблюдение на пазара за това.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  39

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Производителите посочват своето име и адреса, на който могат да бъдат открити, върху играчката, или, когато размерът или естеството й не го позволяват, върху опаковката или в придружаващ играчката документ.

3. Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който могат да бъдат открити, върху играчката, или, когато това не е възможно, върху опаковката или в придружаващ играчката документ.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  40

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3а. Вносителите гарантират, че играчката е придружена от инструкции за употреба и безопасност на език, който може лесно да бъде разбран от потребителите и други крайни потребители, според разпоредбите на съответната държава-членка.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  41

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Когато сметнат за уместно от гледна точка на рисковете, свързани с дадена играчка, с цел защита на здравето и безопасността на потребителите, вносителите провеждат мострени изследвания на предлаганите играчки, разследвания и, ако е необходимо, водят регистър за оплаквания, несъответстващи играчки и изтеглени от продажба играчки и подават на дистрибуторите информация относно всякакви подобни наблюдения.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Производители, които считат или имат основание да смятат, че дадена играчка, която са пуснали на пазара, не съответства на приложимото общностно законодателство, вземат необходимите корективни мерки за привеждане на играчката в съответствие или за изтеглянето или изземването й от крайните потребители, ако това е целесъобразно. Те информират за това незабавно националните органи на държавите-членки, в които играчката е бил предложена, като предоставят подробности, по-специално относно несъответствието и предприетите корективни мерки.

5. Вносители, които считат или имат основание да смятат, че дадена играчка, която са пуснали на пазара, не съответства на приложимото законодателство на Общността за хармонизация, незабавно вземат корективни мерки, необходими за привеждане на играчката в съответствие, за изтеглянето или изземването й, ако това е целесъобразно. Освен това, когато играчката представлява някакъв риск, вносителите информират незабавно компетентните национални органи на държавите-членки, в които (не касае българската езикова редакция) играчката е била предложена, като предоставят подробности, по-специално относно несъответствието и всякакви предприети корективни мерки.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. При поискване от компетентните национални органи вносителите предоставят цялата информация и документация, необходими за доказването на съответствието на дадена играчка. Те си сътрудничат с тези органи, при искане от последните, във всяко действие, целящо избягване на рисковете, породени от играчки, които те са пуснали на пазара.

7. При обосновано поискване от компетентен национален орган вносителите предоставят цялата информация и документация, необходими за доказването на съответствието на дадена играчка на език, който може лесно да бъде разбран от този орган. Те сътрудничат на този орган по негово искане във всяко действие, предприето с цел премахване на рисковете, породени от играчки, които те са пуснали на пазара.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  44

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Преди да предложат детска играчка на пазара дистрибуторите се уверяват, че тя носи изискваната/ните маркировка/ки за съответствие и е придружена от изискваните документи, както и че производителят и вносителят са спазили изискванията, посочени съответно в член 3, параграфи 5 и 6 и член 5, параграф 3.

2. Преди да предложат детска играчка на пазара, дистрибуторите се уверяват, че тя носи изискваната маркировка или маркировки за съответствие и е придружена от изискваните документи и от инструкции за употреба и безопасност на език, който може лесно да бъде разбран от потребителите и други крайни потребители в държавата-членка, в която продуктът ще се предлага на пазара, както и че производителят и вносителят са спазили изискванията, посочени съответно в член 3, параграфи 5 и 6 и член 5, параграф 3.

Когато дистрибутор открие, че дадена играчка не съответства на съществените изисквания за безопасност, определени в член 9 и в приложение II, той може да предложи тази играчка на пазара само след като тя е била приведена в съответствие с въпросните изисквания. Дистрибуторът информира производителя и вносителя за това.

Когато дистрибутор сметне или има причина да смята, че дадена играчка не съответства на съществените изисквания за безопасност, определени в член 9 и в приложение II, той не пуска тази играчка на пазара, докато тя не бъде приведена в съответствие с въпросните изисквания. Освен това, когато играчката съставлява риск, дистрибуторът информира производителя или вносителя за това, както и органите за наблюдение на пазара.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  45

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Производители, които считат или имат основание да смятат, че дадена играчка, която са пуснали на пазара, не съответства на приложимото законодателство на Общността, вземат необходимите корективни мерки, за привеждане на играчката в съответствие или за изтеглянето или изземването й от крайните потребители, ако това е целесъобразно. Те информират за това незабавно националните органи на държавите-членки, в които играчката е бил предложена, като предоставят подробности, по-специално относно несъответствието и предприетите корективни мерки.

4. Дистрибутори, които считат или имат основание да смятат, че дадена играчка, която са пуснали на пазара, не съответства на приложимото законодателство на Общността за хармонизация, незабавно се уверяват, че са взети необходимите корективни мерки за привеждане на играчката в съответствие, за изтеглянето или изземването й, ако това е целесъобразно. Освен това, когато играчката представлява някакъв риск, дистрибуторите информират незабавно компетентните национални органи на държавите-членки, в които (не касае българската езикова редакция) играчката е била предложена, като предоставят подробности, по-специално относно несъответствието и всякакви предприети корективни мерки.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  46

Предложение за директива

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. При поискване от компетентните национални органи дистрибуторите предоставят цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на играчката. Те си сътрудничат с тези органи, при искане от последните, във всяко действие, целящо избягване на рисковете, породени от играчките, които те са пуснали на пазара.

5. При обосновано поискване от компетентен национален орган, дистрибуторите предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадена играчка; Те сътрудничат на този орган по негово искане във всяко действие, целящо премахване на рисковете, породени от играчки, които те са пуснали на пазара.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  47

Предложение за директива

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Вносител или дистрибутор, който предлага на пазара играчка под своето име или търговска марка, подлежи на задълженията на производителя съгласно член 3.

Вносител или дистрибутор се счита за производител за целите на настоящата директива и подлежи на задълженията на производителя съгласно член 3, когато той предлага на пазара играчка под своето име или търговска марка или изменя играчка, която вече е на пазара, по начин, който може да повлияе на съответствието с приложимите изисквания.

Вносител или дистрибутор, който изменя дадена играчка по начин, който може да повлияе на съответствието със съществените изисквания за безопасност, посочени в член 9 и в приложение II, подлежи във връзка с тези изменения на задълженията на производителя съгласно член 3 .

 

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  48

Предложение за директива

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Стопанските субекти са в състояние да посочат:

При поискване стопанските субекти посочват на органите за наблюдение на пазара за период от 10 години:

а) всеки стопански субект, който им е доставил детска играчка;

а) всеки стопански субект, който им е доставил детска играчка;

б) всеки стопански субект, на когото са доставили детска играчка.

б) всеки стопански субект, на когото са доставили детска играчка.

За тази цел те разполагат с подходящи системи и процедури, позволяващи тази информация да бъде предоставяна на органите за пазарен надзор при поискване от тях за период от 10 години.

 

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Уменията на потребителите и, когато е целесъобразно, на техните надзорници, се вземат предвид по-специално що се отнася до детски играчки, които с оглед на техните функции, размери и характеристики, са предназначени за употреба от деца на възраст под 36 месеца.

Уменията на потребителите и, когато е целесъобразно, на техните надзорници, се вземат предвид по-специално що се отнася до детски играчки, които с оглед на техните функции, размери и характеристики, са предназначени за употреба от деца на възраст под 36 месеца. За определени категории играчки могат да се определят други възрастови граници съгласно изискванията за безопасност от хармонизираните стандарти, посочени в член 12.

Обосновка

Позоваването само на една възрастова граница не е достатъчно, за да обхване развоя на стандартизацията, когато вече съществува позоваване на деца, които не са в състояние да седят без чужда помощ (определено като възраст между 5 и 10 месеца) и други възрастови граници (напр. 18 месеца) са в процес на обсъждане.

Изменение  50

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Етикетите върху детските играчки или върху техните опаковки и инструкциите за употреба, които ги придружават, трябва да привличат вниманието на потребителите или на техните надзорници върху опасностите и рисковете, които могат да възникнат при употребата на играчките, както и върху начините за избягването им

Етикетите върху детските играчки и/или върху техните опаковки и инструкциите за употреба, които ги придружават, трябва да привличат вниманието на потребителите или на техните надзорници върху опасностите и свързаните с това рисковете, които могат да възникнат при употребата на играчките, както и върху начините за избягването им.

Обосновка

За потребителите предупреждението, което указва кои части от играчката могат да причинят вреда или че играчката съдържа конкретен химикал, не винаги има смисъл. Например, не е ясно за потребителите, че предупреждението "малки топчета" предполага, че играчката създава опасност от задавяне. Следователно предупрежденията трябва да предоставят на потребителите ясна информация едновременно за вредите/опасностите и свързаните с тях рискове при използването на дадена играчка.

Изменение  51

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3а. Когато компетентните органи на държавите-членки вземат мерки, както е предвидено в настоящата директива, и по-специално тези, посочени в член 37, те надлежно отчитат предохранителния принцип.

Изменение  52

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Предупрежденията, посочени в точка 1 на Част Б от приложение V следва да не бъдат използвани за детски играчки, които поради своите функции, размери и характеристики, са предназначени за деца на възраст по-малко от тридесет и шест месеца.

Изменение  53

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Що се отнася до категориите играчки, изброени в дял Б от приложение V, се използват предупрежденията, определени в него.

Що се отнася до категориите играчки, изброени в дял Б, точки от 2 до 5, от приложение V, се използват предупрежденията, определени в него, както е посочено там.

Изменение  54

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Производителят отбелязва предупредителните обозначения по видим, ясно четлив и еднозначен начин върху играчката, върху прикрепен етикет или върху опаковката и, ако е целесъобразно, при инструкциите за употреба, които придружават играчката. Малките играчки, продавани без опаковка, носят съответното предупреждение, прикрепено към тях.

2. Производителят отбелязва предупредителните обозначения по видим, еднозначен и ясно четлив начин върху играчката, върху прикрепен етикет или върху потребителската опаковка и, ако е целесъобразно, при инструкциите за употреба, които придружават играчката. Тези предупредителни обозначения се изписват на език, който може да бъде разбран от потребителя. Малките играчки, продавани без опаковка, носят съответното предупреждение, прикрепено към тях.

 

Пред предупредителните обозначения стои думата "Внимание".

Обосновка

Изменение  55

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предупрежденията, уточняващи минималната и максимална възраст на потребителите, са изложени по видим, четлив и забележим начин на мястото на продажба.

Предупрежденията, уточняващи безопасността на дадена играчка във връзка с предназначението или потребителя, както е описано в член 10, параграф 1, алинея втора, и определящи решението тя да бъде закупена, стоят на видимо място на опаковката. Ако покупката на играчката се извършва по Интернет, предупреждението следва да бъде изложено на видно място на Интернет страницата.

Изменение  56

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато държава-членка или Комисията преценят, че даден хармонизиран стандарт не отговаря напълно на изискванията, които обхваща, и които са посочени в член 9 и приложение II, Комисията или държавата-членка поставят въпроса пред Комитета, създаден с член 5 от Директива 98/34/EО, наричан по-долу „Комитета”, като представят своите аргументи. Комитетът представя становището си без забавяне.

 

1. Когато държава-членка или Комисията преценят, че даден хармонизиран стандарт не отговаря напълно на изискванията, които обхваща и които са посочени в член 9 и приложение II, Комисията или държавата-членка поставят въпроса пред комитета, създаден с член 5 от Директива 98/34/EО, като представят своите аргументи. След като се консултира със съответните европейски органи по стандартизация, комитетът представя становището си без забавяне.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  57

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. ЕО декларацията за съответствие съдържа поне елементите, уточнени в приложение III и подлежи на редовна актуализация. ЕО декларацията за съответствие е структурирана по образеца, определен в приложение III.

 

2. ЕО декларацията за съответствие има същата структура като тази на модела, посочен в приложение III към Решение № .../2008 на Европейския парламент и на Съвета от ... относно обща рамка за предлагане на пазара на продукти1, съдържа елементите, уточнени в съответните модули, посочени в приложение II към същото решение и подлежи на редовна актуализация. Тя се превежда на езика или езиците, изискани от държавата-членка, на чийто пазар се пуска или предлага продуктът.

___________

1 OВ L 218, 13.08.2008 г., стр. 82.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  58

Предложение за директива

Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Основни принципи на маркировката „СЕ“

Маркировка „СЕ“

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  59

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Маркировката „СЕ“ може да бъде поставяна само от производителя или от упълномощен негов представител.

2. Маркировката „СЕ“ подлежи на общите принципи, посочени в член 30 от Регламент (EО) № 765/2008.

При поставянето на маркировка „СЕ“ от производителя или по негова поръчка, производителят поема отговорността за съответствието на играчката с изискванията, посочени в настоящата директива.

 

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  60

Предложение за директива

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Маркировката „СЕ“ е единствената маркировка, която потвърждава съответствието на играчката с приложимите изисквания.

заличава се

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  61

Предложение за директива

Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Държавите-членки се въздържат от въвеждането в техни национални нормативни актове или оттеглят всякакви упоменавания на маркировки за съответствие, различни от маркировката „CE“, в съответствие с разпоредбите, на настоящата директива.

заличава се

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  62

Предложение за директива

Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Забранява се поставянето върху играчките на маркировки, знаци или надписи, които има вероятност да подведат трети лица относно значението, относно графичната форма на маркировката „СЕ“, или и двете едновременно. Всякаква друга маркировка може да бъде поставяна на играчката, при условие че видимостта, четливостта и значението на маркировката „CE“ не се нарушават от това.

заличава се

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  63

Предложение за директива

Член 15 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Играчки, при които липсва маркировката „СЕ“ и които не съответстват на разпоредбите на настоящата директива, могат да бъдат представяни на търговски панаири и изложения, при условие, че се придружават от знак, който ясно посочва, че играчките не съответстват на изискванията на настоящата директива и не са предназначени за продажба или за безплатна дистрибуция.

7. Играчки, при които липсва маркировката „СЕ“ или които не съответстват по друг начин на разпоредбите на настоящата директива, могат да бъдат представяни на търговски панаири и изложения, при условие, че се придружават от знак, който ясно посочва, че играчките не съответстват на изискванията на настоящата директива и не са предназначени за продажба или за безплатна дистрибуция.

Обосновка

Играчките по панаирите не се считат за такива, предлагани на вътрешния пазар, и не могат да бъдат предприети никакви мерки по отношение на тях, дори ако са опасни. Маркировка трябва да посочва, например на вносителите и дистрибуторите на панаирите, че те не трябва да се продават в ЕС. Независимо от това, че може да не отговарят на изискванията, по-голямата част от играчките по панаирите носят маркировка "СЕ". Настоящата формулировка затруднява наблюдателите на пазара да принудят изложителите да поставят обозначението, тъй като несъответстващите на изискванията играчки, носещи маркировка "СЕ" не са обхванати.

Изменение  64

Предложение за директива

Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Правила и условия за поставянето на маркировката „СЕ“

Правила и условия за поставянето на маркировката „СЕ“ върху играчки

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  65

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Маркировката „СЕ“ се състои от инициалите „CE“ и има следната форма:

 

заличава се

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  66

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При увеличаване или намаляване на маркировката „СЕ“, пропорциите на указаната в параграф 1 графика трябва да бъдат спазени.

заличава се

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  67

Предложение за директива

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато със специфично законодателство не са наложени конкретни размери, височината на маркировката „CE“ е най-малко 5 мм.

заличава се

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  68

Предложение за директива

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди пускането на играчка на пазара производителите провеждат анализ на опасностите, свързани с химическите, физически, механични, електрически свойства, възпламеняемостта, хигиената и радиоактивността, които играчката може да създава, както и оценка на потенциалната изложеност на тях.

Преди пускането на играчка на пазара производителите провеждат анализ на опасностите, свързани с химическите, физически, механични, електрически свойства, възпламеняемостта, хигиената и радиоактивността, които играчката може да създава, както и оценка на потенциалната изложеност на тях. Отсъствието на данни за злополуки в миналото не трябва автоматично да се счита за свидетелство за ниска степен на опасност.

Изменение  69

Предложение за директива

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки могат да решат оценката и мониторинга, посочени в параграф 1, да бъдат проведени от техните националните акредитиращи органи, по смисъла на и в съответствие с Регламент (ЕО) № […].

2. Държавите-членки могат да решат оценката и мониторинга, посочени в параграф 1, да бъдат проведени от национален акредитиращ орган, по смисъла на и в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  70

Предложение за директива

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато нотифициращите органи делегират, възлагат или поверяват по друг начин извършването на оценка, нотификацията или мониторинга посочени в параграф 1, на орган, който не е правителствена институция, органът с делегирани права, подизпълнителят или упълномощеният по друг начин изпълнител е юридическо лице със съответната готовност да понесе задълженията, произтичащи от неговата дейност.

3. Когато нотифициращите органи делегират или поверяват по друг начин извършването на оценка, нотификацията или мониторинга, посочени в параграф 1, на орган, който не е правителствена институция, този орган е юридическо лице и отговаря mutatis mutandis на изискванията, посочени в член 23, параграфи 1-6. В допълнение той има съответната готовност да понесе задълженията, произтичащи от (не касае българската езикова редакция) неговата дейност.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  71

Предложение за директива

Член 22 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Нотифициращият орган отговаря изцяло за задачите, изпълнявани от органа, посочен в параграф 3.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  72

Предложение за директива

Член 22, параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. Нотифициращият орган създава пунктове за нотифициране във връзка с безопасността, в които работещите в детски заведения и потребителите могат да съобщават за несъответствие на играчки с изискванията или за инциденти, свързани с използването на играчки.

Обосновка

Създаването на пунктове за нотифициране в държавите-членки би дало повече правомощия на потребителите и би улеснило прякото общуване с производителите в случай на проблем с конкретен продукт. Производителите биха могли съответно да реагират по-непосредствено на исканията на совите потребители

Изменение  73

Предложение за директива

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Нотифициращият орган отговаря на изискванията, посочени в параграфи от 2 до 7.

заличава се

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  74

Предложение за директива

Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Нотифициращият орган не предлага и не предоставя консултации, нито извършва каквито и да е дейности, осъществявани от органите за оценка на съответствието.

5. Нотифициращият орган не предлага и не предоставя консултации, нито извършва каквито и да е дейности, осъществявани от органите за оценка на съответствието на търговска или конкурентна основа.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  75

Предложение за директива

Член 23 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Нотифициращият орган разполага с подходяща организация, която гарантира поверителността на получената информация.

6. Нотифициращият орган гарантира поверителността на информацията, която получава.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  76

Предложение за директива

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки информират Комисията и другите държави-членки за своите национални процедури за оценка и нотифициране на органите за оценка на съответствието и за мониторинга на нотифицираните органи, както и за всякакви промени в тази връзка.

Държавите-членки информират Комисията за своите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценка на съответствието и за мониторинга на нотифицираните органи, както и за всякакви промени във връзка с това.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  77

Предложение за директива

Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Органът за оценка на съответствието е трета страна, независима от организацията или от продукта, който оценява.

3. Органът за оценка на съответствието е трета страна, независима от (не касае българската езикова редакция) организацията или от продукта, който оценява.

 

Орган, който принадлежи на бизнес асоциация или професионално сдружение, представляващо предприятия, които извършват дейности по проектирането, производството, доставката, монтажа, използването или поддръжката на играчки, които той оценява, може, при условие че бъдат доказани неговата независимост и липсата на всякакъв конфликт на интереси, да се счита за такъв орган.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  78

Предложение за директива

Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Органът за оценка на съответствието, неговото ръководство и персоналът, отговорен за осъществяване на задачите по оценка на съответствието, не могат да бъдат проектант, производител, снабдител, монтажист, купувач, собственик, потребител или технически персонал по поддръжка на продуктите, които са подложени на оценка, нито упълномощен представител на някоя от тези страни. Те не могат да вземат и пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтажа, използването или поддръжката на тези продукти, нито пък да представляват страните, ангажирани в тези дейности.

4. Органът за оценка на съответствието, неговото ръководство и персоналът, отговорен за осъществяване на задачите по оценка на съответствието, не могат да бъдат проектант, производител, снабдител, монтажист, купувач, собственик, потребител или технически персонал по поддръжка на играчките, които са подложени на оценка, нито упълномощен представител на някоя от тези страни. Това не изключва използването на оценени играчки, които са необходими за дейности по оценка на съответствието на органа за оценка на съответствието или използването на тези продукти за лични цели.

 

Органът за оценка на съответствието, неговото ръководство и персоналът, отговорен за осъществяване на задачите по оценка на съответствието, не могат да вземат пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтажа, използването или поддръжката на тези играчки или пък да представляват страните, ангажирани в тези дейности. Същите не могат да предприемат каквато и да е дейност, която може бъде в конфликт с тяхната независимост на преценката или почтеност във връзка с дейности по оценка на съответствието, за които са нотифицирани. Това по-специално се прилага към консултантските услуги.

Същите не могат да предоставят консултантски услуги, свързани с дейности по оценка на съответствието, за които са нотифицирани, и които са свързани с продукти, които предстои да бъдат пуснати на пазара на Общността. Това не изключва възможността за обмен на техническа информация между производителя и органа за оценка на съответствието, както и ползването на вече оценени продукти, необходими за действията на органа за оценка на съответствието.

 

Органът за оценка на съответствието отговаря за това дейността на свързаните с него подизпълнители и филиали да не влияе върху поверителността, обективността и безпристрастността на неговата дейност по оценката на съответствието.

Органът за оценка на съответствието отговаря за това дейността на свързаните с него подизпълнители и филиали да не влияе върху поверителността, обективността или безпристрастността на неговата дейност по оценката на съответствието.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  79

Предложение за директива

Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Органът за оценка на съответствието трябва да бъде в състояние да осъществява всички задачи по оценката на съответствието, предвидени за такъв орган от разпоредбите на член 19, и за които органът е нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценка на съответствието или от негово име и под негова отговорност.

6. Органът за оценка на съответствието трябва да бъде в състояние да осъществява всички задачи по оценката на съответствието, предвидени за него в член 19 и във връзка с които органът е нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценка на съответствието, или от негово име и под негова отговорност.

По всяко време и за всяка процедура по оценка на съответствието, както и за всеки вид/категория продукти, за които органът е нотифициран, той разполага с необходимия персонал, с технически познания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите по оценка на съответствието. Той разполага със средствата, необходими за изпълнение на техническите и административни задачи, свързани с дейностите за оценка на съответствието по подходящ начин, както трябва да разполага и с достъп до необходимото оборудване или помощни средства.

По всяко време и за всяка процедура по оценка на съответствието, както и всеки вид/категория продукт във връзка, с който органът е нотифициран, той разполага с необходимия:

 

а) персонал с технически познания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите по оценка на съответствието;

 

б) описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценка на съответствието, като се гарантира прозрачността и способността за възпроизвеждане на тези процедури. Той трябва да е въвел подходящи политики и процедури, които разграничават задачите, които изпълнява като нотифициран орган от други дейности;

 

в) процедури за изпълнението на дейности, които отчитат големината на едно предприятие, сектора, в който то работи, структурата му, степента на сложност на въпросната производствена технология и масовото или серийно производство.

 

Той разполага със средствата, необходими за изпълнение на техническите и административни задачи, свързани с дейностите за оценка на съответствието по подходящ начин, както трябва да разполага и с достъп до необходимото оборудване или помощни средства.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  80

Предложение за директива

Член 25 – параграф 7 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) подходящите познания и разбиране на съществените изисквания, на приложимите хармонизирани стандарти и на съответните разпоредби от съответното законодателство на Общността, както и съответните регламенти за прилагане;

в) подходящите познания и разбиране на съществените изисквания, на приложимите хармонизирани стандарти и на съответните разпоредби от съответното законодателство на Общността за хармонизиране, както и регламентите за прилагане;

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  81

Предложение за директива

Член 25 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11. Органът за оценка на съответствието взема участие в, или гарантира, че служителите му са уведомени относно, съответните дейности по стандартизация, и дейности на координационната група, създадена по силата на член 36, и прилага като общо ръководство административните решения и документи, издадени в резултат от работата на тази група.

11. Органът за оценка на съответствието взема участие в, или гарантира, че служителите му са уведомени относно, съответните дейности по стандартизация, и дейности на координационната група, създадена по силата на съответното законодателство на Общността за хармонизиране, и прилага като общо ръководство административните решения и документи, издадени в резултат от (не касае българската езикова редакция) работата на тази група.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  82

Предложение за директива

Член 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато органът за оценка на съответствието може да удостовери, че се е съобразил с критериите, изложени в хармонизираните стандарти, позоваванията на които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се приема по презумпция, че той отговаря на изискванията, посочени в член 25.

Когато органът за оценка на съответствието удостоверява, че се е съобразил с критериите, изложени в съответните хармонизирани стандарти или части от тях, позоваванията на които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се приема по презумпция, че той отговаря на изискванията, посочени в член 25, доколкото приложимите хармонизирани стандарти обхващат тези изисквания.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  83

Предложение за директива

Член 26 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 26a

 

Официално възражение срещу хармонизиран стандарт

 

Когато държава-членка или Комисията има официално възражение срещу хармонизираните стандарти, посочени в член 26, се прилагат разпоредбите на член 13.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  84

Предложение за директива

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случаите, в които органите за оценка на съответствието възлагат специфични задачи, свързани с оценката на съответствието, на подизпълнители или филиали, те гарантират, че подизпълнителят или филиалът отговаря на изискванията, посочени в член 25.

1. В случаите, в които нотифициран орган възлага специфични задачи, свързани с оценката на съответствието (не касае българската езикова редакция), на подизпълнители или филиали, той гарантира, че подизпълнителят или филиалът отговаря на изискванията, посочени в член 25, и съответно информират нотифициращия орган.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  85

Предложение за директива

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Органът за оценка на съответствието поема пълната отговорност за задачите, изпълнени от подизпълнители или филиали, винаги когато има установени такива.

2. Нотифицираният орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнени от подизпълнители или филиали, винаги когато има установени такива.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  86

Предложение за директива

Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Органът за оценка на съответствието съхранява и предоставя на разположение на националните власти съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на филиала и задачите, осъществени от подизпълнителя или филиала съгласно член 19.

4. Нотифицираният орган съхранява и предоставя на разположение на нотифициращия орган съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя (не касае българската езикова редакция) или на филиала и задачите, осъществени от тях съгласно член 19.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  87

Предложение за директива

Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато нотифицирането не се основава на сертификат за акредитация по член 28, параграф 2, нотифициращият орган предоставя на Комисията и на другите държави-членки всички документни доказателства, необходими за проверката на компетентността на органа за оценка на съответствието.

4. Когато нотифицирането не се основава на сертификат за акредитация по (не касае българската езикова редакция) член 28, параграф 2, нотифициращият орган предоставя на Комисията и на другите държави-членки документните доказателства, които удостоверяват компетентността на органа за оценка на съответствието и приетите мерки, които гарантират, че този орган ще бъде редовно проверяван и ще продължи да отговаря на изискванията, посочени в член 25.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  88

Предложение за директива

Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Въпросният орган може да изпълнява дейностите на нотифициран орган само ако в рамките на два месеца след нотифицирането не са повдигнати възражения нито от Комисията, нито от другите държави-членки.

5. Въпросният орган може да изпълнява дейностите на нотифициран орган само ако в рамките на две седмици след нотифицирането, ако се използва сертификат за акредитация, или в рамките на два месеца след нотифициране, когато не се използва акредитация, не са повдигнати възражения от Комисията или от другите държави-членки.

Само такъв орган се счита за нотифициран орган по смисъла на настоящата директива.

Само такъв орган се счита за (не касае българската езикова редакция) нотифициран орган по смисъла на настоящата директива.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  89

Предложение за директива

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато даден нотифициращ орган е констатирал или е бил информиран, че даден нотифициран орган вече не отговаря на изискванията по член 25 или че не е в състояние да изпълнява задълженията си, нотифициращият орган ограничава, прекратява временно или оттегля нотификацията, по целесъобразност. Той незабавно информира Комисията и другите държави-членки за това.

1. Когато даден нотифициращ орган е констатирал или е бил информиран, че даден нотифициран орган вече не отговаря на изискванията, посочени в член 25, или че не е в състояние да изпълнява задълженията си, нотифициращият орган ограничава, прекратява временно или оттегля нотификацията, по целесъобразност, в зависимост от тежестта на неизпълнението на тези изисквания или задължения. Той незабавно информира Комисията и другите държави-членки за това (не касае българската езикова редакция).

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  90

Предложение за директива

Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията гарантира, че цялата информация, получена по време на проучванията, се третира като поверителна.

3. Комисията гарантира, че цялата чувствителна информация, получена по време на проучванията, се третира като поверителна.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  91

Предложение за директива

Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Оценката на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва създаването на ненужни затруднения за стопанските субекти, по-специално като се взема под внимание размерът на дружествата и относителната сложност на използваната в играчките технология.

2. Оценката на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва създаването на ненужни затруднения за стопанските субекти. Органите за оценка на съответствието изпълняват своите дейности, като отдават дължимото внимание на размера на дружеството, сектора, в който то работи, структурата му, степента на сложност на въпросната производствена технология и масовото или серийно производство.

 

При изпълнение на задачите си те въпреки всичко спазват степента на стриктност и равнището на защита, необходими за съответствието на играчката с разпоредбите на настоящата директива.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  92

Предложение за директива

Член 34 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) всякакви искания за предоставяне на информация, получени от органите за пазарен надзор;

 

в) всякакви искания за предоставяне на информация, получени от органите за пазарен надзор, по отношение на дейностите по оценка на съответствието;

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  93

Предложение за директива

Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки осигуряват участието на нотифицираните от тях органи в работата на такава група.

Държавите-членки осигуряват участието на нотифицираните от тях органи в работата на такава група или групи пряко или чрез назначени представители.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  94

Предложение за директива

Член 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки организират и провеждат пазар надзор в съответствие с членове 6, 8 и 9 от Директива 2001/95/ЕО, по отношение на играчките, предлагани на пазара. В допълнение към тези разпоредби се прилагат членове 38, 39 и 40 от настоящата директива.

Държавите-членки организират и провеждат наблюдение на пазара на играчките, предлагани на пазара в съответствие с членове 15-29 от Регламент (ЕО) № 765/2008. В допълнение към тези разпоредби се прилага член 39 от настоящата директива.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  95

Предложение за директива

Член 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 38

заличава се

Правомощия на органите за пазарен надзор

 

1. Органите за пазарен надзор могат да изискват от засегнатите стопански субекти всякаква информация, счетена за необходима за целите на ефикасния пазарен надзор, в това число и техническата документация, упомената в член 20.

 

2. Органите за пазарен надзор могат да поискат от нотифициран орган да предостави информация във връзка с всеки ЕО сертификат за проведено изследване на типа, който същият орган е издал или оттеглил, или във връзка с всеки отказ за издаване на такъв сертификат, в това число и докладите от изпитвания и техническата документация.

 

3. На органите за пазарен надзор се дава достъп до помещенията, заемани от засегнатите стопански субекти, когато това е необходимо за целите на упражняване на надзор върху играчките в съответствие с член 37.

 

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  96

Предложение за директива

Член 39 – параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. Органите за пазарен надзор могат да поискат от нотифициран орган да предостави информация във връзка с всеки ЕО сертификат за проведено изследване на типа, който същият орган е издал или оттеглил, или във връзка с всеки отказ за издаване на такъв сертификат, в това число и докладите от изпитвания и техническата документация.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  97

Предложение за директива

Член 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 40

заличава се

Сътрудничество за пазарен надзор

 

1. Държавите-членки гарантират ефикасното сътрудничество и обмен на информация по всички въпроси във връзка с играчки, представляващи риск, между техните органи за пазарен надзор и тези на другите държави-членки, както и между техните собствени органи, от една страна, и Комисията и съответните агенции на Общността, от друга.

 

2. За целите на параграф 1 органите за пазарен надзор на една държава-членка предоставят при поискване съдействие на органите за пазарен надзор на другите държави-членки, като предоставят информация или документация, провеждат съответните разследвания, предприемат всякакви други мерки или участват в разследвания, инициирани в други държави-членки.

 

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  98

Предложение за директива

Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато органите за пазарен надзор на една държава-членка са предприели действие съгласно член 12 от Директива 2001/95/ЕО или когато същите имат основателна причина да смятат, че дадена играчка, попадаща в обхвата на настоящата директива, представлява риск за здравето или сигурността на лицата, те извършват съвместно със стопанските субекти оценка по отношение на засегнатата играчка, като обхванат всички изисквания, предвидени в настоящата директива.

1. Когато органите за пазарен надзор на една държава-членка са предприели действие съгласно член 20 от Регламент (ЕО) №765/2008, или когато същите имат основателна причина да смятат, че дадена играчка, попадаща в обхвата на настоящата директива, представлява риск за (не касае българската езикова редакция) здравето или сигурността на лицата, или за други аспекти на защитата на обществения интерес, обхванати от настоящата директива, те провеждат оценка по отношение на засегнатата играчка, като обхванат всички изисквания, предвидени в (не касае българската езикова редакция) настоящата директива. Съответните икономически субекти сътрудничат, доколкото е необходимо, на органите за наблюдение на пазара.

В случаите, когато в процеса на оценяване органите за пазарен надзор установят, че играчката не отговаря на изискванията, посочени в настоящата директива, те изискват по своя преценка от съответния стопански субект да предприеме нужните корективни действия, за да приведе играчката в съответствие с тези изисквания или да я изтегли от пазара или изземе в разумен срок, съобразен с естеството на риска.

В случаите, когато в процеса на оценяване органите за пазарен надзор установят, че играчката не отговаря на изискванията, посочени в (не касае българската езикова редакция) настоящата директива, те изискват по своя преценка незабавно от съответния стопански субект да предприеме нужните корективни действия (не касае българската езикова редакция) , за да приведе играчката в съответствие с тези изисквания или да я изтегли от пазара или изземе в разумен срок (не касае българската езикова редакция), съобразен с естеството на риска.

 

Съответно органите за наблюдение на пазара информират съответния нотифициран орган.

 

Член 21 от Регламент (EО) № 765/2008 се прилага към мерките, посочени в алинея втора на настоящия параграф.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  99

Предложение за директива

Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Стопанският субект гарантира предприемането на всички корективни действия по отношение на всички засегнати играчки, предлагани от него на пазара на цялата територия на Общността.

3. Стопанският субект гарантира предприемането на всички корективни действия (не касае българската езикова редакция) по отношение на всички засегнати играчки, предлагани от него (не касае българската езикова редакция) на пазара на цялата територия на Общността.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  100

Предложение за директива

Член 41 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Информацията, посочена в параграф 4, предвижда всички необходими детайли, по-специално по отношение на данните, необходими за идентифицирането на несъответстващи играчки, техния произход, естеството на свързания риск, естеството и продължителността на предприетите национални мерки. По-специално органите за пазарен надзор посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

5. Информацията, посочена в параграф 4, предвижда всички необходими детайли, по-специално по отношение на данните, необходими (не касае българската езикова редакция) за идентифицирането на несъответстващи играчки, техния произход, естеството на предполагаемо несъответствие и свързания риск, естеството и продължителността на предприетите национални мерки и аргументите, изтъкнати от съответния стопански субект. По-специално органите за пазарен надзор посочват дали несъответствието (не касае българската езикова редакция) се дължи на някоя от следните причини (не касае българската езикова редакция) :

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  101

Предложение за директива

Член 41 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а. Държавите-членки гарантират, че са предприети подходящи рестриктивни мерки по отношение на засегнатата играчка като незабавно изтегляне на играчката от техния пазар.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  102

Предложение за директива

Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и несъответствието на играчката се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, както е посочено в член 41, параграф 5, буква б), Комисията или държавата-членка отнасят въпроса до Постоянния комитет, създаден съгласно член 5 от Директива 98/34/EО.

3. Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и несъответствието на играчката се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, както е посочено в член 41, параграф 5, буква б), Комисията информира съответния европейски орган или органи по стандартизация и отнася въпроса до комитета, създаден съгласно член 5 от Директива 98/34/EО. Този комитет се консултира със съответния европейски орган или органи по стандартизация и представя становището си без забавяне.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  103

Предложение за директива

Член 43- уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако дадена мярка, упомената в член 41, параграф 4, е вид мярка, за която по силата на член 12 от Директива 2001/95/ЕО се изисква да бъде нотифицирана посредством Системата на Общността за бърз обмен на информация (RAPEX), не е задължително тя да бъде самостоятелно нотифицирана по силата на член 41, параграф 4 от настоящата директива, при положение, че са изпълнени следните условия:

Ако дадена мярка, упомената в член 41, параграф 4, е вид мярка, за която по силата на член 22 от Директива 765/2008/ЕО се изисква да бъде нотифицирана посредством Системата на Общността за бърз обмен на информация (RAPEX), не е задължително тя да бъде самостоятелно нотифицирана по силата на член 41, параграф 4 от настоящата директива, при положение, че са изпълнени следните условия:

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  104

Предложение за директива

Член 44 – параграф 1 – буква - г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) липсва техническа документация или тя не е пълна.

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  105

Предложение за директива

Член 45 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За целите на приспособяването им към технологичния и научен напредък, Комисията може да изменя следните разпоредби:

1. За целите на приспособяването им към технологичния и научен практически напредък, Комисията може да изменя следните разпоредби:

 

а) ПРИЛОЖЕНИЕ І;

а) Точки 7 и 8 от част III на приложение II;

а) Точки 7 и 8 от част III на приложение II;

б) Приложение V.

б) Приложение V.

Обосновка

Настоящият член засяга ароматите и тежките метали (както и предупрежденията). Това позволява единствено да бъде извършено адаптиране по процедурата на комитология, като то отчете техническия и научния напредък: следователно думата "реален" трябва да бъде включена като причина за изменение на съответните приложения.

Изменение  106

Предложение за директива

Член 45 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 46, параграф 2.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива (не касае българската езикова редакция), се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 46, параграф 2.

Изменение  107

Предложение за директива

Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията може да взема решения относно употребата в детски играчки на вещества или смеси, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, от категории 1, 2 и 3, по силата на приложение I към Директива 67/548/ЕИО.

2. Комисията може да взема решения относно съдържанието в детски играчки на вещества или смеси, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, от категории 1, 2 и 3, по силата на приложение I към Директива 67/548/ЕИО.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 46, параграф 2.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 46, параграф 2 и, когато е уместно, след предоставянето на становище от съответния научен комитет.

Обосновка

Промяна на думата "употреба" и заместването й със "съдържание". Това придава яснота на директивата. Това разяснява също така, че пускането на играчката на пазара е това, което се регулира (независимо от мястото, където е произведена играчката), а не се обхваща производствения процес на играчката. Другото изменение просто разяснява в директивата ангажимента на научния комитет, както е определено в приложението за химикалите.

Изменение  108

Предложение за директива

Член 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки не възпрепятстват пускането на пазара на детски играчки, които съответстват на разпоредбите на Директива 88/378/ЕИО и които са пуснати на пазара преди влизането в сила на настоящата директива или най-късно две години след това.

1. Държавите-членки не възпрепятстват предлагането на пазара на детски играчки, които съответстват на разпоредбите на Директива 88/378/ЕИО и които са пуснати на пазара преди влизането в сила на настоящата директива или в период от две години след това.

 

2. В отклонение от разпоредбите на параграф 1, държавите-членки не възпрепятстват предлагането на техния вътрешен пазар на детски играчки, отговарящи на изискванията на настоящата директива с изключение на изискванията, определени в Приложение ІІ, Част ІІІ, при условие че играчките, които не отговарят на изискванията в Приложение ІІ, Част ІІІ на настоящата директива отговорят на изискванията, посочени в раздел 3 от Част ІІ на Приложение ІІ от Директива 88/378/ЕИО, и са били пуснати на пазара в рамките на четири години след датата на влизане в сила на настоящата директива.  

Обосновка

Изменението има за цел разясняването на факта, че новата директива няма ретроактивно действие и че минималният двугодишен период следва да бъде спазван при въвеждането на директивата в националното законодателство.

Изменение  109

Предложение за директива

Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директива 88/378/ЕИО се отменя от датата, посочена във втория параграф на член 53.

Директива 88/378/ЕИО, с изключение на член 2, параграф 1 и Раздел 3 от Част ІІ на Приложение ІІ се отменя, считано от [2 години от датата на влизане в сила на настоящата директива]. Член 2 параграф 1 и Раздел 3 от Част ІІ на Приложение ІІ се отменя, считано от [4 години от датата на влизане в сила на настоящата директива].

Изменение  110

Предложение за директива

Приложение І - точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Велосипеди, тротинетки и други превозни средства, предназначени за спортуване или за придвижване по обществени пътища или пътеки.

4. Тротинетки и други превозни средства, предназначени за спортуване или за придвижване по обществени пътища или пътеки.

 

Велосипеди с максимална височина на седалката повече от 435 мм, измерена като вертикално разстояние от земята до горната част на седалката при седалка в хоризонтално положение и спусната възможно най-малко;

Обосновка

Настоящото европейско законодателство относно детските велосипеди е неясно и прави разграничение между велосипеди с максимална височина на седалката повече от 435 мм (EN 71-1), велосипеди с максимална височина на седалката повече от 435 мм и по-малко от 635 мм (EN14765) и велосипеди с височина над 635 мм (EN 14764). Първият вид велосипеди не е бил предназначен за използване по обществени пътища, като в зависимост от законодателството в държавата-членка е или не е бил смятан за велосипед. Това несъответствие води до неяснота както за наблюдението на пазара, така и за производителите.

Изменение  111

Предложение за директива

Приложение I – точка 17 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

17а. Детските книжки, създадени или ясно предназначени за използване от деца, които са изработени само от картон или хартия и не съдържат елементи, различни от тези, произведени от картон и хартия.

Изменение  112

Предложение за директива

Приложение ІІ – част І – точка 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Играчките и техните части не трябва да създават риск от асфикция, причинен по-специално от удушаване или задушаване.

4. Играчките и техните части не трябва да създават риск от удушаване.

Обосновка

Някои форми на играчки са причинили редица сериозни злополуки и сега са забранени в стандарта. Същите правила следва да се отнасят за опаковките, тъй като децата често си играят с опаковките. Повечето производители на автомати за дистрибуция на играчки и основните производители на яйца с изненади вече са взели мерки и са заменили съответната капсула с по-безопасна - промяна, която ние горещо приветстваме - независимо от това всички опаковки следва да отговарят на едни и същи високи стандарти за безопасност и е необходимо това да се регламентира, за да се избегне по-безотговорните производители отново да въведат на пазара тази вече остаряла капсула.

Изменение  113

Предложение за директива

Приложение ІІ – част І – точка 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Опаковките, в които подобни играчки се слагат с цел продажба, не трябва да създават риск от удушаване или асфикция, причинен от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

Опаковките, в които подобни играчки се слагат с цел продажба, не трябва да създават риск от удушаване или от прекъсване на притока на въздух в резултат от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа. Не се позволява сферичните, яйцевидни или елипсоидни опаковки да бъдат с размери, които могат да причинят вътрешно запушване на дихателните пътища чрез засядане в устата или фаринкса.

Обосновка

Някои форми на играчки са причинили редица сериозни злополуки и сега са забранени в стандарта. Същите правила следва да се отнасят за опаковките, тъй като децата често си играят с опаковките. Повечето производители на автомати за дистрибуция на играчки и основните производители на яйца с изненади вече са взели мерки и са заменили съответната капсула с по-безопасна - промяна, която ние горещо приветстваме - независимо от това всички опаковки следва да отговарят на едни и същи високи стандарти за безопасност и е необходимо това да се регламентира, за да се избегне по-безотговорните производители отново да въведат на пазара тази вече остаряла капсула.

Изменение  114

Предложение за директива

Приложение II – част I – точка 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Играчките и техните части не трябва да създават никакъв риск от прекъсване на притока на въздух в резултат от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

Обосновка

Някои форми на играчки са причинили редица сериозни злополуки и сега са забранени в стандарта. Същите правила следва да се отнасят за опаковките, тъй като децата често си играят с опаковките. Повечето производители на автомати за дистрибуция на играчки и основните производители на яйца с изненади вече са взели мерки и са заменили съответната капсула с по-безопасна - промяна, която ние горещо приветстваме - независимо от това всички опаковки следва да отговарят на едни и същи високи стандарти за безопасност и е необходимо това да се регламентира, за да се избегне по-безотговорните производители отново да въведат на пазара тази вече остаряла капсула.

Изменение  115

Предложение за директива

Приложение ІІ – част І – точка 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Детските играчки, предназначени за деца на възраст под 36 месеца, и техните съставни части, както и отделими части от играчки, трябва да бъдат с такива размери, че да не се допуска поглъщането и/или вдишването им. Това важи също и за други играчки, които са предназначени за поставяне в устата и за техните съставни части и всякакви други отделими части.

Детските играчки, които предвид своите функции, размери и характеристики са предназначени за деца на възраст под 36 месеца, и техните съставни части, както и отделими части от играчки, трябва да бъдат с такива размери, че да не се допуска поглъщането и/или вдишването им. Това важи също и за накрайници на други играчки, които поради своите функции, размери и характеристики са предназначени за поставяне в устата, и за техните съставни части и всякакви други отделими части (не касае българската езикова редакция) от частите, които се поставят в устата, независимо от възрастовата група, за която е предназначена играчката.

Обосновка

Настоящият текст е прекалено рестриктивен по отношение на това, че една играчка за по-големи деца, която е предназначена да се слага в устата, не трябва да има малки съставни части.

Изменение  116

Предложение за директива

Приложение ІІ – част І – точка 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Детските играчки, поставени в храни или смесени с храни, следва да разполагат със собствена опаковка. Тази опаковка, в състоянието си при доставяне, трябва да бъде с такива размери, че да се възпрепятства поглъщането и/или вдишването й.

Детските играчки, поставени в храни или смесени с храни, следва да разполагат със собствена опаковка. Тази опаковка, в състоянието си при доставяне, трябва да бъде с такива размери, че да се възпрепятства поглъщането и/или вдишването й и трябва да отговаря на останалите изисквания за опаковки на играчки, посочени в параграф 2 на настоящата точка.. Вътрешна цилиндрична опаковка със заоблени краища, която доставена в този вид, може да бъде разделена на две отделни половини, не може да има размери, които могат да причинят вътрешно запушване на дихателните пътища.

Обосновка

Някои форми на играчки са причинили редица сериозни злополуки и сега са забранени в стандарта. Същите правила следва да се отнасят за опаковките, тъй като децата често си играят с опаковките. Повечето производители на автомати за дистрибуция на играчки и основните производители на яйца с изненади вече са взели мерки и са заменили съответната капсула с по-безопасна - промяна, която ние горещо приветстваме - независимо от това всички опаковки следва да отговарят на едни и същи високи стандарти за безопасност и е необходимо това да се регламентира, за да се избегне по-безотговорните производители отново да въведат на пазара тази вече остаряла капсула.

Изменение  117

Предложение за директива

Приложение ІІ – част І – точка 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Забраняват се играчките, стабилно прикрепени към хранителни продукти в момента на консумация, по такъв начин, че е необходимо хранителният продукт да бъде изконсумиран за да се достигне играчката.

Забраняват се играчките, стабилно прикрепени към хранителни продукти в момента на консумация, по такъв начин, че е необходимо хранителният продукт да бъде изконсумиран за да се достигне играчката. Части от играчки, прикрепени по друг начин директно към хранителния продукт, следва да отговарят на изискванията, посочени в параграф 2а на настоящата точка.

Обосновка

Някои форми на играчки са причинили редица сериозни злополуки и сега са забранени в стандарта. Същите правила следва да се отнасят за опаковките, тъй като децата често си играят с опаковките. Повечето производители на автомати за дистрибуция на играчки и основните производители на яйца с изненади вече са взели мерки и са заменили съответната капсула с по-безопасна - промяна, която ние горещо приветстваме - независимо от това всички опаковки следва да отговарят на едни и същи високи стандарти за безопасност и е необходимо това да се регламентира, за да се избегне по-безотговорните производители отново да въведат на пазара тази вече остаряла капсула.

Изменение  118

Предложение за директива

Приложение II – част I – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. Играчките, издаващи звуци, следва също да бъдат проектирани и конструирани така че звукът от тях да не уврежда слуха на децата.

10. Играчките, издаващи звуци, следва също да бъдат проектирани и конструирани така че звукът от тях да не уврежда слуха на децата. Това се прилага за всички играчки, независимо от възрастовата група, за която те са предназначени. Горната граница за импулсния шум следва да бъде 115 dB LpC peak в непосредствена близост до ухото. Горната граница за играчки с продължително произвеждане на шум следва да бъде 80 dB LpC peak в непосредствена близост до ухото.

Обосновка

Изследванията показват, че продължителното излагане на шум над 80 dB може да увреди слуха. Децата са особено уязвими, тъй като техните уши са по-чувствителни към високите децибели, отколкото тези на възрастните, което се изразява в нарасналия брой случаи на увреждане на слуха при децата. Следователно, равнището на децибелите за особено вредните играчки, така наречените играчки с импулсен шум, следва да бъде определено на115 dB.

Изменение  119

Предложение за директива

Приложение II – част ІІІ – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Играчките биват проектирани или конструирани така че да се избегнат рисковете или вредните въздействия дължащи се на излагане на действието на химическите вещества или смеси, от които играчките са съставени или съдържат, когато играчките биват употребявани при условията, посочени в член 9, параграф 2.

1. Играчките биват проектирани или конструирани така че да се избегнат рисковете или вредните въздействия върху човешкото здраве или околната среда, дължащи се на излагане на действието на химическите вещества или смеси, от които играчките са съставени или съдържат, когато играчките биват употребявани при условията, посочени в член 9, параграф 2.

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 3.

Изменение  120

Предложение за директива

Annex II – Part III – point 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Без да се засяга прилагането на ограниченията от първото изречение на точка 2, забранява се употребата в играчките на вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (КМРВ) съгласно Директива 67/548/ЕИО, в самостоятелна концентрация равна на или по-висока от установената за класифицирането им като препарати, съдържащи тези вещества, в съответствие с разпоредбите на Директива 1999/45/ЕО, освен ако веществата се съдържат в компоненти от играчките или в отделни на микроструктурно равнище части от играчките, които по никакъв начин не са достъпни за децата посредством физически контакт.

3. Без да се засяга прилагането на ограниченията от първото изречение на точка 2, забранява се употребата в играчките на вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (КМРВ) съгласно Директива 67/548/ЕИО, в самостоятелна концентрация равна на или по-висока от установената за класифицирането им като препарати, съдържащи тези вещества, в съответствие с разпоредбите на Директива 1999/45/ЕО, освен ако веществата се съдържат в компоненти от играчките или в отделни на микроструктурно равнище части от играчките, които по никакъв начин не са достъпни за децата посредством физически контакт, в това число вдишване от децата ако се използват в съответствие с изложеното в член 9, параграф 2, алинея първа.

Обосновка

Изменение  121

Предложение за директива

Приложение II – част ІІІ – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Веществата или препаратите, класифицирани като КМВР от категория 1 и 2 съгласно Директива 67/548/ЕИО, могат да бъдат употребявани в играчки, при условие че са изпълнени следните условия:

4. Веществата или препаратите, класифицирани като КМТВ от категория 1 и 2 съгласно Директива 67/548/ЕИО се забраняват при играчки, освен ако не са изпълнени следните условия:

4.1 употребата на веществото е била оценена от съответния научен комитет и е установена като безопасна, по-специално с оглед на излагането, и е прието решение по смисъла на член 45, параграф 2;

а) употребата на веществото е била оценена от съответния научен комитет и е установена като безопасна, по-специално с оглед на излагането, и е прието решение по смисъла на член 45, параграф 2;

4.2 отсъстват подходящи алтернативни вещества, което е документирано в анализ относно алтернативите;

б) не съществува никакво друго налично подходящо алтернативно вещество или препарати, които да са документирани в анализ относно алтернативите; и

4.3 те не са забранени за употреба в потребителски изделия по силата на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).

в) те не са забранени за употреба в потребителски изделия по силата на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).

 

Следните употреби на вещества или препарати са освободени от забраната, определена в точка 3:

 

[да се добави списък]

Комисията дава правомощия на съответния научен комитет да направи преоценка на тези вещества или препарати със самото възникване на опасения по отношение на тяхната безопасност и най-късно на всеки пет години от датата, на която е взето решението по смисъла на член 45, параграф 2.

Комисията дава правомощия на съответния научен комитет да направи преоценка на веществата или препаратите, включени в списъка, посочен във втория параграф, със самото възникване на опасения по отношение на тяхната безопасност и най-късно на всеки пет години от датата, на която е взето решението по смисъла на член 45, параграф 2.

Изменение  122

Предложение за директива

Приложение II – част ІІІ – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Веществата и препаратите, класифицирани като КМВР от категория 3 в съответствие с Директива 67/548/ЕИО могат да бъдат използвани в играчки ако употребата на веществото е била оценена от съответния научен комитет и установена за безопасна, по-специално с оглед на излагането и вследствие на решение по силата на член 45, параграф 2, и при условие, че те не са забранени за употреба в потребителски стоки по Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).

5. Забранява се използването на веществата и препаратите, класифицирани като КМВР от категория 3 в съответствие с Директива 67/548/ЕИО в играчки, освен ако:

 

 

а) употребата на веществото е била оценена от съответния научен комитет и установена за безопасна, по-специално с оглед на излагането;

 

б) вследствие на решение по силата на член 45, параграф 2; и

 

в) те не са забранени за употреба в потребителски изделия по силата на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).

Изменение  123

Предложение за директива

Приложение II – Част III – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. Приемат се конкретни изисквания за играчки или техни части, които са предназначени да се слагат в устата, независимо за каква възрастова група е предназначена играчката, на основата на изискванията за пакетиране на храна в съответствие с Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни и свързаните с това специфични мерки за конкретни материали. Тези изисквания се приемат въз основа на становището на компетентната научна комисия и с решение съгласно член 45, параграф 2, като се вземат предвид разликите между играчките и материалите, които влизат в контакт с храни.

Изменение  124

Предложение за директива

Приложение ІІ – част ІІІ – точка 5 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б. Играчки или части от играчки, независимо от възрастта на децата, за които са предназначени, трябва да спазват разпоредбите за изпускането на нитрозамини и нитрозиращи вещества от биберони, произведени от еластомер или каучук, изложени в директива 93/11/ЕИО от 15 март 1993 г. относно изпускането на N-нитрозамини и N-нитрозиращи вещества от биберони и залъгалки, произведени от еластомер или каучук.

Обосновка

Използването на опасни вещества в играчките не се свежда до КМТБ, аромати или вещества, съдържащи някои елементи. Всички опасни вещества следва да бъдат подлагани на редовна оценка от страна на Комисията. Ако тази оценка покаже неприемлив риск Комисията следва да бъде оправомощена да предприеме необходимите действия в комитология.

Изменение  125

Предложение за директива

Приложение ІІ – част ІІІ – точка 5 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5в. Комисията създава програма, насочена към извършване на системни и редовни оценки на наличието на опасни вещества или материали в играчките. В рамките на програмата се вземат предвид докладите на органите за наблюдение на пазара и изразените от държави-членки или заинтересовани страни опасения. Вследствие на становището на съответния научен комитет и ако това е необходимо, Комисията взема решение за предприемане на съответните ограничителни мерки. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 46, параграф 2.

Обосновка

Използването на опасни вещества в играчките не се свежда до КМТБ, аромати или вещества, съдържащи някои елементи. Всички опасни вещества следва да бъдат подлагани на редовна оценка от страна на Комисията. Ако тази оценка покаже неприемлив риск Комисията следва да бъде оправомощена да предприеме необходимите действия в комитология.

Изменение  126

Предложение за директива

Приложение II – Част III – точка 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а. Играчки, които са предназначени често да влизат в контакт с кожата като бои за рисуване с пръсти или пластилин следва да отговарят на изискванията за състава и етикетирането, посочени в Директива 76/768/ЕИО.

Обосновка

Няма основание Директивата за играчките да въвежда правила за играчките, често влизащи в контакт с кожата, които да са по-малко стриктни от тези, заложени в Директивата за козметика.

Изменение  127

Предложение за директива

Приложение II – част ІІІ – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Играчките в никакъв случай не съдържат следните алергенни аромати:

(1) Бял оман (Inula helenium)

(2) Алил изотиоцианат

(3) Бензил цианид

(4) 4-трет-бутилфенол

(5) Масло от хеноподий

(6) Цикламен спирт

(7) Диетилмалеат

(8) Дихидрокумарин

(9) 2,4-дихидрокси-3-метилбензалдехид

(10) 3,7-диметил-2-октен-1-ол (6,7-dihydrogeraniol)

(11) 4,6-диметил-8-трет-бутилкумарин

(12) Диметил цитраконат

(13) 7,11-диметил-4,6,10-додекатриен-3-он

(14) 6,10-диметил-3,5,9-ундекатриен-2-он

(15) Дифениламин

(16) Етилов акрилат

(17) Смокиново листо, сурово или в препарат

(18) Транс-2-хептенал

(19) Транс-2-хексенал диетил ацетал

(20) Транс-2-хексенал диметил ацетал

(21) Хидроабиетилов алкохол

(22) 4-етокси-фенол

(23) 6-изопропил-2-декахидронафталенол

(24) 7-метоксикумарин

(25) 4-метоксифенол

(26) 4-(p-метоксифенил)-3-бутен-2-он

(27) 1-(p-метоксифенил)-1-пентен-3-он

(28) Метил транс-2-бутеноат

(29) 6-метилкумарин

(30) 7-метилкумарин

(31) 5-метил-2,3-хександион

(32) Масло от корени на Costus (Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-етокси-4-метилкумарин

(34) Хексахидрокумарин

(35) Перуански балсам (Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-пентилиден-циклохексанон

(37) 3,6,10-триметил-3,5,9-ундекатриен-2-он

(38) Масло от вербена (Lippia citriodora Kunth)

7. Играчките в никакъв случай не съдържат следните алергенни аромати:

(1) Бял оман (Inula helenium)

(2) Алил изотиоцианат

(3) Бензил цианид

(4) 4-трет-бутилфенол

(5) Масло от хеноподий

(6) Цикламен спирт

(7) Диетилмалеат

(8) Дихидрокумарин

(9) 2,4-дихидрокси-3-метилбензалдехид

(10) 3,7-диметил-2-октен-1-ол (6,7-dihydrogeraniol)

(11) 4,6-диметил-8-трет-бутилкумарин

(12) Диметил цитраконат

(13) 7,11-диметил-4,6,10-додекатриен-3-он

(14) 6,10-диметил-3,5,9-ундекатриен-2-он

(15) Дифениламин

(16) Етилов акрилат

(17) Смокиново листо, сурово или в препарат

(18) Транс-2-хептенал

(19) Транс-2-хексенал диетил ацетал

(20) Транс-2-хексенал диметил ацетал

(21) Хидроабиетилов алкохол

(22) 4-етокси-фенол

(23) 6-изопропил-2-декахидронафталенол

(24) 7-метоксикумарин

(25) 4-метоксифенол

(26) 4-(p-метоксифенил)-3-бутен-2-он

(27) 1-(p-метоксифенил)-1-пентен-3-он

(28) Метил транс-2-бутеноат

(29) 6-метилкумарин

(30) 7-метилкумарин

(31) 5-метил-2,3-хександион

(32) Масло от корени на Costus (Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-етокси-4-метилкумарин

(34) Хексахидрокумарин

(35) Перуански балсам (Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-пентилиден-циклохексанон

(37) 3,6,10-триметил-3,5,9-ундекатриен-2-он

(38) Масло от вербена (Lippia citriodora Kunth)

(39) Мускусов амбрет

(40) 4 -фенил-3-бутен-2-он 

(41) Амилцинамал

(42) Амилцинамалов алкохол

(43) Бензилов алкохол

(44) Бензил салицилат

(45) Канелен алкохол          

(46) Цинамал

(47) Цитрал

(48) Кумарин

(49) Евгенол  

(50) Гераниол           

(51) Хидроксицитронелал

(52) Хидроксиметилпентилциклохексенкарбоксалдехид

xenecarboxaldehyde

(53) Изоевгенол

(54) Екстракти от дъбов мъх

(55) Екстракти от дървесен мъх.

От друга страна, разрешава се наличието на следи от тези вещества, при условие че такова наличие е технически неизбежно при добра производствена практика.

От друга страна, разрешава се наличието на следи от тези вещества, при условие че такова наличие е технически неизбежно при добра производствена практика и не надхвърля 10 ppm.

Също така, следните алергенни аромати следва да бъдат описвани като такива, ако се прибавят към играчки при концентрация надвишаваща 0,01 тегловни проценти:

Също така, следните алергенни аромати следва да бъдат описвани на опаковката и в инструкциите, приложени към играчката, ако се прибавят към играчки при концентрация надвишаваща 0,01 тегловни проценти:

(1) Амилцинамал

(2) Амилцинамалов алкохол

(3) Анизилов алкохол

(4) Бензилов алкохол

(5) Бензил бензоат

(6) Бензил цинамат

(7) Бензил салицилат

(8) Цинамал

(9) Канелен алкохол

(10) Цитрал

(11) Цитронелол

(12) Кумарин

(13) Евгенол

(14) Фарнезол

(15) Гераниол

(16) Хексилцинамалдехид

(17) Хидрокси-цитронелал

(18) Хидрокси-метилпентилциклохексенкарбоксалдехид

(19) Изоевгенол

(20) Лилиал (включен в Директивата за козметичните продукти под номер 83 с наименованието: 2-(4-трет-бутилбензил) пропионалдехид

Butylbenzyl) propionaldehyde

(21) d-лимонен

(22) Линалоол

(23) Метил хептин карбонат

(24) 3-метил-4-(2,6,6-триметил-2-циклохексен-1-ил)-3-бутен-2-он

(25) Екстракти от дъбов мъх

(26) Екстракти от дървесен мъх

(1) Анизилов алкохол

 

 

 

(5) Бензил бензоат

(6) Бензил цинамат  

 

 

 

 

(11) Цитронелол

 

 

(14) Фарнезол

 

(16) Хексилцинамалдехид

 

 

 

 

(20) Лилиал (включен в Директивата за козметичните продукти под номер 83 с наименованието 2-(4-трет-бутилбензил) пропионалдехид) 2-(4-терт-Бутилбензил) пропионалдехид

 

 

(21) d-лимонен

(22) Линалоол

(23) Метил хептин карбонат

(24) 3-метил-4-(2,6,6-триметил-2-циклохексен-1-ил)-3-бутен-2-он

Обосновка

Изменение  128

Предложение за директива

Приложение ІІ – част ІІІ – точка 7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7а. Използването на аромати, посочени в точки 41 до 55 от списъка, посочен в параграф 1 на точка 7 и на аромати, посочени в точки 1 до 11 от списъка, посочен в параграф 3 на тази точка е разрешено при настолни игри, които имат отношение към обонянието, козметични комплекти и игри, развиващи вкуса, при условие че:

 

(i) тези аромати са ясно описани на опаковката и че опаковката съдържа предупреждението "съдържа алергенни аромати";

 

(ii) получените от тях продукти, създадени от детето, в съответствие с инструкциите, отговарят на изискванията на Директива 76/68/ЕИО [Директивата за козметичните продукти] и

 

(iii) ако се отнася за случая, тези аромати отговарят на съответните разпоредби относно хранителните продукти.

 

Не е разрешено използването на подобни настолни игри , които имат отношение към обонянието, козметични комплекти и игри, развиващи вкуса, от деца на възраст под 36 месеца.Те спазват разпоредбите на раздел 1 от дял Б на Приложение V.

Изменение  129

Предложение за директива

Приложение II – част III – точка 8 – таблица

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента

Химичен елемент

mg/kg в суха, трошлива,

прахообразна или

гъвкава материя

mg/kg

в течна или лепкава

материя

Химичен елемент

 

mg/kg в суха, трошлива,

прахообразна или

гъвкава материя

mg/kg

в течна или лепкава

материя

Алуминий

5625

1406

Алуминий

5625

1406

Антимон

45

11.3

Антимон

45

11.3

Арсен

7,5

1,9

 

 

 

Барий

4500

1125

Барий

4500

1125

Бор

1200

300

Бор

1200

300

Кадмий

3,8

0,9

 

 

 

Хром (III)

37.5

9.4

Хром (III)

37.5

9.4

Хром (VI)

0,04

0,01

 

 

 

 

Кобалт

10.5

2.6

Кобалт

10.5

2.6

Мед

622.5

156

Мед

622.5

156

Олово

27

6,8

 

 

 

Манган

1200

300

Манган

1200

300

Живак

15

3,8

 

 

 

Никел

75

18.8

Никел

75

18.8

Селен

37.5

9.4

Селен

37.5

9.4

Стронций

4500

1125

Стронций

4500

1125

Калай

15000

3750

Калай

15000

3750

Органичен калай

1,9

0,5

 

 

 

Цинк

3750

938

Цинк

3750

938

Обосновка

Арсенът, кадмият, оловот, Хром (VІ), живакът и органичният калии са високотоксични и следва да бъдат абсолютно забранени за използване при производството на играчки.. Кадмият, оловото, хром (VІ)и живакът вече са забранени в колите и електрическото и електронното оборудване. Хром (VІ) в цимента трябва да бъде ограничен, за да достигне безвредна форма чрез добавяне на железен сулфат. Арсенът е забранен при боите и обработката на дървото (с някои изключения). Органичният калай е забранен като биоцид. Ясно е, че тези вещества нямат място при производството на играчки.

Изменение  130

Предложение за директива

Приложение ІІ – част ІІІ – точка 8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8а. Използването на арсен, кадмий и хром (VІ), живак, олово, органичен калай в играчките е забранено. Следи от тези вещества могат да бъдат разрешени, при условие че тяхното наличие е технически неизбежно в съответствие с добрите производствени практики.

 

Тази точка се прилага, без да засяга разпоредбите на точки 3 до 5.

Изменение  131

Предложение за директива

Приложение ІІ – част V – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Текстилните играчки за деца на възраст под 36 месеца следва да могат да бъдат изпирани и да изпълняват изискванията за безопасност включително и след изпиране.

2. Текстилните играчки за деца на възраст под 36 месеца следва да могат да бъдат изпирани, да функционират и да изпълняват изискванията за безопасност включително и след изпиране.

Обосновка

Следва да бъде възможно гарантирането на висока степен на хигиена като играчката бъде същевременно изправна и безопасна.

Изменение  132

Предложение за директива

Приложение ІІІ - точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Име и адрес на (упълномощен представител на) производител:

2. Име и адрес на производителя или негов упълномощен представител:

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  133

Предложение за директива

Приложение ІІІ - точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Предмет на декларацията (идентификационен номер на играчката, позволяващ обратна проследяемост):

4. Предмет на декларацията (идентификационен номер на играчката, позволяващ обратна проследяемост. Тя може да включва снимка, ако е целесъобразно):

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  134

Предложение за директива

Приложение ІІІ - точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Нотифицираният орган … (име, номер)… извърши … (описание на действието)… и издаде сертификата: …

7. Когато това се отнася до случая, нотифицираният орган … (име, номер)… извърши … (описание на действието)… и издаде сертификата: …

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение  135

Предложение за директива

Приложение V - дял А - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Всички предупреждения, под формата на текст или пиктограма, се предшестват от думата „Внимание“.

Обосновка

За да стане ясно за потребителя, че текстът е свързан с безопасността и за да се обърне необходимото внимание на съобщението, всички предупреждения следва да започват с думата "Внимание". Това е в сила особено при пиктограмните предупреждения.

Изменение  136

Предложение за директива

Приложение V - Дял Б – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Детските играчки, които могат да представляват опасност за деца на възраст под 36 месеца, се снабдяват с изрично предупреждение, като например: „Внимание: Неподходящо за деца под 36 месеца“ или „Внимание: Неподходящо за деца под три годишна възраст“ или думата „Внимание“, придружена от следната графика:

1. Детските играчки, които могат да представляват опасност за деца на възраст под 36 месеца, се снабдяват с изрично предупреждение, като например: „Внимание: Неподходящо за деца под 36 месеца“ или „Внимание: Неподходящо за деца под три годишна възраст“ или думата „Внимание“, придружена от следната графика:

[Пиктограма]

[Пиктограма]

Тези предупреждения биват придружени от кратко означение за конкретната опасност, причина за въпросното ограничение, като тя може да се постави в инструкциите за употреба.

Тези предупреждения биват придружени от кратко означение за конкретната опасност, причина за въпросното ограничение, като тя може да се постави в инструкциите за употреба.

 

Тези предупреждения могат да не бъдат използвани за детски играчки, които са създадени за, или които поради своите функции, размери и характеристики, са предназначени за деца на възраст под 36 месеца.

Тази разпоредба не се прилага спрямо играчки, които по отношение на тяхната функция, размери, характеристики, свойства или други важни причини, са очевидно неподходящи за деца на възраст под 36 месеца.

Тази разпоредба не се прилага спрямо играчки, които по отношение на тяхната функция, размери, характеристики, свойства или други важни причини, са очевидно неподходящи за деца на възраст под 36 месеца.

Обосновка

Понастоящем не се използват правилно предупрежденията за малките части и играчките, които всъщност са предназначени за малки деца, носят предупредителния надпис, за да узаконят наличието на малки части, с които малките деца могат да се задавят. Играчките с мек пълнеж като мечоците или меките кукли например следва никога да не съдържат малки части, тъй като има вероятност децата да си играят с тях, независимо от намерението на производителя.

Изменение  137

Предложение за директива

Приложение V - дял Б – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Детските играчки, поставени в храни или смесени с храни, следва да носят обозначение:

Детските играчки, поставени в храни или смесени с храни, следва да носят обозначение:

„Препоръчителен надзор от възрастно лице“.

"Наличие на играчка вътре. „Препоръчителен надзор от възрастно лице“.

Обосновка

Изменение  138

Предложение за директива

Приложение V - дял Б - точка 7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а. Имитации на защитни маски и каски

 

Имитациите на защитни маски и каски носят предупреждението:

 

"тази играчка не осигурява защита.”

Обосновка

Предупрежденията трябва да се разбират от само себе си, за да гарантират, че потребителите ще разберат тяхното значение и ще вземат адекватни мерки за защита.

Изменение  139

Предложение за директива

Приложение V - дял Б - точка 7 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б. Играчките, предназначени за връзване над люлка, детско креватче или детска количка посредством връзки, въжета, ластици или каиши носят следното предупреждение на опаковката, което стои като постоянна маркировка на играчката:

"за да се избегне възможно нараняване чрез удушване, отстранете тази играчка, когато детето започва да се изправя, опирайки се на ръце и колена".


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1.        Преглед на развитието на предложението и на новостите, които въвежда

Предложението на Комисията служи за отмяна и заместване на Директива 88/378/ЕИО от 3 май 1888 г. относно безопасността на играчките.

Директива 88/378/ЕИО беше първата директива, въведена при "нов подход", като основните изисквания за безопасност са включени в самата директива и хармонизирането стандарти са посочени за техническите указания. Предложената нова директива се базира на същите принципи.

Независимо от това, че директивата от 1988 г. отговори на очакванията и вече е осигурила висока степен на безопасност на играчките в Европейския съюз, двадесет години по-късно тя вече се нуждае от осъвременяване. Трябва също така да се отчете, че съществуват нови рискове, които (могат да възникнат) възникват в резултат на развитието и пускането на пазара на нови зидове играчки, изработени от нови материали.

Основните елементи от преразглеждането, според Комисията са:

а.         въвеждането на по-добри изисквания за безопасност, най-вече във връзка с използването на химикали и електрическите свойства. Физичните и механичните свойства са също засегнати (опасност от задушаване и удушване);

б.        разясняване на целите и понятията на директивата;

в.        по-ефикасно и последователно прилагане на директивата. Това придобива вид на пазарен надзор, който бива засилен от държавите-членки, като ясни определени ясни изисквания по отношение на техническата документация, която производителите на детски играчки трябва да съставят, правилата за полагането на маркировката "СЕ", които са приведени в съответствие с изискванията на новата законодателна рамка, и приемането на нови изисквания за производителите, които трябва да включат провеждането на анализ на опасностите, които играчките могат да представляват, като част от техническите спецификации;

г.         приравняване към общата законодателна рамка относно пускането на продукти на пазара

Предложената директива обхваща само (физическата) безопасност на играчките и не съдържа разпоредби относно тяхната образователна стойност или морални аспекти.

2.        Привеждане на предложението в съответствие с новите правила, приети по "пакета за стоките"

Законодателната рамка за пускането на стоки на пазара трябва скоро да бъде променена.

Това ще приеме формата на:

–  нови разпоредби относно пускането на пазара на продукти; разпоредбите съдържат правила относно акредитацията и пазарния надзор;

–  ново решение относно пускането на пазара на продукти; решението съдържа наред с останалото стандартни членове за бъдещи директиви с "нов подход".

Новата директива трябва да бъде приведена в съответствие с тази нова законодателна рамка. Предложението на Комисията е в съответствие с регламента и решението, първоначално предложени от Комисията, но все още не е в съответствие с текста, приет от Европейския парламент на 21 февруари 2008 г., и може да бъде одобрено от Съвета. Комисията е съобщила, че няма да представи изменено предложение за директива относно детските играчки, за да го приведе в съответствие с новия "пакет за стоките".

За да има напредък по въпроса с предложената директива вашият докладчик предлага Парламентът да внесе технически поправки в текста на предложението, за да го приведе в съответствие с рамковите текстове, неотдавна приети от Европейския парламент ("пакета за стоките"). Тези изменение се отнасят до:

- определенията

- общите изисквания за участниците на пазара

- презумпция за съответствие

- официално възражение срещу хармонизираните стандарти

- правилата на маркировката "СЕ"

- изискванията за органите за оценка на съответствието

- процедурите за нотификация

- процедурите за продуктите, представляващи риск

Изменения 1 до 79 включително са свързани с тези технически корекции на новата законодателна рамка. Те съответстват на направения избор и решенията, взети от Европейския парламент по отношение на законодателната рамка.

3.        Оценка

    общи положения

Вашият докладчик счита, че на децата в качеството на най-уязвими потребители, трябва да се гарантира най-пълната възможна защита и че техните родители, както и лицата, които се грижат за тях, трябва да се чувстват уверени, че играчките, предлагани на европейския пазар, отговарят на строгите стандарти за безопасност.

Следователно тя е съгласна с целите, определени от Комисията: осъвременяване, разясняване и заселване на изискванията за безопасност на директивата и споразумения за нейното прилагане.

Тя е също така съгласна с добавените части и промените, предложени от Комисията, към разпоредбите на съществуващата Директива 88/378/ЕИО.

Подробно обяснение на предложените от докладчика изменения:

    химически свойства

Вашият докладчик е напълно съгласен с въвеждането на специални изисквания за използването на вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (КМРВ), но предлага тези изисквания да бъдат дори по-строги. тя не вижда никаква причина да се прави разграничаване между веществата от категория 1 и 2 от една страна и веществата от категория 3 (1) доколкото съществуват изключения, даващи разрешение за употребата им.

Тя предлага условията за даване на разрешение по изключение за използването на тези вещества да бъдат еднакви за трите категории, а именно след като научният комитет следва да е оценил използването на веществото в играчките и го е счел за приемливо, и не съществува подходяща алтернатива.

Вашият докладчик предлага също така пълна забрана за използване на алергенни вещества в играчките.

    механични свойства

Независимо от своята загриженост по отношение на рисковете, които могат да възникнат при използването на малки, но много мощни магнити в играчките, докладчикът счита, че не е необходимо да се включват специални разпоредби относно магнитите в директивата.

Специално правило относно магнитните играчки е в процес на изготвяне от Европейският комитет по стандартизация, а Комисията е сключила междинни споразумения (изисквания за поставяне на предупреждение за възможност от възникване на опасност ако бъдат погълнати повече от един магнит).

    ръчно изработени играчки и играчки, които не са серийно произведени

Вашият докладчик е наясно, че не е лесно за малките и средни предприятия, които ръчно произвеждат играчки, или поне не ги произвеждат серийно, да спазят най-строгите изисквания на директивата. Тя работи по въпроса за намирането на решение   но все още не е стигнала до юридически непробиваем подход. Тя би била много щастлива да чуе становищата на колегите по този въпрос.

    играчки, които са очевидно разработени или предназначени за деца от определена възрастова група

Твърде често играчки, които са очевидно предназначени за бебета и много малки деца носят предупредителна маркировка, че не са подходящи за деца на възраст под 36 месеца. С това производителите се стремят да заобиколят стриктните правила за безопасност и да избегнат възможно подвеждане под отговорност. това е безотговорно и трябва да бъде забранено.

това неточно посочване на възрастовата група е също така много объркващо за купувачите и не води до увереността, което потребителите следва да имат по отношение на безопасността на играчките.

Съответните разпоредби на член 10 от директивата трябва да бъдат по-ясни.

    играчките, които имат допир до устата или кожата

Играчките, които са разработени с цел честото им поставяне в устата (като играчките музикални инструменти, ортодонтни кръгли залъгалки и т.н.), независимо от възрастовата група ,за която са предназначени, трябва да отговарят на еднакви пределни допустими стойности, както е посочено в Директива 1935/2007/ЕО.

тези играчки са разработени за чест допир до кожата на детето, независимо от възрастовата група и трябва да отговарят на изискванията за етикетиране и състав, определени в директивата за козметичните продукти.

    пунктове за нотифициране във връзка с безопасността на играчките

В някои държави-членки и региони, са създадени пунктове за нотифициране за необезопасени играчки, в които специалисти по грижи за децата, както и потребители/родители могат да докладват както за аспекти, свързани с необезопасеността на играчките, така и за злополуки или сходни инциденти, във връзка с играчките.

Без да се застъпва за създаването на подобни пунктове за нотифициране във всяка държава-членка, вашият докладчик счита, че би било от полза да се проведе проучване дали потребителите знаят, че когато срещнат проблем с необезопасена играчка те могат да докладват за това на орган, който може да използва тази информация.

    език

От съществено значение е предупрежденията, изисквани по директивата, без да се споменават инструкциите, да бъдат изразени на език, който потребителите да разбират. В съответствие с принципа на субсидиарност държавите-членки могат да определят езика или езиците, които могат да бъдат разбрани от потребителите.

(1)

   Категория І: „Вещества, известни като канцерогенни за човека“; Категория ІІ: „Вещества, които следва да се разглеждат като канцерогенни за човека“; Категория ІІ: „Вещества, които могат да са причина за безпокойство поради потенциалното им канцерогенно въздействие върху хората, но за които информацията не е достатъчна за даването на задоволителна оценка“.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (15.10.2008)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки

(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

Докладчик по становище: Anne Ferreira

КРАТКА ОБОСНОВКА

Безопасността на детските играчки е обхваната от директива, приета през 1988 г. и изменена през 1993 г. Този текст позволи хармонизирането на съществуващите в държавите-членки правила и подобряването на защитата на децата.

Но директивата следва да бъде приспособена към икономическия контекст, в който живеем, към новите научни познания, с които разполагаме, като в същото време в нея следва да бъдат включени статистическите данни, свързани с рисковете и да се вземат предвид новите обществени изисквания.

Нови данни, които следва да бъдат взети предвид

Икономически контекст

Увеличението на търговията доведе до значителни промени в икономическия сектор на детските играчки.

Около 80% от предлаганите на пазара детски играчки в ЕС са вносни, а трябва да припомним, че през 2007 г. милиони играчки, произведени в Китай, бяха иззети поради несъответствие с европейските стандарти. Движението на стоките в наши дни налага преразглеждане на правилата за пускане на пазара и за контрол върху спазването на стандартите.

Нови научни познания

Като се има предвид, че детските играчки съдържат все повече химикали, законодателството трябва да бъде адаптирано, така че да отчита рисковете, свързани с наличието на тези продукти в играчките и начинът, по който децата могат да използват играчките (смучене, хвърляне и т.н.).

Статистически данни и управление на риска

По принцип се докладва само за сериозните инциденти, свързани с играчките. Следва да бъдат взети предвид всички видове инциденти с цел добиване на по-ясна представа за опасностите и рисковете, свързани с употребата на детските играчки.

За по-добра превенция на инцидентите, свързани с използването на детски играчки, трябва да основем нашите действия на научните открития и наличните оценки на риска.

Предохранителният принцип не следва да се прилага само за отделна категория продукти, а за всички продукти.

Нови обществени изисквания

Следвайки тенденцията на съвременното общество, детските играчки стават все по-многобройни и разнообразни. Те са неразделна част от емоционалното и интелектуалното развитие на детето, както у дома, така и в училище.

Крайните потребители са в правото си да очакват и да изискват висококачествени продукти, които да не застрашават здравето на децата, или на тези, които са поели грижата за тях.

Днешните потребители, които са добре запознати с въпросите за опазване на околната среда, очакват също така продуктите да бъдат екологосъобразни. Това изискване се отнася до жизнения цикъл на продукта, неговата опаковка, както и дълготрайността на играчките. Изследванията сочат, че множество детски играчки, предлагани на пазара, нямат необходимата издръжливост и бързо се превръщат в отпадъци.

Предложението на Комисията съдържа конструктивни елементи, но е необходимо да бъдат направени уточнения. Бяха внесени определен брой предложения за изменения за тази цел и по-специално във връзка с:

Значението на предупредителните обозначения и на документите, съпътстващи продукта

Използваните термини трябва да бъдат обект на понятни за всички определения и да се позовават на класификацията на ЕО, например по отношение на риска от асфикция.

Освен това, документите трябва да бъдат лесни за четене. От първостепенно значение е също така да бъдат изготвени на официалния език или езици на държавата-членка/държавите-членки, в която/които съответните продукти се предлагат на пазара.

Разпоредбите по отношение на сроковете за отговор на исканията и по отношение на предупрежденията трябва да бъдат ясно формулирани. Същото важи за коригиращите мерки или действията по изтегляне и изземване на несъответстващите играчки.

Качество на продуктите и рискове, свързани с наличието на химикали

Детските играчки са специално предназначени за деца: необходимо е да се вземе под внимание тяхната по-голяма чувствителност спрямо средата, в която живеят, в сравнение с възрастните.

Детските органи не са напълно развити. Затова веществата КМВР представляват опасност за развитието на децата и за тяхното здраве в дългосрочен план. Следователно е необходимо да се разшири позоваването на други законодателства (опаковки на хранителните и козметичните продукти и т.н.), при които са определени пределни стойности относно наличието на вещества или миграцията на химическите вещества за извършване на оценка по отношение на начина, по който детето може да използва продукта (смучене, контакт с кожата и т.н.)

Вашият докладчик счита, че разпоредбите относно химическите вещества трябва да се отнасят и до устойчивите, биоакумулиращи и токсични вещества (РВТ) и др.

Предложението дава предимство на свободното движение пред безопасността на играчките. В тази връзка е необходимо тежестта на доказването да бъде изместена, в съответствие с REACH, като се изиска стопанските субекти да докажат, че техните играчки са безопасни и не застрашават здравето на децата.

Вследствие на многобройни премествания на производството, 80% от играчките, предлагани на пазара в Съюза са вносни и то основно от Китай, където условията на работа и екологичните стандарти са на ниско равнище.

Ето защо много хора носят отговорност за безопасността на детските играчки. Независимо от това, тъй като големите западни производители на играчки и купувачи преобладават на пазара, тяхно задължение и задължение на вносителите и дистрибуторите е да гарантират, че са установени изискванията за спазване на общностното законодателство и че те се спазват, като по този начин гарантират висока степен на защита на здравето на нашите деца.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а) Предохранителният принцип е изрично вписан в Договора от 1992 г.; Съдът на Европейските общности е правил многократни уточнения по отношение на съдържанието и обхвата на този принцип в правото на Общността като един от основополагащите принципи на политиката на защита, водена от Общността в областта на околната среда и здравеопазването1.

 

1 Решение от 23 септември 2003 г. по делото C-192/01, Комисия/Дания, Сборник 2003, стр. I- 9693; решение от 7 септември 2004 г. по делото C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee и Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Сборник 2004, стр. I-7405.

Обосновка

Поради липсата на данни относно опасностите и рисковете, на които детските играчки могат да изложат безопасността и здравето на децата и като се има предвид, че в зависимост от възрастта им, децата принадлежат към много уязвимата или уязвимата категория от населението, предохранителният принцип трябва да бъде включен в законодателството, отнасящо се до безопасността на детските играчки с цел да се позволи както на компетентните органи на държавите-членки, така и на стопанските субекти да вземат мерки за предотвратяване на пускането на пазара на определени детски играчки. Този принцип трябва да се прилага навсякъде.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Всички стопански субекти, участващи в снабдителската и дистрибуторска верига, следва да вземат съответните мерки, за да гарантират, че предлагат на пазара само детски играчки, които са в съответствие с приложимото законодателство. Настоящата директива предоставя ясно и пропорционално разпределение на задълженията, които отговарят на съответната роля на всеки субект в процеса на снабдяване и дистрибуция.

(8) Всички стопански субекти, участващи в снабдителската и дистрибуторска верига, следва да действат с необходимата отговорност и бдителност с цел да гарантират, че в разумно предвидимите условия на нормално използване играчките, които пускат на пазара, нямат опасни последици за безопасността и здравето на децата. Стопанските субекти следва да вземат съответните мерки, за да гарантират, че предлагат на пазара само детски играчки, които са в съответствие с приложимото законодателство. Настоящата директива предоставя ясно и пропорционално разпределение на задълженията, които отговарят на съответната роля на всеки субект в процеса на снабдяване и дистрибуция.

Обосновка

Не е достатъчно просто да се заяви, че стопанските субекти следва да предприемат необходимите мерки. Следва също така да им стане ясно, че носят отговорност. Тяхната бдителност е необходима, за да се гарантират безопасността и здравето на децата, които използват техните играчки, като се вземат предвид различните начини на използване на играчките.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) С цел да се осигури защита на децата срещу наскоро откритите рискове също така е необходимо да бъдат приети нови съществени изисквания за безопасност. По-специално е необходимо да се допълнят и актуализират разпоредбите относно химическите вещества в играчките. Тези разпоредби следва да уточнят изискването детските играчки да съответстват на общото законодателство относно химикалите, и по-специално Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията. Тези разпоредби следва също да бъдат приспособени към конкретните нужди на децата, които са уязвима група от потребителите. Следователно следва да се предвидят нови ограничения по отношение на веществата, които са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (КМТВ) съгласно Директива 67/548/ЕИО от 27 юни 1967 г. относно сближаването на законите, регламентите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасните вещества и аромати в играчките, с оглед на специфичните рискове, които тези вещества могат да създадат за здравето на хората. Специфичните гранични стойности, указани в Директива 88/378/ЕИО за определени вещества следва да бъдат актуализирани с цел отчитане на напредъка на научните познания.

(16) С цел да се осигури висока степен на защита на безопасността и здравето на децата, както и на околната среда срещу различните рискове, опасните и много опасните вещества следва да бъдат обект на особена бдителност. Също така е необходимо да бъдат приети нови съществени изисквания за безопасност. По-специално е необходимо да се допълнят и актуализират разпоредбите относно химическите вещества в играчките. Тези разпоредби следва да уточнят изискването детските играчки да съответстват на общото законодателство относно химикалите, и по-специално Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията. Тези разпоредби следва също да бъдат приспособени към конкретните нужди на децата, които са уязвима група от потребителите. Следователно следва да се предвидят нови ограничения по отношение на веществата, които са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (КМТВ) съгласно Директива 67/548/ЕИО от 27 юни 1967 г. относно сближаването на законите, регламентите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасните вещества и аромати в играчките, с оглед на специфичните рискове, които тези вещества могат да създадат за здравето на хората. Специфичните пределно допустими стойности, указани в Директива 88/378/ЕИО за определени вещества следва да бъдат актуализирани с цел отчитане на напредъка на научните познания.

Обосновка

Съответните договори и законодателства на Общността винаги се позовават на целта за висока степен на защита на здравето на хората и на опазването на околната среда. Преразгледаното законодателство относно детските играчки следва да се съобрази с това. Тъй като това съображение се отнася до химическите вещества, наложително е позоваването на опасните и много опасни вещества.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а) Стопанските субекти, които искат да им бъде позволено използването на много опасно вещество в играчките, трябва да докажат, че не съществува никаква по-безопасна алтернатива.

Обосновка

По правило използването на много опасни вещества следва да бъде избягвано, поради потенциалните последици в повече или по-малко дългосрочен план върху здравето на децата. При все това тяхното използване може да бъде разрешено, но при условие, че производителите докажат, че не съществуват алтернативни (т.е. по-безопасни) вещества. Това изменение препраща също така към "принципа" на изместване на тежестта на доказването, въведен в законодателството REACH, според който задължение на производителя е да докаже, че не разполага с други алтернативи на употребата на много опасно вещество.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б) Отговорността по отношение на управлението на рисковете, свързани с детските играчки, най-вече тези, свързани с употребата на химикали в играчките, трябва да се полага на физическите или юридически лица, които произвеждат, внасят и пускат играчките на пазара.

Обосновка

Стопанските субекти в сектора на детските играчки трябва също така изцяло да си дават сметка за потенциално опасните за здравето на децата последствия от използването на някои химикали или препарати. Следователно те трябва да гарантират, че при управлението на риска се отчита наличието на каквито и да е химикали.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Общите и специфични изисквания по отношение на химикалите в настоящата директива следва да целят защитата на здравето на децата от опасни вещества в играчките, като същевременно загрижеността във връзка с опазването на околната среда намира изражение в екологично законодателство с хоризонтален ефект, приложимо и към играчките, по-специално в Директива 2006/12/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците, Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, в Директива 2002/96/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), в Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки и в Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО.

(17) Общите и специфични изисквания по отношение на химикалите в настоящата директива следва да целят защитата на здравето на децата от опасни вещества в играчките, като същевременно загрижеността във връзка с опазването на околната среда намира изражение в екологично законодателство, приложимо към електрическите и електронните играчки, в Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване и в Директива 2002/96/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Освен това въпросите относно околната среда, свързани с отпадъците, се регламентират в Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците, въпросите, свързани с опаковките, се регламентират в Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки, а въпросите, свързани с батериите и акумулаторите, се регламентират в Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО.

Обосновка

Текстът на Комисията създава впечатлението, че въпросите, свързани с околната среда, се разглеждат изрично по отношение на всички играчки, а в действителност са засегнати единствено електрическите и електронните играчки.

Хоризонталното законодателство не се прилага изрично за детските играчки и следва да не бъде групирано заедно с директивите относно електрическото и електронното оборудване и относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Целесъобразно е определянето на специфични изисквания за безопасност, в съответствие с предохранителния принцип, за да бъдат обхванати потенциалните специфични опасности, създавани от играчки, поставени в храните, тъй като обвързването на детска играчка и храна би могло да създаде риск от задавяне, който е различен от рисковете, които играчката сама по себе си представлява, поради което не е обхванат от никакви специфични мерки на общностно равнище.

(18) Целесъобразно е определянето на специфични изисквания за безопасност, за да бъдат обхванати потенциалните специфични опасности, създавани от играчки, поставени в храните, тъй като обвързването на детска играчка и храна би могло да създаде риск от задавяне, който е различен от рисковете, които играчката сама по себе си представлява, поради което не е обхванат от никакви специфични мерки на общностно равнище.

Обосновка

В рамките на тази изменена директива предохранителният принцип трябва да се прилага навсякъде. Това изменение е също така обвързано с изменение 1 (съображение 3а).

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Тъй като е възможно играчките или да съществуват, или да бъдат тепърва разработени, което създава опасности, които не са обхванати от конкретни изисквания за безопасност посочени в настоящата директива, необходимо е да се определят общи изисквания за безопасност като правна основа за предприемане на действия срещу подобни играчки. В този смисъл безопасността на детските играчки следва да се определя във връзка с употребата на продукта по предназначение, като същевременно се допуска и предвидимата му употреба, при отчитане на поведението на децата, които по принцип не проявяват същата степен на предпазливост като средностатистическия възрастен потребител.

(19) Тъй като е възможно играчките или да съществуват, или да бъдат тепърва разработени, което създава опасности, които не са обхванати от конкретни изисквания за безопасност посочени в настоящата директива, необходимо е да се определят общи изисквания за безопасност като правна основа за предприемане на действия срещу подобни играчки. В този смисъл безопасността на детските играчки следва да се определя във връзка с употребата на продукта по предназначение, като същевременно се допуска и разумно предвидимата му употреба, при отчитане на поведението на децата, които по принцип не проявяват същата степен на предпазливост като средностатистическия възрастен потребител.

Обосновка

При оценката за безопасността на дадена играчка трябва да се вземат предвид всички възможни начини, по които детето може да използва тази играчка. Начините на употреба на дадена играчка, които не съответстват на действията на дете на определена възраст поради стадият на неговото физическо или интелектуално развитие и т.н. могат да се изключат.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Маркировката „CE“, отразяваща съответствието на дадена играчка, е видимата последица от цял един процес, който представлява в широк смисъл оценка на съответствието. Следователно в настоящата директива следва да бъдат определени общите принципи, регулиращи употребата на маркировката „СЕ“, и правилата по отношение на нейното поставяне.

(21) Маркировката „CE“, указваща съответствието на дадена играчка, е видимата последица от цял един процес, който представлява в широк смисъл оценка на съответствието. Следователно в настоящата директива следва да бъдат определени общите принципи, регулиращи употребата на маркировката „СЕ“, и правилата по отношение на нейното поставяне.

Обосновка

Значителният брой изземвания на играчки с маркировка « СЕ », извършени през 2007 г. напомни на европейските потребители, че спазването на принципа на съответствие не е синоним на висока степен на безопасност на детските играчки. Ето защо е неуместно да се каже, че маркировката « СЕ » гарантира съответствието и това да предполага, че безопасността е гарантирана.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) От съществено значение е да стане ясно и за производителите, и за потребителите, че с поставянето на маркировка „CE“ върху играчката, производителят декларира, че продуктът е в съответствие с всички приложими изисквания и че той поема пълната отговорност за това.

(22) От съществено значение е да стане ясно за производителите, че с поставянето на маркировка „CE“ върху играчката, производителят декларира, че продуктът е в съответствие с всички приложими изисквания и че той поема пълната отговорност за това.

Обосновка

Единствено производителят може да постави маркировката « СЕ » върху дадена играчка. Той трябва да си дава сметка, че използването на маркировката « СЕ », която е доказателство за спазването на строгите изисквания, води до поемане на отговорност, и всяка злоупотреба с маркировката може да бъде санкционирана. Свързано с изменение 8.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) По-специално на Комисията следва да се дадат правомощия за приспособяване на изискванията за химикали в някои ясно определени случаи и предоставяне на изключения от забраната на КМТВ в определени случаи, както и за приспособяване на формулировката на специфичните предупреждения за някои категории играчки. Тъй като това са мерки от общ характер, предназначени за изменение на несъществени елементи от тази директива и/или за допълването Й посредством добавяне на нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(32) По-специално на Комисията следва да се дадат правомощия за приспособяване на изискванията за химикали в някои ясно определени случаи и предоставяне на изключения от забраната на много опасни вещества и КМТВ в определени случаи, както и за приспособяване на формулировката на специфичните предупреждения за някои категории играчки. Тъй като това са мерки от общ характер, предназначени за изменение на несъществени елементи от тази директива и/или за допълването Й посредством добавяне на нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Обосновка

Изменение, свързано с измененията на съображение 16, на член 47 и на приложение ІІ, част ІІІ.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) Тъй като целта на предложеното действие, а по-специално да се осигури високо ниво на безопасност на детските играчки, като същевременно се гарантира функционирането на вътрешния пазар посредством определяне на хармонизирани изисквания за безопасност на играчките и минимални изисквания за пазарен надзор, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите-членки и, тъй като, поради съображения за мащаба и отражението, може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, предвиден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, както е изложен в същия член, предвиденото в настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

(34) Тъй като целта на предложеното действие, а по-специално да се осигури високо ниво на безопасност на детските играчки с оглед гарантиране на здравето и безопасността на децата, като същевременно се гарантира функционирането на вътрешния пазар посредством определяне на хармонизирани изисквания за безопасност на играчките и минимални изисквания за пазарен надзор, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите-членки и, тъй като, поради съображения за мащаба и отражението, може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, предвиден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, както е изложен в същия член, предвиденото в настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

Обосновка

Трябва да бъде отново формулирана основната цел на тази директива.

Изменение  13

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Настоящата директива се основава на принципа, според който производителите, вносителите и другите стопански субекти гарантират, че производството или пускането на пазара на детските играчки и по-специално химическите вещества, които те съдържат, нямат вредно или токсично въздействие върху здравето на децата и върху околната среда. Тези мерки се основават на предохранителния принцип.

Обосновка

Съответните договори и законодателства на Общността винаги се позовават на целта за висока степен на защита на здравето на хората и на опазването на околната среда. Преразгледаното законодателство относно безопасността на детските играчки следва да ги последват, в това число по отношение на използваните химикали в производството на играчки. Предохранителният принцип трябва да бъде включен в законодателството, относно безопасността на играчките.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 2 – точка 8 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а) "Предупреждение"означава специална формулировка, привличаща вниманието крайния потребител или на неговия надзорник по отношение на условията за употреба или сглобяване на дадена играчка;

Обосновка

Необходимо е дефинирането на термина "предупреждение", за да се избегне объркване с етикетирането.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 2 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) „Оттегляне“ означава всяка мярка, целяща възпрепятстването на предлагането на детска играчка на пазара по снабдителската верига.

(9) „Оттегляне” означава всяка мярка, целяща възпрепятстването на предлагането, разпространяването, пускането или излагането на пазара на дадена детска играчка по снабдителската верига.

Обосновка

Наложително е да се уточни какви точно действия включва изтеглянето.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 2 – точка 11 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а) "задушаване"означава блокиране на функциите на основни или жизненоважни органи поради недостиг на кислород, като резултат от пет различни причини, а именно, влизане на предмет в кривото гърло, удавяне, задушаване, удушаване или премазване;

Обосновка

Терминът задушаване трябва да бъде дефиниран, тъй като обхваща различни случаи на недостиг на кислород. Задушаването е следствие от едно от петте събития, предизвикващо недостиг на кислород и представляващо сериозен риск или застрашаващо живота на децата.

Изменение  17

Предложение за директива

Член 2 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) „Вреда“ означава физическа вреда или увреждане на здравето.

(13) „Вреда“ означава физическа вреда или всяко друго увреждане на здравето, включително в дългосрочен план.

Обосновка

Това определение следва да бъде уточнено, като се включат и други вреди, освен физическите, които една несъответстваща играчка може да нанесе, както и последствия в дългосрочен план, произтичащи от използването на някои вещества.

Изменение  18

Предложение за директива

Член 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) „Опасност“ означава потенциален източник на вреда.

(14) „Опасност“ означава потенциален източник на вреда върху здравето или благосъстоянието.

Обосновка

Необходимо е да се уточни на какво точно може да бъде увредено.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 2 – точка 15 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а) „Специално разработено или предназначено за деца от x възрастова група х“: понятие, което означава, че детето трябва да разполага със сръчност и умствени способности, които съответстват на тази определена възрастова група.

Обосновка

Трябва да се положат усилия, за да се гарантира, че производителят не поставя съзнателно върху етикета фиктивна възрастова група, за да избегне някои задължения и/или отговорности.

Изменение  20

Предложение за директива

Член 3 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. При поискване от компетентните национални органи производителите предоставя цялата информация и документация, необходими за доказването на съответствието на дадена играчка. Те си сътрудничат с тези органи, при искане от последните, във всяко действие, целящо избягване на рисковете, породени от играчки, които те са пуснали на пазара.

8. При поискване от компетентните национални органи производителите предоставя в рамките на две седмици цялата информация и документация, необходими за доказването на съответствието на дадена играчка. Те си сътрудничат с тези органи, при искане от последните, във всяко действие, целящо избягване на рисковете, породени от играчки, които те са пуснали на пазара.

Обосновка

Срокът за предоставяне на необходимите информация и документи трябва да бъде уточнен, с цел гарантиране на по-доброто прилагане на мерките за безопасност, целящи защитата на здравето на децата.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Производителите нотифицират компетентните национални органи, на чиято територия предлагат детските играчки, за назначаването на упълномощен представител, не по-късно от четири седмици след датата на назначаването му.

Обосновка

Това нотифициране е необходимо и трябва да бъде извършено в определен срок.

Изменение  22

Предложение за директива

Член 4, параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Подобно нотифициране съдържа най-малкото координатите на упълномощения представител (име, пощенски адрес, телефон, електронен адрес и интернет страница), подробни данни за детските играчки, по отношение упълномощеният представител има задължения, съгласно предвидените в параграф 3 задължения, и уникалния идентификационен номер на въпросните играчки.

Обосновка

Минималните данни, които производителят трябва да предостави на компетентните национални органи след назначаването на упълномощения представител трябва да бъдат уточнени, за да бъде гарантирано постигането на целите на тази директива.

Изменение  23

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) при поискване от компетентните национални органи, да им предостави цялата информация, необходима за доказване на съответствието на играчката;

б) при поискване от компетентните национални органи, да им предостави в рамките на две седмици цялата информация, необходима за доказване на съответствието на играчката;

Обосновка

Срокът за предоставяне на необходимите информация и документи трябва да бъде уточнен, с цел гарантиране на по-доброто прилагане на мерките за безопасност, целящи защитата на здравето на децата.

Изменение  24

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато пускат дадена играчка на пазара вносителите действат с дължимото внимание по отношение на приложимите изисквания.

1. Когато пускат дадена играчка на пазара вносителите гарантират, че играчките, които пускат на пазара на Съюза спазват разпоредбите на настоящата директива, и че са безопасни.

Обосновка

От съществено значение е вносителите също да споделят отговорността за прилагането на настоящата директива и за гарантиране изпълнението на поставените от нея цели.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Преди да предложат определена играчка на пазара вносителите се уверяват, че съответната процедура по оценка на съответствието е била изпълнена от производителя.

2. Преди да предложат определена играчка на пазара вносителите се уверяват, че съответната процедура по оценка на съответствието е била изпълнена от производителя в съответствие с членове 18 и 19.

Те се уверяват, че производителят е изготвил техническата документация, че играчката носи изискваната(ите) маркировка(и) за съответствие и е придружена от изискваните документи, както и че производителят е спазил изискванията, посочени в член 3, параграфи 5 и 6.

Те се уверяват, че производителят е изготвил техническата документация в съответствие с член 20, че играчката носи изискваната(ите) маркировка(и) за съответствие и е придружена от изискваните документи, както и че производителят е спазил изискванията, посочени в член 3, параграфи 5 и 6, в член 9 и в Приложение ІІ.

Когато вносител открие, че дадена играчка не съответства на съществените изисквания за безопасност, определени в член 9 и в приложение II, той може да пусне тази играчка на пазара само след като тя е била приведена в съответствие с въпросните изисквания.

Когато вносител открие, че дадена играчка не съответства на съществените изисквания за безопасност, определени в член 9 и в приложение II, той може да пусне тази играчка на пазара само след като тя е била приведена в съответствие с въпросните изисквания.

Обосновка

Необходимо е съответните разпоредби на директивата да бъдат уточнени.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Производителите посочват своето име и адреса, на който могат да бъдат открити, върху играчката, или, когато размерът или естеството Й не го позволяват, върху опаковката или в придружаващ играчката документ.

3. Вносителите посочват върху играчката по видим и ясно четлив начин своето име, адрес, телефон и електронен адрес, на които могат да бъдат открити, или когато размерът или естеството й не го позволяват, върху опаковката или в придружаващ играчката документ, по видим начин и така че да се отличава от описанието на играчката.

Обосновка

Първоначално предложената информация трябва да бъде допълнена и трябва да бъде лесно и бързо достъпна.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. При поискване от компетентните национални органи вносителите предоставят цялата информация и документация, необходими за доказването на съответствието на дадена играчка. Те си сътрудничат с тези органи, при искане от последните, във всяко действие, целящо избягване на рисковете, породени от играчки, които те са пуснали на пазара.

7. При поискване от компетентните национални органи вносителите предоставят в рамките на две седмици цялата информация и документация, необходими за доказването на съответствието на дадена играчка. Те си сътрудничат с тези органи, при искане от последните, във всяко действие, целящо избягване на рисковете, породени от играчки, които те са пуснали на пазара.

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 26.

Изменение  28

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато предлагат дадена играчка на пазара, дистрибуторите действат с дължимото внимание по отношение на приложимите изисквания.

1. Когато предлагат дадена играчка на пазара, дистрибуторите гарантират, че играчките, които пускат на пазара на Съюза зачитат разпоредбите на настоящата директива,за да се гарантира, че играчките, които пускат на пазара на Съюза да са безопасни.

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 27.

Изменение  29

Предложение за директива

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. При поискване от компетентните национални органи дистрибуторите предоставят цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на играчката. Те си сътрудничат с тези органи, при искане от последните, във всяко действие, целящо избягване на рисковете, породени от играчките, които те са пуснали на пазара.

5. При поискване от компетентните национални органи дистрибуторите предоставят в рамките на две седмици цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на играчката. Те си сътрудничат с тези органи, при искане от последните, във всяко действие, целящо избягване на рисковете, породени от играчките, които те са пуснали на пазара.

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 26.

Изменение  30

Предложение за директива

Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7a

 

Регистър

 

Стопанските субекти от сектора на детските играчки, както са определени в член 1, водят регистър с корективните мерки, оттеглянията, изземванията и оплакванията, получени от другите стопански субекти и крайните потребители и с предприетите действия по отношение на всяка една от гореспоменатите мерки.

 

За всяка една от гореспоменатите мерки в регистъра са вписани по ясен начин причините за прилагането й, уникалния идентификационен номер на въпросната играчка, който позволява нейното проследяване, датата, на която е получена рекламацията или оплакването, както и датата на изпращане на нотификация за предприетите действия във връзка с рекламацията или оплакването.

 

Регистърът се съхранява за период от десет години. Стопанските субекти ги предоставят на разположението на компетентните национални органи при поискване от тяхна страна.

Обосновка

Член 3, параграф 4 се позовава на воденето на регистър от производителите. Условията за водене на подобни регистри следователно трябва да бъдат уточнени.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За тази цел те разполагат с подходящи системи и процедури, позволяващи тази информация да бъде предоставяна на органите за пазарен надзор при поискване от тях за период от 10 години.

За тази цел те разполагат с подходящи системи и процедури, позволяващи тази информация да бъде предоставяна в рамките на две седмици на органите за пазарен надзор при поискване от тях за период от 10 години.

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 23.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. Децата принадлежат към категорията на уязвимите лица поради факта, че техният организъм е по-слаб и по-чувствителен в биологично отношение към наличието на някои вещества. Освен това рисковете, свързани с излагането им на въздействието на химикали са по-високи, отколкото при възрастните, тъй като тяхното развитие не е приключило.

Обосновка

В този член, излагащ основните изисквания за безопасност, е крайно необходимо да припомним, че децата се числят към категорията от населението на много уязвимите или уязвимите лица, в зависимост от своята възраст. Необходимо е това надлежно да се отчете във връзка с изискванията за безопасност с цел опазване на здравето на децата, използващи играчките, по-специално защитата срещу химикали.

Изменение  33

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите-членки действат в съответствие с предохранителния принцип.

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 1.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Детските играчки следва да не застрашават безопасността или здравето на трети лица при употреба по предназначение или по предвидим начин, като се има предвид поведението на децата.

2. Детските играчки следва да не застрашават безопасността или здравето на трети лица при употреба по предназначение и по разумно предвидим начин, като се има предвид поведението на децата.

Уменията на потребителите и, когато е целесъобразно, на техните надзорници, се вземат предвид по-специално що се отнася до детски играчки, които с оглед на техните функции, размери и характеристики, са предназначени за употреба от деца на възраст под 36 месеца.

Уменията на потребителите се вземат предвид по-специално що се отнася до детски играчки, които с оглед на техните функции, размери и характеристики, са предназначени за употреба от деца на възраст под 36 месеца.

Етикетите върху детските играчки или върху техните опаковки и инструкциите за употреба, които ги придружават, трябва да привличат вниманието на потребителите или на техните надзорници върху опасностите и рисковете, които могат да възникнат при употребата на играчките, както и върху начините за избягването им.

Етикетите върху детските играчки или върху техните опаковки и инструкциите за употреба, които ги придружават, трябва да привличат вниманието на потребителите или на техните надзорници върху опасностите и рисковете, които могат да възникнат при употребата на играчките, както и върху начините за избягването им.

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 7 за първата част на изменението. За оценяване на основните изисквания за безопасност присъствието на надзираващо лице не следва да се взема предвид, тъй като следва да бъде оценена безопасността, присъща на самите играчки. Необходимо е да има наблюдение, но то не може да бъде непрекъснато, тъй като детето трябва да може и има нужда да играе самό, за да се развива и да придобие самостоятелност.

Изменение  35

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Играчките, пуснати на пазара, следва да отговарят на съществените изисквания за безопасност в течение на предвидимия им и обичаен период на употреба.

3. Играчките, пуснати на пазара, следва да отговарят на съществените изисквания за безопасност в течение на техния обичаен период на употреба.

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 2.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Предупрежденията, посочени в точка 1 на Част Б от приложение V следва да не бъдат използвани за детски играчки, които поради своите функции, размери или други характеристики, с изключение на теглото, са предназначени за деца на възраст под 36 месеца.

Обосновка

Играчки, предназначени за деца на възраст под три години често носят обозначението "не е подходящо за деца на възраст под три години". По този начин някои производители се опитват да се освободят от отговорността си или да се презастраховат. Тъй като Приложение V не забранява изрично използването на тази формулировка, много по-лесно е, с оглед контрола върху пазара, да се прилага закона, ако тази формулировка е включена в директивата.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Що се отнася до категориите играчки, изброени в дял Б от приложение V, се използват предупрежденията, определени в него.

Що се отнася до категориите играчки, изброени в дял Б, точки от 2 до 5, от приложение V, се използват предупрежденията, определени в него, както е посочено там.

Обосновка

Изменение в съответствие с изменение 102. Следва също така да бъде уточнен обхватът на тази разпоредба.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Производителят отбелязва предупредителните обозначения по видим, ясно четлив и еднозначен начин върху играчката, върху прикрепен етикет или върху опаковката и, ако е целесъобразно, при инструкциите за употреба, които придружават играчката. Малките играчки, продавани без опаковка, носят съответното предупреждение, прикрепено към тях.

2. Предупредителните обозначения се изписват по еднозначен, видим, лесно четлив и разбираем за потребителите или техните надзорници начин и се поставят върху играчката или ако това е технически невъзможно, върху етикет, поставен върху играчката или върху потребителската опаковка. Те се появяват също при инструкциите за употреба, които придружават играчката. Малките играчки, продавани без опаковка, носят съответното предупреждение, прикрепено към тях.

Предупрежденията, уточняващи минималната и максимална възраст на потребителите, са изложени по видим, четлив и забележим начин на мястото на продажба.

Предупрежденията, уточняващи минималната и максимална възраст на потребителите, са изложени по видим, ясно четлив и разбираем начин на подходящо и забележимо място върху опаковката на играчките и на мястото на продажба. Представителите, вносителите и дистрибуторите задължително се уведомяват за тези предупредителни обозначения с оглед предупредителните надписи, уточняващи минималната и максималната възраст на потребителите, да бъдат правилно поставени на мястото на продажба.

 

Предупредителните обозначения трябва да се редуват така, че да се появяват редовно. Предупредителният надпис се отпечатва върху най-видимата част на опаковката, както и върху външната опаковка, с изключение на прозрачните опаковки, които се използват при продажба на дребно на съответната играчка.

 

Държавите-членки могат да определят местоположението на предупредителните надписи, които трябва да фигурират върху посочените места, в зависимост от езиковите изисквания.

 

За да се съобразят с езиковите изисквания, държавите-членки имат право да изберат плътността на шрифта при условие, че размерът на шрифта, специфициран в тяхното законодателство е такъв, че да позволява много лесно и ясно прочитане на предупредителния надпис.

 

Предупрежденията се изписват на официалния език или езици на държавата-членка, на чийто пазар играчката се предлага.

Изменение  39

Предложение за директива

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите-членки могат да изискват изписването на въпросните предупрежденията и инструкциите за безопасност, или на част от тях, на официалния им език или езици, когато детските играчки се предлагат на вътрешния им пазар.

3. Предупрежденията, посочени в настоящия член и в приложение V, и инструкциите за безопасност се изписват на официалния език или езици на съответната държава-членка, когато детските играчки се предлагат на вътрешния й пазар.

Обосновка

Съставянето на предупредителните надписи и на инструкциите за безопасност на официалния език или езици на държавата-членка, на чийто пазар играчките се предлагат, е съществен елемент за безопасността и здравето на децата.

Изменение  40

Предложение за директива

Член 10 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10б

 

Общи разпоредби за стопанските субекти по отношение на мерките за изтегляне на несъответстващи играчки или играчки, за които съществува съмнение относно съответствието

 

1. Съгласно членове 3, 5 и 6, стопанските субекти, за които се отнася даден проблем или съмнение относно съответствието с разпоредбите относно безопасността на играчките, предприемат незабавно мерки за изтеглянето на играчките.

 

2. Стопанските субекти, за които се отнася даден проблем или съмнение за съответствие с разпоредбите относно безопасността на играчките, незабавно информират за това останалите стопански субекти, за които това се отнася, организациите на потребителите и националните органи на държавите-членки, в които са предоставили играчката, като описват точно по-специално проблема за несъответствие и приетите мерки за изтегляне.

 

3. Мерките за изтегляне се прилагат незабавно и се осъществяват възможно най-бързо, най-късно до срок от две седмици след констатирането на проблемът, свързан със съответствието.

 

В случай на невъзможност за спазване на посочения по-горе срок, съответните стопански субекти, информират незабавно останалите засегнати стопански субекти и компетентните национални органи в тази връзка и надлежно обосновават необходимостта от удължаване на срока, с оглед предприемане на необходимите стъпки за гарантиране на съответствие. Компетентните национални органи разглеждат възможно най-бързо искането за удължаване на срока и информират възможно най-бързо съответните стопански субекти за своето решение, по-специално за евентуалния срок, необходим за привеждане в съответствие на въпросните играчки.

 

4. Предлагането на играчките на крайните потребители се прекратява до следващо уведомление.

 

След привеждане в съответствие на играчките, които са били подложени на процедура по изтегляне, те се считат за нови играчки и трябва да отговарят на всички разпоредби от настоящата директива за ново предлагане на крайните потребители.

Обосновка

Необходимо е да се уточнят разпоредбите, свързани с мерките за изтегляне, посочени в членове 3, 5 и 6 от настоящата директива. Тези уточнения са неделима част от укрепването на разпоредбите за безопасност на играчките и здравето на децата. Разпоредбите относно изтеглянето трябва да бъдат по-строги от коригиращите мерки, тъй като безопасността на играчките и здравето на децата могат да бъдат сериозно засегнати.

Изменение  41

Предложение за директива

Член 17 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Оценката на безопасността на играчките отчита надлежно всички съществени аспекти, в това число положението на деца и групите деца, които са много уязвими или имат особена уязвимост, например децата със специални нужди.

Обосновка

Освен че става въпрос за повторно формулиране на основната цел на подобни оценки, е необходимо също така да се уточнят допълнителните им аспекти, по-специално да се вземат под внимание групите деца с увреждания.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 17 – алинея 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Необходимо е да се вземе по-сериозно предвид общият брой злополуки, в това число и незначителните и тези със средна опасност, претърпяни от деца, за да се определят различните степени на риск и опасност, свързани с играчките.

Обосновка

Това изменение има за цел средно сериозните инциденти, но основно безобидните такива, да бъдат взети под внимание в по-голяма степен, за да се стигне до по-точно представяне на случаите с инциденти, свързани с играчките.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато орган за оценка на съответствието, нотифициран по силата на член 21, по-нататък наричан „нотифициран орган“, провежда процедура на ЕО за изследване на типа, той оценява при необходимост съвместно с производителя анализа, извършен от производителя в съответствие с член 17 по отношение на опасностите, които играчката може да създава.

3. Когато орган за оценка на съответствието, нотифициран по силата на член 21, по-нататък наричан „нотифициран орган“, провежда процедура на ЕО за изследване на типа, той оценява съвместно с производителя анализа, извършен от производителя в съответствие с член 17 по отношение на опасностите, които играчката може да създава.

Обосновка

Тази оценка не може да бъде незадължителна, предвид това, че целта на директивата да се засили безопасността на играчките.

Изменение  44

Предложение за директива

Член 19 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сертификатът подлежи на преразглеждане по всяко време, когато това е необходимо, по-специално в случай на промени в производствения процес, в суровините или в компонентите на играчката и, при всяко положение, веднъж на всеки 5 години.

Сертификатът подлежи на преразглеждане по всяко време, когато това е необходимо, по-специално в случай на промени в производствения процес, в суровините или в компонентите на играчката и, при всяко положение, веднъж на всеки 3 години.

Обосновка

Срокът трябва да бъде скъсен, като се има предвид, че целта на директивата е да се засили безопасността на играчките.

Изменение  45

Предложение за директива

Член 20 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. Производителите предоставят на компетентните национални органи при поискване от тяхна страна техническата документация, посочена в член 3, параграф 2 за всяка инспекция или проверка на тяхна територия в съответствие с разпоредбите на член 38, параграф 3а.

Обосновка

Техническата документация трябва да бъде на разположение при производителя на играчки при всяка инспекция или проверка.

Изменение  46

Предложение за директива

Член 20 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато даден орган за пазарен надзор поиска от производителя техническата документация или части от нея, органът може да определи срок за представянето й от поне 30 дни, освен ако е оправдан по-кратък срок поради сериозен и непосредствен риск.

Когато компетентните национални органи изискат от производителя техническата документация или части от нея, този производител или неговият упълномощен представител предоставят тази документация или превод в срок от максимум 14 дни, освен ако е оправдан по-кратък срок поради сериозен и непосредствен риск.

Обосновка

Необходима е повече точност и незабавно да бъде определен срок за предаване на документацията. Това засилва безопасността на играчките и позволява в по-голяма степен да се гарантира безопасността и здравето на децата.

Изменение  47

Предложение за директива

Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Ако производителят не съблюдава задълженията, предвидени в параграфи 1, 2 и 3, органът за пазарен надзор може да изиска провеждането на изпитване от нотифициран орган, в рамките на конкретен времеви период и за сметка на производителя, с цел да се изясни съответствието с хармонизираните стандарти и съществените изисквания за безопасност.

4. Ако производителят не съблюдава задълженията, предвидени в параграфи -1, 1, 2 и 3, органът за пазарен надзор изисква провеждането на изпитване от сертифициран външен орган, в рамките на не повече от 14 дни и за сметка на производителя, с цел да се удостовери съответствието с хармонизираните стандарти и съществените изисквания за безопасност.

Обосновка

Изменение  48

Предложение за директива

Член 20 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Ако производителят не спазва задълженията, предвидени в параграф 4, органът за пазарен надзор предприема мерките, които счита за необходими, за да се гарантира, че съответните играчки няма да бъдат предложени на пазара и в дистрибуторските мрежи на територията, за която той осигурява надзор.

Обосновка

Настоящият член е непълен. Ако производителят не изпълнява своите задължения, компетентните национални органи следва да могат да предприемат мерки за гарантиране безопасността и здравето на децата.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 22 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Нотифициращият орган създава пунктове за нотифициране във връзка с безопасността, в които работещите в детски заведения и потребителите могат да съобщават за несъответствие на играчки с изискванията или за инциденти, свързани с използването на играчки.

Обосновка

Създаването на пунктове за нотифициране в държавите-членки би дало повече правомощия на потребителите и би улеснило прякото общуване с производителите в случай на проблем с конкретен продукт. Производителите биха могли съответно да реагират по-непосредствено на исканията на своите потребители

Изменение  50

Предложение за директива

Член 25 – параграф 7 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) солидна техническа и професионална квалификация, обхващаща всички дейности по оценка на съответствието в съответната област, за която е нотифициран органът за оценка на съответствието;

а) солидна техническа и професионална квалификация, удостоверена, наред с другото, с дипломи, професионален опит или удостоверения, обхващаща всички дейности по оценка на съответствието в съответната област, за която е нотифициран органът за оценка на съответствието;

Обосновка

Необходимо е техническата и професионална квалификация на персонала на нотифицираните органи да бъде удостоверена.

Изменение  51

Предложение за директива

Член 25 – параграф 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11а. Органът за оценка на съответствието се стреми да бъде сертифициран по ISO 9001, версия 2000.

Обосновка

Това сертифициране е допълнителна гаранция за качеството на оценката и за спазването на стандартите в неговите действия.

Изменение  52

Предложение за директива

Член 27 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Филиалите и подизпълнителите са сертифицирани по ISO 9001, версия 2000 г.

Обосновка

Това сертифициране е допълнителна гаранция за качеството на процесите на производство и на редовната оценка и на техните проверки.

Изменение  53

Предложение за директива

Член 38 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. За целите на надзора , по силата на член 37, на играчки, пуснати на пазара, органите за пазарен надзор или всеки сертифициран орган, който те са надлежно упълномощили за това, имат разрешение за извършване на внезапни инспекции в помещенията на стопанските субекти, ако е възможно веднъж годишно и най-малко веднъж на всеки две години.

Обосновка

Инспекциите в помещенията на стопанските субекти не следва да се провеждат, единствено когато те докажат, че това е необходимо. Те следва да се провеждат без предварително уведомяване, и възможно най-редовно. На всеки две години е разумен период.

Изменение  54

Предложение за директива

Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато органите за пазарен надзор на една държава-членка са предприели действие съгласно член 12 от Директива 2001/95/ЕО или когато същите имат основателна причина да смятат, че дадена играчка, попадаща в обхвата на настоящата директива, представлява риск за здравето или сигурността на лицата, те извършват съвместно със стопанските субекти оценка по отношение на засегнатата играчка, като обхванат всички изисквания, предвидени в настоящата директива.

1. Когато органите за пазарен надзор на една държава-членка са предприели действие съгласно член 12 от Директива 2001/95/ЕО или когато същите имат съмнения, че дадена играчка, попадаща в обхвата на настоящата директива, може да представлява риск за здравето или сигурността на лицата, те извършват незабавно необходимите оценки по отношение на засегнатата играчка, като обхванат всички изисквания, предвидени в настоящата директива. Стопанските субекти предоставят на органите всякаква информация или елементи, които те поискат, в двуседмичен срок.

В случаите, когато в процеса на оценяване органите за пазарен надзор установят, че играчката не отговаря на изискванията, посочени в настоящата директива, те изискват по своя преценка от съответния стопански субект да предприеме нужните корективни действия, за да приведе играчката в съответствие с тези изисквания или да я изтегли от пазара или изземе в разумен срок, съобразен с естеството на риска.

В случаите, когато в процеса на оценяване органите за пазарен надзор установят, че играчката не отговаря на изискванията, посочени в настоящата директива, те изискват по своя преценка от съответния стопански субект да предприеме нужните корективни действия, за да приведе играчката в съответствие с тези изисквания или да я изтегли от пазара или изземе в сроковете, предвидени в членове от 10а, 10б и 10в.

Обосновка

Трябва да се направи незабавна оценка на всеки проблем, свързан със съответствието. Участието на съответните стопански субекти трябва да се свежда до предоставянето на информация за оценката на въпросната играчка. Ако съответствието не е спазено, коригиращи мерки, отговарящи на констатирания проблем, трябва да бъдат приложени в определения срок.

Изменение  55

Предложение за директива

Член 41 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случаите, когато в процеса на оценяване органите за пазарен надзор установят, че играчката не отговаря на изискванията, посочени в настоящата директива, те изискват по своя преценка от съответния стопански субект да предприеме нужните корективни действия, за да приведе играчката в съответствие с тези изисквания или да я изтегли от пазара или изземе в разумен срок, съобразен с естеството на риска.

В случаите, когато в процеса на оценяване органите за пазарен надзор установят, че играчката не отговаря на изискванията, посочени в настоящата директива, те изискват по своя преценка от съответния стопански субект да предприеме нужните корективни действия, за да приведе играчката в съответствие с тези изисквания или да я изтегли от пазара или изземе в разумен срок, съобразен с естеството на риска като същевременно нотифицира за това потребителите.

Обосновка

Незабавното нотифициране на потребителите е съществена стъпка за гарантиране на предупреждение срещу рисковете.

Изменение  56

Предложение за директива

Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В случаите, когато органите за пазарен надзор счетат, че несъответствието не е ограничено само до националната територия, те информират Комисията и другите държави-членки за резултатите от оценката и за действията, които те са изискали стопанският субект да предприеме.

2. В случаите, когато органите за пазарен надзор счетат, че несъответствието не е ограничено само до националната територия, те информират Комисията и другите държави-членки за резултатите от оценката и за действията, които те са изискали стопанският субект да предприеме. Те нотифицират официално държавите-членки и Комисията относно отговора и относно изразеното от стопанския субект намерение за привеждане или непривеждане в съответствие.

Обосновка

Като част от мерките за предоставяне на обществото на изчерпателна информация и прозрачност, стопанският субект следва да отговори и държавите-членки и Комисията следва да бъдат уведомени за този отговор.

Изменение  57

Предложение за директива

Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Стопанският субект гарантира предприемането на всички корективни действия по отношение на всички засегнати играчки, предлагани от него на пазара на цялата територия на Общността.

3. Стопанският субект или съответните стопански субекти гарантират предприемането на всички корективни действия, мерки за изтегляне или изземване по отношение на всички засегнати играчки, предлагани от тях на пазара на цялата територия на Общността.

Обосновка

С оглед по-голяма точност следва да бъдат уточнени всички стопански субекти и всички операции, свързани с действията, които трябва да бъдат предприети в случай на несъответствие.

Изменение  58

Предложение за директива

Член 41 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В случаите, когато съответният стопански субект не предприеме адекватните корективни действия в рамките на срока, указан във втората алинея на параграф 1, органите за пазарен надзор предприемат съответните временни мерки, за да забранят или ограничат предлагането на играчката на националния пазар или за изтеглянето Й от пазара, или за нейното изземване.

4. В случаите, когато съответният стопански субект не предприеме адекватните корективни действия,изтегли или изземе в рамките на срока, указан във втората алинея на параграф 1, органите за пазарен надзор предприемат съответните временни мерки, за да забранят или ограничат предлагането на играчката на националния пазар или за изтеглянето Й от пазара, или за нейното изземване.

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 64.

Изменение  59

Предложение за директива

Член 41 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. В случаите, в които в срок от три месеца от получаването на информацията, посочена в параграф 4, не е повдигнато възражение нито от държава-членка, нито от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава-членка спрямо засегнатата играчка, мярката се счита за основателна.

7. В случаите, в които в срок от четири седмици от получаването на информацията, посочена в параграф 4, не е повдигнато възражение нито от държава-членка, нито от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава-членка спрямо засегнатата играчка, мярката се счита за основателна.

Обосновка

Мерките, предложени от компетентните национални органи, следва да бъдат разгледани от страните в разумен срок, за да се произнесат относно мерките, свързани с несъответствието, които даден компетентен национален орган може да поиска да бъдат предприети от въпросния стопански субект.

Изменение  60

Предложение за директива

Член 42 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако се прецени, че националната мярка е оправдана, всички държави-членки предприемат нужните мерки, за да осигурят изтеглянето несъответстващата играчка от пазара им. Държавите-членки информират Комисията за това.

2. Ако се прецени, че националната мярка е оправдана, всички държави-членки предприемат нужните мерки, за да осигурят изтеглянето или изземването на несъответстващата играчка от пазара им. Държавите-членки информират Комисията за това.

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 64.

Изменение  61

Предложение за директива

Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и несъответствието на играчката се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, както е посочено в член 41, параграф 5, буква б), Комисията или държавата-членка отнасят въпроса до Постоянния комитет, създаден съгласно член 5 от Директива 98/34/EО.

3. Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и несъответствието на играчката се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, както е посочено в член 41, параграф 5, буква б), Комисията или държавата-членка отнасят в рамките на две седмици въпроса до Постоянния комитет, създаден съгласно член 5 от Директива 98/34/EО.

Обосновка

Пропуските по отношение на хармонизиран стандарт, водещи до несъответствие на дадена играчка,трябва да бъдат коригирани в най-кратки срокове.

Изменение  62

Предложение за директива

Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато несъответствието, посочено в параграф 1 продължи да съществува, държавата-членка предприема всички подходящи мерки за да ограничи или забрани предлагането на играчката на пазара или за да осигури нейното изземване или изтегляне от пазара.

2. Когато несъответствието, посочено в параграф 1 продължи да съществува, държавата-членка предприема незабавно всички подходящи мерки за да ограничи или забрани предлагането на играчката на пазара или за да осигури нейното изземване или изтегляне от пазара.

Обосновка

Бързината е от съществено значение за гарантиране на безопасността на играчките и здравето на децата.

Изменение  63

Предложение за директива

Член 45 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За целите на приспособяването им към технологичния и научен напредък, Комисията може да изменя следните разпоредби:

1. За целите на приспособяването им към технологичния и научен напредък, Комисията променя следните разпоредби, веднага след като се е запознала с нови данни:

 

-а) ПРИЛОЖЕНИЕ І

а) Точки 7 и 8 от част III на приложение II;

а) Приложение ІІ, част ІІІ, с изключение на точки 1 и 2;

(b) Приложение V.

(b) Приложение V.

Обосновка

Възприетата процедура на комитология не може да се прилага единствено за тези няколко точки. Тя трябва да бъде разширена, за да обхване други въпроси, тъй като процедурите по стандартизация или хармонизиране са твърде бавни, за да бъдат използвани при необходимост от неотложни промени, както показват опасностите и рисковете, които магнитите представляват за здравето на децата.

Изменение  64

Предложение за директива

Член 45 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 46, параграф 2.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива (не касае българската езикова редакция)

се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 46, параграф 2 .

Обосновка

Поправка

Изменение  65

Предложение за директива

Член 45 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Без да се засягат ограниченията, определени в част ІІІ от приложение ІІ, Комисията може, когато е целесъобразно и в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 46, параграф 2, да изменя приложение ІІ с оглед на:

 

- определянето на пределно допустими стойности или други ограничения за създаващи риск за здравето вещества или препарати, различни от изброените в точки 7 и 8 от част ІІІ на приложение ІІ;

 

- приемането или приспособяването на пределно допустими стойности за шум и скорост.

Обосновка

Комисията следва да разполага с правомощия да приема ограничения относно други вещества или пределно допустими стойности за шум в рамките на комитологията.

Изменение  66

Предложение за директива

Член 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Три години след датата на прилагане на настоящата директива, упомената във втория параграф на член 53 и на всеки пет години след тази дата държавите-членки изпращат до Комисията доклад за прилагането на настоящата директива.

Три години след датата на прилагане на настоящата директива, упомената във втория параграф на член 53 и на всеки три години след тази дата държавите-членки изпращат до Комисията доклад за прилагането на настоящата директива.

Тези доклади съдържат оценка на положението по отношение на безопасността на играчките и относно ефективността на настоящата директива, както и представяне на дейностите по пазарен надзор, осъществени от държавите-членки.

Тези доклади съдържат оценка на положението по отношение на безопасността на играчките и относно ефективността на настоящата директива, както и представяне на дейностите по пазарен надзор, осъществени от държавите-членки.

Комисията съставя и публикува резюме на тези национални доклади.

В най-кратки срокове Комисията съставя и публикува доклад, който съдържа, при целесъобразност, предложения за промяна или преразглеждане на настоящата директива. Тя го предава на Европейския парламент и на Съвета. Тя публикува незабавно поне резюме и заключенията на доклада на сайта си, на всички официални езици на Европейския съюз.

Обосновка

Комисията трябва да състави доклад относно докладите за оценка на приложението на настоящата директива в държавите-членки. Тя трябва да го съобщи на съзаконодателите и незабавно да го публикува цялостно на сайта си, в противен случай поне резюме и заключенията. Следователно това изменение изисква да се гарантира минимална степен на прозрачност.

Изменение  67

Предложение за директива

Член 50 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки определят режима на санкциите, които могат да включват и криминални санкции в случай на сериозни нарушения, които ще бъдат прилагани в случай на нарушаване на националните разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефикасни, пропорционални и да имат възпиращ ефект.

Държавите-членки определят и прилагат режима на санкциите, които могат да включват и криминални санкции в случай на сериозни нарушения, които ще бъдат прилагани в случай на нарушаване на националните разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефикасни, пропорционални и да имат възпиращ ефект.

Обосновка

Не е недостатъчно, държавите-членки просто да определят правила относно санкции за нарушенията на разпоредбите на настоящата директива. Те трябва също така да могат да ги прилагат, за да приведат в действие тези санкции.

Изменение  68

Предложение за директива

Член 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки не възпрепятстват пускането на пазара на детски играчки, които съответстват на разпоредбите на Директива 88/378/ЕИО и които са пуснати на пазара преди влизането в сила на настоящата директива или най-късно две години след това.

Държавите-членки не възпрепятстват пускането на пазара на детски играчки, които съответстват на разпоредбите на Директива 88/378/ЕИО и които са пуснати на пазара преди влизането в сила на настоящата директива или най-късно три години след това.

Изменение  69

Предложение за директива

Член 54 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 54a

 

Преглед

 

Комисията преразглежда настоящата директива на всеки осем години въз основа на оценките на съответния научен комитет и на становището на експертната група.

Обосновка

Преразглеждането на директивата най-малко на всеки осем години или по-рано е необходимо поради нови открития или злополуки, за да се гарантира, че изискванията за безопасност на директивата са достатъчни, за да обхванат рисковете, които могат да възникнат например при нови играчки и нови технологии, но също така и от нови научни доказателства.

Изменение  70

Предложение за директива

Приложение II – част I – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Достъпните ръбове, издатини, въжета, кабели и прикрепители върху детските играчки се проектират и конструират така, че доколкото е възможно, да се сведе до минимум рискът от физическо нараняване при допир с тях.

2. Достъпните ръбове, издатини, въжета, кабели и прикрепители върху детските играчки се проектират и конструират така, че да се сведе до минимум (не касае българската езикова редакция) рискът от физическо нараняване при допир с тях.

Обосновка

От съществено значение е да се сведат съответните рискове до възможно най-ниска степен, за да се подобри безопасността на играчките и да се гарантира невредимостта и здравето на децата.

Изменение  71

Предложение за директива

Приложение ІІ – част І – точка 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Опаковките, в които подобни играчки се слагат с цел продажба, не трябва да създават риск от удушаване или асфикция, причинен от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

2. Опаковките, в които подобни играчки се слагат с цел продажба, не трябва да създават риск от удушаване или асфикция, причинен от вътрешно запушване на долните дихателни пътища през устата или носа.

Изменение  72

Предложение за директива

Приложение II – част I – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Детските играчки, предназначени за употреба в плитки води, които могат да носят или поддържат дете над водата, следва да бъдат проектирани и конструирани така, че да намалят, доколкото е възможно, при отчитане на препоръчителната употреба на въпросната играчка, риска за загуба на плавателност на играчката и загуба на поддържане на детето.

5. Детските играчки, предназначени за употреба в плитки води, които могат да носят или поддържат дете над водата, следва да бъдат проектирани и конструирани така, че да сведат до минимум, при отчитане на препоръчителната и разумно предвидима употреба на въпросната играчка, риска за загуба на плавателност на играчката и загуба на поддържане на детето.

Обосновка

Вж. обосновките на изменения 74 и 2.

Изменение  73

Предложение за директива

Приложение ІІ – част І – точка 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Детските играчки, позволяващи на потребителите си движение с тях, трябва да съдържат, доколкото е възможно, спирачна система, която е подходяща за типа играчка и съизмерима с развиваната посредством нея кинетична енергия. Подобна спирачна система трябва да е лесна за употреба от потребителя и да не представлява опасност от изхвърляне или физическо нараняване за потребителя или трета страна.

7. Детските играчки, позволяващи на потребителите си движение с тях, трябва да съдържат спирачна система, която е подходяща за типа играчка и съизмерима с развиваната посредством нея кинетична енергия. Подобна спирачна система трябва да е лесна за употреба от потребителя и да не представлява опасност от изхвърляне или физическо нараняване за потребителя или трета страна.

Обосновка

Липсата на спирачна система или наличието на неподходяща спирачна система засягат важна част от движещите се на колела играчки. Необходими са по-стриктни правила, за да се подобри безопасността на този вид играчки при използването им от децата.

Изменение  74

Предложение за директива

Приложение II – част I – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. Играчките, издаващи звуци, следва също да бъдат проектирани и конструирани така че звукът от тях да не уврежда слуха на децата.

10. Играчките, издаващи звуци, следва също да бъдат проектирани и конструирани по такъв начин, че звукът от тях да не уврежда слуха на децата. Това се прилага за всички играчки, независимо от възрастовата група, за която те са предназначени. Пределно допустимата стойност на импулсния шум следва да бъде 135 dB LpC peak в непосредствена близост до ухото. Пределно допустимите стойности за непрекъснатия шум следва да се определят въз основа на чувствителността на ухото на дете на възраст под 36 месеца.

Обосновка

Настоящите стандарти за пределно допустими стойности на шума не отчитат по подходящ начин възможното увреждане на детския слух. На първо място, те не се прилагат за всички играчки (напр. стандартът за „играчки в близост до ухото“ се прилага единствено за деца на възраст под 10 месеца). На второ място, следва да се определи по-ниска пределно допустима стойност за импулсния шум. С оглед на ситуации от ежедневието на децата на различна възраст в рамките на семейството, пределно допустимите стойности на шума следва да се определят въз основа на най-уязвимите, т.е. на децата на възраст под 36 месеца.

Изменение  75

Предложение за директива

Приложение II – част I – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11. Играчките за извършване на определена дейност биват конструирани така че да се минимизира доколкото е възможно рискът от сблъсък или захващане на части от тялото или прищипване на облекло и рискът от падане, удар или удавяне.

11. Играчките за извършване на определена дейност биват конструирани така че да се сведе до минимум рискът от сблъсък или захващане на части от тялото или прищипване на облекло и рискът от падане, удар или удавяне.

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 74.

Изменение  76

Предложение за директива

Приложение II – част ІІІ – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Играчките биват проектирани или конструирани така че да се избегнат рисковете или вредните въздействия дължащи се на излагане на действието на химическите вещества или смеси, от които играчките са съставени или съдържат, когато играчките биват употребявани при условията, посочени в член 9, параграф 2, алинея 1.

1. Играчките биват проектирани или конструирани така че да се избегнат рисковете или вредните въздействия за човешкото здраве или за околната среда, дължащи се на излагане на действието на химическите вещества или смеси, от които играчките са съставени или съдържат, когато играчките биват употребявани при условията, посочени в член 9, параграф 2.

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 3.

Изменение  77

Предложение за директива

Приложение II – част ІІІ – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Без да се засяга прилагането на ограниченията от първото изречение на точка 2, забранява се употребата в играчките на вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (КМРВ) съгласно Директива 67/548/ЕИО, в самостоятелна концентрация равна на или по-висока от установената за класифицирането им като препарати, съдържащи тези вещества, в съответствие с разпоредбите на Директива 1999/45/ЕО, освен ако веществата се съдържат в компоненти от играчките или в отделни на микроструктурно равнище части от играчките, които по никакъв начин не са достъпни за децата посредством физически контакт.

3. Без да се засяга прилагането на ограниченията от първото изречение на точка 2, забранява се употребата в играчките на вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (КМРВ), категории 1 и 2, съгласно Директива 67/548/ЕИО, в самостоятелна концентрация равна на или по-висока от установената за класифицирането им като препарати, съдържащи тези вещества, в съответствие с разпоредбите на Директива 1999/45/ЕО, освен ако веществата се съдържат в компоненти от играчките или в отделни на микроструктурно равнище части от играчките, които по никакъв начин не са достъпни за децата посредством физически контакт.

 

Забранява се използването в играчките на вещества, които са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за възпроизвеждането (КМРВ) в категория 3 съгласно Директива 67/548/ЕИО, в самостоятелна концентрация равна на или по-висока от 0,1 %. Тази горна граница следва да се преразгледа при първа възможност въз основа на становището на компетентния научен комитет и на решение по член 45, параграф 2.

Обосновка

Веществата, класифицирани като КМВР, следва да бъдат забранени отвъд посочения праг, за да се осъществи целта за висока степен на защита на здравето на децата. Този праг трябва да бъде понижен в рамките на процедурата на комитология при първа възможност въз основа на нови данни.

Изменение  78

Предложение за директива

Приложение II – част ІІІ – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Веществата или препаратите, класифицирани като КМВР от категория 1 и 2 съгласно Директива 67/548/ЕИО, могат да бъдат употребявани в играчки, при условие че са изпълнени следните условия:

4. Веществата или препаратите, класифицирани като КМВР от категория 1, 2 и 3 съгласно Директива 67/548/ЕИО, могат да бъдат употребявани в играчки, при условие че са изпълнени следните условия:

Обосновка

Всички вещества, класифицирани като КМВР, трябва да бъдат разглеждани по един и същ начин, тъй като става въпрос за опазване на здравето на децата, което е по-крехко от това на възрастните. Употребата им се оправдава единствено, ако са спазени условията, изброени в точка 4.

Изменение  79

Предложение за директива

Приложение II – част ІІІ – точка 4.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.2. отсъстват подходящи алтернативни вещества, което е документирано в анализ относно алтернативите;

4.2. отсъстват подходящи алтернативни вещества или материали, което е документирано в анализ относно алтернативите;

Обосновка

Пояснение.

Изменение  80

Предложение за директива

Приложение ІІ – част ІІІ – параграф 4.3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4.3а. Играчки или части от играчки, които са предназначени за поставяне в устата, трябва, независимо от възрастта на децата, за които са предназначени, да спазват разпоредбите за границите на специфична миграция за опаковките на хранителни продукти, както те са определени в Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.

Изменение  81

Предложение за директива

Приложение ІІ – част ІІІ – точка 4.3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията дава правомощия на съответния научен комитет да направи преоценка на тези вещества или препарати със самото възникване на опасения по отношение на тяхната безопасност и най-късно на всеки пет години от датата, на която е взето решението по смисъла на член 45, параграф 2.

Комисията дава правомощия на съответния научен комитет да направи преоценка на тези вещества или препарати със самото възникване на опасения по отношение на тяхната безопасност и най-късно на всеки 3години от датата, на която е взето решението по смисъла на член 45, параграф 2.

Обосновка

Преоценката на тези вещества или препарати трябва да се провежда по-редовно.

Изменение  82

Предложение за директива

Приложение ІІ – част ІІІ – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Използването на вещества, класифицирани като смущаващи функционирането на ендокринната система, вписани в приоритетния списък на ЕС, е забранена при играчките и частите, които ги съставляват, освен ако производителят не докаже, че не съществуват по-безопасни и по-малко вредни за здравето алтернативни вещества.

Обосновка

Веществата, смущаващи функционирането на ендокринната система, представляват сериозен риск за развитието на децата и здравето им като възрастни. Също така следва да се постави принципът за забраната им, като при все това се разрешава използаването им при липса на по-безопасни и по-малко вредни за здравето алтернативни вещества, което трябва да бъде доказано от производителя.

Изменение  83

Предложение за директива

Приложение ІІ – част ІІІ – точка 4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. Използването на вещества, класифицирани като устойчиви, биоакумулиращи и токсични вещества или много устойчиви и много биоакумулиращи, е забранена при играчките и частите, които ги съставляват, освен ако производителят не докаже, че не съществуват по-безопасни и по-малко вредни за здравето алтернативни вещества.

Обосновка

Същото като изменение 87 що се отнася тук до веществата, класифицирани като устойчиви, биоакумулиращи и токсични или много устойчиви и много биоакумулиращи.

Изменение  84

Предложение за директива

Приложение II – част ІІІ – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Веществата и препаратите, класифицирани като КМВР от категория 3 в съответствие с Директива 67/548/ЕИО могат да бъдат използвани в играчки ако употребата на веществото е била оценена от съответния научен комитет и установена за безопасна, по-специално с оглед на излагането и вследствие на решение по силата на член 45, параграф 2, и при условие, че те не са забранени за употреба в потребителски стоки по Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).

заличава се

Обосновка

Обосновката е свързана с тази на изменение 82.

Изменение  85

Предложение за директива

Приложение ІІ – част ІІІ – точки 5 а и 5 б (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. Играчки или части от играчки, независимо от възрастта на децата, за които са предназначени, трябва да спазват разпоредбите за изпускането на нитрозамини и нитрозиращи вещества от биберони, произведени от еластомер или каучук, изложени в директива 93/11/ЕИО от 15 март 1993 г. относно изпускането на N-нитрозамини и N-нитрозиращи вещества от биберони и залъгалки, произведени от еластомер или каучук.

 

5б. Комисията създава програма, насочена към извършване на системни и редовни оценки на наличието на опасни вещества или материали в играчките. В рамките на програмата се вземат предвид докладите на органите за наблюдение на пазара и изразените от държави-членки или заинтересовани страни опасения. Вследствие на становището на съответния научен комитет и ако това е необходимо, Комисията взема решение за предприемане на съответните ограничителни мерки. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 46, параграф 2.

Обосновка

Използването на опасни вещества в играчките не се свежда до КМТБ, аромати или вещества, съдържащи някои елементи. Всички опасни вещества следва да бъдат подлагани на редовна оценка от страна на Комисията. Ако тази оценка покаже неприемлив риск Комисията следва да бъде оправомощена да предприеме необходимите действия в комитология.

Изменение               86

Предложение за директива

Приложение II – част ІІІ – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Играчките в никакъв случай не съдържат следните алергенни аромати:

7. Играчките в никакъв случай не съдържат следните алергенни аромати:

(1) Бял оман (Inula helenium)

(1) Бял оман (Inula helenium)

(2) Алил изотиоцианат

(2) Алил изотиоцианат

(3) Бензил цианид

(3) Бензил цианид

(4) 4-трет-бутилфенол

(4) 4-трет-бутилфенол

(5) Масло от хеноподий

(5) Масло от хеноподий

(6) Цикламен спирт

(6) Цикламен спирт

(7) Диетилмалеат

(7) Диетилмалеат

(8) Дихидрокумарин

(8) Дихидрокумарин

(9) 2,4-дихидрокси-3-метилбензалдехид

(9) 2,4-дихидрокси-3-метилбензалдехид

(10) 3,7-диметил-2-октен-1-ол (6,7-dihydrogeraniol)

(10) 3,7-диметил-2-октен-1-ол (6,7-dihydrogeraniol)

(11) 4,6-диметил-8-трет-бутилкумарин

(11) 4,6-диметил-8-трет-бутилкумарин

(12) Диметил цитраконат

(12) Диметил цитраконат

(13) 7,11-диметил-4,6,10-додекатриен-3-он

(13) 7,11-диметил-4,6,10-додекатриен-3-он

(14) 6,10-диметил-3,5,9-ундекатриен-2-он

(14) 6,10-диметил-3,5,9-ундекатриен-2-он

(15) Дифениламин

(15) Дифениламин

(16) Етилов акрилат

(16) Етилов акрилат

(17) Смокиново листо, сурово или в препарат

(17) Смокиново листо, сурово или в препарат

(18) Транс-2-хептенал

(18) Транс-2-хептенал

(19) Транс-2-хексенал диетил ацетал

(19) Транс-2-хексенал диетил ацетал

(20) Транс-2-хексенал диметил ацетал

(20) Транс-2-хексенал диметил ацетал

(21) Хидроабиетилов алкохол

(21) Хидроабиетилов алкохол

(22) 4-етокси-фенол

(22) 4-етокси-фенол

(23) 6-изопропил-2-декахидронафталенол

(23) 6-изопропил-2-декахидронафталенол

(24) 7-метоксикумарин

(24) 7-метоксикумарин

(25) 4-метоксифенол

(25) 4-метоксифенол

(26) 4-(p-метоксифенил)-3-бутен-2-он

(26) 4-(p-метоксифенил)-3-бутен-2-он

(27) 1-(p-метоксифенил)-1-пентен-3-он

(27) 1-(p-метоксифенил)-1-пентен-3-он

(28) Метил транс-2-бутеноат

(28) Метил транс-2-бутеноат

(29) 6-метилкумарин

(29) 6-метилкумарин

(30) 7-метилкумарин

(30) 7-метилкумарин

(31) 5-метил-2,3-хександион

(31) 5-метил-2,3-хександион

(32) Масло от корени на Costus (Saussurea lappa Clarke)

(32) Масло от корени на Costus (Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-етокси-4-метилкумарин

(33) 7-етокси-4-метилкумарин

(34) Хексахидрокумарин

(34) Хексахидрокумарин

(35) Перуански балсам (Myroxylonpereirae Klotzsch)

(35) Перуански балсам (Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-пентилиден-циклохексанон

(36) 2-пентилиден-циклохексанон

(37) 3,6,10-триметил-3,5,9-ундекатриен-2-он

(37) 3,6,10-триметил-3,5,9-ундекатриен-2-он

(38) Масло от вербена (Lippia citriodora Kunth)

(38) Масло от вербена (Lippia citriodora Kunth)

От друга страна, разрешава се наличието на следи от тези вещества, при условие че такова наличие е технически неизбежно при добра производствена практика.

 

Също така, следните алергенни аромати следва да бъдат описвани като такива, ако се прибавят към играчки при концентрация надвишаваща 0,01 тегловни проценти:

 

(1) Амилцинамал

(39) Амилцинамал

(2) Амилцинамалов алкохол

(40) Амилцинамалов алкохол

(3) Анизилов алкохол

(41) Анизилов алкохол

(4) Бензилов алкохол

(42) Бензилов алкохол

(5) Бензил бензоат

(43) Бензил бензоат

(6) Бензил цинамат

(44) Бензил цинамат

(7) Бензил салицилат

(45) Бензил салицилат

(8) Цинамал

(46) Цинамал

(9) Канелен алкохол

(47) Канелен алкохол

(10) Цитрал

(48) Цитрал

(11) Цитронелол

(49) Цитронелол

(12) Кумарин

(50) Кумарин

(13) Евгенол

(51) Евгенол

(14) Фарнезол

(52) Фарнезол

(15) Гераниол

(53) Гераниол

(16) Хексилцинамалдехид

(54) Хексилцинамалдехид

(17) Хидрокси-цитронелал

(55) Хидрокси-цитронелал

(18) Хидрокси-метилпентилциклохексенкарбоксалдехид

(56) Хидрокси-метилпентилциклохексенкарбоксалдехид

(19) Изоевгенол

(57) Изоевгенол

(20) Лилиал (включен в Директивата за козметичните продукти под номер 83 с наименованието 2-(4-трет-бутилбензил) пропионалдехид

(58) Лилиал (включен в Директивата за козметичните продукти под номер 83 с наименованието 2-(4-трет-бутилбензил) пропионалдехид

(21) d-лимонен

(59) d-лимонен

(22) Линалоол

(60) Линалоол

(23) Метил хептин карбонат

(61) Метил хептин карбонат

(24) 3-метил-4-(2,6,6-триметил-2-циклохексен-1-ил)-3-бутен-2-он

(62) 3-метил-4-(2,6,6-триметил-2-циклохексен-1-ил)-3-бутен-2-он

(25) Екстракти от дъбов мъх

(63) Екстракти от дъбов мъх

(26) Екстракти от дървесен мъх

(64) Екстракти от дървесен мъх

 

Комисията дава правомощия на съответния научен комитет да направи оценка на тези аромати със самото възникване на опасения по отношение на възникването на алергии и най-късно на всеки три години от датата на влизане в сила на директивата, в съответствие с разпоредбите на член 46, параграф 2.

Изменение  87

Предложение за директива

Приложение ІІ – Част ІІІ – точка 7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а. Играчките, предназначени за чест контакт с кожата, по-специално боите за рисуване с пръсти и пластилините, трябва да са в съответствие с разпоредбите относно състава и етикетирането, предвидени в Директива 76/768/ЕИО.

Обосновка

За играчките, които са в чест контакт с кожата, трябва да се прилагат същите строги разпоредби като разпоредбите, предвидени в директивата относно козметичните продукти.

Изменение  88

Предложение за директива

Приложение ІІ – Част ІІІ – точка 7 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б. Играчките, предназначени за чест контакт с кожата, които съдържат алергенни вещества, различни от ароматите, познати с това, че предизвикват сериозни или дори фатални проблеми за здравето на децата, като например анафилактичен шок, трябва да са в съответствие с разпоредбите относно етикетирането, изложени в Директива 2006/125/ЕО на Комисията от 5 декември 2006 г. относно преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца1.

 

____________

1 OВ L 339, 06.12.2006 г.. стр.16

Обосновка

Същото като изменение 94, но тук става въпрос за алергенни вещества, различни от ароматите, като например глутен и т.н. Децата, които използват играчки, съдържащи алергенни вещества, могат да ги сложат в устата си или да сложат пръстите си в устата; Наличието на тези вещества може да предизвика реакции с повече или по-малко сериозни последствия върху здравето на децата. Следователно наличието на такива алергенни вещества, различни от ароматите, следва да бъде отбелязано върху етикета.

Изменение  89

Предложение за директива

Приложение ІІ – Част ІІІ – точка 7 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7в. Използването на алергенни аромати се разрешава в играчките, които имат отношение към обонянието и играчките с научно предназначение.

 

Играчките, които имат отношение към обонянието и играчките с научно предназначение трябва да отговарят на изискванията, предвидени в Директива 76/768/ЕИО и разпоредбите, установени в точка 6 от Приложение ІІ, Ч,ст ІІІ.

 

Алергенните аромати, използвани в тези две категории играчки трябва да бъдат етикетирани като алергени, по начин различен от етикетирането на другите използвани аромати, също така точно, ясно забележимо и четливо, с цел да се информират потребителите относно използването и наличието на алергенни аромати.

 

Комисията може да поиска от съответния научен комитет да определи пределните концентрационни стойности за алергенните аромати, използвани и в двете категории играчки. Съответният научен комитет трябва да даде своето становище в рамките на 3 месеца. Комисията приеме решение в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 46, параграф 2 .

 

Бутилките, съдържащи аромати в тези две категории играчки се предлагат с механизъм на опаковката, който да налага използването на специален инструмент за вземане на минимални проби от течността или прахообразното вещество, като се избягва опасността от поглъщане на тези вещества/аромати, освен като минимални количества от същите.

 

Играчките, обхванати от тази точка, са забранени за деца под 6 годишна възраст.

 

Играчките, обхванати от тази точка, се определят както следва:

 

а) играчките, която има отношение към обонянието, е играчка, чието предназначение е да научи децата да разпознават или да различават различни миризми или вкусове, като изхождат от базови вещества или есенции на дадена миризма;

 

б) играчка с научно предназначение е играчка, чиято цел е да ни научи да произвеждаме продукти, изхождайки от базови вещества или есенции на миризми, и други суровини, различни от парфюмиращите вещества.

Изменение  90

Предложение за директива

Приложение ІІ – Част ІІІ – точка 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Не се надхвърлят следните гранични стойности на миграция от детски играчки или техни компоненти, достъпни за децата при употреба в съответствие с посоченото в член 9, параграф 2:

8. Не се надхвърлят следните пределно допустими стойности на миграция във всички части и компоненти на детските играчки:

Обосновка

Разпоредбите по отношение на пределно допустимите стойности на миграция трябва да бъдат по-строги, за да се постигне целта за повишаване степента на безопасност на играчките и да се гарантира висока степен на защита на детското здраве.

Изменение  91

Предложение за директива

Приложение ІІ – Част ІІІ –точка 8 –заглавие на таблицата –колона 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

mg/kg в суха, трошлива, прахообразна или гъвкава материя

mg/kg в твърда, суха, трошлива, прахообразна или гъвкава материя

Обосновка

Всички видове употребявани при производството на детски играчки материали, следва да бъдат обхванати, за да се повиши степента на безопасност на играчките и да се гарантира висока степен на защита на детското здраве.

Изменение  92

Предложение за директива

Приложение II – Част III – точка 8 – таблица

Текст, предложен от Комисията

 

Химичен елемент

mg/kg в суха, трошлива, прахообразна или гъвкава материя

mg/kg

в течна или лепкава материя

Алуминий

5625

1406

Антимон

45

11.3

Арсен

7.5

1.9

Барий

4500

1125

Бор

1200

300

Кадмий

3.8

0.9

Хром (III)

37.5

9.4

Хром (VI)

0.04

0.01

Кобалт

10.5

2.6

Мед

622.5

156

Олово

27

6.8

Манган

1200

300

Живак

15

3.8

Никел

75

18.8

Селен

37.5

9.4

Стронций

4500

1125

Калай

15000

3750

Органичен калай

1.9

0.5

Цинк

3750

938

Изменение, внесено от Парламента

 

Химичен елемент

mg/kg в твърда, суха, трошлива, прахообразна или гъвкава материя

mg/kg

в течна или лепкава материя

Алуминий

5625

1406

Антимон

45

11.3

заличава се

заличава се

заличава се

Барий

4500

1125

Бор

1200

300

заличава се

заличава се

заличава се

Хром (III)

37.5

9.4

заличава се

заличава се

заличава се

Кобалт

10.5

2.6

Мед

622.5

156

заличава се

заличава се

заличава се

Манган

1200

300

заличава се

заличава се

заличава се

Никел

75

18.8

Селен

37.5

9.4

Стронций

4500

1125

Калай

15000

3750

заличава се

заличава се

заличава се

Цинк

3750

938

 

 

Обосновка

Арсенът, кадмият, оловот, Хром (ІV), живакът и органичният калии са високотоксични. Кадмият, оловото, хром (ІV)и живакът вече са забранени в колите и електрическото и електронното оборудване. Хром (ІV) в цимента трябва да бъде ограничен, за да достигне безвредна форма чрез добавяне на железен сулфат. Арсенът е забранен в боите и при обработката на дървен материал, органотин-съединенията са забранени като биоциди. Ясно е,че вещества на основата на тези елементи следва да не бъдат използвани при играчките.

Всички видове употребявани при производството на детски играчки материали, следва да бъдат обхванати, за да се повиши степента на безопасност на играчките и да се гарантира висока степен на защита на детското здраве.

Изменение  93

Предложение за директива

Приложение ІІ - Част ІІІ - таблица (параграф 2) - под таблицата

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези гранични стойности не се прилагат за играчки, които поради своята достъпност, функции, обем или маса, очевидно изключват всякаква опасност при смучене, близане, поглъщане или продължителен контакт с кожата при употреба по смисъла на член 9, параграф 2, алинея 1.

заличава се

Обосновка

Последният параграф трябва да бъде заличен, тъй като позволява големи изключения от забраната за КМТВ.

Изменение  94

Предложение за директива

Приложение II – Част III – точка 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Забранява се употребата в играчки или техни компоненти на вещества или препарати, изготвени въз основа на следните елементи:

 

(1) Арсен

 

(2) Кадмий

 

(3) Хром (V)

 

(4) Олово

 

(5) Живак

 

(6) Органичен калай

Обосновка

Арсенът, кадмият, оловот, Хром (ІV), живакът и органичният калии са високотоксични. Кадмият, оловото, хром (ІV)и живакът вече са забранени в колите и електрическото и електронното оборудване. Хром (ІV) в цимента трябва да бъде ограничен, за да достигне безвредна форма чрез добавяне на железен сулфат. Арсенът е забранен в боите и при обработката на дървен материал, органотин-съединенията са забранени като биоциди. Ясно е,че вещества или препарати на основата на тези елементи следва да не бъдат използвани при играчките.

Изменение  95

Предложение за директива

Приложение ІІ – Част ІІІ – точка 8 а– (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8а. Играчки или части от играчки, които са предназначени за поставяне в устата, трябва, независимо от възрастта на децата, за които са предназначени, да съответстват на границите на специфична миграция за опаковките на хранителни продукти, както те са определени в Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.

Изменение  96

Предложение за директива

Приложение ІІ – Част V

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Детските играчки трябва да бъдат проектирани и произвеждани в съответствие с изискванията за хигиена и чистота, с цел да се избегне всякакъв риск от инфекции, болести и заразяване.

1. Детските играчки трябва да бъдат проектирани и произвеждани в съответствие с изискванията за хигиена и чистота, с цел да се избегне всякакъв риск от инфекции, болести и заразяване. Детските играчките трябва да могат да бъдат измивани, изтърквани или дезинфекцирани без това да навреди на функциите или на безопасността на играчките.

2. Текстилните играчки за деца на възраст под 36 месеца следва да могат да бъдат изпирани и да изпълняват изискванията за безопасност включително и след изпиране.

2. Текстилните играчки за деца на възраст под 36 месеца следва да могат да бъдат изпирани и да функционират и да изпълняват изискванията за безопасност включително и след изпиране.

Обосновка

Следва да бъде възможно гарантирането на висока степен на хигиена като играчката бъде същевременно изправна и безопасна.

Изменение  97

Предложение за директива

Приложение IV – буква a)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) подробно описание на проекта и производствените мощности, включително и списък на компонентите и материалите, използвани в играчката, както и информационни листове за безопасност относно използваните химикали, предоставен от доставчиците на последните;

а) подробно описание на проекта и производствените мощности, включително и списък на компонентите, материалите и суровините, използвани в играчката, както и подробна информация относно използваните в играчките и техните съставни части химикали, както и използваните количества;

Обосновка

това е в допълнение към изменение 100, за да може докладчикът да включи информацията за суровините. Резултатите от тестовете за химикалите могат значително да варират в зависимост от партидите, поради използването на различни суровини. Следователно е важно също да бъде предоставена тази информация относно суровините.

Изменение  98

Предложение за директива

Приложение V – дял Б – точка 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези предупреждения биват придружени от кратко означение за конкретната опасност, причина за въпросното ограничение, като тя може да се постави в инструкциите за употреба.

Тези предупреждения биват придружени от кратко означение за конкретните опасности, причина за въпросното ограничение. Означението се изписва ясно забележимо и четливо върху играчката, или в случай че това е невъзможно поради технически причини, върху прикрепен към нея етикет или върху опаковката, както и в инструкциите за употреба. Малките играчки, продавани без опаковка, са придружени от такива означения, прикрепени към тях.

Обосновка

Първоначалните разпоредби не са достатъчно точни и обвързващи. Изменението има за цел да направи по-ясни и по-лесно разбираеми тук изменените разпоредби.

Изменение  99

Предложение за директива

Приложение V – дял Б – точка 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Такива играчки носят обозначението: „Внимание: употреба само в домашни условия“.

Такива играчки носят например обозначението: „Внимание: употреба само в домашни условия; необходими са присъствието и помощта на възрастен” или „Внимание: употреба само в домашни условия; не е подходящо за деца на възраст под 6 години без наблюдението на юноша или възрастен”.

Обосновка

Разпоредбите не са достатъчно точни. Първоначалната формулировка е в съответствие с приложното поле на настоящата директива, но не съдържа ясно предупреждение относно евентуалния риск.

Изменение  100

Предложение за директива

Приложение V – дял Б – точка 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Върху опаковката, или ако това не е възможно - върху етикета на играчката, фигурира ясно, видимо, лесно четливо и разбираемо и открояващо се от всяко друго обозначение предупреждение, изискващо да бъдат прочетени инструкциите, посочени в следващата алинея преди да се пристъпи към монтирането или сглобяването.

Обосновка

Потребителите трябва да получат ясно предупреждение за необходимостта да прочетат указанията за монтаж и сглобяване преди да пристъпят към тези действия, така че да знаят как се борави с продукта безопасно.

Изменение  101

Предложение за директива

Приложение V – дял Б – точка 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Препоръчителен надзор от възрастно лице“.

"Съдържа играчка, която трябва да се употребява само под пряк надзор от възрастно лице.“

Обосновка

Предложената формулировка не предупреждава за конкретен риск. Необходимите мерки за безопасност трябва да са ясно формулирани на потребителите.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Безопасност на детските играчки

Позовавания

COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Водеща комисия

IMCO

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.3.2008 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Anne Ferreira

7.3.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

15.7.2008 г.

8.9.2008 г.

 

 

Дата на приемане

7.10.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

6

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Iles Braghetto, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Dieter-Lebrecht Koch


СТАНОВИЩЕ НА Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (9.10.2008)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки

(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

Докладчик по становище David Hammerstein

КРАТКА ОБОСНОВКА

Секторът на детските играчки в Европа, чиито приблизителни параметри са продажби на дребно на стойност 13 млрд. евро, 2 000 производители и 100 000 заети лица, може би не е от най-големите в Европа по отношение на оборота, но при положение, че в 27-те държави-членки на ЕС живеят около 80 милиона деца под 15-годишна възраст, той има може би най-широк обхват сред тази най-уязвима потребителска група.

Необходимостта от специално регулиране на тази специфичен сектор доведе до приемането през май 1988 г. на директивата относно безопасността на детските играчки. Безспорно е, че след приемането си тази директива е била от полза за сектора. Въпреки това през 2007 г. изтеглянията на милиони играчки по цял свят показаха, че разпоредбите на директивата от 1988 г. са изостанали от динамичното и бързо развитие на сектора на детските играчки, като по този начин съществуващото законодателство се оказа неадекватно за решаване на нововъзникващите въпроси в тази сфера.

В отговор на тези промени и на надигащата се вълна от загриженост от страна на потребителите във връзка с равнището на безопасност на играчките, предлагани на пазара в Европа, през януари 2008 г. Комисията представи предложение за усъвършенствана директива относно безопасността на играчките, което визира три основни приоритета:

I. повишени изисквания за безопасност - отнасящи се до забрани за употребата на химикали, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (КМРВ), и на алергенни аромати;

II. намаляване на законно пределно допустими стойности за някои опасни вещества;

III.  по-стриктни мерки за предупреждения, за физически и механични свойства на играчките; нови разпоредби по отношение на детските играчки, поставени в храни;

IV. по-ефикасно и последователно прилагане на директивата - опит да се засили наблюдението на пазара в държавите-членки; да се подобрят и засилят правилата относно маркировката CE и процедурата по извършване на оценка на безопасността;

V. изясняване на обхвата и понятията на директивата - по отношение на списъка с продукти, които не са обхванати от директивата; списък с определения на термини, използвани в директивата;

Вашият докладчик приветства инициативата за изготвяне на преработена версия на директивата относно безопасността на играчките, от каквато има остра нужда. Предложението е насочено в правилната посока чрез укрепване на настоящите и въвеждане на нови мерки, които обхващат всички спорни сфери по отношение на регулирането на безопасността на играчките в Европа.

Въпреки това, с оглед на гарантиране на най-високо равнище на защита на децата, не толкова обхватът, колкото задълбочеността на някои категории мерки изисква допълнително разглеждане:

Химични свойства на играчките: Канцерогенните вещества (всички КМРВ от категории 1, 2 и 3), както и опасните елементи създават много висок риск за здравето на децата. Резултатите от необратими и отрицателни за здравето въздействия може да не се проявят веднага, а през продължителен период на излагане на подобни вещества. Също така е широко признато, че някои аромати водят до алергии, които са доста трудни за лечение. В това отношение Вашият докладчик по становище счита, че следва да се приемат колкото може по-стриктни мерки за свеждане до минимум на рисковете за здравето чрез въвеждане на обща забрана за КМРВ от категории 1 и 2 и на забрана с възможност за изключения за категория 3. Всички аромати и списък с шест опасни елемента (арсен, живак, олово, органичен калай, кадмий и хром ІV) следва също съответно да се забранят.

Процедура по извършване на оценка на безопасността: Процедурата по извършване на оценка на безопасността е ключов елемент от процеса на гарантиране на високо равнище на безопасност на играчките, предлагани на пазара, и затова следва да се укрепи допълнително. Без да се затруднява прекалено секторът, съществува необходимост да се въведе ЕО изследване на типа поне за типовете на най-опасните категории играчки, както и да се провеждат годишни мострени проверки върху тези групи играчки, за да се гарантира последователност при проверките за безопасност след първоначалното изпитване на прототипа.

Гъвкавост на разпоредбите на директивата: Секторът на играчките се оказва много динамичен и бележи бързо развитие по отношение на нови продукти и нови проекти на продукти, на използвани материали и т.н. Новите разпоредби в преразгледаната директива следва да бъдат формулирани така, че да я направят достатъчно гъвкава, за да откликва бързо на непредвидени рискове и промени и по този начин да се избегнат смъртни случаи, които биха могли да бъдат предотвратени със своевременни действия (а не с ответни действия) от страна на производители, законодатели и органи по прилагането. Следователно обхватът на процедурата по регулиране с контрол следва да се разшири и тя следва да играе важна роля в следните сфери – коригиране на граничните стойности за физическите характеристики на играчките (скорост, шум, температура) и изменяне на списъка с продукти, които не се считат за играчки съгласно директивата, както и списъка с играчки в четирите категории най-опасни играчки, които да се подлагат на ЕО изследване на типа.

Освен това предохранителният принцип по отношение на безопасността на играчките ще позволи да се вземат мерки, когато има потенциален риск за здравето, но няма достатъчни прецеденти, които да оправдават въвеждането на подобни защитни мерки.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение   1

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3а) Друга важна цел на новата система, която трябва да бъде създадена с настоящата директива, е насърчаването и в определени случаи гарантирането, че използваните за производство на играчки опасни вещества и материали биват заменяни от по-безопасни вещества и технологии, при наличие на икономически подходящи и технически осъществими алтернативи.

Обосновка

Настоящото изменение представлява адаптиране към регламента REACH (съображение 12).

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Всички стопански субекти, участващи в снабдителската и дистрибуторска верига, следва да вземат съответните мерки, за да гарантират, че предлагат на пазара само детски играчки, които са в съответствие с приложимото законодателство. Настоящата директива предоставя ясно и пропорционално разпределение на задълженията, които отговарят на съответната роля на всеки субект в процеса на снабдяване и дистрибуция.

(8) Настоящата директива се основава върху принципа, според който всички стопански субекти, участващи в снабдителската и дистрибуторска верига, следва да произвеждат, внасят или предлагат на пазара играчки с такава степен на отговорност и внимание, каквато се изисква с цел гарантиране, че при нормални и разумно предвидими условия на използване здравето и безопасността на децата, а също и околната среда няма да бъдат засегнати по нежелан начин. Стопанските субекти следва да вземат съответните мерки, за да гарантират, че предлагат на пазара само детски играчки, които са в съответствие с приложимото законодателство. Настоящата директива предоставя ясно и пропорционално разпределение на задълженията, които отговарят на съответната роля на всеки субект в процеса на снабдяване и дистрибуция.

Обосновка

Настоящото изменение въвежда задължение за стопанските субекти да действат с дължимото внимание. Това е корекция в духа на разпоредбите на регламента REACH (съображение 16).

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) С цел да се осигури защита на децата срещу наскоро откритите рискове също така е необходимо да бъдат приети нови съществени изисквания за безопасност. По-специално е необходимо да се допълнят и актуализират разпоредбите относно химическите вещества в играчките. Тези разпоредби следва да уточнят изискването детските играчки да съответстват на общото законодателство относно химикалите, и по-специално Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията. Тези разпоредби следва също да бъдат приспособени към конкретните нужди на децата, които са уязвима група от потребителите. Следователно следва да се предвидят нови ограничения по отношение на веществата, които са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (КМТВ) съгласно Директива 67/548/ЕИО от 27 юни 1967 г. относно сближаването на законите, регламентите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасните вещества и аромати в играчките, с оглед на специфичните рискове, които тези вещества могат да създадат за здравето на хората.

Специфичните гранични стойности, указани в Директива 88/378/ЕИО за определени вещества, следва да бъдат актуализирани с цел отчитане на напредъка на научните познания.

(16) С цел да се осигури висока степен на защита на децата и околната среда срещу рисковете, опасните вещества, и по-специално канцерогенните, мутагенни или токсични за репродукцията вещества (КМТВ), и алергенните вещества и елементи следва, в съответствие с принципа за предприемане на предохранителни мерки, да бъдат обект на особено внимание. Също така е необходимо да бъдат приети нови съществени изисквания за безопасност. По-специално е необходимо да се допълнят и актуализират разпоредбите относно химическите вещества в играчките. Тези разпоредби следва да уточнят изискването детските играчки да съответстват на общото законодателство относно химикалите, и по-специално Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията. Тези разпоредби следва също да бъдат приспособени към конкретните нужди на децата, които са уязвима група от потребителите. Следователно следва да се предвидят нови ограничения по отношение на веществата, които са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (КМТВ) съгласно Директива 67/548/ЕИО от 27 юни 1967 г. относно сближаването на законите, регламентите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасните вещества и аромати в играчките, с оглед на специфичните рискове, които тези вещества могат да създадат за здравето на хората.

Специфичните пределно допустими стойности, указани в Директива 88/378/ЕИО за определени вещества, следва да бъдат актуализирани с цел отчитане на напредъка на научните познания.

 

Обосновка

Настоящото изменение привлича вниманието към необходимостта да се разглеждат въпросите, свързани с вещества, пораждащи сериозно безпокойство. То представлява адаптиране към регламента REACH (съображение 69).

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16а) С цел избягване на евентуално дублиране на оценки в съответствие с настоящата директива и Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), КМТВ, които са били оценени и не са били забранени съгласно настоящата директива, не следва да бъдат предмет на предложения за ограничение съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 поради опасност за човешкото здраве и не следва да подлежат на разрешение съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) поради опасност за човешкото здраве в съответствие с член 58, параграф 2 от него. С цел избягване на подобно дублиране, КМТВ, които са били оценени по отношение на тяхната употреба в играчки и които не са били забранени съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, не следва да подлежат на ограничения или оценка съгласно настоящата директива.

Обосновка

Трябва да се избягва всяко дублиране на оценката от различни органи на ЕС за употребата на еднакви вещества при производство на играчки. След оценяването на дадено вещество по силата на настоящата директива, тъй като то се съдържа в играчка, то не следва да се подлага на ограничения или на процедурата за разрешаване, предвидена в регламента REACH (член 58, параграф 2 от регламента Reach). Съответно, ако не е забранено да се използва в играчка дадено вещество съгласно регламента REACH, вследствие на съответната оценка, към него не следва да се прилагат разпоредбите на настоящата директива.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16б) Необходимо е прилагането на хармонизиран преходен период от две години след влизане в сила на настоящата директива за спазване на нейните разпоредби и на допълнителен преходен период от три години, за да се предостави на производителите на играчки и на стопанските субекти времето, необходимо за адаптиране към новите технически изисквания по отношение на химикалите, и за да бъде гарантирано последователното прилагане на настоящата директива на територията на Европейския съюз.

Обосновка

Предложението предвижда държавите-членки да не ограничават предлагането на пазара на играчки, отговарящи на изискванията на Директива 88/378/ЕИО относно безопасността на играчките, най-късно „две години след влизане в сила на настоящата директива”. Това означава, че държавите-членки могат да решат да приложат новите разпоредби на директивата незабавно след влизането й в сила. С оглед на правната сигурност е от значение да се избегне подобно положение.

Изменение  6

Предложение за директива

Член 2 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а) „упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Общността, което е получило е оправомощено в писмен вид от производителя да действа от негово име за специфични задачи по отношение на задълженията на производителите по настоящата директива;

Обосновка

В член 2 е необходимо да се добави определение за „упълномощен представител“.

Изменение  7

Предложение за директива

Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Производители, които считат или имат основание да смятат, че дадена играчка, която са пуснали на пазара, не съответства на приложимото законодателство на Общността, вземат необходимите корективни мерки, за привеждане на играчката в съответствие или за изтеглянето или изземването й от крайните потребители, ако това е целесъобразно. Те информират за това незабавно националните органи на държавите-членки, в които играчката е бил предложена, като предоставят подробности, по-специално относно несъответствието и предприетите корективни мерки.

7. Производители, които считат или имат основание да смятат, че дадена играчка, която са пуснали на пазара, не съответства на приложимото законодателство на Общността, вземат необходимите корективни мерки, за привеждане на играчката в съответствие или за изтеглянето или изземването й от крайните потребители, ако това е целесъобразно. Те информират за това незабавно националните органи на държавите-членки, в които играчката е бил предложена, като предоставят подробности, по-специално относно несъответствието и предприетите корективни мерки. Производителите прекратяват незабавно предлагането на тези играчки на пазара до привеждането им в съответствие с приложимото законодателство на Общността.

Изменение  8

Предложение за директива

Член 4 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Упълномощени представители

Задължения на упълномощените представители

1. Производителите могат да възложат с писмено пълномощно на всяко физическо или юридическо лице, установено в Общността (по-нататък наричано „упълномощеният представител“), да действа от тяхно име за извършването на определени действия по отношение на задълженията на производителите съгласно настоящата директива.

1. Производителят може с писмено пълномощно да назначи упълномощен представител, както се определя в член 2, точка (3а).

Обосновка

Целта е да се спазва съответствие със заглавията на членове 3 и 5. В член 2 е добавено определение за „упълномощен представител“.

Изменение  9

Предложение за директива

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите-членки могат да изискват изписването на въпросните предупрежденията и инструкциите за безопасност, или на част от тях, на официалния им език или езици, когато детските играчки се предлагат на вътрешния им пазар.

3. Държавите-членки изискват изписването на всички предупреждения и инструкции за безопасност на официалния им език или езици, когато детските играчки се предлагат на вътрешния им пазар.

Обосновка

Не е допустимо подобна важна информация относно безопасността, предназначена за потребителите, да се представя на език, който е различен от официалния език на пазара, в който играчката е пусната за продажба.

Изменение  10

Предложение за директива

Член 45 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За целите на приспособяването им към технологичния и научен напредък, Комисията може да изменя следните разпоредби:

1. За целите на приспособяването им към осъществимия технологичен и научен напредък, Комисията може да изменя следните разпоредби:

а) Точки 7 и 8 от част III на приложение II;

а) Точки 7 и 8 от част III на приложение II;

б) Приложение V.

б) Приложение V.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 46, параграф 2.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива (не касае българската езикова редакция), се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 46, параграф 2, и съгласно оценката на съответния научен комитет.

Обосновка

Считам, че научният комитет трябва да участва в преразглеждането на приложения II и V, с цел да даде своето научно и техническо становище с оглед на научния напредък.

Изменение  11

Предложение за директива

Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията може да взема решения относно употребата в детски играчки на вещества или смеси, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, от категории 1, 2 и 3, по силата на приложение I към Директива 67/548/ЕИО.

2. Комисията може да взема решения относно наличието в играчките на вещества или смеси, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, от категории 1, 2 и 3, по силата на приложение I към Директива 67/548/ЕИО.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 46, параграф 2.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 46, параграф 2, и съгласно оценката на съответния научен комитет.

Обосновка

Считам, че научният комитет трябва да участва в преразглеждането на приложения II и V, с цел да даде своето научно и техническо становище с оглед на научния напредък.

Изменение  12

Предложение за директива

Член 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки не възпрепятстват пускането на пазара на детски играчки, които съответстват на разпоредбите на Директива 88/378/ЕИО и които са пуснати на пазара преди влизането в сила на настоящата директива или най-късно две години след това.

Държавите-членки не възпрепятстват пускането на пазара на детски играчки, които съответстват на разпоредбите на Директива 88/378/ЕИО и които са пуснати на пазара преди влизането в сила на настоящата директива или в продължение на две години след това.

 

По отношение на член 3, параграф 1, член 9, параграф 1 и част III от приложение II относно химичните свойства, държавите-членки не възпрепятстват пускането на пазара на детски играчки, които са в съответствие с Директива 88/378/ЕИО и които са пуснати на пазара или преди настоящата директива да влезе в сила, или през тригодишния период след влизането й в сила.

Обосновка

От значение е настоящата директива да влезе в сила едновременно във всички държави-членки. Необходимо е да се осигури допълнителен период, с цел да се предостави време както на централните органи за разработване на нови изпитвания, така и на сектора на детските играчки с оглед на привеждането му в съответствие с новите технически изисквания относно химикалите.

Изменение  13

Предложение за директива

Приложение I – точка 17 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

17а. Книги, които не съдържат каквито и да е допълнителни елементи или предмети (с изключение на такива от хартия или картон).

Обосновка

След прилагането на Директивата относно безопасността на детските играчки от 1988 г., някои държави-членки започнаха да разглеждат детските книги като играчки. Това доведе до значителни затруднения за издателите на детски книги в редица държави-членки на ЕС. Поради ключовото значение на книгите, особено в най-крехката възраст, за подобряване на уменията за четене, важно е да се продължи насърчаването на четенето на книги. Следователно за целите на настоящата директива следва да се счита, че книгите не са играчки, освен ако те съдържат елементи, които очевидно са свързани с игри.

Изменение  14

Предложение за директива

Приложение II – част I – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Опаковките, в които подобни играчки се слагат с цел продажба, не трябва да създават риск от удушаване или асфикция, причинен от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

Опаковките, в които подобни играчки се слагат с цел продажба, не трябва да създават риск от удушаване или асфикция, причинен от вътрешно или външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

Изменение  15

Предложение за директива

Приложение II – част ІІІ – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Без да се засяга прилагането на ограниченията от първото изречение на точка 2, забранява се употребата в играчките на вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (КМРВ) съгласно Директива 67/548/ЕИО, в самостоятелна концентрация равна на или по-висока от установената за класифицирането им като препарати, съдържащи тези вещества, в съответствие с разпоредбите на Директива 1999/45/ЕО, освен ако веществата се съдържат в компоненти от играчките или в отделни на микроструктурно равнище части от играчките, които по никакъв начин не са достъпни за децата посредством физически контакт.

3. Без да се засяга прилагането на ограниченията от първото изречение на точка 2, играчките не съдържат вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията от категория 1 или 2 съгласно приложение І към Директива 67/548/ЕИО, в самостоятелна концентрация равна на или по-висока от установената за класифицирането им като препарати, съдържащи тези вещества, в съответствие с разпоредбите на Директива 1999/45/ЕО, освен ако веществата се съдържат в компоненти или в части от играчката, които не са достъпни за децата, както е определено в стандарт EN 71.

Обосновка

Ако канцерогенните, мутагенните или токсичните за репродукцията вещества от категории 1 и 2 не са достъпни (тоест няма излагане на тяхното въздействие), използването на играчките не представлява риск. Чрез разширяването на обхвата на забраната, така че в него да се включат и компонентите на детските играчки, които не са достъпни, няма да се осигури по-високо равнище на безопасност. С оглед на по-доброто формулиране на това определение, считам, че е важно да се въведе определението за достъпност, установено със стандарт EN 71 на ЕС.

Изменение  16

Предложение за директива

Приложение II – част ІІІ – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Веществата или препаратите, класифицирани като КМВР от категория 1 и 2 съгласно Директива 67/548/ЕИО, могат да бъдат употребявани в играчки, при условие че са изпълнени следните условия:

4. Веществата, класифицирани като КМВР от категория 1 и 2 съгласно Приложение І към Директива 67/548/ЕИО, могат да бъдат употребявани в играчки, при условие че са изпълнени следните условия:

Обосновка

Заличаването на думата „препарати“ и уточнението относно приложение I са необходими с оглед на правната яснота.

Изменение  17

Предложение за директива

Приложение II – част III – параграф 4 – алинея 4.1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.1 употребата на веществото е била оценена от съответния научен комитет и е установена като безопасна, по-специално с оглед на излагането, и е прието решение по смисъла на член 45, параграф 2;

4.1 съответният научен комитет е стигнал до заключение, че веществата, класифицирани като КМВР от категория 1 и 2 съгласно приложение I към Директива 67/548/ЕИО, които се съдържат в достъпни компоненти или части на играчки и надвишават границите на концентрация, посочени в параграф 3, не крият неприемлив риск за човешкото здраве, по-специално по отношение на излагането на тяхното въздействие;

 

За целта производителите могат, преди края на посочения в член 52 преходен период, да подадат заявление в Комисията за извършване от съответния научен комитет на оценка на риска, който крият веществата, класифицирани като КМВР от категория 1 и 2 съгласно приложение I към Директива 67/548/ЕИО. Това заявление се придружава от съответната информация, в частност по отношение на излагането на въздействието на тези вещества. При получаване на заявление Комисията без забавяне възлага на научния комитет да представи своето становище.

 

На производителите се разрешава да пускат на пазара играчки, които съдържат веществата, класифицирани като КМВР от категория 1 и 2 съгласно приложение I към Директива 67/548/ЕИО, до приемането на решение относно подаденото заявление относно тези вещества.

Обосновка

Прилагането на ограниченията към вътрешните компоненти на играчката няма отношение към нейната безопасност. Всички технически подробности, свързани с безопасността на дадена играчка, са изчислени в стандарта, включително вероятността тя да се счупи. Поради тази причина препоръчваме определението за достъпност да бъде това, което е установено от стандарта. Ако няма излагане на въздействието на тези компоненти, няма и риск за здравето на децата.

Изменение  18

Предложение за директива

Приложение II – част III – параграф 4 – алинея 4.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.2 отсъстват подходя