Procedūra : 2008/0018(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0441/2008

Pateikti tekstai :

A6-0441/2008

Debatai :

PV 15/12/2008 - 16
CRE 15/12/2008 - 16

Balsavimas :

PV 18/12/2008 - 6.11
CRE 18/12/2008 - 6.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0626

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 583kWORD 1613k
12.11.2008
PE 407.804v02-00 A6-0441/2008

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žaislų saugos

(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėja: Marianne Thyssen

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žaislų saugos

(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0009),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0039/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones (A6‑0441/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Direktyva 88/378/EEB grindžiama naujojo požiūrio principais, išdėstytais 1985 m. gegužės 7 d. Tarybos rezoliucijoje dėl naujojo požiūrio į techninį derinimą ir standartus. Tokiu būdu joje pateikiami tik esminiai saugos reikalavimai žaislams, o išsamius techninius reikalavimus priima Europos standartizacijos komitetas (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC) pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką. Taip nustačius atitiktį darniesiems standartams, kurių nuorodos numeris skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, numatoma atitikties Direktyvos 88/378/EEB reikalavimams prielaida. Iš patirties aišku, kad šie svarbiausi principai žaislų sektoriuje pasitvirtino ir juos reikėtų taikyti ir ateityje.

(2) Direktyva 88/378/EEB grindžiama naujojo požiūrio principais, išdėstytais 1985 m. gegužės 7 d. Tarybos rezoliucijoje dėl naujojo požiūrio į techninį derinimą ir standartus. Tokiu būdu joje pateikiami esminiai saugos reikalavimai žaislams, įskaitant specialius saugos reikalavimus, susijusius su fizinėmis ir mechaninėmis savybėmis, degumu, cheminėmis ir elektrinėmis savybėmis, higiena sir radioaktyvumu. Techninius reikalavimus priima Europos standartizacijos komitetas (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC) pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką. Taip nustačius atitiktį darniesiems standartams, kurių nuorodos numeris skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, numatoma atitikties Direktyvos 88/378/EEB reikalavimams prielaida.

Pagrindimas

Esminiai saugos reikalavimai apima ne tik direktyvos 9 straipsnyje minimus reikalavimus, bet ir II priede minimus specialius saugos reikalavimus. Be to, atsižvelgiant į pastaruoju metu aptiktas žaislų saugos problemas, sunku teigti, kad žaislų sektorius gerai funkcionuoja.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3a) Kitas svarbus pagal šį reglamentą kuriamos naujos sistemos tikslas – skatinti ir tam tikrais atvejais užtikrinti, kad pavojingos žaislus gaminant naudojamos medžiagos ir žaliavos būtų pakeistos mažiau pavojingomis medžiagomis ar technologijomis, jei esama ekonominiu ir techniniu požiūriu perspektyvių alternatyvų.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu suderinama su REACH reglamento (12 konstatuojamoji dalis) nuostatomis.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3b)Atsargumo principas – Bendrijos teisės principas, įtrauktas į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktiką ir nurodytas Komisijos 2000 m. vasario 2 d. komunikate dėl atsargumo principo (COM(2000)0001).

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Visi tiekimo ir platinimo grandinėje veikiantys ekonominių operacijų vykdytojai turėtų imtis atitinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad jie tiektų rinkai tik tuos žaislus, kurie atitinka taikomus teisės aktus. Šioje direktyvoje yra aiškiai ir proporcingai paskirstomos prievolės, nustatytos atsižvelgiant į atitinkamą kiekvieno tiekimo ir platinimo procese dalyvaujančio ekonominių operacijų vykdytojo vaidmenį.

(8) Visi tiekimo ir platinimo grandinėje veikiantys ekonominių operacijų vykdytojai turėtų veikti atsakingai ir atsargiai, siekdami užtikrinti, kad įprastai ir galimomis iš anksto pagrįstai numatytomis sąlygomis naudojami žaislai, kuriuos jie pateikia į rinką, nebūtų pavojingi vaikų saugai ir sveikatai. Ekonominių operacijų vykdytojai turėtų imtis atitinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad jie tiektų rinkai tik tuos žaislus, kurie atitinka taikomus teisės aktus. Šioje direktyvoje yra aiškiai ir proporcingai paskirstomos prievolės, nustatytos atsižvelgiant į atitinkamą kiekvieno tiekimo ir platinimo procese dalyvaujančio ekonominių operacijų vykdytojo vaidmenį.

Pagrindimas

Neužtenka vien konstatuoti, kad ekonominių operacijų vykdytojai turėtų imtis atitinkamų priemonių. Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad jie yra atsakingi. Todėl, norėdami užtikrinti vaikų, kurie žaidžia žaislais, sveikatą ir saugą, jie turi išlikti atsargūs ir deramai atsižvelgti į įvairius galimus tų žaislų naudojimo būdus.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Taip pat būtina priimti naujus esminius saugos reikalavimus siekiant užtikrinti vaikų apsaugą nuo neseniai nustatytų rizikos rūšių. Visų pirma būtina papildyti ir atnaujinti nuostatas dėl žaisluose naudojamų cheminių medžiagų. Šiose nuostatose reikėtų nurodyti, kad žaislai turėtų atitikti bendruosius cheminių medžiagų teisės aktus, t. y.: 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB. Vis dėlto šias nuostatas reikėtų pritaikyti atsižvelgiant į konkrečius vaikų, kurie priklauso pažeidžiamų vartotojų grupei, poreikius. Todėl naujus apribojimus medžiagoms, kurios pagal 1967 m. birželio 27 d. Direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo priskiriamos kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms, ir kvapiosioms medžiagoms reikėtų numatyti atsižvelgiant į konkrečią šių medžiagų žmogaus sveikatai keliamą riziką. Siekiant atsižvelgti į mokslinių žinių raidą, reikėtų atnaujinti konkrečias tam tikroms medžiagoms Direktyvoje 88/378/EEB nustatytas ribines vertes.

(16) Siekiant užtikrinti aukšto lygio vaikų ir aplinkos apsaugą nuo rizikos, turėtų būti atidžiai vertinama pavojingos medžiagos, ypač kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai (CMR) medžiagos, ir alergiją sukeliančios medžiagos bei elementai. Taip pat būtina priimti naujus esminius saugos reikalavimus. Visų pirma būtina papildyti ir atnaujinti nuostatas dėl žaisluose naudojamų cheminių medžiagų. Šiose nuostatose reikėtų nurodyti, kad žaislai turėtų atitikti bendruosius cheminių medžiagų teisės aktus, t. y.:2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB. Vis dėlto šias nuostatas reikėtų pritaikyti atsižvelgiant į konkrečius vaikų, kurie priklauso pažeidžiamų vartotojų grupei, poreikius. Todėl naujus apribojimus medžiagoms, kurios pagal 1967 m. birželio 27 d. Direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo priskiriamos kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms, ir kvapiosioms medžiagoms reikėtų numatyti atsižvelgiant į konkrečią šių medžiagų žmogaus sveikatai keliamą riziką. Siekiant atsižvelgti į mokslinių žinių raidą, reikėtų atnaujinti konkrečias tam tikroms medžiagoms Direktyvoje 88/378/EEB nustatytas ribines vertes.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atkreipiamas dėmesys į tai, kad svarbu įvertinti didelį susirūpinimą keliančias medžiagas. Šiuo pakeitimu suderinama su REACH reglamento (69 konstatuojamoji dalis) nuostatomis.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Šioje direktyvoje nustatytais bendraisiais ir specifiniais cheminėms medžiagoms taikomais reikalavimais turėtų būti siekiama apsaugoti vaikų sveikatą nuo žaisluose esančių pavojingų medžiagų, o dėl žaislų poveikio aplinkai klausimai aptariami horizontaliuose aplinkos teisės aktuose, kurie taikomi ir žaislams, visų pirma: 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/12/EB dėl atliekų, 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EC dėl pakuočių ir pakuočių atliekų ir 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo.

(17) Šioje direktyvoje nustatytais bendraisiais ir specifiniais cheminėms medžiagoms taikomais reikalavimais turėtų būti siekiama apsaugoti vaikų sveikatą nuo žaisluose esančių pavojingų medžiagų, o dėl žaislų poveikio aplinkai klausimai aptariami aplinkos teisės aktuose, kurie taikomi elektriniams ir elektroniniams žaislams, pvz., 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo ir 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Be to, su atliekomis susiję aplinkos klausimai reglamentuojami 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/12/EB dėl atliekų, pakuočių klausimai reglamentuojami 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, o baterijų ir akumuliatorių klausimai reglamentuojami 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo.

Pagrindimas

Dabartinė formuluotė sudaro įspūdį, kad konkrečiai aptariami visų žaislų poveikio aplinkai klausimai, o iš tikrųjų aptariamas tik elektrinių ir elektroninių žaislų poveikis aplinkai. Horizontalieji teisės aktai netaikomi konkrečiai žaislams ir neturėtų būti minimi kartu su Elektros ir elektroninės įrangos ir Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvomis.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17a) Žaislai arba jų dalys ir pakuotės, kurie, kaip galima pagrįstai tikėtis, liesis su maistu, turėtų atitikti Reglamente (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, išdėstytus reikalavimus.

Pagrindimas

Reikia nurodyti faktą, kad su žaliavomis, skirtomis liestis su maistu, susijusius teisės aktus galima taikyti žaislams, nes, pvz., galima pagrįstai tikėtis, kad vaikų arbatos ar kavos servizai turės sąlytį su maistu. Ši nuostata reikalinga, nes iki šiol tai nebuvo aiškiai nurodyta visose ES šalyse.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Kadangi gali egzistuoti arba būti kuriami žaislai, keliantys nenumatytą konkrečiu šioje direktyvoje pateiktu saugos reikalavimu pavojų, būtina, siekiant imtis prieš tokius žaislus veiksmų, kaip teisinį pagrindą nustatyti bendrąjį saugos reikalavimą. Šiuo atveju žaislų saugą reikėtų nustatyti atsižvelgiant į gaminio numanomą paskirtį ir į numatomą naudojimą, turint omenyje vaikų, kurie paprastai nėra tokie atsargūs kaip suaugusieji, elgseną.

(19) Kadangi gali egzistuoti arba būti kuriami žaislai, keliantys nenumatytą konkrečiu šioje direktyvoje pateiktu saugos reikalavimu pavojų, būtina, siekiant imtis prieš tokius žaislus veiksmų, kaip teisinį pagrindą nustatyti bendrąjį saugos reikalavimą. Šiuo atveju žaislų saugą reikėtų nustatyti atsižvelgiant į gaminio numanomą paskirtį ir į numatomą naudojimą, turint omenyje vaikų, kurie paprastai nėra tokie atsargūs kaip suaugusieji, elgseną. Jei remiantis moksliniais įrodymais negalima atlikti šio vertinimo, valstybės narės, pasitelkusios savo kompetentingas valdžios institucijas, turėtų taikyti atsargumo principą.

Pagrindimas

Nors vertinant žaislo saugą reikia atsižvelgti į visus įmanomus būdus, kuriais vaikas gali juo naudotis, tačiau į būdus, kuriais tam tikro amžiaus vaikai negalėtų tuo žaislu naudotis, turint mintyje jų fizinės ar protinės raidos etapą ir kt. priežastis, galima neatsižvelgti.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) Materialiai išreiškiantis žaislo atitiktį „CE“ ženklas yra akivaizdžiai matomas viso proceso, apimančio atitikties vertinimą plačiąja prasme, rezultatas. Todėl šioje direktyvoje reikėtų pateikti „CE“ ženklo naudojimą reglamentuojančius bendruosius principus ir ženklinimo taisykles.

(21) Žaislo atitiktį nurodantis „CE“ ženklas yra akivaizdžiai matomas viso proceso, apimančio atitikties vertinimą plačiąja prasme, rezultatas. Todėl šioje direktyvoje reikėtų pateikti žaislų ženklinimo taisykles.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) Labai svarbu, kad gamintojai ir vartotojai aiškiai suprastų, jog „CE“ ženklu žaislą paženklinęs gamintojas taip deklaruoja, kad gaminys atitinka visus taikomus reikalavimus ir kad gamintojas už jį prisiima visą atsakomybę.

(22) Labai svarbu, kad gamintojai aiškiai suprastų, jog „CE“ ženklu žaislą paženklinęs gamintojas taip deklaruoja, kad gaminys atitinka visus taikomus reikalavimus ir kad gamintojas už jį prisiima visą atsakomybę.

Pagrindimas

Gamintojas yra išimtinai atsakingas už žaislų ženklinimą „CE“ ženklu. Gamintojai turi suvokti, kad naudodami „CE“ ženklus, patvirtinančius, kad laikomasi griežtų reikalavimų, jie tampa atsakingi ir gali būti baudžiami už bet kokį netinkamą ženklinimo naudojimą.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34) Kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti siūlomo veiksmo, tai yra užtikrinti aukšto lygio žaislų saugą ir vidaus rinkos veikimą nustatant suderintus žaislų saugų reikalavimus ir minimalius rinkos priežiūros reikalavimus, ir dėl jo masto ir poveikio, to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą ši direktyva nenumato nieko, kas nėra būtina siekiant šių tikslų.

(34) Kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti šios direktyvos tikslų, tai yra užtikrinti aukšto lygio žaislų saugą, norint užtikrinti vaikų saugą ir sveikatą, kartu užtikrinant vidaus rinkos veikimą, nustatydamos suderintus žaislų saugų reikalavimus ir minimalius rinkos priežiūros reikalavimus, ir dėl šių tikslų masto ir poveikio, būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu; Bendrija, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą ši direktyva nenumato nieko, kas nėra būtina siekiant šių tikslų.

Pagrindimas

Reikia performuluoti pirminį direktyvos tikslą.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34a) Siekiant žaislų gamintojams ir kitiems ekonominių operacijų vykdytojams suteikti pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų reikalavimų, įsigaliojus šiai direktyvai būtina taikyti dvejų metų trukmės pereinamąjį laikotarpį, kuriuo į rinką gali patekti žaislai, atitinkantys Direktyvos Nr. 88/378/EEB reikalavimus. Reikalavimų dėl cheminių medžiagų atveju turėtų būti nustatomas ketverių metų laikotarpis siekiant sudaryti galimybę parengti suderintus standartus, kurie reikalingi siekiant laikytis tų reikalavimų.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Ši direktyva grindžiama principu, kad gamintojai privalo užtikrinti, jog žaislai ir bet kokios jų sudėtyje esančios cheminės medžiagos, neturi žalingo ar toksinio poveikio vaikų sveikatai, kaip numatyta šios direktyvos nuostatose.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) „tiekimas rinkai“ – žaislo, skirto platinti, vartoti ar naudoti Bendrijos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

 

1) „tiekimas rinkai“ – žaislo, skirto platinti, vartoti ar naudoti Bendrijos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo ir siekiant arba nesiekiant gauti pelno;

Pagrindimas

Ne pelno organizacijų, kurios tiekia žaislus, veikla taip pat turi būti reguliuojama šia direktyva.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3) „gamintojas“ – fizinis arba juridinis asmuo, kuris suprojektuoja ar pagamina gaminį arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti tokį gaminį jo vardu arba su jo prekės ženklu;

3) „gamintojas“ – fizinis arba juridinis asmuo, kuris suprojektuoja ar pagamina žaislą arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti tokį žaislą ir tuo žaislu prekiauja jo vardu arba su jo prekės ženklu;

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a) „įgaliotasis atstovas“ – Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris gavo gamintojo rašytinį įgaliojimą jo vardu vykdyti su nurodytais uždaviniais susijusią veiklą;

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4) „platintojas“ – tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris tiekia žaislą rinkai;

4) „platintojas“ – tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, išskyrus gamintoją arba importuotoją, kuris tiekia žaislą rinkai;

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7) „darnusis standartas“ – standartas, kurį pagal Direktyvos 98/34/EB 6 straipsnio nuostatas priėmė viena iš Europos standartizacijos įstaigų, išvardytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB I priede;

7) „darnusis standartas“ – standartas, kurį priėmė viena iš Europos standartizacijos įstaigų, išvardytų Direktyvos 98/34/EB I priede, remdamasi Komisijos prašymu, pateiktu pagal minėtosios direktyvos 6 straipsnio nuostatas;

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7a) „derinamieji Bendrijos teisės aktai“ – Bendrijos teisės aktai, kuriais suderinamos gaminių pardavimo sąlygos;

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10a) „atitikties vertinimo įstaiga“ – įstaiga, atliekanti atitikties vertinimą, įskaitant kalibravimą, bandymus, sertifikavimą ir tikrinimą;

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 10 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10b) apibrėžtis „nacionalinė akreditacijos įstaiga“ turi tą pačią reikšmę, kokia jai suteikta 2008 m. liepos 9 d. Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/2008, nustatančiame su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus1.

___________

1 OLL 218, 2008 8 13, p. 30

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11a) „uoslės lavinimo žaidimas“ – žaidimas, kurį žaidžiant siekiama išmokti atpažinti įvairius, taip pat ir malonius, kvapus;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 11 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11b) kosmetikos rinkinys“ – žaislas, kuriuo žaidžiant siekiama padėti vaikui išmokti gaminti tokius produktus kaip kvepalus, muilą, kremą, šampūną, vonios putas, blizgį, lūpų dažus, veido kosmetiką, dantų pastą ir plaukų minkštiklį, kurių sudėtyje gali būti kvapiųjų medžiagų arba eterinių aliejų;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 11 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11c) „skonio lavinimo žaidimas“ – žaidimas, kurį žaidžiant naudojamos sudėtinės maisto dalys, kaip antai saldžiosios medžiagos, skysčiai, milteliai ir aromatinės medžiagos, siekiant vaikams sudaryti galimybę gaminti pagal saldumynų ar kitus kulinarinius receptus;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) „žala“ – fizinis sužeidimas arba žala sveikatai;

(13) „žala“ – fizinis sužeidimas arba kita žala sveikatai, įskaitant ilgalaikę žalą;

Pagrindimas

Šia formuluote paaiškinama, kad sąvoka „žala sveikatai“ apima ilgalaikę žalą, pvz., kancerogeninį poveikį ir endokrininės sistemos ardymą.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15a) „skirtas naudoti“ reiškia, kad vienas iš tėvų ar vaiką prižiūrintis asmuo gali pagrįstai manyti, kad žaislas skirtas naudoti nurodytos amžiaus grupės vaikams. Jei ant produkto pateikiamas įspėjimas, kad jis netinkamas tam tikros amžiaus grupės vaikams, tai nereiškia, kad šis produktas atitinka šios direktyvos saugos reikalavimus.

Pagrindimas

Tyrimai rodo, kad ant produktų pateikiami įspėjimai nėra veiksminga priemonė siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi esminių saugos reikalavimų. Ypač žaislai, kurie, kaip galima pagrįstai manyti, skirti mažiems vaikams, turėtų atitikti reikalavimus, pvz., nustatytus pagal mažų dalių bandymą. Taigi siekiant išvengti, kad žaislais nebūtų naudojamasi netinkamai, šioje direktyvoje reikia apibrėžti tokių frazių, kaip „aiškiai skirtas naudoti jaunesniems nei x mėnesių amžiaus vaikams“, vartojimą.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Gamintojai užtikrina, kad jų žaislai būtų projektuojami ir gaminami laikantis 9 straipsnyje ir II priede išdėstytų esminių saugos reikalavimų.

1. Pateikdami žaislus į rinką, gamintojai užtikrina, kad jie būtų suprojektuoti ir pagaminti laikantis 9 straipsnyje ir II priede išdėstytų esminių saugos reikalavimų.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu taikant šią procedūrą įrodoma, kad žaislas atitinka taikomus reikalavimus, gamintojai parengia EB atitikties deklaraciją, kaip nurodyta 14 straipsnyje, ir paženklina atitikties ženklu, pateikiamu 16 straipsnio 1 dalyje.

Jeigu taikant šią procedūrą įrodoma, kad žaislas atitinka taikomus reikalavimus, gamintojai parengia EB atitikties deklaraciją, kaip nurodyta 14 straipsnyje, ir paženklina atitikties ženklu pagal 15 ir 16 straipsnius.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Gamintojai užtikrina, kad būtų taikomos reikiamos procedūros siekiant užtikrinti, kad būtų nuolat laikomasi serijinės gamybos atitikties. Turi būti tinkamai atsižvelgiama į gaminio konstrukcijos ar savybių pakeitimus ir darniųjų standartų, kuriais remiantis nustatoma gaminio atitiktis, pakeitimus.

4. Gamintojai užtikrina, kad būtų taikomos reikiamos procedūros, skirtos užtikrinti, kad būtų nuolat laikomasi serijinės gamybos atitikties. Turi būti tinkamai atsižvelgiama į gaminio konstrukcijos ar savybių pakeitimus ir darniųjų standartų, kuriais remiantis deklaruojama gaminio atitiktis, pakeitimus.

Visais atvejais, jeigu būtina, gamintojai tiria parduodamų žaislų bandinius, nagrinėja ir, jeigu būtina, registruoja skundus bei informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

Jeigu dėl žaislo keliamo pavojaus būtina, gamintojai, siekdami apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugumą, tiria parduodamų žaislų bandinius, nagrinėja ir, jeigu būtina, registruoja skundus, taip pat reikalavimų neatitinkančius žaislus ir išimtus iš prekybos žaislus bei informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Gamintojai nurodo savo pavadinimą, adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, ant žaislo arba, jeigu dėl žaislo dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, ant pakuotės ar prie žaislo pridedamame dokumente.

6. Gamintojai nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą, adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, ant žaislo arba, jeigu tai neįmanoma, ant pakuotės arba prie žaislo pridedamame dokumente. Turi būti nurodytas vienas adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6a. Gamintojai užtikrina, kad prie žaislo būtų pridėta naudojimo instrukcijos ir saugos informacija vartotojams ir kitiems tiesioginiams vartotojams suprantama kalba, kurią nustato atitinkama valstybė narė.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad į rinką jų pateiktas žaislas neatitinka taikomų Bendrijos teisės aktų, imasi reikiamų korekcinių priemonių siekdami užtikrinti žaislo atitiktį arba pašalina jį iš rinkos ir susigrąžinagalutinių vartotojų, jeigu būtina. Jie nedelsdami praneša valstybių narių nacionalinėms institucijoms apie į rinką jų pateiktą tokį žaislą, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie reikalavimų neatitikimą ir apie taikomas korekcines priemones.

7. Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad į rinką jų pateiktas žaislas neatitinka taikomų derinamųjų Bendrijos teisės aktų, nedelsdami imasi reikiamų korekcinių priemonių siekdami užtikrinti žaislo atitiktį, pašalinti jį iš rinkos arba susigrąžintitiesioginių vartotojų, jeigu būtina. Be to, kai žaislas pavojingas, gamintojai nedelsdami informuoja valstybių narių, į kurių rinką tokie žaislai buvo pateikti, kompetentingas nacionalines institucijas, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taikomas korekcines priemones. Gamintojai nedelsdami sustabdo žaislo tiekimą į rinką iki tol, kol žaislas neatitiks galiojančių Bendrijos teisės aktų.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. To pageidaujančioms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms gamintojai suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti. Šioms institucijoms pageidaujant, jie bendradarbiauja su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant išvengti žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, keliamos rizikos.

8. Gavę pagrįstą kompetentingos nacionalinės institucijos prašymą, gamintojai suteikia jai visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti, tai institucijai lengvai suprantama kalba. Šiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja vykdant visus veiksmus, kurių imamasi siekiant pašalinti žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, keliamą riziką.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio pavadinimas ir 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgaliotasis atstovas

Įgaliotųjų atstovų pareigos

1. Gamintojai rašytiniu įgaliojimu gali paskirti bet kokį Bendrijoje įsisteigusį fizinį ar juridinį asmenį (toliau – įgaliotąjį atstovą) veikti jų vardu atliekant konkrečias užduotis, susijusias su remiantis šia direktyva nustatytomis gamintojų prievolėmis.

1. Gamintojas rašytiniu įgaliojimu gali paskirti įgaliotąjį atstovą, kaip apibrėžta 2 straipsnio 3a punkte.

Pagrindimas

Siekiama nuoseklumo atsižvelgiant į 3 ir 5 straipsnių pavadinimus. Į 2 straipsnį įrašytas „įgaliotojo atstovo“ apibrėžimas.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Įgaliotojo atstovo įgaliojimai negali apimti veiksmų, susijusių su 3 straipsnio 1 dalyje nustatytomis prievolėmis ir techninių dokumentų sudarymu.

2. Įgaliotojo atstovo įgaliojimai neapima prievolių, nustatytų 3 straipsnio 1 dalyje, ir techninių dokumentų sudarymo.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Gamintojui paskyrus įgaliotąjį atstovą, pastarasis atlieka bent jau šiuos veiksmus:

3. Įgaliotasis atstovas atlieka užduotis, nurodytas iš gamintojo gautame įgaliojime. Įgaliotajam atstovui įgaliojimu leidžiama atlikti bent jau šiuos veiksmus:

a) 10 metų saugo EB atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus, kad juos galėtų pateikti nacionalinėms priežiūros institucijoms;

a) 10 metų saugo EB atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus, kad juos galėtų pateikti nacionalinėms priežiūros institucijoms;

b) kompetentingoms nacionalinėms institucijoms paprašius, pateikia joms visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti;

b) kompetentingai nacionalinei institucijai pateikus pagrįstą prašymą, pateikia jai visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti;

c) kompetentingų institucijų prašymu bendradarbiauja su jomis dėl bet kokių veiksmų, kurių imamasi siekiant išvengti su jo įgaliojimu susijusių žaislų keliamos rizikos..

c) kompetentingų nacionalinių institucijų prašymu bendradarbiauja su jomis dėl bet kokių veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti su jo įgaliojimu susijusių žaislų keliamą riziką.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pateikdami į rinką žaislą, importuotojai deramai laikosi taikomų reikalavimų.

1. Importuotojai į Bendrijos rinką pateikia tik reikalavimus atitinkančius žaislus.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prieš pateikdami žaislą į rinką, importuotojai patikrina, ar gamintojas atliko tinkamą atitikties vertinimo procedūrą.

2. Prieš pateikdami žaislą į rinką, importuotojai užtikrina, kad gamintojas atliko tinkamą atitikties vertinimo procedūrą.

Jie patikrina, ar gamintojas parengė techninius dokumentus, ar žaislas paženklintas reikiamu (-ais) atitikties ženklu (-ais), ar prie jo pridėti reikiami dokumentai ir ar gamintojas įvykdė 3 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.

Jie užtikrina, kad gamintojas parengė techninius dokumentus, kad žaislas paženklintas reikiamu atitikties ženklu arba ženklais, kad prie jo pridėti reikiami dokumentai ir kad gamintojas įvykdė 3 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.

Jei importuotojas nustato, kad žaislas neatitinka 9 straipsnyje ir II priede išdėstytų esminių saugos reikalavimų, jis gali pateikti į rinką žaislą tik užtikrinęs žaislo atitiktį minėtiems reikalavimams.

 

Jei importuotojas mano arba turi pagrindo manyti, kad žaislas neatitinka 9 straipsnyje ir II priede išdėstytų esminių saugos reikalavimų, jis nepateikia žaislo į rinką tol, kol užtikrinama žaislo atitiktis minėtiems reikalavimams. Be to, jei žaislas yra pavojingas, importuotojas apie tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Importuotojai nurodo savo pavadinimą, adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, ant žaislo arba, jeigu dėl žaislo dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, ant pakuotės ar prie žaislo pridedamame dokumente.

3. Importuotojai nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą, adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, ant žaislo arba, jeigu tai neįmanoma, ant pakuotės arba prie žaislo pridedamame dokumente.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a. Importuotojai užtikrina, kad prie žaislo būtų pridėta naudojimo instrukcijos ir saugos informacija vartotojams ir kitiems galutiniams vartotojams suprantama kalba, kurią nustato atitinkama valstybė narė.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Jeigu dėl žaislo keliamo pavojaus būtina, importuotojai, siekdami apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugumą, tiria parduodamų žaislų bandinius, nagrinėja ir, jeigu būtina, registruoja skundus, taip pat reikalavimų neatitinkančius žaislus ir išimtus iš prekybos žaislus bei informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad į rinką jų pateiktas žaislas neatitinka taikomų Bendrijos teisės aktų, imasi reikiamų korekcinių priemonių siekdami užtikrinti žaislo atitiktį arba pašalina jį iš rinkos ir jį susigrąžina iš galutinių vartotojų, jeigu būtina. Jie nedelsdami praneša valstybių narių nacionalinėms institucijoms apie į rinką jų pateiktą tokį žaislą, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie reikalavimų neatitikimą ir apie taikomas korekcines priemones.

5. Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad į rinką jų pateiktas žaislas neatitinka taikomų derinamųjų Bendrijos teisės aktų, nedelsdami imasi korekcinių priemonių, būtinų užtikrinti žaislo atitiktį, pašalinti jį iš rinkos arba susigrąžinti, jeigu būtina. Be to, kai žaislas yra pavojingas, importuotojai nedelsdami informuoja valstybių narių, į kurių rinką tokie žaislai buvo pateikti, kompetentingas nacionalines institucijas, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taikomas korekcines priemones.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Kompetentingoms nacionalinėms institucijoms paprašius, importuotojai pateikia joms visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti. Šioms institucijoms pageidaujant, jie bendradarbiauja su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant išvengti žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, keliamos rizikos.

 

7. Gavę pagrįstą kompetentingos nacionalinės institucijos prašymą, importuotojai pateikia jai visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti, tai institucijai lengvai suprantama kalba. Šiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, keliamą riziką.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prieš pateikdami žaislą į rinką, platintojai patikrina, ar gaminys paženklintas reikiamu (-ais) atitikties ženklu (-ais), ar prie jo pridėti reikiami dokumentai ir ar gamintojas ir importuotojas įvykdė 3 straipsnio 5 ir 6 dalyse ir 5 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

 

2. Prieš pateikdami gaminį į rinką, platintojai patikrina, ar žaislas paženklintas reikiamu (-ais) atitikties ženklu (-ais), ar prie jo pridėti reikiami dokumentai, naudojimo instrukcijos ir saugos informacija, valstybės narės, į kurios rinką gaminys pateikiamas, vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba, ir ar gamintojas ir importuotojas įvykdė 3 straipsnio 5 ir 6 dalyse ir 5 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Jei platintojas nustato, kad žaislas neatitinka 9 straipsnyje ir II priede išdėstytų esminių saugos reikalavimų, jis gali pateikti į rinką žaislą tik užtikrinęs žaislo atitiktį minėtiems reikalavimams. Apie tai platintojas informuoja gamintoją ir importuotoją.

 

Jei platintojas mano arba turi pagrindo manyti, kad žaislas neatitinka 9 straipsnyje ir II priede išdėstytų esminių saugos reikalavimų, jis nepateikia žaislo į rinką tol, kol užtikrinama žaislo atitiktis minėtiems reikalavimams. Be to, jei žaislas yra pavojingas, platintojas apie tai informuoja gamintoją arba importuotoją ir rinkos priežiūros institucijas.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad į rinką jų pateiktas gaminys neatitinka taikomų Bendrijos teisės aktų, taiko reikiamas korekcines priemones siekdami užtikrinti žaislo atitiktį arba pašalina jį iš rinkos, arba jį susigrąžina iš galutinių vartotojų, jeigu būtina. Jie nedelsdami praneša valstybių narių nacionalinėms institucijoms apie į rinką jų pateiktą tokį žaislą, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie reikalavimų neatitikimą ir apie taikomas korekcines priemones.

4. Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad į rinką jų pateiktas žaislas neatitinka taikomų derinamųjų Bendrijos teisės aktų, užtikrina, kad būtų taikomos korekcinės priemonės, būtinos užtikrinti žaislo atitiktį, pašalinti jį iš rinkos arba susigrąžinti, jeigu būtina. Be to, kai žaislas yra pavojingas, platintojai nedelsdami informuoja valstybių narių, į kurių rinką buvo pateiktas toks žaislas, kompetentingas nacionalines institucijas, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taikomas korekcines priemones.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kompetentingoms nacionalinėms institucijoms paprašius, platintojai pateikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti. Šioms institucijoms pageidaujant, jie bendradarbiauja su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant išvengti žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, keliamos rizikos.

5. Gavę pagrįstą kompetentingos nacionalinės institucijos prašymą, platintojai pateikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti. Šiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja vykdant visus veiksmus, kurių imamasi siekiant pašalinti žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, keliamą riziką.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Importuotojui ar platintojui, kuris pateikia žaislą į rinką savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą, taikomos 3 straipsnyje nustatytos gamintojo prievolės.

Šioje direktyvoje importuotojas arba platintojas, kuris pateikia žaislą į rinką savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą arba pakeičia į rinką pateiktą žaislą taip, kad gali pasikeisti žaislo atitiktis taikomiems reikalavimams, laikomas gamintoju ir jam taikomos 3 straipsnyje nustatytos gamintojo prievolės.

Jeigu importuotojas arba platintojas pakeičia gaminį taip, kad gali pasikeisti gaminio atitiktis taikomiems reikalavimams, jiems taikomos 7 straipsnyje nustatytos gamintojo prievolės, susijusios su šiais pakeitimais.

 

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ekonominių operacijų vykdytojai turi nurodyti šią informaciją:

Ūkinės veiklos vykdytojai, jei jų paprašoma, rinkos priežiūros institucijoms nurodo šią 10 metų laikotarpio informaciją:

a) kiekvieną ekonominių operacijų vykdytoją, kuris jiems pristatė žaislą.

a) kiekvieną ūkinės veiklos vykdytoją, kuris jiems pristatė žaislą;

b) kiekvieną ekonominių operacijų vykdytoją, kuriam jie pristatė žaislą.

b) kiekvieną ūkinės veiklos vykdytoją, kuriam jie pristatė žaislą.

Jie turi taikyti tokias atitinkamas sistemas ir procedūras, kurios leistų to pageidaujančioms rinkos priežiūros institucijoms susipažinti su šia informacija 10 metų laikotarpiu.

 

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Turi būti atsižvelgiama į naudotojų, o prireikus, į jų prižiūrėtojų, gebėjimus, visų pirma tų žaislų, kurie pagal savo funkcijas, matmenis ir savybes yra skirti vaikams iki 36 mėnesių, atveju.

Turi būti atsižvelgiama į naudotojų, o prireikus, į jų prižiūrėtojų, gebėjimus, visų pirma tų žaislų, kurie pagal savo funkcijas, matmenis ir savybes yra skirti vaikams iki 36 mėnesių, atveju. Vadovaujantis 12 straipsnyje nustatytais suderintais reikalavimais tam tikrų kategorijų žaislams gali būti nustatyti kiti amžiaus apribojimai.

Pagrindimas

Šios nuorodos į vienas amžiaus ribas nepakanka siekiant atsižvelgti į norminimo raidą, kai jau yra nuoroda į vaikus, kurie negali atsisėsti be pagalbos (jų amžius nustatytas 5–10 mėn.), ir kai aptariamos kitos amžiaus ribos (pvz., 18 mėn.).

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Žaislų etiketės arba etiketės ant jų pakuotės ir prie jų pridedamos naudojimo instrukcijos turi atkreipti naudotojų arba jų prižiūrėtojų dėmesį į būdingus pavojus ir į riziką patirti žalą naudojant žaislus, taip pat į būdus jų išvengti.

Žaislų etiketės ir (arba) etiketės ant jų pakuotės ir prie jų pridedamos naudojimo instrukcijos turi atkreipti naudotojų arba jų prižiūrėtojų dėmesį į būdingus žaislų keliamus pavojus ir į susijusią riziką patirti žalą naudojant žaislus, taip pat į būdus jų išvengti.

Pagrindimas

Ne visada tikslinga vartotojus informuoti įspėjime nurodant kurios žaislo dalys gali kelti pavojų arba kad žaislo sudėtyje yra tam tikros cheminės medžiagos. Pavyzdžiui, vartotojams neaišku, kad įspėjimas „rutuliukai“ reiškia, jog šiuo žaislu vaikas gali užspringti. Įspėjimuose vartotojams turi būti pateikta aiški informacija apie pavojų (riziką), ar žalą, kurią galima patirti naudojant žaislus.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a. Kai valstybių narių kompetentingos institucijos imasi priemonių, nustatytų šioje direktyvoje, ypač jos 37 straipsnyje, jos tinkamai laikosi atsargumo principo.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

V priedo B dalies 1 punkte nurodyti įspėjimai negali būti pateikiami ant žaislų, kurie pagal paskirtį, matmenis ir savybes, skirti vaikams iki trisdešimt šešių mėnesių amžiaus.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

V priedo B dalyje išvardytų žaislų kategorijoms naudojami minėto priedo B dalyje nurodyti įspėjimai.

V priedo B dalies 2–5 punktuose išvardytų žaislų kategorijoms naudojami minėtuose punktuose nurodyti įspėjimai ir jų formuluotės.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Gamintojas įspėjimus pateikia ant žaislo, prie žaislo tvirtinamoje etiketėje arba ant pakuotės, o prireikus, prie žaislo pridedamose naudojimo instrukcijose, taip, kad jie būtų matomi, aiškiai įskaitomi ir tikslūs. Tinkami įspėjimai turi būti tvirtinami prie mažų žaislų, kurie parduodami be pakuočių.

2. Gamintojas įspėjimus pateikia ant žaislo, prie žaislo tvirtinamoje etiketėje arba ant vartotojams skirtos pakuotės, o prireikus, prie žaislo pridedamose naudojimo instrukcijose, taip, kad jie būtų matomi, tikslūs ir aiškiai įskaitomi. Įspėjimai pateikiami vartotojams suprantama kalba. Tinkami įspėjimai turi būti tvirtinami prie mažų žaislų, kurie parduodami be pakuočių.

 

Prieš įspėjimo tekstą turi būti parašytas atitinkamas žodis „Įspėjimas“ arba „Įspėjimai“.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

Įspėjimai, kuriuose nurodomas minimalus ir maksimalus naudotojų amžius, turi būti matomi, įskaitomi ir lengvai pastebimi pardavimo vietoje.

Įspėjimai, kuriuose nurodomas žaislo saugumas, apie kurį būtina žinoti renkantis žaislą naudojimui ar naudotojui, kaip nurodyta 10 straipsnio 1 punkto antroje pastraipoje, ir kurie lemia sprendimą dėl žaislo pirkimo, nurodomi ant pakuotės. Jei žaislas perkamas internetu, lengvai įskaitomas įspėjimas pateikiamas tinklavietėje.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu valstybė narė arba Komisija mano, kad darnusis standartas ne visiškai atitinka reikalavimus, kuriuos jis apima ir kurie yra nustatyti 9 straipsnyje ir II priede, Komisija arba atitinkama valstybė narė perduoda nagrinėti šį klausimą pagal Direktyvos 98/34/EB 5 straipsnį įsteigtam komitetui (toliau – komitetas) ir pateikia savo argumentus. Komitetas savo nuomonę pareiškia nedelsiant.

 

1. Jeigu valstybė narė arba Komisija mano, kad darnusis standartas ne visiškai atitinka reikalavimus, kuriuos jis apima ir kurie yra nustatyti 9 straipsnyje ir II priede, Komisija arba atitinkama valstybė narė perduoda nagrinėti šį klausimą pagal Direktyvos 98/34/EB 5 straipsnį įsteigtam komitetui ir pateikia savo argumentus. Komitetas, pasikonsultavęs su atitinkamomis Europos standartizacijos įstaigomis, nedelsdamas pareiškia savo nuomonę.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. EB atitikties deklaracijoje būtinai nurodoma informacija, pateikta III priede, kuri nuolatos atnaujinama. EB atitikties deklaracijos forma atitinka III priede nustatytą pavyzdį.

 

2. EB atitikties deklaracijos forma atitinka 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos1 III priede nustatytą pavyzdį, joje nurodoma informacija, pateikta šio sprendimo II priede išdėstytuose atitinkamuose moduliuose, ir ji nuolat atnaujinama. Deklaracija išverčiama į valstybės narės, į kurios rinką gaminys pateikiamas arba kurioje jį galima įsigyti, reikalaujama kalba arba kalbomis.

___________

1 OL L 218, 2008 8 13, p. 82.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendrieji ženklinimo „CE“ ženklu principai

Ženklinimas „CE“ ženklu

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Ženklinti „CE“ ženklu gali tik gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas.

2. Ženklinimui „CE“ ženklu taikomi Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje išdėstyti bendrieji principai.

Ženklindamas arba pasirūpindamas, kad būtų ženklinama „CE“ ženklu, gamintojas prisiima atsakomybę dėl gaminio atitikties šioje direktyvoje nustatytiems reikalavimams.

 

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. „CE“ ženklas yra vienintelis ženklas, patvirtinantis žaislo atitiktį taikomiems reikalavimams.

Išbraukta.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Laikydamosi šios direktyvos nuostatų, valstybės narės į savo nacionalinius teisės aktus neįtraukia jokių nuorodų į bet kurį kitą atitikties ženklą, kuris nėra „CE“ ženklas, arba panaikina tokias nuorodas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Draudžiama prie žaislo tvirtinti ženklus, žymas ir užrašus, kurie gali klaidinti trečiąsias šalis dėl „CE“ ženklo reikšmės ar formos arba ir dėl reikšmės, ir dėl formos. Gaminys gali būti ženklinamas bet kokiu kitu ženklu, jei dėl to nesumažėja „CE“ ženklo matomumas, įskaitomumas ir nepasikeičia jo reikšmė.

Išbraukta.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Žaislai, nepaženklinti „CE“ ženklu ir neatitinkantys šios direktyvos nuostatų, gali būti rodomi prekybos mugėse ir parodose, jei prie jų pridedama žyma, kurioje aiškiai nurodyta, kad žaislai neatitinka šios direktyvos reikalavimų ir nėra skirti parduoti arba platinti nemokamai.

7. Žaislai, nepaženklinti „CE“ ženklu ar kitaip neatitinkantys šios direktyvos nuostatų, gali būti rodomi prekybos mugėse ir parodose, jei prie jų pridedama žyma, kurioje aiškiai nurodyta, kad žaislai neatitinka šios direktyvos reikalavimų ir nėra skirti parduoti arba platinti nemokamai

Pagrindimas

Prekybos mugėse rodomi žaislai nėra į rinką teikiami žaislai, todėl negalima imtis priemonių prieš juos, net jei jie kelia pavojų. Specialus ženklas turi rodyti importuotojams ir platintojams, kad šie žaislai negali būti parduodami ES rinkoje. Vis dėlto, nors ir neatitinka reikalavimų, daugelis prekybos mugėse rodomų žaislų turi CE ženklą. Pagal galiojančią formuluotę rinkos prižiūrėtojams sunku priversti parodos dalyvius žymėti žaislus specialiu ženklu, kadangi direktyvoje neaptariami neatitinkantys reikalavimų „CE“ ženklu pažymėti žaislai.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ženklinimo „CE“ ženklu taisyklės ir sąlygos

Žaislų ženklinimo „CE“ ženklu taisyklės ir sąlygos

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. „CE“ ženklą sudaro tokios formos raidės „CE“:

 

Išbraukta.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Mažinant arba didinant „CE“ ženklą būtina laikytis 1 dalyje pateikiamame brėžinyje su padalomis nurodytų proporcijų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu konkrečiuose teisės aktuose konkretūs matmenys nėra nustatyti, „CE“ ženklo vertikalusis matmuo turi būti bent 5 mm.

Išbraukta.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš pateikdami žaislą į rinką gamintojai atlieka analizę dėl cheminio, fizinio, mechaninio pobūdžio pavojaus bei pavojaus dėl elektros, degumo, higienos ir radioaktyvumo, kurį gali kelti žaislas, ir vertina galimo minėtų rūšių pavojaus atsiradimo galimybes.

Prieš pateikdami žaislą į rinką gamintojai atlieka analizę dėl cheminio, fizinio, mechaninio pobūdžio pavojaus bei pavojaus dėl elektros, degumo, higienos ir radioaktyvumo, kurį gali kelti žaislas, ir vertina galimo minėtų rūšių pavojaus atsiradimo galimybes. Tai, kad praeityje neįvyko nelaimingų atsitikimų, savaime neįrodo, kad žaislas kelia mažą pavojų.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad nacionalinės akreditacijos įstaigos turi atlikti 1 dalyje minimą vertinimą ir stebėseną, kaip apibrėžta ir nustatyta Reglamente (EB) Nr. [...].

2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 dalyje minimą vertinimą ir stebėseną turi atlikti nacionalinės akreditacijos įstaiga, kaip apibrėžta ir nustatyta Reglamente (EB) Nr. 765/2008.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu notifikuojančioji institucija paveda, užsako subrangos būdu arba kitaip patiki atlikti 1 dalyje minimą vertinimą, notifikavimą ar stebėseną įstaigai, kuri nėra valstybinė institucija, pavedimą gavusi, subrangos sutartį sudariusi arba kitaip įgaliota įstaiga turi būti juridinis asmuo ir turi būti sudariusi su jos veikla susijusius finansinius įsipareigojimus nustatančias sutartis.

3. Jeigu notifikuojančioji institucija paveda arba kitaip patiki atlikti 1 dalyje minimą vertinimą, notifikavimą ar stebėseną įstaigai, kuri nėra valstybinė institucija, ši įstaiga turi būti juridinis asmuo ir turi laikytis 23 straipsnio 1–6 dalyje nurodytų reikalavimų su atitinkamais pakeitimais. Be to, ji turi būti sudariusi su jos veikla susijusius finansinius įsipareigojimus nustatančias sutartis.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Notifikuojančioji institucija prisiima visą atsakomybę už 3 dalyje nurodytos įstaigos atliekamas užduotis.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Notifikuojančioji institucija įsteigia pranešimų dėl saugos punktus, kuriems vaikų priežiūros specialistai ir vartotojai gali pranešti apie žaislų neatitiktį reikalavimams ar su žaislo naudojimu susijusius nelaimingus atsitikimus.

Pagrindimas

Įsteigdamos pranešimų dėl žaislų saugos punktus valstybės narės suteiktų daugiau teisių vartotojams ir palengvintų tiesioginį jų bendravimą su gamintojais, jei pasirodytų, kad dėl kurio nors gaminio kyla problemų. Taigi gamintojai galėtų daug greičiau reaguoti į vartotojų reikalavimus.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Notifikuojančioji institucija turi atitikti 2–7 dalyse nustatytus reikalavimus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Notifikuojančioji institucija nesiūlo arba nevykdo jokios veiklos, kurią vykdo atitikties vertinimo įstaigos, taip pat neteikia konsultavimo paslaugų.

 

5. Notifikuojančioji institucija nesiūlo arba nevykdo jokios veiklos, kurią vykdo atitikties vertinimo įstaigos, taip pat neteikia konsultavimo paslaugų komerciniu arba konkurenciniu pagrindu.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Notifikuojančioji institucija turi būti įdiegusi tinkamas priemones gautos informacijos konfidencialumui užtikrinti.

6. Notifikuojančioji institucija užtikrina gaunamos informacijos konfidencialumą.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie savo nacionalines procedūras, taikomas vertinant bei notifikuojant atitikties vertinimo įstaigas ir atliekant notifikuotųjų įstaigų stebėseną, taip pat apie šios informacijos pasikeitimus.

Valstybės narės praneša Komisijai apie savo procedūras, taikomas vertinant bei notifikuojant atitikties vertinimo įstaigas ir atliekant notifikuotųjų įstaigų stebėseną, taip pat apie pasikeitimus.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti trečiosios šalies įstaiga, nepriklausoma nuo vertinamos organizacijos ar gaminio.

3. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti trečiosios šalies įstaiga, nepriklausoma nuo vertinamos organizacijos ar gaminio.

 

Tokia įstaiga gali būti laikoma žaislus vertinanti įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmones, kurios dalyvauja žaislų projektavimo, gamybos, tiekimo, montavimo, naudojimo arba priežiūros veikloje, jei ji įrodo savo nepriklausomumą ir interesų konfliktų nebuvimą.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai negali būti vertinamų gaminių projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar techninės priežiūros paslaugų teikėjai, taip pat negali būti nurodytų šalių įgaliotieji atstovai. Jie negali tiesiogiai dalyvauti projektuojant, gaminant ar konstruojant, parduodant, montuojant, naudojant šiuos gaminius ar atliekant techninę jų priežiūrą, taip pat negali atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms šalims.

4. Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai negali būti vertinamų žaislų projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar techninės priežiūros paslaugų teikėjai, taip pat negali būti nurodytų šalių įgaliotieji atstovai. Tačiau tai neturi trukdyti naudoti įvertintų gaminių, reikalingų atitikties vertinimo įstaigos veiklai, arba naudoti tokių gaminių asmeniniais tikslais.

 

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai negali tiesiogiai dalyvauti projektuojant, gaminant ar konstruojant, parduodant, montuojant, naudojant šiuos žaislus ar atliekant techninę jų priežiūrą, taip pat negali atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie negali užsiimti jokia kita veikla, nesuderinama su jų priimamų sprendimų nešališkumu ir sąžiningumu atliekant atitikties vertinimo veiklą, kuriai yra notifikuoti. Tai visų pirma taikoma konsultavimo paslaugoms.

Jie negali teikti konsultavimo paslaugų, susijusių su atitikties vertinimo veikla, kuriai yra notifikuoti ir kuri yra susijusi su skirtais teikti į Bendrijos rinką gaminiais. Tačiau tai neturi trukdyti gamintojui ir atitikties vertinimo įstaigai keistis technine informacija ir naudoti įvertintų gaminių, reikalingų atitikties vertinimo įstaigos veiklai.

 

 

Atitikties vertinimo įstaiga užtikrina, kad jai pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla nepakenktų jos atitikties vertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui ir nešališkumui.

Atitikties vertinimo įstaiga užtikrina, kad jai pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla nepakenktų jos atitikties vertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui arba nešališkumui.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti pajėgi atlikti visas atitikties vertinimo užduotis, kurios tokiai įstaigai yra numatytos 19 straipsnio nuostatomis ir kurias atlikti ji yra notifikuota; šias užduotis atlieka pati įstaiga arba jos yra atliekamos įstaigos vardu ir jai prisiėmus atsakomybę.

6. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti pajėgi atlikti visas atitikties vertinimo užduotis, kurios jai yra numatytos 19 straipsnyje ir kurias atlikti ji yra notifikuota; šias užduotis atlieka pati įstaiga arba jos yra atliekamos įstaigos vardu ir jai prisiėmus atsakomybę.

Visais atvejais kiekvienai atitikties vertinimo procedūrai ir kiekvienai gaminių rūšiai ar kategorijai, kuriai atitikties vertinimo įstaiga yra notifikuota, ji turi turėti reikiamų darbuotojų, turinčių techninių žinių ir pakankamai patyrusių atitikties vertinimo užduotims atlikti. Įstaiga turi turėti priemones, būtinas su atitikties vertinimo veikla susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atlikti, ir galimybę naudotis visa reikiama įranga ar įrenginiais.

Visais atvejais kiekvienai atitikties vertinimo procedūrai ir kiekvienai gaminio rūšiai ar kategorijai, kuriai atitikties vertinimo įstaiga yra notifikuota, ji turi turėti:

 

a) reikiamų darbuotojų, turinčių techninių žinių ir pakankamai patyrusių atitikties vertinimo užduotims atlikti;

 

b) procedūrų, pagal kurias atliekamas atitikties vertinimas, aprašą, užtikrinant šių procedūrų skaidrumą ir galimybę jas atkartoti. Ji turi būti nustačiusi atitinkamą politiką ir procedūras, kurios padėtų atskirti jos, kaip notifikuotosios įstaigos, užduotis nuo kitos veiklos;

 

c) reikiamas procedūras, pagal kurias vykdytų veiklą, atsižvelgiant į įmonės dydį, sektorių, kuriame ji veikia, ir struktūrą, atitinkamos produktų gamybos technologijos sudėtingumo laipsnį ir masinės arba serijinės gamybos proceso pobūdį.

 

Įstaiga turi turėti priemones, būtinas su atitikties vertinimo veikla susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atlikti, ir galimybę naudotis visa reikiama įranga ar įrenginiais.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) turi turėti reikiamų žinių ir išmanyti esminius reikalavimus, taikomus darniuosius standartus, atitinkamas susijusių Bendrijos teisės aktų nuostatas ir atitinkamas įgyvendinimo nuostatas;

c) turi turėti reikiamų žinių ir išmanyti pagrindinius reikalavimus, taikomus darniuosius standartus, atitinkamas derinamųjų Bendrijos teisės aktų nuostatas ir įgyvendinimo reglamentus;

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11. Atitikties vertinimo įstaiga dalyvauja atitinkamoje standartizacijos veikloje ir notifikuotosios įstaigos koordinavimo grupės, sudarytos pagal 36 straipsnį, veikloje arba užtikrina, kad jos vertinimą atliekantys darbuotojai būtų apie šią veiklą informuoti, taip pat ji šios grupės priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus taiko kaip bendrąsias gaires.

 

11. Atitikties vertinimo įstaiga dalyvauja atitinkamoje standartizacijos veikloje ir notifikuotosios įstaigos koordinavimo grupės, sudarytos pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus, veikloje arba užtikrina, kad jos vertinimą atliekantys darbuotojai būtų apie šią veiklą informuoti, taip pat ji šios grupės priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus taiko kaip bendrąsias gaires.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu atitikties vertinimo įstaiga gali įrodyti, kad atitinka kriterijus, nustatytus darniuosiuose standartuose, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, daroma prielaida, kad ji atitinka 25 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Jeigu atitikties vertinimo įstaiga įrodo, kad atitinka kriterijus, nustatytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba jų dalyse, daroma prielaida, kad ji atitinka 25 straipsnyje nustatytus reikalavimus, jeigu taikomi darnieji standartai apima šiuos reikalavimus.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

26a straipsnis

 

Oficialus prieštaravimas dėl darniųjų standartų

 

Jeigu valstybė narė arba Komisija oficialiai prieštarauja dėl 26 straipsnyje numatytų darniųjų standartų, taikomos 13 straipsnio nuostatos.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu atitikties vertinimo įstaiga sudaro subrangos sutartį dėl konkrečių su atitikties vertinimu susijusių užduočių atlikimo arba naudojasi jai pavaldžios įstaigos paslaugomis, ji užtikrina, kad subrangovas arba pavaldžioji įstaiga atitiktų 25 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

1. Jeigu notifikuotoji įstaiga sudaro subrangos sutartį dėl konkrečių su atitikties vertinimu susijusių užduočių atlikimo arba naudojasi jai pavaldžios įstaigos paslaugomis, ji užtikrina, kad subrangovas arba pavaldžioji įstaiga atitiktų 25 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir apie tai praneštų notifikuotajai įstaigai.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Atitikties vertinimo įstaiga prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar pavaldžiųjų įstaigų atliekamas užduotis, neatsižvelgiant į tai, kur jie yra įsisteigę.

2. Notifikuotoji įstaiga prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar pavaldžių įstaigų atliekamas užduotis, neatsižvelgiant į tai, kur jie yra įsisteigę.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Atitikties vertinimo įstaiga sudaro sąlygas nacionalinėms institucijoms susipažinti su atitinkamais dokumentais, susijusiais su subrangovo arba pavaldžiosios įstaigos kvalifikacijos įvertinimu ir subrangovo arba pavaldžiosios įstaigos darbu, atliktu pagal 19 straipsnį.

4. Notifikuotoji įstaiga sudaro sąlygas notifikuotajai institucijai susipažinti su atitinkamais dokumentais, susijusiais su subrangovo arba pavaldžiosios įstaigos kvalifikacijos įvertinimu ir darbu, atliktu pagal 19 straipsnį.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jeigu notifikavimas nėra pagrįstas 28 straipsnio 2 dalyje nurodytu akreditacijos pažymėjimu, notifikuojančioji institucija Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia visus dokumentus, būtinus atitikties vertinimo įstaigos kompetencijai patvirtinti.

4. Jeigu notifikavimas nėra pagrįstas 28 straipsnio 2 dalyje nurodytu akreditacijos pažymėjimu, notifikuojančioji institucija Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia dokumentus, patvirtinančius atitikties vertinimo įstaigos kompetenciją, ir taikomas priemones siekiant užtikrinti, kad įstaiga bus reguliariai stebima ir ji toliau atitiks 33 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Atitinkama įstaiga notifikuotosios įstaigos veikla gali užsiimti tik jei Komisija ir kitos valstybės narės per du mėnesius po to notifikavimo nepateikia prieštaravimų.

5. Atitinkama įstaiga notifikuotosios įstaigos veikla gali užsiimti tik jei Komisija arba kitos valstybės narės per dvi savaitės po notifikavimo, kai naudojamas akreditacijos pažymėjimas, arba per du mėnesius po notifikavimo, kai akreditacija netaikoma, nepateikia prieštaravimų.

Tik tokia įstaiga laikoma notifikuotąja įstaiga pagal šią direktyvą.

Tik tokia įstaiga laikoma notifikuotąja įstaiga pagal šią direktyvą.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu notifikuojančioji institucija išsiaiškina arba jai yra pranešama, kad notifikuotoji įstaiga nebeatitinka 25 straipsnyje nustatytų reikalavimų arba kad ji nevykdo savo prievolių, notifikuojančioji institucija apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina notifikavimo galiojimą, atsižvelgdama į konkretų atvejį. Apie tai ji nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

1. Jeigu notifikuojančioji institucija išsiaiškina arba jai yra pranešama, kad notifikuotoji įstaiga nebeatitinka 25 straipsnyje nurodytų reikalavimų arba kad ji nevykdo savo prievolių, notifikuojančioji institucija apriboja, laikinai sustabdo arba atšaukia notifikavimo galiojimą, atsižvelgdama į konkretų atvejį pagal tų reikalavimų neatitikimo arba tų prievolių nevykdymo rimtumą. Apie tai ji nedelsdama praneša Komisijai ir atitinkamai kitoms valstybėms narėms.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija užtikrina, kad visa atliekant tyrimus gauta medžiaga būtų nagrinėjama konfidencialiai.

3. Komisija užtikrina, kad visa atliekant tyrimus gauta neskelbtina medžiaga būtų nagrinėjama konfidencialiai.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Atitikties vertinimas atliekamas laikantis proporcingumo principo, stengiantis išvengti nereikalingos naštos ekonominių operacijų vykdytojams, visų pirma atsižvelgiant į bendrovių dydį ir sąlyginį žaislų technologijos sudėtingumą.

2. Atitikties vertinimas atliekamas laikantis proporcingumo principo, stengiantis išvengti nereikalingos naštos ūkinės veiklos vykdytojams. Atitikties vertinimo įstaigos vykdo savo veiklą deramai atsižvelgdamos į įmonės dydį, sektorių, kuriame ji veikia, struktūrą, atitinkamos produktų gamybos technologijos sudėtingumą ir masinės arba serijinės gamybos proceso pobūdį.

 

Vis dėlto atitikties vertinimo įstaigos, vykdydamos šią veiklą, laikosi tokio griežtumo ir apsaugos lygio, kokio reikia žaislo atitikčiai šios direktyvos nuostatoms užtikrinti.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) bet kokius prašymus, kuriuos jos gavo iš rinkos priežiūros institucijų;

 

c) bet kokius prašymus, kuriuos jos gavo iš rinkos priežiūros institucijų dėl atitikties vertinimo veiklos;

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos, apie kurias jos pranešė, dalyvautų tokios grupės veikloje.

Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos, kurias jos notifikavo, tiesiogiai arba per paskirtus atstovus, dalyvautų tokios (-ių) grupės (-ių) veikloje.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės organizuoja ir atlieka į rinką pateiktų žaislų priežiūrą pagal Direktyvos 2001/95/EB 6, 8 ir 9 straipsnius. Be šių nuostatų taikomi šios direktyvos 38, 39 ir 40 straipsniai.

Valstybės narės organizuoja ir atlieka į rinką pateiktų žaislų priežiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15–29 straipsnius. Be šių nuostatų taikomas šios direktyvos 39 straipsnis.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

38 straipsnis

Išbraukta.

Rinkos priežiūros institucijų galios

 

1. Rinkos priežiūros institucijos gali pareikalauti, kad atitinkami ekonominių operacijų vykdytojai pateiktų bet kokios informacijos, kuri, jų nuomone, yra būtina veiksmingai rinkos priežiūrai, įskaitant 20 straipsnyje minimus techninius dokumentus.

 

2. Rinkos priežiūros institucijos gali paprašyti, kad notifikuotoji įstaiga pateiktų informacijos apie bet kokį EB tipo tyrimo sertifikatą, kurį ši įstaiga išdavė ar kurio galiojimą panaikino, arba kuris susijęs su bet kuriuo atsisakymu išduoti tokį sertifikatą, įskaitant bandymų ataskaitas ir techninius dokumentus.

 

3. Rinkos priežiūros institucijos turi teisę patekti į atitinkamų ekonominių operacijų vykdytojų patalpas, jeigu tai būtina žaislų priežiūrai atlikti remiantis 37 straipsniu.

 

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Rinkos priežiūros institucijos gali paprašyti, kad notifikuotoji įstaiga pateiktų informacijos apie bet kokį EB tipo tyrimo sertifikatą, kurį ši įstaiga išdavė ar kurio galiojimą panaikino, arba kuris susijęs su bet kuriuo atsisakymu išduoti tokį sertifikatą, įskaitant bandymų ataskaitas ir techninius dokumentus.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

40 straipsnis

Išbraukta.

Bendradarbiavimas rinkos priežiūros srityje

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų rinkos priežiūros institucijos ir atitinkamos kitų valstybių narių institucijos, taip pat jų valdžios institucijos ir Komisija bei atitinkamos Bendrijos agentūros veiksmingai bendradarbiautų ir keistųsi informacija visais su riziką keliančiais žaislais susijusiais klausimais.

 

2. Taikydamos 1 dalį, vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos padeda, kai prašoma, kitų valstybių narių rinkos priežiūros institucijoms: teikia informaciją arba dokumentus, atlieka reikiamus tyrimus arba imasi bet kokių kitų tinkamų priemonių arba dalyvauja kitose valstybėse narėse inicijuotuose tyrimuose.

 

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal Direktyvos 2001/95/EB 12 straipsnį arba jeigu jos turi pakankamo pagrindo manyti, kad žaislas, kuriam taikoma ši direktyva, kelia riziką asmenų sveikatai ar saugai, jos kartu su atitinkamais ekonominių operacijų vykdytojais atlieka vertinimą, susijusį su atitinkamu žaislu ir apimantį visus šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus.

1. Jeigu vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr.  765/2008 20 straipsnį arba jeigu jos turi pakankamo pagrindo manyti, kad žaislas, kuriam taikoma ši direktyva, riziką asmenų sveikatai ar saugai arba kitiems su visuomenės interesų apsauga susijusiems aspektams, kuriems taikoma ši direktyva, jos atlieka vertinimą, susijusį su atitinkamu žaislu ir apimantį visus šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus. Atitinkami ūkinės veiklos vykdytojai bendradarbiauja, kiek būtina, su rinkos priežiūros institucijomis.

Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad žaislas neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, jos reikalauja, kad atitinkamas ekonominių operacijų vykdytojas imtųsi visų reikiamų korekcinių priemonių, kad žaislas atitiktų tuos reikalavimus arba pašalintų žaislą iš rinkos arba jį susigrąžintų per pagrįstą laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos į rizikos pobūdį.

Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad žaislas neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, jos reikalauja, kad atitinkamas ūkinės veiklos vykdytojas nedelsdamas imtųsi visų reikiamų korekcinių priemonių, kad žaislas atitiktų tuos reikalavimus arba pašalintų žaislą iš rinkos arba jį susigrąžintų per pagrįstą laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos į rizikos pobūdį.

 

Rinkos priežiūros institucijos apie tai praneša atitinkamai notifikuotajai įstaigai.

 

Antrojoje šios dalies pastraipoje nurodytoms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Ekonominių operacijų vykdytojas užtikrina, kad bet kokios korekcinės priemonės taikomos visų žaislų, kuriuos jis tiekė rinkai visoje Bendrijoje, atžvilgiu.

3. Ūkinės veiklos vykdytojas užtikrina, kad visos įmanomos korekcinės priemonės būtų taikomos visų gaminių, kuriuos jis pateikė į rinką visoje Bendrijoje, atžvilgiu.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. 4 dalyje nurodyta informacija apima visus duomenis, visų pirma duomenis, reikalingus reikalavimų neatitinkančiam žaislui, žaislo kilmei, keliamos rizikos pobūdžiui ir nacionaliniu lygmeniu taikomų priemonių pobūdžiui ir trukmei nustatyti. Visų pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, ar neatitikties priežastis yra:

5. 4 dalyje nurodyta informacija apima visus duomenis, visų pirma duomenis, reikalingus reikalavimų neatitinkančiam žaislui, žaislo kilmei, tariamos neatitikties ir keliamos rizikos pobūdžiui ir nacionaliniu lygmeniu taikomų priemonių pobūdžiui ir trukmei bei atitinkamo ūkinės veiklos vykdytojo argumentams nustatyti. Visų pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, ar neatitikties priežastis yra:

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a. Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamo žaislo atžvilgiu būtų imamasi tinkamų ribojamųjų priemonių, pvz., reikalaujama nedelsiant pašalinti žaislą iš rinkos.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, o žaislo neatitiktis susiejama su darniųjų standartų trūkumais, kaip nurodyta 41 straipsnio 5 dalies b punkte, Komisija arba valstybė narė perduoda klausimą svarstyti pagal Direktyvos 98/34/EB 5 straipsnį įsteigtam nuolatiniam komitetui.

3. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, o žaislo neatitiktis susiejama su darniųjų standartų trūkumais, kaip nurodyta 41 straipsnio 5 dalies b punkte, Komisija informuoja atitinkamą (-as) Europos standartizacijos įstaigą (-as) ir perduoda klausimą svarstyti pagal Direktyvos 98/34/EB 5 straipsnį įsteigtam komitetui. Komitetas konsultuojasi su atitinkama (-omis) Europos standartizacijos įstaiga (-omis) ir nedelsdamas pateikia savo nuomonę.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl direktyvos

43 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu 41 straipsnio 4 dalyje nurodyta priemonė yra tokia, apie kurią reikia pranešti per Bendrijos skubaus pasikeitimo informacija sistemą (RAPEX) pagal Direktyvos 2001/95/EB 12 straipsnį, nebūtina apie ją pranešti atskirai remiantis šios direktyvos 41 straipsnio 4 dalimi, jeigu įvykdomi šie reikalavimai:

Jeigu 41 straipsnio 4 dalyje nurodyta tokia priemonė, apie kurią reikia pranešti per Bendrijos skubaus pasikeitimo informacija sistemą (RAPEX) pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 22 straipsnį, nebūtina apie ją pranešti atskirai remiantis šios direktyvos 41 straipsnio 4 dalimi, jeigu įvykdomi šie reikalavimai:

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl direktyvos

44 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) techninių dokumentų nėra arba jie neišsamūs.

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie vadinamojo prekių paketo.

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl direktyvos

45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija gali iš dalies keisti toliau išvardytus priedus siekdama juos suderinti su technikos ir mokslo raida:

1. Komisija gali iš dalies keisti toliau išvardytus priedus siekdama juos suderinti atsižvelgdama į praktinius technikos ir mokslo pasiekimus:

 

-a) I priedą;

a) II priedo III dalies 7 ir 8 punktus,

a) II priedo III dalies 7 ir 8 punktus,

b) V priedą.

b) V priedą.

Pagrindimas

Šiame straipsnyje kalbama apie kvapus ir sunkiuosius metalus (taip pat apie įspėjimus). Pagal jį, siekiant atsižvelgti į technikos ir mokslo pasiekimus, pakeitimams galima atlikti tik taikant komitologijos procedūrą. Taigi reikia įrašyti žodis „praktinius“ siekiant pagrįsti atitinkamų priedų pakeitimą.

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl direktyvos

45 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, priimamos taikant 46 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, priimamos taikant 46 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl direktyvos

45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija gali priimti sprendimą dėl 1, 2 ir 3 kategorijų kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagų ar preparatų naudojimo žaisluose pagal Direktyvos 67/548/EEB I priedą.

2. Komisija gali priimti sprendimą dėl 1, 2 ir 3 kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai kategorijoms priskiriamų medžiagų ar preparatų kiekio žaisluose pagal Direktyvos 67/548/EEB I priedą.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, priimamos taikant 46 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, priimamos laikantis 46 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu ir, jei reikia, atitinkamam moksliniam komitetui pateikus nuomonę.

Pagrindimas

Žodis „naudojimas“ keičiamas žodžiu „kiekis“. Šis pakeitimas suteikia direktyvai aiškumo. Be to, paaiškėja, kad reguliuojamas žaislo teikimas į rinką (nesvarbu, kur pagamintas žaislas), o ne žaislo gaminimo procesas. Kitu pakeitimu tiesiog paaiškinamas mokslinio komiteto dalyvavimas, kaip tai numatyta priede dėl cheminių medžiagų.

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl direktyvos

52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės netrukdo pateikti į rinką žaislus, kurie atitinka Direktyvos 88/378/EEB reikalavimus ir kurie buvo pateikti į rinką prieš įsigaliojant šiai direktyvai arba ne vėliau kaip po dvejų metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

1. Valstybės narės netrukdo pateikti į rinką žaislus, kurie atitinka Direktyvos 88/378/EEB reikalavimus ir kurie buvo pateikti į rinką prieš įsigaliojant šiai direktyvai arba per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

 

 

2. Pagal 1 dalies išimtį valstybės narės netrukdo tam, kad į rinką būtų pateikiami žaislai, atitinkantys šios direktyvos reikalavimus, išskyrus II priedo III dalyje numatytus reikalavimus, jei žaislai, neatitinkantys šios direktyvos II priedo III dalyje numatytų reikalavimų, atitinka Direktyvos 88/378?EEB II priedo II dalies 3 skirsnyje nustatytus reikalavimus ir pateikti į rinką ketverių metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos laikotarpiu.  

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad naujoji direktyva netaikoma atgaline data ir perkeliant direktyvos nuostatas reikėtų laikytis 2 metų pereinamojo laikotarpio.

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Direktyva 88/378/EEB panaikinama nuo 53 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos.

Direktyva 88/378/EEB, išskyrus 2 straipsnio 1 dalį ir II priedo II dalies 3 skirsnį, panaikinama nuo [dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos]. Šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalis ir II priedo II dalies 3 skirsnis panaikinami nuo [ketveri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos].

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Dviračiai, motoroleriai ir kitos transporto priemonės, skirtos sportui ar keliauti viešaisiais keliais ar viešaisiais takais.

4. Motoroleriai ir kitos transporto priemonės, skirtos sportui ar keliauti viešaisiais keliais ar viešaisiais takais.

 

Dviračiai, kurių maksimalus sėdynės aukštis yra daugiau kaip 435 mm, kai matuojamas vertikalus atstumas nuo žemės iki sėdynės paviršiaus, sėdynei esant horizontalioje padėtyje ir nuleistai iki žemiausios žymos, esančios ant sėdynės koto;

Pagrindimas

Šiuo metu galiojantys Europos teisės aktai dėl vaikų dviračių neaiškūs, nes juose neišskiriami dviračiai, kurių maksimalus sėdynės aukštis neviršija 435 mm (EN 71-1), dviračiai, kurių maksimalus sėdynės aukštis viršija 435 mm, bet mažesnis kaip 635 mm (EN14765), ir dviračių, kurių sėdynės aukštesnės kaip 635 mm (EN 14764). Pirmojo tipo dviračiai neskirti keliauti viešaisiais keliais ir, atsižvelgiant į valstybių narių įstatymus, yra arba nėra laikomi dviračiais. Šis nenuoseklumas sukelia neaiškumų tiek rinkos priežiūros institucijoms, tiek gamintojams.

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17a. Knygos, sukurtos vaikams arba aiškiai skirtos vaikams naudoti, kurios pagamintos tik iš kartono ar popieriaus ir kurių sudėtyje nėra jokių kitų sudėtinių dalių, išskyrus pagamintas iš kartono ar popieriaus.

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo I dalies 4 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos uždusti, t. y. dėl pasismaugimo ar dusimo.

4. Žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos pasismaugti.

 

Pagrindimas

Kai kurių formų žaislai buvo sunkių nelaimių priežastimi ir dabar yra uždrausti. Tos pačios taisyklės turėtų būti taikomos pakuotei, nes vaikai dažnai žaidžia ir su pakuote. Daugelis pardavimo automatų gamintojų ir pagrindiniai kiaušinių su staigmena gamintojai jau ėmėsi priemonių ir tokios rūšies apvalkalus pakeitė kur kas saugesniais. Teigiamai vertiname šias permainas, tačiau visos pakuotės turėtų atitikti tokius pat aukštus saugos reikalavimus. Taigi būtina jas reglamentuoti siekiant užkirsti kelią neatsakingiems gamintojams, kurie galėtų pateikti į rinką jau nebenaudojamą apvalkalą.

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo I dalies 4 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pakuotė, kurioje žaislai pateikiami mažmeninei prekybai, neturi kelti rizikos pasismaugti ar uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies ertmėse) kvėpavimo takų užblokavimo.

Pakuotė, kurioje žaislai pateikiami mažmeninei prekybai, neturi kelti rizikos pasismaugti ar trukdyti patekti oro srautui dėl viršutinių kvėpavimo takų (burnos ir nosies ertmių) užblokavimo. Rutulio, kiaušinio ar elipsoido formos pakuotė negali būti tokio dydžio, kad, patekusi į burną ar ryklę, galėtų užblokuoti kvėpavimo takus iš vidaus.

Pagrindimas

Kai kurių formų žaislai buvo sunkių nelaimių priežastimi ir dabar yra uždrausti. Tos pačios taisyklės turėtų būti taikomos pakuotei, nes vaikai dažnai žaidžia ir su pakuote. Daugelis pardavimo automatų gamintojų ir pagrindiniai kiaušinių su staigmena gamintojai jau ėmėsi priemonių ir tokios rūšies apvalkalus pakeitė kur kas saugesniais. Teigiamai vertiname šias permainas, tačiau visos pakuotės turėtų atitikti tokius pat aukštus saugos reikalavimus. Taigi būtina jas reglamentuoti siekiant užkirsti kelią neatsakingiems gamintojams, kurie galėtų pateikti į rinką jau nebenaudojamą apvalkalą.

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo I dalies 4 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Žaislai ir jų dalys neturi kelti jokio pavojaus trukdyti patekti oro srautui dėl viršutinių kvėpavimo takų (burnos ir nosies ertmių) užblokavimo.

Pagrindimas

Kai kurių formų žaislai buvo sunkių nelaimių priežastimi ir dabar yra uždrausti. Tos pačios taisyklės turėtų būti taikomos pakuotei, nes vaikai dažnai žaidžia ir su pakuote. Daugelis pardavimo automatų gamintojų ir pagrindiniai kiaušinių su staigmena gamintojai jau ėmėsi priemonių ir tokios rūšies apvalkalus pakeitė kur kas saugesniais. Teigiamai vertiname šias permainas, tačiau visos pakuotės turėtų atitikti tokius pat aukštus saugos reikalavimus. Taigi būtina jas reglamentuoti siekiant užkirsti kelią neatsakingiems gamintojams, kurie galėtų pateikti į rinką jau nebenaudojamą apvalkalą.

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo I dalies 4 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo žaislų nuimamos dalys turi būti tokių matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti ir (arba) jos negalėtų patekti į kvėpavimo takus. Tai taip pat taikoma kitiems žaislams, kurie skirti dėti į burną, jų sudedamosioms dalims ir nuo žaislų nuimamoms dalims.

 

Žaislai, kurie pagal savo funkcijas, matmenis ir savybes yra aiškiai skirti naudoti vaikams iki 36 mėnesių, ir jų sudedamosios dalys bei nuo žaislų nuimamos dalys turi būti tokių matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti ir (arba) jos negalėtų patekti į kvėpavimo takus. Tai taip pat taikoma kitų žaislų, kurie pagal savo funkcijas, matmenis ir savybes skirti dėti į burną, į burną dedamoms dalims ir jų sudedamosioms dalims bei visoms nuo į burną dedamų žaislų dalių nuimamoms dalims, neatsižvelgiant į vaikų, kuriems žaislas skirtas, amžiaus grupę.

Pagrindimas

Dabartinė formuluotė yra pernelyg griežta, kadangi vyresniems vaikams skirtas į burną dėti žaislas privalo neturėti jokių smulkių sudedamųjų dalių.

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo I dalies 4 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Maiste esantys arba su maistu sumaišyti žaislai turi būti atskiroje pakuotėje. Ši pateikiama pakuotė turi būti tokių matmenų, kad jos nebūtų galima praryti (arba) ji negalėtų patekti į kvėpavimo takus.

Maiste esantys arba su maistu sumaišyti žaislai turi būti atskiroje pakuotėje. Ši pateikiama pakuotė turi būti tokių matmenų, kad jos nebūtų galima praryti (arba) ji negalėtų patekti į kvėpavimo takus, ir privalo atitikti kitus žaislų pakuočių reikalavimus, nustatytus šio punkto 2 dalyje. Vidinė cilindro pavidalo pakuotė suapvalintais galais, kuri gali būti atskiriama į dvi dalis, negali būti tokio dydžio, kad galėtų užblokuoti kvėpavimo takus iš vidaus.

Pagrindimas

Kai kurių formų žaislai buvo sunkių nelaimių priežastimi ir dabar yra uždrausti. Tos pačios taisyklės turėtų būti taikomos pakuotei, nes vaikai dažnai žaidžia ir su pakuote. Daugelis pardavimo automatų gamintojų ir pagrindiniai kiaušinių su staigmena gamintojai jau ėmėsi priemonių ir tokios rūšies apvalkalus pakeitė kur kas saugesniais. Teigiamai vertiname šias permainas, tačiau visos pakuotės turėtų atitikti tokius pat aukštus saugos reikalavimus. Taigi būtina jas reglamentuoti siekiant užkirsti kelią neatsakingiems gamintojams, kurie galėtų pateikti į rinką jau nebenaudojamą apvalkalą.

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo I dalies 4 punkto 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Draudžiami žaislai, kurie įterpti į maisto gaminius taip, kad vartojimo metu norint tiesiogiai pasiekti žaislą pirmiausia reikia suvartoti maisto produktą.

Draudžiami žaislai, kurie įterpti į maisto gaminius taip, kad vartojimo metu norint tiesiogiai pasiekti žaislą pirmiausia reikia suvartoti maisto produktą. Žaislo dalys, kitaip pritvirtintos prie maisto produkto, atitinka šio punkto 2a dalyje nurodytus reikalavimus.

Pagrindimas

Kai kurių formų žaislai buvo sunkių nelaimių priežastimi ir dabar yra uždrausti. Tos pačios taisyklės turėtų būti taikomos pakuotei, nes vaikai dažnai žaidžia ir su pakuote. Daugelis pardavimo automatų gamintojų ir pagrindiniai kiaušinių su staigmena gamintojai jau ėmėsi priemonių ir tokios rūšies apvalkalus pakeitė kur kas saugesniais. Teigiamai vertiname šias permainas, tačiau visos pakuotės turėtų atitikti tokius pat aukštus saugos reikalavimus. Taigi būtina jas reglamentuoti siekiant užkirsti kelią neatsakingiems gamintojams, kurie galėtų pateikti į rinką jau nebenaudojamą apvalkalą.

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo I dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. Žaislai, kurie suprojektuoti skleisti garsus, turėtų būti suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad iš jų sklindantis garsas nepakenktų vaiko klausai.

10. Žaislai, kurie suprojektuoti skleisti garsus, turėtų būti suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad iš jų sklindantis garsas nepakenktų vaiko klausai. Ši nuostata taikoma visiems žaislams, neatsižvelgiant į tikslinę amžiaus grupę. Žaislų impulsinio triukšmo prie ausies LpC maksimali ribinė vertė turėtų būti 115 dB. Žaislų ilgalaikio triukšmo prie ausies LpC maksimali ribinė vertė turėtų būti 80 dB.

Pagrindimas

Tyrimai rodo, kad ilgalaikis didesnio nei 80 dB triukšmo poveikis gali pakenkti klausai. Vaikai yra ypač pažeidžiami, nes jų klausa jautresnė dideliam triukšmui nei suaugusiųjų. Tai rodo pastaraisiais metais padaugėjęs vaikų klausos sutrikimų skaičius. Taigi itin kenksmingų žaislų, vadinamųjų impulsinio triukšmo žaislų, keliamo triukšmo riba turėtų būti 115 dB.

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Žaislai turi būti suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad nekiltų rizika, jog bus pakenkta žmonių sveikatai dėl cheminių medžiagų ir preparatų, iš kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami kaip nurodyta 9 straipsnio 2 dalyje.

1. Žaislai turi būti suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad nekiltų rizika, jog bus pakenkta žmonių sveikatai ar aplinkai dėl cheminių medžiagų ir preparatų, iš kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami kaip nurodyta 9 straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas

Žr. 3 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nepažeidžiant 2 punkto pirmo sakinyje nustatyto taikomų apribojimų, draudžiama žaisluose naudoti medžiagas, kurios remiantis Direktyva 67548/EEB klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai, kai jų koncentracija lygi arba viršija atitinkamas koncentracijos vertes, nustatytas preparatų, kuriuose yra šių medžiagų, klasifikavimo tikslais pagal Direktyvos 1999/45/EB nuostatas, išskyrus atvejus, kai šių medžiagų yra žaislų sudedamosiose dalyse arba mikrostruktūriškai atskirose žaislų dalyse, kurių vaikai negali fiziškai pasiekti.

3. Nepažeidžiant 2 punkto pirmo sakinyje nustatyto taikomų apribojimų, draudžiama žaisluose naudoti medžiagas, kurios remiantis Direktyva 67548/EEB klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai, kai jų koncentracija lygi arba viršija atitinkamas koncentracijos vertes, nustatytas preparatų, kuriuose yra šių medžiagų, klasifikavimo tikslais pagal Direktyvos 1999/45/EB nuostatas, išskyrus atvejus, kai šių medžiagų yra žaislų sudedamosiose dalyse arba mikrostruktūriškai atskirose žaislų dalyse, su kuriomis vaikai negali turėti fizinio kontakto, jos taip pat negali patekti į kvėpavimo takus, jei žaislai naudojami laikantis 9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos nuostatų.

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Medžiagas ir preparatus, kurios remiantis Direktyva 67/548/EEB klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijų kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos, galima naudoti žaisluose, jeigu įvykdomi šie reikalavimai:

4. Medžiagas ir preparatus, kurie pagal Direktyvą 67/548/EEB klasifikuojami kaip 1 ir 2 kategorijų kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos, draudžiama naudoti, nebent įvykdomi šie reikalavimai:

4.1atitinkamas mokslinis komitetas įvertina medžiagų naudojimą ir nustato, kad visų pirma atsižvelgiant į jų poveiki, jos yra saugios, ir buvo priimtas sprendimas, kaip nurodyta 45 straipsnio 2 dalyje;

a) atitinkamas mokslinis komitetas įvertina medžiagų naudojimą ir nustato, kad visų pirma atsižvelgiant į jų poveikį, jos yra saugios, ir buvo priimtas sprendimas, kaip nurodyta 45 straipsnio 2 dalyje;

4.2alternatyvų analize patvirtinama, kad neturima tinkamų pakaitinių medžiagų;

b) alternatyvų analize patvirtinama, kad neturima tinkamų pakaitinių medžiagų arba preparatų; ir

4.3jų nedraudžiama naudoti vartojimo prekėse pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH).

c) jų nedraudžiama naudoti vartojimo prekėse pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH).

 

3 punkte nustatytas draudimas netaikomas toliau išvardytų medžiagų arba preparatų naudojimui:

 

[pateikti sąrašą]

Komisija įgalioja atitinkamą mokslinį komitetą iš naujo įvertinti šias medžiagas ar preparatus kai tik iškyla saugos problemų ir ne vėliau kaip kas penkerius metus nuo sprendimo priėmimo dienos remiantis 45 straipsnio 2 dalimi.

Komisija įgalioja atitinkamą mokslinį komitetą iš naujo įvertinti šias į antroje dalyje pateikiamą sąrašą įtrauktas medžiagas ar preparatus, kai tik iškyla saugos problemų ir ne vėliau kaip kas penkerius metus nuo sprendimo priėmimo datos remiantis 45 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Medžiagas ir preparatus, kurios remiantis Direktyva 67/548/EEB klasifikuojamos kaip 3 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos, galima naudoti žaisluose, jeigu medžiagų naudojimą įvertina atitinkamas mokslinis komitetas ir nustato, kad visų pirma atsižvelgiant į jų poveiki, jos yra saugios, ir priimamas sprendimas, kaip nurodyta 45 straipsnio 2 dalyje, ir jeigu jų nedraudžiama naudoti vartojimo prekėse pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH).

5. Medžiagas ir preparatus, kurie pagal Direktyvą 67/548/EEB klasifikuojami kaip 3 ir 2 kategorijų kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos, draudžiama naudoti žaisluose, nebent:

 

 

a) medžiagų naudojimą įvertina atitinkamas mokslinis komitetas ir nustato, kad visų pirma atsižvelgiant į jų poveikį, jos yra saugios;

 

b) priimamas sprendimas, kaip nurodyta 45 straipsnio 2 dalyje; ir

 

c) jų nedraudžiama naudoti vartojimo prekėse pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH).

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Specialūs reikalavimai priimami dėl žaislų, skirtų dėti į burną, arba jų dalių, neatsižvelgiant į vaikų, kuriems jie skirti, amžiaus grupę, remiantis maisto pakuotei taikomais reikalavimais, kaip nustatyta 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir su tuo susijusių specialių priemonių, taikomų konkrečioms medžiagoms. Šie reikalavimai priimami remiantis kompetentingo mokslinio komiteto nuomone ir 45 straipsnio 2 dalyje numatytu sprendimu ir atsižvelgiant į žaislų ir medžiagų, kurie liečiasi su maistu, skirtumus.

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b. Žaislai ar jų dalys, neatsižvelgiant į vaikų, kuriems jie skirti, amžiaus grupę, turi atitikti Komisijos 1993 m. kovo 15 d. Direktyvos Nr. 93/11/EEB dėl N-nitrozoaminų ir N-nitrojunginių išsiskyrimo iš elastomerų ar gumos pagamintų žindukų ir čiulptukų nuostatas dėl nitrozoaminų ir nitrojunginių išsiskyrimo iš elastomerų ar gumos pagamintų žindukų.

Pagrindimas

Pavojingų medžiagų naudojimas žaisluose neapsiriboja kancerogeninėmis, mutageninėmis arba toksiškomis reprodukcijai medžiagomis, kvapiosiomis medžiagomis ar tam tikrų elementų turinčiomis medžiagomis. Komisija turėtų reguliariai vertinti visas pavojingas medžiagas. Jei atliekant šį vertinimą būtų aptiktas nepageidautinas pavojus, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai imtis tinkamų veiksmų pagal komitologijos procedūrą.

Pakeitimas  125

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c. Komisija parengia programą, skirtą žaisluose esančioms pavojingoms medžiagoms sistemingai ir reguliariai vertinti. Programoje atsižvelgiama į rinkos priežiūros institucijų ataskaitas ir valstybių narių bei suinteresuotųjų šalių iškeltas problemas. Remdamasi kompetentingo mokslinio komiteto nuomone, Komisija prireikus nusprendžia imtis tinkamų ribojamųjų priemonių. Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos taikant 46 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pagrindimas

Pavojingų medžiagų naudojimas žaisluose neapsiriboja kancerogeninėmis, mutageninėmis arba toksiškomis reprodukcijai medžiagomis, kvapiosiomis medžiagomis ar tam tikrų elementų turinčiomis medžiagomis. Komisija turėtų reguliariai vertinti visas pavojingas medžiagas. Jei atliekant šį vertinimą būtų aptiktas nepageidautinas pavojus, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai imtis tinkamų veiksmų pagal komitologijos procedūrą.

Pakeitimas  126

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Žaislai, kurie skirti dažnai liestis su oda, pvz., pirštais liečiami dažai arba plastilinas, turi atitikti Direktyvoje Nr. 76/768/EEB nurodytus sudėties ir ženklinimo reikalavimus.

Pagrindimas

Nėra pagrindo žaislų direktyvoje žaislams, kurie skirti dažnai liestis su oda, numatyti mažiau griežtus reikalavimus negu numatytuosius kosmetikos gaminiams kosmetikos direktyvoje.

Pakeitimas  127

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Žaisluose neturi būti šių alerginių kvapiųjų medžiagų:

(1) didžiojo debesylo (Inula helenium),

(2) alilizotiocionato,

(3) benzilcianido,

(4) 4-tret-butilfenolio,

(5) vaistinių balandų aliejaus,

(6) ciklamenų alkoholio,

(7) dietilmaleato,

(8) dihidrokumarino,

(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehido,

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidrogeraniolio),

(11) 4,6-dimetil-8-tret-butilkumarino,

(12) dimetilcitrakonato,

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-ono,

(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono,

(15) difenilamino,

(16) etilakrilato,

(17) figų lapų, šviežių ir preparatų,

(18) trans-2-heptenalio

(19) trans-2-heksenalio dietilacetalio,

(20) trans-2-heksenalio dimetilacetalio,

(21) hidroabietilo alkoholio,

(22) 4-etoksi-fenolio,

(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalenolio,

(24) 7-metoksikumarino,

(25) 4-metoksifenolio,

(26) 4-(p-metoksifenil)-3-buten-2-ono,

(27) 1-(p-metoksifenil)-3-penten-1-ono,

(28) metil-trans-2-butenoato,

(29) 6-metilkumarino,

(30) 7-metilkumarino,

(31) 5-metil-2,3-heksandiono,

(32) kvapiųjų sosiūrijų šaknų aliejaus (Saussurea lappa Clarke),

(33) 7-etoksi-4-metilkumarino,

(34) heksahidrokumarino,

(35) Peru balzamo (Myroxylonpereirae Klotzsch),

(36) 2-pentiliden-cikloheksanono,

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono,

(38) verbenų aliejaus (Lippia citriodora Kunth).

 

7. Žaisluose neturi būti šių alerginių kvapiųjų medžiagų:

(1) didžiojo debesylo (Inula helenium),

(2) alilizotiocionato,

(3) benzilcianido,

(4) 4-tret-butilfenolio,

(5) vaistinių balandų aliejaus,

(6) ciklamenų alkoholio,

(7) dietilmaleato,

(8) dihidrokumarino,

(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehido,

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidrogeraniolio),

(11) 4,6-dimetil-8-tret-butilkumarino,

(12) dimetilcitrakonato,

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-ono,

(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono,

(15) difenilamino,

(16) etilakrilato,

(17) figų lapų, šviežių ir preparatų,

(18) trans-2-heptenalio

(19) trans-2-heksenalio dietilacetalio,

(20) trans-2-heksenalio dimetilacetalio,

(21) hidroabietilo alkoholio,

(22) 4-etoksi-fenolio,

(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalenolio,

(24) 7-metoksikumarino,

(25) 4-metoksifenolio,

(26) 4-(p-metoksifenil)-3-buten-2-ono,

(27) 1-(p-metoksifenil)-3-penten-1-ono,

(28) metil-trans-2-butenoato,

(29) 6-metilkumarino,

(30) 7-metilkumarino,

(31) 5-metil-2,3-heksandiono,

(32) kvapiųjų sosiūrijų šaknų aliejaus (Saussurea lappa Clarke),

(33) 7-etoksi-4-metilkumarino,

(34) heksahidrokumarino,

(35) Peru balzamo (Myroxylonpereirae Klotzsch),

(36) 2-pentiliden-cikloheksanono,

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono,

(38) verbenų aliejaus (Lippia citriodora Kunth).

(39) ambreto muskuso,

(40) 4-fenil-3-buten-2-ono

(41) amilcinamalio,

(42) amilcinamilo alkoholio,

(43) benzilo alkoholio,

(44) benzilsalicilato,

(45) cinamilo alkoholio,

(46) cinamalio,

(47) citralio,

(48) kumarino,

(49) eugenolio,

(50) geraniolio,

(51) hidroksicitronelalio,

(52) Hidroksimetilpentilciklo heksenkarboksaldehido

(53) izoeugenolio,

(54) briedragės (ąžuolo kerpės) ekstraktų,

(55) sėleninės briedragės (kedenės) ekstraktų.

Tačiau leidžiami šių medžiagų likučiai, jei jie yra techniškai neišvengiami, laikantis gerosios gamybos praktikos.

Tačiau leidžiami šių medžiagų likučiai, jei jie yra techniškai neišvengiami, laikantis gerosios gamybos praktikos, ir jų kiekis neviršija 10 ppm.

Be to, turi būti nurodytos šios alerginės kvapiosios medžiagos, jeigu jų dedama į žaislus ir jeigu jų koncentracija viršija 0,01 % masės:

Be to, ant pakuotės turi būti nurodytos toliau išvardytos alerginės kvapiosios medžiagos, jeigu jų dedama į žaislus ir jeigu jų koncentracija viršija 0,01 % masės, o prie žaislo turi būti pridedama instrukcija:

(1) amilcinamalis,

(2) amilcinamilo alkoholis,

(3) anizilo alkoholis,

(4) benzilo alkoholis,

(5) benzilbenzoatas,

(6) benzilcinamatas,

(7) benzilsalicilatas,

(8) cinamalis,

(9) cinamilo alkoholis,

(10) citralis,

(11) citronelolis,

(12) kumarinas,

(13) eugenolis,

(14) farnezolis,

(15) geraniolis,

(16) heksilcinamono aldehidas,

(17) hidroksicitronelalis,

(18) hidroksi-metilpentilcikloheksenkarboksaldehidas,

(19) izoeugenolis,

(20) Lilial (Kosmetikos direktyvoje 83 įraše įvardytas kaip 2-(4-tret-butilbenzil) propionaldehidas)

(21) d-limonenas,

(22) linalolis,

(23) metilheptinkarbonatas,

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas,

(25) sodinių briedragių ekstraktai,

(26) sėleninių briedragių ekstraktai.

(1) anizilo alkoholis,

 

 

 

(5) benzilbenzoatas,

(6) benzilcinamatas,

 

 

 

 

(11) citronelolis,

 

 

(14) farnezolis,

 

(16) heksilcinamono aldehidas,

 

 

 

 

(20) lilial,

 

 

(21) d-limonenas,

(22) linalolis,

(23) metilheptinkarbonatas,

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas,

 

Pakeitimas  128

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7a. Kvapiąsias medžiagas, nurodytas 7 punkto pirmos dalies sąrašo 41–55 punktuose, ir kvapiąsias medžiagas, nurodytas to punkto trečios dalies sąrašo 1–11 punktuose, turi būti leidžiama naudoti uoslės lavinimo žaidimuose, kosmetikos rinkiniuose ir skonio lavinimo žaidimuose, jei:

 

i) šios kvapiosios medžiagos yra aiškiai pažymėtos ant pakuotės ir ant pakuotės pateikiamas įspėjimas „sudėtyje yra alerginių kvapiųjų medžiagų“;

 

ii) vaiko pagal instrukciją pagaminti produktai atitinka Direktyvos Nr. 76/768/EEB [Kosmetikos direktyva] reikalavimus; ir

 

iii) jei taikytina, šios kvapiosios medžiagos atitinka tam tikrus maistinėms medžiagoms nustatytus reikalavimus.

 

Tokių uoslės lavinimo žaidimų, kosmetikos rinkinių ir skonio lavinimo žaidimų, kurie turi atitikti V priedo B dalies 1 skirsnio nuostatas, neleidžiama naudoti jaunesniems kaip 36 mėn. vaikams.

Pakeitimas  129

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III dalies 8 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Parlamento pakeitimai

Elementas

mg/kg sausoje, trapioje,

miltelių pavidalo ar

lanksčioje žaislo medžiagoje

mg/kg

skystoje ar lipnioje

žaislo medžiagoje

Elementas

 

mg/kg sausoje, trapioje, miltelių pavidalo ar lanksčioje žaislo medžiagoje

mg/kg

skystoje ar lipnioje

žaislo medžiagoje

Aliuminis

5625

1406

Aliuminis

5625

1406

Stibis

45

11,3

Stibis

45

11,3

Arsenas

7,5

1,9

 

 

 

Baris

4500

1125

Baris

4500

1125

Boras

1200

300

Boras

1200

300

Kadmis

3,8

0,9

 

 

 

Chromas (III)

37,5

9,4

 

Chromas (III)

37,5

9,4

 

Chromas (VI)

0,04

0,01

 

 

 

 

Kobaltas

10,5

2,6

Kobaltas

10,5

2,6

Varis

622,5

156

Varis

622,5

156

Švinas

27

6,8

 

 

 

Manganas

1200

300

Manganas

1200

300

Gyvsidabris

15

3,8

 

 

 

Nikelis

75

18,8

Nikelis

75

18,8

Selenas

37,5

9,4

Selenas

37,5

9,4

Stroncis

4500

1125

Stroncis

4500

1125

Alavas

15000

3750

Alavas

15000

3750

Alavas organiniuose junginiuose

1,9

0,5

 

 

 

Cinkas

3750

938

Cinkas

3750

938

Pagrindimas

Arsenas, kadmis, švinas, chromas (VI), gyvsidabris ir alavas organiniuose junginiuose yra itin toksiškos medžiagos ir turėtų būti visiškai uždraustos naudoti žaisluose. Kadmį, šviną, chromą (VI) ir gyvsidabrį jau uždrausta naudoti automobiliuose ir elektriniuose bei elektroniniuose prietaisuose. Cemente naudojamas chromas (VI) turi būti redukuojamas iki nekenksmingos formos geležies sulfatu. Arsenas yra uždraustas naudoti dažuose ir medienos apdorojimo priemonėse (taikomos tam tikros išimtys). Alavas organiniuose junginiuose yra uždraustas kaip biocidas. Nėra jokios abejonės, kad šios medžiagos negali būti naudojamos žaisluose.

Pakeitimas  130

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III dalies 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Parlamento pakeitimai

 

8a. Žaisluose naudoti arseną, kadmį, chromą (VI), šviną, gyvsidabrį ir alavą organiniuose junginiuose draudžiama. Tačiau leidžiami šių medžiagų likučiai, jei jie techniškai neišvengiami laikantis geros gamybos praktikos.

 

Šis punktas taikomas nepažeidžiant 3–5 punktų.

Pakeitimas  131

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo V skyriaus 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Žaislus iš tekstilės, skirtus vaikams iki 36 mėnesių, turi būti galima plauti, o po plovimo jie irgi turi atitikti saugos reikalavimus.

2. Žaislus iš tekstilės, skirtus vaikams iki 36 mėnesių, turi būti galima plauti, o po plovimo jie irgi turi atlikti savo funkcijas ir atitikti saugos reikalavimus.

Pagrindimas

Turėtų būti įmanoma užtikrinti aukštus higienos standartus ir kartu turėti veikiantį ir saugų žaislą.

Pakeitimas  132

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Gamintojo (jo įgaliotojo atstovo) pavadinimas ir adresas;

2. Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas  133

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Deklaracijos objektas (žaislo identifikavimo ženklas, pagal kurį jį galima atsekti):

4. Deklaracijos objektas (žaislo identifikavimo ženklas, pagal kurį jį galima atsekti. Tam tikrais atvejais gali būti pateikiama ir nuotrauka):

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas  134

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Notifikuotoji įstaiga ... (pavadinimas, numeris) ... atliko ... (dalyvavimo procese aprašymas)... ir išdavė sertifikatą: …

7. Kai taikoma, notifikuotoji įstaiga ... (pavadinimas, numeris) ... atliko ... (dalyvavimo procese aprašymas)... ir išdavė sertifikatą: …

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas  135

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo A dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Visi žodžių junginiais arba piktograma perteikiami perspėjimai turi būti pradedami žodžiu „Įspėjimas“.

Pagrindimas

Kad naudotojui būtų aišku, jog tekstas susijęs su sauga, ir norint atkreipti tinkamą dėmesį į pranešimą, visi perspėjimai turėtų būti pradedami žodžiu „Įspėjimas“. Tai ypač taikytina piktogramomis perteikiamiems perspėjimams.

Pakeitimas  136

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo B dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ant žaislų, kurie galėtų būti pavojingi vaikams iki 36 mėnesių, turi būti nurodytas įspėjimas, pavyzdžiui: „Įspėjimas: netinka vaikams iki 36 mėnesių“ arba „Įspėjimas: netinka vaikams iki 3 metų“, arba žodis „Įspėjimas“ ir šis paveiksliukas:

1. Ant žaislų, kurie galėtų būti pavojingi vaikams iki 36 mėnesių, turi būti nurodytas įspėjimas, pavyzdžiui: „Įspėjimas: netinka vaikams iki 36 mėnesių“ arba „Įspėjimas: netinka vaikams iki 3 metų“, arba žodis „Įspėjimas“ ir šis paveiksliukas:

[Piktograma]

[Piktograma]

Kartu su įspėjimais turi būti trumpai nurodytas konkretus pavojus – jis gali būti nurodytas ir naudojimo instrukcijoje.

Kartu su įspėjimais turi būti trumpai nurodytas konkretus pavojus – jis gali būti nurodytas ir naudojimo instrukcijoje.

 

Šie įspėjimai negali būti naudojami žaislams, kurie pagal savo paskirtį, matmenis ir savybes yra skirti vaikams iki 36 mėnesių.

Ši nuostata netaikoma žaislams, kurie pagal savo paskirtį, matmenis, požymius, savybes ar kitokiu neginčijamu pagrindu yra akivaizdžiai netinkami vaikams iki 36 mėnesių.

Ši nuostata netaikoma žaislams, kurie pagal savo paskirtį, matmenis, požymius, savybes ar kitokiu neginčijamu pagrindu yra akivaizdžiai netinkami vaikams iki 36 mėnesių.

Pagrindimas

Įspėjimais dėl smulkių dalių šiuo metu piktnaudžiaujama ir žaislai, kurie iš tikrųjų yra skirti mažiems vaikams, būna su įspėjimu siekiant įteisinti smulkių dalių, kuriomis maži vaikai gali užspringti, naudojimą. Ypač minkštuose žaisluose, pvz., pliušiniuose meškiukuose ir minkštose lėlėse, niekad neturėtų būti naudojamos smulkios, palaidos dalys, nes jomis gali žaisti vaikai nepaisant gamintojo sumanymo.

Pakeitimas  137

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo B dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ant maiste esančių arba su maistu sumaišytų žaislų pateikiamas toks įspėjimas:

Ant maiste esančių arba su maistu sumaišytų žaislų pateikiamas toks įspėjimas:

„Rekomenduojama suaugusiųjų priežiūra“.

Viduje yra žaislas. Rekomenduojama suaugusiųjų priežiūra“.

Pakeitimas  138

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo B dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a. Apsauginių kaukių ir šalmų imitacijos

 

Apsauginių kaukių ir šalmų imitacijos turi būti pažymėtos įspėjimu:

 

„Šis žaislas neužtikrina apsaugos“.

Pagrindimas

Įspėjimai turėtų būti savaime aiškūs, kad būtų užtikrinta, jog naudotojai supras jų reikšmę ir imsis tinkamų apsaugos priemonių.

Pakeitimas  139

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo B dalies 7 b punktas (naujas)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

7b. Žaislai, skirti kabinti ant lopšio, vaikiškos lovytės arba vaikiško vežimėlio naudojant virveles, rumbelius, gumines juosteles arba juostas, pažymimi šiuo nepanaikinamu žymeniu ant vartotojams skirtos pakuotės:

„Kad vaikas nesusižeistų įsipainiojęs į šį žaislą, nuimkite jį, kai vaikas pradeda stotis remdamasis rankomis ir kojomis“.


AIŠKINAMOJI DALIS

1.        Pasiūlymo ir juo įvedamų naujovių aplinkybės

Komisijos pasiūlymas skirtas 1988 m. gegužės 3 d. direktyvai 88/378/EEB dėl žaislų saugos panaikinti ir pakeisti.

Direktyva 88/378/EEB buvo pirmoji direktyva, įdiegta vadovaujantis „naujuoju požiūriu“, pagal kurį esminiai saugos reikalavimai įtraukiami į pačią direktyvą, o darnieji standartai nurodomi techninėse specifikacijose. Siūloma naujoji direktyva pagrįsta tais pačiais principais.

Nors 1988 m. direktyva pateisino lūkesčius ir jau užtikrino Europos Sąjungoje aukšto lygio žaislų apsaugą, praėjus 20 metų ją reikia modernizuoti. Be to, reikia atsižvelgti į naujas grėsmes saugai, kurių (gali) kilti kuriant ir parduodant naujų rūšių žaislus, galbūt pagamintus iš naujų medžiagų.

Pasak Komisijos, pagrindiniai persvarstymo bruožai yra šie:

a.         geresnių saugos reikalavimų, susijusių daugiausia su naudojamomis cheminėmis medžiagomis ir elektrinėmis savybėmis, įdiegimas. Be to, atsižvelgiama ir į fizines bei mechanines savybes (uždusimo ir pasismaugimo grėsmes);

b.        direktyvos taikymo srities ir sąvokų paaiškinimas;

c.         veiksmingesnis ir nuoseklesnis direktyvos įgyvendinimo užtikrinimas. Tai įgyvendinama valstybėms narėms atliekant rinkos priežiūrą, nustatant aiškius techninei dokumentacijai, kurią privalo parengti žaislų gamintojai, keliamus reikalavimus, ženklinimo „CE“ ženklu taisykles pasikeitusioje teisės aktų sistemoje ir įdiegiant naują reikalavimą gamintojams įtraukti į technines specifikacijas pavojų, kuriuos gali kelti žaislas, analizę;

d.        derinimas su bendra teisės aktų sistema, skirta prekybai prekėmis.

Siūlomoje direktyvoje aptariama tik (fizinė) žaislų sauga; joje nėra nuostatų dėl jų auklėjamosios vertės arba moralinių aspektų.

2.        Pasiūlymo derinimas su naujomis taisyklėmis, nustatytomis „gaminių pakete“

Gaminių pardavimo teisės aktų sistema netrukus turėtų būti pakeista.

Naują sistemą sudarys:

–  naujas reglamentas dėl gaminių pardavimo; reglamente bus nurodytos akreditacijos ir rinkos priežiūros taisyklės;

–  naujas sprendimas dėl gaminių pardavimo; sprendime, inter alia, pateikiami standartiniai straipsniai, kurie bus naudojami būsimose „naujojo požiūrio“ direktyvose.

Naujoji direktyva turi būti suderinta su šia nauja teisės aktų sistema. Komisijos pasiūlymas atitinka anksčiau Komisijos pasiūlytą reglamentą ir sprendimą, tačiau dar neatitinka teksto, kurį 2008 m. vasario 21 d. priėmė Europos Parlamentas ir kurį gali patvirtinti Taryba. Komisija pareiškė nepateiksianti iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Žaislų direktyvos, siekdama prisiderinti prie naujojo „gaminių paketo.

Siekiant žengti tolesnius žingsnius ryšium su siūloma direktyva, Jūsų pranešėja siūlo, kad Parlamentas techniškai paredaguotų pasiūlymo tekstą, kad jis atitiktų Europos Parlamento neseniai priimtus teisės aktų pagrindų tekstus („gaminių paketą“). Daliniai pakeitimai yra susiję su:

- sąvokų apibrėžimais

- bendraisiais reikalavimais, keliamais rinkos dalyviams

- atitikties prielaida

- formaliais prieštaravimais dėl darniųjų standartų

- ženklinimo „CE“ ženklu taisyklėmis

- reikalavimais atitikties vertinimo įstaigoms

- pranešimo procedūromis

- procedūromis, taikomomis pavojų keliantiems gaminiams.

Pakeitimai 1 – 79 imtinai yra susiję su šiais techniniais derinimais prie naujos teisės aktų sistemos. Jie atitinka Europos Parlamento pasirinkimus ir sprendimus dėl šios teisės aktų sistemos.

3.        Vertinimas

    bendras

Jūsų pranešėja mano, kad vaikai, kurie yra labiausiai pažeidžiami iš visų vartotojų, turėtų būti kuo labiau apsaugoti, o jų tėvai ir globėjai turi galėti būti tikri, kad Europos rinkoje siūlomi žaislai atitinka griežtus saugos standartus.

Todėl pranešėja sutinka su Komisijos numatytais tikslais: direktyvoje ir jos įgyvendinimo nuostatuose numatytų saugos reikalavimų modernizavimu, paaiškinimu ir papildymu.

Pranešėja taip pat apskritai sutinka su Komisijos pasiūlytais esamos direktyvos 88/378/EEB nuostatų papildymais ir pakeitimais.

Pranešėjos siūlomų pakeitimų detalus paaiškinimas:

    cheminės savybės

Jūsų pranešėja visiškai pritaria specialių reikalavimų dėl kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų naudojimo įdiegimui, tačiau siūlo šiuos reikalavimus dar labiau sugriežtinti. Leistinų išimčių atžvilgiu ji nemato prasmės skirti 1 ir 2 kategorijos medžiagas nuo 3 kategorijos medžiagų(1).

Pranešėja siūlo nustatyti visoms trims kategorijoms vienodas išimtinio leidimo naudoti sąlygas – tai yra, mokslinis komitetas turėtų, įvertinęs tokios medžiagos naudojimą žaisluose, pripažinti ją tinkamą ir konstatuoti, kad jai nėra jokios tinkamos alternatyvos.

Be to, Jūsų pranešėja siūlo visiškai uždrausti žaisluose naudoti alergenines medžiagas.

    mechaninės savybės

Nors pranešėjai kelia susirūpinimą grėsmės, kurias gali sukelti mažų, bet labai galingų magnetų naudojimas žaisluose, ji mano, kad į direktyvą įtraukti specialios nuostatos dėl magnetų nebūtina.

Specialią taisyklę dėl magnetinių žaislų ruošia ESK, o Komisija parengė laikinąją tvarką (reikalavimą nurodyti įspėjimą, kad prarijus daugiau kaip vieną magnetą gali kilti pavojus).

    žaislai, pagaminti kaip amatininkystės dirbiniai ir masiškai negaminami žaislai

Jūsų pranešėja suvokia, kad, tenkinant griežtesnius direktyvos reikalavimus, mažoms ir vidutinėms firmoms nėra lengva gaminti žaislus kaip amatininkystės dirbinius ar bent jau negaminti jų masiškai. Ji ieško sprendimo, tačiau dar nerado teisiškai pagrįsto požiūrio. Ji labai norėtų išgirsti savo kolegų nuomonę šiuo klausimu.

    žaislai, aiškiai pagaminti arba skirto tam tikros amžiaus grupės vaikams

Itin dažnai žaislai, aiškiai skirti kūdikiams ir labai mažiems vaikams, ženklinami įspėjimu, kad jie netinka jaunesniems kaip 36 mėnesių amžiaus vaikams. Taip elgdamiesi, gamintojai stengiasi apeiti griežtas saugos taisykles ir išvengti galimos atsakomybės. Tai yra neatsakinga ir turi būti uždrausta.

Be to, netinkamai nurodyta amžiaus grupė labai trikdo pirkėjus ir neskatina vartotojų pasitikėjimo žaislų saugumu.

Direktyvos 10 straipsnio atitinkamos nuostatos turėtų būti padarytos aiškesnės.

    žaislai, susiliečiantys su burna ir oda

Žaislai, numatyti dažnai dėti į burną (pavyzdžiui, žaisliniai muzikos instrumentai, kramtyti skirti žiedai ir t.t.), nepriklausomai nuo amžiaus grupės, kuriai jie yra skirti, turi atitikti direktyvoje 1935/2004/EB nustatytas griežtas „migracijos“ ribines vertes.

Žaislai, numatyti dažnai susiliesti su vaikų oda, nepriklausomai nuo amžiaus grupės, turi atitikti Kosmetikos direktyvoje nustatytus ženklinimo ir sudėties reikalavimus.

    pranešimų dėl žaislų saugos punktai

Kai kuriose valstybėse narėse ir regionuose yra įsteigti pranešimų dėl žaislų saugos punktai, kuriuose vaikų priežiūros specialistai ir vartotojai (tėvai) gali pranešti apie nesaugius žaislų aspektus ir įvykusius arba vos neįvykusius nelaimingus atsitikimus su žaislais.

Jūsų pranešėja neragina steigti tokių pranešimų punktų kiekvienoje valstybėje narėje, tačiau mano, kad būtų naudinga ištirti, ar vartotojai žino, kad susidūrę su nesaugiais žaislais jie gali apie tai pranešti institucijai, galinčiai panaudoti tokią informaciją.

    kalba

Labai svarbu, kad direktyvoje reikalaujami įspėjimai, jau nekalbant apie instrukcijas, būtų pateikti vartotojams suprantama klaba. Remiantis subsidiarumo principu, valstybės narės gali nustatyti kokia kalba arba kalbos galėtų būti suprantamos vartotojams.

(1)

    I kategorija: „medžiagos, žinomos kaip kancerogeninės žmogui“; II kategorija: „medžiagos, kurios turėtų būti laikomos kaip kancerogeninės žmogui“; III kategorija: „medžiagos, kurios kelia susirūpinimą dėl galimo kancerogeninio poveikio žmogui, tačiau turimos apie jas informacijos nepakanka norint atlikti tinkamą įvertinimą“.


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (15.10.2008)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žaislų saugos

(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

Nuomonės referentė: Anne Ferreira

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Žaislų sauga reglamentuojama direktyvoje, kuri priimta 1988 m. ir iš dalies pakeista 1993 m. Šis pasiūlymas leido suderinti valstybių narių taisykles ir sustiprinti vaikų apsaugą.

Tačiau direktyva yra pritaikyta prie ekonominių sąlygų, kuriomis mes gyvename, ir naujų mokslinių duomenų, kuriuos mes turime, be to, joje pateikiami statistikos duomenys apie riziką ir nauji visuomenės reikalavimai.

Nauji duomenys, į kuriuos būtina atsižvelgti

Ekonominės sąlygos

Prekybos išaugimas prisidėjo prie to, kad žaislų ekonominis sektorius gerokai pasikeitė.

Apie 80 % žaislų, kuriais prekiaujama ES, importuojami, ir reikia priminti, kad 2007 m. milijonai Kinijoje pagamintų žaislų buvo grąžinti, nes jie neatitiko ES standartų. Dėl prekių judėjimo būtina persvarstyti taisykles, reglamentuojančias tiekimą rinkai ir standartų laikymosi kontrolę.

Nauji moksliniai duomenys

Žaisluose vis daugiau cheminių medžiagų, todėl reikia pritaikyti teisės aktus atsižvelgiant į riziką, susijusią su šių produktų buvimu ir tuo, kaip vaikai juos naudoja (čiulpia, mėto ir t. t.).

Statistikos duomenys ir rizikos valdymas

Pranešimai apie nelaimingų atsitikimų dėl žaislų paprastai yra susiję su sunkiais nelaimingais atsitikimais. Esant tokiai padėčiai būtina atsižvelgti į visus nelaimingus atsitikimus siekiant geriau suvokti pavojų ir riziką, susijusią su žaislų naudojimu.

Turime remtis moksliniais vertinimais ir turimais rizikos vertinimais, kad galėtume geriau užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams naudojant žaislus.

Atsargumo principas turi būti minimas ne tik dėl kokios nors kategorijos prekių, bet jis turėtų būti taikomas visų prekių atveju.

Nauji visuomenės reikalavimai

Pagaminama vis daugiau ir vis įvairesnių žaislų, kurie yra mūsų visuomenės atspindys. Jie prisideda prie vaiko emocinio ir protinio vystymosi ir yra vaiko pasaulio dalis tiek namie, tiek auklėjimo įstaigose.

Galutiniai vartotojai turi teisę tikėtis ir reikalauti, kad prekės, kurias jie perka, būtų kokybiškos ir nebūtų pavojingos vaikų ar asmenų, kuriuos jie prižiūri, sveikatai.

Susipažinę su aplinkos klausimais, jie taip pat reikalauja prekių, kurios nekenkia aplinkai. Šis reikalavimas susijęs su prekės būvio ciklu, jo pakuote ir žaislų ilgaamžiškumu. Iš tyrimų matyti, kad pateiktų į rinką žaislai nėra tokie atsparūs, kokie turėtų būti, ir greitai tampa atliekomis.

Komisijos pasiūlyme pateikiama teigiamų dalykų, tačiau būtina kai ką patikslinti. Būtent todėl siūlomi pakeitimai toliau nurodytais klausimais.

Įspėjimų ir kartu su preke pateikiamų dokumentų svarba

Vartojami terminai turi būti apibrėžti taip, kad juos suprastų visi, ir turi būti grindžiami ES nomenklatūra, pavyzdžiui, asfiksijos klausimu.

Be to, šiuos dokumentus turi būti lengva įskaityti. Itin svarbu, kad jie būtų parengti viena ar keliomis oficialiosiomis valstybių narių, kuriose prekiaujama tam tikromis prekėmis, kalbomis.

Būtina tiksliai apibrėžti nuostatas, reglamentuojančias terminus, per kuriuos reikia atsakyti į skundus, ir įspėjimus. Tas pats pasakytina ir apie nuostatas, susijusias su korekcinėmis, reikalavimus neatitinkančių žaislų pašalinimo iš rinkos ir susigrąžinimo priemonėmis.

Prekių kokybė ir rizika, susijusi su cheminėmis medžiagomis, įeinančiomis į prekių sudėtį

Žaislai yra specialiai skirti vaikams: būtina atsižvelgti į tai, kad vaikai, palyginti su suaugusiaisiais, labai jautriai reaguoja į aplinką.

Iš tiesų jų organizmas subręsta tik tam tikrame amžiuje, todėl kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų poveikis kelia riziką vaikų raidai ir jų ilgalaikei sveikatai. Todėl būtina pasiūlymą papildyti nuorodomis į kitus teisės aktus (dėl maisto produktų pakuotės, kosmetikos produktų ir kt.), kuriuose numatomos cheminių medžiagų, įeinančių į žaislus, ribinės vertės ir cheminių medžiagų išsiskyrimo ribos, kurios turi būti nustatomos atsižvelgiant į tai, kaip vaikas gali panaudoti prekę (čiulpti, liestis su oda ir kt.).

Pranešėjos nuomone, chemines medžiagas reglamentuojančios nuostatos turėtų apimti ir patvarias, bioakumuliacines ir toksiškas medžiagas ir t. t.

Pasiūlyme pirmenybė teikiama laisvam prekių judėjimui, o ne žaislų saugai. Todėl reikia, kad būtų atvirkščiai, kaip padaryta REACH atveju. Taigi ūkinės veiklos vykdytojai privalo įrodyti, kad jų žaislai saugūs ir nekenkia vaikų sveikatai.

Įvykus daugeliui įmonių perkėlimui, apie 80 % žaislų, kuriais prekiaujama Sąjungoje, yra importuojami ir daugiausia iš Kinijos, kur prastos darbo sąlygos ir žemi aplinkos standartai.

Atsakomybė už žaislų saugą tenka daugeliui. Vis dėlto Vakarų firminių prekių pardavėjai ir užsakovai, kurie dar dominuoja žaislų rinkoje, kaip ir importuotojai bei platintojai, privalo užtikrinti, kad jų specifikacijos atitiktų Bendrijos teisės aktus, garantuojančius didelę mūsų vaikų sveikatos apsaugą.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Atsargumo principas aiškiai įtvirtintas Sutartyje nuo 1992 m.; Europos Bendrijų Teisingumo Teismas ne kartą išaiškino šio Bendrijos teisės principo turinį ir jo, kaip vieno iš Bendrijos vykdomos aplinkos ir sveikatos apsaugos politikos pagrindų, svarbą1.

 

1 2003 m. rugsėjo 23 d. sprendimas byloje C-192/01, Komisija prieš Daniją, 2003 m. Rink. p. I-9693; 2004 m. rugsėjo 7 d. sprendimas byloje C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee ir Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels prieš Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visseri , 2004 m. Rink. p. I-7405.

Pagrindimas

Kadangi nėra statistikos apie riziką ir pavojus, kuriuos žaislai gali kelti vaikų saugai ir sveikatai, ir kadangi vaikai laikomi pažeidžiama arba labai pažeidžiama socialine grupe, priklausomai nuo jų amžiaus, atsargumo principas turi būti įtrauktas į teisės aktus dėl žaislų saugos, kad valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos ir ekonominių operacijų vykdytojai galėtų imtis veiksmų, kad tam tikri žaislai nebūtų pateikiami į rinką. Šis principas aktai turi būti taikomas visose srityse.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Visi tiekimo ir platinimo grandinėje veikiantys ekonominių operacijų vykdytojai turėtų imtis atitinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad jie tiektų rinkai tik tuos žaislus, kurie atitinka taikomus teisės aktus. Šioje direktyvoje yra aiškiai ir proporcingai paskirstomos prievolės, nustatytos atsižvelgiant į atitinkamą kiekvieno tiekimo ir platinimo procese dalyvaujančio ekonominių operacijų vykdytojo vaidmenį.

(8) Visi tiekimo ir platinimo grandinėje veikiantys ekonominių operacijų vykdytojai veikia visiškai atsakingai ir atsargiai, siekdami užtikrinti, kad įprasto naudojimo ir protingai numatomomis sąlygomis žaislai, kuriuos jie pateikia į rinką, nebūtų pavojingi vaikų saugai ir sveikatai. Ekonominių operacijų vykdytojai turėtų imtis atitinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad jie tiektų rinkai tik tuos žaislus, kurie atitinka taikomus teisės aktus. Šioje direktyvoje yra aiškiai ir proporcingai paskirstomos prievolės, nustatytos atsižvelgiant į atitinkamą kiekvieno tiekimo ir platinimo procese dalyvaujančio ekonominių operacijų vykdytojo vaidmenį.

Pagrindimas

Neužtenka vien konstatuoti, kad ekonominių operacijų vykdytojai turėtų imtis atitinkamų priemonių. Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad jie yra atsakingi. Todėl, norėdami užtikrinti vaikų, kurie žaidžia žaislais, sveikatą ir saugą, jie turi išlikti atsargūs ir deramai atsižvelgti į įvairius galimus tų žaislų naudojimo būdus.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Taip pat būtina priimti naujus esminius saugos reikalavimus siekiant užtikrinti vaikų apsaugą nuo neseniai nustatytų rizikos rūšių. Šiose nuostatose reikėtų nurodyti, kad žaislai turėtų atitikti bendruosius cheminių medžiagų teisės aktus, t. y.: Visų pirma būtina papildyti ir atnaujinti nuostatas dėl žaisluose naudojamų cheminių medžiagų. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB. Vis dėlto šias nuostatas reikėtų pritaikyti atsižvelgiant į konkrečius vaikų, kurie priklauso pažeidžiamų vartotojų grupei, poreikius. Todėl naujus apribojimus medžiagoms, kurios pagal 1967 m. birželio 27 d. Direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo priskiriamos kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms, ir kvapiosioms medžiagoms reikėtų numatyti atsižvelgiant į konkrečią šių medžiagų žmogaus sveikatai keliamą riziką. Siekiant atsižvelgti į mokslinių žinių raidą, reikėtų atnaujinti konkrečias tam tikroms medžiagoms Direktyvoje 88/378/EEB nustatytas ribines vertes.

(16) Siekiant užtikrinti aukšto lygio vaikų saugos bei sveikatos ir aplinkos apsaugą nuo įvairios rizikos, reikėtų būti itin atsargiems dėl pavojingų ir labai pavojingų medžiagų. Taip pat būtina priimti naujus esminius saugos reikalavimus. Visų pirma būtina papildyti ir atnaujinti nuostatas dėl žaisluose naudojamų cheminių medžiagų. Šiose nuostatose reikėtų nurodyti, kad žaislai turėtų atitikti bendruosius cheminių medžiagų teisės aktus, t. y.: 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB. Vis dėlto šias nuostatas reikėtų pritaikyti atsižvelgiant į konkrečius vaikų, kurie priklauso pažeidžiamų vartotojų grupei, poreikius. Todėl naujus apribojimus medžiagoms, kurios pagal 1967 m. birželio 27 d. Direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo priskiriamos kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms, ir kvapiosioms medžiagoms reikėtų numatyti atsižvelgiant į konkrečią šių medžiagų žmogaus sveikatai keliamą riziką. Siekiant atsižvelgti į mokslinių žinių raidą, reikėtų atnaujinti konkrečias tam tikroms medžiagoms Direktyvoje 88/378/EEB nustatytas ribines vertes.

Pagrindimas

Sutartyse ir atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose sistemingai minimas aukšto lygio žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos tikslas. Taip turėtų būti daroma ir persvarstytuose teisės aktuose dėl žaislų saugos. Atsižvelgiant į tai, kad šioje konstatuojamoje dalyje aptariamos cheminės medžiagos, būtina paminėti pavojingas ir labai pavojingas medžiagas.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) Ekonominių operacijų vykdytojai, kurie prašo padaryti išimtį ir leisti naudoti labai pavojingą medžiagą žaisluose, turėtų pagrįsti, kad nėra jokių kitų saugesnių galimybių.

Pagrindimas

Paprastai reikėtų vengti naudoti labai pavojingas medžiagas, turint mintyje poveikį, kurį jos galėtų padaryti vaikų sveikatai iš karto arba per ilgą laiką. Vis dėlto reikėtų leisti naudoti šias medžiagas tuo atveju, kai gamintojas gali įrodyti, kad nėra jokių alternatyvių (t. y. saugesnių) medžiagų. Šis pakeitimas grindžiamas REACH teisės aktuose nustatytu atvirkštinio įrodymo principu, kurio laikantis gamintojas privalo įrodyti, kad nėra jokios labai pavojingos medžiagos naudojimo alternatyvos.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16b) Atsakomybė valdant žaislų keliamą riziką, ypač susijusią su cheminių medžiagų naudojimu žaisluose, turėtų tekti fiziniams arba juridiniams asmenims, kurie juos gamina, importuoja ir tiekia rinkai.

Pagrindimas

Be to, žaislų sektoriaus ūkinės veiklos vykdytojai turėtų labai gerai žinoti galimą tam tikrų cheminių medžiagų arba preparatų naudojimo neigiamą poveikį vaikų sveikatai. Taigi jie privalo užtikrinti, kad numatant rizikos valdymą būtų tinkamai atsižvelgiama į bet kokią cheminę medžiagą, esančią žaislo sudėtyje.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Šioje direktyvoje nustatytais bendraisiais ir specifiniais cheminėms medžiagoms taikomais reikalavimais turėtų būti siekiama apsaugoti vaikų sveikatą nuo žaisluose esančių pavojingų medžiagų, o dėl žaislų poveikio aplinkai klausimai aptariami horizontaliuose aplinkos teisės aktuose, kurie taikomi ir žaislams, visų pirma: 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/12/EB dėl atliekų, 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EC dėl pakuočių ir pakuočių atliekų ir 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo.

 

(17) Šioje direktyvoje nustatytais bendraisiais ir specifiniais cheminėms medžiagoms taikomais reikalavimais turėtų būti siekiama apsaugoti vaikų sveikatą nuo žaisluose esančių pavojingų medžiagų, o dėl žaislų poveikio aplinkai klausimai aptariami aplinkos teisės aktuose, kurie taikomi elektriniams ir elektroniniams žaislams, pavyzdžiui, 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo ir 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Be to, su atliekomis susiję aplinkosaugos klausimai reglamentuojami 2006 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/12/EB dėl atliekų, pakuočių klausimai reglamentuojami 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų ir baterijų ir akumuliatorių klausimai reglamentuojami 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo.

Pagrindimas

Skaitant Komisijos tekstą susidaro įspūdis, kad aplinkosaugos aspektai išsamiai svarstomi atsižvelgiant į visus žaislus, tačiau iš tiesų aptariami tik elektriniai ir elektroniniai žaislai.

Horizontalūs teisės aktai netaikomi konkrečiai žaislams ir neturėtų būti minimi kartu su elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) direktyvomis.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Reikėtų nustatyti specialius saugos reikalavimus, kad remiantis atsargumo principu būtų vertinamas galimas specifinis pavojus dėl maiste esančių žaislų, nes pateikiant žaislą su maistu galėtų kilti rizika užspringti, kuri skiriasi nuo vien žaislui būdingos rizikos ir todėl nėra Bendrijos lygiu reglamentuota specifinėmis priemonėmis.

(18) Reikėtų nustatyti specialius saugos reikalavimus, kad būtų vertinamas galimas specifinis pavojus dėl maiste esančių žaislų, nes pateikiant žaislą su maistu galėtų kilti rizika užspringti, kuri skiriasi nuo vien žaislui būdingos rizikos ir todėl nėra Bendrijos lygiu reglamentuota specifinėmis priemonėmis.

Pagrindimas

Pagal šią persvarstytą direktyvą atsargumo principas turėtų būti taikomas visose srityse. Šis pakeitimas susijęs su 1 pakeitimu (3a konstatuojamoji dalis).

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Kadangi gali egzistuoti arba būti kuriami žaislai, keliantys nenumatytą konkrečiu šioje direktyvoje pateiktu saugos reikalavimu pavojų, būtina, siekiant imtis prieš tokius žaislus veiksmų, kaip teisinį pagrindą nustatyti bendrąjį saugos reikalavimą. Šiuo atveju žaislų saugą reikėtų nustatyti atsižvelgiant į gaminio numanomą paskirtį ir į numatomą naudojimą, turint omenyje vaikų, kurie paprastai nėra tokie atsargūs kaip suaugusieji, elgseną.

(19) Kadangi gali egzistuoti arba būti kuriami žaislai, keliantys nenumatytą konkrečiu šioje direktyvoje pateiktu saugos reikalavimu pavojų, būtina, siekiant imtis prieš tokius žaislus veiksmų, kaip teisinį pagrindą nustatyti bendrąjį saugos reikalavimą. Šiuo atveju žaislų saugą reikėtų nustatyti atsižvelgiant į gaminio numanomą paskirtį ir į protingai numatomą naudojimą, turint omenyje vaikų, kurie paprastai nėra tokie atsargūs kaip suaugusieji, elgseną.

Pagrindimas

Nors vertinant žaislo saugą reikia atsižvelgti į visus įmanomus būdus, kuriais vaikas gali juo naudotis, tačiau į būdus, kuriais tam tikro amžiaus vaikais negalėtų tuo žaislu naudotis, turint mintyje jo fizinės ar protinės raidos etapą ir kt. priežastis, galima neatsižvelgti.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) Materialiai išreiškiantis žaislo atitiktį „CE“ ženklas yra akivaizdžiai matomas viso proceso, apimančio atitikties vertinimą plačiąja prasme, rezultatas. Todėl šioje direktyvoje reikėtų pateikti „CE“ ženklo naudojimą reglamentuojančius bendruosius principus ir ženklinimo taisykles.

(21) Reiškiantis žaislo atitiktį „CE“ ženklas yra akivaizdžiai matomas viso proceso, apimančio atitikties vertinimą plačiąja prasme, rezultatas. Todėl šioje direktyvoje reikėtų pateikti „CE“ ženklo naudojimą reglamentuojančius bendruosius principus ir ženklinimo taisykles.

Pagrindimas

2007 m. iš prekybos išimta daug žaislų, pažymėtų „CE“ ženklu, taigi Europos vartotojai suprato, kad atitiktis reikalavimams nereiškia, kad žaislai yra labai saugūs. Taigi nedera teigti, kad „CE“ ženklas užtikrina atitiktį ir kad tai reiškia, jog jis užtikrina žaislų naudojimo saugumą.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) Labai svarbu, kad gamintojai ir vartotojai aiškiai suprastų, jog „CE“ ženklu žaislą paženklinęs gamintojas taip deklaruoja, kad gaminys atitinka visus taikomus reikalavimus ir kad gamintojas už jį prisiima visą atsakomybę.

(22) Labai svarbu, kad gamintojai aiškiai suprastų, jog „CE“ ženklu žaislą paženklinęs gamintojas taip deklaruoja, kad gaminys atitinka visus taikomus reikalavimus ir kad gamintojas už jį prisiima visą atsakomybę.

Pagrindimas

Gamintojas yra išimtinai atsakingas už žaislų ženklinimą „CE“ ženklu. Gamintojai turi suvokti, kad naudodami „CE“ ženklus, patvirtinančius, kad laikomasi griežtų reikalavimų, jie tampa atsakingi, ir už bet kokį netinkamą ženklinimo naudojimą gali būti nubausti. Susijęs su 8 pakeitimu.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pritaikyti tam tikrais tiksliai apibrėžtais atvejais cheminėms medžiagoms taikomus reikalavimus ir tam tikrais atvejais kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų reprodukcijai medžiagų draudimui leisti taikyti išimtis, taip pat pritaikyti tam tikrų kategorijų žaislų specialių įspėjimų formuluotes. Kadangi tos priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ir (arba) papildyti šią direktyvą naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti priimtos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(32) Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pritaikyti tam tikrais tiksliai apibrėžtais atvejais cheminėms medžiagoms taikomus reikalavimus ir tam tikrais atvejais labai pavojingų medžiagų ir kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų reprodukcijai medžiagų draudimui leisti taikyti išimtis, taip pat pritaikyti tam tikrų kategorijų žaislų specialių įspėjimų formuluotes. Kadangi tos priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ir (arba) papildyti šią direktyvą naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti priimtos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 16 konstatuojamosios dalies 47 straipsnio ir II priedo III dalies pakeitimais.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34) Kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti siūlomo veiksmo, tai yra užtikrinti aukšto lygio žaislų saugą ir vidaus rinkos veikimą nustatant suderintus žaislų saugų reikalavimus ir minimalius rinkos priežiūros reikalavimus, ir dėl jo masto ir poveikio, to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą ši direktyva nenumato nieko, kas nėra būtina siekiant šių tikslų.

(34) Kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti siūlomo veiksmo, tai yra užtikrinti aukšto lygio žaislų saugą siekiant užtikrinti vaikų saugą ir sveikatą, ir vidaus rinkos veikimą nustatant suderintus žaislų saugų reikalavimus ir minimalius rinkos priežiūros reikalavimus, ir dėl jo masto ir poveikio, to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą ši direktyva nenumato nieko, kas nėra būtina siekiant šių tikslų.

Pagrindimas

Reikia performuluoti pirminį direktyvos tikslą.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Ši direktyva grindžiama principu, pagal kurį gamintojai, importuotojai ir kiti ekonominių operacijų vykdytojai užtikrina, kad žaislų gamyba ar jų pateikimas į rinką, ypač juose esančios cheminės medžiagos, neturi žalingo ar toksinio poveikio vaikų sveikatai ir aplinkai.

Šios priemonės grindžiamos atsargumo principu.

Pagrindimas

Sutartyse ir atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose sistemingai minimas aukšto lygio žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos tikslas. Taip turėtų būti daroma ir persvarstytuose teisės aktuose dėl žaislų saugos, taip pat ir aptariant gaminant žaislus naudojamas chemines medžiagas. Į teisės aktus dėl žaislų saugos turi būti įtrauktas atsargumo principas.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a) „įspėjimas“ – specialus (-ūs) įrašas (-ai), kuriuo (-iais) atkreipiamas galutinio vartotojo ar prižiūrinčio asmens dėmesys į žaislo naudojimo ar surinkimo sąlygas;

Pagrindimas

Siekiant išvengti bet kokios painiavos dėl ženklinimo, būtina apibrėžti terminą „įspėjimas“.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9) „pašalinimas“ – bet kokia priemonė, kuria tiekimo grandinėje siekiama neleisti žaislui būti tiekiamam rinkai;

9) „pašalinimas“ – bet kokia priemonė, kuria tiekimo grandinėje siekiama neleisti, kad žaislas būtų tiekiamas rinkai, platinamas, siūlomas ar demonstruojamas rinkoje;

Pagrindimas

Reikia tiksliai nurodyti, ką reiškia pašalinimas.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a) „asfiksija“ – pagrindinių arba gyvybiškai svarbių organų funkcijų sutrikimas pristigus deguonies dėl penkių skirtingų priežasčių: svetimkūnio patekimo, skendimo, dusulio, smaugimo ar prispaudimo;

Pagrindimas

Būtina apibrėžti asfiksiją, nes ji apima įvairius sutrikimus dėl deguonies stygiaus. Asfiksija – vienos iš penkių priežasčių sukeltas sutrikimas dėl deguonies stygiaus, kuris kelia didelį pavojų vaikų sveikatai ar gyvybei.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13) „žala“ – fizinis sužeidimas arba žala sveikatai;

13) „žala“ – fizinis sužeidimas arba kita žala sveikatai, įskaitant ilgalaikę žalą;

Pagrindimas

Šią apibrėžtį reikia paaiškinti įrašant kitą nei fizinis sužeidimas žalą, kurią gali padaryti neatitinkantis reikalavimų žaislas, taip pat ilgalaikę žalą dėl kai kurių medžiagų naudojimo.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14) „pavojus“ – galimas žalos šaltinis;

14) „pavojus“ – galimas žalos bet kurio asmens sveikatai ar vientisumui šaltinis;

Pagrindimas

Reikia tiksliai nurodyti, kam gali būti padaryta žala.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a) „suprojektuoti arba skirti būtent x amžiaus grupės vaikams“: sąvoka, reiškianti, kad vaikai turi turėti šios konkrečios amžiaus grupės vaikams būdingus fizinius ir protinius gebėjimus.

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad gamintojas negalėtų sąmoningai ant etiketės nurodyti fiktyvios vaikų amžiaus grupės siekdamas išvengti tam tikrų įsipareigojimų ir (arba) atsakomybės.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. To pageidaujančioms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms gamintojai suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti. Šioms institucijoms pageidaujant, jie bendradarbiauja su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant išvengti žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, keliamos rizikos.

8. To pageidaujančioms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms gamintojai per dvi savaites suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti. Šioms institucijoms pageidaujant, jie bendradarbiauja su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant išvengti žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, keliamos rizikos.

Pagrindimas

Reikia tiksliai nustatyti terminą, per kurį galima siųsti reikalingą informaciją ir dokumentus, siekiant geriau įgyvendinti saugumo priemones, skirtas vaikų sveikatai apsaugoti.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Gamintojai praneša šalies teritorijos, kurioje jų pagaminti žaislai pateikti į rinką, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms apie įgaliotojo atstovo paskyrimą ne vėliau kaip per keturias savaites nuo jo paskyrimo dienos.

Pagrindimas

Ši informacija yra būtina ir turi būti pateikta per tam tikra laiką.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Pranešime apie paskirtą įgaliotąjį atstovą būtina nurodyti atstovo duomenis (pavardę, pašto adresą, telefonus, elektroninio pašto adresą ir interneto svetainės adresą), žaislus, su kuriais susijusios įgaliotojo atstovo pareigos, numatytos šios straipsnio 3 dalyje, ir unikalų minėtųjų žaislų identifikacijos numerį.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti šios direktyvos tikslai, reikia apibrėžti minimalią informaciją, kurią gamintojai turi nurodyti atsakingoms nacionalinėms valdžios įstaigoms po to, kai paskiriamas įgaliotasis atstovas.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) kompetentingoms nacionalinėms institucijoms paprašius, pateikia joms visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti;

b) kompetentingoms nacionalinėms institucijoms paprašius, per dvi savaites pateikia joms visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti;

Pagrindimas

Reikia tiksliai nustatyti terminą, per kurį galima siųsti reikalingą informaciją ir dokumentus, siekiant geriau įgyvendinti saugumo priemones, skirtas vaikų sveikatai apsaugoti.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pateikdami į rinką žaislą, importuotojai deramai laikosi taikomų reikalavimų.

1. Pateikdami į rinką žaislą, importuotojai užtikrina, kad žaislai, kuriuos jie tiekia Sąjungos rinkai, atitinka šios direktyvos nuostatas ir yra saugūs.

Pagrindimas

Importuotojai privalo prisiimti dalį atsakomybės už šios direktyvos įgyvendinimą ir užtikrinti, jog siekiama jos tikslų.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prieš pateikdami žaislą į rinką, importuotojai patikrina, ar gamintojas atliko tinkamą atitikties vertinimo procedūrą.

2. Prieš pateikdami žaislą į rinką, importuotojai patikrina, ar gamintojas atliko tinkamą atitikties vertinimo procedūrą pagal 18 ir 19 straipsnius.

Jie patikrina, ar gamintojas parengė techninius dokumentus, ar žaislas paženklintas reikiamu (-ais) atitikties ženklu (-ais), ar prie jo pridėti reikiami dokumentai ir ar gamintojas įvykdė 3 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.

Jie patikrina, ar gamintojas parengė techninius dokumentus pagal 20 straipsnį, ar žaislas paženklintas reikiamu (-ais) atitikties ženklu (-ais), ar prie jo pridėti reikiami dokumentai ir ar gamintojas įvykdė 3 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 9 straipsnyje ir II priede nustatytus reikalavimus.

Jei platintojas nustato, kad žaislas neatitinka 9 straipsnyje ir II priede išdėstytų esminių saugos reikalavimų, jis gali pateikti į rinką žaislą tik užtikrinęs žaislo atitiktį minėtiems reikalavimams.

Jei importuotojas nustato, kad žaislas neatitinka 9 straipsnyje ir II priede išdėstytų esminių saugos reikalavimų, jis gali pateikti į rinką žaislą tik užtikrinęs žaislo atitiktį minėtiems reikalavimams.

Pagrindimas

Reikia nurodyti atitinkamas direktyvos nuostatas.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Importuotojai nurodo savo pavadinimą, adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, ant žaislo arba, jeigu dėl žaislo dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, ant pakuotės ar prie žaislo pridedamame dokumente.

3. Importuotojai ant žaislo matomai ir aiškiai įskaitomai nurodo savo pavadinimą ir adresą, telefonus ir elektroninio pašto adresus, kuriais su jais galima susisiekti, arba, jeigu dėl žaislo dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, matomai ir atskirai nuo žaislo aprašo juos nurodo ant pakuotės ar prie žaislo pridedamame dokumente.

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme nurodoma informacija turi būti aiškiai matoma ir lengvai randama.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Kompetentingoms nacionalinėms institucijoms paprašius, importuotojai pateikia joms visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti. Šioms institucijoms pageidaujant, jie bendradarbiauja su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant išvengti žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, keliamos rizikos.

7. Kompetentingoms nacionalinėms institucijoms paprašius, importuotojai per dvi savaites pateikia joms visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti. Šioms institucijoms pageidaujant, jie bendradarbiauja su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant išvengti žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, keliamos rizikos.

Pagrindimas

Žr. 26 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pateikdami į rinką žaislą, platintojai deramai laikosi taikomų reikalavimų.

1. Pateikdami į rinką žaislą, platintojai užtikrina, kad žaislai, kuriuos jie tiekia Sąjungos rinkai, atitinka šios direktyvos nuostatas ir yra saugūs.

Pagrindimas

Žr. 27 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kompetentingoms nacionalinėms institucijoms paprašius, platintojai pateikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti. Šioms institucijoms pageidaujant, jie bendradarbiauja su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant išvengti žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, keliamos rizikos.

5. Kompetentingoms nacionalinėms institucijoms paprašius, platintojai per dvi savaites pateikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti. Šioms institucijoms pageidaujant, jie bendradarbiauja su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant išvengti žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, keliamos rizikos.

Pagrindimas

Žr. 26 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Registras

 

Žaislų, apibrėžtų 1 straipsnyje, sektoriaus ekonominių operacijų vykdytojai registruoja korekcines priemones, pašalinimo, susigrąžinimo atvejus, kitų ekonominių operacijų vykdytojų ir galutinių vartotojų pateiktas pretenzijas ir skundus ir veiksmus, kurių buvo imtasi taikant kiekvieną minėtąją priemonę.

 

Registre aiškiai nurodomos kiekvienos minėtosios priemonės taikymo priežastys, unikalus atitinkamo žaislo identifikacijos numeris ir žaislo identifikavimo ženklas, pagal kurį galima jį atsekti, pretenzijos ar skundo gavimo data ir atsakymo į pretenziją ar skundą išsiuntimo data.

 

Registruojami duomenys saugomi dešimt metų. Kompetentingų institucijų prašymu ekonominių operacijų vykdytojai teikia joms šiuos duomenis.

Pagrindimas

3 straipsnio 4 dalyje kalbama apie gamintojų privalomus vesti registrus. Reikia nurodyti šių registrų laikymo ypatybes.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jie turi taikyti tokias atitinkamas sistemas ir procedūras, kurios leistų to pageidaujančioms rinkos priežiūros institucijoms susipažinti su šia informacija 10 metų laikotarpiu.

Jie turi taikyti tokias atitinkamas sistemas ir procedūras, kurios leistų to pageidaujančioms rinkos priežiūros institucijoms per dvi savaites susipažinti su šia informacija 10 metų laikotarpiu.

Pagrindimas

Žr. 23 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Primenama, kad vaikai priklauso pažeidžiamų asmenų kategorijai, nes jų sveikata silpnesnė ir jie biologiškai labiau reaguoja į kai kurias medžiagas. Be to, rizika, susijusi su cheminių medžiagų poveikiu vaikams, yra didesnė nei rizika suaugusiesiems, kadangi vaikų raida dar vyksta.

Pagrindimas

Šiame straipsnyje, kuriame nustatomi esminiai saugos reikalavimai, būtina nurodyti, kad vaikai, atsižvelgiant į jų amžių, priskiriami pažeidžiamų arba labai pažeidžiamų asmenų kategorijai. Į tai reikia tinkamai atsižvelgti nustatant saugos reikalavimus siekiant apsaugoti žaislus naudojančių vaikų sveikatą, ypač nuo cheminių medžiagų poveikio.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės vadovaujasi atsargumo principu.

Pagrindimas

Žr. 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Žaislai neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną.

2. Žaislai neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu protingai numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną.

Turi būti atsižvelgiama į naudotojų, o prireikus, į jų prižiūrėtojų, gebėjimus, visų pirma tų žaislų, kurie pagal savo funkcijas, matmenis ir savybes yra skirti vaikams iki 36 mėnesių, atveju.

Turi būti atsižvelgiama į naudotojų prižiūrėtojų, gebėjimus, visų pirma tų žaislų, kurie pagal savo funkcijas, matmenis ir savybes yra skirti vaikams iki 36 mėnesių, atveju.

Žaislų etiketės arba etiketės ant jų pakuotės ir prie jų pridedamos naudojimo instrukcijos turi atkreipti naudotojų arba jų prižiūrėtojų dėmesį į būdingus pavojus ir į riziką patirtį žalą naudojant žaislus, taip pat į būdus jų išvengti.

Žaislų etiketės arba etiketės ant jų pakuotės ir prie jų pridedamos naudojimo instrukcijos turi atkreipti naudotojų arba jų prižiūrėtojų dėmesį į būdingus pavojus ir į riziką patirtį žalą naudojant žaislus, taip pat į būdus jų išvengti.

Pagrindimas

Žr. pirmo punkto 7 pakeitimo pagrindimą. Siekiant įvertinti esminius saugos reikalavimus, nereikėtų atsižvelgti į tai, kad greta vaiko yra prižiūrintis suaugęs asmuo, kadangi vertinti reikia tikrąjį žaislų saugumą. Priežiūra būtina, bet ne visą laiką, nes vaikas privalo gebėti ir turi išmokti žaisti vienas tam, kad vystytųsi ir taptų savarankiškas.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Į rinką pateikti žaislai turi atitikti esminius saugos reikalavimus per jų numatomą ir normalų naudojimo laikotarpį.

3. Į rinką pateikti žaislai turi atitikti esminius saugos reikalavimus per jų normalų ir pagrįstai numatomą naudojimo laikotarpį.

Pagrindimas

Žr. 3 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

V priedo B dalies 1 punkte nurodyti įspėjimai negali būti pateikiami ant žaislų, kurie pagal paskirtį, matmenis ir kitas savybes, išskyrus svorį, skirti vaikams iki trisdešimt šešių mėnesių.

Pagrindimas

Ant žaislų, skirtų jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams, dažnai užrašyta „netinkama vaikams iki 3 metų“. Kai kurie gamintojai naudoja šį užrašą norėdami išvengti savo prievolių arba apsidrausti nuo atsakomybės. Turint mintyje tai, kad V priede nėra aiškaus draudimo naudoti šią formuluotę, rinkos priežiūros institucijoms būtų daug lengviau vykdyti įstatymus, jei ši formuluotė būtų įtraukta į šią direktyvą.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

V priedo B dalyje išvardytų žaislų kategorijoms naudojami minėto priedo B dalyje nurodyti įspėjimai.

V priedo B dalies 2–5 punktuose išvardytų žaislų kategorijoms naudojami minėtuose punktuose nurodyti įspėjimai, kai rengiamos šių įspėjimų formuluotės.

Pagrindimas

Pagal 102 pakeitimą. Be to, reikia paaiškinti šios nuostatos taikymo sritį.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Gamintojas įspėjimus pateikia ant žaislo, prie žaislo tvirtinamoje etiketėje arba ant pakuotės, o prireikus, prie žaislo pridedamose naudojimo instrukcijose, taip, kad jie būtų matomi, aiškiai įskaitomi ir tikslūs. Tinkami įspėjimai turi būti tvirtinami prie mažų žaislų, kurie parduodami be pakuočių.

2. Įspėjimai turi būti tikslūs, matomi, aiškiai bei lengvai įskaitomi ir suprantami naudotojų ar jų prižiūrėtojų, ir pateikiami ant žaislo, o jeigu tai techniškai neįmanoma – prie žaislo tvirtinamoje etiketėje arba ant vartotojui skirtos pakuotės. Jie taip pat nurodomi prie žaislo pridedamose naudojimo instrukcijose. Tinkami įspėjimai turi būti tvirtinami prie mažų žaislų, kurie parduodami be pakuočių.

 

Įspėjimai, kuriuose nurodomas minimalus ir maksimalus naudotojų amžius, turi būti matomi, įskaitomi ir lengvai pastebimi pardavimo vietoje.

Įspėjimai, kuriuose nurodomas minimalus ir maksimalus naudotojų amžius, turi būti matomi, aiškiai ir lengvai įskaitomi, tikslūs ir lengvai pastebimi ant žaislų pakuočių ir pardavimo vietoje. Apie šiuos įspėjimus privaloma informuoti įgaliotuosius atstovus, importuotojus ir platintojus, kad prekybos vietose būtų tinkamai pateikiami įspėjimai, kuriuose nurodomas minimalus ir maksimalus naudotojų amžius.

 

 

Įspėjimai privalo keistis taip, kad būtų nuolat matomi. Įspėjimai spausdinami ant kiekvienos dėžutės geriausiai matomo paviršiaus ir ant visų išorinių pakuočių, išskyrus permatomas pakuotes, naudojamas parduodant atitinkamą žaislą mažmeninėje prekyboje.

 

Valstybės narės, atsižvelgdamos į lingvistinius reikalavimus, gali nustatyti, kurioje vietoje ant atitinkamų paviršių turi būti pateiktas įspėjimas.

 

Siekdamos laikytis kalbos reikalavimų, valstybės narės turi teisę nustatyti šrifto dydį, jei jų teisės aktuose numatytas šrifto dydis leistų lengvai ir aiškiai perskaityti įspėjimą.

 

Įspėjimai rašomi valstybės narės, kurioje žaislas pateikiamas į rinką, oficialiąja kalba ar kalbomis.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės gali reikalauti, kad pateikiant žaislus į rinką teritorijoje, įspėjimai ir saugos instrukcijos ar jų dalis būtų pateikiami oficialia (-iomis) kalba (-omis).

3. Pateikiant žaislus į rinką tam tikros valstybės narės teritorijoje, šiame straipsnyje ir V priede nurodyti įspėjimai ir saugos instrukcijos pateikiami tos valstybės narės oficialia (-iomis) kalba (-omis)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vaikų saugumą ir sveikatą, įspėjimus ir saugaus naudojimo instrukcijas būtina pateikti valstybių narių, į kurių rinkas pateikiami žaislai, oficialia (-iomis) kalba (-omis).

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10b straipsnis

 

Ekonominių operacijų vykdytojams taikomos bendrosios nuostatos dėl reikalavimų neatitinkančių žaislų arba žaislų, dėl kurių atitikties kyla abejonių, pašalinimo iš rinkos priemonių

 

1. Vadovaudamiesi 3, 5 ir 6 straipsniais, ekonominių operacijų vykdytojai, kurių tiekiami žaislai neatitinka saugos reikalavimų ar kuriems kyla dėl to abejonių, nedelsdami imasi tokių žaislų pašalinimo priemonių.

 

2. Ekonominių operacijų vykdytojai, kurių tiekiami žaislai neatitinka saugos reikalavimų ar kuriems kyla dėl to abejonių, nedelsdami praneša apie tai kitiems susijusiems ekonominių operacijų vykdytojams, vartotojų organizacijoms ir valstybių narių, kuriose jie tiekė žaislą rinkai, nacionalinėms institucijoms, tiksliai nurodydami neatitikties problemą ir pašalinimo priemones, kurių buvo imtasi.

 

3. Pašalinimo priemonės pradedamos taikyti nedelsiant ir įgyvendinamos kuo greičiau, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo tada, kai nustatyta neatitikties problema.

 

Jei neįmanoma laikytis minėtojo termino, ekonominių operacijų vykdytojai, susidūrę su atitikties problema, nedelsdami praneša apie tai kitiems susijusiems ekonominių operacijų vykdytojams ir valstybių narių nacionalinėms institucijoms ir tinkamai pagrindžia, kad jiems reikia papildomo termino užtikrinti žaislų atitiktį. Kompetentingos nacionalinės institucijos kuo greičiau svarsto prašymą pratęsti terminą ir kiek galima greičiau praneša atitinkamiems ekonominių operacijų vykdytojams apie galimą termino užtikrinti tam tikrų žaislų atitiktį pratęsimą.

 

4. Nedelsiant sustabdomas žaislų tiekimas galutiniams vartotojams.

 

Kai žaislai, kurie buvo pašalinti iš rinkos, vėl atitinka reikalavimus, jie laikomi naujais žaislais ir privalo atitikti visas šios direktyvos nuostatas, kad galėtų būti tiekiami galutiniams vartotojams.

Pagrindimas

Šios direktyvos 3, 5 ir 6 straipsniuose nustatytas nuostatas dėl žaislų pašalinimo iš rinkos reikia plačiau paaiškinti siekiant pagerinti nuostatas dėl žaislų saugumo ir vaikų sveikatos. Nuostatos dėl žaislų pašalinimo turi būti griežtesnės už nuostatas dėl taisomųjų veiksmų, kadangi galimas didesnis poveikis žaislų saugumui ir vaikų sveikatai.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Vertinant žaislų saugą atsižvelgiama į visus svarbius aspektus, t. y. vaikų kategorijas ir vaikų grupes, kurios yra labai arba itin pažeidžiamos, pavyzdžiui, vaikai, turintys specialiųjų poreikių.

Pagrindimas

Reikia ne tik dar kartą paminėti pagrindinį tokių vertinimų tikslą, bet ir atkreipti dėmesį į papildomus aspektus, pvz., į poreikį atsižvelgti į vaikus, turinčius negalią.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Siekiant nustatyti su žaislais susijusios rizikos ir pavojaus lygį, reikia atsižvelgti į visus vaikų patiriamus nelaimingus atsitikimus, įskaitant nedidelius ir vidutinio dydžio nelaimingus atsitikimus.

Pagrindimas

Siekiant sukaupti daugiau informacijos apie dažniausiai nutinkančius nelaimingus atsitikimus, susijusius su žaislais, šiuo pakeitimu norima užtikrinti, kad būtų labiau atsižvelgiama į vidutinio dydžio nelaimingus atsitikimus ir, visų pirma, į nedidelius nelaimingus atsitikimus.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kai EB tipo tyrimą atlieka pagal 21 straipsnį notifikuota įstaiga (toliau – notifikuotoji įstaiga), ji, prireikus kartu su gamintoju, vertina pagal 17 straipsnį gamintojo atliktą analizę dėl pavojaus, kurį gali kelti žaislas.

3. Kai EB tipo tyrimą atlieka pagal 21 straipsnį notifikuota įstaiga (toliau – notifikuotoji įstaiga), ji kartu su gamintoju vertina pagal 17 straipsnį gamintojo atliktą analizę dėl pavojaus, kurį gali kelti žaislas.

Pagrindimas

Turint mintyje tai, kad šia direktyva siekiama pagerinti žaislų saugumą, šis vertinimas negali būti laisvai pasirenkamas.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sertifikatas peržiūrimas, jei reikia, bet kuriuo metu, visų pirma kai keičiamas žaislo gamybos procesas, naudojamos žaliavos arba sudedamosios dalys, ir visais atvejais – kas penkerius metus.

Sertifikatas peržiūrimas, jei reikia, bet kuriuo metu, visų pirma kai keičiamas žaislo gamybos procesas, naudojamos žaliavos arba sudedamosios dalys, ir visais atvejais – kas trejus metus.

Pagrindimas

Turint mintyje tai, kad šia direktyva siekiama pagerinti žaislų saugumą, reikėtų sutrumpinti laikotarpį.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Kompetentingų nacionalinių institucijų prašymu gamintojas teikia šioms institucijoms 3 straipsnio 2 dalyje numatytus techninius dokumentus, kad jos galėtų pagal 38 straipsnio 3a dalį atlikti bet kokius tikrinimus ar kontrolę savo teritorijoje.

Pagrindimas

Techninė dokumentacija turi būti parengta tikrinimui ir kontrolei gamintojo patalpose.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai rinkos priežiūros institucija gamintojo paprašo pateikti techninių dokumentų arba dalies jų vertimą, ji vertimui pateikti gali nustatyti terminą – 30 dienų, jei nėra pagrįstų priežasčių nustatyti trumpesnį terminą dėl rimtos ar tiesioginės rizikos.

Kompetentingų nacionalinių institucijų prašymu gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas per ne ilgiau kaip keturiolika dienų pateikia joms techninius dokumentus arba dalies jų vertimą, jei nėra pagrįstų priežasčių nustatyti trumpesnį terminą dėl rimtos ar tiesioginės rizikos.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti saugius žaislus ir vaikų saugumą ir sveikatą, būtina numatyti griežtą ir trumpą reikalingos dokumentacijos pateikimo terminą.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jei gamintojas nesilaiko 1, 2 ir 3 dalyse numatytų prievolių, rinkos priežiūros institucija gali jo reikalauti, kad jo sąskaita per nustatytą laikotarpį notifikuotoji įstaiga atliktų tyrimą, siekiant patikrinti atitiktį darniesiems standartams ir esminiams saugos reikalavimams.

4. Jei gamintojas nesilaiko -1, 1, 2 ir 3 dalyse numatytų prievolių, rinkos priežiūros institucija reikalauja, kad jo sąskaita per ne daugiau kaip keturiolika dienų laikotarpį notifikuotoji įstaiga atliktų tyrimą, siekiant patvirtinti atitiktį darniesiems standartams ir esminiams saugos reikalavimams.

Pagrindimas

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Jei gamintojas nesilaiko 4 dalyje numatytų prievolių, rinkos priežiūros institucija imasi, jos manymu, būtinų priemonių siekdama užtikrinti, kad atitinkami žaislai nebus tiekiami rinkai ir teritorijos, kurioje ji vykdo priežiūrą, platinimo grandinės dalyse.

Pagrindimas

Šį straipsnį reikia išplėsti. Jei gamintojas nevykdo savo įsipareigojimų, kompetentingos nacionalinės institucijos turėtų turėti galimybę imtis priemonių vaikų saugumai ir sveikatai užtikrinti.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Notifikuojančioji institucija įsteigia pranešimų dėl saugos punktus, kuriems vaikų priežiūros specialistai ir vartotojai gali pranešti apie žaislų neatitiktį reikalavimams ar su žaislo naudojimu susijusius nelaimingus atsitikimus.

Pagrindimas

Įsteigdamos pranešimų dėl žaislų saugos punktus valstybės narės suteiktų daugiau teisių vartotojams ir palengvintų tiesioginį jų bendravimą su gamintojais, jei pasirodytų, kad dėl konkretaus gaminio kyla problemų. Taigi gamintojai galėtų daug greičiau reaguoti į vartotojų reikalavimus.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) turi turėti tinkamą techninį ir profesinį parengimą, apimantį visą atitinkamų rūšių atitikties vertinimo veiklą, kuriai atitikties vertinimo įstaiga yra notifikuota;

(a) turi turėti tinkamą techninį ir profesinį parengimą, patvirtintą diplomu ar profesine patirtimi ir pažymomis ir apimantį visą atitinkamų rūšių atitikties vertinimo veiklą, kuriai atitikties vertinimo įstaiga yra notifikuota;

Pagrindimas

Darbuotojai, kurie dirba notifikuotose institucijose, turi pateikti techninį ir profesinį pasirengimą patvirtinančius dokumentus.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 11 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a. Atitikties vertinimo įstaiga siekia standarto ISO 9001: 2000 sertifikato.

Pagrindimas

Toks sertifikatas papildomai užtikrina vertinimo kokybę ir tai, kad jis atliekamas laikantis atitinkamų standartų.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Pavaldžiosios įstaigos ir subrangovai turi standarto ISO 9001:2000 sertifikatą.

Pagrindimas

Toks sertifikatas papildomai užtikrina gamybos proceso kokybę ir reguliarų jo vertinimą bei kontrolę.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Pagal 37 straipsnį į rinką pateiktų žaislų priežiūros tikslais rinkos priežiūros institucijos arba bet kokia kita jų įgaliota notifikuotoji įstaiga turi teisę vieną kartą per metus, jei įmanoma, ir ne rečiau kaip kas dvejus metus iš anksto nepranešusi atlikti patikrinimus ekonominių operacijų vykdytojų patalpose.

Pagrindimas

Tikrinimai ūkinės veiklos vykdytojų patalpose turėtų būti vykdomi ne vien tik tada, kai jie akivaizdžiai reikalingi. Juos reikėtų atlikti be išankstinio pranešimo ir kiek įmanoma reguliariau. Priimtinas reikalavimas – tikrinti kas dveji metai.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal Direktyvos 2001/95/EB 12 straipsnį arba jeigu jos turi pakankamo pagrindo manyti, kad žaislas, kuriam taikoma ši direktyva, kelia riziką asmenų sveikatai ar saugai, jos kartu su atitinkamais ekonominių operacijų vykdytojais atlieka vertinimą, susijusį su atitinkamu žaislu ir apimantį visus šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus.

1. Jeigu vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal Direktyvos 2001/95/EB 12 straipsnį arba jeigu jos turi abejonių, kad žaislas, kuriam taikoma ši direktyva, kelia riziką asmenų sveikatai ar saugai, jos nedelsdamos atlieka būtiną vertinimą, susijusį su atitinkamu žaislu ir apimantį visus šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus. Ekonominių operacijų vykdytojai per dvi savaites pateikia institucijoms bet kokią prašomą pateikti informaciją ar duomenis.

Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad žaislas neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, jos reikalauja, kad atitinkamas ekonominių operacijų vykdytojas imtųsi visų reikiamų korekcinių priemonių, kad žaislas atitiktų tuos reikalavimus arba pašalintų žaislą iš rinkos arba jį susigrąžintų per pagrįstą laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos į rizikos pobūdį.

Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad žaislas neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, jos reikalauja, kad atitinkamas ekonominių operacijų vykdytojas imtųsi visų reikiamų korekcinių priemonių, kad žaislas atitiktų tuos reikalavimus arba pašalintų žaislą iš rinkos arba jį susigrąžintų per laikotarpį, numatytą šios direktyvos 10a, 10b ir 10c straipsnyje.

Pagrindimas

Visas neatitikties problemas reikia nedelsiant įvertinti. Atitinkami ūkinės veiklos vykdytojai turėtų suteikti visą reikalingą informaciją apie tam tikrą žaislą. Jei nustatoma, kad žaislas neatitinka reikalavimų, per nustatytą laikotarpį turėtų būti imamasi atitinkamų taisomųjų veiksmų.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad žaislas neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, jos reikalauja, kad atitinkamas ekonominių operacijų vykdytojas imtųsi visų reikiamų korekcinių priemonių, kad žaislas atitiktų tuos reikalavimus arba pašalintų žaislą iš rinkos arba jį susigrąžintų per pagrįstą laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos į rizikos pobūdį.

Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad žaislas neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, jos reikalauja, kad atitinkamas ekonominių operacijų vykdytojas tuo pačiu metu praneštų vartotojams ir imtųsi visų reikiamų korekcinių priemonių, kad žaislas atitiktų tuos reikalavimus, arba pašalintų žaislą iš rinkos arba jį susigrąžintų per pagrįstą laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos į rizikos pobūdį.

Pagrindimas

Skubus vartotojų informavimas yra svarbiausia priemonė siekiant išvengti pavojaus.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu rinkos priežiūros institucijos mano, kad neatitiktis neapsiriboja nacionaline teritorija, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie vertinimo rezultatus ir apie veiksmus, kurių jų reikalavimu turi imtis ekonominių operacijų vykdytojai.

2. Jeigu rinkos priežiūros institucijos mano, kad neatitiktis neapsiriboja nacionaline teritorija, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie vertinimo rezultatus ir apie veiksmus, kurių jų reikalavimu turi imtis ekonominių operacijų vykdytojai. Jos oficialiai praneša valstybėms narėms ir Komisijai ekonominių operacijų vykdytojo atsakymą ir jo ketinimą laikytis ar nesilaikyti reikalavimų.

Pagrindimas

Siekiant gerinti išsamų visuomenės informavimą ir didinti skaidrumą, ekonominių operacijų vykdytojas turėtų pateikti atsakymą ir apie šį jo atsakymą turėtų būti pranešta valstybėms narėms ir Komisijai.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Ekonominių operacijų vykdytojas užtikrina, kad bet kokios korekcinės priemonės taikomos visų žaislų, kuriuos jis tiekė rinkai visoje Bendrijoje, atžvilgiu.

3. Ekonominių operacijų vykdytojas arba atitinkami ekonominių operacijų vykdytojai užtikrina, kad bet kokios korekcinės, pašalinimo ar susigrąžinimo priemonės taikomos visų žaislų, kuriuos jie tiekė rinkai visoje Bendrijoje, atžvilgiu.

Pagrindimas

Siekiant tikslumo, reikėtų nurodyti visus ūkinės veiklos vykdytojus ir veiksmus, kurių reikia imtis tuo atveju, kai žaislas neatitinka reikalavimų.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Ekonominių operacijų vykdytojas užtikrina, kad bet kokios korekcinės priemonės taikomos visų žaislų, kuriuos jis tiekė rinkai visoje Bendrijoje, atžvilgiu. Jeigu atitinkamas ekonominių operacijų vykdytojas nesiima atitinkamų korekcinių priemonių per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį, rinkos priežiūros institucijos imasi visų atitinkamų laikinųjų priemonių siekdamos uždrausti ar apriboti žaislo tiekimą nacionalinei rinkai arba pašalinti žaislą iš šios rinkos, arba jį susigrąžinti.

4. Ekonominių operacijų vykdytojas užtikrina, kad bet kokios korekcinės, pašalinimo ar susigrąžinimo priemonės taikomos visų žaislų, kuriuos jis tiekė rinkai visoje Bendrijoje, atžvilgiu. Jeigu atitinkamas ekonominių operacijų vykdytojas nesiima atitinkamų korekcinių priemonių per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį, rinkos priežiūros institucijos imasi visų atitinkamų laikinųjų priemonių siekdamos uždrausti ar apriboti žaislo tiekimą nacionalinei rinkai arba pašalinti žaislą iš šios rinkos, arba jį susigrąžinti.

Pagrindimas

Žr. 64 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Jeigu per tris mėnesius po 4 dalyje nurodytos informacijos gavimo nei valstybė narė, nei Komisija nepareiškė nepritarimo laikinajai priemonei, kurią taiko valstybė narė atitinkamo žaislo atžvilgiu, ta priemonė laikoma pagrįsta.

7. Jeigu per keturias savaites po 4 dalyje nurodytos informacijos gavimo nei valstybė narė, nei Komisija nepareiškė nepritarimo laikinajai priemonei, kurią taiko valstybė narė atitinkamo žaislo atžvilgiu, ta priemonė laikoma pagrįsta.

Pagrindimas

Priemones, pasiūlytas kompetentingų nacionalinių institucijų, per pagrįstą laiko tarpą turėtų apsvarstyti įvairios suinteresuotos šalys, siekdamos priimti sprendimą dėl veiksmų, susijusių su žaislo neatitiktimi, kurių kompetentinga nacionalinė institucija prašo imtis atitinkamą ūkinės veiklos vykdytoją.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, visos valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantis žaislas būtų pašalintas iš jų rinkų. Apie tai valstybės narės informuoja Komisiją.

2. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, visos valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantis žaislas būtų pašalintas iš jų rinkų arba sugrąžintas. Apie tai valstybės narės informuoja Komisiją.

Pagrindimas

Žr. 64 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, o žaislo neatitiktis susiejama su darniųjų standartų trūkumais, kaip nurodyta 41 straipsnio 5 dalies b punkte, Komisija arba valstybė narė perduoda klausimą svarstyti pagal Direktyvos 98/34/EB 5 straipsnį įsteigtam nuolatiniam komitetui.

3. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, o žaislo neatitiktis susiejama su darniųjų standartų trūkumais, kaip nurodyta 41 straipsnio 5 dalies b punkte, Komisija arba valstybė narė per dvi savaites perduoda klausimą svarstyti pagal Direktyvos 98/34/EB 5 straipsnį įsteigtam nuolatiniam komitetui.

Pagrindimas

Darniųjų standartų trūkumai, dėl kurių žaislas neatitinka reikalavimų, turi būti ištaisyti per pagrįstai trumpą laiką.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl direktyvos

44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje minėta neatitiktis išlieka, valstybė narė imasi visų būtinų priemonių, siekdama apriboti ar uždrausti tiekti rinkai žaislą arba siekdama užtikrinti, kad žaislas būtų susigrąžintas arba pašalintas iš rinkos.

2. Jeigu 1 dalyje minėta neatitiktis išlieka, valstybė narė nedelsdama imasi visų būtinų priemonių, siekdama apriboti ar uždrausti tiekti rinkai žaislą arba siekdama užtikrinti, kad žaislas būtų susigrąžintas arba pašalintas iš rinkos.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti saugius žaislus ir vaikų sveikatą, būtina veikti greitai.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl direktyvos

45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija gali iš dalies keisti toliau išvardytus priedus siekdama juos suderinti su technikos ir mokslo raida:

1. Komisija, gavusi naujų duomenų, iš dalies keičia toliau išvardytus priedus siekdama juos suderinti su technikos ir mokslo raida:

 

(-a) I priedą,

(a) II priedo III dalies 7 ir 8 punktus,

(a) II priedo III dalį, išskyrus 1 ir 2 punktus;

(b) V priedą.

(b) V priedą.

Pagrindimas

Pasirinkta komitologijos procedūra negali būti taikoma vien tik minėtiems punktams, ji turi būti taikoma plačiau kitiems klausimams spręsti, kadangi standartizacijos ir derinimo procedūros yra pernelyg lėtos tais atvejais, kai reikia atlikti skubius pakeitimus, kaip galima spręsti pagal magnetų keliamo pavojaus ir rizikos vaikų sveikatai atvejį.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl direktyvos

45 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, priimamos taikant 46 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas,

priimamos taikant 46 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pagrindimas

Ištaisoma klaida.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl direktyvos

45 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Nepažeisdama apribojimų, nustatytų II priedo III dalyje, prireikus Komisija, laikydamasi reguliavimo procedūros su tikrinimu, nurodytos 46 straipsnio 2 dalyje, gali iš dalies pakeisti II priedą, siekdama:

 

– nustatyti medžiagų arba preparatų, keliančių pavojų sveikatai ir neišvardytų II priedo III dalies 7 ir 8 punktuose, ribines vertes ar kitus apribojimus;

 

– patvirtinti arba suderinti triukšmo ir greičio ribines vertes.

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal komitologijos procedūrą patvirtinti kitų medžiagų apribojimus ar triukšmo ribines vertes.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl direktyvos

47 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Praėjus trejiems metams nuo šios direktyvos taikymo dienos, nurodytos 53 straipsnio antroje pastraipoje, o vėliau kas penkerius metus valstybės narės atsiunčia Komisijai šios direktyvos taikymo ataskaitą.

Praėjus trejiems metams nuo šios direktyvos taikymo dienos, nurodytos 53 straipsnio antroje pastraipoje, o vėliau kas trejus metus valstybės narės atsiunčia Komisijai šios direktyvos taikymo ataskaitą.

Šioje ataskaitoje pateikiamas padėties vertinimas atsižvelgiant į žaislų saugą ir šios direktyvos veiksmingumą bei valstybių narių vykdytos rinkos priežiūros apžvalga.

Šioje ataskaitoje pateikiamas padėties vertinimas atsižvelgiant į žaislų saugą ir šios direktyvos veiksmingumą bei valstybių narių vykdytos rinkos priežiūros apžvalga.

Komisija parengia šių nacionalinių ataskaitų santrauką ir ją paskelbia.

Komisija nedelsdama rengia ir skelbia ataskaitą, kurioje prireikus pateikiami pasiūlymai iš dalies keisti ar persvarstyti šią direktyvą. Minėtoji ataskaita siunčiama Europos Parlamentui ir Tarybai. Komisija nedelsdama skelbia savo interneto svetainėje bent jau ataskaitos santrumpą ir išvadas visomis Sąjungos oficialiosiomis kalbomis.

Pagrindimas

Komisija privalo parengti ataskaitą apie nacionalines ataskaitas, kuriose vertinamas direktyvos įgyvendinimas valstybėse narėse. Ji turėtų pateikti šią ataskaitą teisėkūros institucijoms ir savo interneto svetainėje nedelsiant paskelbti visą ataskaitą arba ataskaitos santrumpą ir išvadas. Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti bent šiek tiek skaidrumo.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl direktyvos

50 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, kurios gali apimti baudžiamąsias sankcijas dėl rimtų pažeidimų, taikytinų pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas pagal šią direktyvą, ir imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Valstybės narės nustato ir taiko taisykles dėl sankcijų, kurios gali apimti baudžiamąsias sankcijas dėl rimtų pažeidimų, taikytinų pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas pagal šią direktyvą, ir imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Pagrindimas

Nepakanka, kad valstybės narės numatytų tik baudų už šios direktyvos nuostatų pažeidimus taikymo taisykles. Iš tiesų jos privalo įgyvendinti šias taisykles siekdamos užtikrinti, kad baudos būtų išreikalaujamos.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl direktyvos

52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės netrukdo pateikti į rinką žaislus, kurie atitinka Direktyvos 88/378/EEB reikalavimus ir kurie buvo pateikti į rinką prieš įsigaliojant šiai direktyvai arba ne vėliau kaip po dvejų metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Valstybės narės netrukdo pateikti į rinką žaislus, kurie atitinka Direktyvos 88/378/EEB reikalavimus ir kurie buvo pateikti į rinką prieš įsigaliojant šiai direktyvai arba ne vėliau kaip po trejų metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

54a straipsnis

 

Persvarstymas

 

Komisija persvarsto šia direktyvą kas aštuoneri metai, remdamasi kompetentingo mokslinio komiteto vertinimais ir ekspertų grupės nuomone.

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti persvarstoma mažiausiai kas 8 metai arba dažniau, jei to prireikia gavus naujų duomenų ar įvykus nelaimingiems atsitikimams, siekiant užtikrinti, kad direktyvoje numatyti saugumo reikalavimai pakankami norint išvengti pavojaus, kurį gali sukelti, pvz., nauji žaislai ir naujos technologijos, tačiau kartu remiantis naujais moksliniais įrodymais.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo I skyriaus 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Atviros briaunos, kyšuliai, vielos, laidai ir žaislų sutvirtinimo detalės turi būti suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad būtų kiek įmanoma sumažintas dėl sąlyčio su jais kylanti rizika fiziškai susižeisti.

2. Atviros briaunos, kyšuliai, vielos, laidai ir žaislų sutvirtinimo detalės turi būti suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad būtų kuo labiau sumažintas dėl sąlyčio su jais kylanti rizika fiziškai susižeisti.

Pagrindimas

Siekiant, kad žaislai būtų saugesni, ir siekiant užtikrinti vaikų sveikatą ir gerovę, būtina kiek įmanoma labiau sumažinti riziką.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo II skyriaus 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pakuotė, kurioje žaislai pateikiami mažmeninei prekybai, neturi kelti rizikos pasismaugti ar uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies ertmėse) kvėpavimo takų užblokavimo.

2. Pakuotė, kurioje žaislai pateikiami mažmeninei prekybai, neturi kelti rizikos pasismaugti ar uždusti dėl apatinių kvėpavimo takų ir viršutinių (burnos ir nosies ertmėse) kvėpavimo takų vidinio užblokavimo.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo I skyriaus 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Sekliame vandenyje naudoti skirti žaislai, galintys plukdyti ar išlaikyti vaiką vandens paviršiuje, turi būti suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad, atsižvelgiant į rekomenduojamą to žaislo naudojimo būdą, kiek įmanoma būtų sumažinta rizika tam žaislui prarasti plūdrumą ir vaikui teikiamą atramą.

5. Sekliame vandenyje naudoti skirti žaislai, galintys plukdyti ar išlaikyti vaiką vandens paviršiuje, turi būti suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad, atsižvelgiant į rekomenduojamą ir pagrįstai numatomą to žaislo naudojimo būdą, kuo labiau būtų sumažinta rizika tam žaislui prarasti plūdrumą ir vaikui teikiamą atramą.

Pagrindimas

Žr. 74 ir 2 pakeitimų pagrindimus.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo I skyriaus 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Žaislai, suteikiantys vartotojams mobilumo, turi, jei tik įmanoma, turėti įtaisytą stabdžių sistemą, kuri būtų pritaikyta to žaislo tipui ir proporcinga jo išvystomai kinetinei energijai. Tokia sistema privalo būti naudotojo lengvai valdoma, nerizikuojant iškristi, susižeisti ar sužeisti trečiuosius asmenis.

7. Žaislai, suteikiantys vartotojams mobilumo, turi turėti įtaisytą stabdžių sistemą, kuri būtų pritaikyta to žaislo tipui ir proporcinga jo išvystomai kinetinei energijai. Tokia sistema privalo būti naudotojo lengvai valdoma, nerizikuojant iškristi, susižeisti ar sužeisti trečiuosius asmenis.

Pagrindimas

Daugelio žaislų, kurie turi ratus, stabdymo sistema nepakankama arba jos iš viso nėra. Reikia numatyti griežtesnius reikalavimus siekiant, kad vaikai galėtų saugiau naudoti šiuos žaislus.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo I skyriaus 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. Žaislai, kurie suprojektuoti skleisti garsus, turėtų būti suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad iš jų sklindantis garsas nepakenktų vaiko klausai.

10. Žaislai, kurie suprojektuoti skleisti garsus, turėtų būti suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad iš jų sklindantis garsas nepakenktų vaiko klausai. Ši nuostata taikoma visiems žaislams, neatsižvelgiant į tikslinę amžiaus grupę. Impulsinio triukšmo prie ausies LpC maksimali ribinė vertė turėtų būti 135 dB. Nuolatinio triukšmo ribinė vertė nustatoma atsižvelgiant į jaunesnio kaip 36 mėnesių kūdikio ausies jautrumą.

Pagrindimas

Galiojantys triukšmo ribinių verčių standartai yra nepakankami siekiant išvengti galimo vaikų klausos pakenkimo. Pirma, jie taikomi ne visiems žaislams (pvz., „prie ausies laikomų žaislų“ standartai taikomi tik žaislams, skirtiems jaunesniems kaip 10 mėnesių amžiaus vaikams). Antra, turėtų būti nustatyta žemesnė impulsinio triukšmo ribinė vertė. Atsižvelgiant į realią praktinę situaciją, kai šeimoje auga skirtingo amžiaus vaikai, triukšmo ribinė vertė turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į pažeidžiamiausią vaikų grupę, t. y. į jaunesnius kaip 36 mėnesių vaikus.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo I skyriaus 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11. Judrumo žaislai turi būti sukonstruoti taip, kad būtų kuo labiau sumažinta rizika, kad kūno dalys bus sutraiškytos ar įstrigs ar kad drabužiai įstrigs, ir rizika nukristi, susitrenkti ir nuskęsti.

11. Pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Žaislai turi būti suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad nekiltų rizika, jog bus pakenkta žmonių sveikatai dėl cheminių medžiagų ir preparatų, iš kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami kaip nurodyta 9 straipsnio 2 dalyje.

1. Žaislai turi būti suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad nekiltų rizika, jog bus pakenkta žmonių sveikatai ar aplinkai dėl cheminių medžiagų ir preparatų, iš kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami kaip nurodyta 9 straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas

Žr. 3 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nepažeidžiant 2 punkto pirmo sakinyje nustatyto taikomų apribojimų, draudžiama žaisluose naudoti medžiagas, kurios remiantis Direktyva 67548/EEB klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai, kai jų koncentracija lygi arba viršija atitinkamas koncentracijos vertes, nustatytas preparatų, kuriuose yra šių medžiagų, klasifikavimo tikslais pagal Direktyvos 1999/45/EB nuostatas, išskyrus atvejus, kai šių medžiagų yra žaislų sudedamosiose dalyse arba mikrostruktūriškai atskirose žaislų dalyse, kurių vaikai negali fiziškai pasiekti.

3. Nepažeidžiant 2 punkto pirmame sakinyje nustatytų apribojimų taikymo, draudžiama žaisluose naudoti medžiagas, kurios remiantis Direktyva 67/548/EEB klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai, kai jų koncentracija lygi arba viršija atitinkamas koncentracijos vertes, nustatytas preparatų, kuriuose yra šių medžiagų, klasifikavimo tikslais pagal Direktyvos 1999/45/EB nuostatas, išskyrus atvejus, kai šių medžiagų yra žaislų sudedamosiose dalyse arba mikrostruktūriškai atskirose žaislų dalyse, kurių vaikai negali fiziškai pasiekti.

 

Draudžiama žaisluose naudoti medžiagas, kurios remiantis Direktyva 67/548/EEB klasifikuojamos kaip 3 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai, kai jų koncentracija lygi arba viršija 0,01 % ribą. Kai tik įmanoma, ši ribinė vertė persvarstoma remiantis kompetentingo mokslinio komiteto nuomone ir priimamas 45 straipsnio 2 dalyje numatytas sprendimas.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukšto lygio vaikų sveikatos apsaugą, turėtų būti draudžiama žaisluose naudoti daugiau CMR klasifikuojamų medžiagų nei nustatyta jų riba. Ši riba, remiantis nauja informacija, turėtų būti kuo greičiau sumažinta pagal komitologijos procedūrą.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Medžiagas ir preparatus, kurios remiantis Direktyva 67/548/EEB klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijų kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos, galima naudoti žaisluose, jeigu įvykdomi šie reikalavimai:

4. Medžiagas ir preparatus, kurios remiantis Direktyva 67/548/EEB klasifikuojamos kaip 1, 2 ir 3 kategorijų kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos, galima naudoti žaisluose, jeigu įvykdomi šie reikalavimai:

Pagrindimas

Visos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos turi būti reglamentuojamos vienodai, nes jos kelia pavojų vaikų, kurie yra kur kas labiau pažeidžiami negu suaugusieji, sveikatai. Kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos turėtų būti naudojamos tik tada, jeigu įvykdomi 4 punkto reikalavimai.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 4.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.2. alternatyvų analize patvirtinama, kad neturima tinkamų pakaitinių medžiagų;

4.2. Pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 4.3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4.3a. Žaislai, skirti dėti į burną, arba tokių žaislų dalys, neatsižvelgiant į vaikų, kuriems jie skirti, amžiaus grupę, turi atitikti 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, išdėstytas nuostatas, susijusias su maisto pakuotėms taikomomis išsiskyrimo ribinėmis vertėmis.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo II skyriaus 4.3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įgalioja atitinkamą mokslinį komitetą iš naujo įvertinti šias medžiagas ar preparatus kai tik iškyla saugos problemų ir ne vėliau kaip kas penkerius metus nuo sprendimo priėmimo dienos remiantis 45 straipsnio 2 dalimi.

Komisija įgalioja atitinkamą mokslinį komitetą iš naujo įvertinti šias medžiagas ar preparatus kai tik iškyla saugos problemų ir ne vėliau kaip kas trejus metus nuo sprendimo priėmimo dienos remiantis 45 straipsnio 2 dalimi.

Pagrindimas

Laikotarpis tarp medžiagų ar preparatų pakartotinų vertinimų turėtų būti trumpesnis.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Draudžiama žaisluose ir jų sudedamosiose dalyse naudoti endokrininę sistemą ardančias medžiagas, įtrauktas į Sąjungos prioritetinį sąrašą, išskyrus tuos atvejus, kai gamintojas įrodo, kad nėra saugesnių ir mažiau žalingų sveikatai pakaitinių medžiagų.

Pagrindimas

Endokrininę sistemą ardančios medžiagos kelia rimtą pavojų vaiko vystymuisi ir vėliau jo sveikatai. Taigi jas iš esmės reikėtų uždrausti ir leisti naudoti tik tuo atveju, jei gamintojas geba įrodyti, kad nėra jokių saugesnių ir mažiau kenksmingų medžiagų, kurias būtų galima naudoti.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b. Draudžiama žaisluose ir jų sudedamosiose dalyse naudoti patvarias, bioakumuliacines ir toksiškas medžiagas (angl. PBT) arba labai patvarias ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiagas, išskyrus tuos atvejus, kai gamintojas įrodo, kad nėra saugesnių ir mažiau žalingų sveikatai pakaitinių medžiagų.

Pagrindimas

Tokia pati pastaba, kaip pateiktoji 87 pakeitimo pagrindime, tik minimos patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos medžiagos ir labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos medžiagos.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Medžiagas ir preparatus, kurios remiantis Direktyva 67/548/EEB klasifikuojamos kaip 3 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos, galima naudoti žaisluose, jeigu medžiagų naudojimą įvertina atitinkamas mokslinis komitetas ir nustato, kad visų pirma atsižvelgiant į jų poveiki, jos yra saugios, ir priimamas sprendimas, kaip nurodyta 45 straipsnio 2 dalyje, ir jeigu jų nedraudžiama naudoti vartojimo prekėse pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH).

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. 82 pakeitimą ir jo pagrindimą.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 5 a ir 5 b dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Žaislai ar jų dalys, neatsižvelgiant į vaikų, kuriems jie skirti, amžiaus grupę, turi atitikti 1993 m. kovo 15 d. Komisijos direktyvos 93/11/EEB dėl N-nitrozoaminų ir N-nitrojunginių išsiskyrimo iš elastomerų ar gumos pagamintų žindukų ir čiulptukų nuostatas dėl nitrozoaminų ir nitrojunginių išsiskyrimo iš elastomerų ar gumos pagamintų žindukų.

 

5b. Komisija parengia programą, skirtą žaisluose esančioms pavojingoms medžiagoms sistemingai ir reguliariai vertinti. Programoje atsižvelgiama į rinkos priežiūros institucijų ataskaitas ir valstybių narių bei suinteresuotųjų šalių iškeltas problemas. Remdamasi kompetentingo mokslinio komiteto nuomone, prireikus Komisija nusprendžia imtis tinkamų ribojamųjų priemonių. Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos taikant 46 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pagrindimas

Pavojingų medžiagų naudojimas žaisluose neapsiriboja CMR medžiagomis, kvapiosiomis medžiagomis ar tam tikrų elementų turinčiomis medžiagomis. Komisija turėtų reguliariai vertinti visas pavojingas medžiagas. Jei atliekant šį vertinimą būtų aptiktas nepageidautinas pavojus, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai imtis tinkamų veiksmų pagal komitologijos procedūrą.

Pakeitimas                  86

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Žaisluose neturi būti šių alerginių kvapiųjų medžiagų:

7. Žaisluose neturi būti šių alerginių kvapiųjų medžiagų:

(1) didžiojo debesylo (Inula helenium),

(1) didžiojo debesylo (Inula helenium),

(2) alilizotiocionato,

(2) alilizotiocionato,

(3) benzilcianido,

(3) benzilcianido,

(4) 4-tret-butilfenolio,

(4) 4-tret-butilfenolio,

(5) vaistinių balandų aliejaus,

(5) vaistinių balandų aliejaus,

(6) ciklamenų alkoholio,

(6) ciklamenų alkoholio,

(7) dietilmaleato,

(7) dietilmaleato,

(8) dihidrokumarino,

(8) dihidrokumarino,

(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehido,

(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehido,

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidrogeraniolio),

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidrogeraniolio),

(11) 4,6-dimetil-8-tret-butilkumarino,

(11) 4,6-dimetil-8-tret-butilkumarino,

(12) dimetilcitrakonato,

(12) dimetilcitrakonato,

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-ono,

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-ono,

(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono,

(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono,

(15) difenilamino,

(15) difenilamino,

(16) etilakrilato,

(16) etilakrilato,

(17) figų lapų, šviežių ir preparatų,

(17) figų lapų, šviežių ir preparatų,

(18) trans-2-heptenalio

(18) trans-2-heptenalio

(19) trans-2-heksenalio dietilacetalio,

(19) trans-2-heksenalio dietilacetalio,

(20) trans-2-heksenalio dimetilacetalio,

(20) trans-2-heksenalio dimetilacetalio,

(21) hidroabietilo alkoholio,

(21) hidroabietilo alkoholio,

(22) 4-etoksi-fenolio,

(22) 4-etoksi-fenolio,

(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalenolio,

(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalenolio,

(24) 7-metoksikumarino,

(24) 7-metoksikumarino,

(25) 4-metoksifenolio,

(25) 4-metoksifenolio,

(26) 4-(p-metoksifenil)-3-buten-2-ono,

(26) 4-(p-metoksifenil)-3-buten-2-ono,

(27) 1-(p-metoksifenil)-3-penten-1-ono,

(27) 1-(p-metoksifenil)-3-penten-1-ono,

(28) metil-trans-2-butenoato,

(28) metil-trans-2-butenoato,

(29) 6-metilkumarino,

(29) 6-metilkumarino,

(30) 7-metilkumarino,

(30) 7-metilkumarino,

(31) 5-metil-2,3-heksandiono,

(31) 5-metil-2,3-heksandiono,

(32) kvapiųjų sosiūrijų šaknų aliejaus (Saussurea lappa Clarke),

(32) kvapiųjų sosiūrijų šaknų aliejaus (Saussurea lappa Clarke),

(33) 7-etoksi-4-metilkumarino,

(33) 7-etoksi-4-metilkumarino,

(34) heksahidrokumarino,

(34) heksahidrokumarino,

(35) Peru balzamo (Myroxylonpereirae Klotzsch),

(35) Peru balzamo (Myroxylonpereirae Klotzsch),

(36) 2-pentiliden-cikloheksanono,

(36) 2-pentiliden-cikloheksanono,

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono,

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono,

(38) verbenų aliejaus (Lippia citriodora Kunth).

(38) verbenų aliejaus (Lippia citriodora Kunth).

Tačiau leidžiami šių medžiagų likučiai, jei jie yra techniškai neišvengiami, laikantis gerosios gamybos praktikos.

 

Be to, turi būti nurodytos šios alerginės kvapiosios medžiagos, jeigu jų dedama į žaislus ir jeigu jų koncentracija viršija 0,01 % masės:

 

(1) amilcinamalis,

(39) amilcinamalis,

(2) amilcinamilo alkoholis,

(40) amilcinamilo alkoholis,

(3) anizilo alkoholis,

(41) anizilo alkoholis,

(4) benzilo alkoholis,

(42) benzilo alkoholis,

(5) benzilbenzoatas,

(43) benzilbenzoatas,

(6) benzilcinamatas,

(44) benzilcinamatas,

(7) benzilsalicilatas,

(45) benzilsalicilatas,

(8) cinamalis,

(46) cinamalis,

(9) cinamilo alkoholis,

(47) cinamilo alkoholis,

(10) citralis,

(48) citralis,

(11) citronelolis,

(49) citronelolis,

(12) kumarinas,

(50) kumarinas,

(13) eugenolis,

(51) eugenolis,

(14) farnezolis,

(52) farnezolis,

(15) geraniolis,

(53) geraniolis,

(16) heksilcinamono aldehidas,

(54) heksilcinamono aldehidas,

(17) hidroksicitronelalis,

(55) hidroksicitronelalis,

(18) hidroksi-metilpentilcikloheksenkarboksaldehidas,

(56) hidroksi-metilpentilcikloheksenkarboksaldehidas,

(19) izoeugenolis,

(57) izoeugenolis,

(20) Lilial (Kosmetikos direktyvoje 83 įraše įvardytas kaip 2-(4-tret-butilbenzil) propionaldehidas)

(58) Lilial (Kosmetikos direktyvoje 83 įraše įvardytas kaip 2-(4-tret-butilbenzil) propionaldehidas)

(21) d-limonenas,

(59) d-limonenas,

(22) linalolis,

(60) linalolis,

(23) metilheptinkarbonatas,

(61) metilheptinkarbonatas,

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas,

(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas,

(25) sodinių briedragių ekstraktai,

(63) sodinių briedragių ekstraktai,

(26) sėleninių briedragių ekstraktai.

(64) sėleninių briedragių ekstraktai.

 

Komisija įgalioja atitinkamą mokslinį komitetą iš naujo įvertinti šias kvapiąsias medžiagas kai tik iškyla problemų dėl alergijos ir ne vėliau kaip kas trejus metus nuo direktyvos įsigaliojimo dienos, remiantis 46 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a. Žaislai, kurie skirti dažnai liestis su oda, pvz., pirštais liečiami dažai arba plastilinas, turi atitikti Direktyvoje 76/768/EEB nurodytus sudėties ir ženklinimo reikalavimus.

Pagrindimas

Žaislams, kurie dažnai liečiasi su oda, turėtų būti taikomos griežtos Kosmetikos direktyvoje nustatytos nuostatos.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b. Žaislai, kurie skirti dažnai liestis su oda ir į kurių sudėtį įeina alerginės medžiagos, išskyrus kvapiąsias, galinčios turėti vaikų sveikatai sunkių, netgi mirtinų, pasekmių (pvz., anafilaksinį šoką sukeliančios medžiagos), turi atitikti 2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyvos 2006/125/EB ženklinimo reikalavimus, susijusius su perdirbtais grūdiniais maisto produktais ir maistu kūdikiams bei mažiems vaikams1.

 

____________

1OL L 339,2006 12 6, p. 16.

Pagrindimas

Tokios pačios pastabos, kaip pateiktosios 94 pakeitimo pagrindime, tik minimos kitos, ne kvapiosios, alerginės medžiagos, pvz., glutenas ir kt. Vaikai, žaidžiantys su šiais žaislais, kurių sudėtyje yra tokių alergenų, gali įsikišti šiuos žaislus arba pirštus į burną. Žaislo sudėtyje esančios tokios medžiagos gali sukelti vaikams įvairaus stiprumo reakciją. Taigi tokie alergenai turėtų būti nurodyti etiketėje.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 7 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7c. Alergines kvapiąsias medžiagas leidžiama naudoti kvapų ir skonių pažinimo žaisluose ir moksliniuose žaisluose.

 

Kvapų ir skonių pažinimo žaislai ir moksliniai žaislai turi atitikti sudėčiai taikomus reikalavimus, numatytus Direktyvoje 76/768/EEB, ir II priedo III skyriaus 6 dalies nuostatas.

 

Informacija apie šių dviejų kategorijų žaisluose naudojamas alergines kvapiąsias medžiagas turi būti pateikiama tiksliai, aiškiai matomai ir lengvai įskaitomai, taip pat atskirai nuo informacijos apie kitas naudojamas kvapiąsias medžiagas, siekiant informuoti vartotojus apie alerginių medžiagų naudojimą ir buvimą.

 

Komisija gali kreiptis į susijusį mokslinį komitetą, kad šis nustatytų minėtųjų dviejų kategorijų žaisluose naudojamų alerginių kvapiųjų medžiagų koncentracijos ribinius dydžius. Susijęs mokslinis komitetas turi pateikti savo nuomonę per tris mėnesius. Komisija priima sprendimą pagal 46 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

 

Buteliai, kuriuose minėtųjų dviejų kategorijų žaislų atveju laikomos kvapiosios medžiagos, tiekiami su antgaliu, kuris leistų užtikrinti, kad, norint imti nedidelius skystų ar miltelių pavidalo (kvapiųjų) medžiagų pavyzdžius, reikėtų specialaus įrankio ir taip būtų išvengta rizikos, jog bus prarytas didesnis minėtųjų (kvapiųjų) medžiagų kiekis.

 

Žaislus, kuriems taikoma ši dalis, draudžiama naudoti jaunesniems nei 6 metų vaikams.

 

Žaislų, kuriems taikoma ši dalis apibrėžtys:

 

a) „kvapų ir skonių pažinimo žaislas“ – žaislas, kuriuo siekiama mokyti pažinti ar skirti įvairius kvapus ar skonius, naudojant veikliąsias medžiagas ar aromatines esencijas;

 

 

b) „mokslinis žaislas“ – žaislas, kuriuo siekiama mokyti gaminti gaminius, naudojant veikliąsias medžiagas ar aromatines esencijas, taip pat kitas pirmines nekvapiąsias medžiagas.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 8 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Negalima viršyti toliau nurodytų išsiskyrimo iš žaislų ar jų sudėtinių dalių, kurias vaikai gali pasiekti žaisdami, ribinių verčių, kaip nurodyta 9 straipsnio 2 dalyje:

8. Negalima viršyti toliau nurodytų išsiskyrimo iš visų žaislo dalių ir sudėtinių dalių:

Pagrindimas

Nuostatos dėl išsiskyrimo turi būti griežtesnės siekiant, kad žaislai būtų saugesni, ir siekiant geriau užtikrinti vaikų sveikatos apsaugą.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 8 dalies lentelės pavadinimas, 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

mg/kg sausoje, trapioje, miltelių pavidalo ar lanksčioje žaislo medžiagoje

mg/kg tvirtoje, sausoje, trapioje, miltelių pavidalo ar lanksčioje žaislo medžiagoje

Pagrindimas

Siekiant, kad žaislai būtų saugesni, ir siekiant geriau užtikrinti vaikų sveikatos apsaugą, reikėtų įtraukti visas įvairių rūšių medžiagas, naudojamas žaislams gaminti.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 8 dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

 

Elementas

mg/kg sausoje, trapioje, miltelių pavidalo ar lanksčioje žaislo medžiagoje

mg/kg

skystoje ar lipnioje žaislo medžiagoje

Aliuminis

5625

1406

Stibis

45

11,3

Arsenas

7,5

1,9

Baris

4500

1125

Boras

1200

300

Kadmis

3,8

0,9

Chromas (III)

37,5

9,4

Chromas (VI)

0,04

0,01

Kobaltas

10,5

2,6

Varis

622,5

156

Švinas

27

6,8

Manganas

1200

300

Gyvsidabris

15

3,8

Nikelis

75

18,8

Selenas

37,5

9,4

Stroncis

4500

1125

Alavas

15000

3750

Alavas organiniuose junginiuose

1,9

0,5

Cinkas

3750

938

Parlamento pakeitimas

 

Elementas

mg/kg tvirtoje, sausoje, trapioje, miltelių pavidalo ar lanksčioje žaislo medžiagoje

mg/kg

skystoje ar lipnioje žaislo medžiagoje

Aliuminis

5625

1406

Stibis

45

11.3

Išbraukta.

Išbraukta.

Išbraukta.

Baris

4500

1125

Boras

1200

300

Išbraukta.

Išbraukta.

Išbraukta.

Chromas (III)

37.5

9.4

Išbraukta.

Išbraukta.

Išbraukta.

Kobaltas

10.5

2.6

Varis

622.5

156

Išbraukta.

Išbraukta.

Išbraukta.

Manganas

1200

300

Išbraukta.

Išbraukta.

Išbraukta.

Nikelis

75

18.8

Selenas

37.5

9.4

Stroncis

4500

1125

Alavas

15000

3750

Išbraukta.

Išbraukta.

Išbraukta.

Cinkas

3750

938

 

 

Pagrindimas

Arsenas, kadmis, švinas, chromas (VI), gyvsidabris ir alavas organiniuose junginiuose yra itin toksiškos medžiagos. Kadmį, šviną, chromą (VI) ir gyvsidabrį jau uždrausta naudoti automobiliuose ir elektriniuose bei elektroniniuose prietaisuose. Cemente naudojamas chromas (VI) turi būti redukuojamas iki nekenksmingos formos geležies sulfatu. Arsenas draudžiamas dažuose ir medienai apdoroti naudojamose medžiagose, organoalavas draudžiamas kaip biocidas. Akivaizdu, kad turėtų būti draudžiama žaisluose naudoti šių cheminių elementų turinčias medžiagas.

Siekiant, kad žaislai būtų saugesni, ir siekiant geriau užtikrinti vaikų sveikatos apsaugą, reikėtų įtraukti visas įvairių rūšių medžiagas, naudojamas žaislams gaminti.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus (2 dalis), po lentele esantis tekstas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šios ribinės vertės netaikomos žaislams, kurie dėl jų pasiekiamumo, funkcijų, tūrio ar masės akivaizdžiai nekelia jokio pavojaus juos čiulpiant, laižant, prarijus ar jiems ilgai liečiantis su oda, kai jie naudojami, kaip nurodyta 9 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje.

Išbraukta.

Pagrindimas

Paskutinė pastraipa turi būti išbraukta, kadangi ją palikus sudaroma galimybė praplėsti draudimo naudoti CMR medžiagas išimčių sąrašą.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 8 dalies 2a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Žaisluose ar žaislų sudedamosiose dalyse draudžiama naudoti medžiagas ar preparatus, kurių sudėtyje yra nors vieno iš šių elementų:

 

(1) Arsenas

 

(2) Kadmis

 

(3) chromo (V),

 

(4) Švinas

 

(5) Gyvsidabris

 

(6) Alavas organiniuose junginiuose

Pagrindimas

Arsenas, kadmis, švinas, chromas (VI), gyvsidabris ir alavas organiniuose junginiuose yra itin toksiškos medžiagos. Kadmį, šviną, chromą (VI) ir gyvsidabrį jau uždrausta naudoti automobiliuose ir elektriniuose bei elektroniniuose prietaisuose. Cemente naudojamas chromas (VI) turi būti redukuojamas iki nekenksmingos formos geležies sulfatu. Arsenas draudžiamas dažuose ir medienai apdoroti naudojamose medžiagose, organoalavas draudžiamas kaip biocidas. Akivaizdu, kad turėtų būti draudžiama žaisluose naudoti šių cheminių elementų turinčias medžiagas.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III skyriaus 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a. Žaislai, skirti dėti į burną, arba tokių žaislų dalys, neatsižvelgiant į vaikų, kuriems jie skirti, amžiaus grupę, turi atitikti 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, išdėstytas nuostatas, susijusias su maisto pakuotėms taikomomis išsiskyrimo ribinėmis vertėmis.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo V skyrius

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad atitiktų higienos ir švaros reikalavimus, siekiant išvengti rizikos užsikrėsti, susirgti ir apsinuodyti.

1. Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad atitiktų higienos ir švaros reikalavimus, siekiant išvengti rizikos užsikrėsti, susirgti ir apsinuodyti. Žaislus turi būti galima plauti, valyti ir dezinfekuoti nekeičiant žaislų funkcijų ir saugos.

2. Žaislus iš tekstilės, skirtus vaikams iki 36 mėnesių, turi būti galima plauti, o po plovimo jie irgi turi atitikti saugos reikalavimus.

2. Žaislus iš tekstilės, skirtus vaikams iki 36 mėnesių, turi būti galima plauti, o po plovimo jie irgi turi atlikti savo funkcijas ir atitikti saugos reikalavimus.

Pagrindimas

Turėtų būti įmanoma užtikrinti aukštus higienos standartus ir kartu turėti veikiantį ir saugų žaislą.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl direktyvos

IV priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) išsamų konstrukcijos ir gamybos aprašą, įskaitant žaisle esančių sudedamųjų dalių ir medžiagų sąrašą ir saugos duomenų apie panaudotas chemines medžiagas lapus, kuriuos turi pateikti cheminių medžiagų tiekėjai;

(a) išsamų konstrukcijos ir gamybos aprašą, įskaitant žaisle esančių sudedamųjų dalių, medžiagų ir žaliavų sąrašą ir išsamią informaciją apie žaisluose ir jų sudedamosiose dalyse panaudotas chemines medžiagas ir jų kiekį;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjas siekia papildyti 100-ąjį pakeitimą, norėdamas, kad taip pat būtų įtraukta informacija apie žaliavas. Skirtingų siuntų cheminių medžiagų tyrimų duomenys gali labai skirtis dėl skirtingų žaliavų naudojimo. Taigi svarbu, kad būtų teikiama informacija ir apie žaliavas.

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo B dalies 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kartu su įspėjimais turi būti trumpai nurodytas konkretus pavojus – jis gali būti nurodytas ir naudojimo instrukcijoje.

Kartu su įspėjimais turi būti nurodyti konkretūs pavojai, kuriais pagrindžiamas toks apribojimas. Nurodoma matomai ir įskaitomai ant žaislo arba, jeigu techniškai neįmanoma nurodyti ant žaislo, etiketėje ar ant pakuotės ir naudojimo instrukcijoje. Šie nurodymai tvirtinami prie mažų žaislų, kurie parduodami be pakuočių.

Pagrindimas

Pirminės nuostatos nėra pakankamai tikslios ir įpareigojančios. Šiuo pakeitimu siekiama, kad jos būtų aiškesnės ir lengviau suprantamos.

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo B dalies 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ant tokių žaislų turi būti nurodyta: „Įspėjimas:

Ant tokių žaislų turi būti, pavyzdžiui, nurodyta: „Įspėjimas: tik buitiniam naudojimui ir šalia esant ar padedant suaugusiesiems.“ arba „Įspėjimas: tik buitiniam naudojimui. Netinka vaikams iki 6 metų, jei jų neprižiūri paauglys ar suaugęs asmuo.“

Pagrindimas

Nuostatos nėra pakankamai aiškios. Pradinė formuluotė apie direktyvos taikymo sritį nėra aiškus įspėjimas apie galimą riziką.

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo B dalies 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ant žaislo arba, jeigu tai neįmanoma, ant žaislo etiketės nurodomas aiškus, matomas, lengvai įskaitomas bei suprantamas aiškiai iš kitų įrašų išsiskiriantis įspėjimas apie tai, kad prieš surenkant ar sumontuojant žaislą būtina perskaityti tolesnėje pastraipoje minimas instrukcijas.

Pagrindimas

Vartotojus būtina aiškiai įspėti, kad prieš surinkdami žaislą jie privalo perskaityti surinkimo instrukcijas tam, kad žinotų, kaip saugiai surinkti žaislą.

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo B dalies 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Rekomenduojama suaugusiųjų priežiūra“.

„Žaislą naudoti prižiūrint suaugusiesiems.

Pagrindimas

Siūloma formuluotė neįspėja apie jokią konkrečią riziką. Naudotojams būtina aiškiai nurodyti, kokių atsargumų priemonių jie turi imtis.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Žaislų sauga

Nuorodos

COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Atsakingas komitetas

IMCO

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.3.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Anne Ferreira

7.3.2008

 

 

Svarstymas komitete

15.7.2008

8.9.2008

 

 

Priėmimo data

7.10.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

6

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Iles Braghetto, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Pervenche Berès, Dieter-Lebrecht Koch


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (9.10.2008)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žaislų saugos

(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

Nuomonės referentas: David Hammerstein

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos žaislų pramonė, kurios didmeninių pardavimų suma sudaro 13 mlrd. eurų, turinti 2 000 gamintojų ir maždaug 100 000 darbuotojų, gal ir ne pati didžiausia Europos pramonės šaka apyvartos prasme, tačiau, kadangi 27 ES valstybėse narėse yra maždaug 80 mln. vaikų, jaunesnių kaip 15 metų, ši pramonės šaka, ko gero, turi didžiausias šaknis šioje pažeidžiamiausių vartotojų grupėje.

Dėl būtinybės specialiai reglamentuoti šią ypatingą pramonės šaką 1988 m. gegužės mėn. buvo priimta direktyva dėl žaislų saugos. Neabejotina, kad ši direktyva gerai tarnavo žaislų pramonei nuo jos taikymo pradžios. Tačiau 2007 m. didžiausi gamintojai visame pasaulyje atsiėmė atgal milijonus žaislų, todėl tapo aišku, kad 1988 m. direktyvos nuostatos atsilieka nuo dinamiško ir greitai besirutuliojančio žaislų pramonės vystymosi ir galiojantys teisės aktai tampa netinkami šioje srityje kylančioms problemoms spręsti.

Reaguodama į šias aplinkybes ir kylančią vartotojų susirūpinimo dėl žaislų, parduodamų Europoje, saugos lygio bangą, Komisija 2008 m. sausio mėn. pateikė pasiūlymą dėl patobulintos direktyvos, susijusios su žaislų sauga, kuria siekiama spręsti šias tris svarbiausias prioritetines problemas:

I. Sugriežtinti saugos reikalavimai. Sprendžiamos draudimų naudoti vėžį sukeliančias kancerogenines, mutagenines ir toksiškas reprodukcijai (angl. CMR) chemines medžiagas ir alergiją sukeliančias kvapiąsias medžiagas problemos; tam tikrų pavojingų medžiagų pagal įstatymus leidžiamų ribinių verčių sumažinimas; griežtesnės priemonės dėl įspėjimų, fizinių ir mechaninių žaislų savybių; naujos nuostatos dėl maiste esančių žaislų;

II. Veiksmingesnis ir nuoseklesnis direktyvos įgyvendinimo užtikrinimas. Siekiama sustiprinti rinkos priežiūrą valstybėse narėse; siekiama patobulinti ir sugriežtinti taisykles dėl žymėjimo „CE“ ženklu ir saugos vertinimo procedūras;

III. Paaiškinta direktyvos taikymo sritis ir sąvokos. Tai susiję su gaminių, kurie nepriklauso šios direktyvos taikymo sričiai, sąrašu; taip pat su sąvokų, vartojamų direktyvoje, apibrėžimu.

Pranešėjas džiaugiasi iniciatyva dėl labai reikalingo persvarstytos Žaislų saugos direktyvos varianto. Pasiūlyme atkreipiamas dėmesys į reikiamą aspektą sugriežtinant esamas ir siūlant taikyti naujas priemones, kurios apimtų visas ginčytinas sritis, susijusias su žaislų saugos Europoje reglamentavimu.

Vis dėlto, siekiant užtikrinti aukščiausią vaikų apsaugos lygį, reikėtų išsamiau apsvarstyti ne kai kurių rūšių priemonių taikymo srities išplėtimą, bet jų nuodugnumo padidinimą:

Cheminės žaislų savybės. Vėžį sukeliančios medžiagos (kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai medžiagos, priskiriamos 1, 2 ir 3 kategorijoms), taip pat juose esantys pavojingi elementai kelią didelį pavojų vaikų sveikatai. Negrįžtamas ir neigiamas poveikis sveikatai gali nepasireikšti staiga, bet kai tos medžiagos veikia žmogų ilgą laiką. Taip pat plačiai pripažįstama, kad tam tikros kvapiosios medžiagos sukelia alergiją, kurią sunku išgydyti. Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas mano, kad reikėtų imtis kuo griežtesnių priemonių siekiant sumažinti grėsmę sveikatai, pradedant taikyti visuotinį kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų reprodukcijai medžiagų, priskiriamų 1 ir 2 kategorijoms, draudimą, ir tų pačių medžiagų, priskiriamų 3 kategorijai, draudimą su galimomis išimtimis. Visas kvapiąsias medžiagas ir šešis pavojingus elementus, įrašytus į sąrašą (arseną, gyvsidabrį, šviną, alavą organiniuose junginiuose, kadmį ir chromą IV) atitinkamai taip pat reikėtų uždrausti.

Saugos vertinimo procedūra. Saugos vertinimo procedūra – svarbiausias veiksnys procese, kuriuo siekiama užtikrinti aukštą rinkai tiekiamų žaislų saugos lygį, todėl ją reikėtų toliau griežtinti. Nesudarant per didelės naštos pramonei, reikėtų pradėti taikyti EB tipo tyrimą bent jau žaislų, priskiriamų pavojingiausių kategorijai, taip pat atlikti šių grupių žaislų metinius atrankinius tyrimus siekiant užtikrinti nuolatinius gaminių saugos tyrimus vėliau, po pradinio prototipo išbandymo.

Direktyvos nuostatų lankstumas. Aišku, kad žaislų pramonė labai dinamiška ir greitai kylanti turint mintyje naujus produktus ir naują gaminių konstrukciją, naudojamas medžiagas ir kt. Naujos nuostatos persvarstytoje direktyvoje turėtų būti parengtos taip, kad būtų pakankamai lanksčios ir kad būtų galimybė greitai reaguoti į nenumatytą riziką bei aplinkybes ir taip išvengti nelaimių, kurioms galima užkirsti kelią greitais gamintojų, įstatymų leidėjų ir teisėsaugos institucijų veiksmais (o ne greita reakcija). Atitinkamai reguliavimo procedūra su tikrinimu turėtų būti išplėsta ir atlikti svarbiausią vaidmenį šiose srityse: fizinių žaislų savybių (greitis, triukšmas, temperatūra) ribinių verčių keitimas, produktų, kurie nelaikomi žaislais pagal šią direktyvą, sąrašo keitimas, taip pat žaislų, priskiriamų keturioms pavojingiausių žaislų kategorijoms, kuriems turi būti atliktas EB tipo tyrimas, sąrašo keitimas.

Be to, atsargumo principo taikymas, kai tai susiję su žaislų sauga, sudarytų galimybę imtis priemonių, kur pastebimas galimas pavojus sveikatai, bet nėra pakankamos nelaimingų atsitikimų istorijos, kad galima būtų garantuotai pradėti taikyti tokias apsaugos priemones.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3a) Kitas svarbus naujos sistemos, kurią reikia sukurti pagal šią direktyvą, tikslas – skatinti ir tam tikrais atvejais užtikrinti, kad žaisluose naudojamos pavojingos medžiagos būtų pakeistos mažiau pavojingomis medžiagomis arba technologijomis, jei egzistuoja ekonominiu ir techniniu požiūriu įgyvendinamos alternatyvos.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra pritaikymas prie REACH reglamento (12 konstatuojamoji dalis).

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Visi tiekimo ir platinimo grandinėje veikiantys ekonominių operacijų vykdytojai turėtų imtis atitinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad jie tiektų rinkai tik tuos žaislus, kurie atitinka taikomus teisės aktus. Šioje direktyvoje yra aiškiai ir proporcingai paskirstomos prievolės, nustatytos atsižvelgiant į atitinkamą kiekvieno tiekimo ir platinimo procese dalyvaujančio ekonominių operacijų vykdytojo vaidmenį.

(8) Ši direktyva paremta principu, kad visi tiekimo ir platinimo grandinėje veikiantys ekonominių operacijų vykdytojai turėtų gaminti, importuoti arba tiekti rinkai žaislus su tokia atsakomybe ir rūpestingumu, kuris reikalingas siekiant užtikrinti, kad normaliomis ir pagrįstai numatomomis naudojimo sąlygomis nebūtų kenkiama vaikų sveikatai ir saugumui bei aplinkai. Ekonominių operacijų vykdytojai turėtų imtis atitinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad jie tiektų rinkai tik tuos žaislus, kurie atitinka taikomus teisės aktus. Šioje direktyvoje yra aiškiai ir proporcingai paskirstomos prievolės, nustatytos atsižvelgiant į atitinkamą kiekvieno tiekimo ir platinimo procese dalyvaujančio ekonominių operacijų vykdytojo vaidmenį.

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą nustatomas ekonominių operacijų vykdytojų rūpestingumo reikalavimas. Tai pritaikymas, kurį paskatino REACH reglamento nuostatos (16 konstatuojamoji dalis).

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Taip pat būtina priimti naujus esminius saugos reikalavimus siekiant užtikrinti vaikų apsaugą nuo neseniai nustatytų rizikos rūšių. Visų pirma būtina papildyti ir atnaujinti nuostatas dėl žaisluose naudojamų cheminių medžiagų. Šiose nuostatose reikėtų nurodyti, kad žaislai turėtų atitikti bendruosius cheminių medžiagų teisės aktus, t. y.: 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB. Vis dėlto šias nuostatas reikėtų pritaikyti atsižvelgiant į konkrečius vaikų, kurie priklauso pažeidžiamų vartotojų grupei, poreikius. Todėl naujus apribojimus medžiagoms, kurios pagal 1967 m. birželio 27 d. Direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo priskiriamos kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms, ir kvapiosioms medžiagoms reikėtų numatyti atsižvelgiant į konkrečią šių medžiagų žmogaus sveikatai keliamą riziką. Siekiant atsižvelgti į mokslinių žinių raidą, reikėtų atnaujinti konkrečias tam tikroms medžiagoms Direktyvoje 88/378/EEB nustatytas ribines vertes.

(16) Siekiant užtikrinti aukštą vaikų ir aplinkos apsaugos nuo rizikos lygį, pavojingoms medžiagoms, ypač kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms reprodukcijai ir alerginėms medžiagoms ir elementams vadovaujantis atsargumo principu turėtų būti skiriamas didelis dėmesys. Taip pat būtina priimti naujus esminius saugos reikalavimus. Visų pirma būtina papildyti ir atnaujinti nuostatas dėl žaisluose naudojamų cheminių medžiagų. Šiose nuostatose reikėtų nurodyti, kad žaislai turėtų atitikti bendruosius cheminių medžiagų teisės aktus, t. y.: 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB. Vis dėlto šias nuostatas reikėtų pritaikyti atsižvelgiant į konkrečius vaikų, kurie priklauso pažeidžiamų vartotojų grupei, poreikius. Todėl naujus apribojimus medžiagoms, kurios pagal 1967 m. birželio 27 d. Direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo priskiriamos kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms, ir kvapiosioms medžiagoms reikėtų numatyti atsižvelgiant į konkrečią šių medžiagų žmogaus sveikatai keliamą riziką. Siekiant atsižvelgti į mokslinių žinių raidą, reikėtų atnaujinti konkrečias tam tikroms medžiagoms Direktyvoje 88/378/EEB nustatytas ribines vertes.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atkreipiamas dėmesys į tai, kad svarbu skirti dėmesį medžiagoms, kurios kelia didelį susirūpinimą. Tai pritaikymas, susijęs su REACH reglamentu (69 konstatuojamoji dalis).

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16a) Siekiant išvengti bet kokio galimo dvigubo vertinimo pagal šią direktyvą ir Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų, kurios buvo vertinamos pagal šią direktyvą ir nebuvo uždraustos, neturėtų būti siūloma uždrausti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl rizikos žmonių sveikatai ir joms neturėtų būti suteikiamas leidimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl rizikos žmonių sveikatai pagal šio reglamento 58 straipsnio 2 dalį. Siekiant išvengti panašaus dvigubo darbo, kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų, kurios buvo įvertintos atsižvelgiant į naudojimą žaisluose pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir nebuvo uždraustos, naudojimas neturėtų būti apribojamas arba jos neturėtų būti vertinamos pagal šią direktyvą.

Pagrindimas

Reikia vengti skirtingų ES organų tų pačių medžiagų naudojimo žaisluose vertinimo dubliavimosi. Jei medžiaga, kuri yra žaisluose pagal šią direktyvą, buvo įvertinta, jos naudojimas vėliau neturėtų būti apribojamas arba jai neturėtų būti išduotas leidimas pagal REACH reglamentą (REACH reglamento 58 straipsnio 2 dalis). Panašiai, jei pagal REACH reglamentą atlikus atitinkamą vertinimą nėra uždrausta naudoti medžiagą žaisluose, jai neturėtų būti taikomos šios direktyvos nuostatos.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16b) Būtina numatyti suderintą dvejų metų pereinamąjį atitikimo šios direktyvos nuostatoms laikotarpį po šios direktyvos įsigaliojimo ir vėliau tolesnį trejų metų pereinamąjį laikotarpį, kad žaislų gamintojams ir ūkinės veiklos vykdytojams būtų suteiktas laikas, reikalingas naujų techninių reikalavimų dėl cheminių medžiagų įgyvendinimui, ir būtų užtikrintas darnus šios direktyvos taikymas visoje Europos Sąjungoje.

Pagrindimas

Pasiūlyme numatyta, kad valstybės narės neturėtų apriboti žaislų, kurie atitinka dabartinę Žaislų saugos direktyvą 88/378/EEB, tiekimo rinkai daugiausia dvejus metus nuo direktyvos įsigaliojimo. Tai reiškia, kad valstybės narės gali nuspręsti taikyti naujas direktyvos nuostatas tuoj pat po jos įsigaliojimo. Siekiant teisinio tikrumo, svarbu išvengti tokios padėties.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) „įgaliotasis atstovas“ – Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris gavo gamintojo rašytinį įgaliojimą jo vardu vykdyti su šia direktyva susijusius gamintojo įpareigojimus ir formalumus;

Pagrindimas

Į 2 straipsnį reikia įrašyti įgaliotojo atstovo apibrėžimą.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad į rinką jų pateiktas žaislas neatitinka taikomų Bendrijos teisės aktų, imasi reikiamų korekcinių priemonių siekdami užtikrinti žaislo atitiktį arba pašalina jį iš rinkos ir susigrąžina iš galutinių vartotojų, jeigu būtina. Jie nedelsdami praneša valstybių narių nacionalinėms institucijoms apie į rinką jų pateiktą tokį žaislą, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie reikalavimų neatitikimą ir apie taikomas korekcines priemones.

7. Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų patiektas žaislas neatitinka taikomų Bendrijos teisės aktų, imasi reikiamų korekcinių priemonių siekdami užtikrinti žaislo atitiktį arba pašalina jį iš rinkos ir susigrąžina iš galutinių vartotojų, jeigu būtina. Jie nedelsdami praneša valstybių narių nacionalinėms institucijoms apie rinkai jų patiektą tokį žaislą, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie reikalavimų neatitikimą ir apie taikomas korekcines priemones. Gamintojai nedelsdami nutraukia šių žaislų tiekimą rinkai, kol jie atitiks taikomus Bendrijos teisės aktus.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio pavadinimas ir 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgaliotasis atstovas

Įgaliotųjų atstovų pareigos

1. Gamintojai rašytiniu įgaliojimu gali paskirti bet kokį Bendrijoje įsisteigusį fizinį ar juridinį asmenį (toliau – įgaliotąjį atstovą) veikti jų vardu atliekant konkrečias užduotis, susijusias su remiantis šia direktyva nustatytomis gamintojų prievolėmis.

1. Gamintojas rašytiniu įgaliojimu gali paskirti įgaliotąjį atstovą, kaip apibrėžta 2 straipsnio 3a punkte.

Pagrindimas

Siekiama nuoseklumo atsižvelgiant į 3 ir 5 straipsnių pavadinimus. Į 2 straipsnį įrašytas „įgaliotojo atstovo“ apibrėžimas.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės gali reikalauti, kad pateikiant žaislus į rinką jų teritorijoje, įspėjimai ir saugos instrukcijos ar jų dalis būtų pateikiami jų oficialia (-iomis) kalba (-omis).

3. Valstybės narės reikalauja, kad tiekiant žaislus rinkai jų teritorijoje, visi įspėjimai ir saugos instrukcijos būtų pateikiami jų oficialia (-iomis) kalba (-omis).

Pagrindimas

Nepriimtina, kad tokia svarbi saugos informacija vartotojams galėtų būti pateikta kalba, kuri nėra oficiali kalba rinkoje, kurioje atitinkamas žaislas pardavinėjamas.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

45 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija gali iš dalies keisti toliau išvardytus priedus siekdama juos suderinti su technikos ir mokslo raida:

1. Komisija gali iš dalies keisti toliau išvardytus priedus siekdama juos suderinti su pritaikoma technikos ir mokslo raida:

(a) II priedo III dalies 7 ir 8 punktus,

(a) II priedo III dalies 7 ir 8 punktus,

(b) V priedą.

(b) V priedą.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, priimamos taikant 46 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, priimamos taikant 46 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu ir remiantis atitinkamo mokslinio komiteto vertinimu.

Pagrindimas

Mokslinis komitetas turi būti įtrauktas į II ir V priedų persvarstymą, kad, atsižvelgiant į mokslinę pažangą, būtų teikiamos mokslinės ir techninės konsultacijos.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija gali priimti sprendimą dėl 1, 2 ir 3 kategorijų kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagų ar preparatų naudojimo žaisluose pagal Direktyvos 67/548/EEB I priedą.

2. Komisija gali priimti sprendimą dėl 1, 2 ir 3 kategorijų kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagų ar preparatų buvimo žaisluose pagal Direktyvos 67/548/EEB I priedą.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, priimamos taikant 46 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, priimamos taikant 46 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu ir remiantis atitinkamo mokslinio komiteto vertinimu.

Pagrindimas

Mokslinis komitetas turi būti įtrauktas į II ir V priedų persvarstymą, kad, atsižvelgiant į mokslinę pažangą, būtų teikiamos mokslinės ir techninės konsultacijos.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės netrukdo pateikti į rinką žaislus, kurie atitinka Direktyvos 88/378/EEB reikalavimus ir kurie buvo pateikti į rinką prieš įsigaliojant šiai direktyvai arba ne vėliau kaip po dvejų metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Valstybės narės netrukdo tiekti rinkai žaislus, kurie atitinka Direktyvos 88/378/EEB reikalavimus ir kurie buvo patiekti rinkai prieš įsigaliojant šiai direktyvai arba dvejų metų laikotarpiu nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

 

Atsižvelgdamos į 3 straipsnio 1 dalį, 9 straipsnio 1 dalį ir II priedo III dalį dėl cheminių savybių, valstybės narės netrukdo tiekti rinkai žaislus, kurie atitinka Direktyvą 88/378/EEB ir kurie buvo patiekti rinkai arba prieš įsigaliojant šiai direktyvai, arba per trejų metų laikotarpį nuo jos įsigaliojimo.

Pagrindimas

Svarbu, kad ši direktyva įsigaliotų tuo pačiu metu visose valstybėse narėse. Būtinas papildomas laikotarpis, kad centrinėms įstaigoms būtų suteikta laiko parengti naujus testus, o pramonei – atitikti naujus techninius reikalavimus dėl cheminių medžiagų.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a. Knygos, kuriose nėra jokių papildomų elementų arba objektų (išskyrus tuos, kurie padaryti iš popieriaus arba kartono).

Pagrindimas

Įgyvendindamos 1988 m. Žaislų saugos direktyvą, kai kurios valstybės narės vaikiškas knygas laikė žaislais. Tai sukėlė didelių sunkumų vaikiškų knygų leidybos pramonei keliose ES valstybėse narėse. Atsižvelgiant į ypatingą knygų svarbą, ypač ankstyviausiame amžiuje, gerinant skaitymo gebėjimus svarbu, kad ir toliau būtų skatinamas knygų skaitymas. Taigi, siekiant direktyvos tikslų, knyga neturėtų būti laikoma žaislu, nebent joje esama aiškių su žaidimu susijusių elementų.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo I dalies 4 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pakuotė, kurioje žaislai pateikiami mažmeninei prekybai, neturi kelti rizikos pasismaugti ar uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies ertmėse) kvėpavimo takų užblokavimo.

Pakuotė, kurioje žaislai tiekiami mažmeninei prekybai, neturi kelti rizikos pasismaugti ar uždusti dėl vidinio ir išorinio kvėpavimo takų (burnos ir nosies ertmėse) užblokavimo.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nepažeidžiant 2 punkto pirmo sakinyje nustatyto taikomų apribojimų, draudžiama žaisluose naudoti medžiagas, kurios remiantis Direktyva 67548/EEB klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai, kai jų koncentracija lygi arba viršija atitinkamas koncentracijos vertes, nustatytas preparatų, kuriuose yra šių medžiagų, klasifikavimo tikslais pagal Direktyvos 1999/45/EB nuostatas, išskyrus atvejus, kai šių medžiagų yra žaislų sudedamosiose dalyse arba mikrostruktūriškai atskirose žaislų dalyse, kurių vaikai negali fiziškai pasiekti.

3. Nepažeidžiant 2 punkto pirmame sakinyje nustatytų apribojimų taikymo, žaisluose nėra medžiagų, kurios remiantis Direktyvos 67/548/EEB I priedu klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai, kai jų koncentracija lygi arba viršija atitinkamas koncentracijos vertes, nustatytas preparatų, kuriuose yra šių medžiagų, klasifikavimo tikslais pagal Direktyvos 1999/45/EB nuostatas, išskyrus atvejus, kai šių medžiagų yra sudedamosiose arba atskirose žaislo dalyse, kurių vaikai negali pasiekti, kaip nustatyta standarte EN 71.

Pagrindimas

Jei 1 ir 2 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos nėra pasiekiamos (tai reiškia nėra tiesioginio kontakto), nėra pavojaus naudoti žaislus. Saugumas nebus sustiprintas išplėtus nepasiekiamų žaislo sudedamųjų dalių apribojimą. Siekiant geriau apibrėžti šią sąvoką, svarbu įrašyti pasiekiamumo apibrėžimą, kaip nustatyta ES standarte EN 71.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Medžiagas ir preparatus, kurios remiantis Direktyva 67/548/EEB klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijų kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos, galima naudoti žaisluose, jeigu įvykdomi šie reikalavimai:

4. Medžiagas, kurios remiantis Direktyvos 67/548/EEB I priedu klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijų kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos, galima naudoti žaisluose, jeigu įvykdomi šie reikalavimai:

Pagrindimas

Žodžio „preparatus“ išbraukimas ir I priedo nurodymas reikalingi siekiant teisinio aiškumo.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III dalies 4 punkto 4.1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.1. atitinkamas mokslinis komitetas įvertina medžiagų naudojimą ir nustato, kad visų pirma atsižvelgiant į jų poveiki, jos yra saugios, ir buvo priimtas sprendimas, kaip nurodyta 45 straipsnio 2 dalyje;

4.1. atitinkamas mokslinis komitetas nusprendė, kad medžiagos, pagal Direktyvos 67/548/EEB I priedą klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijų kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai medžiagos, esančios pasiekiamose žaislų sudedamosiose dalyse arba atskirose dalyse, ir kurių koncentracija viršija ribinę vertę, nurodytą 3 dalyje, nekelia nepriimtino pavojaus žmonių sveikatai, ypač atsižvelgiant į poveikį;

 

Todėl gamintojai gali, prieš pasibaigiant 52 straipsnyje nurodytam pereinamajam laikotarpiui, kreiptis į Komisiją, kad atitinkamas mokslinis komitetas atliktų pavojaus, kurį kelia medžiagos, pagal Direktyvos 67/548/EEB I priedą klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijų kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai medžiagos, vertinimą. Kartu su šiuo prašymu turi būti pateikta atitinkama informacija, ypač susijusi su poveikiu. Gavusi prašymą Komisija nedelsdama paveda moksliniam komitetui pateikti savo nuomonę.

 

Kol bus priimtas sprendimas, gamintojams leidžiama tiekti rinkai žaislus, kuriuose yra medžiagų, pagal Direktyvos 67/548/EEB I priedą klasifikuojamų kaip 1 ir 2 kategorijų kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai medžiagos, dėl kurių buvo pateiktas prašymas.

Pagrindimas

Saugumas nėra padidinamas taikant apribojimus žaislų vidinėms sudedamosioms dalims. Standarte numatomos visos techninės žaislo saugos detalės, įskaitant ir sulaužymo tikimybę. Todėl mes rekomenduojame, kad pasiekiamumo apibrėžtis būtų standarte pateikta apibrėžtis. Jei šios sudėtinės dalys nedaro poveikio, vaikų sveikatai nekyla pavojus.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III dalies 4 punkto 4.2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.2. alternatyvų analize patvirtinama, kad neturima tinkamų pakaitinių medžiagų;

Išbraukta.

Pagrindimas

Siekdami vaiko saugos, raginame, kad reikalavimas pakeisti cheminę medžiagą paprasčiausiai dėl to, kad egzistuoja alternatyva, būtų išbrauktas. Jei pavojaus vertinime parodoma, kad medžiaga nekelia pavojaus vaikui, nėra pagrindo reikalauti eksperimentuoti su naujomis cheminėmis formulėmis, dėl kurių kyla pavojus, kad bus pakeistas medžiagos, kurioje jos esama, eksploatacinės savybės. Vaiko saugumas visų pirma priklauso nuo medžiagų, naudojamų žaislo gamybai, saugumo, pvz., ar plastmasė lūžta arba skyla. Taigi saugumas stiprinamas, kai naudojamos medžiagos, kurios atitinka nustatytus eksploatacinių savybių testus.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Medžiagas ir preparatus, kurios remiantis Direktyva 67/548/EEB klasifikuojamos kaip 3 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos, galima naudoti žaisluose, jeigu medžiagų naudojimą įvertina atitinkamas mokslinis komitetas ir nustato, kad visų pirma atsižvelgiant į jų poveiki, jos yra saugios, ir priimamas sprendimas, kaip nurodyta 45 straipsnio 2 dalyje, ir jeigu jų nedraudžiama naudoti vartojimo prekėse pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH).

5. Nepažeidžiant apribojimų, numatytų pirmame 2 dalies sakinyje, taikymo, žaisluose neturi būti medžiagų, kurios pagal Direktyvos 67/548/EEB I priedą klasifikuojamos kaip 3 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos, jeigu:

 

(i) jas buvo uždrausta naudoti vartojimo prekėse pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH); arba

 

(ii) 3 kategorijos kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų yra vaikams pasiekiamose žaislų sudėtinėse arba atskirose dalyse, kaip apibrėžta standarte EN71, ir atitinkamas mokslinis komitetas, remdamasis 45 straipsnio 2 dalimi, įvertino, kad medžiagos buvimas žaisle kelia nepriimtiną pavojų žmogaus sveikatai, ypač atsižvelgiant į poveikį.

Pagrindimas

1 ir 2 kategorijos kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų ir 3 kategorijos kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų skirtumas yra aiškus: daugeliui 3 kategorijos kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų netaikomi tie patys teisiniai apribojimai kaip 1 ir 2 kategorijos kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms. Keletas šimtų cheminių medžiagų buvo klasifikuotos kaip 3 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos ir yra aptinkamos medžiagose, kurios naudojamos kitiems vartojamiesiems produktams, taip pat ir žaislams, gaminti. Siekiant apsaugoti vaikų sveikatą ir įgyvendinti ES įsipareigojimą dėl geresnio reglamentavimo, reikalingas bendras visiems vartojamiesiems produktams taikomas metodas. 3 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos, kurias uždrausta naudoti, turėtų būti išvardytos naujame IIb priede.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a. Kol bus priimtas sprendimas, gamintojai ir toliau gali tiekti rinkai žaislus, kuriuose yra medžiagų, pagal Direktyvą 67/548/EEB klasifikuojamų kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos, dėl kurių buvo pateiktas prašymas.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III dalies 7 punkto pirmasis kvapiųjų medžiagų sąrašas (nauji papunkčiai po 38 papunkčio)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(39) ambreto muskuso,

 

(40) 4-fenil-3-buten-2-ono,

(41) amilcinamalio,

 

(42) amilcinamilo alkoholio,

 

(43) benzilo alkoholio,

 

(44) benzilsalicilato,

 

(45) cinamilo alkoholio,

 

(46) cinamalio,

 

(47) citralio,

 

(48) kumarino,

 

(49) eugenolio,

 

(50) geraniolio,

 

(51) hidroksicitronelalio,

 

(52) hidroksi-metilpentilcikloheksenkarboksaldehido,

 

(53) izoeugenolio.

Pagrindimas

Mokslinio tyrimo ataskaitose nurodoma 40 draudžiamų kvapiųjų medžiagų. Šios medžiagos, išskyrus dvi, įrašytos į pasiūlymo dėl žaislų saugos uždraustų kvapiųjų medžiagų sąrašą. Minėtosios dvi medžiagos (t. y. ambreto muskusas ir 4-fenil-3-buten-2-onas), kurias 2003 m. Kosmetikos gaminių ir vartotojams skirtų ne maisto produktų mokslinis komitetas (KGVSNPMK) pripažino esant alergenais, buvo neįtrauktos į Žaislų saugos direktyvos sąrašą, bet turi būti. Be to, būtų tinkama uždrausti 13 kvapiųjų medžiagų, kurias Komisijos pasiūlyme reikalaujama nurodyti etiketėje, nes mokslinių tyrimų ataskaitose nurodoma, kad kontaktas su šiomis 13 kvapiųjų cheminių medžiagų labai dažnai sukelia alergiją.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III dalies 7 punkto antrasis kvapiųjų medžiagų sąrašas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) amilcinamalis,

 

(2) amilcinamilo alkoholis,

 

(3) anizilo alkoholis,

(3) anizilo alkoholis,

(4) benzilo alkoholis,

 

(5) benzilbenzoatas,

(5) benzilbenzoatas,

(6) benzilcinamatas,

(6) benzilcinamatas,

(7) benzilsalicilatas,

 

(8) cinamalis,

 

(9) cinamilo alkoholis,

 

(10) citralis,

 

(11) citronelolis,

(11) citronelolis,

(12) kumarinas,

 

(13) eugenolis,

 

(14) farnezolis,

(14) farnezolis,

(15) geraniolis,

 

(16) heksilcinamono aldehidas,

(16) heksilcinamono aldehidas,

(17) hidroksicitronelalis,

 

(18) hidroksi-metilpentilcikloheksenkarboksaldehidas,

 

(19) izoeugenolis,

 

(20) Lilial

(20) Lilial

(21) d-limonenas,

(21) d-limonenas,

(22) linalolis,

(22) linalolis,

(23) metilheptinkarbonatas,

(23) metilheptinkarbonatas,

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas,

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas,

(25) sodinių briedragių ekstraktai,

(25) sodinių briedragių ekstraktai,

(26) sėleninių briedragių ekstraktai.

(26) sėleninių briedragių ekstraktai.

Pagrindimas

Komisija į alerginių kvapiųjų medžiagų sąrašą neįtraukė daug svarbių medžiagų. Jos turi būti pridėtos.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo III dalies 8 punkto įžanginė dalis ir lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Negalima viršyti toliau nurodytų išsiskyrimo iš žaislų ar jų sudėtinių dalių, kurias vaikai gali pasiekti žaisdami, ribinių verčių, kaip nurodyta 9 straipsnio 2 dalyje:

Elementas

mg/kg sausoje, trapioje, miltelių pavidalo ar lanksčioje žaislo medžiagoje

mg/kg

skystoje ar lipnioje žaislo medžiagoje

Aliuminis

5625

1406

Stibis

45

11.3

Arsenas

7.5

1.9

Baris

4500

1125

Boras

1200

300

Kadmis

3.8

0.9

Chromas (III)

37.5

9.4

Chromas (VI)

0.04

0.01

Kobaltas

10.5

2.6

Varis

622.5

156

Švinas

27

6.8

Manganas

1200

300

Gyvsidabris

15

3.8

Nikelis

75

18.8

Selenas

37.5

9.4

Stroncis

4500

1125

Alavas

15000

3750

Alavas organiniuose junginiuose

1.9

0.5

Cinkas

3750

938

Pakeitimas

Siekiant apsaugoti vaikų sveikatą, naudojant žaislus per dieną gali būti biologiškai prieinamas ne didesnis negu šis maksimalus žemiau išvardytų medžiagų kiekis:

0.2 µg stibio

0.01 µg arseno

0.85 µg bario

5.0 µg boro

0.25 µg kadmio

0.25 µg chromo* (gauto iš Cr III)

0.35 µg švino

0.2 µg gyvsidabrio

1.25 µg seleno

Be to, iš organinių alavo junginių gali būti biologiškai prieinamas tik šis kiekis:

0.025 µg alavo arba

0.075 µg organinių alavo junginių sumos.

Dėl žaislų per burną daromo poveikio naudojant bet kokius žaislus gali būti biologiškai prieinamas daugiausia 10 proc. atitinkamos leistinos paros normos (LPN vertė) vaikams kiekis.

Pagrindimas

Medžiagos, pvz., stroncis, kurių nepasitaiko gaminant žaislus, turėtų būti išbrauktos iš direktyvos ir tikrinamos remiantis įprastais toksikologiniais procesais. Kitų medžiagų ribinės vertės yra gerokai per aukštos ir turi būti sumažintos. Visų pirma turėtų būti nustatyta žemesnė švino ribinė vertė. Išvardytų medžiagų kiekio nustatymas turėtų būti paremtas leistina paros norma vaikams.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo B dalies 7 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rekomenduojama suaugusiųjų priežiūra“.

Labai rekomenduojama suaugusiųjų priežiūra“.

Pagrindimas

Šia formuluote geriau užtikrinama vaiko sauga.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Žaislų sauga

Nuorodos

COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Atsakingas komitetas

IMCO

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

11.3.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

David Hammerstein

27.5.2008

 

 

Svarstymas komitete

27.5.2008

16.7.2008

7.10.2008

 

Priėmimo data

7.10.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

2

11

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Domenico Antonio Basile, José Javier Pomés Ruiz, Stefano Zappalà


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Žaislų sauga

Nuorodos

COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

25.1.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

11.3.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.3.2008

ITRE

11.3.2008

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Marianne Thyssen

28.2.2008

 

 

Svarstymas komitete

7.4.2008

27.5.2008

23.6.2008

24.6.2008

 

6.10.2008

 

 

 

Priėmimo data

6.11.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Guntars Krasts, Marine Le Pen, Andrea Losco, Manuel Medina Ortega, José Javier Pomés Ruiz, Olle Schmidt, Francesco Enrico Speroni, Anja Weisgerber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Maddalena Calia, Francesco Ferrari, Mario Mauro, Willem Schuth, Csaba Őry

Teisinė informacija - Privatumo politika