Eljárás : 2008/0018(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0441/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0441/2008

Viták :

PV 15/12/2008 - 16
CRE 15/12/2008 - 16

Szavazatok :

PV 18/12/2008 - 6.11
CRE 18/12/2008 - 6.11
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0626

JELENTÉS     ***I
PDF 559kWORD 1689k
12.11.2008
PE 407.804v02-00 A6-0441/2008

a játékok biztonságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Marianne Thyssen

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a játékok biztonságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0009),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0039/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0441/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 88/378/EGK irányelv a műszaki harmonizáció és a szabványosítás új megközelítési módjáról szóló, 1985. május 7-i tanácsi állásfoglalásban meghatározott új megközelítési elveken alapul. Ezért az irányelv csak a játékokra vonatkozó alapvető biztonsági követelményeket tartalmazza, a technikai részleteket az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) fogadja el a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban. Az így megállapított harmonizált szabványokkal való összhang, amelyek hivatkozási számát az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik, feltételezi a 88/378/EGK rendelet követelményeinek történő megfelelést. Tapasztalatok szerint ezek az alapelvek jól működtek a játékipari ágazatban, ezért meg kell őket tartani.

(2) A 88/378/EGK irányelv a műszaki harmonizáció és a szabványosítás új megközelítési módjáról szóló, 1985. május 7-i tanácsi állásfoglalásban meghatározott új megközelítési elveken alapul. Ezért az irányelv a játékokra vonatkozó alapvető biztonsági követelményeket tartalmazza, beleértve a különleges biztonsági követelményeket a fizikai és mechanikai tulajdonságok, a gyúlékonyság, a kémiai tulajdonságok, az elektromos tulajdonságok, a higiénia és a radioaktivitás tekintetében. A technikai részleteket az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) fogadja el a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban. Az így megállapított harmonizált szabványokkal való összhang, amelyek hivatkozási számát az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik, feltételezi a 88/378/EGK rendelet követelményeinek történő megfelelést.

Indokolás

Az alapvető biztonsági követelmények közé nemcsak az irányelv 9. cikkében említett követelmények tartoznak, hanem a II. mellékletben említett különleges biztonsági követelmények is. Ezenkívül tekintettel a játékokkal kapcsolatban a közelmúltban felmerült biztonsági problémákra, nehéz lenne úgy csinálni, mintha minden rendben lett volna a játékágazatban.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) Az ezen irányelvvel létrehozandó új rendszer másik fontos célkitűzése annak ösztönzése és egyes esetekben biztosítása, hogy a játékokban a veszélyes anyagokat kevésbé veszélyes anyagokkal vagy technológiákkal helyettesítsék, amennyiben megfelelő, gazdaságilag és műszakilag megvalósítható alternatívák állnak rendelkezésre.

Indokolás

E módosítás az irányelv REACH-rendelethez való hozzáigazítása ((12) preambulumbekezdés).

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3b)Az elővigyázatosság elve a közösségi jog része, amely elv beletartozik az Európai Közösségek Bíróságának joggyakorlatába, illetve meghatározásra került a Bizottság az elővigyázatosság elvéről szóló, 2000. február 2-i közleményében (COM(2000)0001).

Indokolás

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az ellátási és értékesítési láncba bekapcsolódó valamennyi gazdasági szereplőnek meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy csak olyan játékokat tegyen hozzáférhetővé a piacon, amelyek megfelelnek az alkalmazandó jogszabálynak. Ez az irányelv egyértelműen és arányosan osztja meg a kötelezettségeket, amelyek hozzárendelhetők a szállítási és forgalmazási folyamatban részt vevő minden egyes gazdasági szereplő megfelelő szerepéhez.

(8) Az ellátási és értékesítési láncba bekapcsolódó valamennyi gazdasági szereplőnek teljes felelősséggel és a megkívánt éberséggel kell eljárnia annak biztosítása érdekében, hogy a rendes és ésszerűen előrelátható használati körülmények között az általuk piacra bocsátott játékok ne veszélyeztessék a gyermekek biztonságát és egészségét. A gazdasági szereplőknek meg kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy csak olyan játékokat tegyenek hozzáférhetővé a piacon, amelyek megfelelnek az alkalmazandó jogszabálynak. Ez az irányelv egyértelműen és arányosan osztja meg a kötelezettségeket, amelyek hozzárendelhetők a szállítási és forgalmazási folyamatban részt vevő minden egyes gazdasági szereplő megfelelő szerepéhez.

Indokolás

Nem elég annak egyszerű megállapítása, hogy a gazdasági szereplőknek megfelelő intézkedéseket kell hozniuk. Azt is egyértelművé kell tenni, hogy felelősek. E szereplők részéről tehát éberség szükséges a gyermekek biztonságának és egészségének biztosításához, valamint figyelembe kell venni a játékok különböző használati formáit.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Annak érdekében, hogy a gyermekek a nemrég felfedezett kockázatoktól védve legyenek, szükség van új alapvető biztonsági követelmények elfogadására is. Különösen a játékokban felhasznált vegyi anyagokra vonatkozó rendelkezések kiegészítése és újrafogalmazása szükséges. Ezek a rendelkezések meghatározzák, hogy a játékoknak meg kell felelniük a vegyi anyagokról szóló általános jogszabályokban foglaltaknak, különösen a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek. Ezeket a rendelkezéseket azonban hozzá kell igazítani a gyermekek különleges igényeihez, akik kiszolgáltatott fogyasztói csoportot alkotnak. Ezért a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK irányelv szerint a játékokban található rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus (CMR) anyagokat az alapján kell közzétenni, hogy ezek az anyagok milyen veszélyt jelentenek az emberi egészségre. Bizonyos anyagokra vonatkozóan a 88/378/EGK irányelvben megállapított egyedi szintértékeket a tudomány fejlődését figyelembe véve meg kell változtatni.

(16) Annak érdekében, hogy a gyermekek és a környezet a kockázatoktól magas szinten védve legyenek, a veszélyes anyagokra, különösen a CMR-re, valamint az allergén anyagokra és elemekre gondos figyelmet kell fordítani. Szükség van új alapvető biztonsági követelmények elfogadására is. Különösen a játékokban felhasznált vegyi anyagokra vonatkozó rendelkezések kiegészítése és újrafogalmazása szükséges. Ezek a rendelkezések meghatározzák, hogy a játékoknak meg kell felelniük a vegyi anyagokról szóló általános jogszabályokban foglaltaknak, különösen a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek. Ezeket a rendelkezéseket azonban hozzá kell igazítani a gyermekek különleges igényeihez, akik kiszolgáltatott fogyasztói csoportot alkotnak. Ezért a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK irányelv szerint a játékokban található rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus (CMR) anyagokat az alapján kell közzétenni, hogy ezek az anyagok milyen veszélyt jelentenek az emberi egészségre. Bizonyos anyagokra vonatkozóan a 88/378/EGK irányelvben megállapított egyedi szintértékeket a tudomány fejlődését figyelembe véve meg kell változtatni.

Indokolás

Ez a módosítás felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy foglalkozni kell a különös aggodalomra okot adó anyagokkal. A módosítás hozzáigazítja a rendelkezést a REACH-rendelethez ((69) preambulumbekezdés).

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A vegyi anyagokra vonatkozóan ebben az irányelvben meghatározott általános és speciális követelmények célja a gyermekek egészségének védelme a játékokban található összes veszélyes anyaggal szemben, míg a játékokhoz kapcsolódó környezetvédelmi aggályokkal a játékokra is vonatkozó horizontális környezetvédelmi jogszabályok foglalkoznak, különösen a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és –akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

(17) A vegyi anyagokra vonatkozóan ebben az irányelvben meghatározott általános és speciális követelmények célja a gyermekek egészségének védelme a játékokban található veszélyes anyagokkal szemben, míg a játékokhoz kapcsolódó környezetvédelmi aggályokkal az elektromos és elektronikus játékokra vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok foglalkoznak, mégpedig az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv. Emellett a hulladékkal kapcsolatos környezetvédelmi kérdéseket a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a csomagolással kapcsolatosakat a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az elemekkel és akkumulátorokkal kapcsolatosakat az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és –akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza.

Indokolás

A jelenlegi szöveg azt a benyomást kelti, hogy a környezetvédelmi aggályokkal kifejezetten foglalkoznak minden játékra vonatkozóan; azonban csak az elektromos és elektronikus játékokra térnek ki. A horizontális jogszabályok nem vonatkoznak kifejezetten a játékokra, és nem tartoznak egy csoportba az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvekkel.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17a) A játékoknak vagy a játékok részeinek és csomagolásának, amelyektől ésszerűen elvárható, hogy kapcsolatba kerülnek élelmiszerekkel, meg kell felelniük az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról szóló 1935/2004/EK rendelet követelményeinek.

Indokolás

Helyénvaló megemlíteni, hogy az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról szóló jogszabály alkalmazható játékokra, például a gyermekeknek szánt tea- és kávékészletektől ésszerűen elvárható, hogy kapcsolatba kerülnek élelmiszerekkel. Erre a rendelkezésre szükség van, mivel ez eddig az EU összes országában nem volt egyértelmű.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Mivel létezhetnek olyan játékok, vagy kifejleszthetnek olyan játékokat, amelyek olyan veszélyt jelenthetnek, amellyel nem foglalkoznak az ebben az irányelvben található adott biztonsági követelmények, az ilyen játékok elleni fellépés jogi alapjának megteremtése érdekében általános biztonsági követelmények meghatározására van szükség. Erre vonatkozóan a játékok biztonságát a termék rendeltetésére vonatkozóan kell meghatározni, figyelembe véve előrelátható felhasználását és a gyermekek viselkedését, akik nem olyan körültekintők, mint az átlagos felnőtt felhasználó.

(19) Mivel létezhetnek olyan játékok, vagy kifejleszthetnek olyan játékokat, amelyek olyan veszélyt jelenthetnek, amellyel nem foglalkoznak az ebben az irányelvben található adott biztonsági követelmények, az ilyen játékok elleni fellépés jogi alapjának megteremtése érdekében általános biztonsági követelmények meghatározására van szükség. Erre vonatkozóan a játékok biztonságát a termék rendeltetésére vonatkozóan kell meghatározni, figyelembe véve előrelátható felhasználását és a gyermekek viselkedését, akik nem olyan körültekintők, mint az átlagos felnőtt felhasználó. Ha a tudományos eredmények nem teszik lehetővé ezt az értékelést, a tagállamoknak, különösen az illetékes hatóságaik révén, alkalmazniuk kell az elővigyázatosság elvét.

Indokolás

Meg kell határozni a használatok különböző lehetséges jellegeit, amelyeket értékelni kell. A játékok értékelésének elvégzéséhez gondolkodni kell erről annak érdekében, hogy figyelembe vegyék azokat a játékhasználatokat, amelyek a gyermeknél előfordulhatnak, miközben kizárnak minden olyan lehetőséget, amelyet egy bizonyos korú gyermek a fejlettségi, fizikai, értelmi stb. szintje miatt nem tud megvalósítani.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A játék megfelelőségét megtestesítő CE-jelölés a szélesebb értelemben vett megfelelőségértékelésből álló eljárás egészének eredménye. Ezért a CE-jelölés használatára és játékokon való feltüntetésére vonatkozó általános elveket ebben az irányelvben meg kell határozni.

(21) A játék megfelelőségét jelző CE-jelölés a szélesebb értelemben vett megfelelőségértékelésből álló eljárás egészének eredménye. Ezért ebben az irányelvben meg kell határozni a játékok jelölésére vonatkozó szabályokat.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Alapvető fontosságú világossá tenni a gyártók és a felhasználók számára, hogy a CE-jelölés játékon való elhelyezésével a gyártó kijelenti, hogy a játék megfelel az összes alkalmazandó követelménynek, és ezért a gyártó teljes felelősséget vállal.

(22) Alapvető fontosságú világossá tenni a gyártók számára, hogy a CE-jelölés játékon való elhelyezésével a gyártó kijelenti, hogy a játék megfelel az összes alkalmazandó követelménynek, és ezért a gyártó teljes felelősséget vállal.

Indokolás

Csak a gyártó helyezheti el a CE-jelölést. Tudatában kell lennie annak, hogy a CE-jelölés szigorú feltételek betartását megkövetelő használatával felelősséget vállal, és hogy minden visszaélés büntethető.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) Mivel a tervezett intézkedés céljait, nevezetesen a játékok magas szintű biztonságának biztosítását és a belső piac működésének a játékokra vonatkozó harmonizált biztonsági követelményekkel és a piacfelügyeletre vonatkozó minimális követelményekkel történő garantálását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés terjedelme és hatása miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatóak, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket hozhat. Az e cikkben meghatározott arányosság elvével összhangben ez az irányelv nem lépi túl az e célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,

(34) Mivel ezen irányelv céljait, nevezetesen a játékok magas szintű biztonságának biztosítását a gyermekek biztonságának és egészségének biztosítása céljából és a belső piac működésének a játékokra vonatkozó harmonizált biztonsági követelményekkel és a piacfelügyeletre vonatkozó minimális követelményekkel történő garantálását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés terjedelme és hatása miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatóak, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket hozhat. Az abban a cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ez az irányelv nem lépi túl az e célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,

Indokolás

Emlékeztetni kell az irányelv elsődleges céljára.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34a) Ezen irányelv hatálybalépése után két éves átmeneti időszakot kell biztosítani a játékgyártók és az összes gazdasági szereplő számára annak érdekében, hogy elegendő idejük legyen az új követelményeknek való megfelelésre – az átmeneti időszak alatt a 88/378/EGK irányelvnek megfelelő játékok piacra helyezhetők. A vegyi követelmények tekintetében ez az időszak négy éves, hogy az egységes szabványokat hozzáigazíthassák a követelményekhez.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) Ez az irányelv azon az elven alapul, hogy a gyártóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a játékok és az általuk tartalmazott vegyi anyagok ezen irányelv rendelkezései értelmében ne legyenek káros vagy mérgező hatással a gyermekek egészségére.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) „piaci hozzáférhetőség biztosítása”: kereskedelmi tevékenység során a játékok szállítása a közösségi piacon forgalmazás, fogyasztás vagy felhasználás céljából, függetlenül attól, hogy ez fizetés ellenében vagy térítésmentesen történik-e,

 

(1) „piaci hozzáférhetőség biztosítása”: kereskedelmi tevékenység során a játékok szállítása a közösségi piacon forgalmazás, fogyasztás vagy felhasználás céljából, függetlenül attól, hogy ez fizetés ellenében vagy térítésmentesen történik-e, illetve hogy profitszerzés-e a cél vagy sem,

Indokolás

Ezen irányelvben kell szabályozni a non-profit szövetségek általi játékszállítást.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) az a természetes vagy jogi személy, aki saját nevében vagy védjegye alatt játékot tervez és gyárt, illetve ilyen játékot terveztet vagy gyárttat, „forgalmazó”:

(3) „gyártó”: az a természetes vagy jogi személy, aki saját nevében vagy védjegye alatt játékot tervez és gyárt, illetve ilyen játékot terveztet vagy gyárttat, valamint forgalmaz;

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) „meghatalmazott képviselő”: a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott, hogy a nevében meghatározott feladatokban eljárjon;

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) az a természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki a piacon hozzáférhetővé teszi a játékot, „importőr”:

(4) „forgalmazó”: az a gyártótól vagy importőrtől elkülönült természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki a piacon hozzáférhetővé teszi a játékot;

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt valamelyik európai szabványügyi szervezet által a 98/34/EK irányelv 6. cikkével összhangban elfogadott szabvány, „akkreditáció”:

(7) „harmonizált szabvány”: a 98/34/EK irányelv I. mellékletében felsorolt egyik európai szabványosítási testület által a Bizottság kérelme alapján a fenti irányelv 6. cikkével összhangban kiadott szabvány;

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7a) „közösségi harmonizációs jogszabályok”: a termékek forgalomba hozatalának feltételeit harmonizáló közösségi jogszabályok;

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10a) „megfelelőségértékelési szerv”: megfelelőségértékelési tevékenységeket –beleértve a kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és ellenőrzést – végző szerv;

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 10 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10b) „nemzeti akkreditációs szervezet”: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet fogalommeghatározása szerinti szervezet1;

___________

1 HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11a) „szagláson alapuló társasjáték”: a különböző szagok és illatok felismerésének megtanulását célzó játék;

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 11 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11b) „kozmetikai készlet”: az esetlegesen illatanyagokat vagy illóolajokat tartalmazó illatosítók, szappanok, krémek, samponok, fürdőhabok, szájfények, rúzsok, alapozók, fogkrémek és kondicionálók használatára oktató játékok;

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 11 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11c) „ízlelésen alapuló játék”: olyan játék, amelyhez hozzátartozhat élelmiszer-összetevők – mint például édességek, folyadékok, porok és aromák – használata, abból a célból, hogy a gyerekek édességeket vagy más ételeket készíthessenek;

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) „sérülés”: fizikai sérülés vagy egészségkárosodás,

(13) „sérülés”: fizikai sérülés vagy bármely más egészségkárosodás, beleértve az egészségre gyakorolt hosszú távú hatásokat,

Indokolás

Ez a megfogalmazás egyértelművé teszi az „egészségkárosodás” fogalmát, és beleszámítja az egészségre gyakorolt olyan hosszú távú hatásokat is, mint a rákkeltő és az endokrin felszakító hatások.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15a) „általi felhasználásra szánt”: egy szülő vagy felügyelő ésszerűen feltételezheti, hogy a játékot a megállapított korcsoportba tartozó gyermekek általi felhasználásra szánták. Az olyan figyelmeztetés elhelyezése a termékeken, amely azt mondja ki, hogy a termék nem alkalmas egy adott korcsoport számára, nem tekinthető úgy, hogy a termék ennek révén megfelel ezen irányelv biztonsági követelményeinek.

Indokolás

Tanulmányok arra mutatnak rá, hogy a játékokon lévő figyelmeztetések nem eredményes eszközei az alapvető biztonsági követelmények biztosításának. Különösen az olyan játékoknak kell eleget tenniük a követelményeknek (például a kis alkatrészek tesztjének), amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy fiatal gyermekeknek szánták. Az olyan kifejezések, mint például az „egyértelműen x hónapnál fiatalabb gyermekek általi felhasználásra szánt” kifejezés ezen irányelvben történő felhasználását ezért a helytelen használat megelőzése érdekében kell meghatározni.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A gyártók biztosítják, hogy az általuk gyártott játékok tervezése és előállítása a 9. cikkben és a II. mellékletben meghatározott alapvető biztonsági követelményekkel összhangban történik.

1. A játékok forgalomba hozatalakor a gyártók biztosítják, hogy azok tervezése és előállítása a 9. cikkben és a II. mellékletben meghatározott alapvető biztonsági követelményekkel összhangban történt.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben ilyen eljárás keretében igazolták, hogy a játék megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a gyártók elkészítik a 14. cikkben említett EK-megfelelőségi nyilatkozatot, és elhelyezik a 16. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelőségi jelölést.

Amennyiben ezen eljárás keretében igazolták, hogy a játék megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a gyártók elkészítik a 14. cikkben említett EK-megfelelőségi nyilatkozatot, és elhelyezik a 15. és a 16. cikkben meghatározott megfelelőségi jelölést.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A gyártók biztosítják, hogy a sorozatgyártás megfelelőségének fenntartásának biztosítása érdekében eljárásokat működtetnek. A termék tervezésének és jellemzőinek változásait, valamint azon harmonizált szabványok változásait, amelyek alapján a játék megfelelőségét megállapították, kellőképpen figyelembe kell venni .

(4) A gyártó biztosítja a sorozatgyártás megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások működését. A termék tervezésének és jellemzőinek változásait, valamint azon harmonizált szabványok változásait, amelyek alapján a játék megfelelőségét megállapították, kellőképpen figyelembe kell venni .

A gyártók adott esetben elvégzik a forgalmazott játékok mintavizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek róluk, és erről az ellenőrzésről folyamatosan tájékoztatják a forgalmazót.

Amennyiben egy játékkal járó kockázatok miatt helyénvalónak ítélik, a gyártók az egészség védelme és a fogyasztók biztonsága érdekében elvégzik a forgalmazott játékok mintavizsgálatát, kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek róluk, valamint a meg nem felelő játékokról és játékok visszahívásáról, és erről az ellenőrzésről folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)A gyártók megadják a játékon nevüket, és azt a címet, amelyen kapcsolatba lehet velük lépni, illetve ha a játék mérete vagy jellege nem teszi ezt lehetővé, az információt a játék csomagolásán vagy a játék kísérő dokumentációján feltüntetik.

(6) A gyártók megadják a játékon a nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és azt a címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük, illetve ha ez nem lehetséges, az információt a játék csomagolásán vagy a játék kísérő dokumentációján feltüntetik. A megadott címnek a gyártó egyetlen kapcsolattartási címét kell jeleznie.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6a) A gyártók gondoskodnak arról, hogy a játékhoz mellékeljék a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót a fogyasztók és más végfelhasználók által könnyen érthető nyelven az érintett tagállam előírásának megfelelően.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott játék nem felel meg az alkalmazandó közösségi jogszabálynak, meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket a játék megfelelőségének biztosítása érdekében, vagy visszavonják a piacról, és adott esetben visszahívják a végfelhasználóktól. Erről azonnal tájékoztatják annak a tagállamnak a nemzeti hatóságait, amelynek piacán hozzáférhetővé tették a játékot, és megadják különösen az előírások megsértésének részleteit és a meghozott korrekciós intézkedéseket.

(7) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott játék nem felel meg az alkalmazandó közösségi harmonizációs jogszabálynak, haladéktalanul meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket a játék megfelelőségének biztosítása, illetve a játék visszavonása vagy visszahívása érdekében. Továbbá, amennyiben a játék kockázatokkal jár, a gyártók erről haladéktalanul tájékoztatják annak a tagállamnak az illetékes nemzeti hatóságait, amelynek piacán hozzáférhetővé tették a játékot, és megadják különösen az előírások megsértésének részleteit és a meghozott korrekciós intézkedéseket. A gyártók haladéktalanul felfüggesztik a játék forgalmazását addig, amíg a játék meg nem felel az alkalmazandó közösségi jogszabályoknak.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A gyártók az illetékes hatóságok kérésére átadják a termék megfelelőségének megállapításához szükséges összes információt és dokumentációt. Az illetékes hatóságok kérésére együttműködnek velük az általuk forgalomba hozott játékokkal járó kockázatok elkerülése érdekében tett intézkedésekben.

(8) A gyártók az illetékes nemzeti hatóságok indokkal ellátott kérésére átadják a termék megfelelőségének megállapításához szükséges összes információt és dokumentációt, az adott hatóság által könnyen érthető nyelven. A hatóság kérésére együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott játékokkal járó kockázatok megszüntetése érdekében tett intézkedésekben.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

Article 4 – title and paragraph 1

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Meghatalmazott képviselők

A meghatalmazott képviselők kötelezettségei

(1) A gyártók írásos megbízással kinevezhetnek egy Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személyt (a továbbiakban: meghatalmazott képviselő), hogy a gyártók ezen irányelvben meghatározott kötelezettségeivel kapcsolatos meghatározott feladatokban eljárjanak.

(1) A gyártók a 2. cikk (3a) pontjával összhangban írásbeli megbízással kinevezhetnek meghatalmazott képviselőt.

Indokolás

A 3. és 5. cikk címeivel való egyeztetés. A 2. cikkbe beillesztésre került a meghatalmazott képviselő meghatározása.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 3. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettségek és a műszaki dokumentáció elkészítése nem képezheti a meghatalmazott képviselő megbízásának részét.

(2) A 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és a műszaki dokumentáció elkészítése nem képezik a meghatalmazott képviselő megbízásának részét.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Ha a gyártó meghatalmazott képviselőt nevezett ki, ez utóbbi legalább a következő feladatokat látja el:

3. A meghatalmazott képviselők a gyártótól kapott megbízásban meghatározott feladatokat látják el. A megbízásnak legalább az alábbiak elvégzésére kell engedélyt adnia a meghatalmazott képviselő számára:

a) 10 évig a nemzeti felügyeleti hatóságok számára elérhetővé teszi az EK-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt,

a) 10 évig a nemzeti felügyeleti hatóságok számára elérhetővé teszi az EK-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt,

b) kérésre átadja az illetékes hatóságoknak a játék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt,

b) az illetékes nemzeti hatóság indokkal ellátott kérésére átadja az adott hatóságnak a játék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt,

c) az illetékes hatóságok kérésére együttműködik velük a megbízása körébe tartozó játékkal járó kockázatok elkerülése érdekében tett intézkedésekben.

c) az illetékes hatóságok kérésére együttműködik velük a megbízása körébe tartozó játékkal járó kockázatok megszüntetése érdekében tett intézkedésekben.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A termék forgalomba hozatalakor az importőrök kellő gondossággal járnak el az alkalmazandó követelményekkel kapcsolatban.

(1) Az importőrök kizárólag megfelelő játékokat hozhatnak forgalomba a közösségi piacon.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A játék forgalomba hozatala előtt az importőrök ellenőrzik, hogy a gyártó elvégezte-e a szükséges megfelelőségértékelési eljárást.

(2) A játék forgalomba hozatala előtt az importőrök biztosítják, hogy a gyártó elvégezte a szükséges megfelelőségértékelési eljárást.

Ellenőrzik, hogy a gyártó elkészítette-e a műszaki dokumentációt, a játékon elhelyezték-e a szükséges megfelelőségi jelölést, mellékelték-e hozzá a szükséges dokumentációt, valamint betartották-e a 3. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeket.

Biztosítják, hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumentációt, a játékon elhelyezték a szükséges megfelelőségi jelölést vagy jelöléseket, mellékelték hozzá a szükséges dokumentációt, valamint betartották a 3. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeket.

Ha az importőr észreveszi, hogy a játék nem felel meg a 9. cikkben és a II. mellékletben meghatározott alapvető biztonsági követelményeknek, a játékot csak akkor hozhatja forgalomba, ha már megfelel az említett a követelményeknek.

 

Amennyiben az importőr úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy egy játék nem felel meg a 9. cikkben és a II. mellékletben meghatározott alapvető biztonsági követelményeknek, a játékot csak akkor hozza forgalomba, ha már megfelel a követelményeknek. Továbbá, amennyiben a játék kockázatokkal jár, az importőr tájékoztatja erről a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az importőrök megadják a játékon nevüket és azt a címet, amelyen kapcsolatba lehet velük lépni, illetve ha a játék mérete vagy jellege nem teszi lehetővé ezt, az információt a játék csomagolásán vagy a játék kísérő dokumentációján kell megadni.

(3) Az importőrök megadják a játékon a nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és azt a címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük, illetve ha ez nem lehetséges, az információt a játék csomagolásán vagy a játék kísérő dokumentációján kell megadni.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a játékhoz mellékeljék a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót a fogyasztók és más végfelhasználók által könnyen érthető nyelven az érintett tagállam előírásának megfelelően.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. Amennyiben egy játékkal járó kockázatok miatt helyénvalónak ítélik, az importálók az egészség védelme és a fogyasztók biztonsága érdekében elvégzik a forgalmazott játékok mintavizsgálatát, kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek róluk, valamint a meg nem felelő játékokról és játékok visszahívásáról, és erről az ellenőrzésről folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott játék nem felel meg az alkalmazandó közösségi jogszabálynak, meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket a játék megfelelőségének biztosítása érdekében, vagy visszavonják a piacról, és adott esetben visszahívják a végfelhasználóktól. Erről azonnal tájékoztatják annak a tagállamnak a nemzeti hatóságait, amelynek piacán hozzáférhetővé tették a játékot, és megadják különösen az előírások megsértésének részleteit és a meghozott korrekciós intézkedéseket.

(5) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott játék nem felel meg az alkalmazandó közösségi harmonizációs jogszabálynak, haladéktalanul meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket a játék megfelelőségének biztosítása, illetve a játék visszavonása vagy visszahívása érdekében. Továbbá, amennyiben a játék kockázatokkal jár, az importőrök erről haladéktalanul tájékoztatják annak a tagállamnak az illetékes nemzeti hatóságait, amelynek piacán hozzáférhetővé tették a játékot, és megadják különösen az előírások megsértésének részleteit és a meghozott korrekciós intézkedéseket.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A gyártók az illetékes hatóságok kérésére átadják a termék megfelelőségének megállapításához szükséges összes információt és dokumentációt. Az illetékes hatóságok kérésére együttműködnek velük az általuk forgalomba hozott játékokkal járó kockázatok elkerülése érdekében tett intézkedésekben.

(7) Az importőrök az illetékes nemzeti hatóságok indokkal ellátott kérésére átadják a termék megfelelőségének megállapításához szükséges összes információt és dokumentációt, az adott hatóság által könnyen érthető nyelven. A hatóság kérésére együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott játékokkal járó kockázatok megszüntetése érdekében tett intézkedésekben.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A játék piaci hozzáférhetőségének biztosítása előtt a forgalmazók ellenőrzik, hogy a játékon elhelyezték-e a szükséges megfelelőségi jelölés(eke)t, mellékelték-e hozzá a szükséges dokumentációt, valamint a gyártók betartották-e a 3. cikk (5) és (6) bekezdésében, az importőrök pedig az 5. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeket.

2. A játék piaci hozzáférhetőségének biztosítása előtt a forgalmazók ellenőrzik, hogy a játékon elhelyezték-e a szükséges megfelelőségi jelölést vagy jelöléseket, mellékelték-e hozzá a szükséges dokumentációt, valamint a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót olyan nyelven, amely a fogyasztók és más végfelhasználók számára könnyen érthető abban a tagállamban, ahol a terméket forgalmazzák, valamint azt, hogy a gyártók betartották-e a 3. cikk (5) és (6) bekezdésében, az importőrök pedig az 5. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeket.

Ha a forgalmazó észreveszi, hogy egy játék nem felel meg a 9. cikkben és a II. mellékletben meghatározott alapvető biztonsági követelményeknek, a játék piaci hozzáférhetőségét csak akkor biztosíthatja, ha már megfelel az említett a követelményeknek. A forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót és az importőrt.

Ha a forgalmazó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy egy játék nem felel meg a 9. cikkben és a II. mellékletben meghatározott alapvető biztonsági követelményeknek, a játék piaci hozzáférhetőségét csak akkor biztosítja, ha már megfelel az említett a követelményeknek. Továbbá amennyiben a termék veszélyt jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az általuk a piacon hozzáférhetővé tett játék nem felel meg az alkalmazandó közösségi jogszabálynak, meghozza a szükséges korrekciós intézkedéseket e játék megfelelőségének biztosítása érdekében, vagy adott esetben visszavonja azt a piacról, és visszahívja a végfelhasználóktól. Erről azonnal tájékoztatják annak a tagállamnak a nemzeti hatóságait, amelynek piacán hozzáférhetővé tették a játékot, és megadják különösen az előírások megsértésének részleteit és a meghozott korrekciós intézkedéseket.

4. Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy az a játék, általuk forgalomba hozott játék amelynek piaci hozzáférhetőségét biztosították, nem felel meg az alkalmazandó közösségi harmonizációs jogszabálynak, haladéktalanul meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket a játék megfelelőségének biztosítása, illetve a játék visszavonása vagy visszahívása érdekében. Továbbá, amennyiben a játék kockázatokkal jár, a forgalmazók erről haladéktalanul tájékoztatják annak a tagállamnak az illetékes nemzeti hatóságait, amelynek piacán hozzáférhetővé tették a játékot, és megadják különösen az előírások megsértésének részleteit és a meghozott korrekciós intézkedéseket.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A gyártók az illetékes hatóságok kérésére átadják a termék megfelelőségének megállapításához szükséges összes információt és dokumentációt. Az illetékes hatóságok kérésére együttműködnek velük a piacon hozzáférhetővé tett játékokkal járó kockázatok elkerülése érdekében tett intézkedésekben.

(5) A forgalmazók az illetékes nemzeti hatóság indokkal ellátott kérésére átadják a termék megfelelőségének megállapításához szükséges összes információt és dokumentációt. A hatóság kérésére együttműködnek vele a piacon hozzáférhetővé tett játékokkal járó kockázatok megszüntetése érdekében tett intézkedésekben.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Arra az importőrre vagy forgalmazóra, amely saját nevében vagy védjegye alatt hozza forgalomba a játékot, a gyártó 3. cikk szerinti kötelezettségei vonatkoznak.

Amennyiben egy importőr vagy forgalmazó a saját nevében vagy védjegye alatt hozza forgalomba a játékot, illetve olyan módon módosít egy már piacon forgalmazott játékot, ami befolyásolja a termék alkalmazandó követelményeknek való megfelelőségét, ezen irányelv alkalmazásában gyártónak kell tekinteni és a gyártó 3. cikkben rögzített kötelezettségei terhelik.

Arra az importőrre vagy forgalmazóra, amely úgy alakítja át vagy módosítja a játékot, hogy befolyásolja a 9. cikkben és a II. mellékletben meghatározott alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelőséget, e módosítások tekintetében a gyártó 3. cikk szerinti kötelezettségei vonatkoznak.

 

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gazdasági szereplőknek képesnek kell lenniük azonosítani:

A gazdasági szereplőknek 10 éves időtartamon keresztül kérésre azonosítaniuk kell a felügyeleti hatóság részére:

a) bármely gazdasági szereplőt, amely nekik a játékot szállította,

a) bármely gazdasági szereplőt, amely nekik a játékot szállította,

b) bármely gazdasági szereplőt, amelynek játékot szállítottak.

b) bármely gazdasági szereplőt, amelynek játékot szállítottak.

Megfelelő rendszereket és eljárásokat kell fenntartaniuk, amelyek lehetővé teszik, hogy ezeket az információkat 10 évig a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok kérésére rendelkezésére bocsássák.

 

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Különösen olyan játékok esetében, amelyeket funkciójuk, kiterjedésük és tulajdonságaik alapján 3 év alatti gyermekeknek terveztek, a játékhasználók és adott esetben a felügyelő személyek képességét is figyelembe kell venni.

Különösen olyan játékok esetében, amelyeket funkciójuk, kiterjedésük és tulajdonságaik alapján 3 év alatti gyermekeknek terveztek, a játékhasználók és adott esetben a felügyelő személyek képességét is figyelembe kell venni. Meghatározott játékkategóriák tekintetében más korhatárokat is megállapíthatnak a 12. cikkben említett harmonizált szabványok biztonsági követelményeivel összhangban.

Indokolás

A csak a korhatárokra történő hivatkozás nem elegendő a szabványosítás fejlődésének lefedéséhez, amikor már történt hivatkozás a segítség nélkül el nem helyezhető gyermekekre (a meghatározás szerint 5 és 10 hónap közötti életkor) és más korhatárokról (például 18 hónap) zajlik a vita.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A játékon vagy a csomagoláson található feliratoknak és a mellékelt használati utasításnak fel kell hívnia a használók vagy a felügyelő személyek figyelmét a játékok használata során esetlegesen felmerülő veszélyekre, a sérülések kockázatára és ezek elkerülésének módjaira.

A játékon és/vagy a csomagoláson található feliratoknak és a mellékelt használati utasításnak fel kell hívnia a használók vagy a felügyelő személyek figyelmét a játékok használata során esetlegesen felmerülő veszélyekre, a kapcsolódó kockázatokra és ezek elkerülésének módjaira.

Indokolás

A fogyasztók számára nincs mindig értelme annak, ha a figyelmeztetés csak azt tünteti fel, hogy a játék mely részei okozhatnak sérüléseket, vagy azt, hogy a játék tartalmaz egy adott vegyi anyagot. A fogyasztók számára például nem egyértelmű, hogy a „kis golyók” figyelmeztetés arra utal, hogy a játék fulladásveszéllyel jár. A figyelmeztetéseknek ezért egyértelmű információkat kell szolgáltatniuk a játékok használata során felmerülő sérülések/ veszélyek és a kapcsolódó kockázatok tekintetében.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3a. Amikor a tagállamok illetékes hatóságai az ezen irányelvben és különösen annak 37. cikkében meghatározott intézkedéseket hoznak, az elővigyázatosság elvét kötelesek megfelelően figyelembe venni.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az V. melléklet B. részének 1. pontjában említett figyelmeztetéseket nem lehet alkalmazni azokra a játékokra, amelyeket funkcióiknál, méretüknél vagy jellemzőiknél fogva harminchat hónaposnál fiatalabb gyermekeknek szánnak.

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az V. melléklet B. részében felsorolt játékkategóriákat illetően az ott feltüntetett figyelmeztetéseket kell használni.

Az V. melléklet B. részének 2–5. pontjában felsorolt játékkategóriákat illetően az ott feltüntetett figyelmeztetéseket használják a feltüntetett szövegmegfogalmazásában.

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A gyártónak a játékkal kapcsolatos figyelmeztetéseket a játékon feltüntetett címkén, a csomagoláson, szükség esetén pedig a játékhoz mellékelt használati utasításon láthatóan, jól olvahatóan és pontosan fel kell tüntetnie. A csomagolás nélkül értékesített játékok esetében a megfelelő figyelmeztetéseket a játékokon kell elhelyezni.

2. A gyártónak a játékkal kapcsolatos figyelmeztetéseket a játékon feltüntetett címkén, a fogyasztói csomagoláson, szükség esetén pedig a játékhoz mellékelt használati utasításon láthatóan, pontosan és jól olvahatóan fel kell tüntetnie. A figyelmeztetéseket a fogyasztó számára érthető nyelven kell feltüntetni. A csomagolás nélkül értékesített játékok esetében a megfelelő figyelmeztetéseket a játékokon kell elhelyezni.

 

A figyelmeztetések előtt megfelelően fel kell tüntetni a „Figyelmeztetés” vagy „Figyelmeztetések” szót.

Indokolás

Módosítás  55

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A használók minimális és maximális életkorát meghatározó figyelmeztetéseket az értékesítés helyén minden használó számára láthatóan, olvashatóan és észrevehetően kell elhelyezni.

A 10. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében foglalt azon figyelmeztetéseket, amelyek a rendeltetésszerű használattal vagy felhasználóval kapcsolatban a játék biztonságosságára utalnak, és a megvásárlásra vonatkozó döntést meghatározzák, a csomagoláson kell feltüntetni. A játék on-line megvásárlása esetén a figyelmeztetést észrevehetően meg kell jeleníteni a weboldalon.

Módosítás  56

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Amennyiben egy tagállam vagy a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy harmonizált szabvány nem felel meg teljesen azoknak a jogszabályi követelményeknek, amelyekre vonatkozik, és amelyek a 9. cikkben és a II. mellékletben vannak meghatározva, a Bizottság vagy az érintett tagállam a 98/34/EK irányelv 5. cikke alapján létrehozott bizottság (a továbbiakban: bizottság) elé terjeszti az ügyet, indoklással ellátva. A bizottság késedelem nélkül véleményt ad ki.

 

1. Amennyiben egy tagállam vagy a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy harmonizált szabvány nem felel meg teljesen azoknak a jogszabályi követelményeknek, amelyekre vonatkozik, és amelyek a 9. cikkben és a II. mellékletben vannak meghatározva, a Bizottság vagy az érintett tagállam a 98/34/EK irányelv 5. cikke alapján létrehozott bizottság elé terjeszti az ügyet, indoklással ellátva. A bizottság, miután konzultált a megfelelő európai szabványügyi testületekkel, késedelem nélkül véleményt ad ki.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  57

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat legalább a III. mellékletben meghatározott részeket tartalmazza, és ezeket folyamatosan frissítik. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat szerkezete megfelel a III. mellékletben meghatározott mintának.

 

2. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat felépítése megfelel a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat1 III. mellékletében meghatározott mintának, tartalmazza az említett határozat II. mellékletében vonatkozó moduljaiban meghatározott elemeket, továbbá a nyilatkozatot folyamatosan aktualizálni kell. A nyilatkozatot le kell fordítani azon tagállam által előírt nyelvre vagy nyelvekre, amelynek piacán a terméket forgalomba hozzák vagy elérhetővé teszik.

___________

1 HL L 218., 2008.8.13., 82. o.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  58

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A CE-jelölés általános elvei

CE-jelölés

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  59

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A CE-jelölést csak a gyártó vagy meghatalmazott képviselője helyezheti el.

2. A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatározott általános elvek vonatkoznak.

A CE-jelölés elhelyezésével vagy elhelyeztetésével a gyártó vállalja, hogy a játék megfelel az ebben az irányelvben meghatározott követelményeknek.

 

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  60

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A CE-jelölés az egyetlen jelölés, amely tanúsítja, hogy a játék megfelel az alkalmazandó követelményeknek.

törölve

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  61

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A tagállamok tartózkodnak attól, hogy ezen irányelv rendelkezéseinek teljesítésével összefüggésben a CE-jelöléstől eltérő megfelelőségi jelölést vezessenek be nemzeti jogszabályaikba, illetve az ilyen hivatkozásokat vissza kell vonniuk.

törölve

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  62

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A játékokra tilos az olyan jelölések, jelek és feliratok elhelyezése, amelyek a harmadik feleket félrevezethetik a CE-jelölés jelentése vagy formája vagy mindkettő tekintetében. Minden más jelölés elhelyezhető a játékon, feltéve hogy nem érinti hátrányosan a CE-jelölés láthatóságát, olvashatóságát és jelentését.

törölve

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  63

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. Azok a játékok, amelyek nincsenek ellátva CE-jelöléssel, és nem felelnek meg ezen irányelv rendelkezéseinek, azzal a feltétellel vehetnek részt kereskedelmi vásárokon és kiállításokon, hogy olyan jellel látják el őket, amely nyilvánalóvá teszi, hogy a játékok nem felelnek meg ezen irányelv követelményeinek, és a játékokat nem lehet árusítani vagy ingyen szétosztani.

7. Azok a játékok, amelyek nincsenek ellátva CE-jelöléssel, vagy egyebekben nem felelnek meg ezen irányelv rendelkezéseinek, azzal a feltétellel vehetnek részt kereskedelmi vásárokon és kiállításokon, hogy olyan jellel látják el őket, amely nyilvánalóvá teszi, hogy a játékok nem felelnek meg ezen irányelv követelményeinek, és a játékokat nem lehet árusítani vagy ingyen szétosztani.

Indokolás

A kiállítási játékok nem minősülnek a belső piacon kereskedelmi forgalomba hozott áruknak, és ezekkel szemben semmilyen intézkedés nem hozható, még abban az esetben sem, ha veszélyesek. Ezeken jelölést kell feltüntetni, amely tudatja (többek között) a kiállításon részt vevő importőrök és forgalmazók számára, hogy az EU-ban ezek a termékek nem adhatók el. Jóllehet ez szabálytalan, a kiállításokon és vásárokon bemutatott legtöbb játék a CE-jelölést viseli. A jelenlegi megfogalmazás megnehezíti a piacfelügyelet számára azt, hogy a kiállítókat a jel feltüntetésére kényszerítsék, mert a nem megfelelő, de CE-jelölést viselő játékokra nem terjed ki.

Módosítás  64

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A CE-jelölés elhelyezésére vonatkozó szabályok és feltételek

A CE-jelölés felhelyezésének szabályai és feltételei játékok esetén

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  65

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A CE-jelölés a „CE” rövidítésből áll, mely az alábbi formában jelenik meg a terméken:

 

törölve

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  66

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Ha a CE-jelölés méretét csökkentik vagy növelik, be kell tartani az (1) bekezdés négyzethálós rajzán megadott arányokat.

törölve

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  67

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Ha egy adott jogszabály nem ír elő konkrét méreteket, a CE-jelölésnek legalább 5 mm magasnak kell lennie.

törölve

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  68

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyártók a játék forgalomba hozatala előtt elemzést végeznek a játékkal kapcsolatos vegyi, fizikai, mechanikai, elektromos, gyúlékonysági, higiénikus és radioaktivitási veszélyekről, és felmérik az ezeknek való potenciális kitettség mértékét.

A gyártók a játék forgalomba hozatala előtt elemzést végeznek a játékkal kapcsolatos vegyi, fizikai, mechanikai, elektromos, gyúlékonysági, higiénikus és radioaktivitási veszélyekről, és felmérik az ezeknek való potenciális kitettség mértékét. Az a tény, hogy a felmérés nem számol be balesetről, nem jelenti automatikusan a játék alacsony kockázati osztályba sorolását.

Módosítás  69

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben említett értékelést és felügyeletet a …/…/EK rendelet szerinti nemzeti akkreditációs szervezet végzi el annak rendelkezéseivel összhangban.

2. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben említett értékelést és felügyeletet egy, a 765/2008/EK rendelet szerinti nemzeti akkreditáló testület végzi el annak rendelkezéseivel összhangban.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  70

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Amennyiben a bejelentő hatóság az (1) bekezdés szerinti értékelést, értesítést vagy figyelemmel kísérést átruházza, alvállalkozásnak adja vagy más módon olyan szervezetre bízza, amely nem kormányzati szervezet, akkor a megbízott, alvállalkozó vagy más módon megbízott szervezetnek nyilvántartásba vett jogi személynek kell lennie, és a tevékenységeiből eredő felelősségekre kiterjedő előírásokkal kell rendelkeznie.

3. Amennyiben a bejelentő hatóság az (1) bekezdés szerinti értékelést, értesítést vagy figyelemmel kísérést átruházza vagy más módon egy olyan szervezetre bízza, amely nem kormányzati szervezet, akkor annak a szervezetnek nyilvántartásba vett jogi személynek kell lennie, és értelemszerűen meg kell felelnie a 23. cikk (1)–(6) bekezdésében foglalt követelményeknek. Emellett ennek a szervezetnek tevékenységeiből eredő felelősségére kiterjedő megállapodásokkal kell rendelkeznie.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  71

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A bejelentő szervezet teljes felelősséget vállal a (3) bekezdésben említett szervezet által elvégzett feladatokért.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  72

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b. A bejelentő hatóság biztonsági értesítési pontokat hoz létre, ahol a gyermekgondozók, valamint a fogyasztók bejelenthetik, ha a játék nem felel meg az előírásoknak, illetve ha baleset történt a játékok használata során.

Indokolás

A biztonsági értesítési pontok felállítása a tagállamokban lehetőséget biztosít a fogyasztói fellépésre és megkönnyíti a gyártókkal való közvetlen kommunikációt olyan esetekben, amikor egy adott termékkel kapcsolatban problémák merültek fel. A gyártók így közvetlenebb formában reagálhatnak fogyasztóik elvárásaira.

Módosítás  73

Irányelvre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A bejelentő hatóság teljesíti a (2)–(7) bekezdésben meghatározott követelményeket.

törölve

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  74

Irányelvre irányuló javaslat

23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A bejelentő hatóság nem kínál vagy végez semmilyen olyan tevékenységet vagy szaktanácsadást, amelyet a megfelelőségértékelési szervezetek végeznek.

5. A bejelentő hatóság kereskedelmi vagy kompetitív alapon nem kínál vagy végez semmilyen olyan tevékenységet vagy szaktanácsadási szolgáltatást, amelyet a megfelelőségértékelési szervezetek végeznek.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  75

Irányelvre irányuló javaslat

23 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A bejelentő hatóság megfelelő rendelkezéseket hoz a kapott információ bizalmas jellegének biztosításához.

6. A bejelentő hatóság biztosítja a kapott információ bizalmas jellegét.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  76

Irányelvre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot azokról a nemzeti eljárásokról, amelyeket megfelelőségértékelési szervezetek értékelése és értesítése, valamint a bejelentett szervezet figyelemmel kísérése érdekében hoztak létre, továbbá ezen információk bármilyen változásáról.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azokról a nemzeti eljárásokról, amelyeket megfelelőségértékelő szervezetek értékelése és bejelentése, valamint a bejelentett szervezet felügyelete érdekében hoztak létre, továbbá ezek bármilyen változásáról.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  77

Irányelvre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A megfelelőségértékelési szervezet olyan harmadik fél, amely független az általa értékelt szervezettől vagy terméktől.

3. A megfelelőségértékelési szervezet olyan harmadik fél, amely független az általa értékelt szervezettől vagy terméktől.

 

Ilyen szervezetnek tekinthető az olyan szervezet is, amely az általa értékelt játék tervezésében, gyártásában, szállításában, összeszerelésében, használatában vagy karbantartásában részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződéshez vagy szakmai szövetséghez tartozik, feltéve, ha függetlensége és összeférhetetlenségének hiánya bizonyított.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  78

Irányelvre irányuló javaslat

25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A megfelelőségértékelési szervezet, ennek felső szintű vezetése és dolgozója nem lehet annak a terméknek a tervezője, gyártója, szállítója, üzembe helyezője, vásárlója, tulajdonosa, felhasználója vagy karbantartója, amelyet értékelnek, valamint nem lehet az érintett felek meghatalmazott képviselője sem. Nem vehetnek részt közvetlenül e termékek tervezésében, gyártásában/kialakításában, forgalomba hozatalában, üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában, és nem képviselhetik az ilyen tevékenységben részt vevő feleket sem.

4. A megfelelőségértékelési szervezet, ennek felső szintű vezetése és dolgozója nem lehet annak a játéknak a tervezője, gyártója, szállítója, üzembe helyezője, vásárlója, tulajdonosa, felhasználója vagy karbantartója, amelyet értékelnek, valamint nem lehet az érintett felek meghatalmazott képviselője sem. Ez nem zárja ki az olyan értékelt játékok felhasználását, amelyek a megfelelőségértékelési szervezet működéséhez szükségesek, illetve az ilyen termékek személyes célra történő használatát.

 

A megfelelőségértékelési szervezet, a szervezet felső szintű vezetése és az értékelő személyzet nem vehet részt közvetlenül e játékok tervezésében, gyártásában/kialakításában, forgalomba hozatalában, üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában, és nem képviselhetik az ilyen tevékenységben részt vevő feleket sem. Nem vehet részt olyan tevékenységben, amely veszélyeztetné a bejelentett megfelelőségértékelési tevékenységeikkel kapcsolatos döntéshozói függetlenségét vagy feddhetetlenségét. Ez különösen érvényes a szaktanácsadási szolgáltatásokra.

Nem nyújthatnak tanácsadást az olyan megfelelőségértékelési tevékenységekhez kapcsolódóan, amelyek a kijelölésük értelmében rájuk hárulnak, továbbá az olyan termékekkel kapcsolatban, amelyeket a közösségi piacon kívánnak forgalomba hozni. Ez nem zárja ki műszaki információk cseréjének a lehetőségét a gyártó és a megfelelőségértékelési szervezet között, továbbá olyan értékelt termékek felhasználását sem, amelyek a megfelelőségértékelési szervezet működéséhez szükségesek.

 

A megfelelőségértékelési szervezet biztosítja, hogy a leányvállalatainak és alvállalkozóinak tevékenysége ne befolyásolja megfelelőségértékelési tevékenységeinek bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.

A megfelelőségértékelési szervezet biztosítja, hogy a leányvállalatainak és alvállalkozóinak tevékenysége ne befolyásolja megfelelőségértékelési tevékenységeinek bizalmas jellegét, objektivitását, sem pedig pártatlanságát.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  79

Irányelvre irányuló javaslat

25 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A megfelelőségértékelési szervezetnek alkalmasnak kell lennie az ilyen szervezet számára a 19. cikk rendelkezései által elrendelt valamennyi megfelelőségértékelési feladat elvégzésére – amelyek elvégzésére kijelölték – függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat a megfelelőségértékelési szervezet maga végzi-e el, vagy a nevében és felelősségi körében végzik-e el.

6. A megfelelőségértékelési szervezetnek alkalmasnak kell lennie a számára a 19. cikkben elrendelt valamennyi megfelelőségértékelési feladat elvégzésére – amelyek elvégzésére kijelölték – függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat a megfelelőségértékelési szervezet maga végzi-e el, vagy a nevében és felelősségi körében végzik-e el.

A megfelelőségértékelési szervezetnek – minden alkalommal, valamint mindegyik megfelelőségértékelési eljárás és minden olyan termékfajta vagy -kategória tekintetében, amelyhez kijelölték – rendelkeznie kell a szükséges személyzettel, akik műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkeznek a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséhez. Rendelkeznie kell a megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel is, továbbá valamennyi szükséges felszereléssel vagy létesítménnyel.

A megfelelőségértékelési szervezetnek – minden alkalommal, valamint mindegyik megfelelőségértékelési eljárás és minden olyan termékfajta vagy -kategória tekintetében, amelyhez kijelölték – rendelkeznie kell a szükséges:

 

a) személyzettel, akik műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkeznek a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséhez;

 

b) az eljárások leírásával, amelyekkel összhangban a megfelelőségértékelés zajlik, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és reprodukálhatóságát. Rendelkeznie kell megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal, amelyek segítségével a bejelentett szervezetként végzett feladatok és az egyéb tevékenységek elkülönülnek egymástól;

 

c) eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése során megfelelően figyelembe tudja venni a vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozati jellegét.

 

Rendelkeznie kell a megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel is, továbbá valamennyi szükséges felszereléssel vagy létesítménnyel.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  80

Irányelvre irányuló javaslat

25 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az alapvető követelmények, az alkalmazandó harmonizált szabványok, valamint a vonatkozó közösségi jogszabályok és végrehajtási szabályok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelő ismerete és megértése;

c) az alapvető követelmények, az alkalmazandó harmonizált szabványok, valamint a közösségi harmonizációs jogszabályok és végrehajtási szabályai alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelő ismerete és megértése;

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  81

Irányelvre irányuló javaslat

25 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. A megfelelőségértékelési szervezet részt vesz a vonatkozó szabványosítási tevékenységekben, valamint a 36. cikk alapján létrehozott bejelentett szervezet koordináló csoportjának tevékenységeiben, illetve gondoskodik arról, hogy értékelő személyzete tájékoztatva legyen ezekről, továbbá általános iránymutatásként alkalmazza az említett csoport munkája eredményeként létrejött adminisztratív döntéseket és dokumentumokat.

11. A megfelelőségértékelési szervezet részt vesz a vonatkozó szabványosítási tevékenységekben, valamint az alkalmazandó közösségi harmonizációs jogszabály alapján létrehozott bejelentett szervezet koordináló csoportjának tevékenységeiben, illetve gondoskodik arról, hogy értékelő személyzete tájékoztatva legyen ezekről, továbbá általános iránymutatásként alkalmazza az említett csoport munkája eredményeként létrejött adminisztratív döntéseket és dokumentumokat.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  82

Irányelvre irányuló javaslat

26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a megfelelőségértékelési szervezet igazolni tudja, hogy teljesíti az olyan harmonizált szabványokban rögzített kritériumokat, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor azt kell vélelmezni, hogy megfelel a 25. cikkben meghatározott követelményeknek.

Amennyiben a megfelelőségértékelési szervezet igazolja, hogy teljesíti az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy azok részeiben rögzített kritériumokat, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor azt kell vélelmezni, hogy megfelel a 25. cikkben meghatározott követelményeknek, amennyiben az alkalmazandó harmonizált szabványok kiterjednek azokra a követelményekre.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  83

Irányelvre irányuló javaslat

26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26a. cikk

 

A harmonizált szabványokkal szembeni formai kifogás

 

Amennyiben valamely tagállamnak vagy a Bizottságnak formai kifogása van a 26. cikkben említett harmonizált szabványok ellen, a 13. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  84

Irányelvre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Amennyiben a megfelelőségértékelési szervezet a megfelelőség értékelésével kapcsolatos bizonyos feladatokat alvállalkozásnak adja, vagy egy leányvállalatot vesz igénybe, biztosítania kell, hogy az alvállalkozó vagy a leányvállalat megfelel a 25. cikkben meghatározott követelményeknek.

1. Amennyiben a bejelentett szervezet a megfelelőség értékelésével kapcsolatos bizonyos feladatokat alvállalkozásba adja, vagy egy leányvállalatot vesz igénybe, biztosítania kell, hogy az alvállalkozó vagy a leányvállalat megfelel a 25. cikkben meghatározott követelményeknek, és tájékoztatja a bejelentő hatóságot.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  85

Irányelvre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A megfelelőségértékelési szervezet teljes felelősséget vállal az alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett feladatokért függetlenül attól, hogy hol van székhelyük.

2. A bejelentett szerv teljes felelősséget vállal az alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett feladatokért, függetlenül azok letelepedési helyétől.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  86

Irányelvre irányuló javaslat

27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A megfelelőségértékelési szervezet a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi az alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai képesítésére és az alvállalkozó vagy a leányvállalat által a 19. cikk szerint elvégzett munkára vonatkozó megfelelő dokumentumokat.

4. A bejelentett szervezet a bejelentő hatóság számára elérhetővé teszi az alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai képesítésére és az általuk a 19. cikk szerint elvégzett munka értékelésére vonatkozó megfelelő dokumentumokat.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  87

Irányelvre irányuló javaslat

29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Amennyiben a bejelentés nem a 28. cikk (2) bekezdésében említett akkreditációs igazoláson alapul, a bejelentő hatóság benyújtja a Bizottságnak és a többi tagállamnak a megfelelőségértékelési szervezet szakmai alkalmasságának ellenőrzéséhez szükséges összes igazoló okmányt.

4. Amennyiben a bejelentés nem a 28. cikk (2) bekezdésében említett akkreditációs igazoláson alapul, a bejelentő hatóság benyújtja a Bizottságnak és a többi tagállamnak azokat az okmányokat, amelyek igazolják a megfelelőségértékelési szervezet szakmai alkalmasságát, valamint tanúsítják azon meghozott intézkedéseket, amelyek biztosítják a szervezet rendszeres ellenőrzését és azt, hogy az továbbra is megfeleljen a 25. cikkben lefektetett követelményeknek.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  88

Irányelvre irányuló javaslat

29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. Az érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett szervezet tevékenységeit, ha a Bizottság és a többi tagállam a bejelentést követő két hónapon belül nem emelt kifogást.

5. Az érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett szervezet tevékenységeit, ha a Bizottság és a többi tagállam akkreditálási okirat használata esetén a bejelentést követő két héten belül, akkreditálás használata nélkül a bejelentést követő két hónapon belül nem emelt kifogást.

Ezen irányelv alkalmazásában csak az ilyen szervezet tekinthető bejelentett szervezetnek.

Ezen irányelv alkalmazásában csak az ilyen szervezet tekinthető bejelentett szervezetnek.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  89

Irányelvre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Amennyiben a bejelentő hatóság megállapítja, vagy tájékoztatást kap arról, hogy a bejelentett szervezet már nem teljesíti a 25. cikkben meghatározott követelményeket, vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, akkor a bejelentő hatóság adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a bejelentést. Erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

1. Amennyiben a bejelentő hatóság megállapítja, vagy tájékoztatják arról, hogy a bejelentett szervezet már nem teljesíti a 25. cikkben meghatározott követelményeket, vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, akkor a bejelentő hatóság adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a bejelentést, attól függően, hogy mennyire súlyos mértékben mulasztották el teljesíteni a követelményeket vagy kötelezettségeket. A tagállam erről ennek megfelelően haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  90

Irányelvre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A Bizottság biztosítja, hogy a vizsgálata során kapott információkat bizalmasan kezeli.

3. A Bizottság biztosítja, hogy a vizsgálata során kapott információkat bizalmasan kezeli.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  91

Irányelvre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A megfelőségértékelést az arányosság elvével összhangban a gazdasági szereplőkre háruló szükségtelen terhek elkerülésével végzik el, mérlegelve különösen a vállalat méretét és a játékokban alkalmazott technológia viszonylagos összetettségét.

2. A megfelőségértékelést az arányosság elvével összhangban, a gazdasági szereplőkre háruló szükségtelen terhek elkerülésével végzik el. A megfelelőségértékelő szervezetek a vállalkozás méretét, azt az ágazatot, amelyben tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozat jellegét megfelelően figyelembe véve végzik tevékenységüket.

 

Mindeközben azonban tiszteletben kell tartaniuk a játék jelen irányelv rendelkezéseinek való megfeleléséhez szükséges szigorúság mértékét és a védelem szintjét.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  92

Irányelvre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a piacfelügyeleti hatóságoktól kapott tájékoztatási felkérésekről,

 

c) a piacfelügyeleti hatóságoktól kapott, a megfelelőségértékelési tevékenységekre vonatkozó tájékoztatási felkérésekről;

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  93

Irányelvre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az általuk bejelentett szervezetek részt vesznek e csoport(ok) munkájában.

A tagállamok biztosítják, hogy az általuk bejelentett szervezetek közvetlenül vagy kijelölt képviselőkön keresztül részt vesznek a csoport(ok) munkájában.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  94

Irányelvre irányuló javaslat

37. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok a 2001/95/EK irányelv 6., 8. és 9. cikkének megfelelően megszervezik és elvégzik a forgalomba hozott játékok piacfelügyeletét. E rendelkezéseken kívül az említett irányelv 38., 39. és 40. cikkét is alkalmazni kell.

A tagállamok a 765/2008/EK rendelet 15–29. cikkének megfelelően megszervezik és elvégzik a forgalomba hozott játékok piacfelügyeletét. E rendelkezéseken kívül az említett irányelv 39. cikkét is alkalmazni kell.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  95

Irányelvre irányuló javaslat

38. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

38. cikk

törölve

A piacfelügyeleti hatóságok hatáskörei

 

1. A piacfelügyeleti hatóságok az érintett gazdasági szereplőktől a hatékony piacfelügyelethez szükséges bármilyen információra számot tarthatnak, beleértve a 20. cikkben említett technikai dokumentációt is.

 

2. A piacfelügyeleti hatóságok kérhetik a bejelentett szervezeteket, hogy szolgáltassanak információt a szervezet által kiadott vagy visszavont bármely EK-típusvizsgálati bizonyítványról, vagy arról, hogy miért tagadták meg az ilyen bizonyítvány kiállítását, beleértve a vizsgálati jelentéseket és a műszaki dokumentációt is.

 

3. A piacfelügyeleti hatóságnak joga van belépnie az érintett gazdasági szereplők telephelyére, amennyiben a játékok piacfelügyeletének 37. cikknek megfelelően történő elvégzéséhez szükséges.

 

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  96

Irányelvre irányuló javaslat

39 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) A piacfelügyeleti hatóságok kérhetik a bejelentett szervezeteket, hogy szolgáltassanak információt a szervezet által kiadott vagy visszavont bármely EK-típusvizsgálati bizonyítványról, vagy arról, hogy miért tagadták meg az ilyen bizonyítvány kiállítását, beleértve a vizsgálati jelentéseket és a műszaki dokumentációt is.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  97

Irányelvre irányuló javaslat

40. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

40. cikk

törölve

Piacfelügyeleti együttműdés

 

(1) A tagállamok minden kockázatot jelentő játékhoz kapcsolódóan biztosítják az együttműködést és információcserét piacfelügyeleti hatóságaik, más tagállamok piacfelügyeleti hatóságai, saját hatóságaik, a Bizottság és a releváns ügynökségek között.

 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában egy adott tagállam piacfelügyeleti hatósága kérésre segítséget nyújtanak más tagállamok piacfelügyeleti hatóságainak információ vagy dokumentumok szolgáltatásával, a megfelelő vizsgálatok elvégzésével, bármilyen megfelelő intézkedés megvalósításával vagy más tagállamokban kezdeményezett vizsgálatokban történő részvétellel.

 

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  98

Irányelvre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Amennyiben az egyik tagállam piacfelügyeleti hatóságai a 2001/95/EK irányelv 12. cikke alapján intézkedést hoztak, illetve ha elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy az ebben az irányelvben szabályozott játék kockázatot jelent az emberek egészségére vagy biztonságára, akkor a megfelelő gazdasági szereplőkkel együtt elvégzik az érintett játék értékelését, amely az ebben az irányelvben meghatározott összes követelményre kiterjed.

1. Amennyiben az egyik tagállam piacfelügyeleti hatóságai a 765/2008/EK rendelet 20. cikke alapján intézkedést hoztak, illetve ha elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy az ezen irányelvben szabályozott termék kockázatot jelent az emberek egészségére vagy biztonságára, illetve a közérdekék védelmének más, ezen irányelvben szabályozott kérdései szempontjából, akkor a megfelelő gazdasági szereplőkkel együtt elvégzik az érintett termék értékelését, amely kiterjed az ezen irányelvben meghatározott összes követelményre. Az érintett gazdasági szereplők minden szükséges módon együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.

Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a játék nem felel meg az ebben az irányelvben megállapított követelményeknek, akkor felszólítják az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére, hogy a játék megfeleljen az említett követelményeknek, vagy – az előírásuktól függően és a kockázat jellegével arányosan – ésszerű határidőn belül visszavonják a játékot a piacról vagy visszahívják.

Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a játék nem felel meg az ebben az irányelvben megállapított követelményeknek, akkor haladéktalanul felszólítják az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére, hogy a játék megfeleljen az említett követelményeknek, vagy – az előírásuktól függően és a kockázat jellegével arányosan – ésszerű határidőn belül visszavonják a játékot a piacról vagy visszahívják.

 

A piacfelügyeleti hatóságok ennek megfelelően tájékoztatják az illetékes bejelentett szervezetet.

 

Az e bekezdés második albekezdésében említett intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  99

Irányelvre irányuló javaslat

41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A gazdasági szereplők biztosítják, hogy az esetleges korrekciós intézkedéseket az összes olyan érintett játék tekintetében meghozzák, amelyeket a közösségi piacon hozzáférhetővé tettek.

3. A gazdasági szereplők biztosítják minden megfelelő korrekciós intézkedés meghozatalát az összes olyan érintett játék tekintetében, amelyet a közösségi piacon elérhetővé tettek.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  100

Irányelvre irányuló javaslat

41 cikk – 5 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A (4) bekezdésben említett tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő játék azonosításához szükséges adatokat, a játék származási helyét, a felmerülő kockázatok jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát. A piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, hogy az előírások megsértése a következők egyike miatt következett-e be:

5. A (4) bekezdésben említett tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő termék azonosításához szükséges adatokat, a termék származási helyét, az állítólagos meg nem felelés és a felmerülő kockázatok jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, hogy a meg nem felelés a következők egyike miatt következett-e be:

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  101

Irányelvre irányuló javaslat

41 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. A tagállamok biztosítják az olyan megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan meghozatalát az érintett játékkal kapcsolatban, mint például a játék visszavonása a piacról.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  102

Irányelvre irányuló javaslat

42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Amennyiben a nemzeti intézkedést megalapozottnak ítélik, és a játék megfelelőségének hiánya a 41. cikk (5) bekezdésének b) pontjában említett harmonizált szabványok hiányosságainak tudható be, akkor a Bizottság vagy a tagállam a 98/34/EK irányelv 5. cikke alapján létrehozott állandó bizottság elé terjeszti az ügyet.

3. Amennyiben a nemzeti intézkedést megalapozottnak ítélik meg, és a játék megfelelőségének hiánya a 41. cikk (5) bekezdésének b) pontjában említett harmonizált szabványok hiányosságainak tudható be, akkor a Bizottság tájékoztatja az illetékes európai szabványügyi szerv(ek)et, és a 98/34/EK irányelv 5. cikke által létrehozott állandó bizottság elé terjeszti az ügyet. Az említett bizottság konzultál az illetékes európai szabványügyi testülettel vagy testületekkel, majd haladéktalanul véleményt nyilvánít.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  103

Irányelvre irányuló javaslat

43 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a 41. cikk (4) bekezdésében említett intézkedés olyan intézkedés, amelyet a 2001/95/EK irányelv 12. cikke szerint a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszeren (RAPEX) keresztül jelenteni kell, nem szükséges az ezen irányelv 41. cikkének (4) bekezdésében meghatározott külön jelentést elkészíteni, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

Ha a 41. cikk (4) bekezdésében említett intézkedés olyan intézkedés, amelyet a 765/2008/EK irányelv 22. cikke szerint a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszeren (RAPEX) keresztül jelenteni kell, nem szükséges az ezen irányelv 41. cikkének (4) bekezdésében meghatározott külön jelentést elkészíteni, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  104

Irányelvre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) a műszaki dokumentáció vagy nem elérhető, vagy hiányos.

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  105

Irányelvre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság az alábbi részeket megváltoztathatja annak érdekében, hogy a technikai és tudományos fejlődéshez igazítsa őket:

1. A Bizottság az alábbi részeket megváltoztathatja annak érdekében, hogy a technikai és tudományos gyakorlati fejlődéshez igazítsa őket:

 

-a) I. melléklet;

a) II. melléklet III. részének 7. és 8. pontja,

a) II. melléklet III. részének 7. és 8. pontja,

b) V. melléklet.

b) V. melléklet.

Indokolás

E cikk tárgyát az illatanyagok és a nehézfémek (és az ezekre vonatkozó figyelmeztetések) képezik. Ezek módosítása csak a komitológiai eljárás révén lehetséges, a műszaki és a tudományos haladás figyelembe vétele érdekében: a „gyakorlati” szónak tehát szerepelnie kell, a vonatkozó mellékletek módosításából adódóan.

Módosítás  106

Irányelvre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ilyen intézkedések elfogadása, amelyek célja, hogy módosítsa ennek az irányelvnek a nem alapvető fontosságú elemeit, a 46. cikk (2) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással történik.

Az ilyen intézkedések elfogadása, amelyek célja, hogy módosítsa ennek az irányelvnek a nem alapvető fontosságú elemeit, a 46. cikk (2) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással történik.

Módosítás  107

Irányelvre irányuló javaslat

45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A 67/548/EGK rendelet I. mellékletében meghatározott 1., 2., és 3. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus anyagok vagy készítmények játékokban történő használatáról a Bizottság dönthet.

2. A 67/548/EGK rendelet I. mellékletében meghatározott 1., 2., és 3. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus anyagok vagy készítmények játékokban jelen lévő tartalmáról a Bizottság dönthet.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedések elfogadása a 46. cikk (2) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás szerint történik.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 46. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni, adott esetben az illetékes tudományos bizottság véleményét követően.

Indokolás

A „felhasználás” szó a „jelenlét” szóra módosul. Ez világosabbá teszi az irányelvet. Egyúttal azt is egyértelművé teszi, hogy a játék kereskedelmi forgalomba hozatalának szabályozásáról van szó (függetlenül attól, hogy hol gyártották a játékot), és nem a játék gyártási eljárásáról. A másik módosítás egyszerűen a vegyi anyagokra vonatkozó melléklet szerint felállítandó tudományos bizottság bevonását pontosítja az irányelvben.

Módosítás  108

Irányelvre irányuló javaslat

52. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok nem akadályozhatják meg az olyan játékok forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek a 88/378/EK irányelvnek, és amelyeket ennek az irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, vagy a hatályba lépést követő legfeljebb 2 éven belül hoztak forgalomba.

1. A tagállamok nem akadályozhatják meg az olyan játékok piaci hozzáférhetőségének biztosítását, amelyek megfelelnek a 88/378/EK irányelvnek, és amelyeket ennek az irányelvnek a hatályba lépését megelőzően vagy a hatályba lépést követő két éves időszak folyamán hoztak forgalomba.

 

2. Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok nem akadályozzák meg olyan játékok piaci hozzáférhetőségének biztosítását, amelyek a II. melléklet III. részében foglalt követelmények kivételével megfelelnek ezen irányelv rendelkezéseinek, amennyiben az ezen irányelv II. melléklete III. részében foglalt követelményeknek meg nem felelő játékok megfelelnek a 88/378/EGK irányelv II. melléklete II. részének 3. szakaszában foglalt követelményeknek, és azokat ezen irányelv hatályba lépését követő négy éven belül hozták forgalomba  

Indokolás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy az új irányelvnek nincsen visszamenőleges hatása, és hogy legalább 2 éves átmeneti időszak áll majd rendelkezésre az irányelv átültetéséhez.

Módosítás  109

Irányelvre irányuló javaslat

54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 88/378/EGK irányelv az 53. cikkben meghatározott időpontban hatályát veszti.

A 88/378/EGK irányelv a 2. cikk (1) bekezdése, valamint a II. melléklet II. részének 3. szakasza kivételével [2 évvel az irányelv hatályba lépését követően]-i hatállyal hatályát veszti. A fenti irányelv 2. cikkének (1) bekezdése, valamint II. melléklete II. részének 3. szakasza [4 évvel az irányelv hatályba lépését követően]-i hatállyal hatályát veszti.

Módosítás  110

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. kerékpárok, robogók és egyéb olyan sportolásra tervezett közlekedési eszközök, amelyeket közúton vagy járdán való használatra szántak,

4. robogók és egyéb olyan sportolásra tervezett közlekedési eszközök, amelyeket közúton vagy járdán való használatra szántak;

 

a maximálisan 435 mm-nél magasabb nyeregmagasságú kerékpárok, ahol a magasság a talajtól a nyereg felső felületéig mért függőleges távolság úgy, hogy a nyereg vízszintes helyzetben van, és a nyeregrúd a legalacsonyabb beillesztési jelhez van igazítva;

Indokolás

A gyermekbiciklikről szóló jelenlegi európai jogszabályok nem világosak, és különbséget tesznek a legfeljebb 435 mm magas nyeregmagasságú kerékpárok (EN 71-1), a maximálisan 435 mm-nél magasabb, de 635 mm-nél alacsonyabb nyeregmagasságú kerékpárok (EN14765), valamint a 635 mm-nél magasabb kerékpárok között (EN 14764). Az első biciklit nem közúti használatra szánták és a tagállami jogszabályoktól függően, nem tekintendő kerékpárnak. Ez a következetlenség bizonytalanságot szül mind a piacfelügyelet, mind a gyártók számára.

Módosítás  111

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17a. A kizárólag kartonpapírból vagy papírból készült, a kartonpapírból vagy papírból készült elemeken kívül más elemeket nem tartalmazó, gyermekek által játékra használható, illetve egyértelműen játék céljára készült gyermekkönyvek.

Módosítás  112

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A játékok és részeik nem jelenthetnek fulladásveszélyt, amelyet fojtogatás vagy légcsőelzáródás okoz.

4. A játékok és tartozékaik nem hordozhatják a légutak elzárásának kockázatát.

Indokolás

Egyes játékfajták számos súlyos balesetet okoztak, és ezeket a szabványban tilalom alá kell helyezni. Ugyanezeket a szabályokat kellene alkalmazni a csomagolásra is, hiszen a gyermekek gyakran a csomagolással is játszanak. A legtöbb automatajáték-gyártó és a legfőbb meglepetéstojás-gyártók már hoztak intézkedéseket e tekintetben, és a szóban forgó típusú tokokat lényegesen biztonságosabbakra váltották fel, és ezt a változtatást melegen üdvözöljük, mivel azonban valamennyi csomagolásnak eleget kellene tennie ugyanezen magas biztonsági szabványoknak, ezért szükség van a szabályozásra annak elkerülése érdekében, hogy a kevésbé felelősségteljes magatartású gyártók ismét bevezessék a ma már elavult tokok használatát.

Módosítás  113

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 4 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A csomagolás, amelyben a játékokat a kereskedelmi értékesítés során tárolják, nem okozhat a száj és az orr kívülről történő elzáródásából fakadó fulladásveszélyt.

A csomagolás, amelyben a játékokat a kereskedelmi értékesítés során tárolják, nem okozhat a száj és az orr kívülről történő elzáródásából fakadó fulladásveszélyt vagy a légutak elzáródását. A gömbölyű, tojásdad vagy ellipszoid alakú csomagolás nem lehet olyan méretű, amely a belső légutak elzáródását okozná szájba vétel vagy torokba kerülés esetén.

Indokolás

Egyes játékfajták számos súlyos balesetet okoztak, és ezeket a szabványban tilalom alá kell helyezni. Ugyanezeket a szabályokat kellene alkalmazni a csomagolásra is, hiszen a gyermekek gyakran a csomagolással is játszanak. A legtöbb automatajáték-gyártó és a legfőbb meglepetéstojás-gyártók már hoztak intézkedéseket e tekintetben, és a szóban forgó típusú tokokat lényegesen biztonságosabbakra váltották fel, és ezt a változtatást melegen üdvözöljük, mivel azonban valamennyi csomagolásnak eleget kellene tennie ugyanezen magas biztonsági szabványoknak, ezért szükség van a szabályozásra annak elkerülése érdekében, hogy a kevésbé felelősségteljes magatartású gyártók ismét bevezessék a ma már elavult tokok használatát.

Módosítás  114

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 4 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Sem a játékok, sem részeik nem járhatnak olyan kockázattal, hogy a száj és az orr kívülről történő elzáródásából fakadóan a légutak elzáródását okozhatnák.

Indokolás

Egyes játékfajták számos súlyos balesetet okoztak, és ezeket a szabványban tilalom alá kell helyezni. Ugyanezeket a szabályokat kellene alkalmazni a csomagolásra is, hiszen a gyermekek gyakran a csomagolással is játszanak. A legtöbb automatajáték-gyártó és a legfőbb meglepetéstojás-gyártók már hoztak intézkedéseket e tekintetben, és a szóban forgó típusú tokokat lényegesen biztonságosabbakra váltották fel, és ezt a változtatást melegen üdvözöljük, mivel azonban valamennyi csomagolásnak eleget kellene tennie ugyanezen magas biztonsági szabványoknak, ezért szükség van a szabályozásra annak elkerülése érdekében, hogy a kevésbé felelősségteljes magatartású gyártók ismét bevezessék a ma már elavult tokok használatát.

Módosítás  115

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 4 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azoknak a játékoknak, alkotórészeiknek és azoknak a leválasztható részeknek, amelyek egyértelműen olyan játékok részei, amelyeket nyilvánvalóan 3 évnél fiatalabb gyermekek számára szántak, olyan méretűeknek kell lenniük, hogy a gyermek ne nyelhesse le és/vagy lélegezhesse be. Ez vonatkozik más szájba vehető játékokra, valamint azok alkotórészeire és leválasztható részeire is.

Azoknak a játékoknak, amelyeket rendeltetésükből, méretükből és jellegzetességeikből fakadóan egyértelműen 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára szántak, továbbá ezek alkotórészeinek és valamennyi leválasztható részüknek olyan méretűeknek kell lenniük, hogy a gyermek ne nyelhesse le és/vagy szívhassa be azokat. Ez vonatkozik a rendeltetésükből, méretükből és jellegzetességeikből fakadóan szájba vehető egyéb játékok szájrészére, valamint azok alkotórészeire és a szájrészek leválasztható részeire is, függetlenül attól, hogy a játékot mely korcsoportnak szánják.

Indokolás

A jelenlegi szövegezés túlságosan korlátozó, amennyiben az idősebb gyermekeknek szánt szájba vehető játék sem állhat kisebb alkotórészekből.

Módosítás  116

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 4 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az élelmiszerekben vagy az élelmiszerek között található játékokat külön csomagolásban kell elhelyezni. Ennek a csomagolásnak a forgalomba kerüléskor olyan méretűnek kell lennie, hogy ne lehessen lenyelni.

Az élelmiszerekben vagy az élelmiszerek között található játékokat külön csomagolásban kell elhelyezni. Ennek a csomagolásnak a forgalomba kerüléskor olyan méretűnek kell lennie, hogy ne lehessen lenyelni és/vagy beszívni, és eleget kell tennie e pont 2. bekezdésében a játékok csomagolására vonatkozóan megállapított egyéb követelményeknek is. A henger alakú, lekerekített végű belső csomagolás, amely két önálló részre szedhető szét, nem lehet olyan méretű, amely a belső légutak elzáródását okozhatná.

Indokolás

Egyes játékfajták számos súlyos balesetet okoztak, és ezeket a szabványban tilalom alá kell helyezni. Ugyanezeket a szabályokat kellene alkalmazni a csomagolásra is, hiszen a gyermekek gyakran a csomagolással is játszanak. A legtöbb automatajáték-gyártó és a legfőbb meglepetéstojás-gyártók már hoztak intézkedéseket e tekintetben, és a szóban forgó típusú tokokat lényegesen biztonságosabbakra váltották fel, és ezt a változtatást melegen üdvözöljük, mivel azonban valamennyi csomagolásnak eleget kellene tennie ugyanezen magas biztonsági szabványoknak, ezért szükség van a szabályozásra annak elkerülése érdekében, hogy a kevésbé felelősségteljes magatartású gyártók ismét bevezessék a ma már elavult tokok használatát.

Módosítás  117

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 4 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Be kell tiltani az olyan játékokat, amelyek úgy kapcsolódnak az élelmiszerhez, hogy a játékhoz való közvetlen hozzáféréshez először el kell fogyasztani az élelmiszert.

Be kell tiltani az olyan játékokat, amelyek úgy kapcsolódnak az élelmiszerhez, hogy a játékhoz való közvetlen hozzáféréshez először el kell fogyasztani az élelmiszert. Azon játékok részeinek, amelyek egyéb módon kapcsolódnak élelmiszerhez, maradéktalanul eleget kell tenniük e pont 2a. bekezdésében előírt követelményeknek.

Indokolás

Egyes játékfajták számos súlyos balesetet okoztak, és ezeket a szabványban tilalom alá kell helyezni. Ugyanezeket a szabályokat kellene alkalmazni a csomagolásra is, hiszen a gyermekek gyakran a csomagolással is játszanak. A legtöbb automatajáték-gyártó és a legfőbb meglepetéstojás-gyártók már hoztak intézkedéseket e tekintetben, és a szóban forgó típusú tokokat lényegesen biztonságosabbakra váltották fel, és ezt a változtatást melegen üdvözöljük, mivel azonban valamennyi csomagolásnak eleget kellene tennie ugyanezen magas biztonsági szabványoknak, ezért szükség van a szabályozásra annak elkerülése érdekében, hogy a kevésbé felelősségteljes magatartású gyártók ismét bevezessék a ma már elavult tokok használatát.

Módosítás  118

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. A hangok kiadására tervezett játékokat úgy kell megtervezni és összeszerelni, hogy az általuk kibocsátott hang ne okozhasson halláskárosodást a gyermekeknek.

10. A hangok kiadására tervezett játékokat úgy kell megtervezni és összeszerelni, hogy az általuk kibocsátott hang ne okozhasson halláskárosodást a gyermekeknek. Ez minden játékra alkalmazandó a megcélzott korcsoporttól függetlenül. Az impulzusos zaj fülben mért csúcsértéke (Lpc peak) nem lépheti túl a 115 dB-t. A folyamatos zaj fülben mért csúcsértéke (Lpc peak) nem lépheti túl a 80 dB-t.

Indokolás

A tanulmányok azt mutatják, hogy a zajnak való folyamatos kitettség 80 dB felett halláskárosodást okozhat. A gyermekek különösen sérülékenyek, mert füleik érzékenyebbek a magas decibeltartományokra, mint a felnőtteké, ezt tükrözi a gyermekek halláskárosodásának az utóbbi években megfigyelt növekedése is. A különösen káros játékok, az úgynevezett impulzusos zajt keltő játékok decibelszintjét ezért 115 dB értékben kell megállapítani.

Módosítás  119

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A játékokat úgy kell megtervezni és összeállítani, hogy ha a játékot a 9. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott módon használják, az őket alkotó vagy bennük megtalálható vegyi anyagoknak vagy készítményeknek való kitettségnek ne legyen káros hatása az emberi egészségre.

1. A játékokat úgy kell megtervezni és összeállítani, hogy ha a játékot a 9. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott módon használják, az őket alkotó vagy bennük megtalálható vegyi anyagoknak vagy készítményeknek való kitettségnek ne legyen káros hatása az emberi egészségre vagy a környezetre.

Indokolás

Lásd a 3. módosítás indokolását.

Módosítás  120

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A 2. pont első mondatában meghatározott korlátozások alkalmazásának sérelme nélkül a 67/548/EGK irányelvvel összhangban rákkeltőként, mutagénként vagy reprotoxikusként meghatározott anyagok (CMR-anyagok) játékokban történő felhasználása tilos, ha egyenkénti koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK irányelvvel összhangban az ezeket az anyagokat tartalmazó termékek osztályozásánál megállapított releváns koncentráció szintje, kivéve ha az anyagok a játékok gyermekek számára fizikailag hozzáférhetetlen összetevőiben vagy mikrostrukturálisan különálló részeiben találhatók.

3. A 2. pont első mondatában meghatározott korlátozások alkalmazásának sérelme nélkül a 67/548/EGK irányelvvel összhangban rákkeltőként, mutagénként vagy reprotoxikusként meghatározott anyagok (CMR-anyagok) játékokban történő felhasználása tilos, ha egyenkénti koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK irányelvvel összhangban az ezeket az anyagokat tartalmazó termékek osztályozásánál megállapított releváns koncentráció szintje, kivéve ha az anyagok a játékok gyermekek számára – többek között belégzés által – fizikailag hozzáférhetetlen összetevőiben vagy mikrostrukturálisan különálló részeiben találhatók, és használatuk a 9. cikk (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban történik.

Indokolás

Módosítás  121

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként meghatározott anyagokat vagy készítményeket az alábbi feltételek teljesülése esetén lehet a játékokban felhasználni:

4. A 67/548/EGK irányelv értelmében 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként meghatározott anyagokat vagy készítményeket be kell tiltani, kivéve, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

az illetékes tudományos bizottság megvizsgálta és biztonságosnak találta az anyagot, különösen az annak való kitettség tekintetében, és meghozták a 45. cikk (2) bekezdésében említett határozatot,

a) az illetékes tudományos bizottság megvizsgálta és biztonságosnak találta az anyagot, különösen az annak való kitettség tekintetében, és meghozták a 45. cikk (2) bekezdésében említett határozatot,

4.2 az alternatív anyagokról készült elemzés alapján nem állnak rendelkezésre más, megfelelő alternatív anyagok,

b) az alternatív anyagokról készült elemzés alapján nem állnak rendelkezésre más, megfelelő alternatív anyagok vagy készítmények; továbbá

4.3 fogyasztói cikkekben való használatukat az 1907/2006/EK rendelet (REACH) nem tiltja.

c)fogyasztói cikkekben való használatukat az 1907/2006/EK rendelet (REACH) nem tiltja.

 

Az anyagok vagy készítmények alábbi felhasználásai mentesülnek a 3. pontban előírt tilalmak alól:

 

[a lista helye]

A Bizottság megbízza az illetékes tudományos bizottságot, hogy amint biztonsági aggályok merülnek fel, végezze el újra az ezekkel az anyagokkal vagy készítményekkel kapcsolatos vizsgálatokat, illetve erre legkésőbb a 45. cikk (2) bekezdésével összhangban megszületett határozat meghozatalának időpontja után 5 évvel, majd azt követően minden ötödik évben kerüljön sor.

A Bizottság megbízza az illetékes tudományos bizottságot, hogy amint biztonsági aggályok merülnek fel, végezze el újra a második bekezdésben foglalt listában felsorolt anyagokkal vagy készítményekkel kapcsolatos vizsgálatokat, illetve erre legkésőbb a 45. cikk (2) bekezdésével összhangban megszületett határozat meghozatalának időpontja után 5 évvel, majd azt követően minden ötödik évben kerüljön sor.

Módosítás  122

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő anyagok vagy készítmények akkor használhatók fel a játékokban, ha az illetékes tudományos bizottság az anyagot kiértékelte, és használatát különös tekintettel az annak való kitettség szempontjából biztonságosnak találta, megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében említett határozat, és fogyasztói cikkekben való használatukat az 1907/2006/EK (REACH) rendelet nem tiltja.

5. A 67/548/EGK irányelv értelmében 3. kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő anyagok vagy készítmények játékokban történő felhasználását be kell tiltani, kivéve, ha:

 

 

a) az illetékes tudományos bizottság az anyagot kiértékelte, és használatát különös tekintettel az annak való kitettség szempontjából biztonságosnak találta;

 

b) megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében említett határozat; és

 

c) fogyasztói cikkekben való használatukat az 1907/2006/EK rendelet (REACH) nem tiltja.

Módosítás  123

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló, 2004. október 27-i 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt, az élelmiszer-csomagolóanyagokra vonatkozó követelményeknek megfelelően külön előírásokat kell megállapítani a szájba vehető játékokat vagy részeiket illetően, függetlenül attól, hogy a játékot mely korcsoportnak szánják. Ezeket a követelményeket az illetékes tudományos bizottság véleménye alapján és a 45. cikk 2. bekezdésének megfelelő határozat révén kell elfogadni, figyelembe véve a játékok és az élelmiszerrel érintkező anyagok közötti különbségeket.

Módosítás  124

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b. A játékoknak és azok alkotóelemeinek – attól függetlenül, hogy milyen korú gyermekeknek szánták őket – meg kell felelniük az N-nitrózaminok és N-nitrozálható anyagoknak elasztomer vagy gumi alapú cumikból, illetve cuclikból történő kibocsátásáról szóló 1993. március 15-i 93/11/EGK bizottsági irányelvben meghatározott, a nitrózaminok és nitrozálható anyagok elasztomer vagy gumi alapú cumikból való kibocsátására vonatkozó rendelkezéseknek.

Indokolás

A veszélyes anyagok játékokban való felhasználása alatt nemcsak a CMR-anyagok, illatanyagok és bizonyos kémiai elemeket tartalmazó anyagok használatát kell érteni. Minden veszélyes anyagnak a Bizottság rendszeres értékelésének tárgyát kell képeznie. Amennyiben az értékelés elfogadhatatlan kockázatot tár fel, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy megfelelő komitológiai intézkedéseket tegyen.

Módosítás  125

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 5 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5c. A Bizottság létrehoz egy olyan programot, amely a játékokban található veszélyes anyagok módszeres és rendszeres vizsgálatát célozza. A programnak figyelemmel kell lennie a piacfelügyeleti szervek jelentéseire és a tagállamok, illetve az érdekelt felek által kinyilvánított aggodalmakra. Szükség esetén az illetékes tudományos bizottság véleményének kikérése után a Bizottság úgy dönt, hogy megteszi a megfelelő korlátozó intézkedéseket. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 46. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

A veszélyes anyagok játékokban való felhasználása alatt nemcsak a CMR-anyagok, illatanyagok és bizonyos kémiai elemeket tartalmazó anyagok használatát kell érteni. Minden veszélyes anyagnak a Bizottság rendszeres értékelésének tárgyát kell képeznie. Amennyiben az értékelés elfogadhatatlan kockázatot tár fel, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy megfelelő komitológiai intézkedéseket tegyen.

Módosítás  126

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. A gyakori bőrkontaktusra tervezett játékoknak, mint az ujjfesték vagy a gyurma, meg kell felelniük a 76/768/EGK irányelvben meghatározott, összetételre és címkézésre vonatkozó követelményeknek.

Indokolás

Nincs ok arra, hogy a játékokról szóló irányelv a bőrrel rendszeresen érintkező játékok esetében kevésbé szigorú szabályokat határozzon meg a kozmetikumokról szóló irányelvben foglaltaknál.

Módosítás  127

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A játékok nem tartalmazhatják az alábbi allergén illatanyagokat:

(1) örvénygyökér (Inula helenium)

(2) allil-izocianát

(3) benzil-cianid

(4) 4 terc-butilfenol

(5) mirhafűolaj

(6) ciklámen-alkohol

(7) dietil-maleát

(8) dihidrokumarin

(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-geraniol)

(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin

(12) dimetil-citrakonát

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on

(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on

(15) difenil-amin

(16) etil-akrilát

(17) friss fügefalevél és az azokból készült készítmények

(18) transz-2-heptenal

(19) transz-2-hexenal dietil-acetál

(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál

(21) hidroabietil-alkohol

(22) 4-etoxi-fenol

(23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol

(24) 7-metoxikumarin

(25) 4-metoxifenol

(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on

(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on

(28) metil-transz-2-butenoát

(29) 6-metilkumarin

(30) 7-metilkumarin

(31) 5-metil-2,3-hexanedion

(32) costusgyökér (Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-etoxi-4-metilkumarin

(34) hexahidrokumarin

(35) perui balzsam (Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-pentilidén-ciklohexanon

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on

(38) verbana olaj (Lippia citriodora Kunth)

7. A játékok nem tartalmazhatják az alábbi allergén illatanyagokat:

(1) örvénygyökér (Inula helenium)

(2) allil-izocianát

(3) benzil-cianid

(4) 4 terc-butilfenol

(5) mirhafűolaj

(6) ciklámen-alkohol

(7) dietil-maleát

(8) dihidrokumarin

(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-geraniol)

(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin

(12) dimetil-citrakonát

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on

(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on

(15) difenil-amin

(16) etil-akrilát

(17) friss fügefalevél és az azokból készült készítmények

(18) transz-2-heptenal

(19) transz-2-hexenal dietil-acetál

(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál

(21) hidroabietil-alkohol

(22) 4-etoxi-fenol

(23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol

(24) 7-metoxikumarin

(25) 4-metoxifenol

(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on

(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on

(28) metil-transz-2-butenoát

(29) 6-metilkumarin

(30) 7-metilkumarin

(31) 5-metil-2,3-hexanedion

(32) costusgyökér (Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-etoxi-4-metilkumarin

(34) hexahidrokumarin

(35) perui balzsam (Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-pentilidén-ciklohexanon

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on

(38) verbana olaj (Lippia citriodora Kunth)

(39) pézsma ambrette

(40) 4-fenil-3-butén-2-on

(41) amil cinnama

(42) amilcinnamil-alkohol

(43) benzil-alkohol

(44) benzil-szalicilát

(45) cinnamil-alkohol           

(46) cinnamál

(47) citrál

(48) kumarin

(49) eugenol  

(50) geraniol  

(51) hidroxi-citronellál

(52) hidroxi-metilpentilciklohexenekarboxaldehid

(53) izoeugenol

(54) tölgyfamoha kivonatok

(55) famoha kivonatok.

A fenti az anyagok nyomokban való jelenléte engedélyezett, amennyiben a helyes gyártási gyakorlat során technikailag elkerülhetetlen.

A fenti az anyagok nyomokban való jelenléte engedélyezett, amennyiben a helyes gyártási gyakorlat során technikailag elkerülhetetlen, és mennyisége nem haladja meg a 10 ppm-et.

Ezenkívül azt is fel kell tüntetni, ha a játékok az alábbi allergén illatanyagokat a tömegük 0,01 %-át meghaladó koncentrációban tartalmazzák:

Ezenkívül azt is fel kell tüntetni a csomagoláson, valamint a játékhoz mellékelt használati utasításban, ha a játékok az alábbi allergén illatanyagokat a tömegük 0,01 %-át meghaladó koncentrációban tartalmazzák:

(1) amil cinnamal

(2) amilcinnamil-alkohol

(3) anizil-alkohol

(4) benzil-alkohol

(5) benzil-benzoát

(6) benzil-cinnamát

(7) benzil-szalicilát

(8) cinnamál

(9) cinnamil-alkohol

(10) citrál

(11) citronellol

(12) kumarin

(13) eugenol

(14) farnezol

(15) geraniol

(16) hexil-cinnamaldehid

(17) hidroxi-citronellál

(18) hidroxi-metilpentilciklohexenekarboxaldehid

(19) izoeugenol

(20) liliom (a kozmetikumokról szóló irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehid)

(21) d-Limonén

(22) linalool

(23) metil-heptin-karbonát

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on

(25) tölgyfamoha kivonatok

(26) famoha kivonatok

(1) anizil-alkohol

 

 

 

(5) benzil-benzoát

(6) benzil-cinnamát      

 

 

 

 

(11) citronellol

 

 

(14) farnezol

 

(16) hexil-cinnamaldehid

 

 

 

 

liliom

 

 

(21) d-Limonén

(22) linalool

(23) metil-heptin-karbonát

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on

Indokolás

Módosítás  128

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7a. A 7. pont első bekezdésében foglalt lista 41–55. pontjában felsorolt illatanyagok, valamint ugyanezen pont harmadik bekezdésében foglalt lista 1–11. pontjában felsorolt illatanyagok szagláson alapuló társasjátékokban, kozmetikai készletekben és ízlelésen alapuló játékokban való használata engedélyezett, amennyiben:

 

i. ezen illatanyagok jól láthatóan fel vannak tüntetve a csomagoláson, és a csomagolást az „allergén illatanyagokat tartalmaz” figyelmeztetéssel látták el;

 

ii. a gyermek által a használati utasításoknak megfelelően készített végső termékek megfelelnek a 76/778/EGK irányelvnek [a kozmetikumokról szóló irányelv]; és

 

iii. megfelelő esetben ezek az illatanyagok megfelelnek az élelmiszerekről szóló vonatkozó szabályozásnak.

 

Az ilyen szagláson alapuló társasjátékok, kozmetikai készletek és ízlelésen alapuló játékok 36 hónapnál fiatalabb gyermekek általi használata nem engedélyezhető, és meg kell felelniük az V. melléklet B. részének 1. szakaszában foglalt rendelkezéseknek.

Módosítás  129

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 8 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Elem

mg/kg száraz, törékeny, porszerű vagy hajlékony játékanyagokban

mg/kg folyékony vagy ragadós játékanyagokban

Elem

 

mg/kg száraz, törékeny, porszerű vagy hajlékony játékanyagokban

mg/kg folyékony vagy ragadós játékanyagokban

Alumínium

5625

1406

Alumínium

5625

1406

Antimon

45

11.3

Antimon

45

11.3

Arzén

7,5

1,9

 

 

 

Bárium

4500

1125

Bárium

4500

1125

Bór

1200

300

Bór

1200

300

Kadmium

3,8

0,9

 

 

 

Króm (III)

37.5

9.4

Króm (III)

37.5

9.4

Króm (VI)

0,04

0,01

 

 

 

 

Kobalt

10.5

2.6

Kobalt

10.5

2.6

Réz

622.5

156

Réz

622.5

156

Ólom

27

6,8

 

 

 

Mangán

1200

300

Mangán

1200

300

Higany

15

3,8

 

 

 

Nikkel

75

18.8

Nikkel

75

18.8

Szelén

37.5

9.4

Szelén

37.5

9.4

Stroncium

4500

1125

Stroncium

4500

1125

Ón

15000

3750

Ón

15000

3750

Szerves ón

1,9

0,5

 

 

 

Cink

3750

938

Cink

3750

938

Indokolás

Az arzén, a kadmium, az ólom, a króm (VI), a higany és a szerves ón nagyon mérgezőek, ezért a játékokban történő használatukat teljesen be kell tiltani. A kadmiumnak, az ólomnak, a krómnak (VI) és a higanynak az autókban, valamint az elektromos és elektronikus eszközökben történő felhasználása már most tilos. A cementben található krómot (VI) vas-szulfát hozzáadásával ártalmatlanná kell tenni. Az arzén használata tilos a festékek és a faanyagok kezelésének esetében (néhány kivételtől eltekintve). A szerves ón biocidként van betiltva. Ezek az anyagok nyilvánvalóan nem használhatóak fel a játékok esetében.

Módosítás  130

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. Az arzén, a kadmium, a króm (VI), az ólom, a higany és a szerves ón játékokban történő felhasználását be kell tiltani. A fenti anyagok nyomokban való jelenléte engedélyezett, amennyiben a helyes gyártási gyakorlat során ez technikailag elkerülhetetlen.

 

E pont a 3–5. pontok sérelme nélkül alkalmazandó.

Módosítás  131

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – V rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A 3 évnél fiatalabb gyermekeknek tervezett plüssjátékoknak moshatónak kell lenniük, és a biztonsági követelményeknek mosás után is meg kell felelniük.

2. A 3 évnél fiatalabb gyermekeknek tervezett plüssjátékoknak moshatónak kell lenniük, és a funkcióiknak és a biztonsági követelményeknek mosás után is meg kell felelniük.

Indokolás

Lehetővé kell tenni a magas szintű higiéniát a játékok működőképességének és biztonságának fenntartása mellett.

Módosítás  132

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A gyártó (meghatalmazott képviselőjének) neve és címe:

2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  133

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A nyilatkozat tárgya (a nyomon követést lehetővé tevő játék azonosítója):

4. A nyilatkozat tárgya (a nyomon követést lehetővé tevő játék azonosítója. Ahol szükséges, magában foglalhat fényképet):

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  134

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A (név, szám)…. bejelentett szervezet elvégezte a … (a beavatkozás ismertetése) …, és a következő bizonyítványt adta ki: …

7. Ahol szükséges, a (név, szám)…. bejelentett szervezet elvégezte a … (a beavatkozás ismertetése) …, és a következő bizonyítványt adta ki: …

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.

Módosítás  135

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet – A rész – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Minden figyelmeztetés elején, legyen az írott vagy piktogram, a „Figyelem” szónak kell szerepelnie.

Indokolás

Minden figyelmeztetésnek a „Figyelem” szóval kell kezdődnie, világossá téve a fogyasztó számára, hogy a szöveg a biztonságra vonatkozik, illetve kellő figyelmet ébresztve az üzenet iránt. Ez különösen érvényes a piktogramokra.

Módosítás  136

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet – B rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az olyan játékokat, amelyek 3 évesnél fiatalabb gyermekek számára veszélyt jelenthetnek, például a következő figyelmeztetéssel kell ellátni: „Figyelem! Csak 36 hónapnál idősebb gyermekek számára.” vagy „Figyelem: Csak három évnél idősebb gyermekek számára.” vagy a „Figyelem!” szó a következő piktogrammal együtt:

1. Az olyan játékokat, amelyek 3 évesnél fiatalabb gyermekek számára veszélyt jelenthetnek, például a következő figyelmeztetéssel kell ellátni: „Figyelem! Csak 36 hónapnál idősebb gyermekek számára.” vagy „Figyelem: Csak három évnél idősebb gyermekek számára.” vagy a „Figyelem!” szó a következő piktogrammal együtt:

Piktogram

Piktogram

Ezeket a figyelmeztetéseket a korlátozást szükségessé tevő speciális veszélyről szóló rövid magyarázattal kell ellátni, amelyet a használati útmutatóban lehet elhelyezni.

Ezeket a figyelmeztetéseket a korlátozást szükségessé tevő speciális veszélyről szóló rövid magyarázattal kell ellátni, amelyet a használati útmutatóban lehet elhelyezni.

 

Ezeket a figyelmeztetéseket nem lehet olyan játékok esetében használni, amelyeket 3 évesnél fiatalabb gyermekek számára terveztek, vagy amelyeket funkcióik, méreteik és tulajdonságaik alapján az említett kategóriának szántak.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a játékokra, amelyek funkciójukból, méretükből, jellemzőikből, tulajdonságaikból vagy egyéb okból kifolyólag nyilvánvalóan nem alkalmasak a 3 évesnél fiatalabb gyermek számára.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a játékokra, amelyek funkciójukból, méretükből, jellemzőikből, tulajdonságaikból vagy egyéb okból kifolyólag nyilvánvalóan nem alkalmasak a 3 évesnél fiatalabb gyermek számára.

Indokolás

A „figyelem, kis játékrész” figyelmeztetést jelenleg helytelenül használják, és a kisgyerekek számára szánt játékokon valójában azért található ez a figyelmeztetés, hogy törvényesnek lehessen tekinteni olyan kis játékrészek jelenlétét, amelyek kisgyerekek esetében fulladást okozhatnak. Különösen olyan puha töltött játékok, mint a játékmackók és a puha babák nem rendelkezhetnek kis, eltávolítható részekkel, mivel a gyermekek minden bizonnyal játszani fognak azokkal, a gyártó szándékától függetlenül.

Módosítás  137

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet – B rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az élelmiszerekben található vagy az élelmiszerrel összekevert játékokat a következő figyelmeztetéssel kell ellátni:

Az élelmiszerekben található vagy az élelmiszerrel összekevert játékokat a következő figyelmeztetéssel kell ellátni:

„Felnőtt felügyelete mellett ajánlott”.

„Játékot tartalmaz. Felnőtt felügyelete mellett ajánlott”.

Indokolás

Módosítás  138

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet – B rész – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. Védőmaszkok és -sisakok játékutánzatai

 

A védőmaszkok és -sisakok játékutánzatain a következő figyelmeztetésnek kell szerepelnie:

 

„ez a játék nem nyújt védelmet.”

Indokolás

A figyelmeztetéseknek magától értetődőknek kell lenniük annak érdekében, hogy a fogyasztók megértsék azokat és megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyenek.

Módosítás  139

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet – B rész – 7 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7b. A rendeltetésük szerint bölcső, kiságy vagy gyermekkocsi felett zsinórokkal, kötelekkel, gumiszalagokkal vagy hevederekkel kifeszítendő játékokat az alábbi, a játékon állandóan feltüntetett figyelmeztetéssel kell ellátni:

„A belegabalyodásból eredő lehetséges sérülés megelőzése érdekében távolítsa el ezt a játékot, mikor a gyermek már négykézlábra próbál állni.”


INDOKOLÁS

1.        A javaslat háttere és az általa bevezetett újítások

A Bizottság javaslata a játékok biztonságáról szóló 1988. május 3-i 88/378/EGK irányelv hatályon kívül helyezését és helyettesítését szolgálja.

A 88/378/EGK irányelv volt az „új megközelítés” jegyében bevezetett első irányelv, amely értelmében az alapvető biztonsági követelményeket maga az irányelv tartalmazza, a műszaki leírások pedig harmonizált szabványok tárgyát képezik. Az új irányelvjavaslat is ugyanezeken az elveken alapszik.

Noha az 1988-as irányelv megfelelt az elvárásoknak és az Európai Unión belül biztosította a játékok biztonságának magas szintjét, húsz évvel kihirdetése után korszerűsítésre szorul. Figyelembe kell venni az új típusú, esetleg újfajta anyagokból készült játékok kifejlesztésének és forgalmazásának köszönhetően felmerülő (lehetséges) új biztonsági kockázatokat is.

A Bizottság szerint a felülvizsgálat alapvetően az alábbiakra irányul:

a.         szigorúbb biztonsági követelmények bevezetése, főként a vegyi anyagok használatával és az elektromossági jellemzőkkel kapcsolatban. Ezt kiterjesztik a fizikai és mechanikai tulajdonságokra is (légcsőelzáródás, fojtogatás kockázata);

b.        az irányelv alkalmazási körének és fogalmainak tisztázása;

c.         az irányelv hatékonyabb és koherensebb érvényesítése. Ez a következőképpen valósul meg: piacfelügyelet megerősítése a tagállamok által, a játékok előállítói által készítendő műszaki leírásokra vonatkozó követelmények világos meghatározása, a CE megfelelési jelölés használatára vonatkozó szabályok összehangolása a megváltozott jogi keretekkel, valamint egy új követelmény elfogadása arra vonatkozóan, hogy a gyártók a műszaki leírásban elemezzék a játék esetleges veszélyeit.

d.        a termékek forgalomba hozatalára vonatkozó általános jogi kerethez történő illeszkedés.

A javasolt irányelv csak a játékok (fizikai) biztonsági vetületét tárgyalja, nevelési vagy erkölcsi értékeikre vonatkozóan nem tartalmaz előírást.

2.        A javaslatnak az árukra vonatkozó intézkedéscsomag keretében elfogadott új szabályokhoz való igazítása

A termékek forgalmazásának jogi keretei nemsokára megváltoznak.

Ez az alábbiak révén valósul meg:

–  új rendelet a termékek forgalomba hozataláról; a rendelet szabályokat tartalmaz az akkreditálásról és piacfelügyeletről;

–  új határozat a termékek forgalomba hozataláról; a határozat többek között a majdani „új megközelítésű” irányelvekben használandó irányadó cikkeket tartalmaz.

Az új irányelvet össze kell hangolni ezzel az új jogi kerettel. A Bizottság javaslata összhangban van a Bizottság által eredetileg javasolt rendelettel és határozattal, de még nincs összehangolva az Európai Parlament által 2008. február 21-én elfogadott, és a Tanács jóváhagyására váró szöveggel. A Bizottság bejelentette, hogy a játékokra vonatkozó irányelvjavaslatot nem fogja módosított formában előterjeszteni, hogy ez az árukra vonatkozó új intézkedéscsomaggal összhangban maradjon.

A javasolt irányelv elfogadása érdekében az előadó javasolja, hogy a Parlament eszközölje a szöveg technikai módosítását, hogy az Európai Parlament által nemrégen elfogadott keretszövegekhez (az árukra vonatkozó intézkedéscsomag) igazodjék. Ezek a módosítások a következőkre irányulnak:

- fogalommeghatározások

- a piaci szereplők által betartandó általános követelmények

- a megfelelőség vélelmezése

- hivatalos kifogás harmonizált szabványok ellen

- a CE-jelölés szabályozása

- a megfelelést értékelő szervezetek elé támasztandó követelmények

- bejelentési eljárások

- a kockázatos termékek esetén alkalmazandó eljárások.

Az 1–79. módosítás (ez utóbbit is beleértve) az új jogi kerethez igazodó technikai módosításokra vonatkozik. E jogalkotási keretet illetően ezek összhangban vannak az Európai Parlament választásaival és az általa hozott döntésekkel.

3.        Értékelés

    általános megjegyzések

Az előadó úgy véli, hogy a gyermekek – mint a fogyasztók között a legérzékenyebb réteg – számára a lehető legnagyobb védelmet kell biztosítani, valamint hogy a szülőknek és gondozóknak bizonyosnak kell lenniük abban, hogy az európai piacon kapható játékok szigorú biztonsági normáknak felelnek meg.

Ezért egyetért a Bizottság által kitűzött következő célokkal: az irányelvben foglalt biztonsági követelmények, valamint a végrehajtásával kapcsolatos eljárás modernizálása, egyértelművé tétele és megerősítése.

Általánosságban egyetért továbbá a Bizottságnak a hatályos 88/378/EGK irányelv rendelkezéseihez fűzött kiegészítésekre és változtatásokra irányuló javaslatával.

Az előadó javaslatainak részletes magyarázata:

    kémiai tulajdonságok

Az előadó teljes mértékben egyetért a rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus (CMR) anyagok használatára vonatkozó egyedi követelmények bevezetésével, sőt javasolja e követelmények további szigorítását. Mentesség engedélyezése terén nem látja értelmét az 1. és 2. kategória, valamint a 3. kategória(1) közötti különbségtételnek.

Javasolja, hogy az ezen anyagokra vonatkozó mentesség engedélyezésének feltételei legyenek azonosak mindhárom kategória esetében, nevezetesen: a tudományos bizottság értékeli az anyag játékokban történő felhasználását és azt elfogadhatónak kell ítélnie, illetve az anyagnak nincs alternatív helyettesítője.

Az előadó javasolja továbbá allergén anyagok játékokban való felhasználásának teljes tilalmát.

    mechanikus tulajdonságok

Bár az előadó aggodalmát fejezi ki a játékokban használt kicsi, de erős mágnesek használatából adódó kockázatok miatt, úgy véli, hogy nem szükséges az irányelvbe foglalni egyedi, mágnesekről szóló rendelkezést.

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) jelenleg dolgozik a mágneses játékokra vonatkozó egyedi szabályon, a Bizottság pedig átmeneti intézkedéseket hozott (kötelező figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy veszélyes lehet több mint egy mágnes lenyelése).

    kézműves vagy nem tömeggyártással készült játékok

Az előadó tudatában van annak, hogy a kézműves, de legalábbis nem tömegesen készített játékokat gyártó kis- és középvállalkozások számára nem könnyű az irányelv szigorúbb követelményeinek betartása. Jelenleg is dolgozik a megoldáson, de még nem talált jogilag elfogadható megközelítést. Szívesen venné, ha kollégái ez ügyben megosztanák vele véleményüket.

    kifejezetten egy adott korcsoportba tartozó gyermekek számára tervezett vagy nekik szánt játékok

A nyilvánvalóan csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt játékok sokszor olyan figyelmeztetéssel vannak ellátva, mely szerint nem megfelelők a 36 hónaposnál fiatalabb gyermek számára. A gyártó ezáltal próbál meg szigorú biztonsági szabályokat megkerülni és minden lehetséges felelősséget elhárítani. Ez felelőtlen eljárás, amit meg kell tiltani.

A helytelen korcsoport-meghatározás a vásárlók számára is megtévesztő, és a fogyasztók szempontjából nem bizalomépítő a játékok biztonsága tekintetében.

Az irányelv 10. cikkének vonatkozó rendelkezéseit egyértelműbbé kell tenni.

    a szájjal vagy bőrrel kapcsolatba kerülő játékok

A rendszeresen szájba vett játékoknak (pl. játék zeneszerszámok, rágóka-gyűrűk stb.), függetlenül attól, hogy mely korcsoportnak szánják őket, ugyanazon, az 1395/2004/EK irányelvben meghatározott szigorú kioldódási értékeknek kell megfelelniük.

A gyermekek bőrével rendszeresen érintkező játékoknak a korcsoporttól függetlenül meg kell felelniük a kozmetikumokról szóló irányelvben meghatározott címkézési és összetételi követelményeknek.

    játékbiztonsági értesítési pont

Néhány tagállamban és régióban a nem biztonságos játékok számára értesítési pontokat hoztak létre, ahol a gyermekgondozók, valamint a fogyasztók/szülők bejelenthetik a játékok nem biztonságos jellemzőit és a játékokkal kapcsolatos baleseteket vagy balesetközeli helyzeteket.

Bár az előadó nem hangoztatja, hogy minden tagállamban létre kell hozni ilyen értesítési pontot, úgy véli, hogy hasznos lehet annak megvizsgálása, hogy a fogyasztók tudatában vannak-e annak, hogy ha nem biztonságos játékkal találkoznak, arról bejelentést tehetnek egy olyan a testületnek, amely fel tudja használni az információt.

    nyelv

Alapvető fontosságú, hogy az irányelv által megkövetelt figyelmeztetéseket, nem is beszélve az utasításokról, a fogyasztók számára érthető nyelven kell megfogalmazni. A szubszidiaritási elvvel összhangban a tagállamok határozhatják meg a fogyasztók által értett nyelvet vagy nyelveket.

(1)

   I. kategória olyan anyagok, amelyek emberekre gyakorolt rákkeltő hatása ismert. II. kategória: olyan anyagok, amelyeket úgy kell tekinteni, mintha az emberre nézve rákkeltő hatásúak lennének. III. kategória: olyan anyagok, amelyek az embereknél esetleges rákkeltő hatásuk miatt aggodalomra adhatnak okot, de amelyek tekintetében a rendelkezésre álló információk nem elegendők a kielégítő értékelés elvégzéséhez.


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (15.10.2008)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a játékok biztonságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

A vélemény előadója: Anne Ferreira

RÖVID INDOKOLÁS

A játékok biztonságára egy 1988-ban elfogadott és 1993-ban módosított irányelv vonatkozik, amely lehetővé tette a tagállamokban meglévő szabályok harmonizálását és a gyermekek védelmének javítását.

Az irányelvet azonban ahhoz a gazdasági környezethez kell igazítani, amelyben élünk, azokhoz az új tudományos ismeretekhez, amelyekkel rendelkezünk, figyelembe véve a kockázatokhoz kapcsolódó statisztikai adatokat és az új társadalmi követelményeket.

Figyelembe veendő új tényezők

Gazdasági környezet

A kereskedelem növekedése hozzájárult ahhoz, hogy jelentősen megváltozzon a játékipari ágazat.

Ez EU-ban forgalomba hozott játékok körülbelül 80%-át importálják, és nem szabad elfelejteni, hogy 2007 folyamán több millió Kínában gyártott játékot hívtak vissza az európai előírásoknak való meg nem felelés miatt. Az áruk mozgása megköveteli, hogy átvizsgálják a forgalomba hozatalra és az előírások betartásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

Új tudományos ismeretek

A játékok egyre több vegyi anyagot tartalmaznak, ami azzal jár, hogy a jogszabályokat az e termékek jelenlétéhez és a gyermekek sajátos játékhasználatához (szopás, dobálás stb.) kapcsolódó kockázatokhoz kell igazítani.

Statisztikai adatok és kockázatkezelés

A játékokkal kapcsolatban általában csak a súlyos baleseteket jelentik be. Minden balesetet figyelembe kell venni annak érdekében, hogy jobban tudatosuljanak a játékok használatához kapcsolódó veszélyek és kockázatok.

A játékokhoz kapcsolódó balesetek jobb megelőzése érdekében tevékenységünket a rendelkezésre álló tudományos eredményekre és kockázatértékelésekre kell alapoznunk.

Az elővigyázatosság elvét nem csupán egy meghatározott termékkategóriára, hanem valamennyi termékre alkalmazni kell.

Új társadalmi követelmények

A modern kori társadalom általános trendjének megfelelően egyre több és változatosabb játék létezik. A játékok szerves részét képezik a gyermek érzelmi és értelmi fejlődésének, mind otthon, mind az iskolában.

A végső felhasználók jogosan várják el és követelik meg a jó minőségű termékeket, és hogy azok ne veszélyeztessék a gyermekek vagy a felügyeletük alatt állók egészségét.

A mai környezetileg tudatos fogyasztók azt is elvárják, hogy a termékek környezetbarátok legyenek. Ez kiterjed a játék életciklusára, csomagolására, valamint tartósságára. Tanulmányok igazolják, hogy számos forgalomba hozott játék nem elég ellenálló, és hamar hulladékká válik.

A Bizottság javaslata előrelépést jelent, de pontosításra szorul. A módosító indítványokat ebben az értelemben fogalmazták meg, különösen a következőkre vonatkozóan:

A figyelmeztetések és a terméket kötelezően kísérő dokumentumok jelentősége

Az alkalmazott kifejezéseket egyértelműen, az EU nómenklatúrájára hivatkozva kell definiálni, például a fulladás vonatkozásában.

Ezenkívül a dokumentumoknak könnyen olvashatónak kell lenniük. Az is alapvetően fontos, hogy azon tagállam(ok) a hivatalos nyelvén (nyelvein) kell mellékelni őket, ahol a termékeket forgalomba hozzák.

Egyértelműbbé kell tenni a kérelmekre adandó válaszadás határidejét és a figyelmeztetéseket érintő, valamint a nem megfelelő játékok korrekciós, visszavonási és visszahívási intézkedéseire vonatkozó rendelkezéseket.

A termékek minősége és a vegyi anyagok jelenlétéhez kapcsolódó kockázatok

A játékokat kifejezetten a gyermekeknek szánják. Ennek megfelelően igyelembe kell venni, hogy nagyobb a környezet iránti érzékenységük, mint a felnőtteké.

A gyermekek szervei még nem teljesen fejlettek. Ezért a CMR-anyagok kockázatot jelentenek a gyermekek fejlődésére és hosszú távon az egészségükre. Utalni kell tehát olyan más jogszabályokra (élelmiszerek csomagolása, kozmetikai termékek stb.), amelyek határértékeket határoznak meg a vegyi anyagok jelenlétére vagy kioldódására vonatkozóan a gyermek termékkel való kapcsolata alapján (szopás, bőrkontaktus stb.).

Az előadó úgy véli, hogy a vegyi anyagokra vonatkozó rendelkezéseket ki kell terjeszteni a PBT-anyagokra stb.

A javaslat a játékok biztonságával szemben előnyben részesíti a szabad mozgást. Ennek keretében a REACH mintájára meg kell fordítani a bizonyítási terhet, a gazdasági szereplőknek pedig igazolniuk kell, hogy játékaik biztonságosak, és nem jelentenek veszélyt a gyermekek egészségére nézve.

Számos gyártóüzem áthelyezését követően a az Unióban forgalomba hozott játékok 80%-át – jobbára Kínából – importálják, ahol enyhék a munkaügyi és a környezetvédelmi előírások.

A játékok biztonságát illetően tehát sokaknak van felelőssége. A piacot továbbra is uraló nagy nyugati játékgyártóknak és -felvásárlóknak azonban gyermekeink egészségének magas szintű védelme érdekében biztosítaniuk kell a közösségi jogszabályoknak megfelelő előírások kidolgozását és betartását.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az elővigyázatosság elvét 1992-ben foglalták bele kifejezetten a Szerződésbe, és az Európai Közösségek Bírósága számos alkalommal határozta meg e közösségi jogelv tartalmát és hatáskörét a környezet- és egészségvédelem terén a Közösség által folytatott politika egyik alapjaként1.

 

1 A Bizottság kontra Dánia C-192/01. számú ügyben 2003. szeptember 23-án hozott ítélet, EBHT 2003, I- 9693. o.; a Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee és a Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels kontra Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij C-127/02. számú ügyben 2004. szeptember 7-én hozott ítélet, EBHT 2004, I-7405. o.

Indokolás

Az azon veszélyekre és kockázatokra vonatkozó adatok hiánya miatt, amelyeket a játékok jelenthetnek a gyermekek biztonságára és egészségére, és amiatt, hogy a gyermekek a nagyon sérülékeny vagy sérülékeny személyek társadalmi csoportjába tartoznak, az elővigyázatosság elvét bele kell illeszteni a játékok biztonságára vonatkozó jogszabályokba annak érdekében, hogy mind a tagállamok illetékes hatóságai, mind a gazdasági szereplők meghozhassák az egyes játékok forgalomba hozatalának megakadályozását célzó intézkedéseket. Az elvnek általánosnak kell lennie.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az ellátási és értékesítési láncba bekapcsolódó valamennyi gazdasági szereplőnek meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy csak olyan játékokat tegyen hozzáférhetővé a piacon, amelyek megfelelnek az alkalmazandó jogszabálynak. Ez az irányelv egyértelműen és arányosan osztja meg a kötelezettségeket, amelyek hozzárendelhetők a szállítási és forgalmazási folyamatban részt vevő minden egyes gazdasági szereplő megfelelő szerepéhez.

(8) Az ellátási és értékesítési láncba bekapcsolódó valamennyi gazdasági szereplőnek teljes felelősséggel és a megkívánt éberséggel kell eljárnia annak biztosítása érdekében, hogy a rendes és ésszerűen előrelátható használati körülmények között az általuk piacra bocsátott játékok ne legyenek veszélyesek a gyermekek biztonságára és egészségére. A gazdasági szereplőknek meg kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy csak olyan játékokat tegyen hozzáférhetővé a piacon, amelyek megfelelnek az alkalmazandó jogszabálynak. Ez az irányelv egyértelműen és arányosan osztja meg a kötelezettségeket, amelyek hozzárendelhetők a szállítási és forgalmazási folyamatban részt vevő minden egyes gazdasági szereplő megfelelő szerepéhez.

Indokolás

Nem elég annak egyszerű megállapítása, hogy a gazdasági szereplőknek megfelelő intézkedéseket kell hozniuk. Azt is egyértelművé kell tenni, hogy felelősek. E szereplők részéről tehát éberség szükséges a gyermekek biztonságának és egészségének biztosításához, valamint figyelembe kell venni a játékok különböző használati formáit.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Annak érdekében, hogy a gyermekek a nemrég felfedezett kockázatoktól védve legyenek, szükség van új alapvető biztonsági követelmények elfogadására is. Különösen a játékokban felhasznált vegyi anyagokra vonatkozó rendelkezések kiegészítése és újrafogalmazása szükséges. Ezek a rendelkezések meghatározzák, hogy a játékoknak meg kell felelniük a vegyi anyagokról szóló általános jogszabályokban foglaltaknak, különösen a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek. Ezeket a rendelkezéseket azonban hozzá kell igazítani a gyermekek különleges igényeihez, akik kiszolgáltatott fogyasztói csoportot alkotnak. Ezért a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK irányelv szerint a játékokban található rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus (CMR) anyagokat az alapján kell közzétenni, hogy ezek az anyagok milyen veszélyt jelentenek az emberi egészségre. Bizonyos anyagokra vonatkozóan a 88/378/EGK irányelvben megállapított egyedi szintértékeket a tudomány fejlődését figyelembe véve meg kell változtatni.

(16) A gyermekek biztonsága és egészsége, valamint a környezet védelme magas szintjének biztosításához a különféle kockázatokkal szemben, a veszélyes és nagyon veszélyes anyagokra különös figyelmet kellene fordítani. Szükség van új alapvető biztonsági követelmények elfogadására is. Különösen a játékokban felhasznált vegyi anyagokra vonatkozó rendelkezések kiegészítése és újrafogalmazása szükséges. Ezek a rendelkezések meghatározzák, hogy a játékoknak meg kell felelniük a vegyi anyagokról szóló általános jogszabályokban foglaltaknak, különösen a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek. Ezeket a rendelkezéseket azonban hozzá kell igazítani a gyermekek különleges igényeihez, akik kiszolgáltatott fogyasztói csoportot alkotnak. Ezért a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK irányelv szerint a játékokban található rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus (CMR) anyagokat az alapján kell közzétenni, hogy ezek az anyagok milyen veszélyt jelentenek az emberi egészségre. Bizonyos anyagokra vonatkozóan a 88/378/EGK irányelvben megállapított egyedi szintértékeket a tudomány fejlődését figyelembe véve meg kell változtatni.

Indokolás

A Szerződések és a vonatkozó közösségi jogszabályok rendszeresen hivatkoznak az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének céljára. A játékok biztonságáról szóló felülvizsgált jogszabálynak ezt követnie kellene. Mivel e preambulumbekezdés a vegyi anyagokkal foglalkozik, mindenképp utalni kell a veszélyes és nagyon veszélyes anyagokra.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) Azok a gazdasági szereplők, amelyek mentességet kérnek valamely nagyon veszélyes anyag valamely játékban való használatához, kötelesek igazolni, hogy nem létezik biztonságosabb alternatív anyag.

Indokolás

A nagyon veszélyes anyagok használatát általánosan el kell kerülni azon hatások miatt, amelyek a gyermekek egészségét rövid vagy hosszú távon érhetik. Azonban lehetséges a használatuk azzal a feltétellel, hogy a gyártók igazolják, nem léteznek alternatív, vagyis biztonságosabb anyagok. Ez a módosítás a bizonyítási teher megfordításának a REACH-jogszabályokban bevezetett „elvére” is utal, amely szerint a gyártónak kell igazolnia, hogy az adott nagyon veszélyes anyag használatának nincsenek alternatívái.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b) A játékokban rejlő kockázatok, különösen a vegyi anyagok játékokban való felhasználásához kapcsolódó kockázatok kezelése terén a felelősséget azokra a természetes vagy jogi személyekre kell terhelni, akik, illetve amelyek a játékokat gyártják, importálják vagy forgalmazzák.

Indokolás

A játékipari ágazat gazdasági szereplőinek is teljesen tudatában kell lenniük azoknak a lehetséges veszélyes hatásoknak, amelyeket egyes vegyi anyagok vagy készítmények használata gyakorolhat a gyermekek egészségére. Következésképpen el kell érniük, hogy a kockázatkezelés során a vegyi anyagok jelenlétét megfelelően figyelembe vegyék.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A vegyi anyagokra vonatkozóan ebben az irányelvben meghatározott általános és speciális követelmények célja a gyermekek egészségének védelme a játékokban található veszélyes anyagokkal szemben, míg a játékokhoz kapcsolódó környezetvédelmi aggályokkal a játékokra is vonatkozó horizontális környezetvédelmi jogszabályok foglalkoznak, különösen a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és –akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

(17) A vegyi anyagokra vonatkozóan ebben az irányelvben meghatározott általános és speciális követelmények célja a gyermekek egészségének védelme a játékokban található veszélyes anyagokkal szemben, míg a játékokhoz kapcsolódó környezetvédelmi aggályokkal az elektromos és elektronikus játékokra vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok foglalkoznak az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben. Emellett a hulladékkal kapcsolatos környezetvédelmi kérdéseket a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a csomagolással kapcsolatosakat a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az elemekkel és akkumulátorokkal kapcsolatosakat a hulladékelemekről és –akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza.

Indokolás

A bizottsági megfogalmazás azt a benyomást kelti, mintha a környezetvédelmi aggályok valamennyi játékra vonatkoznának, miközben csak az elektromos és elektronikus játékokat érintik.

A horizontális jogszabályok nem vonatkoznak kifejezetten a játékokra, és nem tartoznak egy csoportba az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvekkel.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Az élelmiszerekben található játékokkal kapcsolatos veszélyforrásokra vonatkozó speciális biztonsági követelmények meghatározása is helyénvaló, mivel a játék és az élelmiszer összekapcsolása olyan fulladásveszélyt jelenthet, amellyel semmilyen közösségi szintű speciális intézkedés nem foglalkozik, mivel eltér azoktól a veszélyektől, amelyeket a játék önmagában okozhat.

(18) Az élelmiszerekben található játékokkal kapcsolatos veszélyforrásokra vonatkozó speciális biztonsági követelmények meghatározása is helyénvaló, mivel a játék és az élelmiszer összekapcsolása olyan fulladásveszélyt jelenthet, amellyel semmilyen közösségi szintű speciális intézkedés nem foglalkozik, mivel eltér azoktól a veszélyektől, amelyeket a játék önmagában okozhat.

Indokolás

Az elővigyázatosság elvét általánosan kell alkalmazni e felülvizsgált irányelv keretében. Ez a módosítás a (3a) preambulumbekezdés 1. módosításához kapcsolódik.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Mivel létezhetnek olyan játékok, vagy kifejleszthetnek olyan játékokat, amelyek olyan veszélyt jelenthetnek, amellyel nem foglalkoznak az ebben az irányelvben található adott biztonsági követelmények, az ilyen játékok elleni fellépés jogi alapjának megteremtése érdekében általános biztonsági követelmények meghatározására van szükség. Erre vonatkozóan a játékok biztonságát a termék rendeltetésére vonatkozóan kell meghatározni, figyelembe véve előrelátható felhasználását és a gyermekek viselkedését, akik nem olyan körültekintők, mint az átlagos felnőtt felhasználó.

(19) Mivel létezhetnek olyan játékok, vagy kifejleszthetnek olyan játékokat, amelyek olyan veszélyt jelenthetnek, amellyel nem foglalkoznak az ebben az irányelvben található adott biztonsági követelmények, az ilyen játékok elleni fellépés jogi alapjának megteremtése érdekében általános biztonsági követelmények meghatározására van szükség. Erre vonatkozóan a játékok biztonságát a termék rendeltetésére vonatkozóan kell meghatározni, figyelembe véve ésszerűen előrelátható felhasználását és a gyermekek viselkedését, akik nem olyan körültekintők, mint az átlagos felnőtt felhasználó.

Indokolás

A játékok biztonságának értékelése során minden olyan lehetséges felhasználást figyelembe kell venni, amelyet a gyermekek a játékkal megvalósíthatnak, de figyelmen kívül lehet hagyni azokat a felhasználásokat, amelyeket az adott korú gyermekek a fizikai, értelmi stb. fejlettségi szintjük miatt nem tudnak megvalósítani az adott játékkal.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A játék megfelelőségét megtestesítő CE-jelölés a szélesebb értelemben vett megfelelőségértékelésből álló eljárás egészének eredménye. Ezért a CE-jelölés használatára és játékokon való feltüntetésére vonatkozó általános elveket ebben az irányelvben meg kell határozni.

(21) A játék megfelelőségét jelző CE-jelölés a szélesebb értelemben vett megfelelőségértékelésből álló eljárás egészének eredménye. Ezért a CE-jelölés használatára és játékokon való feltüntetésére vonatkozó általános elveket ebben az irányelvben meg kell határozni.

Indokolás

A 2007-ben a CE-jelölést viselő játékok visszahívásának jelentős száma arra figyelmeztette az európai fogyasztókat, hogy a megfelelés betartása nem egyenló a játékok magas szintű biztonságával. Ezért nem indokolt azt állítani, hogy a CE-jelölés biztosítja a megfelelést, így azt is sejtetvén, hogy szavatolja a biztonságot.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Alapvető fontosságú világossá tenni a gyártók és a felhasználók számára, hogy a CE-jelölés játékon való elhelyezésével a gyártó kijelenti, hogy a játék megfelel az összes alkalmazandó követelménynek, és ezért a gyártó teljes felelősséget vállal.

(22) Alapvető fontosságú világossá tenni a gyártók számára, hogy a CE-jelölés játékon való elhelyezésével a gyártó kijelenti, hogy a játék megfelel az összes alkalmazandó követelménynek, és ezért a gyártó teljes felelősséget vállal.

Indokolás

A gyártót terheli a kizárólagos felelősség a CE-jelölés játékokon való elhelyezéséért. A gyártóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a CE-jelölés szigorú feltételek betartását megkövetelő használatával felelősséget vállalnak, és hogy a jelöléssel kapcsolatos minden visszaélés büntethető. A 8. módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) Különösen a Bizottság hatáskörét kell kibővíteni, hogy néhány jól meghatározott esetben összehangolja a vegyi anyagokkal kapcsolatos követelményeket, és bizonyos esetekben mentességet biztosítson a CMR-anyagok betiltása alól, és megváltoztassa az egyes játékkategóriákra vonatkozó egyedi figyelmezetések szövegét. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak, és céljuk ezen irányelv nem lényegi elemeinek módosítása, illetve/vagy ennek az irányelvnek a kiegészítése új, nem lényegi elemekkel, ezeket az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(32) Különösen a Bizottság hatáskörét kell kibővíteni, hogy néhány jól meghatározott esetben összehangolja a vegyi anyagokkal kapcsolatos követelményeket, és bizonyos esetekben mentességet biztosítson a nagyon veszélyes anyagok és a CMR-anyagok betiltása alól, és megváltoztassa az egyes játékkategóriákra vonatkozó egyedi figyelmezetések szövegét. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak, és céljuk ezen irányelv nem lényegi elemeinek módosítása, illetve/vagy ennek az irányelvnek a kiegészítése új, nem lényegi elemekkel, ezeket az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

A (16) preambulumbekezdés, a 47. cikk és a II. melléklet III. részének módosításához kapcsolódó módosítás.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) Mivel a tervezett intézkedés céljait, nevezetesen a játékok magas szintű biztonságának biztosítását és a belső piac működésének a játékokra vonatkozó harmonizált biztonsági követelményekkel és a piacfelügyeletre vonatkozó minimális követelményekkel történő garantálását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés terjedelme és hatása miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatóak, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket hozhat. Az e cikkben meghatározott arányosság elvével összhangben ez az irányelv nem lépi túl az e célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,

(34) Mivel a tervezett intézkedés céljait, nevezetesen a játékok magas szintű biztonságának biztosítását a gyermekek biztonságának és egészségének biztosítása érdekében és a belső piac működésének a játékokra vonatkozó harmonizált biztonsági követelményekkel és a piacfelügyeletre vonatkozó minimális követelményekkel történő garantálását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés terjedelme és hatása miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatóak, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket hozhat. Az e cikkben meghatározott arányosság elvével összhangben ez az irányelv nem lépi túl az e célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,

Indokolás

Emlékeztetni kell az irányelv elsődleges céljára.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. Ez az irányelv azon az elven alapul, hogy a gyártók, az importőrök és az egyéb gazdasági szereplők gondoskodnak arról, hogy a játékok – különösen az általuk tartalmazott vegyi anyagok – gyártásának és forgalomba hozatalának nincsenek káros vagy mérgező hatásai a gyermekek egészségére és a környezetre. Ezek az intézkedések az elővigyázatosság elvén alapulnak.

Indokolás

A Szerződések és a vonatkozó közösségi jogszabályok rendszeresen hivatkoznak az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének céljára. A játékok biztonságáról szóló felülvizsgált jogszabálynak ezt követnie kellene a játékok gyártása során használt vegyi anyagok tekintetében is. Ugyanakkor emlékeztetni kell arra, hogy az elővigyázatosság elvét bele kell illeszteni a játékok biztonságára vonatkozó jogszabályokba.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) „figyelmeztetés”: különleges szöveg, amely felhívja a végfelhasználó vagy felügyelő figyelmét valamely játék használati vagy összeszerelési feltételeire;

Indokolás

Meg kell határozni a „figyelmeztetés” szót a címkézéssel való bármilyen összetévesztés elkerülésére.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) olyan intézkedés, amely arra irányul, hogy az ellátási láncban megakadályozzák egy adott játék hozzáférhetővé tételét a piacon, „visszahívás”:

(9) „visszavonás”: olyan intézkedés, amely arra irányul, hogy az ellátási láncban megakadályozzák egy adott játék hozzáférhetővé tételét, forgalmazását, kínálatát vagy rendelkezésre bocsátását a piacon;

Indokolás

Meg kell határozni, hogy a visszavonás pontosan mire vonatkozik.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) „fulladás”: az alapvető vagy életfontosságú szervek működésének oxigénhiány következtében történő leblokkolása, amelyet a következő öt különböző ok eredményezhet: egy tárgy félrenyelése, vízbefúlás, fojtás, légutak elzáródása vagy összezúzás;

Indokolás

Meg kell határozni a fulladás fogalmát, mivel különböző oxigénhiányos állapotokat foglal magában. A fulladás az oxigénhiányt előidéző öt tényező egyikének következménye, és súlyos veszélyt vagy életveszélyt jelent a gyermek egészségére nézve.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) „sérülés”: fizikai sérülés vagy egészségkárosodás,

(13) „sérülés”: fizikai sérülés vagy bármely más egészségkárosodás, ideértve a tartós egészségkárosodást is;

Indokolás

Pontosítani kell e fogalom-meghatározást azáltal, hogy belefoglalják a fizikaitól eltérő egyéb sérüléseket is, amelyeket a rendeleteknek nem megfelelő játékok okozhatnak, valamint az egyes anyagok használatából eredő tartós egészségkárosodást is.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) „veszély”: potenciális sérülésforrás,

(14) „veszély”: minden személy egészségének vagy sérthetetlenségének potenciális sérülésforrása;

Indokolás

Pontosítani kell, hogy mi sérülhet.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) „kifejezetten az x korcsoportba tartozó gyermekek számára tervezett vagy nekik szánt játékok”: e fogalom jelentése, hogy a gyermeknek rendelkeznie kell a kérdéses korcsoportnak megfelelő készségekkel és szellemi képességekkel.

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a gyártó nem tüntet fel fiktív korcsoportot a címkén kötelezettségei és/vagy felelőssége elhárítása érdekében.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. A gyártók az illetékes hatóságok kérésére átadják a termék megfelelőségének megállapításához szükséges összes információt és dokumentációt. Az illetékes hatóságok kérésére együttműködnek velük az általuk forgalomba hozott játékokkal járó kockázatok elkerülése érdekében tett intézkedésekben.

8. A gyártók az illetékes hatóságok kérésére két héten belül átadják a termék megfelelőségének megállapításához szükséges összes információt és dokumentációt. Az illetékes hatóságok kérésére együttműködnek velük az általuk forgalomba hozott játékokkal járó kockázatok elkerülése érdekében tett intézkedésekben.

Indokolás

Meg kell határozni a szükséges információk és dokumentáció továbbítási határidejét a gyermekek egészségének védelmét szolgáló biztonsági intézkedések jobb végrehajtásának biztosítása érdekében.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A gyártók legkésőbb a kijelölés időpontját követő négy héten belül tájékoztatják a megbízott kijelöléséről azokat az illetékes nemzeti hatóságokat, amelyek területén a játékaikat rendelkezésre bocsátják.

Indokolás

Ez az értesítés szükséges, és a meghatározott határidőn belül kell elvégezni.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b. A kijelölt megbízottról szóló értesítésnek legalább a megbízott adatait (név, postacím, telefonszám, e-mail cím, honlap), azokat a játékokat, amelyekre vonatkozóan a megbízott az e cikk (3) bekezdésében említett kötelezettségeket viseli, és az említett játékok egyedi azonosítószámát kell tartalmaznia.

Indokolás

Meg kell határozni azokat a minimális információkat, amelyeket a gyártónak egy meghatalmazott képviselő kinevezését követően közölnie kell az illetékes nemzeti hatóságokkal annak biztosítása érdekében, hogy ezen irányelv céljait elérjék.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) kérésre átadja az illetékes hatóságoknak a játék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt,

(b) kérésre két héten belül átadja az illetékes hatóságoknak a játék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt,

Indokolás

Meg kell határozni a szükséges információk és dokumentáció továbbítási határidejét a gyermekek egészségének védelmét szolgáló biztonsági intézkedések jobb végrehajtásának biztosítása érdekében.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A termék forgalomba hozatalakor az importőrök kellő gondossággal járnak el az alkalmazandó követelményekkel kapcsolatban.

1. A termék forgalomba hozatalakor az importőrök gondoskodnak arról, hogy azok a játékok, amelyeket az Unió piacán forgalomba hoznak, betartsák ezen irányelv rendelkezéseit, és biztonságosak legyenek.

Indokolás

Lényeges, hogy az importőröknek legyen részük az ezen irányelv végrehajtására és az irányelv céljainak való megfelelésre vonatkozó felelősségben.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A játék forgalomba hozatala előtt az importőrök ellenőrzik, hogy a gyártó elvégezte-e a szükséges megfelelőségértékelési eljárást.

2. A játék forgalomba hozatala előtt az importőrök ellenőrzik, hogy a gyártó a 18. és a 19. cikk rendelkezéseinek megfelelően elvégezte-e a szükséges megfelelőségértékelési eljárást.

Ellenőrzik, hogy a gyártó elkészítette-e a műszaki dokumentációt, a játékon elhelyezték-e a szükséges megfelelőségi jelölést, mellékelték-e hozzá a szükséges dokumentációt, valamint betartották-e a 3. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeket.

Ellenőrzik, hogy a gyártó elkészítette-e a műszaki dokumentációt a 20. cikk rendelkezéseinek megfelelően, a játékon elhelyezték-e a szükséges megfelelőségi jelölést, mellékelték-e hozzá a szükséges dokumentációt, valamint betartották-e a 3. cikk (5) és (6) bekezdésében, a 9. cikkben és a II. mellékletben meghatározott követelményeket.

Ha az importőr észreveszi, hogy a játék nem felel meg a 9. cikkben és a II. mellékletben meghatározott alapvető biztonsági követelményeknek, a játékot csak akkor hozhatja forgalomba, ha már megfelel az említett a követelményeknek.

Ha az importőr észreveszi, hogy a játék nem felel meg a 9. cikkben és a II. mellékletben meghatározott alapvető biztonsági követelményeknek, a játékot csak akkor hozhatja forgalomba, ha már megfelel az említett a követelményeknek.

Indokolás

Pontosan meg kell jelölni az irányelv vonatkozó rendelkezéseit.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az importőrök megadják a játékon nevüket és azt a címet, amelyen kapcsolatba lehet velük lépni, illetve ha a játék mérete vagy jellege nem teszi lehetővé ezt, az információt a játék csomagolásán vagy a játék kísérő dokumentációján kell megadni.

3. Az importőrök láthatóan és jól olvashatóan megadják a játékon nevüket és azt a címet, azokat a telefonszámokat és e-mail címeket, amelyeken kapcsolatba lehet velük lépni, illetve ha a játék mérete vagy jellege nem teszi lehetővé ezt, az információt a játék csomagolásán vagy a játék kísérő dokumentációján kell megadni láthatóan és a játék leírásától elkülönítve.

Indokolás

Az eredetileg javasolt információkat ki kell egészíteni, és azoknak könnyen és gyorsan hozzáférhetőnek kell lenniük.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. Az importőrök az illetékes hatóságok kérésére átadják a termék megfelelőségének megállapításához szükséges összes információt és dokumentációt. Az illetékes hatóságok kérésére együttműködnek velük az általuk forgalomba hozott játékokkal járó kockázatok elkerülése érdekében tett intézkedésekben.

7. Az importőrök az illetékes hatóságok kérésére két héten belül átadják a termék megfelelőségének megállapításához szükséges összes információt és dokumentációt. Az illetékes hatóságok kérésére együttműködnek velük az általuk forgalomba hozott játékokkal járó kockázatok elkerülése érdekében tett intézkedésekben.

Indokolás

Lásd a 26. módosítás indokolását.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A játék piaci hozzáférhetőségének biztosításakor a forgalmazók kellő gondossággal járnak el az alkalmazandó követelményekkel kapcsolatban.

1. A játék piaci hozzáférhetőségének biztosításakor a forgalmazók gondoskodnak arról, hogy azok a játékok, amelyeket az Unió piacán forgalomba hoznak, megfeleljenek az irányelv rendelkezéseinek, és biztonságosak legyenek.

Indokolás

Lásd az 27. módosítás indokolását.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A forgalmazók az illetékes hatóságok kérésére átadják a termék megfelelőségének megállapításához szükséges összes információt és dokumentációt. Az illetékes hatóságok kérésére együttműködnek velük a piacon hozzáférhetővé tett játékokkal járó kockázatok elkerülése érdekében tett intézkedésekben.

5. A forgalmazók az illetékes hatóságok kérésére két héten belül átadják a termék megfelelőségének megállapításához szükséges összes információt és dokumentációt. Az illetékes hatóságok kérésére együttműködnek velük a piacon hozzáférhetővé tett játékokkal járó kockázatok elkerülése érdekében tett intézkedésekben.

Indokolás

Lásd a 26. módosítás indokolását.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. cikk

 

Nyilvántartás

 

A játékágazat 1. cikkben meghatározott gazdasági szereplői nyilvántartást vezetnek a korrekciós intézkedésekről, a visszavonásokról, a visszahívásokról, a más gazdasági szereplőktől és a végfelhasználóktól kapott reklamációkról és panaszokról, valamint a fent említett intézkedések nyomon követéséről.

 

A nyilvántartásban világosan meg kell jelennie minden fent említett intézkedés okának, az érintett játék egyedi azonosítószámának és a játék nyomon követhetőségét lehetővé tevő azonosítónak, valamint a panasz kézhezvétele időpontjának és a panaszra adott válasz elküldési időpontjának.

 

A nyilvántartást tíz évig meg kell őrizni. A szereplők az illetékes nemzeti hatóságok kérésére rendelkezésre bocsátják a nyilvántartásokat.

Indokolás

A 3. cikk (4) bekezdése a gyártók által vezetendő nyilvántartásra hivatkozik. Meg kell tehát határozni az irányelvben említett nyilvántartás vezetésére alkalmazandó szabályokat.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Megfelelő rendszereket és eljárásokat kell fenntartaniuk, amelyek lehetővé teszik, hogy ezeket az információkat 10 évig a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok kérésére rendelkezésére bocsássák.

Megfelelő rendszereket és eljárásokat kell fenntartaniuk, amelyek lehetővé teszik, hogy ezeket az információkat 10 évig a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok kérésére két héten belül rendelkezésére bocsássák.

Indokolás

Lásd a 23. módosítás indokolását.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. A gyermekek a legsebezhetőbb személyek csoportjába tartoznak, mivel szervezetük sérülékenyebb, és biológiailag fokozottabban reagál egyes anyagok jelenlétére. Ezenkívül esetükben nagyobb a vegyi anyagoknak való kitettséghez kapcsolódó kockázat, mint felnőtteknél, mivel még nem fejeződött be a fejlődésük.

Indokolás

Ebben a cikkben, amely az alapvető biztonsági követelményekről rendelkezik, fontos hangsúlyozni, hogy a gyermekek életkoruk miatt a nagyon sérülékeny vagy sérülékeny személyek népességéhez tartoznak. Ezt megfelelően figyelembe kell venni a játékokat használó gyermekek egészségének – különösen a vegyi anyagokkal szembeni – védelmét célzó biztonsági követelményekkel kapcsolatban.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok az elővigyázatosság elvére alapoznak.

Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A játékok nem veszélyeztethetik a használók vagy harmadik személyek biztonságát vagy egészségét, ha a játékot a gyermekek viselkedését szem előtt tartva rendeltetésszerűen vagy előre látható módon használják.

2. A játékok nem veszélyeztethetik a használók vagy harmadik személyek biztonságát vagy egészségét, ha a játékot a gyermekek viselkedését szem előtt tartva rendeltetésszerűen és ésszerűen előre látható módon használják.

Különösen olyan játékok esetében, amelyeket funkciójuk, kiterjedésük és tulajdonságaik alapján 3 év alatti gyermekeknek terveztek, a játékhasználók és adott esetben a felügyelő személyek képességét is figyelembe kell venni.

Különösen olyan játékok esetében, amelyeket funkciójuk, kiterjedésük és tulajdonságaik alapján 3 év alatti gyermekeknek terveztek, a játékhasználók képességét is figyelembe kell venni.

A játékon vagy a csomagoláson található feliratoknak és a mellékelt használati utasításnak fel kell hívnia a használók vagy a felügyelő személyek figyelmét a játékok használata során esetlegesen felmerülő veszélyekre, a sérülések kockázatára és ezek elkerülésének módjaira.

A játékon vagy a csomagoláson található feliratoknak és a mellékelt használati utasításnak fel kell hívnia a használók vagy a felügyelő személyek figyelmét a játékok használata során esetlegesen felmerülő veszélyekre, a sérülések kockázatára és ezek elkerülésének módjaira.

Indokolás

Az első pont esetében ásd a 7. módosítás indokolását. A lényeges biztonsági követelmények értékelésekor nem szabad figyelembe venni a felügyelő jelenlétét, mivel a játékok a biztonságosságát kell értékelni. A felügyelet szükséges, de nem mindenkor, mivel a gyermeknek tudnia kell egyedül játszani, és erre szüksége is van a fejlődéséhez és az önállóság elsajátításához.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A forgalomba hozott játékoknak az előre látható és szokásos használati idejük alatt meg kell felelniük az alapvető biztonsági követelményeknek.

3. A forgalomba hozott játékoknak az ésszerűen előre látható és szokásos használati idejük alatt meg kell felelniük az alapvető biztonsági követelményeknek.

Indokolás

Lásd a 2. módosítás indokolását.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az V. melléklet B. részének 1. pontjában említett figyelmeztetéseket nem lehet alkalmazni azokra a játékokra, amelyeket funkcióiknál, méretüknél vagy a súlyuktól eltérő egyéb jellemzőiknél fogva harminchat hónaposnál fiatalabb gyermekeknek szánnak.

Indokolás

A három év alatti gyermekeknek szánt játékokon gyakran feltüntetik a „három év alatti gyermeknek nem adható” szöveget. Egyes gyártók ezzel próbálják kivonni magukat a felelősség alól, vagy ily módon védik magukat attól. Mivel az V. melléklet nem tiltja meg kifejezetten e szöveg használatát, a piaci felügyeleti okokból sokkal egyszerűbb betartatni a jogszabályokat, ha ez a szöveg szerepel az irányelvben.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az V. melléklet B. részében felsorolt játékkategóriákat illetően az ott feltüntetett figyelmeztetéseket kell használni.

Az V. melléklet B. részének 2–5. pontjában felsorolt játékkategóriákat illetően az ott feltüntetett figyelmeztetéseket használják a feltüntetett szöveg megfogalmazásában.

Indokolás

A 102. módosítással összhangban. Továbbá e rendelkezés hatályát is pontosítani kell.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A gyártónak a játékkal kapcsolatos figyelmeztetéseket a játékon feltüntetett címkén, a csomagoláson, szükség esetén pedig a játékhoz mellékelt használati utasításon láthatóan, jól olvahatóan és pontosan fel kell tüntetnie. A csomagolás nélkül értékesített játékok esetében a megfelelő figyelmeztetéseket a játékokon kell elhelyezni.

2. A játékkal kapcsolatos, a használók vagy az őket felügyelő személyek számára érthető figyelmeztetéseket a játékon – vagy ha ez technikailag nem lehetséges, a játékon vagy a fogyasztói csomagoláson elhelyezett címkén – pontosan, láthatóan, jól és könnyen olvashatóan kell feltüntetni. A figyelmeztetéseket a játékhoz mellékelt használati utasítás is tartalmazza. A csomagolás nélkül értékesített játékok esetében a megfelelő figyelmeztetéseket a játékokon kell elhelyezni.

 

A használók minimális és maximális életkorát meghatározó figyelmeztetéseket az értékesítés helyén minden használó számára láthatóan, olvashatóan és észrevehetően kell elhelyezni.

A használók minimális és maximális életkorát meghatározó figyelmeztetéseket a játékok csomagolásán és az értékesítés helyén minden használó számára láthatóan, jól és könnyen olvashatóan, pontosan és észrevehetően kell elhelyezni. A meghatalmazott képviselőket, az importőröket és a forgalmazókat tájékoztatni kell e figyelmeztetésekről annak érdekében, hogy a használók legalacsonyabb és legmagasabb életkorát meghatározó figyelmeztetéseket helyesen tüntethessék fel az értékesítési helyen.

 

A figyelmeztetéseknek kialakult rend szerint kell egymást követniük. A figyelmeztetést a csomagolási egység legláthatóbb felületére kell nyomtatni, valamint a teljes külső csomagolásra, kivéve az átlátszó csomagolást, amelyet az érintett játék kiskereskedelmi értékesítéséhez használnak.

 

A tagállamok a nyelvi követelmények függvényében meghatározhatják, hogy hova helyezzék az említett felületeken feltüntetendő figyelmeztetéseket.

 

A nyelvi követelmények teljesítése érdekében a tagállamok meghatározhatják a betű nagyságát, feltéve, hogy a jogszabályaikban előírt betűnagyság lehetővé teszi a figyelmeztetés könnyű és világos olvasását.

 

A figyelmeztetéseket annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell feltüntetni, amelyben a terméket forgalomba hozzák.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok követelhetik, hogy ha a játékokat országuk területén hozzák forgalomba, a figyelmeztetéseket és a biztonsági utasításokat vagy azok némelyikét saját hivatalos nyelvükön vagy nyelveiken tegyék közzé.

3. Ha a játékokat a tagállam területén hozzák forgalomba, az e cikkben és az V. mellékletben említett figyelmeztetéseket és a biztonsági utasításokat az érintett tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein teszik közzé.

Indokolás

A figyelmeztetések és a biztonsági előírások azon tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvein való megfogalmazása, ahol a játékokat forgalomba hozzák, rendkívül fontos a gyermekek biztonsága és egészsége szempontjából.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

10 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10b. cikk

 

A gazdasági szereplőkre vonatkozó általános rendelkezések a meg nem felelő játékokat, illetve az olyan játékokat érintő visszavonási intézkedéseket illetően, amelyek megfelelése kétséges

 

1. A 3., 5. és 6. cikkben foglaltaknak megfelelően, a játékok biztonságára vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést illető problémában vagy kételyben érintett gazdasági szereplők haladéktalanul megteszik a játékok visszavonására vonatkozó intézkedéseket.

 

2. A játékok biztonságára vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést illető problémában vagy kételyben érintett gazdasági szereplők haladéktalanul tájékoztatják erről a többi érintett gazdasági szereplőt, a fogyasztóvédelmi szervezeteket és azon tagállamok nemzeti hatóságait, amelyek területén rendelkezésre bocsátották a játékot, pontosan leírva különösen a meg nem felelési problémát és az elfogadott visszavonási intézkedéseket.

 

3. A visszavonási intézkedéseket haladéktalanul végrehajtják, és a lehető leggyorsabban megvalósítják, legkésőbb a megfelelési probléma megállapítását követő két héten belül.

 

Ha nem lehet betartani a fent említett határidőt, a meg nem felelési problémában érintett gazdasági szereplők haladéktalanul tájékoztatják a többi érintett gazdasági szereplőt és az illetékes nemzeti hatóságokat, valamint megfelelően indokolják, hogy a megfelelővé tételhez szükség van egy kiegészítő időszakra. Az illetékes nemzeti hatóságok a lehető leggyorsabban határoznak, és haladéktalanul tájékoztatják a határozattal érintett gazdasági szereplőket, különösen a kérdéses játékok megfelelővé tételéhez esetleg szükséges időszakról.

 

4. A játékoknak a végső felhasználók számára történő rendelkezésre bocsátását korlátlanul felfüggesztik.

 

A visszavonási eljáráson átesett játékok megfelelővé tételét követően az említett játékokat új játéknak kell tekinteni, és valahányszor a végső felhasználók rendelkezésére bocsátják őket, meg kell felelniük ezen irányelv minden rendelkezésének.

Indokolás

A játékok biztonságára és a gyermekek egészségére vonatkozó rendelkezések megerősítése érdekében pontosabban meg kell határozni az irányelv 3., 5. és 6. cikkében említett visszavonási intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket. A visszavonásra vonatkozó rendelkezéseknek a korrekciós intézkedéseknél erősebbeknek kell lenniük, mivel a játékok biztonsága és a gyermekek egészsége súlyosabban sérülhet.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A játékok biztonsági értékelése figyelembe vesz minden vonatkozó szempontot, különösen a gyermekek kategóriáit és a nagyon vagy rendkívül sérülékeny gyermekek, például a különleges szükségletű gyermekek csoportjait.

Indokolás

Az értékelés alapvető céljának felidézése mellett fel kell hívni a figyelmet a további szempontokra is, például a fogyatékkal élő gyermekek megfelelő figyelembevételére.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A játékokhoz kapcsolódó kockázatok és veszélyek szintjének meghatározása érdekében figyelembe kell venni a gyermekek által elszenvedett balesetek összességét, beleértve az enyhe és kevéssé súlyos baleseteket is.

Indokolás

E módosítás célja a közepesen súlyos, és főleg az enyhe balesetek nagyobb mértékű figyelembevétele annak érdekében, hogy helyesebben képet kapjunk a játékokhoz kapcsolódó baleseti tendenciákról.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Amikor a 21. cikk alapján bejelentett megfelelőségértékelési szervezet (a továbbiakban: bejelentett szervezet) elvégzi az EK-típusvizsgálatot, szükség esetén a gyártóval együtt értékelnie kell a játékkal járó veszélyekről szóló jelentést is, amelyet a gyártó a 17. cikknek megfelelően készített el.

3. Amikor a 21. cikk alapján bejelentett megfelelőségértékelési szervezet (a továbbiakban: bejelentett szervezet) elvégzi az EK-típusvizsgálatot, a gyártóval együtt értékelnie kell a játékkal járó veszélyekről szóló jelentést is, amelyet a gyártó a 17. cikknek megfelelően készített el.

Indokolás

Mivel az irányelv célja a játékok biztonságosabbá tétele, ez az értékelés nem lehet választható.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A bizonyítványt ötévente felülvizsgálják, azonban szükség esetén, különösen a gyártási folyamatok módosítása, illetve a játék nyersanyagainak vagy összetevőinek megváltozása esetén erre bármikor sor kerülhet.

A bizonyítványt háromévente felülvizsgálják, azonban szükség esetén, különösen a gyártási folyamatok módosítása, illetve a játék nyersanyagainak vagy összetevőinek megváltozása esetén erre bármikor sor kerülhet.

Indokolás

Mivel az irányelv célja a játékok biztonságosabbá tétele, az időintervallumot le kell rövidíteni.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. A gyártó az illetékes nemzeti hatóságok kérelmére rendelkezésre bocsátja a 3. cikk (2) bekezdésében említett műszaki dokumentációt a területükön elvégzendő valamennyi vizsgálathoz és ellenőrzéshez, a 38. cikk (3a) bekezdésének megfelelően.

Indokolás

A a játékok gyártójánál végzendő valamennyi vizsgálathoz és ellenőrzéshez a műszaki dokumentációnak rendelkezésre kell állnia.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A műszaki dokumentáció vagy annak egy részének gyártótól történő kérelmezésekor a piacfelügyeleti hatóság 30 napos határidőt szabhat meg, hacsak valamilyen komoly és közvetlen kockázat miatt nem indokolt a rövidebb határidő.

Az illetékes nemzeti hatóságok kérelmére a gyártó vagy a megbízottja átadja a műszaki dokumentációt vagy a dokumentáció egy részének fordítását legfeljebb tizennégy napos határidőn belül, hacsak valamilyen komoly és közvetlen kockázat miatt nem indokolt a rövidebb határidő.

Indokolás

A játékok biztonságának fokozása, valamint a gyermekek biztonságának és egészségének biztosítása érdekében a dokumentáció átadására szigorú és pontos határidőt kell megállapítani.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Ha a gyártó nem tartja be az (1), (2) és (3) bekezdésben előírt kötelezettségeket, a piacfelügyeleti hatóság kötelezheti arra, hogy meghatározott időn belül a harmonizált szabványok és az alapvető biztonsági követelmények betartásának ellenőrzése érdekében saját költségen vizsgálatot végeztessen a bejelentett szervezettel.

4. Ha a gyártó nem tartja be a (-1), (1), (2) és (3) bekezdésben előírt kötelezettségeket, a piacfelügyeleti hatóság kötelezi arra, hogy legfeljebb tizennégy napos határidőn belül egy külső tanúsított szervezetnél a harmonizált szabványok és az alapvető biztonsági követelmények betartásának ellenőrzése érdekében saját költségen vizsgálatot végeztessen.

Indokolás

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. Ha a gyártó nem tartja be a (4) bekezdésben előírt kötelezettségeket, a piacfelügyeleti hatóság meghozza az általa szükségesnek tartott intézkedéseket ahhoz, hogy az adott játékokat ne bocsássák az általa felügyelt piac és az általa felügyelt terület forgalmazási hálózatok rendelkezésére.

Indokolás

Ez a cikk kiegészítésre szorul. Ha a gyártó nem teljesíti az őt terhelő kötelezettségeket, az illetékes nemzeti hatóságoknak meg kell tudniuk hozni azokat az intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a gyermekek biztonságának és egészségének biztosítását.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A bejelentő hatóság biztonsági értesítési pontokat hoz létre, ahol a gyermekgondozók, valamint a fogyasztók bejelenthetik, ha a játék nem felel meg az előírásoknak, illetve ha baleset történt a játékok használata során.

Indokolás

A biztonsági értesítési pontok felállítása a tagállamokban lehetőséget biztosít a fogyasztói fellépésre és megkönnyíti a gyártókkal való közvetlen kommunikációt olyan esetekben, amikor egy adott termékkel kapcsolatban problémák merültek fel. A gyártók így közvetlenebb formában reagálhatnak fogyasztóik elvárásaira.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

25 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) alapos műszaki és szakmai képzettség, amely kiterjed az összes olyan hatályú megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyekre a szervezetet kijelölték,

(a) különösen oklevelekkel vagy szakmai életúttal és tanúsítványokkal igazolt alapos műszaki és szakmai képzettség, amely kiterjed az összes olyan hatályú megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyekre a szervezetet kijelölték;

Indokolás

Igazolni kell a tanúsított szervezetek személyzetének műszaki és szakmai képzettségét.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat

25 cikk – 11 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. A megfelelőségértékelési szervezetnek törekednie kell arra, hogy hitelesített ISO 9001- bizonyítvánnyal (2000-es változat) rendelkezzen.

Indokolás

E hitelesítés egy további biztosítéka az értékelés minőségének és annak, hogy az értékelés során betartják az előírásokat.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat

27 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. A leányvállalatoknak és alvállalkozóknak hitelesített ISO 9001-bizonyítvánnyal (2000-es változat) kell rendelkezniük.

Indokolás

E hitelesítés egy további biztosítéka az értékelés minőségének és annak, hogy az értékelés során betartják az előírásokat.

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat

38 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A forgalomba hozott játékok 37. cikk szerinti felügyelete céljából a piacfelügyeleti hatóságok vagy az általuk megbízott bármely tanúsított szervezet végezhet ad hoc ellenőrzéseket a gazdasági szereplők létesítményeiben, lehetőleg évente, de legalább kétévente.

Indokolás

A gazdasági szereplők létesítményeiben végzett ellenőrzésekre nem csak akkor kell sort keríteni, amikor szükségesnek bizonyulnak. Előzetes bejelentés nélkül is kell végezni ilyeneket, a lehető legrendszeresebben. A kétévenkénti rendszeresség ésszerű követelmény.

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Amennyiben az egyik tagállam piacfelügyeleti hatóságai a 2001/95/EK irányelv 12. cikke alapján intézkedést hoztak, illetve ha elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy az ebben az irányelvben szabályozott játék kockázatot jelent az emberek egészségére vagy biztonságára, akkor a megfelelő gazdasági szereplőkkel együtt elvégzik az érintett játék értékelését, amely az ebben az irányelvben meghatározott összes követelményre kiterjed.

1. Amennyiben az egyik tagállam piacfelügyeleti hatóságai a 2001/95/EK irányelv 12. cikke alapján intézkedést hoztak, illetve ha azt gyanítják, hogy az ebben az irányelvben szabályozott játék kockázatot jelent az emberek egészségére vagy biztonságára, akkor haladéktalanul elvégzik az érintett játék szükséges értékeléseit, amelyek az ebben az irányelvben meghatározott összes követelményre kiterjednek. A gazdasági szereplők két hétenbelül rendelkezésre bocsátják a hatóságok által kért valamennyi információt vagy tényezőt.

Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a játék nem felel meg az ebben az irányelvben megállapított követelményeknek, akkor felszólítják az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére, hogy a játék megfeleljen az említett követelményeknek, vagy – az előírásuktól függően és a kockázat jellegével arányosan – ésszerű határidőn belül visszavonják a játékot a piacról vagy visszahívják.

Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a játék nem felel meg az ebben az irányelvben megállapított követelményeknek, akkor felszólítják az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére, hogy a játék megfeleljen az említett követelményeknek, vagy a jelen irányelv 10a-10c. cikkében előírt határidőkön belül visszavonják a játékot a piacról vagy visszahívják.

Indokolás

Minden megfelelési problémát azonnal értékelni kell. Az érintett gazdasági szereplők részvételét az adott játék értékeléséhez szükséges információk szolgáltatására kell korlátozni. Megfelelés hiányában a megfelelő korrekciós intézkedéseket a meghatározott határidőn belül végre kell hajtani.

Módosítás  55

Irányelvre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a játék nem felel meg az ebben az irányelvben megállapított követelményeknek, akkor felszólítják az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére, hogy a játék megfeleljen az említett követelményeknek, vagy – az előírásuktól függően és a kockázat jellegével arányosan – ésszerű határidőn belül visszavonják a játékot a piacról vagy visszahívják.

Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a játék nem felel meg az ebben az irányelvben megállapított követelményeknek, akkor értesítik a fogyasztókat, és felszólítják az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére, hogy a játék megfeleljen az említett követelményeknek, vagy – az előírásuktól függően és a kockázat jellegével arányosan – ésszerű határidőn belül visszavonják a játékot a piacról vagy visszahívják.

Indokolás

A fogyasztók azonnali értesítése elengedhetetlen lépés a kockázatok elkerülése érdekében.

Módosítás  56

Irányelvre irányuló javaslat

41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok úgy ítélik meg, hogy a jogsértés nem csak a nemzeti felségterületre terjed ki, akkor tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára a gazdasági szereplőt felszólították.

2. Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok úgy ítélik meg, hogy a jogsértés nem csak a nemzeti felségterületre terjed ki, akkor tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára a gazdasági szereplőt felszólították. A piacfelügyeleti hatóságok hivatalos értesítést küldenek a tagállamoknak és a Bizottságnak a gazdasági szereplő válaszáról és abbéli szándékáról, hogy eleget tesz a felszólításnak vagy sem.

Indokolás

A lakosságnak integrált információkkal való ellátását és az átláthatóságot célzó intézkedések részeként a gazdasági szereplőnek válaszolnia kell, és a válaszáról értesíteni kell a tagállamokat és a Bizottságot.

Módosítás  57

Irányelvre irányuló javaslat

41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A gazdasági szereplők biztosítják, hogy az esetleges korrekciós intézkedéseket az összes olyan érintett játék tekintetében meghozzák, amelyeket a közösségi piacon hozzáférhetővé tettek.

3. A gazdasági szereplők vagy az érintett gazdasági szereplők biztosítják, hogy az esetleges korrekciós, visszavonási vagy visszahívási intézkedéseket az összes olyan érintett játék tekintetében meghozzák, amelyeket a közösségi piacon hozzáférhetővé tettek.

Indokolás

A pontosság érdekében a meg nem felelés esetén teendő intézkedésekkel kapcsolatban meg kell nevezni minden gazdasági szereplőt és minden érintett műveletet.

Módosítás  58

Irányelvre irányuló javaslat

41 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Amennyiben az érintett gazdasági szereplő az (1) bekezdés második albekezdésében említett időszakon belül nem teszi meg a megfelelő korrekciós intézkedéseket, a piacfelügyeleti hatóságok meghozzák az összes megfelelő átmeneti intézkedést a játék nemzeti piaci hozzáférhetőségének megtiltása vagy korlátozása, illetve a forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében.

4. Amennyiben az érintett gazdasági szereplő az (1) bekezdés második albekezdésében említett időszakon belül nem teszi meg a megfelelő korrekciós, visszavonási vagy visszahívási intézkedéseket, a piacfelügyeleti hatóságok meghozzák az összes megfelelő átmeneti intézkedést a játék nemzeti piaci hozzáférhetőségének megtiltása vagy korlátozása, illetve a forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében.

Indokolás

Lásd a 64. módosítás indokolását.

Módosítás  59

Irányelvre irányuló javaslat

41 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. Amennyiben a (4) bekezdésben említett tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül egyik tagállam és a Bizottság sem emelt kifogást az egyik tagállam által az érintett játékkal kapcsolatban hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az intézkedés megalapozottnak tekinthető.

7. Amennyiben a (4) bekezdésben említett tájékoztatás kézhezvételétől számított négy héten belül egyik tagállam és a Bizottság sem emelt kifogást az egyik tagállam által az érintett játékkal kapcsolatban hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az intézkedés megalapozottnak tekinthető.

Indokolás

Az illetékes nemzeti hatóságok által javasolt intézkedéseket ésszerű határidőn belül meg kell vizsgálniuk a különböző feleknek, hogy határozzanak az illetékes nemzeti hatóság által az adott játékkal érintett gazdasági szereplőtől a meg nem felelésre vonatkozóan kért intézkedésekről.

Módosítás  60

Irányelvre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik meg, valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő játékot kivonják piacaikról. A tagállamok tájékoztatják erről a Bizottságot.

2. Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik meg, valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő játékot kivonják vagy visszahívják piacaikról. A tagállamok tájékoztatják erről a Bizottságot.

Indokolás

Lásd a 64. módosítás indokolását.

Módosítás  61

Irányelvre irányuló javaslat

42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Amennyiben a nemzeti intézkedést megalapozottnak ítélik, és a játék megfelelőségének hiánya a 41. cikk (5) bekezdésének b) pontjában említett harmonizált szabványok hiányosságainak tudható be, akkor a Bizottság vagy a tagállam a 98/34/EK irányelv 5. cikke alapján létrehozott állandó bizottság elé terjeszti az ügyet.

3. Amennyiben a nemzeti intézkedést megalapozottnak ítélik, és a játék megfelelőségének hiánya a 41. cikk (5) bekezdésének b) pontjában említett harmonizált szabványok hiányosságainak tudható be, akkor a Bizottság vagy a tagállam két héten belül a 98/34/EK irányelv 5. cikke alapján létrehozott állandó bizottság elé terjeszti az ügyet.

Indokolás

Mielőbb orvosolni kell a harmonizált szabványok azon hiányosságait, amelyek valamely játék meg nem felelését okozzák.

Módosítás  62

Irányelvre irányuló javaslat

44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Amennyiben az (1) bekezdésben említett módon továbbra is megsértik az előírásokat, a tagállam minden megfelelő intézkedést megtesz a játék piaci hozzáférhetőségének korlátozása vagy megtiltása, illetve annak érdekében, hogy visszahívják vagy visszavonják a piacról.

2. Amennyiben az (1) bekezdésben említett módon továbbra is megsértik az előírásokat, a tagállam haladéktalanul minden megfelelő intézkedést megtesz a játék piaci hozzáférhetőségének korlátozása vagy megtiltása, illetve annak érdekében, hogy visszahívják vagy visszavonják a piacról.

Indokolás

A gyorsaság rendkívül fontos a játékok biztonságának és a gyermekek egészségének biztosítása érdekében.

Módosítás  63

Irányelvre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság az alábbi részeket megváltoztathatja annak érdekében, hogy a technikai és tudományos fejlődéshez igazítsa őket:

1. A Bizottság az alábbi részeket megváltoztatja annak érdekében, hogy a technikai és tudományos fejlődéshez igazítsa őket, amint tudomást szerez új adatokról:

 

-a) I. melléklet;

a) a II. melléklet III. részének 7. és 8. pontja,

a) a II. melléklet III. része, az 1. és 2. pont kivételével;

b) V. melléklet.

b) V. melléklet.

Indokolás

A választott komitológiai eljárás nem vonatkozhat kizárólag a fenti pontokra, hanem más ügyekre is ki kell terjeszteni, mivel a szabványosítási vagy harmonizációs eljárások túl hosszadalmasak a sürgős módosítások esetén, amint azt azok a veszélyek és kockázatok is mutatják, amelyeket a mágnes jelent a gyermekek egészségére nézve.

Módosítás  64

Irányelvre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ilyen intézkedések elfogadása, amelyek célja, hogy módosítsa ennek az irányelvnek a nem alapvető fontosságú elemeit, a 46. cikk (2) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással történik.

Az ilyen intézkedések elfogadása, amelyek célja, hogy módosítsa ennek az irányelvnek a nem alapvető fontosságú elemeit, a 46. cikk (2) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással történik.

Indokolás

Helyesbítés.

Módosítás  65

Irányelvre irányuló javaslat

45 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A II. melléklet III. részében meghatározott korlátozások sérelme nélkül a Bizottság indokolt esetben a 46. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban módosíthatja a II. mellékletet az alábbiak szerint:

 

– határértékek és egyéb korlátozások meghatározása olyan, az egészségre veszélyes anyagok vagy készítmények tekintetében, amelyek nincsenek felsorolva a II. melléklet III. részének 7. és 8. pontjában;

 

– zajhatárértékek meghatározása és kiigazítása.

Indokolás

Hatáskört kell biztosítani a Bizottság számára, hogy komitológiai eljárással más anyagok esetében új korlátozásokat fogadjon el és kiigazítsa a zajhatárértékeket.

Módosítás  66

Irányelvre irányuló javaslat

47 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Három évvel az irányelv alkalmazását követően, majd azután ötévente az 53. cikk (2) bekezdésében említett módon a tagállamok jelentést küldenek a Bizottságnak az irányelv alkalmazásáról.

Három évvel az irányelv alkalmazását követően, majd azután háromévente az 53. cikk (2) bekezdésében említett módon a tagállamok jelentést küldenek a Bizottságnak az irányelv alkalmazásáról.

A jelentésnek tartalmaznia kell a játékok biztonságával kapcsolatos helyzet értékelését, az ennek az irányelvnek a hatékonyságáról készített értékelést, valamint a tagállamok által végzett piacfelügyeleti tevékenységek bemutatását.

A jelentésnek tartalmaznia kell a játékok biztonságával kapcsolatos helyzet értékelését, az ennek az irányelvnek a hatékonyságáról készített értékelést, valamint a tagállamok által végzett piacfelügyeleti tevékenységek bemutatását.

A Bizottság ezekről a nemzeti jelentésekről összefoglalót készít és ezt közzéteszi.

A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül jelentést készít és tesz közzé, amely adott esetben tartalmaz az irányelv módosítására, vagy felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat. E jelentést továbbítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A honlapján haladéktalanul közzéteszi legalább a jelentés összefoglalását és következtetéseit az Unió valamennyi hivatalos nyelvén.

Indokolás

A Bizottságnak jelentést kell készítenie az irányelv tagállamokban történő alkalmazását értékelő jelentésekről. E jelentést a társjogalkotóknak be kell nyújtania, és a honlapján haladéktalanul közzé kell tennie teljes egészében, de legalább a jelentés összefoglalását és következtetéseit. E módosítás célja a minimális átláthatósági szint biztosítása.

Módosítás  67

Irányelvre irányuló javaslat

50 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, amelyek súlyos jogsértés esetén büntetőjogi szankciókat is maguk után vonhatnak, és megteszik a végrehajtásukhoz szükséges intézkedéseket. A megállapított szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

A tagállamok megállapítják és alkalmazzák az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciószabályokat, amelyek súlyos jogsértés esetén büntetőjogi szankciókat is magukban foglalhatnak, és megteszik a végrehajtásukhoz szükséges intézkedéseket. A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Indokolás

Nem elegendő, ha az ezen irányelv rendelkezéseinek megsértésének esetére a tagállamok szankciószabályokat állapítanak meg. Ezeket ugyanis alkalmazni is tudniuk kell ahhoz, hogy megvalósítsák e szankciókat.

Módosítás  68

Irányelvre irányuló javaslat

52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok nem akadályozhatják meg az olyan játékok forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek a 88/378/EK irányelvnek, és amelyeket ennek az irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, vagy a hatályba lépést követő legfeljebb 2 éven belül hoztak forgalomba.

A tagállamok nem akadályozhatják meg az olyan játékok forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek a 88/378/EK irányelvnek, és amelyeket ennek az irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, vagy a hatályba lépést követő legfeljebb 3 éven belül hoztak forgalomba.

Módosítás  69

Irányelvre irányuló javaslat

54 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

54a. cikk

 

Felülvizsgálat

 

A Bizottság az illetékes tudományos bizottság értékelései, valamint a szakértői csoport véleménye alapján nyolcévenként felülvizsgálja ezt az irányelvet.

Indokolás

Szükséges az irányelv legalább nyolcévenkénti – vagy ha új eredmények, illetve balesetek indokolttá teszik, annál gyakoribb – felülvizsgálata annak érdekében, hogy az irányelv biztonságra vonatkozó követelményei megfeleljenek például az új játékokból és technológiákból adódó, illetve az új tudományos eredményeken alapuló kockázatoknak.

Módosítás  70

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - I rész - 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A játékok hozzáférhető éleit, kiálló részeit, zsinórjait, vezetékeit és rögzítőszerkezeteit úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a velük való érintkezésből származó fizikai sérülés veszélye a lehető legkisebb legyen.

2. A játékok hozzáférhető éleit, kiálló részeit, zsinórjait, vezetékeit és rögzítőszerkezeteit úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a velük való érintkezésből származó fizikai sérülés veszélye a legkisebb legyen.

Indokolás

A kockázatokat a lehető legalacsonyabb szintre kell csökkenteni a játékok biztonságának javításához és a gyermekek testi épségének és egészségének biztosításához.

Módosítás  71

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - I rész - 4 pont - 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A csomagolás, amelyben a játékokat a kereskedelmi értékesítés során tárolják, nem okozhat a száj és az orr kívülről történő elzáródásából fakadó fulladásveszélyt.

2. A csomagolás, amelyben a játékokat a kiskereskedelmi értékesítés során tárolják, nem okozhat az alsó légutak belső elzáródásából és a száj és az orr kívülről történő elzáródásából fakadó fulladásveszélyt.

Módosítás  72

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - I rész - 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. Azokat a játékokat, amelyek sekély vízben használatosak, és alkalmasak arra, hogy egy gyereket elbírjanak vagy fenntartsanak a víz felszínén, úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a lehető legkisebb legyen annak a veszélye, hogy a játék javasolt használatát figyelembe véve a játék elveszíti lebegési képességét, illetve nem tudja fenntartani a gyermeket a vízen.

5. Azokat a játékokat, amelyek sekély vízben használatosak, és alkalmasak arra, hogy egy gyereket elbírjanak vagy fenntartsanak a víz felszínén, úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a legkisebb legyen annak a veszélye, hogy a játék javasolt és ésszerűen előrelátható használatát figyelembe véve a játék elveszíti lebegési képességét, illetve nem tudja fenntartani a gyermeket a vízen.

Indokolás

Lásd a 74. és a 2. módosítás indokolását..

Módosítás  73

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - I rész - 7 pont - 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A közlekedésre használt játékoknak, amennyire lehetséges, olyan fékrendszerrel kell rendelkezniük, amely a játék típusának megfelelő, és arányban áll az általa kifejtett kinetikus energiával. Ennek a rendszernek a használó számára könnyen kezelhetőnek kell lennie a kiesés, illetve a használók vagy harmadik személyek fizikai sérülésének veszélye nélkül.

7. A közlekedésre használt játékoknak olyan fékrendszerrel kell rendelkezniük, amely a játék típusának megfelelő, és arányban áll az általa kifejtett kinetikus energiával. Ennek a rendszernek a használó számára könnyen kezelhetőnek kell lennie a kiesés, illetve a használók vagy harmadik személyek fizikai sérülésének veszélye nélkül.

Indokolás

A fékrendszer hiánya vagy a nem megfelelő fékrendszer a keréken guruló játékok jelentős részét érinti. Az ilyen játékok gyermekek szempontjából való biztonságosabbá tétele érdekében szigorúbb szabályokra van szükség.

Módosítás  74

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - I rész - 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. A hangok kiadására tervezett játékokat úgy kell megtervezni és összeszerelni, hogy az általuk kibocsátott hang ne okozhasson halláskárosodást a gyermekeknek.

10. A hangok kiadására tervezett játékokat úgy kell megtervezni és összeszerelni, hogy az általuk kibocsátott hang ne okozhasson halláskárosodást a gyermekeknek. Ez minden játékra alkalmazandó a megcélzott korcsoporttól függetlenül. Az impulzusos zaj fülben mért csúcsértéke (LpC peak) nem lépheti túl a 135 dB-t. A folyamatos zaj határértékeinek megállapítására a 36 hónapnál fiatalabb gyermekek hallásérzékenysége alapján kerül sor.

Indokolás

A zajhatárértékek jelenlegi szabványai nem kezelik megfelelően a gyermekek lehetséges halláskárosodásának problémáját. Egyrészt nem vonatkoznak valamennyi játékra (például „a fül közelében használt játékok” szabvány csak a 10 hónapnál fiatalabb gyermekekre érvényes). Másrészt az impulzusos zajra alacsonyabb határértéket kell megállapítani. A családokban a különböző korú gyermekek valós élethelyzeteire való tekintettel a zajhatárértékeket a legsebezhetőbb, 36 hónapnál fiatalabb gyermekek érzékenysége alapján kell megállapítani.

Módosítás  75

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - I rész - 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. A játékeszközöket úgy kell összeállítani, hogy amennyire csak lehet, csökkentsék a testrészek törésének és becsípődésének veszélyét, a ruházat beakadásának, valamint az esések és a külső behatások veszélyét.

11. A játékeszközöket úgy kell összeállítani, hogy a legnagyobb mértékben csökkentsék a testrészek törésének és becsípődésének veszélyét, a ruházat beakadásának, valamint az esések és a külső behatások veszélyét.

Indokolás

Lásd a 74. módosítás indokolását.

Módosítás  76

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - III rész - 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A játékokat úgy kell megtervezni és összeállítani, hogy ha a játékot a 9. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott módon használják, az őket alkotó vagy bennük megtalálható vegyi anyagoknak vagy készítményeknek való kitettségnek ne legyen káros hatása az emberi egészségre.

1. A játékokat úgy kell megtervezni és összeállítani, hogy ha a játékot a 9. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott módon használják, az őket alkotó vagy bennük megtalálható vegyi anyagoknak vagy készítményeknek való kitettségnek ne legyen káros hatása az emberi egészségre vagy a környezetre.

Indokolás

Lásd a 3. módosítás indokolását.

Módosítás  77

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - III rész - 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A 2. pont első mondatában meghatározott korlátozások alkalmazásának sérelme nélkül a 67/548/EGK irányelvvel összhangban rákkeltőként, mutagénként vagy reprotoxikusként meghatározott anyagok (CMR-anyagok) játékokban történő felhasználása tilos, ha egyenkénti koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK irányelvvel összhangban az ezeket az anyagokat tartalmazó termékek osztályozásánál megállapított releváns koncentráció szintje, kivéve ha az anyagok a játékok gyermekek számára fizikailag hozzáférhetetlen összetevőiben vagy mikrostrukturálisan különálló részeiben találhatók.

3. A 2. pont első mondatában meghatározott korlátozások alkalmazásának sérelme nélkül a 67/548/EGK irányelvvel összhangban rákkeltőként, mutagénként vagy reprotoxikusként meghatározott 1. és 2. kategóriájú anyagok (CMR-anyagok) játékokban történő felhasználása tilos, ha egyenkénti koncentrációjuk az 1999/45/EK irányelvvel összhangban az ezeket az anyagokat tartalmazó termékek osztályozásánál megállapított releváns koncentráció szintjét eléri vagy meghaladja, kivéve ha az anyagok a játékok gyermekek számára fizikailag hozzáférhetetlen összetevőiben vagy mikrostrukturálisan különálló részeiben találhatók.

 

A 67/548/EGK irányelvvel összhangban rákkeltőként, mutagénként vagy reprotoxikusként meghatározott 3. kategóriájú anyagok (CMR-anyagok) játékokban történő felhasználása tilos, ha egyenkénti koncentrációjuk eléri vagy meghaladja a 0,1 %-ot. Amint lehetséges, ezt a határértéket felül kell vizsgálni az illetékes tudományos bizottság véleménye és a 45. cikk (2) bekezdésében említett határozat alapján.

Indokolás

A jelzett értékhatáron túllépő CMR-ként osztályozott anyagok használatát meg kell tiltani annak érdekében, hogy megvalósítsák a gyermekek egészsége védelmének magas szintjére vonatkozó célkitűzést. Ezt az értékhatárt komitológiai eljárás keretében a lehető leghamarabb, az új adatok alapján csökkenteni kell.

Módosítás  78

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - III rész - 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként meghatározott anyagokat vagy készítményeket az alábbi feltételek teljesülése esetén lehet a játékokban felhasználni:

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban az 1., 2. és 3. kategóriájú CMR-anyagként meghatározott anyagokat vagy készítményeket az alábbi feltételek betartása esetén lehet a játékokban felhasználni:

Indokolás

A CMR-ként osztályozott anyagok mindegyikét azonos módon kell kezelni, mivel a felnőtteknél sérülékenyebb gyermekek egészsége forog kockán. CMR-anyagok kizárólag akkor használhatók, ha a 4. pontban meghatározott feltételek teljesülnek.

Módosítás  79

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - III rész - 4.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.2. az alternatív anyagokról készült elemzés alapján nem állnak rendelkezésre más, megfelelő alternatív anyagok,

4.2. az alternatív anyagokról készült elemzés alapján nem állnak rendelkezésre más, megfelelő alternatív anyagok vagy alkotórészek;

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás  80

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - III rész - 4.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4.3a. A szájba vehető játékoknak vagy részeiknek, függetlenül attól, hogy a játékot mely korcsoportnak szánják, meg kell felelniük az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló, 2004. október 27-i 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt, az élelmiszer-csomagolóanyagokat érintő kioldódási határértékekre vonatkozó követelményeknek.

Módosítás  81

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - III rész - 4.3 pont - 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság megbízza az illetékes tudományos bizottságot, hogy amint biztonsági aggályok merülnek fel, végezze el újra az ezekkel az anyagokkal vagy készítményekkel kapcsolatos vizsgálatokat, illetve erre legkésőbb a 45. cikk (2) bekezdésével összhangban megszületett határozat meghozatalának időpontja után 5 évvel, majd azt követően minden ötödik évben kerüljön sor.

A Bizottság megbízza az illetékes tudományos bizottságot, hogy amint biztonsági aggályok merülnek fel, végezze el újra az ezekkel az anyagokkal vagy készítményekkel kapcsolatos vizsgálatokat, illetve erre legkésőbb a 45. cikk (2) bekezdésével összhangban megszületett határozat meghozatalának időpontja után 3 évvel, majd azt követően minden ötödik évben kerüljön sor.

Indokolás

Az anyagokat vagy készítményeket rendszeresebb időközönként kell újraértékelni.

Módosítás  82

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - III rész - 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. Tilos az Unió prioritási listáján szereplő, endokrin zavarokat okozóként besorolt anyagok használata a játékokban és az azokat alkotó részekben, kivéve, ha a gyártó igazolja, hogy nem léteznek biztonságosabb és az egészségre kevésbé ártalmas alternatív anyagok.

Indokolás

Az endokrin zavarokat okozó anyagok komoly kockázatot jelentenek a gyermekek fejlődésére és későbbi egészségükre. Ezért használatukat elvileg meg kell tiltani, és csak abban az esetben lehet megengedni, ha a gyártó igazolni tudja, hogy nem léteznek biztonságosabb és kevésbé ártalmas alternatív anyagok.

Módosítás  83

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - III rész - 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. (4b) Tilos a perzisztensként, biológiai felhalmozódásra hajlamosként és toxikusként (PBT) vagy nagyon perzisztensként és felhalmozódásra nagyon hajlamosként (vPvB) osztályozott anyagok használata a játékokban és az azokat alkotó részekben, kivéve, ha a gyártó igazolja, hogy nem léteznek biztonságosabb és az egészségre kevésbé ártalmas alternatív anyagok.

Indokolás

A 87. módosításban szereplő megjegyzések, a PBT-ként és vPvB-ként osztályozott anyagokra utalva.

Módosítás  84

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - III rész - 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő anyagok vagy készítmények akkor használhatók fel a játékokban, ha az illetékes tudományos bizottság az anyagot kiértékelte, és használatát különös tekintettel az annak való kitettség szempontjából biztonságosnak találta, megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében említett határozat, és fogyasztói cikkekben való használatukat az 1907/2006/EK (REACH) rendelet nem tiltja.

törölve

Indokolás

Lásd a 82. módosítást és annak indokolását..

Módosítás  85

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - III rész - 5 a és 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A játékoknak és azok alkotóelemeinek – attól függetlenül, hogy milyen korú gyermekeknek szánták őket – meg kell felelniük az N-nitrózaminok és N-nitrozálható anyagoknak elasztomer vagy gumi alapú cumikból, illetve cuclikból történő kibocsátásáról szóló 1993. március 15-i 93/11/EGK bizottsági irányelvben meghatározott, a nitrózaminok és nitrozálható anyagok elasztomer vagy gumi alapú cumikból való kibocsátására vonatkozó rendelkezéseknek.

 

5b. A Bizottság létrehoz egy olyan programot, amely a játékokban található veszélyes anyagok módszeres és rendszeres vizsgálatát célozza. A programnak figyelemmel kell lennie a piacfelügyeleti szervek jelentéseire és a tagállamok, illetve az érdekelt felek által kinyilvánított aggodalmakra. Szükség esetén az illetékes tudományos bizottság véleményének kikérése után a Bizottság úgy dönt, hogy megteszi a megfelelő korlátozó intézkedéseket. Ezeket az intézkedéseket, amelyek ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, a 46. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

A veszélyes anyagok játékokban való felhasználása alatt nemcsak a CMR-anyagok, illatanyagok és bizonyos kémiai elemeket tartalmazó anyagok használatát kell érteni. Minden veszélyes anyagnak a Bizottság rendszeres értékelésének tárgyát kell képeznie. Amennyiben az értékelés elfogadhatatlan kockázatot tár fel, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy megfelelő komitológiai intézkedéseket tegyen.

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - III rész - 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A játékok nem tartalmazhatják az alábbi allergén illatanyagokat:

7. A játékok nem tartalmazhatják az alábbi allergén illatanyagokat:

(1) örvénygyökér (Inula helenium)

(1) örvénygyökér (Inula helenium)

(2) allil-izocianát

(2) allil-izocianát

(3) benzil-cianid

(3) benzil-cianid

(4) 4 terc-butilfenol

(4) 4 terc-butilfenol

(5) mirhafűolaj

(5) mirhafűolaj

(6) ciklámen-alkohol

(6) ciklámen-alkohol

(7) dietil-maleát

(7) dietil-maleát

(8) dihidrokumarin

(8) dihidrokumarin

(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid

(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-geraniol)

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-geraniol)

(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin

(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin

(12) dimetil-citrakonát

(12) dimetil-citrakonát

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on

(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on

(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on

(15) difenil-amin

(15) difenil-amin

(16) etil-akrilát

(16) etil-akrilát

(17) friss fügefalevél és az azokból készült készítmények

(17) friss fügefalevél és az azokból készült készítmények

(18) transz-2-heptenal

(18) transz-2-heptenal

(19) transz-2-hexenal dietil-acetál

(19) transz-2-hexenal dietil-acetál

(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál

(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál

(21) hidroabietil-alkohol

(21) hidroabietil-alkohol

(22) 4-etoxi-fenol

(22) 4-etoxi-fenol

(23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol

(23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol

(24) 7-metoxikumarin

(24) 7-metoxikumarin

(25) 4-metoxifenol

(25) 4-metoxifenol

(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on

(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on

(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on

(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on

(28) metil-transz-2-butenoát

(28) metil-transz-2-butenoát

(29) 6-metilkumarin

(29) 6-metilkumarin

(30) 7-metilkumarin

(30) 7-metilkumarin

(31) 5-metil-2,3-hexanedion

(31) 5-metil-2,3-hexanedion

(32) costusgyökér (Saussurea lappa Clarke)

(32) costusgyökér (Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-etoxi-4-metilkumarin

(33) 7-etoxi-4-metilkumarin

(34) hexahidrokumarin

(34) hexahidrokumarin

(35) perui balzsam (Myroxylonpereirae Klotzsch)

(35) perui balzsam (Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-pentilidén-ciklohexanon

(36) 2-pentilidén-ciklohexanon

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on

(38) verbana olaj (Lippia citriodora Kunth)

(38) verbana olaj (Lippia citriodora Kunth)

A fenti az anyagok nyomokban való jelenléte engedélyezett, amennyiben a helyes gyártási gyakorlat során technikailag elkerülhetetlen.

 

Ezenkívül azt is fel kell tüntetni, ha a játékok az alábbi allergén illatanyagokat a tömegük 0,01 %-át meghaladó koncentrációban tartalmazzák:

 

(1) amil cinnamal

(39) amil cinnamal

(2) amilcinnamil-alkohol

(40) amilcinnamil-alkohol

(3) anizil-alkohol

(41) anizil-alkohol

(4) benzil-alkohol

(42) benzil-alkohol

(5) benzil-benzoát

(43) benzil-benzoát

(6) benzil-cinnamát

(44) benzil-cinnamát

(7) benzil-szalicilát

(45) benzil-szalicilát

(8) cinnamál

(46) cinnamál

(9) cinnamil-alkohol

(47) cinnamil-alkohol

(10) citrál

(48) citrál

(11) citronellol

(49) citronellol

(12) kumarin

(50) kumarin

(13) eugenol

(51) eugenol

(14) farnezol

(52) farnezol

(15) geraniol

(53) geraniol

(16) hexil-cinnamaldehid

(54) hexil-cinnamaldehid

(17) hidroxi-citronellál

(55) hidroxi-citronellál

(18) hidroxi-metilpentilciklohexenekarboxaldehid

(56) hidroxi-metilpentilciklohexenekarboxaldehid

(19) izoeugenol

(57) izoeugenol

(20) liliom (a kozmetikumokról szóló irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehid

(58) liliom (a kozmetikumokról szóló irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehid

(21) d-Limonén

(59) d-Limonén

(22) linalool

(60) linalool

(23) metil-heptin-karbonát

(61) metil-heptin-karbonát

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on

(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on

(25) tölgyfamoha kivonatok

(63) tölgyfamoha kivonatok

(26) famoha kivonatok

(64) famoha kivonatok

 

A Bizottság megbízza az illetékes tudományos bizottságot, hogy allergénekkel kapcsolatos aggályok felmerülése esetén, illetve az irányelvnek a 46. cikk (2) bekezdésével összhangban történő hatálybalépését követően legalább háromévente végezze el ezen illatanyagok értékelését.

Módosítás  87

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - III rész - 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. A gyakori bőrkontaktusra tervezett játékoknak, különösen az ujjfestékeknek és a gyurmáknak meg kell felelniük a 76/768/EGK irányelvben meghatározott, összetételre és címkézésre vonatkozó követelményeknek.

Indokolás

A gyakori bőrkontaktussal járó játékokra azokat a szigorú rendelkezéseket kell alkalmazni, amelyeket a kozmetikumokról szóló irányelv ír elő.

Módosítás  88

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - III rész - 7 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7b. A gyakori bőrkontaktusra tervezett, az illatanyagoktól eltérő olyan allergén anyagokat tartalmazó játékoknak, amelyek a gyermekek egészségét súlyosan károsíthatják, vagy akár végzetes kimenetelűek lehetnek – például anafilaktikus sokkot váltanak ki –, meg kell felelniük a csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló, 2006. december 5-i 2006/125/EK bizottsági irányelvben1 meghatározott, címkézésre vonatkozó követelményeknek.

 

____________

1 HL L 339., 2006.12.6., 16. o.

Indokolás

A megjegyzések megegyeznek a 94. módosításhoz fűzöttekkel, de itt az illatanyagoktól eltérő allergén anyagokra való hivatkozással, mint például a glutén stb. Az ilyen allergén anyagokat tartalmazó játékokat használó gyermekek azokat a szájukba vehetik, vagy az ujjaikat a szájukba tehetik. Az ilyen anyagok jelenléte a gyermekek egészségére nézve változó súlyosságú következményekkel járó reakciókat válthatnak ki. Ezért az ilyen allergén anyagok jelenlétét fel kell tüntetni a címkén.

Módosítás  89

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - III rész - 7 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7.c Az allergén illatanyagok használata szagláson alapuló és tudományos játékokban megengedett.

 

A szagláson alapuló és a tudományos játékoknak meg kell felelniük a 76/768/EGK irányelvben meghatározott, összetevőkre vonatkozó követelményeknek és a II. melléklet III. részének 6. pontjában foglalt rendelkezéseknek.

 

Az e két játékkategóriában alkalmazott allergén illatanyaokat allergénekként kell megjelölni, a többi alkalmazott illatanyagtól eltérő, pontos, jól látható és könnyen olvasható módon, annak érdekében, hogy a fogyasztókat tájékoztassák az allergén illatanyagok alkalmazásáról és jelenlétéről.

 

A Bizottság felkérheti a tudományos bizottságot, hogy koncentrációs határértékeket határozzon meg az e két játékkategóriában alkalmazott allergén illatanyagokra vonatkozóan. Az érintett tudományos bizottságnak 3 hónapon belül véleményt kell nyilvánítania. A Bizottság a 46. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban határozatot hoz.

 

E két játékkategóriában az illatanyagokat tartalmazó tartályokat nyílásaiknál olyan eszközzel kell felszerelni, amely különleges szerszám használatát teszi szükségessé a folyadék vagy por alakú anyagok/illatanyagokból való minimális mintavételre, és elkerüli a kockázatát annak, hogy a felhasználók ezen anyagokból/illatanyagokból nagyobb mennyiséget lenyeljenek.

 

Az e pont hatálya alá tartozó játékok használata 6 évesnél fiatalabb gyermekek számára tilos.

 

Az e pont hatálya alá tartozó játékok az alábbiak szerint határozandók meg:

 

a) szagláson alapuló játék: olyan játék, amelynek célja különböző szagok és illatok felismerésének vagy megkülönböztetésének elsajátítása különböző alapanyagok vagy illatanyagok alapján;

 

 

b) tudományos játék: olyan játék, amelynek célja különböző termékek előállításának elsajátítása alapanyagok vagy illatesszenciák, továbbá illatanyagoktól eltérő egyéb elsődleges anyagok alapján.

Módosítás  90

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - III rész - 8 pont - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. A 9. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott használat során az anyagok játékokból, valamint a játékok gyermekek számára hozzáférhető részeiből történő kioldódáskor nem haladhatják meg az alábbi kioldódási értékeket:

8. Az alábbi kioldódási értékeket nem lehet meghaladni a játékok valamennyi részében és összetevőjében:

Indokolás

A kioldódási értékekre vonatkozó rendelkezéseknek szigorúbbaknak kell lenniük annak érdekében, hogy a játékok biztonságosabbakká váljanak, és hogy biztosítsuk a gyermekek egészségének magas szintű védelmét.

Módosítás  91

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III fejezet – 8 bekezdés – táblázat címe – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

mg/kg száraz, törékeny, porszerű vagy hajlékony játékanyagokban

mg/kg szilárd, száraz, törékeny, porszerű vagy hajlékony játékanyagokban

Indokolás

A játékok gyártásához használt valamennyi anyagról rendelkezni kell annak érdekében, hogy a játékok biztonságosabbakká váljanak, és hogy biztosítsuk a gyermekek egészségének magas szintű védelmét.

Módosítás  92

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 8 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

 

Elem

mg/kg száraz, törékeny, porszerű vagy hajlékony játékanyagokban

mg/kg

folyékony vagy ragadós játékanyagokban

Alumínium

5625

1406

Antimon

45

11.3

Arzén

7.5

1.9

Bárium

4500

1125

Bór

1200

300

Kadmium

3.8

0.9

Króm (III)

37.5

9.4

Króm (VI)

0.04

0.01

Kobalt

10.5

2.6

Réz

622.5

156

Ólom

27

6.8

Mangán

1200

300

Higany

15

3.8

Nikkel

75

18.8

Szelén

37.5

9.4

Stroncium

4500

1125

Tin

15000

3750

Szerves ón

1.9

0.5

Cink

3750

938

A Parlament módosítása

 

Elem

mg/kg szilárd, száraz, törékeny, porszerű vagy hajlékony játékanyagokban

mg/kg

folyékony vagy ragadós játékanyagokban

Alumínium

5625

1406

Antimon

45

11.3

törölve

törölve

törölve

Bárium

4500

1125

Bór

1200

300

törölve

törölve

törölve

Króm (III)

37.5

9.4

törölve

törölve

törölve

Kobalt

10.5

2.6

Réz

622.5

156

törölve

törölve

törölve

Mangán

1200

300

törölve

törölve

törölve

Nikkel

75

18.8

Szelén

37.5

9.4

Stroncium

4500

1125

Tin

15000

3750

törölve

törölve

törölve

Cink

3750

938

 

 

Indokolás

Az arzén, a kadmium, az ólom, a króm (VI), a higany és a szerves ón nagyon mérgezőek. A kadmiumnak, az ólomnak, a krómnak (VI) és a higanynak az autókban, valamint az elektromos és elektronikus eszközökben történő felhasználása már most tilos. A cementben található krómot (VI) vas-szulfát hozzáadásával ártalmatlanná kell tenni. Az arzén használata tilos a festékek és a faanyagok kezelésének esetében, míg a szerves ón biocidként lett betiltva. Az ezeken az elemeken alapuló anyagok nyilvánvalóan nem használhatóak fel a játékok esetében.

A játékok gyártásához használt valamennyi anyagról rendelkezni kell annak érdekében, hogy a játékok biztonságosabbakká váljanak, és hogy biztosítsuk a gyermekek egészségének magas szintű védelmét.

Módosítás  93

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – táblázat (2 bekezdés) – táblázat alatti szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezek a határértékek nem vonatkoznak azokra a játékokra, amelyek hozzáférhetőségük, funkciójuk, térfogatuk vagy tömegük miatt egyértelműen kizárnak minden olyan veszélyt, amely a játék beszippantásához, nyalásához, lenyeléshez vagy a bőrrel való hosszabb érintkezésből fakad, hogy ha a 9. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározottak szerint használják.

törölve

Indokolás

Az utolsó bekezdés törlendő, ugyanis túlságosan megkönnyíti a CMR-tilalom alóli mentességet.

Módosítás  94

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - III rész - 8 pont - 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A következő kémiai elemeket tartalmazó anyagokat vagy készítményeket tilos játékok és részeik gyártásához felhasználni:

 

(1) Arzén

 

(2) Kadmium

 

(3) Króm (V)

 

(4) Ólom

 

(5) Higany

 

(6) Szerves ón

Indokolás

Az arzén, a kadmium, az ólom, a króm (VI), a higany és a szerves ón nagyon mérgezőek. A kadmiumnak, az ólomnak, a krómnak (VI) és a higanynak az autókban, valamint az elektromos és elektronikus eszközökben történő felhasználása már most tilos. A cementben található krómot (VI) vas-szulfát hozzáadásával ártalmatlanná kell tenni. Az arzén használata tilos a festékek és a faanyagok kezelésének esetében, míg a szerves ón biocidként lett betiltva. Az ezeken az elemeken alapuló vagy a belőlük készült anyagok nyilvánvalóan nem használhatóak fel a játékok esetében.

Módosítás  95

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - III rész - 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. A szájba vehető játékoknak vagy részeiknek, függetlenül attól, hogy a játékot mely korcsoportnak szánják, meg kell felelniük az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló, 2004. október 27-i 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt, az élelmiszer-csomagolóanyagokat érintő kioldódási határértékekre vonatkozó követelményeknek.

Módosítás  96

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet - V rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A játékokat úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy megfeleljenek a higiéniai és tisztasági követelményeknek, hogy elkerülhető legyen a fertőzés, betegség és a szennyeződés veszélye.

1. A játékokat úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy megfeleljenek a higiéniai és tisztasági követelményeknek, hogy elkerülhető legyen a fertőzés, betegség és a szennyeződés veszélye. A játékoknak – a működésük vagy biztonságuk romlása nélkül – moshatóaknak, súrolhatóaknak és fertőtleníthetőeknek kell lenniük.

2. A 3 évnél fiatalabb gyermekeknek tervezett plüssjátékoknak moshatónak kell lenniük, és a biztonsági követelményeknek mosás után is meg kell felelniük.

2. A 3 évnél fiatalabb gyermekeknek tervezett plüssjátékoknak moshatónak kell lenniük, és a funkcióiknak és a biztonsági követelményeknek mosás után is meg kell felelniük.

Indokolás

Lehetővé kell tenni a magas szintű higiéniát a játékok működőképességének és biztonságának fenntartása mellett.

Módosítás  97

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a tervezés és gyártás részletes leírása, beleértve a játékokban használt alkatrészeket és anyagokat, valamint a vegyi anyagok szállítóitól kapott, vegyi anyagokról szóló biztonsági adatlapot,

(a) a tervezés és gyártás részletes leírása, beleértve a játékokban használt alkatrészeket, anyagokat és nyersanyagokat, valamint a játékokban és az alkotórészeikben használt vegyi anyagokra és mennyiségükre vonatkozó részletes tájékoztatást;

Indokolás

Ez az indokolás az előadó által javasolt 100-as módosítás kiegészítése, amely a nyersanyagokról is tartalmaz adatokat. A különböző nyersanyagok használata miatt a vegyi anyagok vizsgálatának eredményei típusokként jelentős eltéréseket mutatnak. Ezért fontos adatokat szolgáltatni a nyersanyagokról is.

Módosítás  98

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet - B rész - 1 pont - 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezeket a figyelmeztetéseket a korlátozást szükségessé tevő speciális veszélyről szóló rövid magyarázattal kell ellátni, amelyet a használati útmutatóban lehet elhelyezni.

Ezeket a figyelmeztetéseket a korlátozást szükségessé tevő speciális veszélyekről szóló magyarázattal kell ellátni. A magyarázatnak jól láthatóan és olvashatóan kell szerepelnie a csomagoláson, vagy, ha műszakilag lehetséges, a játékra ragasztott címkén, vagy a csomagoláson és a használati utasításban. A csomagolás nélküli kis játékokhoz is mellékelni kell ilyen magyarázatokat.

Indokolás

A javaslatban előírt rendelkezések nem elég pontosak, és nem is kötelezőek. A módosítás célja, hogy azokat világosabbá és könnyebben érthetővé tegye.

Módosítás  99

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet - B rész - 2 pont - 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ilyen játékokat a következő jelzéssel kell ellátni: „Figyelem! Csak otthoni használatra!”

Az ilyen játékokat például a következő jelzéssel kell ellátni: „Figyelem! Csak otthoni használatra, felnőtt felügyelete és segítsége mellett használható!” vagy „Figyelem! Csak otthoni használatra, és serdülő vagy felnőtt felügyelete nélkül 6 évnél fiatalabb gyermekek számára nem megfelelő”.

Indokolás

A javaslatban előírt rendelkezések nem elég pontosak. A javasolt szöveg ugyan összhangban áll az irányelv hatályával, de nem figyelmeztet egyértelműen a lehetséges veszélyekre.

Módosítás  100

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet - B rész - 2 pont - 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Világos, jól látható, könnyen olvasható és érthető, minden egyéb megjegyzéstől különböző figyelmeztetésnek kell szerepelnie a csomagoláson, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a játék címkéjén azzal az utasítással, hogy az összeállítás vagy összeszerelés előtt olvassák el a következő albekezdésben felsorolt előírásokat.

Indokolás

A felhasználóknak egyértelmű figyelmeztetést kell kapniuk arra nézve, hogy az összeszerelés megkezdése előtt olvassák el az összeszerelési utasításokat, hogy tisztában legyenek az összeszerelés biztonságos módjával.

Módosítás  101

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet - B rész - 7 pont - 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Felnőtt felügyelete mellett ajánlott”.

„Felnőtt felügyelete mellett használandó játékot tartalmaz”.

Indokolás

A javasolt szöveg nem figyelmeztet konkrét veszélyre. A felhasználók figyelmét egyértelműen fel kell hívni a szükséges óvintézkedésekre.

ELJÁRÁS

Cím

A játékok biztonsága

Hivatkozások

COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Illetékes bizottság

IMCO

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.3.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Anne Ferreira

7.3.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

15.7.2008

8.9.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

7.10.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

6

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Iles Braghetto, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Pervenche Berès, Dieter-Lebrecht Koch


VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (9.10.2008)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a játékok biztonságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

A vélemény előadója: David Hammerstein

RÖVID INDOKOLÁS

Lehet, hogy a játékipar Európában a maga hozzávetőleg13 milliárd eurós kiskereskedelmi forgalmával, illetve a mintegy százezer főt foglalkoztató kétezer gyárával nem tartozik a legnagyobb európai iparágak közé forgalom tekintetében, a 27 tagú EU-ban élő nagyjából 80 millió 15 év alatti gyermekkel azonban valószínűleg a legszélesebb bázissal rendelkezik a legérzékenyebb fogyasztói csoportban.

Ezen adott ipar különleges szabályozásának szükségessége az 1988. májusban elfogadott játékbiztonságról szóló irányelvhez vezetett. Az irányelv vitathatatlanul jól szolgálta az ipart annak megalkotása óta. A több millió játék piacvezető gyártók által 2007-ben világszerte végrehajtott visszahívása azonban világossá tette, hogy az 1988-as irányelv rendelkezései nem tartottak lépést a játékipar dinamikus és gyorsan változó fejlődésével, és ezáltal megkérdőjelezték, hogy a jelenlegi jogszabályok megfelelőek-e az e területen felmerülő kérdések kezelésére.

E fejlemények, illetve az Európa-szerte forgalmazott játékok biztonsági szintje körüli növekvő fogyasztói aggodalomra válaszul a Bizottság 2008. januárban javaslatot terjesztett elő a játékok biztonságáról szóló javított irányelvre, amelynek célja, hogy három kiemelt prioritással foglalkozzon:

I. Jobb biztonsági követelmények - amelyek a rákkeltő, mutagén vagy a szaporodásra nézve toxikus (CMR) vegyi anyagok és allergén illatanyagok használatának tilalmával foglalkoznak; egyes veszélyes anyagok legális határértékeinek csökkentése; szigorúbb intézkedések a figyelmeztetésekről, a játékok fizikai és mechanikus tulajdonságairól; az élelmiszerekben található játékokra vonatkozó új rendelkezések;

II. Az irányelv hatékonyabb és koherensebb érvényesítése - célja piacfelügyeletek létrehozása a tagállamokban; a CE jelzésre és a biztonság-értékelési eljárásra vonatkozó szabályok javítása és erősítése;

III. Az irányelv tisztázott hatálya és fogalmai - az irányelv hatályán kívül eső termékek jegyzéke kapcsán; az irányelvben használt fogalmak definícióit tartalmazó lista;

Az előadó üdvözli a játékbiztonságról szóló irányelv régóta esedékes felülvizsgált verziójára irányuló kezdeményezést. A javaslat helyes irányt követ azzal, hogy új intézkedéseket vezet be és erősíti azon jelenlegi intézkedéseket, amelyek valamennyi vitatott területre kiterjednek a játékok biztonságának szabályozása területén Európában.

A gyermekek legmagasabb szintű védelmének biztosítása érdekében azonban az intézkedéseknek nem a hatálya, hanem az egyes kategóriák mélysége igényel további megfontolást.

A játékok vegyi tulajdonságai: A rákkeltő anyagok (valamennyi 1-es, 2-es és 3-as CMR kategória), valamint a veszélyes elemek rendkívüli kockázatot jelentenek a gyermekek egészségére. Visszafordíthatatlanul vagy károsan változott egészség kérdés nem jelentkezik egyik napról a másikra, ehhez az ilyen anyagoknak való hosszabb ideig tartó kitettség szükséges. Hasonlóképpen széles körben elismert, hogy egyes illatanyagok elég nehezen kezelhető allergiákat idéznek elő. Ebben a tekintetben az előadó azon a véleményen van, hogy a lehető legszigorúbb intézkedéseket kell meghozni az egészségügyi kockázatok minimalizálása érdekében a CMR anyagok 1-es, 2-es és 3-as kategóriái általános tilalmának bevezetése révén, valamint a 3-as kategóriára vonatkozó mentességek lehetőségének tilalmával. Valamennyi illatanyagot,, illetve a veszélyes elemek listáján szereplő hat anyagot (arzén, kadmium, króm, ólom, higany és szerves ón) be kell tiltani..

A biztonság-értékelési eljárás: A biztonság-értékelési eljárás kulcsfontosságú elem a forgalomba hozott játékok magas szintű biztonságának biztosítására irányuló folyamatban, és mint ilyen, azt tovább kell erősíteni. Az ipar túlterhelése nélkül szükség van az EC-típusú vizsgálat bevezetésére legalább a legveszélyesebb kategóriájú játékok esetében, valamint e játékcsoportok kapcsán éves próbaellenőrzések tartására a gyártás során végzett kezdeti prototípus-tesztelésen túl konzisztens biztonságellenőrzések garantálása céljából.

Az irányelv rendelkezéseinek rugalmassága: A játékipar rendkívül dinamikusnak és gyorsan változónak bizonyult az új termékek, illetve az új terméktervek, a felhasznált anyagok stb. tekintetében. A felülvizsgált irányelvben szereplő új rendelkezéseket úgy kell megalkotni, hogy az irányelv kellően rugalmas legyen az előre nem látott kockázatokra és fejleményekre adandó gyors válaszokhoz, és ezáltal el lehessen kerülni az olyan tévedéseket, amelyek a gyártók, jogalkotók és végrehajtó hatóságok részéről történő gyors fellépéssel (nem pedig reakcióval) megelőzhetők. Következésképpen a vizsgálattal egybekötött szabályozási eljárást ki kell terjeszteni, és annak kiemelt szerepet kell játszania az alábbi területeken: a játékok fizikai tulajdonságai korlátozásának módosítása (sebesség, zaj, hőmérséklet), az irányelv alapján játéknak nem minősülő termékek jegyzékének, valamint az EC típusú vizsgálat alá tartozó legveszélyesebb négy játékkategóriába tartozó játékok jegyzékének módosítása.

Továbbá a játékbiztonsággal kapcsolatos elővigyázatossági elv lehetővé fogja tenni, hogy meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyekre akkor van szükség, ha potenciális egészségügyi kockázat áll fenn, de nincs elegendő baleseti előzmény ahhoz, hogy elrendeljenek ilyen védintézkedéseket.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) Az ezen irányelvvel létrehozandó új rendszer másik fontos célkitűzése annak ösztönzése és egyes esetekben biztosítása, hogy a játékokban a veszélyes anyagokat kevésbé veszélyes anyagokkal vagy technológiákkal helyettesítsék, amennyiben megfelelő, gazdaságilag és műszakilag megvalósítható alternatívák állnak rendelkezésre.

Indokolás

E módosítás az irányelv REACH-rendelethez való hozzáigazítása ( (12) preambulumbekezdés).

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az ellátási és értékesítési láncba bekapcsolódó valamennyi gazdasági szereplőnek meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy csak olyan játékokat tegyen hozzáférhetővé a piacon, amelyek megfelelnek az alkalmazandó jogszabálynak. Ez az irányelv egyértelműen és arányosan osztja meg a kötelezettségeket, amelyek hozzárendelhetők a szállítási és forgalmazási folyamatban részt vevő minden egyes gazdasági szereplő megfelelő szerepéhez.

(8) Ez az irányelv azon az elven alapul, hogy az ellátási és értékesítési láncba bekapcsolódó valamennyi gazdasági szereplőnek olyan felelősséggel és gondossággal kell gyártania, importálnia és piaci forgalomba hoznia játékokat, amelyre annak biztosítása érdekében lehet szükség, hogy a rendes és ésszerűen előrelátható használati körülmények között a gyermekek egészségét és biztonságát, valamint a környezetet káros hatás ne érje. A gazdasági szereplőknek meg kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy csak olyan játékokat tegyen hozzáférhetővé a piacon, amelyek megfelelnek az alkalmazandó jogszabálynak. Ez az irányelv egyértelműen és arányosan osztja meg a kötelezettségeket, amelyek hozzárendelhetők a szállítási és forgalmazási folyamatban részt vevő minden egyes gazdasági szereplő megfelelő szerepéhez.

Indokolás

A módosítás bevezeti a kötelező gondosság elvét a gazdasági szereplők tekintetében. A kiigazítás a REACH-rendelet rendelkezéseinek szellemében készült (a (16) preambulumbekezdés).

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Annak érdekében, hogy a gyermekek a nemrég felfedezett kockázatoktól védve legyenek, szükség van új alapvető biztonsági követelmények elfogadására is. Különösen a játékokban felhasznált vegyi anyagokra vonatkozó rendelkezések kiegészítése és újrafogalmazása szükséges. Ezek a rendelkezések meghatározzák, hogy a játékoknak meg kell felelniük a vegyi anyagokról szóló általános jogszabályokban foglaltaknak, különösen a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek. Ezeket a rendelkezéseket azonban hozzá kell igazítani a gyermekek különleges igényeihez, akik kiszolgáltatott fogyasztói csoportot alkotnak. Ezért a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK irányelv szerint a játékokban található rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus (CMR) anyagokat az alapján kell közzétenni, hogy ezek az anyagok milyen veszélyt jelentenek az emberi egészségre. Bizonyos anyagokra vonatkozóan a 88/378/EGK irányelvben megállapított egyedi szintértékeket a tudomány fejlődését figyelembe véve meg kell változtatni.

(16) Annak érdekében, hogy biztosítsák a gyermekek és a környezet kockázatokkal szembeni magas szintű védelmét, az elővigyázatosság elvével összhangban különös figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagokra, elsősorban a rákkeltő, mutagén és reprotoxikus (CMR), valamint allergén anyagokra és elemekre. Szükség van új alapvető biztonsági követelmények elfogadására is. Különösen a játékokban felhasznált vegyi anyagokra vonatkozó rendelkezések kiegészítése és újrafogalmazása szükséges. Ezek a rendelkezések meghatározzák, hogy a játékoknak meg kell felelniük a vegyi anyagokról szóló általános jogszabályokban foglaltaknak, különösen a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek. Ezeket a rendelkezéseket azonban hozzá kell igazítani a gyermekek különleges igényeihez, akik kiszolgáltatott fogyasztói csoportot alkotnak. Ezért a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK irányelv szerint a játékokban található rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus (CMR) anyagokat az alapján kell közzétenni, hogy ezek az anyagok milyen veszélyt jelentenek az emberi egészségre. Bizonyos anyagokra vonatkozóan a 88/378/EGK irányelvben megállapított egyedi szintértékeket a tudomány fejlődését figyelembe véve meg kell változtatni.

Indokolás

Ez a módosítás felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy foglalkozni kell a különös aggodalomra okot adó anyagokkal. A módosítás hozzáigazítja a rendelkezést a REACH-rendelethez (a (69) preambulumbekezdés)).

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16a) Az ezen irányelv és a REACH-ről szóló 1907/2006/EK rendelet alapján végzett párhuzamos értékelések elkerülése érdekében az ezen irányelv alapján már értékelt és nem tiltott CMR-eket az emberi egészséget érintő kockázatok miatt nem lehet korlátozásra javasolni az 1907/2006/EK rendelet alapján, és az emberi egészséget érintő kockázatok miatt nem kell engedélyezésnek alávetni az 1907/2006/EK rendelet 58. cikkének (2) bekezdése szerint. Az ugyanilyen párhuzamos munkavégzés elkerülése érdekében a játékokban való felhasználás szempontjából értékelt és az 1907/2006/EK rendelet alapján nem tiltott CMR-eket ezen irányelv alapján nem kell korlátozni vagy értékelni.

Indokolás

El kell kerülni, hogy a különböző uniós szervek párhuzamosan értékeljék ugyanazokat a játékokban felhasznált anyagokat. Ha egyszer valamely anyagot – amennyiben az játékokban jelen van – ezen irányelv alapján már értékeltek, azt ezt követően nem szabad korlátozni vagy engedélyezésnek alávetni a REACH alapján (a REACH 58. cikkének (2) bekezdése). Hasonlóképpen, ha egy anyag játékokban való felhasználását a REACH megfelelő értékelést követően nem tiltja , akkor arra az anyagra nem kell alkalmazni ezen irányelv rendelkezéseit.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16b) Az irányelv hatályba lépését követően az irányelv rendelkezéseinek teljesítésére kétéves harmonizált átmeneti időszakot, valamint ezt követően egy további hároméves átmeneti időszakot kell alkalmazni, hogy a játékgyártók és a gazdasági szereplők számára kellő idő álljon rendelkezésre a vegyi anyagokra vonatkozó új technikai követelményekhez való alkalmazkodáshoz, és biztosítani lehessen az irányelv egységes alkalmazását az egész Európai Unióban.

Indokolás

A javaslat úgy rendelkezik, hogy a tagállamok nem korlátozhatják olyan játékok forgalomba hozatalát, amelyek legkésőbb az irányelv hatályba lépését követően két évvel megfelelnek a játékok biztonságáról szóló, jelenlegi 88/378/EGK irányelvnek. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok dönthetnek úgy, hogy rögtön a hatályba lépéstől alkalmazzák az irányelv új rendelkezéseit. A jogi egyértelműség miatt fontos az ilyen helyzet elkerülése.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) „meghatalmazott képviselő”: az a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a gyártótól írásos megbízást kapott, hogy a jelen irányelv rendelkezései értelmében a gyártóra háruló kötelezettségek tekintetében meghatározott feladatok céljából a gyártó nevében eljárjon;

Indokolás

A 2. cikkbe be kell illeszteni a meghatalmazott képviselő meghatározását.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott játék nem felel meg az alkalmazandó közösségi jogszabálynak, meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket a játék megfelelőségének biztosítása érdekében, vagy visszavonják a piacról, és adott esetben visszahívják a végfelhasználóktól. Erről azonnal tájékoztatják annak a tagállamnak a nemzeti hatóságait, amelynek piacán hozzáférhetővé tették a játékot, és megadják különösen az előírások megsértésének részleteit és a meghozott korrekciós intézkedéseket.

(7) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott játék nem felel meg az alkalmazandó közösségi jogszabálynak, meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket a játék megfelelőségének biztosítása érdekében, vagy visszavonják a piacról, és adott esetben visszahívják a végfelhasználóktól. Erről azonnal tájékoztatják annak a tagállamnak a nemzeti hatóságait, amelynek piacán hozzáférhetővé tették a játékot, és megadják különösen az előírások megsértésének részleteit és a meghozott korrekciós intézkedéseket. A gyártók haladéktalanul felfüggesztik e játékok forgalomba hozatalát, amíg ezek meg nem felelnek a vonatkozó közösségi jogszabályoknak.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – cím és 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Meghatalmazott képviselők

A meghatalmazott képviselők kötelezettségei

1. A gyártók írásos megbízással kinevezhetnek egy Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személyt (a továbbiakban: meghatalmazott képviselő), hogy a gyártók ezen irányelvben meghatározott kötelezettségeivel kapcsolatos meghatározott feladatokban eljárjanak.

(1) A gyártók a 2. cikk (3a) pontjával összhangban írásbeli megbízással kinevezhetnek meghatalmazott képviselőt.

Indokolás

A 3. és 5. cikk címeivel való egyeztetés. A 2. cikkbe beillesztésre került a meghatalmazott képviselő meghatározása.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok követelhetik, hogy ha a játékokat országuk területén hozzák forgalomba, a figyelmeztetéseket és a biztonsági utasításokat vagy azok némelyikét saját hivatalos nyelvükön vagy nyelveiken tegyék közzé.

(3) A tagállamok megkövetelik, hogy ha a játékokat országuk területén hozzák forgalomba, az összes figyelmeztetést és biztonsági utasítást saját hivatalos nyelvükön vagy nyelveiken tegyék közzé.

Indokolás

Nem fogadható el, hogy a fontos biztonsági információk olyan nyelven legyenek feltüntetve, amely a forgalomba hozatal szerinti országban nem hivatalos nyelv.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság az alábbi részeket megváltoztathatja annak érdekében, hogy a technikai és tudományos fejlődéshez igazítsa őket:

(1) A Bizottság az alábbi részeket megváltoztathatja annak érdekében, hogy a megvalósítható technikai és tudományos fejlődéshez igazítsa őket:

(a) II. melléklet III. részének 7. és 8. pontja,

a) II. melléklet III. részének 7. és 8. pontja,

(b) V. melléklet.

b) V. melléklet.

Az ilyen intézkedések elfogadása, amelyek célja, hogy módosítsa ennek az irányelvnek a nem alapvető fontosságú elemeit, a 46. cikk (2) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással történik.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 46. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással és az illetékes tudományos bizottság értékelésével összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Megítélésem szerint a tudományos bizottságot be kell vonni a II. és V. melléklet felülvizsgálatába, hogy tudományos és műszaki tanácsokat adjon a tudományos fejlődés fényében.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A 67/548/EGK rendelet I. mellékletében meghatározott 1., 2., és 3. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus anyagok vagy készítmények játékokban történő használatáról a Bizottság dönthet.

(2) A 67/548/EGK rendelet I. mellékletében meghatározott 1., 2., és 3. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus anyagok vagy készítmények játékokban való jelenlétéről a Bizottság dönthet.

Az ilyen intézkedések elfogadása, amelyek célja, hogy módosítsa ennek az irányelvnek a nem alapvető fontosságú elemeit, a 46. cikk (2) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással történik.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 46. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással és az illetékes tudományos bizottság értékelésével összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Megítélésem szerint a tudományos bizottságot be kell vonni a II. és V. melléklet felülvizsgálatába, hogy tudományos és műszaki tanácsokat adjon a tudományos fejlődés fényében.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok nem akadályozhatják meg az olyan játékok forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek a 88/378/EK irányelvnek, és amelyeket ennek az irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, vagy a hatályba lépést követő legfeljebb 2 éven belül hoztak forgalomba.

A tagállamok nem akadályozhatják meg az olyan játékok forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek a 88/378/EK irányelvnek, és amelyeket ennek az irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, vagy a hatályba lépést követő 2 éven belül hoztak forgalomba.

 

A 3. cikk (1) bekezdését és a 9. cikk (1) bekezdését, valamint a II. melléklet kémiai tulajdonságokról szóló III. részét illetően a tagállamok nem akadályozhatják meg az olyan játékok forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek a 88/378/EGK irányelvnek, és amelyeket ennek az irányelvnek a hatálybalépését megelőzően vagy pedig az ezen irányelv hatálybalépését követő három év során hoztak forgalomba.

Indokolás

Fontos, hogy az irányelv valamennyi tagállamban egyidejűleg lépjen hatályba. További időszakot kell biztosítani mind a központi szerveknek új vizsgálatok kialakítására, mind pedig az iparnak a vegyi anyagokra vonatkozó új műszaki követelmények teljesítésére.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17a. olyan könyvek, amelyek nem tartalmaznak további elemeket vagy tárgyakat (a papírból vagy kartonból készültek kivételével).

Indokolás

Az 1988. évi játékbiztonsági irányelv végrehajtását követően néhány tagállam a gyermekkönyveket játéknak tekintette. Ez jelentős nehézségeket okozott a gyermekkönyveket kiadó ágazat számára számos EU-tagállamban. Mivel a könyvek – különösen fiatal korban – nagyon lényegesek, fontos, hogy a továbbiakban is bátorítsuk a könyvolvasást. Így az irányelv alkalmazásában figyelembe kell venni, hogy a könyvek nem játékok, kivéve, ha azoknak nyilvánvalóan játékhoz kapcsolódó elemeik vannak.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A csomagolás, amelyben a játékokat a kereskedelmi értékesítés során tárolják, nem okozhat a száj és az orr kívülről történő elzáródásából fakadó fulladásveszélyt.

A csomagolás, amelyben a játékokat a kereskedelmi értékesítés során tárolják, nem okozhat a száj és az orr kívülről és belülről történő elzáródásából fakadó fulladásveszélyt.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A 2. pont első mondatában meghatározott korlátozások alkalmazásának sérelme nélkül a 67/548/EGK irányelvvel összhangban rákkeltőként, mutagénként vagy reprotoxikusként meghatározott anyagok (CMR-anyagok) játékokban történő felhasználása tilos, ha egyenkénti koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK irányelvvel összhangban az ezeket az anyagokat tartalmazó termékek osztályozásánál megállapított releváns koncentráció szintje, kivéve ha az anyagok a játékok gyermekek számára fizikailag hozzáférhetetlen összetevőiben vagy mikrostrukturálisan különálló részeiben találhatók.

(3) A 2. pont első mondatában meghatározott korlátozások alkalmazásának sérelme nélkül a játékok nem tartalmazhatnak a 67/548/EGK irányelv I. mellékletével összhangban rákkeltőként, mutagénként vagy reprotoxikusként meghatározott, 1. és 2. kategóriájú anyagokat, ha egyenkénti koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK irányelvvel összhangban az ezeket az anyagokat tartalmazó termékek osztályozásánál megállapított releváns koncentráció szintje, kivéve ha az anyagokat a játékok azon összetevői vagy alkatrészei tartalmazzák, amelyek gyermekek számára hozzáférhetetlenek, az EN 71. sz. szabványban meghatározottak szerint.

Indokolás

Ha az 1. és 2. kategóriájú CMR-anyagok fizikailag nem hozzáférhetők (azaz nincs expozíció), akkor a játékok használata nem jár kockázattal. A biztonság nem javul azzal, hogy a korlátozásokat kiterjesztjük a játékok nem hozzáférhető összetevőire. E koncepció jobb meghatározása érdekében fontosnak tartom bevezetni a hozzáférhetőség fogalmát az EN 71. sz. uniós szabványban megállapítottakkal összhangban.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként meghatározott anyagokat vagy készítményeket az alábbi feltételek teljesülése esetén lehet a játékokban felhasználni:

(4) A 67/548/EGK irányelv I. mellékletével összhangban az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként meghatározott anyagokat az alábbi feltételek teljesülése esetén lehet a játékokban felhasználni:

Indokolás

A „készítmények” kifejezés törlésére és az I. mellékletre való hivatkozásra a jogi precizitás miatt van szükség.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.1 az illetékes tudományos bizottság megvizsgálta és biztonságosnak találta az anyagot, különösen az annak való kitettség tekintetében, és meghozták a 45. cikk (2) bekezdésében említett határozatot,

4.1 az illetékes tudományos bizottság azt a következtetést vonta le, hogy a játékok hozzáférhető összetevőiben vagy alkatrészeiben a 3. pontban meghatározott koncentrációs határértékek feletti mennyiségben jelen lévő, a 67/548/EGK irányelv I. melléklete szerinti, 1. és 2. kategóriájú CMR-anyagnak minősített anyagok nem jelentenek elfogadhatatlan kockázatot az emberi egészségre, különösen az expozíciót illetően;

 

E célból a gyártók az 52. cikkben meghatározott átmeneti időszak vége előtt kérhetik a Bizottságtól az illetékes tudományos bizottság értékelését a 67/548/EGK irányelv I. melléklete szerint 1. és 2. kategóriájú CMR-anyagnak minősített anyagok által jelentett kockázatokról. E kérelemhez mellékelni kell a megfelelő információkat is, különösen az expozícióval kapcsolatban. A kérelem kézhezvételét követően a Bizottság haladéktalanul megbízást ad a tudományos bizottságnak a vélemény elkészítésére.

 

A gyártók a határozat elfogadásáig forgalomba hozhatják azokat a játékokat, amelyek a 67/548/EGK irányelv I. melléklete szerint CMR 1. és 2. kategóriájú anyagokat tartalmaznak, és amelyekre vonatkozóan kérelmet nyújtottak be.

Indokolás

A biztonság szempontjából nem jelent előnyt, ha a korlátozásokat a játék belső összetevőire alkalmazzuk. A szabványban a játékbiztonság valamennyi műszaki részlete ki van dolgozva, beleértve a törés valószínűségét is. Emiatt azt ajánljuk, hogy a hozzáférhetőség fogalommeghatározása a szabványban megadott meghatározás legyen. Ha ezen összetevők nem okoznak expozíciót, akkor a gyermekek egészsége sincs veszélyben.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.2. az alternatív anyagokról készült elemzés alapján nem állnak rendelkezésre más, megfelelő anyagok,

törölve

Indokolás

A gyermekek védelme érdekében kérjük annak a követelménynek a törlését, amely egyszerűen azért írja elő egy vegyi anyag helyettesítését, mert léteznek alternatív anyagok. Amennyiben a kockázatértékelés bizonyítja, hogy egy anyag nem jelent kockázatot a gyermekek számára, semmi sem indokolja az új kémiai vegyületekkel való kísérletezést, amelyeknek az a kockázata, hogy megváltoztatják annak az anyagnak a viselkedését, amely ezeket a vegyületeket tartalmazza. A gyermekek biztonsága mindenekelőtt a játék elkészítéséhez használt anyagok biztonságosságától függ, pl. hogy egy műanyag eltörik vagy megreped-e. A biztonság ezért úgy javítható, ha olyan anyagokat használnak, amelyek megfelelnek az előírt teljesítményvizsgálatnak.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő anyagok vagy készítmények akkor használhatók fel a játékokban, ha az illetékes tudományos bizottság az anyagot kiértékelte, és használatát különös tekintettel az annak való kitettség szempontjából biztonságosnak találta, megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében említett határozat, és fogyasztói cikkekben való használatukat az 1907/2006/EK (REACH) rendelet nem tiltja.

(5) A (2) bekezdés első mondatában meghatározott korlátozások alkalmazásának sérelme nélkül a 67/548/EGK irányelv I. mellékletével összhangban a játékok nem tartalmazhatnak 3. kategóriájú, rákkeltőként, mutagénként vagy reprotoxikusként meghatározott anyagokat, amennyiben:

 

i. fogyasztói cikkekben való használatukat tiltja az 1907/2006/EK rendelet (REACH); vagy

 

ii. a 3. kategóriájú CMR-anyag a játéknak a gyermek által hozzáférhető összetevőiben és alkatrészeiben van jelen az EN 71. sz. szabványban meghatározottak szerint, és az illetékes tudományos bizottság a 45. cikk (2) bekezdésével összhangban úgy értékelte, hogy a játékban lévő anyagtartalom elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberi egészségre, különösen az expozíciót illetően.

Indokolás

A CMR 1-2. és a CMR 3 kategória közötti különbség nyilvánvaló: nagyszámú CMR 3. anyagra nem vonatkoznak ugyanolyan jogi korlátozások, mint az a CMR 1. és 2. anyagokra. Több száz vegyi anyagot soroltak a CMR 3. kategóriába, és ezek megtalálhatók más fogyasztási cikkek, valamint játékok gyártásához használt anyagokban. A gyermekek egészségének érdekében és a jobb uniós szabályozás melletti elkötelezettségre való tekintettel szükség van egy közös megközelítésre minden fogyasztási termék esetében. A tiltott CMR 3. anyagokat fel kell sorolni az új IIb. mellékletben.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) A gyártók a határozat elfogadásáig folytathatják azoknak a játékoknak a forgalmazását, amelyek a 67/548/EGK irányelv szerint CMR kategóriájúként besorolt anyagokat tartalmaznak, és amelyekre vonatkozóan kérelmet nyújtottak be.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 7 bekezdés – illatanyagok első felsorolása – új pontok a 38 pont után

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(39) Ámbra- mósusz

 

(40) 4-fenil-3-butén-2-on

(41) amil cinnamál

 

(42) amilcinnamil-alkohol

 

(43) benzil-alkohol

 

(44) benzil-szalicilát

 

(45) cinnamil-alkohol

 

(46) cinnamál

 

(47) citrál

 

(48) kumarin

 

(49) eugenol

 

(50) geraniol

 

(51) hidroxi-citronellál

 

(52) Hidroxi-metil-pentil-ciklohexén-karboxi-aldehid

 

(53) izoeugenol

Indokolás

Scientific reports show that there are 40 forbidden fragrances. These are contained in the list of banned fragrances in the Proposal on the safety of toys with the exception of 2 substances. These 2 substances (= musk ambrette and 4 phenyl-3-buten-2-one) which have been considered as allergenic by the SCCNFP in 2003 were not included in the list of the TSD and need to be added. It is also appropriate to ban13 fragrances that are subject to labelling in the Commission's Porposal because Scientific reports indicated that these 13 fragrance chemicals are most frequently reported as contact allergens.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet– III rész – 7 bekezdés – az illatanyagok második felsorolása

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) amil cinnamal

 

(2) amilcinnamil-alkohol

 

(3) anizil-alkohol

(3) anizil-alkohol

(4) benzil-alkohol

 

(5) benzil-benzoát

(5) benzil-benzoát

(6) benzil-cinnamát

(6) benzil-cinnamát

(7) benzil-szalicilát

 

(8) cinnamál

 

(9) cinnamil-alkohol

 

(10) citrál

 

(11) citronellol

(11) citronellol

(12) kumarin

 

(13) eugenol

 

(14) farnezol

(14) farnezol

(15) geraniol

 

(16) hexil-cinnamaldehid

(16) hexil-cinnamaldehid

(17) hidroxi-citronellál

 

(18) hidroxi-metilpentilciklohexenekarboxaldehid

 

(19) izoeugenol

 

(20) liliom

(20) liliom

(21) d-Limonén

(21) d-Limonén

(22) linalool

(22) linalool

(23) metil-heptin-karbonát

(23) metil-heptin-karbonát

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on

(25) tölgyfamoha kivonatok

(25) tölgyfamoha kivonatok

(26) famoha kivonatok

(26) famoha kivonatok

Indokolás

A Bizottság az allergén illatanyagok felsorolásában néhány fontos anyagra nem gondolt. Ezekkel ki kell egészíteni a felsorolást.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – III rész – 8 bekezdés - bevezető szöveg és táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

A 9. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott használat során az anyagok játékokból, valamint a játékok gyermekek számára hozzáférhető részeiből történő kioldódáskor nem haladhatják meg az alábbi kioldódási értékeket:

Elem

mg/kg száraz, törékeny, porszerű vagy hajlékony játékanyagokban

mg/kg

folyékony vagy ragadós játékanyagokban

Alumínium

5625

1406

Antimon

45

11.3

Arzén

7.5

1.9

Bárium

4500

1125

Bór

1200

300

Kadmium

3.8

0.9

Króm (III)

37.5

9.4

Króm (VI)

0.04

0.01

Kobalt

10.5

2.6

Réz

622.5

156

Ólom

27

6.8

Mangán

1200

300

Higany

15

3.8

Nikkel

75

18.8

Szelén

37.5

9.4

Stroncium

4500

1125

Ón

15000

3750

Szerves ón

1.9

0.5

Cink

3750

938

Módosítás

A gyermekek egészségének védelme érdekében a játék kezelése során az alábbiakban felsorolt anyagok naponta legfeljebb a következő mennyiségekben lehetnek biológiailag elérhetőek

0,2 µg Antimon

0,01 µg Arzén

0,85 µg Bárium

5,0 µg Bór

0,25 µg Kadmium

0,25 µg Króm*(Króm III származéka)

0,35 µg Ólom

0,2 µg Higany

1,25 µg Szelén

Emellett szerves ónvegyületekből csak 0,025 µg ón és

0,075 µg összes szerves ónvegyület

lehet biológiailag elérhető.

A játékokon keresztül történő orális expozíció legfeljebb a mindenkor a gyermekekre vonatkoztatott elfogadható napi felvételi mennyiség 10%-ig lehet biológiailag elérhető az adott játék kezelése során.

Indokolás

Az olyan anyagokat – mint például a stroncium – amelyek a játékok gyártása során fordulnak elő, törölni kell az irányelvből és azokat a szokásos toxikológiai eljárások szerint kell ellenőrizni. Emellett más anyagok határértékei túl magasak, ezeket ezért csökkenteni kell. Különösen az ólom tekintetében kell alacsonyabb határértéket bevezetni. A felsorolt anyagok mérési értékeként a gyermekekre vonatkoztatott elfogadható napi felvételi mennyiséget kell alapul venni.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet – B rész – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Felnőtt felügyelete mellett ajánlott”.

„Kifejezetten felnőtt felügyelete mellett ajánlott”

Indokolás

Ez a megfogalmazás jobban garantálja a gyermekek biztonságát.

ELJÁRÁS

Cím

A játékok biztonsága

Hivatkozások

COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Illetékes bizottság

ITRE

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

11.3.2008

 

 

 

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

David Hammerstein

27.5.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.5.2008

16.7.2008

7.10.2008

 

Elfogadás dátuma

7.10.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

2

11

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

Domenico Antonio Basile, José Javier Pomés Ruiz, Stefano Zappalà


ELJÁRÁS

Cím

A játékok biztonsága

Hivatkozások

COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

25.1.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

11.3.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.3.2008

ITRE

11.3.2008

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Marianne Thyssen

28.2.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

7.4.2008

27.5.2008

23.6.2008

24.6.2008

 

6.10.2008

 

 

 

Az elfogadás dátuma

6.11.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Guntars Krasts, Marine Le Pen, Andrea Losco, Manuel Medina Ortega, José Javier Pomés Ruiz, Olle Schmidt, Francesco Enrico Speroni, Anja Weisgerber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Maddalena Calia, Francesco Ferrari, Mario Mauro, Willem Schuth, Csaba Őry

Benyújtás dátuma

12.11.2008

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat