ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par rotaļlietu drošumu

12.11.2008 - (COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD)) - ***I

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referente: Marianne Thyssen

Procedūra : 2008/0018(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0441/2008

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par rotaļlietu drošumu

(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0009),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0039/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus (A6‑0441/2008),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Direktīvas 88/378/EEK pamatā ir jaunās pieejas principi, kas izklāstīti Padomes 1985. gada 7. maija rezolūcijā par jaunu pieeju tehniskai saskaņošanai un standartiem. Tāpēc direktīvā noteiktas tikai drošuma pamatprasības attiecībā uz rotaļlietām, savukārt tehniskos datus pieņem Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja (CENELEC) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvu 98/34/EEK, ar ko nosaka procedūru informācijas sniegšanai tehnisko standartu un noteikumu jomā. Var uzskatīt, ka ir nodrošināta atbilsme Direktīvas 88/378/EEK prasībām, ja nodrošināta atbilsme saskaņotajiem standartiem, kuru atsauces numurs ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Pieredze liecina, ka šie pamatprincipi labi darbojas rotaļlietu nozarē un tie jāsaglabā.

(2) Direktīvas 88/378/EEK pamatā ir jaunās pieejas principi, kas izklāstīti Padomes 1985. gada 7. maija rezolūcijā par jaunu pieeju tehniskai saskaņošanai un standartiem. Tāpēc direktīvā noteiktas drošuma pamatprasības attiecībā uz rotaļlietām, tostarp īpašās drošuma prasības attiecībā uz fizikālajām un mehāniskajām īpašībām, uzliesmojamību, ķīmiskajām īpašībām, elektriskajām īpašībām, higiēnu un radioaktivitāti. Tehniskos datus pieņem Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja (CENELEC) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka procedūru informācijas sniegšanai tehnisko standartu un noteikumu jomā. Var uzskatīt, ka ir nodrošināta atbilsme Direktīvas 88/378/EEK prasībām, ja nodrošināta atbilsme saskaņotajiem standartiem, kuru atsauces numurs ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pamatojums

Drošuma pamatprasības aptver ne tikai direktīvas 9. pantā minētās prasības, bet arī īpašās drošuma prasības, kas minētas II pielikumā. Turklāt, ņemot vērā nesen atklātās rotaļlietu drošuma problēmas, nedrīkst izlikties, ka rotaļlietu nozarē viss ir kārtībā.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3a) Vēl viens svarīgs ar šo direktīvu izveidotās jaunās sistēmas uzdevums ir veicināt un atsevišķos gadījumos arī panākt, ka rotaļlietās izmantojamās bīstamās vielas un materiālus aizstāj ar mazāk bīstamām vielām vai tehnoloģijām, ja pastāv saimnieciski pieņemamas un tehniski īstenojamas alternatīvas.

Pamatojums

Šis grozījums ir pielāgojums REACH regulai (12. apsvērums).

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3b)Piesardzības princips ir Kopienas tiesību princips, kas ietverts Eiropas Kopienu Tiesas praksē un izklāstīts Komisijas 2000. gada 2. februāra paziņojumā par piesardzības principu (COM(2000)0001).

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Visiem uzņēmējiem, kas veido piegādes un izplatīšanas ķēdi, jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tirgū ir pieejamas tikai tādas rotaļlietas, kas atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem. Šajā direktīvā paredzēta skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstoši katra uzņēmēja uzdevumam piegādes un izplatīšanas procesā.

(8) Visiem uzņēmējiem, kas veido piegādes un izplatīšanas ķēdi, ir jāuzņemas atbildība un jāizrāda vajadzīgā piesardzība, lai nodrošinātu, ka rotaļlietas, ko viņi laiž tirgū, ierastos un labi paredzamos lietošanas apstākļos neapdraud bērnu drošību un veselību. Uzņēmējiem jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tirgū ir pieejamas tikai tādas rotaļlietas, kas atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem. Šajā direktīvā paredzēta skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstoši katra uzņēmēja uzdevumam piegādes un izplatīšanas procesā.

Pamatojums

Uzņēmējiem ir jāveic atbilstīgi pasākumi — ar šādu apgalvojumu vien nepietiek. Ir skaidri jānorāda arī uz viņu atbildību. Tādēļ viņiem ir jābūt piesardzīgiem, lai nodrošinātu bērnu veselību un drošību, lietojot viņu ražotās rotaļlietas, un pienācīgi jāņem vērā visi iespējamie lietošanas apstākļi.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Lai nodrošinātu bērnu aizsardzību pret nesen atklātiem riskiem, jāpieņem arī jaunas drošuma pamatprasības. Īpaši ir nepieciešams pilnveidot un atjaunināt noteikumus par ķīmiskajām vielām rotaļlietās. Šajos noteikumos jāparedz, ka rotaļlietām jāatbilst vispārējiem tiesību aktiem ķīmisko vielu jomā, īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK. Tomēr šie noteikumi jāpielāgo konkrētajām bērnu vajadzībām; tā ir neaizsargāta patērētāju grupa. Tāpēc jāparedz jauni ierobežojumi vielām, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu ir klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas (CMR vielas), un smaržvielām rotaļlietās, ņemot vērā īpašos riskus, ko šīs vielas var radīt cilvēku veselībai. Ņemot vērā zinātnes attīstību, jāatjaunina īpašās robežvērtības, kas atsevišķām vielām paredzētas Direktīvā 88/378/EEK.

(16) Lai nodrošinātu bērniem un videi augstu aizsardzības līmeni pret riska faktoriem, sevišķa uzmanība ir jāpievērš bīstamām vielām, jo īpaši CMR, un alergēnām vielām un sastāvdaļām. Jāpieņem arī jaunas drošuma pamatprasības. Īpaši ir nepieciešams pilnveidot un atjaunināt noteikumus par ķīmiskajām vielām rotaļlietās. Šajos noteikumos jāparedz, ka rotaļlietām jāatbilst vispārējiem tiesību aktiem ķīmisko vielu jomā, īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK. Tomēr šie noteikumi jāpielāgo konkrētajām bērnu vajadzībām; tā ir neaizsargāta patērētāju grupa. Tāpēc jāparedz jauni ierobežojumi vielām, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu ir klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas (CMR vielas), un smaržvielām rotaļlietās, ņemot vērā īpašos riskus, ko šīs vielas var radīt cilvēku veselībai. Ņemot vērā zinātnes attīstību, jāatjaunina īpašās robežvērtības, kas atsevišķām vielām paredzētas Direktīvā 88/378/EEK.

Pamatojums

Šajā grozījumā norāda uz to, cik svarīgi ir pievērst uzmanību sevišķi augsta riska vielām. Šis grozījums ir pielāgojums REACH regulai (69. apsvērums).

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Šo vispārējo un īpašo ķīmijas jomas prasību mērķis šajā direktīvā ir aizsargāt bērnu veselību pret bīstamām vielām rotaļlietās, savukārt, raugoties no vides aspekta, problēmas saistībā ar rotaļlietām skartas horizontālajos tiesību aktos vides jomā, kuri arī attiecas uz rotaļlietām, īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīva 2006/12/EK par atkritumiem, Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīva 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK.

(17) Šo vispārējo un īpašo ķīmijas jomas prasību mērķis šajā direktīvā ir aizsargāt bērnu veselību pret bīstamām vielām rotaļlietās, savukārt, raugoties no vides aspekta, problēmas saistībā ar rotaļlietām skartas tiesību aktos vides jomā, kuri attiecas uz elektriskām un elektroniskām rotaļlietām, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. Turklāt vides jautājumus saistībā ar atkritumiem reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīva 2006/12/EK par atkritumiem, saistībā ar iepakojumu — Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu un saistībā ar baterijām un akumulatoriem — Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīva 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK.

Pamatojums

Pašreizējais teksts rada iespaidu, ka ar vidi saistītās problēmas ir skaidri formulētas attiecībā uz visām rotaļlietām, lai gan minētas tikai elektriskās un elektroniskās rotaļlietas. Horizontālie tiesību akti neattiecas tieši uz rotaļlietām, un tos nevajadzētu apvienot kopā ar direktīvām par elektriskām un elektroniskām iekārtām/elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17a) Rotaļlietām vai to daļām un iepakojumam ir jāatbilst prasībām, kuras noteiktas Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, ja var pamatoti sagaidīt tādu varbūtību.

Pamatojums

Vērts pievērst uzmanību tam, ka tiesību aktus, kas attiecas uz materiāliem, kuri nonāk saskarē ar pārtikas produktiem, var piemērot rotaļlietām, piemēram, var pamatoti sagaidīt, ka bērnu tējas vai kafijas trauku komplekti paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem. Šāds noteikums ir vajadzīgs, jo ES valstīs joprojām nav skaidrības šajā jautājumā.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums Nr.

(19) Tā kā var būt rotaļlietas, kas rada apdraudējumu, vai arī var izstrādāt rotaļlietas, kas rada apdraudējumus, uz kuriem neattiecas konkrēta šajā direktīvā noteikta drošuma prasība, jānosaka vispārēja drošuma prasība kā juridisks pamats, lai veiktu pasākumus pret šādām rotaļlietām. Tādēļ rotaļlietu drošums jānosaka, ievērojot ražojuma paredzēto un paredzamo lietojumu, turklāt paturot prātā bērnu uzvedību un to, ka bērni parasti nav tik piesardzīgi kā caurmēra pieaugušie.

(19) Tā kā var būt rotaļlietas, kas rada apdraudējumu, vai arī var izstrādāt rotaļlietas, kas rada apdraudējumus, uz kuriem neattiecas konkrēta šajā direktīvā noteikta drošuma prasība, jānosaka vispārēja drošuma prasība kā juridisks pamats, lai veiktu pasākumus pret šādām rotaļlietām. Tādēļ rotaļlietu drošums jānosaka, ievērojot ražojuma paredzēto un paredzamo lietojumu, turklāt paturot prātā bērnu uzvedību un to, ka bērni parasti nav tik piesardzīgi kā caurmēra pieaugušie. Ja šāds novērtējums nav iespējams, pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem, dalībvalstīm, jo īpaši ar kompetento iestāžu starpniecību, ir jāpiemēro piesardzības princips.

Pamatojums

Vērtējot rotaļlietas drošumu, ir jāpatur prātā visi iespējamie veidi, kā bērns var to izmantot, protams, izņemot tos, kas ir mazticami, ņemot vērā konkrēta vecuma bērnu fiziskās un garīgās attīstības līmeni vai citus faktorus.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) CE marķējums, kas apstiprina rotaļlietas atbilstību, ir redzams rezultāts visam atbilstības novērtēšanas procesam plašā nozīmē. Tādēļ šajā direktīvā jānosaka vispārēji CE marķējuma lietošanas principi un uzlikšanas noteikumi.

(21) CE marķējums, kas norāda uz rotaļlietas atbilstību, ir redzams rezultāts visam atbilstības novērtēšanas procesam plašā nozīmē. Tādēļ šajā direktīvā jānosaka CE marķējuma uzlikšanas noteikumi rotaļlietām.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) Ir ļoti svarīgi skaidri norādīt ražotājiem un lietotājiem, ka, uzliekot rotaļlietai CE marķējumu, ražotājs apliecina, ka ražojums atbilst visām piemērojamajām prasībām un ka viņš uzņemas par to pilnīgu atbildību.

(22) Ir ļoti svarīgi skaidri norādīt ražotājiem, ka, uzliekot rotaļlietai CE marķējumu, ražotājs apliecina, ka ražojums atbilst visām piemērojamajām prasībām un ka viņš uzņemas par to pilnīgu atbildību.

Pamatojums

Tikai ražotājs ir atbildīgs par CE marķējuma uzlikšanu rotaļlietai. Ražotājiem ir jāapzinās, ka ar CE marķējumu viņi apliecina ražojumu atbilstību stingrajiem nosacījumiem, par ko arī uzņemas atbildību, un marķējuma ļaunprātīga izmantošana var būt sodāma.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34) Tā kā ierosinātās rīcības mērķi, proti, nodrošināt augstu rotaļlietu drošuma līmeni, nosakot saskaņotas rotaļlietu drošuma prasības un obligātās tirgus uzraudzības prasības, un vienlaikus garantēt iekšējā tirgus darbību, dalībvalstis vienas pašas nevar pienācīgi sasniegt un vēriena un seku dēļ šādu mērķi labāk var sasniegt Kopienas mērogā, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā paredzēts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar šajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī direktīva nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai,

(34) Tā kā šīs direktīvas mērķi, proti, nodrošināt augstu rotaļlietu drošuma līmeni nolūkā aizsargāt bērnu veselību un drošību, nosakot saskaņotas rotaļlietu drošuma prasības un obligātās tirgus uzraudzības prasības, un vienlaikus garantēt iekšējā tirgus darbību, dalībvalstis vienas pašas nevar pienācīgi sasniegt un vēriena un seku dēļ šādu mērķi labāk var sasniegt Kopienas mērogā, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā paredzēts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu, šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

Pamatojums

Ir jāatgādina šīs direktīvas primārais mērķis.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34a) Lai rotaļlietu ražotājiem un citiem uzņēmējiem būtu pietiekams laiks pielāgoties jaunajām prasībām, pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā ir jāparedz divu gadu pārejas periods, kurā tirgū drīkst laist rotaļlietas, kas atbilst Direktīvas 88/378/EEK prasībām. Attiecībā uz ķīmiskajiem produktiem izvirzītajām prasībām ir jānosaka četru gadu pārejas periods, lai varētu izstrādāt saskaņotus standartus, kas ir vajadzīgi atbilstības nodrošināšanai jaunajām prasībām,

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a Šīs direktīvas pamatā ir princips, saskaņā ar kuru ražotājiem ir pienākums nodrošināt, ka atbilstīgi šīs direktīvas noteikumiem rotaļlietas un visi ķīmiskie produkti, ko tās satur, nav kaitīgi bērnu veselībai un nav toksiski.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) „darīt pieejamu tirgū” ir piegādāt rotaļlietu izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Kopienas tirgū tirdzniecības gaitā par samaksu vai bez maksas;

 

(1) „darīt pieejamu tirgū” ir piegādāt rotaļlietu izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Kopienas tirgū komercdarbībā par samaksu vai bez maksas un nolūkā gūt peļņu vai ne;

Pamatojums

Ar šo direktīvu jāreglamentē arī bezpeļņas organizāciju veiktā rotaļlietu piegāde.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) „ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ar savu vārdu vai preču zīmi izstrādā vai ražo rotaļlietu vai liek šo rotaļlietu izstrādāt vai ražot;

(3) „ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ar savu vārdu vai preču zīmi izstrādā vai ražo rotaļlietu vai liek to izstrādāt vai ražot, un tirgo šo rotaļlietu;

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3a)„pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas Kopienā veic uzņēmējdarbību un ir saņēmusi ražotāja rakstisku pilnvaru veikt konkrētus uzdevumus tā vārdā;

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) „izplatītājs” ir jebkura fiziska vai juridiska piegādes ķēdē esoša persona, kas dara rotaļlietu pieejamu tirgū;

(4) „izplatītājs” ir jebkura fiziska vai juridiska piegādes ķēdē iesaistīta persona, kas nav ražotājs vai importētājs un kas dara rotaļlietu pieejamu tirgū;

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) „saskaņotais standarts” ir standarts, ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/34/EK 6. pantu ir pieņēmusi kāda no Eiropas standartizācijas iestādēm, kas norādītas minētās direktīvas I pielikumā;

(7) „saskaņotais standarts” ir standarts, ko, pamatojoties uz Komisijas pieprasījumu un saskaņā ar Direktīvas 98/34/EK 6. pantu, ir pieņēmusi kāda no Eiropas standartizācijas iestādēm, kas norādītas minētās direktīvas I pielikumā;

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7a) „Kopienas saskaņošanas tiesību akti” ir visi Kopienas tiesību akti, ar ko saskaņo ražojumu tirdzniecības nosacījumus;

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10a) „atbilstības novērtēšanas iestāde” ir iestāde, kura veic atbilstības novērtēšanas darbības, tostarp kalibrēšanu, testēšanu, sertifikāciju un pārbaudīšanu;

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 10.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10b) „valsts akreditācijas struktūra” ir struktūra, kuras pilnvaras ir izklāstītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulā (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību1.

___________

1 OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11a) „spēle ožas trenēšanai” ir spēle, kuras mērķis ir mācīties atšķirt dažādas smaržas vai aromātus;

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 11.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11b) „kosmētikas komplekts” ir rotaļlieta, kuras mērķis ir palīdzēt bērnam mācīties izgatavot tādus produktus kā smaržas, ziepes, krēmus, šampūnus, vannas putas, lūpu spīdumus, lūpu krāsas, dekoratīvo kosmētiku, zobu pastu un matu balzāmu, kuru sastāvā var būt smaržvielas vai ēteriskās eļļas;

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 11.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11c) „degustācijas spēle” ir spēle, kas var būt saistīta ar tādu pārtikas produktu izmantošanu kā saldvielas, šķidrumi, pūderveida vielas un garšvielas, lai bērns varētu izgatavot saldumus vai citus kulinārijas izstrādājumus;

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) „kaitējums” ir fizisks kaitējums veselībai vai tās bojājums;

(13) „kaitējums” ir fizisks kaitējums veselībai vai jebkāds tās bojājums, arī tāds, kam ir ilgstošas sekas;

Pamatojums

Šajā formulējumā ir precizēts, ka veselības bojājumam var būt ilgtermiņa sekas, piemēram, kancerogēna iedarbība vai postoša ietekme uz endokrīno sistēmu.

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 15.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15a) „paredzēta [..]” nozīmē, ka kāds no vecākiem vai pieskatītājs var droši secināt, ka rotaļlieta paredzēta norādītās vecuma grupas bērniem. Brīdinājuma uzraksts uz ražojuma, kurā norādīts, ka tas nav paredzēts noteiktai vecuma grupai, vēl nenozīmē, ka šis ražojums tagad atbilst šīs direktīvas drošuma prasībām.

Pamatojums

Pētījumi rāda, ka brīdinājuma uzrakstus uz rotaļlietām nevar uzskatīt par efektīvu līdzekli, kas nodrošina atbilstību drošuma pamatprasībām. Jo īpaši, ja rotaļlieta ir skaidri paredzēta maziem bērniem, tai jāatbilst tādām prasībām, kas izriet no rotaļlietas mazizmēra daļu testa. Tādēļ šajā direktīvā ir jāatrunā tādu formulējumu lietošana kā „paredzēts bērniem vecumā līdz x mēnešiem”, lai nepieļautu to ļaunprātīgu izmantošanu.

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ražotāji nodrošina, lai to rotaļlietas būtu izstrādātas un ražotas saskaņā ar drošuma pamatprasībām, kas noteiktas 9. pantā un II pielikumā.

1. Laižot rotaļlietas tirgū, ražotāji nodrošina, ka tās ir izstrādātas un ražotas saskaņā ar drošuma pamatprasībām, kas noteiktas 9. pantā un II pielikumā.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja šī procedūra pierāda rotaļlietas atbilstību piemērojamajām prasībām, ražotāji sagatavo 14. pantā minēto EK atbilstības deklarāciju un uzliek 16. panta 1. punktā attēloto atbilstības marķējumu.

Ja minētā procedūra pierāda rotaļlietas atbilstību piemērojamajām prasībām, ražotāji sagatavo 14. pantā minēto EK atbilstības deklarāciju un uzliek atbilstības marķējumu saskaņā ar 15. un 16. pantu.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ražotāji nodrošina, ka ir izveidotas procedūras, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību sērijveida ražošanā. Pienācīgi ņem vērā ražojuma projekta vai īpašību pārmaiņas, kā arī pārmaiņas saskaņotajos standartos, uz kuriem atsaucoties deklarēta rotaļlietas atbilstība.

4. Ražotāji nodrošina, ka ir izveidotas procedūras, lai sērijveida ražojumi atbilstu spēkā esošajām prasībām. Pienācīgi ņem vērā ražojuma dizaina vai īpašību pārmaiņas, kā arī pārmaiņas saskaņotajos standartos, uz kuriem atsaucoties deklarēta rotaļlietas atbilstība.

Vienmēr, kad tas nepieciešams, ražotāji veic tirgoto rotaļlietu paraugu pārbaudi, izmeklējot un, ja vajadzīgs, reģistrējot sūdzības un pastāvīgi informējot par šo uzraudzību izplatītājus.

Ja pastāv vajadzība pārbaudīt rotaļlietas nekaitīgumu, lai aizsargātu patērētāju veselību un drošību, ražotāji veic tirgoto rotaļlietu paraugu pārbaudi, izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības, neatbilstīgas rotaļlietas un atsauktas rotaļlietas un pastāvīgi informē izplatītājus par visiem šādas uzraudzības gadījumiem.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Ražotāji uz rotaļlietas norāda savu nosaukumu un adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja rotaļlietas izmērs vai veids to neatļauj, tie to norāda uz iesaiņojuma vai dokumentā, kas pievienots rotaļlietai.

6. Ražotāji uz rotaļlietas norāda savu nosaukumu, reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, tie to norāda uz iesaiņojuma vai dokumentā, kas pievienots rotaļlietai. Norādītā adrese ir viens kontaktpunkts, kuru izmantojot var sazināties ar ražotāju.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.a Ražotāji nodrošina, ka rotaļlietai ir pievienotas patērētājiem un citiem tiešajiem lietotājiem viegli saprotamas instrukcijas un drošības informācija valodā, kuras lietojumu nosaka attiecīgā dalībvalsts.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem, veic nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai panāktu rotaļlietas atbilstību vai arī, ja vajadzīgs, lai izņemtu to no tirgus un atsauktu no gala lietotājiem. Viņi nekavējoties par to informē valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi rotaļlietu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

7. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst piemērojamajiem Kopienas saskaņošanas tiesību aktiem, nekavējoties veic nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai panāktu rotaļlietas atbilstību un, ja vajadzīgs, lai rotaļlietu izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja rotaļlieta rada apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi rotaļlietu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un visiem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem. Ražotāji nekavējoties aptur rotaļlietas laišanu tirgū, līdz tiek panākta tās atbilstība piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  33

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma ražotāji sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību. Viņi pēc šo iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, kuras viņi laiduši tirgū.

8. Pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma ražotāji šai iestādei viegli saprotamā valodā sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību. Viņi pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, lai nepieļautu risku, ko var radīt rotaļlietas, kuras viņi laiduši tirgū.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  34

Direktīvas priekšlikums

4. pants – virsraksts un 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pilnvarotie pārstāvji

Pilnvaroto pārstāvju pienākumi

1. Ražotāji ar rakstisku pilnvaru var iecelt jebkuru fizisku vai juridisku personu („pilnvaroto pārstāvi”), kas Kopienā veic uzņēmējdarbību, lai tā viņu vārdā veiktu konkrētus uzdevumus saistībā ar šajā direktīvā noteiktajiem ražotāju pienākumiem.

1. Ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvaroto pārstāvi, kā noteikts 2. panta 3.a punktā.

Pamatojums

Lai teksts būtu konsekvents ar 3. un 5. panta virsrakstiem. Direktīvas 2. pantā iekļauj termina „pilnvarotais pārstāvis” definīciju.

Grozījums Nr.  35

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās nedrīkst ietilpt 3. panta 1. punktā noteiktie pienākumi un tehniskās dokumentācijas izstrāde.

2. Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst 3. panta 1. punktā noteiktie pienākumi un tehniskās dokumentācijas izstrāde.

Grozījums Nr.  36

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja ražotājs ir iecēlis pilnvaroto pārstāvi, šis pārstāvis veic vismaz šādus pienākumus:

3. Pilnvarotais pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti no ražotāja saņemtajā pilnvarā. Ar izsniegto pilnvaru paredz, ka pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus pienākumus:

(a) 10 gadus glabā EK atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, lai tā būtu pieejama valsts uzraudzības iestādēm;

(a) 10 gadus glabā EK atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, lai tā būtu pieejama valsts uzraudzības iestādēm;

(b) pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sniedz tām visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību;

(b) pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma sniedz šai iestādei visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību;

(c) pēc kompetento iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, uz kuriem attiecas viņa pilnvaras.

(c) pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai nepieļautu risku, ko var radīt rotaļlietas, uz kurām attiecas viņa pilnvaras.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  37

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Laižot rotaļlietu tirgū, ievedēji pietiekami rūpīgi ievēro piemērojamās prasības.

1. Ievedēji laiž Kopienas tirgū tikai attiecīgajām prasībām atbilstošas rotaļlietas.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  38

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pirms rotaļlietas laišanas tirgū ievedēji pārliecinās, vai ražotājs ir veicis pienācīgo atbilstības novērtēšanas procedūru.

2. Pirms rotaļlietas laišanas tirgū ievedēji nodrošina, ka ražotājs ir veicis pienācīgo atbilstības novērtēšanas procedūru.

Viņi pārliecinās, vai ražotājs ir izstrādājis tehnisko dokumentāciju, vai rotaļlietai ir paredzētais(-ie) atbilstības marķējums(-i), vai tai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un vai ražotājs ir ievērojis 3. panta 5. un 6. punktā noteiktās prasības.

Viņi nodrošina, ka ražotājs ir izstrādājis tehnisko dokumentāciju, un rotaļlietai ir paredzētais atbilstības marķējums vai marķējumi, un tai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un ražotājs ir ievērojis 3. panta 5. un 6. punktā noteiktās prasības.

Ja ievedējs konstatē, ka rotaļlieta neatbilst 9. pantā un II pielikumā noteiktajām drošuma pamatprasībām, viņš var to laist tirgū tikai tad, kad ir panākta tās atbilstība minētajām piemērojamajām prasībām.

 

Ja ievedējs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta neatbilst 9. pantā un II pielikumā noteiktajām drošuma pamatprasībām, viņš rotaļlietu laiž tirgū tikai tad, kad ir panākta tās atbilstība. Turklāt, ja rotaļlieta ir bīstama, ievedējs par to paziņo ražotājam un tirgus uzraudzības iestādēm.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  39

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ievedēji uz rotaļlietas norāda savu nosaukumu un adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja rotaļlietas izmērs vai veids to neatļauj, tie to norāda uz iesaiņojuma vai dokumentā, kas pievienots rotaļlietai.

3. Ievedēji uz rotaļlietas norāda savu nosaukumu, reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, tie to norāda uz iesaiņojuma vai dokumentā, kas pievienots rotaļlietai.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  40

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Ievedēji nodrošina, ka rotaļlietai ir pievienotas patērētājiem un citiem tiešajiem lietotājiem viegli saprotamas instrukcijas un drošības informācija valodā, kuras lietojumu nosaka attiecīgā dalībvalsts.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  41

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Ja pastāv vajadzība pārbaudīt rotaļlietas nekaitīgumu, lai aizsargātu patērētāju veselību un drošību, ievedēji veic tirgoto rotaļlietu paraugu pārbaudi, izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības, neatbilstīgas rotaļlietas un atsauktas rotaļlietas un pastāvīgi informē izplatītājus par šādu uzraudzību.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  42

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Ievedēji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši tirgū, nav saskaņā ar piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem, veic nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai panāktu rotaļlietas atbilstību vai arī, ja vajadzīgs, lai izņemtu to no tirgus un atsauktu no gala lietotājiem. Viņi nekavējoties par to informē valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi rotaļlietu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

5. Ievedēji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst Kopienā piemērojamajiem saskaņošanas tiesību aktiem, nekavējoties veic koriģējošos pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu rotaļlietas atbilstību un, ja vajadzīgs, lai rotaļlietu izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja rotaļlieta rada apdraudējumu, ievedēji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi rotaļlietu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un visiem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  43

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma ievedēji sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību. Viņi pēc šo iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, kuras viņi laiduši tirgū.

7. Pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma ievedēji šai iestādei viegli saprotamā valodā sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību. Viņi pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, lai nepieļautu risku, ko var radīt rotaļlietas, kuras viņi laiduši tirgū.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  44

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pirms rotaļlieta tiek darīta pieejama tirgū, izplatītāji pārliecinās, vai rotaļlietai ir paredzētais(-ie) atbilstības marķējums(-i), vai tai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un vai ražotājs un ievedējs ir ievērojis attiecīgi 3. panta 5. un 6. punktā un 5. panta 3. punktā noteiktās prasības.

2. Pirms rotaļlieta tiek darīta pieejama tirgū, izplatītāji pārliecinās, ka rotaļlietai ir paredzētais atbilstības marķējums vai marķējumi, un tai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti, instrukcijas un drošuma informācija tās dalībvalsts patērētājiem un citiem tiešajiem lietotājiem viegli saprotamā valodā, kurā ražojums darīts pieejams tirgū, un ka ražotājs un ievedējs ir ievērojis attiecīgi 3. panta 5. un 6. punktā un 5. panta 3. punktā noteiktās prasības.

Ja izplatītājs konstatē, ka rotaļlieta neatbilst 9. pantā un II pielikumā noteiktajām drošuma pamatprasībām, viņš var to darīt pieejamu tirgū tikai tad, kad ir panākta tās atbilstība minētajām prasībām. Izplatītājs par to informē ražotāju vai ievedēju.

Ja izplatītājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta neatbilst 9. pantā un II pielikumā noteiktajām drošuma pamatprasībām, viņš rotaļlietu dara pieejamu tirgū tikai tad, kad ir panākta tās atbilstība. Turklāt, ja rotaļlieta ir bīstama, izplatītājs par to informē ražotāju vai ievedēju, kā arī tirgus uzraudzības iestādes.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  45

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem, veic nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai panāktu rotaļlietas atbilstību vai arī, ja vajadzīgs, lai izņemtu to no tirgus un atsauktu no gala lietotājiem. Viņi nekavējoties par to informē valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi rotaļlietu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

4. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst Kopienā piemērojamajiem saskaņošanas tiesību aktiem, nodrošina, ka tiek veikti koriģējošie pasākumi, kas nepieciešami, lai panāktu rotaļlietas atbilstību un, ja vajadzīgs, lai rotaļlietu izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja rotaļlieta rada apdraudējumu, izplatītāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi rotaļlietu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un visiem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  46

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma izplatītāji sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību. Viņi pēc šo iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, kuras viņi darījuši pieejamas tirgū.

5. Pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma izplatītāji sniedz šai iestādei visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību. Viņi pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, lai nepieļautu risku, ko var radīt rotaļlietas, kuras viņi darījuši pieejamas tirgū.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  47

Direktīvas priekšlikums

7. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ievedējam vai izplatītājam, kas laiž rotaļlietu tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi, ir tādi paši pienākumi kā ražotājam saskaņā ar 3. pantu.

Šajā direktīvā ievedējs vai izplatītājs uzskatāms par ražotāju, un viņam ir tādi paši pienākumi kā ražotājam saskaņā ar 3. pantu, ja viņš rotaļlietu laiž tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi vai izmaina tirgū jau laisto rotaļlietu tā, ka izmaiņas var ietekmēt atbilstību piemērojamajām prasībām.

Ievedējam vai izplatītājam, kas maina rotaļlietu tā, ka tas var ietekmēt atbilstību 9. pantā un II pielikumā noteiktajām drošuma pamatprasībām, attiecībā uz šīm pārmaiņām ir tādi paši pienākumi kā ražotājam saskaņā ar 3. pantu.

 

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  48

Direktīvas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Uzņēmējiem jāspēj identificēt

Pēc tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma uzņēmēji sniedz informāciju par laika posmu līdz 10 gadiem, norādot

(a) jebkuru uzņēmēju, kas tiem piegādājis rotaļlietu;

(a) jebkuru uzņēmēju, kas tiem piegādājis rotaļlietu;

(b) jebkuru uzņēmēju, kuram tie piegādā rotaļlietu.

(b) jebkuru uzņēmēju, kuram tie piegādā rotaļlietu.

Tiem ir ieviestas atbilstīgas sistēmas un procedūras, kas ļauj 10 gadus šo informāciju darīt pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm pēc to pieprasījuma.

 

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  49

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ņem vērā lietotāju spējas un, ja vajadzīgs, viņu pieskatītāju spējas; īpaši tas attiecas uz rotaļlietām, kuras to funkciju, izmēru vai īpašību dēļ ir paredzētas bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem.

Ņem vērā lietotāju spējas un, ja vajadzīgs, viņu pieskatītāju spējas; īpaši tas attiecas uz rotaļlietām, kas to funkciju, izmēru vai īpašību dēļ ir paredzētas bērniem, kuri jaunāki par 36 mēnešiem. Attiecībā uz atsevišķām rotaļlietu kategorijām var noteikt citus vecuma ierobežojumus saskaņā ar drošuma prasībām 12. pantā minētajos saskaņotajos standartos.

Pamatojums

Šī atsauce tikai uz vienu vecuma ierobežojumu ir nepietiekama, ņemot vērā standartizācijas attīstību, jo jau pastāv atsauce uz bērniem, kurus nedrīkst atstāt bez uzraudzības (vecumā no 5 līdz 10 mēnešiem), un notiek apspriešana par citiem vecuma ierobežojumiem (piemēram, 18 mēneši).

Grozījums Nr.  50

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Rotaļlietu uzlīmēs vai uz to iepakojuma, kā arī tām pievienotajās lietošanas pamācībās pievērš lietotāju vai viņu pieskatītāju uzmanību apdraudējumiem un riskiem saistībā ar lietošanu un tam, kā no tiem izvairīties.

Rotaļlietu marķējumā un/vai uz to iepakojuma, kā arī tām pievienotajās lietošanas pamācībās pievērš lietotāju vai viņu pieskatītāju uzmanību rotaļlietu radītiem apdraudējumiem un riskiem saistībā ar lietošanu un tam, kā no tiem izvairīties.

Pamatojums

Patērētājiem ne vienmēr ir labums no tā, ka brīdinājuma uzrakstā norādīts, kura rotaļlietas daļa var radīt kaitējumu vai ka rotaļlieta satur konkrētu ķīmisku produktu. Piemēram, patērētājiem nav skaidrs, vai uzraksts „lodītes” ir jāuztver kā brīdinājums, ka pastāv nosmakšanas risks. Tāpēc brīdinājuma uzrakstā ir jāsniedz skaidra informācija lietotājiem gan par iespējamo kaitējumu/apdraudējumu, gan par risku, kas saistīts ar rotaļlietas lietošanu.

Grozījums Nr.  51

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Veicot šajā direktīvā un jo īpaši tās 37. pantā paredzētos pasākumus, dalībvalstu kompetentās iestādes pienācīgi ņem vērā piesardzības principu.

Grozījums Nr.  52

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Direktīvas V pielikuma B daļas 1. punktā noteiktos brīdinājumus nenorāda uz tām rotaļlietām, kuras, ņemot vērā to lietojumu, izmēru vai citas īpašības, ir paredzētas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam.

Grozījums Nr.  53

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecībā uz V pielikuma B daļā norādītajām rotaļlietām izmanto minētajā daļā noteiktos brīdinājumus.

Attiecībā uz V pielikuma B daļas 2. un 5. punktā norādītajām rotaļlietām izmanto minētajā daļā noteiktos brīdinājumu formulējumus.

Grozījums Nr.  54

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Izgatavotājs uzliek rotaļlietai, piestiprinātajai etiķetei vai iepakojumam, vai vajadzības gadījumā rotaļlietai pievienotajai lietošanas pamācībai brīdinājumus tā, lai tie būtu saskatāmi, skaidri salasāmi un precīzi. Mazām rotaļlietām, kuras pārdod bez iepakojuma, ir uzlikti attiecīgi brīdinājumi.

2. Izgatavotājs uzliek rotaļlietai, piestiprinātajai etiķetei vai mazumtirdzniecības iepakojumam, vai vajadzības gadījumā rotaļlietai pievienotajai lietošanas pamācībai brīdinājumus tā, lai tie būtu saskatāmi, precīzi un skaidri salasāmi. Uzliktie brīdinājumi ir patērētājam saprotamā valodā. Mazām rotaļlietām, kuras pārdod bez iepakojuma, ir uzlikti attiecīgi brīdinājumi.

 

Atkarībā no attiecīgā gadījuma brīdinājumiem ir jāsākas ar vārdu „brīdinājums” vai „brīdinājumi”.

Pamatojums

Grozījums Nr.  55

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārdošanas vietās ir saskatāmi, salasāmi un labi ieraugāmi brīdinājumi, kuros norādīts lietotāju minimālais un maksimālais vecums.

Uz iepakojuma, ņemot vērā paredzēto lietojumu vai lietotāju, kā tas noteikts 10. panta 1. punktā, norāda brīdinājumus, kas attiecas uz rotaļlietas drošumu un kas nosaka attiecīgās rotaļlietas iegādi. Ja rotaļlietu pērk tiešsaistē, tīmekļa vietnē ir jābūt skaidri redzamam brīdinājumam.

Grozījums Nr.  56

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka saskaņotais standarts pilnībā neatbilst prasībām, kuras tas aptver un kuras noteiktas 9. pantā un II pielikumā, Komisija vai attiecīgā dalībvalsts šo jautājumu līdz ar attiecīgo pamatojumu izvirza izskatīšanai komitejā, kas izveidota ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu, turpmāk ― „komiteja”. Komiteja savu atzinumu sniedz nekavējoties.

 

1. Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka saskaņotais standarts pilnībā neatbilst prasībām, kuras tas aptver un kuras noteiktas 9. pantā un II pielikumā, Komisija vai attiecīgā dalībvalsts šo jautājumu līdz ar attiecīgo pamatojumu izvirza izskatīšanai komitejā, kas izveidota ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu. Komiteja pēc apspriešanās ar attiecīgajām Eiropas standartizācijas iestādēm savu atzinumu sniedz nekavējoties.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  57

Direktīvas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. EK atbilstības deklarācijā ir vismaz tie elementi, kas minēti III pielikumā, un to pastāvīgi atjaunina. EK atbilstības deklarācijas struktūras paraugs ir noteikts III pielikumā.

 

2. EK atbilstības deklarācijas struktūras paraugs ir noteikts III pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmumā Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu1, tajā ir minētā lēmuma II pielikuma attiecīgajos moduļos norādītie elementi, un to pastāvīgi atjaunina. EK atbilstības deklarāciju tulko tajā valodā vai valodās, kuru lietojumu nosaka dalībvalsts, kuras tirgū ražojums ir laists vai darīts pieejams.

___________

1 OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  58

Direktīvas priekšlikums

15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vispārēji principi attiecībā uz CE marķējumu

CE marķējums

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  59

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. CE marķējumu var uzlikt tikai ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis.

2. Uz CE marķējumu attiecina vispārējos principus, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantā.

Piestiprinot CE marķējumu vai liekot to piestiprināt, ražotājs uzņemas atbildību par rotaļlietas atbilstību šajā direktīvā noteiktajām prasībām.

 

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  60

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. CE marķējums ir vienīgais marķējums, kas apliecina rotaļlietas atbilstību piemērojamajām prasībām.

svītrots

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  61

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Dalībvalstis atturas savos valsts tiesību aktos ieviest vai izņem no tiem jebkādu atsauci uz citu atbilstības marķējumu, kas nav CE marķējums, saistībā ar atbilstību šīs direktīvas noteikumiem.

svītrots

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  62

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Aizliegts rotaļlietai uzlikt marķējumus, zīmes un uzrakstus, kas varētu maldināt trešās personas attiecībā uz CE marķējuma jēgu un/vai izskatu. Rotaļlietai var uzlikt jebkādu citu marķējumu, ja tādējādi netiek pasliktināta CE marķējuma redzamība, salasāmība un jēga.

svītrots

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  63

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Rotaļlietas, kurām nav uzlikts CE marķējums un kuras neatbilst šīs direktīvas prasībām, var izstādīt tirdzniecības gadatirgos un izstādēs, ja tām pievieno zīmi, kurā skaidri norādīts, ka rotaļlietas neatbilst šīs direktīvas prasībām un nav paredzētas pārdošanai vai bezmaksas izplatīšanai.

7. Rotaļlietas, kurām nav uzlikts CE marķējums vai kuras jebkādā citā veidā neatbilst šīs direktīvas prasībām, var izstādīt tirdzniecības gadatirgos un izstādēs, ja tām pievieno zīmi, kurā skaidri norādīts, ka rotaļlietas neatbilst šīs direktīvas prasībām un nav paredzētas pārdošanai vai bezmaksas izplatīšanai.

Pamatojums

Tirdzniecības gadatirgos izstādītas rotaļlietas neuzskata par laistām iekšējā tirgū, un, pat ja tās ir bīstamas, pret tām nevar uzsākt nekādus pasākumus. Ir jābūt zīmei, kas norāda, piemēram, importētājiem un izplatītājiem, kuri apmeklē gadatirgu, ka šīs rotaļlietas ES pārdot nedrīkst. Tomēr, pārkāpjot noteikumus, lielākā daļa gadatirgos izstādīto rotaļlietu ir marķētas ar CE marķējumu. Tirgus uzraudzības iestādēm, ņemot vērā teksta spēkā esošo redakciju, ir sarežģīti likt izstāžu dalībniekiem izvietot šādu zīmi, jo tekstā netiek ietverts jautājums par rotaļlietām, kuras ir neatbilstīgi marķētas ar CE marķējumu.

Grozījums Nr.  64

Direktīvas priekšlikums

16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

CE marķējuma uzlikšanas noteikumi un nosacījumi

CE marķējuma uzlikšanas noteikumi un nosacījumi rotaļlietām

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  65

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. CE marķējums sastāv no iniciāļiem „CE” šādā formā:

 

svītrots

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  66

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. CE marķējumu samazinot vai palielinot, jāsaglabā 1. punktā iezīmētās proporcijas.

svītrots

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  67

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja konkrētos tiesību aktos nav noteikts īpašs izmērs, CE marķējumam jābūt vismaz 5 mm augstam.

svītrots

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  68

Direktīvas priekšlikums

17. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms laist rotaļlietu tirgū, ražotāji veic ķīmisko, fizikālo, mehānisko, elektrisko, uzliesmojamības, higiēnas un radioaktivitātes apdraudējumu analīzi, ko var radīt rotaļlieta un novērtē iespējamo saskarsmi ar šiem apdraudējumiem.

Pirms laist rotaļlietu tirgū, ražotāji veic ķīmisko, fizikālo, mehānisko, elektrisko, uzliesmojamības, higiēnas un radioaktivitātes apdraudējumu analīzi, ko var radīt rotaļlieta un novērtē iespējamo saskarsmi ar šiem apdraudējumiem. To, ka saistībā ar rotaļlietu nav iepriekš reģistrēti negadījumi, automātiski neuzskata par pierādījumu zemai riska pakāpei.

Grozījums Nr.  69

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā minēto novērtēšanu un uzraudzību veic valsts akreditācijas iestādes Regulas (EK) Nr. [..] nozīmē un saskaņā ar to.

2. Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā minēto novērtēšanu un uzraudzību veic valsts akreditācijas struktūra Regulas (EK) Nr. 765/2008 nozīmē un saskaņā ar to.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  70

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja pilnvarojošā iestāde deleģē, nodod ar apakšlīgumu vai kā citādi uztic veikt 1. punktā minēto novērtēšanu, pilnvarošanu vai uzraudzīšanu kādai iestādei, kura nav valsts iestāde, šai iestādei, kurai minētie pienākumi deleģēti, nodoti ar apakšlīgumu vai kā citādi uzticēti, jābūt juridiskai personai un jābūt spējīgai uzņemties saistības, kas izriet no tās darbībām.

3. Ja pilnvarojošā iestāde deleģē vai kā citādi uztic veikt 1. punktā minēto novērtēšanu, pilnvarošanu vai uzraudzīšanu kādai iestādei, kura nav valsts iestāde, šai iestādei jābūt juridiskai personai un pēc analoģijas jāatbilst 23. panta 1. līdz 6. punktā noteiktajām prasībām. Turklāt šādai iestādei jābūt spējīgai uzņemties saistības, kas izriet no tās darbībām.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  71

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Pilnvarojošā iestāde uzņemas pilnu atbildību par 3. punktā minētās iestādes darbību.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  72

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b Pilnvarojošā iestāde izveido drošības informācijas punktus, kuros bērnu aprūpes profesionāļi un patērētāji var ziņot par rotaļlietu neatbilstību vai negadījumiem, kas saistīti ar rotaļlietu izmantošanu.

Pamatojums

Dalībvalstīs izveidojot drošības informācijas punktus, patērētājiem tiks nodrošināta iespēja ziņot un atvieglota saziņa ar ražotājiem un izgatavotājiem tādos gadījumos, kad radusies problēma ar kādu konkrētu ražojumu. Tādējādi ražotāji un izgatavotāji varēs tiešāk atbildēt uz savu patērētāju prasībām.

Grozījums Nr.  73

Direktīvas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pilnvarojošā iestāde atbilst 2.–7. punktā izklāstītajām prasībām.

svītrots

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  74

Direktīvas priekšlikums

23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Pilnvarojošā iestāde nepiedāvā un neveic nekādas darbības, ko veic atbilstības novērtēšanas iestādes, kā arī nesniedz konsultācijas.

5. Pilnvarojošā iestāde nepiedāvā un neveic nekādas darbības, ko veic atbilstības novērtēšanas iestādes, kā arī nesniedz konsultāciju pakalpojumus par atlīdzību vai konkurences nolūkā.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  75

Direktīvas priekšlikums

23. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Pilnvarojošā iestāde veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu iegūtās informācijas konfidencialitāti.

6. Pilnvarojošā iestāde nodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāti.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  76

Direktīvas priekšlikums

24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par atbilstības novērtēšanas iestāžu novērtēšanas un pilnvarošanas procedūrām un pilnvaroto iestāžu uzraudzības procedūrām savās valstīs, kā arī par jebkurām šīs informācijas pārmaiņām.

Dalībvalstis informē Komisiju par atbilstības novērtēšanas iestāžu novērtēšanas un pilnvarošanas procedūrām un pilnvaroto iestāžu uzraudzības procedūrām, kā arī par jebkurām izmaiņām minētajā informācijā.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  77

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Atbilstības novērtēšanas iestāde ir trešā persona, kas ir neatkarīga no organizācijas vai ražojuma, kuru tā vērtē.

3. Atbilstības novērtēšanas iestāde ir trešā persona, kas ir neatkarīga no organizācijas vai ražojuma, kuru tā vērtē.

 

Iestāde, kas pieder uzņēmumu organizācijai vai profesionālajai federācijai, kura pārstāv uzņēmumus, kas iesaistīti novērtējamo rotaļlietu izstrādē, ražošanā, piegādē, uzstādīšanā, lietošanā vai apkalpošanā, var tikt uzskatīta par šādu iestādi, ja ir pierādīta tās neatkarība un interešu konflikta neesamība.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  78

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Atbilstības novērtēšanas iestāde, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumiem, nav ne vērtējamo ražojumu izstrādātāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkalpotāji, ne arī to pilnvaroti pārstāvji. Viņi nav arī tieši saistīti ar šo ražojumu izstrādi, ražošanu vai konstruēšanu, tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai apkalpošanu, kā arī nepārstāv šajās darbībās iesaistītās personas.

4. Atbilstības novērtēšanas iestāde, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumiem, nav ne vērtējamo rotaļlietu izstrādātāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkalpotāji, ne arī to pilnvaroti pārstāvji. Tas neliedz izmantot novērtētās rotaļlietas, kas ir vajadzīgas atbilstības novērtēšanas iestādes darbībai, vai izmantot šādus ražojumus personiskiem mērķiem.

 

Atbilstības novērtēšanas iestāde, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumiem, nav tieši saistīti ar šo rotaļlietu izstrādi, ražošanu vai konstruēšanu, tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai apkalpošanu un nepārstāv šajās darbībās iesaistītās personas. Viņi neiesaistās darbībās, kas varētu būt konfliktā ar viņu sprieduma neatkarību un integritāti saistībā ar atbilstības novērtēšanu, ko viņi ir pilnvaroti veikt. Tas jo īpaši attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Viņi nesniedz konsultācijas saistībā ar atbilstības novērtēšanu, ko viņi ir pilnvaroti veikt, un saistībā ar ražojumiem, kurus paredzēts laist Kopienas tirgū. Tas neizslēdz iespēju, ka ražotājs un atbilstības novērtēšanas iestāde var apmainīties ar tehnisko informāciju un informāciju par novērtējamo ražojumu izmantošanu, kas nepieciešama atbilstības novērtēšanas iestādes darbībai.

 

Atbilstības novērtēšanas iestāde nodrošina, ka tās filiāļu vai apakšlīgumu slēdzēju darbības neietekmē atbilstības novērtēšanas darbību konfidencialitāti, objektivitāti un taisnīgumu.

Atbilstības novērtēšanas iestāde nodrošina, ka tās filiāļu vai apakšlīgumu slēdzēju darbības neietekmē atbilstības novērtēšanas darbību konfidencialitāti, objektivitāti vai neitralitāti.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  79

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Atbilstības novērtēšanas iestāde ir spējīga veikt visus atbilstības novērtēšanas uzdevumus, kuri tai noteikti 19. pantā un kurus tā ir pilnvarota veikt, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati atbilstības novērtēšanas iestāde, vai tie tiek veikti tās vārdā un uz tās atbildību.

6. Atbilstības novērtēšanas iestāde ir spējīga veikt visus atbilstības novērtēšanas uzdevumus, kuri tai noteikti 19. pantā un attiecībā uz kuriem tā pilnvarota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati atbilstības novērtēšanas iestāde, vai tie tiek veikti tās vārdā un uz tās atbildību.

Atbilstības novērtēšanas iestādei vienmēr un visām atbilstības novērtēšanas procedūrām un ražojumu veidiem un kategorijām, attiecībā uz ko tā ir pilnvarota, ir nepieciešamie darbinieki ar tehniskām zināšanām un pietiekamu un atbilstīgu pieredzi, lai veiktu atbilstības novērtēšanas uzdevumus. Tai ir nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus saistībā ar atbilstības novērtēšanas darbībām, un ir piekļuve visam nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām.

Atbilstības novērtēšanas iestādei vienmēr un visām atbilstības novērtēšanas procedūrām un ražojuma veidam un kategorijai, attiecībā uz ko tā ir pilnvarota, ir

 

(a) nepieciešamie darbinieki ar tehniskām zināšanām un pietiekamu un atbilstīgu pieredzi, lai veiktu atbilstības novērtēšanas uzdevumus;

 

(b) to procedūru apraksts, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot pārredzamību un to, ka šīs procedūras ir iespējams atkārtot. Atbilstības novērtēšanas iestādei ir izstrādāta piemērota politika un procedūras, ar ko darbība, ko tā veic kā pilnvarotā iestāde, ir nodalīta no pārējās darbības;

 

(c) procedūras, ar kurām paredz, ka darbībā pienācīgi tiek ņemts vērā uzņēmuma lielums, nozare, kurā tas darbojas, tā struktūra, attiecīgā ražojuma tehnoloģijas sarežģītības pakāpe un ražošanas procesa masveida vai sērijveida raksturs.

 

Tai ir nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus saistībā ar atbilstības novērtēšanas darbībām, un ir piekļuve visam nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  80

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) atbilstīgas zināšanas un izpratne par pamatprasībām, piemērojamajiem saskaņotajiem standartiem un attiecīgajiem noteikumiem Kopienas tiesību aktos un attiecīgajās īstenošanas regulās;

(c) atbilstīgas zināšanas un izpratne par pamatprasībām, piemērojamajiem saskaņotajiem standartiem un attiecīgajiem noteikumiem Kopienas saskaņošanas tiesību aktos un īstenošanas regulās;

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  81

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11. Atbilstības novērtēšanas iestāde nodrošina, lai darbinieki, kas veic novērtēšanu, būtu informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām un saskaņā ar 36. pantu izveidotās pilnvaroto iestāžu koordinācijas grupas darbībām, vai pati piedalās šo darbību veikšanā un piemēro kā pamatnostādnes šīs darba grupas administratīvos lēmumus un sagatavotos dokumentus.

11. Atbilstības novērtēšanas iestāde nodrošina, lai darbinieki, kas veic novērtēšanu, būtu informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām un saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas saskaņošanas tiesību aktiem izveidotās pilnvaroto iestāžu koordinācijas grupas darbībām, vai pati piedalās šo darbību veikšanā un piemēro kā pamatnostādnes šīs darba grupas administratīvos lēmumus un sagatavotos dokumentus.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  82

Direktīvas priekšlikums

26. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja atbilstības novērtēšanas iestāde var pierādīt tās atbilstību kritērijiem, kas noteikti saskaņotajos standartos, uz kuriem atsauces publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, to uzskata par atbilstīgu 25. panta prasībām.

Ja atbilstības novērtēšanas iestāde pierāda tās atbilstību kritērijiem, kas noteikti attiecīgajos saskaņotajos standartos vai to daļās, uz kuriem atsauces publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, to uzskata par atbilstīgu 25. panta prasībām, ja vien piemērojamie saskaņotie standarti attiecas uz šīm prasībām.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  83

Direktīvas priekšlikums

26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

26.a pants

 

Oficiāls iebildums pret saskaņotajiem standartiem

 

Ja dalībvalstij vai Komisijai ir oficiāls iebildums pret 26. pantā minētajiem saskaņotajiem standartiem, piemēro 13. panta noteikumus.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  84

Direktīvas priekšlikums

27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja atbilstības novērtēšanas iestāde slēdz apakšlīgumus par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto filiāli, tā pārliecinās, ka apakšlīguma slēdzējs vai filiāle atbilst 25. panta prasībām.

1. Ja pilnvarotā iestāde slēdz apakšlīgumus par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto filiāli, tā pārliecinās, ka apakšlīguma slēdzējs vai filiāle atbilst 25. panta prasībām, un informē pilnvarojošo iestādi.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  85

Direktīvas priekšlikums

27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Atbilstības novērtēšanas iestāde uzņemas pilnu atbildību par apakšlīgumu slēdzēju vai filiāļu darbību neatkarīgi no tā, kur tās veic uzņēmējdarbību.

2. Pilnvarotā iestāde uzņemas pilnu atbildību par apakšlīgumu slēdzēju vai filiāļu darbību neatkarīgi no tā, kur tās veic uzņēmējdarbību.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  86

Direktīvas priekšlikums

27. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Lai varētu uzrādīt valsts iestādēm, atbilstības novērtēšanas iestāde saglabā atbilstīgos dokumentus par apakšlīguma slēdzēja vai filiāles kvalifikāciju novērtējumu un to veikto darbu atbilstīgi 19. pantam.

4. Lai varētu uzrādīt pilnvarojošai iestādei, pilnvarotā iestāde saglabā atbilstīgos dokumentus par apakšlīguma slēdzēja vai filiāles kvalifikāciju novērtējumu un to veikto darbu atbilstīgi 19. pantam.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  87

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ja pilnvarošana ir veikta, neizmantojot 28. panta 2. punktā minēto akreditācijas sertifikātu, pilnvarojošā iestāde iesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm visus dokumentāros pierādījumus, lai varētu pārbaudīt atbilstības novērtēšanas iestādes kompetenci.

4. Ja pilnvarošana ir veikta, neizmantojot 26. panta 2. punktā minēto akreditācijas sertifikātu, pilnvarojošā iestāde iesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm dokumentāros pierādījumus, kuri apstiprina atbilstības novērtēšanas iestādes kompetenci un veiktos pasākumus, tādējādi nodrošinot, ka iestāde tiek regulāri uzraudzīta un ka tā joprojām atbilst 25. pantā noteiktajām prasībām.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  88

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Attiecīgā iestāde var veikt pilnvarotās iestādes darbības tikai tad, ja Komisija vai pārējās dalībvalstis divu mēnešu laikā pēc pilnvarošanas nav izteikušas iebildumus.

5. Attiecīgā iestāde var veikt pilnvarotās iestādes darbības tikai tad, ja Komisija vai pārējās dalībvalstis nav izteikušas iebildumus divu nedēļu laikā pēc pilnvarošanas, ja tiek izmantots akreditācijas sertifikāts, un divu mēnešu laikā pēc pilnvarošanas, ja akreditācijas procedūra netiek izmantota.

Tikai šādu iestādi uzskata par pilnvarotu iestādi šīs direktīvas vajadzībām.

Tikai šādu iestādi uzskata par pilnvarotu iestādi šīs direktīvas vajadzībām.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  89

Direktīvas priekšlikums

31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja pilnvarojošā iestāde ir noskaidrojusi vai ir tikusi informēta, ka pilnvarotā iestāde vairs neatbilst 25. pantā noteiktajām prasībām vai ka tā nepilda savus pienākumus, pilnvarojošā iestāde attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc pilnvaru. Tā nekavējoties par to informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

1. Ja pilnvarojošā iestāde ir noskaidrojusi vai ir tikusi informēta, ka pilnvarotā iestāde vairs neatbilst 25. pantā paredzētajām prasībām vai ka tā nepilda savus pienākumus, pilnvarojošā iestāde attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc pilnvaru, ņemot vērā to, kādā mērā attiecīgā iestāde nav spējusi nodrošināt atbilstību prasībām vai pildīt savus pienākumus. Tā nekavējoties attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  90

Direktīvas priekšlikums

32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija nodrošina, ka visa izmeklēšanas gaitā saņemtā informācija ir konfidenciāla.

3. Komisija nodrošina, ka visa aizsargājamā informācija, kas saņemta izmeklēšanas gaitā, ir konfidenciāla.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  91

Direktīvas priekšlikums

33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, izvairoties no lieka apgrūtinājuma uzņēmējiem, īpaši ņemot vērā uzņēmumu lielumu un attiecīgo rotaļlietu tehnoloģijas sarežģītības pakāpi.

2. Atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, izvairoties no lieka apgrūtinājuma uzņēmējiem. Atbilstības novērtēšanas iestādes savā darbībā pienācīgi ņem vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, tā struktūru, attiecīgā ražojuma tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un ražošanas procesa masveida vai sērijveida raksturu.

 

To darot, iestāde tomēr ievēro tādu stingrību un aizsardzības līmeni, kāds ir vajadzīgs, lai rotaļlieta atbilstu šīs direktīvas noteikumiem.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  92

Direktīvas priekšlikums

34. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) informācijas pieprasījumiem, ko tās saņēmušas no tirgus uzraudzības iestādēm;

 

(c) informācijas pieprasījumiem saistībā ar atbilstības novērtēšanas darbībām, ko tās saņēmušas no tirgus uzraudzības iestādēm;

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  93

Direktīvas priekšlikums

36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai to pilnvarotās iestādes piedalītos šīs grupas darbā.

Dalībvalstis nodrošina, lai to pilnvarotās iestādes tieši vai ar ieceltu pārstāvju palīdzību piedalītos šīs grupas vai grupu darbā.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  94

Direktīvas priekšlikums

37. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis organizē un veic tirgū laisto rotaļlietu uzraudzību saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 6., 8. un 9. pantu. Papildus minētajiem noteikumiem piemēro šīs direktīvas 38., 39. un 40. pantu.

Dalībvalstis organizē un veic tirgū laisto rotaļlietu uzraudzību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 15. līdz 29. pantu. Papildus minētajiem noteikumiem piemēro šīs direktīvas 39. pantu.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  95

Direktīvas priekšlikums

38. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

38. pants

svītrots

Tirgus uzraudzības iestāžu pilnvaras

 

1. Tirgus uzraudzības iestādes var pieprasīt attiecīgajiem uzņēmējiem jebkādu informāciju, ko tās uzskata par vajadzīgu, lai veiktu efektīvu tirgus uzraudzību, tostarp 20. pantā minēto tehnisko dokumentāciju.

 

2. Tirgus uzraudzības iestādes var aicināt pilnvaroto iestādi sniegt informāciju par jebkuru EK tipa pārbaudes sertifikātu, ko šī iestāde piešķīrusi, atteikusi vai anulējusi, tostarp sniegt testa ziņojumus un tehnisko dokumentāciju.

 

3. Tirgus uzraudzības iestādes ir tiesīgas piekļūt attiecīgo uzņēmēju telpām, ja tas ir nepieciešams, lai veiktu rotaļlietu uzraudzību saskaņā ar 37. pantu.

 

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  96

Direktīvas priekšlikums

39. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1. Tirgus uzraudzības iestādes var aicināt pilnvaroto iestādi sniegt informāciju par jebkuru EK tipa pārbaudes sertifikātu, ko šī iestāde piešķīrusi, atteikusi vai anulējusi, tostarp sniegt testa ziņojumus un tehnisko dokumentāciju.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  97

Direktīvas priekšlikums

40. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

40. pants

svītrots

Sadarbība, uzraugot tirgu

 

1. Dalībvalstis nodrošina efektīvu savu un pārējo dalībvalstu tirgus uzraudzības iestāžu un savu iestāžu un Komisijas, un tās attiecīgo Kopienas aģentūru sadarbību un informācijas apmaiņu visos jautājumos, kas attiecas uz rotaļlietām, kuras rada risku.

 

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām vienas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes pēc pieprasījuma sniedz palīdzību citu dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm, nodrošinot informāciju vai dokumentāciju, veicot attiecīgu izmeklēšanu vai citus attiecīgus pasākumus, vai piedaloties citās dalībvalstīs sāktā izmeklēšanā.

 

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  98

Direktīvas priekšlikums

41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi Direktīvas 2001/95/EK 12. pantam vai ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, uz kuru attiecas šī direktīva, apdraud cilvēku veselību vai drošību, tās kopā ar attiecīgajiem uzņēmējiem veic attiecīgās rotaļlietas novērtējumu, aptverot visas šajā direktīvā noteiktās prasības.

1. Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam vai ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, uz kuru attiecas šī direktīva, apdraud cilvēku veselību vai drošību, vai citus sabiedrības interešu aizsardzības jautājumus, uz ko attiecas šī direktīva, tās veic attiecīgās rotaļlietas novērtējumu, aptverot visas šajā direktīvā noteiktās prasības. Attiecīgie uzņēmēji pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes konstatē, ka rotaļlieta neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, tās pieprasa, lai attiecīgais uzņēmējs veic visus vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai panāktu rotaļlietas atbilstību minētajām prasībām vai lai proporcionāli riskam to izņemtu vai atsauktu no tirgus šo iestāžu noteiktā pienācīgā termiņā.

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes konstatē, ka rotaļlieta neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, tās nekavējoties pieprasa, attiecīgais uzņēmējs veic visus vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai panāktu rotaļlietas atbilstību minētajām prasībām vai lai proporcionāli riskam to izņemtu vai atsauktu no tirgus šo iestāžu noteiktā pienācīgā termiņā.

 

Tirgus uzraudzības iestādes informē attiecīgo pilnvaroto iestādi.

 

Uz šā punkta otrajā daļā minētajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  99

Direktīvas priekšlikums

41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti koriģējošie pasākumi saistībā ar visām attiecīgajām rotaļlietām, kuras tas darījis pieejamas Kopienas tirgū.

3. Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti visi piemērotie koriģējošie pasākumi saistībā ar visām attiecīgajām rotaļlietām, kuras viņš darījis pieejamas Kopienas tirgū.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  100

Direktīvas priekšlikums

41. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Šā panta 4. punktā minētajā informācijā sniedz visas pieejamās ziņas, īpaši datus neatbilstīgās rotaļlietas identificēšanai, datus par tās izcelsmi, konkrētā riska veidu un veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu. Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar vienu no šādiem iemesliem:

5. Šā panta 4. punktā minētajā informācijā sniedz visas pieejamās ziņas, īpaši datus neatbilstīgās rotaļlietas identificēšanai, datus par tās izcelsmi, neatbilstības un ar to saistītā konkrētā riska veidu un veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā uzņēmēja viedokli. Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar vienu no šādiem iemesliem:

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  101

Direktīvas priekšlikums

41. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a Dalībvalstis nodrošina, ka nekavējoties tiek veikti atbilstīgi ierobežojošie pasākumi saistībā ar attiecīgo rotaļlietu, piemēram, tās izņemšana no tirgus.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  102

Direktīvas priekšlikums

42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu un rotaļlietas neatbilstība ir saistāma ar nepilnībām saskaņotajos standartos, kā minēts 41. panta 5. punkta b) apakšpunktā, Komisija vai dalībvalsts izvirza lietu izskatīšanai pastāvīgajā komitejā, kas izveidota ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu.

3. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu un rotaļlietas neatbilstība ir saistāma ar nepilnībām saskaņotajos standartos, kas minēti 41. panta 5. punkta b) apakšpunktā, Komisija informē attiecīgo(-ās) Eiropas standartizācijas iestādi(-es) un izvirza lietu izskatīšanai komitejā, kas izveidota ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu. Komiteja apspriežas ar attiecīgo(-ajām) Eiropas standartizācijas iestādi(-ēm) un nekavējoties sniedz atzinumu.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  103

Direktīvas priekšlikums

43. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja 41. panta 4. punktā minētais pasākums ir tāds pasākums, par kuru saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 12. pantu jāpaziņo, izmantojot Kopienas ātrās ziņošanas sistēmu (RAPEX), par to nav atsevišķi jāziņo saskaņā ar šīs direktīvas 41. panta 4. punktu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

Ja 41. panta 4. punktā minētais pasākums ir tāds pasākums, par kuru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 22. pantu jāpaziņo, izmantojot Kopienas ātrās ziņošanas sistēmu (RAPEX), par to nav atsevišķi jāziņo saskaņā ar šīs direktīvas 41. panta 4. punktu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  104

Direktīvas priekšlikums

44. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da) tehniskā dokumentācija nav pieejama vai ir nepilnīga.

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  105

Direktīvas priekšlikums

45. pants - 1. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Lai pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai, Komisija var grozīt šādas direktīvas sadaļas:

1. Lai pielāgotu tehnikas un zinātnes praktiskai attīstībai, Komisija var grozīt šādas direktīvas sadaļas:

 

(-a) I pielikumu;

(a) II pielikuma III daļas 7. un 8. punktu;

(a) II pielikuma III daļas 7. un 8. punktu;

(b) V pielikumu.

(b) V pielikumu.

Pamatojums

Šis pants attiecas uz smaržvielām un smagajiem metāliem (kā arī brīdinājumiem). Ar to vienīgi atļauj veikt pielāgojumus atbilstīgi tehnikas un zinātnes attīstībai, izmantojot komitoloģijas procedūru, tāpēc, lai varētu grozīt atbilstošos pielikumus, tekstā ir jāiekļauj vārds „praktiskai”.

Grozījums Nr.  106

Direktīvas priekšlikums

45. pants - 1. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr.  107

Direktīvas priekšlikums

45. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija var lemt par to, vai rotaļlietās izmantotas vielas vai preparāti, kas Direktīvas 67/584/EEK I pielikumā klasificētas kā 1., 2. un 3. kategorijas kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas.

2. Komisija var lemt par to, vai rotaļlietas satur vielas vai preparātus, kas Direktīvas 67/584/EEK I pielikumā klasificēti kā 1., 2. un 3. kategorijas kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas.

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru un pēc vajadzības saskaņā ar attiecīgās zinātniskās komitejas atzinumu.

Pamatojums

Vārdi „rotaļlietās izmantotas” tiek aizstāts ar vārdiem „rotaļlietas satur”. Ar šo grozījumu direktīvas teksts tiek padarīts skaidrāks. Ar to arī tiek paskaidrots, ka regulējums attiecas uz rotaļlietas laišanu tirgū (neatkarīgi no rotaļlietas izgatavošanas vietas), nevis uz rotaļlietas ražošanas procesu. Ar otru grozījumu vienkārši tiek izskaidrota zinātniskās komitejas iesaiste, kā paredzēts pielikumā par ķīmiskajiem produktiem.

Grozījums Nr.  108

Direktīvas priekšlikums

52. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nekavē tādu rotaļlietu laišanu tirgū, kas atbilst Direktīvai 88/378/EEK un kas tika laistas tirgū, pirms šī direktīva stājās spēkā vai vēlākais 2 gadus pēc tam, kad šī direktīva stājās spēkā.

1. Dalībvalstis nekavē tādu rotaļlietu pieejamību tirgū, kas atbilst Direktīvai 88/378/EEK un kas tika laistas tirgū, pirms šī direktīva stājās spēkā vai 2 gadu laikā pēc tam, kad šī direktīva stājās spēkā.

 

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis nekavē tādu rotaļlietu pieejamību tirgū, kas atbilst šīs direktīvas prasībām, izņemot II pielikuma III daļā noteiktajām prasībām, ar nosacījumu, ka rotaļlietas, kas neatbilst šīs direktīvas II pielikuma III daļā noteiktajām prasībām, atbilst Direktīvas 88/378/EEK II pielikuma II daļas 3. iedaļā noteiktajām prasībām un ir laistas tirgū 4 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.  

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka jaunajai direktīvai nav atpakaļejoša spēka un ka, transponējot direktīvu, jāievēro vismaz 2 gadu pārejas periods.

Grozījums Nr.  109

Direktīvas priekšlikums

54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Direktīvu 88/378/EEK atceļ no 53. panta otrajā daļa noteiktā datuma.

Direktīvu 88/378/EEK, izņemot tās 2. panta 1. punktu un II pielikuma II daļas 3. iedaļu, atceļ no [2 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas]. Minētās direktīvas 2. panta 1. punktu un II pielikuma II daļas 3. iedaļu atceļ no [4 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr.  110

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Velosipēdi, motorolleri un citi sportam paredzēti transportlīdzekļi vai braukšanai paredzēti transportlīdzekļi, izmantojot publiskas ielas vai publiskus ceļus.

4. Motorolleri un citi sportam paredzēti transportlīdzekļi vai braukšanai paredzēti transportlīdzekļi, izmantojot publiskas ielas vai publiskus ceļus.

 

Velosipēdi, kuru maksimālais sēdekļa augstums pārsniedz 435 mm, mērot vertikālo attālumu no zemes līdz sēdekļa augšējai virsmai, ja sēdeklis ir horizontālā stāvoklī un noregulēts uz zemāko augstuma atzīmi.

Pamatojums

Eiropā spēkā esošie tiesību akti par bērnu velosipēdiem ir neskaidri un paredz šādu velosipēdu iedalījumu: velosipēdi, kuru maksimālais sēdekļa augstums nepārsniedz 435 mm (EN 71-1), velosipēdi, kuru maksimālais sēdekļa augstums pārsniedz 435 mm, bet ir mazāks kā 635 mm (EN 14765), un velosipēdi, kuru maksimālais sēdekļa augstums pārsniedz 635 mm (EN 14764). Velosipēdi, kuru maksimālais sēdekļa augstums nepārsniedz 435 mm, nav paredzēti braukšanai pa koplietošanas ceļiem, un atkarībā no katras dalībvalsts tiesību aktiem to vai nu uzskata, vai neuzskata par velosipēdu. Šāda nekonsekvence mulsina gan tirgus uzraudzības iestādes, gan ražotājus.

Grozījums Nr.  111

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17.a Bērnu grāmatas, kas izgatavotas vai nepārprotami paredzētas bērnu lietošanai un kas ir izgatavotas tikai no kartona vai papīra un nesatur nekādus citus elementus kā vien tādus, kas izgatavoti no kartona vai papīra.

Grozījums Nr.  112

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Rotaļlietām un to daļām jābūt tādām, kas nerada nosmakšanas risku, jo īpaši nožņaudzoties vai noslāpstot.

4. Rotaļlietām un to daļām jābūt tādām, kas nerada nožņaugšanās risku.

Pamatojums

Dažu formu rotaļlietas ir izraisījušas daudzus smagus negadījumus un tagad saskaņā ar standartu ir aizliegtas. Tie paši noteikumi ir jāpiemēro arī rotaļlietu iepakojumiem, jo bērni bieži vien rotaļājas arī ar tiem. Vairākums rotaļlietu tirdzniecības automātu ražotāju un rotaļlietu olu galveno ražotāju jau ir veikuši pasākumus un aizstājuši šāda veida rotaļlietu iepakojumus ar daudz drošākiem, par ko tiek pausts atzinīgs vērtējums, taču visiem iepakojumiem jāatbilst tikpat augstiem drošības standartiem, un ir nepieciešams regulējums, lai novērstu to, ka ražotāji ar zemāku atbildības sajūtu atkal ievieš jau novecojušo iepakojuma veidu.

Grozījums Nr.  113

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iepakojums, kurā rotaļlietas nonāk mazumtirdzniecībā, nedrīkst radīt nožņaugšanās vai nosmakšanas risku, ko izraisa elpošanas ceļu bloķēšana ārpus mutes un deguna.

Iepakojums, kurā rotaļlietas nonāk mazumtirdzniecībā, nedrīkst radīt nožņaugšanās vai gaisa pieplūdes nosprostošanas risku, ko izraisa elpošanas ceļu bloķēšana ārpus mutes un deguna. Lodveidīgi, olveidīgi vai elipsoidāli iepakojumi nedrīkst būt tādā izmērā, ka tie var bloķēt elpošanas ceļus, iesprūstot mutē vai rīklē.

Pamatojums

Dažu formu rotaļlietas ir izraisījušas daudzus smagus negadījumus un tagad saskaņā ar standartu ir aizliegtas. Tie paši noteikumi ir jāpiemēro arī rotaļlietu iepakojumiem, jo bērni bieži vien rotaļājas arī ar tiem. Vairākums rotaļlietu tirdzniecības automātu ražotāju un rotaļlietu olu galveno ražotāju jau ir veikuši pasākumus un aizstājuši šāda veida rotaļlietu iepakojumus ar daudz drošākiem, par ko tiek pausts atzinīgs vērtējums, taču visiem iepakojumiem jāatbilst tikpat augstiem drošības standartiem, un ir nepieciešams regulējums, lai novērstu to, ka ražotāji ar zemāku atbildības sajūtu atkal ievieš jau novecojušo iepakojuma veidu.

Grozījums Nr.  114

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Rotaļlietas un to sastāvdaļas nedrīkst radīt nekādu gaisa pieplūdes nosprostošanas risku, ko izraisa elpošanas ceļu bloķēšana ārpus mutes un deguna.

Pamatojums

Dažu formu rotaļlietas ir izraisījušas daudzus smagus negadījumus un tagad saskaņā ar standartu ir aizliegtas. Tie paši noteikumi ir jāpiemēro arī rotaļlietu iepakojumiem, jo bērni bieži vien rotaļājas arī ar tiem. Vairākums rotaļlietu tirdzniecības automātu ražotāju un rotaļlietu olu galveno ražotāju jau ir veikuši pasākumus un aizstājuši šāda veida rotaļlietu iepakojumus ar daudz drošākiem, par ko tiek pausts atzinīgs vērtējums, taču visiem iepakojumiem jāatbilst tikpat augstiem drošības standartiem, un ir nepieciešams regulējums, lai novērstu to, ka ražotāji ar zemāku atbildības sajūtu atkal ievieš jau novecojušo iepakojuma veidu.

Grozījums Nr.  115

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Rotaļlietām, kas paredzētas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, to sastāvdaļām un atdalāmajām daļām jābūt tik lielām, lai tās nevarētu norīt un/vai ieelpot. Tas attiecas arī uz citām rotaļlietām, kas paredzētas ņemšanai mutē, to sastāvdaļām un atdalāmajām daļām.

Rotaļlietām, kuras to funkciju, izmēru vai īpašību dēļ paredzētas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, to sastāvdaļām un atdalāmajām daļām jābūt tik lielām, lai tās nevarētu norīt un/vai ieelpot. Tas attiecas arī uz citu rotaļlietu daļām, kas to funkciju, izmēru vai īpašību dēļ paredzētas ņemšanai mutē, to sastāvdaļām un atdalāmajām daļām, neatkarīgi no vecuma grupas, kādai rotaļlieta paredzēta.

Pamatojums

Pašreizējais formulējums ir pārāk ierobežojošs; ar to nosaka, ka rotaļlietai, kas paredzēta vecākiem bērniem un ko var ņemt mutē, nedrīkst būt sīkas sastāvdaļas.

Grozījums Nr.  116

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārtikai pievienotajām rotaļlietām vai kopā ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām jābūt iepakotām atsevišķi. Šim iepakojumam (piegādātajā veidā) jābūt tik lielam, lai to nevarētu norīt un/vai ieelpot.

Pārtikai pievienotajām rotaļlietām vai kopā ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām jābūt iepakotām atsevišķi. Šim iepakojumam (piegādātajā veidā) jābūt tik lielam, lai to nevarētu norīt un/vai ieelpot, un jāatbilst pārējām šā punkta 2. daļā norādītajām prasībām attiecībā uz rotaļlietu iepakojumu. Cilindrisks iekšējais iepakojums ar noapaļotiem galiem, kurš pēc piegādes var tikt sadalīts divās atsevišķās daļās, nedrīkst būt tādā izmērā, lai varētu nobloķēt iekšējos elpošanas ceļus.

Pamatojums

Dažu formu rotaļlietas ir izraisījušas daudzus smagus negadījumus un tagad saskaņā ar standartu ir aizliegtas. Tie paši noteikumi ir jāpiemēro arī rotaļlietu iepakojumiem, jo bērni bieži vien rotaļājas arī ar tiem. Vairākums rotaļlietu tirdzniecības automātu ražotāju un rotaļlietu olu galveno ražotāju jau ir veikuši pasākumus un aizstājuši šāda veida rotaļlietu iepakojumus ar daudz drošākiem, par ko tiek pausts atzinīgs vērtējums, taču visiem iepakojumiem jāatbilst tikpat augstiem drošības standartiem, un ir nepieciešams regulējums, lai novērstu to, ka ražotāji ar zemāku atbildības sajūtu atkal ievieš jau novecojušo iepakojuma veidu.

Grozījums Nr.  117

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiek aizliegtas rotaļlietas, kas ir tik cieši savienotas ar pārtikas produktu, ka to vispirms jāapēd, lai tieši piekļūtu rotaļlietai.

Tiek aizliegtas rotaļlietas, kas ir tik cieši savienotas ar pārtikas produktu, ka to vispirms jāapēd, lai tieši piekļūtu rotaļlietai. Rotaļlietu daļām, kuras citā veidā ir tieši piestiprinātas pārtikas produktam, ir jāatbilst šā punkta 2.a daļā noteiktajām prasībām.

Pamatojums

Dažu formu rotaļlietas ir izraisījušas daudzus smagus negadījumus un tagad saskaņā ar standartu ir aizliegtas. Tie paši noteikumi ir jāpiemēro arī rotaļlietu iepakojumiem, jo bērni bieži vien rotaļājas arī ar tiem. Vairākums rotaļlietu tirdzniecības automātu ražotāju un rotaļlietu olu galveno ražotāju jau ir veikuši pasākumus un aizstājuši šāda veida rotaļlietu iepakojumus ar daudz drošākiem, par ko tiek pausts atzinīgs vērtējums, taču visiem iepakojumiem jāatbilst tikpat augstiem drošības standartiem, un ir nepieciešams regulējums, lai novērstu to, ka ražotāji ar zemāku atbildības sajūtu atkal ievieš jau novecojušo iepakojuma veidu.

Grozījums Nr.  118

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. Rotaļlietas, kas paredzētas skaņas radīšanai, jāizveido un jākonstruē tā, lai to radītā skaņa nekaitētu bērnu dzirdei.

10. Rotaļlietas, kas paredzētas skaņas radīšanai, jāizveido un jākonstruē tā, lai to radītā skaņa nekaitētu bērnu dzirdei. Tas attiecas uz visām rotaļlietām neatkarīgi no tā, kādas vecuma grupas bērniem tās paredzētas. Rotaļlietu radītie impulstrokšņi nedrīkst pārsniegt 115 dB, kas ir LpC maksimums dzirdei. Rotaļlietu radītie ilgstošie trokšņi nedrīkst pārsniegt 80 dB, kas ir LpC maksimums dzirdei.

Pamatojums

Pētījumi liecina, ka ilgstoša pakļaušana troksnim, kas pārsniedz 80 dB, var kaitēt dzirdei. Bērni ir īpaši neaizsargāti, jo viņu ausis ir daudz jutīgākas pret augstu decibelu līmeni nekā pieaugušo ausis, par ko liecina pēdējos gados novērotais bērnu dzirdes traucējumu skaita pieaugums. Tāpēc īpaši kaitīgām rotaļlietām jeb tā dēvētajām impulstrokšņa rotaļlietām jānosaka 115 dB augsts atļautais decibelu līmenis.

Grozījums Nr.  119

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Rotaļlietas veido un konstruē tā, lai nerastos apdraudējums cilvēka veselībai, nonākot saskarē ar ķīmiskām vielām vai preparātiem, no kuriem rotaļlietas ir veidotas vai kurus tās satur, ja rotaļlietas izmanto, kā paredzēts 9. panta 2. punkta pirmajā daļā.

1. Rotaļlietas veido un konstruē tā, lai nerastos apdraudējums cilvēka veselībai vai videi, nonākot saskarē ar ķīmiskām vielām vai preparātiem, no kuriem rotaļlietas ir veidotas vai kurus tās satur, ja rotaļlietas izmanto, kā paredzēts 9. panta 2. punkta pirmajā daļā.

Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 3 pamatojumu.

Grozījums Nr.  120

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja tās ir atsevišķās koncentrācijās, kas ir vienādas vai lielākas par attiecīgajām koncentrācijām, kuras saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK noteiktas to preparātu klasificēšanai, kas satur šīs vielas, izņemot gadījumus, kad šīs vielas ir rotaļlietu sastāvdaļās vai, pateicoties mikrostruktūrai, atšķiramās rotaļlietu daļās, kas fiziski nav pieejamas bērniem.

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja tās ir atsevišķās koncentrācijās, kas ir vienādas vai lielākas par attiecīgajām koncentrācijām, kuras saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK noteiktas to preparātu klasificēšanai, kas satur šīs vielas, izņemot gadījumus, kad šīs vielas ir rotaļlietu sastāvdaļās vai, pateicoties mikrostruktūrai, atšķiramās rotaļlietu daļās, kas fiziski nav pieejamas bērniem, tostarp bērni tās nevar ieelpot, ja tās izmanto, kā paredzēts 9. panta 2. punkta pirmajā daļā.

Pamatojums

Grozījums Nr.  121

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Vielas vai preparātus, kuri saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 1. un 2. kategorijas CMR vielas, var izmantot rotaļlietās, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

4. Vielas vai preparātus, kuri saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 1. un 2. kategorijas CMR vielas, aizliegts izmantot rotaļlietās, izņemot gadījumus, kad ir ievēroti šādi nosacījumi:

4.1. vielas izmantošanu ir novērtējusi attiecīgā zinātniskā komiteja un konstatējusi, ka tā ir droša, īpaši attiecībā uz saskarsmi, un ir pieņemts 45. panta 2. punktā minētais lēmums;

(a) vielas izmantošanu ir novērtējusi attiecīgā zinātniskā komiteja un konstatējusi, ka tā ir droša, īpaši attiecībā uz saskarsmi, un ir pieņemts 45. panta 2. punktā minētais lēmums;

4.2. saskaņā ar dokumentētu alternatīvu analīzi nav piemērotu pieejamu alternatīvu vielu;

(b) saskaņā ar dokumentētu alternatīvu analīzi nav piemērotu pieejamu alternatīvu vielu vai preparātu, un

4.3. to izmantošana patēriņa precēs nav aizliegta saskaņā ar Regulu (E K) Nr. 1907/2006 (REACH).

(c) to izmantošana patēriņa precēs nav aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

 

Šīs daļas 3. punktā minētais aizliegums neattiecas uz šādu vielu vai preparātu izmantošanu:

 

[pievienot sarakstu]

Komisija pilnvaro attiecīgo zinātnisko komiteju atkārtoti novērtēt minētās vielas vai preparātus, tiklīdz rodas bažas par drošumu, un vismaz reizi 5 gados no šā lēmuma pieņemšanas dienas saskaņā ar 45. panta 2. punktu.

Komisija pilnvaro attiecīgo zinātnisko komiteju atkārtoti novērtēt šā punkta otrajā daļā minētajā sarakstā iekļautās vielas vai preparātus, tiklīdz rodas bažas par drošumu, un vismaz reizi 5 gados no šā lēmuma pieņemšanas dienas saskaņā ar 45. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.  122

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Vielas un preparātus, kuri saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 3. kategorijas CMR vielas, var izmantot rotaļlietās, ja vielas izmantošanu ir novērtējusi attiecīgā zinātniskā komiteja un konstatējusi, ka tās ir drošas, un pēc tam, kad ir pieņemts 45. panta 2. punktā minētais lēmums un ja nav aizliegta to izmantošana patēriņa precēs saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

5. Vielas vai preparātus, kuri saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 3. un 2. kategorijas CMR vielas, ir aizliegts izmantot rotaļlietās, izņemot šādus gadījumus:

 

 

(a) vielas izmantošanu ir novērtējusi attiecīgā zinātniskā komiteja un konstatējusi, ka ir droša, jo īpaši attiecībā uz iedarbību;

 

(b) ir pieņemts 45. panta 2. punktā minētais lēmums, un

 

(c) nav aizliegta to izmantošana patēriņa precēs saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

Grozījums Nr.  123

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Ir jānosaka īpašas prasības rotaļlietām vai to daļām, kas paredzētas ņemšanai mutē, neatkarīgi no vecuma grupas, kādai rotaļlieta paredzēta, kuras pamatojas uz pārtikas produktu iepakojuma prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem. Šīs prasības pieņem, pamatojoties uz atbildīgās zinātniskās komitejas atzinumu un saskaņā ar 45. panta 2. punktā noteikto lēmumu, ņemot vērā atšķirību starp rotaļlietām un materiāliem, kuri nonāk saskarē ar pārtikas produktiem.

Grozījums Nr.  124

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III daļa – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b Rotaļlietām vai to daļām neatkarīgi no bērna vecuma, kādam rotaļlieta paredzēta, ir jāatbilst noteikumiem par nitrozoamīnu un vielu, kas viegli nitrozējas, izdalīšanos no elastomēru vai gumijas pupiem, kā tas noteikts Komisijas 1993. gada 15. marta Direktīvā 93/11/EEK par to, kā no elastomēra vai gumijas pupiem un knupjiem atbrīvojas N-nitrozoamīni un N-nitrozējamas vielas.

Pamatojums

Bīstamu vielu izmantošana rotaļlietās neaprobežojas tikai ar CMR vielām, smaržvielām vai vielām, kas satur atsevišķus elementus. Komisijai jāveic regulārs novērtējums attiecībā uz visām bīstamajām vielām. Ja novērtējumā tiek atklāts nepieņemams risks, Komisijai jābūt pilnvarotai komitoloģijas procedūrā atbilstoši rīkoties.

Grozījums Nr.  125

Direktīvas priekšlikums

II Pielikums – III daļa – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.c Komisija izstrādā programmu, kuras mērķis ir sistemātiski un regulāri novērtēt bīstamu vielu vai materiālu izmantošanu rotaļlietās. Programmā ņem vērā tirgus uzraudzības iestāžu ziņojumus, kā arī dalībvalstu un ieinteresēto pušu viedokļus. Ņemot vērā attiecīgās zinātniskās komitejas atzinumu, Komisija vajadzības gadījumā nolemj veikt atbilstīgus ierobežojošus pasākumus. Šādus pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, papildinot to, pieņem saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Bīstamu vielu izmantošana rotaļlietās neaprobežojas tikai ar CMR vielām, smaržvielām vai vielām, kas satur atsevišķus elementus. Komisijai jāveic regulārs novērtējums attiecībā uz visām bīstamajām vielām. Ja novērtējumā tiek atklāts nepieņemams risks, Komisijai jābūt pilnvarotai komitoloģijas procedūrā atbilstoši rīkoties.

Grozījums Nr.  126

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a Rotaļlietām, kuru pielietojums paredz biežu saskarsmi ar ādu, piemēram, krāsas zīmēšanai ar pirkstiem vai plastilīns, ir jāatbilst Direktīvā 76/768/EEK paredzētajām sastāva un etiķetēšanas prasībām.

Pamatojums

Nav iemesla rotaļlietu direktīvā, ar ko paredz noteikumus attiecībā uz rotaļlietām, kas pastāvīgi saskaras ar ādu, noteikt zemākas prasības, nekā paredzēts kosmētikas līdzekļu direktīvā.

Grozījums Nr.  127

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas smaržvielas:

(1) ālantes sakne (Inula helenium);

(2) alilizotiocianāts;

(3) benzilcianīds;

(4) 4-terc-butilfenols;

(5) balandas eļļa;

(6) ciklamenu spirts;

(7) dietilmaleāts;

(8) dihidrokumarīns;

(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds;

(10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-dihidrogeraniols);

(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns;

(12) dimetilcitrakonāts;

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-ons;

(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;

(15) difenilamīns;

(16) etilakrilāts;

(17) vīģes lapas, svaigas un preparātos;

(18) trans-2-heptenāls;

(19) trans-2-heksenāldietilacetāls;

(20) trans-2-heksenāldimetilacetāls;

(21) hidroabietilspirts;

(22) 4-etoksifenols;

(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols;

(24) 7-metoksikumarīns;

(25) 4-metoksifenols;

(26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;

(27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;

(28) metil-trans-2-butenoāts;

(29) 6-metilkumarīns;

(30) 7-metilkumarīns;

(31) 5-metil-2,3-heksāndions;

(32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa (Saussurea lappa Clarke);

(33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;

(34) heksahidrokumarīns;

(35) Peru balzāms (Myroxylonpereirae Klotzsch);

(36) 2-pentilidīn-cikloheksanons;

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;

(38) verbēnas eļļa (Lippia citriodora Kunth);

7. Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas smaržvielas:

(1) ālantes sakne (Inula helenium);

(2) alilizotiocianāts;

(3) benzilcianīds;

(4) 4-terc-butilfenols;

(5) balandas eļļa;

(6) ciklamenu spirts;

(7) dietilmaleāts;

(8) dihidrokumarīns;

(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds;

(10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-dihidrogeraniols);

(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns;

(12) dimetilcitrakonāts;

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-ons;

(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;

(15) difenilamīns;

(16) etilakrilāts;

(17) vīģes lapas, svaigas un preparātos;

(18) trans-2-heptenāls;

(19) trans-2-heksenāldietilacetāls;

(20) trans-2-heksenāldimetilacetāls;

(21) hidroabietilspirts;

(22) 4-etoksifenols;

(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols;

(24) 7-metoksikumarīns;

(25) 4-metoksifenols;

(26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;

(27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;

(28) metil-trans-2-butenoāts;

(29) 6-metilkumarīns;

(30) 7-metilkumarīns;

(31) 5-metil-2,3-heksāndions;

(32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa (Saussurea lappa Clarke);

(33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;

(34) heksahidrokumarīns;

(35) Peru balzāms (Myroxylonpereirae Klotzsch);

(36) 2-pentilidīn-cikloheksanons;

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;

(38) verbēnas eļļa (Lippia citriodora Kunth);

(39) ambras muskuss;

(40) 4-fenil-3-butēn-2-ons;   

(41) amilcinamāls;

(42) amilcinamilspirts;

(43) benzilspirts;

(44) benzilsalicilāts;

(45) cinamilspirts;     

(46) cinamāls;

(47) citrāls;

(48) kumarīns;

(49) eigenols; 

(50) geraniols;           

(51) hidroksi-citronelāls;

(52) hidroksi-metilpentilcikloheksēn-karboksaldehīds;

(53) izoeigenols;

(54) ozola sūnu ekstrakts;

(55) koka sūnu ekstrakts.

Tomēr šo vielu atlikumi ir atļauti, ja tehniski nav iespējams izvairīties no šādiem atlikumiem, ievērojot labu ražošanas praksi.

Tomēr šo vielu atlikumi ir atļauti, ja tehniski nav iespējams izvairīties no šādiem atlikumiem, ievērojot labu ražošanas praksi, un ja to daudzums nepārsniedz 10 ppm.

Turklāt jānorāda šādas alergēnas smaržvielas, ja tās ir pievienotas rotaļlietām tādā koncentrācijā, kas pārsniedz 0,01 % no svara:

Turklāt uz iepakojuma un rotaļlietai pievienotajā instrukcijā ir jānorāda šādas alergēnas smaržvielas, ja tās ir pievienotas rotaļlietām tādā koncentrācijā, kas pārsniedz 0,01 % no svara:

(1) amilcinamāls;

(2) amilcinamilspirts;

(3) anisilpirts;

(4) benzilspirts;

(5) benzilbenzoāts;

(6) benzilcinamāts;

(7) benzilsalicilāts;

(8) cinamāls;

(9) cinamilspirts;

(10) citrāls;

(11) citronelols;

(12) kumarīns;

(13) eugenols;

(14) farnesols;

(15) geraniols;

(16) heksilcinamaldehīds;

(17) hidroksi-citronelāls;

(18) hidroksi-metilpentilcikloheksēnkarboksaldehīds;

(19) izoeigenols;

(20) liliāls (minēts kosmētikas līdzekļu direktīvā 83. ierakstā kā 2-(4-terc-

butilbenzil) propionaldehīds)

(21) d-limonēns;

(22) linalols;

(23) metilheptīna karbonāts;

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons;

(25) ozola sūnu ekstrakts;

(26) koka sūnu ekstrakts.

(1) amilcinamāls;

 

 

 

(5) benzilbenzoāts;

(6) benzilcinamāts;

 

 

 

 

(11) citronelols;

 

 

(14) farnesols;

 

(16) heksilcinamaldehīds;

 

 

 

 

(20) liliāls;

 

 

(21) d-limonēns;

(22) linalols;

(23) metilheptīna karbonāts;

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons.

Pamatojums

Grozījums Nr.  128

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III daļa – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.a Smaržvielas, kas iekļautas 7. punkta pirmās daļas sarakstā no Nr. 41–55, kā arī 7. punkta trešās daļas sarakstā no Nr. 1–11, ir atļauts izmantot ožas trenēšanas spēlēs, kosmētikas komplektos un degustācijas spēlēs, ar nosacījumu, ka

 

(i) minētās smaržvielas ir skaidri norādītas uz iepakojuma, uz kura ir brīdinājuma uzraksts „satur alergēnas smaržvielas”;

 

(ii) produkti, ko bērns izgatavojis saskaņā ar pamācību, atbilst Direktīvas 76/768/EEK prasībām [Kosmētisko līdzekļu direktīva], un

 

(iii) minētās smaržvielas atbilst attiecīgajiem noteikumiem par pārtiku, ja šādi noteikumi ir piemērojami.

 

Ožas trenēšanas spēles, kosmētikas komplektus un degustācijas spēles aizliegts izmantot bērniem līdz 36 mēnešu vecumam un tām jāatbilst V pielikuma B daļas 1. iedaļā minētajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.  129

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III daļa – 8. punkts - tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Parlamenta izdarītais grozījums

Elements

Mg/kg sausā, trauslā,

pulverveida vai

lokanā rotaļlietas materiālā

Mg/kg

šķidrā vai lipīgā

rotaļlietas materiālā

Elements

 

Mg/kg sausā, trauslā,

pulverveida vai

lokanā rotaļlietas materiālā

Mg/kg

šķidrā vai lipīgā

rotaļlietas materiālā

Alumīnijs

5625

1406

Alumīnijs

5625

1406

Antimons

45

11,3

Antimons

45

11,3

Arsēns

7,5

1,9

 

 

 

Bārijs

4500

1125

Bārijs

4500

1125

Bors

1200

300

Bors

1200

300

Kadmijs

3,8

0,9

 

 

 

Hroms (III)

37,5

9,4

Hroms (III)

37,5

9,4

Hroms (VI)

0,04

0,01

 

 

 

 

Kobalts

10,5

2,6

Kobalts

10,5

2,6

Varš

622,5

156

Varš

622,5

156

Svins

27

6,8

 

 

 

Mangāns

1200

300

Mangāns

1200

300

Dzīvsudrabs

15

3,8

 

 

 

Niķelis

75

18,8

Niķelis

75

18,8

Selēns

37,5

9,4

Selēns

37,5

9,4

Stroncijs

4500

1125

Stroncijs

4500

1125

Alva

15000

3750

Alva

15000

3750

Organiskā alva

1,9

0,5

 

 

 

Cinks

3750

938

Cinks

3750

938

Pamatojums

Arsēns, kadmijs, hroms (IV), svins, dzīvsudrabs un organiskā alva ir ļoti toksiskas vielas, un tās pilnībā jāaizliedz izmantošanai rotaļlietu ražošanā. Kadmiju, svinu, hromu (IV) un dzīvsudrabu jau nedrīkst izmantot automašīnās un elektriskās un elektroniskās ierīcēs. Cementā izmantoto hromu (IV), tam pievienojot dzelzi, jāsamazina līdz nekaitīgam līmenim. Arsēns ir aizliegts izmantošanai krāsās un koka apstrādē (tomēr ir daži izņēmumi). Organiskā alva ir aizliegta kā biocīds. Pašsaprotami, ka šīs vielas nedrīkst izmantot rotaļlietu ražošanā.

Grozījums Nr.  130

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III daļa – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a Arsēna, kadmija, hroma (VI), svina, dzīvsudraba un organiskās alvas izmantošana rotaļlietās ir pilnībā aizliegta. Šo vielu atlikumi ir pieļaujami, ja no tiem tehniski nav iespējams izvairīties, ievērojot labu ražošanas praksi.

 

Šo punktu piemēro, neskarot 3. līdz 5. punktu.

Grozījums Nr.  131

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – V daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Tekstilrotaļlietas, kas paredzētas bērniem, kuri jaunāki par 36 mēnešiem, ir mazgājamas un atbilst drošuma prasībām arī pēc mazgāšanas.

2. Tekstilrotaļlietas, kas paredzētas bērniem, kuri jaunāki par 36 mēnešiem, ir mazgājamas un tās pilda savas funkcijas un atbilst drošuma prasībām arī pēc mazgāšanas.

Pamatojums

Augstam higiēnas līmenim ir jābūt savienojamam ar rotaļlietas funkciju garantiju un drošumu.

Grozījums Nr.  132

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ražotāja (tā pilnvarotā pārstāvja) vārds/nosaukums un adrese:

2. Ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja vārds/nosaukums un adrese:

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  133

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Deklarācijas priekšmets (rotaļlietas identifikācija, kas nodrošina tās izsekojamību):

4. Deklarācijas priekšmets (rotaļlietas identifikācija, kas nodrošina tās izsekojamību. Vajadzības gadījumā var pievienot fotogrāfiju):

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  134

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Pilnvarotā iestāde … (nosaukums, numurs)… ir veikusi … (darbības apraksts)… un izsniegusi sertifikātu: …

7. Ja piemērojams, pilnvarotā iestāde .. (nosaukums, numurs) .. ir veikusi .. (darbības apraksts) .. un izsniegusi sertifikātu: …

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr.  135

Direktīvas priekšlikums

V pielikums - A daļa - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Vārdos vai piktogrammā izteiktam brīdinājumam jāsākas ar vārdu „brīdinājums”.

Pamatojums

Lai patērētājam skaidri norādītu, ka teksts attiecas uz drošību, kā arī lai informācijai pievērstu atbilstīgu uzmanību, visiem brīdinājumiem jāsākas ar vārdu „brīdinājums". Tas ir īpaši svarīgs nosacījums attiecībā uz piktogrammām.

Grozījums Nr.  136

Direktīvas priekšlikums

V pielikums - B daļa - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Uz rotaļlietām, kas varētu būt bīstamas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, jābūt brīdinājumam, piemēram: „Brīdinājums! Nav piemērota bērniem, kuri jaunāki par 36 mēnešiem” vai „Brīdinājums! Nav piemērots bērniem, kuri jaunāki par trim gadiem” vai vārds „Brīdinājums” kopā ar šādu attēlu:

1. Uz rotaļlietām, kas varētu būt bīstamas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, jābūt brīdinājumam, piemēram: „Brīdinājums! Nav piemērota bērniem, kuri jaunāki par 36 mēnešiem” vai „Brīdinājums! Nav piemērots bērniem, kuri jaunāki par trim gadiem” vai vārds „Brīdinājums” kopā ar šādu attēlu:

[Piktogramma]

[Piktogramma]

Šiem brīdinājumiem pievieno īsu norādījumu par konkrēto apdraudējumu, kura dēļ noteikts ierobežojums; šis norādījums var būt arī lietošanas pamācībā.

Šiem brīdinājumiem pievieno īsu norādījumu par konkrēto apdraudējumu, kura dēļ noteikts ierobežojums; šis norādījums var būt arī lietošanas pamācībā.

 

Šādus brīdinājumus nevar izmantot rotaļlietām, kuras izstrādātas vai arī to pielietojuma, izmēru un īpašību dēļ domātas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam.

Šis noteikums neattiecas uz rotaļlietām, kuras to funkcijas, lieluma, veida, raksturīgo īpašību vai citu iemeslu dēļ acīmredzami nav piemērotas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam.

Šis noteikums neattiecas uz rotaļlietām, kuras to funkcijas, lieluma, veida, raksturīgo īpašību vai citu iemeslu dēļ acīmredzami nav piemērotas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam.

Pamatojums

Pašreiz nepareizi izmanto brīdinājumu par sīkām detaļām, un uz rotaļlietām, kuras ir domātas maziem bērniem, uzliek brīdinājumu, lai legalizētu to, ka šajās rotaļlietās ir sīkas detaļas, kuras mazi bērni var norīt. Jo īpaši pildītām mīkstām rotaļlietām, piemēram spēļu lācīšiem vai mīkstām lellēm, nevajadzētu saturēt atsevišķas sīkas detaļas, jo ar tām bērni spēlējas neatkarīgi no ražotāju nodoma.

Grozījums Nr.  137

Direktīvas priekšlikums

V pielikums - B daļa - 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārtikā iekļautajām rotaļlietām vai kopā ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām ir pievienots šāds brīdinājums:

Pārtikā iekļautajām rotaļlietām vai kopā ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām ir pievienots šāds brīdinājums:

„Ieteicama pieaugušo uzraudzība”.

Iekšpusē ir ievietota rotaļlieta. Ieteicama pieaugušo uzraudzība”.

Grozījums Nr.  138

Direktīvas priekšlikums

V pielikums - B daļa - 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a Aizsargmasku un ķiveru imitācija

 

Uz aizsargmasku un ķiveru imitācijas jābūt šādam brīdinājumam:

 

„Šī rotaļlieta nenodrošina aizsardzību.”

Pamatojums

Brīdinājumiem jābūt pašsaprotamiem, lai nodrošinātu, ka patērētāji sapratīs to nozīmi un veiks atbilstošus aizsardzības pasākumus.

Grozījums Nr.  139

Direktīvas priekšlikums

V pielikums - B daļa - 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.b To rotaļlietu mazumtirdzniecības iepakojumam, kuras, izmantojot auklas, virves, ieveramās gumijas vai siksnas, ir paredzētas nostiepšanai virs šūpuļa, bērna gultiņas vai bērnu ratiņiem, ir piestiprināts šāds brīdinājums, kas atrodas arī uz pašas rotaļlietas:

„Lai novērstu ievainojumus, ko var radīt iespējamā sapīšanās, rotaļlietu noņemt tad, kad bērns sāk celties kājās, atspiežoties uz rokām un uz ceļgaliem.”

PASKAIDROJUMS

1.        Priekšlikuma un ar to ieviesto jauninājumu pamatojums

Komisijas priekšlikums paredzēts, lai atceltu un aizstātu 1988. gada 3. maija Direktīvu 88/378/EEK par rotaļlietu drošību.

Direktīva 88/378/EEK bija pirmā direktīva, kas īstenota saskaņā ar tā dēvēto jauno pieeju, turklāt būtiskas drošības prasības iekļautas pašā direktīvā, un saskaņotie standarti sniegti tehniskajās specifikācijās. Ierosinātās jaunās direktīvas pamatā ir tie paši principi.

Lai gan 1988. gada direktīva atbilda tam, ko no tās gaidīja, un Eiropas Savienība jau nodrošinājusi augstu rotaļlietu drošības līmeni, pēc 20 gadiem ir vajadzība pēc modernizācijas. Jāņem vērā jauni drošības riski, kas var rasties vai ko rodas jauna veida rotaļlietu ražošana no jauniem materiāliem, vai to izstrāde un tirdzniecība.

Galvenie pārskatāmie jautājumi saskaņā ar Komisijas viedokli ir šādi:

a.         labāku drošības prasību ieviešana, galvenokārt saistībā ar ķīmisko vielu izmantošanu un elektriskajām īpašībām. Tiek izskatītas arī fiziskās un mehāniskās īpašības (noslāpšanas un nožņaugšanās riski);

b.        direktīvas darbības jomas un jēdzienu precizēšana;

c.         efektīvāka un loģiskāka direktīvas īstenošana. Tā pieņem tirgus uzraudzības formu, kuru pastiprina dalībvalstis, tehniskajai dokumentācijai, kas jāsastāda rotaļlietu ražotājiem, tiek noteiktas skaidras prasības, noteikumi par CE marķējuma uzlikšanu tiek saskaņoti ar grozīto leģislatīvo sistēmu un jaunas prasības ražotājiem pieņemšana, lai viņi kā tehniskās specifikācijas daļu iekļautu analīzi par apdraudējumu, ko rotaļlieta var radīt;

d.        pielāgošana vispārējam tiesiskajam regulējumam ražojumu tirdzniecības jomā.

Ierosinātā direktīva aptver tikai rotaļlietu (fizisko) drošumu un tajā nav noteikumu par to izglītojošo vērtību vai morāles aspektiem.

2.        Priekšlikuma pielāgošana jaunajiem noteikumiem, kas pieņemti „preču paketē”

Tiesiskais regulējums preču tirdzniecībai drīzumā jāgroza.

Tas būs šādā formā:

–  jauna regula par produktu tirdzniecību; regula ietver noteikumus par akreditāciju un tirgus uzraudzību;

–  jauns lēmums par produktu tirdzniecību; lēmums cita starpā ietver standarta pantus par turpmākajām jaunās pieejas direktīvām.

Jaunā direktīva jāsaskaņo ar jauno tiesisko regulējumu. Komisijas priekšlikums atbilst Komisijas sākotnēji ierosinātajai regulai un lēmumam, bet vēl neatbilst tekstam, kuru Eiropas Parlaments pieņēma 2008. gada 21. februārī un kuru var apstiprināt Padome. Komisija ir paziņojusi, ka tā neiesniegs grozītu priekšlikumu rotaļlietu direktīvai, lai pielāgotu jaunajai „preču paketei”.

Lai ierosināto direktīvu virzītu uz priekšu, referente ierosina, lai Parlaments ievieš tehniskus priekšlikuma teksta precizējumus, lai tas atbilstu Eiropas Parlamenta nesen pieņemtajiem regulējuma tekstiem („preču pakete”). Grozījumi attiecas uz

- definīcijām;

- vispārējām prasībām tirgus dalībniekiem;

- pieņēmumu par atbilstību;

- formālu iebildumu pret saskaņotiem standartiem;

- noteikumiem par CE marķējumu;

- prasībām atbilstības novērtēšanas iestādēm;

- paziņojuma procedūrām;

- procedūrām produktiem, kuri rada risku.

Grozījumi Nr. 1 līdz 79 attiecas uz šiem tehniskajiem pielāgojumiem jaunajam tiesiskajam regulējumam. Tie atbilst Eiropas Parlamenta izdarītajām izvēlēm un pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz šo tiesisko regulējumu.

3.        Novērtējums

    vispārējais

Referente uzskata, ka bērniem, kas ir neaizsargātākie no visiem patērētājiem, jānodrošina pēc iespējas pilnīgāka aizsardzība un ka viņu vecākiem jājūtas droši, ka Eiropas tirgos piedāvātās rotaļlietas atbilst stingriem drošuma standartiem.

Tāpēc viņa piekrīt Komisijas noteiktajiem mērķiem: direktīvas drošības prasību modernizācijai, precizēšanai, pastiprināšanai un īstenošanas pasākumiem.

Viņa arī visumā piekrīt Komisijas ierosinātajiem pašreizējās Direktīvas 88/378/EEK noteikumu papildinājumiem un grozījumiem.

Referentes ierosināto grozījumu detalizēts paskaidrojums

    ķīmiskās īpašības

Referente pilnībā piekrīt specifisku prasību ieviešanai tādu vielu izmantošanai, kas ir kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas (CMR vielas), bet ierosina padarīt šīs prasības vēl stingrākas. Viņa neredz iemeslu, kādēļ 1. un 2. kategorijas vielas jānošķir no 3. kategorijas vielām,[1], ciktāl uz tām attiecas atļaujoši izņēmumi.

Viņa ierosina priekšnoteikumus šo vielu izņēmuma veida atļaušanai padarīt visām trim kategorijām vienādus, proti, ka Zinātniskajai komitejai jānovērtē vielas izmantošana rotaļlietās un jāatzīst par pieņemamu un ka nav pieejama piemērota alternatīva.

Referente ierosina arī pilnīgu alergēno vielu aizliegumu rotaļlietās.

    mehāniskās īpašības

Lai arī referente ir nobažījusies par riskiem, kas var rasties no mazu, bet ļoti spēcīgu magnētu izmantošanas rotaļlietās, viņa uzskata, ka nav nepieciešams direktīvā iekļaut specifisku noteikumu par magnētiem.

Specifisku noteikumu par magnētiskajām rotaļlietām sagatavo CEN, un Komisija veikusi pagaidu pasākumus (prasība uzlikt brīdinājumu, ka briesmas var rasties, ja norīts vairāk nekā viens magnēts).

    amatnieku gatavotas rotaļlietas un rotaļlietas, kas nav masu produkcija

Referente zina, ka mazajām un vidējām firmām, kas rotaļlietas ražo ar amatnieku metodēm vai vismaz neražo tās masveidā, ir grūti izpildīt direktīvas stingrākās prasības. Viņa strādā pie risinājuma, bet vēl nav atradusi juridiski nevainojamu pieeju. Viņa ļoti priecātos dzirdēt kolēģu atzinumu par to.

    rotaļlietas, kas acīmredzami projektētas vai paredzētas konkrētas vecuma grupas bērniem

Pārāk bieži rotaļlietas, kas acīmredzami paredzētas zīdaiņiem un ļoti maziem bērniem, ir marķētas ar brīdinājumu, ka tās nav piemērotas bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem. Darot tā, ražotājs mēģina apiet stingros drošuma noteikumus un izvairīties no iespējamās atbildības. Tas ir bezatbildīgi un ir jāaizliedz.

Šī nepareizā vecuma grupas norāde ļoti mulsina pircējus un neveicina uzticēšanos, kādai patērētājiem jābūt par rotaļlietu drošumu.

Direktīvas 10. panta atbilstošie noteikumi jāprecizē.

    rotaļlietas, kas nonāk kontaktā ar muti vai ādu

Rotaļlietām, kuras paredzēts bieži likt mutē (piemēram, rotaļu mūzikas instrumenti, zobu riņķi utt.), neatkarīgi no vecuma grupas, kurai tie paredzēti, jāatbilst tikpat stingrām vielu pārneses robežvērtībām, kā noteikts Direktīvā 1935/2004/EK.

Rotaļlietām, par kurām paredzēts, ka tās bieži saskarsies ar bērna ādu, neatkarīgi no vecuma grupas, jātbilst kosmētisko līdzekļu direktīvā noteiktajām etiķēšanas un sastāva prasībām.

    rotaļlietu drošības informācijas punkts

Dažās dalībvalstīs un reģionos ir izveidoti punkti paziņošanai par nedrošām rotaļlietām, kur bērnu aprūpes profesionāļi un arī patērētāji/vecāki var ziņot gan par rotaļlietu nedrošajiem aspektiem un negadījumiem vai gandrīz notikušiem negadījumiem ar rotaļlietām.

Nepropagandējot šādu paziņošanas punktu izveidi visās dalībvalstīs, referente uzskata, ka varētu būt lietderīgi izpētīt, vai patērētāji zina, ka, ja viņi saskaras ar nedrošām rotaļlietām, viņi var paziņot par to iestādei, kas var izmantot šo informāciju.

    valoda

Būtiski, ka ne tikai instrukcijām, bet arī brīdinājumiem, ko pieprasa direktīva, jābūt rakstītiem valodā, kuru patērētāji saprot. Saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalstis var noteikt valodu vai valodas, kuras ir saprotamas patērētājiem.

  • [1]     I kategorija — „vielas, kuras ir kancerogēnas cilvēkam”; II kategorija — „vielas, kuras jāuzskata par kancerogēnām cilvēkam”; III kategorija — „vielas, kas rada bažas cilvēkam iespējamo kancerogēno seku dēļ, bet attiecībā uz kurām pieejamā informācija nav pietiekama, lai izdarītu apmierinošu novērtējumu”.

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS (15.10.2008)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par rotaļlietu drošumu
(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

Atzinumu sagatavoja: Anne Ferreira

ĪSS PAMATOJUMS

Uz rotaļlietu drošumu attiecas 1988. gadā pieņemtā direktīva, kas ir grozīta 1993. gadā. Šis teksts veicināja dalībvalstīs pastāvošo noteikumu saskaņošanu un bērnu aizsardzības uzlabošanos.

Taču šī direktīva ir jāpielāgo pašreizējiem ekonomiskajiem apstākļiem un saskaņā ar pieejamo zinātnisko informāciju, ņemot vērā arī statistikas datus par risku un jaunās sabiedriskās prasības.

Svarīgākie jaunie dati

Ekonomiskais konteksts

Tirdzniecības apjoma palielināšanās ir izraisījusi būtiskas pārmaiņas rotaļlietu saimnieciskajā sektorā.

Aptuveni 80 % ES pārdošanā esošo rotaļlietu ir importētas un ir jāatceras, ka 2007. gadā miljoniem Ķīnā ražotu rotaļlietu tika atsauktas, jo tās neatbilda Eiropas normām. Preču aprite rada nepieciešamību pārskatīt tirgū laišanas un normu ievērošanas kontroles noteikumus.

Jaunie zinātniskie dati

Rotaļlietas satur arvien vairāk ķīmisku vielu un tāpēc ir nepieciešams pielāgot tiesību aktus riskam, ko rada saskarsme ar šīm vielām, kā arī tam, ko bērni ar rotaļlietām var darīt (sūkāt, mest u.c.).

Statistikas dati un riska pārvaldība

Ziņojumi par nelaimes gadījumiem saistībā ar rotaļlietām parasti attiecas uz smagiem nelaimes gadījumiem. Taču ir jāņem vērā viss nelaimes gadījumu kopums, lai labāk aptvertu apdraudējumu un risku, kas saistīts ar rotaļlietu izmantošanu.

Lai veiksmīgāk novērstu ar rotaļlietu izmantošanu saistītos nelaimes gadījumus, ir jābalstās uz zinātnisku novērtējumu un pieejamo riska novērtējumu.

Atsauce uz piesardzības principu ir jāizdara ne vien saistībā ar kādu noteiktu izstrādājumu kategoriju, bet tās piemērojumam ir jābūt vispārējam.

Jaunās sabiedriskās prasības

Līdz ar mūsu sabiedrību arī rotaļlietu klāsts kļūst arvien plašāks un daudzveidīgāks. Tās ir piemērotas bērna afektīvai un intelektuālai attīstībai un kļūst par viņa pasaules daļu gan mājās, gan izglītības iestādēs.

Galapatērētājiem ir tiesības gribēt un prasīt, lai viņu nopirktās preces būtu kvalitatīvas un lai tās nevarētu apdraudēt bērnu vai viņu pieskatītāju veselību.

Tā kā viņi ir informēti par vides jautājumiem, viņi prasa arī preces, kas neapdraud vidi. Šī prasība attiecas uz preces dzīves ciklu, iesaiņojumu, kā arī uz rotaļlietu kalpošanas ilgumu. Pētījumi liecina, ka daudzas tirgū nonākušās rotaļlietas nav pietiekami izturīgas un ātri kļūst par atkritumiem.

Komisijas priekšlikums ir virzība uz priekšu, bet ir nepieciešami daži precizējumi. Grozījumi ir izstrādāti tieši ar šādu mērķi, bet īpaši pievēršoties dažām tēmām.

Brīdināšanas nozīme un normatīvie dokumenti, kas pievienojami precei.

Izmantoto terminu definīcijai ir jābūt tādai, lai tā būtu saprotama visiem un ir jābūt sasaistei ar ES nomenklatūru, piemēram, asfiksijas jomā.

Turklāt dokumentiem ir jābūt viegli lasāmiem. Primāra nozīme ir arī tam, ka tiem ir jābūt uzrakstītiem tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai valodās, kurā attiecīgās preces pārdod.

Noteikumi saistībā ar termiņu atbildes sniegšanai uz pieprasījumu un brīdināšanai ir jānosaka precīzi. Tas pats attiecas uz koriģēšanas, izņemšanas un atsaukšanas pasākumiem, ja rotaļlieta neatbilst normām.

Izstrādājumu kvalitāte un ar ķīmisko vielu klātbūtni saistītais risks

Rotaļlietas ir paredzētas tieši bērniem — ir jāņem vērā viņu paaugstinātais jūtīgums pret vidi atšķirībā no pieaugušajiem.

Patiesībā viņu orgāni briedumu sasniedz tikai noteiktā vecumā, tāpēc saskarsme ar CMR vielām būtiski apdraud bērnu attīstību un viņu veselību ilgtermiņā. Tāpēc ir nepieciešams plašāk atsaukties arī uz citiem tiesību aktiem (pārtikas preču iepakojums, kosmētika u.c.), kuros ir ietverti robežlielumi saistībā ar ķīmiskām vielām vai ar ķīmisku vielu migrāciju, kas ir jānovērtē, ņemot vērā to, kā bērns ar izstrādājumu varētu rīkoties (sūkāšana, saskarsme ar ādu u.c.).

Referents uzskata, ka noteikumos par ķīmiskām vielām ir jāiekļauj arī PBT vielas u.c.

Priekšlikumā priekšroka dota brīvai apritei nevis rotaļlietu drošumam. Šajā gadījumā ir jānosaka pierādīšanas pienākuma pāreja, sekojot REACH paraugam. Līdz ar to uzņēmējiem ir jāpierāda, ka rotaļlietas ir drošas un neapdraud bērnu veselību.

Pēc daudzu uzņēmumu pārvietošanas 80 % Eiropas Savienībā tirgoto rotaļlietu ir importētas un galvenokārt tās nāk no Ķīnas, kur darba apstākļi un vides standarti ir zemi.

Tāpēc rotaļlietu drošuma jomā atbildīgo pušu ir daudz. Tomēr lielie rietumu uzņēmēji vēl dominē rotaļlietu tirgū, tāpēc viņiem un arī importētājiem un izplatītājiem ir jāpanāk to normu ievērošana, kuras atspoguļo Kopienas tiesību aktus atbilstīgi augstajām mūsu bērnu veselības aizsardzības prasībām.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Piesardzības princips ir skaidri iekļauts līgumā kopš 1992. gada; Eiropas Kopienu Tiesa vairākkārt ir precizējusi šā principa saturu un darbības jomu Kopienas tiesībās, jo tas ir viens no vides un veselības jomā Kopienas īstenotās aizsardzības politikas pamatiem.

 

1 2003. gada 23. septembra spriedums lietā C-192/01, Komisija pret Dāniju, [2003] Krājums, I-9693. lpp.; 2004. gada 7. septembra spriedums lietā C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee et Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, [2004] Krājums, I-7405. lpp.

Pamatojums

Tā kā trūkst datu par apdraudējumu un risku, ko rotaļlietas var izraisīt bērnu drošībai un veselībai, jo ir jāņem vērā, ka bērni ir pieskaitāmi ļoti neaizsargātai vai atkarībā no vecuma — mazaizsargātai iedzīvotāju kategorijai, piesardzības princips ir jāiekļauj tiesību aktos, kuri attiecas uz rotaļlietu drošumu, lai panāktu to, ka gan dalībvalstu kompetentās iestādes, gan uzņēmumi veiktu pasākumus ar mērķi novērst atsevišķu rotaļlietu nonākšanu tirgū. Principa piemērošanai ir jābūt vispārējai.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Visiem uzņēmējiem, kas veido piegādes un izplatīšanas ķēdi, jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tirgū ir pieejamas tikai tādas rotaļlietas, kas atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem. Šajā direktīvā paredzēta skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstoši katra uzņēmēja uzdevumam piegādes un izplatīšanas procesā.

(8) Visiem uzņēmējiem, kas veido piegādes un izplatīšanas ķēdi, ir jādarbojas ar pilnu atbildību un uzmanību, un jānodrošina, lai viņu tirgū laistās rotaļlietas normālos apstākļos, kurus iespējams reāli paredzēt, nevar apdraudēt bērnu drošību un veselību. Uzņēmējiem ir jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tirgū ir pieejamas tikai tādas rotaļlietas, kas atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem. Šajā direktīvā paredzēta skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstoši katra uzņēmēja uzdevumam piegādes un izplatīšanas procesā.

Pamatojums

Nepietiek, ja atgādina uzņēmējiem, ka viņiem ir jāveic atbilstīgi pasākumi, ir lietderīgi atgādināt arī, ka viņi ir atbildīgi par to. Tāpēc viņiem ir jābūt uzmanīgiem, lai nodrošinātu bērnu drošību un neapdraudētu viņu veselību un ir jāņem vērā iespējamais rotaļlietu izmantojums.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Lai nodrošinātu bērnu aizsardzību pret nesen atklātiem riskiem, jāpieņem arī jaunas drošuma pamatprasības. Īpaši ir nepieciešams pilnveidot un atjaunināt noteikumus par ķīmiskajām vielām rotaļlietās. Šajos noteikumos jāparedz, ka rotaļlietām jāatbilst vispārējiem tiesību aktiem ķīmisko vielu jomā, īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK. Tomēr šie noteikumi jāpielāgo konkrētajām bērnu vajadzībām; tā ir neaizsargāta patērētāju grupa. Tāpēc jāparedz jauni ierobežojumi vielām, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu ir klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas (CMR vielas), un smaržvielām rotaļlietās, ņemot vērā īpašos riskus, ko šīs vielas var radīt cilvēku veselībai. Ņemot vērā zinātnes attīstību, jāatjaunina īpašās robežvērtības, kas atsevišķām vielām paredzētas Direktīvā 88/378/EEK.

(16) Lai nodrošinātu paaugstinātu bērnu drošības un veselības, kā arī vides aizsardzības līmeni pret dažādiem riskiem, īpaši uzmanīgi būtu jāizturas pret bīstamām un ļoti bīstamām vielām. Turklāt ir jāpieņem arī jaunas drošuma pamatprasības. Īpaši ir nepieciešams pilnveidot un atjaunināt noteikumus par ķīmiskajām vielām rotaļlietās. Šajos noteikumos jāparedz, ka rotaļlietām jāatbilst vispārējiem tiesību aktiem ķīmisko vielu jomā, īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK. Tomēr šie noteikumi jāpielāgo konkrētajām bērnu vajadzībām; tā ir neaizsargāta patērētāju grupa. Tāpēc jāparedz jauni ierobežojumi vielām, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu2 ir klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas (CMR vielas), un smaržvielām rotaļlietās, ņemot vērā īpašos riskus, ko šīs vielas var radīt cilvēku veselībai. Ņemot vērā zinātnes attīstību, jāatjaunina īpašās robežvērtības, kas atsevišķām vielām paredzētas Direktīvā 88/378/EEK.

Pamatojums

Atbilstīgajos Kopienas līgumos un tiesību aktos vienmēr ir atsauce uz mērķi nodrošināt attiecīgo personu un vides veselības aizsardzības paaugstinātu līmeni un tas ir jādara arī, pārskatot tiesību aktus rotaļlietu drošuma jomā. Tā kā šis apsvērums attiecas uz ķīmiskām vielām, noteikti ir jāizdara atsauce uz bīstamām un ļoti bīstamām vielām.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a) Tiem uzņēmējiem, kuri lūdz atļauju izņēmuma kārtā rotaļlietās izmantot kādu ļoti bīstamu vielu, būtu jāpierāda, ka nav nevienas drošākas alternatīvas.

Pamatojums

Vienmēr ir jāizvairās no ļoti bīstamu vielu izmantošanas, jo tās var agrāk vai vēlāk ietekmēt bērnu veselību. Tomēr to izmantošanu var apsvērt ar nosacījumu, ka ražotājiem ir jāpierāda, ka nav nevienas alternatīvas un līdz ar to drošākas vielas. Šis grozījums ir arī atsauce uz pierādījuma pienākuma pārejas principu, kas ir ieviests REACH tiesību aktos, un saskaņā ar šo principu ražotājam ir jāpierāda, ka nav alternatīvas bīstamās vielas izmantošanai.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16b) Atbildībai par to risku pārvaldību, ko rada rotaļlietas, bet īpaši par to, kuri ir saistīti ar ķīmisku vielu izmantošanu rotaļlietās, ir jāgulstas uz tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras ražo, importē un laiž tirgū rotaļlietas.

Pamatojums

Rotaļlietu sektora uzņēmējiem ir arī pilnībā jāapzinās iespējamā bīstamā ietekme, ko uz bērnu veselību var atstāt noteiktu vielu vai ķīmisku preparātu izmantošana. Tāpēc viņiem ir to risku pārvaldībā, kuri ir saistīti ar rotaļlietu izmantošanu jāiekļauj ķīmisko vielu problemātika.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Šo vispārējo un īpašo ķīmijas jomas prasību mērķis šajā direktīvā ir aizsargāt bērnu veselību pret bīstamām vielām rotaļlietās, savukārt, raugoties no vides aspekta, problēmas saistībā ar rotaļlietām skartas horizontālajos tiesību aktos vides jomā, kuri arī attiecas uz rotaļlietām, īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīva 2006/12/EK par atkritumiem , Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās , Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem , Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīva 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK.

(17) Šo vispārējo un īpašo ķīmijas jomas prasību mērķis šajā direktīvā ir aizsargāt bērnu veselību pret bīstamām vielām rotaļlietās, savukārt, raugoties no vides aspekta, problēmas saistībā ar rotaļlietām skartas tiesību aktos vides jomā, kuri attiecas uz elektriskām un elektroniskām rotaļlietām, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās un Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. Turklāt vides jautājumus attiecībā uz atkritumiem regulē Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīva 2006/12/EK par atkritumiem, attiecībā uz iepakojumu — Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, bet attiecībā uz baterijām un akumulatoriem — Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīva 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK.

Pamatojums

Komisijas teksts rada iespaidu, ka ar vidi saistītas problēmas ir skaidri formulētas attiecībā uz visām rotaļlietām, bet minētas tikai elektriskas un elektroniskas rotaļlietas.

Horizontālie tiesību akti neattiecas tieši uz rotaļlietām, un tos nevajadzētu apvienot kopā ar direktīvām par elektriskām un elektroniskām iekārtām un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Atbilstoši piesardzības principam ir lietderīgi noteikt īpašas drošuma prasības, lai ņemtu vērā iespējamos specifiskos apdraudējumus, kas saistīti ar rotaļlietām pārtikā, jo, apvienojot pārtiku ar rotaļlietām, varētu rasties nosmakšanas risks, kas atšķiras no riskiem, ko rada tikai rotaļlieta viena pati, un uz ko tādējādi neattiecas īpaši pasākumi Kopienas mērogā.

(18) Ir lietderīgi noteikt īpašas drošuma prasības, lai ņemtu vērā iespējamos specifiskos apdraudējumus, kas saistīti ar rotaļlietām pārtikā, jo, apvienojot pārtiku ar rotaļlietām, varētu rasties nosmakšanas risks, kas atšķiras no riskiem, ko rada tikai rotaļlieta viena pati, un uz ko tādējādi neattiecas īpaši pasākumi Kopienas mērogā.

Pamatojums

Piesardzības princips ir jāpiemēro vispārēji saistībā ar šo pārskatīto direktīvu. Šis grozījums ir saistīts arī ar 1. grozījumu, kurš attiecas uz 3.a apsvērumu.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Tā kā var būt rotaļlietas, kas rada apdraudējumu, vai arī var izstrādāt rotaļlietas, kas rada apdraudējumus, uz kuriem neattiecas konkrēta šajā direktīvā noteikta drošuma prasība, jānosaka vispārēja drošuma prasība kā juridisks pamats, lai veiktu pasākumus pret šādām rotaļlietām. Tādēļ rotaļlietu drošums jānosaka, ievērojot ražojuma paredzēto un paredzamo lietojumu, turklāt paturot prātā bērnu uzvedību un to, ka bērni parasti nav tik piesardzīgi kā caurmēra pieaugušie.

(19) Tā kā var būt rotaļlietas, kas rada apdraudējumu, vai arī var izstrādāt rotaļlietas, kas rada apdraudējumus, uz kuriem neattiecas konkrēta šajā direktīvā noteikta drošuma prasība, jānosaka vispārēja drošuma prasība kā juridisks pamats, lai veiktu pasākumus pret šādām rotaļlietām. Tādēļ rotaļlietu drošums jānosaka, ievērojot ražojuma paredzēto un reāli paredzamo lietojumu, turklāt paturot prātā bērnu uzvedību un to, ka bērni parasti nav tik piesardzīgi kā caurmēra pieaugušie.

Pamatojums

Ir jāprecizē dažādi paredzamās izmantošanas veidi, kas ir jāizvērtē. Tas ir jāpārdomā, lai varētu veikt rotaļlietas novērtējumu un ņemt vērā to, kā bērns rotaļlietu varētu izmantot, izslēdzot darbības, ko noteikta vecuma bērns nevarētu veikt viņa fiziskās, intelektuālās u.c. attīstības līmenī.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) CE marķējums, kas apstiprina rotaļlietas atbilstību, ir redzams rezultāts visam atbilstības novērtēšanas procesam plašā nozīmē. Tādēļ šajā direktīvā jānosaka vispārēji CE marķējuma lietošanas principi un uzlikšanas noteikumi.

(21) CE marķējums, kas liecina par rotaļlietas atbilstību, ir redzams rezultāts visam atbilstības novērtēšanas procesam plašā nozīmē. Tādēļ šajā direktīvā jānosaka vispārēji CE marķējuma lietošanas principi un uzlikšanas noteikumi.

Pamatojums

Lielais ar marķējumu „CE” 2007. gadā atsaukto rotaļlietu skaits atgādināja Eiropas patērētājiem, ka atbilstības ievērošana nav augstāka rotaļlietu drošuma līmeņa sinonīms. Tik pat nepiemēroti ir norādīt, ka „CE” marķējums apstiprina atbilstību, ar to domājot drošību.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) Ir ļoti svarīgi skaidri norādīt ražotājiem un lietotājiem, ka, uzliekot rotaļlietai CE marķējumu, ražotājs apliecina, ka ražojums atbilst visām piemērojamajām prasībām un ka viņš uzņemas par to pilnīgu atbildību.

(22) Ir ļoti svarīgi skaidri norādīt ražotājiem, ka, uzliekot rotaļlietai CE marķējumu, ražotājs apliecina, ka ražojums atbilst visām piemērojamajām prasībām un ka viņš uzņemas par to pilnīgu atbildību.

Pamatojums

Tikai ražotājs var uzlikt „CE” marķējumu. Viņam ir jāapzinās, ka „CE” marķējuma izmantošana nozīmē stingru nosacījumu ievērošanu, ka līdz ar to viņš ir atbildīgs un ka par pārkāpumu draud sods. Saistībā ar 8. grozījumu.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32) Konkrēti Komisijai jāuztic pilnvaras, lai tā atsevišķos skaidri definētos gadījumos varētu pielāgot ķīmijas jomas prasības un atsevišķos gadījumos varētu noteikt izņēmumus attiecībā uz CMR vielu aizliegumu, kā arī pielāgot īpašu brīdinājumu tekstu atsevišķu rotaļlietu kategorijām. Minētos pasākumus pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas noteikta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā, jo tie ir vispārēji un paredzēti, lai grozītu šīs direktīvas nebūtiskus elementus un/vai papildinātu to ar jauniem nebūtiskiem elementiem.

(32) Konkrēti Komisijai jāuztic pilnvaras, lai tā atsevišķos skaidri definētos gadījumos varētu pielāgot ķīmijas jomas prasības un atsevišķos gadījumos varētu noteikt izņēmumus attiecībā uz ļoti bīstamu vielu un CMR vielu aizliegumu, kā arī pielāgot īpašu brīdinājumu tekstu atsevišķu rotaļlietu kategorijām. Minētos pasākumus pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas noteikta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā, jo tie ir vispārēji un paredzēti, lai grozītu šīs direktīvas nebūtiskus elementus un/vai papildinātu to ar jauniem nebūtiskiem elementiem.

Pamatojums

Grozījums ir saistīts ar 16. apsvēruma, 47. panta un II pielikuma III daļas grozījumiem.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34) Tā kā ierosinātās rīcības mērķi, proti, nodrošināt augstu rotaļlietu drošuma līmeni, nosakot saskaņotas rotaļlietu drošuma prasības un obligātās tirgus uzraudzības prasības, un vienlaikus garantēt iekšējā tirgus darbību, dalībvalstis vienas pašas nevar pienācīgi sasniegt un vēriena un seku dēļ šādu mērķi labāk var sasniegt Kopienas mērogā, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā paredzēts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar šajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī direktīva nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai,

(34) Tā kā ierosinātās rīcības mērķi, proti, nodrošināt augstu rotaļlietu drošuma līmeni ar mērķi nodrošināt bērnu drošību un pasargāt viņu veselību, nosakot saskaņotas rotaļlietu drošuma prasības un obligātās tirgus uzraudzības prasības, un vienlaikus garantēt iekšējā tirgus darbību, dalībvalstis vienas pašas nevar pienācīgi sasniegt un vēriena un seku dēļ šādu mērķi labāk var sasniegt Kopienas mērogā, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā paredzēts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar šajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī direktīva nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai,

Pamatojums

Ir jāatgādina šīs direktīvas primārais mērķis.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Šī direktīva pamatojas uz principu, ka ražotājiem, importētājiem un citiem uzņēmējiem ir jānodrošina, lai rotaļlietu ražošana vai laišana tirgū, bet īpaši tajās esošās ķīmiskās vielas nebūtu bērnu veselībai un videi kaitīgas vai toksiskas. Šie pasākumi ir balstīti uz piesardzības principu.

Pamatojums

Atbilstīgajos Kopienas līgumos un tiesību aktos vienmēr ir atsauce uz mērķi nodrošināt attiecīgo personu un vides veselības aizsardzības paaugstinātu līmeni, un tas ir jādara arī, pārskatot tiesību aktus rotaļlietu drošuma jomā, to attiecinot arī uz to ražošanā izmantotajām ķīmiskajām vielām. Šeit ir nepieciešams atgādināt, ka piesardzības princips ir jāiekļauj tiesību aktos, kuri ir saistīti ar rotaļlietu drošumu.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

2. pants − 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8.a) „brīdinājums” — īpaša(s) norāde(s), kas vērš uzmanību vai liek galalietotājam vai pieskatītājam izturēties piesardzīgi pret rotaļlietas izmantošanas nosacījumiem vai pret tās salikšanu.

Pamatojums

Ir nepieciešams definēt terminu „brīdinājums”, lai to nevarētu sajaukt ar marķējumu.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) „izņemšana” ir jebkāds pasākums ar mērķi neļaut darīt pieejamu tirgū kādu piegādes ķēdē esošu rotaļlietu;

(9) „izņemšana” ir jebkāds pasākums ar mērķi novērst kādas piegādes ķēdē esošas rotaļlietas laišanu, izplatīšanu, piedāvāšanu vai izstādīšanu tirgū;

Pamatojums

Noteikti ir jāprecizē, kādus pasākumus ietver izņemšana.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

2. pants − 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11.a) „asfiksija” — svarīgāko vai dzīvībai vitāli svarīgu orgānu bloķēšana skābekļa trūkuma rezultātā, ko var izraisīt pieci dažādi iemesli — aizrīšanās, slīkšana, smakšana, žņaugšana vai kontūzija;

Pamatojums

Asfiksijas termins ir jādefinē, jo tas aptver dažādus skābekļa trūkuma fenomenus. Asfiksija ir sekas vienam no pieciem procesiem, kuri izraisa skābekļa trūkumu un rada nopietnu bērnu veselības apdraudējumu vai apdraud viņu dzīvību.

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) „kaitējums” ir fizisks kaitējums veselībai vai tās bojājums;

(13) „kaitējums” ir fizisks kaitējums veselībai vai jebkurš cits tās bojājums, tostarp ilgtermiņā;

Pamatojums

Šī definīcija ir jāprecizē, tajā iekļaujot ne tikai fiziskās sekas, bet arī citas sekas, kuras kāda neatbilstīga rotaļlieta var izraisīt, kā arī ilgtermiņa sekas, kuras saistītas ar atsevišķu ķīmisku vielu izmantošanu.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) „apdraudējums” ir iespējams kaitējuma iemesls;

(14) „apdraudējums” ir iespējams kaitējuma iemesls jebkuras personas veselībai vai integritātei;

Pamatojums

Nepieciešams precizēt iespējamo kaitējumu.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 15.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.a „īpaši izgatavots vai paredzēts x vecuma grupas bērniem” nozīmē, ka bērnam ir jābūt tai veiklībai un tām garīgajām prasmēm, kas atbilst noteiktajai vecuma grupai.

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka ražotājs uz etiķetes apzināti nenorāda fiktīvu vecuma grupu ar mērķi izvairīties no noteiktiem pienākumiem un/vai atbildības.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma ražotāji sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību. Viņi pēc šo iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, kuras viņi laiduši tirgū.

8. Pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma ražotāji septiņu dienu laikā sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību. Viņi pēc šo iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, kuras viņi laiduši tirgū.

Pamatojums

Lai uzlabotu tādu drošības pasākumu izpildi, kas paredzēti bērnu veselības aizsardzībai, ir jānorāda, kādā termiņā ir nosūtāma vajadzīgā informācija un dokumentācija.

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Ražotāji ne vēlāk kā četras nedēļas pēc pilnvarotā pārstāvja iecelšanas par to informē tās valsts kompetentās iestādes, kuras teritorijā rotaļlietas tiek laistas apgrozībā.

Pamatojums

Ir nepieciešams informēt kompetentās valsts iestādes. Tas ir jāizdara paredzētajā termiņā.

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Par pilnvaroto personu sniedz vismaz šādu informāciju: kontaktinformāciju (uzvārdu, adresi, telefonu, e-pastu un interneta vietnes adresi), rotaļlietas, saistībā ar kurām uz viņu attiecas šā panta 3. punktā noteiktās saistības, kā arī attiecīgo rotaļlietu unikālo identifikācijas numuru.

Pamatojums

Minimālajai informācijai, kuru ražotājs sniedz kompetentajām valsts iestādēm pēc pilnvarotās personas iecelšanas, ir jābūt precīzai, lai būtu iespējams īstenot šīs direktīvas pārskatīšanas mērķus.

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sniedz tām visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību;

(b) pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma divu nedēļu laikā sniedz tām visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību;

Pamatojums

Ir jāprecizē dokumentu nosūtīšanas un informācijas sniegšanas termiņš. Šāda precizējuma mērķis ir nostiprināt drošības pasākumu piemērošanu, lai garantētu bērnu veselības aizsardzību. Otrā grozījuma daļa neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Laižot rotaļlietu tirgū, ievedēji pietiekami rūpīgi ievēro piemērojamās prasības.

1. Laižot rotaļlietu tirgū, ievedēji garantē, lai rotaļlietas, kuras viņi laiž apgrozībā ES tirgū, atbilstu šīs direktīvas noteikumiem un lai tās būtu drošas.

Pamatojums

Noteikti ir jāprecizē, ka arī ievedējiem ir jāuzņemas sava daļa atbildības par šīs direktīvas pārskatīšanas mērķu piemērošanu un ievērošanu. Šis ir valodnieciska rakstura grozījums.

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pirms rotaļlietas laišanas tirgū ievedēji pārliecinās, vai ražotājs ir veicis pienācīgo atbilstības novērtēšanas procedūru.

2. Pirms rotaļlietas laišanas tirgū ievedēji pārliecinās, vai ražotājs ir veicis pienācīgo atbilstības novērtēšanas procedūru saskaņā ar 18. un 19. pantu.

Viņi pārliecinās, vai ražotājs ir izstrādājis tehnisko dokumentāciju, vai rotaļlietai ir paredzētais(-ie) atbilstības marķējums(-i), vai tai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un vai ražotājs ir ievērojis 3. panta 5. un 6. punktā noteiktās prasības.

Viņi pārliecinās, vai ražotājs ir izstrādājis tehnisko dokumentāciju saskaņā ar 20. pantu, vai rotaļlietai ir paredzētais(-ie) atbilstības marķējums(-i), vai tai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un vai ražotājs ir ievērojis šīs direktīvas 3. panta 5. un 6. punktā, 9. pantā un II pielikumā noteiktās prasības.

Ja izplatītājs konstatē, ka rotaļlieta neatbilst 9. pantā un II pielikumā noteiktajām drošuma pamatprasībām, viņš var to darīt pieejamu tirgū tikai tad, kad ir panākta tās atbilstība minētajām prasībām.

Ja ievedējs konstatē, ka rotaļlieta neatbilst 9. pantā un II pielikumā noteiktajām drošuma pamatprasībām, viņš var to laist tirgū tikai tad, kad ir panākta tās atbilstība minētajām piemērojamajām prasībām.

Pamatojums

Ir jāprecizē attiecīgie direktīvas noteikumi.

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ievedēji uz rotaļlietas norāda savu nosaukumu un adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja rotaļlietas izmērs vai veids to neatļauj, tie to norāda uz iesaiņojuma vai dokumentā, kas pievienots rotaļlietai.

3. Ievedēji uz rotaļlietas redzamā veidā un skaidri salasāmi norāda savu nosaukumu, kā arī adresi, telefonus un e-pasta adreses, ar kuru palīdzību ar tiem var sazināties, vai, ja rotaļlietas izmērs vai veids to neatļauj, tie to norāda redzamā veidā un atsevišķi no rotaļlietas apraksta uz iesaiņojuma vai dokumentā, kas pievienots rotaļlietai.

Pamatojums

Sākotnēji paredzētā informācija ir jāpapildina, un tai ir jābūt viegli un ātri pieejamai.

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma ievedēji sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību. Viņi pēc šo iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, kuras viņi laiduši tirgū.

7. Pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma ražotāji divu nedēļu laikā sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību. Viņi pēc šo iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, kuras viņi laiduši tirgū.

Pamatojums

Sk.pamatojumu 26. grozījumam.

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Darot rotaļlietu pieejamu tirgū, izplatītāji pietiekami rūpīgi ievēro piemērojamās prasības.

1. Darot rotaļlietu pieejamu tirgū, izplatītāji garantē, lai rotaļlietas, kuras viņi laiž apgrozībā ES tirgū, atbilstu šīs direktīvas noteikumiem un lai tās būtu drošas.

Pamatojums

Sk. pamatojumu 27. grozījumam.

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma izplatītāji sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību. Viņi pēc šo iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, kuras viņi darījuši pieejamas tirgū.

5. Pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma izplatītāji divu nedēļu laikā sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību. Viņi pēc šo iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, kuras viņi darījuši pieejamas tirgū.

Pamatojums

Sk. pamatojumu 26. grozījumam.

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums

7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a pants

 

Reģistrs

 

1. pantā definētie rotaļlietu nozarē strādājošie uzņēmēji uztur koriģējošo pasākumu, izņemšanas, atsaukšanas, no citiem uzņēmējiem un galalietotājiem saņemtu prasību un sūdzību reģistru un tajā norāda katrā attiecīgajā gadījumā īstenotos pasākumus.

 

Reģistrā ir jānorāda katra pasākuma iemesls, attiecīgās rotaļlietas unikālais identifikācijas numurs un rotaļlietas kods, lai nodrošinātu izsekojamību, kā arī prasības vai sūdzības saņemšanas datums un atbildes par īstenotajiem pasākumiem nosūtīšanas datums saistībā ar prasību vai sūdzību.

 

Reģistru glabā desmit gadus. Uzņēmēji reģistrus pēc pieprasījuma uzrāda valsts kompetentajām iestādēm.

Pamatojums

3. panta 4. punktā ir noteikts, ka uzņēmējiem ir jāveido reģistrs. Tāpēc ir nepieciešams precizēt šajā direktīvā paredzētā reģistra veidošanas kārtību.

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiem ir ieviestas atbilstīgas sistēmas un procedūras, kas ļauj 10 gadus šo informāciju darīt pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm pēc to pieprasījuma.

Tiem ir ieviestas atbilstīgas sistēmas un procedūras, kas ļauj 10 gadus šo informāciju darīt pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm divu nedēļu laikā pēc to pieprasījuma.

Pamatojums

Sk. pamatojumu 23. grozījumam.

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums

9. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

–1. Ir jāatceras, ka bērni ir pieskaitāmi mazaizsargātu personu kategorijai, jo viņiem ir trauslāka veselība un tā bioloģiski spēcīgāk reaģē uz ķīmiskām vielām. Turklāt tā kā viņu attīstība vēl nav beigusies, viņus vairāk nekā pieaugušos apdraud saskarsme ar ķīmiskām vielām.

Pamatojums

Šajā pantā, kurā ir noteiktas būtiskākās drošības prasības, noteikti ir jāatgādina, ka bērni ir pieskaitāmi ļoti mazaizsargātu vai mazaizsargātu personu kategorijai atkarībā no vecuma. Un tāpēc ir nepieciešams to ņemt vērā saistībā ar drošuma un bērnu veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz rotaļlietu izmantošanu īpaši ķīmisku vielu kontekstā.

Grozījums Nr.  33

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstu rīcības pamatā ir piesardzības princips.

Pamatojums

Tāds pats kā 1. grozījumam.

Grozījums Nr.  34

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Rotaļlietas nedrīkst apdraudēt lietotāju vai trešo personu drošumu un veselību, ja tās izmanto paredzētajā vai paredzamā veidā, ņemot vērā bērnu uzvedību.

2. Rotaļlietas nedrīkst apdraudēt lietotāju vai trešo personu drošumu un veselību, ja tās izmanto paredzētajā un reāli paredzamā veidā, ņemot vērā bērnu uzvedību.

Ņem vērā lietotāju spējas un, ja vajadzīgs, viņu pieskatītāju spējas; īpaši tas attiecas uz rotaļlietām, kuras to funkciju, izmēru vai īpašību dēļ ir paredzētas bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem.

Ņem vērā lietotāju spējas; īpaši tas attiecas uz rotaļlietām, kuras to funkciju, izmēru vai īpašību dēļ ir paredzētas bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem.

Rotaļlietu uzlīmēs vai uz to iepakojuma, kā arī tām pievienotajās lietošanas pamācībās pievērš lietotāju vai viņu pieskatītāju uzmanību apdraudējumiem un riskiem saistībā ar lietošanu un tam, kā no tiem izvairīties.

Rotaļlietu uzlīmēs vai uz to iepakojuma, kā arī tām pievienotajās lietošanas pamācībās pievērš lietotāju vai viņu pieskatītāju uzmanību apdraudējumiem un riskiem saistībā ar lietošanu un tam, kā no tiem izvairīties.

Pamatojums

Sk. 7. grozījuma 1. daļu. Vērtējot drošuma pamatprasības, nevar ņemt vērā pieskatītāja spējas, jo ir jāvērtē rotaļlietu drošums. Uzraudzība ir nepieciešama, bet tā nevar būt nepārtraukta, jo bērnam ir jāvar spēlēties vienam pašam un viņam tas ir nepieciešams, lai attīstītu un apgūtu neatkarību.

Grozījums Nr.  35

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Paredzamajā un parastajā lietošanas laikā tirgū laistās rotaļlietas atbilst drošuma pamatprasībām.

3. Tirgū laistās rotaļlietas atbilst drošuma pamatprasībām attiecībā uz to parasto un reāli paredzamo lietojumu.

Pamatojums

Tāds pats kā 2. grozījumam.

Grozījums Nr.  36

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

V pielikuma B daļas 1. punktā noteiktos brīdinājumus nevar izmantot tām rotaļlietām, kuras pēc lietojuma, izmēra vai citām īpašībām ārpus svara ir paredzētas bērniem līdz trīsdesmit sešu mēnešu vecumam.

Pamatojums

Uz rotaļlietām, kas paredzētas bērniem, kuri nav sasnieguši 3 gadu vecumu, bieži ir norāde „Rotaļlieta nav paredzēta bērniem līdz 3 gadu vecumam”. Atsevišķi ražotāji cenšas tādējādi atbrīvoties no atbildības vai aizsargāties. Tā kā V pielikumā nav skaidri noteikts šāda teksta izmantošanas aizliegums, ir daudz vienkāršāk tirgus uzraudzības jomā panākt tiesību aktu ievērošanu, šo noteikumu paredzot direktīvā.

Grozījums Nr.  37

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecībā uz V pielikuma B daļā norādītajām rotaļlietām izmanto minētajā daļā noteiktos brīdinājumus.

Attiecībā uz V pielikuma B daļas 2., 3., 4 un 5. punktā norādītajām rotaļlietām minētajā daļā noteiktos brīdinājumus ņem vērā, izstrādājot to formulējumu.

Pamatojums

Grozījums saskaņā ar 102. grozījumu. Ir jāprecizē arī šā noteikuma piemērošanas joma.

Grozījums Nr.  38

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Izgatavotājs uzliek rotaļlietai, piestiprinātajai etiķetei vai iepakojumam, vai vajadzības gadījumā rotaļlietai pievienotajai lietošanas pamācībai brīdinājumus tā, lai tie būtu saskatāmi, skaidri salasāmi un precīzi. Mazām rotaļlietām, kuras pārdod bez iepakojuma, ir uzlikti attiecīgi brīdinājumi.

2. Izgatavotājs uzliek rotaļlietai vai, ja tas ir tehniski neiespējami — etiķetei, kas ir piestiprināta rotaļlietai, vai iepakojumam, precīzi formulētus brīdinājumus tā, lai tie būtu saskatāmi, skaidri un viegli salasāmi un lietotājiem un viņu pieskatītājiem saprotami. Tos iekļauj arī rotaļlietai pievienotajā lietošanas pamācībā. Mazām rotaļlietām, kuras pārdod bez iepakojuma, ir uzlikti attiecīgi brīdinājumi.

Pārdošanas vietās ir saskatāmi, salasāmi un labi ieraugāmi brīdinājumi, kuros norādīts lietotāju minimālais un maksimālais vecums.

Uz rotaļlietu iepakojumiem un pārdošanas vietās ir saskatāmi, skaidri un viegli salasāmi, precīzi un labi ieraugāmi brīdinājumi, kuros norādīts lietotāju minimālais un maksimālais vecums. Pilnvarotās personas, ievedēji un izplatītāji ir obligāti jāinformē par šiem brīdinājumiem, lai brīdinājumi par lietotāju minimālo un maksimālo vecumu tiktu atbilstīgi izvietoti tirdzniecības vietās.

 

Brīdinājumi jānomaina tā, lai garantētu, ka tie ir regulāri lasāmi uz attiecīgā iepakojuma. Brīdinājumus drukā uz redzamākās iepakojuma vienības virsmas, kā arī uz visa ārējā iepakojuma, izņemot caurspīdīgo apvalku, ko lieto attiecīgās rotaļlietas mazumtirdzniecībā.

 

Pielāgojot prasības attiecībā uz valodu, dalībvalstis var noteikt brīdinājumu izvietojumu uz šīm virsmām.

 

Lai ņemtu vērā valodas prasības, dalībvalstīm ir tiesības noteikt burtu izmēru ar noteikumu, ka tās normatīvajos aktos norādītais fonta izmērs nodrošina brīdinājuma vieglu lasāmību un skaidrību;

 

Brīdinājumam ir jābūt tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai valodās, kurā izstrādājumu laiž tirgū.

Grozījums Nr.  39

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis var pieprasīt, lai brīdinājumi un norādījumi par drošumu pilnībā vai daļēji būtu valsts valodā vai valodās, ja rotaļlietas tiek laistas tirgū šo dalībvalstu teritorijā.

3. Šajā pantā un V pielikumā minētie brīdinājumi un norādījumi par drošumu ir izstrādāti valsts valodā vai valodās, ja rotaļlietas tiek laistas tirgū šīs dalībvalsts teritorijā.

Pamatojums

Brīdinājumu vai norādījumu par drošumu izstrāde tās valsts valodā vai valodās, kurā rotaļlietas laiž apgrozībā, ir pamatnosacījums, lai garantētu bērnu drošību un viņu veselības aizsardzību.

Grozījums Nr.  40

Direktīvas priekšlikums

10.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.b pants

 

Kopēji noteikumi uzņēmējiem par koriģējošiem pasākumiem par neatbilstīgo rotaļlietu un tādu rotaļlietu, kas rada šaubas par atbilstību izņemšanu.

 

1. Saskaņā ar 3., 5. un 6. pantu uzņēmēji, kurus skar problēma, vai šaubas saistībā ar atbilstību rotaļlietu drošuma noteikumiem, nekavējoties veic rotaļlietu atsaukšanas pasākumus.

 

2. Uzņēmēji, kurus skar problēma, vai šaubas saistībā ar atbilstību rotaļlietu drošuma noteikumiem, nekavējoties par to brīdina citus iesaistītos uzņēmējus, patērētāju organizācijas un iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi ir laiduši apgrozībā šo rotaļlietu, precīzi aprakstot īpaši neatbilstības problēmu un veiktos izņemšanas pasākumus.

 

3. Atsaukšanas pasākumus ievieš bez kavēšanās un īsteno pēc iespējas ātrāk, taču ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc atbilstības problēmas konstatēšanas.

 

Ja minēto termiņu nav iespējams ievērot, attiecīgie uzņēmēji nekavējoties brīdina par to citus iesaistītos uzņēmējus un kompetentas valsts iestādes un pamato nepieciešamību pagarināt atbilstības nodrošināšanas termiņu, lai nodrošinātu atbilstību. Kompetentās valsts iestādes pēc iespējas ātri lemj par pagarinājuma pieprasījumu un steidzīgi informē attiecīgos uzņēmējus par savu lēmumu, bet īpaši par iespējamo attiecīgo rotaļlietu atbilstības nodrošināšanas termiņu.

 

4. Šo rotaļlietu piegādi galalietotājiem pārtrauc sine die.

 

Pēc izņemšanas procedūrai pakļauto rotaļlietu atbilstības nodrošināšanas, šīs rotaļlietas uzskata par līdzvērtīgām jaunām rotaļlietām un attiecībā uz tām ir jāievēro visi šīs direktīvas noteikumi saistībā ar piegādāšanu galapatērētājiem.

Pamatojums

Ir nepieciešams precizēt noteikumus par izņemšanas pasākumiem, kas noteikti šīs direktīvas 3., 5., un 6. pantā. Šie precizējumi ir arī būtiski svarīgi rotaļlietu drošuma un bērnu veselības aizsardzības noteikumu pilnveidei. Izņemšanas kārtībai ir jābūt stingrākai nekā koriģējošiem pasākumiem, jo rotaļlietu drošums un bērnu veselība ir nopietnāk apdraudēti.

Grozījums Nr.  41

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Vērtējot rotaļlietu drošumu, ņem vērā visus būtiskos aspektus, īpaši mazāk aizsargātu vai īpaši mazaizsargātu bērnu kategorijas un grupas, tādas kā bērni ar īpašām vajadzībām.

Pamatojums

Ir jāatgādina ne vien vērtēšanas galvenais mērķis, bet ir nepieciešams precizēt arī tās papildu aspektus — ir jāņem vērā bērnu invalīdu grupas.

Grozījums Nr.  42

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Lai novērtētu riska līmeni un apdraudējumu saistībā ar rotaļlietām, ir jāņem vērā visi, arī labdabīgi un vidēji smagi nelaimes gadījumi, kuros cietuši bērni.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt labāku vidēji smagu un jo īpaši pavisam nelielu nelaimes gadījumu uzskaiti skaidrākam pārskatam par par rotaļlietu izraisītajiem nelaimes gadījumiem.

Grozījums Nr.  43

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja atbilstības novērtēšanas iestāde, kura ir pilnvarota saskaņā ar 21. pantu (turpmāk ― „pilnvarotā iestāde”), veic EK tipa pārbaudi, tā vajadzības gadījumā kopā ar ražotāju novērtē ražotāja saskaņā ar 17. pantu veikto analīzi par apdraudējumiem, ko var radīt rotaļlieta.

3. Ja atbilstības novērtēšanas iestāde, kura ir pilnvarota saskaņā ar 21. pantu (turpmāk ― „pilnvarotā iestāde”), veic EK tipa pārbaudi, tā kopā ar ražotāju novērtē ražotāja saskaņā ar 17. pantu veikto analīzi par apdraudējumiem, ko var radīt rotaļlieta.

Pamatojums

Šī vērtēšana nevar būt fakultatīva, jo mērķis ir palielināt rotaļlietu drošumu.

Grozījums Nr.  44

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vajadzības gadījumā sertifikātu jebkurā laikā pārskata, īpaši ja maina rotaļlietas ražošanas procesu, izejmateriālus vai sastāvdaļas, un jebkurā gadījumā to dara reizi 5 gados.

Vajadzības gadījumā sertifikātu jebkurā laikā pārskata, īpaši ja maina rotaļlietas ražošanas procesu, izejmateriālus vai sastāvdaļas, un jebkurā gadījumā to dara reizi 3 gados.

Pamatojums

Termiņš ir jāsaīsina, jo mērķis ir palielināt rotaļlietu drošumu.

Grozījums Nr.  45

Direktīvas priekšlikums

20. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1. Ražotāji kompetentajām valsts iestādēm pēc šo iestāžu pieprasījuma uzrāda 3. panta 2. punktā norādīto tehnisko dokumentāciju saistībā ar jebkuru to teritorijā notiekošu inspekciju vai kontroli atbilstoši 38. panta 3.a punktam.

Pamatojums

Šajā pantā ir jāprecizē, ka tehniskajai dokumentācijai ir jābūt pieejamai pie rotaļlietu ražotāja saistībā ar jebkuru inspekciju vai kontroli.

Grozījums Nr.  46

Direktīvas priekšlikums

20. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja tirgus uzraudzības iestāde pieprasa ražotājam tehniskās dokumentācijas vai tās daļu tulkojumu, tā var noteikt 30 dienu iesniegšanas termiņu, ja vien nav attaisnojams īsāks termiņš, jo konstatēts nopietns un tūlītējs apdraudējums.

Pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim ir jāuzrāda tehniskā dokumentācija vai tās daļu tulkojumus ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā, ja vien nav attaisnojams īsāks termiņš, jo konstatēts nopietns un tūlītējs apdraudējums.

Pamatojums

Ir nepieciešama lielāka precizitāte un tūlīt jānosaka dokumentācijas uzrādīšanas termiņš. Tas palielinās rotaļlietu drošumu un ļaus nodrošināt bērnu drošības un veselības aizsardzību, kas ir šīs pārskatīšanas mērķis.

Grozījums Nr.  47

Direktīvas priekšlikums

20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ja ražotājs nepilda 1, 2. un 3. punktā paredzētās saistības, tirgus uzraudzības iestāde var pieprasīt, lai tas uz sava rēķina noteiktā laikā veic pārbaudi pilnvarotajā iestādē un pierāda atbilstību saskaņotajiem standartiem un drošuma pamatprasībām.

4. Ja ražotājs nepilda –1., 1., 2. un 3. punktā paredzētās saistības, tirgus uzraudzības iestāde pieprasa, lai tas uz sava rēķina, ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā veic pārbaudi pilnvarotajā iestādē un pierāda atbilstību saskaņotajiem standartiem un drošuma pamatprasībām.

Pamatojums

Grozījums Nr.  48

Direktīvas priekšlikums

20. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Ja ražotājs neievēro 4. punktā noteiktās saistības, tirgus uzraudzības iestāde veic pasākumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, lai neļautu attiecīgajām rotaļlietām nonākt tirgū un izplatīšanas tīklā tās uzraudzītajā teritorijā.

Pamatojums

Šis pants ir nepilnīgs. Ja ražotājs neievēro savas saistības, valsts iestādēm ir jāveic pasākumi bērnu drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanai.

Grozījums Nr.  49

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Pilnvarotās iestādes izveido drošības informācijas punktus, kuros bērnu aprūpes profesionāļi vai patērētāji var ziņot par rotaļlietu neatbilstību vai negadījumiem, kas saistīti ar rotaļlietu izmantošanu.

Pamatojums

Dalībvalstīs izveidojot drošības informācijas punktus, patērētājiem tiks nodrošināta iespēja ziņot un atvieglota saziņa ar ražotājiem un izgatavotājiem tādos gadījumos, kad radusies problēma ar kādu konkrētu ražojumu. Tādējādi ražotāji un izgatavotāji varēs tiešāk atbildēt uz savu patērētāju prasībām.

Grozījums Nr.  50

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) laba tehniskā un profesionālā apmācība par atbilstības novērtēšanas darbībām attiecīgajā jomā, kurā atbilstības novērtēšanas iestāde ir tikusi pilnvarota;

(a) ar oficiālu kvalifikāciju, profesionālo pieredzi un ar atestācijām apstiprināta laba tehniskā un profesionālā apmācība par atbilstības novērtēšanas darbībām attiecīgajā jomā, kurā atbilstības novērtēšanas iestāde ir tikusi pilnvarota;

Pamatojums

Ir nepieciešams apliecināt pilnvaroto iestāžu personāla tehnisko un profesionālo izglītību.

Grozījums Nr.  51

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a Atbilstības novērtēšanas iestādei ir jābūt sertificētai saskaņā ar ISO 9001:2000 standartu.

Pamatojums

Šī sertifikācija ir papildu garantija vērtēšanas kvalitātei un noteikumu ievērošanai vērtēšanas procesā.

Grozījums Nr.  52

Direktīvas priekšlikums

27. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Meitas uzņēmumiem un apakšuzņēmējiem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar ISO 9001:2000 standartu.

Pamatojums

Šī sertifikācija ir papildu garantija ražošanas procesam un regulārai vērtēšanai un to kontrolei.

Grozījums Nr.  53

Direktīvas priekšlikums

38. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Lai uzraudzītu rotaļlietas, ko laiž tirgū atbilstīgi 37. pantam, tirgus uzraudzības iestādes vai jebkura pilnvarota iestāde, kam tās dod pilnvaras šādas kontroles veikšanai, var veikt neparedzētu kontroli uzņēmuma telpās vienreiz gadā, kur vien tas iespējams, bet ne retāk kā reizi divos gados.

Pamatojums

Kontrolei uzņēmumā nav jānotiek tikai tad, kad tas ir nepieciešams — tai būtu jānotiek neparedzēti, protams, bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc iespējas regulārāk. Vienreiz 2 gados ir saprātīgs termiņš.

Grozījums Nr.  54

Direktīvas priekšlikums

41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi Direktīvas 2001/95/EK 12. pantam vai ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, uz kuru attiecas šī direktīva, apdraud cilvēku veselību vai drošību, tās kopā ar attiecīgajiem uzņēmējiem veic attiecīgās rotaļlietas novērtējumu, aptverot visas šajā direktīvā noteiktās prasības.

1. Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi Direktīvas 2001/95/EK 12. pantam vai ja tām ir aizdomas, ka rotaļlieta, uz kuru attiecas šī direktīva, var apdraudēt cilvēku veselību vai drošību, tās nekavējoties veic attiecīgās rotaļlietas nepieciešamos novertējumus, aptverot visas šajā direktīvā noteiktās prasības. Uzņēmēji divu nedēļu laikā sniedz iestādēm jebkuru pieprasīto informāciju vai faktus.

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes konstatē, ka rotaļlieta neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, tās pieprasa, lai attiecīgais uzņēmējs veic visus vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai panāktu rotaļlietas atbilstību minētajām prasībām vai lai proporcionāli riskam to izņemtu vai atsauktu no tirgus šo iestāžu noteiktā pienācīgā termiņā.

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes konstatē, ka rotaļlieta neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, tās pieprasa, lai attiecīgais uzņēmējs veic visus vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai panāktu rotaļlietas atbilstību minētajām prasībām vai lai proporcionāli riskam to izņemtu vai atsauktu no tirgus šīs direktīvas 10.a, 10.b un 10.c pantā noteiktajā termiņā.

Pamatojums

Jebkura atbilstības problēma ir jānovērtē nekavējoties. Attiecīgie uzņēmēji iesaistās tikai, lai sniegtu informāciju konkrētās rotaļlietas novērtēšanai. Ja atbilstība nav ievērota, pēc iespējas īsākā laikā ir jāīsteno piemēroti koriģējoši pasākumi.

Grozījums Nr.  55

Direktīvas priekšlikums

41. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes konstatē, ka rotaļlieta neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, tās pieprasa, lai attiecīgais uzņēmējs veic visus vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai panāktu rotaļlietas atbilstību minētajām prasībām vai lai proporcionāli riskam to izņemtu vai atsauktu no tirgus šo iestāžu noteiktā pienācīgā termiņā.

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes konstatē, ka rotaļlieta neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, tās pieprasa, lai attiecīgais uzņēmējs, tajā pašā laikā informējot arī patērētājus, veic visus vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai panāktu rotaļlietas atbilstību minētajām prasībām vai lai proporcionāli riskam to izņemtu vai atsauktu no tirgus šo iestāžu noteiktā pienācīgā termiņā.

Pamatojums

Būtiski ir nekavējoties informēt patērētāju, lai nodrošinātu, ka riski tiek novērsti.

Grozījums Nr.  56

Direktīvas priekšlikums

41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka neatbilstība neaprobežojas tikai ar valsts teritoriju, tās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par novērtējuma rezultātiem un par pasākumiem, ko tās lūgušas veikt uzņēmējam.

2. Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka neatbilstība neaprobežojas tikai ar valsts teritoriju, tās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par novērtējuma rezultātiem un par pasākumiem, ko tās lūgušas veikt uzņēmējam. Tās oficiāli informē dalībvalstis un Komisiju par uzņēmēja sniegto atbildi un nodomu to ievērot vai neievērot.

Pamatojums

Saistībā ar pasākumiem, kas paredz sabiedrībai sniegt informāciju un nodrošināt pārredzamību, uzņēmējam ir jāsniedz atbilde, par kuru jāinformē dalībvalstis un Komisija.

Grozījums Nr.  57

Direktīvas priekšlikums

41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti koriģējošie pasākumi saistībā ar visām attiecīgajām rotaļlietām, kuras tas darījis pieejamas Kopienas tirgū.

3. Attiecīgais uzņēmējs vai uzņēmēji nodrošina, lai tiktu veikti koriģējošie, izņemšanas vai atsaukšanas pasākumi saistībā ar visām attiecīgajām rotaļlietām, kuras tie ir darījuši pieejamas Kopienas tirgū.

Pamatojums

Ir nepieciešama precizitāte, kā arī jāiekļauj visi uzņēmēji un visi pasākumi, kas veicami neatbilstības gadījumos.

Grozījums Nr.  58

Direktīvas priekšlikums

41. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā daļā noteiktajā laika posmā neveic koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka rotaļlieta tiek darīta pieejama valsts tirgū, vai lai izņemtu rotaļlietu no tirgus, vai to atsauktu.

4. Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā daļā noteiktajā laika posmā neveic koriģējošos, izņemšanas vai atsaukšanas pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka rotaļlieta tiek darīta pieejama valsts tirgū, vai lai izņemtu rotaļlietu no tirgus, vai to atsauktu.

Pamatojums

Sk. pamatojumu 64. grozījumam.

Grozījums Nr.  59

Direktīvas priekšlikums

41. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Ja triju mēnešu laikā pēc 4. punktā minētās informācijas saņemšanas neviena dalībvalsts vai Komisija nav cēlusi iebildumus pret kādas dalībvalsts veiktiem pagaidu pasākumiem saistībā ar attiecīgo rotaļlietu, pasākumu uzskata par pamatotu.

7. Ja četru nedēļu laikā pēc 4. punktā minētās informācijas saņemšanas neviena dalībvalsts vai Komisija nav cēlusi iebildumus pret kādas dalībvalsts veiktiem pagaidu pasākumiem saistībā ar attiecīgo rotaļlietu, pasākumu uzskata par pamatotu.

Pamatojums

Pretējai pusei valsts kompetento iestāžu piedāvātie pasākumi ir jāizskata saprātīgā termiņā, lai lemtu par atbilstības pasākumiem, kurus pieprasījusi valsts kompetentā iestāde attiecīgajiem uzņēmumiem saistībā ar problemātisko rotaļlietu.

Grozījums Nr.  60

Direktīvas priekšlikums

42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu, visas dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstīgās rotaļlietas izņemšanu no tirgus. Dalībvalstis par to informē Komisiju.

2. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu, visas dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstīgās rotaļlietas izņemšanu vai atsaukšanu no tirgus. Dalībvalstis par to informē Komisiju.

Pamatojums

Sk. pamatojumu 64. grozījumam.

Grozījums Nr.  61

Direktīvas priekšlikums

42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu un rotaļlietas neatbilstība ir saistāma ar nepilnībām saskaņotajos standartos, kā minēts 41. panta 5. punkta b) apakšpunktā, Komisija vai dalībvalsts izvirza lietu izskatīšanai pastāvīgajā komitejā, kas izveidota ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu.

3. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu un rotaļlietas neatbilstība ir saistāma ar nepilnībām saskaņotajos standartos, kā minēts 41. panta 5. punkta b) apakšpunktā, Komisija vai dalībvalsts divu nedēļu laikā izvirza lietu izskatīšanai pastāvīgajā komitejā, kas izveidota ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu.

Pamatojums

Ir jārīkojas nekavējoties, lai pēc iespējas ātrāk novērstu saskaņoto standartu nepilnības rotaļlietu atbilstības un drošuma jomā.

Grozījums Nr.  62

Direktīvas priekšlikums

44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja 1. punktā minētā neatbilstība saglabājas, dalībvalsts veic visus atbilstīgos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu rotaļlietu darīt pieejamu tirgū vai nodrošinātu tās atsaukšanu vai izņemšanu no tirgus.

2. Ja 1. punktā minētā neatbilstība saglabājas, dalībvalsts nekavējoties veic visus atbilstīgos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu rotaļlietu darīt pieejamu tirgū vai nodrošinātu tās atsaukšanu vai izņemšanu no tirgus.

Pamatojums

Ir nepieciešama lielāka precizitāte. Ir jārīkojas nekavējoties, lai pēc iespējas ātrāk garantētu rotaļlietu drošumu un nodrošinātu bērnu veselības aizsardzību.

Grozījums Nr.  63

Direktīvas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Lai pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai, Komisija var grozīt šādas direktīvas sadaļas:

1. Lai pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai, Komisija tūlīt pēc jaunu datu iegūšanas groza šādas direktīvas sadaļas:

 

(–a.) I pielikumu

(a) II pielikuma III daļas 7. un 8. punktu;

(a) II pielikuma III daļu, izņemot 1. un 2. punktu;

(b) V pielikumu.

(b) V pielikumu.

Pamatojums

Paredzēto komitoloģijas procedūru nevar piemērot tikai šiem punktiem. Tā ir jāattiecina arī uz citiem jautājumiem, jo standartizācijas un saskaņošanas procedūra ir pārāk gara un tāpēc nav piemērota steidzamiem grozījumiem, kā to apliecina apdraudējums un risks, ko bērnu veselībai rada magnēti.

Grozījums Nr.  64

Direktīvas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 46. panta 2. punktā sīki aprakstīto regulatīvo procedūru.

Šos pasākumus, kuri paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Labojums.

Grozījums Nr.  65

Direktīvas priekšlikums

45. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Neskarot II pielikuma III daļā noteiktos ierobežojumus, vajadzības gadījumā un atbilstīgi 46. panta 2. pantā minētajai regulatīvajai kontroles procedūrai Komisija var veikt grozījumus II pielikumā, lai:

 

– noteiktu robežvērtības vai citus ierobežojumus tām vielām vai preparātiem, kas apdraud veselību, bet kas nav iekļautas II pielikuma III daļas 7. un 8. punktā;

 

– pieņemtu vai pielāgotu trokšņa vai ātruma robežvērtības.

Pamatojums

Komisijai jābūt pilnvarotai komitoloģijas procedūrā pieņemt ierobežojumus attiecībā uz citām vielām un pielāgot trokšņa robežvērtības.

Grozījums Nr.  66

Direktīvas priekšlikums

47. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Trīs gadus pēc dienas, kurā sākts piemērot šo direktīvu un kas minēta 53. panta otrajā daļā, un pēc tam ik pēc pieciem gadiem dalībvalstis nosūta Komisijai ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.

 

Trīs gadus pēc dienas, kurā sākts piemērot šo direktīvu un kas minēta 53. panta otrajā daļā, un pēc tam ik pēc trijiem gadiem dalībvalstis nosūta Komisijai ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.

Šajā ziņojumā iekļauj situācijas novērtējumu attiecībā uz rotaļlietu drošumu un šīs direktīvas efektivitāti, kā arī atspoguļo dalībvalsts veiktos tirgus uzraudzības pasākumus.

 

Šajā ziņojumā iekļauj situācijas novērtējumu attiecībā uz rotaļlietu drošumu un šīs direktīvas efektivitāti, kā arī atspoguļo dalībvalsts veiktos tirgus uzraudzības pasākumus.

Komisija sagatavo un publicē minēto valsts ziņojumu kopsavilkumu.

Komisija pēc iespējas īsākā laikā sagatavo un publicē ziņojumu, kurā vajadzības gadījumā iekļauj šīs direktīvas grozīšanas vai pārskatīšanas priekšlikumus. Komisija šo ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisija nekavējoties savā vietnē publicē vismaz ziņojuma kopsavilkumu un secinājumus visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Pamatojums

Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par dalībvalstu ziņojumiem, kuros novērtēta šīs direktīvas piemērošanu visās dalībvalstīs. Komisijai ir jāiesniedz pārējām likumdevējām iestādēm, kā arī nekavējoties savā vietnē jāpublicē ziņojums vai vismaz kopsavilkums ar secinājumiem. Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt vismaz minimālu pārskatāmības pasākumu piemērošana.

Grozījums Nr.  67

Direktīvas priekšlikums

50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas nopietnu pārkāpumu gadījumā var būt kriminālsankcijas un kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šo sankciju izpildi. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas.

Dalībvalstis pieņem un piemēro noteikumus par sankcijām, kas nopietnu pārkāpumu gadījumā var būt kriminālsankcijas un kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šo sankciju izpildi. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas.

Pamatojums

Sankciju noteikšana, atbildot uz šīs direktīvas noteikumu pārkāpšanu, ir būtiska, bet ar to nepietiek. Dalībvalstīm ir jāvar tās arī piemērot, lai tās kļūtu reālas.

Grozījums Nr.  68

Direktīvas priekšlikums

52. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nekavē tādu rotaļlietu laišanu tirgū, kas atbilst Direktīvai 88/378/EEK un kas tika laistas tirgū, pirms šī direktīva stājās spēkā vai vēlākais 2 gadus pēc tam, kad šī direktīva stājās spēkā.

Dalībvalstis nekavē tādu rotaļlietu laišanu tirgū, kas atbilst Direktīvai 88/378/EEK un kas tika laistas tirgū, pirms šī direktīva stājās spēkā vai vēlākais 3 gadus pēc tam, kad šī direktīva ir stājusies spēkā.

Grozījums Nr.  69

Direktīvas priekšlikums

54.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

54.a pants

 

Pārskatīšana

 

Komisija pārskata šo direktīvu reizi astoņos gados, pamatojoties uz zinātniskās komitejas veiktajiem novērtējumiem un ekspertu grupas atzinumu.

Pamatojums

Šī direktīva ir jāpārskata vismaz reizi astoņos gados vai biežāk, ja tas ir nepieciešams saistībā ar jauniem atklājumiem vai negadījumiem, lai tādējādi nodrošinātu, ka šīs direktīvas drošuma prasības ir pietiekamas, lai nodrošinātos pret riskiem, ko var radīt, piemēram, jaunas rotaļlietas un jaunas tehnoloģijas, kā arī jauni zinātniskie pierādījumi.

Grozījums Nr.  70

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – I. nodaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Rotaļlietu šķautnēm, izvirzījumiem, auklām, trosēm un stiprinājumiem jābūt izveidotiem un konstruētiem tā, lai pēc iespējas mazinātu risku gūt fiziskas traumas saskarē ar tiem.

2. Rotaļlietu šķautnēm, izvirzījumiem, auklām, trosēm un stiprinājumiem jābūt izveidotiem un konstruētiem tā, lai maksimāli mazinātu risku gūt fiziskas traumas saskarē ar tiem.

Pamatojums

Attiecīgie riski ir jāsamazina pēc iespējas vairāk, lai uzlabotu rotaļlietu drošumu un nodrošinātu bērnu veselības aizsardzību.

Grozījums Nr.  71

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – I nodaļa – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Iepakojums, kurā rotaļlietas nonāk mazumtirdzniecībā, nedrīkst radīt nožņaugšanās vai nosmakšanas risku, ko izraisa elpošanas ceļu bloķēšana ārpus mutes un deguna.

2. Iepakojums, kurā rotaļlietas nonāk mazumtirdzniecībā, nedrīkst radīt nožņaugšanās vai nosmakšanas risku, ko izraisa apakšējo elpošanas ceļu iekšēja bloķēšana, kā arī ārējo elpošanas ceļu bloķēšana ārpus mutes un deguna.

Grozījums Nr.  72

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – I. nodaļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Rotaļlietām, ko paredzēts lietot seklā ūdenī un kas var noturēt vai balstīt bērnu uz ūdens, jābūt izveidotām un konstruētām tā, lai, ievērojot paredzēto lietojumu, pēc iespējas samazinātu risku, ka rotaļlieta var zaudēt peldspēju un spēju balstīt bērnu.

5. Rotaļlietām, ko paredzēts lietot seklā ūdenī un kas var noturēt vai balstīt bērnu uz ūdens, jābūt izveidotām un konstruētām tā, lai, ievērojot paredzēto un reāli paredzamo lietojumu, maksimāli samazinātu risku, ka rotaļlieta var zaudēt peldspēju un spēju balstīt bērnu.

Pamatojums

Sk. pamatojumu 74. un 2. grozījumam.

Grozījums Nr.  73

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – I. nodaļa – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Rotaļlietās, kas to lietotājiem piešķir kustīgumu, pēc iespējas jābūt iebūvētai bremzēšanas sistēmai, kas piemērota rotaļlietas tipam un ir samērojama ar tās attīstīto kinētisko enerģiju. Šādai sistēmai jābūt tādai, ko lietotājs var viegli darbināt, neradot risku nokrist no rotaļlietas vai gūt fiziskas traumas pašam vai trešām personām.

7. Rotaļlietās, kas to lietotājiem piešķir kustīgumu, jābūt iebūvētai bremzēšanas sistēmai, kas piemērota rotaļlietas tipam un ir samērojama ar tās attīstīto kinētisko enerģiju. Šādai sistēmai jābūt tādai, ko lietotājs var viegli darbināt, neradot risku nokrist no rotaļlietas vai gūt fiziskas traumas pašam vai trešām personām.

Pamatojums

Lielai daļai rotaļlietu nav bremzēšanas sistēmas vai arī tā ir nepiemērota. Tāpēc ir nepieciešama lielāka stingrība, lai uzlabotu šo rotaļlietu drošumu un bērnu drošību.

Grozījums Nr.  74

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – I nodaļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. Rotaļlietas, kas paredzētas skaņas radīšanai, jāizveido un jākonstruē tā, lai to radītā skaņa nekaitētu bērnu dzirdei.

10. Rotaļlietas, kas paredzētas skaņas radīšanai, jāizveido un jākonstruē tā, lai to radītā skaņa nekaitētu bērnu dzirdei. Tas attiecas uz visām rotaļlietām neatkarīgi no tā, kādas vecuma grupas bērniem tās paredzētas. Impulstrokšņi nedrīkst pārsniegt 135 dB, kas ir LpC maksimums dzirdei. Ilgstoša trokšņa ierobežojumus nosaka, pamatojoties uz dzirdes jutību, kāda ir bērnam līdz 36 mēnešu vecumam.

Pamatojums

Esošie standarti attiecībā uz trokšņa robežvērtībām nav pietiekami, lai pilnībā novērstu iespējamu kaitējumu bērnu dzirdei. Pirmkārt, tie neattiecas uz visām rotaļlietām (piemēram, standarti rotaļlietām, kuras tiek turētas tuvu ausīm, attiecas tikai uz tām, kas paredzētas bērniem līdz 10 mēnešu vecumam). Otrkārt, ir nepieciešams samazināt impulsa trokšņa robežvērtību. Ņemot vērā reālas dzīves situācijas, kad ģimenē ir dažāda vecuma bērni, trokšņa robežvērtības ir jānosaka, pamatojoties uz jutīgākajiem bērniem, t. i., bērniem līdz 36 mēnešu vecumam.

Grozījums Nr.  75

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – I. nodaļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11. Darbības rotaļlietas konstruē tā, lai iespējami samazinātu ķermeņa daļu saspiešanas vai iesprūšanas risku vai apģērba iespiešanas risku un krišanas, trieciena un noslīkšanas risku.

11. Darbības rotaļlietas konstruē tā, lai maksimāli samazinātu ķermeņa daļu kontūzijas vai iesprūšanas risku vai apģērba iesprūšanas, kā arī krišanas, trieciena un noslīkšanas risku.

Pamatojums

Sk. pamatojumu 74. grozījumam.

Grozījums Nr.  76

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III. nodaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Rotaļlietas veido un konstruē tā, lai nerastos apdraudējums cilvēka veselībai, nonākot saskarē ar ķīmiskām vielām vai preparātiem, no kuriem rotaļlietas ir veidotas vai kurus tās satur, ja rotaļlietas izmanto, kā paredzēts 9. panta 2. punkta pirmajā daļā.

1. Rotaļlietas veido un konstruē tā, lai nerastos apdraudējums cilvēka veselībai vai videi, nonākot saskarē ar ķīmiskām vielām vai preparātiem, no kuriem rotaļlietas ir veidotas vai kurus tās satur, ja rotaļlietas izmanto, kā paredzēts 9. panta 2. punkta pirmajā daļā.

Pamatojums

Sk. pamatojumu 3. grozījumam.

Grozījums Nr.  77

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III nodaļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja tās ir atsevišķās koncentrācijās, kas ir vienādas vai lielākas par attiecīgajām koncentrācijām, kuras saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK noteiktas to preparātu klasificēšanai, kas satur šīs vielas, izņemot gadījumus, kad šīs vielas ir rotaļlietu sastāvdaļās vai, pateicoties mikrostruktūrai, atšķiramās rotaļlietu daļās, kas fiziski nav pieejamas bērniem.

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificētas kā 1. un 2. kategorijas kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja tās ir atsevišķās koncentrācijās, kas ir vienādas vai lielākas par attiecīgajām koncentrācijām, kuras saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK noteiktas to preparātu klasificēšanai, kas satur šīs vielas, izņemot gadījumus, kad šīs vielas ir rotaļlietu sastāvdaļās vai, pateicoties mikrostruktūrai, atšķiramās rotaļlietu daļās, kas fiziski nav pieejamas bērniem.

 

Rotaļlietās aizliedz izmantot vielas, kas saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificētas kā 3. kategorijas kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai funkcijai toksiskas (CMR), ja tās ir atsevišķās koncentrācijās, kas ir vienādas vai lielākas par 0,1 %. Tiklīdz ir iespējams, šo robežlielumu pārskata, pamatojoties uz kompetentās zinātniskās komitejas atzinumu un 45. panta 2. punktā minēto lēmumu.

Pamatojums

Vielas, kas klasificētas kā CMR un kas pārsniedz noteikto slieksni, ir jāaizliedz, lai attiecībā uz bērnu veselību nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni. Pamatojoties uz jaunu informāciju, šo slieksni var iespējami drīzāk pazemināt atbilstīgi komitoloģijas procedūrai.

Grozījums Nr.  78

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III. nodaļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Vielas vai preparātus, kuri saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 1. un 2. kategorijas CMR vielas, var izmantot rotaļlietās, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

4. Vielas vai preparātus, kuri saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 1., 2. un 3. kategorijas CMR vielas, var izmantot rotaļlietās, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

Pamatojums

Pret visām CMR vielām ir jāizturas vienādi, jo mērķis ir ilgtermiņā aizsargāt bērnu veselību, kura ir trauslāka par pieaugušo veselību. Izmantošanai nav pamata, izņemot, ja tiek ievēroti 4. punkta daļās uzskaitītie nosacījumi.

Grozījums Nr.  79

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III. nodaļa – 4.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.2. saskaņā ar dokumentētu alternatīvu analīzi nav piemērotu pieejamu alternatīvu vielu;

4.2. saskaņā ar dokumentētu alternatīvu analīzi nav piemērotu pieejamu alternatīvu vielu vai materiālu;

Pamatojums

Ir nepieciešams precizēt, uz ko attiecas alternatīva.

Grozījums Nr.  80

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III. nodaļa – 4.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.3.a Rotaļlietām vai to daļām, ko paredzēts likt mutē, neatkarīgi no bērna vecuma ir jāatbilst noteikumiem par pārtikas produktu iesaiņojuma migrācijas robežvērtībām, kā tas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

Grozījums Nr.  81

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III. nodaļa – 4.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pilnvaro attiecīgo zinātnisko komiteju atkārtoti novērtēt minētās vielas vai preparātus, tiklīdz rodas bažas par drošumu, un vismaz reizi gados no šā lēmuma pieņemšanas dienas saskaņā ar 45. panta 2. punktu.

Komisija pilnvaro attiecīgo zinātnisko komiteju atkārtoti novērtēt minētās vielas vai preparātus, tiklīdz rodas bažas par drošumu, un vismaz reizi gados no šā lēmuma pieņemšanas dienas saskaņā ar 45. panta 2. punktu.

Pamatojums

Vielu vai preparātu pārvērtēšanai ir jānotiek biežāk.

Grozījums Nr.  82

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III. nodaļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Vielas, kas klasificētas kā vielas, kuras rada endokrīnās sistēmas traucējumu, un ir iekļautas ES prioritāro vielu sarakstā, ir aizliegts izmantot rotaļlietās un to daļās, izņemot, ja ražotājs pierāda, ka nav drošāku alternatīvu un veselībai mazāk kaitīgu vielu.

Pamatojums

Vielas, kas rada endokrīnās sistēmas traucējumus, būtiski apdraud bērnu attīstību un viņu veselību turpmākās dzīves laikā. Tāpēc tās ir principā jāaizliedz, atļaujot to izmantošanu tikai tad, ja ražotājs spēj pierādīt, ka nav drošāku alternatīvu un nekaitīgāku vielu.

Grozījums Nr.  83

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III. nodaļa – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b Vielas, kas klasificētas kā noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vai īpaši noturīgas un īpaši bioakumulatīvas (vPvB), ir aizliegts izmantot rotaļlietās un to daļās, izņemot, ja ražotājs pierāda, ka nav drošāku alternatīvu un veselībai mazāk kaitīgu vielu.

Pamatojums

Tāds pats kā 87. grozījumam attiecībā uz vielām, kas klasificētas kā PBT un vPvB.

Grozījums Nr.  84

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III. nodaļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Vielas un preparātus, kuri saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 3. kategorijas CMR vielas, var izmantot rotaļlietās, ja vielas izmantošanu ir novērtējusi attiecīgā zinātniskā komiteja un konstatējusi, ka tās ir drošas, un pēc tam, kad ir pieņemts 45. panta 2. punktā minētais lēmums un ja nav aizliegta to izmantošana patēriņa precēs saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

svītrots

Pamatojums

Sk. 82. grozījumu un attiecīgo pamatojumu..

Grozījums Nr.  85

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III. nodaļa – 5.a un 5.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Rotaļlietām vai to daļām neatkarīgi no bērna vecuma ir jāatbilst noteikumiem par nitrozoamīnu un vielu, kas ātri nitrozējas, izdalīšanos no elastomēru vai gumijas pupiem, kā tas noteikts Komisijas 1993. gada 15. marta Direktīvā 93/11/EEK par to, kā no elastomēra vai gumijas pupiem un knupjiem atbrīvojas N-nitrozoamīni un N-nitrozējamas vielas.

 

5.b Komisija izstrādā programmu, kuras mērķis ir sistemātiski un regulāri novērtēt bīstamu vielu vai materiālu izmantošanu rotaļlietās. Programmā ņem vērā tirgus uzraudzības iestāžu ziņojumus, kā arī dalībvalstu un ieinteresēto pušu bažas. Ņemot vērā attiecīgās zinātniskās komitejas atzinumu, vajadzības gadījumā Komisija nolemj veikt atbilstīgus ierobežojošus pasākumus. Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Bīstamu vielu izmantošana rotaļlietās neaprobežojas tikai ar CMR vielām, smaržvielām vai vielām, kas satur atsevišķus elementus. Komisijai jāveic regulārs novērtējums attiecībā uz visām bīstamajām vielām. Ja novērtējumā tiek atklāts nepieņemams risks, Komisijai jābūt pilnvarotai komitoloģijas procedūrā atbilstoši rīkoties.

Grozījums Nr.  86

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III nodaļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas smaržvielas:

7. Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas smaržvielas:

1) ālantes sakne (Inula helenium);

1) ālantes sakne (Inula helenium);

2) alilizotiocianāts;

2) alilizotiocianāts;

3) benzilcianīds;

3) benzilcianīds;

4) 4-terc-butilfenols;

4) 4-terc-butilfenols;

5) balandas eļļa;

5) balandas eļļa;

6) ciklamenspirts;

6) ciklamenspirts;

7) dietilmaleāts;

7) dietilmaleāts;

8) dihidrokumarīns;

8) dihidrokumarīns;

9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds;

9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds;

10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-dihidrogeraniols);

10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-dihidrogeraniols);

11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns;

11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns;

12) dimetilcitrakonāts;

12) dimetilcitrakonāts;

13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-ons;

13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-ons;

14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;

14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;

15) difenilamīns;

15) difenilamīns;

16) etilakrilāts;

16) etilakrilāts;

17) vīģes lapas, svaigas un preparātos;

17) vīģes lapas, svaigas un preparātos;

18) trans-2-heptenāls;

18) trans-2-heptenāls;

19) trans-2-heksenāldietilacetāls;

19) trans-2-heksenāldietilacetāls;

20) trans-2-heksenāldimetilacetāls;

20) trans-2-heksenāldimetilacetāls;

21) hidroabietilspirts;

21) hidroabietilspirts;

22) 4-etoksifenols;

22) 4-etoksifenols;

23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols;

23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols;

24) 7-metoksikumarīns;

24) 7-metoksikumarīns;

25) 4-metoksifenols;

25) 4-metoksifenols;

26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;

26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;

27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;

27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;

28) metil-trans-2-butenoāts;

28) metil-trans-2-butenoāts;

29) 6-metilkumarīns;

29) 6-metilkumarīns;

30) 7-metilkumarīns;

30) 7-metilkumarīns;

31) 5-metil-2,3-heksāndions;

31) 5-metil-2,3-heksāndions;

32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa (Saussurea lappa Clarke);

32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa (Saussurea lappa Clarke);

33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;

33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;

34) heksahidrokumarīns;

34) heksahidrokumarīns;

35) Peru balzams (Myroxylonpereirae Klotzsch);

35) Peru balzams (Myroxylonpereirae Klotzsch);

36) 2-pentilidēncikloheksanons;

36) 2-pentilidēncikloheksanons;

37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;

37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;

38) verbēnas eļļa (Lippia citriodora Kunth).

38) verbēnas eļļa (Lippia citriodora Kunth).

Tomēr šo vielu atlikumi ir atļauti, ja tehniski nav iespējams izvairīties no šādiem atlikumiem, ievērojot labu ražošanas praksi.

 

Turklāt jānorāda šādas alergēnas smaržvielas, ja tās ir pievienotas rotaļlietām tādā koncentrācijā, kas pārsniedz 0,01 % no svara:

 

1) amilcinamāls;

39) amilcinamāls;

2) amilcinamilspirts;

40) amilcinamilspirts;

3) anizilpirts;

41) anizilpirts;

4) benzilspirts;

42) benzilspirts;

5) benzilbenzoāts;

43) benzilbenzoāts;

6) benzilcinamāts;

44) benzilcinamāts;

7) benzilsalicilāts;

45) benzilsalicilāts;

8) cinamāls;

46) cinamāls;

9) cinamilspirts;

47) cinamilspirts;

10) citrāls;

48) citrāls;

11) citronelols;

49) citronelols;

12) kumarīns;

50) kumarīns;

13) eigenols;

51) eigenols;

14) farnezols;

52) farnezols;

15) geraniols;

53) geraniols;

16) heksilcinamaldehīds;

54) heksilcinamaldehīds;

17) hidroksicitronelāls;

55) hidroksicitronelāls;

18) hidroksimetilpentilcikloheksēnkarboksaldehīds;

56) hidroksimetilpentilcikloheksēnkarboksaldehīds;

19) izoeigenols;

57) izoeigenols;

20) liliāls (minēts kosmētikas līdzekļu direktīvā 83. ierakstā kā 2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehīds);

58) liliāls (minēts kosmētikas līdzekļu direktīvā 83. ierakstā kā 2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehīds);

21) d-limonēns;

59) d-limonēns;

22) linalools;

60) linalools;

23) metilheptīnkarbonāts;

61) metilheptīnkarbonāts;

24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons;

62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons;

25) ozola sūnu ekstrakts;

63) ozola sūnu ekstrakts;

26) koka sūnu ekstrakts.

64) koka sūnu ekstrakts.

 

Komisija pilnvaro attiecīgo zinātnisko komiteju novērtēt smaržvielas, tiklīdz rodas bažas par to alerģiskumu, un vismaz reizi 3 gados no dienas, kad Direktīva stājusies spēkā, saskaņā ar 46. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.  87

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III. nodaļa – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a Rotaļlietām, kuras paredzētas biežai saskarei ar ādu, īpaši pirkstu krāsām un plastilīnam ir jāatbilst sastāva un etiķetēšanas noteikumiem, kas paredzēti Direktīvā Nr. 76/768/EEK.

Pamatojums

Rotaļlietām, kuras bieži nonāk saskarē ar ādu, ir jāpiemēro tie paši stingrie noteikumi, kas paredzēti direktīvā par kosmētikas līdzekļiem.

Grozījums Nr.  88

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III. nodaļa – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.b Rotaļlietām, kuras paredzētas biežai saskarei ar ādu un kurās ir no smaržvielām atšķirīgas alergēnas vielas, kas var atstāt smagas sekas vai pat izraisīt bērna nāvi (piemēram, vielas, kas izraisa anafilaktisko šoku), jāatbilst noteikumiem etiķetēšanas jomā, kas ir paredzēti Komisijas 2006. gada 5. decembra Direktīvā 2006/125/EK par apstrādātu graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem1;

 

____________

1 OV L 339, 6.12.2006., 16. lpp.

Pamatojums

Tāds pats kā 94. grozījumam, taču šeit attiecībā uz tām alergēnām vielām, kuras nav smaržvielas, piemēram, glutīnu u. tml. Bērni, kuri izmanto alergēnās smaržvielas saturošās rotaļlietas, var tās ielikt mutē vai ielikt mutē pirkstus; saskarsme ar šīm vielām var izraisīt reakciju, kura var atstāt dažāda smaguma sekas uz bērna veselību. Tāpēc uz etiķetes ir jānorāda šādu no smaržvielām atšķirīgu alergēnu vielu klātbūtne.

Grozījums Nr.  89

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III nodaļa – 7.c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.c Alergēno smaržvielu izmantošana ir atļauta smaržas un zinātniskajās rotaļlietās.

 

Smaržas un zinātniskajām rotaļlietām ir jāatbilst sastāva prasībām, ko nosaka ar Direktīvu 76/768/EEK un noteikumiem II pielikuma II daļas 6. punktā.

 

Šajā rotaļlietu kategorijā izmantotās alergēnās smaržvielas ir jāmarķē kā alergēnas, atšķirīgi no citām izmantotajām smaržvielām, kā arī skaidri un viegli salasāmā veidā, lai informētu patērētājus par alergēno smaržvielu lietošanu un klātbūtni.

 

Komisija var lūgt Zinātnisko komiteju noteikt koncentrāciju robežvērtības alergēnajām smaržvielām, kas izmantotas šajās abās rotaļlietu kategorijās. Zinātniskajai komitejai ir jāsniedz atzinums 3 mēnešu laikā. Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar 46. panta 2. punktā detalizēti noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

 

Pudeles, kas satur smaržvielas šajās divās rotaļlietu kategorijās, piegadā ar ierīci pie to atveres, kuras lietošanai vajadzīga speciāla ierīce, lai paņemtu šķidruma vai pulverveida vielas/smaržvielas minimālos paraugus, izvairoties no riska norīt kaut nelielus šo vielu/smaržvielu daudzumus.

 

Rotaļlietas, uz kurām attiecas šis noteikums, ir aizliegtas bērniem, kuri nav sanieguši 6 gadu vecumu.

 

Rotaļlietas, uz kurām attiecas šis noteikums, definē šādi:

 

a) smaržas rotaļlieta ir rotaļlieta, kuras mērķis ir iemācīt atpazīt vai atšķirt dažādas smaržas vai garšas pamatvielās vai smaržu esencēs;

 

 

b) zinātniskā rotaļlieta ir rotaļlieta, kuras mērķis ir iemācīt izgatavot izstrādājumus no pamatvielas vai smaržu esencēm, kā arī citām izejvielām, kas nav smaržvielas;

Grozījums Nr.  90

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III. nodaļa – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Rotaļlietās vai rotaļlietu sastāvdaļās, kas ir pieejamas bērniem lietošanas laikā, saskaņā ar 9. panta 2. punkta pirmo daļu nepārsniedz šādas migrācijas robežvērtības:

8. Rotaļlietu daļās nedrīkst pārsniegt šādas migrācijas robežvērtības:

Pamatojums

Noteikumiem attiecībā uz migrācijas robežvērtībām ir jābūt stingrākiem, lai īstenotu rotaļlietu drošuma un bērnu veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanas mērķi.

Grozījums Nr.  91

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III. nodaļa – 8. punkts – tabulas virsraksts –2. kolonna

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Mg/kg sausā, trauslā, pulverveida vai lokanā rotaļlietas materiālā

Mg/kg cietā, sausā, trauslā, pulverveida vai lokanā rotaļlietas materiālā

Pamatojums

Ir nepieciešama precizitāte un ir jāaptver visi rotaļlietu ražošanai izmantotie materiālu veidi, lai īstenotu rotaļlietu drošuma un bērnu veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanas mērķi.

Grozījums Nr.  92

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III nodaļa – 8. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

 

Elements

mg/kg sausā, trauslā, pulverveida vai lokanā rotaļlietas materiālā

mg/kg

šķidrā vai lipīgā rotaļlietas materiālā

Alumīnijs

5625

1406

Antimons

45

11,3

Arsēns

7,5

1,9

Bārijs

4500

1125

Bors

1200

300

Kadmijs

3,8

0,9

Hroms (III)

37,5

9,4

Hroms (VI)

0,04

0,01

Kobalts

10,5

2,6

Varš

622,5

156

Svins

27

6,8

Mangāns

1200

300

Dzīvsudrabs

15

3,8

Niķelis

75

18,8

Selēns

37,5

9,4

Stroncijs

4500

1125

Alva

15000

3750

Alvorganisks savienojums

1,9

0,5

Cinks

3750

938

Grozījums

 

Elements

mg/kg cietā, sausā, trauslā, pulverveida vai lokanā rotaļlietas materiālā

mg/kg

šķidrā vai lipīgā rotaļlietas materiālā

Alumīnijs

5625

1406

Antimons

45

11,3

svītrots

svītrots

svītrots

Bārijs

4500

1125

Bors

1200

300

svītrots

svītrots

svītrots

Hroms (III)

37,5

9,4

svītrots

svītrots

svītrots

Kobalts

10,5

2,6

Varš

622,5

156

svītrots

svītrots

svītrots

Mangāns

1200

300

svītrots

svītrots

svītrots

Niķelis

75

18,8

Selēns

37,5

9,4

Stroncijs

4500

1125

Alva

15000

3750

svītrots

svītrots

svītrots

Cinks

3750

938

 

 

Pamatojums

Arsēns, kadmijs, svins, hroms (VI), dzīvsudrabs un alvorganiskie savienojumi ir ļoti toksiski elementi un savienojumi. Kadmiju, svinu, hromu (VI) un dzīvsudrabu jau ir aizliegts izmantot automašīnās, kā arī elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs. Hroma (VI) koncentrācija cementā ir jāreducē, pievienojot dzelzs(II) sulfātu. Arsēnu aizliegts izmantot krāsvielās un kokapstrādē, bet alvorganiskie savienojumi ir aizliegti kā biocīdi. Vielas, kuru pamatā ir šie elementi, protams, nedrīkst izmantot rotaļlietās.

Ir nepieciešama precizitāte un ir jāaptver visi rotaļlietu ražošanai izmantotie materiālu veidi, lai īstenotu rotaļlietu drošuma un bērnu veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanas mērķi.

Grozījums Nr.  93

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III nodaļa – tabula – 2.daļa – zem tabulas

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs robežvērtības neattiecas uz rotaļlietām, kuras atbilstoši 9. panta 2. punkta pirmajai daļai to pieejamības, funkcijas, apjoma vai svara dēļ lietošanas laikā nerada apdraudējumu, kas rodas tās sūcot, laizot, norijot vai tām ilgi atrodoties kontaktā ar ādu.

svītrots

Pamatojums

Pēdējais punkts jāsvītro, jo tas pieļauj pārāk lielus izņēmumus saistībā ar CMR aizliegumu.

Grozījums Nr.  94

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III nodaļa – 8. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Rotaļlietās vai rotaļlietu sastāvdaļās aizliedz izmantot vielas vai preparātus, kuru pamatā ir kāds no šiem elementiem:

 

1) Arsēns

 

2) Kadmijs;

 

3) Hroms (VI);

 

4) Svins

 

5) Dzīvsudrabs;

 

6) Alvorganisks savienojums

Pamatojums

Arsēns, kadmijs, svins, hroms (VI), dzīvsudrabs un alvorganiskie savienojumi ir ļoti toksiski elementi un savienojumi. Kadmiju, svinu, hromu (VI) un dzīvsudrabu jau ir aizliegts izmantot automašīnās, kā arī elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs. Hroma (VI) koncentrācija cementā ir jāreducē, pievienojot dzelzs(II) sulfātu. Arsēnu aizliegts izmantot krāsvielās un kokapstrādē, bet alvorganiskie savienojumi ir aizliegti kā biocīdi. Vielas, kuru pamatā ir šie elementi, protams, nedrīkst izmantot rotaļlietās.

Grozījums Nr.  95

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – III nodaļa – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a Rotaļlietām vai to daļām, ko paredzēts likt mutē, neatkarīgi no bērna vecuma ir jāatbilst noteikumiem par pārtikas produktu iesaiņojuma migrācijas robežvērtībām, kā tas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

Grozījums Nr.  96

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – V nodaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Rotaļlietām jābūt izveidotām un ražotām tā, lai tās atbilstu higiēnas un tīrības prasībām un novērstu jebkādas infekcijas, slimības vai saindēšanās risku.

1. Rotaļlietām jābūt izveidotām un ražotām tā, lai tās atbilstu higiēnas un tīrības prasībām un novērstu jebkādas infekcijas, slimības vai saindēšanās risku. Rotaļlietām ir jābūt mazgājamām, beržamām un dezinficējamām, un tas nedrīkst bojāt to funkcijas un samazināt drošību.

2. Tekstilrotaļlietas, kas paredzētas bērniem, kuri jaunāki par 36 mēnešiem, ir mazgājamas un atbilst drošuma prasībām arī pēc mazgāšanas.

2. Tekstilrotaļlietas, kas paredzētas bērniem, kuri jaunāki par 36 mēnešiem, ir mazgājamas, un tās pilda savas funkcijas un atbilst drošuma prasībām arī pēc mazgāšanas.

Pamatojums

Augstam higiēnas līmenim ir jābūt savienojamam ar rotaļlietas funkciju garantiju un drošumu.

Grozījums Nr.  97

Direktīvas priekšlikums

IV pielikums – a. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) sīks dizaina un ražošanas apraksts, tostarp saraksts, kurā norādītas rotaļlietās izmantotās sastāvdaļas un materiāli, kā arī drošuma datu lapas par izmantotajām ķīmiskajām vielām, ko saņem no ķīmisko vielu piegādātājiem;

a) sīks dizaina un ražošanas apraksts, tostarp saraksts, kurā norādītas rotaļlietās izmantotās sastāvdaļas, materiāli un izejmateriāli, kā arī detalizēta informācija par rotaļlietās un to daļās izmantotajām ķīmiskajām vielām un to daudzumu;

Pamatojums

Šis grozījums papildina referenta iesniegto grozījumu Nr. 100, lai ietvertu arī informāciju par izejmateriāliem. Dažādās preču partijās ķīmisko vielu pārbaužu rezultāti var ievērojami atšķirties, ja tiek izmantoti dažādi izejmateriāli. Tādēļ ir svarīgi sniegt informāciju arī par izejmateriāliem.

Grozījums Nr.  98

Direktīvas priekšlikums

V pielikums – B daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šiem brīdinājumiem pievieno īsu norādījumu par konkrēto apdraudējumu, kura dēļ noteikts ierobežojums; šis norādījums var būt arī lietošanas pamācībā.

Šiem brīdinājumiem pievieno īsu norādi par konkrētiem apdraudējumiem, kura dēļ noteikts ierobežojums. Šo norādi novieto redzamā un salasāmā vietā uz rotaļlietas vai, ja uz rotaļlietas tas ir tehniski neispējami, to sniedz uz pievienotas etiķetes vai uz iesaiņojuma un lietošanas pamācībā. Nelielām rotaļlietām, ko pārdod bez iesaiņojuma, šīs norādes tiek pievienotas atsevišķi.

Pamatojums

Priekšlikumā paredzētie noteikumi nav pietiekami precīzi un saistoši. Šā grozījuma mērķis ir padarīt šos noteikumus skaidrākus un vieglāk saprotamus.

Grozījums Nr.  99

Direktīvas priekšlikums

V pielikums – B daļa – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šādām rotaļlietām jābūt ar marķējumu „Brīdinājums! Izmantot tikai mājās”.

Šādām rotaļlietām jābūt ar, piemēram, šādu marķējumu „Brīdinājums! Izmantot tikai mājās, pieaugušo klātbūtnē un ar viņu palīdzību” vai „Brīdinājums! Izmantot tikai mājās, nav paredzēts bērniem līdz 6 gadu vecumam bez pusaudža vai pieaugušā uzraudzības.”

Pamatojums

Priekšlikumā paredzētie noteikumi nav pietiekami precīzi. Ierosinātā norāde atbilst šā priekšlikuma piemērošanas jomai, tomēr tā skaidri nebrīdina par bīstamību vai risku.

Grozījums Nr.  100

Direktīvas priekšlikums

V pielikums – B daļa – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Brīdinājumu, kas ir skaidrs, labi redzams, viegli lasāms un saprotams, kā arī nodalīts no citām norādēm, novieto uz iesaiņojuma vai, ja tas nav iespējams, uz rotaļlietas etiķetes, norādot, ka pirms uzstādīšanas vai salikšanas ir jāizlasa instrukcija, kas sniegta nākamajā daļā.

Pamatojums

Ir skaidri jābrīdina par nepieciešamību pirms darba sākšanas izlasīt uzstādīšanas vai salikšanas instrukciju, lai persona, kas to veic, zinātu, kā rīkoties.

Grozījums Nr.  101

Direktīvas priekšlikums

V pielikums – B daļa – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„Ieteicama pieaugušo uzraudzība”.

„Satur rotaļlietu, ko drīkst izmantot pieaugušo uzraudzībā.

Pamatojums

Ierosinātais brīdinājums skaidri neliecina par bīstamību un risku. Ir skaidri jābrīdina par to, kā rīkoties.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Rotaļlietu drošums

Atsauces

COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

IMCO

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

11.3.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Anne Ferreira

7.3.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

15.7.2008

8.9.2008

 

 

Pieņemšanas datums

7.10.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

6

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Iles Braghetto, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pervenche Berès, Dieter-Lebrecht Koch

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejaS ATZINUMS (9.10.2008)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par rotaļlietu drošumu
(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

Atzinumu sagatavoja: David Hammerstein

ĪSS PAMATOJUMS

Lai arī Eiropas rotaļlietu ražošanas nozare ar 2000 ražošanas uzņēmumiem un 100 000 darba ņēmējiem apgrozījuma ziņā (ap 13 miljardiem eiro mazumtirdzniecībā) nav no lielākajām, ņemot vērā, ka ES-27 ir aptuveni 80 miljoni bērnu vecumā līdz 15 gadiem, tā iespējams ir visplašāk pārstāvētā nozare šajā visvieglāk ietekmējamajā patērētāju grupā.

Tā kā šajā īpašajā nozarē bija jāizstrādā atbilstīgs regulējums, 1988. gada maijā tika pieņemta direktīva par rotaļlietu drošību. Tā kopš pieņemšanas dienas neapšaubāmi bija šajā nozarē ļoti lietderīgs dokuments. Tomēr 2007. gada notikumi, kad vadošiem rotaļlietu ražošanas uzņēmumiem visā pasaulē nācās izņemt no tirdzniecības miljoniem rotaļlietu, liecināja, ka 1988. gada direktīvas noteikumi netiek līdzi rotaļlietu ražošanas dinamiskajai un straujajai attīstībai un vairs nespēj atbilstīgi risināt jaunās problēmas šajā jomā.

Atbildot uz šiem notikumiem un augošajām patērētāju bažām par Eiropā tirgoto rotaļlietu drošumu, Komisija 2008. gada janvārī iesniedza priekšlikumu uzlabotajai direktīvai par rotaļlietu drošumu, kas paredz risināt trīs galvenos prioritāros jautājumus:

I.  Pastiprinātas drošuma prasības — nosakot aizliegumu izmantot vēzi izraisošas kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas (CMR) ķīmiskas vielas un alergēnas smaržvielas; palielinot noteiktu bīstamu vielu normatīvās robežvērtības; paredzot stingrākus noteikumus par brīdinājumiem un rotaļlietu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām; jaunas prasības par rotaļlietu ievietošanu pārtikā;

II. Efektīvāka un saskanīgāka direktīvas izpilde — paredzot palielināt tirgus uzraudzību dalībvalstīs; uzlabojot un pastiprinot noteikumus par EK marķējumu un drošuma novērtēšanas procedūru;

III. Direktīvas darbības jomas un jēdzienu precizēšana — attiecībā uz to ražojumu sarakstu, uz kuriem neattiecas minētā direktīva; direktīvā izmantoto terminu definīciju saraksts.

Atzinuma sagatavotājs pauž atzinību par ļoti vajadzīgo Rotaļlietu drošuma direktīvas pārskatīto versiju. Priekšlikums ir atbilstīgs — tas paredz stiprināt pašreizējos pasākumus un ieviest jaunus, lai visās strīdīgajās jomās paredzētu noteikumus par rotaļlietu drošumu Eiropā.

Tomēr pēc iespējas augstāka bērnu aizsardzības līmeņa nodrošināšanas ziņā atsevišķu kategoriju pasākumi ir pārāk virspusīgi un būtu papildus jāizvērtē.

Rotaļlietu ķīmiskās īpašības. Bērnu veselību ļoti lielā mērā apdraud vēzi izraisošas vielas (visas CMR kategorijas — 1., 2. un 3) un bīstamas sastāvdaļas. Neatgriezeniski veselības bojājumi var neparādīties vienas dienas laikā, bet gan pēc ilgākas saskares ar minētajām vielām. Tāpat vispāratzīts ir fakts, ka noteiktas smaržvielas izraisa grūti ārstējamas alerģijas. Šajā sakarā atzinuma izstrādātājs uzskata, ka ir jāpieņem pēc iespējas stingrāki pasākumi, lai samazinātu veselības apdraudējumu, paredzot vispārēju aizliegumu CMR vielu 1. un 2. kategorijai un aizliegumu ar iespējamiem izņēmumiem 3. kategorijai. Attiecīgi arī būtu jāaizliedz visas smaržvielas un sešu bīstamo vielu saraksts (arsēns, dzīvsudrabs, svins, organiskā alva, kadmijs un hroms (IV)).

Drošuma novērtēšanas procedūra. Drošuma novērtēšanas procedūrai ir galvenā loma, lai nodrošinātu augstu tirgū laisto rotaļlietu drošuma līmeni, tāpēc tā ir vēl vairāk jāstiprina. Pārliecīgi nenoslogojot nozari, ir jāievieš EK tipa pārbaude vismaz visbīstamākajām rotaļlietu kategorijām, kā arī šajās grupās jāveic ikgadējas pārbaudes izlases kārtā, lai papildus sākotnējai eksperimentālo paraugu izmēģināšanai konsekventi pārbaudītu ražojumu drošumu.

Direktīvas noteikumu elastīgums. Rotaļlietu ražošanas nozare jaunu ražojumu un jaunu ražojumu konstrukcijas, izmantoto materiālu u.c. jomās ir ļoti dinamiska un strauji attīstās. Pārskatītās direktīvas jaunajiem noteikumiem ir jābūt pietiekami elastīgi izstrādātiem, lai ar tiem varētu ātri risināt neparedzētas problēmas un gadījumus un līdz ar to nepieļaut letālus negadījumus, no kuriem varētu izvairīties, ja ražotāji, likumdevēji un izpildiestādes nekavējoties rīkotos (nevis reaģētu uz jau notikušu gadījumu). Līdz ar to ir jāpaplašina regulatīvā kontroles procedūra, tai paredzot būtisku lomu šādās jomās — paredzot grozījumus rotaļlietu fizikālo īpašību (ātrums, troksnis, temperatūra) robežvērtībās, paredzot grozījumus to ražojumu sarakstā, kurus šajā direktīvā neuzskata par rotaļlietām, kā arī rotaļlietu sarakstus, kas ietilpst četrās bīstamāko rotaļlietu kategorijās, kurām veic EK tipa pārbaudi.

Turklāt piesardzības princips attiecībā uz rotaļlietu drošumu ļaus īstenot pasākumus gadījumos, ja noteikts ražojums iespējami apdraud veselību, bet negadījumu vēsture nav pietiekama, lai atļautu šādus aizsardzības pasākumus.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3a) Vēl viens svarīgs ar šo direktīvu izveidotās jaunās sistēmas uzdevums ir veicināt un atsevišķos gadījumos arī panākt, ka rotaļlietās izmantojamās bīstamās vielas un materiālus aizstāj ar mazāk bīstamām vielām vai tehnoloģijām, ja pastāv saimnieciski pieņemamas un tehniski īstenojamas alternatīvas.

Pamatojums

Šis grozījums ir pielāgojums REACH regulai (12. apsvērums).

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Visiem uzņēmējiem, kas veido piegādes un izplatīšanas ķēdi, jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tirgū ir pieejamas tikai tādas rotaļlietas, kas atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem. Šajā direktīvā paredzēta skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstoši katra uzņēmēja uzdevumam piegādes un izplatīšanas procesā.

(8) Šī direktīva balstās uz principu, ka visiem uzņēmējiem, kas veido piegādes un izplatīšanas ķēdi, ražojot, ievedot vai laižot tirgū rotaļlietas, ir jāuzņemas atbildība un rūpes, lai nodrošinātu, ka ierastos un labi paredzamos lietošanas apstākļos tās nerada kaitējumu videi, kā arī bērnu drošībai un veselībai. Uzņēmējiem jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tirgū ir pieejamas tikai tādas rotaļlietas, kas atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem. Šajā direktīvā paredzēta skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstoši katra uzņēmēja uzdevumam piegādes un izplatīšanas procesā.

Pamatojums

Ar šo grozījumu uzņēmējiem uzliek pienākumu rūpēties par rotaļlietu drošumu. Šis pielāgojums izriet no REACH regulas noteikumiem (16. apsvērums).

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Lai nodrošinātu bērnu aizsardzību pret nesen atklātiem riskiem, jāpieņem arī jaunas drošuma pamatprasības. Īpaši ir nepieciešams pilnveidot un atjaunināt noteikumus par ķīmiskajām vielām rotaļlietās. Šajos noteikumos jāparedz, ka rotaļlietām jāatbilst vispārējiem tiesību aktiem ķīmisko vielu jomā, īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK16. Tomēr šie noteikumi jāpielāgo konkrētajām bērnu vajadzībām; tā ir neaizsargāta patērētāju grupa. Tāpēc jāparedz jauni ierobežojumi vielām, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu17 klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu ir klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas (CMR vielas), un smaržvielām rotaļlietās, ņemot vērā īpašos riskus, ko šīs vielas var radīt cilvēku veselībai. Ņemot vērā zinātnes attīstību, jāatjaunina īpašās robežvērtības, kas atsevišķām vielām paredzētas Direktīvā 88/378/EEK.

(16) Lai nodrošinātu bērniem un videi augstu aizsardzības līmeni pret riska faktoriem, saskaņā ar piesardzības principu rūpīga uzmanība ir jāpievērš bīstamām vielām, jo īpaši kancerogēnām, mutagēnām vai reproduktīvajai funkcijai toksiskām (CMR) un alergēnām vielām un sastāvdaļām.Jāpieņem arī jaunas drošuma pamatprasības. Īpaši ir nepieciešams pilnveidot un atjaunināt noteikumus par ķīmiskajām vielām rotaļlietās. Šajos noteikumos jāparedz, ka rotaļlietām jāatbilst vispārējiem tiesību aktiem ķīmisko vielu jomā, īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK16. Tomēr šie noteikumi jāpielāgo konkrētajām bērnu vajadzībām; tā ir neaizsargāta patērētāju grupa. Tāpēc jāparedz jauni ierobežojumi vielām, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu17 klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu ir klasificētas kā CMR vielas, un smaržvielām rotaļlietās, ņemot vērā īpašos riskus, ko šīs vielas var radīt cilvēku veselībai. Ņemot vērā zinātnes attīstību, jāatjaunina īpašās robežvērtības, kas atsevišķām vielām paredzētas Direktīvā 88/378/EEK.

Pamatojums

Šajā grozījumā vērš uzmanību uz to, cik svarīgi pievērsties vielām, par kurām rodas ļoti lielas bažas. Šis pielāgojums ir patapināts no REACH regulas (69. apsvērums).

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16a) Lai nepieļautu jebkādu divkāršu vērtēšanu saskaņā ar šo direktīvu un Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), uz CMR vielām, kas ir novērtētas un nav aizliegtas saskaņā ar šo direktīvu, neattiecas ierobežojumu priekšlikumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), ņemot vērā cilvēku veselības apdraudējumu, un attiecībā uz tām nav jāsaņem atļauja saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), ņemot vērā cilvēku veselības apdraudējumu atbilstīgi tās 58. panta 2. punktam. Lai novērstu līdzīgu dublēšanos, uz CMR vielām, kas novērtētas izmantošanai rotaļlietās un nav aizliegtas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, neattiecas ierobežojumi vai novērtēšana saskaņā ar šo direktīvu.

Pamatojums

Ir jāizvairās no divkāršas vērtēšanas, ko veic dažādas ES struktūras, lai lemtu par kādas vielas izmantošanu rotaļlietās. Ja viela, ko satur rotaļlietas, ir novērtēta saskaņā ar šo direktīvu, uz to vēlāk nevajadzētu attiecināt ierobežojumus vai atļaujas izsniegšanas kārtību, kas izriet no REACH regulas (58. panta 2. punkts). Tāpat, ja vielu nav aizliegts izmantot rotaļlietā pēc atbilstošas novērtēšanas saskaņā ar REACH regulu, uz to nevajadzētu attiecināt šīs direktīvas normas.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16b) Pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā ir jāpiemēro saskaņots divu gadu pārejas periods, lai nodrošinātu atbilstību tās noteikumiem, un vēl triju gadu papildu pārejas periods, lai rotaļlietu ražotāji un uzņēmēji varētu izpildīt jaunās tehniskās prasības saistībā ar ķīmiskajiem produktiem un lai nodrošinātu šīs direktīvas konsekventu piemērošanu visā Eiropas Savienībā.

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā paredzēts, ka dalībvalstis „vēl divus gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā” var neierobežot tādu rotaļlietu laišanu tirgū, kuras atbilst pašreizējās Rotaļlietu drošuma direktīvas 88/378/EEK prasībām. Tas nozīmē, ka dalībvalstis var nolemt piemērot direktīvas jaunās prasības uzreiz pēc tās stāšanās spēkā. Juridiskās noteiktības labad šādu stāvokli nedrīkst pieļaut.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3.a) „pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura fiziska vai juridiska persona Kopienā, kura ir saņēmusi rakstisku pilnvaru no ražotāja rīkoties viņa vārdā, pildot konkrētus uzdevumus saistībā ar šajā direktīvā noteiktajiem ražotāju pienākumiem;

Pamatojums

Direktīvas 2. pantā ir jāiekļauj termina „pilnvarotais pārstāvis” definīcija.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem, veic nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai panāktu rotaļlietas atbilstību vai arī, ja vajadzīgs, lai izņemtu to no tirgus un atsauktu no gala lietotājiem. Viņi nekavējoties par to informē valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi rotaļlietu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

7. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem, veic nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai panāktu rotaļlietas atbilstību vai arī, ja vajadzīgs, lai izņemtu to no tirgus un atsauktu no gala lietotājiem. Viņi nekavējoties par to informē valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi rotaļlietu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem. Ražotāji nekavējoties aptur šo rotaļlietu laišanu tirgū, kamēr nav panākta to atbilstība piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

4. pants – virsraksts un 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pilnvarotie pārstāvji

Pilnvaroto pārstāvju pienākumi

1. Ražotāji ar rakstisku pilnvaru var iecelt jebkuru fizisku vai juridisku personu („pilnvaroto pārstāvi”), kas Kopienā veic uzņēmējdarbību, lai tā viņu vārdā veiktu konkrētus uzdevumus saistībā ar šajā direktīvā noteiktajiem ražotāju pienākumiem.

1. Ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvaroto pārstāvi, kā noteikts 2. panta 3.a punktā.

Pamatojums

Lai teksts būtu konsekvents ar 3. un 5. panta virsrakstiem. Direktīvas 2. pantā iekļauj terminu „pilnvarotais pārstāvis” definīciju.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis var pieprasīt, lai brīdinājumi un norādījumi par drošumu pilnībā vai daļēji būtu valsts valodā vai valodās, ja rotaļlietas tiek laistas tirgū šo dalībvalstu teritorijā.

3. Dalībvalstis pieprasa, lai visi brīdinājumi un norādījumi par drošumu pilnībā būtu valsts valodā vai valodās, ja rotaļlietas tiek laistas tirgū šo dalībvalstu teritorijā.

Pamatojums

Nav pieļaujams, ka patērētājiem tik nozīmīga drošības informācija ir norādīta valodā, kas nav oficiālā valoda valstī, kurā rotaļlieta tiek tirgota.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

45. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Lai pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai, Komisija var grozīt šādas direktīvas sadaļas:

1. Lai pielāgotu tehnikas un zinātnes racionālai attīstībai, Komisija var grozīt šādas direktīvas sadaļas:

(a) II pielikuma III daļas 7. un 8. punktu;

(a) II pielikuma III daļas 7. un 8. punktu;

(b) V pielikumu.

(b) V pielikumu.

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru un saskaņā ar attiecīgās zinātniskās komitejas atzinumu.

Pamatojums

Zinātniskā komiteja ir jāiesaista II un V pielikuma pārskatīšanā, lai tā sniegtu zinātniskus un tehniskus padomus, ņemot vērā zinātnes attīstību.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija var lemt par to, vai rotaļlietās izmantotas vielas vai preparāti, kas Direktīvas 67/584/EEK I pielikumā klasificētas kā 1., 2. un 3. kategorijas kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas.

2. Komisija var lemt par to, vai rotaļlietas satur vielas vai preparātus, kas Direktīvas 67/584/EEK I pielikumā klasificētas kā 1., 2. un 3. kategorijas kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas.

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru un saskaņā ar attiecīgās zinātniskās komitejas atzinumu.

Pamatojums

Zinātniskā komiteja ir jāiesaista II un V pielikuma pārskatīšanā, lai tā sniegtu zinātniskus un tehniskus padomus, ņemot vērā zinātnes attīstību.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

52. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nekavē tādu rotaļlietu laišanu tirgū, kas atbilst Direktīvai 88/378/EEK un kas tika laistas tirgū, pirms šī direktīva stājās spēkā vai vēlākais 2 gadus pēc tam, kad šī direktīva stājās spēkā.

Dalībvalstis nekavē tādu rotaļlietu laišanu tirgū, kas atbilst Direktīvai 88/378/EEK un kas tika laistas tirgū pirms šī direktīva stājās spēkā vai divus gadus pēc tam, kad šī direktīva stājās spēkā.

 

Attiecībā uz 3. panta 1. punktu, 9. panta 1. punktu un II pielikuma III daļu dalībvalstis nekavē laist tirgū rotaļlietas, kuras atbilst Direktīvai 88/378/EEK un kuras tika laistas tirgū pirms šī direktīva stājās spēkā vai trīs gadus pēc tam, kad šī direktīva stājās spēkā.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai šī direktīva stātos spēkā vienlaicīgi visās dalībvalstīs. Papildu periods ir vajadzīgs, lai abas centrālās iestādes varētu izstrādāt jaunas pārbaudes un lai nozare varētu pielāgoties jaunajām tehniskajām prasībām par ķīmiskajiem produktiem.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

I Pielikums – 17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

17.a Grāmatas, kuras nesatur nekādas papildu sastāvdaļas vai priekšmetus (izņemot tos, kas gatavoti no papīra vai kartona).

Pamatojums

Pēc 1988. gada Rotaļlietu drošuma direktīvas ieviešanas dažās dalībvalstīs grāmatas bērniem sāka uzskatīt par rotaļlietām. Vairākās ES dalībvalstīs tas radīja pamatīgus sarežģījumus bērnu grāmatu izdevniecībām. Tā kā grāmatas ir ārkārtīgi svarīgas, jo īpaši pašiem mazākajiem bērniem, lai uzlabotu lasītprasmi, ir svarīgi, ka grāmatu lasīšanu turpina veicināt. Tāpēc šīs direktīvas nolūkos grāmata netiek uzskatīta par rotaļlietu, ja vien tajā nav iekļauti nepārprotami spēļu elementi.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

II Pielikums – I daļa – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iepakojums, kurā rotaļlietas nonāk mazumtirdzniecībā, nedrīkst radīt nožņaugšanās vai nosmakšanas risku, ko izraisa elpošanas ceļu bloķēšana ārpus mutes un deguna.

Iepakojums, kurā rotaļlietas nonāk mazumtirdzniecībā, nedrīkst radīt nožņaugšanās vai nosmakšanas risku, ko izraisa elpošanas ceļu bloķēšana ārpus mutes un deguna un to iekšienē.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

II Pielikums – III daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja tās ir atsevišķās koncentrācijās, kas ir vienādas vai lielākas par attiecīgajām koncentrācijām, kuras saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK noteiktas to preparātu klasificēšanai, kas satur šīs vielas, izņemot gadījumus, kad šīs vielas ir rotaļlietu sastāvdaļās vai, pateicoties mikrostruktūrai, atšķiramās rotaļlietu daļās, kas fiziski nav pieejamas bērniem.

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, rotaļlietas nedrīkst saturēt vielas, kas saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK I pielikumu klasificētas kā 1. vai 2. kategorijas kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja tās ir atsevišķās koncentrācijās, kas ir vienādas vai lielākas par attiecīgajām koncentrācijām, kuras saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK noteiktas to preparātu klasificēšanai, kas satur šīs vielas, izņemot gadījumus, kad šīs vielas ir rotaļlietas sastāvdaļās vai daļās, kas nav pieejamas bērniem saskaņā ar standartu EN 71.

Pamatojums

Ja 1. un 2. kategorijas CMR vielas nav pieejamas (kas nozīmē, ka bērns nav pakļauts to iedarbībai), to izmantošana rotaļlietās nerada risku. Rotaļlietas drošumu nepalielina ierobežojumu paplašināšana attiecībā uz nepieejamām rotaļlietas sastāvdaļām. Lai labāk definētu šo koncepciju, ir svarīgi iekļaut pieejamības definīciju, kas noteikta ES standartā EN 71.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

II Pielikums – III daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Vielas vai preparātus, kuri saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 1. un 2. kategorijas CMR vielas, var izmantot rotaļlietās, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

4. Vielas, kuras saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK I pielikumu klasificētas kā 1. un 2. kategorijas CMR vielas, var izmantot rotaļlietās, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

Pamatojums

Juridiskās noteiktības labad ir jāsvītro termins „preparāti” un jāiekļauj atsauce uz I pielikumu.

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

II Pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.1. vielas izmantošanu ir novērtējusi attiecīgā zinātniskā komiteja un konstatējusi, ka tā ir droša, īpaši attiecībā uz saskarsmi, un ir pieņemts 45. panta 2. punktā minētais lēmums;

4.1. attiecīgā zinātniskā komiteja ir secinājusi, ka rotaļlietu pieejamās sastāvdaļas vai daļas satur vielas, kuras saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK I pielikumu klasificētas kā 1. un 2. kategorijas CMR vielas un kuru saturs pārsniedz 3. punktā minētās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas normas, taču tās cilvēka veselībai nerada nepieļaujamu risku, īpaši attiecībā uz saskari.

 

Šajā sakarībā ražotāji līdz 52. pantā minētā pārejas perioda beigām var iesniegt Komisijai pieteikumus, lai attiecīgā zinātniskā komiteja varētu pārbaudīt risku, kuru rada vielas, kas saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK I pielikumu klasificētas kā 1. un 2. kategorijas CMR vielas. Papildus šādam pieteikumam jāiesniedz atbilstoša informācija, it īpaši par iedarbības risku. Pēc pieteikuma saņemšanas Komisija nekavējoties uzdod zinātniskajai komitejai sagatavot atzinumu.

 

Līdz lēmuma pieņemšanai ražotāji drīkst laist tirgū rotaļlietas, kas satur vielas, kuras saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK I pielikumu klasificētas kā 1. un 2. kategorijas CMR vielas un par kurām iesniegts pieteikums.

Pamatojums

Nav jēgas drošības prasības attiecināt uz rotaļlietas iekšējām detaļām. Visas tehniskās detaļas attiecībā uz rotaļlietu drošību, tostarp saplīšanas gadījumā, ir noteiktas standartā. Šī iemesla dēļ iesakām piemērot standartā noteikto pieejamības definīciju. Ja bērniem nav pieejami šie komponenti, tie nav bīstami bērna veselībai.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

II Pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.2. saskaņā ar dokumentētu alternatīvu analīzi nav piemērotu pieejamu alternatīvu vielu;

svītrots

Pamatojums

Mēs prasām svītrot prasību bērnu aizsardzības nolūkā aizstāt ķīmisko vielu vienkārši tāpēc, ka tai ir alternatīva viela. Ja riska novērtējums parāda, ka viela nav kaitīga bērniem, nav iemesla prasīt, lai izmēģina jaunu ķīmisku formulu, kura varētu izmainīt materiāla īpatnības. Bērnu drošība ir galvenokārt atkarīga no materiāla, kas izmantots rotaļlietas ražošanai, t.i., vai plastmasa lūzīs vai šķelsies. Tādēļ drošības prasību ievērošanu veicina, izmantojot materiālus, kuri atbilst noteiktajiem funkcionalitātes kritērijiem.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

II Pielikums – III daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Vielas un preparātus, kuri saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 3. kategorijas CMR vielas, var izmantot rotaļlietās, ja vielas izmantošanu ir novērtējusi attiecīgā zinātniskā komiteja un konstatējusi, ka tās ir drošas, un pēc tam, kad ir pieņemts 45. panta 2. punktā minētais lēmums un ja nav aizliegta to izmantošana patēriņa precēs saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

5. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK I pielikumu klasificētas kā 3. kategorijas kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja:

 

(i) to izmantošana patēriņa precēs ir bijusi aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH); vai

 

(ii) CMR 3. kategorijas viela ir atrodama rotaļlietas sastāvdaļās un daļās, kuras saskaņā ar standartu EN71 ir pieejamas bērniem, un attiecīgā zinātniskā komiteja ir novērtējusi, ka vielas saturs rotaļlietā cilvēka veselībai rada nepieņemamu risku, jo īpaši attiecībā uz saskari.

Pamatojums

Ir skaidra atšķirība starp CMR 1. un 2. un CMR 3. kategoriju: lielākā daļa CMR 3. kategorijas vielu nav pakļauta tām pašām tiesiskajām prasībām kā CMR 1. un 2. kategorijas vielas. Vairāki simti ķīmisko vielu ir iekļautas CMR 3. kategorijā, un tās sastopamas materiālos, kurus izmanto ne tikai rotaļlietu, bet arī citu patēriņa preču ražošanai. Domājot par bērnu veselību un ES apņemšanos veidot labāku regulējumu, nepieciešama kopēja pieeja visām patēriņa precēm. Aizliegtās CMR 3. kategorijas vielas jāuzskaita jaunajā II.b pielikumā.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

II Pielikums – III daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.a Līdz lēmuma pieņemšanai ražotāji drīkst tirgū laist rotaļlietas, kas satur vielas, kuras saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificētas kā CMR vielas un par kurām iesniegts pieteikums.

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

II Pielikums – III daļa – 7. punkts – pirmais smaržvielu saraksts – jauni punkti pēc 38. punkta

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(39) ambras muskuss;

 

(40) 4-fenil-3-butēn-2-ons;

(41) amilcinamāls;

 

(42) amilcinamilspirts;

 

(43) benzilspirts;

 

(44) benzilsalicilāts;

 

(45) cinamilspirts;

 

(46) cinamāls;

 

(47) citrāls;

 

(48) kumarīns;

 

(49) eigenols;

 

(50) geraniols;

 

(51) hidroksi-citronelāls;

 

(52) hidroksi-metilpentilcikloheksēn-karboksaldehīds;

 

(53) izoeigenols;

Pamatojums

Scientific reports show that there are 40 forbidden fragrances. These are contained in the list of banned fragrances in the Proposal on the safety of toys with the exception of 2 substances. These 2 substances (= musk ambrette and 4 phenyl-3-buten-2-one) which have been considered as allergenic by the SCCNFP in 2003 were not included in the list of the TSD and need to be added. It is also appropriate to ban13 fragrances that are subject to labelling in the Commission's Proposal because Scientific reports indicated that these 13 fragrance chemicals are most frequently reported as contact allergens.

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

II Pielikums – III daļa – 7. punkts – otrais smaržvielu saraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) amilcinamāls;

 

(2) amilcinamilspirts;

 

(3) anisilpirts;

(3) anisilpirts;

(4) benzilspirts;

 

(5) benzilbenzoāts;

(5) benzilbenzoāts;

(6) benzilcinamāts;

(6) benzilcinamāts;

(7) benzilsalicilāts;

 

(8) cinamāls;

 

(9) cinamilspirts;

 

(10) citrāls;

 

(11) citronelols;

(11) citronelols;

(12) kumarīns;

 

(13) eugenols;

 

(14) farnesols;

(14) farnesols;

(15) geraniols;

 

(16) heksilcinamaldehīds;

(16) heksilcinamaldehīds;

(17) hidroksi-citronelāls;

 

(18) hidroksi-metilpentilcikloheksēnkarboksaldehīds;

 

(19) izoeigenols;

 

(20) Liliāls;

(20) liliāls;

(21) d-limonēns;

(21) d-limonēns;

(22) linalols;

(22) linalols;

(23) metilheptīna karbonāts;

(23) metilheptīna karbonāts;

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons;

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons;

(25) ozola sūnu ekstrakts;

(25) ozola sūnu ekstrakts;

(26) koka sūnu ekstrakts.

(26) koka sūnu ekstrakts.

Pamatojums

Komisija alergēno smaržvielu sarakstā nav iekļāvusi vairākas būtiskas vielas. Tās ir jāpievieno.

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

II Pielikums – III daļa – 8. punkts– Ievadvārdi un tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Rotaļlietās vai rotaļlietu sastāvdaļās, kas ir pieejamas bērniem lietošanas laikā saskaņā ar 9. panta 2. punkta pirmo daļu, nepārsniedz šādas migrācijas robežvērtības:

Elements

Mg/kg sausā, trauslā, pulverveida vai lokanā rotaļlietas materiālā

Mg/kg

šķidrā vai lipīgā rotaļlietas materiālā

Alumīnijs

5625

1406

Antimons

45

11,3

Arsēns

7,5

1,9

Bārijs

4500

1125

Bors

1200

300

Kadmijs

3,8

0,9

Hroms (III)

37,5

9,4

Hroms (VI)

0,04

0,01

Kobalts

10,5

2,6

Varš

622,5

156

Svins

27

6,8

Mangāns

1200

300

Dzīvsudrabs

15

3,8

Niķelis

75

18,8

Selēns

37,5

9,4

Stroncijs

4500

1125

Alva

15000

3750

Organiskā alva

1,9

0,5

Cinks

3750

938

Grozījums

Bērnu veselības aizsardzības labad vielas, kas ir bioloģiski pieejamas bērniem lietošanas laikā, nedrīkst pārsniegt šādas dienas maksimālās robežvērtības:

0,2 µg Antimons

0,01 µg Arsēns

0,85 µg Bārijs

5,0 µg Bors

0,25 µg Kadmijs

0,25 µg Hroms* (iegūts no Cr III)

0,35 µg Svins

0,2 µg Dzīvsudrabs

1,25 µg Selēns

Turklāt no organiskās alvas savienojumiem bioloģiski drīkst būt pieejami tikai šādi vielu apjomi:

0,025 µg Alva vai

0,075 µg Organiskās alvas savienojumi kopumā.

Kas attiecas uz rotaļlietām, kuras bērni ņem mutē (orāla iedarbība), tad, lietojot jebkuru rotaļlietu, bioloģiski drīkst būt pieejami tikai 10 % no bērniem pieļaujamās dienas devas.

Pamatojums

Vielas, piemēram stroncijs, kas nerodas rotaļlietu ražošanas procesā, no direktīvas ir jāsvītro un jāuzrauga saskaņā ar parastajām toksikoloģijas procedūrām. Citu vielu robežvērtības ir pārāk augstas, un tās ir jāpazemina. Īpaši svinam ir jānosaka zemāka robežvērtība. Sarakstā iekļauto vielu apjomiem ir jābalstās uz bērniem pieļaujamo dienas devu.

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums

V Pielikums – B daļa – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„Ieteicama pieaugušo uzraudzība”.

Ļoti ieteicama pieaugušo uzraudzība”.

Pamatojums

Šāds formulējums nodrošina lielāku bērna drošību.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Rotaļlietu drošums

Atsauces

COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

IMCO

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

11.3.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

David Hammerstein

27.5.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

27.5.2008

16.7.2008

7.10.2008

 

Pieņemšanas datums

7.10.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

2

11

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Domenico Antonio Basile, José Javier Pomés Ruiz, Stefano Zappalà

PROCEDŪRA

Virsraksts

Rotaļlietu drošums

Atsauces

COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

25.1.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

11.3.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

11.3.2008

ITRE

11.3.2008

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Marianne Thyssen

28.2.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

7.4.2008

27.5.2008

23.6.2008

24.6.2008

 

6.10.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

6.11.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Guntars Krasts, Marine Le Pen, Andrea Losco, Manuel Medina Ortega, José Javier Pomés Ruiz, Olle Schmidt, Francesco Enrico Speroni, Anja Weisgerber

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maddalena Calia, Francesco Ferrari, Mario Mauro, Willem Schuth, Csaba Őry