BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav til legetøj

  12.11.2008 - (KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)) - ***I

  Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  Ordfører: Marianne Thyssen

  Procedure : 2008/0018(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0441/2008

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav til legetøj

  (KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

  (Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0009),

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0039/2008),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

  –   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6–0441/2008),

  1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  Ændringsforslag  1

  Forslag til direktiv

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2) Direktiv 88/378/EØF er baseret på principperne i den nye metode, jf. Rådets resolution af 7. maj 1985 om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder. Der fastsættes således kun de væsentlige sikkerhedskrav til legetøj, mens de tekniske detaljer vedtages af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter. Produkter, der er i overensstemmelse med fastsatte harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med kravene i direktiv 88/378/EØF. Erfaringen viser, at disse grundprincipper har fungeret godt i legetøjssektoren og bør bevares.

  (2) Direktiv 88/378/EØF er baseret på principperne i den nye metode, jf. Rådets resolution af 7. maj 1985 om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder. Det fastsætter således de væsentlige sikkerhedskrav til legetøj, herunder de særlige sikkerhedskrav hvad angår fysiske og mekaniske egenskaber, antændelighed, kemiske egenskaber, elektriske egenskaber, hygiejne og radioaktivitet. De tekniske detaljer vedtages af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter. Produkter, der er i overensstemmelse med fastsatte harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med kravene i direktiv 88/378/EØF.

  Begrundelse

  De væsentlige sikkerhedskrav omfatter ikke kun de krav, der omhandles i direktivets artikel 9, men også de i bilag II specifikt omhandlede sikkerhedskrav. På grund af de problemer, der for nylig har vist sig med hensyn til legetøj, er det endvidere svært at hævde, at tingene har fungeret ordentligt i legetøjssektoren.

  Ændringsforslag  2

  Forslag til direktiv

  Betragtning 3 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3a) Et andet vigtigt mål for det nye system, der indføres med dette direktiv, er at tilskynde til og i visse tilfælde sikre, at farlige stoffer og materialer, der anvendes i legetøj, erstattes med mindre farlige stoffer eller teknologier, når der findes egnede økonomisk og teknisk levedygtige alternativer.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag er en tilpasning til REACH-forordningen (betragtning 12).

  Ændringsforslag  3

  Forslag til direktiv

  Betragtning 3 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3b) Forsigtighedsprincippet er et fællesskabsretligt princip, der er fortolket i De Europæiske Fællesskabers Domstols praksis og nærmere beskrevet i meddelelse fra Kommissionen af 2. februar 2000 om forsigtighedsprincippet (COM(2000)0001).

  Ændringsforslag  4

  Forslag til direktiv

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8) Alle erhvervsdrivende, der indgår i forsynings- og distributionskæden, bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kun gør sådant legetøj tilgængeligt på markedet, som er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dette direktiv indebærer en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt aktørs respektive rolle i forsynings- og distributionsprocessen.

  (8) Alle erhvervsdrivende, der indgår i forsynings- og distributionskæden, bør handle med den nødvendige ansvarlighed og omhu med henblik på at sikre, at det legetøj, som de bringer i omsætning, under normale og med rimelighed forudsigelige anvendelsesforhold ikke har virkninger, der bringer børns sikkerhed og sundhed i fare. De erhvervsdrivende bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kun gør sådant legetøj tilgængeligt på markedet, som er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dette direktiv indebærer en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt aktørs respektive rolle i forsynings- og distributionsprocessen.

  Begrundelse

  Det er ikke tilstrækkeligt at minde de erhvervsdrivende om, at de skal træffe de nødvendige foranstaltninger. De bør ligeledes mindes om, at de kan stilles til ansvar. De må derfor være omhyggelige for at sikre børns sikkerhed og sundhed, og forskellige anvendelser af legetøjet må tages i betragtning.

  Ændringsforslag  5

  Forslag til direktiv

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16) For at sikre, at børn beskyttes mod nyligt opdagede risici, er det også nødvendigt at vedtage nye væsentlige sikkerhedskrav. Det er især nødvendigt at udvide og ajourføre bestemmelserne om kemikalier i legetøj. Det bør i bestemmelserne fastslås, at legetøj skal være i overensstemmelse med den generelle kemikalielovgivning, særlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF. Disse bestemmelser bør dog også tilpasses de særlige behov, der gælder for børn, som er en sårbar forbrugergruppe. Derfor bør der fastsættes nye begrænsninger for stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer, og der bør fastsættes bestemmelser om duftstoffer i legetøj på grund af de særlige risici, som disse stoffer kan frembyde for menneskers sundhed. De specifikke maksimalgrænseværdier, der er fastsat i direktiv 88/378/EØF for visse stoffers vedkommende, bør i betragtning af den videnskabelige videns udvikling ajourføres.

  (16) For at sikre et højt niveau for beskyttelse af børn og miljøet mod risici bør farlige stoffer, navnlig CMR-stoffer, og allergifremkaldende stoffer og elementer i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet behandles med forsigtighed. Det er også nødvendigt at vedtage nye væsentlige sikkerhedskrav. Det er især nødvendigt at udvide og ajourføre bestemmelserne om kemikalier i legetøj. Det bør i bestemmelserne fastslås, at legetøj skal være i overensstemmelse med den generelle kemikalielovgivning, særlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF. Disse bestemmelser bør dog også tilpasses de særlige behov, der gælder for børn, som er en sårbar forbrugergruppe. Derfor bør der fastsættes nye begrænsninger for stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer, og der bør fastsættes bestemmelser om duftstoffer i legetøj på grund af de særlige risici, som disse stoffer kan frembyde for menneskers sundhed. De specifikke maksimalgrænseværdier, der er fastsat i direktiv 88/378/EØF for visse stoffers vedkommende, bør i betragtning af den videnskabelige videns udvikling ajourføres.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag henleder opmærksomheden på betydningen af at behandle stoffer med særligt problematiske egenskaber. Det er en tilpasning til REACH-forordningen (betragtning 69).

  Ændringsforslag  6

  Forslag til direktiv

  Betragtning 17

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (17) Formålet med de generelle og særlige krav vedrørende kemikalier i dette direktiv bør være at beskytte børns sundhed mod farlige stoffer i legetøj, da miljøproblemer forårsaget af legetøj er behandlet i horisontal miljølovgivning, der også finder anvendelse på legetøj, særlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF.

  (17) Formålet med de generelle og særlige krav vedrørende kemikalier i dette direktiv bør være at beskytte børns sundhed mod farlige stoffer i legetøj, da miljøproblemer forårsaget af legetøj er behandlet i miljølovgivning, der finder anvendelse på elektrisk og elektronisk legetøj, navnlig i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Miljøspørgsmål i forbindelse med affald er derudover omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald, emballagespørgsmål er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald, og spørgsmål vedrørende batterier og akkumulatorer er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF.

  Begrundelse

  Den nuværende tekst giver indtryk af, at miljøspørgsmål vedrørende alle former for legetøj er eksplicit omfattet, men det er kun elektrisk og elektronisk legetøj, der behandles. Horisontal lovgivning finder ikke eksplicit anvendelse på legetøj og bør ikke være grupperet sammen med direktivet om elektrisk og elektronisk udstyr og direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

  Ændringsforslag  7

  Forslag til direktiv

  Betragtning 17 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (17a) Legetøj eller dele deraf og emballage, der med rimelighed kan antages at komme i kontakt med fødevarer, bør være i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

  Begrundelse

  Det er passende at henvise til det forhold, at lovgivningen om materialer i kontakt med fødevarer kan finde anvendelse på legetøj, f.eks. børns te- eller kaffestel kan med rimelighed antages at komme i kontakt med fødevarer. Denne bestemmelse er nødvendig, eftersom dette indtil nu ikke har været klart i alle EU’s lande.

  Ændringsforslag  8

  Forslag til direktiv

  Betragtning 19

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (19) Da der kan findes eller udvikles legetøj, der udgør en fare, som ikke er omfattet af et særligt sikkerhedskrav i nærværende direktiv, er det nødvendigt at fastsætte et generelt sikkerhedskrav som retsgrundlag for at træffe foranstaltninger mod sådant legetøj. I denne henseende bør legetøjs sikkerhed være defineret på grundlag af den tilsigtede anvendelse af produktet under hensyntagen til den forventede brug og børns adfærd, eftersom børn normalt ikke udviser den samme grad af omhu som en gennemsnitlig voksen bruger.

  (19) Da der kan findes eller udvikles legetøj, der udgør en fare, som ikke er omfattet af et særligt sikkerhedskrav i nærværende direktiv, er det nødvendigt at fastsætte et generelt sikkerhedskrav som retsgrundlag for at træffe foranstaltninger mod sådant legetøj. I denne henseende bør legetøjs sikkerhed være defineret på grundlag af den tilsigtede anvendelse af produktet under hensyntagen til den forventede brug og børns adfærd, eftersom børn normalt ikke udviser den samme grad af omhu som en gennemsnitlig voksen bruger. Hvis den videnskabelige viden ikke giver mulighed for at foretage en sådan vurdering, bør medlemsstaterne, navnlig gennem deres kompetente myndigheder, anvende forsigtighedsprincippet.

  Begrundelse

  De forskellige forventede anvendelser skal præciseres. Det er nødvendigt at overveje dette med henblik på at vurdere legetøjet under hensyntagen til den brug, som barnet kan gøre af et legetøj, idet handlinger, som et barn af en vis alder ikke skulle kunne udføre på grund af sit udviklingsniveau, sin fysik, sit intellekt osv., udelades.

  Ændringsforslag  9

  Forslag til direktiv

  Betragtning 21

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (21) CE-mærkningen er et udtryk for legetøjets overensstemmelse med kravene og det synlige resultat af en omfattende proces med overensstemmelsesvurdering i bred forstand. Der bør derfor i dette direktiv fastsættes generelle principper for anvendelsen af CE-mærkningen og for anbringelsen af den.

  (21) CE-mærkningen viser, at legetøjet er i overensstemmelse med kravene, og er det synlige resultat af en omfattende proces med overensstemmelsesvurdering i bred forstand. Der bør derfor i dette direktiv fastsættes regler om dens anbringelse på legetøj.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  10

  Forslag til direktiv

  Betragtning 22

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (22) Det er afgørende at indskærpe over for både fabrikanterne og brugerne, at fabrikanten ved at anbringe CE-mærkningen erklærer, at legetøjet opfylder alle gældende krav, og påtager sig det fulde ansvar herfor.

  (22) Det er afgørende at indskærpe over for fabrikanterne, at fabrikanten ved at anbringe CE-mærkningen erklærer, at legetøjet opfylder alle gældende krav, og påtager sig det fulde ansvar herfor.

  Begrundelse

  Fabrikanten har alene ansvaret for at anbringe CE-mærkningen på legetøj. Fabrikanter må være bevidste om, at de er ansvarlige, hvis de anvender CE-mærkningen, der følger strenge regler, og at misbrug er strafbart.

  Ændringsforslag  11

  Forslag til direktiv

  Betragtning 34

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (34) Målene for den påtænkte handling, nemlig gennem fastsættelse af harmoniserede sikkerhedskrav til legetøj og minimumskrav til markedstilsyn at skabe et højt sikkerhedsniveau for legetøj og samtidig garantere, at det indre marked fungerer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger, bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

  (34) Målene for dette direktiv, nemlig gennem fastsættelse af harmoniserede sikkerhedskrav til legetøj med henblik på at sikre børns sikkerhed og sundhed og minimumskrav til markedstilsyn at skabe et højt sikkerhedsniveau for legetøj og samtidig garantere, at det indre marked fungerer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, på grund af direktivets omfang eller virkninger, bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

  Begrundelse

  Der bør mindes om hovedformålet med direktivet.

  Ændringsforslag  12

  Forslag til direktiv

  Betragtning 34 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (34a) For at give legetøjsfabrikanter og erhvervsdrivende tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav er det nødvendigt, at der fastsættes en overgangsperiode på to år efter dette direktivs ikrafttræden, i hvilken legetøj, der overholder direktiv 88/378/EØF, kan bringes i omsætning. Overgangsperioden bør, for så vidt angår kravene vedrørende kemikalier, fastsættes til fire år, således at det bliver muligt at udvikle de harmoniserede standarder, der er nødvendige for overholdelsen af disse krav.

  Ændringsforslag  13

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a. Dette direktiv er baseret på princippet om, at fabrikanterne har pligt til at garantere, at legetøjet og de kemiske stoffer, det indeholder, hverken er sundhedsskadeligt for børn eller giftigt, jf. bestemmelserne i dette direktiv.

  Ændringsforslag  14

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1) "gøre tilgængelig på markedet": enhver levering af legetøj med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på Fællesskabets marked som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag

  1) "gøre tilgængelig på markedet": enhver levering af legetøj med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på Fællesskabets marked som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag og med eller uden fortjeneste for øje

  Begrundelse

  Velgørende foreningers levering af legetøj bør også være omfattet af dette direktivs bestemmelser.

  Ændringsforslag  15

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3) "fabrikant": enhver fysisk eller juridisk person, som konstruerer eller fremstiller legetøj eller får sådant legetøj konstrueret eller fremstillet under sit navn eller varemærke

  3) "fabrikant": enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller legetøj eller får legetøj konstrueret eller fremstillet og markedsfører dette legetøj under sit navn eller varemærke

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  16

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3a) "bemyndiget repræsentant": enhver i Fællesskabet etableret fysisk eller juridisk person, som fra fabrikanten har modtaget en skriftlig fuldmagt til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  17

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4) "distributør": enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, som gør legetøj tilgængeligt på markedet

  4) "distributør": enhver anden fysisk eller juridisk person i forsyningskæden end fabrikanten eller importøren, som gør et produkt tilgængeligt

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  18

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7) "harmoniseret standard": en standard vedtaget af et af de europæiske standardiseringsorganer, der er anført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF i henhold til artikel 6 i direktiv 98/34/EF

  7) "harmoniseret standard": en standard vedtaget af et af de europæiske standardiseringsorganer, der er anført i bilag I til direktiv 98/34/EF, på grundlag af en indstilling fra Kommissionen i henhold til artikel 6 i nævnte direktiv

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  19

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 7 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7a) "Fællesskabets harmoniseringsforskrifter": enhver fællesskabsretsakt om harmonisering af vilkårene for markedsføring af produkter

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  20

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 10 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  10a) "overensstemmelsesvurderings-organ": et organ, der udfører opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderinger, herunder kalibrering, afprøvning, godkendelse og inspektion

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  21

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 10 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  10b) "nationalt akkrediteringsorgan": nationalt akkrediteringsorgan som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter 1

   

  ___________________

  1 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  22

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 11 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  11a) "duftespil": et spil, hvis formål er genkendelse af forskellige lugte eller aromaer

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  23

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 11 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  11b) "kosmetiksæt": et legetøj, hvis formål er at hjælpe barnet med at lære at fremstille produkter såsom duftstoffer, sæbe, creme, shampoo, skumbad, læbestift, make-up, tandpasta og hårbalsam, som kan indeholde duftstoffer eller æteriske olier

  Ændringsforslag  24

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 11 c (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  11c) "sæt til fremstilling af spiselige produkter": legetøj, hvori indgår anvendelse af fødevarer såsom slik, væsker, pulvere og aromastoffer, som gør det muligt for børn at fremstille slik eller andet spiseligt

  Ændringsforslag  25

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 13

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  13) "skade": fysisk beskadigelse eller sundhedsskade

  13) "skade": fysisk beskadigelse eller en hvilken som helst anden sundhedsskade, herunder langsigtet indvirkning på sundheden

  Begrundelse

  Ordlyden præciserer, at udtrykket “sundhedsskade” omfatter en langsigtet indvirkning på sundheden, som f.eks. kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende virkninger.

  Ændringsforslag  26

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 15 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  15a) “beregnet til”: en forælder eller en person, der fører opsyn med brugeren, kan med rimelighed forvente, at legetøjet er beregnet til børn i den nævnte aldersgruppe. Anbringelsen af en advarsel på et produkt om, at det ikke er egnet for en bestemt aldersgruppe, anses ikke for at bringe produktet i overensstemmelse med dette direktivs sikkerhedskrav.

  Begrundelse

  Undersøgelser viser, at advarsler på legetøj ikke er et effektivt middel til at sikre væsentlige sikkerhedskrav. Især legetøj, der med rimelighed kan forventes at være beregnet til små børn, bør opfylde krav såsom testen for smådele. Anvendelsen af sætninger som f.eks. ”klart beregnet for børn under x måneder” i dette direktiv bør derfor defineres for at undgå misbrug.

  Ændringsforslag  27

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Fabrikanten skal sikre, at hans legetøj konstrueres og fremstilles i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II.

  1. Fabrikanten skal, når denne bringer legetøj i omsætning, sikre, at det konstrueres og fremstilles i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  28

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Når legetøjets overensstemmelse med de gældende krav er blevet dokumenteret ved en sådan procedure, skal fabrikanten udarbejde en EF-overensstemmelseserklæring, jf. artikel 14, og anbringe overensstemmelsesmærkningen som anført i artikel 16, stk. 1.

  Når legetøjets overensstemmelse med de gældende krav er blevet dokumenteret ved denne procedure, skal fabrikanten udarbejde en EF-overensstemmelseserklæring, jf. artikel 14, og anbringe overensstemmelsesmærkningen i overensstemmelse med artikel 15 og 16.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  29

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Fabrikanten skal sikre, at der findes procedurer, hvorved produktionsseriers fortsatte overensstemmelse garanteres. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i produktets konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder, som der er henvist til for at dokumentere legetøjets overensstemmelse med de gældende krav.

  4. Fabrikanten skal sikre, at der findes procedurer til sikring af produktionsseriers fortsatte opfyldelse af kravene. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i produktets konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder, som der er henvist til for at dokumentere legetøjets overensstemmelse med de gældende krav.

  Fabrikanten skal i alle tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, foretage stikprøvekontrol af markedsført legetøj, undersøge og om nødvendigt føre register over klager og holde distributørerne orienteret om denne overvågning.

  Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de med et legetøjsprodukt forbundne risici, skal fabrikanten med henblik på beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed foretage stikprøvekontrol af markedsført legetøj, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, legetøj, der ikke opfylder kravene, og legetøjstilbagekaldelser og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  30

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6. Fabrikantens navn og kontaktadresse skal fremgå af legetøjet, eller hvis dette på grund af legetøjets størrelse eller art ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager legetøjet.

  6. Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse skal fremgå af legetøjet, eller hvis dette ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager produktet. Adressen skal være adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten altid kan kontaktes.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  31

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 6 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6a. Fabrikanten skal sikre, at legetøjet ledsages af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et for forbrugere og andre slutbrugere letforståeligt sprog, som fastsat af den pågældende medlemsstat.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  32

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7. Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med den gældende fællesskabslovgivning, skal han træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet og kalde det tilbage fra slutbrugerne. Han skal straks orientere de nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, han har truffet.

  7. Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med Fællesskabets gældende harmoniseringsforskrifter, skal han omgående træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen, og om nødvendigt trække det tilbage eller kalde det tilbage. Endvidere skal han, hvis produktet udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort produktet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og enhver foranstaltning, han har truffet. Fabrikanten skal omgående suspendere omsætningen af legetøjet, indtil det er bragt i overensstemmelse med den gældende fællesskabslovgivning.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  33

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  8. Fabrikanten skal på de kompetente nationale myndigheders anmodning give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis disse myndigheder anmoder herom, samarbejde med dem om enhver foranstaltning til forebyggelse af risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør.

  8. Fabrikanten skal efter en begrundet anmodning fra en kompetent national myndighed meddele den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere, at legetøjet er i overensstemmelse med lovgivningen, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. Han skal, hvis myndigheden anmoder herom, samarbejde med den om enhver foranstaltning, der træffes for at fjerne risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  34

  Forslag til direktiv

  Artikel 4 – overskrift og stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Bemyndigede repræsentanter

  Bemyndigede repræsentanters forpligtelser

  1. Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet ("den bemyndigede repræsentant"), til at handle på sine vegne i forbindelse med specifikke opgaver vedrørende de forpligtelser, fabrikanten har i henhold til dette direktiv.

  1. En fabrikant kan ved skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant, jf. artikel 2, nr. 3a.

  Begrundelse

  For at være konsekvent i forhold til overskrifterne til artikel 3 og 5. En definition på en bemyndiget repræsentant er blevet tilføjet i artikel 2.

  Ændringsforslag  35

  Forslag til direktiv

  Artikel 4 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Forpligtelserne i henhold til artikel 3, stk. 1, og udarbejdelsen af teknisk dokumentation kan ikke være en del af den bemyndigede repræsentants fuldmagt.

  Vedrører ikke den danske tekst

  Ændringsforslag  36

  Forslag til direktiv

  Artikel 4 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Hvis fabrikanten har udpeget en bemyndiget repræsentant, skal denne som minimum:

   

  3. En bemyndiget repræsentant skal udføre de opgaver, der er fastsat i den fuldmagt, som fabrikanten har udstedt til ham. Fuldmagten skal sætte den bemyndigede repræsentant i stand til som minimum at:

  a) sørge for, at EF-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation står til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder i 10 år

  a) sørge for, at EF-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation står til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder i 10 år

  b) på de kompetente nationale myndigheders anmodning at give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen

  b) meddele den kompetente nationale myndighed, som har indgivet en begrundet anmodning herom, al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere, at et legetøjsprodukt er i overensstemmelse med lovgivningen

  c) samarbejde med de kompetente myndigheder, hvis disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som det legetøj, der er omfattet af hans fuldmagt, udgør.

  c) samarbejde med de kompetente nationale myndigheder, hvis disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at fjerne risici, som det legetøj, der er omfattet af hans fuldmagt, udgør.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  37

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Importøren skal, når han bringer legetøj i omsætning, handle med fornøden omhu over for de gældende krav.

  1. Importøren må kun bringe legetøj, der opfylder kravene, i omsætning på fællesskabsmarkedet.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  38

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Importøren skal, før han bringer legetøj i omsætning, kontrollere, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure.

  2. Importøren skal, før han bringer legetøj i omsætning, sikre sig, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure.

  Han skal kontrollere, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at legetøjet er forsynet med den krævede overensstemmelsesmærkning og er ledsaget af den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 3, stk. 5 og 6.

  Han skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at legetøjet er forsynet med den eller de krævede overensstemmelsesmærkning(er) og er ledsaget af den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 3, stk. 5 og 6.

  Hvis en importør konstaterer, at legetøjet ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II, må han først bringe legetøjet i omsætning, efter at det er blevet bragt i overensstemmelse med de pågældende krav.

   

  Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et legetøjsprodukt ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II, må han ikke bringe legetøjet i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med de pågældende krav. Endvidere skal importøren, hvis legetøjet udgør en risiko, straks orientere fabrikanten og markedstilsynsmyndighederne herom.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  39

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Importørens navn og kontaktadresse skal fremgå af legetøjet, eller hvis dette på grund af legetøjets størrelse eller art ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager legetøjet.

  3. Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse skal fremgå af legetøjet, eller hvis dette ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager produktet.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  40

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3a. Importøren skal sikre, at legetøjet ledsages af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et for forbrugere og andre slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  41

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4a. Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de med et legetøjsprodukt forbundne risici, skal importøren med henblik på beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed foretage stikprøvekontrol af markedsførte produkter, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, legetøj, der ikke opfylder kravene, og legetøjstilbagekaldelser og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  42

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med den gældende fællesskabslovgivning, skal han træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet og kalde det tilbage fra slutbrugerne. Han skal straks orientere de nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, han har truffet.

  5. Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med Fællesskabets gældende harmoniseringsforskrifter, skal han omgående træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen, og om nødvendigt trække det tilbage eller kalde det tilbage. Endvidere skal han, hvis legetøjet udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort produktet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og enhver foranstaltning, han har truffet.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  43

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7. Importøren skal på de kompetente nationale myndigheders anmodning give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis disse myndigheder anmoder herom, samarbejde med dem om enhver foranstaltning til forebyggelse af risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør.

   

  7. Importøren skal efter en begrundet anmodning fra en kompetent national myndighed meddele den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere, at legetøjsproduktet er i overensstemmelse med lovgivningen, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. Han skal, hvis myndigheden anmoder herom, samarbejde med den om enhver foranstaltning, der træffes for at fjerne risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  44

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Distributøren skal, før han gør legetøj tilgængeligt på markedet, kontrollere, at det er forsynet med den krævede overensstemmelsesmærkning og er ledsaget af den krævede dokumentation, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i artikel 3, stk. 5 og 6, og artikel 5, stk. 3.

   

  2. Distributøren skal, før han gør legetøj tilgængeligt på markedet, kontrollere, at det er forsynet med den eller de krævede overensstemmelsesmærkning(er), at det er ledsaget af den krævede dokumentation og af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et sprog, der er let forståeligt for forbrugere og andre slutbrugere i den medlemsstat, hvor produktet gøres tilgængeligt på markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i artikel 3, stk. 5 og 6, og artikel 5, stk. 3.

  Hvis en distributør konstaterer, at legetøjet ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II, må han først gøre legetøjet tilgængeligt på markedet, efter at det er blevet bragt i overensstemmelse med de pågældende krav. Distributøren skal underrette fabrikanten eller importøren herom.

   

  Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at legetøjet ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II, må han ikke gøre legetøjet tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse med de pågældende krav. Endvidere skal distributøren, hvis produktet udgør en risiko, underrette fabrikanten eller importøren herom såvel som markedstilsynsmyndighederne.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  45

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har gjort tilgængeligt på markedet, ikke er i overensstemmelse med den gældende fællesskabslovgivning, skal han træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet og kalde det tilbage fra slutbrugerne. Han skal straks orientere de nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, han har truffet.

  4. Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har gjort tilgængeligt på markedet, ikke er i overensstemmelse med Fællesskabets gældende harmoniseringsforskrifter, skal han sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen, og om nødvendigt trække det tilbage eller kalde det tilbage. Endvidere skal han, hvis legetøjet udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og enhver foranstaltning, han har truffet.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  46

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Distributøren skal på de kompetente nationale myndigheders anmodning give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis disse myndigheder anmoder herom, samarbejde med dem om enhver foranstaltning til forebyggelse af risici, som legetøj, han har gjort tilgængeligt på markedet, udgør.

   

  5. Distributørens skal efter en begrundet anmodning fra en kompetent national myndighed meddele myndigheden al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere, at et legetøjsprodukt er i overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis myndigheden anmoder herom, samarbejde med den om enhver foranstaltning, der træffes for at fjerne risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  47

  Forslag til direktiv

  Artikel 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  En importør eller distributør, der bringer legetøj i omsætning under sit navn eller varemærke, er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. artikel 3.

   

   

  En importør eller distributør anses i dette direktiv for at være en fabrikant og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. artikel 3, når han bringer legetøj i omsætning under sit navn eller varemærke eller ændrer legetøj, der allerede er bragt i omsætning på en sådan måde, at det kan berøre overholdelsen af de gældende krav.

  En importør eller distributør, som ændrer et legetøjsprodukt på en sådan måde, at det kan påvirke overensstemmelsen med de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II, er med hensyn til disse ændringer underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. artikel 3.

   

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  48

  Forslag til direktiv

  Artikel 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Erhvervsdrivende skal kunne identificere:

  Erhvervsdrivende skal på markedstilsynsmyndighedernes anmodning og i en periode på 10 år identificere:

  a) enhver erhvervsdrivende, som har leveret dem legetøj

  a) enhver erhvervsdrivende, som har leveret dem legetøj

  b) enhver erhvervsdrivende, som de har leveret legetøj til.

  b) enhver erhvervsdrivende, som de har leveret legetøj til.

  De skal have egnede systemer og procedurer, som gør det muligt efter anmodning at stille disse oplysninger til rådighed for markedstilsynsmyndighederne i 10 år.

   

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  49

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Der tages hensyn til de evner, brugerne, og i givet fald de personer, der fører opsyn med brugerne, har til at håndtere især legetøj, der på grund af dets funktion, størrelse og særpræg er bestemt for børn under 36 måneder.

  Der tages hensyn til de evner, brugerne, og i givet fald de personer, der fører opsyn med brugerne, har til at håndtere især legetøj, der på grund af dets funktion, størrelse og særpræg er bestemt for børn under 36 måneder. For specifikke kategorier af legetøj kan der fastsættes andre aldersgrænser i overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der er omfattet af de i artikel 12 omhandlede harmoniserede standarder.

  Begrundelse

  Denne henvisning til kun én aldersgrænse er ikke tilstrækkelig til at dække udviklingen af standardiseringen, når der allerede er en henvisning til børn, der ikke kan sættes hen uden støtte (defineret som alderen mellem 5 og 10 måneder), og andre aldersgrænser (f.eks. 18 måneder) er på tale.

  Ændringsforslag  50

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  De på legetøjet eller dets emballage anbragte mærkater skal sammen med den medfølgende brugsanvisning gøre brugerne eller de personer, der fører opsyn med dem, opmærksom på de farer og risici for skade, der er forbundet med anvendelsen af legetøjet, samt på, hvordan man undgå dem.

  De på legetøjet og/eller dets emballage anbragte mærkater skal sammen med den medfølgende brugsanvisning gøre brugerne eller de personer, der fører opsyn med dem, opmærksom på farerne ved legetøjet og de risici, der er forbundet med anvendelsen af det, samt på, hvordan man undgå dem.

  Begrundelse

  Det giver ikke altid mening for forbrugerne, når en advarsel kun angiver, hvilke dele af legetøjet, der kan forårsage skade, eller at legetøjet indeholder et specifikt kemikalie. Det er for eksempel ikke klart for forbrugerne, at advarslen ”små kugler” indikerer, at legetøjet frembyder en kvælningsrisiko. Advarsler bør derfor give brugerne klare oplysninger om både skadevirkningerne/farerne ved legetøjet og de risici, der er forbundet med anvendelsen af det.

  Ændringsforslag  51

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a. Når en medlemsstats kompetente myndigheder træffer de foranstaltninger, der er fastsat i dette direktiv, og navnlig i artikel 37, tager de behørigt hensyn til forsigtighedsprincippet.

  Ændringsforslag  52

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  De i Bilag V, del B, punkt 1 omhandlede advarsler finder ikke anvendelse på legetøj, der i kraft af dets funktion, dimensioner eller andre karakteristika foruden vægten, er beregnet til børn på under 36 måneder..

  Ændringsforslag  53

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  For så vidt angår de i bilag V, del B, anførte legetøjskategorier anvendes de advarsler, der er fastsat i bilag V, del B.

  For så vidt angår de legetøjskategorier, der er omhandlet i punkt 2-5 i bilag V, del B, anvendes de heri fastsatte advarsler med den anførte ordlyd.

  Ændringsforslag  54

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Fabrikanten anbringer en synlig, let læselig og præcis advarsel på legetøjet, på en påhæftet mærkat eller på emballagen og på brugsanvisningen, hvis en sådan følger med legetøjet. Der anbringes passende advarsler på småt legetøj, der sælges uden emballage.

  Fabrikanten anbringer en synlig, præcis og let læselig advarsel på legetøjet, på en påhæftet mærkat eller på forbrugeremballagen og på brugsanvisningen, hvis en sådan følger med legetøjet. Advarslen skal være affattet på et sprog, som forbrugerne kan forstå. Der anbringes passende advarsler på småt legetøj, der sælges uden emballage.

   

  Advarsler skal afhængig af situationen indledes med ordet "advarsel" eller "advarsler".

  Ændringsforslag  55

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

   

  Der opsættes på salgsstedet synlige, let læselige og iøjnefaldende advarsler med angivelse af brugernes minimums- og maksimumsalder.

  Emballagen skal være forsynet med advarsler med nærmere oplysninger om legetøjets sikkerhed i forbindelse med den påtænkte brug eller bruger, som anført i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, idet disse er bestemmende for beslutningen om købet af legetøjet. Hvis legetøjet købes online bør advarslerne være iøjnefaldende placeret på webstedet.

  Ændringsforslag  56

  Forslag til direktiv

  Artikel 13 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at en harmoniseret standard ikke fuldt ud dækker de krav, som den vedrører, og som er fastsat i artikel 9 og bilag II, forelægger Kommissionen eller den pågældende medlemsstat sagen for det udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF, i det følgende benævnt "udvalget", med angivelse af argumenterne herfor. Udvalget afgiver straks udtalelse.

   

  1. Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at en harmoniseret standard ikke fuldt ud dækker de krav, som den vedrører, og som er fastsat i artikel 9 og bilag II, forelægger Kommissionen eller den pågældende medlemsstat sagen for det udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF, med angivelse af argumenterne herfor. Efter at have hørt de relevante europæiske standardiseringsorganer afgiver udvalget straks udtalelse.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  57

  Forslag til direktiv

  Artikel 14 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. EF-overensstemmelseserklæringen skal som minimum indeholde de elementer, der er anført i bilag III, og skal løbende ajourføres. EF-overensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er fastsat i bilag III.

   

  2. EF-overensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er fastsat i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter 1, skal indeholde de elementer, der er anført i de relevante moduler i bilag II til den nævnte afgørelse og skal løbende ajourføres. Den skal oversættes til det eller de officielle sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor produktet bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet.

   

  ___________________

  ___________

  1 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  58

  Forslag til direktiv

  Artikel 15 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Generelle principper for CE-mærkning

  CE-mærkning

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  59

  Forslag til direktiv

  Artikel 15 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. CE-mærkning må kun anbringes af fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant.

  2. CE-mærkning er underkastet de generelle principper i artikel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008.

  Ved at anbringe eller få anbragt CE-mærkningen står fabrikanten inde for, at produktet opfylder kravene i dette direktiv.

   

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  60

  Forslag til direktiv

  Artikel 15 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. CE-mærkningen er den eneste mærkning, ved hvilken legetøjets overensstemmelse med de gældende krav attesteres.

  udgår

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  61

  Forslag til direktiv

  Artikel 15 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Medlemsstaterne indfører ikke i deres nationale bestemmelser henvisninger til anden overensstemmelsesmærkning end CE-mærkningen i forbindelse med overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, og de fjerner sådanne eventuelle eksisterende henvisninger.

  Udgår

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  62

  Forslag til direktiv

  Artikel 15 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6. Der må ikke på legetøj anbringes mærker, tegn og angivelser, som kan vildlede tredjepart om CE-mærkningens betydning og/eller form. Der kan på legetøjet anbringes andre mærkninger, forudsat at det ikke herved går ud over synligheden, læsbarheden og betydningen af CE-mærkningen.

  Udgår

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  63

  Forslag til direktiv

  Artikel 15 – stk. 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7. Legetøj, der ikke er påført CE-mærkning, og som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, må fremvises på handelsmesser og udstillinger, forudsat at det er ledsaget af en tydelig angivelse af, at det ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, ikke er til salg og ikke uddeles gratis.

  7. Legetøj, der ikke er påført CE-mærkning, eller som på anden vis ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, må fremvises på handelsmesser og udstillinger, forudsat at det er ledsaget af en tydelig angivelse af, at det ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, ikke er til salg og ikke uddeles gratis.

  Begrundelse

  Legetøj på messer anses ikke for at være bragt i omsætning, og der må ikke træffes nogen foranstaltninger mod dem, uanset om de er farlige. Ved skiltning skal f.eks. importører og distributører på messen gøres opmærksom på, at legetøjet ikke må sælges i EU. Det meste legetøj på messer er imidlertid udstyret med et CE-mærke, uanset om det er i overensstemmelse eller ej. Den nuværende affattelse gør det vanskeligt for markedstilsynsmyndighederne at tvinge udstillerne til at sætte skiltet op, fordi ikke-overensstemmende legetøj, der er forsynet med et CE-mærke, ikke er dækket heraf.

  Ændringsforslag  64

  Forslag til direktiv

  Artikel 16 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Regler og betingelser for anbringelse af CE-mærkningen

  Regler og vilkår for anbringelsen af CE-mærkningen på legetøj

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  65

  Forslag til direktiv

  Artikel 16 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. CE-mærkningen består af bogstaverne "CE" i følgende udformning:

   

  Udgår

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  66

  Forslag til direktiv

  Artikel 16 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal størrelsesforholdene i modellen i stk. 1 overholdes.

  Udgår

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  67

  Forslag til direktiv

  Artikel 16 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Hvis den specifikke retsakt ikke fastsætter særlige dimensioner, skal CE-mærkningen være mindst 5 mm høj.

  Udgår

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  68

  Forslag til direktiv

  Artikel 17

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Inden legetøjet bringes i omsætning, foretager fabrikanten en analyse af legetøjets eventuelle kemiske, fysiske, mekaniske, elektriske og hygiejniske farer og af farerne forbundet med legetøjets eventuelle antændelighed og radioaktivitet, og han foretager en vurdering af den potentielle eksponering for disse farer.

  Inden legetøjet bringes i omsætning, foretager fabrikanten en analyse af legetøjets eventuelle kemiske, fysiske, mekaniske, elektriske og hygiejniske farer og af farerne forbundet med legetøjets eventuelle antændelighed og radioaktivitet, og han foretager en vurdering af den potentielle eksponering for disse farer. Den omstændighed, at der ikke er sket nogen ulykker, må ikke automatisk betragtes som dokumentation for en lav risiko.

  Ændringsforslag  69

  Forslag til direktiv

  Artikel 22 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den i stk. 1 omhandlede vurdering og overvågning skal foretages af deres nationale akkrediteringsorganer som defineret i og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. […].

  2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den i stk. 1 omhandlede vurdering og overvågning skal foretages af et nationalt akkrediteringsorgan som defineret i og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  70

  Forslag til direktiv

  Artikel 22 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Hvis den bemyndigende myndighed uddelegerer, giver i underentreprise eller på anden måde overlader vurderingen, notifikationen eller overvågningen som omhandlet i stk. 1 til et organ, som ikke er en del af en myndighed, skal det organ, til hvilket disse opgaver uddelegeres, gives i underentreprise eller på anden måde overlades, være en juridisk enhed og have truffet foranstaltninger til dækning af erstatningsansvar i forbindelse med sine aktiviteter.

  3. Hvis den bemyndigende myndighed uddelegerer eller på anden måde overlader vurderingen, notifikationen eller overvågningen som omhandlet i stk. 1 til et organ, som ikke er en del af en myndighed, skal dette organ være en juridisk enhed og med de fornødne ændringer overholde kravene i artikel 23, stk. 1-6. Desuden skal et sådant organ have truffet foranstaltninger til dækning af erstatningsansvar i forbindelse med sine aktiviteter.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  71

  Forslag til direktiv

  Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a. Den bemyndigende myndighed skal påtage sig det fulde ansvar for de opgaver, der udføres af det organ, der er nævnt i stk. 3.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  72

  Forslag til direktiv

  Artikel 22 – stk. 3 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3b. De bemyndigende myndigheder opretter indberetningssteder for farligt legetøj, hvor personer, der erhvervsmæssigt beskæftiger sig med børnepasning, og forbrugere kan indberette tilfælde af legetøj, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, eller ulykker i forbindelse med anvendelse af legetøj.

  Begrundelse

  Oprettelse af indberetningssteder for farligt legetøj i medlemsstaterne ville styrke forbrugernes stilling og lette den direkte kommunikation med fabrikanter og producenter i tilfælde af problemer med et specifikt produkt. Fabrikanter og producenter vil på den måde kunne reagere hurtigere på deres kunders krav.

  Ændringsforslag  73

  Forslag til direktiv

  Artikel 23 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Den bemyndigende myndighed skal opfylde kravene i stk. 2 til 7.

  udgår

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  74

  Forslag til direktiv

  Artikel 23 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Den bemyndigende myndighed må ikke tilbyde eller yde aktiviteter, som udføres af overensstemmelsesvurderingsorganer, eller rådgivningsvirksomhed.

   

  5. Den bemyndigende myndighed må ikke tilbyde eller yde aktiviteter, som udføres af overensstemmelsesvurderingsorganer, eller rådgivningsservice på kommercielt eller konkurrencemæssigt grundlag.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  75

  Forslag til direktiv

  Artikel 23 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6. Den bemyndigende myndighed skal sikre, at de indhentede oplysninger behandles fortroligt.

  6. Den bemyndigende myndighed skal sikre, at de oplysninger, den indhenter, behandles fortroligt.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  76

  Forslag til direktiv

  Artikel 24 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om deres nationale procedurer for vurdering og notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer og overvågning af bemyndigede organer og om eventuelle ændringer af disse oplysninger.

  Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om deres procedurer for vurdering og notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer og overvågning af bemyndigede organer og om eventuelle ændringer heraf.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  77

  Forslag til direktiv

  Artikel 25 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal være et eksternt organ, der er uafhængigt af den organisation eller det produkt, det vurderer.

  3. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal være et eksternt organ, der er uafhængigt af den organisation eller det produkt, det vurderer.

   

  Et organ, der tilhører en erhvervsorganisation og/eller brancheforening, som repræsenterer virksomheder, der er involveret i konstruktion, fremstilling, tilvejebringelse, sammensætning, brug eller vedligeholdelse af legetøj, som det vurderer, kan, forudsat at det er påvist, at det er uafhængigt, og at der ikke er tale om interessekonflikter, anses for at være et sådant organ.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  78

  Forslag til direktiv

  Artikel 25 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, må ikke være konstruktør, fabrikant, leverandør, montør, køber, ejer, bruger eller vedligeholdelsesorgan for de produkter, som de vurderer, eller bemyndiget repræsentant for nogle af disse parter. De må ikke være direkte involveret i konstruktion, fremstilling, markedsføring, installering, anvendelse eller vedligeholdelse af disse produkter eller repræsentere parter, der er involveret i disse aktiviteter.

  4. Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, må ikke være konstruktør, fabrikant, leverandør, montør, køber, ejer, bruger eller vedligeholdelsesorgan for det legetøj, som de vurderer, eller bemyndiget repræsentant for nogle af disse parter. Dette forhindrer ikke anvendelse af vurderet legetøj, der er nødvendige for overensstemmelsesvurderingsorganets aktiviteter, eller anvendelse af sådanne produkter i personligt øjemed.

   

  Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, må ikke være direkte involveret i konstruktion, fremstilling, markedsføring, installering, anvendelse eller vedligeholdelse af dette legetøj eller repræsentere parter, der er involveret i disse aktiviteter. De må ikke deltage i aktiviteter, som kan være i strid med deres objektivitet og integritet i forbindelse med de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, som de er bemyndigede til at udføre. Dette gælder navnlig rådgivningsydelser.

  De må ikke yde konsulentvirksomhed i tilknytning til overensstemmelses–vurderingsaktiviteter, for hvilke de er bemyndiget, og vedrørende produkter, der skal bringes i omsætning på Fællesskabets marked. Dette udelukker ikke muligheden for udveksling af teknisk information mellem fabrikanten og overensstemmelsesvurderingsorganet og anvendelsen af vurderede produkter, der er nødvendige for overensstemmelses–vurderingsorganets arbejde.

   

  Overensstemmelsesvurderingsorganet skal sikre, at dets dattervirksomheders eller underentreprenørers aktiviteter ikke påvirker fortroligheden, objektiviteten og uvildigheden af dets overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.

  Overensstemmelsesvurderingsorganet skal sikre, at dets dattervirksomheders eller underentreprenørers aktiviteter ikke påvirker fortroligheden, objektiviteten eller uvildigheden af dets overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  79

  Forslag til direktiv

  Artikel 25 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal kunne gennemføre alle de overensstemmelsesvurderingsopgaver, som pålægges et sådant organ ved bestemmelserne i artikel 19, og for hvilke det er blevet bemyndiget, uanset om disse opgaver udføres af overensstemmelses–vurderingsorganet selv eller på dets vegne og på dets ansvar.

  6. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal kunne gennemføre alle de overensstemmelsesvurderingsopgaver, som følger af artikel 19, og som det er blevet bemyndiget til at udføre, uanset om disse opgaver udføres af overensstemmelsesvurderingsorganet selv eller på dets vegne og på dets ansvar.

  Til enhver tid og for hver overens–stemmelsesvurderingsprocedure og type eller kategori af produkter, som det er blevet notificeret for, skal overensstemmelsesvurderingsorganet have det nødvendige personale til rådighed med teknisk viden og tilstrækkelig og relevant erfaring til at udføre overens–stemmelsesvurderingsopgaverne. Det skal have de fornødne midler til at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med overensstemmelses–vurderingsaktiviteterne på en egnet måde og skal have adgang til alt nødvendigt udstyr og alle nødvendige faciliteter.

  Overensstemmelsesvurderingsorganet skal til enhver tid og til enhver overensstemmelsesvurderingsprocedure samt til enhver type eller kategori af produkter, i relation til hvilke det er blevet bemyndiget, have følgende til rådighed:

   

  a) det nødvendige personale med teknisk viden og tilstrækkelig og relevant erfaring til at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne

   

  b) beskrivelser af de procedurer, i henhold til hvilke overensstemmelsesvurderingen foretages, således at gennemsigtigheden og muligheden for at reproducere sådanne procedurer sikres; det skal råde over hensigtsmæssige politikker og procedurer, som sikrer, at de opgaver, det udfører i sin egenskab af bemyndiget organ, holdes adskilt fra dets øvrige aktiviteter

   

  c) procedurer, der sætter det i stand til at udføre sine aktiviteter under hensyn til den pågældende virksomhedens størrelse, den sektor, som den opererer indenfor, og dens struktur, til, hvor kompleks den pågældende produktteknologi er, og til produktionsprocessens karakter af masse- og serieproduktion.

   

  Det skal have de fornødne midler til at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med overens–stemmelsesvurderingsaktiviteterne på en egnet måde og skal have adgang til alt nødvendigt udstyr og alle nødvendige faciliteter.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  80

  Forslag til direktiv

  Artikel 25 – stk. 7 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (c) et tilstrækkeligt kendskab til og en tilstrækkelig forståelse af de væsentlige krav, de relevante harmoniserede standarder og de relevante bestemmelser i den relevante fællesskabslovgivning og de relevante gennemførelsesbestemmelser

  c) et tilstrækkeligt kendskab til og en tilstrækkelig forståelse af de væsentlige krav, de relevante harmoniserede standarder og de relevante bestemmelser i Fællesskabets harmoniseringslovgivning og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  81

  Forslag til direktiv

  Artikel 25 – stk. 11

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  11. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal deltage i eller sikre, at dets vurderingspersonale er orienteret om de relevante standardiseringsaktiviteter og aktiviteterne i den koordineringsgruppe af bemyndigede organer, der er nedsat i henhold til artikel 36, og som generelle retningslinjer anvende de administrative afgørelser og dokumenter, som er resultatet af den nævnte gruppes arbejde.

   

  11. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal deltage i eller sikre, at dets vurderingspersonale er orienteret om de relevante standardiseringsaktiviteter og aktiviteterne i den koordineringsgruppe af bemyndigede organer, der er nedsat i henhold til Fællesskabets relevante harmoniseringslovgivning, og som generelle retningslinjer anvender de administrative afgørelser og dokumenter, som er resultatet af den nævnte gruppes arbejde.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  82

  Forslag til direktiv

  Artikel 26

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hvis et overensstemmelsesvurderingsorgan kan dokumentere, at det opfylder kriterierne i de harmoniserede standarder, hvortil der er offentliggjort en henvisning i Den Europæiske Unions Tidende, formodes det at opfylde kravene i artikel 25.

  Hvis et overensstemmelsesvurderingsorgan dokumenterer, at det opfylder kriterierne i de relevante harmoniserede standarder eller dele heraf, hvortil der er offentliggjort en henvisning i Den Europæiske Unions Tidende, formodes det at opfylde kravene i artikel 25, for så vidt som de gældende harmoniserede standarder dækker disse krav.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  83

  Forslag til direktiv

  Artikel 26 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 26a

   

  Formel indsigelse mod en harmoniseret standard

   

  Hvis en medlemsstat eller Kommissionen ønsker at indgive en formel indsigelse mod de i artikel 26 nævnte harmoniserede standarder, finder bestemmelserne i artikel 13 anvendelse.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  84

  Forslag til direktiv

  Artikel 27 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Hvis overensstemmelses–vurderingsorganet giver bestemte opgaver i forbindelse med overensstemmelses–vurderingen i underentreprise eller anvender en dattervirksomhed, skal det sikre, at underentreprenøren eller dattervirksomheden opfylder kravene i artikel 25.

   

  1. Hvis det bemyndigede organ giver bestemte opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen i underentreprise eller anvender en dattervirksomhed, skal det sikre, at underentreprenøren eller dattervirksomheden opfylder kravene i artikel 25, og underrette den bemyndigende myndighed.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  85

  Forslag til direktiv

  Artikel 27 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Overensstemmelsesvurderingsorganet har det fulde ansvar for de opgaver, der udføres af underentreprenører eller dattervirksomheder, uanset hvor disse er etableret.

  2. Det bemyndigede organ har det fulde ansvar for de opgaver, der udføres af underentreprenører eller dattervirksomheder, uanset hvor disse er etableret.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  86

  Forslag til direktiv

  Artikel 27 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal kunne stille de relevante dokumenter vedrørende vurderingen af underentreprenørens eller dattervirksomhedens kvalifikationer og det arbejde, som underentreprenøren eller dattervirksomheden har udført i henhold til artikel 19, til rådighed for de nationale myndigheder.

  4. Det bemyndigede organ skal kunne stille de relevante dokumenter vedrørende vurderingen af underentreprenørens eller dattervirksomhedens kvalifikationer og det arbejde, som de har udført i henhold til artikel 19, til rådighed for den bemyndigende myndighed.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  87

  Forslag til direktiv

  Artikel 29 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Hvis en notifikation ikke er baseret på en akkrediteringsattest som omhandlet i artikel 28, stk. 2, skal den bemyndigende myndighed forelægge Kommissionen og de øvrige medlemsstater al den dokumentation, der er nødvendig for at kontrollere overensstemmelses–vurderingsorganets kompetence.

  4. Hvis en notifikation ikke er baseret på en akkrediteringsattest som omhandlet i artikel 26, stk. 2, skal den bemyndigende myndighed forelægge Kommissionen og de øvrige medlemsstater den dokumentation, der attesterer overensstemmelsesvurderingsorganets kompetence, og oplysninger om de ordninger, der er indført til sikring af, at organet regelmæssigt kontrolleres og også fremover vil opfylde de i artikel 25 fastsatte krav.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  88

  Forslag til direktiv

  Artikel 29 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Det pågældende organ må kun udføre aktiviteter som bemyndiget organ, hvis Kommissionen og de øvrige medlemsstater ikke har gjort indsigelse inden for 2 måneder efter notifikationen.

  5. Det pågældende organ må kun udføre aktiviteter som bemyndiget organ, hvis Kommissionen og de øvrige medlemsstater ikke gør indsigelse inden for 2 uger efter en notifikation baseret på en akkrediteringsattest og inden for 2 måneder efter en notifikation, der ikke er baseret på en akkrediteringsattest.

  Kun et sådant organ anses for at være et bemyndiget organ i dette direktivs forstand.

  Kun et sådant organ anses for at være et bemyndiget organ i dette direktivs forstand.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  89

  Forslag til direktiv

  Artikel 31 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Hvis en bemyndigende myndighed har konstateret eller er blevet orienteret om, at et bemyndiget organ ikke længere opfylder kravene i artikel 25, eller at det ikke opfylder sine forpligtelser, skal den bemyndigende myndighed begrænse, suspendere eller inddrage notifikationen, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt. Den skal straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

  1. Hvis en bemyndigende myndighed har konstateret eller er blevet orienteret om, at et bemyndiget organ ikke længere opfylder kravene i artikel 25, eller at det ikke opfylder sine forpligtelser, skal den bemyndigende myndighed begrænse, suspendere eller inddrage notifikationen, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt, og afhængigt af hvor graverende den manglende opfyldelse af kravene eller forpligtelserne er. Den underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  90

  Forslag til direktiv

  Artikel 32 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Kommissionen skal sikre, at alle oplysninger, den indhenter som led i sine undersøgelser, behandles fortroligt.

  3. Kommissionen skal sikre, at alle følsomme oplysninger, den indhenter som led i sine undersøgelser, behandles fortroligt.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  91

  Forslag til direktiv

  Artikel 33 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Overensstemmelsesvurderingerne skal foretages i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, således at de erhvervsdrivende ikke pålægges unødige byrder, særlig under hensyn til virksomhedernes størrelse og til, hvor kompleks legetøjets teknologi er.

  2. Overensstemmelsesvurderingerne skal foretages i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, således at de erhvervsdrivende ikke pålægges unødige byrder. Overensstemmelsesvurderingsorganerne skal under udførelsen af deres aktiviteter tage det fornødne hensyn til virksomhedens størrelse, den sektor, den sektor, som den opererer indenfor, og dens struktur, til, hvor kompleks den pågældende produktteknologi er, og til produktionsprocessens karakter af masse- og serieproduktion.

   

  I denne forbindelse skal de dog respektere den rigorøsitet og det beskyttelsesniveau, der kræves for legetøjets overholdelse af bestemmelserne i dette direktiv.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  92

  Forslag til direktiv

  Artikel 34 – stk. 1 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (c) anmodninger om information, som de har modtaget fra markedstilsynsmyndighederne

   

  (c) anmodninger om information, som de har modtaget fra markedstilsynsmyndighederne vedrørende overensstemmelsesvurderingsaktiviteter

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  93

  Forslag til direktiv

  Artikel 36 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne sørger for, at de organer, de har notificeret, deltager i arbejdet i denne gruppe.

  Medlemsstaterne sørger for, at de organer, de har notificeret, enten direkte eller gennem udpegede repræsentanter deltager i arbejdet i denne gruppe/sådanne grupper.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  94

  Forslag til direktiv

  Artikel 37

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne organiserer og fører i overensstemmelse med artikel 6, 8 og 9 i direktiv 2001/95/EF tilsyn med legetøj, der bringes i omsætning. Herudover finder artikel 38, 39 og 40 i nærværende direktiv anvendelse.

  Medlemsstaterne organiserer og fører i overensstemmelse med artikel 15-29 i forordning (EF) nr. 765/2008 tilsyn med legetøj, der bringes i omsætning Herudover finder artikel 39 i nærværende direktiv anvendelse.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  95

  Forslag til direktiv

  Artikel 38

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 38

  Udgår

  Markedstilsynsmyndighedernes beføjelser

   

  1. Markedstilsynsmyndighederne kan af de berørte erhvervsdrivende kræve alle de oplysninger, der anses for nødvendige for et effektivt markedstilsyn, herunder den i artikel 20 omhandlede tekniske dokumentation.

   

  2. Markedstilsynsmyndighederne kan anmode et bemyndiget organ om at fremlægge oplysninger om enhver EF-typeafprøvningsattest, som det pågældende organ har udstedt eller trukket tilbage, eller om tilfælde, hvor udstedelse af en sådan attest er blevet nægtet, herunder afprøvningsrapporterne og den tekniske dokumentation.

   

  3. Markedstilsynsmyndighederne har ret til at få adgang til de pågældende erhvervsdrivendes virksomhedslokaler, hvis de anser det for nødvendigt for at føre tilsyn med legetøj i henhold til artikel 37.

   

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  96

  Forslag til direktiv

  Artikel 39 – stk. -1 (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -1. Markedstilsynsmyndighederne kan anmode et bemyndiget organ om at fremlægge oplysninger om enhver EF-typeafprøvningsattest, som det pågældende organ har udstedt eller trukket tilbage, eller om tilfælde, hvor udstedelse af en sådan attest er blevet nægtet, herunder afprøvningsrapporterne og den tekniske dokumentation.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  97

  Forslag til direktiv

  Artikel 40

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 40

  Udgår

  Samarbejde om markedstilsyn

   

  1. Medlemsstaterne skal sørge for effektivt samarbejde og udveksling af oplysninger i alle spørgsmål vedrørende legetøj, der udgør en risiko, mellem deres egne og andre medlemsstaters markedstilsynsmyndigheder og mellem deres egne myndigheder og Kommissionen og de relevante fællesskabsagenturer.

   

  2. Med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i stk. 1 skal markedstilsynsmyndighederne i medlemsstaterne på anmodning yde bistand til markedstilsynsmyndigheder i andre medlemsstater i form af oplysninger eller dokumentation eller ved at udføre undersøgelser eller træffe eventuelle andre foranstaltninger eller ved at deltage i undersøgelser indledt i en anden medlemsstat.

   

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  98

  Forslag til direktiv

  Artikel 41 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Hvis markedstilsynsmyndighederne i en af medlemsstaterne har truffet foranstaltninger i henhold til artikel 12 i direktiv 2001/95/EF, eller hvis de har tilstrækkelig grund til at antage, at legetøj, der er omfattet af dette direktiv, udgør en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed, skal de i samarbejde med de relevante erhvervsdrivende foretage en evaluering af det pågældende legetøj omfattende alle de krav, der er fastlagt i dette direktiv.

  1. Hvis markedstilsynsmyndighederne i en af medlemsstaterne har truffet foranstaltninger i henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr.765/2008, eller hvis de har tilstrækkelig grund til at antage, at et produkt, der er omfattet af dette direktiv, udgør en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller for andre almene samfundshensyn, der er omfattet af dette direktiv, skal de foretage en evaluering af det pågældende produkt omfattende alle de krav, der er fastlagt i dette direktiv. De relevante erhvervsdrivende skal i nødvendigt omfang samarbejde med markedstilsynsmyndighederne.

  Hvis markedstilsynsmyndighederne i forbindelse med denne evaluering konstaterer, at legetøjet ikke opfylder kravene i dette direktiv, skal de anmode den pågældende erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med disse krav eller for at trække legetøjet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art.

  Hvis markedstilsynsmyndighederne i forbindelse med denne evaluering konstaterer, at legetøjet ikke opfylder kravene i dette direktiv, skal de straks anmode den pågældende erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med disse krav, trække legetøjet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art.

   

  Markedstilsynsmyndighederne skal underrette det relevante bemyndigede organ herom.

   

  Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på de foranstaltninger, der er nævnt i denne artikels andet afsnit.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  99

  Forslag til direktiv

  Artikel 41 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Den erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes foranstaltninger over for alt det pågældende legetøj, som han har gjort tilgængeligt på Fællesskabets marked.

  3. Den erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes alle fornødne foranstaltninger over for alt det pågældende legetøj, som vedkommende har gjort tilgængelig på Fællesskabets marked.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  100

  Forslag til direktiv

  Artikel 41 – stk. 5 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Den i stk. 4 omhandlede information skal indeholde alle tilgængelige oplysninger, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af det legetøj, der ikke opfylder kravene, legetøjets oprindelse, arten af den pågældende risiko og arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger. Markedstilsynsmyndighederne skal navnlig oplyse, om den manglende overensstemmelse med kravene skyldes:

   

  5. Den i stk. 4 omhandlede information skal indeholde alle tilgængelige oplysninger, særlig hvad angår de data, der er nødvendige til identifikation af det produkt, der ikke opfylder kravene, produktets oprindelse, arten af den påståede manglende opfyldelse af kravene og af den pågældende risiko, arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger samt de synspunkter, som den pågældende erhvervsdrivende har gjort gældende. Markedstilsynsmyndighederne skal navnlig oplyse, om den manglende overensstemmelse med kravene skyldes:

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  101

  Forslag til direktiv

  Artikel 41 – stk. 7 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  7a. Medlemsstaterne skal sikre, at der straks træffes de fornødne restriktive foranstaltninger med hensyn til det pågældende legetøj, f.eks. tilbagetrækning af legetøjet fra deres marked.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  102

  Forslag til direktiv

  Artikel 42 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, og hvis legetøjets manglende overensstemmelse med kravene tilskrives mangler ved de harmoniserede standarder som omhandlet i artikel 41, stk. 5, litra b), skal Kommissionen eller medlemsstaten indbringe sagen for det stående udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 5 i direktiv 98/34/EF.

   

  3. Hvis den nationale foranstaltning anses for berettiget, og hvis legetøjets manglende overensstemmelse med kravene tilskrives mangler ved de harmoniserede standarder som omhandlet i artikel 41, stk. 5, litra b), underretter Kommissionen de relevante europæiske standardiseringsorganer og indbringer sagen for det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 5 i direktiv 98/34/EF. Udvalget skal rådføre sig med de relevante europæiske standardiseringsorganer og straks afgive udtalelse.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  103

  Forslag til direktiv

  Artikel 43 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hvis en i artikel 41, stk. 4, omhandlet foranstaltning er af den type foranstaltninger, der i henhold til artikel 12 i direktiv 2001/95/EF skal meddeles gennem fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger (RAPEX), er det ikke nødvendigt at fremsende en særskilt meddelelse som omhandlet i artikel 41, stk. 4, i dette direktiv, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

  Hvis en i artikel 41, stk. 4, omhandlet foranstaltning er af den type foranstaltninger, der i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 765/2008 skal meddeles gennem fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger (RAPEX), er det ikke nødvendigt at fremsende en særskilt meddelelse som omhandlet i artikel 41, stk. 4, i dette direktiv, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  104

  Forslag til direktiv

  Artikel 44 – stk. 1 – litra d a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  da) den tekniske dokumentation er enten ikke til rådighed eller ufuldstændig.

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  105

  Forslag til direktiv

  Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Kommissionen kan under hensyntagen til den tekniske og videnskabelige udvikling tilpasse følgende:

  1. Kommissionen kan under hensyntagen til den tekniske og videnskabelige og praktiske udvikling tilpasse følgende:

   

  -a) Bilag I

  a) punkt 7 og 8 i bilag II, del III

  a) punkt 7 og 8 i bilag II, del III

  b) bilag V.

  b) bilag V.

  Begrundelse

  Denne artikel vedrører duftstoffer og tungmetaller (samt advarsler). Den nuværende ordlyd giver kun mulighed for at foretage tilpasninger efter komitologiproceduren, der bygger på den tekniske og videnskabelige udvikling. Det er derfor nødvendigt at indføje ordet "praktiske" som begrundelse for en ændring af de relevante bilag.

  Ændringsforslag  106

  Forslag til direktiv

  Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 46, stk. 2.

  (Vedrører ikke den danske tekst)

  Ændringsforslag  107

  Forslag til direktiv

  Artikel 45 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Kommissionen kan vedtage beslutninger vedrørende anvendelse i legetøj af stoffer eller præparater, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, i kategori 1, 2 og 3, i henhold til bilag I til direktiv 67/548/EØF.

  2. Kommissionen kan vedtage beslutninger vedrørende indholdet i legetøj af stoffer eller præparater, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, i kategori 1, 2 og 3, i henhold til bilag I til direktiv 67/548/EØF.

  Foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 46, stk. 2.

  Foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 46, stk. 2, og i givet fald efter en udtalelse fra den relevante videnskabelige komité.

  Begrundelse

  Ordet "anvendelse" erstattes af "indholdet". Dette gør direktivet mere entydigt. Det gør det også klart, at bestemmelserne vedrører selve det at bringe legetøjet i omsætning (uanset hvor det er fremstillet) og ikke fremstillingsprocessen for det pågældende legetøj. Den anden del af ændringen går simpelt hen ud på at præcisere den videnskabelige komités rolle som fastlagt i bilaget vedrørende kemiske stoffer.

  Ændringsforslag  108

  Forslag til direktiv

  Artikel 52

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne må ikke forhindre markedsføring af legetøj, der var i overensstemmelse med direktiv 88/378/EØF, og som blev markedsført inden nærværende direktivs ikrafttrædelse eller senest to år efter nærværende direktivs ikrafttrædelse.

  1. Medlemsstaterne må ikke forhindre, at legetøj, der var i overensstemmelse med direktiv 88/378/EØF, og som blev bragt i omsætning inden eller i løbet af de første to år efter nærværende direktivs ikrafttrædelse gøres tilgængelig på markedet.

   

  2. Uanset stk. 1, må medlemsstaterne ikke forhindre, at legetøj gøres tilgængelig på markedet, såfremt det, når bortses fra kravene i bilag II, del III, opfylder kravene i dette direktiv, forudsat, at det legetøj, der ikke opfylder kravene i bilag II, del III i stedet overholder kravene i bilag II, del II, punkt 3, i direktiv 88/378/EØF og blev bragt i omsætning senest fire år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.

  Begrundelse

  Ændringen skal gøre det klart, at det nye direktiv ikke har nogen tilbagevirkende kraft, og at overgangsperioden på mindst to år skal respekteres i forbindelse med direktivets gennemførelse i national ret.

  Ændringsforslag  109

  Forslag til direktiv

  Artikel 54 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Direktiv 88/378/EØF ophæves fra den i artikel 53, stk. 2, fastsatte dato.

  Direktiv 88/378/EØF ophæves med virkning fra [2 år fra datoen for dette direktivs ikrafttræden], dog undtaget dets artikel 2 og bilag II, del II, punkt 3. Nævnte direktivs artikel 2, stk. 1, og bilag II, del II, punkt 3, ophæves med virkning fra [4 år fra datoen for dette direktivs ikrafttræden].

  Ændringsforslag  110

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Cykler, løbehjul og andre transportmidler til sportsbrug eller befordring ad offentlig vej eller på offentlige stier

  4. Løbehjul og andre transportmidler til sportsbrug eller befordring ad offentlig vej eller på offentlige stier

   

  Cykler med en maksimal saddelhøjde på over 435 mm, målt som den vertikale afstand fra jorden til toppen af sadlens overflade, med sadlen i en horisontal stilling og saddelpinden anbragt i den laveste position

  Begrundelse

  De nuværende europæiske standarder for børnecykler er uklare, og der sondres mellem cykler med en maksimal saddelhøjde på under 435 mm (EN 71-1), cykler med en maksimal saddelhøjde på over 435 mm og under 635 mm (EN 14765) og cykler på over 635 mm (EN 14764). Den første slags cykler er ikke bestemt til at blive brugt på offentlig vej og betragtes alt afhængigt af lovgivningen i den pågældende medlemsstat som cykel eller ej. Denne manglende sammenhæng fører til uklarhed både for de myndigheder, der varetager markedstilsynet, og for fabrikanterne.

  Ændringsforslag  111

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 17 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  17a. Børnebøger, som er udformet eller klart er beregnet til at blive brugt af børn, og som kun er fremstillet af pap eller papir og ikke indeholder andre elementer end dem, der findes i karton eller papir.

  Ændringsforslag  112

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Legetøj og dertil hørende dele må ikke udgøre nogen kvælningsrisiko som følge af især strangulering eller kvælning.

  4. Legetøj og dertil hørende dele må ikke udgøre nogen stranguleringsrisiko.

   

  Begrundelse

  Noget legetøj har en form, som har resulteret i mange alvorlige ulykker, og som nu generelt er forbudt. De samme regler bør finde anvendelse på emballagen, da børn ofte leger også med emballagen. De fleste producenter af salgsautomater og de største producenter af produkter af kinderæg-typen har allerede truffet foranstaltninger og har erstattet denne form for kapsel med en langt mere sikker type, en ændring som vi glæder os meget over. Alle former for emballage bør imidlertid opfylde de samme høje sikkerhedsstandarder, og det er nødvendigt at fastsætte regler for at undgå at mindre ansvarlige producenter genindfører den gammeldags kapsel.

  Ændringsforslag  113

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Den emballage, legetøjet er pakket ind i med henblik på salg i detailleddet, må ikke udgøre nogen strangulerings- eller kvælningsrisiko som følge af ekstern luftvejsblokering af mund og næse.

  Den emballage, legetøjet er pakket ind i med henblik på salg i detailleddet, må ikke indebære nogen risiko for strangulering eller afbrydelse af luftstrømmen som følge af ekstern luftvejsblokering af mund og næse. Kugle-, ægge- eller elipseformet emballage må ikke have en sådan dimension, at det kan forårsage indre luftvejsblokering, fordi det kan sætte sig fast i munden eller svælget.

  Begrundelse

  Noget legetøj har en form, som har resulteret i mange alvorlige ulykker, og som nu generelt er forbudt. De samme regler bør finde anvendelse på emballagen, da børn ofte leger også med emballagen. De fleste producenter af salgsautomater og de største producenter af produkter af kinderæg-typen har allerede truffet foranstaltninger og har erstattet denne form for kapsel med en langt mere sikker type, en ændring som vi glæder os meget over. Alle former for emballage bør imidlertid opfylde de samme høje sikkerhedsstandarder, og det er nødvendigt at fastsætte regler for at undgå at mindre ansvarlige producenter genindfører den gammeldags kapsel.

  Ændringsforslag  114

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Legetøj og dertil hørende dele må ikke indebære nogen risiko for at luftvejene blokeres som følge af ekstern luftvejsblokering af mund og næse.

  Begrundelse

  Noget legetøj har en form, som har resulteret i mange alvorlige ulykker, og som nu generelt er forbudt. De samme regler bør finde anvendelse på emballagen, da børn også ofte leger med emballagen. De fleste fabrikanter af salgsautomater og de største fabrikanter af produkter af kinderæg-typen har allerede truffet visse foranstaltninger og har erstattet denne form for kapsel med en langt mere sikker type; en ændring som vi glæder os meget over. Alle former for emballage bør imidlertid opfylde de samme høje sikkerhedsstandarder, og det er nødvendigt at fastsætte regler for at undgå at mindre ansvarlige producenter genindfører den gammeldags kapsel.

  Ændringsforslag  115

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Legetøj og dets bestanddele og de dele, der kan adskilles og samles, skal have sådanne dimensioner, at de ikke kan sluges og/eller indåndes, når der klart er tale om legetøj til børn under 36 måneder. Det gælder også andet legetøj, der er beregnet til at blive puttet i munden, og dets bestanddele og de dele, der kan adskilles og samles.

  Legetøj, der på grund af dets funktion, størrelse og særpræg klart er bestemt til børn under 36 måneder, og dets bestanddele og de dele, der kan adskilles og samles, skal have sådanne dimensioner, at de ikke kan sluges og/eller indåndes. Dette gælder også mundstykkerne til andet legetøj, der på grund af dets funktion, størrelse og særpræg er beregnet til at blive puttet i munden, og dets bestanddele og de dele af mundstykkerne, der kan adskilles og samles, uanset hvilken aldersgruppe legetøjet er bestemt for.

  Begrundelse

  Den nuværende ordlyd er for restriktiv, da et stykke legetøj til ældre børn, der er beregnet til at blive puttet i munden, så ikke må indeholde en eneste smådel.

  Ændringsforslag  116

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der er blandet sammen med en fødevare, skal være pakket ind i egen emballage. Denne emballage skal ved leveringen have sådanne dimensioner, at den ikke kan sluges og/eller indåndes.

  Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der er blandet sammen med en fødevare, skal være pakket ind i egen emballage. Denne emballage skal ved leveringen have sådanne dimensioner, at den ikke kan sluges og/eller indåndes, og den skal opfylde de øvrige krav til legetøjsemballage, der er fastsat i dette punkts andet afsnit. Cylinderformet indvendig emballage med afrundede ender, der er leveret således, at den kan opdeles i to halvdele, må ikke have en sådan dimension, at den kan forårsage indre luftvejsblokering.

  Begrundelse

  Noget legetøj har en form, som har resulteret i mange alvorlige ulykker, og som nu generelt er forbudt. De samme regler bør finde anvendelse på emballagen, da børn også ofte leger med emballagen. De fleste fabrikanter af salgsautomater og de største fabrikanter af produkter af kinderæg-typen har allerede truffet visse foranstaltninger og har erstattet denne form for kapsel med en langt mere sikker type; en ændring som vi glæder os meget over. Alle former for emballage bør imidlertid opfylde de samme høje sikkerhedsstandarder, og det er nødvendigt at fastsætte regler for at undgå at mindre ansvarlige producenter genindfører den gammeldags kapsel.

  Ændringsforslag  117

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Legetøj, der er fast indesluttet i et fødevareprodukt på fortæringstidspunktet på en sådan måde, at fødevareproduktet skal fortæres, for at brugeren kan få direkte adgang til legetøjet, forbydes.

  Legetøj, der er fast indesluttet i et fødevareprodukt på fortæringstidspunktet på en sådan måde, at fødevareproduktet skal fortæres, for at brugeren kan få direkte adgang til legetøjet, forbydes. Legetøjsdele der i øvrigt er direkte indesluttet i et fødevareprodukt skal opfylde kravene i dette punkts andet afsnit.

  Begrundelse

  Noget legetøj har en form, som har resulteret i mange alvorlige ulykker, og som nu generelt er forbudt. De samme regler bør finde anvendelse på emballagen, da børn også ofte leger med emballagen. De fleste fabrikanter af salgsautomater og de største fabrikanter af produkter af kinderæg-typen har allerede truffet visse foranstaltninger og har erstattet denne form for kapsel med en langt mere sikker type; en ændring som vi glæder os meget over. Alle former for emballage bør imidlertid opfylde de samme høje sikkerhedsstandarder, og det er nødvendigt at fastsætte regler for at undgå at mindre ansvarlige producenter genindfører den gammeldags kapsel.

  Ændringsforslag  118

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del I – punkt 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  10. Legetøj, der er konstrueret til at udsende lyde, bør udformes og konstrueres således, at lyden ikke skader børns hørelse.

  10. Legetøj, der er konstrueret til at udsende lyde, bør udformes og konstrueres således, at lyden ikke skader børns hørelse. Dette skal gælde for alle former for legetøj, uanset hvilken aldersgruppe legetøjet er beregnet til. Grænsen for legetøj, der udsender impulsstøj, bør være en spidsværdi af det emitterede C-vægtede lydtrykniveau på 115 dB ved øret. Grænsen for legetøj, der udsender langvarig støj, bør være en spidsværdi af det emitterede C-vægtede lydtrykniveau på 80 dB ved øret.

  Begrundelse

  Undersøgelser viser, at langvarig eksponering for støj på over 80 dB kan skade hørelsen. Børn er særligt udsatte, da deres ører er mere følsomme overfor de højere decibelniveauer end voksne, hvilket i de senere år kan ses ved, at antallet af høreskader på børn er blevet forøget. Decibelniveauet for særligt skadeligt legetøj, det såkaldte legetøj med impulsstøj, bør derfor fastsættes til 115 dB.

  Ændringsforslag  119

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel III – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Legetøj skal være udformet og fremstillet således, at der ikke er risiko for skadelige virkninger for menneskers sundhed som følge af eksponering for de kemiske stoffer og præparater, som legetøjet består af, eller som legetøjet indeholder, når det anvendes som nævnt i artikel 9, stk. 2, første afsnit.

  1. Legetøj skal være udformet og fremstillet således, at der ikke er risiko for skadelige virkninger for menneskers sundhed eller miljøet som følge af eksponering for de kemiske stoffer og præparater, som legetøjet består af, eller som legetøjet indeholder, når det anvendes som nævnt i artikel 9, stk. 2, første afsnit.

  Begrundelse

  Idem ændringsforslag 3.

  Ændringsforslag  120

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, første afsnit, er det forbudt i legetøj at anvende stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i henhold til direktiv 67/548/EØF, i koncentrationer, der enkeltvis er lig med eller større end de koncentrationer, der er fastsat i forbindelse med klassificeringen af præparater, som indeholder de pågældende stoffer i overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF, undtagen hvis stofferne er indeholdt i legetøjsbestanddele eller mikrostrukturelt forskellige legetøjsdele, som børn ikke kommer i fysisk berøring med.

  3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, første afsnit, er det forbudt i legetøj at anvende stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i henhold til direktiv 67/548/EØF, i koncentrationer, der enkeltvis er lig med eller større end de koncentrationer, der er fastsat i forbindelse med klassificeringen af præparater, som indeholder de pågældende stoffer i overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF, undtagen hvis stofferne er indeholdt i legetøjsbestanddele eller mikrostrukturelt forskellige legetøjsdele, som børn ikke kommer i fysisk berøring med, herunder ved inhalering, hvis de anvendes i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, første afsnit.

  Ændringsforslag  121

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Stoffer og præparater klassificeret som CMR-stoffer af kategori 1 og 2 i henhold til direktiv 67/548/EØF må anvendes i legetøj, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

  4. Det er forbudt at anvende stoffer og præparater som i direktiv 67/548/EØF er klassificeret som CMR-stoffer af kategori 1 og 2, medmindre følgende betingelser er opfyldt:

  4.1. stoffets anvendelsesformål er af den relevante videnskabelige komité blevet evalueret og fundet sikkert, især hvad angår eksponering, og der er vedtaget en beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2

  a) stoffets anvendelsesformål er af den relevante videnskabelige komité blevet evalueret og fundet sikkert, især hvad angår eksponering, og der er vedtaget en beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2

  4.2. det er ved en analyse af alternative stoffer dokumenteret, at der ikke findes stoffer, der egner sig som alternativer

  b) det er ved en analyse af alternative stoffer eller præparater dokumenteret, at der ikke findes noget, der egner sig som alternativ, og

  4.3. stoffet er ikke forbudt til anvendelse i forbrugerprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

  c) stoffet er ikke forbudt til anvendelse i forbrugerprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

   

  Følgende former for anvendelse af stoffer eller præparater er undtaget fra forbudet i punkt 3:

  [indføj liste]

  Kommissionen giver den relevante videnskabelige komité bemyndigelse til at foretage en ny evaluering af de pågældende stoffer eller præparater, når og hvis der opstår sikkerhedsproblemer og senest hvert femte år fra den dato, hvor der blev vedtaget en beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2.

  Kommissionen giver den relevante videnskabelige komité bemyndigelse til at foretage en ny evaluering af de stoffer eller præparater, der er opført på listen i andet afsnit, når og hvis der opstår sikkerhedsproblemer og senest hvert femte år fra den dato, hvor der blev vedtaget en beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2.

  Ændringsforslag  122

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Stoffer og præparater klassificeret som CMR-stoffer af kategori 3 i henhold til direktiv 67/548/EØF må anvendes i legetøj, hvis stoffets anvendelsesformål af den relevante videnskabelige komité er blevet evalueret og fundet sikkert, især hvad angår eksponering, efter at der er vedtaget en beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2, og forudsat at de pågældende stoffer og præparater ikke er forbudt til anvendelse i forbrugerprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

  5. I legetøj er det forbudt at anvende stoffer og præparater som i direktiv 67/548/EØF er klassificeret som CMR-stoffer af kategori 3, medmindre

  a) stoffets anvendelsesformål af den relevante videnskabelige komité er blevet evalueret og fundet sikkert, især hvad angår eksponering,

  b) der er vedtaget en beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2, og

  c) de pågældende stoffer og præparater ikke er forbudt til anvendelse i forbrugerprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

  Ændringsforslag  123

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 5 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a. Særlige bestemmelser for legetøj eller dele deraf, som, uanset hvilken aldersgruppe legetøjet er bestemt til, er beregnet til at blive puttet i munden, vedtages med udgangspunkt i bestemmelserne om produkter til emballering af fødevarer som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og tilsvarende særlige foranstaltninger for bestemte materialer. Disse krav skal vedtages på grundlag af en udtalelse fra den kompetente videnskabelige komité og ved en beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2, idet der tages hensyn til forskellene mellem legetøj og materialer, der kommer i berøring med fødevarer.

  Ændringsforslag  124

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 5 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5b. Legetøj eller bestanddele heraf skal, uanset alderen på de børn, som legetøjet eller bestanddelene er bestemt til, overholde bestemmelserne om frigivelse af N-nitrosaminer og N-nitroserbare stoffer fra elastomere eller flaskesutter fastlagt i Kommissionens direktiv 93/11/EØF af 15. marts 1993 om frigivelse af N-nitrosaminer og N-nitroserbare stoffer fra flaskesutter og narresutter af elastomere og gummi.

  Begrundelse

  Anvendelsen af farlige stoffer i legetøj er ikke begrænset til CMR-stoffer, duftstoffer eller stoffer indeholdende visse bestanddele. Alle farlige stoffer bør underkastes regelmæssig evaluering af Kommissionen. Såfremt disse evalueringer afslører en uacceptabel risiko, bør Kommissionen have beføjelser til at træffe passende foranstaltninger gennem forskriftsproceduren med kontrol.

  Ændringsforslag  125

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 5 c (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5c. Kommissionen opstiller et program rettet mod systematisk og regelmæssig evaluering af tilstedeværelsen af farlige stoffer og materialer i legetøj. Programmet tager højde for rapporter fra markedstilsynsorganer og de bekymringer, som medlemsstaterne og de berørte parter giver udtryk for. Kommissionen træffer efter udtalelse fra den relevante videnskabelige komité de restriktive foranstaltninger, der måtte være nødvendige. Foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved supplering af det vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 46, stk. 2.

  Begrundelse

  Anvendelsen af farlige stoffer i legetøj er ikke begrænset til CMR-stoffer, duftstoffer eller stoffer indeholdende visse bestanddele. Alle farlige stoffer bør underkastes regelmæssig evaluering af Kommissionen. Såfremt disse evalueringer afslører en uacceptabel risiko, bør Kommissionen have beføjelser til at træffe passende foranstaltninger gennem forskriftsproceduren med kontrol.

  Ændringsforslag  126

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 6 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  6a. Legetøj, der er beregnet til hyppigt at komme i kontakt med huden som f.eks. fingerfarve eller modellervoks, skal opfylde bestemmelserne om sammensætning og mærkning i direktiv 76/768/EØF.

  Begrundelse

  Der er ingen grund til, at der i legetøjsdirektivet fastsættes mindre strenge bestemmelser for legetøj, der hyppigt kommer i kontakt med huden, end dem, der er indeholdt i kosmetikdirektivet.

  Ændringsforslag  127

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7. Legetøj må ikke indeholde følgende duftstoffer:

   

  (1) Alanroot (Inula helenium)

  (2) Allylisothiocyanat

  (3) Benzylcyanid

  (4) 4 tert-Butylphenol

  (5) Chenopodiumolie

  (6) Cyclamenalkohol

  (7) Diethylmaleat

  (8) Dihydrocumarin

  (9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd

  (10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol)

  (11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin

  (12) Dimethylcitraconat

  (13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-on

  (14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-on

  (15) Diphenylamin

  (16) Ethylacrylat

  (17) Figenblade, friske og tilberedninger

  (18) trans-2-Heptenal

  (19) trans-2-Hexenaldiethylacetal

  (20) trans-2-Hexenaldimethylacetal

  (21) Hydroabietylalkohol

  (22) 4-Ethoxyphenol

  (23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol

  (24) 7-Methoxycumarin

  (25) 4-Methoxyphenol

  (26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on

  (27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on

  (28) Methyl trans-2-butenoat

  (29) 6-Methylcumarin

  (30) 7-Methylcumarin

  (31) 5-Methyl-2,3-hexanedion

  (32) Costusrodolie (Saussurea lappa Clarke)

  (33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin

  (34) Hexahydrocumarin

  (35) Perubalsam (Myroxylonpereirae Klotzsch)

  (36) 2-Pentyliden-cyclohexanon

  (37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-on

  (38) Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth).

   

  7. Legetøj må ikke indeholde følgende duftstoffer:

   

  (1) Alanroot (Inula helenium)

  (2) Allylisothiocyanat

  (3) Benzylcyanid

  (4) 4 tert-Butylphenol

  (5) Chenopodiumolie

  (6) Cyclamenalkohol

  (7) Diethylmaleat

  (8) Dihydrocumarin

  (9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd

  (10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol)

  (11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin

  (12) Dimethylcitraconat

  (13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-on

  (14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-on

  (15) Diphenylamin

  (16) Ethylacrylat

  (17) Figenblade, friske og tilberedninger

  (18) trans-2-Heptenal

  (19) trans-2-Hexenaldiethylacetal

  (20) trans-2-Hexenaldimethylacetal

  (21) Hydroabietylalkohol

  (22) 4-Ethoxyphenol

  (23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol

  (24) 7-Methoxycumarin

  (25) 4-Methoxyphenol

  (26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on

  (27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on

  (28) Methyl trans-2-butenoat

  (29) 6-Methylcumarin

  (30) 7-Methylcumarin

  (31) 5-Methyl-2,3-hexanedion

  (32) Costusrodolie (Saussurea lappa Clarke)

  (33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin

  (34) Hexahydrocumarin

  (35) Perubalsam (Myroxylonpereirae Klotzsch)

  (36) 2-Pentyliden-cyclohexanon

  (37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-on

  (38) Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth).

  (39) Musk ambrette

  (40) 4-Phenyl-3-buten-2-one 

  (41) Amylcinnamal

  (42) Amylcinnamylalkohol

  (43) Benzylalkohol

  (44) Benzylsalicylat

  (45) Cinnamylalkohol

  (46) Cinnamal

  (47) Citral

  (48) Cumarin

  (49) Eugenol

  (50) Geraniol

  (51) Hydroxycitronellal

  (52) Hydroxymethylpentyl-cyclohe

  xenecarboxaldehyd

  (53) Isoeugenol

  (54) Egemosekstrakt

  (55) Træmosekstrakt

  Spor af disse stoffer kan imidlertid tillades, forudsat at deres tilstedeværelse er teknisk uundgåelig i god fremstillingspraksis.

   

  Spor af disse stoffer kan imidlertid tillades, forudsat at deres tilstedeværelse er teknisk uundgåelig i god fremstillingspraksis og ikke overstiger 10 ppm.

  Desuden skal følgende allergifremkaldende duftstoffer angives, hvis de anvendes i legetøj i koncentrationer, der overstiger 0,01 vægtprocent:

   

  Desuden skal følgende allergifremkaldende duftstoffer angives, hvis de anvendes i legetøj i koncentrationer, der overstiger 0,01 vægtprocent:

  (1) Amylcinnamal

  (2) Amylcinnamylalkohol

  (3) Anisylalkohol

  (4) Benzylalkohol

  (5) Benzylbenzoat

  (6) Benzylcinnamat

  (7) Benzylsalicylat

  (8) Cinnamal

  (9) Cinnamylalkohol

  (10) Citral

  (11) Citronellol

  (12) Cumarin

  (13) Eugenol

  (14) Farnesol

  (15) Geraniol

  (16) Hexylcinnamaldehyd

  (17) Hydroxycitronellal

  (18) Hydroxymethylpentylcyclohexen-carboxaldehyd

  (19) Isoeugenol

  (20) Lilial (i række 83 i kosmetikdirektivet opført som 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd)

  (21) d-Limonen

  (22) Linalool

  (23) Methylheptincarbonat

  (24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on

  (25) Egemosekstrakt

  (26) Træmosekstrakt

  (1) Anisylalkohol

   

   

   

  (5) Benzylbenzoat

  (6) Benzylcinnamat

   

   

   

   

  (11) Citronellol

   

   

  (14) Farnesol

   

  (16) Hexylcinnamaldehyd

   

   

   

   

  (20) Lilial

   

   

  (21) d-Limonen

  (22) Linalool

  (23) Methylheptincarbonat

  (24)3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on

  Ændringsforslag  128

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – Punkt 7 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  7a. Det er i duftespil, kosmetiksæt og sæt til fremstilling af spiselige produkter tilladt at anvende de duftstoffer, der er anført i nr. 41-55 i listen i punkt 7, andet afsnit, og de duftstoffer, der er anført i nr. 1-11 i listen i punkt 7, tredje afsnit, på betingelse af,

   

  i) at et indhold af disse duftstoffer klart fremgår af emballagen, og at emballagen er forsynet med advarslen "indeholder allergifremkaldende duftstoffer",

   

  ii) at de produkter, som barnet fremstiller efter vejledningen, overholder kravene i direktiv 76/769/EØF [kosmetikdirektivet], og

   

  iii) at duftstofferne i givet fald overholder den relevante fødevarelovgivning.

   

  Sådanne duftepil, kosmetiksæt og sæt til fremstilling af spiselige produkter må ikke anvendes af børn under 36 måneder og skal overholde bestemmelserne i bilag V, del B, punkt 1.

  Ændringsforslag  129

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 8 – tabel

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Grundstof

  mg/kg i tørt, skørt, pulverlignende eller bøjeligt legetøjsmateriale

  mg/kg i flydende eller klæbrigt legetøjsmateriale

  Grundstof

   

  mg/kg i tørt, skørt, pulverlignende eller bøjeligt legetøjsmateriale

  mg/kg i flydende eller klæbrigt legetøjsmateriale

  Aluminium

  5625

  1406

  Aluminium

  5625

  1406

  Antimon

  45

  11,3

  Antimon

  45

  11,3

  Arsen

  7,5

  1,9

   

   

   

  Barium

  4500

  1125

  Barium

  4500

  1125

  Bor

  1200

  300

  Bor

  1200

  300

  Cadmium

  3,8

  0,9

   

   

   

  Chrom (III)

  37,5

  9,4

   

  Chrom (III)

  37,5

  9,4

   

  Chrom (VI)

  0,04

  0,01

   

   

   

   

  Kobolt

  10,5

  2,6

  Kobolt

  10,5

  2,6

  Kobber

  622,5

  156

  Kobber

  622,5

  156

  Bly

  27

  6,8

   

   

   

  Mangan

  1200

  300

  Mangan

  1200

  300

  Kviksølv

  15

  3,8

   

   

   

  Nikkel

  75

  18,8

  Nikkel

  75

  18,8

  Selen

  37,5

  9,4

  Selen

  37,5

  9,4

  Strontium

  4500

  1125

  Strontium

  4500

  1125

  Tin

  15000

  3750

  Tin

  15000

  3750

  Organisk tin

  1,9

  0,5

   

   

   

  Zink

  3750

  938

  Zink

  3750

  938

  Begrundelse

  Arsen, cadmium, bly, chrom (VI), kviksølv og organisk tin er stærkt giftige, og bør forbydes fuldstændigt i legetøj. Cadmium, bly, chrom VI og kviksølv er allerede forbudt i biler og elektriske og elektroniske apparater. I cement skal chrom VI reduceres til en uskadelig form ved iblanding af ferrosulfat. Arsen er forbudt i maling og i træbehandling (med visse undtagelser). Tinforbindelser er forbudt som biocider. Disse stoffer har tydeligvis intet at gøre i legetøj.

  Ændringsforslag  130

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 8 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  8a. Det er forbudt at anvende arsen, cadmium, chrom (VI), bly, kviksølv og organisk tin i legetøj. Ubetydelige mængder af disse stoffer kan tillades, hvis det i henhold til god fremstillingspraksis ikke er teknisk muligt at undgå en sådan forekomst.

   

  Dette punkt finder anvendelse, medmindre andet gælder ifølge punkt 3-5.

  Ændringsforslag  131

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel V – punkt 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Legetøj af stof til børn under 36 måneder skal være vaskbart og skal også opfylde sikkerhedskravene efter vask.

  2. Legetøj af stof til børn under 36 måneder skal være vaskbart og skal også opfylde dets funktion og sikkerhedskravene efter vask.

  Begrundelse

  Et højt hygiejneniveau må ikke påvirke legetøjets funktion og sikkerhed.

  Ændringsforslag  132

  Forslag til direktiv

  Bilag III – punkt 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Navn og adresse på fabrikanten og eventuelt dennes bemyndigede repræsentant:

  2. Navn og adresse på fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant:

  Ændringsforslag  133

  Forslag til direktiv

  Bilag III – punkt 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Erklæringens genstand (identifikation af legetøjet, så det kan spores):

  4. Erklæringens genstand (identifikation af legetøjet, så det kan spores. Foto kan eventuelt vedlægges):

  Ændringsforslag  134

  Forslag til direktiv

  Bilag III – punkt 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7. Det bemyndigede organ (navn, nummer) har foretaget (beskrivelse af aktiviteten) og udstedt attesten: ….

  7. Hvor det er relevant, det bemyndigede organ (navn, nummer) har foretaget (beskrivelse af aktiviteten) og udstedt attesten: ….

  Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

  Ændringsforslag  135

  Forslag til direktiv

  Artikel V – del A – punkt 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  alle advarsler, i form af tekst eller piktogram, skal indledes med ordet "advarsel";

  Begrundelse

  Alle advarsler bør, for at gøre det klart for forbrugeren, at teksten vedrører sikkerhed og for at drage behørig opmærksomhed til den beskeden, begynde med ordet "Advarsel". Dette gør sig især gældende for piktogram-advarsler.

  Ændringsforslag  136

  Forslag til direktiv

  Bilag V – del B – punkt 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Legetøj, der kan være farligt for børn under 36 måneder, skal bære en advarsel, som f.eks.: "Advarsel! Ikke egnet for børn under 36 måneder" eller "Advarsel! Ikke egnet for børn under tre år" eller ordet "Advarsel" sammen med følgende grafik:

  1. Legetøj, der kan være farligt for børn under 36 måneder, skal bære en advarsel, som f.eks.: "Advarsel! Ikke egnet for børn under 36 måneder" eller "Advarsel! Ikke egnet for børn under tre år" eller ordet "Advarsel" sammen med følgende grafik:

  [Piktogram]

  [Piktogram]

  Disse advarsler skal være ledsaget af en kortfattet angivelse, som kan være anført i brugsanvisningen, af den særlige fare, der ligger til grund for begrænsningen.

  Disse advarsler skal være ledsaget af en kortfattet angivelse, som kan være anført i brugsanvisningen, af den særlige fare, der ligger til grund for begrænsningen.

   

  En sådan advarsel kan ikke anvendes til legetøj konstrueret til eller i kraft af sin funktion, dimensioner og egenskaber, beregnet til børn under 36 måneder.

  Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på legetøj, der på grund af dets funktion, størrelse, særpræg, egenskaber eller andre afgørende forhold, klart ikke kan være bestemt for børn under 36 måneder.

  Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på legetøj, der på grund af dets funktion, størrelse, særpræg, egenskaber eller andre afgørende forhold, klart ikke kan være bestemt for børn under 36 måneder.

  Begrundelse

  Advarslen om små bestanddele misbruges i øjeblikket således at legetøj, der faktisk er bestemt for små børn, bærer advarslen for at lovliggøre tilstedeværelsen af små bestanddele, som små børn kan blive kvalt på. Især legetøj med blødt fyld som teddybjørne og bløde dukker bør aldrig indeholde små, løse dele, eftersom det er sandsynligt at børnene vil lege med dem uagtet producentens hensigter.

  Ændringsforslag  137

  Forslag til direktiv

  Bilag V – del B – punkt 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der er blandet sammen med en fødevare, skal være påført advarslen:

  Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der er blandet sammen med en fødevare, skal være påført advarslen:

  "Voksent opsyn anbefales".

  "Indeholder legetøj. Voksent opsyn anbefales".

  Ændringsforslag  138

  Forslag til direktiv

  Artikel V – del B – punkt 7 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  7a. Efterligninger af beskyttelsesmasker og -hjelme

   

  Efterligninger af beskyttelsesmasker og -hjelme skal indeholde advarslen:

   

  "Dette legetøj yder ikke beskyttelse."

  Begrundelse

  Advarsler bør være selvforklarende for at sikre, at forbrugerne forstår deres betydning og træffer de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.

  Ændringsforslag  139

  Forslag til direktiv

  Artikel V – del B – punkt 7 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  7b. Legetøj, der er beregnet til at blive spændt på tværs over en vugge, barneseng eller en barnevogn ved hjælp af bånd, snore, elastikker eller remme skal permanent være forsynet med følgende advarsel, som også skal fremgå af emballagen:

   

  "For at undgå eventuelle skader bør legetøjet fjernes, når barnet begynder at kunne komme op på hænder og knæ, da det ellers kan vikle sig ind i legetøjet"

  BEGRUNDELSE

  1.      Baggrunden for og nye elementer i forslaget

  Formålet med Kommissionens forslag er at ophæve direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 om sikkerhedskrav til legetøj og erstatte det med et nyt direktiv.

  Direktiv 88/378/EØF var det første direktiv, der indførtes i henhold til den såkaldte "nye tilgang", hvor de væsentlige sikkerhedskrav indarbejdes i selve lovgivningen, og de tekniske specifikationer fastlægges i overensstemmelse med harmoniserede normer. Det foreslåede nye direktiv bygger på disse principper.

  Selv om direktivet fra 1988 har opfyldt forventningerne og allerede har sikret et højt niveau for legetøjs sikkerhed i Den Europæiske Union, er der efter tyve år behov for en modernisering af direktivet. Der skal også tages hensyn til nye sikkerhedsrisici, der opstår eller kan opstå som følge af, at der udvikles og markedsføres nye former for legetøj, som eventuelt er fremstillet af nye materialer.

  Hovedpunkterne i revisionen er ifølge Kommissionen:

  a.      Indførelse af bedre sikkerhedskrav, navnlig hvad angår anvendelsen af kemiske stoffer og kravene i forbindelse med elektriske egenskaber. Der er også sket en tilpasning af de fysiske og mekaniske egenskaber (kværknings- og kvælningsrisici).

  b.      Præcisering af direktivets anvendelsesområde og definitionerne heri.

  c.      En mere effektiv og sammenhængende håndhævelse af direktivet. Dette indebærer, at medlemsstaternes markedstilsyn styrkes, at der fastsættes klare bestemmelser om det tekniske dossier, som legetøjsfabrikanterne skal udarbejde, at reglerne for CE-mærkningens anbringelse tilpasses de ændrede lovrammer, og at der indføres en ny forpligtelse for fabrikanterne til som del af det tekniske dossier at foretage en analyse af de farer, som legetøjet måtte frembyde.

  d.      Tilpasning til de generelle lovrammer for markedsføring af produkter.

  Det foreslåede direktiv vedrører kun legetøjs (fysiske) sikkerhed og indeholder ingen bestemmelser om legetøjs pædagogiske værdi eller moralske aspekter.

  2.      Tilpasning af forslaget til de vedtagne nye bestemmelser i den såkaldte "produktpakke"

  Lovrammerne for markedsføring af produkter ændres inden længe.

  Dette vedrører:

  - En ny forordning om markedsføring af produkter; denne forordning indeholder bestemmelser om akkrediterings- og markedstilsynskrav.

  - En ny beslutning om markedsføring af produkter; denne beslutning indeholder bl.a. standardartikler, der skal indgå i fremtidige direktiver udarbejdet i henhold til den "nye tilgang".

  Det nye direktiv skal bringes i overensstemmelse med disse nye lovrammer. Kommissionsforslaget er i overensstemmelse med den forordning og beslutning, som Kommissionen oprindelig foreslog, men endnu ikke med den tekst, som Europa-Parlamentet vedtog den 21. februar 2008, og som Rådet måske godkender. Kommissionen har bebudet ikke at ville udarbejde et ændret forslag til legetøjsdirektiv for at sikre overensstemmelse med den nye "produktpakke".

  For at fremskynde arbejdet med det foreslåede direktiv foreslår ordføreren, at Europa-Parlamentet indføjer de tekniske tilpasninger af direktivteksten til de rammetekster, som Europa-Parlamentet vedtog for nylig (den såkaldte "produktpakke"). Der er tale om tilpasninger af:

  - definitioner

  - generelle forpligtelser for de erhvervsdrivende

  - overensstemmelsesformodning

  - formel indsigelse mod harmoniserede standarder

  - regler for CE-mærkningen

  - krav for overensstemmelsesvurderingsorganer

  - notifikationsprocedurer

  - procedurer for produkter, der indebærer en risiko.

  Ændringsforslag nr. 1 til og med nr. 79 vedrører disse tekniske tilpasninger til de nye lovrammer. De er i overensstemmelse med de valg og beslutninger, Europa-Parlamentet har truffet vedrørende disse generelle rammer.

  3.        Vurdering

  - generelt

  Ordføreren er af den opfattelse, at børn som de mest sårbare af alle forbrugere bør beskyttes på en så fuldstændig måde som muligt, og at forældre, pædagoger og personer, der beskæftiger sig med børnepasning, må kunne nære tillid til, at det legetøj, der udbydes på det europæiske marked, opfylder strenge sikkerhedskrav.

  Hun er derfor enig i de målsætninger, Kommissionen har foreslået: modernisering, tydeliggørelse og styrkelse af direktivets sikkerhedskrav og bestemmelserne for direktivets håndhævelse.

  Ordføreren er også i store træk enig i de tilføjelser til eller ændringer af bestemmelserne i det eksisterende direktiv 88/378/EØF, som Kommissionen har foreslået.

  Nærmere redegørelse for ordførerens ændringsforslag:

  - kemiske egenskaber

  Ordføreren er helt enig i, at der indføres særlige krav for anvendelse af stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (de såkaldte CMR-stoffer), men foreslår, at disse krav skærpes yderligere. Hun ser ingen grund til at sondre mellem stoffer i kategori 1 og 2 på den ene side og kategori 3 på den anden side[1] hvad angår indrømmelse af undtagelser.

  Hun foreslår, at betingelserne for indrømmelse af undtagelser for disse stoffer gøres ensartede for de tre kategorier, nemlig at den videnskabelige komité har vurderet anvendelsen af stoffet i legetøj og fundet denne anvendelse forsvarlig, og at der ikke findes nogen egnede alternative stoffer.

  Ordføreren foreslår også helt at forbyde anvendelse af allergifremkaldende duftstoffer i legetøj.

  - mekaniske egenskaber

  Selv om ordføreren er bekymret over de risici, der kan opstå i forbindelse med anvendelse af små, men meget kraftige magneter i legetøj, mener hun, at det ikke er nødvendigt at medtage en særlig bestemmelse om magneter i direktivet.

  CEN er i færd med at udarbejde en særlig standard for magnetisk legetøj, og Kommissionen har truffet midlertidige foranstaltninger (krav om anbringelse af en advarsel om, at der kan opstå fare, hvis barnet sluger mere end en magnet).

  - håndværksmæssigt eller ikke-seriemæssigt fremstillet legetøj

  Ordføreren er klar over, at det ikke er let for små og mellemstore virksomheder, der fremstiller legetøj håndværksmæssigt eller i det mindste ikke-seriemæssigt, at opfylde de strengere bestemmelser i direktivet. Hun arbejder på en løsning, men har endnu ikke fundet noget juridisk holdbart koncept. Hun vil meget gerne høre kollegernes mening herom.

  - legetøj, der åbenbart er udformet til eller beregnet for børn i en bestemt aldersgruppe

  Alt for ofte anbringes der på legetøj, der klart er beregnet for babyer og meget små børn, en advarsel om, at legetøjet ikke er egnet for børn under 36 måneder. Fabrikanten forsøger på denne måde at omgå strengere sikkerhedskrav og unddrage sig et eventuelt erstatningsansvar. Dette er uacceptabelt og skal forbydes.

  Desuden er denne forkerte angivelse af aldersgruppe meget forvirrende for køberne og ikke befordrende for den tillid, som forbrugerne bør kunne have til legetøjets sikkerhed.

  De relevante bestemmelser i direktivets artikel 10 bør gøres klarere.

  - legetøj, der puttes i munden eller kommer i kontakt med huden

  Legetøj, der er beregnet til ofte at blive puttet i munden (f.eks. legetøjsmusikinstrumenter, bideringe osv.), skal opfylde de samme strenge grænser for migration som fastsat i direktiv 1935/2004/EF, uanset hvilken aldersgruppe legetøjet er beregnet for.

  Legetøj, der er beregnet til ofte at komme i kontakt med børns hud, skal opfylde bestemmelserne om mærkning og sammensætning i kosmetikdirektivet, uanset hvilken aldersgruppe der er tale om.

  - indberetningssted for legetøjs sikkerhed

  I nogle medlemsstater eller regioner etableres der indberetningssteder for farligt legetøj, hvor personer, der erhvervsmæssigt beskæftiger sig med børnepasning, og ligeledes forbrugere/forældre kan anmelde farlige egenskaber ved legetøj og ulykker eller næsten-ulykker.

  Uden at plædere for, at der etableres et sådant særligt indberetningssted i hver medlemsstat, mener ordføreren, at det kunne være nyttigt at undersøge, om forbrugerne er klar over, at de, når de kommer i kontakt med farligt legetøj, kan indberette dette til en instans, som kan have nytte af disse oplysninger.

  - sprog

  Det er vigtigt, at de advarsler, der kræves i henhold til direktivet, og ligeledes brugsanvisningerne affattes på et sprog, som forbrugerne kan forstå. I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet kan medlemsstaterne bestemme, hvilket sprog eller hvilke sprog der er tale om.

  • [1]  Kategori I: stoffer, om hvilke det er påvist, at de er kræftfremkaldende for mennesker, kategori II: stoffer, der bør betragtes som kræftfremkaldende for mennesker, kategori III: stoffer, der i forbindelse med deres eventuelt kræftfremkaldende egenskaber giver anledning til bekymring for mennesker, men hvis virkninger ikke kan bestemmes på en fyldestgørende måde på grund af mangel på oplysninger.

  UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (15.10.2008)

  til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

  forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav til legetøj
  (KOM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

  Rådgivende ordfører: Anne Ferreira

  KORT BEGRUNDELSE

  Sikkerhedskrav til legetøj er dækket af et direktiv, der blev vedtaget i 1988 og ændret i 1993. Denne tekst gav mulighed for at harmonisere de eksisterende regler i medlemsstaterne og sikre en bedre beskyttelse af børn.

  Direktivet skal imidlertid tilpasses den aktuelle økonomiske sammenhæng og den nye videnskabelige viden vi besidder, idet statistiske data om risici og nye samfundsmæssige krav inddrages heri.

  Nye data, der skal tages i betragtning

  Økonomisk baggrund

  Den øgede samhandel har bidraget til en væsentlig ændring af den økonomiske sektor for legetøj.

  Ca. 80 % af det legetøj, der markedsføres i EU, er importeret, og det skal bemærkes, at millioner af legesager fremstillet i Kina i løbet af 2007 blev trukket tilbage som følge af manglende overholdelse af de europæiske standarder. Den fri bevægelighed for varer giver anledning til at gennemgå reglerne for markedsføring og kontrol med overholdelsen af standarderne.

  Ny videnskabelig viden

  Legetøj indeholder flere og flere kemiske stoffer, hvilket betyder, at lovgivningen skal tilpasses de risici, der er forbundet med disse produkter og børns anvendelse heraf (legetøjet suttes på, kastes osv.).

  Statistiske data og risikostyring

  Indberetningen af ulykker med legetøj sker hovedsagelig i forbindelse med alvorlige ulykker. I denne sammenhæng skal der tages hensyn til samtlige ulykker for at sikre en bedre forståelse af de farer og risici, der er forbundet med anvendelsen af legetøjet.

  Med henblik på bedre forebyggelse af de ulykker, der er forbundet med anvendelsen af legetøj, bør videnskabelige vurderinger og tilgængelige risikovurderinger tages i anvendelse.

  Henvisningen til forsigtighedsprincippet bør ikke gælde for en specifik produktkategori, men bør derimod anvendes generelt.

  Nye samfundsmæssige krav

  Legetøj afspejler samfundet, og det bliver både i antal og variation stadig større. Det ledsager barnet i dets følelsesmæssige og intellektuelle udvikling og er en del af barnets univers, både i hjemmet og som led i barnets opdragelse.

  De endelige forbrugere har ret til at forvente og kræve, at de produkter, som de køber, har en høj kvalitet, og at de ikke kan bringe barnets sundhed eller sundheden for de personer, der fører opsyn med barnet, i fare.

  Forbrugerne er også blevet miljøbevidste og kræver miljøvenlige produkter. Dette krav omfatter produktets livscyklus og emballage samt legetøjets bæredygtighed. Undersøgelser viser, at meget af det legetøj, der findes på markedet, ikke er modstandsdygtigt nok og hurtigt ender som affald.

  Kommissionens forslag indeholder fremskridt, men visse elementer skal præciseres. Der er udarbejdet ændringsforslag med dette for øje, navnlig vedrørende:

  Vigtigheden af advarsler og de lovpligtige dokumenter, der ledsager produktet.

  De anvendte udtryk skal defineres på en måde, der gør dem alment forståelige og skal henvise til EU’s nomenklatur, f.eks. vedrørende kvælning.

  Dokumenterne skal endvidere være letlæselige. Det er også vigtigt, at de udfærdiges på det eller de officielle sprog i de medlemsstater, hvor produkterne markedsføres.

  Bestemmelserne om frister for svar på spørgsmål og advarsler skal defineres præcist. Det samme gælder for bestemmelserne om udbedrende foranstaltninger, tilbagetrækning og tilbagekaldelse af legetøj, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen.

  Produktkvalitet og risici forbundet med tilstedeværelsen af kemiske stoffer

  Legetøj er specifikt beregnet til børn: Det er nødvendigt at tage hensyn til, at de er mere sårbare over for deres omgivelser end voksne.

  Deres organer modnes først i en vis alder, og eksponeringen for CMR-stoffer udgør således en risiko for børnenes udvikling og deres sundhed på lang sigt. Det er derfor nødvendigt at udvide henvisningen til andre lovgivningstekster (emballering af fødevarer, kosmetiske præparater osv.), som omfatter grænseværdier for tilstedeværelsen af stoffer eller kemiske stoffers vandring (migration), der evalueres i forhold til barnets anvendelse af produktet (barnet sutter på det, det kommer i kontakt med barnets hud osv.).

  Ordføreren mener, at bestemmelserne om kemiske stoffer skal udvides til at omfatte PBT-stoffer osv.

  Forslaget lægger større vægt på fri bevægelighed end på sikkerhedskrav til legetøj. Det er i denne henseende nødvendigt at vende bevisbyrden – i lighed med REACH. De erhvervsdrivende skal således godtgøre, at deres legetøj er sikkert og respekterer børns sundhed.

  Efter adskillige udflytninger er 80 % af det legetøj, der markedsføres i Unionen, importeret – hovedsagelig fra Kina, hvor arbejdsvilkårene er dårlige, og hvor der ikke stilles store krav til miljøbeskyttelse.

  Der er således an bred vifte af ansvar i forbindelse med sikkerhedskrav til legetøj. Det påhviler imidlertid de store vestlige mærker og ordregivere, som endnu dominerer legetøjsmarkedet, samt importørerne og distributørerne at sørge for, at forskrifterne overholdes, idet disse afspejler en fællesskabslovgivning, der sikrer det høje niveau for beskyttelse af vores børns sundhed.

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

  Ændringsforslag  1

  Forslag til direktiv

  Betragtning 3 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3a) Forsigtighedsprincippet har udtrykkeligt været nedfældet i traktaten siden 1992; De Europæiske Fællesskabers Domstol har gentagne gange præciseret betydningen og omfanget af dette princip i fællesskabsretten og betragter det som en del af grundlaget for Fællesskabets miljøbeskyttelses- og sundhedspolitik1.

   

  1 Dom af 23.9.2003 i sag C-192/01, Kommissionen mod Danmark, Sml. 2003, s. I-9693; dom af 7.9.2004 i sag C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee og Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels mod Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Sml. 2004, s. I-7405.

  Begrundelse

  A cause du manque de données sur les dangers et les risques que peuvent représenter les jouets pour la sécurité et la santé des enfants et étant donné que les enfants appartiennent aux catégories de population très vulnérables ou vulnérables en fonction de l’âge, le principe de précaution doit être intégré dans la législation relative à la sécurité des jouets afin de permettre tant aux autorités compétentes des Etats membres qu’aux opérateurs économiques de prendre des mesures visant à empêcher la mise sur le marché de certains jouets. Sa portée doit être générale.

  Ændringsforslag  2

  Forslag til direktiv

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8) Alle erhvervsdrivende, der indgår i forsynings- og distributionskæden, bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kun gør sådant legetøj tilgængeligt på markedet, som er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dette direktiv indebærer en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt aktørs respektive rolle i forsynings- og distributionsprocessen.

  (8) Alle erhvervsdrivende, der indgår i forsynings- og distributionskæden, handler ansvarligt og med den nødvendige forsigtighed med henblik på at sikre, at det legetøj, som de markedsfører, under normale og med rimelighed forventede anvendelsesforhold ikke har virkninger, der bringer børns sikkerhed og sundhed i fare. De erhvervsdrivende bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kun gør sådant legetøj tilgængeligt på markedet, som er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dette direktiv indebærer en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt aktørs respektive rolle i forsynings- og distributionsprocessen.

  Begrundelse

  Il n’est pas suffisant de rappeler aux opérateurs économiques de prendre les mesures appropriées, il est utile aussi de rappeler que leur responsabilité est engagée. Leur vigilance est donc nécessaire pour garantir la sécurité et la santé des enfants différents usages des jouets doivent être pris en compte.

  Ændringsforslag  3

  Forslag til direktiv

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16) For at sikre, at børn beskyttes mod nyligt opdagede risici, er det også nødvendigt at vedtage nye væsentlige sikkerhedskrav. Det er især nødvendigt at udvide og ajourføre bestemmelserne om kemikalier i legetøj. Det bør i bestemmelserne fastslås, at legetøj skal være i overensstemmelse med den generelle kemikalielovgivning, særlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF. Disse bestemmelser bør dog også tilpasses de særlige behov, der gælder for børn, som er en sårbar forbrugergruppe. Derfor bør der fastsættes nye begrænsninger for stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer, og der bør fastsættes bestemmelser om duftstoffer i legetøj på grund af de særlige risici, som disse stoffer kan frembyde for menneskers sundhed. De specifikke maksimalgrænseværdier, der er fastsat i direktiv 88/378/EØF for visse stoffers vedkommende, bør i betragtning af den videnskabelige videns udvikling ajourføres.

  (16) For at sikre et højt niveau af beskyttelse af børns sikkerhed og sundhed og miljøet mod forskellige risici skal farlige og meget farlige stoffer være genstand for særlig forsigtighed. Det er også nødvendigt at vedtage nye væsentlige sikkerhedskrav. Det er især nødvendigt at udvide og ajourføre bestemmelserne om kemikalier i legetøj. Det bør i bestemmelserne fastslås, at legetøj skal være i overensstemmelse med den generelle kemikalielovgivning, særlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF. Disse bestemmelser bør dog også tilpasses de særlige behov, der gælder for børn, som er en sårbar forbrugergruppe. Derfor bør der fastsættes nye begrænsninger for stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer, og der bør fastsættes bestemmelser om duftstoffer i legetøj på grund af de særlige risici, som disse stoffer kan frembyde for menneskers sundhed. De specifikke maksimalgrænseværdier, der er fastsat i direktiv 88/378/EØF for visse stoffers vedkommende, bør i betragtning af den videnskabelige videns udvikling ajourføres.

  Begrundelse

  Les traités et les législations communautaires pertinentes renvoient toujours à l’objectif d’un niveau élevé de protection de la santé des personnes considérées et de l’environnement, il doit en aller de même avec la révision de la législation sur la sécurité des jouets. Ce considérant traitant des substances chimiques, il est donc impératif de faire référence aux substances dangereuses et très dangereuses.

  Ændringsforslag  4

  Forslag til direktiv

  Betragtning 16 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (16a) Erhvervsdrivende, der ansøger om dispensation til anvendelse af et meget farligt stof i legetøj, skal dokumentere, at der ikke findes noget sikrere alternativ.

  Begrundelse

  L’utilisation des substances très dangereuses doit être évitée de manière générale, en raison des effets potentiels à plus ou moins long terme sur la santé des enfants. Toutefois, leur utilisation peut être envisagée mais à la condition que les fabricants justifient de l’inexistence de substances de substitution, donc plus sûres. Cet amendement renvoie aussi au « principe » de renversement de la charge de la preuve introduit dans la législation REACH, où il revient au producteur de démontrer qu’il n’a pas d’autres alternatives à l’utilisation d’une substance très dangereuse.

  Ændringsforslag  5

  Forslag til direktiv

  Betragtning 16 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (16b) Ansvaret for risikostyring i forbindelse med legetøj, navnlig de risici der er forbundet med anvendelse af kemiske stoffer i legetøj, påhviler de fysiske eller juridiske personer, der fremstiller, importerer og markedsfører legetøj.

  Begrundelse

  Les opérateurs économiques du secteur des jouets doivent également être pleinement conscients des effets potentiellement dangereux pour la santé des enfants de l’utilisation de certaines substances ou préparations chimiques. Par conséquent ils doivent intégrer dans la gestion des risques liés à l’utilisation des jouets la problématique des substances chimiques.

  Ændringsforslag  6

  Forslag til direktiv

  Betragtning 17

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (17) Formålet med de generelle og særlige krav vedrørende kemikalier i dette direktiv bør være at beskytte børns sundhed mod farlige stoffer i legetøj, da miljøproblemer forårsaget af legetøj er behandlet i horisontal miljølovgivning, der også finder anvendelse på legetøj, særlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF.

  (17) Formålet med de generelle og særlige krav vedrørende kemikalier i dette direktiv bør være at beskytte børns sundhed mod farlige stoffer i legetøj, da miljøproblemer forårsaget af legetøj er behandlet i miljølovgivning, der finder anvendelse på elektrisk og elektronisk legetøj, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Miljøspørgsmål i forbindelse med affald er derudover omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald, emballagespørgsmål er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald, og spørgsmål vedrørende batterier og akkumulatorer er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF

  Begrundelse

  Kommissionens tekst giver indtryk af, at miljøspørgsmål vedrørende alle former for legetøj er eksplicit omfattet, men det er kun elektrisk og elektronisk legetøj, der behandles.

  Horisontal lovgivning finder ikke eksplicit anvendelse på legetøj og bør ikke være grupperet sammen med direktivet om elektrisk og elektronisk udstyr og direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

  Ændringsforslag  7

  Forslag til direktiv

  Betragtning 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (18) Der bør ud fra forsigtighedsprincippet fastsættes særlige sikkerhedskrav for at dække den potentielle særlige fare, som legetøj inden i fødevarer kan udgøre, da kombinationen af legetøj og fødevarer kan forårsage en risiko for kvælning, der er forskellig fra de risici, som legetøjet alene frembyder, og som derfor ikke er omfattet af nogen specifik fællesskabsforanstaltning.

  (18) Der bør fastsættes særlige sikkerhedskrav for at dække den potentielle særlige fare, som legetøj inden i fødevarer kan udgøre, da kombinationen af legetøj og fødevarer kan forårsage en risiko for kvælning, der er forskellig fra de risici, som legetøjet alene frembyder, og som derfor ikke er omfattet af nogen specifik fællesskabsforanstaltning.

  Begrundelse

  Le principe de précaution doit être appliqué de manière générale dans le cadre de cette directive révisée. Cet amendement est aussi en lien avec l’amendement 1 au considérant 3.bis.

  Ændringsforslag  8

  Forslag til direktiv

  Betragtning 19

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (19) Da der kan findes eller udvikles legetøj, der udgør en fare, som ikke er omfattet af et særligt sikkerhedskrav i nærværende direktiv, er det nødvendigt at fastsætte et generelt sikkerhedskrav som retsgrundlag for at træffe foranstaltninger mod sådant legetøj. I denne henseende bør legetøjs sikkerhed være defineret på grundlag af den tilsigtede anvendelse af produktet under hensyntagen til den forventede brug og børns adfærd, eftersom børn normalt ikke udviser den samme grad af omhu som en gennemsnitlig voksen bruger.

  (19) Da der kan findes eller udvikles legetøj, der udgør en fare, som ikke er omfattet af et særligt sikkerhedskrav i nærværende direktiv, er det nødvendigt at fastsætte et generelt sikkerhedskrav som retsgrundlag for at træffe foranstaltninger mod sådant legetøj. I denne henseende bør legetøjs sikkerhed være defineret på grundlag af den tilsigtede anvendelse af produktet under hensyntagen til den med rimelighed forventede brug og børns adfærd, eftersom børn normalt ikke udviser den samme grad af omhu som en gennemsnitlig voksen bruger.

  Begrundelse

  Il faut préciser les différents caractères prévisibles des usages à évaluer. Il est nécessaire d’y réfléchir pour procéder à l’évaluation du jouet afin de prendre en compte des usages que l’enfant peut faire d’un jouet, tout en excluant des événements qu’un enfant d’un certain âge ne pourrait pas réaliser en raison de son stade de développement, physique, intellectuel, etc.

  Ændringsforslag  9

  Forslag til direktiv

  Betragtning 21

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (21) CE-mærkningen er et udtryk for legetøjets overensstemmelse med kravene og det synlige resultat af en omfattende proces med overensstemmelsesvurdering i bred forstand. Der bør derfor i dette direktiv fastsættes generelle principper for anvendelsen af CE-mærkningen og for anbringelsen af den.

  (21) CE-mærkningen angiver, at legetøjet er i overensstemmelse med kravene og det synlige resultat af en omfattende proces med overensstemmelsesvurdering i bred forstand. Der bør derfor i dette direktiv fastsættes generelle principper for anvendelsen af CE-mærkningen og for anbringelsen af den.

  Begrundelse

  Le nombre considérable de rappels de jouets intervenus en 2007 portant le marquage « CE » a rappelé aux consommateurs européens que le respect de la conformité n’était pas synonyme d’un niveau élevé de sécurité de jouets. Aussi il est inapproprié de mentionner que le marquage « CE » rend effectif la conformité, laissant sous-entendre la sécurité.

  Ændringsforslag  10

  Forslag til direktiv

  Betragtning 22

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (22) Det er afgørende at indskærpe over for både fabrikanterne og brugerne, at fabrikanten ved at anbringe CE-mærkningen erklærer, at legetøjet opfylder alle gældende krav, og påtager sig det fulde ansvar herfor.

  (22) Det er afgørende at indskærpe over for fabrikanterne, at fabrikanten ved at anbringe CE-mærkningen erklærer, at legetøjet opfylder alle gældende krav, og påtager sig det fulde ansvar herfor.

  Begrundelse

  Seul le fabricant peut apposer le marquage « CE ». Il doit être conscient que l’utilisation du marquage « CE » impliquant respect de conditions strictes, il engage sa responsabilité et que tout abus peut être sanctionné. En lien avec l’amendement 8.

  Ændringsforslag  11

  Forslag til direktiv

  Betragtning 32

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (32) Der bør navnlig tillægges Kommissionen beføjelse til i visse nøje fastlagte tilfælde at tilpasse kravene vedrørende kemikalier og til i visse tilfælde at indrømme undtagelser fra forbuddet mod CMR-stoffer samt tilpasse ordlyden i de specifikke advarsler for visse legetøjskategoriers vedkommende. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv og/eller at supplere dette direktiv med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

  (32) Der bør navnlig tillægges Kommissionen beføjelse til i visse nøje fastlagte tilfælde at tilpasse kravene vedrørende kemikalier og til i visse tilfælde at indrømme undtagelser fra forbuddet mod yderst farlige stoffer og CMR-stoffer samt tilpasse ordlyden i de specifikke advarsler for visse legetøjskategoriers vedkommende. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv og/eller at supplere dette direktiv med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

  Begrundelse

  Amendement en lien avec les amendements au considérant 16, à l’article 47 et à l’annexe II, partie III.

  Ændringsforslag  12

  Forslag til direktiv

  Betragtning 34

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (34) Målene for den påtænkte handling, nemlig gennem fastsættelse af harmoniserede sikkerhedskrav til legetøj og minimumskrav til markedstilsyn at skabe et højt sikkerhedsniveau for legetøj og samtidig garantere, at det indre marked fungerer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger, bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

  (34) Målene for den påtænkte handling, nemlig gennem fastsættelse af harmoniserede sikkerhedskrav til legetøj med henblik på at sikre børns sikkerhed og sundhed og minimumskrav til markedstilsyn at skabe et højt sikkerhedsniveau for legetøj og samtidig garantere, at det indre marked fungerer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger, bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

  Begrundelse

  L’objectif premier de cette directive doit être rappelé.

  Ændringsforslag  13

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a. Direktivet er baseret på det princip, at fabrikanterne, importørerne og de andre erhvervsdrivende garanterer, at fremstillingen eller markedsføringen af legetøjet, og navnlig de kemiske stoffer, som de indeholder, ikke har skadelige eller toksiske virkninger for børns sundhed og miljøet. Bestemmelserne heri bygger på forsigtighedsprincippet,

  Begrundelse

  Les traités et les législations communautaires pertinentes renvoient toujours à l’objectif d’un niveau élevé de protection de la santé des personnes considérées et de l’environnement, il doit en aller de même avec la révision de la législation sur la sécurité des jouets, y compris les substances chimiques utilisées pour leur fabrication. Il est nécessaire ce faisant de rappeler ici que le principe de précaution doit être intégré à la législation relative à la sécurité des jouets.

  Ændringsforslag  14

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 8 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8a) "advarsel": særlig(e) påtegning(er), der skaber opmærksomhed eller agtpågivenhed hos slutbrugeren eller den person, der fører opsyn med brugeren, om vilkårene for anvendelse eller samling af et legetøj

  Begrundelse

  Il est nécessaire de définir le terme « avertissement » pour éviter toute confusion avec l’étiquetage.

  Ændringsforslag  15

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (9) "tilbagetrækning": enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at legetøj i forsyningskæden gøres tilgængeligt på markedet

  (9) "tilbagetrækning": enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at legetøj i forsyningskæden gøres tilgængeligt, distribueres, tilbydes eller udstilles på markedet

  Begrundelse

  Il est impératif de préciser quelles opérations le retrait couvre exactement.

  Ændringsforslag  16

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 11 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (11a) "kvælning": blokering af vitale organer som følge af iltmangel af fem forskellige årsager, nemlig at en genstand har sat sig fast i munden eller svælget, drukning, kvælning, strangulering eller knusning

  Begrundelse

  Le terme asphyxie doit être défini car il englobe différents phénomènes de manque d’oxygène. L’asphyxie est la conséquence d’un des cinq événements provoquant le manque d’oxygène et présentant un risque grave ou vital pour la santé des enfants.

  Ændringsforslag  17

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 13

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (13) "skade": fysisk beskadigelse eller sundhedsskade

  (13) "skade": fysisk beskadigelse eller enhver anden sundhedsskade, herunder langsigtet

  Begrundelse

  Il convient de préciser cette définition, en y incluant des effets autres que physiques qu’un jouet non conforme peut engendrer, ainsi que les effets à long terme liés à l’utilisation de certaines substances.

  Ændringsforslag  18

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14) "fare": en potentiel skadekilde

  (14) "fare": en potentiel kilde til skade på en persons sundhed eller velbefindende

  Begrundelse

  Il est nécessaire de préciser ce qui peut être endommagé.

  Ændringsforslag  19

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 15 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (15a) "udtrykkeligt udformet eller beregnet for børn i aldersgruppe x": et begreb, der betyder, at barnet skal være i besiddelse af de færdigheder og åndsevner, der svarer til den pågældende aldersgruppe.

  Begrundelse

  Det bør sikres, at fabrikanten ikke mod bedre vidende angiver en fiktiv aldersgruppe på etiketten for at unddrage sig visse forpligtelser og/eller former for ansvar.

  Ændringsforslag  20

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  8. Fabrikanten skal på de kompetente nationale myndigheders anmodning give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis disse myndigheder anmoder herom, samarbejde med dem om enhver foranstaltning til forebyggelse af risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør.

  8. Fabrikanten skal på de kompetente nationale myndigheders anmodning og inden for to uger give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis disse myndigheder anmoder herom, samarbejde med dem om enhver foranstaltning til forebyggelse af risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør.

  Begrundelse

  Les délais de communication de tout document ou informations doivent être précisés. Une telle précision est un élément visant à renforcer l’application des mesures de sécurité permettant de garantir la santé des enfants.

  Ændringsforslag  21

  Forslag til direktiv

  Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a. Fabrikanten orienterer de kompetente nationale myndigheder på det territorium, hvor han markedsfører sit legetøj, om udnævnelsen af en bemyndiget repræsentant senest fire uger efter udnævnelsen.

  Begrundelse

  Cette information des autorités nationales compétentes est nécessaire. Elle doit se faire dans un délai imparti.

  Ændringsforslag  22

  Forslag til direktiv

  Artikel 4 ‑ stk. 1 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1b. Indberetningen om den bemyndigede repræsentant omfatter som minimum den bemyndigede repræsentants kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og hjemmeside), det legetøj, som den bemyndigede repræsentants opgave omhandler i henhold til forpligtelserne i stk. 3 i denne artikel, og legetøjet unikke identifikationsnummer.

  Begrundelse

  Les informations minimales que le fabricant doit communiquer aux autorités nationales compétentes à l’issue de la désignation d’un mandataire, doivent être précisées, pour permettre de réaliser les objectifs de la révision de cette directive.

  Ændringsforslag  23

  Forslag til direktiv

  Artikel 4 – stk. 3 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b) på de kompetente nationale myndigheders anmodning give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen

  b) på de kompetente nationale myndigheders anmodning og inden for to uger give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at dokumentere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen

  Begrundelse

  Les délais de communication de tout document ou informations doivent être précisés. Une telle précision est un élément visant à renforcer l’application des mesures de sécurité permettant de garantir la santé des enfants. La 2° partie de l’amendement est linguistique.

  Ændringsforslag  24

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Importøren skal, når han bringer legetøj i omsætning, handle med fornøden omhu over for de gældende krav.

  1. Importøren skal, når han bringer legetøj i omsætning, garantere, at det legetøj, som han bringer i omsætning på EU's marked, overholder bestemmelserne i dette direktiv, og at legetøjet er sikkert.

  Begrundelse

  Il est impératif de préciser que les importateurs ont également une part de responsabilité dans l’application et le respect des objectifs de la révision de cette directive. Le dernier amendement est un amendement linguistique.

  Ændringsforslag  25

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Importøren skal, før han bringer legetøj i omsætning, kontrollere, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure.

  2. Importøren skal, før han bringer legetøj i omsætning, kontrollere, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure i henhold til artikel 18 og 19.

  Han skal kontrollere, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at legetøjet er forsynet med den krævede overensstemmelsesmærkning og er ledsaget af den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 3, stk. 5 og 6.

  Han skal kontrollere, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, jvf. artikel 20, at legetøjet er forsynet med den krævede overensstemmelsesmærkning og er ledsaget af den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 3, stk. 5 og 6, artikel 9 og Bilag II.

  Hvis en importør konstaterer, at legetøjet ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II, må han først bringe legetøjet i omsætning, efter at det er blevet bragt i overensstemmelse med de pågældende krav.

  Hvis en importør konstaterer, at legetøjet ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II, må han først bringe legetøjet i omsætning, efter at det er blevet bragt i overensstemmelse med de pågældende krav.

  Begrundelse

  Il est nécessaire de rappeler les dispositions pertinentes de la présente directive auxquelles ces différents points se rapportent. L’amendement à l’alinéa 3 est linguistique.

  Ændringsforslag  26

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Importørens navn og kontaktadresse skal fremgå af legetøjet, eller hvis dette på grund af legetøjets størrelse eller art ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager legetøjet.

  3. Importørens navn, kontaktadresse, telefonnummer og e-mailadresse skal fremgå tydeligt og læseligt af legetøjet, eller hvis dette på grund af legetøjets størrelse eller art ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager legetøjet, på en sådan måde at disse oplysninger er synlige og adskilte fra beskrivelsen af legetøjet.

  Begrundelse

  Les informations initialement proposées doivent être complétées et elles doivent être accessibles facilement et rapidement.

  Ændringsforslag  27

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7. Importøren skal på de kompetente nationale myndigheders anmodning give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis disse myndigheder anmoder herom, samarbejde med dem om enhver foranstaltning til forebyggelse af risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør.

  7. Distributøren skal på de kompetente nationale myndigheders anmodning og inden for to uger give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis disse myndigheder anmoder herom, samarbejde med dem om enhver foranstaltning til forebyggelse af risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør.

  Begrundelse

  Idem amendement 26.

  Ændringsforslag  28

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Distributøren skal, når han gør legetøj tilgængeligt på markedet, handle med fornøden omhu over for de gældende krav.

  1. Distributøren skal, når han gør legetøj tilgængeligt på markedet, garantere, at det legetøj, som han bringer i omsætning på EU's marked, overholder bestemmelserne i dette direktiv, således at det legetøj, som han markedsfører i EU, er sikkert.

  Begrundelse

  Idem amendement 27.

  Ændringsforslag  29

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Distributøren skal på de kompetente nationale myndigheders anmodning give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis disse myndigheder anmoder herom, samarbejde med dem om enhver foranstaltning til forebyggelse af risici, som legetøj, han har gjort tilgængeligt på markedet, udgør.

  5. Distributøren skal på de kompetente nationale myndigheders anmodning og inden for to uger give dem al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis disse myndigheder anmoder herom, samarbejde med dem om enhver foranstaltning til forebyggelse af risici, som legetøj, han har bragt i omsætning, udgør.

  Begrundelse

  Idem amendement 26.

  Ændringsforslag  30

  Forslag til direktiv

  Artikel 7 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 7a

   

  Register

   

  De erhvervsdrivende inden for legetøjsbranchen som defineret i artikel 1 skal føre et register over trufne foranstaltninger, tilbagetrækninger, tilbagekaldelser, reklamationer og klager modtaget fra andre erhvervsdrivende og slutbrugere og over opfølgningen på hver af ovennævnte foranstaltninger.

   

  Af registret skal for hver af ovennævnte foranstaltninger tydeligt fremgå årsagerne hertil, legetøjets unikke identifikationsnummer og den identifikation af legetøjet, der giver mulighed for at spore det, samt datoen for modtagelse af reklamationen eller klagen og datoen for udsendelsen af opfølgningen på reklamationen eller klagen.

   

  Registret opbevares i ti år. De erhvervsdrivende stiller det efter anmodning til rådighed for de kompetente nationale myndigheder.

  Begrundelse

  L’article 3, paragraphe 4 fait référence à la tenue d’un registre par les fabricants. Il est donc nécessaire de préciser les modalités applicables à la tenue dudit registre dans la présente directive.

  Ændringsforslag  31

  Forslag til direktiv

  Artikel 8 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  De skal have egnede systemer og procedurer, som gør det muligt efter anmodning at stille disse oplysninger til rådighed for markedstilsynsmyndighederne i 10 år.

  De skal have egnede systemer og procedurer, som gør det muligt efter anmodning og inden for to uger at stille disse oplysninger til rådighed for markedstilsynsmyndighederne i 10 år.

  Begrundelse

  Idem amendement 23.

  Ændringsforslag  32

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. - 1 (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  - 1. Der mindes om, at børn tilhører kategorien af sårbare personer, da deres sundhed er meget skrøbeligt og biologisk set i højere grad reagerer på tilstedeværelsen af bestemte stoffer. De risici, der er forbundet med deres eksponering for kemiske stoffer, er endvidere større end hos voksne, da de ikke er fuldt udviklede.

  Begrundelse

  Dans cet article disposant des exigences essentielles de sécurité, il est impératif de rappeler que les enfants appartiennent à la population des personnes très vulnérables ou vulnérables, en fonction de leur âge. Et qu’il est nécessaire qu’il en soit tenu compte en matière d’exigences de sécurité et de garantie de la santé des enfants utilisant des jouets, notamment pour ce qui est des substances chimiques.

  Ændringsforslag  33

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Medlemsstaterne anvender forsigtighedsprincippet.

  Begrundelse

  Idem amendement 1.

  Ændringsforslag  34

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Legetøj må ikke indebære fare for sikkerheden eller sundheden for brugerne eller andre personer, når det anvendes til det beregnede formål eller på den måde, som børn normalt må forventes at anvende det på.

  2. Legetøj må ikke indebære fare for sikkerheden eller sundheden for brugerne eller andre personer, når det anvendes til det beregnede formål og på den måde, som børn normalt og med rimelighed må forventes at anvende det på.

  Der tages hensyn til de evner, brugerne, og i givet fald de personer, der fører opsyn med brugerne, har til at håndtere især legetøj, der på grund af dets funktion, størrelse og særpræg er bestemt for børn under 36 måneder.

  Der tages hensyn til de evner, brugerne har til at håndtere især legetøj, der på grund af dets funktion, størrelse og særpræg er bestemt for børn under 36 måneder.

  De på legetøjet eller dets emballage anbragte mærkater skal sammen med den medfølgende brugsanvisning gøre brugerne eller de personer, der fører opsyn med dem, opmærksom på de farer og risici for skade, der er forbundet med anvendelsen af legetøjet, samt på, hvordan man undgå dem.

  De på legetøjet eller dets emballage anbragte mærkater skal sammen med den medfølgende brugsanvisning gøre brugerne eller de personer, der fører opsyn med dem, opmærksom på de farer og risici for skade, der er forbundet med anvendelsen af legetøjet, samt på, hvordan man undgå dem.

  Begrundelse

  Idem amendement 7 pour la 1° partie de l’amendement. Pour l’évaluation des exigences essentielles de sécurité, la présence d’un surveillant ne peut pas être prise en compte, car il convient d’évaluer la sécurité intrinsèque des jouets. La surveillance doit avoir lieu, mais elle ne peut pas être continue, car l’enfant doit pouvoir et a besoin de jouer seul pour se développer et acquérir son autonomie.

  Ændringsforslag  35

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Legetøj, der bringes i omsætning, skal være i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i hele det tidsrum, legetøjet forventes at kunne anvendes på normal vis.

  3. Legetøj, der bringes i omsætning, skal være i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i hele det tidsrum, legetøjet med rimelighed forventes at kunne anvendes på normal vis.

  Begrundelse

  Idem amendement 2.

  Ændringsforslag  36

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Advarslerne i Bilag V, del B, punkt 1 anvendes ikke for legetøj, der i kraft af dets funktion, dimensioner eller andre karakteristika foruden vægten, er beregnet til børn på under 36 måneder.

  Begrundelse

  Des jouets destinés à des enfants de moins de trois ans portent souvent l'indication "non destiné à des enfants de moins de trois ans", alors qu’ils sont destinés à cette catégorie d’âge. Certains fabricants essaient ainsi de se soustraire à leurs responsabilités ou de se couvrir. L'annexe V n'interdisant pas explicitement que cette formule soit apposée, il est beaucoup plus simple en matière de surveillance du marché de faire respecter la législation en faisant figurer cette disposition dans la directive.

  Ændringsforslag  37

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  For så vidt angår de i bilag V, del B, anførte legetøjskategorier anvendes de advarsler, der er fastsat i bilag V, del B.

  For så vidt angår de i bilag V, del B, punkt 2 til 5, anførte legetøjskategorier anvendes de advarsler, der er fastsat heri i forbindelse med fastlæggelsen af deres ordlyd.

  Begrundelse

  Amendement de cohérence avec l’amendement 102. Il convient aussi de préciser la portée de cette disposition.

  Ændringsforslag  38

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Fabrikanten anbringer en synlig, let læselig og præcis advarsel på legetøjet, på en påhæftet mærkat eller på emballagen og på brugsanvisningen, hvis en sådan følger med legetøjet. Der anbringes passende advarsler på småt legetøj, der sælges uden emballage.

  2. Advarslerne udfærdiges på en præcis, synlig, let læselig måde, som er forståelig for brugerne eller de personer, der fører opsyn med dem, og anbringes på legetøjet eller, hvis dette er teknisk umuligt, på en mærkat på legetøjet eller på emballagen. Advarslerne gentages på brugsanvisningen, hvis en sådan følger med legetøjet. Der anbringes passende advarsler på småt legetøj, der sælges uden emballage.

  Der opsættes på salgsstedet synlige, let læselige og iøjnefaldende advarsler med angivelse af brugernes minimums- og maksimumsalder.

  Der opsættes på salgsstedet synlige, tydelige og let læselige, præcise og iøjnefaldende advarsler med angivelse af brugernes minimums- og maksimumsalder. De bemyndigede repræsentanter, importørerne og distributørerne skal oplyses om disse advarsler, således at advarsler med angivelse af brugernes minimums- og maksimumsalder kan anbringes korrekt på salgsstedet.

   

  Advarslerne skal placeres på forskellige steder, således at de ses hyppigt. Advarslen trykkes på emballagens mest synlige side samt på al ydre emballage, dog ikke gennemsigtig yderemballage, der anvendes til detailsalg af det pågældende legetøj.

   

  Medlemsstaterne kan bestemme placeringen af de advarsler, der skal fremgå af overfladerne, i forhold til sproglige krav.

   

  For at tage hensyn til sproglige krav har medlemsstaterne ret til at vælge skriftstørrelsen, så længe skriftstørrelsen i henhold til medlemsstaternes lovgivning er således, at den gør det let og tydeligt at læse advarslen

   

  Advarsler skal være trykt på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor legetøjet markedsføres.

  Ændringsforslag  39

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Medlemsstaterne kan kræve, at advarsler og sikkerhedsanvisninger, eller visse af dem, findes på deres eget eller egne officielle sprog, når legetøjet bringes i omsætning på deres område.

  3. De advarsler, som er nævnt i denne artikel og Bilag V, såvel som sikkerhedsanvisningerne, findes på de pågældende medlemsstaters officielle sprog, når legetøjet bringes i omsætning på deres område.

  Begrundelse

  La rédaction des avertissements et des instructions de sécurité dans la ou les langues officielles de l’Etat membre où les jouets sont mis sur le marché est un élément essentiel de la sécurité et de la santé des enfants.

  Ændringsforslag  40

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 10b

   

  Fælles bestemmelser for erhvervsdrivende vedrørende de foranstaltninger for tilbagetrækning, der skal træffes, hvis legetøj ikke er eller kan mistænkes for ikke at være i overensstemmelse med lovgivningen

   

  1. I medfør af artikel 3, 5 og 6 træffer en erhvervsdrivende, der er berørt af et problem med eller er i tvivl om overholdelsen af bestemmelserne om sikkerhedskrav til legetøj, omgående foranstaltninger til tilbagetrækning af legetøjet.

   

  2. En erhvervsdrivende, der har et problem med eller er i tvivl om overholdelsen af bestemmelserne om sikkerhedskrav til legetøj, meddeler omgående de andre relevante erhvervsdrivende, forbrugerorganisationerne og de nationale myndigheder i de medlemsstater, hvori legetøjet er gjort tilgængeligt, idet der navnlig gives præcise oplysninger om problemet med manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger til tilbagetrækning, han har truffet.

   

  3. Foranstaltningerne til tilbagetrækning træffes omgående og gennemføres så hurtigt som muligt og senest inden for to uger efter konstateringen af problemet vedrørende manglende overensstemmelse med lovgivningen.

   

  Såfremt ovennævnte frist ikke kan overholdes, oplyser den erhvervsdrivende, der er berørt at problemet om manglende overensstemmelse med lovgivningen, straks de andre relevante erhvervsdrivende og de kompetente nationale myndigheder og begrunder behovet for en ny frist til at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen. De kompetente nationale myndigheder træffer hurtigst muligt afgørelse om ansøgningen om forlængelse af fristen og oplyser så hurtigt som muligt de relevante erhvervsdrivende om afgørelsen, navnlig den frist, der måtte være nødvendig for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen.

   

  4. Legetøjet gøres utilgængeligt for slutbrugerne på ubestemt tid.

   

  Når legetøj, der har været tilbagetrukket, er bragt i overensstemmelse med lovgivningen, opfattes det som nyt legetøj og skal overholde alle bestemmelserne i dette direktiv om nye produkter, som bliver gjort tilgængelige for slutbrugerne.

  Begrundelse

  Il est nécessaire de préciser les dispositions relatives aux mesures de retrait, mentionnées aux articles 3, 5 et 6 de la présente directive. Ces précisions sont consubstantielles du renforcement des dispositions de sécurité des jouets et de la santé des enfants. Les modalités en matière de retrait doivent être plus fortes que les mesures correctives car la sécurité des jouets et la santé des enfants peuvent être plus sérieusement affectées

  Ændringsforslag  41

  Forslag til direktiv

  Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a. Ved vurderingen af legetøjets sikkerhed skal alle relevante aspekter tages i betragtning, navnlig kategorier af børn eller grupper af børn, der har en høj eller særlig sårbarhed, f.eks. børn med særlige behov.

  Begrundelse

  Outre qu’il s’agit de rappeler l’objet essentiel de l’évaluation, il est nécessaire aussi de préciser des aspects complémentaires de celle-ci, notamment de prendre aussi en considération les groupes d’enfants handicapés.

  Ændringsforslag  42

  Forslag til direktiv

  Artikel 17 – stk. 1 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1b. Det er nødvendigt at tage samtlige ulykker i betragtning, herunder ulykker uden alvorlige følger og ulykker med mere alvorlige følger, der sker for børn, for at bestemme risiko- og fareniveauet vedrørende legetøj.

  Begrundelse

  Cet amendement vise à ce que les accidents moyennement graves, mais surtout bénins, soient mieux pris en compte, pour avoir une représentation plus juste de l’accidentologie liée aux jouets.

  Ændringsforslag  43

  Forslag til direktiv

  Artikel 19 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Når et overensstemmelsesvurderingsorgan, der er bemyndiget i henhold til artikel 21, i det følgende benævnt "bemyndiget organ", gennemfører en EF-typeafprøvning, evaluerer det i relevante tilfælde sammen med fabrikanten den analyse, fabrikanten har foretaget i overensstemmelse med artikel 17, af farer, legetøjet kan udgøre.

  3. Når et overensstemmelsesvurderingsorgan, der er bemyndiget i henhold til artikel 21, i det følgende benævnt "bemyndiget organ", gennemfører en EF-typeafprøvning, evaluerer det sammen med fabrikanten den analyse, fabrikanten har foretaget i overensstemmelse med artikel 17, af farer, legetøjet kan udgøre.

  Begrundelse

  Cette évaluation ne peut pas être facultative, eu égard à l’objet de renforcer la sécurité des jouets.

  Ændringsforslag  44

  Forslag til direktiv

  Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Attesten tages op til fornyet behandling, når som helst det er nødvendigt, særlig i tilfælde af en ændring af fremstillingsprocessen, råvarerne eller legetøjets bestanddele, og under alle omstændigheder hvert femte år.

  Attesten tages op til fornyet behandling, når som helst det er nødvendigt, særlig i tilfælde af en ændring af fremstillingsprocessen, råvarerne eller legetøjets bestanddele, og under alle omstændigheder hvert tredje år.

  Begrundelse

  Le délai doit être raccourcie, eu égard à l’objet de renforcer la sécurité des jouets.

  Ændringsforslag  45

  Forslag til direktiv

  Artikel 20 – stk. - 1 (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  - 1. Fabrikanten stiller på de kompetente nationale myndigheders anmodning den tekniske dokumentation, som er nævnt i artikel 3, stk. 2, til rådighed for inspektion eller kontrol på det territorium, hvori myndigheden fører tilsyn, i overensstemmelse med artikel 38, stk. 3a.

  Begrundelse

  Il convient de préciser dans cet article que la documentation technique doit être disponible pour toute inspection ou contrôle chez le fabricant de jouets.

  Ændringsforslag  46

  Forslag til direktiv

  Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hvis en markedstilsynsmyndighed anmoder fabrikanten om den tekniske dokumentation eller en oversættelse af dele heraf, kan den fastsætte en frist på 30 dage hertil, medmindre en kortere frist er begrundet på grund af en alvorlig eller umiddelbar risiko.

  På de kompetente nationale myndigheders anmodning stiller fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant den tekniske dokumentation eller en oversættelse af dele heraf til rådighed inden for maksimalt 30 dage, medmindre en kortere frist er begrundet på grund af en alvorlig eller umiddelbar risiko.

  Begrundelse

  Il est nécessaire d’être plus précis et de fixer d’emblée le délai de transmission de la documentation. Cela renforce la sécurité des jouets et permet de mieux garantir la sécurité et la santé des enfants qui font l’objet de cette révision.

  Ændringsforslag  47

  Forslag til direktiv

  Artikel 20 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Hvis fabrikanten ikke overholder forpligtelserne i stk. 1, 2 og 3, kan markedstilsynsmyndigheden kræve af ham, at et bemyndiget organ udfører en afprøvning for hans regning inden for et bestemt tidsrum, hvor det undersøges, om legetøjet opfylder de harmoniserede standarder og væsentlige sikkerhedskrav.

  4. Hvis fabrikanten ikke overholder forpligtelserne i stk. -1a, 1, 2 og 3, kræver markedstilsynsmyndigheden af ham, at et bemyndiget organ udfører en afprøvning for hans regning inden for højst 14 dage, hvor det certificeres, at legetøjet opfylder de harmoniserede standarder og væsentlige sikkerhedskrav.

  Begrundelse

  Idem amendement 57.

  Ændringsforslag  48

  Forslag til direktiv

  Artikel 20 – stk. 4 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4a. Hvis fabrikanten ikke overholder sine forpligtelser i henhold til stk. 4, træffer markedstilsynsmyndigheden de foranstaltninger, som denne vurderer som nødvendige, for at det pågældende legetøj ikke gøres tilgængeligt på markedet og i distributionskæderne på det territorium, hvori myndighededen fører tilsyn.

  Begrundelse

  Le présent article est incomplet. Si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui incombent, les autorités nationales compétentes doivent pouvoir prendre les mesures permettant de garantir la sécurité et la santé des enfants.

  Ændringsforslag  49

  Forslag til direktiv

  Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a. De bemyndigende myndigheder opretter indberetningssteder for farligt legetøj, hvor personer, der erhvervsmæssigt beskæftiger sig med børnepasning, og forbrugere kan indberette tilfælde af legetøj, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, eller ulykker i forbindelse med anvendelse af legetøj.

  Begrundelse

  Oprettelse af indberetningssteder for farligt legetøj i medlemsstaterne ville styrke forbrugernes stilling og lette den direkte kommunikation med fabrikanter og producenter i tilfælde af problemer med et specifikt produkt. Fabrikanter og producenter vil på den måde kunne reagere hurtigere på deres kunders krav.

  Ændringsforslag  50

  Forslag til direktiv

  Artikel 25 – stk. 7 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (a) en god teknisk og faglig uddannelse omfattende alle overensstemmelsesvurderingsaktiviteter inden for det område, på hvilket overensstemmelsesvurderingsorganet er blevet bemyndiget

  a) en god teknisk og faglig uddannelse, som navnlig kan dokumenteres med diplomer eller erhvervserfaring og certifikater, og som omfatter alle overensstemmelsesvurderingsaktiviteter inden for det område, på hvilket overensstemmelsesvurderingsorganet er blevet bemyndiget

  Begrundelse

  Il est nécessaire d’attester de la formation technique et professionnelle des personnels des organismes notifiés.

  Ændringsforslag  51

  Forslag til direktiv

  Artikel 25 – stk. 11 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  11a. Overensstemmelsesvurderings-organet skal ansøge om at blive ISO 9001 certificeret (2000-version).

  Begrundelse

  Cette certification est une garantie supplémentaire de la qualité de l’évaluation et du respect des normes dans la conduite de celle-ci.

  Ændringsforslag  52

  Forslag til direktiv

  Artikel 27 – stk. 4 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4a. Datterselskaber og underentreprenører skal være ISO 9001-certificerede (2000-version).

  Begrundelse

  Cette certification est une garantie supplémentaire de la qualité des processus de production et de l’évaluation régulière et des contrôles de ceux-ci.

  Ændringsforslag  53

  Forslag til direktiv

  Artikel 38 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a. Med henblik på overvågning af det legetøj, der markedsføres i overensstemmelse med artikel 37, har markedstilsynsmyndigheden eller en hvilken som helst godkendt instans, som denne myndighed giver mandat – bemyndiger hertil, ret til at foretage uanmeldte kontrolbesøg på erhvervsdrivendes ejendom, om muligt en gang om året og mindst en gang hvert andet år.

  Begrundelse

  Les contrôles dans les locaux des opérateurs économiques ne peuvent pas avoir lieu uniquement quand cela s’avère nécessaire, mais ils doivent pouvoir avoir lieu de manière inopinée, bien entendu sans notification préalable, et le plus régulièrement possible, 2 ans étant un délai raisonnable.

  Ændringsforslag  54

  Forslag til direktiv

  Artikel 41 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Hvis markedstilsynsmyndighederne i en af medlemsstaterne har truffet foranstaltninger i henhold til artikel 12 i direktiv 2001/95/EF, eller hvis de har tilstrækkelig grund til at antage, at legetøj, der er omfattet af dette direktiv, udgør en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed, skal de i samarbejde med de relevante erhvervsdrivende foretage en evaluering af det pågældende legetøj omfattende alle de krav, der er fastlagt i dette direktiv.

  1. Hvis markedstilsynsmyndighederne i en af medlemsstaterne har truffet foranstaltninger i henhold til artikel 12 i direktiv 2001/95/EF, eller hvis de mistænker legetøj, der er omfattet af dette direktiv, for at udgøre en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed, skal de straks foretage de nødvendige evalueringer af det pågældende legetøj omfattende alle de krav, der er fastlagt i dette direktiv. De erhvervsdrivende stiller inden for en frist på to uger de oplysninger eller elementer til rådighed, som myndigheden anmoder om.

  Hvis markedstilsynsmyndighederne i forbindelse med denne evaluering konstaterer, at legetøjet ikke opfylder kravene i dette direktiv, skal de anmode den pågældende erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med disse krav eller for at trække legetøjet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art.

  Hvis markedstilsynsmyndighederne i forbindelse med denne evaluering konstaterer, at legetøjet ikke opfylder kravene i dette direktiv, skal de kræve, at den pågældende erhvervsdrivende træffer alle fornødne foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med disse krav eller for at trække legetøjet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage inden for de tidsfrister, der er fastlagt i artikel 10a til 10c.

  Begrundelse

  Tout problème de conformité doit être évalué immédiatement. La participation des opérateurs économiques concernés doit se limiter à la fourniture des informations pour l’évaluation de du jouet en cause. Si la conformité n’est pas respectée, les mesures correctives appropriées au problème constaté doivent être mises en œuvre dans les délais impartis.

  Ændringsforslag  55

  Forslag til direktiv

  Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hvis markedstilsynsmyndighederne i forbindelse med denne evaluering konstaterer, at legetøjet ikke opfylder kravene i dette direktiv, skal de anmode den pågældende erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med disse krav eller for at trække legetøjet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art.

  Hvis markedstilsynsmyndighederne i forbindelse med denne evaluering konstaterer, at legetøjet ikke opfylder kravene i dette direktiv, skal de, samtidig med at forbrugerne oplyses derom, anmode den pågældende erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med disse krav eller for at trække legetøjet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art.

  Begrundelse

  Det er vigtigt at forbrugerne straks modtager oplysninger, så eventuelle risici kan modvirkes.

  Ændringsforslag  56

  Forslag til direktiv

  Artikel 41 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Hvis markedstilsynsmyndighederne konstaterer, at den manglende overensstemmelse med kravene ikke er begrænset til medlemsstatens område, skal de underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne af evalueringen og om de foranstaltninger, de har pålagt den erhvervsdrivende at træffe.

  2. Hvis markedstilsynsmyndighederne konstaterer, at den manglende overensstemmelse med kravene ikke er begrænset til medlemsstatens område, skal de underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne af evalueringen og om de foranstaltninger, de har pålagt den erhvervsdrivende at træffe. De skal officielt underrette medlemsstaterne og Kommissionen om den erhvervsdrivendes svar og dennes hensigt om at træffe eller ikke at træffe de pålagte foranstaltninger.

  Begrundelse

  Den erhvervsdrivende bør afgive et svar. Det indgår i de foranstaltninger, der har til formål at sikre offentligheden fuldstændige oplysninger og gennemsigtighed. Medlemsstaterne og Kommissionen bør underrettes om svaret.

  Ændringsforslag  57

  Forslag til direktiv

  Artikel 41 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Den erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes foranstaltninger over for alt det pågældende legetøj, som han har gjort tilgængeligt på Fællesskabets marked.

  3. Den eller de berørte erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes foranstaltninger til tilbagetrækning eller tilbagekaldelse over for alt det pågældende legetøj, som de har gjort tilgængeligt på Fællesskabets marked.

  Begrundelse

  Il convient d’être précis et donc d’inclure tous les opérateurs économiques et toutes les opérations concernés par les mesures à prendre en cas de non-conformité.

  Ændringsforslag  58

  Forslag til direktiv

  Artikel 41 – stk. 4 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Hvis den pågældende erhvervsdrivende inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke træffer de fornødne foranstaltninger, skal markedstilsynsmyndighederne træffe de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af legetøjet på det nationale marked eller for at trække legetøjet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.

  4. Hvis den pågældende erhvervsdrivende inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke træffer de fornødne foranstaltninger til udbedring, tilbagetrækning eller tilbagekaldelse, skal markedstilsynsmyndighederne træffe de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af legetøjet på det nationale marked eller for at trække legetøjet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.

  Begrundelse

  Idem amendement 64.

  Ændringsforslag  59

  Forslag til direktiv

  Artikel 41 – stk. 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7. Hvis der ikke inden for tre måneder efter modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede oplysninger er blevet gjort indsigelse af en medlemsstat eller Kommissionen mod en foreløbig foranstaltning truffet af en medlemsstat over for det pågældende legetøj, anses foranstaltningen for at være berettiget.

  7. Hvis der ikke inden for fire uger efter modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede oplysninger er blevet gjort indsigelse af en medlemsstat eller Kommissionen mod en foreløbig foranstaltning truffet af en medlemsstat over for det pågældende legetøj, anses foranstaltningen for at være berettiget.

  Begrundelse

  Les mesures proposées par les autorités nationales compétentes doivent être examinées par les pairs dans un délai raisonnable, afin de statuer sur les mesures relatives à la non-conformité demandées par une autorité nationale compétente aux opérateurs économiques concernés par le jouet en cause.

  Ændringsforslag  60

  Forslag til direktiv

  Artikel 42 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, skal samtlige medlemsstater træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det legetøj, der ikke er i overensstemmelse med kravene, trækkes tilbage fra deres marked. Medlemsstaterne underretter Kommissionen herom.

  2. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, skal samtlige medlemsstater træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det legetøj, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, trækkes tilbage eller tilbagekaldes fra deres marked. Medlemsstaterne underretter Kommissionen herom.

  Begrundelse

  Idem amendement 64

  Ændringsforslag  61

  Forslag til direktiv

  Artikel 42 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, og hvis legetøjets manglende overensstemmelse med kravene tilskrives mangler ved de harmoniserede standarder som omhandlet i artikel 41, stk. 5, litra b), skal Kommissionen eller medlemsstaten indbringe sagen for det stående udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 5 i direktiv 98/34/EF.

  3. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, og hvis legetøjets manglende overensstemmelse med kravene tilskrives mangler ved de harmoniserede standarder som omhandlet i artikel 41, stk. 5, litra b), skal Kommissionen eller medlemsstaten inden for to uger indbringe sagen for det stående udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 5 i direktiv 98/34/EF.

  Begrundelse

  Toute la célérité doit être apportée pour corriger dans les meilleurs délais des lacunes en matière de norme harmonisée relative à la conformité et à la sécurité des jouets.

  Ændringsforslag  62

  Forslag til direktiv

  Artikel 44 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Hvis der fortsat er tale om manglende overensstemmelse som omhandlet i stk. 1, skal medlemsstaten træffe alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse eller forbyde, at legetøjet gøres tilgængeligt på markedet, eller sikre, at det kaldes tilbage eller trækkes tilbage fra markedet.

  2. Hvis der fortsat er tale om manglende overensstemmelse som omhandlet i stk. 1, skal medlemsstaten straks træffe alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse eller forbyde, at legetøjet gøres tilgængeligt på markedet, eller sikre, at det kaldes tilbage eller trækkes tilbage fra markedet.

  Begrundelse

  Il convient d’être plus précis. Toute la célérité doit être apportée pour garantir la sécurité des jouets et la santé des enfants.

  Ændringsforslag  63

  Forslag til direktiv

  Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Kommissionen kan under hensyntagen til den tekniske og videnskabelige udvikling tilpasse følgende:

  1. Kommissionen tilpasser under hensyntagen til den tekniske og videnskabelige udvikling følgende, så snart den har kendskab til nye oplysninger:

   

  - a) Bilag I

  a) punkt 7 og 8 i bilag II, del III

  a) Bilag II, del III, dog ikke punkt 1 og 2

  b) Bilag V.

  b) Bilag V.

  Begrundelse

  La procédure de comitologie retenue ne peut pas s’appliquer qu’à ces quelques points. Elle doit être étendue à d’autres questions, la procédure de normalisation ou d’harmonisation étant trop longue pour répondre à des modifications urgentes, comme le montrent les dangers et les risques que représentent pour la santé des enfants les aimants.

  Ændringsforslag  64

  Forslag til direktiv

  Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 46, stk. 2.

  (Vedrører ikke den danske tekst)

  Begrundelse

  (Vedrører ikke den danske tekst)

  Ændringsforslag  65

  Forslag til direktiv

  Artikel 45 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a. Med forbehold af begrænsningerne i bilag II, del III, kan Kommissionen om nødvendigt og i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol i artikel 46, stk. 2, tilpasse bilag II, for så vidt angår følgende:

   

  – fastsættelse af grænseværdier eller andre begrænsninger for stoffer eller præparater, som udgør en sundhedsfare og ikke er opført i bilag II, del III, punkt 7 og 8

   

  – fastsættelse eller tilpasning af grænseværdier for støj.

  Begrundelse

  Kommissionen skal også have beføjelse til at fastsætte begrænsninger for andre stoffer og grænseværdier for støj gennem forskriftsproceduren med kontrol.

  Ændringsforslag  66

  Forslag til direktiv

  Artikel 47

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Tre år efter datoen for dette direktivs anvendelse, jf. artikel 53, stk. 2, og hvert femte år derefter sender medlemsstaterne Kommissionen en rapport om anvendelsen af dette direktiv.

  Tre år efter datoen for dette direktivs anvendelse, jf. artikel 53, stk. 2, og hvert tredje år derefter sender medlemsstaterne Kommissionen en rapport om anvendelsen af dette direktiv.

   

  Rapporten skal indeholde en evaluering af situationen vedrørende legetøjs sikkerhed og af direktivets effektivitet samt en redegørelse for de markedstilsynsaktiviteter, der er gennemført af medlemsstaten.

   

  Rapporten indeholder en evaluering af situationen vedrørende legetøjs sikkerhed og af direktivets effektivitet samt en redegørelse for de markedstilsynsaktiviteter, der er gennemført af medlemsstaten.

  Kommissionen udarbejder og offentliggør et sammendrag af de nationale rapporter.

  Kommissionen udarbejder og offentliggør så hurtigt som muligt en rapport, der om nødvendigt indeholder forslag til ændring eller revision af dette direktiv. Den forelægger Parlamentet og Rådet rapporten. Den offentliggør straks og som minimum både et sammendrag og konklusionerne af rapporten på sin hjemmeside på alle Unionens officielle sprog.

  Begrundelse

  La Commission doit rédiger un rapport sur les rapports d’évaluation de la l’application de la présente directive dans les Etats membres. Elle doit le communiquer aux co-législateurs et le publier intégralement, sinon au moins le résumé et les conclusions, sur son site internet, sans délai. Cet amendement demande donc les mesures de transparence minimale soient appliquées.

  Ændringsforslag  67

  Forslag til direktiv

  Artikel 50 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner, herunder strafferetlige sanktioner for alvorlige overtrædelser, for overtrædelser af nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og have afskrækkende virkning.

  Medlemsstaterne fastsætter og håndhæver bestemmelser om sanktioner, herunder strafferetlige sanktioner for alvorlige overtrædelser, for overtrædelser af nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og have afskrækkende virkning.

  Begrundelse

  Il est nécessaire mais insuffisant que les Etats membres déterminent des sanctions en réponse aux violations des dispositions de la présente directive. En effet, ils doivent aussi pouvoir les appliquer pour matérialiser ces sanctions.

  Ændringsforslag  68

  Forslag til direktiv

  Artikel 52

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne må ikke forhindre markedsføring af legetøj, der var i overensstemmelse med direktiv 88/378/EØF, og som blev markedsført inden nærværende direktivs ikrafttrædelse eller senest to år efter nærværende direktivs ikrafttrædelse.

  Medlemsstaterne må ikke forhindre markedsføring af legetøj, der var i overensstemmelse med direktiv 88/378/EØF, og som blev markedsført inden nærværende direktivs ikrafttrædelse eller senest tre år efter nærværende direktivs ikrafttrædelse.

  Ændringsforslag  69

  Forslag til direktiv

  Artikel 54 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 54a

   

  Evaluering

   

  Kommissionen foretager hvert ottende år en evaluering af dette direktiv med udgangspunkt i evalueringerne fra den relevante videnskabelige komité samt ekspertgruppens udtalelse.

  Begrundelse

  Der er behov for en evaluering af direktivet mindst hvert ottende år eller tidligere, hvis nye data eller uheld gør det påkrævet, så det sikres, at direktivets sikkerhedskrav er tilstrækkelige til at dække de risici, der kan opstå i forbindelse med eksempelvis nyt legetøj og nye teknologier, og risici, der opdages i forbindelse med ny videnskabelig viden.

  Ændringsforslag  70

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel I – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Kanter og fremspring samt tilgængelige snore, ledninger og samlinger på legetøjet skal udformes og fremstilles på en sådan måde, at risikoen for fysiske skader ved kontakt begrænses mest muligt.

  2. Kanter og fremspring samt tilgængelige snore, ledninger og samlinger på legetøjet skal udformes og fremstilles på en sådan måde, at risikoen for fysiske skader ved kontakt begrænses maksimalt.

  Begrundelse

  Il est impératif de réduire les risques concernés ici au niveau le plus bas possible pour améliorer la sécurité des jouets et garantir l’intégrité et la santé des enfants.

  Ændringsforslag  71

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del I – stk. 4 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Den emballage, legetøjet er pakket ind i med henblik på salg i detailleddet, må ikke udgøre nogen strangulerings- eller kvælningsrisiko som følge af ekstern luftvejsblokering af mund og næse.

  Den emballage, legetøjet er pakket ind i med henblik på salg i detailleddet, må ikke udgøre nogen strangulerings- eller kvælningsrisiko som følge af intern blokering af de nedre luftveje eller ekstern luftvejsblokering af mund og næse.

  Ændringsforslag  72

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel I – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Legetøj, der er bestemt til anvendelse på lavt vand og til at holde børn oven vande eller støtte dem, skal udformes og fremstilles på en sådan måde, at risikoen for, at legetøjet mister sin flyde- eller støtteevne, begrænses mest muligt under hensyn til det beregnede formål med legetøjet.

  5. Legetøj, der er bestemt til anvendelse på lavt vand og til at holde børn oven vande eller støtte dem, skal udformes og fremstilles på en sådan måde, at risikoen for, at legetøjet mister sin flyde- eller støtteevne, begrænses mest muligt under hensyn til det beregnede formål med legetøjet, og den anvendelse heraf som med rimelighed kan forventes.

  Begrundelse

  Idem respectivement amendement 74 et 2.

  Ændringsforslag  73

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel I – stk. 7 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7. Legetøj, der øger brugernes mobilitet, skal, i det omfang det er muligt, være forsynet med en bremseanordning, der er tilpasset den pågældende type legetøj, og som står i et rimeligt forhold til den kinetiske energi, legetøjet frembringer. Denne anordning skal være let anvendelig for brugeren uden risiko for, at denne slynges ud, eller at denne eller andre personer pådrager sig fysiske skader.

  7. Legetøj, der øger brugernes mobilitet, skal være forsynet med en bremseanordning, der er tilpasset den pågældende type legetøj, og som står i et rimeligt forhold til den kinetiske energi, legetøjet frembringer. Denne anordning skal være let anvendelig for brugeren uden risiko for, at denne slynges ud, eller at denne eller andre personer pådrager sig fysiske skader.

  Begrundelse

  L’absence de système de freinage ou l’existence d’un système de freinage inadapté concernent une part importante des jouets roulants. Aussi il convient d’être plus strict pour améliorer la sécurité de ce type de jouets et celle des enfants.

  Ændringsforslag  74

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del I – punkt 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  10. Legetøj, der er konstrueret til at udsende lyde, bør udformes og konstrueres således, at lyden ikke skader børns hørelse.

  10. Legetøj, der er konstrueret til at udsende lyde, bør udformes og konstrueres således, at lyden ikke skader børns hørelse. Dette omfatter alle former for legetøj uanset den aldersgruppe, legetøjet er beregnet for. Grænsen for impulsstøj bør være en spidsværdi af det emitterede C-vægtede lydtrykniveau på 135 dB ved øret. Grænsen for vedvarende støj fastsættes på grundlag af ørets følsomhed hos et barn på under 36 måneder.

  Begrundelse

  De nuværende standarder for grænseværdier for støj tager ikke tilstrækkelig højde for en mulig svækkelse af børns hørelse. For det første gælder de ikke for alt legetøj (eksempelvis gælder standarden for legetøj, der kommer tæt på øret, kun for børn under 10 måneder). For det andet skal der fastsættes en lavere grænse for impulsstøj. Med udgangspunkt i hverdagssituationer, hvor der i familier er børn med forskellig alder, bør støjgrænserne fastsættes på grundlag af de mest sårbare personer, dvs. børn under 36 måneder.

  Ændringsforslag  75

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel I – stk. 11

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  11. Aktivitetslegetøj skal konstrueres således, at risikoen for, at kropsdele eller tøj kommer i klemme eller sætter sig fast i legetøjet, reduceres mest muligt, og at risikoen for fald, sammenstød og drukning ligeledes reduceres mest muligt.

  11. Aktivitetslegetøj skal konstrueres således, at risikoen for, at kropsdele eller tøj kommer i klemme eller sætter sig fast i legetøjet, reduceres mest muligt, og at risikoen for fald, sammenstød og drukning ligeledes reduceres så meget som muligt.

  Begrundelse

  Idem amendement 74.

  Ændringsforslag  76

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel III – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Legetøj skal være udformet og fremstillet således, at der ikke er risiko for skadelige virkninger for menneskers sundhed som følge af eksponering for de kemiske stoffer og præparater, som legetøjet består af, eller som legetøjet indeholder, når det anvendes som nævnt i artikel 9, stk. 2, første afsnit.

  1. Legetøj skal være udformet og fremstillet således, at der ikke er risiko for skadelige virkninger for menneskers sundhed eller miljøet som følge af eksponering for de kemiske stoffer og præparater, som legetøjet består af, eller som legetøjet indeholder, når det anvendes som nævnt i artikel 9, stk. 2, første afsnit.

  Begrundelse

  Idem amendement 3.

  Ændringsforslag  77

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, første afsnit, er det forbudt i legetøj at anvende stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i henhold til direktiv 67/548/EØF, i koncentrationer, der enkeltvis er lig med eller større end de koncentrationer, der er fastsat i forbindelse med klassificeringen af præparater, som indeholder de pågældende stoffer i overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF, undtagen hvis stofferne er indeholdt i legetøjsbestanddele eller mikrostrukturelt forskellige legetøjsdele, som børn ikke kommer i fysisk berøring med.

  3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, første afsnit, er det forbudt i legetøj at anvende stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) af kategori 1 og 2 i henhold til direktiv 67/548/EØF, i koncentrationer, der enkeltvis er lig med eller større end de koncentrationer, der er fastsat i forbindelse med klassificeringen af præparater, som indeholder de pågældende stoffer i overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF, undtagen hvis stofferne er indeholdt i legetøjsbestanddele eller mikrostrukturelt forskellige legetøjsdele, som børn ikke kommer i fysisk berøring med.

   

  Det er forbudt i legetøj at anvende stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i kategori 3 i henhold til direktiv 67/548/EØF, i koncentrationer, der enkeltvis er lig med eller større end grænsen på 0,1 %. Så snart det er muligt, evalueres denne grænse på grundlag af en udtalelse fra det kompetente videnskabelige udvalg og en beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2.

  Begrundelse

  Stoffer, der er klassificeret som CMR-stoffer, bør forbydes over en fastlagt grænse, således at der kan opnås et højt niveau for beskyttelse af børns sundhed. Denne grænse bør så snart som muligt sænkes som led i komitologiproceduren på grundlag af nye oplysninger.

  Ændringsforslag  78

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel III – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Stoffer og præparater klassificeret som CMR-stoffer af kategori 1 og 2 i henhold til direktiv 67/548/EØF må anvendes i legetøj, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

  4. Stoffer og præparater klassificeret som CMR-stoffer af kategori 1, 2 og 3 i henhold til direktiv 67/548/EØF må anvendes i legetøj, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

  Begrundelse

  Les substances classées comme CMR doivent toutes être considérées de la même manière, car il s’agit de protéger à long terme la santé des enfants, plus vulnérable que celle des adultes. Leur utilisation ne peut être justifiée que si les conditions énumérées aux alinéas du paragraphe 4 sont remplies.

  Ændringsforslag  79

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel III – stk. 4.2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.2. det er ved en analyse af alternative stoffer dokumenteret, at der ikke findes stoffer, der egner sig som alternativer

  4.2. det er ved en analyse af alternative stoffer dokumenteret, at der ikke findes stoffer eller materialer, der egner sig som alternativer

  Begrundelse

  Il est nécessaire de préciser ce que la substitution recouvre.

  Ændringsforslag  80

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel III – stk. 4.3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4.3a. Legetøj eller legetøjsbestanddele, der er beregnet til at blive puttet i munden, skal, uanset alderen på de børn, som produktet henvender sig til, overholde kravene til migrationsgrænser for produkter til emballering af fødevarer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

  Ændringsforslag  81

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel III – stk. 4.3 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Kommissionen giver den relevante videnskabelige komité bemyndigelse til at foretage en ny evaluering af de pågældende stoffer eller præparater, når og hvis der opstår sikkerhedsproblemer og senest hvert femte år fra den dato, hvor der blev vedtaget en beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2.

  Kommissionen giver den relevante videnskabelige komité bemyndigelse til at foretage en ny evaluering af de pågældende stoffer eller præparater, når og hvis der opstår sikkerhedsproblemer og senest hvert tredje år fra den dato, hvor der blev vedtaget en beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2.

  Begrundelse

  La réévaluation de ces substances ou préparations doit avoir lieu à un rythme plus régulier.

  Ændringsforslag  82

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel III – stk. 4 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4a. Anvendelsen af stoffer, der er klassificeret som hormonforstyrrende, og som er opført på Den Europæiske Unions prioriterede liste, er forbudt i legetøj og bestanddele heraf, medmindre fabrikanten dokumenterer, at der ikke findes stoffer, der egner sig som alternativer, og som er mere sikre og mindre skadelige for sundheden.

  Begrundelse

  Les perturbateurs endocriniens représentent un risque sérieux pour le développement des enfants et leur santé à l’âge adulte. Aussi il convient de poser le principe de leur interdiction, tout en permettant leur utilisation faute de substances de substitution plus sûres et moins nocives disponibles, ce qui doit être prouvé par le fabricant.

  Ændringsforslag  83

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel III – stk. 4 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4b. Anvendelsen af stoffer, der er klassificeret som persistente, bioakkumulerbare og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerbare (vPvB), er forbudt i legetøj og bestanddele heraf, medmindre fabrikanten dokumenterer, at der ikke findes stoffer, der egner sig som alternativer, og som er mere sikre og mindre skadelige for sundheden.

  Begrundelse

  Idem à l’amendement 87 en ce qui concerne ici les substances classées comme PBT et vPvB.

  Ændringsforslag  84

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel III – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Stoffer og præparater klassificeret som CMR-stoffer af kategori 3 i henhold til direktiv 67/548/EØF må anvendes i legetøj, hvis stoffets anvendelsesformål af den relevante videnskabelige komité er blevet evalueret og fundet sikkert, især hvad angår eksponering, efter at der er vedtaget en beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2, og forudsat at de pågældende stoffer og præparater ikke er forbudt til anvendelse i forbrugerprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

  udgår

  Begrundelse

  Amendement en lien avec l’amendement 82 ; idem amendement 82.

  Ændringsforslag  85

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 5 a og 5 b (nye)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a. Legetøj eller bestanddele heraf skal, uanset alder af de børn, som de er beregnet til, overholde bestemmelserne om frigivelse af N-nitrosaminer og N-nitroserbare stoffer fra elastomere eller flaskesutter fastlagt i Kommissionens direktiv 93/11/EØF af 15. marts 1993 om frigivelse af N-nitrosaminer og N-nitroserbare stoffer fra flaskesutter og narresutter af elastomere og gummi .

   

  5b. Kommissionen opstiller et program rettet mod systematisk og regelmæssig evaluering af tilstedeværelsen af farlige stoffer og materialer i legetøj. Programmet tager højde for rapporter fra markedstilsynsorganer og medlemsstaternes og de berørte parters bekymringer. Kommissionen træffer efter udtalelse fra den relevante videnskabelige komité de eventuelt fornødne restriktive foranstaltninger. Foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved supplering af det vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 46, stk. 2.

  Begrundelse

  Anvendelsen af farlige stoffer i legetøj er ikke begrænset til CMR-stoffer, duftstoffer eller stoffer indeholdende visse bestanddele. Alle farlige stoffer bør underkastes regelmæssig evaluering af Kommissionen. Såfremt disse evalueringer afslører en uacceptabel risiko, bør Kommissionen have beføjelser til at træffe passende foranstaltninger gennem forskriftsproceduren med kontrol.

  Ændringsforslag  86

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel III – stk. 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7. Legetøj må ikke indeholde følgende duftstoffer:

  7. Legetøj må ikke indeholde følgende duftstoffer:

  (1) Alanroot (Inula helenium)

  (1) Alanroot (Inula helenium)

  (2) Allylisothiocyanat

   

  (2) Allylisothiocyanat

  (3) Benzylcyanid

  (3) Benzylcyanid

  (4) 4 tert-Butylphenol

  (4) 4 tert-Butylphenol

  (5) Chenopodiumolie

  (5) Chenopodiumolie

  (6) Cyclamenalkohol

  (6) Cyclamenalkohol

  (7) Diethylmaleat

  (7) Diethylmaleat

  (8) Dihydrocumarin

  (8) Dihydrocumarin

  (9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd

  (9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd

  (10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol)

  (10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol)

  (11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin

  (11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin

  (12) Dimethylcitraconat

  (12) Dimethylcitraconat

  (13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-on

  (13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-on

  (14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-on

  (14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-on

  (15) Diphenylamin

  (15) Diphenylamin

  (16) Ethylacrylat

  (16) Ethylacrylat

  (17) Figenblade, friske og tilberedninger

  (17) Figenblade, friske og tilberedninger

  (18) trans-2-Heptenal

  (18) trans-2-Heptenal

  (19) trans-2-Hexenaldiethylacetal

  (19) trans-2-Hexenaldiethylacetal

  (20) trans-2-Hexenaldimethylacetal

  (20) trans-2-Hexenaldimethylacetal

  (21) Hydroabietylalkohol

  (21) Hydroabietylalkohol

  (22) 4-Ethoxyphenol

  (22) 4-Ethoxyphenol

  (23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol

  (23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol

  (24) 7-Methoxycumarin

  (24) 7-Methoxycumarin

  (25) 4-Methoxyphenol

  (25) 4-Methoxyphenol

  (26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on

  (26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on

  (27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on

  (27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on

  (28) Methyl trans-2-butenoat

  (28) Methyl trans-2-butenoat

  (29) 6-Methylcumarin

  (29) 6-Methylcumarin

  (30) 7-Methylcumarin

  (30) 7-Methylcumarin

  (31) 5-Methyl-2,3-hexanedion

  (31) 5-Methyl-2,3-hexanedion

  (32) Costusrodolie (Saussurea lappa Clarke)

  (32) Costusrodolie (Saussurea lappa Clarke)

  (33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin

  (33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin

  (34) Hexahydrocumarin

  (34) Hexahydrocumarin

  (35) Perubalsam (Myroxylonpereirae Klotzsch)

  (35) Perubalsam (Myroxylonpereirae Klotzsch)

  (36) 2-Pentyliden-cyclohexanon

  (36) 2-Pentyliden-cyclohexanon

  (37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-on

  (37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-on

  (38) Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth).

  (38) Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth).

  Spor af disse stoffer kan imidlertid tillades, forudsat at deres tilstedeværelse er teknisk uundgåelig i god fremstillingspraksis.

   

  Desuden skal følgende allergifremkaldende duftstoffer angives, hvis de anvendes i legetøj i koncentrationer, der overstiger 0,01 vægtprocent:

   

  (1) Amylcinnamal

  (39) Amylcinnamal

  (2) Amylcinnamylalkohol

  (40) Amylcinnamylalkohol

  (3) Anisylalkohol

  (41) Anisylalkohol

  (4) Benzylalkohol

  (42) Benzylalkohol

  (5) Benzylbenzoat

  (43) Benzylbenzoat

  (6) Benzylcinnamat

  (44) Benzylcinnamat

  (7) Benzylsalicylat

  (45) Benzylsalicylat

  (8) Cinnamal

  (46) Cinnamal

  (9) Cinnamylalkohol

  (47) Cinnamylalkohol

  (10) Citral

  (48) Citral

  (11) Citronellol

  (49) Citronellol

  (12) Cumarin

  (50) Cumarin

  (13) Eugenol

  (51) Eugenol

  (14) Farnesol

  (52) Farnesol

  (15) Geraniol

  (53) Geraniol

  (16) Hexylcinnamaldehyd

  (54) Hexylcinnamaldehyd

  (17) Hydroxycitronellal

  (55) Hydroxycitronellal

  (18) Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxaldehyd

  (56) Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxaldehyd

  (19) Isoeugenol

  (57) Isoeugenol

  (20)Lilial (i række 83 i kosmetikdirektivet opført som 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd)

  (58) Lilial (opført i direktiv 76/768/EØF i række 83 som 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyd)

  (21) d-Limonen

  (59) d-Limonen

  (22) Linalool

  (60) Linalool

  (23) Methylheptincarbonat

  (61) Methylheptincarbonat

  (24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on

  (62) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on

  (25) Egemosekstrakt

  (63) Egemosekstrakt

  (26) Træmosekstrakt

  (64) Træmosekstrakt

   

  Kommissionen giver den relevante videnskabelige komité beføjelse til at vurdere duftstofferne, så snart der opstår allergene problemer og mindst hvert tredje år fra ikrafttrædelsesdatoen af direktivet i overensstemmelse med artikel 46, stk. 2.

  Ændringsforslag  87

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel III – stk. 7 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  7a. Legetøj, der er beregnet til hyppigt at komme i kontakt med huden som f.eks. fingerfarve eller modellervoks, skal opfylde bestemmelserne om sammensætning og mærkning i direktiv 76/768/EØF.

  Begrundelse

  Les jouets entrant fréquemment en contact avec la peau doivent se voir appliquer les mêmes dispositions rigoureuses que celles prévues par la directive relative aux produits cosmétiques.

  Ændringsforslag  88

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel III – stk. 7 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  7b. Legetøj, der er beregnet til hyppig kontakt med huden, som indeholder allergifremkaldende stoffer, der ikke er duftstoffer, og som er kendt for at have alvorlige virkninger og endda livstruende følger for børns sundhed (såsom stoffer, der forårsager anafylaktisk chok), skal overholde bestemmelserne om mærkning i Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn1.

   

  __________

  1 EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16.

  Begrundelse

  Idem amendement 94, mais ici pour les substances allergisantes, autres que parfumantes, telles que le gluten, etc. Les enfants utilisant des jouets contenant ces substances allergisantes peuvent les mettre en bouche ou mettre leurs doigts en bouche ; la présence de ces substances peut provoquer des réactions aux conséquences plus ou moins graves pour la santé des enfants. La présence de telles substances allergisantes, autres que parfumantes, doit donc être étiquetée.

  Ændringsforslag  89

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel III – stk. 7 c (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  7c. Brug af duftstoffer er tilladt i duftlegetøj og videnskabeligt legetøj.

   

  Duftlegetøj og videnskabeligt legetøj skal opfylde de krav til sammensætningen, der er fastlagt i direktiv 76/768/EØF og bestemmelserne i punkt 6 i bilag II, del 3.

   

  Allergene stoffer, der bruges i disse to kategorier af legetøj, skal mærkes som allergene på en anden måde end andre anvendte duftstoffer og på en nøjagtig, klart synlig og letlæselig måde for at oplyse forbrugerne om anvendelse og tilstedeværelse af allergene duftstoffer.

   

  Kommissionen kan eventuelt anmode den relevante videnskabelige komité om at fastlægge koncentrationsgrænseværdierne for de allergene duftstoffer, der anvendes i begge kategorier af legetøj. Den relevante videnskabelige komité skal afgive udtagelse inden for tre måneder. Kommissionen træffer en afgørelse i overensstemmelse med den i artikel 46, stk. 2, nævnte forskriftsprocedure med kontrol.

   

  Flasker, der indeholder duftstoffer i disse to kategorier af legetøj, forsynes med en anordning ved mundingen, som kræver anvendelse af et særligt redskab til at tage minimale prøver af de flydende eller pulverformige stoffer/duftstoffer, således at risikoen for at sluge disse stoffer/duftstoffer i andet end små mængder undgås.

   

  Legetøj, der er omfattet af dette punkt, er forbudt for børn under seks år.

   

  Legetøj, der er omfattet af dette punkt, defineres som følger:

   

  a) duftlegetøj, er legetøj, hvis formål er at lære at genkende eller sondre forskellige dufte eller smage ud fra basisstoffer eller duftessenser;

   

  b) videnskabeligt legetøj er legetøj, hvis formål er at lære at fremstille produkter med udgangspunkt i basisstoffer eller duftessenser og andre råmaterialer end duftstoffer.

  Begrundelse

  Idem amendement 94, mais ici pour les substances allergisantes, autres que parfumantes, telles que le gluten, etc. Les enfants utilisant des jouets contenant ces substances allergisantes peuvent les mettre en bouche ou mettre leurs doigts en bouche ; la présence de ces substances peut provoquer des réactions aux conséquences plus ou moins graves pour la santé des enfants. La présence de telles substances allergisantes, autres que parfumantes, doit donc être étiquetée.

  Ændringsforslag  90

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel III – stk. 8 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  8. Nedenstående grænser for migration fra legetøj eller legetøjsbestanddele, der er tilgængelige for børn under brug, jf. artikel 9, stk. 2, første afsnit, må ikke overskrides:

  8. Nedenstående grænser for migration må ikke overskrides for bestanddele af og komponenter i legetøjet:

  Begrundelse

  Les dispositions en matière de limites de migration doivent être plus strictes, afin de réaliser l’objectif de renforcer la sécurité des jouets et de niveau élevé de protection de la santé des enfants.

  Ændringsforslag  91

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel III – stk. 8 – tabeloverskrift – kolonne 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  mg/kg i tørt, skørt, pulverlignende eller bøjeligt legetøjsmateriale

  mg/kg i fast, tørt, skørt, pulverlignende eller bøjeligt legetøjsmateriale

  Begrundelse

  Il convient d’être précis et de couvrir tous les types de matière utilisables dans la fabrication des jouets, afin de réaliser l’objectif de renforcer la sécurité des jouets et de niveau élevé de protection de la santé des enfants.

  Ændringsforslag  92

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 8 – tabel

  Kommissionens forslag

   

  Grundstof

  mg/kg i tørt, skørt, pulverlignende eller bøjeligt legetøjsmateriale

  mg/kg

  i flydende eller klæbrigt legetøjsmateriale

  Aluminium

  5625

  1406

  Antimon

  45

  11.3

  Arsen

  7.5

  1.9

  Barium

  4500

  1125

  Bor

  1200

  300

  Cadmium

  3.8

  0.9

  Chrom (III)

  37.5

  9.4

  Chrom (VI)

  0.04

  0.01

  Kobolt

  10.5

  2.6

  Kobber

  622.5

  156

  Bly

  27

  6.8

  Mangan

  1200

  300

  Kviksølv

  15

  3.8

  Nikkel

  75

  18.8

  Selen

  37.5

  9.4

  Strontium

  4500

  1125

  Tin

  15000

  3750

  Organisk tin

  1.9

  0.5

  Zink

  3750

  938

  Parlamentets ændringsforslag

   

  Grundstof

  mg/kg i fast, tørt, skørt, pulverlignende eller bøjeligt legetøjsmateriale

  mg/kg

  i flydende eller klæbrigt legetøjsmateriale

  Aluminium

  5625

  1406

  Antimon

  45

  11.3

  udgår

  udgår

  udgår

  Barium

  4500

  1125

  Bor

  1200

  300

  udgår

  udgår

  udgår

  Chrom (III)

  37.5

  9.4

  udgår

  udgår

  udgår

  Kobolt

  10.5

  2.6

  Kobber

  622.5

  156

  udgår

  udgår

  udgår

  Mangan

  1200

  300

  udgår

  udgår

  udgår

  Nikkel

  75

  18.8

  Selen

  37.5

  9.4

  Strontium

  4500

  1125

  Tin

  15000

  3750

  udgår

  udgår

  udgår

  Zink

  3750

  938

   

   

  Begrundelse

  Arsen, cadmium, bly, chrom (VI), kviksølv og organisk tin er stærkt giftige. Cadmium, bly, chrom (VI) og kviksølv er allerede forbudt i biler og elektriske og elektroniske apparater. I cement skal chrom (VI) reduceres til en uskadelig form ved iblanding af ferrosulfat. Arsen er forbudt i maling og træbehandlingsprodukter. Tinforbindelser er forbudt som biocider. Stoffer, der er baseret på disse bestanddele, bør tydeligvis ikke anvendes i legetøj.

  Il convient d’être précis et de couvrir tous les types de matière utilisables dans la fabrication des jouets, afin de réaliser l’objectif de renforcer la sécurité des jouets et de niveau élevé de protection de la santé des enfants.

  Ændringsforslag  93

  Forslag til direktiv

  Bilag II – Kapitel III – tabel (afsnit 2) - under tabel

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Disse grænseværdier finder ikke anvendelse på legetøj, når det på grund af legetøjets tilgængelighed, funktion, størrelse eller vægt kan udelukkes, at det udgør nogen som helst fare som følge af sutning, slikning, slugning eller langvarig berøring med huden, hvis legetøjet anvendes som anført i artikel 9, stk. 2, første afsnit.

  udgår

  Begrundelse

  Det sidste afsnit skal udgå, fordi det indeholder for store undtagelser fra forbuddet mod CMR-stoffer.

  Ændringsforslag  94

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 8 – afsnit 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Det er forbudt at anvende stoffer eller præparater, der er baseret på en eller flere af følgende bestanddele, i legetøj eller legetøjsbestanddele:

   

  (1) Arsen

   

  (2) Cadmium

   

  (3) Chrom (V)

   

  (4) Bly

   

  (5) Kviksølv

   

  (6) Organisk tin

  Begrundelse

  Arsen, cadmium, bly, chrom (VI), kviksølv og organisk tin er stærkt giftige. Cadmium, bly, chrom (VI) og kviksølv er allerede forbudt i biler og elektriske og elektroniske apparater. I cement skal chrom (VI) reduceres til en uskadelig form ved iblanding af ferrosulfat. Arsen er forbudt i maling og træbehandlingsprodukter. Tinforbindelser er forbudt som biocider. Stoffer eller præparater, der er baseret på disse bestanddele, bør tydeligvis ikke anvendes i legetøj.

  Ændringsforslag  95

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel III – stk. 8 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  8a. Legetøj eller legetøjsbestanddele, der er beregnet til at blive puttet i munden, skal, uanset alderen på de børn, som produktet henvender sig til, overholde kravene til migrationsgrænser for produkter til emballering af fødevarer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

  Begrundelse

  Les dispositions existantes relatives aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires doivent également s'appliquer aux jouets ou aux parties de jouets destinés à être mis en bouche.

  Ændringsforslag  96

  Forslag til direktiv

  Bilag II – kapitel V

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Legetøj skal udformes og fremstilles på en sådan måde, at det opfylder hygiejne- og renhedskravene, så risiko for infektion, sygdom og smitte undgås.

  1. Legetøj skal udformes og fremstilles på en sådan måde, at det opfylder hygiejne- og renhedskravene, så risiko for infektion, sygdom og smitte undgås. Legetøjet skal kunne vaskes, skures eller desinficeres, uden at det ændrer på legetøjets funktioner og sikkerhed.

  2. Legetøj af stof til børn under 36 måneder skal være vaskbart og skal også opfylde sikkerhedskravene efter vask.

  2. Legetøj af stof til børn under 36 måneder skal være vaskbart og skal også opfylde sine funktioner og sikkerhedskravene efter vask.

  Begrundelse

  Un niveau élevé d’hygiène doit être compatible avec la garantie du fonctionnement du jouet et de la sécurité des jouets.

  Ændringsforslag  97

  Forslag til direktiv

  Bilag IV – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a) en detaljeret beskrivelse af konstruktion og fremstilling, herunder en liste over bestanddele og materialer, der er anvendt i legetøjet, og sikkerhedsdatablade om de anvendte kemikalier, som kan indhentes hos leverandørerne af kemikalierne

  a) a) en detaljeret beskrivelse af konstruktion og fremstilling, herunder en liste over bestanddele, materialer og råmaterialer, der er anvendt i legetøjet, og detaljerede oplysninger om de anvendte kemikalier og om de mængder, der er anvendt i legetøjet eller legetøjsbestanddelene

  Begrundelse

  Dette er en tilføjelse til ordførerens ændringsforslag 100, så det også omfatter oplysninger om råmaterialer. Resultaterne af undersøgelser af kemikalier kan variere betydeligt fra fabrikationsserie til fabrikationsserie pga. brugen af forskellige råmaterialer. Det er derfor vigtig, at der også gives oplysninger om råmaterialer.

  Ændringsforslag  98

  Forslag til direktiv

  Bilag V ‑ del B ‑ stk. 1 ‑ afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Disse advarsler skal være ledsaget af en kortfattet angivelse, som kan være anført i brugsanvisningen, af den særlige fare, der ligger til grund for begrænsningen.

  Disse advarsler skal være ledsaget af en angivelse af de farer, der ligger til grund for begrænsningen. Angivelsen skal være anbragt på en synlig og læsbar måde på legetøjet eller, hvis det er teknisk umuligt på selve legetøjet, på en etiket på emballagen eller på emballagen og i brugsanvisningen. Småt legetøj uden emballage skal være ledsaget af disse angivelser.

  Begrundelse

  Les dispositions prévues dans la proposition ne sont pas assez précises et contraignantes. L’amendement vise à rendre plus claires et plus facilement compréhensibles les dispositions amendées ici.

  Ændringsforslag  99

  Forslag til direktiv

  Bilag V ‑ del B ‑ stk. 2 ‑ afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Denne form for legetøj skal bære påskriften: "Advarsel! Kun til privat brug".

  Denne form for legetøj skal for eksempel bære påskriften: "Advarsel! Kun til privat brug, kræver voksent opsyn" eller "Advarsel! Kun til privat brug, kræver en voksens tilstedeværelse og assistance" eller "Advarsel! Kun til privat brug og må kun anvendes af børn under seks år under opsyn af en ung eller voksen person".

  Begrundelse

  Les dispositions prévues dans la proposition ne sont pas assez précises. La mention proposée est cohérente avec le champ d’application de la présente proposition, mais elle ne met pas clairement en garde contre un danger ou un risque.

  Ændringsforslag  100

  Forslag til direktiv

  Bilag V ‑ del B ‑ stk. 2 ‑ afsnit 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Emballagen eller, hvis dette ikke er muligt, legetøjets etiket, skal være forsynet med en tydelig, synlig, letlæselig og forståelig advarsel, som er adskilt fra andre påskrifter, og som opfordrer til at læse brugsanvisningen, som nævnt i det følgende afsnit, inden legetøjet samles.

  Begrundelse

  Il doit être clairement averti de la nécessité de lire les instructions de montage ou d’assemblage avant de procéder à ces opérations, afin que la personne les effectuant sache comment elle doit procéder pour éviter tout dommage.

  Ændringsforslag  101

  Forslag til direktiv

  Bilag V – del B – stk. 7 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  "Voksent opsyn anbefales".

  "indeholder legetøj, der skal anvendes under voksent opsyn".

  Begrundelse

  La mention proposée ne met pas clairement en garde contre un danger ou un risque. Il doit être clairement averti des dispositions à prendre.

  PROCEDURE

  Titel

  Sikkerhedskrav til legetøj

  Referencer

  KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

  Korresponderende udvalg

  IMCO

  Udtalelse fra

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ENVI

  11.3.2008

   

   

   

  Rådgivende ordfører

         Dato for valg

  Anne Ferreira

  7.3.2008

   

   

  Behandling i udvalg

  15.7.2008

  8.9.2008

   

   

  Dato for vedtagelse

  7.10.2008

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  45

  6

  2

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Iles Braghetto, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

  Pervenche Berès, Dieter-Lebrecht Koch

  UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (9.10.2008)

  til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav til legetøj
  (KOM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

  Rådgivende ordfører: David Hammerstein

  KORT BEGRUNDELSE

  Legetøjsindustrien i Europa, der sælger for ca. 13 mia. EUR i detailleddet og omfatter 2.000 producenter med godt 100.000 ansatte, er måske ikke en af de største industrier i Europa målt i omsætning, men med omkring 80 millioner børn under 15 år i samtlige 27 EU-lande har den nok det største kundegrundlag inden for denne mest sårbare forbrugergruppe.

  Behovet for særlig regulering af denne specifikke industri førte til direktivet om sikkerhedskrav til legetøj, der blev vedtaget i maj 1988. Dette direktiv har utvivlsomt tjent industrien godt, lige siden det trådte i kraft. Men efter at førende producenter i 2007 måtte tilbagekalde millionvis af legetøjsartikler, står det nu klart, at bestemmelserne i direktivet fra 1988 ikke er fulgt med legetøjsindustriens dynamiske og hurtige udvikling, og at den nuværende lovgivning derfor er blevet utilstrækkelig i forhold til de nye problemstillinger, der viser sig på det område.

  Som reaktion på denne udvikling og den stadig voksende bølge af bekymring hos forbrugerne over sikkerhedsniveauet for legetøj, der markedsføres i Europa, præsenterede Kommissionen i januar 2008 et forslag til et forbedret direktiv om sikkerhedskrav til legetøj, hvormed hensigten er især at behandle følgende tre områder med høj prioritet:

  I. Øgede krav til sikkerhed - der dækker forbud mod anvendelse af kemiske stoffer og allergifremkaldende duftstoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR); nedsættelse af de lovmæssige grænseværdier for visse farlige stoffer; strammere regler for advarsler samt legetøjs fysiske og mekaniske egenskaber; nye bestemmelser for legetøj i fødevarer.

  II. Mere sammenhængende og effektiv håndhævelse af direktivet - med henblik på at øge markedsovervågningen i medlemsstaterne; forbedring og styrkelse af reglerne for CE-mærkningen og proceduren for sikkerhedsvurdering;

  III. Klar afgrænsning af anvendelsesområdet for og begreberne i direktivet - for så vidt angår listen over produkter, der ikke er omfattet af direktivet; en liste med definitioner på termer, der anvendes i direktivet;

  Den rådgivende ordfører glæder sig over initiativet til den særdeles nødvendige revision af direktivet om sikkerhedskrav til legetøj. Forslaget er et skridt i den rigtige retning, idet det styrker eksisterende og indfører nye foranstaltninger, der dækker alle de områder, der har været udsat for kritik, med hensyn til at regulere sikkerhedskravene til legetøj i Europa.

  Men med henblik på at sikre det højeste niveau for beskyttelse af børn er det ikke anvendelsesområdet, men dybden i visse kategorier af foranstaltninger, der kræver yderligere overvejelser:

  Legetøjs kemiske egenskaber: Både kræftfremkaldende stoffer (alle tre CMR-kategorier: 1, 2 og 3) og farlige elementer udgør en meget stor risiko for børns helbred. Følgerne af, at helbredet har lidt uoprettelig skade, viser sig ikke nødvendigvis med det samme, men efter en lang periode, hvor personen har været udsat for sådanne stoffer. Det er også almindeligt anerkendt, at visse duftstoffer giver allergier, som er ret vanskelige at behandle. Hvad det angår, er den rådgivende ordfører af den opfattelse, at der bør træffes så strenge foranstaltninger som muligt for at minimere helbredsrisiciene ved at indføre et generelt forbud mod CMR-stoffer af kategori 1 og 2 og et forbud med mulighed for at gøre undtagelser for kategori 3. Samtlige duftstoffer og en liste med seks farlige stoffer (arsen, kviksølv, bly, organisk tin, cadmium og chrom IV) bør ligeledes forbydes.

  Sikkerhedsvurderingsprocedure: Sikkerhedsvurderingsproceduren er et nøgleelement i processen med at sikre et højt niveau af sikkerhed for legetøj, der er bragt i omsætning, og bør som sådan styrkes yderligere. Uden at pålægge industrien for store byrder bør der indføres en EF-typeafprøvning for i det mindste de mest farlige kategorier legetøj, og der bør gennemføres årlige stikprøvekontroller af disse grupper legetøj, således at det garanteres, at der konsekvent gennemføres kontrol af sikkerheden under produktionen ud over den indledende prototypetest.

  Fleksibilitet i direktivets bestemmelser: Legetøjsindustrien har vist sig at være yderst dynamisk og at udvikle sig hurtigt, for så vidt angår nye produkter, nyt produktdesign, de anvendte materialer osv. De nye bestemmelser i det ændrede direktiv bør udformes således, at det bliver fleksibelt nok til hurtigt at kunne anvendes på uforudsete risici og udviklinger, så man undgår ulykkelige hændelser, der kunne have været forebygget ved hjælp af en hurtig aktion (i stedet for en reaktion) fra producenternes, lovgivernes og de gennemførende myndigheders side. Som følge heraf bør forskriftsproceduren med kontrol udvides og spille en fremtrædende rolle inden for følgende områder: ændring af grænseværdier for fysiske egenskaber ved legetøj (hastighed, støj, temperatur), ændring af den liste over produkter, der ikke anses for at være legetøj i henhold til direktivet samt listen over legetøj i de fire kategorier af mest farligt legetøj, der skal gennemgå en EF-typeafprøvning.

  Derudover vil forsigtighedsprincippet i forbindelse med legetøjs sikkerhed gøre det muligt at iværksætte foranstaltninger, når der er en mulig risiko for helbredet, men der ikke er tilstrækkelig ulykkesstatistik til at sikre iværksættelse af sådanne beskyttelsesforanstaltninger.

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

  Ændringsforslag  1

  Forslag til direktiv

  Betragtning 3 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3a) Et andet vigtigt mål for det nye system, der indføres med denne forordning, er at tilskynde til og i visse tilfælde sikre, at farlige stoffer og materialer anvendt i legetøj erstattes af mindre farlige stoffer eller teknologier, når der findes egnede økonomisk og teknisk brugbare alternativer.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag er en tilpasning af REACH-forordningen (betragtning 12).

  Ændringsforslag  2

  Forslag til direktiv

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8) Alle erhvervsdrivende, der indgår i forsynings- og distributionskæden, bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kun gør sådant legetøj tilgængeligt på markedet, som er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dette direktiv indebærer en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt aktørs respektive rolle i forsynings- og distributionsprocessen.

  (8) Dette direktiv bygger på det princip, at alle erhvervsdrivende, der indgår i forsynings- og distributionskæden, bør fremstille, importere eller markedsføre legetøj under udvisning af den fornødne ansvarlighed og omhu med henblik på at sikre, at børns sundhed og sikkerhed og miljøet under normale og med rimelighed forudsigelige anvendelsesbetingelser ikke påvirkes negativt heraf. De erhvervsdrivende bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kun gør sådant legetøj tilgængeligt på markedet, som er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dette direktiv indebærer en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt aktørs respektive rolle i forsynings- og distributionsprocessen.

  Begrundelse

  Med dette forslag pålægges de erhvervsdrivende en pligt til rettidig omhu. Tilpasningen er inspireret af bestemmelserne i REACH-forordningen (betragtning 16).

  Ændringsforslag  3

  Forslag til direktiv

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16) For at sikre, at børn beskyttes mod nyligt opdagede risici, er det også nødvendigt at vedtage nye væsentlige sikkerhedskrav. Det er især nødvendigt at udvide og ajourføre bestemmelserne om kemikalier i legetøj. Det bør i bestemmelserne fastslås, at legetøj skal være i overensstemmelse med den generelle kemikalielovgivning, særlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF. Disse bestemmelser bør dog også tilpasses de særlige behov, der gælder for børn, som er en sårbar forbrugergruppe. Derfor bør der fastsættes nye begrænsninger for stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer, og der bør fastsættes bestemmelser om duftstoffer i legetøj på grund af de særlige risici, som disse stoffer kan frembyde for menneskers sundhed. De specifikke maksimalgrænseværdier, der er fastsat i direktiv 88/378/EØF for visse stoffers vedkommende, bør i betragtning af den videnskabelige videns udvikling ajourføres.

  (16) For at sikre en høj grad af beskyttelse af børn og miljøet mod risici bør farlige stoffer, navnlig stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), og allergifremkaldende stoffer og elementer i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet behandles med en særlig forsigtighed. Det er også nødvendigt at vedtage nye væsentlige sikkerhedskrav. Det er især nødvendigt at udvide og ajourføre bestemmelserne om kemikalier i legetøj. Det bør i bestemmelserne fastslås, at legetøj skal være i overensstemmelse med den generelle kemikalielovgivning, særlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF. Disse bestemmelser bør dog også tilpasses de særlige behov, der gælder for børn, som er en sårbar forbrugergruppe. Derfor bør der fastsættes nye begrænsninger for stoffer, der er klassificeret som CMR-stoffer i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer, og der bør fastsættes bestemmelser om duftstoffer i legetøj på grund af de særlige risici, som disse stoffer kan frembyde for menneskers sundhed. De specifikke maksimalgrænseværdier, der er fastsat i direktiv 88/378/EØF for visse stoffers vedkommende, bør i betragtning af den videnskabelige videns udvikling ajourføres.

  Begrundelse

  I dette ændringsforslag fokuseres der på vigtigheden af håndteringen af meget problematiske stoffer. Det er en tilpasning inspireret af bestemmelserne i REACH-forordningen (betragtning 69).

  Ændringsforslag  4

  Forslag til direktiv

  Betragtning 16 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (16a) For at undgå en mulig overlapning af vurderingen i henhold til dette direktiv og forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) bør CMR-stoffer, der er blevet vurderet, og som ikke er blevet forbudt i henhold til dette direktiv, ikke være omfattet af forslag til begrænsninger i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 under henvisning til risikoen for menneskers sundhed og bør ikke underlægges godkendelseskravet i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 under henvisning til risikoen for menneskers sundhed, jf. artikel 58, stk. 2, i den pågældende forordning. For at undgå en lignende overlapning bør CMR-stoffer, der er blevet vurderet til brug i legetøj, og som ikke er blevet forbudt i henhold til forordning (EF) 1907/2006, ikke underlægges begrænsninger eller vurderinger i henhold til dette direktiv.

  Begrundelse

  Vi skal undgå enhver overlapning mellem de forskellige EU-organer af vurderingen af anvendelsen af det samme stof i legetøj. Når et stof indeholdt i legetøj er blevet vurderet i henhold til dette direktiv, bør det ikke efterfølgende underlægges begrænsninger eller godkendelsesproceduren i REACH-forordningen (artikel 58, stk. 2, i REACH-forordningen). Hvis et stof ikke er blevet forbudt til anvendelse i legetøj på grundlag af en relevant vurdering i henhold til REACH-forordningen, skal det på samme måde heller ikke omfattes af bestemmelserne i dette direktiv.

  Ændringsforslag  5

  Forslag til direktiv

  Betragtning 16 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (16b) Det er nødvendigt at indføre en harmoniseret overgangsperiode på to år efter dette direktivs ikrafttrædelse til overholdelse af direktivets bestemmelser og en yderligere overgangsperiode på tre år med henblik på at give legetøjsfabrikanter og erhvervsdrivende tilstrækkelig tid til at opfylde de nye tekniske krav vedrørende kemikalier og for at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv i hele EU.

  Begrundelse

  Ifølge forslaget må medlemsstaterne ikke forhindre markedsføring af legetøj, der er i overensstemmelse med det nuværende direktiv 88/378/EØF om sikkerhedskrav til legetøj "senest to år efter nærværende direktivs ikrafttrædelse". Dette betyder, at medlemsstaterne kan beslutte at anvende de nye bestemmelser i direktivet umiddelbart efter ikrafttrædelsen. Af hensyn til retssikkerheden er det vigtigt at undgå en sådan situation.

  Ændringsforslag  6

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – nr. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3a) "bemyndiget repræsentant": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten til at udføre specifikke opgaver på dennes vegne som led i opfyldelsen af fabrikantens forpligtelser i henhold til dette direktiv

  Begrundelse

  Det er nødvendigt at tilføje en definition på en bemyndiget repræsentant i artikel 2.

  Ændringsforslag  7

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7. Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med den gældende fællesskabslovgivning, skal han træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet og kalde det tilbage fra slutbrugerne. Han skal straks orientere de nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, han har truffet.

  7. Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at legetøj, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med den gældende fællesskabslovgivning, skal han træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe legetøjet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet og kalde det tilbage fra slutbrugerne. Han skal straks orientere de nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, han har truffet. Fabrikanten skal straks indstille markedsføringen af dette legetøj, indtil det er i overensstemmelse med den gældende fællesskabslovgivning.

  Ændringsforslag  8

  Forslag til direktiv

  Artikel 4 – overskrift og stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Bemyndigede repræsentanter

  Bemyndigede repræsentanters forpligtelser

  1. Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet ("den bemyndigede repræsentant"), til at handle på sine vegne i forbindelse med specifikke opgaver vedrørende de forpligtelser, fabrikanten har i henhold til dette direktiv.

  1. En fabrikant kan ved skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant, jf. artikel 2, nr. 3a.

  Begrundelse

  For at være konsekvent i forhold til overskrifterne til artikel 3 og 5. En definition på en bemyndiget repræsentant er blevet tilføjet i artikel 2.

  Ændringsforslag  9

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Medlemsstaterne kan kræve, at advarsler og sikkerhedsanvisninger, eller visse af dem, findes på deres eget eller egne officielle sprog, når legetøjet bringes i omsætning på deres område.

  3. Medlemsstaterne kræver, at alle advarsler og sikkerhedsanvisninger findes på deres eget eller egne officielle sprog, når legetøjet bringes i omsætning på deres område.

  Begrundelse

  Det er ikke acceptabelt, at så vigtige sikkerhedsoplysninger til forbrugerne kan anføres på et sprog, der ikke er officielt sprog på det marked, hvor legetøjet bringes i omsætning.

  Ændringsforslag  10

  Forslag til direktiv

  Artikel 45 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Kommissionen kan under hensyntagen til den tekniske og videnskabelige udvikling tilpasse følgende:

  1. Kommissionen kan under hensyntagen til den tekniske, videnskabelige mulige udvikling tilpasse følgende:

  a) punkt 7 og 8 i bilag II, del III

  a) punkt 7 og 8 i bilag II, del III

  b) bilag V.

  b) bilag V.

  Foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 46, stk. 2.

  Foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 46, stk. 2 og på grundlag af den relevante videnskabelige komités vurdering.

  Begrundelse

  Den videnskabelige komité skal inddrages i revisionen af bilag II og V med henblik på at give videnskabelige og tekniske råd i lyset af de videnskabelige fremskridt.

  Ændringsforslag  11

  Forslag til direktiv

  Artikel 45 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Kommissionen kan vedtage beslutninger vedrørende anvendelse i legetøj af stoffer eller præparater, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, i kategori 1, 2 og 3, i henhold til bilag I til direktiv 67/548/EØF.

  2. Kommissionen kan vedtage beslutninger vedrørende indhold af stoffer eller præparater, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, i kategori 1, 2 og 3, i henhold til bilag I til direktiv 67/548/EØF i legetøj.

  Foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved supplering af det vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 46, stk. 2.

  Foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved supplering af det vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 46, stk. 2 og på grundlag af den relevante videnskabelige komités vurdering.

  Begrundelse

  Den videnskabelige komité skal inddrages i revisionen af bilag II og V med henblik på at give videnskabelige og tekniske råd i lyset af de videnskabelige fremskridt.

  Ændringsforslag  12

  Forslag til direktiv

  Artikel 52

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne må ikke forhindre markedsføring af legetøj, der var i overensstemmelse med direktiv 88/378/EØF, og som blev markedsført inden nærværende direktivs ikrafttrædelse eller senest to år efter nærværende direktivs ikrafttrædelse.

  Medlemsstaterne må ikke forhindre markedsføring af legetøj, der var i overensstemmelse med direktiv 88/378/EØF, og som blev markedsført inden nærværende direktivs ikrafttrædelse eller senest to år efter nærværende direktivs ikrafttrædelse.

   

  Med hensyn til artikel 3, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, og del III i bilag II om kemiske egenskaber må medlemsstaterne ikke forhindre markedsføring af legetøj, der var i overensstemmelse med direktiv 88/378/EØF, og som blev markedsført inden nærværende direktivs ikrafttrædelse eller inden for tre år efter direktivs ikrafttrædelse.

  Begrundelse

  Det er vigtigt, at dette direktiv træder i kraft samtidig i alle medlemsstater. Det er nødvendigt at indføre en yderligere periode for at give centrale organer mulighed for at udvikle nye forsøg og industrien mulighed for at opfylde de nye tekniske krav vedrørende kemikalier.

  Ændringsforslag  13

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 17 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  17a. Bøger, der ikke indeholder yderligere elementer eller genstande (undtagen elementer eller genstande af papir eller pap).

  Begrundelse

  Efter gennemførelsen af direktivet om sikkerhedskrav til legetøj har en række medlemsstater kategoriseret børnebøger som legetøj. Dette har i flere EU-medlemsstater medført store vanskeligheder for forlagsvirksomheder, der udgiver børnebøger. Da bøger er af afgørende betydning for forbedringen af læsefærdighederne, navnlig for de yngste, er det vigtigt fortsat at fremme læsningen af bøger. I forhold til direktivet bør en bog således ikke betragtes som legetøj, medmindre den indeholder åbenlyst legerelaterede elementer.

  Ændringsforslag  14

  Forslag til direktiv

  Bilag II– del I - punkt 4 - afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Den emballage, legetøjet er pakket ind i med henblik på salg i detailleddet, må ikke udgøre nogen strangulerings- eller kvælningsrisiko som følge af ekstern luftvejsblokering af mund og næse.

   

  Den emballage, legetøjet er pakket ind i med henblik på salg i detailleddet, må ikke udgøre nogen strangulerings- eller kvælningsrisiko som følge af intern og ekstern luftvejsblokering af mund og næse.

   

  Ændringsforslag  15

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, første afsnit, er det forbudt i legetøj at anvende stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i henhold til direktiv 67/548/EØF, i koncentrationer, der enkeltvis er lig med eller større end de koncentrationer, der er fastsat i forbindelse med klassificeringen af præparater, som indeholder de pågældende stoffer i overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF, undtagen hvis stofferne er indeholdt i legetøjsbestanddele eller mikrostrukturelt forskellige legetøjsdele, som børn ikke kommer i fysisk berøring med.

  3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, første afsnit, legetøj ikke indeholde stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2 i henhold til bilag I i direktiv 67/548/EØF, i koncentrationer, der enkeltvis er lig med eller større end de koncentrationer, der er fastsat i forbindelse med klassificeringen af præparater, som indeholder de pågældende stoffer i overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF, undtagen hvis stofferne er indeholdt i legetøjsbestanddele, som ikke er tilgængelige for børn som defineret i standard EN 71.

  Begrundelse

  Hvis CMR-stoffer i kategori 1 og 2 ikke er tilgængelige (dvs. ingen eksponering), er der ingen risiko forbundet med at anvende legetøjet. Sikkerheden vil ikke blive forbedret ved at omfatte de ikke tilgængelige legetøjsbestanddele af begrænsningerne. Jeg mener, at det er vigtigt at indføre den definition af tilgængelighed, der er fastsat i den europæiske standard EN 71.

  Ændringsforslag  16

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Stoffer og præparater klassificeret som CMR-stoffer af kategori 1 og 2 i henhold til direktiv 67/548/EØF må anvendes i legetøj, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

  4. Stoffer klassificeret som CMR-stoffer af kategori 1 og 2 i henhold til bilag I i direktiv 67/548/EØF må anvendes i legetøj, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

  Begrundelse

  Det er nødvendigt at slette ordet præparater og henvise til bilag I for at skabe juridisk klarhed.

  Ændringsforslag  17

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 4 – afsnit 4.1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.1 stoffets anvendelsesformål er af den relevante videnskabelige komité blevet evalueret og fundet sikkert, især hvad angår eksponering, og der er vedtaget en beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2

  4.1 Den relevante videnskabelige komité har konkluderet, at stoffer klassificeret som CMR-stoffer af kategori 1 og 2 i henhold til bilag I i direktiv 67/548/EØF indeholdt i legetøjsbestanddele i højere koncentration end de grænser, der er fastsat i punkt 3, ikke udgør en uacceptabel risiko for menneskers sundhed, især hvad angår eksponering.

   

  Fabrikanten kan således inden udløbet af overgangsperioden i artikel 52 indsende en ansøgning til Kommissionen om at få den relevante videnskabelige komité til at foretage en evaluering af den risiko, som er forbundet med CMR-stoffer, der i henhold til bilag I i direktiv 67/548/EØF er klassificeret som kategori 1 og 2. Denne ansøgning skal ledsages af relevante oplysninger, især vedrørende eksponering. Straks efter modtagelsen af ansøgningen skal Kommissionen give den videnskabelige komité bemyndigelse til at afgive udtalelse.

   

  Fabrikanten kan markedsføre legetøj, der indeholder stoffer klassificeret som CMR-stoffer af kategori 1 og 2 i henhold til bilag I i direktiv 67/548/EØF, såfremt der er blevet indgivet en ansøgning, og indtil der er blevet vedtaget en beslutning.

  Begrundelse

  Det forbedrer ikke sikkerheden at omfatte interne legetøjsbestanddele af begrænsningerne. De tekniske detaljer med hensyn til sikkerhedskrav til legetøj fastlægges i standarden, herunder sandsynligheden for, at det går i stykker. Vi anbefaler derfor, at man indfører den definition af tilgængelighed, der er fastsat i standarden. Hvis der ikke er nogen eksponering for disse bestanddele, udgør disse ikke nogen sundhedsrisiko for børn.

  Ændringsforslag  18

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 4 – afsnit 4.2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.2 det er ved en analyse af alternative stoffer dokumenteret, at der ikke findes stoffer, der egner sig som alternativer

  udgår

  Begrundelse

  Vi ser gerne, at kravet om at erstatte et kemikalie, blot fordi der er et alternativ, fjernes af hensyn til børns sikkerhed. Hvis det kan udledes af en risikovurdering, at stoffet ikke udgør en sundhedsrisiko for børn, er der ikke nogen grund til at eksperimentere med nye kemiske formuleringer, der kan ændre ydeevnen for det materiale, som kemikaliet er indeholdt i. Børns sikkerhed afhænger først og fremmest af sikkerheden af de materialer, der anvendes til at producere legetøjet, dvs. om plastik revner eller splintres. Sikkerheden øges derfor, når der anvendes materialer, der har været underlagt præstationsprøver.

  Ændringsforslag  19

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Stoffer og præparater klassificeret som CMR-stoffer af kategori 3 i henhold til direktiv 67/548/EØF må anvendes i legetøj, hvis stoffets anvendelsesformål af den relevante videnskabelige komité er blevet evalueret og fundet sikkert, især hvad angår eksponering, efter at der er vedtaget en beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2, og forudsat at de pågældende stoffer og præparater ikke er forbudt til anvendelse i forbrugerprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

  5. Ud over begrænsningerne i punkt 2, første afsnit, er det forbudt i legetøj at anvende stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske af kategori 3 i henhold til bilag I i direktiv 67/548/EØF, såfremt:

   

  (i) de pågældende stoffer er blevet forbudt til anvendelse i forbrugerprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), eller

   

  (ii) CMR-stoffet af kategori 3 er indeholdt i legetøjsbestanddele, der er tilgængelige for børn som defineret i standard EN 71, og den relevante videnskabelige komité i henhold til artikel 45, stk. 2, har konkluderet, at stoffets indhold i legetøjet udgør en uacceptabel risiko for menneskers sundhed, især hvad angår eksponering.

  Begrundelse

  Forskellen mellem CMR-stoffer i kategori 1 eller 2 og CMR-stoffer i kategori 3 er klar. De fleste CMR-stoffer i kategori 3 er ikke underlagt samme juridiske begrænsninger som CMR-stoffer i kategori 1. Flere hundrede kemikalier er kategoriseret som CMR-stoffer i kategori 3 og findes i materialer, der anvendes til at producere andre forbrugerprodukter såvel som legetøj. Af hensyn til børns sundhed og EU's indsats for at forbedre lovgivningen er det nødvendigt at anvende en fælles tilgang til alle forbrugerprodukter. CMR-stoffer i kategori 3, der er forbudt, bør opføres i et nyt bilag II b.

  Ændringsforslag  20

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 5 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a. Fabrikanten kan fortsat markedsføre legetøj, der indeholder stoffer klassificeret som CMR-stoffer i henhold til direktiv 67/548/EØF, såfremt der er blevet indgivet en ansøgning, og indtil der er blevet vedtaget en beslutning.

  Ændringsforslag  21

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 7 – Første liste over duftstoffer – nye punkter efter punkt 38

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (39) Musk ambrette

   

  (40) 4-Phenylbut-3-en-2-on

  (41) Amylcinnamal

   

  (42) Amylcinnamylalkohol

   

  (43) Benzylalkohol

   

  (44) Benzylsalicylat

   

  (45) Cinnamylalkohol

   

  (46) Cinnamal

   

  (47) Citral

   

  (48) Cumarin

   

  (49) Eugenol

   

  (50) Geraniol

   

  (51) Hydroxycitronellal

   

  (52) Hydroxymethylpentyl–cyclohexencarboxaldehyd

   

  (53) Isoeugenol

  Begrundelse

  Scientific reports show that there are 40 forbidden fragrances. These are contained in the list of banned fragrances in the Proposal on the safety of toys with the exception of 2 substances. These 2 substances (= musk ambrette and 4 phenyl-3-buten-2-one) which have been considered as allergenic by the SCCNFP in 2003 were not included in the list of the TSD and need to be added. It is also appropriate to ban13 fragrances that are subject to labelling in the Commission's Proposal because scientific reports indicated that these 13 fragrance chemicals are most frequently reported as contact allergens.

  Ændringsforslag  22

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 7 – Anden liste over duftstoffer

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1) Amylcinnamal

   

  (2) Amylcinnamylalkohol

   

  (3) Anisylalkohol

  (3) Anisylalkohol

  (4) Benzylalkohol

   

  (5) Benzylbenzoat

  (5) Benzylbenzoat

  (6) Benzylcinnamat

  (6) Benzylcinnamat

  (7) Benzylsalicylat

   

  (8) Cinnamal

   

  (9) Cinnamylalkohol

   

  (10) Citral

   

  (11) Citronellol

  (11) Citronellol

  (12) Cumarin

   

  (13) Eugenol

   

  (14) Farnesol

  (14) Farnesol

  (15) Geraniol

   

  (16) Hexylcinnamaldehyd

  (16) Hexylcinnamaldehyd

  (17) Hydroxycitronellal

   

  (18) ydroxymethylpentylcyclohexencarboxaldehyd

   

  (19) Isoeugenol

   

  (20) Lilial (i række 83 i kosmetikdirektivet opført som 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd)

  (20) Lilial (i række 83 i kosmetikdirektivet opført som 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd)

  (21) d-Limonen

  (21) d-Limonen

  (22) Linalool

  (22) Linalool

  (23) Methylheptincarbonat

  (23) Methylheptincarbonat

  (24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on

  (24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on

  (25) Egemosekstrakt

  (25) Egemosekstrakt

  (26) Træmosekstrakt

  (26) Træmosekstrakt

  Begrundelse

  Der er nogle vigtige stoffer, som Kommissionen ikke har taget højde i listen over allergene duftstoffer. De skal tilføjes.

  Ændringsforslag  23

  Forslag til direktiv

  Bilag II – del III – punkt 8 – Indledning og tabel

  Kommissionens forslag

  Nedenstående grænser for migration fra legetøj eller legetøjsbestanddele, der er tilgængelige for børn under brug, jf. artikel 9, stk. 2, første afsnit, må ikke overskrides:

  Grundstof

  mg/kg i tørt, skørt, pulverlignende eller bøjeligt legetøjsmateriale

  mg/kg i flydende eller klæbrigt legetøjsmateriale

  Aluminium

  5625

  1406

  Antimon

  45

  11,3

  Arsen

  7,5

  1,9

  Barium

  4500

  1125

  Bor

  1200

  300

  Cadmium

  3,8

  0,9

  Chrom (III)

  37,5

  9,4

  Chrom (VI)

  0,04

  0,01

  Kobolt

  10,5

  2,6

  Kobber

  622,5

  156

  Bly

  27

  6,8

  Mangan

  1200

  300

  Kviksølv

  15

  3,8

  Nikkel

  75

  18,8

  Selen

  37,5

  9,4

  Strontium

  4500

  1125

  Tin

  15000

  3750

  Organisk tin

  1,9

  0,5

  Zink

  3750

  938

  Ændringsforslag

  For at beskytte børns helbred må der dagligt højst være følgende mængder af nedenstående stoffer biologisk tilgængeligt som følge af brug af legetøj

  0,2 µg antimon

  0,01 µg arsen

  0,85 µg barium

  5,0 µg bor

  0,25 µg cadmium

  0,25 µg chrom*(afledt af Cr III)

  0,35 µg bly

  0,2 µg kviksølv

  1,25 µg selen

  Desuden må der i organiske tinforbindelser kun være

  0,025 µg tin eller

  0,075 µg sum af de organiske tinforbindelser

  biologisk tilgængeligt.

  Gennem den orale eksponering ved legetøj må der højst være op til 10 % af de vedtagne dagligt tolererede mængder for børn (TDI-værdi) biologisk tilgængeligt som følge af brug af det pågældende legetøj.

  Begrundelse

  Stoffer såsom strontium, som ikke forekommer ved produktion af legetøj, skal streges fra direktivet og kontrolleres i henhold til de sædvanlige toksikologiske processer. Desuden er grænseværdierne for andre stoffer alt for høje, og de skal derfor reduceres tilsvarende. Navnlig skal der indføres en lavere grænseværdi for bly. Som måleværdi for de anførte stoffer skal de vedtagne dagligt tolererede mængder for børn bruges som grundlag.

  Ændringsforslag  24

  Forslag til direktiv

  Bilag V – del B – punkt 7 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  "Voksent opsyn anbefales".

  "Voksent opsyn anbefales stærkt".

  Begrundelse

  Denne ordlyd sikrer i højere grad børns sikkerhed.

  PROCEDURE

  Titel

  Sikkerhedskrav til legetøj

  Referencer

  KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

  Korresponderende udvalg

  IMCO

  Udtalelse fra

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ITRE

  11.3.2008

   

   

   

  Rådgivende ordfører

         Dato for valg

  David Hammerstein

  27.5.2008

   

   

  Behandling i udvalg

  27.5.2008

  16.7.2008

  7.10.2008

   

  Dato for vedtagelse

  7.10.2008

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  29

  2

  11

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

  Domenico Antonio Basile, José Javier Pomés Ruiz, Stefano Zappalà

  PROCEDURE

  Titel

  Sikkerhedskrav til legetøj

  Referencer

  KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

  Dato for høring af EP

  25.1.2008

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  IMCO

  11.3.2008

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ENVI

  11.3.2008

  ITRE

  11.3.2008

   

   

  Ordfører

         Dato for valg

  Marianne Thyssen

  28.2.2008

   

   

  Behandling i udvalg

  7.4.2008

  27.5.2008

  23.6.2008

  24.6.2008

   

  6.10.2008

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  6.11.2008

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  40

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Guntars Krasts, Marine Le Pen, Andrea Losco, Manuel Medina Ortega, José Javier Pomés Ruiz, Olle Schmidt, Francesco Enrico Speroni, Anja Weisgerber

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

  Maddalena Calia, Francesco Ferrari, Mario Mauro, Willem Schuth, Csaba Őry

  Dato for indgivelse

  12.11.2008